Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, ambities - doelstellingen

Grondstoffen en afval

Het gebruik van grondstoffen en het produceren van afval zijn onderdeel van een cyclus op mondiaal

niveau. Voor een duurzaam beheer van de materialenkringloop moet zowel de input (de keuze van de

materialen) als de output (het afvalbeheer) op een duurzame wijze verlopen, en dit in alle fases van het

project (planfase, bouw, gebruik, afbraak).

Welke maatregelen worden getroffen qua afvalbeheer? Welke concepten kunnen bijdragen aan een

efficiënte en hindervrije afvalinzameling in de wijk (vb. collectief systeem, sorteerstraatjes, …)?

Voor dit thema kan de driestappenstrategie als volgt worden vertaald:

- stap 1: beperk de vraag naar grondstoffen:

o IN: voorkom onnodig gebruik van materialen (afwerkingsmaterialen, systeembouw, flexibele

indeling, aanpasbaarheid van het gebouw, ,…)

o UIT: voorkom afval (prefab,…)

- stap 2: hergebruik grondstoffen

o IN: gebruik gezonde en duurzame materialen uit onuitputtelijke grondstoffen (cradle to cradle,

gesloten kringlopen, nagroeibare isolatiematerialen, hout, natuurverf,…)

o UIT: hergebruik afval en recycleer (recuperatie bakstenen, hergebruik granulaten beton,

recycleerbare isolatiematerialen,…)

- stap 3: vul de resterende vraag aan via verstandig gebruik van eindige grondstofbronnen

o IN: gebruik materialen die goed scoren op vlak van milieu en gezondheid (labels, NIBEklasses,…)

o UIT: verwerk afval verstandig

Concreet kan dit vertaald worden in: er moet zoveel mogelijk gewerkt worden met:

- lokale materialen

- gerecycleerde materialen

- recycleerbare materialen

- materialen met duurzaamheidscriteria zoals FSC-label, PEFC-label, Natureplus label, Europees

Ecolabel, Blaue Engel label, Nordic Swan label, NIBE-klasse 1, 2 of 3.

5.4 Programma van eisen

Hieronder worden een aantal mogelijke programmatische invullingen voor het masterplan opgelijst. De

functies zijn in beeld gebracht op basis van tekorten en de ambitie die de opdrachtgever heeft voor het

terrein. Er zijn evenwel nog geen concrete bouwprogramma’s gekend op dit moment. De lijst is dan ook te

bekijken als een opsomming van bouwstenen die de uiteindelijke ontwikkeling kunnen vormgeven. Dit

benadrukt nogmaals de nood aan een flexibel masterplan dat onderstaande programma’s kan huisvesten,

maar eveneens ruimte biedt voor een gewijzigd programma.

Een erg belangrijk onderdeel van de vraag aan het ontwerpteam is om aan de hand van doorgedreven

ontwerpmatig onderzoek dit programma van eisen te doorgronden en verder af te toetsen op haalbaarheid

en mogelijkheden. Het is aan de ontwerper om te onderzoeken welke programma’s op welke manier

kunnen worden ingepast. Hieruit kan ook volgen dat bepaalde combinaties eventueel niet mogelijk zijn of

bepaalde consequenties inhouden. Deze dienen duidelijk in beeld gebracht te worden.

Tot slot zal het uiteindelijk te realiseren programma financieel haalbaar moeten zijn.

De functies worden niet-limitatief opgesomd. Het staat de ontwerper vrij om de mogelijkheden van andere

functies te onderzoeken.

5.4.1 Groentekorten – open ruimte

Voor de groentekorten wordt een onderscheid gemaakt tussen groen op buurt- en op wijkniveau.

Buurtgroen (tussen 0,5 en 5 ha groot) heeft een bereik van 400 meter, terwijl wijkgroen (tussen 5 en 10 ha

groot) een bereik heeft tot 800 meter. Daarnaast is er ook nog groen dat op stadsdeelniveau functioneert

(groter dan 10 ha) en een bereik heeft van 1.600m. Naar bereik zijn er geen tekorten in het projectgebied,

107

More magazines by this user
Similar magazines