Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, ambities - doelstellingen

Woningaanbod

Er dient een evenwichtige mix van woontypes te worden gerealiseerd: voor jong en oud, klein en groot en

complementair aan het huidige aanbod. Er wordt dus een maximale variatie in het woningaanbod

nagestreefd, zowel naar grootte, typologie, budget, ligging, etc. Het doelpubliek vormt in principe een

afspiegeling van de huidige bevolking in de stad, doch met specifieke aandacht voor het aantrekken van

gezinnen met kinderen (3 en meer slaapkamers).

Er worden geen strikte randvoorwaarden opgelegd aan het woningaanbod, maar wel indicatieve richtlijnen

die moeten afgetoetst worden door ontwerpend onderzoek:

- Minstens een bepaald aandeel van het totale woningaantal dient van het type ‘grondgebonden

woning’ te zijn, dit gezien de grote vraag op de Antwerpse markt naar dit type woning. Onder

grondgebonden woning wordt niet automatisch een rijwoning met private tuin begrepen. Een

vernieuwende typologie is toegelaten. De voorwaarde is wel dat de woningen een rechtstreekse

toegang hebben vanop het straatniveau en waarvan één van de bouwlagen aansluit op het

maaiveld. De buitenruimte kan privaat of collectief zijn. De grondgebonden woningen kunnen ook

onderdeel zijn van een gestapeld geheel. Het is aan de ontwerper om verder onderzoek te doen

naar een geschikte typologie en een voorstel te doen welk aandeel of aantal op een goede manier

kan gerealiseerd worden in het plangebied;

- Vernieuwende woonvormen worden gestimuleerd. Het kan gaan bijvoorbeeld om

kangoeroewoningen, groepswoningen, co-housing initiatieven, atelierwoningen, enz. Voor

SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok zijn volgende vernieuwende woonvormen het

onderzoeken waard:

o een cohousing project: de doelgroep ligt niet vast;

o wonen voor mensen met een handicap: geschikte woningen voor mensen met een

handicap zijn heel schaars in Antwerpen. Vooral binnen de 19 e -eeuwse-gordel is er een

grote tekort aan aangepaste woonvormen voor deze doelgroep. Het dagcentrum en de

beschutte werkplaatsen van de Welzijn Antwerpse Gehandicapten vzw bevinden zich in

de buurt van de Groenendallaan, op korte afstand van de Slachthuisite. Een

samenwerking met organisaties uit de sector zal onderzocht worden vanuit de stedelijke

diensten.

o

meegroei/ kangoeroewoningen: woningen die kunnen aangepast worden afhankelijk van

de noden van het gezin.

Het is aan de ontwerper om aan te tonen welke vernieuwende woonvormen mogelijk zijn, wat het

aandeel is in het totaalpakket en waar ze ingeplant kunnen worden.

- Om het aanbod op peil en de woningprijzen betaalbaar te houden, wordt de densiteit in de nieuwe

woonontwikkelingen voldoende hoog gelegd. Dit mag echter niet leiden tot kleine gestapelde

woningen zonder enige variatie. De uitdaging van dit project ligt in het zoeken naar een juiste mix

van types die een voldoende hoge dichtheid realiseren, maar die eveneens tegemoet komen aan

de vraag naar grotere gezinswoningen en grondgebonden woningen.

Het uiteindelijke woningaanbod zal financieel haalbaar moeten zijn.

Bescheiden aanbod

De bepaling van het aanbod bescheiden woningen, of de ‘bescheiden last’ moet gebeuren op basis van

het decreet Grond- en pandendbeleid. Immers het Grondwettelijk Hof vernietigde op 7 november 2013 en

18 december 2013 enkel de bepalingen betreffende de sociale lasten die worden opgelegd om een sociaal

woningaanbod te realiseren in het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009. De

bescheiden normen blijven van toepassing.

Volgens het decreet moeten 20% van de woningen in ontwikkelingen op private gronden van het

‘bescheiden’ type zijn. Voor gronden in eigendom van de stad is dit percentage 40%. Voor het

projectgebied zal er een evenwicht moeten gevonden worden in functie van de verhouding van de

eigendomsstructuur.

Bescheiden woningen kunnen zowel huurwoningen als koopwoningen zijn. Kavels hebben een maximum

oppervlakte van ten hoogste 500 m². Eengezinswoningen hebben een maximum bouwvolume van ten

hoogste 550 m3. Overige woningen hebben een bouwvolume van ten hoogste 240 m³, te verhogen met 50

m³ voor woningen met drie of meer slaapkamers.

114

More magazines by this user
Similar magazines