Views
3 months ago

Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok 5.2.1 De Damwijk tot aan het water brengen ........................................................................... 93 5.2.2 Een nieuw kwalitatief front aan de Slachthuislaan – Lobroekdok .................................... 93 5.2.3 Creëren van centrum – plein voor de Damwijk ............................................................... 94 5.2.4 Onderzoek naar mogelijkheden behoud bestaande hal .................................................. 94 5.2.5 Dichtheid ....................................................................................................................... 94 5.2.6 Afwerken van de randen volgens de harmonieregel ....................................................... 96 5.3 Duurzame ontwikkeling .................................................................................................................. 96 5.3.1 Een gezond en leefbaar stadsklimaat ............................................................................. 97 5.3.2 Bundelen en sluiten van kringlopen .............................................................................. 102 5.4 Programma van eisen .................................................................................................................. 107 5.4.1 Groentekorten – open ruimte ....................................................................................... 107 5.4.2 Lokale voorzieningen ................................................................................................... 108 5.4.3 Wonen ......................................................................................................................... 113 5.4.4 Detailhandel - horeca - dienstenaanbieders ................................................................. 115 5.4.5 Creatieve economie ..................................................................................................... 115 5.4.6 Vleesverwerkende bedrijven ........................................................................................ 116 5.4.7 Kantoren ...................................................................................................................... 116 5.4.8 Hotel ............................................................................................................................ 116 5.5 Mobiliteit ...................................................................................................................................... 117 5.5.1 Mobiliteitsplanning ....................................................................................................... 117 5.5.2 Mobiliteitsanalyse ........................................................................................................ 117 5.5.3 Mobiliteitsambitie ......................................................................................................... 117 5.5.4 Mobiliteitsmanagement ................................................................................................ 119 5.6 Financiële haalbaarheid ............................................................................................................... 119 5.7 Input vanuit de buurt .................................................................................................................... 119 PROCES .............................................................................................................................................. 121 6 Traject ............................................................................................................................................... 122 6.1 Overleg ....................................................................................................................................... 122 6.1.1 Overlegstructuur .......................................................................................................... 122 6.1.2 Overlegmomenten ....................................................................................................... 123 6.2 Besluitvorming ............................................................................................................................. 123 6.2.1 Besluitvormingsstructuur .............................................................................................. 123 6.2.2 Besluitvormingsmomenten ........................................................................................... 124 6.3 Communicatie en participatie ....................................................................................................... 124 6.3.1 Participatietraject ......................................................................................................... 124 6.3.2 Rol van het ontwerpteam ............................................................................................. 125 7 Opdracht ............................................................................................................................................ 126 7.1 Finaliteit van de opdracht ............................................................................................................. 126 7.2 Rol van de ontwerper ................................................................................................................... 126 7.3 Stappenplan van de opdracht ...................................................................................................... 127 7.3.1 Analyse en synthese van opdracht en gebied ............................................................... 127 7.3.2 Voorontwerp Masterplan .............................................................................................. 127 7.3.3 Definitief Masterplan .................................................................................................... 127 7.4 Timing ......................................................................................................................................... 128 7.5 Te behandelen onderzoeksvragen ............................................................................................... 128 7.6 Op te leveren documenten en producten ..................................................................................... 130 7.6.1 Analyse en synthese van opdracht en gebied ............................................................... 130 7.6.2 Voorontwerp masterplan .............................................................................................. 130 7.6.3 Definitief masterplan .................................................................................................... 131 7.6.4 Algemeen .................................................................................................................... 131 7.7 Ereloon ........................................................................................................................................ 131 BIJLAGEN ............................................................................................................................................ 133 8 Bijlagen.............................................................................................................................................. 134 8.1 Programma van eisen buurtsporthal ............................................................................................ 134 8.2 ‘Dam, een buurt in verandering’ ................................................................................................... 141 2

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok Lijst figuren Figuur 1: Situering Damwijk – den Dam ................................................................................................... 10 Figuur 2: Situering – bron: Google Earth ................................................................................................. 11 Figuur 3: situering strategische plekken Singel Noord .............................................................................. 12 Figuur 4: Afbakening projectgebied (rood) en studiegebied (blauw) ......................................................... 13 Figuur 5: Eigendomsstructuur projectgebied ............................................................................................ 14 Figuur 6: Historische evolutie waterstructuur ........................................................................................... 15 Figuur 7: Situering statistische sectoren .................................................................................................. 16 Figuur 8: Wegen ..................................................................................................................................... 17 Figuur 9: Lokaal wegennet ...................................................................................................................... 18 Figuur 10: Bevolkingsdichtheid 2014 ....................................................................................................... 19 Figuur 11: Bevolkingsdichtheid bouwblokken 2010 .................................................................................. 19 Figuur 12: Percentage 65-plussers, 2014 ................................................................................................ 20 Figuur 13: Percentage 0 tem 17- jarigen, 2014 ........................................................................................ 20 Figuur 14: Percentage allochtonen 2014 ................................................................................................. 22 Figuur 15: Percentage niet-werkende werkzoekenden, 2010 ................................................................... 22 Figuur 16: Gemiddelde grootte van de huishoudens, 2014 ...................................................................... 23 Figuur 17: Procentuele verdeling huishoudgrootte ................................................................................... 23 Figuur 18: Gemiddeld netto inkomen per belastingsplichtige (€/persoon) (2012) ...................................... 24 Figuur 19: Percentage steuntrekkers op beroepsactieve leeftijd in de bevolking, 2013 ............................. 24 Figuur 20: Verweving wonen – werken, 2007 .......................................................................................... 25 Figuur 21: Verdeling woongebouwen naar woontype, 2011. .................................................................... 26 Figuur 22: Percentage eigenaars, 2001 ................................................................................................... 27 Figuur 23: Percentage sociale woningen, 2014 ....................................................................................... 27 Figuur 24: Situering sociale woningbouw ................................................................................................. 28 Figuur 25: Situering sociale woningbouw ................................................................................................. 28 Figuur 26: Percentage kleine woningen, 2001 ......................................................................................... 29 Figuur 27: Woondichtheid*, 2014 ............................................................................................................ 29 Figuur 28: Woondichtheid bouwblokken, 2010 ......................................................................................... 30 Figuur 29: Verweving werken - wonen, 2007 ........................................................................................... 31 Figuur 30: Verdeling aard bedrijvigheid ................................................................................................... 31 Figuur 31: Stedelijke bouwblokken versus solitaire bebouwing ................................................................ 33 Figuur 32: Bouwlagen, 2007 .................................................................................................................... 33 Figuur 33: Bebouwingsgraad, 2009 ......................................................................................................... 34 Figuur 34: Oppervlakte bouwblokken, 2011 ............................................................................................. 34 Figuur 35: Vloer-terrein index, 2011 ........................................................................................................ 35 Figuur 36: Open ruimte voorzieningen ..................................................................................................... 36 Figuur 37: Tekorten formeel groen op wijkniveau, naar loopafstand en draagkracht ................................. 37 Figuur 38: Tekorten formeel groen op buurtniveau .................................................................................. 38 Figuur 39: Bestaande voorzieningen ....................................................................................................... 39 Figuur 40: Buurtsportterreinen – tekortenzone + tekorten ....................................................................... 40 Figuur 41: Dienstencentrum – tekortenzone + tekorten ........................................................................... 40 Figuur 42: Gewoon basisonderwijs – tekortenzone + tekorten ................................................................ 41 Figuur 43: Kinderopvang – tekortenzone + tekorten ................................................................................. 41 Figuur 44: Speelterreinen – tekorten naar loopafstand (tekortenzone) + tekort tov stedelijk gemiddelde ... 42 Figuur 45: Speelterreinen – tekorten naar loopafstand (tekortenzone) + tekort t.o.v. Antwerpse norm ...... 43 Figuur 46: Gewestplan ............................................................................................................................ 44 Figuur 47: Wegencategorisering, bron Mobiliteitsplan 2020│2020│2030 Stad Antwerpen ........................ 45 Figuur 48: Netwerk openbaar vervoer – bron: De Lijn .............................................................................. 46 Figuur 49: Bovenlokaal fietsrnetwerk, bron: Mobiliteitsplan 2020│2020│2030 Stad Antwerpen ................ 47 Figuur 50: Masterplan 2020 ..................................................................................................................... 48 Figuur 51: Oosterweelverbinding: overzichtsplan + impressie omgeving Schijnpoort, 2014 ...................... 49 Figuur 52: Oosterweelverbinding: impressie omgeving ondertunneling Albertkanaal, 2014 ...................... 50 Figuur 53: Strategische ruimten, programma’s en projecten, s-RSA ........................................................ 51 Figuur 54: 11 ruimtelijke concepten voor de Strategische Ruimte Groene Singel, Synthesenota 2009 ..... 53 Figuur 55: Concept versterken en uitbreiden van de Damwijk .................................................................. 55 Figuur 56: Concept verleggen Slachthuislaan .......................................................................................... 57 3

 • Page 1: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 6 and 7: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 8 and 9: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 11 and 12: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 13 and 14: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 15 and 16: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 17 and 18: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 19 and 20: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 21 and 22: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 23 and 24: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 25 and 26: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 27 and 28: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 29 and 30: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 31 and 32: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 33 and 34: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 35 and 36: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 37 and 38: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 39 and 40: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 41 and 42: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 43 and 44: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 45 and 46: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 47 and 48: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 49 and 50: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 51 and 52: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 53 and 54: Projectdefinitie masterplan Slachth
 • Page 55 and 56:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 57 and 58:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 59 and 60:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 61 and 62:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 63 and 64:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 65 and 66:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 67 and 68:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 69 and 70:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 71 and 72:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 73 and 74:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 75 and 76:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 77 and 78:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 79 and 80:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 81 and 82:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 83 and 84:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 85 and 86:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 87 and 88:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 89:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 92 and 93:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 94 and 95:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 96 and 97:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 98 and 99:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 100 and 101:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 102 and 103:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 104 and 105:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 106 and 107:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 108 and 109:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 110 and 111:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 112 and 113:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 114 and 115:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 116 and 117:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 118 and 119:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 120 and 121:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 122 and 123:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 124 and 125:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 126 and 127:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 128 and 129:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 130 and 131:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 132 and 133:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 135 and 136:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 137 and 138:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 139 and 140:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 141 and 142:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 143:

  Projectdefinitie masterplan Slachth

 • Page 149:

  inleiding 3 buurt in verandering 5

 • Page 153:

  inleiding In deze bundel vind je he

 • Page 157:

  uurt in verandering Den Dam kent ee

 • Page 161:

  2014 5 februari 14 februari 6 juni

 • Page 165:

  verloop traject Het inspraaktraject

 • Page 169:

  3 / 2014 krantje dam Een half jaar

 • Page 173:

  analyse Doorheen het participatietr

 • Page 177:

  De studio bracht het uitgebreide ne

 • Page 181:

  gelijkaardige activiteiten compleme

 • Page 185:

  wie Straathoekwerker Free Clinic wa

 • Page 189:

  “ Onze leden vallen de mensen nie

 • Page 193:

  Hoewel het een kleine wijk is besta

 • Page 197:

  A Kalverstraat B Schijnpoort C Slac

 • Page 201:

  analyse | 27

 • Page 205:

  auto’s en parkeerplaatsen bomen h

 • Page 209:

  analyse | 31

 • Page 213:

  Een oplossing vinden voor geluidsov

 • Page 217:

  circulatiestromen ochtend: levering

 • Page 221:

  88 onstruction onstruction of e Sam

 • Page 225:

  leegstaande handelspanden/percelen

 • Page 229:

  Sterke schaalvermenging zorgt vanda

 • Page 233:

  dialoog Zoals eerder gezegd staat d

 • Page 237:

  dialoog | 45

 • Page 241:

  dialoog | 47

 • Page 245:

  Hoe zal u betrokken worden? Project

 • Page 249:

  “ Wonen als hoofdbestemming Deze

 • Page 253:

  dialoog | 53

 • Page 257:

  dialoog | 55

 • Page 261:

  “damwijk tot aan het water brenge

 • Page 265:

  “een groter aanbod aan basisvoorz

 • Page 269:

  “ offerte ruimtelijke veiligheid

 • Page 273:

  s c e n a r i o 1 w o n e n & w e r

 • Page 277:

  s c e n a r i o 2 g r o t e p r o j

 • Page 281:

  1. ten minste 1/3 van het projectge

 • Page 285:

  8. minder overlast van doorgaand bo

 • Page 289:

  v i s i e o p w e r k p r o c e s D