Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

De grote leegtes en restruimten langs de Slachthuislaan dienen een kwalitatieve en gemengde herinvulling

te krijgen: wonen, werken, winkelen en publieke ruimte. Een nieuwe kwalitatieve wand van randbebouwing

langsheen de Slachthuislaan, zowel ter hoogte van de Slachthuissite als Noordschippersdok, geeft de wijk

opnieuw een gezicht en markeert de grens met de figuur van de Singel die rondom de stad loopt. Deze

wand kan bovendien ook ingezet worden als ‘geluidsscherm’ voor de achtergelegen wijk, indien de

maatregelen aan de infrastructuur zelf, niet zouden volstaan.

De herontwikkeling Slachthuissite als motor voor de opwaardering van de wijk

De Slachthuissite is een erg groot terrein dat er vandaag onderbenut bijligt. Het is enerzijds gelegen aan

de Slachthuislaan tegenover andere solitaire gebouwen, anderzijds grenst het aan het kleinschalige

weefsel van de Damwijk en maakt de overgang tussen beiden. De Slachthuissite moet ingevuld worden

met een weefsel met een eigen logica, enerzijds voortbouwend op het omliggende weefsel, anderzijds

voldoende eigenheid bewarend zoals ook vandaag het geval is. Aandacht dient besteed te worden aan de

overgang tussen nieuw en oud en verbindingen moeten gecreëerd worden. Ontbrekende zijden van een

bouwblok worden aangevuld. De dichtheid van de nieuwe invulling mag de draagkracht van zijn omgeving

niet overschrijden, zowel vanuit ruimtelijke invalshoek als vanuit mobiliteit. Schaalbreuken moeten

vermeden worden, terwijl hogere accenten op bepaalde plekken mogelijk zijn.

De nieuwe ontwikkelingen op de Slachthuissite en Noordschippersdok dienen de Damwijk te versterken en

mogen geen exclusief / zelfvoorzienend eiland worden, naast het bestaande weefsel. Nieuwe functies

mogen de bestaande niet ondergraven of beconcurreren, maar dienen ze te versterken. Ontbrekende

functies kunnen ingepast worden in de nieuwe ontwikkelingen. Zo ontbreekt het de Damwijk vandaag aan

een duidelijk en levendig centrum. Een nieuw plein met attractieve functies kunnen mensen van heel de

wijk aantrekken, tot zelfs daarbuiten. Het kan een schakel zijn tussen de nieuwe ontwikkelingen en het

bestaande weefsel. Maar ook voorzieningen zoals basisonderwijs en kinderopvang kennen, net zoals

elders in de stad, een groot tekort. Nieuwe ontwikkelingen moeten ten volle bijdragen aan het opvullen van

deze tekorten.

Wat het woonprogramma betreft, wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling wat betreft grootte,

typologie, budget enzovoort. Bij de opmaak van concrete plannen zal het woonaanbod in samenspraak

met de stad verder verfijnd worden. Er wordt ook gestreefd naar een voldoende aantal betaalbare

woningen, waarbij een voldoende aandeel van het woonaanbod bescheiden dient te zijn. Wat sociale

woningbouw betreft, is er vandaag geen bijkomend aanbod nodig om een gezonde mix te behouden.

Sociale koopwoningen zijn daarentegen wel nodig als aanbod voor starters en ‘sociale’ stijgers, alsook in

het kader van een algemene inhaalbeweging in de stad.

Puntsgewijze ingrepen in het bestaande weefsel

Naast het creëren van nieuwe ontwikkelingen ter versterking en uitbreiding van de Damwijk, zijn ook

ingrepen nodig in het bestaande 19-de eeuwse weefsel. Vanuit het beeld van de poreuze stad, uit het

structuurplan Antwerpen, moet hier gezocht worden naar manieren om nieuwe invullingen en

ingebruiknames van leegtes in de bouwblokken (leegstanden panden, percelen) te stimuleren, om de

gemengde invulling van de wijk te verbeteren en verschillende functies op elkaar af te stemmen.

56

More magazines by this user
Similar magazines