Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok

1 Inleiding

1.1 Voorwerp van de opdracht

Het voorwerp van de opdracht betreft de opmaak van een masterplan voor het projectgebied

SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok. Het projectgebied is gelegen in het noorden van het

district Antwerpen. Het bevindt zich tussen het Lobroekdok en park Spoor en is gelegen langs de

Slachthuislaan en de Ring, in het noordelijke segment van de Strategische Ruimte Groene Singel, met

name Singel Noord. Het gebied is ca. 18 ha groot.

Singel Noord, het noordelijke segment van de Strategische Ruimte Groene Singel, waarin het

projectgebied is gelegen, is een complex gebied dat zich aan de vooravond van een grondige

transformatie bevindt. Naast een herontwikkeling van SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok zal

ook de aanwezige infrastructuur in en rond het gebied - met name in het kader van de geplande

Oosterweelverbinding – grondig wijzigen.

De Slachthuissite is één van de strategische plekken van Singel Noord. Door de definitieve sluiting van het

stedelijk slachthuis in de Damwijk, is de huidige bestemming van de Slachthuissite achterhaald. Vandaag

ligt de site er grotendeels ongebruikt bij, met uitzondering van een aantal vleesverwerkende bedrijven aan

de rand. Het gaat om een erg groot bouwblok met grote volumes dat erg beeldbepalend is in de Damwijk.

Een kwalitatieve herontwikkeling van de Slachthuissite zal een enorme impuls zijn voor de gehele

Damwijk. Tegelijkertijd vraagt een herontwikkeling van de Slachthuissite ook een toekomstvisie voor de

zone Noordschippersdok, aansluitend bij de Slachthuissite. Hoe sluiten beiden bij elkaar aan? Hoe

positioneren ze zich naar de Slachthuislaan. De toekomstige invulling van de kade Lobroekdok zal tot slot

ook mee bepalen wat er zich aan de overzijde van de Slachthuislaan ontwikkelt en hoe de relatie met het

Lobroekdok kan gelegd worden.

Het projectgebied SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok dient herontwikkeld te worden tot een

gemengd kwalitatief en ontsluitbaar project met hoofdbestemming wonen, verweven met diensten,

recreatie en bedrijvigheid. Hiervoor worden eerst een masterplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan

opgemaakt.

Een herontwikkeling van dit gebied zal de motor zijn voor de opwaardering van de hele Damwijk, gelegen

tussen de snelweg R1 en het spoor. Nieuwe invullingen in het projectgebied hebben uiteraard ook een

impact op de nabijgelegen bestaande woonwijk. Het masterplan dient daarom waar nodig ook uitspraken

te doen over een ruimer studiegebied, afgebakend tussen het spoor, Albertkanaal en de Schijnpoortweg.

Aangezien momenteel nog onzekerheid bestaat op een aantal vlakken met betrekking tot programma en

randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied is de voorliggende projectdefinitie te beschouwen

als een richtinggevende aanzet van programma van eisen. Een erg belangrijk onderdeel van de vraag aan

het ontwerpteam is om aan de hand van doorgedreven ontwerpmatig onderzoek deze projectdefinitie te

doorgronden. Het geformuleerde richtinggevende programma van eisen is verder af te toetsen op

haalbaarheid en mogelijkheden. Goed beargumenteerd kan er door het ontwerpteam van worden

afgeweken.

Het is dan ook niet de bedoeling om in deze fase van het ontwerpproces reeds een gedetailleerd

inrichtingsplan op te maken. De opdracht voor het ontwerpteam is veeleer de ontwikkeling van een globale

ruimtelijke visie (‘structuurvisie’) en concrete randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van het

projectgebied. Deze moeten de ambitie van de opdrachtgever en de stad Antwerpen weerspiegelen en

worden gedragen door alle betrokken partijen. Uit de ruimtelijke visie dienen een aantal vaste elementen te

worden gedistilleerd die een kader vormen waarbinnen de verschillende fasen van ontwikkeling doorheen

de tijd flexibel kunnen ingepast worden.

Bij gebrek aan een reeds erg gedetailleerd programma van eisen bij de aanvang van dit ontwerpproces

formuleren de opdrachtgever en de stad Antwerpen een reeks onderzoeksvragen, als uitdrukking van de

uitdagingen waar zij voor staan en van de ambitie die zij nastreven voor het gebied. Deze

5

More magazines by this user
Similar magazines