Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

3.2.9 Procesnota Slachthuissite (2011)

De huidige bestemming van de Slachthuissite (BPA nummer 16 ‘Stedelijk Slachthuis en omgeving’, dat

uitgaat van de uitbouw van een culinaire agora rondom een slachthuis) is achterhaald, wegens de

definitieve sluiting van het slachthuis.

In maart 2011 wordt als eerste stap in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) de procesnota

goedgekeurd. Deze stelt dat de Slachthuissite dient herontwikkeld te worden tot een gemengd kwalitatief

en ontsluitbaar project met hoofdbestemming wonen, verweven met diensten, recreatie en bedrijvigheid.

Daarnaast doet de procesnota nog uitspraken over het proces dat zal gevolgd worden om tot een RUP te

komen: welke stappen dienen genomen te worden en wie moet worden betrokken.

3.2.10 Beeldkwaliteitplan Groene Singel (2014)

Het beeldkwaliteitplan vertaalt de visie uit de synthesenota “Durven dromen van een Groene Rivier”, naar

een concreet ruimtelijk beeld. Ontwerprichtlijnen op vlak van landschap, infrastructuur en bebouwing

moeten de toekomstige projecten van de stad Antwerpen sturen en dienen als toetsingskader voor

projecten van derden. Het beeldkwaliteitplan bevat uitspraken op schaal van materiaalgebruik, vormentaal,

typologie, inrichtingsconcepten …

In het beeldkwaliteitplan komen drie luiken aan bod: landschap, infrastructuur en bebouwing. Het

landschap wordt opgedeeld in drie deelruimtes: noorden – havenlandschap, midden – halfopen bosschage

landschap en het zuiden – rivierenlandschap. De bedoeling is in elk van deze landschappen, op hun eigen

manier, de groene kwaliteit te verbeteren: toename ecologische waarde, zichtbaar maken

waterverbindingen en hoge visuele kwaliteit van de bermen en beplanting. Voor het havenlandschap, dat

in verhouding tot de andere erg mineraal is van aard en een groot aandeel water omvat, betekent dit dat

daar waar ruimte is voor groen, groen wordt aangelegd. Het groen is enerzijds ontworpen en kunstmatig,

anderzijds anarchistisch, zoals bijvoorbeeld groen tussen de voegen van de verharding. Het beeld sluit

aan bij de inrichtingsprincipes van het Eilandje.

Figuur 68: Drie landschappen binnen de Groene Singel, Beeldkwaliteitplan Groene Singel, bron: TV MAKH

68

More magazines by this user
Similar magazines