Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, planningscontext

Voetgangers en fietsers worden van het autoverkeer gescheiden door een parkeerstrook met groen. Zo

komen er meer dan 680 bomen langs het nieuwe fietspad te staan. Er komen iepen, populieren en elzen.

Waar er niet genoeg ruimte is om veilig te parkeren, komt er een groene veiligheidsstrook zonder

parkeerplaatsen.

Onderstaand profiel is het ontwerp voor het nieuwe Singelfietspad, gecombineerd met een vergroening

van de Singel. Het ontwerp is afgestemd met het Beeldkwaliteitsplan Groene Singel.

Figuur 70: Typedwarsprofiel Singel fietspad, bron: TV MAKH

In een eerste fase wordt het nieuwe profiel van aan de Scheldekaaien tot aan de Stenenbrug aangelegd,

in tweede fase de Noordersingel. Via het project IJzerlaan (zie 3.2.14) zal ook daar het nieuwe

Singelprofiel worden aangelegd.

Belangrijkste streefdoel van het project Singelfietspad is het bekomen van een eenduidig, gelijkvormig

fietspad over de hele Singelruimte. Bij heraanleg van de Slachthuislaan zal een zelfde profiel gehanteerd

worden als Noordersingel en IJzerlaan (ontwerpsnelheid 70 km/u).

3.2.12 Globaal masterplan publieke ruimte Singel Noord (2013)

Dit plan is een aanvulling op het Beeldkwaliteitplan Groene Singel, maar dan specifiek voor Singel Noord,

uitgaande van de toenmalige toekomstperspectieven van verschillende lopende projecten zoals onder

meer de Oosterweelverbinding (met brug over het Albertkanaal). Het plan is ook een aanvulling en

verfijning van de Stedelijke visienota Singel Noord en moet samen met dit laatste gelezen worden.

Het globale masterplan publieke ruimte Singel Noord heeft als doelstelling input te leveren voor het

Masterplan 2020, het masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok en de verdere

uitwerking van deelprojecten in en om Singel Noord. Het globale masterplan publieke ruimte omvat

evenwel geen uitgewerkt ontwerp voor het gebied, maar wel richtlijnen die in een verdere fase in acht

dienen genomen te worden. Gezien het lopende proces dat door BAM wordt gevolgd, bouwt het globale

masterplan publieke ruimte Singel Noord voort op het conceptontwerp van de Oosterweelverbinding, als

een voorafname op het project. Het globale masterplan publieke ruimte Singel Noord dient dus heel

duidelijke gelezen te worden als een wensbeeld voor het publiek domein wanneer de

Oosterweelverbinding volgens het conceptontwerp wordt gerealiseerd. Indien hier wijzigingen optreden zal

het masterplan publieke ruimte moeten worden geëvalueerd.

Het accent van de nota ligt op de publieke ruimte en ecologie, een aspect dat bij de opmaak van de

Stedelijke Visienota Singel Noord onderbelicht was gebleven en heel duidelijk naar voor komt in de

principenota beeldkwaliteitplan Groene Singel. Vanuit het beeld van de publieke ruimte worden richtlijnen

geformuleerd voor de inrichting van bepaalde zones. Deze richtlijnen dienen bij een verdere uitwerking van

70

More magazines by this user
Similar magazines