Projectdefinitie masterplan Slachthuissite - Noordschippersdok - Lobroekdok

agvespa

De stad keurt de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok goed. Daarin formuleert de stad, samen met de private eigenaars van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie.

Projectdefinitie masterplan SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok, ambities - doelstellingen

5.3.1 Een gezond en leefbaar stadsklimaat

De ambitie is in het plangebied een stadsdeel met een minimum aan hinder (geluid, geur, licht- en

luchtvervuiling, wind, schaduw) te realiseren én een bijdrage aan het stadsklimaat te leveren.

Door de onmiddellijke nabijheid van de Ring en de sterk versteende omgeving is de uitgangssituatie voor

de ontwikkeling van het plangebied tot een gezonde leefomgeving suboptimaal te noemen. Op wijkniveau

kunnen echter wel extra maatregelen worden genomen om de leefbaarheid in dit gebied te maximaliseren.

Enerzijds door bijkomende hinder te vermijden (duurzame mobiliteit, slim energiegebruik, groen en water,

…), anderzijds door de aanwezige hinder te remediëren.

Door een slimme inplanting van groenelementen en bebouwing kunnen storende invloeden van buitenaf

zoals geluid-, luchtverontreiniging zoveel mogelijk worden gebufferd en buiten de woonzone gehouden.

Daarnaast kunnen ze ook bescherming bieden tenge windhinder en hittestress. Afschermende gebouwen

aan de rand van een drukke weg, een slimme inplanting van kwetsbare functies, geluidsafscherming of

zelfs akoestische isolatie zijn enkele bekende maatregelen om geluidsoverlast tot het minimum te

beperken.

Met het oog op het beheersen van het stedelijke microklimaat (in het plangebied én in de rest van de stad),

moet maximaal worden ingezet op een sterke ecologische structuur met voldoende vegetatie en bomen,

gevel- en dakbegroening, aangepast materiaalgebruik (vb. materialen met een lichte kleur die de warmte

reflecteren in plaats van absorberen, verharding met open voegen). Om de temperatuurmatigende werking

van het plangebied voor de stad te vergroten, kan het aangewezen zijn de ruimtelijke structuur af te

stemmen op een goede winddoorstroming naar de aangrenzende stadsdelen om op die manier ‘ventilatie’

mogelijk te maken.

De stad Antwerpen werkt momenteel aan een klimaatadaptatiestrategie. In het kader daarvan is er reeds

een studie van het stedelijk hitte-eilandeffect uitgevoerd. Uit deze studie resulteert dat er niet alleen

rekening moet gehouden worden met de huidige stedelijke opwarming tijdens de zomermaanden maar ook

met de ongunstige invloed van een veranderend klimaat.

Lucht

In het gedeelte planningscontext van de projectdefinitie wordt onder ‘3.2.21 Afwegingskader voor

inplanting van functies in relatie tot luchtkwaliteit’ het algemeen kader geschetst.

Het geplande programma voor SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok impliceert kwetsbare

functies zoals een kinderdagverblijf, een basis- en middenschool, een sportterrein en mogelijks een

woonzorgcentrum. Dergelijke kwetsbare functies inplanten op locaties waar veel hinder is, heeft tot gevolg

dat er milderende maatregelen moeten genomen worden.

Door de ontwikkeling van SlachthuissiteNoordschippersdokLobroekdok zal het aantal blootgestelden

toenemen. Het aantal blootgestelden is een maat om de impact van de luchtverontreiniging te meten.

Daarmee kan geconcludeerd worden dat de impact van de luchtverontreiniging op het projectgebied zal

toenemen.

Milderende maatregelen zijn, waar mogelijk gecumuleerd, noodzakelijk op drie niveaus: bovenlokaal,

lokaal en op gebouwniveau.

- bovenlokale maatregelen zijn bronmaatregelen waarvoor de Vlaamse overheid verantwoordelijk is:

invoering van het rekeningrijden (voorzien voor vrachtwagens vanaf 2016), snelheidsverlaging op

gewestwegen (LARGAS-principe: langzaam rijden gaat sneller), duurzame ruimtelijke planning,

voorzien van een degelijk openbaar vervoersnet, maatregelen in functie van een betere modal

shift, doorgaand vrachtvervoer weren van de Antwerpse Ring, …

- lokale maatregelen zijn voornamelijk bronmaatregelen waarvoor het stadsbestuur bevoegd is:

duurzame stadsontwikkeling, invoering van lage emissiezone, verminderde gemotoriseerde

verkeersintensiteit in de omgeving van de gevoelige bestemming, venstertijden voor vrachtvervoer

afgestemd op verblijfstijd van betrokken doelgroep, faciliteren van fietsverkeer, maximaal houden

van afstand tussen bron en ontvanger, afscherming door groenontwikkeling, …

97

More magazines by this user
Similar magazines