06.05.2018 Views

Op 'e Skâns editie 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inhoudsopgave <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> <strong>2018</strong><br />

1<br />

Inhoudsopgave 1<br />

Voorwoord 2<br />

ROC Friese Poort – Share the future 3<br />

Uitnodiging ALV 9 april <strong>2018</strong> 4<br />

Agenda ALV 9 april <strong>2018</strong>: 5<br />

3). Verslag ALV 10 april 2017 6<br />

4a). Jaarverslag Hoofdbestuur 2017/<strong>2018</strong> 10<br />

4b). Jaarverslag Wedstrijden 2017 12<br />

4c). Verslag Technische Commissie 16<br />

4f). Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2017 18<br />

Betrokkenheid van leden bij inhoudelijke taken 20<br />

Kwalificatiesysteem Jeugd FK & Jeugd NK 21<br />

Galerij Jeugdkampioenen FK / NK 2017 22<br />

Waterbreedte en categorie jeugd vanaf 13 jaar - 3 e klas wedstrijden 23<br />

Nieuws Nederlandse Fierljep Bond 24<br />

European Sports for All Games <strong>2018</strong> 25<br />

Race tegen de klok voor de vrijwilligers van Ljeppersklup Burgum 27<br />

Sponsorreglement 30<br />

Van de LV 32<br />

Rintraining foar ljeppers; trainingsgroep 22.22 meter 34<br />

Wedstrijdagenda <strong>2018</strong> 37<br />

Indeling seizoen <strong>2018</strong> 40<br />

Definitief voorstel uitgangspunten Nationale Competitie en kwalificatie NK <strong>2018</strong> 42<br />

Fierljepdrive 45<br />

Overzicht Top Tien klassement aller tijden 48<br />

Wedstrijdagenda PBH <strong>2018</strong> 49<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Senioren t/m 2017 – 16 m ljeppers 50<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Dames t/m 2017 – 13 m ljepsters 52<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens t/m 2017 – 16 m ljeppers 53<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren t/m 2017 – 17 m ljeppers 54<br />

Casino-avond in It Swaeigat 55<br />

Nieuw Punten Klassement Heren 2017 56<br />

Nieuw Punten Klassement Dames 2017 57<br />

Erepenning Tytsjerksterdiel voor Bart Helmholt 58<br />

Klassementswinnaars ROC Friese Poort Competitie 2017 59<br />

Eindklassement 2017 FLB 60<br />

Officiële records 61<br />

Overzicht schansrecords 62<br />

Overzicht dagkampioenen 2017 64<br />

Klassement best verbeterde PR – seizoen 2017 65<br />

Gouden Rige klassement 2017 66<br />

Nauta’s abroad 67<br />

Freonen fan it fierljeppen 70<br />

FLB Fierljepleskist 72<br />

Fierljeppen en Culturele Hoofdstad 74<br />

Hoogtepunten NK Jaarsveld 2017 75<br />

Adressen FLB Afdelingen 76<br />

Adressen FLB Officials 78<br />

Vrijwilligers gevraagd!!!! 80


2<br />

VOORWOORD<br />

Dit nieuwe nummer van <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> bevat weer veel informatie<br />

voor iedereen die een rol speelt bij het fierljeppen.<br />

Er staan veel praktische gegevens in voor het seizoen <strong>2018</strong><br />

maar het blad heeft ook een belangrijke functie als naslagwerk.<br />

Vanuit verschillende geledingen zijn bijdragen en artikelen<br />

aangeleverd. Tige tank hjirfoar, yn it bysûnder oan de kommisje,<br />

dy’t der wer in nijsgjirrich blêd fan makke hat.<br />

We staan aan het begin van een nieuw fierljepseizoen. Er staan<br />

zo’n 60 wedstrijden op het programma, verdeeld over de 1 e , 2 e<br />

en 3 e klas. Veel mogelijkheden dus voor de ljeppers om mooie<br />

afstanden neer te zetten. In alle klassen liggen daarvoor<br />

kansen, want veel ljeppers zijn aan elkaar gewaagd. Dat maakt<br />

het voor de sporters spannend maar ook voor het publiek is het<br />

boeiend. Wie gaan dit seizoen het best presteren? Alleen<br />

daarom al belooft het weer een mooi fierljepseizoen te worden.<br />

Maar dit jaar speelt er veel meer waardoor het fierljeppen extra in de belangstelling komt.<br />

De Nederlandse kampioenschappen worden dit jaar in Fryslân, in Burgum, gehouden.<br />

Bijzonder dit jaar is dat het Fierljeppen deel uitmaakt van het programma van Culturele Hoofdstad<br />

Leeuwarden/Fryslân. Ook doen wij mee aan de European Sports For All Games (ESFAG) die in<br />

augustus in Fryslân gehouden. Je leest hierover meer in aparte bijdragen in dit blad.<br />

Het afgelopen winterseizoen is er veel bestuurlijk werk gedaan om het fierljeppen in goede banen<br />

te blijven leiden en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Ik noem een paar dingen.<br />

Er is een nieuw beleidsplan voor de Nederlands Fierljepbond gemaakt. Bestuursleden van it Frysk<br />

Ljeppers Boun en de PolstokBond Holland hebben daarvoor de nodige inbreng geleverd.<br />

Het is mooi dat er nu een overkoepelend plan is voor o.a. betere promotie en relatiebeheer,<br />

versterking van de financiële positie, opleidingen enz. Als Hoofdbestuur FLB willen we in het<br />

komende winterseizoen nog een aanvullend beleidsplan maken met zaken die specifiek voor ons<br />

spelen.<br />

Na veel voorbereidingen, is in overleg met alle geledingen, nu de opzet van de Nationale<br />

Competitie definitief klaar. Dit seizoen wordt hij voor het eerst gehouden na afloop van het<br />

reguliere wedstrijdseizoen. De betere ljeppers uit Fryslân en Holland gaan in een paar wedstrijden<br />

de strijd met elkaar aan. De besten kwalificeren zich ook voor deelname aan het Nederlands<br />

kampioenschap. We zien uit naar spannende wedstrijden.<br />

Ook is er verder gewerkt aan het digitale fierljepplatform voor FLB, PBH en NFB en alle<br />

aangesloten verenigingen. Dit wordt de centrale plaats waar alle informatie over fierljeppen wordt<br />

beheerd. Dat geldt voor ledenadministraties, nieuwsberichten, foto’s, video’s enzovoort.<br />

Het beheren van die informatie wordt gedaan door web redacteuren en administrateurs van de<br />

verenigingen. Het fierljepplatform zal veel voordelen geven en naar verwachting dit jaar<br />

operationeel worden.<br />

De FLB en aangesloten verenigingen draaien uitsluitend op vrijwilligerswerk. Veel mensen zetten<br />

zich al in. Dat is prachtig. Maar er blijven handen tekort. Het HB heeft er ideeën over hoe we hier<br />

beter in kunnen voorzien. Daarover staat een apart artikel in dit blad.<br />

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> en wens iedereen vooral een prachtig<br />

fierljepseizoen <strong>2018</strong> toe.<br />

Mei hertlike groetnis,<br />

Teije Dijk, voorzitter FLB


3<br />

Share the future<br />

ROC Friese Poort en het fierljeppen horen door de jaren heen helemaal bij elkaar. De sportieve<br />

handeling (aanloop, insprong, klimmen naar de top van de polsstok en uitsprong met landing) kan<br />

gezien worden als een symbool voor het traject dat studenten van ROC Friese Poort doorlopen.<br />

Individuele prestaties zijn daarbij maatgevend. Met als collectieve ambitie de grenzen te verleggen en<br />

het telkens ‘hogerop’ te zoeken en ‘verder’ te komen! Dat willen we natuurlijk ook voor onze<br />

studenten.<br />

Samenwerking is daarvoor bij ons de basis. Wij geloven dat je het meest bereikt wanneer je krachten<br />

bundelt en kennis en ervaring met elkaar deelt. Wanneer je bereid bent om te delen en van elkaar wilt<br />

leren, kom je verder dan je ooit had durven dromen. Dan spring je nog verder!<br />

We kijken weer uit naar een veelbelovend Fierljepseizoen voor <strong>2018</strong>.<br />

Wie worden de klassementswinnaars van <strong>2018</strong>?<br />

In 2017 wonnen Nard Brandsma, Sigrid Bokma,<br />

Marrit van der Wal, Wietse Nauta en Freark Kramer.<br />

Zij ontvingen een geldprijs van € 300 en een<br />

prachtige actiefoto van zichzelf gemaakt door<br />

fotograaf Martin de Jong.<br />

Overhandigd door Remco Meijerink, voorzitter<br />

College van Bestuur ROC Friese Poort.<br />

Verbonden met de regio<br />

Als ROC Friese Poort zijn we verbonden met de regio waarin we vakmensen opleiden. Want alleen samen<br />

met die omgeving kunnen wij invulling geven aan toekomstbestendig onderwijs.<br />

We willen vooroplopen bij ontwikkelingen in het werkveld. Fierljeppen is één van de unieke sporten in onze<br />

regio waaraan we ons ook graag verbinden. Niet alleen financieel maar ook door de verbinding te zoeken<br />

met het onderwijs. Studenten leveren altijd een bijdrage aan door ons gesponsorde activiteiten. Bijvoorbeeld<br />

in de vorm van relevante werkervaring of het uitvoeren van een project. Zo werkten onze studenten al mee<br />

aan verschillende technologische innovaties binnen de fierljepsport.


4<br />

UITNODIGING ALV<br />

op maandag 9 april <strong>2018</strong><br />

Ello’s Place – Sportpark De Enk<br />

Sportlaan 6<br />

9843 BV Grijpskerk<br />

Programma:<br />

19:45 - 20:00 uur Ontvangst met koffie of thee<br />

20:00 - 21:30 uur Agenda ALV<br />

vanaf 21:30 uur Naborrelen en Vooruitblikken


5<br />

AGENDA ALV<br />

1. <strong>Op</strong>ening<br />

2. Mededelingen en ingekomen stukken<br />

3. Verslag ALV d.d. 10 april 2017<br />

4. Algemene Zaken<br />

a) Jaarverslag Hoofd Bestuur 2017/<strong>2018</strong><br />

b) Jaarverslag wedstrijden 2017<br />

c) Verslag Technische Commissie<br />

d) Benoeming leden geschillencommissie <strong>2018</strong><br />

e) Ledenraadsleden van het NFB<br />

f) Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2017<br />

5. Bekrachtiging voorstellen NFB over NC en kwalificatie NK <strong>2018</strong><br />

6. Speerpunten voor het komende seizoen<br />

7. Financiële zaken<br />

a) Financieel verslag 2017<br />

b) Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascontrole commissie<br />

c) Begroting <strong>2018</strong><br />

d) Wedstrijdtarieven <strong>2018</strong><br />

e) Contributievaststelling<br />

f) Supporterskaarten<br />

8. Betrokkenheid van leden voor inhoudelijke taken<br />

9. Rondvraag<br />

10. Samenstelling Hoofd Bestuur / Technische Commissie<br />

11. Sluiting<br />

Toelichting op de agenda:<br />

Ad 3<br />

Ad 4a<br />

Ad 4b<br />

Ad 4c<br />

Ad 4d<br />

Ad 4e<br />

Ad 4g<br />

Ad 6a/c<br />

Ad 6b<br />

Ad 6d<br />

Ad 6e<br />

Ad 6f<br />

Ad 7<br />

Ad 8<br />

Verslag ALV d.d. 10 april 2017 is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Jaarverslag HB 2017/<strong>2018</strong> is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Jaarverslag wedstrijden 2017 is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Verslag Technische Commissie is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Voordracht de heren K. Leijstra, J. Melchers en A. Oost<br />

It Heidenskip en IJlst<br />

Volgens rooster aftredend afdeling Buitenpost, toetredend afdeling Burgum<br />

Voorstellen opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Overzicht in de vergaderzaal ter inzage<br />

Verslag afdeling Buitenpost, nieuw volgens rooster afdeling IJlst<br />

Voorstel wedstrijdtarieven- en vergoeding (blijven ongewijzigd)<br />

Voorstel contributie (blijft ongewijzigd)<br />

Voorstel tarieven supporterskaarten en afdracht afdelingen (blijven ongewijzigd)<br />

Vragen (tenminste één week) voor de vergadering schriftelijk indienen bij de secretaris<br />

TC aftredend en niet herkiesbaar: Klaas Jepma en benoembaar TC: Erwin van der Heide,<br />

Wiebrand van der Meer en Martin van der Ploeg<br />

HB aftredend en herkiesbaar: Tjipke van Gosliga


6<br />

3. Verslag ALV d.d. 10 april 2017<br />

Frysk Ljeppers Boun<br />

____________________________________________________________________________<br />

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 april 2017<br />

Datum : maandag 10 april 2017, aanvang 20:00 uur<br />

Locatie : De Pleats, Burgum<br />

Aanwezig : Namens HB: Bert van Akker, Tjipke van Gosliga, Thewis Hobma, Jouke Jansma,<br />

Theun Scherjon, Henk Schievink, Teije Dijk en Niels Koetsier.<br />

Namens TC: Sytze Hilbrand Boschma.<br />

Namens WS: Johanna Deinum.<br />

Namens Winsum: Anna Martha v/d Mei, Thirza Diks en Jildou Kesimaat.<br />

Namens It Heidenskip: Gré Bokma-Dijkstra en Sietske Stellingwerf.<br />

Namens IJlst: Klaske Nauta, Boby Zwaagman, Jan Teade Nauta en Hans Ulco de<br />

Boer.<br />

Namens Joure: geen.<br />

Namens Burgum: Hans Helmholt, Eddy Westra, Jelly v/d Meulen, Bart Helmholt en<br />

Thomas Helmholt.<br />

Namens Buitenpost: Dries Braaksma, Klaas Spriensma, Sije Dijkstra en Marieke<br />

Jelsma.<br />

Namens Grijpskerk: Erwin v/d Heide.<br />

Namens commentatoren: Jelle v/d Veen<br />

1 <strong>Op</strong>ening<br />

De voorzitter Jouke Jansma opent de vergadering om 20.05 en heet een ieder hartelijk welkom.<br />

Wij zijn te gast bij fierljepvereniging Burgum.<br />

We hebben een geslaagd seizoen achter de rug en het vergaderseizoen is in goede harmonie<br />

verlopen.<br />

Jouke memoreert dat dit zijn laatste vergadering wordt als voorzitter van het FLB. Hij is met veel<br />

plezier de afgelopen 5 jaar het gezicht van het FLB geweest. Maar na 5 jaar mag er wel weer<br />

een nieuwe wind waaien.<br />

Hij bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en hij hoopt dat de nieuwe<br />

voorzitter op dezelfde manier zal worden ontvangen. Wel merkt hij op dat als er iets is, dit direct<br />

te melden in de vergadering of na afloop van een wedstrijd.<br />

Het ventileren van meningen op andere plekken geeft alleen maar ruis en kan het onderlinge<br />

vertrouwen schaden.<br />

2 Mededelingen en ingekomen stukken<br />

Anna-Jet Leijenaar, de nieuwe voorzitter van IJlst, heeft zich afgemeld.<br />

3 Verslag Algemene Ledenvergadering van 11 april 2016<br />

Het verslag wordt ongewijzigd en met dank aan de secretaris Tjipke van Gosliga vastgesteld.<br />

4 Algemene Zaken<br />

a) Jaarverslag Hoofdbestuur 2016-2017.<br />

Het verslag, zoals opgenomen in <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>, wordt met dank aan de secretaris voor<br />

kennisgeving aangenomen.


7<br />

b) Jaarverslag wedstrijden 2016.<br />

Het verslag, zoals opgenomen in <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>, wordt met dank aan Sjoerd Huitema voor<br />

kennisgeving aangenomen. Hans Helmholt merkt op dat er een foutje staat bij de<br />

schansrecords. It Heidenskip staat bovenaan maar dit moet volgens het lijstje Burgum zijn.<br />

c) Verslag Technische Commissie.<br />

Het verslag, zoals opgenomen in <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>, wordt met dank aan de secretaris voor<br />

kennisgeving aangenomen.<br />

d) Benoeming leden Geschillencommissie 2017.<br />

De vergadering stemt in met de voordracht van het Hoofdbestuur om de heren Klaas<br />

Leystra, Jan Melchers en Albert Oost opnieuw te benoemen.<br />

e) Ledenraadsleden van het NFB 2017/<strong>2018</strong>.<br />

De afdelingen Buitenpost en It Heidenskip zijn volgens schema de nieuwe<br />

vertegenwoordiging. (Buitenpost en It Heidenskip blijven vertegenwoordigd, Joure is<br />

aftredend en IJlst is toetredend.)<br />

f) Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2016.<br />

De voorgenomen besluiten opgenomen in <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> worden unaniem aangenomen.<br />

5 Speerpunten voor het komende seizoen<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Jeugdcoördinator Niels Koetsier wil in samenwerking met de PBH een nieuw jeugdreglement<br />

opzetten.<br />

Het platform Fryske sporten in dyn klasse is een doorslaand succes. In <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> een<br />

overzicht. Onze sport wordt het meeste aangevraagd en is dus succesvol. De blinde vlekken<br />

zijn de eilanden, waar, als alles doorgaat, met een boot een week langs de eilanden zal<br />

worden gevaren. Teije Dijk vraagt of dit ook meer nieuwe leden voor de verenigingen<br />

betekend. Dit weten we niet omdat we dat niet vragen. We hopen het uiteraard wel.<br />

De 3e klasse competitie krijgt dit seizoen meer vorm. Er komt licentie springen. Als men een<br />

licentie heeft kan men promoveren naar de 2e klasse. Maar ook 2e klassers kunnen<br />

degraderen naar de 3e klas. Er komen geluidsinstallaties zodat de wedstrijden leuker en<br />

uitdagender worden.<br />

Er is veel vraag naar een jeugdtweekamp met name uit Holland. We gaan dit voorlopig niet<br />

doen. De agenda's zitten overvol en we willen de tegenstelling Holland-Friesland niet<br />

onnodig aanwakkeren bij de jeugd.<br />

<strong>Op</strong> 28 april a.s. zijn alle ljeppers tot 13 jaar welkom in Sportstad Heerenveen voor een<br />

sportdag. Deze jeugd-dag is mede mogelijk door een financiële bijdrage van Provinsje<br />

Fryslân en is bedoeld om de fierljeppende jeugd in Fryslân met elkaar te laten kennismaken<br />

en daarnaast ook om de laatste puntjes op de i te zetten voor het aanstaande<br />

wedstrijdseizoen onder begeleiding van topljeppers.<br />

PR man Henk heeft de live-stream vorig jaar enige malen uitgezonden. Uit de zaal kwamen<br />

er complimenten. Dit jaar heeft hij een betere camera. We hopen dat hij bij elke<br />

accommodatie een keer aanwezig kan zijn. Deze vergadering wordt op dit moment ook<br />

uitgezonden.<br />

Henk heeft grote doeken besteld van onze co-sponsoren. Deze doeken kunnen op<br />

polsenwagen maar ze kunnen ook elders opgehangen worden.<br />

De fierljepapp wordt dit jaar zo aangepast dat er real time informatie op komt. We zijn echter<br />

afhankelijk van de software in de bus en een stabiele verbinding met internet.<br />

Voorzitter Voorzitter Thewis Hobma van de Ljeppersvereniging geeft de TC een compliment<br />

voor de goede communicatie tijdens wedstrijden.<br />

Er is dit najaar een enquête onder de ljeppers geweest. Daar kwamen ook wat gebreken aan<br />

de accommodaties uit. Hij vraagt dringend om de aanbevelingen uit te voeren en duidelijk te<br />

communiceren waarom iets wel of niet is aangepast.<br />

Hans Helmholt vraagt aan Thewis of hij een avond wil organiseren met de ljeppers, zodat<br />

Hans samen met André Faaij de opzet van de nieuwe nationale competitie kan vertellen en<br />

dat de ljeppers daar inbreng in hebben.


8<br />

<br />

<br />

<br />

Thewis vertelt dat hij binnenkort stopt als voorzitter en dat de vacature vacant is.<br />

Theun Scherjon van de TC heeft een foto van een scorebord voor de 3e klasse. Hij zal prijs<br />

vragen en dit als voorstel naar de verenigingen mailen.<br />

Er wordt gevraagd of Theun een offerte wil vragen voor een zogenaamde dikke jeugdpols.<br />

Dan krijgt de jeugd alvast gevoel van een echte pols.<br />

Pauze<br />

6 Financiële zaken<br />

a. Financieel verslag 2016.<br />

Het verslag wordt gepresenteerd op sheets en toegelicht door Bert van Akker.<br />

b. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascontrole commissie.<br />

Afdeling Winsum heeft de kascontrole gedaan. De financiële administratie was weer keurig<br />

op orde en zeer overzichtelijk en toegankelijk. De afdelingen wordt gevraagd de<br />

penningmeester (en het Hoofdbestuur) décharge te verlenen. Hiermee kan onder applaus<br />

worden ingestemd. Met dank aan Bert van Akker wordt het verslag goedgekeurd en<br />

vastgesteld.<br />

De nieuwe kascontrolecommissie is IJlst.<br />

c. Begroting 2017.<br />

De begroting 2017 wordt toegelicht door Bert. Hierover zijn geen vragen.<br />

d. Wedstrijdtarieven 2017.<br />

Deze blijven ongewijzigd.<br />

e. Contributievaststelling 2017.<br />

Deze blijven ongewijzigd.<br />

f. Supporterskaarten 2017.<br />

De bijdrage voor deze kaarten blijft ongewijzigd.<br />

7 Rondvraag<br />

Uit de zaal wordt gevraagd of de rekeningen voor de bijdrage aan het FLB direct na afloop<br />

van het seizoen kunnen worden verzonden. Bert zegt dit toe.<br />

Sytze Hilbrand vertelt dat ze straks de nieuwe software en de automatische communicatie<br />

tussen meter en bus uit gaan proberen.<br />

Het zou kunnen zijn dat er wat kinderziektes aan het licht komen. Uit de zaal komt de opmerking<br />

dat het misschien in een 2e klasse wedstrijd uitgeprobeerd kan worden. Dat kan maar ook de 1e<br />

klas zal er aan moeten. De TC zal zijn uiterste best doen om de wedstrijden zo min mogelijk te<br />

verstoren.<br />

Jouke roept Bart Helmholt naar voren en reikt hem namens de FLB het zilveren polsje uit als<br />

dank voor het promoten van onze mooie sport.<br />

Jouke vertelt dat dit jaar de Span-award uitgereikt gaat worden aan Sjoerd Huitema. Vele jaren<br />

actief in onze sport als wedstrijdsecretaris en als vraagbaak in een gigantisch archief. Het FLB<br />

en de aangesloten verenigingen zijn Sjoerd veel dank verschuldigd.<br />

Helaas is Sjoerd niet aanwezig. Jouke zal de Span-award later nog aan Sjoerd uitreiken.<br />

8 Samenstelling Hoofdbestuur<br />

Hoofdbestuur<br />

Aftredend en niet herkiesbaar is Jouke Jansma. Het bestuur heeft Teije Dijk voorgedragen als<br />

nieuwe voorzitter. Omdat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld wordt hij per acclamatie


9<br />

gekozen voor een zittingsperiode van 4 jaar.<br />

Jouke overhandigt als officieel gebaar de voorzittershamer aan Teije en wenst hem veel succes<br />

en genoegen.<br />

Teije vertelt iets over hemzelf en dat hij graag zijn beste krachten wil geven om deze mooie<br />

sport te promoten en om de jeugd in beweging te brengen en te houden.<br />

Tjipke houdt een afscheidstoespraak voor Jouke. Jouke krijgt bloemen en foto's op canvas als<br />

aandenken aan zijn voorzitterschap bij de bond.<br />

Tjipke heet de nieuwe voorzitter welkom en hij hoopt op een vruchtbare samenwerking met<br />

Bestuur en leden. Hij geeft Teije het woord.<br />

9 Sluiting<br />

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen nog een<br />

leuke nazit en een goede reis naar huis.<br />

Bart Helmholt ontvangt de Sulvren Pols<br />

©foto Martin de Jong<br />

©foto Martin de Jong<br />

Officiële overdracht van de voorzittershamer!


10<br />

4. Algemene Zaken<br />

a. Jaarverslag Hoofd Bestuur 2017/<strong>2018</strong><br />

Jaarverslag Hoofd Bestuur FLB<br />

2017/<strong>2018</strong><br />

<strong>Op</strong> 10 april 2017 is de Algemene Ledenvergadering gehouden in De Pleats in Burgum.<br />

De samenstelling van het Hoofd Bestuur was in 2017-<strong>2018</strong> als volgt:<br />

Voorzitter<br />

Teije Dijk<br />

Secretaris<br />

Tjipke van Gosliga<br />

Penningmeester<br />

Bert van Akker<br />

PR-functionaris<br />

Henk Schievink<br />

Lid vanuit TC<br />

Theun Scherjon<br />

Lid vanuit LV<br />

vacant<br />

Jeugdcoördinator<br />

Niels Koetsier<br />

Lijst met afkortingen:<br />

FLB: Frysk Ljeppers Boun.<br />

HB: Hoofdbestuur Frysk Ljeppers Boun.<br />

DB: Dagelijks Bestuur van het HB.<br />

TC: Technische Commissie van het FLB.<br />

LV: Ljeppersvereniging<br />

WS: Wedstrijdsecretariaat.<br />

NFB: Nederlandse Fierljep Bond.<br />

PBH: Polsstok Bond Holland.<br />

FK: Fries Kampioenschap.<br />

HK: Hollands Kampioenschap<br />

NC: Nationale Competitie.<br />

NK: Nederlands Kampioenschap.<br />

NFM: Nationale Fierljep Manifestatie.<br />

De eerste vergadering van het nieuwe vergaderseizoen was op dinsdag 26 september 2017. Het<br />

afgelopen seizoen is in een goede sfeer verlopen. Ondanks dat enkele smaakmakende ljeppers de pols<br />

in de wilgen hebben gehangen, bleef er genoeg spanning over om er een leuke competitie van te<br />

maken.<br />

Ook dit jaar is er geen enkele schorsing of sanctie opgelegd. We willen de ljeppers en ljepsters hiervoor<br />

bijzonder bedanken voor hun sportiviteit.<br />

Ook nu willen we de TC een compliment geven dat, ondanks dat de TC zwaar onderbezet is, ze altijd<br />

met voldoende mensen op de wedstrijden aanwezig waren.<br />

Dit wordt zo langzamerhand een onhoudbare toestand. Na een dringende oproep hebben zich enkele<br />

nieuwe TC-ers aangemeld. Ook hebben we vorig jaar weer gezien dat het meten en registreren van de<br />

gegevens wat oponthoud in de wedstrijden veroorzaakten.<br />

Door genoemde onderbezetting waren we niet in staat het nieuwe registratiesysteem te testen en door<br />

te voeren. Het ziet er naar uit dat het dit seizoen wel gaat lukken.<br />

Helaas heeft de afdeling Joure te kennen gegeven dat ze zichzelf per 1 januari <strong>2018</strong> opheffen. Het zat<br />

er aan te komen, maar het doet ons verdriet dat Joure de tegenslagen niet het hoofd heeft kunnen<br />

bieden.<br />

Gelukkig hebben de overige afdelingen genoeg spirit om verder te gaan. De afdeling Burgum zal het<br />

komend seizoen met een volledig vernieuwde accommodatie, inclusief jeugdschansen komen. We<br />

hebben dan op bijna alle accommodaties jeugdschansen.


11<br />

Helaas heeft de accommodatie in Heerenveen nog steeds geen bestuur. Zonder actieve promotie<br />

onzerzijds zal het daar vermoedelijk ook niet van komen.<br />

De samenwerking met de NFB en PBH is plezierig. De NC gaat direct beginnen na het FK.<br />

De prestaties in de NC hebben rechtstreeks invloed op de plaatsing voor het NK. We hopen hierdoor<br />

de NC belangrijk en spannend te maken.<br />

Andere onderwerpen:<br />

Het project om de websites van de NFB, PBH en FLB te koppelen om een gezamenlijke website te<br />

maken vordert gestaag. De afdelingen kunnen hun ledenadministratie nu verwerken in de nieuwe<br />

database, waardoor wedstrijdformulieren automatisch uit de computer rollen. Dit scheelt het WS veel<br />

werk. Streaming video zal, in combinatie met Theun Scherjon's opnamen voor Omrop Fryslân,<br />

gecombineerd worden voor de gezamenlijke website.<br />

De fierljepapp zal door onze automatisering ook life de afstanden kunnen registeren.<br />

Het project “Fryske Sport in dyn klasse” is een blijvend succes. We hopen hier, in combinatie met onze<br />

jeugdschansen, voor de toekomst hier de vruchten van te plukken.<br />

We hopen op een prachtig en vooral sportief nieuw seizoen waar hopelijk ieder weer veel genoegen<br />

aan zal beleven.<br />

Tjipke van Gosliga<br />

Secretaris Frysk Ljeppers Boun<br />

Burgum, april <strong>2018</strong><br />

©foto Martin de Jong<br />

Fardau van Akker op jacht naar haar eerste Fryske titel bij de famkes , Winsum – 12 augustus 2017


12<br />

4. Algemene Zaken<br />

b. Jaarverslag wedstrijden 2017<br />

Jaarverslag (wedstrijdverslag)<br />

Fierljepseizoen 2017<br />

Na het vertrek van Bart Helmholt en Oane Galama uit de Topklasse verwacht je een dip in de<br />

prestaties. Dat is maar ten dele waar. Het aantal 21+ afstanden zijn gedaald.<br />

Kijkend naar de Junioren, wordt dit gat niet helemaal opgevuld. Het verschil met het jaar<br />

ervoor is aanzienlijk. Dit geeft hoop voor de toekomst.<br />

Het Nederlands Record werd door Jaco de Groot in augustus verbeterd tot 22.21 m. Een<br />

magische afstand. Jaco de Groot heeft blijkbaar mijn verslag van vorig jaar gelezen. Ruim 60<br />

cm verder dan het oude record. Bij de Jongens verbeterde Reinier Overbeek zijn eigen record<br />

naar 19.81 m tijdens de finale van het NFM.<br />

Overzicht van het aantal verre sprongen over de laatste 4 jaar.<br />

Senioren<br />

Junioren<br />

Jongens<br />

Dames<br />

“21” "20+" "19+" "18+" "19+" "18+" "17+" "17+" "16+" "15+" “16+” "15+" "14+"<br />

2017 3 56 143 279 20 77 237 69 149 286 12 63 249<br />

2016 9 64 197 349 4 45 157 27 111 252 10 68 267<br />

2015 1 43 145 309 22 93 204 8 40 161 16 89 298<br />

2014 9 69 180 329 14 46 127 41 123 262 5 65 239<br />

In het overzicht zitten de Junioren en Jongens duidelijk in de lift. De Dames laten een<br />

stabiele lijn zien. De Senioren, zoals verwacht, laat een daling zien. Vergelijkend met 2015<br />

is het verschil niet zo groot. (<strong>Op</strong>m.: Bovenstaand aantallen per groep zijn incl. PBHljeppers<br />

tijdens gezamenlijke wedstrijden)<br />

De Friese ljeppers springen 327 maal verder dan 18 meter, 4 meer dan vorig jaar!<br />

Het vaakst gebeurde dit in it Heidenskip met 80 maal, gevolgd door IJlst met 65 maal en<br />

Burgum met 57 maal.<br />

In de totaal afstanden zijn nu ook het SR van de<br />

famkes meegenomen. (2016 en 2017).<br />

Er werden 8 maal een schansrecord verbeterd.<br />

Wietse Nauta 3 maal; Sigrid Bokma, Dymphie van<br />

Rooijen, Reinier Overbeek, Jarich Wijnstra en<br />

Bobby Zwaagman elk 1 maal.<br />

De volgorde van de totaalscore SR is iets gewijzigd;<br />

HS ging BG voorbij. WS en BT wisselden van<br />

plaats.<br />

Totaalafstand SR ‘s<br />

2013 2014 2015 2016 2017<br />

HS 77.00 77.00 77.05 93.33 94.00<br />

BG 76.27 76.31 76.32 93.64 93.90<br />

IJ 75.23 76.89 77.04 92.15 92.27<br />

WS 75.06 75.45 75.57 90.75 91.48<br />

BT 74.60 76.03 76.06 91.03 91.20<br />

GR 74.84 75.00 75.66 90.59 90.59<br />

De strijd om het klassement leek spannend te worden. Thewis Hobma begon goed, maar na<br />

de 3 e wedstrijd gaf Nard de leiderstrui niet meer uit handen.<br />

Bij de Junioren en Dames hebben Freark Kramer en Marrit van der Wal de leiderstrui vanaf<br />

dag 1 in het bezit gehad. Bij de Jongens was Wietse Nauta de beste; tot 6 wedstrijden kon<br />

Jarich Wijnstra bij blijven.<br />

Bij de Famkes begon Bente Vlas met winst, maar daarna was Sigrid Bokma vertrokken.


13<br />

Dagkampioenschappen: Bij de Senioren werden de titels verdeeld tussen: Nard Brandsma 13,<br />

Ysbrand Galama 3, Age Hulder en Sytse Bokma elk 2 en Thewis Hobma 1.<br />

Bij de Junioren Freark Kramer 8, Rutger Piersma 5, Bobby Zwaagman 4, Jan Teade Nauta 2<br />

en Jarno Hoekstra 1. Bij de Jongens was Wietse Nauta opnieuw de grote winnaar met 15 en<br />

Jarich Wijnstra met 6.<br />

Bij de Dames won Marrit van der Wal er liefst 15, Klaske Nauta 3, Anneke Broersma 2 en<br />

Melanie Heins 1. Bij de Famkes won Sigrid Bokma er 10, Bente Vlas 7, Fardau van Akker 2 en<br />

Tirza Boschma 1.<br />

De Friese Kampioenschappen gaven verrassende winnaars; niemand wist de toto te winnen.<br />

Bij de Senioren won Nard Brandsma; dat lag wel in de lijn van de verwachting, maar het moet<br />

wel gebeuren. Bij de Junioren was Bobby Zwaagman een klasse beter dan de concurrentie.<br />

Bij de Jongens won Jarich Wijnstra verrassend voor Wietse Nauta.<br />

Bij de Dames won Klaske Nauta haar 2 e titel; niet direct als favoriet gestart. Bij de Famkes<br />

won Fardau van Akker heel verrassend voor Sigrid Bokma.<br />

De Nederlands Kampioenschappen werden in Jaarsveld gehouden. Het werd vooral een<br />

Hollands feestje. Jaco de Groot won afgetekend; pas in de laatste voorronde sprong wist hij<br />

pas de finale te bereiken, maar ook met die afstand was hij kampioen geweest.<br />

Bij de Dames werd Fabiënne Overbeek verrassend kampioen; Dymphie van Rooijen en Marrit<br />

van der Wal hadden het nakijken. Bij de Jongens werd Reinier Overbeek opnieuw kampioen.<br />

Bij de Meisjes won Demi Groothedde; Femke Rispens en Bente Vlas hadden een dik PR<br />

moeten springen. Bij de Junioren was er succes voor de Friese ljeppers; een finale met alleen<br />

Friese ljeppers. Freark Kramer werd kampioen met een nieuw PR; precies 30 jaar eerder was<br />

zijn moeder (Etty Kramer-Spriensma) bij de Dames, eveneens in Jaarsveld, kampioen<br />

geworden.<br />

Aan de 29 e NFM deden 193 deelnemers mee, die samen 20 PR’s sprongen, wederom 2 in de<br />

finale. De kampioenen: Jaco de Groot, Freark Kramer, Wendy Helmes, Reinier Overbeek en<br />

Sigrid Bokma.<br />

De Fryslân Cup-titels gingen naar Nard Brandsma, Jan Teade Nauta, Wietse Nauta, Klaske<br />

Nauta en Sigrid Bokma.<br />

De Tweekamp Friesland-Holland werd in Buitenpost versprongen. In een spannende wedstrijd<br />

werd in de laatste ronde bij de Senioren het verschil gemaakt. Een verschil in Fries voordeel<br />

van 5.66 m.<br />

Het puntenklassement werd bij de Heren gewonnen door Nard Brandsma en bij de Dames<br />

door Marrit van der Wal. Beide hadden ook veruit de meeste dagkampioenschappen<br />

gewonnen.<br />

Tijdens de 1 e klas wedstrijden werd 57 maal een PR verbeterd; in de 2 e klas 120 maal. De<br />

verschillen in PR-verbeteringslijst wijkt af; dit komt doordat door promotie en degradatie.<br />

Het aantal verbeteringen door de ljepper tellen in die klasse, waar hij of zij aan het eind van<br />

het seizoen ljept.<br />

Bij het Keningsljeppen werd Nard Brandsma Kening bij de Senioren. Bij de Dames werd Marrit<br />

van der Wal Keninginne. Bij de Jongens won Wietse Nauta de titel Prins.<br />

De “Gouden Rige” werd voor de 7 e keer gehouden. Niemand wist alle wedstrijden te winnen,<br />

al was Wietse Nauta er wel dichtbij. Hij won bij de Jongens.<br />

Bij de Senioren won Nard Brandsma; hij won 3 van de 6 wedstrijden. Bij de Junioren was het<br />

spannender, de laatste wedstrijd was bepalend. Bobby Zwaagman sprokkelde net genoeg


14<br />

punten bij elkaar om te winnen. Bij de Dames won Marrit van der Wal afgetekend. Bij de<br />

Famkes won Sigrid Bokma ruim voor Bente Vlas.<br />

Het vijfde jaar de Nationale Competitie, geprogrammeerd na de NK. Jammer genoeg moest<br />

de eerste wedstrijd in Polsbroekerdam gecanceld worden door storm en regen.<br />

De laatste wedstrijd in Vlist was bepalend voor de uitslag. In alle categorieën waren er<br />

verschillende kanshebbers op de titel.<br />

Erwin Timmerarends won bij de Senioren net voor Nard Brandsma en Jaco de Groot. Bij de<br />

Junioren won Jan Teade Nauta royaal voor Richard van Bemmel en Ricardo Faaij. Reinier<br />

Overbeek won opnieuw voor Wietse Nauta en Jarich Wijnstra.<br />

Bij de Dames won Dymphie van Rooijen voor Wendy Helmes en Marrit van der Wal. Bij de<br />

Meisjes won Sigrid Bokma voor Iris Mulder en Fardau van Akker.<br />

Bij de 5 e FK voor de jeugd was IJlst de grote winnaar. Alle 4 kampioenen zijn lid van de<br />

afdeling IJlst. Timo van der Knaap, Michiel Zijlstra, Hylkje Hoekstra en Lisse van der Knaap.<br />

Het NK voor de jeugd werd gehouden in Buitenpost. Het enthousiasme van de deelnemers is<br />

overweldigend. Aan het eind van de middag werden de kampioenen gehuldigd: Timo van der<br />

Knaap, Roy Velis, Lisanne Cazant en Lisse van der Knaap.<br />

Sjoerd Huitema<br />

©foto Martin de Jong<br />

Fryske Kampioenen Fierljeppen 2017, Winsum – 12 augustus 2017<br />

Jarich Wijnstra (18.13 m), Nard Brandsma (20.72 m), Bobby Zwaagman (19.52 m), Fardau van Akker (15.42 m)<br />

en Klaske Nauta (15.64 m)


SPAN Award voor Sjoerd Huitema<br />

15<br />

It is wol faker sein, mar jo kinne it net faak genôch neame. In sport as dy fan ús kin net<br />

sûnder minsken dy’t efter de skermen en bûten it sicht in protte wurk fersette.<br />

Sporters winne prizen en krije applaus fan harren supporters. Dizze minsken genietsje op<br />

de eftergrûn mei.<br />

Om guon fan harren ris yn it sintsje te setten is in oantal jierren lyn de Span Award yn it<br />

libben roppen. It haadbestjoer wurdearret op dizze wize de minsken dy’t oars wol ris<br />

fergetten waarden.<br />

Foarich jier april wie it Sjoerd Huitema dy’t foardroegen wie foar de Span Award. Hy hat in<br />

protte wurk fersetten binnen ús bun. Yn it begjin as ljepper fansels, mar letter as<br />

haadbestjoerslid fan it Frysk Ljeppers Boun en yn syn funksje as sekretaris dêrmei ek, as<br />

deistich bestjoerslid, lid fan it NFB bestjoer.<br />

De ôfrûne jierren, ik kin mei net oars betinke, as lid fan it wedstriidsekretariaat. Dêrneist is<br />

Sjoerd ek noch statiskus fan it ljeppen en altiten ree om mei te helpen as immen wat witte<br />

wol.<br />

Sjoerd is in tige freonlike en beskieden persoan, dy’t it leafst wat op de eftergrûn<br />

operearret. Dêrom wie it my in ear om him tidens myn lêste ALV as foarsitter fan it FLB yn<br />

2017 de Span Award út te rikken.<br />

Jouke Jansma.


16<br />

4. Algemene Zaken<br />

c. Verslag Technische Commissie<br />

Van de TC tafel<br />

Als ik dit verhaal zit te tikken, gaan de dagen al weer lengen en komt het nieuwe<br />

fierljepseizoen met rasse schreden dichterbij, alhoewel Piet Paulusma nog winter<br />

voorspeld.<br />

Het afgelopen seizoen is in sportief opzicht gezien een succes geweest. De TC heeft alles<br />

in de minne kunnen schikken, en geen enkele waarschuwing of sanctie uitgedeeld. Wij<br />

willen de ljeppers en ljepsters hiervoor een groot compliment geven.<br />

De TC is het afgelopen seizoen ernstig onderbezet geweest. Vanaf deze plaats spreek ik<br />

mijn bewondering uit dat er toch elke wedstrijd voldoende TC aanwezig was.<br />

De energie die we hadden moeten steken in de nieuwe automatisering van de afstanden,<br />

is er helaas bij gebleven.<br />

Hierdoor moest het wedstrijdsecretariaat extra hard werken, omdat we formeel al over<br />

waren naar het nieuwe fierljepplatform. Hierdoor moest alles handmatig worden overgetikt,<br />

na de wedstrijd.<br />

Onze voorzitter Sytze Hilbrand heeft daarom na afloop van het seizoen gezegd, dat hij zo<br />

niet weer een seizoen wilde ingaan, en als er geen nieuwe TC zouden bijkomen hij<br />

bedankte als TC. Dit hield dus in dat we dan formeel geen wedstrijden meer konden<br />

organiseren.<br />

Onze voorzitter Teije Dijk heeft toen een dringend beroep op de afdelingen gedaan, om<br />

toch voldoende TC te leveren. Gelukkig hebben we nu wat aanmeldingen, maar het houd<br />

nog niet over. Ik zou de afdelingen dringend willen oproepen TC te leveren.<br />

We hopen dat Sytze het komende seizoen weer beschikbaar is.<br />

De nieuwe lichting ljeppers gebruikt steeds vaker de maximale tijd voor hun sprong. De<br />

andere schansen gaan vaker vlotter. Als er dan ook nog wat ljeppers(sters) ontbreken,<br />

ontstaan er lange saaie wachttijden, wat de wedstrijdspanning en de prestaties niet ten<br />

goede komt. In augustus eindigen de wedstrijden dan ook nog in het halfduister.<br />

Omdat we voorlopig niet aan de tijden willen tornen, gaan we iets anders bedenken!?!?<br />

Dit seizoen gaan we echt de afstanden automatisch registeren. Hierdoor moeten we ook<br />

een ander meetsysteem hanteren. Dit is gemakkelijker inmeten en we hebben ook geen<br />

correcties meer. Ook kunnen we dan de sectoren digitaal bepalen. Dit houdt dus praktisch<br />

in dat de afstanden die op het scorebord komt ook direct op de website staat en<br />

tegelijkertijd op de fierljepapp. Ook krijgen we geen miscommunicatie meer over<br />

mondeling overgebrachte afstanden, of moeilijk afleesbare display bij schemering of<br />

zonlicht. Voor de pers en een ieder die er belangstelling voor heeft is de data direct<br />

beschikbaar.


17<br />

In Holland werken ze hier al een paar jaar mee en de kinderziektes zijn er redelijk uit. Wij<br />

moeten er zelf ook mee leren werken, en het is dus niet uit te sluiten dat bij de eerste<br />

wedstrijden het wat gaat haken.<br />

Burgum is heel druk bezig om zijn accommodatie volledig te vernieuwen inclusief<br />

jeugdschansen. Zonder af te doen aan de prestaties van andere afdelingen, heb ik diep<br />

respect voor het ploegje vrijwilligers die iedere zaterdag bij weer en wind hard werkt om de<br />

accommodatie er straks weer tiptop uit te laten zien.<br />

Ik wens een ieder een sportief en mooi seizoen toe.<br />

Tjipke van Gosliga,<br />

Secretaris TC<br />

De heren wedstrijdleiding druk in overleg over de voortgang van de wedstrijd,<br />

Burgum - 10 juli 2017<br />

©foto Martin de Jong


4. Algemene Zaken<br />

f. Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2017<br />

18<br />

Voorgenomen besluiten ALV<br />

BESLUITVORMINGSPUNTEN<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

Onderwerp<br />

Behouden talentvolle ljeppers<br />

Er zal een commissie worden benoemt die zich agendatechnisch zal buigen over<br />

het seizoen 2019. Rapportage dit najaar tijdens de agenda-vergadering of zoveel<br />

eerder als mogelijk.<br />

Reclame FLB<br />

De bus zal worden voorzien van reclame.<br />

Instructie vrijwilligers<br />

Instructie voor Harkers/Meters maken + gebruiken. TC maakt instructie.<br />

Afdelingen instrueren meters en harkers.<br />

Toebehoren materialen<br />

De TC zal zorgen dat het materiaal zoveel mogelijk op orde is.<br />

Storing en vertraging meetapparaat<br />

De nodige investeringen zijn reeds gedaan om hier in verbeteringen aan te<br />

brengen. Echter men moet niet dadelijk wonderen verwachten. Het meetapparaat<br />

wordt bediend door een afdeling vrijwilliger en die moet vaak in het begin erg<br />

wennen aan de bediening.<br />

Wij verwachten dit jaar minder storingen door een nieuwe manier van meten.<br />

ICT<br />

Internet/website, fierljepapp en livestream hebben we in geïnvesteerd door het<br />

nieuwe fierljepplatform op te tuigen. Geleidelijk aan zullen we elk jaar<br />

verbeteringen zien.<br />

LV<br />

Elke afdeling levert vanaf seizoen <strong>2018</strong> 1 ljepper voor de ljeppersvereniging. Deze<br />

kiezen uit hun midden een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. Deze zijn dan<br />

voor de TC en het HB het aanspreekpunt namens de ljeppers. De voorzitter neemt<br />

tevens zitting in het HB. Het HB is bereid een ondersteunende rol te bekleden.<br />

Tijdsduur sprong<br />

De TC gaat bekijken hoe we dit probleem deels kunnen verhelpen door de<br />

bediener van de lichten beter te instrueren.<br />

Centrale plaats scoreborden<br />

Elke afdeling zorgt voor een centrale plaats voor de scoreborden, vergelijkbaar of<br />

gelijk aan die van Grijpskerk.<br />

Wie/wanneer<br />

Trekker<br />

Winsum<br />

HB<br />

Seizoen <strong>2018</strong><br />

TC<br />

Uitvoering<br />

afdelingen<br />

TC<br />

TC<br />

HB<br />

Afdelingen<br />

HB<br />

TC<br />

Afdelingen


19<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

Nieuw soort scorebord<br />

Wij gaan onderzoeken wat technisch mogelijk is en wat de kosten hier voor zijn.<br />

Wij stellen tevens voor de mogelijkheden te onderzoeken of we hiervoor subsidie<br />

kunnen krijgen. Als één en ander te bekostigen is en het mogelijk is zonder al te<br />

veel technishe rompslomp dan stellen we voor om dit aan te schaffen.<br />

Waterbreedte vaststellen<br />

Jongens tot en met 10 over 5m water<br />

Meisjes tot en met 10 over 5m water<br />

Jongens 11/12 jaar over 6m water<br />

Meisjes 11/12 jaar over 5m water<br />

Als er afdelingen zijn die bovenstaande nog niet kunnen realiseren, dan zal de TC<br />

dit gedogen en aandringen op spoedige aanpassing.<br />

Licentieljeppen<br />

De procedure van het licentieljeppen zal onder gebracht worden in het<br />

jeugdreglement.<br />

Keuring jeugdaccommodatie<br />

De TC zal tijdens haar jaarlijkse keuring ook de jeugdaccommodaties keuren.<br />

Er zal in overleg met de JC wat minimale regels afgesproken gaan worden.<br />

<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong><br />

Er zal een papieren versie van <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> beschikbaar komen voor alle<br />

jeugdleden. De afdelingen geven vooraf door hoeveel exemplaren ze nodig<br />

hebben.<br />

HB<br />

HB<br />

TC<br />

HB<br />

TC<br />

Afdelingen<br />

Johanna<br />

©foto fam. Douma<br />

Prijswinnaars De Ütljepper 2017 2 e klasse, It Heidenskip – 22 augustus 2017<br />

V.l.n.r.: voorzitter Teije Dijk, Stefan Douma, Jantsje de Vries, Auke Zijlstra, Hugo Bosgraaf, Peter Faber en Pytrix<br />

Westra


20<br />

Betrokkenheid van leden bij inhoudelijke taken<br />

De FLB en aangesloten verenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Alle activiteiten moeten<br />

worden gedaan door vrijwilligers. Alleen met hun inzet kan het fierljeppen plaatsvinden.<br />

Veel mensen zetten zich daar al voor in. Dat is prachtig en verdient waardering.<br />

Maar we moeten helaas constateren dat er te weinig vrijwilligers zijn in verhouding tot de<br />

taken die moeten worden gedaan bij de ljeppersverenigingen en bij het Frysk Ljeppers<br />

Boun. Het blijkt ook vaak moeilijk te zijn mensen te vinden die een taak op zich willen<br />

nemen. Zo is er niemand afgekomen op een recente oproep voor het vormen van een<br />

teampje Communicatie bij de FLB.<br />

Ook was en is het moeilijk nieuwe mensen te vinden voor de Technische Commissie.<br />

Gelukkig zijn er nu een paar, maar nog te weinig.<br />

Het Hoofdbestuur heeft deze situatie meerdere keren besproken, ook met de voorzitters van de<br />

verenigingen. We stelden vast dat er meer vrijwilligers moeten komen om alles gaande te kunnen<br />

houden. Door het tekort aan menskracht ligt er nu ook te veel op de schouders van de bestaande<br />

bestuursleden, waardoor het risico aanwezig is dat zij overbelast raken.<br />

Daarnaast kunnen bepaalde noodzakelijke activiteiten nu niet uitgevoerd worden. We zijn nu ook<br />

kwetsbaar doordat er te veel door te weinig mensen moet worden gedaan. Wanneer zij uitvallen is<br />

er het risico dat er geen wedstrijden gehouden kunnen worden.<br />

Er moeten dus mensen bijkomen. Natuurlijk moeten we ook proberen mensen van buiten het<br />

fierljeppen er bij te betrekken, maar dat zal hooguit incidenteel zijn. Nieuwe medewerkers moeten<br />

dus vooral uit de ‘fierljepfamilie’ komen. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?<br />

Het Hoofdbestuur heeft daarvoor een praktisch en eenvoudig idee:<br />

1) Iedere (volwassen) fierljepper en/of een familielid heeft een inhoudelijk taak bij een<br />

vereniging of bij het FLB. We verwachten dat ieder daar aan zal meewerken.<br />

2) Zo komt er een flink potentieel aan nieuwe vrijwillige medewerkers beschikbaar waarmee<br />

alle werkzaamheden in principe uitgevoerd moeten kunnen worden. Bovendien kunnen<br />

taken dan ook verdeeld of opgeknipt worden, waardoor het voor ieder behapbaar blijft.<br />

3) Het kunnen taken zijn met een meer permanent karakter, of een tijdelijke klus of een tijdelijk<br />

project. In veel gevallen zal het gaan om tijdelijke werkzaamheden. Het kan gaan om allerlei<br />

taken, van bestuursfuncties tot iets repareren e.d.<br />

4) Iedere vereniging en het FLB maken periodiek een overzicht van benodigde taken en<br />

klussen. Die worden uitgezet binnen de fierljeporganisaties.<br />

Van degenen die nog geen inhoudelijke taak heeft wordt verwacht dat zij zich aanmelden voor een<br />

taak (zie ook: formulier op bladzijde 80). Uiteraard kunnen zij daarbij zoveel mogelijk ingaan op iets<br />

wat ze het best kunnen. Daarnaast kunnen degenen die nog geen taak hebben ook gericht voor<br />

iets benaderd worden.<br />

Wij denken dat hiermee een steeds groter wordend probleem kan worden opgelost. Het geeft<br />

bovendien onderlinge verbondenheid en solidariteit. En vooral: vele handen maken licht werk.<br />

Dit idee is overigens niet nieuw. Veel verenigingen werken al op deze manier.<br />

Waaronder ook de Polsstokbond Holland, waar ze er goede ervaringen mee hebben.<br />

Zeer de moeite waard dus om dit eerst intern met elkaar te bespreken, het nader uit te werken en<br />

er mee te beginnen.<br />

Teije Dijk


Kwalificatiesysteem Jeugd FK & Jeugd NK<br />

21<br />

Ook dit jaar is het weer mogelijk je te kwalificeren voor het Jeugd FK & Jeugd NK.<br />

Per regio zijn er dit jaar een 3-tal wedstrijden die meetellen voor de kwalificatie voor het Jeugd<br />

FK. Van deze 3 wedstrijden tellen de beste 2 afstanden mee voor het kwalificatieklassement<br />

Jeugd FK. Deze wedstrijden zijn op:<br />

Regio Noordoost:<br />

donderdag 14 juni <strong>2018</strong> - Buitenpost 19:00 uur 3e kl NO<br />

vrijdag 22 juni <strong>2018</strong> – Burgum 19:00 uur 3 e kl NO<br />

vrijdag 20 juli <strong>2018</strong> – Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl NO<br />

Regio Zuidwest:<br />

zaterdag 9 juni <strong>2018</strong> – It Heidenskip 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

zaterdag 23 juni <strong>2018</strong> – IJlst 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

zaterdag 21 juli <strong>2018</strong> – Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

Het Jeugd FK op 4 augustus <strong>2018</strong> in IJlst telt ook dit jaar mee om je te kwalificeren voor het<br />

Jeugd NK. Daarnaast organiseren we per regio nog 1 kwalificatiewedstrijd, te weten op:<br />

Regio Noordoost:<br />

vrijdag 17 augustus <strong>2018</strong> – Burgum 18:30 uur 3 e kl NO<br />

Regio Zuidwest:<br />

zaterdag 18 augustus <strong>2018</strong> – Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

In totaal zijn er per regio 5 kwalificatie wedstrijden voor het Jeugd NK, ook hier tellen de beste<br />

2 afstanden mee voor het kwalificatieklassement.<br />

N.B.<br />

* Desbetreffende afstanden tellen ook voor het jeugdklassement;<br />

** De deelnemer kan uitsluitend meedoen aan kwalificatiewedstrijden in zijn/haar regio;<br />

*** Deelname is ongeacht de klasse (1e, 2e, 3e) waarin zij/hij in de reguliere competitie ljept;<br />

**** Per kwalificatiewedstrijd telt maximaal één afstand mee voor het kwalificatieklassement;<br />

***** Wedstrijden uit de reguliere competitie gelden niet als kwalificatie.<br />

Voor vragen en/of opmerkingen over de selectie van het Jeugd FK en het Jeugd NK kun je<br />

contact opnemen met Niels Koetsier, via: niels@fierljeppen.frl.<br />

FK Fierljeppen, dé arena en dé prijswinnaars 2017, IJlst – 5 augustus 2017<br />

©foto’s Martin de Jong


22<br />

Galerij Jeugdkampioenen FK / NK 2017<br />

©foto Martin de Jong<br />

Fryske Jeugd Kampioenen Fierljeppen 2017, IJlst – 5 augustus 2017<br />

Hylkje Hoekstra (08.17 m) meisjes t/m 10 jaar, Timo van der Knaap (09.90 m) jongens t/m 10 jaar, Lisse van der<br />

Knaap (10.44 m) meisjes 11-12 jaar en Michiel Zijlstra (10.75 m) jongens 11-12 jaar<br />

©foto Martin de Jong<br />

Nederlandse Jeugd Kampioenen Fierljeppen/Polsstokverspringen 2017,<br />

Buitenpost – 2 september 2017<br />

Lisanne Cazant (07.89 m) meisjes t/m 10 jaar, Timo van der Knaap (09.74 m) jongens t/m 10 jaar, Lisse van der<br />

Knaap (09.50 m) meisjes 11-12 jaar en Roy Velis (11.32 m) jongens 11-12 jaar


Waterbreedte 3 e klas wedstrijden<br />

23<br />

Afgelopen seizoen is er verwarring opgetreden omtrent de waterbreedtes bij de<br />

jeugdschansen.<br />

Om dit in de toekomst te voorkomen hierbij nogmaals de maten die worden gehanteerd,<br />

deze zijn gelijk aan het Jeugd FK en Jeugd NK:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Meisjes t/m 10 jaar - 5 meter waterbreedte<br />

Jongens t/m 10 jaar – 5 meter waterbreedte<br />

Meisjes 11/12 jaar - 5 meter waterbreedte<br />

Jongens 11/12 jaar - 6 meter waterbreedte<br />

Categorie jeugd vanaf 13 jaar<br />

Vanaf dit seizoen springt de jeugd vanaf 13 jaar, die deelneemt op de jeugdschansen,<br />

voor één dagprijs. De categorie vanaf 13 jaar is een gemixte groep van jongens en<br />

meisjes.<br />

Reden voor dit besluit is dat er te weinig deelnemers zijn om een goede competentie te<br />

maken. Daarnaast is uit de praktijk gebleken dat de verenigingen onnodig prijzen inkoopt,<br />

vanwege de geringe aantal deelnemers.<br />

Alle prijswinnaars van het NK Jeugd samen met Ljeppie en Jeppie op de foto,<br />

Buitenpost – 2 september 2017<br />

©foto Martin de Jong


24<br />

De Nederlandse Fierljep Bond (NFB) is de landelijke samenwerking van alle fierljeppers die<br />

haar best doet de sport te promoten en ondersteunen. En natuurlijk worden de nationale<br />

wedstrijden onder auspiciën van de NFB georganiseerd.<br />

En wat gebeurt er ondertussen bij de NFB?<br />

De afgelopen winter heeft de Nederlandse Fierljepbond het beleidsplan voor de periode <strong>2018</strong> -<br />

2023 vastgesteld. De NFB heeft in deze beleidsperiode als belangrijkste doel om de districten<br />

(de PBH en FLB) zoveel als mogelijk te helpen om de sport in hun regio aan te bieden.<br />

Daarmee heeft de NFB bovenal een dienstverlenende functie. Zij wil er – via de districten -<br />

aan bijdragen dat springers, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen op een plezierige<br />

manier de sport kunnen beleven.<br />

Soms komen er kansen voorbij zoals grote (inter)nationale evenementen, TV opnames uit het<br />

buitenland of aanvragen voor nieuwe accommodaties buiten het werkterrein van de districten.<br />

De NFB helpt om deze ontwikkelingen een plek te geven.<br />

De komende jaren wordt het meeste aandacht gegeven aan het maken van een<br />

“fierljepplatform”; het doorontwikkelen van nationale wedstrijden; het samenwerken met<br />

overheden en het vergroten van de attractiviteit van de sport.<br />

Al deze onderwerpen zijn verder uitgewerkt in het beleidsplan. Heb je vragen of wil je het plan<br />

eens helemaal lezen? Neem dan contact op het Hans van Eijk (secretaris) of Pieter Hielema<br />

(voorzitter (pieter.hielema@nederlandsefierljepbond.nl))<br />

©foto Martin de Jong<br />

Talenten voor de toekomst, druk<br />

bezig met hun eigen wedstrijd<br />

tijdens de NFM,<br />

It Heidenskip – 30 juli 2017


25<br />

Er is dit jaar nog meer te beleven, waarbij ook het fierljeppen een prominente rol<br />

speelt. Van 3 tot en met 7 augustus worden de European Sports For All Games<br />

(ESFAG) in Fryslân gehouden.<br />

Dit is tegelijk een activiteit in het kader van Culturele Hoofdstad. Sport Fryslân<br />

coördineert dit evenement. Net als in Fryslân zijn er in veel landen typische eigen<br />

sporten en spelen, waarvoor ook internationale koepels zijn. Naast wereldniveau<br />

ook op Europees niveau: European Sports for All Games (ESFAG).<br />

The European Sports for All Games worden georganiseerd door Sport Fryslân, NOC*NSF,<br />

TAFISA en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân, Europese Unie (Erasmus+)<br />

en Stichting De Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar.<br />

Vanuit meer dan 20 Europese landen demonstreren sporters in de eerste week van<br />

augustus hun landelijke of regionale sporten in Fryslân. Er zijn spectaculaire sporten bij…<br />

Zo komen er b.v. sporters uit Schotland met de Highland Games. Net als fierljeppen zijn<br />

dit dus specifieke sporten die alleen in eigen land voorkomen.<br />

De buitenlandse gasten tonen hun sport o.a. op alle 4 dagen op het Starteiland van de<br />

Sneekweek in Sneek. Ook kan worden meegedaan aan clinics. Uiteraard zijn onze<br />

fierljeppers hierbij ook present met het demonsteren van onze sport.<br />

Maar de buitenlandse sporten zijn met demonstraties en clinics ook present bij het<br />

fierljeppen: op 4 augustus bij de 1 e klaswedstrijd in Grijpskerk en op zondag 5 augustus bij<br />

de fierljepaccommodatie in Burgum.<br />

Het (voorlopige) programma van ESFAG in relatie tot fierljeppen is als volgt:<br />

Zaterdag 4 augustus van 13.30–17.00 uur: locatie Starteiland Sneek (RABO Sport Arena)<br />

Demonstraties Fierljeppen in combinatie met Schotland (Highland games); België<br />

krachtbal); Italië (launch of cheeses); Frankrijk (Polynesian traditional canoe).<br />

Zaterdag 4 augustus van 14.30–17.00 uur: locatie Fierljepaccommodatie Grijpskerk en<br />

aanwezig grasveld. Reguliere 1 e klas Fierljepwedstrijd in combinatie met Portugal (traditional<br />

sport and games); Italië (launch of cheeses); Finland (Pesapollo).<br />

Zondag 5 augustus van 13.30–17.00 uur: locatie Starteiland Sneek (RABO Sport Arena)<br />

Demonstraties Fierljeppen in combinatie met Portugal (traditional sports and games)<br />

Griekenland (several Greece sports) Engeland (inclusive martial arts).


26<br />

Zondag 5 augustus van 18.00–21.00 uur: locatie Fierljepaccommodatie Burgum.<br />

Fierljepdemonstraties in combinatie met Frankrijk (Basque Games); Hongarije (several<br />

Hungarian sports and games); Denemarken (parcours).<br />

Maandag 6 augustus 13.30–17.00 uur: locatie Starteiland Sneek (RABO Sport Arena)<br />

Demonstraties Fierljeppen in combinatie met Frankrijk (Polynesian traditional sports; Spanje<br />

(several Spanish sports and games); Hungarije (pleinspelen).<br />

Maandag 6 augustus bezoek van een groep aan Fierljepmuseum in Noardburgum + clinics<br />

fierljeppen.<br />

Dinsdag 7 augustus afsluiting ESFAG in Heerenveen met Sportfestival van alle deelnemers.<br />

Daarbij ook demoteam + clinics Fierljeppen.<br />

We are sporting: op de laatste dag van The European Sports for All Games komen de<br />

internationale teams naar Heerenveen. Tijdens het sportfestival geven zij clinics en<br />

demonstraties. Ook vinden er sporttoernooien plaats. Daarbij kun je denken aan Fries<br />

kampioenschap Walking football en het <strong>Op</strong>en Nederlands Shuffelboard Kampioenschap. Wij<br />

organiseren een internationaal kennissymposium. Er is een officiële sluitingsceremonie en<br />

slotfeest in Heerenveen.<br />

Het mooie is dat ook iedereen welkom is om een kijkje te nemen, om mee te doen aan<br />

bijvoorbeeld ikkaido (Groot-Brittannië), turca (Roemenië), hurling (Ierland). Iedereen kan<br />

meedoen! #sportsforall<br />

https://sportsforall<strong>2018</strong>.eu/evenementen/#event-393<br />

Kortom, veel boeiende sportactiviteiten die gelijktijdig worden gehouden. Prachtig om mee<br />

te maken! En met onze betrokkenheid bij ESFAG zetten we het fierljeppen extra in de<br />

picture, wat mogelijk ook leidt tot extra bezoekers. Uiteraard zetten we daarvoor allemaal<br />

ons beste beentje voor.<br />

Meer weten over het programma of de landen? Check sportsforall<strong>2018</strong>.eu.<br />

N.B. De buitenlandse deelnemers worden gehuisvest bij gastgezinnen. Bij voorkeur bij<br />

Fryske sporters of hun familie. Er wordt een vergoeding verstrekt van € 40,00 per persoon<br />

per nacht. Er wordt voorzien in hun vervoer naar en van de activiteiten.<br />

Voor wie belangstelling heeft: voor informatie en aanmelding kun je terecht bij Stefanie<br />

Gelderblom via stefanie@sportfryslan.nl, 0513-630630.


27<br />

Race tegen de klok voor de vrijwilligers van de<br />

Ljeppersklup Burgum<br />

Vanaf 1969 vinden er onder auspiciën van het Frysk Ljeppers Boun in Burgum<br />

fierljepwedstrijden plaats. Tot 1972 werd er gesprongen over de Easterse Hei tegenover<br />

de voormalige zuivelfabriek aan de Burgumerdaam. In 1973 werd de huidige<br />

accommodatie “De Jint” achter het gemeentehuis aangelegd, grenzend aan de Westerse<br />

Hei. In 1978 werd de Ljeppersklup Burgum opgericht.<br />

Voor het eerste Nederlands Kampioenschap dat in 1998 in Burgum werd gehouden<br />

werden nieuwe schansen gebouwd en een nieuw zandbed aangelegd.<br />

In 2007 werd gestart met de bouw van een nieuw clubgebouw omdat in het jaar 2008 het<br />

tweede Nederlands Kampioenschap werd versprongen in Burgum.<br />

De Ljeppersklup Burgum organiseert jaarlijks wedstrijden in de 1e en 2e klas-competitie van het<br />

Frysk Ljeppers Boun, waaronder de jaarlijkse klassiekers “Keningsljeppen” en de Eelke Scherjon<br />

Memorial. Ook in de 3e klas voor met name de jonge fierljeppers worden een drietal wedstrijden<br />

versprongen op “De Jint”.<br />

In de maanden april t/m september wordt er nagenoeg dagelijks in de avonduren getraind op de<br />

accommodatie.<br />

Wat moest er veranderen?<br />

Zoals uit bovenstaande luchtopname blijkt had de Ljeppersklup Burgum te kampen met<br />

ruimtegebrek. De onderlinge afstand tussen de schansen was te krap. Door de introductie van de<br />

carbonpols werden polsstokken met of zonder opzetstuk steeds langer. Om die reden werden, in<br />

het belang van de veiligheid voor de deelnemers en een goed wedstrijdverloop nadere eisen<br />

gesteld m.b.t. de onderlinge afstanden tussen de schansen en de waterbreedtes. Deze eisen<br />

gelden voor nieuw te bouwen en te renoveren accommodaties.<br />

De met een pijl aangegeven schans op de foto is de zogenaamde jeugdschans. Sinds een paar<br />

jaar vinden er in de 3e klasse jeugdwedstrijden plaats. Voor deze wedstrijden heeft de technische<br />

commissie een gestandaardiseerde jeugdaccommodatie met twee schansen ontworpen. Ook dit<br />

geldt voor nieuw te bouwen of te renoveren accommodaties.<br />

Al jaren koesterde de Ljeppersklup Burgum de wens om haar accommodatie te renoveren en een<br />

nieuwe jeugdaccommodatie in te richten.


28<br />

Ontwikkelingen rond de aanleg van de Centrale As en het in te richten Wetter en Willepark hebben<br />

deze plannen ietwat vertraagd. In overleg met de gemeente ontstond de idee om enerzijds de<br />

bestaande parkeergelegenheid bij het gemeentehuis uit te breiden en anderzijds de fierljepaccommodatie<br />

te renoveren.<br />

De bestaande jeugdschans werd verwijderd om ruimte te creëren voor de grote schansen. Omdat<br />

de bestaande H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg/Van Harinxmaweg in westelijke richting<br />

is verplaatst, ontstond er een ruimte waar een nieuwe jeugdaccommodatie kon worden gebouwd in<br />

het Wetter en Willepark.<br />

<strong>Op</strong> basis van onderstaande schets werd gemeentelijk een plan ontwikkeld waarbij de<br />

fierljepaccommodatie werd geïntegreerd in het nieuwe Wetter- en Willepark Oost.<br />

Het resultaat van deze gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie biedt de Ljeppersklup Burgum de<br />

garantie dat ze weer jaren vooruit kan en een mooi NK <strong>2018</strong> kan organiseren.<br />

Aan de hand van onderstaande fotocollage met opnames van 10 maart <strong>2018</strong> moge blijken dat het<br />

een race tegen de klok wordt.


29


30<br />

SPONSORREGLEMENT<br />

Artikel Reglement waaraan ljeppers zich dienen te houden m.b.t. sponsoring door<br />

ROC Friese Poort<br />

1. Alle wedstrijden die onder auspiciën vallen van het FLB dient de ljepper (1 e en 2 e klasse) met<br />

een geldige FLB startkaart de door ROC Friese Poort gesponsorde of goedgekeurde kleding<br />

te dragen.<br />

Er mag niet in ‘eigen kleding’ gesprongen worden; dit houdt in géén kleding met opdruk van<br />

een sub- of verenigingssponsor. Er zijn speciale afspraken gemaakt over privésponsoring,<br />

deze zijn genoemd onder artikel 3.<br />

<strong>Op</strong> het wedstrijdterrein mag buiten de sprongen wel een kledingstuk over het sponsortenue<br />

worden gedragen om warm te blijven, mits dit geen reclame bevat.<br />

Een trainingspak gesponsord door een evt. sponsor van de afdeling, vormt hierop een<br />

uitzondering, mits wordt voldaan aan wat omschreven staat in artikel 1 van het<br />

sponsorreglement voor verenigingen/afdelingen.<br />

Hoofdzweetbanden, petten en sjaals en andere hoofdbedekking worden als onderdeel van<br />

het wedstrijdtenue beschouwd. Dit betekent dat ten strengste is verboden om hierop reclame/<br />

sponsorlogo’s/namen e.d. -door derden- op aan te brengen.<br />

Ook is het niet toegestaan met op de huid aangebrachte reclame-uitingen aan een<br />

fierljepwedstrijd deel te nemen. Indien de reclame-uitingen op de huid niet verwijderd kunnen<br />

worden, zullen deze moeten worden afgeplakt met een ondoorzichtige tape.<br />

Kleine, losse attributen mogen wel van een eigen sponsorlogo of naam worden voorzien,<br />

hierbij moet worden gedacht aan; topjes, stokjes, harsbus, handdoek, e.d.<br />

2. De ljepper/afdeling is bij ontvangst van de kleding van de hoofdsponsor, te weten drie shirts<br />

en drie broekjes, een borg verschuldigd aan het FLB.<br />

De borg bedraagt € 30,00 (€ 5,00 per kledingstuk).<br />

De ljepper/afdeling dient de kleding schoon en droog weer in te leveren op het moment dat<br />

hij/zij stopt met fierljeppen of wanneer het contract met de hoofdsponsor wordt beëindigd. Alle<br />

kleding is en blijft eigendom van ROC Friese Poort. Bij het inleveren van de kleding ontvangt<br />

de ljepper/afdeling deze borg terug.<br />

Bij het zoekraken van kledingstukken is de ljepper/afdeling € 10,00 per kledingstuk<br />

verschuldigd aan het FLB.<br />

3. Als uitzondering op artikel 1 mogen/kunnen, wedstrijdljeppers worden toegestaan<br />

op de voorzijde linkerpijp van het eigen wedstrijdbroekje een eigen sponsorlogo/ naam met<br />

maximale afmetingen van 65 cm2 te voeren.<br />

De broekjes moeten verder gelijk zijn aan de huidige broekjes; kleur en uitvoering, met op de<br />

rechterpijp het logo van de hoofdsponsor.<br />

De huidige broekjes zijn/blijven eigendom van ROC Friese Poort.<br />

De nieuwe broekjes moeten (om ongelijkheid te voorkomen) door de lepper of diens sponsor,<br />

voor eigen rekening bij Muta Sport B.V. te Leeuwarden worden aangeschaft.<br />

4. Verder mogen, als uitzondering op artikel 1, wel polsbandjes en sokken voor een<br />

sponsornaam worden benut.<br />

5. Het in artikel 3 en 4 genoemde aanbod, wordt als 1 pakket beschouwd.<br />

Voor dit pakket is per ljepper, per seizoen een solidariteitsbijdrage van € 150,00. aan het FLB<br />

verschuldigd. Bij een deel van het seizoen naar rato; € 100,00 2/3 deel of € 50,00 voor 1/3<br />

deel.<br />

De ljepper die gebruik wil gaan maken van het pakket/de regeling, dient dit z.s.m. , bij<br />

voorkeur voor de aanvang van het fierljepseizoen, te melden bij de penningmeester van het<br />

FLB.<br />

De betreffende ljepper ontvangt vervolgens een nota. Pas na het voldoen van de<br />

verschuldigde bijdrage, mag/kan de ljepper met bovengenoemde individuele sponsor uitingen


31<br />

aan de wedstrijden deelnemen.<br />

Voor de volledigheid, sponsorcontracten behoeven niet te worden overlegd.<br />

6. Klassementsleiders dragen een speciaal (pompeblêden) shirt, beschikbaar gesteld door ROC<br />

Friese Poort.<br />

Zodra de ljepper deze status verliest dient hij/zij de shirts voor de volgende wedstrijd weer<br />

schoon en droog in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.<br />

Klassementswinnaars mogen één shirt houden, de overige twee dienen schoon en droog zo<br />

spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat.<br />

7. Het is toegestaan, tijdens de wedstrijd, met meerdere lagen kleding te springen mits de door<br />

het ROC Friese Poort goedgekeurde kleding de buitenste laag is. Van de eventueel op de<br />

onderliggende kleding aanwezig zijnde reclame mag niets zichtbaar zijn.<br />

8. Het is niet toegestaan met een ander wedstrijdnummer deel te nemen. Bij overmacht dient<br />

uitdrukkelijk toestemming te worden gevraagd bij de wedstrijdleiding.<br />

9. Bij promotieactiviteiten, exposure of demo’s t.b.v. het fierljeppen in Fryslân/Frysk Ljeppers<br />

Boun (buiten de fierljepwedstrijden, maar waar je wel in de rol van fierljepper herkenbaar en<br />

aanwezig bent), dragen ljeppers die aangesloten zijn bij het FLB, de goedgekeurde kleding<br />

van ROC Friese Poort, met uitzondering van de clubkampioenschappen van de<br />

fierljepverenigingen.<br />

10. Tijdens interviews, op het wedstrijdterrein over het fierljeppen, door de media dient de<br />

sponsornaam duidelijk in beeld te zijn. Neutrale - of kleding van een andere sponsor is niet<br />

toegestaan.<br />

11. Bij een 'thuisinterview' met foto/TV/filmopnamen mag eigen (blanco) kleding door de ljepper<br />

gedragen worden, maar geen kleding van een andere sponsor dan de hoofdsponsor.<br />

In deze situaties dient een eventueel aanwezige trainer/verzorger eveneens blanco kleding te<br />

dragen.<br />

12. Tijdens de prijsuitreikingen van wedstrijden die vallen onder de auspiciën van het FLB (incl.<br />

FK, NFM en FC) dienen de winnaars zich te kleden in de door de hoofdsponsor (ROC Friese<br />

Poort) goedgekeurde kleding.<br />

13. Alle wedstrijden georganiseerd door de NFB (Nederlandse Fierljep Bond) zoals een<br />

Tweekamp, Nationale Competitie en Nederlandse Kampioenschappen dienen de FLB<br />

ljeppers zich te kleden in de ROC Friese Poort goedgekeurde kleding.<br />

Tijdens de prijsuitreikingen dienen de FLB winnaars zich te kleden in de door de ROC Friese<br />

Poort goedgekeurde kleding.<br />

Voor de wedstrijden in de Nationale competitie mogen bestaande afspraken (gemaakt voor<br />

november 2014) tussen ljeppers met privésponsoring en hun sponsors, aangaande het<br />

dragen van eigen sponsorkleding tijdens de wedstrijden in de Nationale Competitie,<br />

nagekomen worden.<br />

14. Bij overtreding van bovenstaande regels zal al naar gelang de ernst van de overtreding de<br />

sprong worden afgekeurd tot aan een onmiddellijke schorsing van maximum 8 wedstrijden.<br />

Deze regels zullen streng gehanteerd worden.<br />

15. Dit reglement is opgesteld voor de duur van één seizoen (<strong>2018</strong>).<br />

Burgum, april <strong>2018</strong>


32<br />

Van de LV<br />

Allereerst willen we de ljeppers bedanken voor jullie bijdrage aan de enquête over het<br />

fierljepseizoen 2017. De uitslag van de enquête is weer verspreid onder de<br />

verenigingen/accommodaties, maar ook naar het hoofdbestuur en TC.<br />

Alle punten zijn meegenomen en worden in het fierljepseizoen <strong>2018</strong> gebruikt om het met<br />

z’n allen nóg beter te maken. Natuurlijk bedoelen we daar niet alleen de technische en<br />

praktische zaken mee, maar ook om ervoor te zorgen dat er nóg verdere sprongen en<br />

méér persoonlijke records kunnen worden gesprongen.<br />

De tweekampbeker is weer terug in FRYSLÂN! Geweldig hoe de ljeppers onder leiding<br />

van de twee nieuwe bondscoaches Bart Helmholt en Arend Hofstee het beste uit hunzelf<br />

hebben kunnen halen. Laten we er met zijn allen naar streven dat we de Tweekampbeker<br />

weer naar Fryslân meenemen!<br />

In de wedstrijdagenda <strong>2018</strong> zijn er nogal wat veranderingen ten opzichte van het seizoen<br />

2017, met name aan het einde van het seizoen. De Nationale competitie blijft, maar met<br />

daarnaast ook een Eareklasse FLB. We hopen op een mooie competitie en een succesvol<br />

seizoen!<br />

Een topsprong en een natsprong…<br />

zitten heeel dicht bij elkaar!<br />

Daarnaast is de Ljeppersvereniging het afgelopen jaar niet zo geweest zoals deze is<br />

bedoeld. Daarom willen we de vereniging weer nieuw leven in blazen! Het is de bedoeling<br />

dat elke vereniging hiervoor een actieve ljepper of ljepster afvaardigt.<br />

Deze ljeppers zullen het aanspreekpunt zijn van ALLE ljeppers, maar ook van de TC en<br />

bestuur. Ook kun je er (op wat voor manier dan ook) voor zorgen dat het fierljeppen naar<br />

een hoger punt word gebracht.<br />

Lijkt dit je wat en heb je leuke ideeën meld je dan aan (tjitskevdsluis@hotmail.com)!


33<br />

HERHALING – INSTRUCTIE SECTORLIJNEN<br />

Tijdens het fierljepseizoen 2017 hebben jullie onderstaande instructie vanuit de<br />

Ljeppersvereniging ontvangen, hierbij nogmaals - ter opfrissing.<br />

Dit wordt ook met alle vrijwilligers (harkers/meters) gedeeld.<br />

1. De fierljepper landt willekeurig ergens in het zandbed.<br />

2. De fierljepper verlaat het zandbed:<br />

a. De ljepper verlaat het zandbed via de grijze sectorlijnen en volgt de<br />

zwarte pijlen.<br />

b. Ljeppers van de A schans die naar links van het midden landen<br />

verlaten het zandbed via de linkerkant<br />

c. Ljeppers van de C schans die naar rechts van het midden landen<br />

verlaten het zandbed via de rechterkant<br />

Loop hierbij NIET eerst naar 1 van de 2 indicatielijnen die in het<br />

zandbed liggen. Als elke fierljepper dit doet, wordt het zandbed<br />

rondom de lijn hard, ook is het lastig harken waar de lijn ligt.<br />

- Voorbeeld – Je springt op de C-schans, de lijnen liggen op 13 m en 16 m, je<br />

springt rond de 14 m – verlaat het zandbed dan aan de zijkant ter hoogte van<br />

de 14 m<br />

3. De harker en de fierljepper lopen bijna niet door de oranje gebieden,<br />

hierdoor blijft de landingsplaats voor de verre sprongen ook van goede<br />

kwaliteit.<br />

A B C


34<br />

Rintraining foar ljeppers; trainingsgroep 22.22 meter<br />

As Fierljepferiening Winsum wolle we foarút. Wy wolle mear ljeppers yn de top sjen te<br />

krijen en we wolle oer de hiele breedte ferbetterje. Dêrom biede we ús ljeppers nei it<br />

fierljepseizoen bootcamptrainings en krachttrainings oan en dêrom woenen we ek graach<br />

rintraining oanbiede.<br />

Tegearre mei Hannes koenen we dit realisearje; wy dogge no de finansjele administraasje<br />

en elts wa’t mar wol kin alle wiken yn it Fean oan de rintraining meidwaan.<br />

Fanút Winsum dogge hjir 6 sporters oan mei, wêrfan twa aanst as trainer al ús oare leden<br />

de keunst fan it rinnen bybringe kinne. En dat is miskien noch wol it wichtigste, mei goede<br />

trainers kinne alle leden foarút komme.<br />

Anna Martha van der Mei, foarsitter Fierljepferiening Winsum e.o.<br />

Hannes Scherjon<br />

Het Fries volkslied speelde, familie, vrienden, toeristen en andere toeschouwers zagen<br />

hoe een viertal fierljeppers in het zandbed gehuldigd werden. Voor mij was dit het fierljep<br />

moment van het jaar, hier had ik de afgelopen 11 maanden zo’n beetje dagelijks naartoe<br />

getraind. En daar stond ik dan, te kijken naar hoe iemand anders (Nard Brandsma in dit<br />

geval) de felicitaties in ontvangst nam.<br />

Ik had me deze dag anders voorgesteld, maar het zien van de huldiging was niet hetgene<br />

wat me het meest bij bleef van deze dag, het was vooral het ongeloof in het geroezemoes<br />

op de fierljepbult over een fierljepsprong van 22.21 meter. Jaco de Groot flikte het weer,<br />

net als in mijn junioren tijd zorgde hij voor dat bijna kinderlijke ongeloof, zo van: “Nee-datkan-toch-niet-waar-zijn”<br />

moment.<br />

Na het zien van de eerste beelden, relativeerde het ongeloof. Niet alleen Jaco de Groot<br />

maar ook Erwin Timmerarends en Rian Baas hadden die dag verder dan 21 meter<br />

gesprongen. Het was duidelijk: de Hollandse “Grootmeesters” zijn realisten.<br />

Het succes van deze 21+ sprongen lag in de fundatie van de sprong; de Jint (de<br />

afstand/hoek waarmee de pols vanaf de schans gemeten wordt). Door een enorme snelle<br />

aanloop/afzet en een relatief vlakke insprong kunnen ‘ze’ de stok een halve meter verder<br />

in het water zetten.<br />

Om ook zulke afstanden te kunnen springen, moeten we daarom onze looptechniek eens<br />

goed onder ogen zien. Ik train zelf al jaren op de atletiekbaan aan mijn loop, en werd<br />

afgelopen jaar door verschillende springers benaderd die hier ook wel iets voor voelden.<br />

Tezamen met de afdeling Winsum hebben we besloten om mijn ‘oud’ atletiektrainer (Hugo<br />

Veenker) te benaderen. Ik heb via het bondssecretariaat iedereen uitgenodigd, met als<br />

gevolg dat we nu elke zaterdagmiddag op de atletiekbaan te Heerenveen specifieke loop<br />

en coördinatie training krijgen.<br />

We trainen vaak met een ploeg van 15 personen, uit verschillende springklasses, met o.a.<br />

bijna de gehele topklasse. Of onze verenigde inzet ook resulteert in verdere sprongen<br />

moet nog blijken maar de koers is gezet en de stip op de horizon staat (op 22.22 meter).


35<br />

22.22 meter<br />

Zo is de trainingsgroep bewust genoemd, dat is immers nu het doel voor het komend<br />

seizoen en dat is ook de reden dat Hannes Scherjon mij benaderd heeft ergens in<br />

september 2017. Al pratende bij een kop koffie op de prachtige Klompenmakerij in<br />

Noardburgum en een eerste aanblik van wat op korte termijn een heus<br />

Fierljeppersmuseum, kwamen we er achter dat er nog wel wat winst te behalen is in de<br />

aanloop naar en bij de insprong.<br />

Natuurlijk hier ook gekeken naar de insprong in Holland en met name ook naar de verte<br />

van de stok in het water, meer horizontaal blijven met de insprong lijkt mij een meer<br />

optimaal resultaat te geven en dat is ook waar de spint-/coördinatietrainingen op<br />

gebaseerd zijn.<br />

Probleem bij onze springnummers (of je nu baanatleet, ljepper of paard bent) blijft de<br />

zwaartekracht, altijd en immer zul je weer naar de aarde getrokken worden hoe je het ook<br />

went of keert en hoe hoger de sprong hoe meer de aantrekkingskracht.<br />

Zo zijn we eind oktober 2017 ook begonnen met een zeer gemotiveerde groep Friese<br />

ljeppers om te kijken wat dan de beste hoeken zijn om de transfer van de snelheid op de<br />

aanloop naar de insprong te maken. Trainen op een andere manier dat was wat ging<br />

gebeuren, een andere visie van een leek op ljeppers gebied en trainen met meer dan<br />

gemotiveerde ljeppers.<br />

Via een opbouw van veel basiscoördinatie, lenigheid en kracht naar de sprint in de<br />

aanloop en soms al een uitstapje naar een stukje insprong zijn we nu halverwege februari<br />

<strong>2018</strong> aan het moment toe om meer en meer de transfer naar de insprong te gaan maken.<br />

In de paar maanden die we nu trainen zie ik al zo’n positieve verbetering en is er in<br />

vergelijking met de nulmeting een verbetering van gemiddeld 20 % te zien in de manier<br />

van aanlopen en snelheid maken. De aanloop is te kort om op de topsnelheid te komen, je<br />

blijft in de acceleratiefase en dat is ook weer een voordeel om vanuit die fase in de stok te<br />

springen, of eigenblijk meer tegen de stok te springen. Hiermee creëer je een hogere<br />

voorwaartse snelheid tegen de stok aan en is een logisch gevolg dat je hem dus verder in<br />

het water kan zetten.<br />

De trainingstijd is relatief kort en mijn uitdaging is dan ook om straks op de schans een<br />

verbetering te zien en natuurlijk ook betere resultaten, de tijd zal het uitwijzen. Aan de<br />

motivatie van deze groep ljeppers, de begeleiding en de initiatiefnemers zal het niet liggen<br />

om op die 22.22 meter te blijven focussen.<br />

Hugo Veenker<br />

Gespecialiseerd Atletiektrainer/-coach


36<br />

Ik doe de sprint training om<br />

een betere aanloop te<br />

krijgen, ik had vaak grote<br />

passen en een te laag ritme.<br />

Dit wil ik de komende jaren<br />

graag verbeteren.<br />

Ik ben heel anders gaan<br />

lopen, op de baan althans.<br />

Het is nu de uitdaging om<br />

het deze zomer meer meters<br />

in het zandbed op te laten<br />

leveren. - Sytse Bokma<br />

Ik vind het leuk dat ik voel dat ik progressie<br />

maak. Dit komt door de gevarieerde trainingen<br />

en de doel gerichte oefeningen.<br />

Wij hebben een hele gemotiveerde groep en we<br />

hebben bijna allemaal het zelfde doel.<br />

Ik hoop met deze trainingen een succesvol<br />

fierljepseizoen te hebben. – Wisse Broekstra<br />

Ik fyn it leuk dat we in hiele<br />

protte nije dingen leare,<br />

foaral ek hoe’t it hiel oars<br />

moat.<br />

Bygelyks strekke nei de<br />

training is hielendal fout!<br />

En moast net grutte mar<br />

lytse passen oan it begjin<br />

fan de oanrin sette. – Germ<br />

Terpstra


37<br />

1 e en 2 e KLASSE ROC FRIESE POORT COMPETITIE<br />

1. zaterdag 12 mei Buitenpost 14:30 uur 2 e kl<br />

1. zaterdag 12 mei Buitenpost 19:00 uur 1 e kl<br />

2. dinsdag 15 mei Winsum 19:00 uur 2 e kl<br />

2. woensdag 16 mei Winsum 19:00 uur 1 e kl<br />

3. zaterdag 19 mei Burgum 14:30 uur 2 e kl<br />

3. zaterdag 19 mei Burgum (Eelke Scherjon Memorial) 19:00 uur 1 e kl<br />

4. zaterdag 26 mei It Heidenskip 14:30 uur 2 e kl<br />

4. zaterdag 26 mei It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl<br />

5. zaterdag 2 juni IJlst 14:30 uur 2 e kl<br />

5. zaterdag 2 juni IJlst 19:00 uur 1 e kl<br />

6. dinsdag 5 juni Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl<br />

6. woensdag 6 juni Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl<br />

7. zaterdag 9 juni Buitenpost 14:30 uur 2 e kl<br />

7. zaterdag 9 juni Buitenpost 19:00 uur 1 e kl<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

8. donderdag 14 juni Winsum 19:00 uur 2 e kl<br />

8. zaterdag 16 juni Winsum 19:00 uur 1 e kl<br />

9. dinsdag 19 juni Burgum 19:00 uur 2 e kl<br />

9. woensdag 20 juni Burgum 19:00 uur 1 e kl<br />

10. zaterdag 23 juni IJlst 14:30 uur 2 e kl<br />

10. zaterdag 23 juni IJlst 19:00 uur 1 e kl<br />

11. zaterdag 30 juni It Heidenskip 14:30 uur 2 e kl<br />

11. zaterdag 30 juni It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl<br />

12. dinsdag 3 juli Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl<br />

12. woensdag 4 juli Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl<br />

**. zaterdag 7 juli Linschoten 14:00 uur Tweekamp<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

13. dinsdag 10 juli It Heidenskip 19:00 uur 2 e kl<br />

13. woensdag 11 juli It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl<br />

14. zaterdag 14 juli Burgum (Keningsljeppen) 14:30 uur 2 e kl<br />

14. zaterdag 14 juli Burgum (Keningsljeppen) 19:00 uur 1 e kl<br />

15. dinsdag 17 juli IJlst 19:00 uur 2 e kl<br />

15. woensdag 18 juli IJlst 19:00 uur 1 e kl<br />

16. donderdag 19 juli Winsum 19:00 uur 2 e kl<br />

16. zaterdag 21 juli Winsum 19:00 uur 1 e kl<br />

17. donderdag 26 juli Buitenpost 19:00 uur 2 e kl<br />

17. vrijdag 27 juli Buitenpost (Feestwike-wedstrijd) 19:00 uur 1 e kl<br />

**. zaterdag 28 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM<br />

18. vrijdag 3 augustus Grijpskerk 18:30 uur 2 e kl<br />

18. zaterdag 4 augustus Grijpskerk (Ello Sterenborg Bokaal) 15:30 uur 1 e kl


38<br />

**. woensdag 8 augustus IJlst 18:30 uur Fryslân Cup<br />

**. zaterdag 11 augustus Winsum 13:30 uur FK<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

NATIONALE COMPETITIE<br />

(Deelname nationaal: 16 senioren, 8 junioren, 8 jongens, 8 dames en 8 meisjes)<br />

Klassement is bepalend voor deelname aan NK.<br />

1. woensdag 15 augustus Linschoten 18:30 uur<br />

2. zaterdag 18 augustus It Heidenskip 18:30 uur<br />

3. woensdag 22 augustus Grijpskerk 18:30 uur<br />

4. zaterdag 25 augustus Polsbroekerdam 18:30 uur<br />

EAREKLASSE FLB<br />

(Deelname combinatie resterende ljeppers 1 e klasse en volledige 2 e klasse)<br />

Klassement is bepalend voor deelname aan NK.<br />

1. dinsdag 14 augustus Buitenpost 18:30 uur<br />

2. zaterdag 18 augustus It Heidenskip 14:00 uur<br />

3. dinsdag 21 augustus IJlst 18:30 uur<br />

4. dinsdag 28 augustus Winsum 18:30 uur<br />

**. zaterdag 1 september Burgum 14:00 uur NK<br />

**. maandag 3 september Burgum 21:00 uur Blue Jump<br />

3 e KLASSE<br />

1. zaterdag 26 mei IJlst 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

2. vrijdag 1 juni Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl NO<br />

3. zaterdag 2 juni IJlst 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

4. zaterdag 9 juni It Heidenskip 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

5. donderdag 14 juni Buitenpost 19:00 uur 3 e kl NO<br />

6. zaterdag 16 juni Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

7. vrijdag 22 juni Burgum 19:00 uur 3 e kl NO<br />

8. zaterdag 23 juni IJlst 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

9. vrijdag 29 juni Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl NO<br />

10. donderdag 12 juli Buitenpost 19:00 uur 3 e kl NO<br />

11. vrijdag 20 juli Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl NO<br />

12. zaterdag 21 juli Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

13. woensdag 25 juli It Heidenskip 13:00 uur Jeugd NFM<br />

**. zaterdag 28 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM


39<br />

14. woensdag 1 augustus Burgum 18:30 uur 3 e kl NO<br />

15. donderdag 2 augustus It Heidenskip 18:30 uur 3 e kl ZW<br />

**. zaterdag 4 augustus IJlst 10:00 uur FK Jeugd<br />

16. donderdag 9 augustus Buitenpost 18:30 uur 3 e kl NO<br />

17. vrijdag 17 augustus Burgum 18:30 uur 3 e kl NO<br />

18. zaterdag 18 augustus Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

**. zaterdag 25 augustus PBH 13:00 uur NK Jeugd<br />

<strong>Op</strong>merkingen en aandachtspunten:<br />

De goud gearceerde 1 e klasse wedstrijden vormen samen De Gouden Rige.<br />

Bij de 3 e klasse wedstrijden vindt maandelijks geen promotie/degradatie plaats tegelijkertijd met 1 e en 2 e klasse, zodra C-schans<br />

ljeppers hun licentie behalen mogen ze deelnemen in 2 e klasse, mits er ruimte is. Na afloop van de 3 e klasse wedstrijden gemerkt met<br />

een rode bestaat de mogelijkheid voor licentieljeppen. Ljeppers die hiervoor in aanmerking willen komen dienen zich een week voor<br />

aanvang aan te melden.<br />

Alleen jeugdljeppers C-schans mogen ook deelnemen aan wedstrijden in andere regio.<br />

De aanvangstijd van de avondwedstrijden na NFM in It Heidenskip is: 18:30 uur.<br />

De blauw gearceerde 3 e klasse wedstrijden zijn de kwalificatiewedstrijden voor deelname Jeugd FK en NK. Voor deelname aan FK<br />

en NK tellen de beste 2 afstanden van het kwalificatieklassement.<br />

(wijzigingen onder voorbehoud) – Versie 030318 DEF<br />

©foto Martin de Jong<br />

Veel toeschouwers bij de NFM-finale, It Heidenskip – 30 juli 2017


40<br />

FLB - indeling seizoen <strong>2018</strong><br />

1E KLASSE<br />

Famkes Topklasse Jonges Topklasse Overgangsklasse<br />

126 Bente Vlas 163 Rutger Haanstra 120 Jelte Hitzert<br />

24 Fardau van Akker 147 Abe-Luuk Stedehouder 37 Jelle Douwe de Vries<br />

75 Femke Rispens 153 Wisse Broekstra 211 Drewes Schievink<br />

148 Tirza Boschma 114 Stefan Douma 67 Jesper Demmer<br />

146 Liselotte Veenstra 85 Kornelis Brandsma 69 Jos Bethlehem<br />

1 Pytrix Westra 125 Bouwe Westert 213 Daan de Vries<br />

105 Lisse v/d Knaap 130 Renzo Zwaagman 117 Thijs Faassen<br />

150 Henrieke Wijnstra 32 Peter Faber 29 Bauke de Jong<br />

Froulju Topklasse Junioaren Topklasse Senioaren Topklasse<br />

145 Sigrid Bokma 25 Freark Kramer 7 Nard Brandsma<br />

122 Hiske Galama 15 Rutger Piersma 26 Sytse Bokma<br />

76 Melanie Heins 98 Wietse Nauta 19 Ysbrand Galama<br />

12 Anneke Broersma 10 Jarich Wijnstra 143 Thewis Hobma<br />

40 Akke Talsma 28 Jetse Bokma 34 Age Hulder<br />

86 Boukje de Boer 133 Feike Stellingwerf 3 Hannes Scherjon<br />

152 Marije Reitsma 101 Jarno Hoekstra 38 Bobby Zwaagman<br />

149 Gerbrich Steensma 129 Hessel Haanstra 215 Bas Tolboom<br />

►►<strong>Op</strong>gave ljeppers junioren en senioren 2e klasse<br />

Net zoals voorgaande jaren dienen de ljeppers in deze categorieën ook dit wedstrijdseizoen zich AAN TE<br />

MELDEN voor de wedstrijden. De betreffende ljeppers ontvangen hiervoor voorafgaand aan ieder semester<br />

een uitnodiging via de mail en kunnen zich vervolgens inschrijven voor de wedstrijden in het 1 e semester.<br />

Er kunnen in de 2 e klasse maximaal 20 ljeppers per schans deelnemen aan de wedstrijden.<br />

Het WS houdt in de gaten wanneer dit maximum is bereikt. De ljeppers ontvangen per mail een lijst wie zich<br />

voor welke wedstrijd hebben ingeschreven. De ljeppers die te laat hebben ingeschreven komen op de<br />

wachtlijst, valt er een ljepper uit door ziekte of blessure dan kan er een ljepper vanaf de wachtlijst instromen.<br />

Ljeppers die zich te laat hebben ingeschreven en wel een zo volledig klassement willen opbouwen kunnen<br />

wel deelnemen aan de wedstrijden in de 3 e klasse. De ljepper moet zich dan wel opgeven bij de afdeling die<br />

deze wedstrijd organiseert. De jongens en dames op de kleine en middelste schans worden gewoon<br />

ingedeeld voor de wedstrijden net zoals anders, zij hoeven zich niet aan te melden.<br />

►►<strong>Op</strong>gave ljeppers 3 e klasse<br />

Vanuit de afdelingen dienen de deelnemende ljeppers aan de 3 e klasse wedstrijden zich tijdig (= twee<br />

dagen van tevoren) via de secretaris van de afdeling aan- en af te melden, bij voorkeur via onderstaande<br />

mailadressen. De contactpersonen van de afdelingen zijn:<br />

‣ Afdeling Burgum: Eddy en Jildau Westra eddyjildau@kpnmail.nl<br />

‣ Afdeling Buitenpost: Bartele Nicolai bartele_voetbal@hotmail.com<br />

‣ Afdeling Grijpskerk: Erwin van der Heide vdheide_erwin@hotmail.com<br />

‣ Afdeling It Heidenskip: Jeugdtrainers It Heidenskip jeugdfierljeppenhs@hotmail.com<br />

‣ Afdeling IJlst; Jeugdcommissie jeugd@fierljeppenijlst.nl<br />

‣ Afdeling Winsum: Freerk Broekstra info@fierljeppenwinsum.frl<br />

(wijzigingen onder voorbehoud)


41<br />

FLB - indeling seizoen <strong>2018</strong><br />

2E KLASSE<br />

Famkes 2e klasse<br />

Jonges B 2e klasse<br />

Junioaren 2e klasse<br />

109 Nynke Hoogland 64 Ulko Dijkstra 110 Folkert Veldstra<br />

160 Geertje Bijlsma 83 Germ Terpstra 106 Thys Jan Bootsma<br />

154 Manon Koehoorn 33 Aise Jongsma 112 Minne Smit<br />

N Femke Groenhof 158 Yme Pafforaad 97 Sietse Hazewindus<br />

N Inger Haanstra 127 Jasper Woudwijk 93 Egbert Hazewindus<br />

N Douwina de Jong 156 Wieger Atsma 138 Auke Zijlstra<br />

N Tryntsje Terpstra N Douwe Abma 103 Douwe J. Steensma<br />

N Sjoerd Nauta 46 Marc v/d Velde<br />

N Evert Zijlstra 108 Ronald Munsterman<br />

N Michiel Zijlstra 102 Sander Douma<br />

11 Siem Lefferts<br />

52 Jarne Sikkens<br />

128 Aron Visser<br />

53 Marco Koopmans<br />

136 Silvan Bouma<br />

104 Wiebren Schukken<br />

5 Jasper Henstra<br />

115 Jacob Veldman<br />

78 Lars Woudstra<br />

44 Heine Helmus<br />

Froulju 2e klasse<br />

Jonges A 2e klasse<br />

Senioaren 2e klasse<br />

51 Mare Dijkstra 107 Kyrill van Veen 132 Simon Willem Hoeksma<br />

30 Simone v/d Hoek 162 Wytse Steensma 22 Hugo Bosgraaf<br />

82 Jantsje de Vries 124 Allard Sikkens 140 Folkert Heida<br />

100 Chantal Koehoorn 17 Sjoerd Kramer 84 Rick Reurink<br />

157 Siska Hazenberg 155 Jelle Hendrik Kampen 95 Robin Rinzema<br />

43 Baukje de Vries 45 Riemer Durk Krol 63 Bartele Nicolai<br />

77 Antsje Draijer 54 Hindrik Westra 212 Benny v/d Ploeg<br />

39 Femke Waltje 61 Wietse Leffertstra 36 Tjibbe Jan van Assen<br />

90 Tessa Kramer 88 Remko Tamminga 81 René Braaksma<br />

72 Anna Kramer 79 Thomas Couperus 57 Tsjebbe Galema<br />

66 Rymke Prins 68 Frederik Boersma<br />

9030 Jildou Kesimaat-Postma 60 Jan Burghout<br />

49 Johannes Holman<br />

71 Freerk v/d Werff<br />

6 Jacob v/d Velde<br />

214 Hans Ulco de Boer<br />

135 John Bolt<br />

H Niek Faassen<br />

2 Alwin Fonk<br />

62 Gerlof Kooistra<br />

139 Klaas Lieuwes<br />

13 Wiebe Auke Postma<br />

84 Rick Reurink<br />

119 Henk Rijpma<br />

99 Piet Scherjon<br />

4 Henk Schievink<br />

8 Rens Soenveld<br />

74 Douwe Terpstra<br />

87 Edwin v/d Veen<br />

27 Rudi Walta<br />

94 Edde Wolters<br />

55 Durk Zijlstra


42<br />

Definitief voorstel uitgangspunten<br />

Nationale Competitie Fierljeppen/Polsstokverspringen en<br />

kwalificatie NK seizoen <strong>2018</strong><br />

Ter vaststelling tijdens de algemene ledenvergaderingen in de beide districten worden op<br />

advies van het NFB-bestuur de onderstaande voorstellen gedaan:<br />

1. Eerder besluit om het Nederlands Kampioenschap ingaande <strong>2018</strong> te verspringen op de 1 e zaterdag<br />

van september te wijzigen in de 5 e zaterdag van augustus. Wanneer er geen 5 e zaterdag in augustus<br />

is wordt het de 1 e zaterdag van september.<br />

2. De Nationale Competitie start na de districtskampioenschappen.<br />

3. De Nationale Competitie, bestaande uit 4 wedstrijden, wordt als opmaat/selectie gebruikt voor het NK<br />

(2 wedstrijden in Holland en 2 in Friesland).<br />

4. Er wordt ook een nacompetitie van 4 wedstrijden in het eigen district georganiseerd voor de overige<br />

bondspringers (1e en 2e klas).<br />

- In Friesland worden deze wedstrijden georganiseerd in één groep (Eareklasse FLB)<br />

- Deze wedstrijden tellen mee voor de kwalificatie voor het NK<br />

- Wedstrijdopzet en eindklassement identiek aan de Nationale Competitie<br />

5. De wedstrijdlijst voor de Nationale Competitie wordt samengesteld op basis van de in elkaar<br />

geschoven klassementen van de beide districten. De groepsindeling is conform artikel 37 lid 5 NFBreglement.<br />

Artikel 37 lid 5<br />

Schans A<br />

Schans B<br />

Schans C<br />

Aantallen deelnemers per groep op het NK<br />

NFB<br />

Senioren groep 1 8 Deelnemers<br />

Senioren groep 2 8 Deelnemers<br />

Junioren 8 Deelnemers<br />

Jongens 8 Deelnemers<br />

Dames groep 1 8 Deelnemers<br />

Meisjes groep 2 8 Deelnemers<br />

De springvolgorde is als volgt:<br />

Schans A: Groep 1: nr's 16 t/m 9 senioren van het samengestelde klassement<br />

Groep 2: nr's 8 t/m 1 senioren van het samengestelde klassement<br />

Schans B: Groep 1: nr's 8 t/m 1 jongens van het samengestelde klassement<br />

Groep 2: nr's 8 t/m 1 junioren van het samengestelde klassement<br />

Schans C: Groep 1: nr's 8 t/m 1 meisjes t/m 15 jaar (steldatum 1 januari) van het<br />

samengestelde klassement.<br />

Groep 2: nr's 8 t/m 1 dames 16+ van het samengestelde klassement<br />

6. Wedstrijdopzet<br />

De springvolgorde wordt voor de 1 e wedstrijd bepaald op volgorde van kwalificatie en daarna op<br />

volgorde van het tussenklassement in de Nationale Competitie.<br />

Elke deelnemer krijgt elke wedstrijd 3 sprongen. Elke wedstrijd wordt beëindigd met een finale voor de<br />

beste 5 senioren en de beste 3 in de overige categorieën. De finale bestaat uit 2 sprongen per finalist.<br />

7. Eindklassement<br />

De gemiddelde afstand van het districtelijk klassement (7 afstanden, berekend in 4 decimalen) geldt<br />

als beginafstand in het klassement voor de nacompetitie. Dit klassement wordt aangevuld met de<br />

beste 4 resultaten uit de nacompetitie van vier wedstrijden. Alle drie de voorrondesprongen tellen mee<br />

voor het eindresultaat. (totaal 12 sprongen).<br />

Omdat deze competitie in een zeer korte tijd wordt versprongen en er nauwelijks inhaalmogelijkheden<br />

zijn is het aantal afstanden in het eindklassement gelijk aan het aantal versprongen wedstrijden<br />

vermeerderd met de hiervoor genoemde gemiddelde afstand.


43<br />

8. Springvolgorde NK is op basis van het eindklassement nacompetitie.<br />

9. Gedurende de nacompetitie vindt er geen promotie/degradatie plaats<br />

10. Wildcard/aanwijsplek NK<br />

Voor de wedstrijdlijst van het NK geldt dat er sprake is van een minimale deelname per district van<br />

33%. (respectievelijk 6 senioren, 3 dames, junioren, jongens en meisjes)<br />

11. Geen dispensatieregeling<br />

De deelnemer die op basis van het districtelijk klassement zich heeft geplaatst voor de Nationale<br />

Competitie kan geen aanspraak maken op een dispensatieregeling voor deelname aan de<br />

nacompetitie in het eigen district.<br />

12. Omdat alleen de TC van het organiserende district gekoppeld is aan de wedstrijden in de Nationale<br />

Competitie zijn de springers/ljeppers zelfverantwoordelijk voor de aanwezigheid van het door hen<br />

gewenste materiaal.<br />

Pollepleats, toplocatie aan het water... en hoofdsponsor<br />

Nationale Competitie Fierljeppen!<br />

<br />

©foto Martin de Jong<br />

Een prachtige<br />

actiefoto van Freark<br />

Kramer; onderweg<br />

naar een nieuw PR<br />

van 19.75 m,<br />

It Heidenskip –<br />

16 augustus 2017


44


45<br />

Fierljepdrive*<br />

(een voorbeschouwing op…)<br />

Meestal denk ik ‘s winters niet zoveel aan fierljeppen. Het volleyballen neemt het bij mij<br />

thuis van ons over en zitten we in die modus. Sport blijft doorgaan en houdt ons geboeid.<br />

Niet alleen sport blijven doen, maar ook naar kijken en bewonderen.<br />

Terugkijkend naar de Olympische Winterspelen, geniet ik dan vooral van de prestaties van<br />

de Nederlandse schaatsers en shorttrackers.<br />

En wat te denken van het nieuwe onderdeel: ‘the Big Air snowboarding’. Sensationeel om<br />

te zien en wat een topsport!<br />

En dat was het moment dat ik aan onze zomersport dacht. Natuurlijk is het een utopische<br />

gedachte, maar je moet blijven dromen; wat zou het kicken zijn dat fierljeppen ooit eens<br />

Olympisch zou worden? Sensationeel kan het zeker zijn en in onze beleving topsport,<br />

toch? Nou ja, niet bij iedereen….<br />

De mentaliteit bij de ljeppers verschilt al in het voorseizoen, maar gaandeweg het seizoen kan<br />

deze veranderen. Wat mij betreft wordt het succes voor een goed fierljepseizoen al in de<br />

wintermaanden gelegd. De winst voor bijv. het winnen van het klassement, wordt vaak door<br />

desbetreffende ljepper al in de eerste wedstrijden geboekt. Maar wie gaan dat in fierljepseizoen<br />

<strong>2018</strong> doen?<br />

Wie heeft de basis al gelegd? Wie heeft de focus gelegd op het winnen van het FK <strong>2018</strong>?<br />

We verruilen graag Studio Sportwinter met Henri Schut en Erben Wennemars voor Studio<br />

Sportzomer met Johannes Haanstra en zijn vaste bus-sidekicks Johanna Deinum en Sjoerd<br />

Huitema. Want in onze studio (lees: fierljepbus) wordt heel wat besproken over de ljeppers.<br />

De ene wedstrijd is natuurlijk de andere niet. Soms zit het er gewoonweg niet in tijdens een<br />

wedstrijd; soms zijn het de weersomstandigheden die roet in het eten gooit, maar over het<br />

algemeen kwam het seizoen 2017 maar moeizaam op gang. De toppers zetten de basis neer, de<br />

rest komt gaandeweg in vorm of helemaal niet.<br />

Er waren momenten in het begin van het seizoen dat ik als commentator dacht: ‘ Tsjonge, jonge<br />

wil ik dit nog? Houd het maar eens pratende tijdens een wedstrijd waarin niets of nauwelijks iets<br />

gebeurt.’<br />

Nu draait het niet om de commentator en waarschijnlijk is het mijn fanatisme dat boven komt<br />

drijven, maar als ljepper wil je er toch een (fierljep)stokje voor steken dat niet steeds dezelfde blijft<br />

winnen? Het mag op voorhand toch niet duidelijk zijn wie de finale gaat halen? Waar is de drive*<br />

gebleven om er alles uit te willen halen? Waar is die prestatiedrang?<br />

Kritisch? Ja, maar in de breedte kunnen wij met elkaar veel sterker worden en dan wordt het<br />

fierljeppen pas echt boeiend en interessant. Was seizoen 2017 dan niet boeiend? Jazeker wel;<br />

vanaf de NFM barstte het echt los!<br />

Wedstrijden werden spannender; meer verre sprongen en vooral meer ljeppers die in vorm<br />

begonnen te raken. Er kwam weer spanning, wij in de bus werden enthousiast en het publiek<br />

genoot, daar doen we het voor! En dat zorgt bij mij weer voor die drive om er wederom vol voor te<br />

gaan dit seizoen en dat ik het fierljeppen niet los kan laten.<br />

Maar vanaf het NFM vind ik persoonlijk wel wat laat. Zo lang is het seizoen dan niet meer; al komt<br />

daar dit seizoen verandering in, zodat hopelijk, mijn bovenstaande mening, na dit seizoen,<br />

bijgesteld wordt.<br />

Na het FK begint de Nationale Competitie waarbij de ljepper zich kan kwalificeren voor het NK.<br />

Deze periode duurt drie weken en het NK wordt een week verschoven naar achteren in het<br />

wedstrijdprogramma. Mijns inziens een zeer positieve verandering waar ik nu al naar uitkijk!


46<br />

Goed, de leraar die overal iets van moet vinden, kwam even naar boven, maar nu vooruitkijkend,<br />

wie gaan het dit seizoen doen? Nu is een voorspelling doen altijd erg lastig. Ljeppers zie ik ’s<br />

winters nauwelijks tot niet. Wat iemand in de winter heeft gedaan of van plan is om te gaan doen<br />

voor de komende zomer, is voor mij gissen; toch wagen we een poging:<br />

Bij de jongenscategorie krijgen we weer een nieuwe lichting. Met het vertrek van Jarich Wijnstra en<br />

Wietse Nauta, is het tijd voor nieuw talent. Rutger Haanstra zal dit jaar de te kloppen jongen<br />

worden; met een magistraal PR van 17.70 tijdens het NK zal hij de toon gaan zetten dit seizoen.<br />

Wel krijgt hij geduchte tegenstand van Wisse Broekstra uit Tzummarum.<br />

De drive waar ik zonet over sprak, bezit hij en zal hij met zijn fanatisme erg ver komen. Het talent<br />

is er ook zeker bij Abe-Luuk Stedehouder, maar gaat hij dit inzetten?<br />

De famkescategorie komt soms moeizaam op gang en stond Sigrid Bokma vaak op eenzame<br />

hoogte. Gaandeweg kwam daar vorig seizoen verandering in. Omdat Sigrid nu een ‘dame’ is<br />

geworden, is er nu echt ruimte voor een zeer spannende strijd tussen een aantal technisch goed<br />

springende famkes!<br />

Mocht in het voorseizoen de drive er zijn bij Bente Vlas en Fardau van Akker, dan gaan zij dit<br />

jaar domineren. Echter kunnen zij de wind van voren krijgen door Femke Rispens, waarvan wij<br />

erg blij werden toen zij naar de 1 e klas promoveerde.<br />

Een famke die misschien nog niet bij de top 3 zal komen, maar wel veelbelovend is, is<br />

aanstormend talent Lisse v/d Knaap. In de 2 e klasse viel zij al op en waarschijnlijk zal zij dit<br />

seizoen doorbreken!<br />

De breedte, waar ik oa. over sprak, zit wel bij de juniorencategorie! Vorig jaar was het smullen<br />

geblazen met deze knapen. Ze springen allen ver, maar omdat Freark Kramer, terecht (eindelijk<br />

voor hem) grote titels wist te pakken, heeft hij nu helemaal de smaak te pakken en zal hij wederom<br />

de grote koploper worden. Nu hij weet dat ook hij kan winnen, zal hij dit seizoen alles willen pakken<br />

wat er maar te pakken valt.<br />

Wanneer hij niet tegengehouden wordt, zal hij niet meer te stoppen zijn. Concurrentie zal er<br />

moeten komen van Rutger Piersma, die uit het niets en onvoorspelbaar uit de hoek kan komen.<br />

Door stage zal Jan Teade Nauta eerst ontbreken, maar zodra hij de grote wedstrijden ruikt, zal het<br />

weer oppassen geblazen zijn. De rest zal ook zeker weer goede sprongen produceren, ik heb er<br />

nu al zin in!<br />

Met alle respect voor de ljepsters, maar we zullen dit seizoen op een andere manier naar de<br />

frouljuscategorie moeten gaan kijken. Door het uitvallen van Marrit v/d Wal (knieblessure) en<br />

Klaske Nauta (even niet de focus op het ljeppen) missen we dit seizoen de top 2 van de afgelopen<br />

jaren. Dit is balen en klinkt niet hoopgevend, want de breedte was al krap.<br />

Echter, in die breedte past wel Hiske Galama, die een uitstekende comeback had. Nog niet<br />

wetend wat haar doelen zijn, die vaak te maken hebben met haar studie, zou zij nu de leiding<br />

kunnen en moeten nemen.<br />

Topfamke Sigrid Bokma komt de frouljuscategorie versterken en dat geeft de burger weer moed.<br />

Er liggen dus nu wederom kansen voor Sigrid die al vele titels won. Die kans ligt er ook voor<br />

Melanie Heins, die er steeds wel achter zit, maar nog niet echt die topsprongen maakt. Akke<br />

Talsma kan het ook, maar is zo wisselend in haar ljeppen.<br />

Het is afwachten hoe de frouljuscategorie zich dit seizoen zal gaan ontwikkelen.<br />

De altijd zeer getrainde en fanatieke Nard Brandsma zal de koppositie snel weer pakken en op<br />

herhaling gaan in de categorie senioren. Het leidersshirt staat hem goed en lijkt voor zijn postuur<br />

gemaakt te zijn. Hem kennende zal de lat weer hoog gelegd worden en een 21 metersprong (en)<br />

zal daar niet in ontbreken.


47<br />

Het klassementsgat zal wel kleiner worden. Sytse Bokma geeft zich niet snel gewonnen en zal het<br />

gat dichten. Hij zal dichterbij komen en verrassend uit de hoek komen. En wie mij vorig jaar<br />

aangenaam verrast heeft en steeds laat zien dat het nog in hem zit, maar veel tegenslagen kent, is<br />

Hannes Scherjon. Ondanks alles blijft hij zich verbeteren.<br />

Ik hoop voor de fierljepsport en in de eerste plaats natuurlijk voor hem zelf, dat blessureleed hem<br />

gespaard blijft en hij vrijuit verre sprongen kan produceren! Dan gaat ook hij zich mengen in de<br />

strijd voor de titels.<br />

Of deze vooruitziende blik klopt, is maar de vraag. Mocht je er niet tussen staan en je nu toch wel<br />

wat het gevoel krijgt niet gekend te worden? Dan bezit je misschien toch wel die drive die we<br />

nodig hebben binnen de sport. Graag zie ik dat het tegendeel bewezen wordt en verras ons, zou ik<br />

zeggen, we zien het graag gebeuren!<br />

Of de drive er al is, of nog komt, of nu ontstaan is; alle ljeppers wens ik heel veel succes en laten<br />

we weer voor een geweldig seizoen gaan! (maar laat het qua niveau iets eerder starten : )<br />

Oant 12 maaie,<br />

Groetnis,<br />

Johannes Haanstra<br />

* drive zn.:<br />

1 gedrevenheid, bezieling, enthousiasme; 2 (innerlijke) drang, drift, gedrevenheid; 3<br />

drijfveer, motivatie;<br />

©foto Martin de Jong<br />

Zij hadden dé juiste drive tijdens het Keningsljeppen, Burgum – 15 juli 2017<br />

Prins: Wietse Nauta (17.73 m), Keninginne: Marrit van der Wal (16.79 m) en Kening: Nard Brandsma (21.09 m)


48<br />

Overzicht TOP TIEN klassementen aller tijden<br />

SENIOREN<br />

JUNIOREN<br />

1 Oane Galama 2014 144,09 1 Sytse Bokma 2015 135,20<br />

2 Bart Helmholt 2013 143,65 2 Age Hulder 2014 134,87<br />

3 Oane Galama 2015 143,60 3 Freark Kramer 2017 132,79<br />

4 Nard Brandsma 2017 143,27 4 Age Hulder 2013 131,76<br />

5 Bart Helmholt 2014 142,90 5 Nard Brandsma 2010 130,91<br />

6 Nard Brandsma 2016 142,85 6 Jan Teade Nauta 2017 130,71<br />

7 Oane Galama 2016 142,13 7 Jan Teade Nauta 2015 130,14<br />

8 Bart Helmholt 2012 141,95 8 Hannes Scherjon 2006 129,87<br />

9 Bart Helmholt 2010 141,78 9 Jacob Scherjon 2009 129,61<br />

10 Nard Brandsma 2014 141,27 10 Hans Ulco de Boer 2012 129,07<br />

DAMES<br />

JONGENS<br />

1 Marrit v/d Wal 2015 114,29 1 Wietse Nauta 2017 127,85<br />

2 Marrit v/d Wal 2016 113,25 2 Jan Teade Nauta 2014 124,53<br />

3 Marrit v/d Wal 2017 109,16 3 Jarich Wijnstra 2017 123,52<br />

4 Klaske Nauta 2014 108,88 4 Bobby Zwaagman 2012 122,97<br />

5 Hiske Galama 2010 108,35 5 Albert-Jan Venema 2009 122,74<br />

6 Klaske Nauta 2015 108,26 6 Age Hulder 2010 122,73<br />

7 Lisanne Hulder 2013 107,60 7 Tom Hoekstra 2012 122,24<br />

8 Marrit v/d Wal 2014 107.34 8 Bobby Zwaagman 2013 122,21<br />

9 Anna Jet Leyenaar 2009 106,63 9 Sytse Bokma 2011 119,91<br />

10 Hiske Galama 2011 106,31 10 Alwin Fonk 2006 118,41<br />

<strong>Op</strong>gemaakt: september 2017


49


50<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2017 / 16 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Bart Helmholt 1 21,64 * It Heidenskip 2016<br />

2 Oane Galama 2 21,16 * Grijpskerk 2014<br />

3 Nard Brandsma 3 21,09 * Burgum 2017<br />

4 Thewis Hobma 4 20,83 * Winsum 2011<br />

5 Ysbrand Galama 5 20,77 * It Heidenskip 2012<br />

6 Sytse Bokma 6 20,67 * Winsum 2016<br />

7 Thomas Helmholt 7 20,60 * Grijpskerk 2014<br />

8 Hannes Scherjon 9 20,54 * It Heidenskip 2017<br />

9 Age Hulder 8 20,41 * Buitenpost 2014<br />

10 Bobby Zwaagman 24 19,99 * Burgum 2017<br />

11 Alwin Fonk 10 19,97 * Winsum 2015<br />

12 Rein v/d Wal 11 19,94 * IJlst 2009<br />

13 Henk Schievink 12 19,92 * It Heidenskip 2011<br />

14 Jan Teade Nauta 16 19,87 * Burgum 2017<br />

15 Freark Kramer 22 19,85 * Jaarsveld 2017<br />

16 Albert-Jan Venema 13 19,82 * IJlst 2010<br />

17 Rutger Piersma 18 19,71 * Winsum 2017<br />

18 Hans Ulco de Boer 14 19,68 * It Heidenskip 2014<br />

19 Bart Hiemstra 15 19,52 * It Heidenskip 2010<br />

20 Niels Koetsier 17 19,33 * Burgum 2015<br />

21 Jacob Scherjon 19 19,27 * Burgum 2013<br />

22 Sjouke Koen 20 19,24 * Burgum 2010<br />

23 Piet Scherjon 21 19,08 * It Heidenskip 2008<br />

24 Feike Stellingwerf 82 19,04 * It Heidenskip 2017<br />

25 Jetse Bokma 64 19,00 * IJlst 2017<br />

26 Klaas Haanstra 23 18,99 * Burgum 2006<br />

27 Wietse Nauta 57 18,92 * IJlst 2017<br />

28 Bas Tolboom 28 18,87 * Burgum 2017<br />

29 Marcel Nijboer 25 18,76 * Zwaagwesteinde 1999<br />

30 Gerhard Vlieger 26 18,72 * Winsum 1986<br />

31 Sjoerd Hobma 27 18,71 * It Heidenskip 2013<br />

32 Jarich Wijnstra 69 18,69 * Burgum 2017<br />

33 Bjinse Wolters 29 18,67 * Burgum 1996<br />

34 Egon van Kammen 30 18,67 * IJlst 2010<br />

35 Rients v/d Wal 31 18,66 * IJlst 2006<br />

36 Age Ellert v/d Velde32 18,51 * Winsum 2010<br />

37 Jelte Hitzert 50 18,47 * IJlst 2017<br />

38 Rimmer Abma 33 18,45 * IJlst 1993<br />

39 Erwin v/d Heide 34 18,43 * Grijpskerk 2011<br />

40 Simon W. Hoeksma35 18,43 * Buitenpost 2016<br />

41 Tjerk Demmer 36 18,40 * Buitenpost 2009<br />

42 Bauke de Jong 106 18,39 * IJlst 2017<br />

43 Edde Wolters 37 18,35 * Winsum 2009<br />

44 Marcel Vlaanderen 38 18,33 * Winsum 1997<br />

45 Pieter Haanstra 39 18,32 * Winsum 1997<br />

46 Henk Rijpma 40 18,31 * It Heidenskip 2014<br />

47 Johan Oldewarris 41 18,30 * It Heidenskip 1992<br />

48 Cathrinus Hoekstra 42 18,25 * It Heidenskip 1989<br />

49 Jelmar Wijnsma 43 18,16 * It Heidenskip 2013<br />

50 Evert v/d Wal 44 18,15 * IJlst 1999<br />

51 Jarno Hoekstra 45 18,14 * Buitenpost 2016<br />

52 Thijs Faassen 76 18,11 * Winsum 2017<br />

53 Jos Bethlehem 107 18,11 * It Heidenskip 2017<br />

54 Acronius Kramer 46 18,10 * IJlst 1993<br />

55 Jan Burghout 47 18,09 * Burgum 2013<br />

56 Jan Knol 48 18,08 * Leeuwarden 1986<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

57 Niek Roorda 49 18,07 * Winsum 2009<br />

58 Jelle D. de Vries 54 18,05 * Winsum 2017<br />

59 Olaf van Kammen 51 17,99 * Grijpskerk 2001<br />

60 Daan de Vries 52 17,98 * Winsum 2012<br />

61 Wybe Valkema 53 17,97 * Westergeest 1990<br />

62 Jan C. van Maassen 55 17,97 * It Heidenskip 2014<br />

63 Menno Devilee 56 17,96 * Grijpskerk 2012<br />

64 Anne Hooisma 58 17,94 * Grijpskerk 1996<br />

65 Douwe Boersma 59 17,94 * Burgum 2000<br />

66 Reinder Steenbeek 60 17,88 * Burgum 2006<br />

67 Lars Woudstra 61 17,88 * Grijpskerk 2016<br />

68 Chaim La Roi 62 17,85 * Grijpskerk 2007<br />

69 Steven Hiemstra 63 17,85 * Burgum 2011<br />

70 Tom Hoekstra 65 17,84 * Buitenpost 2012<br />

71 Ben Helmholt 66 17,79 * Grijpskerk 2002<br />

72 Drewes Schievink 170 17,79 * Burgum 2017<br />

73 Steven J. Lefferts 67 17,77 * Grijpskerk 2009<br />

74 Klaas Leijstra 68 17,72 * Creil 1983<br />

75 Cor Brouwer 70 17,71 * It Heidenskip 2004<br />

76 Rutger Haanstra N 17,70 * Jaarsveld 2017<br />

77 Tjibbe Jan van Assen71 17,69 * Buitenpost 2015<br />

78 Hessel Haanstra 72 17,68 * It Heidenskip 2016<br />

79 Ronald v/d Berg 73 17,63 * IJlst 1993<br />

80 Thijs Hiemstra 74 17,63 * Winsum 2013<br />

81 Renze Wolters 75 17,62 * Makkum 1982<br />

82 Mark van Houten 77 17,57 * It Heidenskip 2003<br />

83 Remco Veenstra 78 17,57 * It Heidenskip 1999<br />

84 Jacob Jacobi 79 17,57 * Winsum 2009<br />

85 Sjoerd v/d Berg 80 17,57 * It Heidenskip 2009<br />

86 Marten Groenhof 81 17,55 * Grijpskerk 1999<br />

87 Hessel Zeinstra 83 17,52 * IJlst 2007<br />

88 Freerk v/d Werff 84 17,52 * Burgum 2015<br />

89 Jesper Demmer 150 17,52 * Winsum 2017<br />

90 Hendrik B. Haanstra 85 17,50 * Grijpskerk 1997<br />

91 Bart Holtrop 86 17,50 * Burgum 2006<br />

92 Folkert Veldstra 87 17,46 * Burgum 2016<br />

93 Klaas Spriensma 88 17,44 * Burgum 2006<br />

94 Arend Tj. Hofstee 89 17,43 * It Heidenskip 1997<br />

95 Hilbert Steenbeek 90 17,42 * IJlst 2007<br />

96 Alwin Zwaagman 91 17,39 * It Heidenskip 1992<br />

97 Jimmo Smit 92 17,38 * Burgum 1993<br />

98 Bartele Nicolai 93 17,38 * Grijpskerk 2010<br />

99 Folkert Heida 94 17,35 * IJlst 2009<br />

100 Hendrik H. Haanstra 95 17,31 * IJlst 1998<br />

101 Evert Wilstra 96 17,29 * Buitenpost 1977<br />

102 Erik Velting 97 17,25 * Makkum 1988<br />

103 Douwe Bult 98 17,23 * IJlst 1989<br />

104 Rudi Walta 99 17,22 * It Heidenskip 1993<br />

105 Foppe Jan Jonker 100 17,22 * Joure 2010<br />

106 Gerard Hooisma 101 17,21 * IJlst 2015<br />

107 Siebe Tjalma (HS) 102 17,19 * Creil 1982<br />

108 Ale Hoekstra 103 17,18 * Grijpskerk 2003<br />

109 Rein D. Feenstra 104 17,17 * Akmarijp 1986<br />

110 Pieter Coehoorn 105 17,17 * It Heidenskip 2001<br />

111 Martijn v/d Werf 108 17,06 * Polsbroekerdam 1999<br />

112 Jacob v/d Velde 109 17,06 * Burgum 2006


51<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2017 / 16 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

113 Eelke Scherjon 110 17,05 * Creil 1985<br />

114 Cor Buma 111 17,04 * It Heidenskip 1987<br />

115 Marten J. v/d Ploeg 112 17,04 * Buitenpost 1995<br />

116 Hugo Bosgraaf 113 17,04 * Grijpskerk 2016<br />

117 Wiebe A. Postma 114 17,01 * Joure 2014<br />

118 Siebe Tjalma (GR) 115 17,00 * Vrouwenparochie1985<br />

119 Gelf de Boer 116 17,00 * Winsum 1981<br />

120 Jan Pebesma 117 17,00 * Joure 1999<br />

121 Alwin Heida 118 17,00 * It Heidenskip 2011<br />

122 Tristan Maher 119 16,99 * IJlst 2013<br />

123 Gregor Boelens 120 16,97 * Grijpskerk 2010<br />

124 Sander Elsinga 121 16,97 * Burgum 2016<br />

125 Johannes v/d Werf 122 16,93 * <strong>Op</strong>penhuizen 1980<br />

126 Jouke de Vries 123 16,91 * Vrouwenparochie1977<br />

127 Jan Twijnstra 124 16,89 * It Heidenskip 1987<br />

128 Thijs Jan Bootsma 147 16,89 * It Heidenskip 2017<br />

129 Jelle Lubberts 125 16,87 * Burgum 1998<br />

130 Harmen Bokma 126 16,86 * Winsum 2010<br />

131 Andries Jepma 127 16,84 * IJlst 2014<br />

132 Douwe J. Steensma128 16,84 * Winsum 2015<br />

133 Egbert Hazewindus N 16,84 * Burgum 2017<br />

134 Eddy Buring 129 16,83 * It Heidenskip 1989<br />

135 Benny v/d Ploeg 130 16,83 * Burgum 2014<br />

136 Hildebrand Leistra 131 16,82 * IJlst 1998<br />

137 Jan Sine Yntema 132 16,81 * It Heidenskip 1984<br />

138 Christiaan Kruis 133 16,80 * IJlst 1990<br />

139 Pieter Yntema 134 16,76 * Akmarijp 1986<br />

140 Eric v/d Veen 135 16,75 * IJlst 1996<br />

141 Rick Reurink 159 16,74 * Buitenpost 2017<br />

142 Pieter Hielema 136 16,71 * It Heidenskip 1992<br />

143 Rein Ketelaar 137 16,70 * Leeuwarden 1985<br />

144 Abe-Luuk Stedehouder 200 16,69 * It Heidenskip 2017<br />

145 Klaas Keizer 138 16,67 * Creil 1982<br />

146 John Burghout 139 16,67 * It Heidenskip 2000<br />

147 Frederik Boersma 140 16,66 * Joure 2008<br />

148 Edwin Dirks 141 16,66 * Burgum 2010<br />

149 Minne Smit 207 16,66 * It Heidenskip 2017<br />

150 Simme Schievink 142 16,65 * Winsum 2006<br />

151 Nolke J. Bergstra 143 16,64 * IJlst 1995<br />

152 Benny de Koe 144 16,64 * Grijpskerk 1999<br />

153 Jan Hofstra 145 16,62 * Makkum 1989<br />

154 John Krist 146 16,62 * Joure 2012<br />

155 Egbert Mos 148 16,61 * Jaarsveld 1987<br />

156 Anne Venema 149 16,60 * Grijpskerk 1983<br />

157 Matthijs Kloppenburg151 16,58 * Grijpskerk 2009<br />

158 Wietze Wijma 152 16,57 * Winsum 1986<br />

159 Pieter Bult 153 16,56 * Burgum 1978<br />

160 Sipko Hogendorp 154 16,56 * Jaarsveld 1993<br />

161 Arnold Hoekstra 155 16,56 * Grijpskerk 2004<br />

162 Gerlof Kooistra 156 16,56 * IJlst 2007<br />

163 Auke Zijlstra 201 16,56 * Buitenpost 2017<br />

164 Janco Kroes 157 16,55 * Grijpskerk 1996<br />

165 Reyer van Kammen 158 16,54 * Burgum 2000<br />

166 Wesly Schippers 160 16,53 * Linschoten 1996<br />

167 Jan Hooghiemstra 161 16,51 * Grijpskerk 1996<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

168 Alard Beerda 162 16,51 * It Heidenskip 2009<br />

169 Haye Galama 163 16,50 * Grijpskerk 2011<br />

170 Evert Bakker 164 16,49 * Burgum 2009<br />

171 Jesse Zuidema 165 16,48 * Buitenpost 2016<br />

172 Sybe Bergsma 166 16,46 * Winsum 2012<br />

173 Jelle Zijlstra 167 16,46 * Grijpskerk 2012<br />

174 Rindert Rosier 168 16,45 * Winsum 1979<br />

175 Rein Zeinstra 169 16,43 * Winsum 2001<br />

176 Sjouke Feenstra 171 16,42 * Winsum 1983<br />

177 Jacob Dorhout 172 16,41 * It Heidenskip 2008<br />

178 Johannes de Hoop 173 16,39 * It Heidenskip 1990<br />

179 Wim v/d Meer 174 16,39 * It Heidenskip 2001<br />

180 Rein Rijpma 175 16,39 * It Heidenskip 2003<br />

181 Auke Postma 176 16,38 * Buitenpost 1982<br />

182 Johannes Haanstra 177 16,38 * It Heidenskip 1998<br />

183 Dictus Hoeksma 178 16,37 * Winsum 2008<br />

184 Siebrand de Roos 179 16,36 * Burgum 1999<br />

185 Evert Ane Abma 180 16,35 * It Heidenskip 2007<br />

186 Hendrik Steenbergen 181 16,34 * Winsum 2007<br />

187 Robin Rinzema 182 16,34 * Grijpskerk 2014<br />

188 Martin de Ridder 183 16,31 * Winsum 1982<br />

189 Klaas Lieuwes 184 16,29 * It Heidenskip 2007<br />

190 Willem Hoeksma 185 16,29 * Joure 2007<br />

191 Brend Kloosterman 186 16,29 * It Heidenskip 2015<br />

192 Paul Altena 187 16,28 * It Heidenskip 2001<br />

193 Cyrus Kruis 188 16,27 * Grijpskerk 1995<br />

194 Riemer Wolters 189 16,26 * Burgum 1979<br />

195 Pier Sjaarda 190 16,26 * Winsum 1989<br />

196 Albert P. Sikkema 191 16,26 * It Heidenskip 2004<br />

197 Sietse Hazewindus N 16,26 * Burgum 2017<br />

198 Johannes Iedema 192 16,25 * It Heidenskip 1988<br />

199 Anne Veenstra 193 16,22 * Winsum 1980<br />

200 Hendrik M. Haanstra194 16,18 * Winsum 1993<br />

201 Tsjebbe Galema N 16,18 * It Heidenskip 2017<br />

202 Arie Dekker 195 16,17 * Westergeest 1989<br />

203 Edwin Zwart 196 16,16 * Buitenpost 2012<br />

204 René Braaksma 197 16,16 * Winsum 2016<br />

205 Jorn de Vries 198 16,15 * Joure 2009<br />

206 Wytze Kobus 199 16,14 * Akmarijp 1982<br />

207 Anne Bierma 202 16,08 * It Heidenskip 1996<br />

208 Piet Bootsma 203 16,07 * Makkum 1984<br />

209 Sytse E. Adema 204 16,07 * It Heidenskip 1992<br />

210 Dagmar Eeuwema 205 16,07 * Burgum 2003<br />

211 Reinder de Groot 206 16,07 * It Heidenskip 2013<br />

212 Wisse Broekstra N 16,07 * Winsum 2017<br />

213 Rienk van Gorkum 208 16,06 * Vrouwenparochie 1976<br />

214 David Roorda 209 16,06 * It Heidenskip 2004<br />

215 Niek Faassen 210 16,04 * It Heidenskip 2015<br />

216 Rens Soenveld 211 16,04 * IJlst 2015<br />

217 Roel Bokke Span 212 16,03 * Akmarijp 1976<br />

218 Piet Vlieger 213 16,03 * Buitenpost 1976<br />

219 Gradus Geerdink 214 16,00 * Burgum 2006<br />

vj -positie vorig jaar<br />

*-in 2017 aktief<br />

N -nieuw in dit overzicht


52<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Dames ljepsters<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2017 / 13 meter springsters<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Marrit v/d Wal 1 17,58 * Burgum 2016<br />

2 Klaske Nauta 2 16,59 * Burgum 2016<br />

3 Hillianne v/d Wal 3 16,47 Winsum 2013<br />

4 Hiske Galama 4 16,47 * It Heidenskip 2015<br />

5 Akke Talsma 5 16,45 * Joure 2015<br />

6 Anna-Jet Leyenaar 6 16,28 It Heidenskip 2011<br />

7 Sigrid Bokma 7 16,10 * Burgum 2016<br />

8 Lisanne Hulder 8 15,92 Joure 2013<br />

9 Grytsje Abma 9 15,86 It Heidenskip 2012<br />

10 Sjoukje Tjalma 10 15,56 Winsum 2005<br />

11 Fardau van Akker 31 15,42 * Winsum 2017<br />

12 Tessa Kramer 11 15,39 * Buitenpost 2010<br />

13 Anneke Broersma 17 15,39 * Grijpskerk 2017<br />

14 Maureen Poiesz 12 15,36 * Grijpskerk 2014<br />

15 Antke v/d Wal 13 15,30 It Heidenskip 1995<br />

16 Anouk Greveling 14 15,28 Winsum 2009<br />

17 Sybrich Vlas 15 15,20 Grijpskerk 2011<br />

18 Ineke Prins 16 15,14 Zwaagwesteinde 2004<br />

19 Tineke Vlieger 18 15,08 Linschoten 1992<br />

20 Anje Bergsma 19 15,02 It Heidenskip 2014<br />

21 Femke Rispens 56 15,02 * Burgum 2017<br />

22 Jantina v/d Wal 20 14,94 IJlst 2003<br />

23 Bente Vlas 21 14,93 * Grijpskerk 2016<br />

24 Melanie Heins 22 14,84 * Grijpskerk 2016<br />

25 Etty Spriensma 23 14,80 It Heidenskip 1985<br />

26 Mare Dijkstra 24 14,68 * Burgum 2013<br />

27 Johanna Tinga 25 14,67 Burgum 1999<br />

28 Marije Reitsma 26 14,61 * Winsum 2015<br />

29 Lisanne Haitsma 27 14,61 * Winsum 2015<br />

30 Jetty Bouma 28 14,59 Winsum 1997<br />

31 Janneke Noordmans 29 14,55 It Heidenskip 2008<br />

32 Jildou Postma 30 14,45 It Heidenskip 2010<br />

33 Boukje de Boer 32 14,36 * Burgum 2013<br />

34 Dilys Vlieger 33 14,35 Burgum 2008<br />

35 Marieke Jelsma 34 14,31 * Winsum 2016<br />

36 Tirza Boschma 35 14,29 * Grijpskerk 2016<br />

37 Sylvia v/d Hoek 36 14,27 It Heidenskip 2012<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

38 Anna Kramer 37 14,27 * Burgum 2013<br />

39 Nynke Galama 38 14,25 It Heidenskip 2001<br />

40 Alant Vlieger 39 14,22 Burgum 2007<br />

41 Esmée Faber 40 14,15 IJlst 2015<br />

42 Anja Helmholt 41 14,13 Polsbroekerdam 2005<br />

43 Inge Demmer 42 14,13 * IJlst 2016<br />

44 Ada Valkema 43 14,09 Winsum 1991<br />

45 Margreet Kamminga 44 14,05 It Heidenskip 1994<br />

46 Tjitske v/d Sluis 45 14,05 * IJlst 2016<br />

47 Nynke Veltman 46 13,85 IJlst 2007<br />

48 Dieuwke Meindertsma 47 13,75 It Heidenskip 1996<br />

49 Pytsje de Hoop 48 13,70 It Heidenskip 1988<br />

50 Antsje Draijer 49 13,67 Winsum 2013<br />

51 Sjoukje Iedema 50 13,59 It Heidenskip 2013<br />

52 Symke Wolters 51 13,57 It Heidenskip 2010<br />

53 Renske Terwisscha 52 13,56 Buitenpost 2011<br />

54 Gerbrich Steensma 57 13,56 * Winsum 2017<br />

55 Martina v/d Bergh 53 13,51 Burgum 1999<br />

56 Johanna de Boer 54 13,51 Buitenpost 2009<br />

57 Geeske Tjalma 55 13,51 It Heidenskip 2010<br />

58 Marije Miedema 58 13,34 Winsum 2012<br />

59 Tineke Boomsma 59 13,31 It Heidenskip 2008<br />

60 Marieke Reinsma 60 13,31 Grijpskerk 2009<br />

61 Liselotte Veenstra 61 13,31 * Buitenpost 2015<br />

62 Jannie Brouwer 62 13,25 Burgum 2003<br />

63 Sandra Velting 63 13,22 Akmarijp 1985<br />

64 Carla Boersma 64 13,15 Buitenpost 1992<br />

65 Tetsje W. Wiersma 65 13,14 Grijpskerk 1998<br />

66 Hennie Schouwstra 66 13,14 Burgum 2003<br />

67 Amber Bethlehem 67 13,13 It Heidenskip 2009<br />

68 Jody Hiemstra 68 13,08 Winsum 1997<br />

69 Idwerd v/d Meer 69 13,08 Grijpskerk 2011<br />

70 Joke de Boer 70 13,00 It Heidenskip 2007<br />

vj -positie vorig jaar<br />

*-in 2017 aktief<br />

N-nieuw in dit overzicht


53<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2017 / 16 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Age Hulder 1 19,24 It Heidenskip 2010<br />

2 Bobby Zwaagman 2 18,96 Linschoten 2013<br />

3 Wietse Nauta 9 18,92 IJlst 2017<br />

4 Albert-Jan Venema 3 18,80 IJlst 2009<br />

5 Jarich Wijnstra 12 18,69 Burgum 2017<br />

6 Alwin Fonk 4 18,45 IJlst 2006<br />

7 Hans Ulco de Boer 5 18,42 Grijpskerk 2009<br />

8 Jan Teade Nauta 6 18,30 It Heidenskip 2012<br />

9 Jelmar Wijnstra 7 18,13 It Heidenskip 2013<br />

10 Freerk Kramer 8 18,06 It Heidenskip 2014<br />

11 Tom Hoekstra 10 17,84 Buitenpost 2012<br />

12 Sytse Bokma 11 17,72 Winsum 2011<br />

13 Rutger Haanstra N 17,70 Jaarsveld 2017<br />

14 Hessel Haanstra 13 17,68 It Heidenskip 2016<br />

15 Simon W. Hoeksma 14 17,62 Buitenpost 2013<br />

16 Nard Brandsma 15 17,58 Grijpskerk 2006<br />

17 Piet Scherjon 16 17,55 Winsum 2003<br />

18 Jarno Hoekstra 17 17,55 It Heidenskip 2014<br />

19 Henk Rijpma 18 17,41 It Heidenskip 2007<br />

20 Bartele Nicolai 19 17,38 Grijpskerk 2010<br />

21 Gerard Hooisma 20 17,21 IJlst 2015<br />

22 Jelle Douwe de Vries 21 17,12 Burgum 2006<br />

23 Jacob Scherjon 22 17,07 Burgum 2005<br />

24 Gregor Boelens 23 16,97 Grijpskerk 2010<br />

25 Sander Elsinga 24 16,97 Burgum 2016<br />

26 Hannes Scherjon 25 16,94 It Heidenskip 2002<br />

27 Thijs Jan Bootsma N 16,89 It Heidenskip 2017<br />

28 Folkert Heida 26 16,88 Grijpskerk 2008<br />

29 Wiebe Auke Postma 27 16,84 Winsum 2013<br />

30 Jos Bethlehem 28 16,82 Burgum 2015<br />

31 Jetse Bokma 29 16,80 It Heidenskip 2015<br />

32 Rutger Piersma 30 16,79 IJlst 2014<br />

33 Ben Helmholt 31 16,76 It Heidenskip 1993<br />

34 Sjoerd Hobma 32 16,70 It Heidenskip 2006<br />

35 Abe-Luuk Stedehouder 54 16,69 It Heidenskip 2017<br />

36 Minne Smit 57 16,66 It Heidenskip 2017<br />

37 Daan de Vries 33 16,65 Burgum 2008<br />

38 Bart Holtrop 34 16,64 Zwaagwesteinde 2004<br />

39 Jesper Demmer 35 16,60 Burgum 2016<br />

40 Hilbert Jan Steenbeek 36 16,56 Burgum 2006<br />

41 Thijs Faassen 37 16,55 Buitenpost 2012<br />

42 Freerk v/d Werff 38 16,53 It Heidenskip 2013<br />

43 Haye Galama 39 16,50 Grijpskerk 2011<br />

44 Feike Stellingwerf 40 16,49 Burgum 2014<br />

45 Jesse Zuidema N 16,48 Buitenspost 2016<br />

46 Pieter Coehoorn 41 16,47 Zwaagwesteinde 1999<br />

47 Jacob Dorhout 42 16,41 It Heidenskip 2008<br />

48 Dictus Hoeksma 43 16,37 Winsum 2008<br />

49 Tjerk Demmer 44 16,32 It Heidenskip 2007<br />

50 Willem Hoeksma 45 16,29 Joure 2007<br />

51 Thomas Helmholt 46 16,29 Grijpskerk 2002<br />

52 Brend Kloosterman 47 16,29 It Heidenskip 2015<br />

53 Douwe Steensma 48 16,27 Joure 2014<br />

54 Albert P. Sikkema 49 16,26 It Heidenskip 2004<br />

56 Sietse Hazewindus N 16,26 Burgum 2017<br />

57 Evert Ane Abma 50 16,24 IJlst 2006<br />

58 Jan Burghout 51 16,22 Winsum 2010<br />

59 Lars Woudstra 52 16,21 It Heidenskip 2014<br />

60 Hessel Zeinstra 53 16,16 Winsum 2005<br />

61 Auke Zijlstra 55 16,10 Winsum 2016<br />

62 Dagmar Eeuwema 56 16,07 Burgum 2004<br />

63 Wisse Broekstra N 16,07 Winsum 2017<br />

64 Niek Faassen 58 16,04 It Heidenskip 2015<br />

65 Rein v/d Wal 59 16,01 Burgum 1996<br />

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als jongen hebben gerealiseerd.<br />

Het huidige PR kan hoger liggen.


54<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2017 / 17 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Age Hulder 1 20.41 Buitenpost 2014<br />

2 Sytse Bokma 2 19,99 It Heidenskip 2015<br />

3 Bobby Zwaagman 12 19.99 Burgum 2017<br />

4 Jan Teade Nauta N 19.87 Burgum 2017<br />

5 Freark Kramer 11 19.85 Jaarsveld 2017<br />

6 Albert-Jan Venema 3 19,82 IJlst 2010<br />

7 Nard Brandsma 4 19,74 It Heidenskip 2010<br />

8 Hannes Scherjon 5 19,72 Burgum 2006<br />

9 Rutger Piersma 9 19.71 Winsum 2017<br />

10 Hans Ulco de Boer 6 19.61 IJlst 2013<br />

11 Alwin Fonk 7 19,54 It Heidenskip 2011<br />

12 Bart Hiemstra 8 19,52 It Heidenskip 2010<br />

13 Jacob Scherjon 10 19,12 Burgum 2009<br />

14 Feike Stellingwerf 44 19.04 It Heidenskip 2017<br />

15 Jetse Bokma N 19.00 IJlst 2017<br />

16 Bart Helmholt 13 18,70 Buitenpost 2001<br />

17 Age Ellert v/d Velde14 18,51 Winsum 2010<br />

18 Simon W. Hoeksma15 18.43 Buitenpost 2016<br />

19 Marcel Nijboer 16 18,40 It Heidenskip 1994<br />

20 Tjerk Demmer 17 18,40 Buitenpost 2009<br />

21 Edde Wolters 18 18,35 Winsum 2009<br />

22 Thomas Helmholt 19 18,32 Winsum 2006<br />

23 Sjoerd Hobma 20 18,18 Burgum 2008<br />

24 Jelmar Wijnstra 21 18.16 It Heidenskip 2013<br />

25 Jarno Hoekstra 22 18.14 Buitenpost 2016<br />

26 Jos Bethlehem 69 18.11 It Heidenskip 2017<br />

27 Jan Burghout 23 18,09 Burgum 2013<br />

28 Daan de Vries 24 17,98 Winsum 2012<br />

29 Jelle D. de Vries 25 17,97 It Heidenskip 2007<br />

30 Ysbrand Galama 26 17,97 Winsum 2005<br />

31 Erwin v/d Heide 27 17,89 Burgum 2007<br />

32 Bas Tolboom 28 17,88 IJlst 2011<br />

33 Piet Scherjon 29 17,88 Burgum 2006<br />

34 Sjouke Koen 30 17,88 IJlst 2006<br />

35 Lars Woudstra 31 17.88 Grijpskerk 2016<br />

36 Chaim La Roi 32 17,85 Grijpskerk 2007<br />

37 Steven Hiemstra 33 17,85 Burgum 2011<br />

38 Jetse Bokma 34 17.85 Burgum 2016<br />

39 Henk Schievink 35 17,83 Burgum 1999<br />

40 Cor Brouwer 36 17,71 It Heidenskip 2005<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

41 Rein v/d Wal 37 17,70 Zwaagwesteinde 2000<br />

42 Oane Galama 38 17,69 Grijpskerk 2005<br />

43 Thijs Hiemstra 39 17,63 Winsum 2013<br />

44 Thijs Faassen 40 17,61 Winsum 2016<br />

45 Niek Roorda 41 17,58 It Heidenskip 2002<br />

46 Jacob Jacobi 42 17,57 Winsum 2009<br />

47 Sjoerd v/d Berg 43 17,57 It Heidenskip 2009<br />

48 Jan C. van Maassen 45 17,53 Winsum 2008<br />

49 Hessel Zeinstra 46 17,52 IJlst 2007<br />

50 Jesper Demmer N 17.52 Winsum 2017<br />

51 Freerk v/d Werff 47 17.52 Burgum 2015<br />

52 Bart Holtrop 48 17,50 Burgum 2006<br />

53 Folkert Veldstra 49 17.46 Burgum 2016<br />

54 Hilbert Steenbeek 50 17,42 IJlst 2007<br />

55 Pieter Haanstra 51 17,42 It Heidenskip 1994<br />

56 Henk Rijpma 52 17,41 It Heidenskip 2007<br />

57 Remco Veenstra 53 17,41 Burgum 1997<br />

58 Cathrinus Hoekstra 54 17,39 Winsum 1979<br />

59 Rimmer Abma 55 17,38 Winsum 1982<br />

60 Bartele Nicolai 56 17,38 Grijpskerk 2010<br />

61 Folkert Heida 57 17,35 IJlst 2009<br />

62 Olaf van Kammen 59 17,29 Zwaagwesteinde 1999<br />

63 Ben Helmholt 59 17,27 It Heidenskip 1997<br />

64 Egon van Kammen 60 17,27 Zwaagwesteinde 1999<br />

65 Evert v/d Wal 61 17,27 It Heidenskip 1997<br />

66 Erik Velting 62 17,24 Akmarijp 1986<br />

67 Mark van Houten 63 17,22 Zwaagwesteinde 2001<br />

68 Arend Hofstee 64 17,20 IJlst 1993<br />

69 Foppe Jan Jonker 66 17,19 Winsum 2007<br />

70 Ale Hoekstra 66 17,18 Grijpskerk 2003<br />

71 Pieter Coehoorn 67 17,17 It Heidenskip 2003<br />

72 Reinder Steenbeek 68 17,14 Winsum 2004<br />

73 Thewis Hobma 70 17,07 IJlst 2004<br />

74 Jacob v/d Velde 71 17,06 Burgum 2006<br />

75 Martijn v/d Werf 72 17,06 Polsbroekerdam 2000<br />

76 Wiebe Auke Postma 73 17,01 Joure 2014<br />

77 Alwin Heida 74 17,00 It Heidenskip 2011<br />

78 Rein D. Feenstra 76 17,00 Buitenpost 1983<br />

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als junior hebben<br />

gerealiseerd. Het huidige PR kan hoger liggen.


55<br />

Casino-avond in It Swaeigat<br />

16 december was er een Fierljep Casino - Gala in It Heidenskip. Wat dit<br />

precies in zou houden wist niemand, ook de organisatie niet. Het idee<br />

erachter was om iedereen, ljeppers en vrijwilligers, de kans te geven een<br />

mooie winteravond te hebben.<br />

In een gala kerstsferen gehulde zaal konden de gasten, in gepaste avondkledij, praten over het<br />

afgelopen seizoen, speculeren over komend seizoen en gewoon gezellig babbelen onder het<br />

genot van….<br />

Na enige aarzeling werd er toch<br />

veel en grof gegokt aan de poker-,<br />

black jack- en roulettetafels.<br />

Er werd door de spelers zoveel<br />

gewonnen, dat het bijna het<br />

faillissement van het casino<br />

betekende.<br />

Dit was een ingecalculeerde<br />

mogelijkheid met zoveel winnaars<br />

in de zaal.<br />

Dat fierljeppers niet alleen in de<br />

zomer wel eens een gokje wagen<br />

bleek al snel, en dat ze fanatiek zijn<br />

ook. Al met al was het een<br />

hartstikke gezellige avond, met<br />

goede “ouderwetsche” muziek van Dj’s Freark en Ysbrand; hier en daar klonken al de eerste<br />

jingle-bells en Elvis schalde Viva Las Vegas terwijl de balletjes door de roulettebak vlogen en het<br />

“rien ne va plus” het geruis rond de tafels overstemde.<br />

Bij de pokertafels werd zeker geen open kaart gespeeld en de zonnebrillen en sjaals moesten de<br />

nodige pokerfaces versterken. Er waren zo’n 80 gasten van verschillende afdelingen in Friesland<br />

en ook leuk was dat er een Hollandse delegatie aanwezig was.<br />

Het kan zijn dat toch niet iedereen even duidelijk de uitnodiging heeft ontvangen of gelezen, mocht<br />

het tot een vervolg komen dan zullen we hier zeker meer aandacht aan besteden. Na enkele uren<br />

gokken sloot het casino gedeelte en ging de avond verder als gala-avond.<br />

Hiervan is helaas geen heldere beschrijving te geven maar het verloop laat zich raden. Iedereen<br />

die aanwezig was of mee heeft geholpen aan het verloop van dit mooie evenement wil ik hier<br />

namens de organisatie nog eenmaal bedanken.<br />

Groetnis No. 19 (rood)


56<br />

Heren<br />

Nieuw Punten Klassement Heren 2017<br />

vj Punten '17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04<br />

1 Bart Helmholt 1 476 17 15 25 50 45 37 54 44 39 44 48 34 24<br />

2 Oane Galama 2 217 26 39 32 18 10 1 18 29 25 15 3 1<br />

3 Thewis Hobma 3 201 7 9 11 24 16 25 21 18 19 19 17 6 8 1<br />

4 Ysbrand Galama 4 174 21 2 5 16 18 23 21 21 15 6 15 11<br />

5 Nard Brandsma 7 173 47 39 23 21 8 9 5 10 6 5<br />

6 Hannes Scherjon 5 150 4 5 3 3 1 11 16 16 7 23 31 10 20<br />

7 Henk Schievink 6 94 3 6 19 17 2 26 21<br />

8 Sytse Bokma 12 57 21 18 16 1 1<br />

9 Thomas Helmholt 8 54 7 11 4 7 5 7 3 2 4 1 3<br />

10 Klaas Haanstra 9 52 6 28 18<br />

11 Rein v/d Wal 10 40 3 7 9 4 8 3 3 3<br />

12 Age Hulder 15 31 12 4 2 2 6 3 2<br />

13 Rients v/d Wal 11 19 1 1 4 13<br />

14 Jacob Scherjon 13 15 1 6 8<br />

15 Hans Ulco de Boer 14 15 3 4 5 1 2<br />

16 Evert v/d Wal 16 9 1 8<br />

17 Piet Scherjon 17 7 2 2 3<br />

18 Mark van Houten 18 6 1 2 3<br />

19 Alwin Fonk 19 6 2 2 2<br />

20 Sjouke Koen 20 5 1 3 1<br />

21 Reinder Steenbeek 21 5 5<br />

22 Jan Teade Nauta 23 5 1 3 1<br />

23 Freark Kramer N 5 5<br />

24 Ale Hoekstra 22 4 4<br />

25 Bobby Zwaagman N 4 4<br />

26 Niek Roorda 24 2 2<br />

27 Klaas Spriensma 25 2 2<br />

28 Hendrik B. Haanstra 26 2 2<br />

29 Erwin v/d Heide 29 2 2<br />

30 Egon van Kammen 28 2 1 1<br />

31 Albert-Jan Venema 29 2 2<br />

32 Rutger Piersma N 2 2<br />

33 Wietse Nauta N 2 2<br />

34 Sjoerd Hobma 30 1 1<br />

35 Chaim La Roi 31 1 1<br />

©foto Lieke van Duinen<br />

Marrit van der Wal en Nard Brandsma<br />

winnen het puntenklassement 2017,<br />

Grijpskerk - 19 augustus 2017


57<br />

Dames<br />

Nieuw Punten Klassement Dames 2017<br />

vj Punten '17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04<br />

1 Anna Jet Leyenaar 1 213 3 27 17 64 63 39<br />

2 Hiske Galama 2 201 4 15 11 3 30 35 58 36 9<br />

3 Klaske Nauta 3 183 13 15 36 44 29 27 12 7<br />

4 Marrit v/d Wal 6 171 46 43 50 25 7<br />

5 Grytsje Abma 4 89 16 29 21 14 5 4<br />

6 Hilianne v/d Wal 5 85 4 33 24 10 14<br />

7 Jildou Postma 7 81 3 2 6 15 49 4 2<br />

8 Janneke Noordmans 8 74 3 6 21 43 1<br />

9 Sjoukje Tjalma 9 65 2 41 22<br />

10 Jantina v/d Wal 10 62 31 31<br />

11 Ineke Prins 11 58 40 18<br />

12 Tessa Kramer 12 57 1 8 3 9 3 18 11 4<br />

13 Sigrid Bokma 16 57 23 23 9 2<br />

14 Alant Vlieger 13 51 4 18 29<br />

15 Antke v/d Wal 14 42 42<br />

16 Anouk Greveling 15 41 17 11 13<br />

17 Akke Talsma 18 36 6 7 6 13 4<br />

18 Lisanne Hulder 17 32 10 22<br />

19 Melanie Heins 22 30 8 6 3 2 11<br />

20 Dilys Vlieger 19 28 8 14 6<br />

21 Nynke Veltman 20 25 10 9 6<br />

22 Nynke Galama 21 23 6 8 9<br />

23 Gerbrig v/d Velde 23 19 4 15<br />

24 Joke de Boer 24 19 5 6 8<br />

25 Bente Vlas 30 18 13 5<br />

26 Maureen Poiesz 25 16 7 8 1<br />

27 Anja Helmholt 26 15 13 2<br />

28 Sybrich Vlas 27 14 6 8<br />

29 Anneke Broersma 29 14 9 3 2<br />

30 Anje Bergsma 28 6 1 5<br />

31 Johanna de Boer 29 4 1 3<br />

32 Mare Dijkstra 32 3 2 1<br />

33 Marije Reitsma 34 3 1 2<br />

34 Anna Kramer 33 2 2<br />

35 Fardau van Akker N 2 2<br />

36 Martha van Assen 35 1 1<br />

37 Tirza Boschma 36 1 1<br />

38 Femke Rispens N 1 1<br />

©foto’s Martin de Jong


58<br />

Erepenning Tytsjerksteradiel voor Bart Helmholt<br />

<strong>Op</strong> zaterdag, 15 juli 2017, werd tijdens het Keningsljeppen op “De Jint”<br />

te Burgum fierljepper Bart Helmholt in het zonnetje gezet. Hij ontving<br />

van loco-burgemeester Houkje Rijpstra de erepenning van de<br />

gemeente Tytsjerksteradiel.<br />

Volgens Rijpstra heeft Bart bijgedragen aan het in stand houden van<br />

het fierljeppen als Fries cultureel erfgoed.<br />

Zij ziet Bart als een voorbeeld. Een brug tussen sport en de Friese<br />

cultuur. Hij gaf glans aan de sport en bracht het publiek in extase. Hij<br />

heeft door zijn grote inzet en prestaties een cultuurbeweging tot stand<br />

gebracht, aldus de loco-burgemeester.<br />

De Gemeentelijke Erepenning Tytsjerksteradiel is in 1974 ingesteld.<br />

Bart was de 11e die deze penning ontving. Als 1e sporter ontving hij<br />

deze penning als blijk van grote waardering en erkentelijkheid omdat,<br />

hij zilch voor de gemeenschap van Tytsjerksteradiel in hoge mate<br />

verdienstelijk heeft gemaakt.<br />

©foto Klaas Rozema


59<br />

Klassementswinnaars ROC Friese Poort Competitie<br />

seizoen 2017<br />

Senioaren Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Nard Brandsma Workum HS 143.27 m 20.72 m<br />

2). Sytse Bokma Hindeloopen HS 139.38 m 20.59 m<br />

3). Ysbrand Galama It Heidenskip HS 137.24 m 20.16 m<br />

Junioaren Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Freark Kramer It Heidenskip HS 132.79 m 19.45 m<br />

2). Jan Teade Nauta IJlst IJ 130.71 m 19.34 m<br />

3). Rutger Piersma Molkwerum HS 129.08 m 19.71 m<br />

Jonges Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Wietse Nauta IJlst IJ 127.85 m 18.92 m<br />

2). Jarich Wijnstra Tzum WI 123.52 m 18.69 m<br />

3). Rutger Haanstra It Heidenskip HS 113.35 m 16.87 m<br />

Froulju Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Marrit v/d Wal It Heidenskip HS 109.16 m 16.55 m<br />

2). Klaske Nauta IJlst IJ 102.04 m 15.64 m<br />

3). Hiske Galama Groningen BG 100.65 m 15.48 m<br />

Famkes Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Sigrid Bokma Hindeloopen HS 103.03 m 15.55 m<br />

2). Bente Vlas Heeg IJ 100.71 m 14.80 m<br />

3). Fardau van Akker Suwâld BG 98.76 m 14.92 m<br />

©foto Martin de Jong<br />

Klassementswinnaars ROC Friese Poort Competitie 2017, Sneek – november 2017


60<br />

Eindklassement 2017 FLB<br />

Senioren<br />

1 Nard Brandsma 143.27<br />

2 Sytse Bokma 139.38<br />

3 Ysbrand Galama 137.24<br />

4 Thewis Hobma 135.82<br />

5 Age Hulder 135.42<br />

6 Hannes Scherjon 131.83<br />

7 Bas Tolboom 125.65<br />

8 Jelte Hitzert 123.39<br />

9 Niels Koetsier 122.66<br />

10 Jelle Douwe de Vries 120.86<br />

11 Drewes Schievink 119.54<br />

12 Daan de Vries 117.51<br />

13 Thijs Faassen 117.37<br />

14 Bauke de Jong 115.88<br />

15 Hugo Bosgraaf 114.11<br />

16 Folkert Heida 112.03<br />

17 Rick Reurink 109.94<br />

18 Robin Rinzema 109.60<br />

19 Bartele Nicolai 108.06<br />

20 Benny v/d Ploeg 107.57<br />

21 Tjibbe Jan van Assen 107.36<br />

22 René Braaksma 104.99<br />

23 Tsjebbe Galama 104.78<br />

24 Frederik Boersma 103.56<br />

25 Jan Burghout 94.15<br />

26 Johannes Holman 93.02<br />

27 Jacob v/d Velde 52.94<br />

Froulju<br />

1 Marrit v/d Wal 109.16<br />

2 Klaske Nauta 102.04<br />

3 Hiske Galama 100.65<br />

4 Melanie Heins 100.34<br />

5 Anneke Broersma 100.06<br />

6 Akke Talsma 99.11<br />

7 Boukje de Boer 94.00<br />

8 Marije Reitsma 93.18<br />

9 Simone v.d Hoek 84.81<br />

10 Jantsje de Vries 83.25<br />

11 Wietske Terpstra 77.44<br />

12 Baukje de Vries 76.66<br />

13 Antsje Draijer 76.58<br />

14 Femke Waltje 73.63<br />

15 Tessa Kramer 64.44<br />

16 Anna Kramer 22.47<br />

17 Rymke Prins 21.60<br />

Junioren<br />

1 Freark Kramer 132.79<br />

2 Jan Teade Nauta 130.71<br />

3 Rutger Piersma 129.08<br />

4 Bobby Zwaagman 128.81<br />

5 Jetse Bokma 123.20<br />

6 Feike Stellingwerf 122.30<br />

7 Jarno Hoekstra 122.10<br />

8 Hessel Haanstra 118.35<br />

9 Jesper Demmer 118.30<br />

10 Jos Bethlehem 118.14<br />

11 Simon W. Hoeksma 114.71<br />

12 Folkert Veldstra 114.09<br />

13 Egbert Hazewindus 107.96<br />

14 Auke Zijlstra 106.86<br />

15 Douwe Jens Steensma101.70<br />

16 Marc v/d Velde 99.74<br />

17 Sander Douma 97.59<br />

18 Jarno Sikkens 95.11<br />

19 Marco Koopmans 94.15<br />

20 Freerk v/d Werff 80.30<br />

21 Jasper Henstra 79.50<br />

22 Lars Woudstra 75.36<br />

Famkes<br />

1 Sigrid Bokma 103.03<br />

2 Bente Vlas 100.71<br />

3 Fardau van Akker 98.76<br />

4 Femke Rispens 98.15<br />

5 Tirza Boschma 92.46<br />

6 Gerbrich Steensma 92.10<br />

7 Mare Dijkstra 89.49<br />

8 Inge Demmer 88.54<br />

9 Liselotte Veenstra 85.25<br />

10 Pytrix Westra 84.31<br />

11 Lisse v/d Knaap 84.28<br />

12 Henrieke Wijnstra 83.65<br />

13 Chantal Koehoorn 82.66<br />

14 Siska Hazenberg 80.69<br />

15 Nynke Hoogland 79.03<br />

16 Geertje Bijlsma 76.49<br />

17 Manon Koehoorn 73.33<br />

18 Baukje Femke de Boer 9.49<br />

Jongens<br />

1 Wietse Nauta 127.85<br />

2 Jarich Wijnstra 123.52<br />

3 Rutger Haanstra 113.35<br />

4 Abe-Luuk Stedehouder 111.35<br />

5 Thys Jan Bootsma 110.34<br />

6 Minne Smit 109.99<br />

7 Wisse Broekstra 108.94<br />

8 Sietse Hazewindus 108.85<br />

9 Stefan Douma 104.17<br />

10 Leslie v/d Veen 101.04<br />

11 Ronald Munsterman 99.36<br />

12 Kornelis Brandsma 99.20<br />

13 Bouwe Westert 99.16<br />

14 Renzo Zwaagman 97.94<br />

15 Peter Faber 97.23<br />

16 Siem Lefferts 95.25<br />

17 Aron Visser 94.66<br />

18 Kyrill van Veen 94.48<br />

19 Wytse Steensma 94.14<br />

20 Allard Sikkens 92.32<br />

21 Sjoerd Kramer 91.37<br />

22 Jelle Hendrik Kampen 89.83<br />

23 Riemer Durk Krol 88.73<br />

24 Hindrik Westra 88.51<br />

25 Wietse Leffertstra 88.19<br />

26 Remko Tamminga 87.15<br />

27 Silvan Bouma 85.94<br />

28 Thomas Couperus 84.60<br />

29 Ulko Dijkstra 83.44<br />

30 Germ Terpstra 83.18<br />

31 Wiebren Schukken 82.69<br />

32 Jacob Veldman 78.79<br />

33 Aise Jongsma 74.39<br />

34 Yme Pafforaad 71.77<br />

35 Heine Helmus 54.47<br />

36 Jasper Woudwijk 41.47<br />

37 Jesse Zuidema 13.75


Senioren<br />

61<br />

Officiële records<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Jaco de Groot Nederlands Record Carbon 22.21 Zegveld 12-08-2017<br />

Aart de WIth<br />

Nederlands Record<br />

19.40 4<br />

Linschoten 24-08-1991<br />

Jouke de Vries Aluminium Nederlands Record Hout 16.73 Winsum 17-08-1974<br />

Jaco de Groot Hollands Record Carbon 21.57 Zegveld 12-08-2017<br />

Aart de WIth Hollands Record Aluminium 19,40 Linschoten 24-08-1991<br />

Anton van der Bas Hollands Record Hout 16.38 Polsbroekerdam 03.08-1974<br />

Bart Helmholt Fries Record Carbon 21.55 It Heidenskip 06-07-2016<br />

Henk Schievink Fries Record Aluminium 18.89 Buitenpost 01-08-2003<br />

Jouke de Vries Fries Record Hout 16.73 Winsum 17-08-1974<br />

Jaco de Groot Indoor Record 14.85 Zwaagwesteinde 29-12-2007<br />

Junioren onder 20 jaar<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Erwin Timmerarends Nederlands Record Carbon 20.70 Zegveld 15-08-2015<br />

Jaco de Groot<br />

Nederlands Record<br />

18.85 Linschoten 18-06-2005<br />

Aart de WIth Aluminium Nederlands Record Hout 17.01 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Erwin Timmerarends Hollands Record Carbon 20.70 Zegveld 15-08-2015<br />

Jaco de Groot Hollands Record Aluminium 18.85 Linschoten 18-06-2005<br />

Aart de WIth Hollands Record Hout 17.01 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Age Hulder Fries Record Carbon 20.41 Buitenpost 01-08-2014<br />

Bart Helmholt Fries Record Aluminium 18.70 Buitenpost 02-08-2002<br />

Hielke de Boer Fries Record Hout 15.68 Akmarijp 25-08-1973<br />

Jongens onder 16 jaar<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Reinier Overbeek Nederlands Record Carbon 19.81 It Heidenskip 30-07-2017<br />

Jarno Knijff<br />

Nederlands Record<br />

17.80 Polsbroekerdam 02-08-2003<br />

Reinier Overbeek Aluminium Hollands Record Carbon 19.24 It Heidenskip 30-07-2017<br />

Jarno Knijff Hollands Record Aluminium 17.80 Polsbroekerdam 02-08-2013<br />

Aart de WIth Hollands Record Hout 14.61 Polsbroekerdam 18-09-1971<br />

Age Hulder Fries Record Carbon 19.24 It Heidenskip 24-07-2010<br />

Piet Scherjon Fries Record Aluminium 17.55 Winsum 09-08-2003<br />

Catharinus Hoekstra Friese Record Hout 14.54 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Dames<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Marrit v/d Wal Nederlands Record Carbon 17.58 Burgum 16-07-2016<br />

Sjoukje Tjalma<br />

Nederlands Record<br />

15.55 Winsum 13-08-2005<br />

Wil v/d Berg Aluminium Nederlands Record Hout 11.97 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Dymphie van Rooijen Hollands Record Carbon 17.50 Zegveld 11-06-2016<br />

Margriet Kamphof Hollands Record Aluminium 15.22 It Heidenskip 26-07-2003<br />

Wil v/d Berg Hollands Record Hout 11.97 Jaarsveld 24-08-1974<br />

MarrIt v/d Wal Fries Record Carbon 17.58 Burgum 16-07-2016<br />

Sjoukje Tjalma Fries Record Aluminium 15.55 Winsum 13-08-2005<br />

Jikke de Vries-de Jong Fries Record Hout 11.65 Winsum 19-08-1972<br />

Dymphie van Rooijen Indoor Record 11.37 Zwaagwesteinde 27-02-2010<br />

Veteranen<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Theo van Kooten Nederlands Record Carbon 20.60 Linschoten 31-07-2013<br />

Aarth de WIth<br />

Nederlands Record<br />

18.41 Polsbroekerdam 28-08-1999<br />

Theo van Kooten Aluminium Hollands Record Carbon 20.60 Linschoten 31-07-2013<br />

Aarth de WIth Hollands Record Aluminium 18.41 Polsbroekerdam 28-08-1999<br />

Klaas Spriensma Fries Record Carbon 17.44 Burgum 26-07-2006


62<br />

Overzicht Schansrecords<br />

<strong>Op</strong>gemaakt: augustus 2017


63<br />

<br />

Automatisering ledenadministratie /<br />

wedstrijdadministratie<br />

De FLB is deze winter gebruik gaan maken van de database van de NFB. Hierdoor<br />

kunnen de verenigingen wijzigingen doen in de database van oa. adres<br />

telefoonnummer, mailadres en lidmaatschappen. Zodra die wijzigingen opgeslagen<br />

zijn zijn ze verwerkt en kan de wedstrijdadministratie daar gelijk gebruik van maken.<br />

Ook kan u bijvoorbeeld een mailadres van kind en beide ouders laten<br />

registreren, belangrijke mails krijgt u als ouder dan ook zodat u op de hoogte bent<br />

van welke mail uw kind ontvangen heeft van vereniging of wedstrijdsecretariaat.<br />

Wij vragen dan ook om wijzigingen direct aan de vereniging door te geven<br />

zodat we iedereen op de juiste manier kunnen voorzien van informatie.<br />

Co-sponsoren fan it Frysk Ljeppers Boun<br />

Der’t wy tige wiis mei binne!<br />

Ook belangstelling voor sponsoring, neem dan<br />

contact op er zijn diverse mogelijkheden<br />

www.fierljeppen


64<br />

Overzicht dagkampioenen 2017<br />

Plaats Senioren Junioren Dames Jongens Famkes<br />

It Heidenskip<br />

13/5<br />

Buitenpost<br />

20/5<br />

Winsum<br />

27/5<br />

Burgum<br />

3/6<br />

Winsum<br />

10/6<br />

IJlst<br />

14/6<br />

It Heidenskip<br />

17/6<br />

Grijpskerk<br />

21/6<br />

It Heidenskip<br />

5/7<br />

Winsum<br />

8/7<br />

Burgum<br />

10/7<br />

Buitenpost<br />

12/7<br />

Burgum KL<br />

15/7<br />

Grijpskerk<br />

19/7<br />

IJlst<br />

25/7<br />

Buitenpost<br />

28/7<br />

Burgum<br />

5/8<br />

IJlst<br />

9/8<br />

Winsum<br />

12/8<br />

It Heidenskip<br />

16/8<br />

Grijpskerk<br />

19/8<br />

Thewis Hobma<br />

20.55<br />

Ysbrand Galama<br />

19.69<br />

Nard Brandsma<br />

20.90<br />

Nard Brandsma<br />

20.33<br />

Sytse Bokma<br />

20.59<br />

Nard Brandsma<br />

20.78<br />

Age Hulder<br />

19.85<br />

Nard Brandsma<br />

20.91<br />

Nard Brandsma<br />

20.40<br />

Ysbrand Galama<br />

20.08<br />

Nard Brandsma<br />

20.36<br />

Nard Brandsma<br />

19.02<br />

Nard Brandsma<br />

21.09<br />

Nard Brandsma<br />

20.07<br />

Nard Brandsma<br />

20.33<br />

Age Hulder<br />

20.19<br />

Ysbrand Galama<br />

19.39<br />

Sytse Bokma<br />

20.59<br />

Nard Brandsma<br />

20.72<br />

Nard Brandsma<br />

20.42<br />

Nard Brandsma<br />

19.44<br />

Rutger Piersma<br />

18.95<br />

Freark Kramer<br />

18.77<br />

Rutger Piersma<br />

19.71<br />

Bobby Zwaagman<br />

17.98<br />

Freark Kramer<br />

18.87<br />

Rutger Piersma<br />

18.03<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.79<br />

Freard Kramer<br />

19.49<br />

Freark Kramer<br />

18.29<br />

Freark Kramer<br />

18.55<br />

Freark Kramer<br />

18.08<br />

Jarno Hoekstra<br />

16.79<br />

Jan Teade Nauta<br />

(19.56)<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.91<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.82<br />

Rutger Piersma<br />

18.96<br />

Bobby Zwaagman<br />

19.99<br />

Freark Kramer<br />

19.55<br />

Bobby Zwaagman<br />

19.52<br />

Freark Kramer<br />

19.75<br />

Bobby Zwaagman<br />

17.95<br />

Marrit v/d Wal<br />

14.57<br />

Marrit v/d Wal<br />

14.84<br />

Klaske Nauta<br />

14.77<br />

Marrit v/d Wal<br />

17.13<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.48<br />

Klaske Nauta<br />

13.73<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.40<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.65<br />

Marrit v/d Wal<br />

14.99<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.16<br />

Marrit v/d Wal<br />

14.94<br />

Melanie Heins<br />

14.73<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.79<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.34<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.46<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.24<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.55<br />

Marrit v/d Wal<br />

16.95<br />

Klaske Nauta<br />

15.64<br />

Anneke Broersma<br />

15.07<br />

Anneke Broersma<br />

15.39<br />

Wietse Nauta<br />

16.49<br />

Wietse Nauta<br />

17.50<br />

Jarich Wijnstra<br />

17.51<br />

Jarich Wijnstra<br />

17.62<br />

Jarich Wijnstra<br />

16.74<br />

Jarich Wijnstra<br />

18.25<br />

Wietse Nauta<br />

18.21<br />

Wietse Nauta<br />

17.19<br />

Wietse Nauta<br />

18.43<br />

Wietse Nauta<br />

16.87<br />

Wietse Nauta<br />

18.19<br />

Wietse Nauta<br />

18.47<br />

Wietse Nauta<br />

17.73<br />

Wietse Nauta<br />

17.92<br />

Wietse Nauta<br />

18.92<br />

Wietse Nauta<br />

17.74<br />

Jarich Wijnstra<br />

18.69<br />

Wietse Nauta<br />

17.60<br />

Jarich Wijnstra<br />

18.13<br />

Wietse Nauta<br />

18.78<br />

Wietse Nauta<br />

15.77<br />

Bente Vlas<br />

13.80<br />

Sigrid Bokma<br />

14.28<br />

Sigrid Bokma<br />

15.55<br />

Bente Vlas<br />

13.74<br />

Sigrid Bokma<br />

14.41<br />

Bente Vlas<br />

14.65<br />

Tirza Boschma<br />

13.77<br />

Sigrid Bokma<br />

14.91<br />

Sigrid Bokma<br />

15.26<br />

Bente Vlas<br />

13.71<br />

Sigrid Bokma<br />

14.47<br />

Bente Vlas<br />

14.33<br />

Sigrid Bokma<br />

(15.16)<br />

Sigrid Bokma<br />

14.68<br />

Bente Vlas<br />

14.08<br />

Bente Vlas<br />

14.14<br />

Sigrid Bokma<br />

14.25<br />

Sigrid Bokma<br />

14.49<br />

Fardau van Akker<br />

15.42<br />

Sigrid Bokma<br />

14.54<br />

Fardau van Akker<br />

14.10<br />

TK Buitenpost<br />

1/7<br />

NFM<br />

30/7<br />

IJlst FC<br />

23/8<br />

NK Jaarsveld<br />

26/8<br />

Erwin Timmerarends<br />

(20.01)<br />

Jaco de Groot<br />

20.77<br />

Nard Brandsma<br />

20.54<br />

Jaco de Groot<br />

21.57<br />

Jan Teade Nauta<br />

(18.14)<br />

Freark Kramer<br />

17.77<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.33<br />

Freark Kramer<br />

19.85<br />

Dymphie v. Rooijen<br />

(15.43)<br />

Wendy Helmes<br />

16.44<br />

Klaske Nauta<br />

14.93<br />

Fabiënne Overbeek<br />

16.05<br />

Jarich Wijnstra<br />

(17.94)<br />

Reinier Overbeek<br />

19.81<br />

Wietse Nauta<br />

17.56<br />

Reinier Overbeek<br />

19.17<br />

Sigrid Bokma<br />

(14.51)<br />

Sigrid Bokma<br />

14.31<br />

Sigrid Bokma<br />

14.93<br />

Demi Groothedde<br />

15.63<br />

Burgum<br />

2/9<br />

IJlst<br />

6/9<br />

Vlist<br />

9/9<br />

Nard Brandsma<br />

20.90<br />

Jaco de Groot<br />

19.93<br />

Erwin Timmerarends<br />

20.88<br />

Jan Taede Nauta<br />

19.87<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.95<br />

Richard van Bemmel<br />

18.27<br />

Wendy Helmes<br />

16.09<br />

Marrit v/d Wal<br />

15.26<br />

Wendy Helmes<br />

14.88<br />

Wietse Nauta<br />

17.17<br />

Jarich Wijnstra<br />

18.35<br />

Reinier Overbeek<br />

18.43<br />

Sigrid Bokma<br />

13.71<br />

Demi Groothedde<br />

14.42<br />

Sigrid Bokma<br />

14.23<br />

(………) = Geen kampioenschap, maar wel de verste afstand


65<br />

Klassement van het best verbeterde<br />

Persoonlijke Record seizoen 2017<br />

1e klasse<br />

Aantal Eind Begin Totaal<br />

1 Sietse Hazewindus 8* 16,26 13,22 3,04<br />

2 Rutger Haanstra 3* 17,70 15,57 2,13<br />

3 Wisse Broekstra 7* 16,07 14,03 2,04<br />

4 Femke Rispens 3* 15,02 13,35 1,67<br />

5 Feike Stellingwerf 4* 19,04 17,54 1,50<br />

6 Drewes Schievink 3* 17,79 16,43 1,36<br />

7 Bauke de Jong 2* 18,39 17,15 1,24<br />

8 Jetse Bokma 1* 19,00 17,85 1,15<br />

9 Jos Bethlehem 1* 18,11 17,08 1,03<br />

10 Bobby Zwaagman 1* 19,99 18,96 1,03<br />

11 Fardau van Akker 3* 15,42 14,41 1,01<br />

12 Jarich Wijnstra 2* 18,69 17,72 0,97<br />

13 Wietse Nauta 4* 18,92 17,96 0,96<br />

14 Jesper Demmer 2* 17,52 16,60 0,92<br />

15 Freark Kramer 5* 19,85 19,03 0,82<br />

16 Simone v/d Hoek 3* 12,74 12,11 0,63<br />

17 Minne Smit 1* 16,66 16,07 0,59<br />

18 Abe-Luuk. Stedehouder2* 16,69 16,14 0,55<br />

19 Thijs Faassen 1* 18,11 17,61 0,50<br />

20 Auke Zijlstra 1* 16,56 16,10 0,46<br />

21 Jelte Hitzert 2* 18,47 18,02 0,45<br />

22 Rutger Piersma 1* 19,71 19,29 0,42<br />

23 Jan Teade Nauta 2* 19,87 19,50 0,37<br />

24 Anneke Broersma 1* 15,39 15,09 0,30<br />

25 Hannes Scherjon 1* 20,54 20,27 0,27<br />

26 Thijs Jan Bootsma 1* 16,89 16,62 0,27<br />

27 Gerbrich Steensma 1* 13,56 13,35 0,21<br />

28 Bas Tolboom 1* 18,87 18,69 0,18<br />

29 Nard Brandsma 1* 21,09 20,98 0,11<br />

30 Jelle Douwe de Vries 1* 18,05 17,97 0,08<br />

Totaal aantal door 1 e klas ljeppers: 57*.<br />

De PR’s kunnen zowel in de 1 e , 2 e of de 3 e klas<br />

gesprongen zijn; de ljeppers staan in de klasse<br />

waar ze aan het eind van 2017 in zaten.<br />

2e klasse<br />

Aantal Eind Begin Totaal<br />

1 Wietse Leffertstra 5* 13,13 8,43 4,70<br />

2 Nynke Hoogland 9* 12,34 7,97 4,37<br />

3 Geertje Bijlsma 1* 11,74 7,46 4,28<br />

4 Wytse Steensma 3* 13,94 9,74 4,20<br />

5 Aise Jongsma 3* 11,18 7,37 3,81<br />

6 Sjoerd Kramer 3* 14,10 10,48 3,62<br />

7 Thomas Couperus 1* 13,05 9,79 3,26<br />

8 Lisse v/d Knaap 3* 12,46 9,69 2,77<br />

9 Yme Pafforaad 3* 10,70 7,97 2,73<br />

10 Pytrix Westra 2* 12,69 10,12 2,57<br />

11 Kyrill van Veen 5* 14,65 12,18 2,47<br />

12 Jasper Woudwijk 2* 11,47 9,02 2,45<br />

13 Riemer Durk Krol 3* 13,19 10,89 2,30<br />

14 Allard Sikkens 2* 14,18 12,10 2,08<br />

15 Manon Koehoorn 4* 11,19 9,14 2,05<br />

16 Marc v/d Velde 4* 15,11 13,12 1,99<br />

17 Stefan Douma 4* 15,84 13,89 1,95<br />

18 Bouwe Westert 4* 14,85 12,91 1,94<br />

19 Tsjebbe Galema 3* 16,18 14,54 1,64<br />

20 Jacob Veldman 3* 12,16 10,57 1,59<br />

21 Peter Faber 4* 14,30 12,77 1,53<br />

22 Leslie v/d Veen 2* 15,42 13,90 1,52<br />

23 Johannes Holman 4* 14,01 12,51 1,50<br />

24 Siska Hogenberg 2* 12,32 10,97 1,35<br />

25 Henrieke Wijnstra 2* 12,83 11,50 1,33<br />

26 Jelle H. Kampen 4* 13,76 12,73 1,03<br />

27 Chantal Koehoorn 4* 12,50 11,53 0,97<br />

28 Egbert Hazewindus 1* 16,84 15,97 0,87<br />

29 Kornelis Brandsma 2* 14,77 13,90 0,87<br />

30 Remko Tamminga 2* 13,26 12,40 0,86<br />

31 Heine Helmus 1* 14,72 13,93 0,79<br />

32 Aron Visser 1* 14,64 14,07 0,57<br />

33 Wiebren Schukken 1* 13,13 12,62 0,51<br />

34 Hindrik Westra 1* 13,32 12,85 0,47<br />

35 Jesper Demmer 1* 17,02 16,60 0,42<br />

36 Wietske Terpstra 2* 11,72 11,39 0,33<br />

37 Rick Reurink 1* 16,74 16,54 0,20<br />

38 Ronald Musterman 1* 15,03 14,88 0,15<br />

39 Marco Koopmans 1* 14,64 14,52 0,12<br />

40 Auke Zijlstra 2* 16,19 16,10 0,09<br />

41 Ulko Dijkstra 1* 13,07 13,02 0,05<br />

42 Renzo Zwaagman 1* 14,33 14,29 0,04<br />

Totaal aantal door 2 e klas ljeppers: 120*.


66<br />

Sponsor Gouden Rige:<br />

Gouden Rige Klassement 2017<br />

De eerste 5 in elke catogarie krijgen punten (6, 4, 3, 2, 1)<br />

KL FWW NFM FK ESB FC<br />

BG BT HS WS GR IJ<br />

TOTAAL<br />

Senioaren<br />

Nard Brandsma 6 4 2 6 6 12 36<br />

Age Hulder 6 1 3 3 8 21<br />

Ysbrand Galama 1 3 4 4 4 16<br />

Sytse Bokma 4 1 3 4 12<br />

Hannes Scherjon 2 6 2 10<br />

Thewis Hobma 2 6 8<br />

Bas Tolboom 3 2 1 6<br />

Bauke de Jong 2 2<br />

Jelle Douwe de Vries 1 1<br />

Junioaren<br />

Bobby Zwaagman 4 2 4 6 6 4 26<br />

Freark Kramer 3 4 6 3 8 24<br />

Jan Teade Nauta 6 3 2 1 12 24<br />

Rutger Piersma 6 4 3 6 19<br />

Jarno Hoekstra 1 3 4 8<br />

Jetse Bokma 1 1 2 2 6<br />

Hessel Haanstra 2 2<br />

Feike Stellingwerf 2 2<br />

Jesper Demmer 1 1<br />

Froulju<br />

Marrit v/d Wal 6 6 4 3 2 6 27<br />

Hiske Galama 3 3 4 4 8 22<br />

Klaske Nauta 2 6 12 20<br />

Akke Talsma 2 4 6 2 3 17<br />

Melanie Heins 4 3 1 1 2 11<br />

Anneke Broersma 2 6 8<br />

Boukje de Boer 1 1 4 6<br />

Jonges<br />

Wietse Nauta 6 6 6 4 6 12 40<br />

Jarich Wijnstra 4 4 4 6 18<br />

Minne Smit 1 2 2 1 4 2 12<br />

Thys Jan Bootsma 3 2 3 4 12<br />

Rutger Haanstra 1 2 8 11<br />

Wisse Broekstra 2 3 3 8<br />

Sietse Hazewindus 1 1 6 8<br />

Stefan Douma 3 3<br />

Famkes<br />

Sigrid Bokma 6 4 6 4 4 12 36<br />

Bente Vlas 6 1 2 8 17<br />

Fardau van Akker 2 6 6 2 16<br />

Femke Rispens 4 3 3 4 14<br />

Tirza Boschma 2 3 1 1 6 13<br />

Mare Dijkstra 4 2 6<br />

Lisse v/d Knaap 3 3<br />

Gerbrich Steensma 3 3<br />

Chantal Koehoorn 2 2<br />

Inge Demmer 1 1<br />

Liselotte Veenstra 1 1


67<br />

Nauta’s Abroad<br />

"Monkey woman!” Joelde de hosteleigenaar terwijl hij klimbewegingen maakte en<br />

met open mond op zijn hoofd sloeg. Dit heeft hij zo ongeveer de hele dag herhaald<br />

wanneer hij me zag.<br />

Verbijsterd zijn de meeste Aziaten wanneer ik ze kennis laat maken met de<br />

fierljepsport. Gillend en lachend kunnen ze naar verschillende fierljepfilmpjes kijken.<br />

Na het filmpje komt vrijwel meteen de vraag of ik ook in kokosnootbomen kan<br />

klimmen om de vruchten te plukken...<br />

Na het afronden van de PABO heb ik mijn backpack gepakt en ben ik eind september 2017 naar<br />

Bangkok gevlogen. We zijn nu een half jaar verder en ik ben nog steeds in Azië te vinden.<br />

In de afgelopen maanden was ik in Thailand, Maleisië, Singapore, Indonesië, Filipijnen en<br />

Cambodja en momenteel zit ik met een vriendin in Myanmar.<br />

Mensen vragen zich vaak af wat ik hier zo lang in Azië moet en of ik me niet verveel. Totaal niet!<br />

Ik maak hier zoveel mee. Om 6 maanden avonturen te beschrijven heb ik de hele <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong><br />

nodig denk ik, dus houd ik het kort.<br />

Ik zie hier heel veel mooie plaatsen, zit in de meest creatieve vervoersmiddelen zoals bovenop<br />

dozen met eieren op een vrachtschip, eet elke dag wel iets nieuws (waarvan het meest vreemde<br />

toch wel een kippenembryo uit een ei is), ontmoet heel veel leuke nieuwe mensen en de meest<br />

vreemde vogels, ik heb mijn duikbrevet gehaald en onder andere doken met Manta Rays en een<br />

walvishaai en om wat sportief te blijven hike ik en heb ik vulkanen en bergen beklommen.<br />

Ik ben vaak bij de lokale bevolking te vinden om ondergedompeld te worden door de cultuur, maar<br />

wat misschien wel het mooiste is wat ik hier doe is lesgeven!<br />

Azië is prachtig en elk land weer heel verschillend, maar we kunnen onze ogen er voor sluiten of<br />

niet, er is naast dit moois ook veel armoede en ellende in dit deel van de wereld. Ik ben er<br />

inmiddels achter dat ik de wereld in mijn eentje niet kan veranderen, maar dat ik wel iets kleins<br />

terug doen voor een land dat me zoveel moois geeft. Tevens is het fijn om je in een lange reis<br />

soms ook nuttig te voelen. Vrijwilligersprojecten hebben me hele mooie ervaringen opgeleverd.<br />

Zo gaf ik Engelse les aan straatkinderen in Manila en gaf ik Engels en gymnastiek op een arm<br />

schooltje in Cambodja. Dit kan soms erg lastig zijn, omdat Engels de enige taal is die we samen<br />

delen en die bij hen minimaal is. Maar wat is het prachtig om zoveel lachende gezichtjes om je<br />

heen te hebben wanneer we elkaar begrijpen. Kinderen lesgeven, coachen motiveren en<br />

inspireren is iets wat ik heel graag doe en hier ga ik zeker mee verder in Nederland, voor de klas<br />

en op de schans.<br />

Hoewel ik nog geen retourticket naar Nederland heb en ik jullie nog geen precieze datum kan<br />

mededelen wanneer ik terug kom, weet ik wel dat het nieuwe ljepseizoen dan al begonnen is.<br />

Na lang nadenken heb ik besloten om dit jaar niet mee te springen, maar me te focussen op<br />

training geven, coachen, de jeugdcommissie in IJlst en wie weet ben ik wel weer eens<br />

commentator.


68<br />

<strong>Op</strong> de schans ben ik ieder geval zeker nog te vinden, alleen dit seizoen niet in Friese Poort tenue.<br />

Ik kijk er super naar uit om jullie allemaal weer te zien. We maken er een topseizoen van!<br />

En alsof 1 Nauta in het buitenland niet genoeg is, zit ik (Jan Teade) vier maanden in Canada.<br />

Waar het iets kouder is dan bij Klaske. Ik ben 3 maanden aan het werk (stage) en ga nog 5 weken<br />

rondreizen.<br />

Ik verblijf in Coaldale, een plaatsje 15 minuten vanaf de stad Lethbridge, Alberta. Ik woon hier<br />

samen met Andrew, één van de werknemers van mijn stage bedrijf, en zijn familie. We leven hier<br />

in een druk huishouden. Hij en zijn vrouw hebben een dochter van 7 en een tweeling van 5 jaar<br />

oud. Ik woon hier in de basement van het huis en heb hier mijn eigen bad- en slaapkamer.<br />

Ik loop mijn stage hier bij C&A Group. Dit is een groep wat bestaat uit drie verschillende bedrijven.<br />

Deze bedrijven zijn C&A Industries, Apollo Steel, en Mac3. C&A Industries produceert<br />

voornamelijk machines voor de voedingsindustrie. Apollo Steel is gespecialiseerd in<br />

staalconstructies en Mac3 is een bedrijf wat gespecialiseerd is in CNC draaien en frezen. De<br />

combinatie van deze 3 bedrijven zorgt ervoor dat zij verschillende technische machines kunnen<br />

ontwerpen en produceren.<br />

De periode dat ik hier aan het werk ben heb ik het meeste te maken met C&A Industries. De eerste<br />

6 weken werk ik op de afdeling Design en Engineering. We werken hier met het programma<br />

Solidworks. Dit is een programma waarmee je 3D kunt tekenen.<br />

We ontwerpen hier constructies, transportbanden, tanks, machines, kortom alles wat met techniek,<br />

roestvast staal, staal en aluminium te maken heeft. C&A Industries werkt op dit moment aan het<br />

ontwerpen en bouwen van een complete nieuwe patatfabriek. Het ontwerpen van de fabriek is<br />

bijna klaar en de eerste constructies zijn al in productie.


69<br />

De laatste 6 weken van mijn stage ga ik voltooien in de werkplaats. Hier kan ik helpen met het<br />

bouwen van constructies van de nieuwe patatfabriek, en waarschijnlijk een tank bouwen die ik zelf<br />

ontworpen heb.<br />

Na deze periode ga ik een roadtrip van 5 weken maken door Canada. Geweldige vooruitzichten<br />

voor de komende weken dus. Sowieso de ervaring om een lange periode in het buitenland te zijn<br />

is geweldig.<br />

In de avonden rijd ik hier veel op de mountainbike samen met Andrew, maar -35°C is toch wel<br />

koud om in te fietsen. Weekends ga ik graag naar de Rocky Mountains om te skiën. Dit alles om<br />

toch wat te trainen voor het nieuwe fierljepseizoen.<br />

Helaas is dit voor mijn laatste seizoen bij de junioren niet de beste voorbereiding, en mis ik tevens<br />

de start van het seizoen. Maar aan het begin van het tweede wedstrijdblok ben ik weer terug en<br />

doe ik er alles aan om gewoon weer bij de top te komen.<br />

Doel nummer 1 dit jaar is toch echt wel ‘Laat je niet in maken door je broertje!’<br />

Groeten uit Canada en zie jullie in juni!<br />

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<br />

Voor deze <strong>editie</strong> van <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> ontvingen wij geen berichten voor de rubriek<br />

Familieberichten. Wil je een bericht plaatsen in de volgende <strong>editie</strong>?<br />

Stuur dan je kaartje of advertentie naar: info@fierljeppen.frl


70<br />

Freonen fan it fierljeppen!<br />

Een aantal jaren geleden zijn wij gestart met het opbouwen van een bestand aan “freonen fan It<br />

fierljeppen”. Het verheugt ons zeer dat wij inmiddels al een groot aantal freonen hebben mogen<br />

verwelkomen. Dit onderstreept de speciale familiaire sportband die aanwezig is rond het<br />

fierljeppen, die o.i. eeuwig moet blijven bestaan, zo vindt het FLB.<br />

Uiteraard ontvangen jullie als de freonen ook het ledenblad “<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>”, tevens hopen wij jullie<br />

het komende seizoen weer bij de wedstrijden te mogen verwelkomen.<br />

Hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde support en tot ziens!<br />

Met vriendelijke sportgroet,<br />

Bestuur FLB<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Eregalerij van “freonen fan it ljeppen”<br />

Jelle Roorda, Akkrum<br />

Elly Adema, Aduard<br />

Dirk Bout, Poortugaal<br />

Bert Koetsier, Waddinxveen<br />

Gerrit & Gerdien Procee-Fonk, Burgum<br />

Petrus de Vreeze, Bakhuizen<br />

Sjoukje Jorritsma, Drachten<br />

Pieter Yntema, Numansdorp<br />

Tine v/d Wal-Postma, It H’skip<br />

W. Draijer, Nijhuizum<br />

Gerrit Adema, Warten<br />

Jan v/d Laan, Creil<br />

Albert Oost, BuItenpost<br />

Tjabel Klok, <strong>Op</strong>einde<br />

Hendrik B. Haanstra, Workum<br />

Pieter Hielema, Kockengen<br />

Jellie v/d Meulen, Burgum<br />

Henriëtte Bos, Rotterdam<br />

Ids Woudwijk, Menaldum<br />

Jolle M. v/d Wal, It Heidenskip<br />

Trijntje Coehoorn-v/d Wal, Buitenpost<br />

P.M. Klompmaker, Oldeouwer<br />

Sjors Eiling, Workum<br />

Siebe M. v/d Wal, Workum<br />

Walke Hofstee, Grijpskerk<br />

Bauke Nauta, Leeuwarden<br />

Tjipke van Gosliga, Burgum<br />

Pieter Iedema, Buitenpost<br />

Pieter Remstedt, Heemskerk<br />

Jantina de Vreeze-v/d Wal, Kortenhoef<br />

Gelf de Boer, Veenendaal<br />

Hugo Veenker, Damwoude<br />

Petra Walsweer, Heerenveen<br />

Pieter Sikma, Hartwerd<br />

Rob Kerkhoven, Heerenveen<br />

Anna Martha v/d Mei, Tzum<br />

Rients v/d Wal, It Heidenskip<br />

Fouke de Vries, It Heidenskip<br />

Jinke Kuperus-Hoekstra, Wirdum<br />

Douwe Boersma, Amersfoort<br />

Foppe de Vries, Buitenpost<br />

Gini Witteveen, Winsum<br />

Simone Wijnstra-Westra, Tzum<br />

Obbo Buma, Nietap<br />

Wiebrand v/d Meer, Stiens


71<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Altijd al freon oftewel donateur van het Frysk Ljeppers Boun willen worden?<br />

Dit kan, voor slechts € 10,00 per jaar kunt u ons steunen!<br />

Als tegenprestatie ontvangt u dan in ieder geval:<br />

Jaarlijks ons ledenblad “<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>” met allerlei informatie en wetenswaardigheden;<br />

Korting op alle FLB uitgaven; boek, video, cd, kalender, fryske wurdlist, spelboekje, etc.<br />

U bent van harte welkom als belangstellende op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).<br />

Daarnaast zullen wij u -in samenwerking met de Ljeppers Vereniging- uitnodigen voor gezellige<br />

activiteiten rond het ljeppen zoals bowlen of volleyballen.<br />

Verder een eervolle vermelding van uw naam in de eregalerij van “freonen fan It ljeppen”.<br />

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zal worden bekeken of dit aanbod/de tegenprestatie nog<br />

kan worden uitgebreid.<br />

Wij hopen dat u ook enthousiast bent geworden en het fierljeppen wilt steunen. Vul hieronder uw<br />

gegevens in het stuur het formulier op of breng het even langs de commentaarbus tijdens een<br />

wedstrijd.<br />

Alvast bedankt!<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Aanmeldingsformulier:<br />

Ja, ik wil freon/freondinne worden van “It fierljeppen” en machtig het Frysk Ljeppers Boun om<br />

jaarlijks* (in de maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn bankrekening,<br />

nummer:<br />

……………………………<br />

Voornaam: …………………………………..…………………………………………………………… m/v **<br />

Achternaam:<br />

Adres:<br />

Postcode:<br />

Geboortedatum:<br />

…………………………………….…………………….……………………………….……..…….<br />

…………………………………….………………………………………………………………….<br />

………………………… Woonplaats: …..……………………………………………...….……<br />

…………………………………………………….…………………………………… (dd/mm/jjjj)<br />

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………...………….……………………..<br />

E-mail adres:<br />

……………………………………………………….……………………………...………………..<br />

Handtekening: ………………………… Plaats en Datum: ……………….…………………………<br />

Ledenadministratie FLB t.a.v. Johanna Deinum, Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ)<br />

*betreft: donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen voor 01/05. ** doorhalen wat niet van<br />

toepassing is<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


72<br />

FLB Fierljepleskist<br />

It Frysk Ljeppers Boun (FLB) beschikt al enkele jaren over een heuse “fierljepleskist”, die gebruikt kan<br />

worden om leerlingen van basisscholen (groep 7 en 8) op speelse wijze kennis te laten maken met de<br />

fierljepsport.<br />

De leskist geeft de mogelijkheid om zelf een of meer fierljeplessen samen te stellen. Hierbij kan uit<br />

verschillende lesvormen worden gekozen. De kist bevat zowel een theorie- als een praktijkgericht<br />

aanbod. In de kist zitten diverse lesmaterialen, zoals een spel, informatiekaarten en een dvd. Ook is er<br />

een speciale les bewegingsonderwijs ontwikkeld, waarmee in de sportzaal of op het sportveld kan<br />

worden geoefend.<br />

Er kan ook voor worden gekozen om met de groep echt te gaan slootjespringen of op excursie te gaan<br />

naar een fierljepvereniging/accommodatie. Er kan dan in het zandbed of vanaf de jeugdschans worden<br />

geoefend.<br />

Sinds kort is er een nieuwe versie van het fierljepboekje beschikbaar bij de leskist. Hierin allerlei leuke<br />

en interessante wetenswaardigheden over het fierljeppen die kinderen spelenderwijs middels vragen,<br />

foto’s en puzzel kunnen ontdekken. Een echte aanrader!<br />

<strong>Op</strong> de website van het FLB zijn hiervoor een aantal kinderpagina’s over het fierljeppen gemaakt. Voor<br />

de leerkrachten is een docentenhandleiding geschreven.<br />

De leskist wordt, bij voorkeur in het voorjaar, gratis door het FLB (inclusief de lesboekjes) aan<br />

basisscholen beschikbaar gesteld. De afdelingen bepalen zelf of zij wel of niet een vergoeding voor een<br />

praktijkdemo/les op hun fierljepaccommodatie in rekening brengen.<br />

Nadere informatie en contact kan worden verkregen via de website van het FLB: www.fierljeppen.frl.<br />

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<br />

na het nuttigen van dit<br />

heerlijke ijs, spring je<br />

zeker naar een prijs!<br />

na het nuttigen van dit<br />

heerlijke ijs, spring je<br />

zeker naar een prijs!<br />

In de volgende <strong>editie</strong> van <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> ook jouw advertentie, mits fierljepgerelateerd??<br />

Informeer naar de mogelijkheden via: info@fierljeppen.frl


73<br />

prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking<br />

Het Hoofd Bestuur van het FLB nodigt u allen uit voor de prijsuitreiking op<br />

zaterdag 4 augustus <strong>2018</strong><br />

vanaf ca. 18:00 uur in GRIJPSKERK<br />

De prijsuitreiking na afloop van de 1 e klas wedstrijd “Ello Sterenborg Bokaal’ op zaterdag 4 augustus <strong>2018</strong><br />

ziet er als volgt uit. Alle prijswinnaars zijn hierbij aanwezig.<br />

uitreiking prijzen 1 e klas wedstrijd op 4 augustus te Grijpskerk door de afdeling Grijpskerk, Ello’s<br />

Place.<br />

uitreiking 2 e en 3 e prijzen ROC Friese Poort competitie <strong>2018</strong> in de categorieën famkes, froulju,<br />

jonges, junioaren, senioaren door het Hoofd Bestuur van het Frysk Ljeppers Boun.<br />

uitreiking winnaars FLB puntenklassement <strong>2018</strong> in de categorieën dames en heren door het Hoofd<br />

Bestuur van het Frysk Ljeppers Boun.<br />

prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking<br />

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<br />

Bezoek Fierljeppolder en Fierljepmuseum (NL)<br />

Dokter Ypeylaan 8, Noardburgum<br />

SPORTACTIVITEITEN 6 augustus 13:00 - 17:00 Noardburgum Gratis activiteit<br />

We are excited: ‘fier’ betekent ‘ver’ en ‘ljeppen’ is ‘springen’,<br />

polsstokverspringen dus!<br />

Fierljeppen is een bijzondere vorm van atletiek. Sprinten, klimmen en<br />

verspringen in een sprong over het water. In de waterrijke gebieden in<br />

Nederland werd vroeger gebruik gemaakt (vooral door boeren) van een<br />

houten polsstok om sloten over te steken. De boeren gebruikten de<br />

polsstok als een vervoersmiddel om van weiland naar weiland te<br />

komen. Onze internationale teams gaan naar de fierljeppolder en het<br />

fierljepmuseum. Zij kunnen na het museumbezoek zelf de polder in<br />

gaan en ljeppen.


Fierljeppen en Culturele Hoofdstad<br />

74<br />

In <strong>2018</strong> zijn Leeuwarden en Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Een<br />

geweldige gebeurtenis waarbij in Leeuwarden en de provincie fantastische culturele<br />

activiteiten en evenementen plaatsvinden. En waarmee Fryslân zich kan<br />

presenteren en profileren.<br />

Ook zal het “Frysk-eigene” naar voren komen: de specifieke eigen cultuur van<br />

Fryslân. Daar horen ook de typisch Fryske sporten bij, fierljeppen, kaatsen en<br />

skûtsjesilen. Deze sporten komen vrijwel alleen in Fryslân voor en vormen een<br />

belangrijk onderdeel van de Friese cultuur.<br />

Het fierljeppen heeft daarin een prominente plek. Het fierljeppen is, zoals bekend,<br />

voortgekomen uit het springen over sloten in het Friese platteland met behulp van een<br />

polsstok.<br />

Daardoor is het fierljeppen geworteld in de Friese traditie en hoort het bij de Friese cultuur.<br />

Niet als folklore, maar als topsport. Omdat het naast een cultuursport ook zeer atletische<br />

sport is. Bovendien is het een zeer spectaculaire sport, die een boeiend kijkspel biedt aan<br />

het publiek.<br />

Als zomersport valt het fierljeppen helemaal binnen de periode van LH<strong>2018</strong>. Als<br />

belangrijke cultuuruiting zijn de belangrijkste fierljepwedstrijden dan ook terecht<br />

opgenomen in de agenda en programma van CH<strong>2018</strong>. Zie: www.friesland.nl/nl/culturelehoofdstad.<br />

Hoogtepunten zijn natuurlijk de Friese Kampioenschappen in Winsum en de Nederlandse<br />

Kampioenschappen in Burgum.<br />

Daarnaast zullen er demonstraties van fierljeppen worden gehouden.<br />

We verwachten dat het fierljeppen hiermee extra in de schijnwerpers zal worden geplaatst<br />

en dat we extra publiek zullen hebben dit jaar.<br />

Teije Dijk


75<br />

NK Jaarsveld - 26 augustus 2017,<br />

Dé hoogtepunten…<br />

©foto Martin de Jong<br />

Nederlandse Kampioenen Polsstokverspringen/Fierljeppen 2017, Jaarsveld – 26 augustus 2017<br />

Demi Groothedde (15.62 m), Fabiënne Overbeek (16.05 m), Reinier Overbeek (19.17 m), Freark Kramer (19.85<br />

m) en Jaco de Groot (21.57 m)


76<br />

Adressen FLB afdelingen<br />

BUITENPOST<br />

Ljeppersklub Buitenpost<br />

Jeltingalaan, 9285 WL Buitenpost<br />

WebsIte: www.ljeppersklubbuItenpost.nl<br />

E-mail: info@ljeppersklubbuItenpost.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Dries Braaksma<br />

Grytmanswei 6<br />

9138 TD Niawier<br />

tel.: 0519 – 241414<br />

tel.: 06 - 12998142<br />

driesbraaksma@ljeppersklubbuitenpost.nl<br />

SECRETARIS:<br />

Klaas Spriensma<br />

Spriensma’s Reed 4<br />

9873 TE Gerkesklooster<br />

tel.: 0512 – 351403<br />

tel.: 06 - 19989701<br />

klaasspriensma@ljeppersklubbuitenpost.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Sije Dijkstra<br />

Uithof 1<br />

9873 RL Gerkesklooster<br />

tel.: 06 - 49656212<br />

sijedijkstra@ljeppersklubbuitenpost.nl<br />

LEDEN:<br />

Marieke Jelsma, Bartele Nicolai (contactpersoon<br />

(jeugd)ljeppers), Klaas Lieuwes (gebouw- en<br />

terreinbeheerder) en Meindert Woudwijk (PR)<br />

DEMOZAKEN:<br />

Simon Willem Hoeksma<br />

Humaldawei 33<br />

9131 EN Ee<br />

tel.: 06 – 25361574<br />

info@hoeksma.frl<br />

BURGUM<br />

Ljeppersklup Burgum<br />

WebsIte: www.ljeppersklupburgum.nl<br />

VOORZITTER/DEMOZAKEN:<br />

Hans Helmholt<br />

Pater Doesburgloane 6<br />

9251 PK Burgum<br />

tel.: 0511 - 465225<br />

tel.: 06 - 51785274<br />

h.helmholt@upcmail.nl<br />

SECRETARIS:<br />

Eddy en Jildau Westra<br />

Geastmabuorren 14<br />

9251 MA Burgum<br />

tel.: 0511 - 465630<br />

eddyjildau@kpnmail.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

GerrIt Veenstra<br />

Dr. Ypeylaan 22<br />

9257 MR Noardburgum<br />

g.veenstra@planet.nl<br />

LEDEN:<br />

Ger Dirks, Thomas Helmholt en Jellie van der<br />

Meulen (g.dirks@chello,nl,<br />

thomashelmholt@hotmail.com en<br />

t.vdmeulen3@chello.nl)<br />

GRIJPSKERK<br />

Fierljepvereniging Grijpskerk e.o.<br />

WebsIte: www.fierljeppeningrijpskerk.nl<br />

VOORZITTER/SECRETARIS:<br />

Ello T. Sterenborg<br />

Burmanniastraat 17<br />

9843 EJ Grijpskerk<br />

tel.: 0594 - 212652<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Irma van der Hoek-Boersema<br />

RuIterpad 1<br />

9831 NB Aduard<br />

tel.: 050 – 4031648<br />

irma@bswilfred.nl<br />

LEDEN:<br />

Erwin van der Heide<br />

tel.: 06 - 22888668<br />

vdheide_erwin@hotmail.com<br />

Kris van der Bijl;, Piet Helmholt en Mathijs<br />

Kloppenburg<br />

DEMOZAKEN:<br />

Hugo Bosgraaf<br />

Grutto 12<br />

9843 GN Grijpskerk<br />

tel.: 0594 – 853905<br />

hbosgraaf@hotmail.com<br />

IT HEIDENSKIP<br />

Fierljepforiening It Heidenskip<br />

WebsIte: www.fierljeppe.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Lars Woudstra<br />

Estrikwurk 6<br />

8711 KD Workum<br />

tel.: 06 - 46467350<br />

lars-woudstra@hotmail.com


77<br />

SECRETARIS:<br />

Sietske Stellingwerf-Valk<br />

Kerkhoflaan 13<br />

8723 BW Koudum<br />

tel.: 0514 – 522659<br />

tel.: 06 - 22017686<br />

mts.stellingwerf-valk@comveeweb.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Gré Bokma<br />

Schuilenburg 7<br />

8713 JT Hindeloopen<br />

tel.: 0514 - 521285<br />

sybrenbokma@hetnet.nl<br />

LEDEN:<br />

Sytse Piersma, Marrit v/d Wal en Jurjen Kramer<br />

DEMOZAKEN:<br />

Lars Woudstra<br />

tel.: 06 – 46467350<br />

info@fierljeppe.nl<br />

WINSUM<br />

Fierljep Feriening Winsum e.o.<br />

WebsIte: www.fierljeppenwinsum.frl<br />

VOORZITTER:<br />

Anna Martha van der Mei<br />

Nieuwbuursterweg 46<br />

8804 RJ Tzum<br />

tel.: 06 - 29080771<br />

voorzItter@fierljeppenwinsum.frl<br />

SECRETARIS / PR / DEMOZAKEN:<br />

Freerk Broekstra<br />

Roordamaleane 11<br />

8851 GL Tzummarum<br />

tel. : 06 – 17103054<br />

secretaris@fierljeppenwinsum.frl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Thirza Diks<br />

Pier Winsemiusleane 17<br />

8831 XK Winsum<br />

tel. 0517 – 234327<br />

penningmeester@fierljeppenwinsum.frl<br />

LEDEN:<br />

Piet Boersma, Jildou Kesimaat en Allard Miedema<br />

St. Fierljepakkommodaasje Winsum<br />

WebsIte: www.fierljeppenwinsum.frl<br />

VOORZITTER:<br />

Anna Martha van der Mei<br />

SECRETARIS:<br />

Freerk Broekstra<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Thirza Diks<br />

Algemene mail voor Feriening en Stichting:<br />

info@fierljeppenwinsum.frl<br />

Website : www.fierljeppenwinsum.frl<br />

TwItter: @fierljep_winsum<br />

Facebook: www.facebook.com/fierljeppenwinsum<br />

IJLST<br />

Fierljepvereniging IJlst<br />

WebsIte: www.fierljeppenijlst.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Anna-jet Leijenaar<br />

Binnenpaed 26<br />

8623 XL Jutrijp<br />

tel.: 06 - 44085481<br />

anna-jet@hotmail.com<br />

SECRETARIS/DEMOZAKEN:<br />

Neeltje Nauta<br />

Frisiaplein 17<br />

8651 ES IJlst<br />

tel.: 0515 - 532578<br />

rjnauta@home.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

GerrIt HItzert<br />

De Cingel 5<br />

8618 NK Oosthem<br />

tel.: 0515 – 532324<br />

ghItzert@ziggo.nl<br />

LEDEN:<br />

Peter Stedehouder, Bauke Vlas, Betty van der Wal<br />

en Ruurdje Westert


78<br />

ADRESSEN FRYSK LJEPPERS BOUN<br />

Hoofd Bestuur FLB:<br />

ALGEMEEN: flb@fierljeppen.frl<br />

Vz. De heer T. Dijk<br />

Groustins 14<br />

9251 PT Burgum<br />

tel.: 0511 - 464736<br />

tel.: 06 - 53915058<br />

teije@fierljeppen.frl<br />

Secr. De heer T. van Gosliga<br />

Pr. Irenestraat 4<br />

9251 GZ Burgum<br />

tel.: 0511 – 402987<br />

tel.: 06 – 30683765 / 06 - 22784082<br />

tjipke@fierljeppen.frl<br />

Penn. De heer B. van Akker<br />

Mostermûne 5<br />

9265 LK Suwâld<br />

tel.: 0511 - 432300<br />

tel.: 06 – 52581708 / 06 - 8329 8490<br />

bert@fierljeppen.frl<br />

PR. De heer H.J. Schievink<br />

Toonstrastraat 7<br />

9251 CR Burgum<br />

tel.: 06 - 41860298<br />

henk@fierljeppen.frl<br />

JZ. De heer N. Koetsier<br />

Rijksstraatweg 166<br />

9254 DM Hurdegaryp<br />

tel.: 06 - 83592876<br />

niels@fierljeppen.frl<br />

TZ. De heer Th. Scherjon<br />

Skipfeart 13<br />

9251 JW Burgum<br />

tel.: 0511 – 842979<br />

tel.: 06 – 53906656<br />

theun@fierljeppen.frl<br />

LV. Vacant<br />

Technische Commissie FLB:<br />

Vz. De heer S.H. Boschma<br />

Uilenburg 30<br />

8651 EK IJlst<br />

tel: 0515 – 531933<br />

sytzehilbrand@outlook.com<br />

Secr. /Matr. De heer T. van Gosliga<br />

Pr. Irenestraat 4<br />

9251 GZ Burgum<br />

tel.: 0511 – 402987<br />

tel.: 06 – 30683765/06 - 22784082<br />

gossi@telfort.nl<br />

Matr. De heer G. Dirks<br />

Burg. Both. Lohmanlaan 25<br />

9251 LB Burgum<br />

tel.: 06 – 53915067<br />

g.dirks@chello.nl<br />

De heer E. van der Heide<br />

Eekebuursterweg 6<br />

9821 PC Oldekerk<br />

tel.: 06 - 22888668<br />

vdheide_erwin@hotmail.com<br />

De heer A. Heins<br />

Blomikkers 14<br />

8711 DA Workum<br />

tel.: 06 – 10630085<br />

heins.debo@wxs.nl<br />

De heer J. Jonker<br />

De Omrin 2<br />

8831 ZD Winsum<br />

tel.: 0517 – 341853<br />

jf_jonker@hotmail.com<br />

De heer A. Kramer<br />

Ursuladyk 26<br />

8724 HR It Heidenskip<br />

tel.: 06 – 12569870<br />

a.h.kramer@comveeweb.nl<br />

De heer W.S. van der Meer<br />

Lege Hearewei 38A<br />

9051 BL Stiens<br />

tel.: 06 – 22064071<br />

vandermw@xs4all.nl<br />

De heer M. van der Ploeg<br />

Reitsema Burchtstraat 5<br />

9843 BG Grijpskerk<br />

tel.: 06 – 50276520<br />

mavanderploeg@planet.nl<br />

De heer E. van der Werff<br />

Branburren 20<br />

8724 LH It Heidenskip<br />

tel.: 06 – 22532363<br />

e.v/dwerff3@ziggo.nl<br />

Wedstrijdsecretariaat FLB:<br />

ALGEMEEN: 06 - 15186943<br />

De heer S. HuItema<br />

TúnkersstrjItte 50<br />

8723 EP Koudum<br />

tel.: 0514 - 522789<br />

sjhuItema@kpnmail.nl<br />

Mevrouw J. Deinum<br />

Sluisweg 33<br />

8531 DJ Lemmer<br />

tel.: 06 - 40700536<br />

j.deinum@hetnet.nl<br />

Coördinator demonstraties FLB:<br />

De heer B. Zwaagman<br />

tel.: 06 – 24699206<br />

De heer J.T. Nauta<br />

Tel.: 06 - 10642283<br />

flbdemoteam@gmail.com<br />

De heer R. Veenstra<br />

Mostermûne 21<br />

9265 LK Suwâld<br />

tel.: 06 – 51330657<br />

remco.veenstra@hetnet.nl


79<br />

ADRESSEN FRYSK LJEPPERS BOUN<br />

Ljeppers Vereniging FLB:<br />

ALGEMEEN:<br />

ljeppersvereniging@gmail.com<br />

Mevrouw T. van der Sluis<br />

Lollumerweg 3<br />

8804 RX Tzum<br />

tel.: 06 – 49990031<br />

tjItskevdsluis@hotmail.com<br />

Commentatoren FLB:<br />

De heer J. Haanstra<br />

Trekwei 5<br />

8711 GR Workum<br />

tel. 0515 - 541727<br />

tel. 06 – 43543340<br />

johanneshaanstra@hotmail.com<br />

De heer B. Helmholt<br />

Kerkstraat 41<br />

9853 PP Munnekezijl<br />

tel.: 0594 – 687019<br />

tel.: 06 – 53969414<br />

b.helmholt@telfort.nl<br />

Ere leden FLB:<br />

De heer J. van der Laan<br />

Vuurpad 12<br />

8312 PM Creil<br />

tel.: 0527 - 274567<br />

De heer E.T. Sterenborg<br />

Burmanniastraat 17<br />

9843 BK Grijpskerk<br />

tel.: 0594 - 212652<br />

De heer S. Woudstra<br />

Oudkerk<br />

Overleden op 28-01-2000<br />

op 88-jarige leeftijd<br />

De heer S. Span<br />

Stiens<br />

Overleden op 19-04-2001<br />

op 85-jarige leeftijd<br />

De heer T.T.T. Bult<br />

Bakhuizen<br />

Overleden op 05-05-2015<br />

op 65-jarige leeftijd<br />

©foto Martin de Jong<br />

Team Fryslân wint op Friesee bodem o.l.v. coaches Bart Helmholt en Arend Hofstee de<br />

Tweekampbeker met een winst van 5.66 m, Buitenpost – 1 juli 2017


80<br />

Vrijwilligers gevraagd!!!!<br />

DIt seizoen worden er ruim 60!!! wedstrijden fierljeppen georganiseerd door de afdelingen van het<br />

Frysk Ljeppers Boun. DIt betekent ook dat we op iedere wedstrijddag zo’n 20 vrijwilligers nodig<br />

hebben om de wedstrijden goed te kunnen organiseren.<br />

Verder worden bij de ondersteunende commissies nog vrijwilligers gevraagd voor diverse taken.<br />

Wij willen daarom ook u als ouder en/of verzorger van onze (jeugd)leden of als vriend of vriendin<br />

van het fierljeppen vragen of u bereid bent om één of meerdere keren te helpen bij ‘uw’ vereniging,<br />

zodat de taken verdeeld kunnen worden en niet iedere keer een beroep op dezelfde mensen wordt<br />

gedaan.<br />

Ook kunnen de ljeppers van de 1 e klasse wedstrijden helpen bij de 2 e klasse wedstrijden en<br />

andersom. Idem bij de 3 e klasse, voornamelijk bestaande uIt jeugd.<br />

Graag ontvangen we z.s.m. dIt antwoordformulier ingevuld retour. U kunt dIt formulier uIt deze <strong>Op</strong><br />

‘e <strong>Skâns</strong> halen en afgeven bij of opsturen naar de voorzItter of secretaris van de afdeling waarvoor<br />

u zich wilt aanmelden.<br />

Bij deze persoon kunt u ook terecht voor informatie over de diverse taken.<br />

Als u verschillende data heeft ingevuld, dan betekent dIt niet dat u op al deze dagen wordt<br />

gevraagd. Als er voldoende vrijwilligers zijn, dan wordt er misschien maar één keer een beroep op<br />

u gedaan. Als u wel wordt ingedeeld, houd er dan rekening mee dat u ongeveer een half uur voor<br />

aanvang van de wedstrijd aanwezig moet zijn.<br />

Alvast bedankt voor uw medewerking!!!!<br />

Ik wil mij opgeven als vrijwilliger:<br />

Naam: ……………………………………………………………….. Tel. Nr.: …………….………………..…<br />

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………….….…<br />

Adres en woonplaats: ………………...………………………………………………………………………….…..<br />

Ik ben geïnteresseerd in één van de volgende taken en wil graag nader worden geïnformeerd door de<br />

desbetreffende commissie / afdeling:<br />

promotionele activIteIten (o.a. verspreiding wedstrijdkalenders/flyers, helpen met promotieactivIteIten)<br />

foto’s maken tijdens de wedstrijden t.b.v. websIte<br />

video (digItaal) opnames maken t.b.v. websIte<br />

websIte, nieuwsberichten/artikeltjes voor schrijven (computerervaring vereist)<br />

commentaar geven tijdens wedstrijden<br />

benaderen van mogelijke sponsoren en onderhouden sponsorrelaties<br />

Ik kan/wil tijdens de (speciale) wedstrijddagen helpen met:<br />

meten (onder begeleiding van ervaren meter)<br />

polshouder (op de schans)<br />

meten/polshouden jeugdschans<br />

koffie/frisdrank rondbrengen<br />

afstanden bij regiowedstrijden in computer invoeren<br />

stoplicht bedienen<br />

EHBO (diploma vereist)<br />

diverse hand- en spandiensten in de aanloop naar de wedstrijden o.a. onderhoud terrein en accommodatie<br />

ophangen van posters voor de speciale wedstrijden<br />

diverse taken tijdens wedstrijden (parkeerwacht, bardienst)<br />

<strong>Op</strong> de wedstrijdkalender elders in dIt blad, kunt u de wedstrijddata vinden.


81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!