graduate - Universiteit van Amsterdam

www1.fee.uva.nl

graduate - Universiteit van Amsterdam

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Amsterdam

graduate

Business

School

Masteropleiding

Financial Planning


Universiteit van Amsterdam

AgBS - Masteropleiding Financial Planning

drs. Saskya de Brieder

Roetersstraat 11

1018 WB Amsterdam

T: 020-525 4112

F: 020-525 5092

E: mfp-fee@uva.nl

I: www.agbs.nl/mfp

2


V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Amsterdam

graduate

Business

School

Masteropleiding

Financial Planning


5

6

7

9

13

14

15

16

21

22

Voorwoord

Universiteit van Amsterdam

Programmastructuur

Curriculum van de Masteropleiding Financial Planning

Doelstellingen van de Masteropleiding Financial Planning

Aanmelden en toelatingsprocedure

Kosten, start en locatie

Docenten Masteropleiding Financial Planning

Curatorium en Examencommissie

Contact

Inhoud

4


V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Voor u ligt de brochure van de Masteropleiding Financial Planning van de Universiteit van

Amsterdam. Een wetenschappelijk-beroepsgerichte opleiding georganiseerd door de

Amsterdam graduate Business School.

Particulieren hebben steeds meer behoefte aan goed financieel advies. Advies dat rekening

houdt met alle aspecten van de persoonlijke financiële situatie en ook rekening houdt met de

toekomst met al zijn onzekerheden. Advies dat zelfs richting geeft aan de persoonlijke financiële

toekomst.

Private banking adviseurs, verzekeringsmakelaars, accountants, notarissen en zelfstandige

financiële adviseurs worden met deze groeiende behoefte geconfronteerd en stellen zich steeds

ten doel daaraan tegemoet te komen. Zij wensen hun expertise daarom uit te breiden en te

verdiepen via een goede, praktisch gerichte scholing, waarbij rekening wordt gehouden met de

veranderende wetgeving op fiscaal en juridisch gebied.

De Masteropleiding Financial Planning van de Universiteit van Amsterdam biedt deze scholing,

op academisch niveau, waarbij theorie en wetgeving uitgebreid toegelicht worden met voorbeelden

uit de praktijk en waarbij de integratie van de vakken eveneens een uitdrukkelijk doel

van de opleiding is. Juist die integratie moet immers de basis vormen voor een volledig op de

persoonlijke situatie van de cliënt gericht advies. Ook de ethische eisen die aan een financieel

planner gesteld worden, komen in de opleiding aan bod.

Het onderwijs, dat in kleine groepen gegeven wordt, zorgt ervoor dat u de kennis en de

vaardigheden kunt verwerven om met succes als financieel planner te opereren en dat u, na

succesvolle afronding van de opleiding, met recht de titel Master in Financial Planning kunt

voeren.

Prof. dr. R.G.C. van den Brink

Voorzitter Curatorium

Voorwoord

5


Dr. J.A.M. (Jan) Wesseling

Directeur Masteropleiding

Financial Planning

Voor het vakgebied financiële planning zijn er in

Nederland de nodige opleidingen. Er zijn verschillen

in opleidingsduur en niveau. Het hoogst

bereikbare niveau is de Masteropleiding

Financial Planning met de daaraan gekoppelde

titel ‘MFP’. Afhankelijk van de uit te oefenen

beroepspraktijk past bij de ene persoon een

echte praktijkopleiding en is bij de andere persoon

een meer wetenschappelijk-beroepsgerichte

opleiding het beste. De Masteropleiding

Financial Planning van de Universiteit van

Amsterdam richt zich op de laatste groep en is

daarmee grensverleggend.

Sinds 1998 biedt de Universiteit van Amsterdam

de opleiding tot Master in Financial Planning,

heel officieel zelfs de academische titel Master

of Arts in Financial Planning.

Na de overgang in Europa op het Bachelor-

Mastersysteem in het hoger onderwijs went

men zo langzamerhand aan de Mastertitel.

Er bestaat een toenemende behoefte aan deze

(academische) hoog gekwalificeerde financiële

planners. Financiële planners op dit niveau

werken niet alleen met de huidige begrippen en

technieken, maar zijn ook in staat deze kennis

en vaardigheden kritisch te beoordelen en waar

nodig aan te passen en uit te breiden. Een

Master in Financial Planing van de Universiteit

van Amsterdam kan niet alleen zijn verworven

kennis en vaardigheden in de praktijk toepassen,

maar is ook in staat nieuwe kennis op het vakgebied

te ontwikkelen.

De titel MFP behaald aan de Amsterdam

graduate Business School van de Universiteit

van Amsterdam staat dan ook borg voor advies

op niveau.

Bent u geïnteresseerd geraakt in de opleiding

na het lezen van deze brochure dan nodig ik u

gaarne uit voor een kennismakingsgesprek.

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

De Universiteit van Amsterdam heeft zijn

ontstaansgeschiedenis reeds in de 17e eeuw.

Amsterdam was in die tijd een van de meest

belangrijke havens en handelscentra van de

wereld. In 1632 werd het Athenæum Illustre,

de voorloper van de Universiteit van

Amsterdam, opgericht.

Nu heeft de Universiteit van Amsterdam

gebouwen verspreid over heel Amsterdam.

De universiteit geeft haar karakter aan de

stad en de stad geeft haar karakter aan de

universiteit. Begonnen met een klein gebouw,

is de universiteit uitgegroeid tot een van de

grootste van Nederland met ongeveer 22.000

studenten en meer dan 5.000 medewerkers.

De Amsterdam graduate Business

School

Door de jaren heen heeft de Faculteit der

Economische Wetenschappen en Econometrie

van de Universiteit van Amsterdam een sterke

portefeuille opgebouwd van Master- en

Executive programma’s op het gebied van

business, accounting & control en finance.

Deze programma’s behoren tot de beste

opleidingen binnen hun vakgebied. Deze

programma’s zijn nu ondergebracht in de

Amsterdam graduate Business School.

De AgBS heeft als logo gekozen voor het

kogschip. Dit logo staat voor ontdekking,

avontuur, handel en economie. Natuurlijk

symboliseert het schip ook de thuishaven

Amsterdam.

Universiteit van

Amsterdam

De AgBS biedt plaats aan academisch onderwijs

en onderzoek op het gebied van bedrijfseconomie

en business binnen de Universiteit

van Amsterdam. Zij bouwt voort op de

bestaande succesvolle traditie van onderwijs

in kleinschalige en interactieve seminars,

waardoor studenten een maximaal rendement

behalen. Het casegericht onderwijs stimuleert

de studenten intensief met de stof te werken.

Door deze praktijkgerichte aanpak, gecombineerd

met een academische achtergrond,

bieden de opleidingen de studenten een

uitstekend carrièreperspectief.

6


V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Alle aspecten die de financieel planner nodig

heeft om tot een gedegen advies te komen,

zijn opgenomen in de Masteropleiding

Financial Planning. De opleiding is hooggewaardeerd

en biedt een goed carrièreperspectief.

De opleiding speelt in op de meest

recente ontwikkelingen op het gebied van

fiscale wetgeving, beleggen en op de overige

instrumenten die voor een financieel planner

van belang zijn. Na een succesvolle afronding

van de opleiding heeft de student recht op de

titel Master in Financial Planning en heeft de

afgestudeerde voldoende bagage om te kunnen

inspelen op veranderingen in de relevante

vakgebieden in de komende jaren.

Lesmethoden

Programmastructuur

De kwaliteit van de opleiding wordt in hoge

mate bepaald door de kwaliteit van de

docenten. De docenten die in de opleiding

participeren zijn hoogleraar of kerndocent

bij de Faculteit der Economische Wetenschappen

en Econometrie en de Faculteit der

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van

Amsterdam alsmede consultants die actief zijn

in de financiële sector. Juist de combinatie van

deze twee gebieden maakt dat de opleiding

in theoretisch opzicht actueel en van hoog

niveau is, terwijl tegelijkertijd adequaat

ingespeeld kan worden op vragen en ontwikkelingen

uit de markt.

De groepsgrootte van maximaal vijfentwintig

studenten stimuleert de interactie tussen

docent en student alsmede tussen de studenten

onderling. Bij diverse vakken van de opleiding

wordt gebruik gemaakt van casusgericht

onderwijs, waardoor een uitstekende wisselwerking

tussen theorie en praktijk bestaat. In

het vak Vaardigheden en door de Integratiemodule

wordt een gedegen vorming gegeven

in mondelinge en schriftelijke communicatie

Opbouw colleges

De opleiding bestaat uit twee collegejaren en

een periode van ongeveer vier maanden

waarin de afsluitende scriptie wordt geschreven.

Voor een eventuele vrijstelling van het

eerste collegejaar, wordt naar het hoofdstuk

“Aanmelden en toelatingsprocedure”

verwezen.

Alle colleges worden in het Nederlands

gegeven. Bij een enkel vak wordt gebruik

gemaakt van Engelstalige literatuur. De

colleges worden gegeven op dinsdagmiddag

(15.30-17.30 uur) en avond (18.30-20.30 uur).

Op een collegedag komen twee modules uit

het programma aan bod. Iedere module

wordt afgesloten met een tentamen, waardoor

de studielast verspreid wordt over het collegejaar.

Na afloop van het tweede collegejaar

kan direct met de afstudeeropdracht worden

begonnen.

7


V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Afgestudeerden 2003

Aanwezig

S. Bouma MFP

D.R.H. Duine MFP

Mw. E.M. Hogeland MFP

J. Krijgsman MFP

Mw. G.A.E. van Leeuwen MFP

Mw. I.Y. van Mechelen-De Vries MFP

Mr. F.E. Olberts MFP

P.C.F. Rijns MFP

Ing. H.J. Steenhuis MFP

K. Vreeling MFP

H.D.M.J. van Wersch MFP

Afwezig

Mr. W. Bosman MFP

Drs. H.J. Butôt MFP

Drs. E. van Dam MFP

M.C.J. Luiten MFP

P.J.M. Maas MFP

T.J.O. Warmerdam MFP

8


Wouter Rijpma

Student afstudeerfase

Opleiding:

HEAO

Werkgever en functie:

Zelfstandig Financieel planner

Al in 2000 ben ik mij gaan oriënteren op een

vervolgstudie. Na een grondige afweging van

de mogelijkheden heb ik voor de

Masteropleiding Financial Planning van de

Amsterdam graduate Business School gekozen.

Vanaf 1997 ben ik lid van de Amerikaanse

Financial Planning Association en heb ik een

sterke focus op internationale ontwikkelingen.

Een Masteropleiding Financial Planning past

voor mij precies in het beeld dat ik voor de toekomst

voor ogen heb. In de toekomst wil ik

meer internationaal gaan werken met cliënten.

Dat houdt in dat een brede basis van kennis

noodzakelijk is, waarna ik mij verder kan verdiepen

in de fiscale kenmerken van Financial

Planning in de landen in West-Europa. In dit

kader behoort een functie binnen de

International CFP-Council tot de mogelijkheden.

Vanaf 1 januari 2002 bedien ik mijn cliënten op

uurbasis. In de gesprekken met cliënten merk ik

de toegevoegde waarde van de opleiding. Als

generalist in de Financial Planning, en als specialist

op het gebied van Europese pensioensystemen,

zijn alle vakken binnen het curriculum van

de opleiding voor mij interessant. Mijn kennisniveau

is door de opleiding enorm verbreed,

waardoor ik beter kan adviseren.

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Eerste collegejaar

Kwantitatieve Methoden I

In dit onderdeel worden de belangrijkste

kwantitatieve concepten uiteengezet. Er wordt

begonnen met een korte herhaling van

wiskunde en statistiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden

zullen formules worden uitgelegd.

Onderwerpen op het gebied van financiële

rekenkunde, pensioencalculaties en relevante

aspecten van statistiek komen aan bod.

Het gebruik van Excel als een rekeninstrument

maakt deel uit van de cursus. Ook zal kennisgemaakt

worden met adviessystemen. Aan

iedere student wordt een professioneel

planningspakket beschikbaar gesteld.

Beleggen I

Het doel van deze module is om theorie van

beleggen en praktijk dichter bij elkaar te

brengen. De financieel planner moet in overleg

met zijn cliënt voortdurend afwegingen

maken. De nadruk zal worden gelegd op de

constructie van de portefeuille. Aandacht zal

worden besteed aan het optimaliseren van de

portefeuille zodat deze overeenkomt met het

risicoprofiel van de klant. In deze module

gaat het over het vermijden van grote risico’s

zonder het rendement aan te tasten. Het

CAPM-model, welke een schatting geeft van

de relatie tussen risico en rendement van een

aandeel, en het Multifactormodel zullen

behandeld worden. De efficiënte markthypothese

en de gevolgen van deze hypothese

staan centraal. Er zal ook worden ingegaan

op de bezwaren van deze hypothese.

Economisch Beleid en

Financiële Planning

Voor het bepalen van de optimale financiële

planning is inzicht in het functioneren van

het monetaire en financiële systeem van

wezenlijk belang. De module geeft een overzicht

van rol en betekenis van financiële

markten en instellingen. Er wordt ruimschoots

aandacht besteed aan de invloed van

Curriculum van de

Masteropleiding

Financial Planning

monetair beleid op de economie. De rol van

de Europese Centrale Bank en de nationale

centrale banken in de Europese en Monetaire

Unie komt aan bod. Ook actuele onderwerpen

als het toezicht op financiële instellingen en

het bewaken van monetaire en financiële

stabiliteit komen aan de orde. De student

wordt in staat gesteld een visie te ontwikkelen

op inflatie, rente, aandelen- en obligatiekoersen

en de valutamarkt.

Fiscale Aspecten van

Financiële Planning I

Om de fiscale aspecten van financiële planning

goed te doorgronden is basiskennis van de

structuur van de belastingwetgeving vereist,

zowel ten aanzien van de nationale als de

internationale aspecten. Naast de behandeling

hiervan komen in deze module de fiscale

consequenties van beleggingen en van de

verschillende rechtsvormen aan de orde.

Ook aan consequenties van beleggingen in

het buitenland en emigratie wordt aandacht

besteed.

Pensioenen en

Levensverzekeringen

Pensioenen en levensverzekeringen spelen een

belangrijke rol bij financiële planning. In deze

module wordt ingegaan op de belangrijkste

stukken civiele wetgeving, zoals de Pensioenen

Spaarfondsenwet en de Wet Pensioenverevening

bij scheiding. Vervolgens wordt

ingegaan op de diverse pensioensystemen, de

kosten van dergelijke regelingen en de fiscale

behandeling bij werkgever en werknemer.

De particuliere regelingen zoals de lijfrente

en de kapitaalverzekering komen uiteraard

ook aan de orde, waarbij we bij alle onderwerpen

niet alleen ingaan op de huidige regels,

maar ook op de te verwachten wijzigingen.

Sociale Verzekeringen

Het stelsel van sociale zekerheid is een

onmisbare component in de financiële planning,

met name voor de minder vermogende

9


Edith van Kampen

2e jaars student

Opleiding:

Erkend Assurantie-agent B, Pensioenpraktijk,

Branche Leven, NIBE Effectenbedrijf

Werkgever en functie:

AXA Verzekeringen B.V., account manager

In 1984 ben ik mijn loopbaan gestart in de assurantie-branche.

Na diverse functies bij het intermediair

heb ik in 1992 de overstap gemaakt

naar verzekeraar & vermogensbeheerder AXA

Verzekeringen B.V. Het werken met mensen in

combinatie met de financiële dienstverlening

vind ik boeiend, interessant en afwisselend. De

financiële wereld is continu in beweging.

Permanente educatie is daarom ook van

essentieel belang om je te kunnen onderscheiden

in de markt en je klanten van een gedegen

advies te kunnen voorzien. Vorig jaar heb ik een

bewuste keuze gemaakt om de volledige opleiding

te volgen om alle lesstof te kunnen absorberen.

De studie wordt zeer gestructureerd aangeboden,

het is actueel, overzichtelijk en er is

veel interactie met de docenten en met de

medestudenten. Wat ik erg prettig vind is dat

ieder vak wordt afgerond met een tentamen.

Zo blijft de opleiding bijzonder overzichtelijk.

Met de Masteropleiding Financial Planning

bereik ik op een efficiënte wijze verdieping van

kennis en inzicht. Nu al pluk ik de revenuen van

mijn investeringen.

Het ontwikkelen van visie op de economische,

fiscale en juridische ontwikkelingen en het leggen

van de verbanden is verrassend. Ik had nooit

gedacht zoveel voldoening uit deze opleiding te

halen. Het volgen van de Masteropleiding

Financial Planning is een logisch gevolg van

zetten geweest daar ik mij wil profileren als

professional.

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

particulier. Het vormt een vangnet voor

gebrek aan middelen. De colleges behandelen

wie waarvoor en tegen welke premie verzekerd

is. Gekeken wordt naar inkomensverlies als

gevolg van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid,

overlijden en ouderdom.

Naast het stelsel zelf komen ook de gedragseffecten

die de regelingen oproepen aan de

orde. Het zijn deze effecten die de regelingen

steeds weer onderwerp van politieke discussie

maken en hun houdbaarheid verkorten.

Daarom wordt ook aandacht besteed aan die

discussies en plannen voor verandering.

Zodat de financieel planner niet alleen de

huidige regels kent maar ook rekening kan

houden met toekomstige aanpassingen.

Huwelijksvermogens- en Erfrecht I

Een optimale financiële planning is gegrond

op een zorgvuldige regeling van de juridische

verhoudingen tussen echtgenoten, ouders en

kinderen en (toekomstige) erflater en erfgenamen.

Kennis van het huwelijksvermogensrecht

en het erfrecht is daarbij onontbeerlijk.

In deze module zullen de voor de praktijk

belangrijkste punten worden doorgrond.

Daarbij zal ook aan de relevante fiscale

aspecten niet voorbij worden gegaan.

Verschillende aspecten worden aan de hand

van cases nader uitgewerkt.

Vaardigheden

In de bijeenkomsten worden schriftelijke en

mondelinge vaardigheden geoefend die voor de

werkpraktijk van financiële planners van belang

zijn. Iedere student schrijft een betogende

tekst, gericht op het overtuigen van de lezer (in

meerdere versies), en iedere student houdt een

mondelinge presentatie. Bij de schriftelijke

vaardigheden gaat het om de algemene eisen

die gelden voor teksten (tekstopbouw, zinsconstructies

en spelling bijvoorbeeld) en om de

specifieke eisen van het teksttype ‘het betoog’

(inhoud van het betoog, keuze van de argumenten,

mate van overtuigendheid enzovoort).

Bij de mondelinge vaardigheden gaat het erom

door te oefenen meer inzicht te krijgen in wat

bepaalt of een presentatie effectief, overtuigend

en onderhoudend is.

Tweede collegejaar

Huwelijksvermogens- en Erfrecht II

Het huwelijksvermogens- en erfrecht is geen

rustig bezit, maar aan grote veranderingen

onderhevig. Per september 2002 is de tweede

tranche van de modernisering van het

huwelijksvermogensrecht ingevoerd met een

wettelijke regeling van het verrekenbeding.

Op 1 januari 2003 is nieuw erfrecht ingevoerd,

waarin het belang van de langstlevende echtgenoot

het wettelijk erfdeel van de afstammelingen

overheerst. Nu staat de vervanging

van de hele wettelijke gemeenschap van

goederen op stapel. Notarissen passen hun

modellen voor huwelijkse voorwaarden en

testamenten aan en is er veel nieuwe rechtspraak,

bijvoorbeeld over de privé-boekhouding,

de waardering van incourante aandelen

bij echtscheiding, de verdeling van huizen in

gezamenlijke eigendom en pensioenverrekeningen.

Onder deze stormachtige

ontwikkelingen moet de financieel planner

rust en zekerheid brengen. Tijdens de cursus

leren de deelnemers aan de hand van actuele

casussen de nieuwe ontwikkelingen te

analyseren. Hierbij wordt hen de vaardigheid

van het schrijven van juridische notities

bijgebracht, want op vragen over de nieuwe

ontwikkelingen moet een professionele

financieel planner kort en helder antwoorden

en tevens wetenschappelijk, dat wil zeggen

volledig en betrouwbaar, zijn.


V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Vastgoedbeleggingen

Aan de orde komen de unieke karakteristieken

van vastgoed in vergelijking met andere

activa en de overwegingen van hoe en wanneer

geïnvesteerd moet worden in onroerend

goed. In dit kader wordt aandacht besteed

aan het eigen huis en beleggen, taxaties, en

verschillende beleggingsmogelijkheden in

vastgoed voor particulieren.

De Directeur-Grootaandeelhouder

en zijn BV

Bij dit vak wordt uitgebreid stilgestaan bij de

fiscale aspecten van een directe overdracht van

een onderneming (activa-passiva transactie)

dan wel een indirecte bedrijfsoverdracht

(aandelenverkoop). In dat kader zal aandacht

worden geschonken aan de omzetting van

een eenmanszaak in een BV, het opzetten van

een holdingstructuur (fiscale eenheid) alsmede

aan fiscale faciliteiten in de vorm van een

aandelen- en bedrijfsfusie. Tevens zullen de

fiscale gevolgen van de financiering van de

overdracht met behulp van eigen vermogen

dan wel vreemd vermogen worden behandeld.

Kwantitatieve Methoden II

Er wordt aandacht besteed aan de theorie

van planningscalculaties: de principes van

financieel rekenkundige berekeningen, het

opzetten van een equivalentievergelijking en

het oplossen ervan, en verschillende onderwerpen

die voor de financieel planner in

praktijk van belang zijn. Daarnaast komen

praktische aspecten aan bod zoals de tools

die de financieel planner ter beschikking

staan. De financieel planner behoort verder

te weten welke verzekeringsvormen er

bestaan. In het college komt de theorie van

de verschillende vormen aan bod zoals die

van de verzekering bij leven, verzekering bij

overlijden, de gemengde verzekering en de

verzekeringen van ouderdoms- en weduwenpensioen.

Na afronding moet de student in

staat zijn (ook nieuwe) financiële (verzekerings)producten

te kunnen beoordelen en te

vergelijken, en met specialisten op financieel

en actuarieel gebied te kunnen communiceren.

11


Ineke van Mechelen

Alumnus

Opleiding:

Masteropleiding Financial Planning UvA

Werkgever en functie:

ABN AMRO Bank NV,

Regio Specialist Vrije Beroepen Medisch

Na de Leergang Private Banking van de ABN

AMRO wilde ik mij gaan verdiepen in financial

planning. Als specialist Vrije Beroepen Medisch

is het van belang cliënten op zowel het zakelijke

vlak als in de privé-sfeer op topniveau te bedienen.

Door de cliënten en de werkgever worden

steeds hogere eisen gesteld aan het kennisniveau

van de adviseur. Mijn rugzak dient dan

ook met voldoende bagage gevuld te zijn.

Een collega attendeerde mij op de

Masteropleiding Financial Planning van de

Universiteit van Amsterdam. Op basis van mijn

vooropleiding ben ik direct toegelaten tot het

tweede jaar en in september 2001 gestart met

de opleiding. In februari 2003 ben ik afgestudeerd.

Ik ervaar dagelijks de toegevoegde

waarde van de opleiding in mijn functie. Het is

van belang deze kennis actueel te houden.

De opleiding heeft mij verdieping en verbreding

van mijn kennis op het gebied van financial

planning gegeven. Een toegevoegde waarde

waarvan niet alleen ik, maar ook mijn cliënten

optimaal profiteren.

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Beleggen II

Deze module bouwt voort op Beleggen I. Er

wordt onder meer aandacht besteed aan de

waardering van obligaties en de invloed van

de marktrente op de obligatiekoers. Ook

zullen we zien hoe investeerders het renterisico

kunnen meten en beheren. Het tweede

deel van deze module gaat over aandelenanalyses.

Er wordt begonnen een kort overzicht

van macro-economische en industrietak

analyse. Uiteindelijk wordt de intrinsieke

waarde van het aandeel berekend, en kan

bepaald worden of het over- of ondergewaardeerd

is in vergelijking met de beurswaarde.

Estate Planning

Estate Planning heeft onder andere ten doel

het voorkomen dat te veel successierecht

moet worden betaald in geval van overlijden.

Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door

de aanpassing van bestaande huwelijkse

voorwaarden, het opstellen van een testament,

het doen van schenkingen aan de (klein)kinderen

tijdens het leven, het sluiten van

verzekeringen, alsmede het treffen van adequate

maatregelen die ten doel hebben de

overname van een onderneming te vereenvoudigen.

Daarbij is het van groot belang dat

de te treffen maatregelen goed op elkaar aansluiten.

Deze aspecten worden aan de hand

van een casuspositie nader uitgewerkt.

Fiscale Aspecten van

Financiële Planning II

Hier komt met name de fiscale planning ten

aanzien van onroerende zaken, hypotheek-,

beleggings-, pensioen- en verzekeringsvormen

aan de orde. Ook aan internationale aspecten

wordt de nodige aandacht besteed. Een en

ander wordt behandeld aan de hand van de

fiscale systematiek zodat ook de fiscale

consequenties van alternatieven kunnen

worden beoordeeld. Bij de behandeling van

de stof komen ook de allernieuwste ontwikkelingen

in de wetgeving en rechtspraak aan

de orde.

Behavioural Finance en Financiële

Integriteit

Het vak Behavioural Finance en Financiële

Integriteit besteedt aandacht aan de invloed

van psychologische mechanismen op het

gedrag van beleggers en aan de ethische eisen

die aan de planner worden gesteld. Daarbij

staat de vraag centraal hoe beleggers omgaan

met informatie, en hoe zij financiële uitkomsten

waarderen. Door inzicht in de psychologische

mechanismen die hierbij een rol

spelen kan de financieel planner ontwikkelingen

op financiële markten beter begrijpen

en erop anticiperen. Ook kan hij voor zichzelf

en zijn klant de valkuilen van beleggerpsychologie

vermijden. De behavioural

finance literatuur wordt geïllustreerd met

voorbeelden uit de praktijk, zoals kuddegedrag

en hypes, en paniek op financiële

markten. Recente ontwikkelingen op financiële

markten hebben ook duidelijk gemaakt dat

aan zorgvuldige advisering van klanten hoge

eisen worden gesteld. De colleges brengen

het spanningsveld waarbinnen de planner

werkt - commerciële doelen en de zorgplicht

- in kaart. In de colleges worden de relevante

onderwerpen uit de literatuur behandeld en

zal de regelgeving in Nederland en het buitenland

aan de orde komen. Verder wordt een

aantal uitspraken van klachtencommissies en

rechters besproken. Ook wordt aan de deelnemers

gevraagd om vanuit hun eigen ervaring

bij te dragen aan de bijeenkomsten.

Integratiemodule

Het doel van het integratievak is om de verschillende

vakgebieden van de financiële

planning te behandelen vanuit het oogpunt

van de cliënt. De onderlinge dwarsverbanden

tussen de vakgebieden en de strijdigheden

worden aan de hand van een tweetal cases

behandeld. De cases bestaan uit een videofilm

en een compleet cliëntdossier. De student

dient de dossiers te analyseren en uit te werken

in een financieel plan. Tijdens de colleges

worden de uitwerkingen besproken. Er wordt

tevens aandacht besteed aan de dagelijkse

adviespraktijk en de integratieproblematiek

die daarmee samenhangt.

12


V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Doelstellingen van de

Masteropleiding

Financial Planning

Veel recente financieel-economische ontwikkelingen

maken dat particuliere cliënten

vaker behoefte hebben aan een persoonlijk

financieel advies:

■ De overheid trekt zich terug uit de sociale

voorzieningen.

■ Toenemende internationale mobiliteit leidt

tot toenemende complexiteit op het gebied

van pensioenen en sociale zekerheid.

■ Pensioenen staan onder druk en worden

mogelijkerwijs gedeeltelijk geprivatiseerd.

■ Vanzelfsprekendheden - zoals de ‘vaste

baan’ - worden steeds minder vanzelfsprekend.

■ Er komen in toenemende mate grote

vermogens vrij, afkomstig van erflaters.

■ De grote dynamiek in de internationale

financiële markten heeft ook gevolgen

voor de particulier.

■ Het erfrecht is in beweging en maakt een

gedegen advisering noodzakelijk.

Er zijn verschillende instanties waar de consument

voor diensten op dit gebied terecht

kan: de hypotheekadviseur, de notaris, de

accountant, de belastingadviseur of de

levensverzekeringsdeskundige. Door de toenemende

complexiteit van de regelingen en

de veelheid aan mogelijkheden wordt een

afstemming van de verschillende adviezen

steeds belangrijker. Cliënten zijn dan ook

gebaat bij een gedegen en consistent totaaladvies

uit één hand: de financieel planner.

Zo’n advies beperkt zich niet alleen tot

zaken zoals het huidige inkomen en het aanwezige

vermogen. Een totaaladvies wordt in

nauwe samenspraak met de cliënt opgesteld

en bevat ook juridische en verzekeringstechnische

componenten en houdt daarnaast

rekening met omgevingsvariabelen zowel op

korte als op lange termijn. Een financieel

planner moet daarom kunnen putten uit een

groot arsenaal aan kennis en vaardigheden.

De Masteropleiding Financial Planning van

de AgBS brengt uw kennis en vaardigheden

op het gebied van financiële planning op een

hoog professioneel niveau. De opleiding is

bestemd voor eenieder die in de dagelijkse

praktijk te maken heeft met financiële planning

en zich wenst te ontwikkelen tot een

professionele financieel planner, uitgerust

met de kennis en vaardigheden die het voeren

van de titel Master in Financial Planning

rechtvaardigen.

Na voltooiing van het programma zijn de

studenten in staat om:

■ Een intakegesprek te voeren om de doelstellingen,

behoeften en prioriteiten van

de cliënt te herkennen.

■ Een financieel plan op te stellen op basis

van inventarisatie en analyse met gebruikmaking

van een uitgebreid assortiment

financiële, fiscale en verzekeringstechnische

instrumenten, rekening houdend met de

juridische beperkingen.

■ Een analyse te maken waarbij de huidige

en toekomstige inkomens- en vermogenssituatie

wordt gespiegeld aan de wensen

en behoeften.

■ Optimaal te adviseren aan particuliere

cliënten met behulp van het financieel

plan over inkomens- en vermogensstructurering.

■ Actieve begeleiding te bieden aan cliënten

met als doel een langdurige en voor beide

partijen gedegen relatie op te bouwen en

te behouden.

■ Het financieel plan aan te passen op basis

van veranderende omstandigheden van de

particuliere cliënt.

■ Internationale financiële ontwikkelingen

te signaleren en deze weten te vertalen

naar het advies van de cliënt.

13


Bernard Driessen

Tweedejaarsstudent

Opleiding:

Assurantieopleidingen en certificaat

Federatie Financiële Planners

Functie: Financieel planner

In mijn vorige leven was ik directeur/eigenaar

van een middelgroot assurantiekantoor. Mijn

speciale belangstelling had de advisering van

toekomstvoorzieningen zoals pensioen, arbeidsongeschiktheid

etc. Daardoor kwam bijna

vanzelfsprekend financiële planning in beeld.

In 2002 ben ik gestart als financieel planner. Ik

adviseer uitsluitend op declaratiebasis, omdat

dat naar mijn mening de zuiverste en duidelijkste

manier van adviseren is.

Als verzekeringsadviseur heb ik steeds gestreefd

naar optimalisatie van mijn kennis omdat ik het

belangrijk vond mij door kennis te kunnen onderscheiden

in een grijze markt. Ook als financieel

planner wil ik mij subjectief en objectief onderscheiden.

Met subjectief bedoel ik dat de klant een

goed advies krijgt. Met objectief dat de (aspirant-)klant

kan zien op welk kennisniveau ik opereer.

De eerste aanzet was het FFP certificaat, daarna

kwam de Masteropleiding in beeld. Ik heb de

informatie van de verschillende opleidingsinstituten

vergeleken. Uiteindelijk is de keuze op de UvA

gevallen omdat het studieprogramma aansloot bij

mijn wensen en ik deze opleiding in twee jaar kon

afronden. Daardoor kunnen alle onderwerpen

goed worden uitgediept en wordt ik toch niet

opgescheept met een overladen programma.

Inmiddels heb ik het eerste jaar met goed gevolg

afgesloten. Wat mij tegenviel was de aandacht

voor de details, het wetenschappelijke. Ik ben

meer een generalist, een man van de grote lijnen.

Wat me - achteraf - tevreden stemt is dat ik

door de grotere diepgang in staat ben om problemen

beter te herkennen, te analyseren en zelf

oplossingen te bedenken. Ik ben daardoor een

betere gesprekspartner voor andere adviseurs

van de klant, zoals de notaris en de accountant.

Wat ik prettig vond was de aanspreekbaarheid

van de docenten. Bij vragen of opmerkingen

werd ik prompt voorzien van de gewenste informatie.

Zelfs discussie over de tentamenantwoorden

bleek mogelijk.

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Masteropleiding Financial Planning is

bedoeld voor financiële dienstverleners die

hun particuliere clientèle voorzien van

persoonlijk financieel advies: HBO’ers en

academici (bedrijfskundigen, economen en

fiscaal juristen) die sinds enkele jaren werkzaam

zijn in een werkomgeving waarin

financiële planning centraal staat (bankinstellingen,

financiële adviesbureaus, etc.).

Naast het vereiste opleidingsniveau en de

werkervaring wordt een gezonde ambitieuze

instelling verwacht. De opleiding vergt

wekelijks zo’n acht tot twaalf uur zelfstudie,

naast de wekelijkse college-uren.

Vrijstelling eerste collegejaar

Studenten die een erkende post-HBO

opleiding Financial Planner hebben afgerond,

kunnen vrijstelling krijgen voor het eerste

collegejaar. Tevens kunnen studenten die het

examen bij de Federatie Financieel Planners

met goed gevolg hebben afgelegd én een

opleiding op (minimaal) HBO-niveau hebben

afgerond, vrijstelling verkrijgen voor het eerste

collegejaar.

De vrijstellingen worden u voorafgaand aan

de opleiding schriftelijk medegedeeld.

Toelatingsprocedure

Aanmelden en

toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure kent de volgende

stappen:

Aanmelden

U kunt zich voor de opleiding aanmelden

met bijgaand formulier waarin u verzoekt

om een oriëntatiegesprek. U gaat hiermee

nog geen enkele verplichting aan. Vergeet u

niet uw curriculum vitae en kopieën van

relevante diploma’s, cijferlijsten en getuigschriften

mee te sturen.

Oriëntatiegesprek

Aan de hand van de door u aangeleverde

gegevens wordt nagegaan of een afspraak

voor een oriëntatiegesprek zinvol is. In dit

gesprek wordt aan de hand van de toelatingscriteria

vastgesteld of u aan de toelatingseisen

voldoet. Eventuele deficiënties worden aan

de hand van dit gesprek geïnventariseerd en

in overleg met de potentiële student wordt

bepaald hoe en op welke wijze deze deficiënties

kunnen worden weggewerkt. Ten slotte

wordt door de gesprekvoerders in overleg

met de Examencommissie bepaald of en

onder welke voorwaarden de kandidaat

definitief kan worden toegelaten.

Inschrijving van de toegelaten kandidaat

Een kandidaat die is toegelaten tot de opleiding

wordt uitgenodigd zich officieel in te

schrijven voor de opleiding. Pas nadat het

inschrijfformulier is ontvangen, wordt een

plaats gereserveerd.

14


V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Kosten

Voor het eerste en tweede collegejaar

bedraagt het cursusgeld € 8.000 1 per jaar.

Voor het derde collegejaar (de afstudeerfase)

bedraagt het cursusgeld € 2.500. In dit

bedrag zijn inbegrepen de kosten van de verplichte

boeken, de syllabi, de maaltijden,

koffie/thee en de tentamengelden.

Start

Kosten, start en locatie

De colleges starten in september.

Locatie

De colleges vinden plaats in het gebouw van

de Amsterdam graduate Business School aan

de Roetersstraat 11 in Amsterdam. Dit is een

modern gebouw met goede faciliteiten. In het

gebouw bevinden zich tevens de faculteitsbibliotheek,

universitair restaurant Agora en

café Krater.

De AgBS is goed te bereiken met zowel het

openbaar vervoer als - buiten de spits - per

auto. Een uitgebreide routebeschrijving is op

de website te vinden.

1 Het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het

bestuur


Mr. Marcel Beentjes

Fiscale Aspecten van

Financiële Planning

Marcel Beentjes studeerde Fiscaal

Recht aan de Universiteit van

Amsterdam. Sinds 1984 is hij

werkzaam in de belastingadviespraktijk,

waarvan dertien jaar bij

een van de grootste belastingadvieskantoren

ter wereld.

Inmiddels heeft hij een eigen

belastingadvieskantoor, Beentjes

B e l a s t i n g a d v i -

seurs. Dit kantoor houdt zich vooral

bezig met de generale belastingadviespraktijk.

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

K.P. Breukelaar FFP,

Integratiemodule

Kapé Breukelaar studeerde Bedrijfskunde

aan de Universiteit Nijenrode

te Breukelen, waar hij een

Bachelors Programme of Business

Administration volgde. Vervolgens

is hij een aantal jaren werkzaam

geweest bij MeesPierson Private

Banking te Amsterdam. In 1996

richtte hij zijn eigen bedrijf Capital

Consult & Coaching op. Capital

Consult & Coaching is een financiële

dienstenorganisatie, gespecialiseerd

in de doelgroep vermogende

particulieren en ondernemers.

Daarnaast is hij voorzitter van de

Vereniging Onafhankelijke Financiële

Planners en was hij medeoprichter

van de Vereniging Federatie

Financiële Planners. Sinds 2000 is

hij lid van de redactie van het

Vakblad Financiële Planning van

Kluwer. Hij is columnist voor diverse

kranten en tijdschriften.

Docenten

Masteropleiding

Financial Planning

Dr. Pieter H.F.M.

van Casteren

Kwantitatieve Methoden I

Pieter van Casteren is universitair

docent bij de afdeling Kwantitatieve

Economie. Hij doceert

statistiek binnen de economieopleidingen

en bij de Masteropleiding

Financial Planning en

econometrie binnen de kwantitatieve

studierichtingen. Hij is afgestudeerd

en gepromoveerd in de

econometrie en zijn onderzoek

richt zich voornamelijk op statistische

modelselectiecriteria.

Prof. dr. Piet M.A.

Eichholtz

Vastgoedbeleggingen

Piet Eichholtz is in 1988 afgestudeerd

aan de Universiteit van

Amsterdam in Economie. Zijn PhD

in Vastgoedeconomie heeft hij in

1994 behaald aan de Universiteit

van Maastricht. Sindsdien heeft hij

een carrière opgebouwd in de academische

wereld en in het bedrijfsleven.

Hij is als hoogleraar Vastgoedeconomie

verbonden aan zowel de

Universiteit van Maastricht als aan

de Universiteit van Amsterdam.

Hiervoor was hij gasthoogleraar

aan de Universiteit van North

Carolina (USA) en de City University

Business School in Londen. Hij

doceert ook Financiering en Vastgoedkunde

aan het Amsterdam

Institute of Finance. Piet Eichholtz

schrijft voor verschillende bladen,

geeft regelmatig interviews en is

spreker op congressen, zowel in

binnen- als buitenland. Hij heeft

een groot aantal publicaties op zijn

naam staan, zowel in Nederlandse

als internationale bladen. Piet

Eichholtz richt zich op de onroerend

goed markt met de nadruk op

internationale investeringen en

portfolio management.

16


Dr. L.R.T. van der Goot

Beleggen II

Tjalling van der Goot is universitair

hoofddocent bij de afdeling Business

Studies van de Faculteit der

Economische Wetenschappen en

Econometrie van de Universiteit

van Amsterdam. Hij heeft Economie

en Nederlands Recht (kandidaatsexamen)

aan de Erasmus Universiteit

Rotterdam gestudeerd. Zijn onderzoek

heeft betrekking op beursintroducties

(IPO’s) en factoren die

daarbij van belang zijn. De hieruit

voortvloeiende (inter-)nationale

publicaties hebben betrekking op

de waardering van IPO’s, winststuring,

Corporate Governance,

personeelsopties en de rol van lead

managers en accountants bij een

IPO. Dr. Van der Goot is auteur van

verschillende boeken over beleggen.

Daarnaast is hij onder meer

adviseur van Euronext en bestuurslid

van de Vereniging van

Effectenbezitters.

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Mw. dr. Susanne van

Hoek-Gerritsen

Vaardigheden

Dr. Susanne van Hoek-Gerritsen

studeerde Nederlandse Taal- en

Letterkunde aan de Universiteit

van Amsterdam, waar zij in 1988

cum laude afstudeerde in de richting

Taalbeheersing en dan met

name in de argumentatietheorie

en retorica. Zij promoveerde in

1999 op een proefschrift over verzwegen

argumenten in geschreven

teksten. Tegenwoordig is zij werkzaam

aan de Faculteit der

Economische Wetenschappen en

Econometrie van de UvA als coördinator

en docent van het onderwijs

in communicatieve vaardigheden.

Daarnaast verzorgt zij cursussen

voor opleidingen en bedrijven

op het gebied van schrijven en

spreken. Zij publiceerde de volgende

boeken: Het verband ontgaat

me (proefschrift 1999), Een goed

gesprek. Over communicatieve

vaardigheden (2000) en Schrijfgids

voor economen (2002, 2e druk).

Prof. dr. Philip R. de Jong

Sociale Verzekeringen

Philip R. de Jong is partner bij Aarts,

De Jong, Wilms & Goudriaan

Public Economics (APE). Daarnaast

is hij sinds 1992 bijzonder hoogleraar

Economie van de Sociale

Zekerheid, tot 1999 aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam en

daarna aan de Universiteit van

Amsterdam. Op zijn naam staan

tientallen nationale en internationale

publicaties op het terrein van

de sociale zekerheid in het algemeen

en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

in het bijzonder. Hij

was secretaris van de Adviescommissie

Arbeidsongeschiktheid

(beter bekend als de Commissie

Donner), die in mei 2001 aanbevelingen

deed over het beleid ten

aanzien van arbeidsongeschiktheid.

Hij werkt als consultant voor

de Organisatie van Economische

Samenwerking en Ontwikkeling,

de Wereldbank en voor Nederlandse

publieke instellingen op het

terrein van de sociale verzekeringen,

voor brancheorganisaties,

particuliere verzekeraars en arbodiensten.

Mr. Maurice A. de Kleer

Huwelijksvermogens- en

Erfrecht I

Maurice de Kleer studeerde fiscaal

en Nederlands Recht aan de

Katholieke Universiteit Brabant en

volgde de postdoctorale studie

Europese Fiscale Studies aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hij startte zijn loopbaan in 1995 bij

een groot belastingadvieskantoor

in Rotterdam en is sinds mei 2000

verbonden aan Petten Tideman &

Sassen Advocaten en Belastingadviseurs

als partner in de belastingadviespraktijk.

Maurice de Kleer

publiceert regelmatig en is als

vaste medewerker verbonden aan

een aantal wetenschappelijke tijdschriften.

17


Dr. Jaap Koelewijn

Financial Behaviour en

Financiële Integriteit

Jaap Koelewijn studeerde algemene

economie en promoveerde in

1992 aan de Vrije Universiteit op

een proefschrift over het toezicht

op het bankwezen. Zijn kennis van

de financiële wereld deed hij op als

onderzoeker en universitair docent

aan de Vrije Universiteit, als analist

financiële waarden bij

MeesPierson en als hoofd beleggingsstrategie

en hoofd research

bij IRIS, het onderzoeksinstituut

van Rabobank en Robeco. Zijn

laatste functie was hoofd research

bij de Autoriteit Financiële Markten.

Sinds enige tijd heeft hij zijn eigen

adviesbureau, Financieel

Denkwerk. Hij adviseert bedrijven

en financiële instellingen op het

gebied van beleggingsbeleid, toezicht

en integriteit.

Jaap Koelewijn heeft een wekelijkse

eigen column in het Financieele

Dagblad.

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Dr. Peter A.B. Konijn

Beleggen I

Peter Konijn is in 1973 gepromoveerd

aan de Wharton School van

de Universiteit van Pennsylvania.

Zijn onderzoek heeft de titel

“Econometric Model of Racial and

Sex Discrimation in American

Manufacturing Industry”. Hij is

werkzaam geweest als Senior

Econometric Advisor bij het kantoor

Consumer Affaires van het Witte

Huis onder verschillende presidenten.

Hij is directeur Corporate

Research Europe geweest voor

McKinsey en hoofddocent economische

vakken bij de Juridische

Faculteit van Leiden. Hij heeft

diverse vakgerelateerde publicaties

op zijn naam staan.

In 1998 was hij de oprichter van de

Masteropleiding Financial Planning

aan de UvA. Momenteel is hij als

docent Beleggen I en als lid van de

Examencommissie bij de opleiding

betrokken.

Drs. L.J. (Barry)

van de Leur

Kwantitatieve Methoden II

Barry van de Leur is docent levensverzekeringswiskunde.

Hij is een

aantal jaren werkzaam geweest op

de actuariële afdeling van een

levensverzekeringsmaatschappij.

Tegelijkertijd studeerde hij

Wiskunde. Na voltooiing van deze

studie is hij overgestapt naar het

onderwijs.

Naast zijn baan studeerde hij verder

achtereenvolgens Wetenschapsfilosofie

en Economie. Momenteel

doceert hij wiskunde en statistiek

aan de Faculteit der Economische

Wetenschappen en Econometrie

(UvA).

Hij is (mede)auteur van het boek

Levensverzekeringswiskunde en

pensioencalculaties.

Mr. Caroline J.M. Martens

Estate Planning

Caroline Martens is docent

Successiewet aan de Universiteit

Utrecht (een dag per week). De

overige dagen werkt zij als productmanager

en als estate planner

bij Estate Planning Expert BV te

Oosterbeek, een uitgeverij die zich

bezighoudt met publicaties op het

gebied van estate planning en de

ontwikkeling van software op dat

terrein. Bij de beroepsopleiding

voor het notariaat verzorgt zij de

colleges Successiewet.

Samen met mr J.C. van Straaten

schreef zij: Wegwijs in de

Successiewet en de Wet op

belastingen van rechtsverkeer. Zij

is afgestudeerd aan de Katholieke

Universiteit Brabant (Nederlands

Recht) en volgde aan die universiteit

de postdoctorale opleiding

voor belastingkundige.

18


Drs. Herman ten Napel

Kwantitatieve Methoden I

Herman ten Napel studeerde wisen

natuurkunde aan de Universiteit

van Amsterdam. Hij is docent wiskunde

bij de opleidingen economie

en fiscale economie van de Faculteit

der Economische Wetenschappen

en Econometrie van de UvA.

Tevens is hij als docent verbonden

aan de Masteropleiding Financial

Planning, Master Program in

International Finance en de

Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde.

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Mw. mr. dr. Guda Oly

Huwelijksvermogens- en

Erfrecht II

Guda Oly heeft Nederlands en

Anglo-Amerikaans recht gestudeerd

en is gepromoveerd op een dissertatie

over het recht van de internationale

handelskoop. Zij is lang verbonden

geweest aan de economische

faculteit van de Universiteit van

Amsterdam en heeft daar en aan

andere instellingen (economische

faculteit van de Universiteit van

Dniepropetrovsk, faculteit bedrijfskunde

van de Rijksuniversiteit van

Groningen en de Haarlem Business

School o.a.) vakken gedoceerd als

vermogensrecht, european business

law, verzekeringsrecht, mededingingsrecht,

international commercial

contracts, huwelijksvermogensrecht

en erfrecht. Zij heeft methoden ontwikkeld

voor onderwijs in het recht

aan niet juristen. Zij is redacteur van

het Tijdschrift voor Economisch

Onderwijs, waarin zij een vaste

rubriek heeft: Recht bij Voorbeeld.

Van de tientallen publicaties op haar

naam gaan er verschillende over het

huwelijksvermogensrecht: over pensioenverrekening

bij echtscheiding,

over de noodzaak van boekhouden

bij huwelijkse voorwaarden, over

limits to the public marriage, over

internationaal recht voor het vermogen

van vrouwen en over wijzigingen

in het huwelijksvermogensrecht.

Zij is o.a. voorzitter geweest

van de universiteitsraad, bestuurder

van een conferentiecentrum en

commissaris van een machinefabriek.

Sinds 2002 is zij als universitair

hoofddocent verbonden aan de

afdeling privaatrecht van Faculteit

der Rechtsgeleerdheid van de

Universiteit van Amsterdam.

Mw. dr. Henriëtte Prast

Economisch Beleid en

Financiële Planning &

Behavioural Finance en

Financiële Integriteit

Henriëtte Prast werkt bij De Nederlandsche

Bank op de Afdeling

Toezicht-Strategie. Zij schrijft wekelijks

een column in het Financieele

Dagblad over economie en

psychologie en geniet daarmee

bekendheid als emotie-econoom.

Ze publiceert in binnenlandse en

internationale tijdschriften over

onderwerpen als financiële stabiliteit,

beleggersemoties, het bankwezen

in Nederland en het toezicht

op banken en financiële

markten.

Drs. Martin J. Smid

Fiscale Aspecten van

Financiële Planning II

Martin Smid studeerde economie

aan de Universiteit van Amsterdam

van 1964 tot 1971. Hij werkte

ongeveer zeven jaar in de

belastingadviespraktijk.

Hij is ook vanaf 1971 als universitair

docent belastingrecht verbonden

aan de Universiteit van

Amsterdam en heeft in die functie

colleges en werkgroepen verzorgd

op het gebied van de algemene

aspecten van de belastingheffing,

de belastingen van de lokale overheden,

de milieuheffingen en -

belastingen, de belastingheffing

van ondernemingen en vennootschappen,

de loon- en inkomstenbelasting

van particulieren en het

internationale belastingrecht. Hij

heeft deze onderdelen verzorgd

voor studenten in de notariële

studierichting en de studierichting

Nederlands recht, voor de afstudeerrichtingen

bedrijfseconomie

en accountancy en in de fiscaaljuridische

en de fiscaal-economische

opleidingen. Tevens is hij als

docent belastingrecht verbonden

geweest aan opleidingen voor

federatiebelastingadviseurs en

beleggingsanalisten.

Daarnaast is hij al een groot aantal

jaren actief geweest in het lokaal

bestuur.

19


Drs. Gerjan A. Vos

Vastgoedbeleggingen

Gerjan Vos is senior docent en

onderzoeker bij de afdeling

Business Studies (onderdeel Real

Estate Finance) van de Universiteit

van Amsterdam. Sinds 1998 is hij

als onderzoeksdirecteur verbonden

aan de Stichting Beleggingsen

Vastgoedkunde in Amsterdam.

Zijn voornaamste interesses en

publicaties bevatten: onderzoek

van de vastgoedmarkt, waardering

en analyse van vastgoedinvesteringen.

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Mr. drs. Tom C.

van Wagensveld

De Directeur-Grootaandeelhouder

en zijn BV

Tom van Wagensveld is afgestudeerd

in Nederlands recht, fiscaal

recht en het vrij doctoraat rechten

aan de Universiteit van Amsterdam.

Tom van Wagensveld is sinds 1994

advocaat en belastingadviseur en

sinds 2001 verbonden aan Boekel

De Nerée, advocaten, notarissen

en belastingadviseurs te Amsterdam.

Sinds 1997 heeft hij diverse

docentschappen, onder andere bij

de beroepsopleiding van de

Nederlandse Orde van Advocaten,

de Universiteit van Amsterdam en

de Post Academische Opleiding

Belastingrecht en is daarnaast

geregeld spreker op seminars. Tom

van Wagensveld publiceert regelmatig

op het gebied van fiscaal

ondernemingsrecht, de fiscale

aspecten van arbeidsrecht en het

formele belastingrecht.

Mr. Paul F.H. Weishaupt

Pensioenen en

Levensverzekeringen

Paul Weishaupt studeerde fiscaal

recht aan de Rijksuniversiteit

Groningen, om vervolgens de

postdoctorale opleiding Europese

Fiscale Studies te volgen aan de

Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Van 1988 tot en met 1997 werkte

hij als belastingadviseur bij diverse

kantoren, met als bijzonder aandachtsgebied

pensioenen en oudedagsvoorzieningen.

Vervolgens is

hij als fiscaal jurist werkzaam

geweest bij een verzekeringsmaatschappij.

Sinds 2000 is hij zelfstandig

gevestigd pensioenadviseur te

Capelle aan den IJssel. Als adviseur

heeft hij dagelijks te maken met de

fiscale en juridische aspecten van

pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen,

zoals het analyseren

van een pensioenregeling,

begeleiding van omzetting van

regelingen, overleg voeren met de

belastingdienst. Hij adviseert ook

verzekeringsmaatschappijen en

pensioenfondsen op het gebied

van wijziging en aanpassing van

regelingen.

Hij heeft diverse publicaties op zijn

naam staan, onder meer drie brochures

in de serie FED actueel, een

vaste rubriek in Belastingmagazine

en hij is annotator voor het blad

Pensioenjurisprudentie. Voorts is

hij als docent actief voor onder

meer het Instituut voor Fiscale

Kennisoverdracht (IFK), de Samenwerkende

Registeraccountants

(SRA) en het Studiecentrum

Financiële Branche (SCFB).

Dr. Jan A.M. Wesseling

Kwantitatieve

Methoden I en II

Jan Wesseling is directeur van de

Masteropleiding Financial Planning

en tevens directeur van het

Onderwijsinstituut van de

Amsterdam graduate Business

School. Hij is als hoofddocent

verbonden aan de Faculteit der

Economische Wetenschappen en

Econometrie. Hij doceert daar

financiële rekenkunde & levensverzekeringswiskunde

en management

support systems. Hij is afgestudeerd

in de econometrie en

verrichtte onderzoek naar en

publiceerde over De economische

betekenis van de professionele

kunsten in Amsterdam. Hij is

gepromoveerd op het gebied van

de planning van de Amsterdamse

economie. Hij is auteur van diverse

studieboeken zoals het boek

Realistische Interestberekeningen

met toepassing van Excel.

20


V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Examencommissie

De examencommissie stelt de regels op voor

het tentamineren en formuleert richtlijnen en

aanwijzingen voor docenten die verbonden

zijn aan de opleiding. Daarnaast beoordeelt

de examencommissie of de kandidaat tot de

opleiding kan worden toegelaten, beoordeelt

zij verzoeken tot vrijstellingen en stelt zij

jaarlijks het examenreglement op. Een andere

taak van de commissie is het beoordelen en

zonodig bijstellen van het onderwijsprogramma.

In de examencommissie hebben zitting:

Dr. P.A.B. Konijn, kerndocent Beleggen,

Universiteit van Amsterdam.

Drs. M.J. Smid, universitair docent

Belastingrecht, Universiteit van Amsterdam.

Dr. J.A.M. Wesseling, hoofddocent en secretaris

van de Examencommissie.

Prof. dr. H. Wolthuis, hoogleraar Actuariaat

(levensverzekeringen), Universiteit van

Amsterdam.

Prof. dr. J.W. Zwemmer, oud-decaan

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, hoogleraar

Belastingrecht, Universiteit van Amsterdam,

raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven

van Arnhem, ’s-Hertogenbosch en

Amsterdam (voorzitter Examencommissie).

Curatorium en

Examencommissie

Curatorium

In het curatorium, dat tot taak heeft toe te

zien op de kwaliteit van de opleiding en de

relevantie voor de praktijk, hebben zitting:

Prof. dr. R.G.C. van den Brink, adviseur

Raad van Bestuur ABN-Amro Bank NV,

bijzonder hoogleraar Financiële Instellingen

en bijzonder hoogleraar Bank- en

Effectenbedrijf, Universiteit van Amsterdam

(voorzitter Curatorium).

Prof. dr. J. van der Gaag, decaan Faculteit

der Economische Wetenschappen en

Econometrie, Universiteit van Amsterdam.

Drs. J.H. Holsboer, voormalig lid Raad van

Bestuur ING Groep NV.

Drs. J.C. van Kessel, directeur Nederlands

Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en

Effectenbedrijf (NIBE-SVV).

Prof. dr. J.J.A. Leenaars RA, lid Raad van

Bestuur van de Bank Nederlandse

Gemeenten, hoogleraar Bestuurlijke

Informatieverzorging - Administratieve

Organisatie, Universiteit van Amsterdam.

21


Universiteit van Amsterdam

AgBS - Masteropleiding Financial Planning

drs. Saskya de Brieder

Roetersstraat 11

1018 WB Amsterdam

T: 020-525 4112

F: 020-525 5092

E: mfp-fee@uva.nl

I: www.agbs.nl/mfp

V O Y A G E O F D I S C O V E R Y

Contact

Voor meer informatie over de Masteropleiding

Financial Planning kunt u contact opnemen

met het secretariaat van de opleiding. Het

secretariaat draagt zorg voor uw aanmelding,

geeft antwoord op uw vragen en verzorgt de

dagelijkse gang van zaken rond de opleiding.

22


De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen aan de

inhoud echter geen rechten worden ontleend. De Masteropleiding Financial Planning

houdt zicht het recht voor wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen.

Alle rechten voorbehouden.


Crasborn Grafisch Ontwerpers bno, Valkenburg a.d. Geul | 03714

More magazines by this user
Similar magazines