21.05.2018 Views

Glimmer'lei mei 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 36e jaargang – nummer 510 –– <strong>mei</strong> December <strong>2018</strong> 2015<br />

Waar Dorpsidentiteit is Julius voor deze 25 jaar kerst? vastleggen:<br />

Door Glimmen de redactie van wil boven graag naar beneden: handtekening Hein, Gert, van gemeentebestuur Groningen<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

Door: Hein Bloemink<br />

weg waren. Vreemd!<br />

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

in “Wij Huize hebben Kooikamp. ervoor gekozen Het bos om rondom de dorpsbelangen had voor hem van geen Glimmen<br />

gebeurd,<br />

voor<br />

maar<br />

25 jaar<br />

waar<br />

vast<br />

was<br />

te leggen<br />

Julius nu<br />

in<br />

en<br />

een<br />

vooral;<br />

convenant<br />

wat voert<br />

met het<br />

hij<br />

geheimen. gemeentebestuur. Julius Of werd dat nu in Haren Glimmen is of wel Groningen, de ‘bosjesman’ dat maakt ons in zijn niet schild? uit. Als De het sporen maar gebeurt.” liepen verder Aan het het woord bos in is richting Mirjam<br />

genoemd. Wieringa, voorzitter Zijn kop van Plaatselijk was markant, Belang als Glimmen. een schilderij, “Het wordt dus de nu eendenkooi, toch fusie maar met bogen Groningen. daar plotseling We gaan onze af richting dorpsvisie de<br />

doorgroefd. met concrete Maar wensen met daarom heldere aanbieden ogen die aan straalden. stad en Julius willen afspraken Rijksstraatweg maken voor en waren de komende vervolgens 25 jaar. niet Met meer handtekeningen<br />

volgen<br />

was eronder. de Op vriend die manier van velen. hopen Altijd we dat bereid Glimmen om te ook helpen echt Glimmen met<br />

door kan blijven.” de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

Presentatie aan inwoners<br />

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze<br />

Quintusbos om er te leren<br />

over<br />

Op 30<br />

paddenstoelen,<br />

<strong>mei</strong> om 20.30 uur<br />

rupsen,<br />

wordt de Dorpsvisie Glimmen aan respons (240 waarvan 178 bruikbare) Julius kortgeleden viel wat tegen, nog zegt hadden Mirjam.<br />

spechten de inwoners en gepresenteerd. ijsvogels. Wat Iedereen is<br />

"Glimmenaren gezien. komen Maar over nee, het de algemeen laatste<br />

keer was al wel een week<br />

Julius welkom en vroeger Mirjam Wieringa voor werk doet zelfs een<br />

niet zo snel in actie als het gaat over zaken<br />

geleden volgens mevrouw<br />

had appèl gedaan op iedereen was met een hart goed voor dit dorp<br />

die ze willen behouden, maar wél als hun<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

bewaard om te komen. geheim. "De Dorpsvisie Daarover laat heel<br />

belangen heel direct in gevaar komen. Denk<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

zei mooi hij zien niets. hoe Waarom inwoners van eigenlijk Glimmen over<br />

maar aan & Fauna. protesten En tegen ja hoor, woningbouw, daar was<br />

niet? het dorp denken", zegt ze. "Er is aandacht<br />

luchthaven Julius Eelde die dag en recent ervoor nog aan het<br />

Het voor de was waarden, twee dagen die we met voor elkaar zo<br />

vrachtverkeer einde door van het de dorp", middag zegt geweest Mirjam.<br />

kerst waarderen toen en het die licht we willen op Julius’ behouden voor<br />

"We zien om in een de respons paar tuinhandschoenen<br />

wel een trend kamer de toekomst." ‘s avonds Het bestuur niet van werd Plaatselijk<br />

we weten nu kopen, wat Glimmenaren aanmaakblokjes, belangrijk<br />

ontstoken. Belang heeft Dat zich hij het ‘s afgelopen ochtends jaar ingezet<br />

vinden: roggebrood de verenigingen. en een Het Dorpshuis voorraad<br />

niet om tot verscheen deze professionele aan het ontbijt Dorpsvisie te<br />

als thuishaven fruit, minstens voor die genoeg verenigingen. voor<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

komen, omdat deze de beste kansen biedt<br />

Sport, groen, vijf dagen. onderwijs. Het En werd ook steeds vinden<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

om door het toekomstige gemeentebestuur<br />

ze dat er<br />

vreemder…<br />

woonruimte moet komen voor<br />

om een wandeling te maken<br />

door<br />

serieus<br />

de<br />

genomen<br />

sneeuw.<br />

te worden.<br />

Ongerust<br />

"We zijn lid<br />

jonge gezinnen *Wat moest die zich Julius geen dure met woning al dat<br />

werd van de er Vereniging door huisgenoten Groninger op Dorpen en<br />

kunnen voedsel permitteren. en Mensen dekens die en hier hoe zijn<br />

zijn die wilden kamerdeur ons wel geklopt. helpen, maar Jan de kosten<br />

opgegroeid heeft willen hij vaak dat later meegenomen?<br />

met hun gezin<br />

van Splunder, 5500 euro de konden eigenaar we van er niet aan<br />

terugkomen, Steeds maar meer er zijn vragen onder maar de 250.000 geen<br />

het uitgeven. huis, Vorig kwam jaar aanzetten hebben met we een daarom sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd euro steeds nauwelijks vreemder. huizen Roos, te koop. die Plaatselijk in Huize<br />

openging subsidies aangevraagd, werd duidelijk maar dat alle er iets potjes vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam Belang de pleit winkel daarom binnen voor postzegels betaalbare<br />

moest waren leeg. zijn. Tot Op onze het bed teleurstelling stond een gaf geopend, de ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten woningbouw en aan vroeg; de Dennenlaan." wat is hier aan de<br />

Oud Gemeente en roestig. Haren ook Leeg. 'niet En thuis'. van We Julius weten geen Mirjam spoor.... Wieringa, voorzitter<br />

hand?<br />

van<br />

Jan<br />

Plaatselijk<br />

vertelde het hele verhaal aan Roos. Roos had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

niet precies waarom, maar we denken dat Belang, met de uitkomsten van de Invloed gemeente?<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

gingen die vooral een druk aantal was met huisgenoten de strijd tegen met de Jan Dorpsenquête.<br />

voorop de trap<br />

Nadat de respons van de enquête was<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

af herindeling. op weg naar Haren buiten had geen om oog te kijken voor de of Julius daar ergens als de school uit ging<br />

verwerkt<br />

en Roos<br />

en er<br />

het<br />

gesprekken<br />

kereltje<br />

zijn<br />

ophaalde.<br />

gevoerd met<br />

De<br />

was. dorpen Ook die onder in deze tuin gemeente heerste echter vallen, doodse vinden wij." stilte, In januari op het vrouw vele dorpsgenoten met verschillende (vooral met kerstkleuren hen die actief in zijn haar in de haar Glimmense kwam<br />

constante <strong>2018</strong> lukte het suizen wél om van een de subsidie A28 na, te wat krijgen trouwens van de Provincie een stuk erbij samenleving) staan vertelde is onder dat leiding haar van man Nienke Adriaan, Vellema die imker (Vereniging is en<br />

minder Groningen. luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid Groninger in Dorpen) Glimmen een zijn Dorpsvisie bijenkasten geschreven. heeft staan, Mirjam: Julius "Die visie een<br />

gisteren gevallen was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar leest keer als had een verhaal gezien bij en het beschrijft huisje het aan dorp de Drentse zoals we Aa dat op willen het<br />

sporen… Enquête En ja hoor, richting het berghok liepen voetsporen terrein behouden. van de Een boomkwekerij forenzendorp met dat volop verboden ruimte voor toegang verenigingen. is voor<br />

van In 2017 één is persoon een enquête en daarvandaan gehouden onder richting dorpsbewoners. de zandweg De het Met publiek, een eigen vlak school. bij de Tennisbanen boerderij van en voetbalvelden. familie Ubels. Over Met die<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - <strong>mei</strong> 2015 <strong>2018</strong> 1


dingen gaat het." Wat heeft de gemeente volgens haar te maken<br />

met het voortbestaan van b.v. voetbalvereniging Glimmen?<br />

Mirjam: "De club speelt op velden van de gemeente, die ze<br />

ook onderhoudt. Als een gemeentebestuur ooit het idee zou<br />

krijgen om VV Glimmen maar naar De Koepel in Haren te laten<br />

verhuizen om kosten te besparen en bouwgrond in Glimmen te<br />

creëren, dan sta je als dorp machteloos. Als we dit soort dingen<br />

langdurig in een convenant hebben vastgelegd, kunnen we de<br />

nieuwe gemeente Groningen eraan houden."<br />

Hoogkerk als voorbeeld<br />

Het patroon wordt duidelijk: Plaatselijk Belang had geen<br />

mening over de vraag of Haren moest fuseren of niet. Maar<br />

men wilde hoe dan ook een 'contract' met de gemeente over<br />

het dorpsbeleid voor de komende 25 jaar. "We hebben ons in<br />

deze strategie laten inspireren door Hoogkerk. Die hebben het<br />

ook zo gedaan en naar onze mening heeft dat dorp zijn eigen<br />

gezicht weten te behouden door die harde afspraken", aldus<br />

Mirjam. De vraag is of zo'n convenant juridische zeggingskracht<br />

heeft, mocht de gemeente Groningen over een paar jaar de<br />

afspraken aan haar laars lappen. Mirjam: "In dat geval hebben<br />

we in Glimmen genoeg juristen wonen, die de zaak tot aan de<br />

Raad van State zullen brengen. Ik denk dus dat zo'n convenant<br />

een grote kans van slagen heeft." Volgens Plaatselijk Belang<br />

zijn er contacten geweest met gedeputeerde Patrick Brouns<br />

(Provincie) en het gemeentebestuur van Groningen. Beiden<br />

waren 'positief' over de Glimmense inzet. Het zou een aanwijzing<br />

kunnen zijn, dat de gemeente Groningen straks inderdaad<br />

bereid zal zijn een handtekening te zetten onder de afspraken<br />

met het dorp Glimmen. Het 'Akkoord van Glimmen' zou dan het<br />

document kunnen worden waarop Glimmen zich in geval van<br />

nood kan beroepen. Mirjam vindt het jammer, dat Haren niet veel<br />

belangstelling heeft getoond voor dit document 'in wording' en<br />

dat heeft ze de wethouder ook klip en klaar gezegd.<br />

Wie is Plaatselijk Belang?<br />

Bestuur: Mirjam Wieringa (voorzitter), Jan Eisses (vicevoorzitter),<br />

Henk Berends (penningmeester), Herrick<br />

Poelman (secretaris), Ellen van der Kley, Henk Nie<strong>mei</strong>jer,<br />

Sietske Mulder.<br />

Inkomsten: Plaatselijk Belang haalt haar inkomsten uit<br />

donaties van dorpsgenoten. Daarnaast is er meestal<br />

een batig saldo van de Glimmer’lei (advertentieverkoop).<br />

Sinds 2017 mag men rekenen op een bedrag uit het zgn.<br />

dorpsbudget van de gemeente Haren, 5000 euro.<br />

Acties: Plaatselijk Belang steunt dorpsactiviteiten<br />

financieel, zoals het project Sportdorp, Sinterklaas,<br />

PubQuiz, Glimmer’lei, Koningsdag e.d. Men houdt<br />

het nieuws in de gaten en vormt meningen over<br />

dorpsontwikkelingen.<br />

Drijfveer: Voorzitter Mirjam Wieringa zegt over haar<br />

drijfveer: "Ik heb ervoor gekozen om in dit dorp te gaan<br />

wonen en realiseer me dat je moeite moet doen om je<br />

dorp prettig en leefbaar te houden." Ze zegt dat de<br />

afgelopen jaren 'pittig' waren. Mirjam: "Men weet niet dat<br />

ons bestuur heel veel vrije uurtjes steekt in dit werk. En<br />

als men het niet eens is met onze standpunten, wordt dat<br />

soms weleens op onaangename wijze kenbaar gemaakt.<br />

Dat gebeurt op straat, langs het voetbalveld of in mails. Ik<br />

wil graag iedereen uitleggen wat we voor het dorp doen,<br />

maar als men me onheus bejegent doet dat wel wat met<br />

me. Gelukkig zijn het uitzonderingen."<br />

Highlights uit dorpsenquête<br />

1. De meeste Glimmenaren vinden 'landelijk en groen'<br />

de belangrijkste waarden van het dorp.<br />

2. De belangrijkste voorzieningen zijn basisschool,<br />

dorpshuis, sport, huisarts en openbaar Vervoer.<br />

3. Met de fusie zouden voorzieningen kunnen<br />

sneuvelen, denkt 36%. Eigen identiteit gaat verloren<br />

denkt 43%.<br />

4. Glimmen is regionaal aantrekkelijk door bosrecreatie<br />

en wandelmogelijkheden. Lokaal zijn evenementen<br />

als Wintermarkt en Festival Appèlbergen cruciaal.<br />

5. Glimmenaren voelen zich overdag en 's avonds veilig.<br />

6. Snel rijden en een drukke Rijksstraatweg geven veel<br />

mensen een onaangenaam gevoel in Glimmense<br />

verkeer.<br />

7. Men ondervindt geen noemenswaardige overlast van<br />

rondhangende jeugd of evenementen in het dorp.<br />

Kom naar de presentatie<br />

van de dorpsvisie!<br />

Op 30 <strong>mei</strong> om 20.30 uur vindt de<br />

presentatie van de Dorpsvisie plaats in<br />

het Dorpshuis.<br />

Daarvoor zijn de gemeentebesturen van<br />

Haren en Groningen ook uitgenodigd,<br />

maar het is niet bekend of die komen.<br />

Alle inwoners van Glimmen zijn zeer<br />

welkom! Zie ook: www.pb-glimmen.nl<br />

De respons schetst de beleving van Glimmenaren en<br />

maakt duidelijk welke 'sterke kwaliteiten' men behouden<br />

wil zien in de toekomst. Mede hierop baseert Plaatselijk<br />

Belang de Dorpsvisie, die op 30 <strong>mei</strong> aan de inwoners<br />

wordt gepresenteerd en die de kern zal zijn van 'harde<br />

afspraken' met de gemeente Groningen.<br />

2 Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong>


Agenda<br />

Agenda dorpshuis De Groenenberg, <strong>mei</strong> - juni <strong>2018</strong><br />

Wekelijks:<br />

maandagavond de Schuttersvereniging<br />

dinsdagavond de biljartclub<br />

woensdagmiddag de knutselclub<br />

woensdagavond toneelclub Glemmini<br />

22 <strong>mei</strong> Fotoclub Beeldspraak<br />

25 <strong>mei</strong> Vrijdagavondcafé met eten<br />

30 <strong>mei</strong> Dorpsvisie Plaatselijk Belang 20.30 uur<br />

1 juni Vrijdagavondcafé<br />

8 juni Vrijdagavondcafé met eten<br />

13 juni IVA cursus 20 uur<br />

14 juni Quilting bees<br />

15 juni Vrijdagavondcafé<br />

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.<br />

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,<br />

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.<br />

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,<br />

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl<br />

Wie helpt mee met<br />

maisdoolhof Glimmen?<br />

Dit jaar gaat Paul van Brederode aan het zandpad (Weg langs het<br />

Hemrik) 3 hectare mais laten inzaaien. Als hij een beetje hulp kan<br />

krijgen vanuit het dorp kunnen we er een maisdoolhof in maken.<br />

Ergens eind <strong>mei</strong>, begin juni na het inzaaien moeten dan volgens<br />

een plan de opkomende maisplanten die het pad vormen eruit<br />

worden getrokken. Dat is een tijdrovende klus want je moet goed<br />

tellen welke rij je zit en plantje voor plantje eruit halen. Zoiets<br />

moet echt wel met minimaal 6 personen worden gedaan want 3<br />

hectare is best veel. Het is erg leuk om te zien en zeker vanuit de<br />

lucht ook goed te zien.<br />

Mocht je willen meehelpen laat dit dan aan Paul van Brederode<br />

weten:<br />

Meentweg 11<br />

9756 AN Glimmen.<br />

06-53275352<br />

paul@vanbrederode.nl<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.<br />

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198<br />

Boek<br />

‘Vervlogen jaren in Haren’<br />

Harenaar Henk Werners, die om de week over de geschiedenis<br />

van Haren in het Harener Weekblad schrijft, brengt op veler<br />

verzoek een boek uit met als titel: ‘Vervlogen jaren in Haren’.<br />

Hij beschrijft in zijn kronieken de veranderingen die in de van<br />

oorsprong agrarische gemeente in de afgelopen eeuw hebben<br />

plaatsgevonden. Ook een aanmerkelijk deel van het oude<br />

fotomateriaal uit zijn collectie krijgt een plaats in het boek met ca<br />

152 pagina’s.<br />

Het boek wordt in A-4 formaat gedrukt bij drukkerij G. van Ark in<br />

Haren en gebonden in stevige omslag met kleur vanaf 1 november<br />

bij de plaatselijke boekhandel uitgegeven.<br />

Voorintekening is reeds mogelijk tegen een gereduceerde prijs van<br />

€ 17,50. Adres: henkwerners@home.nl. Rijksstraatweg 117, 9752<br />

BB Haren, tel. nr. 5346529.<br />

Klassiek Kwartet<br />

Midzomernacht concert<br />

Vrijdag 22 juni <strong>2018</strong><br />

Tuin open vanaf 19:45 | Start concert 20:15<br />

Nieuwe Schoolweg 2, Glimmen<br />

Kaarten kunt u tussen 18:00 en 20:00 uur<br />

van dinsdag t/m donderdag bij ons ophalen.<br />

We vragen een vergoeding van € 7,50.<br />

We hebben het kwartet vaker horen spelen. Het is ontzettend<br />

mooi! Wij hebben ruimte voor 160 bezoekers.<br />

Er is geen catering dus neem gerust iets te drinken mee.<br />

Een stoel staat voor u klaar. Toilet is buiten aanwezig.<br />

Bij slecht weer wordt het geannuleerd<br />

en krijgt u uiteraard uw geld terug.<br />

Graag tot 22 juni,<br />

Hans en Jacqueline<br />

Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong><br />

3


- Aangifte inkomstenbelasting<br />

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting<br />

van uw zakelijke administratie<br />

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting<br />

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie<br />

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie<br />

Verzorgen aangiften omzetbelasting<br />

- Verzorgen aangiften<br />

Maken van loonadministratie omzetbelasting<br />

jaarrekening<br />

- Maken van jaarrekening<br />

Verzorgen loonadministratie<br />

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie<br />

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|<br />

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|<br />

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

UW FYSIOTHERAPEUT<br />

IN GLIMMEN E.O.<br />

Femmy Holwerda- Hendriks<br />

Rijksstraatweg 124 Glimmen<br />

__________________________________________<br />

*contracten met alle zorgverzekeraars<br />

*behandeling zonder verwijzing mogelijk<br />

*behandeling in de praktijk of aan huis<br />

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen<br />

__________________________________________<br />

www.fysiotherapieglimmen.nl<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

4 Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong>


Voedselbank<br />

- zondag 3 juni en op dinsdag 5 juni<br />

- zondag 1 juli en op dinsdag 3 juli<br />

- zondag 5 augustus en op dinsdag 7 augustus<br />

Op deze dagen kunt u tussen 10 en 12 uur spullen brengen voor<br />

de voedselbank.<br />

Behalve houdbare etenswaren, waarvan de datum nog niet<br />

verlopen is, zijn schoonmaakmiddelen heel erg welkom. Te<br />

denken valt aan schoonmaakmiddelen in huis (schoonmaakazijn,<br />

schuurpoeder, wasmiddelen e.d.) Ook producten voor de<br />

mens (zoals tandpasta, shampoo, doucheschuim, bodylotion)<br />

ontvangen wij graag in het Trefpunt aan de Nieuwe Schoolweg,<br />

ingang Kastanjelaan. Puzzels en spellen zijn eveneens van harte<br />

welkom.<br />

Corke van der Weijden<br />

Kent u buitenlandse vrouwen<br />

die hun vaderland missen?<br />

Door Iekje Wortelboer<br />

In het vorige nummer van de Glimmer’lei heeft u kunnen lezen<br />

over de nieuwe bewoners van Villa Buitenlust. Zoals u zult<br />

begrijpen komt er in een voorbereidend gesprek vaak veel meer<br />

ter sprake dan in het artikeltje verwerkt kan worden. Zo noemde<br />

ik wel de muzikale achtergrond van de uit Georgië afkomstige<br />

Diana Dali Todria maar niet haar betrokkenheid bij het “Mihira”,<br />

een koor in Alkmaar voor vrouwen uit het buitenland.<br />

“Mihira” is niet zomaar een koor. Het werd een jaar of 30 geleden<br />

opgericht door Laura Hassler, een allochtone blanke vrouw<br />

die het moeilijk vond haar weg in Nederland te vinden en zich<br />

realiseerde dat als het voor haar al moeilijk was hoeveel moeilijker<br />

het moest zijn voor een vluchtelinge uit Iran of Somalië of voor<br />

een vrouw van een gastarbeider uit Turkije of Marokko. Laura<br />

bedacht dat samen zingen zou kunnen helpen bij het opbouwen<br />

van een nieuw bestaan in een vreemd land. En tegelijkertijd zou<br />

het ook naar buiten toe voor empathie kunnen zorgen want ook<br />

toen al bestond er in ons land angst voor en antipathie tegen<br />

buitenlanders. Zo ontstond “Mihira”, een smeltkroes van culturen<br />

wat ook terug te vinden is in het repertoire. Diana is dirigente van<br />

dit bijzondere vrouwenkoor. Nu zij in Glimmen is komen wonen,<br />

wil Diana heel graag een soortgelijk koor in het Noorden van het<br />

land starten.<br />

Daarvoor doen we graag een beroep op u!<br />

Bent u of kent u een vrouw met een buitenlandse achtergrond die<br />

bezig is een nieuw bestaan op te bouwen in onze regio?<br />

De muzikale drempel is laag – geen audities of stemtesten –<br />

iedereen is welkom. De enige voorwaarden zijn: plezier in zingen<br />

en het accepteren van andere culturen. Voor meer informatie kunt<br />

u contact opnemen met Diana Dali Todria tel. 06 4635 5339<br />

In de oude doos van de Glimmer’lei van precies 10 jaar geleden<br />

vonden wij onderstaand stuk. Nog uit de tijd van “Glimmend<br />

Hart” en uit de tijd dat er van Waardeel of herindeling nog<br />

geen sprake was, en ook woningbouw aan de Dennenlaan en<br />

“Beukenstaete” verder weg leek dan ooit… Veel gebeurd in 10<br />

jaar, en op bepaalde gebieden ook weer helemaal niets…<br />

Glimmense gal; Versnippering<br />

Gelukkig is er de <strong>Glimmer'lei</strong>, Dorpskrant voor Glimmen<br />

en Omstreken. Ik lees hem trouw en deze keer net als een<br />

muziekdeuntje dat kan doen, laat het woord versnippering mij<br />

niet los.<br />

Op de luisteravond van Glimmend Hart was ik aanwezig en blij<br />

verrast over de opkomst. Hoewel ik van meet af aan twijfels had,<br />

want hoezo herinrichting en planontwikkeling als er net met veel<br />

moeite vergunning is voor een kunstgrasveld. Natuurlijk gaat de<br />

boel niet over de kop. Dat is kapitaalvernietiging immers. Over<br />

blijft de Deenlocatie en stroken openbaar groen. De Deenlocatie<br />

in bezit van een projectontwikkelaar. Projectontwikkelaars<br />

zijn meesters in het toepassen van de omgekeerde<br />

kaasschaafmethode oftewel mag het een onsje meer zijn…De<br />

kaasschaafmethode is als woord bedacht om aan te geven dat<br />

ieder onderdeel een klein stukje moet inleveren. Meestal gaat<br />

het om politieke besluiten om te bezuinigen. Projectontwikkelaars<br />

hacken de kaasschaafmethode, gaan de politiek te lijf. Mooie<br />

plaatjes, praatjes, geld of ruilhandel helpen daarbij.<br />

Een voorbeeld: Een projectontwikkelaar van de gemeente<br />

Haren heeft ontheffing gekregen van het bestemmingsplan<br />

om in Glimmen hoger dan 2 woonlagen te bouwen. Die<br />

projectontwikkelaar mag nu tot bijna 14 meter hoogte bouwen. Zo<br />

lees ik in de Glimmer`lei van april jl. Een doorbraak! Het “terrein van<br />

de Hervormde Kapel” zal voor de volgende projectontwikkelaar<br />

mogelijkheden scheppen. Want eerlijk is eerlijk; je mag niemand<br />

voortrekken. Precedenten scheppen heet dat.<br />

Het GlimmendHart<br />

Versnippering tegengaan, krachten bundelen het idee achter<br />

GlimmendHart. In de aanbieding de locatie Dennenlaan<br />

(eigendom Woonborg) en de locatie Deen (eigendom<br />

Projectontwikkelaar Jorritsma). Op de luisteravond welwillend<br />

aanwezig geflankeerd door wethouder Niezen. Zwaar geschut<br />

dus. Ik was enthousiast over de contacten die ontstaan waren<br />

tussen Woonborg en de Projectontwikkelaar. Goed gedaan<br />

GlimmendHart. Van het avondvullende programma heb ik<br />

genoten als was het een theatervoorstelling. Een leuke avond<br />

dus. Maar daar kwam ik niet voor.<br />

Hoogbouw in Glimmen<br />

De actie tegen de plannen “terrein van de Hervormde<br />

Kapel” ondersteun ik. Op de achtergrond zie ik weer een<br />

projectontwikkelaar die linksom of rechtsom geld ziet. In<br />

projectontwikkelaarsland bestaat het begrip starterswoning niet.<br />

Ook woningbouwverenigingen en de gemeente Haren hebben<br />

heel andere ideeën over het invullen van de openbare ruimte<br />

als de plaatselijke belangen. Steek Alle Koppen Bij Elkaar;<br />

het resultaat van alle initiatieven doet projectontwikkelaars,<br />

de gemeente Haren en Woonborg sidderen. Weg met de<br />

versnippering anders worden alle plaatselijke belangen ingepakt!<br />

Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong><br />

5


SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

t<br />

SLAGERIJ DE BUURDERIJ<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

9479 TE Noordlaren<br />

Vogelzangsteeg 15a<br />

9479 TE Noordlaren<br />

Tel: 050-4063812<br />

Tel: 050-4063812<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

info@slagerijdebuurderij.nl<br />

www.slagerijdebuurderij.nl<br />

Zonnige Koningsdag <strong>2018</strong><br />

Koningsdag Glimmen begon dit jaar traditioneel met een<br />

vrijmarktje waar vele kinderen (en hun ouders) zittend op een<br />

kleedje spullen probeerden te verkopen. Ook hadden sommige<br />

kinderen spelletjes bedacht waar prijzen mee te winnen waren of<br />

waren ze zelf aan de slag gegaan om lekker glitterslijm te maken.<br />

Voor de geluksvogels onder ons waren er leuke prijzen te winnen<br />

bij de verloting van het VVV. Zowel bij de ronde voor kinderen<br />

als voor die van de volwassenen was de spanning uiteraard<br />

om te snijden. Na een dag vol stuiteren op de springkussens,<br />

volop snoepen en snacken en uit je dak gaan op de kinderdisco,<br />

hebben de kinderen ongetwijfeld allemaal heerlijk geslapen en<br />

voor de volwassenen was het ook wederom een heel gezellig<br />

dorpsfeest.<br />

Iedereen van het VVV weer heel erg bedankt en tot volgend jaar!<br />

Schoonheidssalon - Pedicure - Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Schoonheidssalon Glimmen<br />

Rijksstraatweg 26<br />

Schoonheidssalon Glimmen<br />

Rijksstraatweg 26 26<br />

Afspraak maken?<br />

Afspraak maken?<br />

Bij voorkeur via WhatsApp of E-mail (welkom@clarycare.nl).<br />

Kijk voor alle welkom@clarycare.nl<br />

behandelingen op clarycare.nl<br />

Bij voorkeur via WhatsApp www.clarycare.nl of E-mail (welkom@clarycare.nl).<br />

Kijk voor alle behandelingen op clarycare.nl<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

Behandelingen alleen op afspraak.<br />

06 412 66 754<br />

06 412 66 754<br />

06 412 66 754<br />

BRASSERIE DE DE KASTANJEHOEVE<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

Brasserie de de Kastanjehoeve<br />

is een sfeervolle brasserie is een is een sfeervolle brasserie<br />

die gunstig gelegen is in het die die gunstig gunstig gelegen gelegen is in is het in het<br />

bosrijke dorp Glimmen. In bosrijke bosrijke dorp dorp Glimmen. In In<br />

het nationaal park Drentsche het het nationaal park park Drentsche<br />

Aa is onze zaak gevestigd Aa is Aa onze is onze zaak zaak gevestigd<br />

op een historische locatie. op een op een historische locatie. locatie.<br />

In onze brasserie kunt u<br />

In onze In onze brasserie kunt kunt u u<br />

heerlijk lunchen, vergaderen, heerlijk heerlijk lunchen, lunchen, vergaderen,<br />

dineren en gezellig borrelen. dineren dineren en gezellig en gezellig borrelen.<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

Brasserie de de Kastanjehoeve<br />

staat voor kwaliteit, gastvrijheid<br />

en heerlijk eten<br />

vrijheid vrijheid en heerlijk en heerlijk eten eten<br />

staat staat voor voor kwaliteit, gast-<br />

gast-<br />

bereid met verse en lokale bereid bereid met met verse verse en lokale en lokale<br />

producten.<br />

producten.<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

end op wo-, do- en vrijdag Zuidlaarderweg vanaf 4 - 9756 4 - 9756 CH Glimmen CH Glimmen 17:00 Geopend Geopend wo-, op wo-, do- do- en en uvrijdag vanaf vanaf 17:00 17:00 u u<br />

rdag en zondag vanaf 11:00 T 050 T 050 4061281 4061281 u<br />

Zaterdag Zaterdag en zondag en zondag vanaf vanaf 11:00 11:00 u u<br />

f april elke wo-do-vr-za-zo info@brasseriedekastanjehoeve.nl vanaf 11:00 Vanaf Vanaf april april elke elke wo-do-vr-za-zo uvanaf vanaf 11:00 11:00 u u<br />

brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

6 Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong>


Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong><br />

7


d<br />

e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!<br />

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als<br />

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl<br />

Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

Lidnummer: 301798<br />

Auto Eelde.nl<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

9761 TD Eelde<br />

Tel: 050-3094940<br />

www.autoeelde.nl<br />

Zuidlaren | Stationsweg 91<br />

www.steenbergenfietsen.nl<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

8 Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong>


Zingen in Glimmen<br />

zondag 10 juni 16.30 uur<br />

Op zondagmiddag 10 juni om 16.30 uur is er in de Trefpuntkerk<br />

van Glimmen een zanguur waarin verschillende nieuwe liederen<br />

worden gezongen. Ook zullen ter afwisseling een aantal bekende<br />

liederen op het programma staan.<br />

Het doel van dit zanguur is de rijkdom ontdekken die de nieuwe<br />

liederen uit het Nieuwe Liedboek en andere bundels in zich<br />

bergen. Het zijn liederen die in maar ook buiten de zondagse<br />

liturgie een functie kunnen hebben.<br />

We worden bij het zingen geholpen door het zangkwartet<br />

‘Mozayk’ uit Heerenveen bestaande uit Froukje Rispens,<br />

Willemien Lolkema, Atse Numan en Andries Visser.<br />

De solopartijen worden gezongen door Anneke van der Heide.<br />

De piano en het orgel worden bespeeld door Chris van Bruggen<br />

die tevens uw gastheer is. De toegang is vrij. Collecte bij de<br />

uitgang.<br />

Van harte welkom!!<br />

Zoek de schat en win 50 euro!<br />

Ook deze zomer speelt de redactie weer het spannende spel met<br />

haar lezers: zoek de schat! We hebben ergens in ons geliefde<br />

dorp Glimmen een doosje verstopt met daarin een waardebon<br />

van 50 euro contant te verzilveren bij Flora & Fauna. Altijd al eens<br />

die zeer gewilde schat van de Glimmer’lei willen vinden? De roem<br />

van jouw foto in de lei? Die vijftig euro in jouw broekzak? Let dan<br />

goed op; iedere maand geven we u een hint, die u dichterbij de<br />

locatie brengt waar u het doosje zult vinden.<br />

Wij wensen alle lezers veel succes!!<br />

De eerste hint die wij u<br />

geven is de volgende:<br />

“In een dorp gebruik<br />

je meestal gewoon<br />

de achterdeur”<br />

Klootjesvolk<br />

Zwemles voor mijn kleinzoon, en aangezien mijn zoon een beetje<br />

krap bij kas zit betaalt opa die het belangrijk vindt dat hij kan<br />

zwemmen. De eerste keer dat ik met Cor naar zwemles ging ergerde<br />

ik mij al aan die vaders die alles beter wisten (type hoger opgeleid).<br />

Hij kwam met veel bravour binnen met zijn laptop, had direct al<br />

commentaar op de zwemleraren en schreeuwde regelmatig: “Jordi<br />

wat heb ik je geleerd op Ibiza?”. Ik ging met steeds meer tegenzin<br />

naar de zwemles, maar voor je eigen vlees en bloed heb je alles<br />

over. Eindelijk afzwemmen, wat was ik trots op dat kleine mannetje;<br />

de vader van Jordi ook en schreeuwde de hele boel bij elkaar. Na<br />

afloop belde hij zijn familie op om een champi te komen drinken op<br />

het behalen van diploma A. Alleen nog een groepsfoto, maar Jordi<br />

vroeg aan pappa: “moet ik ook met hen op de foto?”. Nee, zei pappa,<br />

jij hoeft niet met die gewone kinderen op de foto. En toen brak mijn<br />

klomp en ik kon nog net een paar lelijke woorden onderdrukken.<br />

Nu, een paar weken verder ben ik weer een beetje afgekoeld, maar<br />

moet toch wat kwijt. Ik hoop dat je dit leest (zal wel niet want dit<br />

blaadje is natuurlijk onder jouw niveau): het klootjesvolk zorgt er<br />

wel voor dat jouw zaak (die zul je wel overgenomen hebben van<br />

jouw vader) draaiende blijft. Wij zorgen ervoor dat je iedere dag<br />

een krant en post krijgt. Wij zorgen ervoor dat jouw huis en tuin<br />

netjes blijft. Wij helpen je zelfs uit de shit (letterlijk en figuurlijk) als<br />

je wc-afvoer verstopt zit. Zonder ons begin jij niets, wij zijn overal.<br />

Zelfs als jij op vakantie bent zijn wij er ook om jouw kamer schoon<br />

te maken en een champi te serveren op een terras. Zonder ons<br />

kun jij niet leven (wij zijn net kakkerlakken overal kun jij ons tegen<br />

komen). Doe gewoon tegen ons, jij bent al verpest maar jouw zoon<br />

nog niet. Zo, dat moest ik even kwijt.<br />

Berend<br />

De buurtenvelop komt er<br />

weer aan!<br />

De trouwe lezer van de lei kent het fenomeen ‘de envelop’ vast<br />

nog wel. De redactie heeft de mooie verhalen van dorpsgenoten<br />

die daaruit voortkwamen erg gewaardeerd, evenals de lezers van<br />

ons blad. De bekende envelop gaat daarom het dorp weer in!<br />

Binnenkort ontvangt iemand van u de envelop, wat betekent dat wij<br />

denken dat de lezers uw verhaal zullen waarderen. Instructies voor<br />

het schrijven van uw verhaal staan in de envelop. Wij hopen dat<br />

de envelop ons ook deze keer weer leuke, boeiende, interessante,<br />

grappige dorpsverhalen op zal leveren. Geef de envelop door….<br />

Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

20 <strong>mei</strong> 10.00 Bartholomeuskerk Noordlaren ds. A.H.Kosterman Pinksteren<br />

Avondmaal<br />

27 <strong>mei</strong> 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A.Troost Trinitatis m.m.v. cantorij<br />

3 juni 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H.Kosterman<br />

10 juni 10.00 Bartholomeuskerk Noordlaren Pastor Loes Jansen<br />

17 juni 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H.Kosterman Avondmaal m.m.v. cantorij<br />

24 juni 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. K.Dijk<br />

Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong><br />

9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

Berichten van De Groenenberg<br />

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.<br />

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).<br />

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie<br />

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer<br />

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:<br />

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en<br />

kinderen!<br />

Het nieuwe jaar is<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

met het Oud en Nieuw<br />

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,<br />

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een<br />

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen<br />

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl<br />

De Groenenberg, in<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis<br />

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun<br />

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze<br />

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens<br />

iets vertelde over de<br />

toekomst. Het was<br />

gezellig druk (zie foto’s).<br />

Gelukkig was de periode<br />

van ijzelgladde wegen<br />

net achter de rug....<br />

Verder was er op<br />

14 januari een<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

de agenda stonden het<br />

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken<br />

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en<br />

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als<br />

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog<br />

Nog geen voorjaar???<br />

een paar mensen dit www.pixxle.nl<br />

goede voorbeeld om ons bestuur te<br />

komen versterken. Op het moment Nog niet dat helemaal, ik dit maar schrijf, in elk geval moet kunt<br />

u nu alvast uw gazon voorzien KALK,<br />

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING<br />

om verder mosvorming te voorkomen.<br />

kan ik dus nog niets melden.<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Na alle feestelijkheden<br />

ALLEMAAL En denkt u nog en extra bijzondere<br />

TE om de vogels activiteiten<br />

KOOP buiten?<br />

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei IN EIGEN DORP!<br />

soorten WINTERVOER, maar ook STROOIZOUT<br />

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

natuurlijk<br />

herneemt<br />

vele soorten<br />

het<br />

kwaliteitsvoer<br />

gewone<br />

voor uw Aanvang 20.00 uur.<br />

U zoekt tuinplanten? Hangpotten? Bestrijdingsmiddelen? Meststoffen of potgrond? Dierenvoeding? Tuingereedschap?<br />

hond, leven kat, konijn, weer kip, geit, zijn paard, gang. schaap enz.<br />

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

Zo<br />

vindt<br />

ook<br />

u het allemaal!<br />

voor<br />

Oók<br />

De<br />

voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!<br />

Tot ziens bij: prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor<br />

Groenenberg. In de<br />

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

agenda valt te lezen mee<br />

Rijksstraatweg<br />

te denken<br />

32<br />

en<br />

| 9756<br />

te praten<br />

AG GLIMMEN<br />

over de toekomst van onze<br />

dat de gebruikelijke vereniging.<br />

Compost,<br />

Pot- of Tuingrond?<br />

Dit seizoen óók weer: 4 halen,<br />

3 betalen!!!<br />

bijeenkomsten weer<br />

Rijksstraatweg 32<br />

9756 AG GLIMMEN<br />

ingepland 050-4061490 staan.<br />

Website: www.floraenfauna.nl<br />

Voorlopig gaan we zo<br />

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met<br />

door. En ondertussen<br />

blijven we werken aan het<br />

verbeteren van alles wat<br />

De Groenenberg betreft.<br />

In mijn vorige bericht<br />

meldde ik al dat we<br />

bezig zijn de akoestiek te<br />

PAUL WOLDENDORP AUTO’S<br />

verbeteren en met name<br />

het www.paulwoldendorpautos.nl<br />

bargedeelte gezelliger<br />

te maken. De benodigde<br />

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis<br />

advies van een deskundige APK keuringsstation<br />

en een subsidieaanvraag is in<br />

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en<br />

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor<br />

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal<br />

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het<br />

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte<br />

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u<br />

zich daarvoor aanmelden.<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen<br />

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.<br />

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten<br />

we u hierover.<br />

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:<br />

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons<br />

emailadres: degroenenberg@gmail.com!<br />

Namens het bestuur,<br />

Cilly Kramer-Clobus<br />

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl<br />

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen<br />

6 Glimmer’lei - januari 2016<br />

10 Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong>


Inloopochtend<br />

In ons dorp hangen sinds kort een bijzonder soort kastjes<br />

aan de muur (dorpshuis, Quintusschool, voormalige school<br />

de Meent). Daar staan de letters AED op. Wat betekenen die<br />

letter en wat zit er in die kastjes?<br />

Wij zijn op zoek gegaan naar iemand die ons daar alles over kon<br />

vertellen. Linda Talens; zij weet daar heel veel van. Gelukkig was<br />

zij op de morgen dat wij inloop hadden vrij. Na de gebruikelijke<br />

koffie met koekjes en het wennen aan elkaar kreeg Linda het<br />

woord. Die geheimzinnige kastjes verbergen een AED-apparaat<br />

(Automatische Externe Defibrillator). Een apparaat, dat na een<br />

hartstilstand meehelpt het hart weer op gang te brengen. Linda<br />

is Burger Hulp Verlener (BHV). Eigenlijk een super EHBO-er. Zij<br />

heeft na haar EHBO diploma de cursus reanimatie gedaan.<br />

De AED hangt in een verwarmde kast. Dat moet, anders kan het<br />

apparaat zijn werk niet doen. Bij de melding wordt een eenmalige<br />

pincode afgegeven om de AED-kast te openen. Eigenlijk is het<br />

handiger als iemand anders het apparaat kan ophalen, immers,<br />

er gaat zoveel tijd verloren als zij eerst het apparaat moet ophalen<br />

en daarna aan het werk moet. Gelukkig is daar Gerrit, en zeg nou<br />

zelf, wat is Linda zonder Gerrit, en andersom natuurlijk ook. Zij<br />

voelen en vullen elkaar helemaal aan. De ene naar de AED, de<br />

ander naar het slachtoffer. Ondertussen heeft de meldkamer ook<br />

112 gealarmeerd.<br />

Zolang de AED er niet is voert Linda de compressies (30x druk<br />

tussen op het borstbeen met gestrekte armen, de handen op<br />

elkaar en de vingers in elkaar gehaakt en de mond-op-mond<br />

beademing (2x) alleen uit. Bij aankomst wordt de AED op het<br />

lichaam aangesloten. In het apparaat zitten twee pads, waarin de<br />

electroden zitten die op het lichaam worden geplakt. Eén schuin<br />

linksboven het hart, de ander schuin rechtsonder het hart. Dan<br />

neemt het apparaat alle handelingen over. De AED analyseert<br />

alles en de hulpverlener moet alle instructies nauwgezet<br />

opvolgen.<br />

Zodra de ambulanceverpleegkundigen gearriveerd zijn, zit<br />

de belangrijkste taak voor Gerrit en Linda erop. Zij nemen de<br />

verantwoordelijkheid voor het slachtoffer over. Indien noodzakelijk<br />

zal na enige tijd het sein voor de elektroschok gegeven worden.<br />

Dan moet de oranjeknop op het apparaat ingedrukt worden. Dat<br />

is het minst mooie om te zien, maar hopelijk met het meeste<br />

effect. De hulpverleners staan op veilige afstand. Soms moet<br />

dit herhaald worden. Wat ongelooflijk als het werkt! Wat treurig<br />

als het niet het gewenste resultaat heeft. Dat het werk erg<br />

gewaardeerd wordt, moet ik ook vermelden. Een weldoener in<br />

de provincie heeft Linda met een eigen AED bedacht. Linda kon<br />

haar oren en ogen niet geloven. Wist die man wel hoe duur zo’n<br />

apparaat was? Ja, dat wist hij heel goed. Uit waardering voor het<br />

mooie werk wat Linda en Gerrit doen, schonk hij hen dit. Wat een<br />

blijdschap gaf dat. Nu geen geloop meer naar de publieke AED’s<br />

maar direct aan het werk.<br />

Mocht u niet gereanimeerd willen worden, dan moet dat duidelijk<br />

zichtbaar aangegeven zijn. Hetzij met een penning om de hals, of<br />

met een tatoeage op de borst of iets dergelijks. Er waren zoveel<br />

vragen. Linda nam alle tijd om ons volledig in te lichten. Het was<br />

een zeer leerzame morgen.<br />

Linda, nogmaals heel hartelijk dank daarvoor.<br />

Volgende maand komt Bert Haan ons vertellen over het<br />

Appèlbergen Festival. Hartelijk welkom allemaal.<br />

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)<br />

Wanneer: elke tweede dinsdag van de maand (dinsdag 5 juni)<br />

Hoe laat : vanaf 10 uur tot een uur of 12<br />

Wil Hiensch<br />

Waar of niet waar?<br />

Zoals u inmiddels van ons gewend bent schrijft de redactie iedere<br />

maand een stukje in de Glimmer’lei waarbij het van belang is dat u<br />

kritisch leest en bedenkt of dit verhaal nu wel of niet waar is. Deze<br />

maand nemen wij u mee in de wondere wereld van de initiatieven<br />

in ons dorp. Zo heeft Jeroen van de Kastanjehoeve het idee<br />

opgevat dat een restaurant waar men biologisch vlees nuttigt,<br />

ook een eigen groente en kruidenkwekerij kan gebruiken. Het<br />

terrein tegenover de Kastanjehoeve ziet u langzaam veranderen<br />

in een groentetuin XL. Dat is nog niet alles er gaan geruchten dat<br />

Glimmen een eigen maisdoolhof gaat krijgen, hetgeen ontzettend<br />

hip is om te hebben. Dan hebben we in het centrum van ons dorp<br />

nog de groentetuin van meerdere dorpsgenoten waar we voor<br />

een habbekrats verse groenten kunnen kopen. En alsof dat nog<br />

niet genoeg is, krijgen we nu ook een voedselbos. Ik stel mij dan<br />

zo voor dat we als echte avonturiers door dat bos kunnen struinen<br />

en ons eigen voedsel mogen plukken, opgraven en misschien<br />

zelfs vangen. Dat we daar in het dichtgegroeide struikgewas<br />

ineens oog en oog staan met een dorpsgenoot die hetzelfde stuk<br />

voedsel als doelwit gesteld had, waarop we dan een heuse oerstrijd<br />

met elkaar aangaan voor ons eten. U leest, ik heb wilde<br />

fantasieën bij dat voedselbos. Als mijn verhaal van deze maand<br />

klopt, kunnen we dus na het ontbijt een stevige wandeling maken<br />

door het maisdoolhof alwaar we ongetwijfeld zes keer verdwalen<br />

en dus uitgeput weer uit tevoorschijn komen, vervolgens een<br />

zeer verantwoorde lunch van eigen bodem nuttigen in de<br />

Kastanjehoeve, om vervolgens ons eigen avondeten te gaan<br />

vangen in het voedselbos en als dat dan mislukt is…..ach dan<br />

fietsen we nog even naar de groentetuin waar we dan toch maar<br />

een kropje sla kopen voor een paar centen die we samen met<br />

een Corviri biertje wegspoelen.<br />

GLIMMEN<br />

wordt<br />

Groningen-Zuid<br />

Of toch niet?<br />

Kom naar de bespreking van de uitkomsten Dorpsvisie <strong>2018</strong><br />

n.a.v. de dorpsenquête op woensdag 30 <strong>mei</strong>!<br />

Plaats: Dorpshuis De Groenenberg<br />

Aanvang: 20:30 uur<br />

Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong><br />

11


Vereniging in de spotlights<br />

HET LIMO TEAM<br />

Opgericht in: 2011 | Deelnemers: kinderen van 6 t/m 10 jaar<br />

Wanneer: om de week op woensdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur in de Groenenberg<br />

Kosten per kind: € 1,50 per keer | Contact: 06 10151525 (Linda) of 06 21871312 (Monique)<br />

Door Iekje Wortelboer - In onze serie over de Verenigingen in Glimmen kunt u deze maand kennis<br />

maken met het LIMO Team, een knutselclub voor basisschoolkinderen vanaf 6 jaar.<br />

Het LIMO Team is een initiatief van Linda Talens en Monique<br />

Spier. Linda en Monique houden van knutselen én van<br />

kinderen. Op het moment dat zij hun eigen kinderen niet meer<br />

bezig hoefden te houden met spelletjes en knutselwerkjes,<br />

groeide het idee om af en toe een gezellige middag voor<br />

kinderen uit het dorp te organiseren. Beide dames deden de<br />

nodige ervaring met de Straatspeeldag, ze verlenen sinds<br />

jaar en dag hand- en spandiensten aan de Goedheiligman<br />

en bij bijna alle activiteiten in ons dorp staan ze paraat om<br />

kinderen te schminken. Een jaar of 7 geleden besloten ze<br />

hun liefhebberijen uit te breiden met een knutselmiddag<br />

voor basisschoolkinderen. Dat was de officiële begin van<br />

het LIMO Team.<br />

Inmiddels wordt er iedere 14 dagen op de woensdagmiddag,<br />

enthousiast geknutseld in de Groenenberg. Er is een kleine<br />

vaste kern die altijd van de partij zijn en er zijn kinderen die<br />

soms wel en soms niet komen. Iedereen is altijd welkom!<br />

Dus ook kinderen die nog niet eerder zijn geweest. De deelnemers mogen met suggesties komen<br />

maar Linda en Monique borrelen zelf ook over van de ideeën die eigenlijk altijd bij iedereen in<br />

goede aarde vallen. Het moet natuurlijk niet te moeilijk zijn en niet al te veel tijd in beslag nemen<br />

want de werkstukken moeten als het even kan, dezelfde<br />

middag mee naar huis. Het is altijd reuze gezellig, er is<br />

tijd voor limonade en een snoeperijtje en er worden de<br />

leukste dingen gemaakt! Soms iets wat past bij de tijd<br />

van het jaar zoals een houten kerstster met echte lichtjes<br />

of Valentijnshartezakjes, ze hebben een keer gebreid en<br />

een keer geborduurd en ze maakten ook al eens een<br />

poes van rolletjes papier en hele leuke toverboekjes. Er<br />

werd ook al een paar keer in de keuken “geknutseld”; Zo<br />

werd er na het uithollen van pompoenen voor Halloween,<br />

van het vruchtvlees een heerlijke soep gemaakt die ze<br />

daarna met elkaar hebben opgegeten.<br />

Twee weken geleden was er een speciale middag;<br />

Het LIMO Team was namelijk uitgenodigd om iets<br />

moois te maken voor de vitrinekasten in ons dorpshuis.<br />

De resultaten hiervan ziet u op de foto’s. Het zijn<br />

driedimensionale zelfportretten van de deelnemers en<br />

ze zijn in het echt natuurlijk nog veel mooier!<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

gevonden hebt, ben ik alweer van g<br />

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa<br />

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd<br />

mening over verschillende zaken zek<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

Colofon<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen een onafhankelijke<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen<br />

met uitzondering<br />

een onafhankelijke<br />

van juli en<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

met uitzondering van juli en<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

administratie en postadres:<br />

Postadres: Rijksstraatweg 32,<br />

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90<br />

Gedurende mijn wandelingen in G<br />

huizen en mensen tegen. Voor mij i<br />

plek waar ik mij, als het even kan, v<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho<br />

Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij<br />

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som<br />

de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

17 juni<br />

om<br />

<strong>2018</strong><br />

vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

26<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

met<br />

heen.<br />

of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

12 Glimmer’lei - <strong>mei</strong> <strong>2018</strong><br />

8<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!