21.05.2018 Views

Glimmer'lei mei 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 36e jaargang – nummer 510 –– mei December 2018 2015

Waar Dorpsidentiteit is Julius voor deze 25 jaar kerst? vastleggen:

Door Glimmen de redactie van wil boven graag naar beneden: handtekening Hein, Gert, van gemeentebestuur Groningen

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

Door: Hein Bloemink

weg waren. Vreemd!

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

in “Wij Huize hebben Kooikamp. ervoor gekozen Het bos om rondom de dorpsbelangen had voor hem van geen Glimmen

gebeurd,

voor

maar

25 jaar

waar

vast

was

te leggen

Julius nu

in

en

een

vooral;

convenant

wat voert

met het

hij

geheimen. gemeentebestuur. Julius Of werd dat nu in Haren Glimmen is of wel Groningen, de ‘bosjesman’ dat maakt ons in zijn niet schild? uit. Als De het sporen maar gebeurt.” liepen verder Aan het het woord bos in is richting Mirjam

genoemd. Wieringa, voorzitter Zijn kop van Plaatselijk was markant, Belang als Glimmen. een schilderij, “Het wordt dus de nu eendenkooi, toch fusie maar met bogen Groningen. daar plotseling We gaan onze af richting dorpsvisie de

doorgroefd. met concrete Maar wensen met daarom heldere aanbieden ogen die aan straalden. stad en Julius willen afspraken Rijksstraatweg maken voor en waren de komende vervolgens 25 jaar. niet Met meer handtekeningen

volgen

was eronder. de Op vriend die manier van velen. hopen Altijd we dat bereid Glimmen om te ook helpen echt Glimmen met

door kan blijven.” de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Presentatie aan inwoners

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

over

Op 30

paddenstoelen,

mei om 20.30 uur

rupsen,

wordt de Dorpsvisie Glimmen aan respons (240 waarvan 178 bruikbare) Julius kortgeleden viel wat tegen, nog zegt hadden Mirjam.

spechten de inwoners en gepresenteerd. ijsvogels. Wat Iedereen is

"Glimmenaren gezien. komen Maar over nee, het de algemeen laatste

keer was al wel een week

Julius welkom en vroeger Mirjam Wieringa voor werk doet zelfs een

niet zo snel in actie als het gaat over zaken

geleden volgens mevrouw

had appèl gedaan op iedereen was met een hart goed voor dit dorp

die ze willen behouden, maar wél als hun

Goedhart. Dan maar eens aan

bewaard om te komen. geheim. "De Dorpsvisie Daarover laat heel

belangen heel direct in gevaar komen. Denk

de overzijde vragen bij Flora

zei mooi hij zien niets. hoe Waarom inwoners van eigenlijk Glimmen over

maar aan & Fauna. protesten En tegen ja hoor, woningbouw, daar was

niet? het dorp denken", zegt ze. "Er is aandacht

luchthaven Julius Eelde die dag en recent ervoor nog aan het

Het voor de was waarden, twee dagen die we met voor elkaar zo

vrachtverkeer einde door van het de dorp", middag zegt geweest Mirjam.

kerst waarderen toen en het die licht we willen op Julius’ behouden voor

"We zien om in een de respons paar tuinhandschoenen

wel een trend kamer de toekomst." ‘s avonds Het bestuur niet van werd Plaatselijk

we weten nu kopen, wat Glimmenaren aanmaakblokjes, belangrijk

ontstoken. Belang heeft Dat zich hij het ‘s afgelopen ochtends jaar ingezet

vinden: roggebrood de verenigingen. en een Het Dorpshuis voorraad

niet om tot verscheen deze professionele aan het ontbijt Dorpsvisie te

als thuishaven fruit, minstens voor die genoeg verenigingen. voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

komen, omdat deze de beste kansen biedt

Sport, groen, vijf dagen. onderwijs. Het En werd ook steeds vinden

tevergeefs naar hem vroegen

om door het toekomstige gemeentebestuur

ze dat er

vreemder…

woonruimte moet komen voor

om een wandeling te maken

door

serieus

de

genomen

sneeuw.

te worden.

Ongerust

"We zijn lid

jonge gezinnen *Wat moest die zich Julius geen dure met woning al dat

werd van de er Vereniging door huisgenoten Groninger op Dorpen en

kunnen voedsel permitteren. en Mensen dekens die en hier hoe zijn

zijn die wilden kamerdeur ons wel geklopt. helpen, maar Jan de kosten

opgegroeid heeft willen hij vaak dat later meegenomen?

met hun gezin

van Splunder, 5500 euro de konden eigenaar we van er niet aan

terugkomen, Steeds maar meer er zijn vragen onder maar de 250.000 geen

het uitgeven. huis, Vorig kwam jaar aanzetten hebben met we een daarom sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd euro steeds nauwelijks vreemder. huizen Roos, te koop. die Plaatselijk in Huize

openging subsidies aangevraagd, werd duidelijk maar dat alle er iets potjes vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam Belang de pleit winkel daarom binnen voor postzegels betaalbare

moest waren leeg. zijn. Tot Op onze het bed teleurstelling stond een gaf geopend, de ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten woningbouw en aan vroeg; de Dennenlaan." wat is hier aan de

Oud Gemeente en roestig. Haren ook Leeg. 'niet En thuis'. van We Julius weten geen Mirjam spoor.... Wieringa, voorzitter

hand?

van

Jan

Plaatselijk

vertelde het hele verhaal aan Roos. Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

niet precies waarom, maar we denken dat Belang, met de uitkomsten van de Invloed gemeente?

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

gingen die vooral een druk aantal was met huisgenoten de strijd tegen met de Jan Dorpsenquête.

voorop de trap

Nadat de respons van de enquête was

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

af herindeling. op weg naar Haren buiten had geen om oog te kijken voor de of Julius daar ergens als de school uit ging

verwerkt

en Roos

en er

het

gesprekken

kereltje

zijn

ophaalde.

gevoerd met

De

was. dorpen Ook die onder in deze tuin gemeente heerste echter vallen, doodse vinden wij." stilte, In januari op het vrouw vele dorpsgenoten met verschillende (vooral met kerstkleuren hen die actief in zijn haar in de haar Glimmense kwam

constante 2018 lukte het suizen wél om van een de subsidie A28 na, te wat krijgen trouwens van de Provincie een stuk erbij samenleving) staan vertelde is onder dat leiding haar van man Nienke Adriaan, Vellema die imker (Vereniging is en

minder Groningen. luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid Groninger in Dorpen) Glimmen een zijn Dorpsvisie bijenkasten geschreven. heeft staan, Mirjam: Julius "Die visie een

gisteren gevallen was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar leest keer als had een verhaal gezien bij en het beschrijft huisje het aan dorp de Drentse zoals we Aa dat op willen het

sporen… Enquête En ja hoor, richting het berghok liepen voetsporen terrein behouden. van de Een boomkwekerij forenzendorp met dat volop verboden ruimte voor toegang verenigingen. is voor

van In 2017 één is persoon een enquête en daarvandaan gehouden onder richting dorpsbewoners. de zandweg De het Met publiek, een eigen vlak school. bij de Tennisbanen boerderij van en voetbalvelden. familie Ubels. Over Met die

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - mei 2015 2018 1


dingen gaat het." Wat heeft de gemeente volgens haar te maken

met het voortbestaan van b.v. voetbalvereniging Glimmen?

Mirjam: "De club speelt op velden van de gemeente, die ze

ook onderhoudt. Als een gemeentebestuur ooit het idee zou

krijgen om VV Glimmen maar naar De Koepel in Haren te laten

verhuizen om kosten te besparen en bouwgrond in Glimmen te

creëren, dan sta je als dorp machteloos. Als we dit soort dingen

langdurig in een convenant hebben vastgelegd, kunnen we de

nieuwe gemeente Groningen eraan houden."

Hoogkerk als voorbeeld

Het patroon wordt duidelijk: Plaatselijk Belang had geen

mening over de vraag of Haren moest fuseren of niet. Maar

men wilde hoe dan ook een 'contract' met de gemeente over

het dorpsbeleid voor de komende 25 jaar. "We hebben ons in

deze strategie laten inspireren door Hoogkerk. Die hebben het

ook zo gedaan en naar onze mening heeft dat dorp zijn eigen

gezicht weten te behouden door die harde afspraken", aldus

Mirjam. De vraag is of zo'n convenant juridische zeggingskracht

heeft, mocht de gemeente Groningen over een paar jaar de

afspraken aan haar laars lappen. Mirjam: "In dat geval hebben

we in Glimmen genoeg juristen wonen, die de zaak tot aan de

Raad van State zullen brengen. Ik denk dus dat zo'n convenant

een grote kans van slagen heeft." Volgens Plaatselijk Belang

zijn er contacten geweest met gedeputeerde Patrick Brouns

(Provincie) en het gemeentebestuur van Groningen. Beiden

waren 'positief' over de Glimmense inzet. Het zou een aanwijzing

kunnen zijn, dat de gemeente Groningen straks inderdaad

bereid zal zijn een handtekening te zetten onder de afspraken

met het dorp Glimmen. Het 'Akkoord van Glimmen' zou dan het

document kunnen worden waarop Glimmen zich in geval van

nood kan beroepen. Mirjam vindt het jammer, dat Haren niet veel

belangstelling heeft getoond voor dit document 'in wording' en

dat heeft ze de wethouder ook klip en klaar gezegd.

Wie is Plaatselijk Belang?

Bestuur: Mirjam Wieringa (voorzitter), Jan Eisses (vicevoorzitter),

Henk Berends (penningmeester), Herrick

Poelman (secretaris), Ellen van der Kley, Henk Niemeijer,

Sietske Mulder.

Inkomsten: Plaatselijk Belang haalt haar inkomsten uit

donaties van dorpsgenoten. Daarnaast is er meestal

een batig saldo van de Glimmer’lei (advertentieverkoop).

Sinds 2017 mag men rekenen op een bedrag uit het zgn.

dorpsbudget van de gemeente Haren, 5000 euro.

Acties: Plaatselijk Belang steunt dorpsactiviteiten

financieel, zoals het project Sportdorp, Sinterklaas,

PubQuiz, Glimmer’lei, Koningsdag e.d. Men houdt

het nieuws in de gaten en vormt meningen over

dorpsontwikkelingen.

Drijfveer: Voorzitter Mirjam Wieringa zegt over haar

drijfveer: "Ik heb ervoor gekozen om in dit dorp te gaan

wonen en realiseer me dat je moeite moet doen om je

dorp prettig en leefbaar te houden." Ze zegt dat de

afgelopen jaren 'pittig' waren. Mirjam: "Men weet niet dat

ons bestuur heel veel vrije uurtjes steekt in dit werk. En

als men het niet eens is met onze standpunten, wordt dat

soms weleens op onaangename wijze kenbaar gemaakt.

Dat gebeurt op straat, langs het voetbalveld of in mails. Ik

wil graag iedereen uitleggen wat we voor het dorp doen,

maar als men me onheus bejegent doet dat wel wat met

me. Gelukkig zijn het uitzonderingen."

Highlights uit dorpsenquête

1. De meeste Glimmenaren vinden 'landelijk en groen'

de belangrijkste waarden van het dorp.

2. De belangrijkste voorzieningen zijn basisschool,

dorpshuis, sport, huisarts en openbaar Vervoer.

3. Met de fusie zouden voorzieningen kunnen

sneuvelen, denkt 36%. Eigen identiteit gaat verloren

denkt 43%.

4. Glimmen is regionaal aantrekkelijk door bosrecreatie

en wandelmogelijkheden. Lokaal zijn evenementen

als Wintermarkt en Festival Appèlbergen cruciaal.

5. Glimmenaren voelen zich overdag en 's avonds veilig.

6. Snel rijden en een drukke Rijksstraatweg geven veel

mensen een onaangenaam gevoel in Glimmense

verkeer.

7. Men ondervindt geen noemenswaardige overlast van

rondhangende jeugd of evenementen in het dorp.

Kom naar de presentatie

van de dorpsvisie!

Op 30 mei om 20.30 uur vindt de

presentatie van de Dorpsvisie plaats in

het Dorpshuis.

Daarvoor zijn de gemeentebesturen van

Haren en Groningen ook uitgenodigd,

maar het is niet bekend of die komen.

Alle inwoners van Glimmen zijn zeer

welkom! Zie ook: www.pb-glimmen.nl

De respons schetst de beleving van Glimmenaren en

maakt duidelijk welke 'sterke kwaliteiten' men behouden

wil zien in de toekomst. Mede hierop baseert Plaatselijk

Belang de Dorpsvisie, die op 30 mei aan de inwoners

wordt gepresenteerd en die de kern zal zijn van 'harde

afspraken' met de gemeente Groningen.

2 Glimmer’lei - mei 2018


Agenda

Agenda dorpshuis De Groenenberg, mei - juni 2018

Wekelijks:

maandagavond de Schuttersvereniging

dinsdagavond de biljartclub

woensdagmiddag de knutselclub

woensdagavond toneelclub Glemmini

22 mei Fotoclub Beeldspraak

25 mei Vrijdagavondcafé met eten

30 mei Dorpsvisie Plaatselijk Belang 20.30 uur

1 juni Vrijdagavondcafé

8 juni Vrijdagavondcafé met eten

13 juni IVA cursus 20 uur

14 juni Quilting bees

15 juni Vrijdagavondcafé

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Wie helpt mee met

maisdoolhof Glimmen?

Dit jaar gaat Paul van Brederode aan het zandpad (Weg langs het

Hemrik) 3 hectare mais laten inzaaien. Als hij een beetje hulp kan

krijgen vanuit het dorp kunnen we er een maisdoolhof in maken.

Ergens eind mei, begin juni na het inzaaien moeten dan volgens

een plan de opkomende maisplanten die het pad vormen eruit

worden getrokken. Dat is een tijdrovende klus want je moet goed

tellen welke rij je zit en plantje voor plantje eruit halen. Zoiets

moet echt wel met minimaal 6 personen worden gedaan want 3

hectare is best veel. Het is erg leuk om te zien en zeker vanuit de

lucht ook goed te zien.

Mocht je willen meehelpen laat dit dan aan Paul van Brederode

weten:

Meentweg 11

9756 AN Glimmen.

06-53275352

paul@vanbrederode.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Boek

‘Vervlogen jaren in Haren’

Harenaar Henk Werners, die om de week over de geschiedenis

van Haren in het Harener Weekblad schrijft, brengt op veler

verzoek een boek uit met als titel: ‘Vervlogen jaren in Haren’.

Hij beschrijft in zijn kronieken de veranderingen die in de van

oorsprong agrarische gemeente in de afgelopen eeuw hebben

plaatsgevonden. Ook een aanmerkelijk deel van het oude

fotomateriaal uit zijn collectie krijgt een plaats in het boek met ca

152 pagina’s.

Het boek wordt in A-4 formaat gedrukt bij drukkerij G. van Ark in

Haren en gebonden in stevige omslag met kleur vanaf 1 november

bij de plaatselijke boekhandel uitgegeven.

Voorintekening is reeds mogelijk tegen een gereduceerde prijs van

€ 17,50. Adres: henkwerners@home.nl. Rijksstraatweg 117, 9752

BB Haren, tel. nr. 5346529.

Klassiek Kwartet

Midzomernacht concert

Vrijdag 22 juni 2018

Tuin open vanaf 19:45 | Start concert 20:15

Nieuwe Schoolweg 2, Glimmen

Kaarten kunt u tussen 18:00 en 20:00 uur

van dinsdag t/m donderdag bij ons ophalen.

We vragen een vergoeding van € 7,50.

We hebben het kwartet vaker horen spelen. Het is ontzettend

mooi! Wij hebben ruimte voor 160 bezoekers.

Er is geen catering dus neem gerust iets te drinken mee.

Een stoel staat voor u klaar. Toilet is buiten aanwezig.

Bij slecht weer wordt het geannuleerd

en krijgt u uiteraard uw geld terug.

Graag tot 22 juni,

Hans en Jacqueline

Glimmer’lei - mei 2018

3


- Aangifte inkomstenbelasting

Aangifte Inboeken inkomstenbelasting

van uw zakelijke administratie

- Aangifte Verzorgen inkomstenbelasting

Inboeken van aangiften uw zakelijke omzetbelasting administratie

- Inboeken Maken van van jaarrekening uw zakelijke administratie

Verzorgen aangiften omzetbelasting

- Verzorgen aangiften

Maken van loonadministratie omzetbelasting

jaarrekening

- Maken van jaarrekening

Verzorgen loonadministratie

Administratiekantoor - Verzorgen loonadministratie

Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor 06-11711176| info@jemasiem.nl Jemasiem|Nieuwe | Stationsweg 9-15|

Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|

06-11711176| info@jemasiem.nl 06-11711176| info@jemasiem.nl |

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

UW FYSIOTHERAPEUT

IN GLIMMEN E.O.

Femmy Holwerda- Hendriks

Rijksstraatweg 124 Glimmen

__________________________________________

*contracten met alle zorgverzekeraars

*behandeling zonder verwijzing mogelijk

*behandeling in de praktijk of aan huis

*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________

www.fysiotherapieglimmen.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

4 Glimmer’lei - mei 2018


Voedselbank

- zondag 3 juni en op dinsdag 5 juni

- zondag 1 juli en op dinsdag 3 juli

- zondag 5 augustus en op dinsdag 7 augustus

Op deze dagen kunt u tussen 10 en 12 uur spullen brengen voor

de voedselbank.

Behalve houdbare etenswaren, waarvan de datum nog niet

verlopen is, zijn schoonmaakmiddelen heel erg welkom. Te

denken valt aan schoonmaakmiddelen in huis (schoonmaakazijn,

schuurpoeder, wasmiddelen e.d.) Ook producten voor de

mens (zoals tandpasta, shampoo, doucheschuim, bodylotion)

ontvangen wij graag in het Trefpunt aan de Nieuwe Schoolweg,

ingang Kastanjelaan. Puzzels en spellen zijn eveneens van harte

welkom.

Corke van der Weijden

Kent u buitenlandse vrouwen

die hun vaderland missen?

Door Iekje Wortelboer

In het vorige nummer van de Glimmer’lei heeft u kunnen lezen

over de nieuwe bewoners van Villa Buitenlust. Zoals u zult

begrijpen komt er in een voorbereidend gesprek vaak veel meer

ter sprake dan in het artikeltje verwerkt kan worden. Zo noemde

ik wel de muzikale achtergrond van de uit Georgië afkomstige

Diana Dali Todria maar niet haar betrokkenheid bij het “Mihira”,

een koor in Alkmaar voor vrouwen uit het buitenland.

“Mihira” is niet zomaar een koor. Het werd een jaar of 30 geleden

opgericht door Laura Hassler, een allochtone blanke vrouw

die het moeilijk vond haar weg in Nederland te vinden en zich

realiseerde dat als het voor haar al moeilijk was hoeveel moeilijker

het moest zijn voor een vluchtelinge uit Iran of Somalië of voor

een vrouw van een gastarbeider uit Turkije of Marokko. Laura

bedacht dat samen zingen zou kunnen helpen bij het opbouwen

van een nieuw bestaan in een vreemd land. En tegelijkertijd zou

het ook naar buiten toe voor empathie kunnen zorgen want ook

toen al bestond er in ons land angst voor en antipathie tegen

buitenlanders. Zo ontstond “Mihira”, een smeltkroes van culturen

wat ook terug te vinden is in het repertoire. Diana is dirigente van

dit bijzondere vrouwenkoor. Nu zij in Glimmen is komen wonen,

wil Diana heel graag een soortgelijk koor in het Noorden van het

land starten.

Daarvoor doen we graag een beroep op u!

Bent u of kent u een vrouw met een buitenlandse achtergrond die

bezig is een nieuw bestaan op te bouwen in onze regio?

De muzikale drempel is laag – geen audities of stemtesten –

iedereen is welkom. De enige voorwaarden zijn: plezier in zingen

en het accepteren van andere culturen. Voor meer informatie kunt

u contact opnemen met Diana Dali Todria tel. 06 4635 5339

In de oude doos van de Glimmer’lei van precies 10 jaar geleden

vonden wij onderstaand stuk. Nog uit de tijd van “Glimmend

Hart” en uit de tijd dat er van Waardeel of herindeling nog

geen sprake was, en ook woningbouw aan de Dennenlaan en

“Beukenstaete” verder weg leek dan ooit… Veel gebeurd in 10

jaar, en op bepaalde gebieden ook weer helemaal niets…

Glimmense gal; Versnippering

Gelukkig is er de Glimmer'lei, Dorpskrant voor Glimmen

en Omstreken. Ik lees hem trouw en deze keer net als een

muziekdeuntje dat kan doen, laat het woord versnippering mij

niet los.

Op de luisteravond van Glimmend Hart was ik aanwezig en blij

verrast over de opkomst. Hoewel ik van meet af aan twijfels had,

want hoezo herinrichting en planontwikkeling als er net met veel

moeite vergunning is voor een kunstgrasveld. Natuurlijk gaat de

boel niet over de kop. Dat is kapitaalvernietiging immers. Over

blijft de Deenlocatie en stroken openbaar groen. De Deenlocatie

in bezit van een projectontwikkelaar. Projectontwikkelaars

zijn meesters in het toepassen van de omgekeerde

kaasschaafmethode oftewel mag het een onsje meer zijn…De

kaasschaafmethode is als woord bedacht om aan te geven dat

ieder onderdeel een klein stukje moet inleveren. Meestal gaat

het om politieke besluiten om te bezuinigen. Projectontwikkelaars

hacken de kaasschaafmethode, gaan de politiek te lijf. Mooie

plaatjes, praatjes, geld of ruilhandel helpen daarbij.

Een voorbeeld: Een projectontwikkelaar van de gemeente

Haren heeft ontheffing gekregen van het bestemmingsplan

om in Glimmen hoger dan 2 woonlagen te bouwen. Die

projectontwikkelaar mag nu tot bijna 14 meter hoogte bouwen. Zo

lees ik in de Glimmer`lei van april jl. Een doorbraak! Het “terrein van

de Hervormde Kapel” zal voor de volgende projectontwikkelaar

mogelijkheden scheppen. Want eerlijk is eerlijk; je mag niemand

voortrekken. Precedenten scheppen heet dat.

Het GlimmendHart

Versnippering tegengaan, krachten bundelen het idee achter

GlimmendHart. In de aanbieding de locatie Dennenlaan

(eigendom Woonborg) en de locatie Deen (eigendom

Projectontwikkelaar Jorritsma). Op de luisteravond welwillend

aanwezig geflankeerd door wethouder Niezen. Zwaar geschut

dus. Ik was enthousiast over de contacten die ontstaan waren

tussen Woonborg en de Projectontwikkelaar. Goed gedaan

GlimmendHart. Van het avondvullende programma heb ik

genoten als was het een theatervoorstelling. Een leuke avond

dus. Maar daar kwam ik niet voor.

Hoogbouw in Glimmen

De actie tegen de plannen “terrein van de Hervormde

Kapel” ondersteun ik. Op de achtergrond zie ik weer een

projectontwikkelaar die linksom of rechtsom geld ziet. In

projectontwikkelaarsland bestaat het begrip starterswoning niet.

Ook woningbouwverenigingen en de gemeente Haren hebben

heel andere ideeën over het invullen van de openbare ruimte

als de plaatselijke belangen. Steek Alle Koppen Bij Elkaar;

het resultaat van alle initiatieven doet projectontwikkelaars,

de gemeente Haren en Woonborg sidderen. Weg met de

versnippering anders worden alle plaatselijke belangen ingepakt!

Glimmer’lei - mei 2018

5


SLAGERIJ DE BUURDERIJ

t

SLAGERIJ DE BUURDERIJ

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Vogelzangsteeg 15a

9479 TE Noordlaren

Tel: 050-4063812

Tel: 050-4063812

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

info@slagerijdebuurderij.nl

www.slagerijdebuurderij.nl

Zonnige Koningsdag 2018

Koningsdag Glimmen begon dit jaar traditioneel met een

vrijmarktje waar vele kinderen (en hun ouders) zittend op een

kleedje spullen probeerden te verkopen. Ook hadden sommige

kinderen spelletjes bedacht waar prijzen mee te winnen waren of

waren ze zelf aan de slag gegaan om lekker glitterslijm te maken.

Voor de geluksvogels onder ons waren er leuke prijzen te winnen

bij de verloting van het VVV. Zowel bij de ronde voor kinderen

als voor die van de volwassenen was de spanning uiteraard

om te snijden. Na een dag vol stuiteren op de springkussens,

volop snoepen en snacken en uit je dak gaan op de kinderdisco,

hebben de kinderen ongetwijfeld allemaal heerlijk geslapen en

voor de volwassenen was het ook wederom een heel gezellig

dorpsfeest.

Iedereen van het VVV weer heel erg bedankt en tot volgend jaar!

Schoonheidssalon - Pedicure - Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon Glimmen

Rijksstraatweg 26

Schoonheidssalon Glimmen

Rijksstraatweg 26 26

Afspraak maken?

Afspraak maken?

Bij voorkeur via WhatsApp of E-mail (welkom@clarycare.nl).

Kijk voor alle welkom@clarycare.nl

behandelingen op clarycare.nl

Bij voorkeur via WhatsApp www.clarycare.nl of E-mail (welkom@clarycare.nl).

Kijk voor alle behandelingen op clarycare.nl

Behandelingen alleen op afspraak.

Behandelingen alleen op afspraak.

Behandelingen alleen op afspraak.

06 412 66 754

06 412 66 754

06 412 66 754

BRASSERIE DE DE KASTANJEHOEVE

Brasserie de Kastanjehoeve

Brasserie de de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie is een is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het die die gunstig gunstig gelegen gelegen is in is het in het

bosrijke dorp Glimmen. In bosrijke bosrijke dorp dorp Glimmen. In In

het nationaal park Drentsche het het nationaal park park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd Aa is Aa onze is onze zaak zaak gevestigd

op een historische locatie. op een op een historische locatie. locatie.

In onze brasserie kunt u

In onze In onze brasserie kunt kunt u u

heerlijk lunchen, vergaderen, heerlijk heerlijk lunchen, lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen. dineren dineren en gezellig en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

Brasserie de de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

vrijheid vrijheid en heerlijk en heerlijk eten eten

staat staat voor voor kwaliteit, gast-

gast-

bereid met verse en lokale bereid bereid met met verse verse en lokale en lokale

producten.

producten.

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

end op wo-, do- en vrijdag Zuidlaarderweg vanaf 4 - 9756 4 - 9756 CH Glimmen CH Glimmen 17:00 Geopend Geopend wo-, op wo-, do- do- en en uvrijdag vanaf vanaf 17:00 17:00 u u

rdag en zondag vanaf 11:00 T 050 T 050 4061281 4061281 u

Zaterdag Zaterdag en zondag en zondag vanaf vanaf 11:00 11:00 u u

f april elke wo-do-vr-za-zo info@brasseriedekastanjehoeve.nl vanaf 11:00 Vanaf Vanaf april april elke elke wo-do-vr-za-zo uvanaf vanaf 11:00 11:00 u u

brasseriedekastanjehoeve.nl

6 Glimmer’lei - mei 2018


Glimmer’lei - mei 2018

7


d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

Lidnummer: 301798

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Zuidlaren | Stationsweg 91

www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

8 Glimmer’lei - mei 2018


Zingen in Glimmen

zondag 10 juni 16.30 uur

Op zondagmiddag 10 juni om 16.30 uur is er in de Trefpuntkerk

van Glimmen een zanguur waarin verschillende nieuwe liederen

worden gezongen. Ook zullen ter afwisseling een aantal bekende

liederen op het programma staan.

Het doel van dit zanguur is de rijkdom ontdekken die de nieuwe

liederen uit het Nieuwe Liedboek en andere bundels in zich

bergen. Het zijn liederen die in maar ook buiten de zondagse

liturgie een functie kunnen hebben.

We worden bij het zingen geholpen door het zangkwartet

‘Mozayk’ uit Heerenveen bestaande uit Froukje Rispens,

Willemien Lolkema, Atse Numan en Andries Visser.

De solopartijen worden gezongen door Anneke van der Heide.

De piano en het orgel worden bespeeld door Chris van Bruggen

die tevens uw gastheer is. De toegang is vrij. Collecte bij de

uitgang.

Van harte welkom!!

Zoek de schat en win 50 euro!

Ook deze zomer speelt de redactie weer het spannende spel met

haar lezers: zoek de schat! We hebben ergens in ons geliefde

dorp Glimmen een doosje verstopt met daarin een waardebon

van 50 euro contant te verzilveren bij Flora & Fauna. Altijd al eens

die zeer gewilde schat van de Glimmer’lei willen vinden? De roem

van jouw foto in de lei? Die vijftig euro in jouw broekzak? Let dan

goed op; iedere maand geven we u een hint, die u dichterbij de

locatie brengt waar u het doosje zult vinden.

Wij wensen alle lezers veel succes!!

De eerste hint die wij u

geven is de volgende:

“In een dorp gebruik

je meestal gewoon

de achterdeur”

Klootjesvolk

Zwemles voor mijn kleinzoon, en aangezien mijn zoon een beetje

krap bij kas zit betaalt opa die het belangrijk vindt dat hij kan

zwemmen. De eerste keer dat ik met Cor naar zwemles ging ergerde

ik mij al aan die vaders die alles beter wisten (type hoger opgeleid).

Hij kwam met veel bravour binnen met zijn laptop, had direct al

commentaar op de zwemleraren en schreeuwde regelmatig: “Jordi

wat heb ik je geleerd op Ibiza?”. Ik ging met steeds meer tegenzin

naar de zwemles, maar voor je eigen vlees en bloed heb je alles

over. Eindelijk afzwemmen, wat was ik trots op dat kleine mannetje;

de vader van Jordi ook en schreeuwde de hele boel bij elkaar. Na

afloop belde hij zijn familie op om een champi te komen drinken op

het behalen van diploma A. Alleen nog een groepsfoto, maar Jordi

vroeg aan pappa: “moet ik ook met hen op de foto?”. Nee, zei pappa,

jij hoeft niet met die gewone kinderen op de foto. En toen brak mijn

klomp en ik kon nog net een paar lelijke woorden onderdrukken.

Nu, een paar weken verder ben ik weer een beetje afgekoeld, maar

moet toch wat kwijt. Ik hoop dat je dit leest (zal wel niet want dit

blaadje is natuurlijk onder jouw niveau): het klootjesvolk zorgt er

wel voor dat jouw zaak (die zul je wel overgenomen hebben van

jouw vader) draaiende blijft. Wij zorgen ervoor dat je iedere dag

een krant en post krijgt. Wij zorgen ervoor dat jouw huis en tuin

netjes blijft. Wij helpen je zelfs uit de shit (letterlijk en figuurlijk) als

je wc-afvoer verstopt zit. Zonder ons begin jij niets, wij zijn overal.

Zelfs als jij op vakantie bent zijn wij er ook om jouw kamer schoon

te maken en een champi te serveren op een terras. Zonder ons

kun jij niet leven (wij zijn net kakkerlakken overal kun jij ons tegen

komen). Doe gewoon tegen ons, jij bent al verpest maar jouw zoon

nog niet. Zo, dat moest ik even kwijt.

Berend

De buurtenvelop komt er

weer aan!

De trouwe lezer van de lei kent het fenomeen ‘de envelop’ vast

nog wel. De redactie heeft de mooie verhalen van dorpsgenoten

die daaruit voortkwamen erg gewaardeerd, evenals de lezers van

ons blad. De bekende envelop gaat daarom het dorp weer in!

Binnenkort ontvangt iemand van u de envelop, wat betekent dat wij

denken dat de lezers uw verhaal zullen waarderen. Instructies voor

het schrijven van uw verhaal staan in de envelop. Wij hopen dat

de envelop ons ook deze keer weer leuke, boeiende, interessante,

grappige dorpsverhalen op zal leveren. Geef de envelop door….

Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

20 mei 10.00 Bartholomeuskerk Noordlaren ds. A.H.Kosterman Pinksteren

Avondmaal

27 mei 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A.Troost Trinitatis m.m.v. cantorij

3 juni 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H.Kosterman

10 juni 10.00 Bartholomeuskerk Noordlaren Pastor Loes Jansen

17 juni 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. A.H.Kosterman Avondmaal m.m.v. cantorij

24 juni 10.00 Trefpuntkerk Glimmen ds. K.Dijk

Glimmer’lei - mei 2018

9


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

Berichten van De Groenenberg

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Woonflair adviseert en inspireert

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse

Ruim aanbod in natuurlijke en Sylvesterloop ecologische stoffen (zie foto).

Wollen tapijten en vloerkleden Volgens de organisatie

Laminaat en natuurlijk deden hout dit jaar meer

Novilon en linoleum mensen mee dan ooit:

Grote collectie sierkussens en 487 woondecoratie mannen, vrouwen en

kinderen!

Het nieuwe jaar is

inmiddels begonnen. Het

startte in oudejaarsnacht

met het Oud en Nieuw

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar

vrijwilligers. Het moet een gezellige Raadhuisplein happening 18zijn geweest,

die doorging tot een uur of 5! 9751 Op AP 8 HAREN januari is er een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest tel. 050-5344819 van de besturen

van het Plaatselijk Belang en van www.scholmawoonflair.nl

De Groenenberg, in

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. mail@scholmawoonflair.nl Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

iets vertelde over de

toekomst. Het was

gezellig druk (zie foto’s).

Gelukkig was de periode

van ijzelgladde wegen

net achter de rug....

Verder was er op

14 januari een

gebruikersoverleg. Op

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

Nog geen voorjaar???

een paar mensen dit www.pixxle.nl

goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment Nog niet dat helemaal, ik dit maar schrijf, in elk geval moet kunt

u nu alvast uw gazon voorzien KALK,

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

om verder mosvorming te voorkomen.

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden

ALLEMAAL En denkt u nog en extra bijzondere

TE om de vogels activiteiten

KOOP buiten?

Want natuurlijk hebben we ook nog steeds allerlei IN EIGEN DORP!

soorten WINTERVOER, maar ook STROOIZOUT

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

natuurlijk

herneemt

vele soorten

het

kwaliteitsvoer

gewone

voor uw Aanvang 20.00 uur.

U zoekt tuinplanten? Hangpotten? Bestrijdingsmiddelen? Meststoffen of potgrond? Dierenvoeding? Tuingereedschap?

hond, leven kat, konijn, weer kip, geit, zijn paard, gang. schaap enz.

Altijd onder de adviesprijs? Bij ons In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo

vindt

ook

u het allemaal!

voor

Oók

De

voor voordelig onderhoud of reparatie van uw grasmachine!

Tot ziens bij: prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee

Rijksstraatweg

te denken

32

en

| 9756

te praten

AG GLIMMEN

over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

Compost,

Pot- of Tuingrond?

Dit seizoen óók weer: 4 halen,

3 betalen!!!

bijeenkomsten weer

Rijksstraatweg 32

9756 AG GLIMMEN

ingepland 050-4061490 staan.

Website: www.floraenfauna.nl

Voorlopig gaan we zo

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met

door. En ondertussen

blijven we werken aan het

verbeteren van alles wat

De Groenenberg betreft.

In mijn vorige bericht

meldde ik al dat we

bezig zijn de akoestiek te

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

verbeteren en met name

het www.paulwoldendorpautos.nl

bargedeelte gezelliger

te maken. De benodigde

maatregelen Onderhoud zijn en ons reparaties inmiddels bekend alle merken dankzij auto’s het gratis

advies van een deskundige APK keuringsstation

en een subsidieaanvraag is in

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

vooral Burg. bijhouden J.G. Legroweg – van 92, onze 9761 website. TD EELDE - T 050 309 67 06

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het

moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

zich daarvoor aanmelden.

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

we u hierover.

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

Tel. 050-4061490 | www.floraenfauna.nl

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

6 Glimmer’lei - januari 2016

10 Glimmer’lei - mei 2018


Inloopochtend

In ons dorp hangen sinds kort een bijzonder soort kastjes

aan de muur (dorpshuis, Quintusschool, voormalige school

de Meent). Daar staan de letters AED op. Wat betekenen die

letter en wat zit er in die kastjes?

Wij zijn op zoek gegaan naar iemand die ons daar alles over kon

vertellen. Linda Talens; zij weet daar heel veel van. Gelukkig was

zij op de morgen dat wij inloop hadden vrij. Na de gebruikelijke

koffie met koekjes en het wennen aan elkaar kreeg Linda het

woord. Die geheimzinnige kastjes verbergen een AED-apparaat

(Automatische Externe Defibrillator). Een apparaat, dat na een

hartstilstand meehelpt het hart weer op gang te brengen. Linda

is Burger Hulp Verlener (BHV). Eigenlijk een super EHBO-er. Zij

heeft na haar EHBO diploma de cursus reanimatie gedaan.

De AED hangt in een verwarmde kast. Dat moet, anders kan het

apparaat zijn werk niet doen. Bij de melding wordt een eenmalige

pincode afgegeven om de AED-kast te openen. Eigenlijk is het

handiger als iemand anders het apparaat kan ophalen, immers,

er gaat zoveel tijd verloren als zij eerst het apparaat moet ophalen

en daarna aan het werk moet. Gelukkig is daar Gerrit, en zeg nou

zelf, wat is Linda zonder Gerrit, en andersom natuurlijk ook. Zij

voelen en vullen elkaar helemaal aan. De ene naar de AED, de

ander naar het slachtoffer. Ondertussen heeft de meldkamer ook

112 gealarmeerd.

Zolang de AED er niet is voert Linda de compressies (30x druk

tussen op het borstbeen met gestrekte armen, de handen op

elkaar en de vingers in elkaar gehaakt en de mond-op-mond

beademing (2x) alleen uit. Bij aankomst wordt de AED op het

lichaam aangesloten. In het apparaat zitten twee pads, waarin de

electroden zitten die op het lichaam worden geplakt. Eén schuin

linksboven het hart, de ander schuin rechtsonder het hart. Dan

neemt het apparaat alle handelingen over. De AED analyseert

alles en de hulpverlener moet alle instructies nauwgezet

opvolgen.

Zodra de ambulanceverpleegkundigen gearriveerd zijn, zit

de belangrijkste taak voor Gerrit en Linda erop. Zij nemen de

verantwoordelijkheid voor het slachtoffer over. Indien noodzakelijk

zal na enige tijd het sein voor de elektroschok gegeven worden.

Dan moet de oranjeknop op het apparaat ingedrukt worden. Dat

is het minst mooie om te zien, maar hopelijk met het meeste

effect. De hulpverleners staan op veilige afstand. Soms moet

dit herhaald worden. Wat ongelooflijk als het werkt! Wat treurig

als het niet het gewenste resultaat heeft. Dat het werk erg

gewaardeerd wordt, moet ik ook vermelden. Een weldoener in

de provincie heeft Linda met een eigen AED bedacht. Linda kon

haar oren en ogen niet geloven. Wist die man wel hoe duur zo’n

apparaat was? Ja, dat wist hij heel goed. Uit waardering voor het

mooie werk wat Linda en Gerrit doen, schonk hij hen dit. Wat een

blijdschap gaf dat. Nu geen geloop meer naar de publieke AED’s

maar direct aan het werk.

Mocht u niet gereanimeerd willen worden, dan moet dat duidelijk

zichtbaar aangegeven zijn. Hetzij met een penning om de hals, of

met een tatoeage op de borst of iets dergelijks. Er waren zoveel

vragen. Linda nam alle tijd om ons volledig in te lichten. Het was

een zeer leerzame morgen.

Linda, nogmaals heel hartelijk dank daarvoor.

Volgende maand komt Bert Haan ons vertellen over het

Appèlbergen Festival. Hartelijk welkom allemaal.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke tweede dinsdag van de maand (dinsdag 5 juni)

Hoe laat : vanaf 10 uur tot een uur of 12

Wil Hiensch

Waar of niet waar?

Zoals u inmiddels van ons gewend bent schrijft de redactie iedere

maand een stukje in de Glimmer’lei waarbij het van belang is dat u

kritisch leest en bedenkt of dit verhaal nu wel of niet waar is. Deze

maand nemen wij u mee in de wondere wereld van de initiatieven

in ons dorp. Zo heeft Jeroen van de Kastanjehoeve het idee

opgevat dat een restaurant waar men biologisch vlees nuttigt,

ook een eigen groente en kruidenkwekerij kan gebruiken. Het

terrein tegenover de Kastanjehoeve ziet u langzaam veranderen

in een groentetuin XL. Dat is nog niet alles er gaan geruchten dat

Glimmen een eigen maisdoolhof gaat krijgen, hetgeen ontzettend

hip is om te hebben. Dan hebben we in het centrum van ons dorp

nog de groentetuin van meerdere dorpsgenoten waar we voor

een habbekrats verse groenten kunnen kopen. En alsof dat nog

niet genoeg is, krijgen we nu ook een voedselbos. Ik stel mij dan

zo voor dat we als echte avonturiers door dat bos kunnen struinen

en ons eigen voedsel mogen plukken, opgraven en misschien

zelfs vangen. Dat we daar in het dichtgegroeide struikgewas

ineens oog en oog staan met een dorpsgenoot die hetzelfde stuk

voedsel als doelwit gesteld had, waarop we dan een heuse oerstrijd

met elkaar aangaan voor ons eten. U leest, ik heb wilde

fantasieën bij dat voedselbos. Als mijn verhaal van deze maand

klopt, kunnen we dus na het ontbijt een stevige wandeling maken

door het maisdoolhof alwaar we ongetwijfeld zes keer verdwalen

en dus uitgeput weer uit tevoorschijn komen, vervolgens een

zeer verantwoorde lunch van eigen bodem nuttigen in de

Kastanjehoeve, om vervolgens ons eigen avondeten te gaan

vangen in het voedselbos en als dat dan mislukt is…..ach dan

fietsen we nog even naar de groentetuin waar we dan toch maar

een kropje sla kopen voor een paar centen die we samen met

een Corviri biertje wegspoelen.

GLIMMEN

wordt

Groningen-Zuid

Of toch niet?

Kom naar de bespreking van de uitkomsten Dorpsvisie 2018

n.a.v. de dorpsenquête op woensdag 30 mei!

Plaats: Dorpshuis De Groenenberg

Aanvang: 20:30 uur

Glimmer’lei - mei 2018

11


Vereniging in de spotlights

HET LIMO TEAM

Opgericht in: 2011 | Deelnemers: kinderen van 6 t/m 10 jaar

Wanneer: om de week op woensdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur in de Groenenberg

Kosten per kind: € 1,50 per keer | Contact: 06 10151525 (Linda) of 06 21871312 (Monique)

Door Iekje Wortelboer - In onze serie over de Verenigingen in Glimmen kunt u deze maand kennis

maken met het LIMO Team, een knutselclub voor basisschoolkinderen vanaf 6 jaar.

Het LIMO Team is een initiatief van Linda Talens en Monique

Spier. Linda en Monique houden van knutselen én van

kinderen. Op het moment dat zij hun eigen kinderen niet meer

bezig hoefden te houden met spelletjes en knutselwerkjes,

groeide het idee om af en toe een gezellige middag voor

kinderen uit het dorp te organiseren. Beide dames deden de

nodige ervaring met de Straatspeeldag, ze verlenen sinds

jaar en dag hand- en spandiensten aan de Goedheiligman

en bij bijna alle activiteiten in ons dorp staan ze paraat om

kinderen te schminken. Een jaar of 7 geleden besloten ze

hun liefhebberijen uit te breiden met een knutselmiddag

voor basisschoolkinderen. Dat was de officiële begin van

het LIMO Team.

Inmiddels wordt er iedere 14 dagen op de woensdagmiddag,

enthousiast geknutseld in de Groenenberg. Er is een kleine

vaste kern die altijd van de partij zijn en er zijn kinderen die

soms wel en soms niet komen. Iedereen is altijd welkom!

Dus ook kinderen die nog niet eerder zijn geweest. De deelnemers mogen met suggesties komen

maar Linda en Monique borrelen zelf ook over van de ideeën die eigenlijk altijd bij iedereen in

goede aarde vallen. Het moet natuurlijk niet te moeilijk zijn en niet al te veel tijd in beslag nemen

want de werkstukken moeten als het even kan, dezelfde

middag mee naar huis. Het is altijd reuze gezellig, er is

tijd voor limonade en een snoeperijtje en er worden de

leukste dingen gemaakt! Soms iets wat past bij de tijd

van het jaar zoals een houten kerstster met echte lichtjes

of Valentijnshartezakjes, ze hebben een keer gebreid en

een keer geborduurd en ze maakten ook al eens een

poes van rolletjes papier en hele leuke toverboekjes. Er

werd ook al een paar keer in de keuken “geknutseld”; Zo

werd er na het uithollen van pompoenen voor Halloween,

van het vruchtvlees een heerlijke soep gemaakt die ze

daarna met elkaar hebben opgegeten.

Twee weken geleden was er een speciale middag;

Het LIMO Team was namelijk uitgenodigd om iets

moois te maken voor de vitrinekasten in ons dorpshuis.

De resultaten hiervan ziet u op de foto’s. Het zijn

driedimensionale zelfportretten van de deelnemers en

ze zijn in het echt natuurlijk nog veel mooier!

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Rijksstraatweg 32,

Markeweg 9756 AG Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 14 90

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Lisanne van (050) Oomkens dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

17 juni

om

2018

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

26

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

met

heen.

of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt u iedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - mei 2018

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!