07.06.2018 Views

Mediatrends 2018

De VRT doet onderzoek naar mediatrends. Zoiets is van strategisch belang. Enkel zo kunnen we onze missie om alle Vlamingen te bereiken waarmaken. In de publicatie "Mediatrends 2018" presenteren we 11 mediatrends die VRT Strategie in 2018 belangrijk vindt om in te investeren. Deze kennis delen we graag met jou.

De VRT doet onderzoek naar mediatrends. Zoiets is van strategisch belang. Enkel zo kunnen we onze missie om alle Vlamingen te bereiken waarmaken.

In de publicatie "Mediatrends 2018" presenteren we 11 mediatrends die VRT Strategie in 2018 belangrijk vindt om in te investeren. Deze kennis delen we graag met jou.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VRT PRESENTEERT<br />

<strong>Mediatrends</strong> <strong>2018</strong>


<strong>Mediatrends</strong> <strong>2018</strong>


– Inhoud<br />

Voorwoord<br />

7<br />

Inleiding<br />

8<br />

1.<br />

Mediagebruiker en samenleving<br />

#1 Nood aan ‘belonging’<br />

#2 Toenemende polarisering en wantrouwen<br />

#3 Nieuwe digitale breuklijnen<br />

#4 Een aanbod op maat<br />

#5 Omgaan met privacy<br />

15<br />

21<br />

26<br />

31<br />

35<br />

2.<br />

3.<br />

Markt en ecosysteem<br />

#6 Verregaande economische en globale concentratie en concurrentie<br />

#7 Onhoudbare klassieke financieringsmodellen en rolverdeling<br />

#8 Opkomst van de curatiefunctie<br />

Product en technologie<br />

#9 Continue connectiviteit<br />

#10 Slimme hardware<br />

#11 Artificiële intelligentie<br />

41<br />

45<br />

46<br />

51<br />

55<br />

57<br />

5


Paul Lembrechts<br />

Gedelegeerd bestuurder van de VRT<br />

– Voorwoord<br />

Het niet-lineaire kijken en luisteren van de Vlamingen<br />

neemt alsmaar toe. Mediagebruikers kijken en<br />

luisteren waar, wanneer en hoe ze willen. De nieuwe<br />

mediaplatformen, -formaten en apparaten leiden tot<br />

een alsmaar groter wordende fragmentatie van hoe<br />

media geconsumeerd worden. Die diversificatie wordt<br />

verder gecompliceerd door de mix van een vergrijzende<br />

bevolkingsgroep en een jongere generatie die media op<br />

verschillende manieren consumeren. Concreet betekent<br />

dat voor de VRT rekening houden met een traditioneel<br />

mediagedrag en tegelijkertijd inzetten op digitalisering en<br />

innovatie.<br />

De VRT wil als publieke omroep een voortrekkersrol<br />

spelen in de analyse en ontwikkeling van een up-to-date<br />

media-aanbod om alle mediagebruikers zo goed mogelijk<br />

te bedienen. Enkel op die manier kan ze alle Vlamingen<br />

blijven informeren, inspireren en verbinden. Het is dan<br />

ook de expliciete missie van de publieke omroep om met<br />

een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod te komen<br />

dat een plaats heeft in het leven van de volledige Vlaamse<br />

gemeenschap, ongeacht leeftijd of verblijfplaats.<br />

De VRT zet daarom volop in op onderzoek naar welke<br />

trends zich voordoen in het medialandschap. Enkel met<br />

zo’n innovatieve ingesteldheid, kan de VRT met de juiste<br />

durf en lef vernieuwend uit de hoek komen en de Vlaamse<br />

gemeenschap in al haar verscheidenheid bereiken. De<br />

publieke omroep heeft daarom speciale aandacht voor<br />

strategie en research. Vorig jaar leidde VRT-onderzoek tot<br />

een voorspellend rapport over de mediatrends die zich in<br />

<strong>2018</strong> zullen voltrekken, en hoe we die als publieke omroep<br />

opvangen en implementeren in ons media-aanbod. Met<br />

andere woorden kijkt dit onderzoek niet enkel naar de<br />

diversiteit in mediagebruikers in de Vlaamse samenleving,<br />

maar ook naar hoe de markt zich beweegt en hoe zich<br />

dit vandaag en in de toekomst relevant kan uiten in ons<br />

aanbod.<br />

Deze publicatie toont hoe de VRT anno <strong>2018</strong><br />

experimenteert en hoe ze het medialandschap wil<br />

inspireren met nieuwe mediaproducten, formats en<br />

processen. We hopen hiermee onze know-how te delen<br />

en de dialoog over mediatrends bij de publieke en andere<br />

omroepen aan te moedigen.<br />

7


– Inleiding<br />

‘VRT PRESENTEERT <strong>Mediatrends</strong> <strong>2018</strong>’<br />

stelt de belangrijkste (r)evoluties<br />

in de mediawereld anno <strong>2018</strong> voor.<br />

Concreet presenteert de publicatie 11<br />

mediatrends die zich groeperen rond<br />

3 onlosmakelijk verbonden domeinen:<br />

‘mediagebruiker en samenleving’,<br />

‘markt en ecosysteem’ en ‘product en<br />

technologie’.<br />

De 11 mediatrends zijn een selectie uit<br />

een hele waaier aan ontwikkelingen<br />

in het medialandschap. Het<br />

zijn aandachtspunten voor alle<br />

mediabedrijven, inclusief de VRT.<br />

Als publieke omroep zijn de trends<br />

in het domein ‘mediagebruiker en<br />

samenleving’ bij uitstek belangrijk om<br />

op te volgen. Enkel zo kan VRT haar<br />

missie om een meerwaarde in onze<br />

samenleving te bieden waarmaken en<br />

haar unieke positie blijven houden.<br />

8


Lut Vercruysse<br />

Directeur Strategie van de VRT<br />

Naast de risico’s, heeft VRT Strategie<br />

daarom oog voor de opportuniteiten<br />

die de mediatrends bieden. Leunend<br />

op de huidige praktijken en<br />

innovatieve experimenten van de<br />

publieke omroep, worden er dan<br />

ook aanbevelingen gedaan voor de<br />

toekomst.<br />

De opbouw in 3 domeinen<br />

weerspiegelt de complexe dynamiek<br />

die VRT Strategie ziet tussen de<br />

samenleving, de mediagebruiker, de<br />

technologie en de markt.<br />

VRT wil de uitdaging aangaan om<br />

deze complexe dynamiek in kaart<br />

te brengen. Vaak zijn studies rond<br />

mediatrends puur technologisch<br />

beschreven. Die studies vatten<br />

te weinig de interactie tussen de<br />

opgesomde domeinen.<br />

VRT Strategie volgt voortdurend het<br />

onderzoek naar de ontwikkelingen in<br />

media op. Dat gebeurt al vele jaren.<br />

Momenteel leidt dat tot jaarlijkse<br />

trendrapporten die helpen om de<br />

VRT mee te inspireren om relevant<br />

te blijven in de toekomst. Ze voeden<br />

het debat over de toekomst van de<br />

omroep. Met deze publicatie willen<br />

we onze kennis en know-how nu ook<br />

extern delen.<br />

De studie die de basis vormde voor<br />

‘VRT PRESENTEERT: <strong>Mediatrends</strong><br />

<strong>2018</strong>’ is het werk van Thijs<br />

Vanderhaegen, Dries Van Den Cruyce<br />

en mezelf. We hopen hiermee de<br />

dialoog over ontwikkelingen in<br />

het medialandschap en mogelijke<br />

antwoorden daarop aan te wakkeren.<br />

9


01<br />

Mediagebruiker<br />

en samenleving


#trend 1<br />

– Nood aan ‘belonging’<br />

Mensen bepalen vandaag alsmaar meer zelf wat ze doen en<br />

denken. De structuren van weleer hebben plaats gemaakt<br />

voor meer individuele vrijheden. Tegelijkertijd startte dat<br />

een nieuwe zoektocht naar zelfbetekenis en samenhorigheid.<br />

Mensen gaan nu op zoek naar nieuwe communities<br />

waarin ze zowel status als bevestiging ervaren.<br />

Al is er ook daar wel een duidelijke verschuiving op<br />

te merken. Status wordt zo voor velen niet langer<br />

door materiële welvaart bepaald. Waar iemand<br />

vroeger met een grote wagen pronkte, zal die<br />

vandaag uitpakken met zijn of haar ervaringen.<br />

Zo gaan sommigen op trektocht in<br />

fjorden of tropische bossen. Vaak<br />

worden die ervaringen gedeeld<br />

met andere op sociale media, om<br />

met gelijkgezinden te connecteren<br />

en een gevoel van ‘belonging’ te<br />

krijgen. De reacties die ze krijgen<br />

op sociale media-berichten geven<br />

hen de bevestiging waarop ze<br />

hopen. Vooral bij tieners en millennials blijkt dat het aantal<br />

reacties op hun posts cruciaal is om hun status in een<br />

community te peilen. Hoe meer ‘likes’, des te duidelijker de<br />

status. De drang naar bevestiging lijkt zo groot te zijn dat<br />

ervaringen gewoon worden verwijderd wanneer ze niet het<br />

beoogde effect hebben. Minder dan 100 likes in een paar<br />

uur? Deleten maar.<br />

Deze manier van identiteitsbeleving verklaart de opmars<br />

van wat men de ‘experience economy’ noemt. Met andere<br />

woorden, het inspelen van merken op collectieve ervaringen<br />

en evenementen. Deze manier van een groepsgevoel<br />

creëren, is vaak volledig geënt op wat de individuën<br />

van zo’n community gemeenschappelijk hebben.<br />

Vaak kennen mensen binnen zo’n groep<br />

elkaar niet. Bovendien zijn communities<br />

gebaseerd op zo’n ‘experienced individualism’,<br />

vaak tijdelijk, en zwermen de leden<br />

ervan uit naar andere communities eens ze<br />

geen reden tot bestaan meer heeft. Brands<br />

die weten uit te groeien tot communities<br />

met een duidelijke identiteit zullen in de<br />

toekomst succesvol zijn of blijven. Mensen<br />

zullen zich immers groeperen rond zulke brands<br />

in hun zoektocht naar hun persoonlijke identiteit.<br />

Zo herkennen ze elkaar en wordt er een nieuwe vorm van<br />

belonging gecreëerd.<br />

15


‘Throwback Thursday’ van<br />

Ketnet<br />

W817, Spring, Samson & Gert,<br />

Laura Omloop, Tonya, Thor!<br />

Een feest voor de twintigers en<br />

dertigers van vandaag, of de<br />

jonge fans van toen.


Dries Van Den Cruyce<br />

Hoofd Content<br />

Partnerships<br />

“Er is een steeds grotere impact<br />

van sociale media in de zoektocht<br />

naar identiteit in onze<br />

samenleving. Online communities<br />

groeperen zich rond<br />

gemeenschappelijke interesse.<br />

Dat kan gaan van muziek tot<br />

reizen.<br />

Als je dit vertaalt naar de<br />

publieke omroep, levert dat<br />

bepaalde noden op. Zo moeten<br />

de media volgens ons rekening<br />

houden met elementen als keuzestress<br />

en verdwaalde mediagebruikers.<br />

Netten moeten dan<br />

ook een duidelijke identiteit<br />

uitstralen.”


Als publieke omroep die de<br />

Vlamingen wil verbinden, denkt VRT<br />

Strategie dat de media expliciet<br />

rekening moeten houden met het<br />

beantwoorden aan de drang naar<br />

een nieuw wij-gevoel. Daarbij is<br />

het aan te raden om voluit te gaan<br />

voor een aanbod met een duidelijk<br />

onderscheid in identiteit. Enkel zo kan<br />

men zich positioneren in de tsunami<br />

aan keuzemogelijkheden waarmee<br />

mediagebruikers geconfronteerd<br />

worden.<br />

Sociale media en media in het<br />

algemeen spelen geregeld een<br />

rol in het creëren van nieuwe<br />

communities. VRT speelt daar<br />

vandaag met haar merken al op in.<br />

Door de verschillende netten een<br />

duidelijke identiteit te geven, wordt<br />

identificatie met een ‘brand’ mogelijk.<br />

Wanneer iemand bijvoorbeeld<br />

actief wil bijdragen aan een betere<br />

wereld, zal die resoluut op zoek<br />

gaan naar merken die aan die missie<br />

beantwoorden. Hoe duidelijker een<br />

merkidentiteit waarden als empathie,<br />

engagement en verantwoordelijkheid<br />

weet te definiëren, des te sneller<br />

zullen dergelijke mediagebruikers<br />

zich errond groeperen. Sterke VRTmerken<br />

creëren dan ook sterke<br />

ankerpunten. Enkel op die manier<br />

kunnen de merken van de VRT echte<br />

communities vormen.<br />

Het uitrollen van collectieve<br />

ervaringen creëert een<br />

gemeenschapsgevoel. Zo zien we al<br />

een sterk effect van belonging bij<br />

ankerpunten als ‘MNM Marathonradio’<br />

en ‘Klara voor muziekleerkrachten’,<br />

of bij evenementen die een<br />

collectieve ervaring creëren zoals<br />

‘Ketnets Throwback Thursday’. ‘De<br />

Warmste Week’ of ‘Tournée Minérale’<br />

creëren dan weer met verschillende<br />

netmerken samen een vorm van<br />

tijdelijke belonging rond prangende<br />

maatschappelijke vragen.<br />

19


De zevende dag<br />

In dit programma neemt<br />

men elke zondagochtend<br />

een duik in de politieke en<br />

maatschappelijke actualiteit.<br />

Het wil een pleidooi zijn voor<br />

dialoog als antwoord op de<br />

polarisering.


#trend 2<br />

– Toenemende polarisering<br />

en wantrouwen<br />

Verschillende meningen zijn er altijd geweest, maar<br />

vandaag lijkt alle nuance uit het debat vaak verdwenen.<br />

Er is een verhoogde mate van polarisering aanwezig<br />

door de versplintering van de samenleving. Sommige<br />

mainstream en sociale media hebben een verdere impact<br />

op die polariseringstendens. Zij vergroten het hokjes- en<br />

conflictdenken door het wij-zij-denken te bekrachtigen.<br />

Overgevoeligheden aan meningen en een eenzijdige<br />

berichtgeving trekken de aandacht steeds meer weg van<br />

de inhoud. VRT Strategie ziet die polarisatie vooral rond<br />

thema’s als migratie, de vluchtelingenproblematiek, maar<br />

ook rond ophefmakende nieuws-items zoals de recente<br />

‘Kasteelmoord’ of de gendertransformatie van journalist Bo<br />

Van Spilbeeck.<br />

Daarmee gaat een wantrouwen gepaard in de media dat<br />

volgens onderzoeken blijft stijgen. Nochtans blijkt dat 71%<br />

van de Vlamingen het belangrijk vindt dat Vlaanderen een<br />

eigen publieke omroep heeft. Ook blijkt uit peilingen dat<br />

het vertrouwen in de publieke omroep is gestabiliseerd.<br />

De demografische doelgroepen die VRT moeilijker bereikt<br />

zijn de nieuwe Vlamingen en de lagere sociale klassen.<br />

Vaak zijn zij het niet eens met de feiten zoals die worden<br />

voorgesteld omdat ze niet altijd hun individuele situatie<br />

weerspiegelen. Hoe sterker de publieke omroepen<br />

aan objectiviteit en fact-checking vasthouden, des te<br />

meer belerend ze dreigen over te komen. Dit doet het<br />

wantrouwen stijgen bij die groepen die de voorgestelde<br />

feiten niet aanhangen. Volgens VRT Strategie zal het<br />

dan ook zaak zijn om thema’s aan te snijden die de<br />

bevolking verbinden en die toelaten op zoek te gaan<br />

naar ervaringen. Denk maar aan topics als ‘schulden’ of<br />

‘ouder worden’. Ook is het raadzaam voor een publieke<br />

omroep als VRT om voorzichtiger om te gaan met de<br />

categorisaties zoals die vroeger bestonden. Zo schieten de<br />

huidige nieuwscategorieën binnen- en buitenland, politiek<br />

en economie tekort in het beschrijven van belangrijke<br />

ontwikkelingen in de maatschappij. Bovendien bestendigt<br />

het de polarisatie. Grenzen vervagen, dus denken in<br />

termen van ‘eigen land’ versus ‘de rest van de wereld’<br />

beletten het gehele verhaal te vertellen en de noodzakelijke<br />

verbondenheid voorop te stellen.<br />

21


VRT wil (re)connecteren met<br />

alle Vlaamse doelgroepen.<br />

Daartoe is het nodig om op alle<br />

doelgroepen letterlijk af te stappen.<br />

Cijfermateriaal is een eerste bron<br />

om voeling te krijgen maar zulke<br />

research volstaat niet om de<br />

Vlaming in al zijn diversiteit te<br />

leren kennen.<br />

Voortdurend in dialoog gaan met<br />

alle gelaagdheden van de bevolking<br />

en een sterkere betrokkenheid<br />

van mediamakers in diverse<br />

communities, kan een oplossing<br />

bieden.<br />

Verder is het raadzaam volgens<br />

VRT Strategie om in te zetten<br />

op het creëren van betrouwbare<br />

merken die inzoomen op<br />

collectieve ervaringen, en om<br />

minder aandacht te geven aan<br />

opinies die polarisering in de hand<br />

werken. VRT doet dit al, onder<br />

andere met ‘De Warmste Week’. Het<br />

is volgens het trendonderzoek van<br />

belang om anno <strong>2018</strong> nog meer<br />

in te zetten op reportages die<br />

ervaringen in beeld brengen in<br />

plaats van op debatprogramma’s<br />

die soms vooral de boosheid van<br />

bepaalde doelgroepen aftappen.<br />

22


‘De Warmste Week’<br />

‘De Warmste Week’ zorgt in<br />

heel Vlaanderen voor een golf<br />

van solidariteit. Het is een<br />

netoverschrijdend merk, een<br />

sensibiliseringsactie, maar<br />

vooral een VRT-community<br />

die polariserende factoren<br />

uitschakelt.


#trend 3<br />

– Nieuwe digitale<br />

breuklijnen<br />

Er bestaan vandaag andere digitale<br />

breuklijnen dan vroeger. Die situeren<br />

zich niet meer op het niveau van<br />

toegang tot media-apparaten en<br />

data, maar meer op het kritisch en<br />

bewust daarmee kunnen omgaan.<br />

Onderzoek wijst uit dat bepaalde<br />

bevolkingsgroepen vandaag een<br />

hoger risico lopen op digitale<br />

uitsluiting. Factoren als kansarmoede<br />

en een lage opleiding vergroten<br />

die kans aanzienlijk. Omdat de<br />

dagelijkse aspecten van ons<br />

leven steeds meer gedigitaliseerd<br />

worden - van het invullen van<br />

een belastingbrief over het kopen<br />

van een treinticket tot het online<br />

solliciteren - dreigen slachtoffers van<br />

de digitale kloof geïsoleerd te raken<br />

in onze samenleving. Die isolatie<br />

kan leiden tot een nog hoger risico<br />

op (kans)armoede. Bovendien blijkt<br />

dat de sociaal-economische en<br />

demografische groepen van wie we<br />

allemaal verwachten dat ze digitaal<br />

begaafd zijn, toch niet altijd zo<br />

savvy zijn. Dat is bijvoorbeeld het<br />

geval voor jongeren en twintigers, de<br />

zogenaamde Digital Natives.<br />

26


VRT wil een plaats hebben in het<br />

leven van alle Vlamingen, ongeacht<br />

hun digitale kunnen. De digitale<br />

breuklijnen tussen mediagebruikers<br />

zorgen dan ook voor heel wat<br />

uitdagingen voor de publieke<br />

omroep. Zo loopt VRT bijvoorbeeld<br />

het risico dat ons aanbod niet voor<br />

elke Vlaming beschikbaar, bereikbaar<br />

of begrijpbaar is. VRT wil dan ook<br />

alle Vlamingen helpen over deze<br />

digitale breuklijnen te stappen. Als<br />

VRT online bericht, wordt er niet<br />

van uitgegaan dat iedereen zomaar<br />

bereikt wordt. VRT zet daarom in op<br />

de ontwikkeling van platformen en<br />

inhoud voor specifieke doelgroepen.<br />

Voor jongeren is het bijvoorbeeld<br />

zo dat ze het erg moeilijk vinden<br />

betekenis te geven aan nieuwsitems<br />

in de context van hun persoonlijk<br />

leven. Dit leidde onder andere tot<br />

platformen als ‘Generation M’ en<br />

‘Ninjanieuws’ van MNM.<br />

VRT Strategie denkt dat verder<br />

investeren in zulke initiatieven in<br />

de nabije toekomst noodzakelijk<br />

is. Ze maken het mogelijk om alle<br />

mediagebruikers gericht mediawijzer<br />

te maken. Zo kunnen nog andere<br />

instrumenten worden bedacht<br />

om mediagebruikers te helpen<br />

om de aard van mediabronnen<br />

in te schatten. Het is maar<br />

wanneer iemand weet dat veel<br />

online platformen hun aanbod<br />

personaliseren op basis van<br />

verzamelde gebruikersdata, dat een<br />

mediagebruiker bewust kan omgaan<br />

met de inhoud die hem of haar wordt<br />

voorgeschoteld.<br />

Dat betekent niet dat de publieke<br />

omroep moet afstappen van een<br />

aanbod op maat. Verschillende<br />

diensten binnen VRT onderzoeken<br />

hoe zo’n gepersonaliseerd aanbod<br />

kan bestaan met oog voor zowel<br />

de vaardigheden als de privacy van<br />

gebruikers.<br />

27


De mythe van de<br />

‘digital natives’ en het<br />

matteüs-effect<br />

Het verhaal van de ‘digital natives’ -<br />

of zij die na 1984 werden geboren en<br />

steeds een digitale wereld hebben<br />

gekend, dient genuanceerd te worden<br />

volgens recente vakstudies. Jongeren<br />

hebben het moeilijk om uit de grote<br />

hoeveelheid digitale informatie de<br />

informatie die voor hen relevant is<br />

te distilleren. Ze zijn online vooral<br />

bezig met hun zoektocht naar<br />

bevestiging. Digitale tools zien zij dan<br />

ook voornamelijk als middelen voor<br />

entertainment en empowerment.<br />

Het is zelfs zo dat er geen relatie<br />

tussen leeftijd en internet know-how<br />

lijkt te bestaan. Mensen met een<br />

hoger inkomen en hoger-opgeleiden<br />

zijn wel duidelijk meer websavvy.<br />

Hierdoor worden de digitale<br />

breuklijnen nog complexer. Een<br />

trend in het medialandschap die het<br />

matteüs-effect wordt genoemd. Actief<br />

bronnen delen en daarop reageren,<br />

blijken dus skills te zijn die moeten<br />

verworven en aangeleerd worden.<br />

VRT Strategie denkt dat het voor de<br />

media vandaag belangrijk is om na<br />

te gaan of ze hun doelgroepen nog<br />

wel bereiken. Als publieke omroep die<br />

alle Vlamingen wil bereiken, zet een<br />

zender als VRT daarom ook het best<br />

volop in op het mediawijs maken<br />

van alle Vlamingen om zo de digitale<br />

breuklijnen uit te vagen.<br />

28


‘Ninjanieuws’ van MNM<br />

‘Ninjanieuws’ is een nieuwsformat op<br />

maat van jongeren die de actualiteit<br />

volgen via sociale media. In korte,<br />

hapklare filmpjes van 15 seconden<br />

brengt MNM nieuws en duiding op<br />

een visueel aantrekkelijke manier.<br />

‘VRT NXT’<br />

Onder de koepel ‘VRT NXT’<br />

introduceert ‘VRT NXT LAB’ jongeren<br />

hoe radio en televisie gemaakt<br />

worden. Ze krijgen er antwoorden<br />

op vragen als Hoe komt een<br />

nieuwsreportage tot stand? Hoe ziet<br />

een televisiestudio eruit? En: Hoe<br />

voelt het om je stem op de radio te<br />

horen? In de zomer geeft ‘VRT NXT<br />

INVASION’ de kans aan een twintigtal<br />

jongeren om hun droom waar te<br />

maken op VRT.<br />

29


#trend 4<br />

– Een aanbod<br />

op maat<br />

In een mediawereld die zich kenmerkt<br />

door een overaanbod aan content<br />

en constante connectiviteit staat het<br />

principe ‘customer centricity’ steeds<br />

meer centraal. De gebruiker is in zjin<br />

beperkte vrije tijd op zoek naar een<br />

relevant aanbod dat hem op een<br />

gebruiksvriendelijke manier wordt<br />

aangeboden.<br />

VRT Strategie is van mening dat we<br />

vandaag over een relevant aanbod<br />

kunnen spreken wanneer content de<br />

tijd van een mediagebruiker zinvol<br />

invult. Een relevant aanbod kan<br />

van allerlei aard zijn. Ontspannend,<br />

inspirerend of informerend<br />

bijvoorbeeld. Dat is vaak afhankelijk<br />

van het type mediagebruiker, maar<br />

ook van de (emotionele) toestand<br />

waarin hij of zij zich bevindt.<br />

Thijs Vanderhaegen<br />

Hoofd Studiedienst van VRT<br />

“Gezien haar financiering zijn<br />

sommige formats en evenementen<br />

onbetaalbaar. Er ontstaat<br />

zo een spreidstand tussen de<br />

financiering van de VRT en de<br />

verwachtingen van de consument.<br />

VRT zal die uitdaging<br />

aangaan door een aanbod met<br />

een meerwaarde te bieden op<br />

het vlak van individuele beleving<br />

en door tegelijkertijd alle<br />

Vlaamse mediagebruikers te<br />

verbinden.”<br />

31


– Voor een publieke<br />

omroep is het belangrijk<br />

alle Vlamingen te bereiken.<br />

Daarom zetten we in op<br />

relevantie, gebruiksgemak<br />

en een 360° beleving.<br />

Lut Vercruysse<br />

32


Een relevant aanbod bestaat<br />

bovendien uit content die een<br />

gebruiker wil zien of gezien<br />

hebben. Niet over content die<br />

een mediagebruiker als ‘matig<br />

interessant’ ervaart. Daarom<br />

moeten er soms keuzes worden<br />

gemaakt.<br />

Wat het gebruiksgemak betreft,<br />

verwacht de mediagebruiker<br />

een eenvoudige toegang tot het<br />

aanbod van een omroep. Content<br />

moet op elk moment van de<br />

dag, overal en op elk toestel<br />

beschikbaar zijn. De overschakeling<br />

van het ene naar het andere<br />

toestel om content te bekijken<br />

moet in elkaar overvloeien.<br />

Van bij de start van elke productie,<br />

denken omroepen dan ook best<br />

na over hoe content kan reizen<br />

over die verschillende platformen<br />

heen. We spreken hier over<br />

“format fluidity”. Via verschillende<br />

‘touchpoints’ kunnen omroepen<br />

zo de gebruikers bereiken,<br />

bijvoorbeeld middels televisie,<br />

radio, evenementen, applicaties,<br />

websites en social media. Dat<br />

betekent volgens VRT Strategie<br />

niet dat elke productie moet<br />

inzetten op alle format fluiditymogelijkheden.<br />

De uitwerking van<br />

formaten moet vooreerst relevant<br />

zijn voor een individuele productie.<br />

33


#trend 5<br />

– Omgaan met privacy<br />

De VRT stelt zich als publieke<br />

omroep voorop om transparant,<br />

verantwoordelijk en vertrouwelijk om<br />

te gaan met gebruikersinformatie.<br />

Bij (grote hoeveelheden)<br />

persoonlijke data zijn privacy en<br />

gegevensbescherming dan ook<br />

elementair om in overweging te<br />

nemen. Enkel door hier bewust<br />

mee om te gaan kan de VRT zich<br />

ontwikkelen als betrouwbaar<br />

keurmerk voor een transparant en<br />

fair gebruik van individuele gegevens.<br />

VRT Strategie vindt het raadzaam om<br />

daarnaast voeling te blijven houden<br />

met het publiek. Het verzamelen van<br />

data is niet de enige manier om de<br />

Vlaming in al zijn of haar diversiteit<br />

te begrijpen. Daarom is het zaak<br />

de dialoog met de mediagebruiker<br />

te blijven stimuleren. Mediamakers<br />

moeten zo meer naar de samenleving<br />

stappen om te begrijpen wat er<br />

speelt bij verschillende doelgroepen.<br />

Erwin Maussen<br />

Data Protection Officer, VRT<br />

“VRT wil als publieke<br />

omroep een goede leerling<br />

in de klas zijn wanneer het<br />

over privacy gaat. Op korte<br />

termijn zal privacy bieden<br />

een onderscheidende factor<br />

zijn in het medialandschap<br />

om het vertrouwen van de<br />

mediagebruiker te blijven<br />

houden. De publieke omroep,<br />

als ‘huis van vertrouwen’ ,<br />

kan hierin een voortrekkersrol<br />

spelen, met name op gebied<br />

van transparantie.”


De privacy paradox<br />

Consumenten zijn zich steeds meer<br />

bewust van privacy. Regelmatig is<br />

er ophef over het verzamelen van<br />

data door technologiebedrijven.<br />

De grootste onduidelijkheden<br />

gaan meestal over wat er exact<br />

met die informatie wordt gedaan.<br />

Opmerkelijk is dat ondanks die<br />

bewustwording, consumenten<br />

voorlopig niet terughoudend zijn<br />

om toch diensten te gebruiken<br />

die veel persoonlijke gegevens<br />

verzamelen. Mediagebruikers zijn<br />

wel selectiever dan vroeger. Ze delen<br />

hun data vaak afhankelijk van de<br />

meerwaarde die tegenover het<br />

delen staat.<br />

De publieke omroep wil zich<br />

op het vlak van privacy als een<br />

vertrouwelijke instelling profileren<br />

bij al zijn mediagebruikers. Daarom<br />

wil VRT graag een voortrekkersrol<br />

spelen door de privacy van de<br />

mediagebruiker te respecteren en<br />

volledige transparantie te bieden<br />

wanneer we aan data collection<br />

doen.”<br />

36


37


02<br />

Markt en<br />

ecosysteem


#trend 6<br />

– Verregaande economische en globale<br />

concentratie en concurrentie<br />

De golf van fusies en overnames tussen verschillende<br />

mediabedrijven wereldwijd, gaat onvermoeid door. Ook in<br />

Vlaanderen en Nederland zetten de grote mediabedrijven<br />

hun overnamebeleid voort. Geleidelijk aan ontwikkelt zich<br />

een ongelijke strijd tussen kleine en grote mediaspelers.<br />

Voor VRT bestaat het risico dat ze alleen komt te staan in<br />

een landschap met alleen maar grote, kapitaalkrachtige<br />

bedrijven. De publieke omroepen nemen immers niet<br />

deel aan de consolidatiegolf omwille van hun missie en<br />

financiering. Vanuit een puur economisch perspectief<br />

verliezen ze dan ook marktmacht en komen ze in een<br />

zwakkere concurrentiepositie.<br />

Door deze evolutie dreigt ook het gevaar dat de publieke<br />

omroepen controle verliezen over de relatie met de<br />

eindgebruiker. Omdat grote internationale mediabedrijven<br />

de voornaamste toegangspoort zijn tot muziek en video,<br />

zullen kleinere omroepen steeds meer een leverancier van<br />

content worden. Als omroepen omwille van die context<br />

geen kennis meer hebben over hun gebruikersdata, zullen<br />

ze het moeilijk krijgen om zich als merk te oriënteren en<br />

relevant te blijven.<br />

Daarenboven krijgen grote internationale spelers vaker de<br />

kans om interessante content in een eerste ‘run’ binnen te<br />

halen, omdat ze die content voor een groter afzetgebied<br />

kunnen aankopen en prijzen bieden die voor kleinere<br />

mediaspelers onhaalbaar zijn. Kleinere mediaspelers<br />

moeten zich dan tevreden stellen met een ‘tweede keuze’.<br />

Publieke omroepen moeten in de huidige context van<br />

economische en globale concentratie en concurrentie<br />

hun specifieke identiteit en sterktes uitspelen om<br />

aantrekkelijk te blijven. Dat kan door te investeren in<br />

eigen creativiteit en door in te zetten op producties<br />

die voor de mediagebruiker echt de moeite waard zijn,<br />

die relevant zijn en die ‘talk value’ creëren. En door te<br />

desinvesteren in producties van matige kwaliteit. Dankzij<br />

zo’n investeringsbeleid, ontstaat er internationaal<br />

potentieel en is er zicht op ‘return on investment’. Om dat<br />

te realiseren moet er wel nog meer een pleidooi gehouden<br />

worden om in intellectuele eigendom te investeren.<br />

41


Meer en meer gaan de<br />

distributierechten van<br />

belangrijke sportmanifestaties<br />

naar grote, internationale<br />

mediabedrijven.


#trend 7<br />

– Onhoudbare klassieke financieringsmodellen<br />

en rolverdeling<br />

De oude financieringsmodellen<br />

staan onder druk en de rollen in<br />

het medialandschap verschuiven en<br />

integreren. Grote, vaak internationale,<br />

mediabedrijven domineren het<br />

landschap waardoor productie,<br />

aggregatie, distributie en monetisatie<br />

zich vaak onder één dak bevinden.<br />

Voor de grote spelers is die verticale<br />

integratie een belangrijk middel om te<br />

blijven groeien en de kleinere spelers<br />

buitenspel te zetten.Tegelijkertijd zien<br />

publieke omroepen vaak hun dotatie<br />

slinken. Zij gaan op zoek naar nieuwe<br />

business-modellen. Ook commerciële<br />

omroepen doen dit omdat hun<br />

klassieke inkomstenbronnen<br />

steeds meer onder druk staan. De<br />

opbrengsten uit advertenties dalen<br />

al geruime tijd, en dat gebeurt<br />

voornamelijk ten gunste van Google<br />

en Facebook. Omdat commerciële<br />

omroepen liever geen publieke<br />

omroepen als nieuwe concurrent<br />

krijgen, zetten ze de nodige druk<br />

om hen de toegang tot de nieuwe<br />

business-modellen te ontzeggen.<br />

Commerciële en publieke<br />

omroepen zouden nochtans beter<br />

samenwerken. Door het opzetten<br />

van samenwerkingen en structurele<br />

partnerships zouden ze tegenwicht<br />

kunnen bieden aan de internationale<br />

spelers, zowel in de eigen regio<br />

als daarbuiten. Gezamenlijke<br />

technische platformen ontwikkelen,<br />

samenwerken omtrent de valorisatie<br />

van gebruikersdata en content, en<br />

de cofinanciering van producties zijn<br />

maar een paar mogelijkheden. De<br />

VRT zet in het licht daarvan nu al in<br />

op een versterking van de as België-<br />

Nederland.<br />

45


#trend 8<br />

– Opkomst van de curatiefunctie<br />

Curatie gaat over het ‘uitfilteren’<br />

van een relevant aanbod voor<br />

de individuele mediagebruiker,<br />

afhankelijk van het tijdstip en de<br />

emotionele toestand waarin die zich<br />

bevindt. Omroepen, tech-platformen,<br />

distributeurs en productiehuizen<br />

voeren het gevecht om de curator te<br />

kunnen zijn voor de mediagebruiker.<br />

Wie de curatiefunctie in handen<br />

heeft, controleert immers de relatie<br />

met de mediagebruiker.<br />

De mediagebruiker heeft niet veel<br />

tijd en wil onmiddellijk content<br />

aangereikt krijgen die zijn of haar<br />

interesse wegdraagt. De curator<br />

die het meest relevante aanbod<br />

voorschotelt, krijgt vanzelfsprekend<br />

dan ook de aandacht. Naast<br />

menselijke curatie (zoals bij een<br />

lineair uitzendschema), wordt<br />

hiervoor steeds meer technologie<br />

ingezet om een gepersonaliseerd<br />

aanbod te cureren via algoritmes. Uit<br />

onderzoek blijkt dat mediagebruikers<br />

zelfs meer vertrouwen stellen in<br />

technologie dan in menselijke curatie.<br />

VRT cureert zelf, maar haar content<br />

wordt ook gecureerd via distributeurs,<br />

OTT-spelers en online platformen.Op<br />

veel van deze curatoren heeft een<br />

publieke omroep weinig tot geen<br />

vat. Een omroep kan wel trachten<br />

een deal te sluiten met die grote<br />

mediaplatformen, maar heeft niet<br />

noodzakelijk impact op wat een<br />

speler als Netflix voorstelt aan de<br />

kijkers van zijn programma’s.<br />

Vandaag zetten publieke omroepen<br />

vaak uitsluitend in op redactionele<br />

curatie via hun zenders. Hier moeten<br />

46


publieke omroepen in blijven<br />

investeren. Wanneer de identiteit<br />

van een zender duidelijk is, kan die<br />

immers ook als gids functioneren in<br />

het overaanbod van een distributeur<br />

of een internationaal platform. Maar<br />

het is ook belangrijk om kennis te<br />

ontwikkelen en de algoritmes te<br />

bestuderen die aan de basis liggen<br />

van de curatie van de grotere<br />

mediaplatformen. Publieke omroepen<br />

moeten die curatietechnologie<br />

omarmen om in de toekomst zelf<br />

nog een relevant aanbod te blijven<br />

uitfilteren. VRT zou dit bijvoorbeeld<br />

kunnen toepassen via VRT NU.


03<br />

Product &<br />

technologie


#trend 9<br />

– Continue connectiviteit<br />

Mensen zijn 24/7 verbonden met het internet. We worden<br />

continu blootgesteld aan online prikkels, we springen van<br />

de ene online ervaring naar de andere. Bovendien moet<br />

alles snel gaan. We denken na en handelen simultaan, of<br />

multitasken. Deze voortdurende blootstelling zorgt voor een<br />

kortere aandachtsspanne van de mediagebruiker. Om toch<br />

door te dringen moeten we inzetten op kortere, bondigere<br />

formats waarbij de focus op relevantie en accuraatheid<br />

ligt.<br />

Tegen 2021 zal het snelle 5G commercieel beschikbaar zijn<br />

in België, wat het gebruik van mobiel internet allicht zal<br />

doen exploderen. Online media content zal hierdoor nog<br />

toegankelijker worden. VRT moet zorgen voor een aanbod<br />

dat inspeelt op de veranderende mediabehoeften. Zo zal<br />

toegang tot het aanbod gezien de continue connectiviteit<br />

overal en 24/7 moeten kunnen. Vandaag is het dan ook<br />

steeds ‘prime time’.<br />

Ook internationale content zal door de intrede van 5G nog<br />

toegankelijker worden. De consument kan op die manier op<br />

een groot en zeer hoogstaand aanbod rekenen. Daarnaast<br />

zal het mogelijk worden voor iedereen om video-content<br />

makkelijk te maken en te verspreiden. Door de hoge<br />

kwaliteit en enorme kwantiteit, zullen de internationale<br />

standaarden moeten worden overgenomen omdat de<br />

consument alsmaar veeleisender wordt.<br />

Desalniettemin, merkt VRT Strategie ook een beweging<br />

tegen de voortdurende bereikbaarheid op. Zo ontstaat er<br />

steeds meer etiquette rond het voortdurend bereikbaar<br />

zijn. Het gebruiken van mobiele apparaten tijdens een diner<br />

wordt bijvoorbeeld minder aanvaardbaar. Een bepaalde<br />

groep ondervindt zelfs een nood aan ‘anchoring’. Het gaat<br />

dan voornamelijk om mensen van twintig jaar en ouder die<br />

wensen een digitale detox in te lassen. Die tendens leidt<br />

vanzelfsprekend tot een gematigder en gedifferentieerder<br />

consumptiegedrag bij deze groep. Het is dan ook niet<br />

verbazingwekkend dat er naast ‘binge-watchen’ ook een<br />

trend als ‘snack culture’ is ontstaan. Netflix speelt op dit<br />

verlangen in door vele series niet meer in bulk online te<br />

plaatsen, maar weer aflevering per aflevering.<br />

51


– De VRT moet in haar<br />

strijd om de kijker steeds<br />

inzetten op die aspecten<br />

die een meerwaarde bieden.<br />

Daarvoor is ook inzicht in<br />

de toekomst nodig.<br />

Lut Vercruysse<br />

52


Voor de omroepen betekent de<br />

continue connectiviteit in een<br />

gedifferentieerd en gefragmenteerd<br />

medialandschap dat het gevecht om<br />

de kijker en de luisteraar complexer,<br />

heviger en internationaler wordt. Om<br />

de mediagebruiker te blijven grijpen,<br />

moet er volgens VRT Strategie nog<br />

meer ingezet worden op relevante<br />

content die steeds bondiger en meer<br />

to-the point is.<br />

Bovendien kunnen lokale<br />

omroepen in een internationaal<br />

medialandschap meer inzetten op<br />

hun onderscheidende kenmerken.<br />

Specifiek voor VRT als publieke<br />

omroep die de Vlamingen wil<br />

verbinden, is daarom het verder<br />

inzetten op lokale, dagverse content<br />

een goed idee volgens VRT Strategie.<br />

Waar VRT nog extra oderscheidend<br />

kan zijn onder de Vlaamse omroepen,<br />

is door nog meer in te zetten op de<br />

publieke meerwaarde die zij biedt<br />

met haar producten.<br />

Verder ziet VRT Strategie ook een<br />

opportuniteit in het verrijken van het<br />

eigen aanbod met dat van partners.<br />

53


54


#trend 10<br />

– Slimme hardware<br />

Omdat de nieuwe generatie slimme<br />

hardware alsmaar couranter wordt,<br />

zijn steeds meer mensen in het<br />

bezit van een ‘smartwatch’, een<br />

‘smartspeaker’ of een ‘homepod’.<br />

Die trend zorgt ervoor dat de<br />

zogenaamde ‘phygital future’ alsmaar<br />

dichterbij komt: een toekomstige<br />

leefwereld waarin alle apparaten<br />

in ons huishouden zijn verbonden<br />

met elkaar. Daardoor ontstaat er<br />

één ecosysteem met een continue<br />

uitwisseling van data.<br />

Er bestaat een risico volgens VRT<br />

Strategie dat niet alle mediaomroepen<br />

de technologische<br />

ontwikkelingen zullen kunnen<br />

blijven volgen. De uitdaging voor de<br />

publieke omroep zal zijn om haar<br />

plaats in dit ecosysteem in te nemen.<br />

Uiteraard zijn ook technologiegiganten<br />

als Google, Amazonen Apple<br />

geïnteresseerd in een plaatsje in dit<br />

ecosysteem.<br />

VRT Strategie pleit daarom voor<br />

een aanbod dat rekening houdt met<br />

de context en de situatie van de<br />

mediagebruiker. Er moet dan ook<br />

ingespeeld worden op de slimme<br />

hardware die om ‘customer centricity’<br />

en ‘fluidity’ vragen. Om een continue<br />

interactie met de mediagebruiker te<br />

creëren is het verder raadzaam om<br />

te blijven investeren en te durven<br />

uitpakken met innovatieve formats<br />

en content die ‘slimme hardware<br />

proof’ is. Op die manier kan de<br />

VRT de curatietechnologie van de<br />

mediagiganten aanwenden voor haar<br />

eigen relatie met de mediagebruiker.<br />

55


#trend 11<br />

– Artificiële intelligentie<br />

Artificiële intelligentie of ‘AI’ is software die zelfstandig kan<br />

redeneren en problemen oplossen. Dit gebeurt door data te<br />

linken aan elkaar. Op zich is het niets nieuws. Het leidde al<br />

tot chatbots, zelfrijdende auto’s, gezondheidsapps,...<br />

Het is de verwachting dat AI zich sterk zal profileren in<br />

de toekomst. Omdat de rekenkracht van processoren<br />

blijft stijgen, is het vandaag mogelijk om AI-software zelf<br />

patronen te laten ontdekken. De software is met andere<br />

woorden steeds meer in staat om zelfstandig te leren<br />

zonder tussenkomst van een programmeur. Google laat<br />

haar AI bijvoorbeeld elke dag duizenden romans lezen<br />

om zijn taalkennis en -gebruik te perfectioneren. Huidig<br />

onderzoek wijst uit dat AI op korte termijn menselijke<br />

processen efficiënter en effectiever zal maken. Op langere<br />

termijn, kan er zelfs verwacht worden dat AI een aantal<br />

menselijke processen volledig kan overnemen.<br />

Een goed voorbeeld van een AI-element waarvan het<br />

gebruik al meer geïntegreerd is in onze samenleving is<br />

de ‘voice-functie’ – ook wel ‘voice’ genoemd. Daarmee<br />

kan men een smartphone of een ander device bedienen<br />

door het gebruik van de eigen stem. ‘Voice’ is in volle<br />

opmars. Volgens recente studies zullen 50% van alle<br />

interacties met computers via stemopdrachten verlopen<br />

tegen 2023. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van<br />

‘voice’ een verandering in het consumptiegedrag van<br />

de mediagebruiker teweegbrengt. Zo wordt er meer<br />

‘short form’ geconsumeerd, alsook muziek, podcasts en<br />

nieuwsclips. 65% van de eigenaars van een homepod<br />

luisteren meer naar muziek dan voor de aanschaf van het<br />

spraakgestuurde home device. Misschien nog belangrijker<br />

is dat ‘voice’ een disruptie van de klassieke manier van<br />

online zoeken veroorzaakt . Bij een stemopdracht levert<br />

een zoekactie immers maar één resultaat op, dat bovendien<br />

relevant moet zijn voor de mediagebruiker.<br />

57


58<br />

Door de inherente curatie van AI is<br />

het gevecht om het leidende platform<br />

te zijn er één waar elke mediaspeler<br />

mee geconfronteerd zal worden. Hoe<br />

zorgen we ervoor dat VRT als relevant<br />

zoekresultaat komt boven drijven?<br />

Of in het geval van ‘voice’ zelfs het<br />

enige resultaat? AI zal immers voor<br />

mediagebruikers keuzes maken,<br />

waardoor er geen gegarandeerde<br />

aanwezigheid van de VRT bestaat.


Bovendien zal het moeilijker worden<br />

om zicht te krijgen op de finale<br />

voorstelling van content, het toestel<br />

waarop de content bekeken wordt en<br />

wanneer het wordt aangereikt.<br />

Belangrijk is om in te zetten op het<br />

begrijpen van AI en de algoritmes die<br />

daaraan te pas komen. Het is dan<br />

ook noodzakelijk om blijvend in te<br />

zetten op kennisontwikkeling rondom<br />

artificiële intelligentie volgens VRT<br />

Strategie.<br />

VRT Strategie ziet bovendien ook<br />

heel wat opportuniteiten in de AItrend.<br />

De media zouden bijvoorbeeld<br />

kunnen onderzoeken hoe AI<br />

productie- en distributieprocessen<br />

kan ondersteunen, of zelfs<br />

overnemen. AI zou zich eventueel<br />

ook als tool voor een beter en<br />

gebruiksvriendelijker aanbod kunnen<br />

ontwikkelen.<br />

Momenteel experimenteert VRT<br />

al met hoe AI kan ingezet worden<br />

voor gezichts- en stemherkenning.<br />

Dat gebeurt met het doel betere<br />

archiveringsmethodes te creëren, en<br />

het archiefmateriaal makkelijker te<br />

kunnen doorzoeken.<br />

59


Werkten mee aan dit boek:<br />

Advies vormgeving: Yves Podevyn<br />

Coördinatie: Daphne Carolus & Noëlla Goossens<br />

Eindredactie: Daphne Carolus<br />

Fotografie: Danny Van der Elst & Geert Van Hoeymissen<br />

Ontwerp & opmaak: VRT<br />

ISBN: 9789082606720<br />

© VRT NV van publiek recht, <strong>2018</strong><br />

Verantwoordelijk uitgever: Bob Vermeir<br />

Auguste Reyerslaan 52<br />

1043 Brussel<br />

info@vrt.be<br />

Alle rechten voorbehouden. Behalve in geval van wettelijke<br />

uitzondering is elke reproductie, publieke mededeling,<br />

beschikbaarstelling of verspreiding van dit boek,<br />

in papieren en digitale vorm, voor commerciële doeleinden<br />

verboden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke<br />

toestemming van de rechtenhouders.<br />

Behalve in geval van wettelijke uitzondering is elke<br />

reproductie, publieke mededeling, beschikbaarstelling<br />

of verspreiding van dit boek, in papieren vorm, voor<br />

particuliere doeleinden verboden zonder de voorafgaande<br />

en uitdrukkelijke toestemming van de rechtenhouders.<br />

De reproductie, publieke mededeling, beschikbaarstelling<br />

of verspreiding van dit boek in digitale vorm is toegelaten<br />

voor particuliere doeleinden mits bronvermelding.


VRT doet onderzoek naar mediatrends. Zoiets is van<br />

strategisch belang. Enkel zo kan de publieke omroep zijn<br />

missie om alle Vlamingen te bereiken waarmaken.<br />

Deze publicatie presenteert 11 mediatrends die VRT<br />

Strategie anno <strong>2018</strong> belangrijk vindt om in te investeren.<br />

Met het delen van deze kennis wil de publieke omroep een<br />

volwaardige partner zijn in de discussie over de<br />

toekomstige ontwikkeling van het media¬ecosysteem.<br />

En dat is nodig, want het Vlaamse medialandschap is<br />

voortdurend in beweging en wordt alsmaar complexer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!