Dorpsvisie dorp Glimmen

glimmen

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Dorpsvisie Glimmen 2018-2043

Een plan voor en door inwoners, ondernemers en verenigingen van

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

Glimmen, ontwikkeld op initiatief van Plaatselijk Belang Glimmen.

33e Uitgegeven jaargang als – een nummer speciale 10 – editie December van dorpskrant 2015 de Glimmer’lei.

Waar is Julius deze kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

Quintusbos om er te leren

over paddenstoelen, rupsen,

spechten en ijsvogels. Wat

Julius vroeger voor werk

had gedaan was een goed

bewaard geheim. Daarover

zei hij niets. Waarom eigenlijk

niet?

Het was twee dagen voor

kerst toen het licht op Julius’

kamer ‘s avonds niet werd

ontstoken. Dat hij ‘s ochtends

niet verscheen aan het ontbijt

in de Kooikamp. Dat kinderen

tevergeefs naar hem vroegen

om een wandeling te maken

door de sneeuw. Ongerust

werd er door huisgenoten op

zijn kamerdeur geklopt. Jan

van Splunder, de eigenaar van

het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur

openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje.

Oud en Glimmen roestig. is Leeg. een En bosrijk van Julius dorp, ontstaan geen spoor.... in de vroege

middeleeuwen. Glimmen heeft circa 1.200 inwoners

*Zowel

en

door

770 woningen.

nieuwsgierigheid

Het is een

als

bruisend

bezorgdheid

en sociaal

gedreven

dorp

gingen een aantal huisgenoten met Jan voorop de trap

met een goed en actief verenigingsleven (maar liefst

af op weg naar buiten om te kijken of Julius daar ergens

23 verenigingen), in een goed lopend dorpshuis, een

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het

constante Talent suizen basisschool van de (de A28 eerste na, wat in Nederland) trouwens een en een stuk

minder goed luid was bezochte dan normaal kerk. Glimmen door de heeft flinke veel laag sneeuw én mooie die

gisteren wandelmogelijkheden gevallen was. Oh ja, in verse met name sneeuw, het Quintusbos dat geeft verse en

sporen… Appelbergen. En ja hoor, Zo richting loopt het het bekende berghok en liepen mooie voetsporen

Pieterpad

van één door persoon Appelbergen en en daarvandaan Glimmen. richting de zandweg

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze

Julius kortgeleden nog hadden

gezien. Maar nee, de laatste

keer was al wel een week

geleden volgens mevrouw

Goedhart. Dan maar eens aan

de overzijde vragen bij Flora

& Fauna. En ja hoor, daar was

Julius die dag ervoor aan het

einde van de middag geweest

om een paar tuinhandschoenen

te kopen, aanmaakblokjes,

roggebrood en een voorraad

fruit, minstens genoeg voor

vijf dagen. Het werd steeds

vreemder…

*Wat moest Julius met al dat

voedsel en dekens en hoe

heeft hij dat meegenomen?

Steeds meer vragen maar geen

antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize

Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels

en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de

hand? Glimmen Jan is vertelde een landelijk, het hele rustig verhaal en groen aan Roos. dorp waar Roos had

Julius mensen altijd zich al een veilig rare voelen. snuiter Tegelijkertijd gevonden is die Glimmen vaak ook door haar

raam echt gluurde een forensendorp. als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

als de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De

Glimmen heeft zijn eigen evenementen zoals de

vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam

Wintermarkt, het festival Appélbergen, Koningsdag en

erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en

verspreid

een eigen

in

Sinterklaasintocht.

Glimmen zijn bijenkasten

Daar komen

heeft

telkens

staan,

mooie

Julius een

paar nieuwe keer initiatieven had gezien bij. bij Waar het een huisje klein aan dorp de groot Drentse in is! Aa op het

terrein van de boomkwekerij dat verboden toegang is voor

het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

Glimmer’lei - december 2015 1

Dorpsvisie Glimmen 2018-2043

1


Wonen

In 2017 was de gemiddelde WOZ-waarde van een woning

in Glimmen € 335.000,-. Dat maakt het voor starters

en doorstarters op de woningmarkt lastig om binnen

Glimmen een (andere) woning te vinden. Glimmen is een

aantrekkelijk dorp voor gezinnen met kinderen en ouderen.

Om het dorp aantrekkelijk te houden zou Glimmen graag

over meer woningen beschikken voor deze groepen.

Glimmen hoopt dat er in de toekomst voldoende kinderen

in het dorp wonen om de school te kunnen laten bestaan

en om het actieve verenigingsleven in stand te houden.

Veiligheid en verkeer

De bewoners van Glimmen voelen zich erg veilig in

het dorp, zowel op straat als in hun eigen woning.

Er zijn in Glimmen 3 AED’s beschikbaar en er zijn 30

bewoners die kunnen reanimeren en jaarlijks hiervoor in

het dorp bijgeschoold worden. Een groot gedeelte van het

dorp is hiervan op de hoogte.

In Glimmen hebben bewoners dagelijks te maken met

verkeer (wegverkeer, treinverkeer en vliegverkeer).

De Rijksstraatweg is een U-weg. Dit betekent dat dit de

eerste omleidingroute van de A28 (snelweg) is.

Landbouwverkeer en zware voertuigen zijn aan de orde

van de dag. Daarnaast heeft Glimmen te maken met het

treinverkeer (ProRail, NS en NedTrain).

Tot slot ligt Glimmen onder de aanvliegroute van Airport

Groningen Eelde. Op dit moment is er beperkte overlast

en dat willen de bewoners graag zo houden.

2 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043


Dorpsleven

ontmoeten | samen doen | samenwerken

Binnen het verenigingsleven is een gedeelte van

de mensen actief als bestuurslid of vrijwilliger. We

zien dat deze vrijwilligers bij meerdere verenigingen

actief zijn. Meer onderlinge samenwerking tussen

de diverse organisaties ziet men als een deel

van de oplossing. Incidentele evenementen en

activiteiten blijken zeer gewild.

Mensen ontmoeten elkaar veelal gewoon buiten op

straat, bij de vereniging of thuis. Het dorpshuis en

sportveld zijn hele belangrijke ontmoetingspunten

van het dorp. Dorpshuis de Groenenberg is

eigendom van de gemeente maar wordt beheerd

door Stichting Dorpshuis de Groenenberg. Groei

van het gebruik verwacht men als het dorpshuis

meer een soort horecavoorziening zou worden of

het activiteitenaanbod wat zou veranderen.

Sportdorp

Sport is belangrijk voor de leefbaarheid in een

dorp en voor de inwoners!

Sinds 2014 loopt het project Sportdorp in Glimmen,

bedoeld om de bewoners meer te laten bewegen

en de leefbaarheid te bevorderen. Samen met

de bewoners vernieuwen de sportverenigingen

het sport- en beweegaanbod zodat het nog beter

aansluit bij de wensen van de bewoners.

Dorpsvisie Glimmen 2018-2043

3


Klaar voor de toekomst

Glimmen staat aan de vooravond van een gemeentelijke

herindeling en levert met deze dorpsvisie haar

inhoudelijke inbreng aan het toekomstig beleid van de

nieuwe gemeente die ontstaat uit de samenvoeging van

de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

De bewoners van Glimmen waren zeer verdeeld over

het zelfstandig blijven van de gemeente Haren. Nu de

beslissing genomen is voor de fusie met de gemeenten

Groningen en Ten Boer, wil Plaatselijk Belang Glimmen

samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen

zich sterk maken voor de realisatie van de aanbevelingen

uit deze dorpsvisie. Goede voorzieningen – ook in de

nieuwe gemeente – en leefbaarheid staan daarbij met

stip bovenaan.

Uit de enquête blijkt dat openbaar vervoer, basisonderwijs,

sport, de huisarts, verenigingen, kerk en het dorpshuis

zeer belangrijke voorzieningen zijn in het dorp. De

inwoners zien graag dat deze behouden blijven want ze

dragen zeker bij aan de leefbaarheid van Glimmen!

Aanbevelingen

De inwoners van Glimmen hebben zich uitgesproken

over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst en welke

wensen zij hebben. Op basis van de enquête doet het

dorp de volgende aanbevelingen. Maar uiteraard wordt

ook aangegeven wat het dorp zélf kan doen.

De aanbevelingen zijn geclusterd in de volgende twee

hoofdthema’s:

• Voorzieningen en Dorpsleven: ontmoeten, samen doen,

samen werken

• Omgeving en landschap

4 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043


Voorzieningen en

dorpsleven

ontmoeten | samen doen | samenwerken

Aan de gemeente:

1. Heb aandacht voor de kwaliteit van de bestaande

voorzieningen in ons dorp. Denk aan de school, sporten

het dorpshuis. Alleen op die manier kunnen ze

behouden blijven voor de toekomst.

2. Zorg voor het behoud en verbeteren van voorzieningen

op het gebied van sport, onderwijs en ontmoeting. Ze

dragen bij aan de sociale binding in het dorp, die van

essentieel belang is voor de leefbaarheid.

3. Zorg voor een betaalbaar en passend woningaanbod

voor gezinnen met kinderen, starters en doorstarters

op de woningmarkt.

4. Zorg voor goed aanbod van het openbaar vervoer. Dan

neemt het gebruik zeker toe.

5. Zorg voor sneller internet. Glasvezel in plaats van kabel.

6. Houd het Dorpshuis de Groenenberg mee in stand

door het continueren van de subsidie.

7. Informeer Plaatselijk Belang Glimmen over de komst

van nieuwe dorpsbewoners.

Aan het dorp:

Maak gebruik van en zet je in voor de huidige

voorzieningen in Glimmen. Dat is nodig om ze in stand

te kunnen houden en een voorwaarde voor een actief

verenigingsleven. Denk met name aan het dorpshuis en

de sportvoorzieningen.

Zoek naar extra verdienmogelijkheden voor het dorpshuis,

blijf meedoen en help ook mee aan het organiseren

van activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas en

Koningsdag.

Intensiveer de samenwerking tussen de diverse

organisaties en verenigingen binnen het dorp, maar ook

de samenwerking met organisaties van buiten het dorp,

zoals het Groninger Landschap, Landschapsbeheer

Groningen, Groninger Dorpen en Staatsbosbeheer.

Ga niet op de automatische piloot dingen organiseren,

maar blijf kritisch kijken naar de behoefte en mogelijkheden

van dat moment!

Wees er van bewust dat de school niet zonder

kinderen, de dokter niet zonder patiënten en de winkel

niet zonder klanten kan bestaan! Koester en benut

dus deze voorzieningen binnen ons eigen dorp.

Dorpsvisie Glimmen 2018-2043

5


Omgeving en landschap

Aan de gemeente:

1. In de mooie groene omgeving van Glimmen willen

graag mensen blijven of komen wonen. Overleg met

Woonborg en particuliere investeerders en maak zo

woningbouw meer mogelijk voor de doelgroep starters

en doorstarters. Huur en koop!

2. Ontwikkel de huidige woningbouwlocaties en

bestemmingsplannen.

Aan het dorp:

Maak bekend bij Plaatselijk Belang of de gemeente dat je

op zoek bent naar een (andere) woning.

Denk mee met de gemeente bij het bepalen van

woningbouwlocaties.

Help mee bij het behoud van de houtwallen.

3. Houd de groene long tussen A28 en de A7 in stand,

want het is waardevolle natuur.

4. Zorg dat de groei van het vliegverkeer zich beperkt en

sta nachtvluchten niet toe.

6 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043


Het ontstaan van de

dorpsvisie en het vervolg

Deze visie is het initiatief van Plaatselijk Belang

Glimmen. Groninger Dorpen is aangetrokken voor de

procesondersteuning. De visie is in nauwe samenwerking

met de actieve verenigingen en ondernemers tot stand

gekomen. Ze hebben gezamenlijk de thema’s voor de

dorpsvisie bepaald (15 juni 2017) en hun bijdrage geleverd

aan het voorstel voor de vervolgacties (4 april 2018).

Een enquête zorgde tussentijds voor de inventarisatie

van meningen, wensen en ideeën van dorpsbewoners.

De enquête heeft 180 respondenten opgeleverd. Daarvan

vond 80% het initiatief van Plaatselijk Belang Glimmen om

een dorpsvisie te maken positief. De officiële presentatie

was op woensdag 30 mei 2018.

Plaatselijk Belang Glimmen zal, als belangenbehartiger

van alle inwoners van Glimmen, afhankelijk van het

onderwerp waar nodig de samenwerking zoeken

met externe organisaties zoals bijvoorbeeld ProRail,

woningcorporatie Woonborg en de gemeente. Maar soms

zal Plaatselijk Belang ook juist de verbinder zijn tussen

mensen, activiteiten, organisaties en voorzieningen

binnen het dorp. Er is en gebeurt veel in Glimmen.

Denk maar aan de pub quiz, de basisschool, de intocht

Sinterklaas, Koningsdag en zo’n dertigtal organisaties en

functies binnen ons dorpshuis…

Dorpsvisie Glimmen 2018-2043

7


Colofon

De Glimmertuut is het symbool van Plaatselijk

Belang Glimmen. Vroeger werden de inwoners

van Glimmen Glimmertuten genoemd, vandaar

dat de tuut het logo is Plaatselijk Belang Glimmen.

Deze dorpsvisie is op initiatief van Plaatselijk

Belang Glimmen tot stand gekomen en met

medewerking van inwoners, ondernemers,

verenigingen en organisaties in Glimmen.

Oplage: 800

Verschijningsdatum: 30 mei 2018

Foto’s:

Henk Niemeijer

Deze dorpsvisie staat ook op: www.pb-glimmen.nl

Tekst en

procesbegeleiding:

Groninger Dorpen

Een financiële bijdrage

van Provincie Groningen

8 Dorpsvisie Glimmen 2018-2043

More magazines by this user
Similar magazines