08.06.2018 Views

Dorpsvisie dorp Glimmen

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor<br />

<strong>Glimmen</strong> en Omstreken<br />

<strong>Dorpsvisie</strong> <strong>Glimmen</strong> 2018-2043<br />

Een plan voor en door inwoners, ondernemers en verenigingen van<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang <strong>Glimmen</strong><br />

<strong>Glimmen</strong>, ontwikkeld op initiatief van Plaatselijk Belang <strong>Glimmen</strong>.<br />

33e Uitgegeven jaargang als – een nummer speciale 10 – editie December van <strong>dorp</strong>skrant 2015 de Glimmer’lei.<br />

Waar is Julius deze kerst?<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer<br />

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen<br />

geheimen. Julius werd in <strong>Glimmen</strong> wel de ‘bosjesman’<br />

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,<br />

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius<br />

was de vriend van velen. Altijd bereid om te helpen met<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

kinderen van het <strong>dorp</strong> konden met hem op sjouw door het<br />

Quintusbos om er te leren<br />

over paddenstoelen, rupsen,<br />

spechten en ijsvogels. Wat<br />

Julius vroeger voor werk<br />

had gedaan was een goed<br />

bewaard geheim. Daarover<br />

zei hij niets. Waarom eigenlijk<br />

niet?<br />

Het was twee dagen voor<br />

kerst toen het licht op Julius’<br />

kamer ‘s avonds niet werd<br />

ontstoken. Dat hij ‘s ochtends<br />

niet verscheen aan het ontbijt<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

om een wandeling te maken<br />

door de sneeuw. Ongerust<br />

werd er door huisgenoten op<br />

zijn kamerdeur geklopt. Jan<br />

van Splunder, de eigenaar van<br />

het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur<br />

openging werd duidelijk dat er iets vreemds aan de hand<br />

moest zijn. Op het bed stond een geopend, ijzeren kistje.<br />

Oud en <strong>Glimmen</strong> roestig. is Leeg. een En bosrijk van Julius <strong>dorp</strong>, ontstaan geen spoor.... in de vroege<br />

middeleeuwen. <strong>Glimmen</strong> heeft circa 1.200 inwoners<br />

*Zowel<br />

en<br />

door<br />

770 woningen.<br />

nieuwsgierigheid<br />

Het is een<br />

als<br />

bruisend<br />

bezorgdheid<br />

en sociaal<br />

gedreven<br />

<strong>dorp</strong><br />

gingen een aantal huisgenoten met Jan voorop de trap<br />

met een goed en actief verenigingsleven (maar liefst<br />

af op weg naar buiten om te kijken of Julius daar ergens<br />

23 verenigingen), in een goed lopend <strong>dorp</strong>shuis, een<br />

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het<br />

constante Talent suizen basisschool van de (de A28 eerste na, wat in Nederland) trouwens een en een stuk<br />

minder goed luid was bezochte dan normaal kerk. <strong>Glimmen</strong> door de heeft flinke veel laag sneeuw én mooie die<br />

gisteren wandelmogelijkheden gevallen was. Oh ja, in verse met name sneeuw, het Quintusbos dat geeft verse en<br />

sporen… Appelbergen. En ja hoor, Zo richting loopt het het bekende berghok en liepen mooie voetsporen<br />

Pieterpad<br />

van één door persoon Appelbergen en en daarvandaan <strong>Glimmen</strong>. richting de zandweg<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen,<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

weg waren. Vreemd!<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij<br />

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting<br />

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de<br />

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen<br />

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer<br />

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners<br />

Jacob en Zwanet eens bij de familie Goedhart vragen of ze<br />

Julius kortgeleden nog hadden<br />

gezien. Maar nee, de laatste<br />

keer was al wel een week<br />

geleden volgens mevrouw<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

& Fauna. En ja hoor, daar was<br />

Julius die dag ervoor aan het<br />

einde van de middag geweest<br />

om een paar tuinhandschoenen<br />

te kopen, aanmaakblokjes,<br />

roggebrood en een voorraad<br />

fruit, minstens genoeg voor<br />

vijf dagen. Het werd steeds<br />

vreemder…<br />

*Wat moest Julius met al dat<br />

voedsel en dekens en hoe<br />

heeft hij dat meegenomen?<br />

Steeds meer vragen maar geen<br />

antwoorden, het werd steeds vreemder. Roos, die in Huize<br />

Weltevreden woont kwam de winkel binnen voor postzegels<br />

en voor de laatste kerstkaarten en vroeg; wat is hier aan de<br />

hand? <strong>Glimmen</strong> Jan is vertelde een landelijk, het hele rustig verhaal en groen aan Roos. <strong>dorp</strong> waar Roos had<br />

Julius mensen altijd zich al een veilig rare voelen. snuiter Tegelijkertijd gevonden is die <strong>Glimmen</strong> vaak ook door haar<br />

raam echt gluurde een forensen<strong>dorp</strong>. als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

als de school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De<br />

<strong>Glimmen</strong> heeft zijn eigen evenementen zoals de<br />

vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam<br />

Wintermarkt, het festival Appélbergen, Koningsdag en<br />

erbij staan en vertelde dat haar man Adriaan, die imker is en<br />

verspreid<br />

een eigen<br />

in<br />

Sinterklaasintocht.<br />

<strong>Glimmen</strong> zijn bijenkasten<br />

Daar komen<br />

heeft<br />

telkens<br />

staan,<br />

mooie<br />

Julius een<br />

paar nieuwe keer initiatieven had gezien bij. bij Waar het een huisje klein aan <strong>dorp</strong> de groot Drentse in is! Aa op het<br />

terrein van de boomkwekerij dat verboden toegang is voor<br />

het publiek, vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met<br />

zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

Glimmer’lei - december 2015 1<br />

<strong>Dorpsvisie</strong> <strong>Glimmen</strong> 2018-2043<br />

1


Wonen<br />

In 2017 was de gemiddelde WOZ-waarde van een woning<br />

in <strong>Glimmen</strong> € 335.000,-. Dat maakt het voor starters<br />

en doorstarters op de woningmarkt lastig om binnen<br />

<strong>Glimmen</strong> een (andere) woning te vinden. <strong>Glimmen</strong> is een<br />

aantrekkelijk <strong>dorp</strong> voor gezinnen met kinderen en ouderen.<br />

Om het <strong>dorp</strong> aantrekkelijk te houden zou <strong>Glimmen</strong> graag<br />

over meer woningen beschikken voor deze groepen.<br />

<strong>Glimmen</strong> hoopt dat er in de toekomst voldoende kinderen<br />

in het <strong>dorp</strong> wonen om de school te kunnen laten bestaan<br />

en om het actieve verenigingsleven in stand te houden.<br />

Veiligheid en verkeer<br />

De bewoners van <strong>Glimmen</strong> voelen zich erg veilig in<br />

het <strong>dorp</strong>, zowel op straat als in hun eigen woning.<br />

Er zijn in <strong>Glimmen</strong> 3 AED’s beschikbaar en er zijn 30<br />

bewoners die kunnen reanimeren en jaarlijks hiervoor in<br />

het <strong>dorp</strong> bijgeschoold worden. Een groot gedeelte van het<br />

<strong>dorp</strong> is hiervan op de hoogte.<br />

In <strong>Glimmen</strong> hebben bewoners dagelijks te maken met<br />

verkeer (wegverkeer, treinverkeer en vliegverkeer).<br />

De Rijksstraatweg is een U-weg. Dit betekent dat dit de<br />

eerste omleidingroute van de A28 (snelweg) is.<br />

Landbouwverkeer en zware voertuigen zijn aan de orde<br />

van de dag. Daarnaast heeft <strong>Glimmen</strong> te maken met het<br />

treinverkeer (ProRail, NS en NedTrain).<br />

Tot slot ligt <strong>Glimmen</strong> onder de aanvliegroute van Airport<br />

Groningen Eelde. Op dit moment is er beperkte overlast<br />

en dat willen de bewoners graag zo houden.<br />

2 <strong>Dorpsvisie</strong> <strong>Glimmen</strong> 2018-2043


Dorpsleven<br />

ontmoeten | samen doen | samenwerken<br />

Binnen het verenigingsleven is een gedeelte van<br />

de mensen actief als bestuurslid of vrijwilliger. We<br />

zien dat deze vrijwilligers bij meerdere verenigingen<br />

actief zijn. Meer onderlinge samenwerking tussen<br />

de diverse organisaties ziet men als een deel<br />

van de oplossing. Incidentele evenementen en<br />

activiteiten blijken zeer gewild.<br />

Mensen ontmoeten elkaar veelal gewoon buiten op<br />

straat, bij de vereniging of thuis. Het <strong>dorp</strong>shuis en<br />

sportveld zijn hele belangrijke ontmoetingspunten<br />

van het <strong>dorp</strong>. Dorpshuis de Groenenberg is<br />

eigendom van de gemeente maar wordt beheerd<br />

door Stichting Dorpshuis de Groenenberg. Groei<br />

van het gebruik verwacht men als het <strong>dorp</strong>shuis<br />

meer een soort horecavoorziening zou worden of<br />

het activiteitenaanbod wat zou veranderen.<br />

Sport<strong>dorp</strong><br />

Sport is belangrijk voor de leefbaarheid in een<br />

<strong>dorp</strong> en voor de inwoners!<br />

Sinds 2014 loopt het project Sport<strong>dorp</strong> in <strong>Glimmen</strong>,<br />

bedoeld om de bewoners meer te laten bewegen<br />

en de leefbaarheid te bevorderen. Samen met<br />

de bewoners vernieuwen de sportverenigingen<br />

het sport- en beweegaanbod zodat het nog beter<br />

aansluit bij de wensen van de bewoners.<br />

<strong>Dorpsvisie</strong> <strong>Glimmen</strong> 2018-2043<br />

3


Klaar voor de toekomst<br />

<strong>Glimmen</strong> staat aan de vooravond van een gemeentelijke<br />

herindeling en levert met deze <strong>dorp</strong>svisie haar<br />

inhoudelijke inbreng aan het toekomstig beleid van de<br />

nieuwe gemeente die ontstaat uit de samenvoeging van<br />

de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.<br />

De bewoners van <strong>Glimmen</strong> waren zeer verdeeld over<br />

het zelfstandig blijven van de gemeente Haren. Nu de<br />

beslissing genomen is voor de fusie met de gemeenten<br />

Groningen en Ten Boer, wil Plaatselijk Belang <strong>Glimmen</strong><br />

samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen<br />

zich sterk maken voor de realisatie van de aanbevelingen<br />

uit deze <strong>dorp</strong>svisie. Goede voorzieningen – ook in de<br />

nieuwe gemeente – en leefbaarheid staan daarbij met<br />

stip bovenaan.<br />

Uit de enquête blijkt dat openbaar vervoer, basisonderwijs,<br />

sport, de huisarts, verenigingen, kerk en het <strong>dorp</strong>shuis<br />

zeer belangrijke voorzieningen zijn in het <strong>dorp</strong>. De<br />

inwoners zien graag dat deze behouden blijven want ze<br />

dragen zeker bij aan de leefbaarheid van <strong>Glimmen</strong>!<br />

Aanbevelingen<br />

De inwoners van <strong>Glimmen</strong> hebben zich uitgesproken<br />

over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst en welke<br />

wensen zij hebben. Op basis van de enquête doet het<br />

<strong>dorp</strong> de volgende aanbevelingen. Maar uiteraard wordt<br />

ook aangegeven wat het <strong>dorp</strong> zélf kan doen.<br />

De aanbevelingen zijn geclusterd in de volgende twee<br />

hoofdthema’s:<br />

• Voorzieningen en Dorpsleven: ontmoeten, samen doen,<br />

samen werken<br />

• Omgeving en landschap<br />

4 <strong>Dorpsvisie</strong> <strong>Glimmen</strong> 2018-2043


Voorzieningen en<br />

<strong>dorp</strong>sleven<br />

ontmoeten | samen doen | samenwerken<br />

Aan de gemeente:<br />

1. Heb aandacht voor de kwaliteit van de bestaande<br />

voorzieningen in ons <strong>dorp</strong>. Denk aan de school, sporten<br />

het <strong>dorp</strong>shuis. Alleen op die manier kunnen ze<br />

behouden blijven voor de toekomst.<br />

2. Zorg voor het behoud en verbeteren van voorzieningen<br />

op het gebied van sport, onderwijs en ontmoeting. Ze<br />

dragen bij aan de sociale binding in het <strong>dorp</strong>, die van<br />

essentieel belang is voor de leefbaarheid.<br />

3. Zorg voor een betaalbaar en passend woningaanbod<br />

voor gezinnen met kinderen, starters en doorstarters<br />

op de woningmarkt.<br />

4. Zorg voor goed aanbod van het openbaar vervoer. Dan<br />

neemt het gebruik zeker toe.<br />

5. Zorg voor sneller internet. Glasvezel in plaats van kabel.<br />

6. Houd het Dorpshuis de Groenenberg mee in stand<br />

door het continueren van de subsidie.<br />

7. Informeer Plaatselijk Belang <strong>Glimmen</strong> over de komst<br />

van nieuwe <strong>dorp</strong>sbewoners.<br />

Aan het <strong>dorp</strong>:<br />

Maak gebruik van en zet je in voor de huidige<br />

voorzieningen in <strong>Glimmen</strong>. Dat is nodig om ze in stand<br />

te kunnen houden en een voorwaarde voor een actief<br />

verenigingsleven. Denk met name aan het <strong>dorp</strong>shuis en<br />

de sportvoorzieningen.<br />

Zoek naar extra verdienmogelijkheden voor het <strong>dorp</strong>shuis,<br />

blijf meedoen en help ook mee aan het organiseren<br />

van activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas en<br />

Koningsdag.<br />

Intensiveer de samenwerking tussen de diverse<br />

organisaties en verenigingen binnen het <strong>dorp</strong>, maar ook<br />

de samenwerking met organisaties van buiten het <strong>dorp</strong>,<br />

zoals het Groninger Landschap, Landschapsbeheer<br />

Groningen, Groninger Dorpen en Staatsbosbeheer.<br />

Ga niet op de automatische piloot dingen organiseren,<br />

maar blijf kritisch kijken naar de behoefte en mogelijkheden<br />

van dat moment!<br />

Wees er van bewust dat de school niet zonder<br />

kinderen, de dokter niet zonder patiënten en de winkel<br />

niet zonder klanten kan bestaan! Koester en benut<br />

dus deze voorzieningen binnen ons eigen <strong>dorp</strong>.<br />

<strong>Dorpsvisie</strong> <strong>Glimmen</strong> 2018-2043<br />

5


Omgeving en landschap<br />

Aan de gemeente:<br />

1. In de mooie groene omgeving van <strong>Glimmen</strong> willen<br />

graag mensen blijven of komen wonen. Overleg met<br />

Woonborg en particuliere investeerders en maak zo<br />

woningbouw meer mogelijk voor de doelgroep starters<br />

en doorstarters. Huur en koop!<br />

2. Ontwikkel de huidige woningbouwlocaties en<br />

bestemmingsplannen.<br />

Aan het <strong>dorp</strong>:<br />

Maak bekend bij Plaatselijk Belang of de gemeente dat je<br />

op zoek bent naar een (andere) woning.<br />

Denk mee met de gemeente bij het bepalen van<br />

woningbouwlocaties.<br />

Help mee bij het behoud van de houtwallen.<br />

3. Houd de groene long tussen A28 en de A7 in stand,<br />

want het is waardevolle natuur.<br />

4. Zorg dat de groei van het vliegverkeer zich beperkt en<br />

sta nachtvluchten niet toe.<br />

6 <strong>Dorpsvisie</strong> <strong>Glimmen</strong> 2018-2043


Het ontstaan van de<br />

<strong>dorp</strong>svisie en het vervolg<br />

Deze visie is het initiatief van Plaatselijk Belang<br />

<strong>Glimmen</strong>. Groninger Dorpen is aangetrokken voor de<br />

procesondersteuning. De visie is in nauwe samenwerking<br />

met de actieve verenigingen en ondernemers tot stand<br />

gekomen. Ze hebben gezamenlijk de thema’s voor de<br />

<strong>dorp</strong>svisie bepaald (15 juni 2017) en hun bijdrage geleverd<br />

aan het voorstel voor de vervolgacties (4 april 2018).<br />

Een enquête zorgde tussentijds voor de inventarisatie<br />

van meningen, wensen en ideeën van <strong>dorp</strong>sbewoners.<br />

De enquête heeft 180 respondenten opgeleverd. Daarvan<br />

vond 80% het initiatief van Plaatselijk Belang <strong>Glimmen</strong> om<br />

een <strong>dorp</strong>svisie te maken positief. De officiële presentatie<br />

was op woensdag 30 mei 2018.<br />

Plaatselijk Belang <strong>Glimmen</strong> zal, als belangenbehartiger<br />

van alle inwoners van <strong>Glimmen</strong>, afhankelijk van het<br />

onderwerp waar nodig de samenwerking zoeken<br />

met externe organisaties zoals bijvoorbeeld ProRail,<br />

woningcorporatie Woonborg en de gemeente. Maar soms<br />

zal Plaatselijk Belang ook juist de verbinder zijn tussen<br />

mensen, activiteiten, organisaties en voorzieningen<br />

binnen het <strong>dorp</strong>. Er is en gebeurt veel in <strong>Glimmen</strong>.<br />

Denk maar aan de pub quiz, de basisschool, de intocht<br />

Sinterklaas, Koningsdag en zo’n dertigtal organisaties en<br />

functies binnen ons <strong>dorp</strong>shuis…<br />

<strong>Dorpsvisie</strong> <strong>Glimmen</strong> 2018-2043<br />

7


Colofon<br />

De Glimmertuut is het symbool van Plaatselijk<br />

Belang <strong>Glimmen</strong>. Vroeger werden de inwoners<br />

van <strong>Glimmen</strong> Glimmertuten genoemd, vandaar<br />

dat de tuut het logo is Plaatselijk Belang <strong>Glimmen</strong>.<br />

Deze <strong>dorp</strong>svisie is op initiatief van Plaatselijk<br />

Belang <strong>Glimmen</strong> tot stand gekomen en met<br />

medewerking van inwoners, ondernemers,<br />

verenigingen en organisaties in <strong>Glimmen</strong>.<br />

Oplage: 800<br />

Verschijningsdatum: 30 mei 2018<br />

Foto’s:<br />

Henk Niemeijer<br />

Deze <strong>dorp</strong>svisie staat ook op: www.pb-glimmen.nl<br />

Tekst en<br />

procesbegeleiding:<br />

Groninger Dorpen<br />

Een financiële bijdrage<br />

van Provincie Groningen<br />

8 <strong>Dorpsvisie</strong> <strong>Glimmen</strong> 2018-2043

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!