180568 Hoorschelp 2 2018_DEF-web

stichtingmeo1

Wijkblad

De Hoorschelp

Jaargang 13 nummer 2 juni 2018

Triasfeest

Triasrun

12

16

Afscheid Teeninga

36


VERDIENEN OP AL JE

DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

JUMBO IERS RUND

BIEFSTUK

Schaal 400 gram

7 00

JUMBO AUGURKEN

FIJN ZOETZUUR

Pot 370 ml

0 85 0 45

JUMBO

BAGUETTES WIT

Pak 2 stuks

WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

Jumbo Drielanden , Harderwijk, Triasplein 83

Jumbo Stadsweiden, Harderwijk, Achterste wei 3


inhoud

inhOud en cOLOfOn

03

VOOrWOOrd VOOrZiTTer

04

OVerZichT BesTuur & redacTie

05

ZWanenZang

(afscheid aggO in ’T VeLd)

06

regeLing aanMeLden

KLeedJesMarKT TriasfeesT

15

POsTer TriasfeesT

16

VersLag Triasrun

19

VersLag KOPPeL darTTOernOOi

21

VersLag KLaVerJasTOernOOi

29

VersLag indische

riJsTMaaLTiJd 3aPriL

31

TriasfeesT 2018

33

cOMPiLaTie fOTO’s uiT de WiJK

34

sTeMMen sTadsidee rieTMeen

09

VersLag WiJKschOuW 2018

10

TriasfeesT & Triasrun 2018

12

CoLoFon

eVen VOOrsTeLLen –

de nieuWe PenningMeesTer

OPrOeP BeZOrgers

VersLag VeiLig

VerKeersacTie drieLanden

22

24

26

afscheid WeThOuder

PieTer Teeninga

Pasar MaLaM

20 & 21 OKTOBer 2018

36

38

Jaargang 13, nr. 2 (juni/ 2018)

Oplage

3400 exemplaren

Frequentie

3 keer per jaar

Vormgeving en druk

MEO Alkmaar

Secretariaat

Drielandendreef 242

3845DL Harderwijk

Tel: 06 247 93 246

Redactie

redactie@wijkverenigingdrielanden.nl

Contributie

€ 13,50 per jaar per huishouden

Rekeningnummer

NL87 INGB 0655 7923 68

E-mail

info@wijkverenigingdrielanden.nl

Website

www.wijkverenigingdrielanden.nl

Adverteren

redactie@wijkverenigingdrielanden.nl

Twitter

@wijk3landen

Facebook

wijk3landen

Kamer van Koophandel

40095027

03


Voorwoord

van de

voorzitter

Dit is de tweede keer dat

ik het voorwoord voor de

Hoorschelp mag schrijven.

In de vorige versie mocht

ik mij al aan u voorstellen.

De afgelopen periode heb

ik achter de schermen

kennis mogen maken met

wat onze wijkvereniging

doet en waar zij allemaal bij

betrokken is. Die thema’s

zijn heel divers. Bijvoorbeeld

verkeersveiligheid, inrichting

van de wijk, maatschappelijke

betrokkenheid en het

organiseren van vele

activiteiten.

speelspektakels tot een

groot feest. Het Triasfeest

met de Triasrun en

de kleedjesmarkt: het

wijkfeest voor Drielanden

met aanverwant vertier,

versnaperingen en allerlei

vermaak in en rond het

winkelcentrum in Drielanden.

Heb je 1 september toevallig

nog niets te doen? Zet

je deze datum dan vast

in je agenda? Wat is een

feest zonder muziek en

feestgangers? Wat is een

hardloopwedstrijd zonder

fans?

Voorzitter, Ernst Veen

Samen met Veilig Verkeer

Nederland was ik aanwezig

bij een remwegdemonstratie.

Dit omdat er op veel straten

in Drielanden toch erg snel

wordt gereden. Heb je wel

eens bewust gekeken hoe

snel je rijdt? Wist je dat zelfs

30 km voor een voetganger

(of overstekend kind) nog

heel snel is. Alleen in de auto

zelf voelt het als kruipen. Het

is confronterend om te zien

hoelang je remweg is. Denk

daarom aan je snelheid in

onze kindvriendelijke buurt!

Wist je dat we bijna

iedere maand activiteiten

organiseren; soms

zelfs meerdere? Voor

iedereen, jong tot oud. Van

uitstapjes tot klaverjasen

darttoernooien, van

Juist ons wijkfeest zal het

voor de omwonenden best

even aanpassen zijn, onze

excuses daarvoor. Daarom

nodig ik alle inwoners

van Drielanden én de

omwonenden van harte uit

om de deelnemers van de

Triasrun aan te moedigen

en even een rondje over

de kleedjesmarkt te lopen.

Drink ook even een drankje

op een terras. Kortom, wij

hopen van harte dat je het

niet als overlast ziet, maar

als een welkom en gezellig

jaarlijks wijkfeest.

Tot dan!

Ernst Veen

04


oVerziCht

BeStuur

Bestuur

Voorzitter

Ernst Veen

Secretaris

Ronald van der Wal

Penningmeester Rienk Koopmans

Coördinator Activiteiten Erwin Bruijn

Algemeen bestuurslid Ab Beuving

Activiteitenondersteuning Samantha van Lien

Marjolein Willemsen

BestuursoNdersteuNiNg

Redactie & PR

Lex Schuijl

Roy Abels

Redactieondersteuning Inge de Haan

Ellen van Meer

Web beheer

Ben van Kooij

Vrijwilligers

Corry Zondag

Emmy van der Gaag

Martin Timmermans

Astrid Sterk

Barend van den Brink

Jeanette Kuipers

Marjolein Willemsen

Joke van Kooten

Joke Bakker

Roy Abels

Onmisbaar zijn ook al onze vrijwilligers / bezorgers van de

HOORSCHELP

vaN de redaCtie

Oud-voorzitter Roy Abels heeft aangegeven door te willen

gaan met De Hoorschelp. Hij heeft zich bij de redactie

aangesloten om samen met mij de goede kwaliteit en de

continuïteit van dit wijkorgaan te waarborgen. We hopen

dat u ons wilt voorzien van tips, wetenswaardigheden of

korte anekdotes uit de wijk. Schroom niet!

leX sCHuiJl

(foto’s bij dit artikel: Lex Schuijl en Roy Abels)

lex Schuijl

roy abels

05


zwanenzang

Langs deze weg wil ik de leden van

wijkvereniging Drielanden bedanken

voor het in mij gestelde vertrouwen

als penningmeester van de

wijkvereniging. Het bestuur bedank

ik voor de collegialiteit, vriendschap

en ondersteuning, vooral tijdens de

periode dat het minder goed met mij

ging. Ik houd ook een goed gevoel over

van de contacten met de gemeente.

Toen ik begin 2011 in Harderwijk

kwam wonen, viel al snel de

Hoorschelp in de bus, met daarin

een oproep voor een penningmeester.

Omdat ik 40 jaar in de publieke sector

had gewerkt en 16 jaar raadslid van

Assen ben geweest, weet ik dat het

soms moeilijk is vrijwilligers voor een

wijkvereniging te werven. Ik heb mij

dan ook onmiddellijk aangemeld en

daar heb ik geen moment spijt van

gehad.

In de afgelopen periode heb ik

geconstateerd dat het werk van de

wijkvereniging sterk is uitgebreid. Dat

is ook terug te vinden in de financiële

middelen. In 2011 was het jaarbudget

rond de €35.000. Voor dit jaar is ruim

€60.000 beschikbaar. Dat betekent

vooral veel meer werk voor het

bestuur en haar vrijwilligers.

Want ik kan niet genoeg benadrukken

dat al het werk alleen mogelijk

is dankzij de medewerking van

de activiteitencommissie en de

vrijwilligers. Niet alleen voor het

organiseren van activiteiten, maar ook

het rondbrengen van de Hoorschelp

is een belangrijke taak van de

vrijwilligers.

Als je zo dicht op het reilen en zeilen

van de wijkvereniging zit, snap je niet

dat het ledental in een wijk met rond

3500 voordeuren zo laag is (rond 390).

Dat valt des te meer op omdat bij

diverse activiteiten voor de kinderen

(zoals het indoor speelspektakel, St

Nicolaasfeest, kleedjesmarkt) soms

meer dan 200 kinderen aanwezig

zijn en de 150 kleedjes voor de

kleedjesmarkt al ver van tevoren zijn

uitgegeven. Waar zijn de ouders om

zich een paar uur per jaar in te zetten

voor de wijkvereniging en daarmee

ook voor de jeugd? Ik snap dat niet.

We roepen dat een goede leefomgeving

erg belangrijk is, daaraan bijdragen is

kennelijk niet zo vanzelfsprekend.

Met de bouw van nog eens rond

1000 woningen in Harderweide zal

het werk van de wijkvereniging alleen

maar toenemen. Dat kan niet door de

huidige bezetting worden bemand

dus…….meldt u aan en draag uw

steentje bij!!

Op dit moment organiseert de

wijkvereniging al veel activiteiten,

maar er is nog wel een groep jongeren

waarvoor eigenlijk niets wordt gedaan.

Dan doel ik op de jongeren van 12 tot

18 jaar. Als je daarover doordenkt en

gaat bedenken wat mogelijk is, kom

je bij viswedstrijden, zeepkistenrace,

tobbevaren met eigen gemaakte

vlonders ed.

Het ontwikkelen van deze initiatieven

vraagt veel werk. Ook daarvoor zijn

meer vrijwilligers nodig!!!

Mijn oproep aan u allen is dus: geef

een paar uur van uw tijd aan de

wijkvereniging, dan kan er nog meer

voor de Drielanders worden gedaan.

Vriendelijke groet,

Aggo in ‘t Veld

06


Stemmen Stadsidee

van Ontmoetingstuin

De Rietmeen

Nieuwe ideeën

We hebben nog veel meer ideeën

en daarom heeft het bestuur van de

Rietmeen een aanvraag ingediend

voor het Stadsidee 2018 van de

gemeente Harderwijk.

Wat hebben we nog op ons

wensenlijstje staan? Er zijn plannen

ingediend voor een verdere uitwerking

van de verkeerstuin: denk aan het

roodkleuren van de fietspaden en

aanschaf van meerdere trapskelters

en kinderfietsjes. Maar ook een

berging om al het materiaal veilig op

te bergen is nodig, bijvoorbeeld een

zeecontainer. Daarnaast is verfraaiing

van de verkeerstuin gewenst, met

leuke bouwwerkjes zoals huisjes,

winkeltjes en andere zaken die in

een woonomgeving herkenbaar zijn.

Daarvoor zijn materialen nodig, zodat

onze klusploeg daar iets moois van

kan maken. Wellicht zijn er scholen

die door middel van stageprojecten

onze klusploeg willen ondersteunen

bij het maken van deze bouwwerken!

Naast alle ideeën voor de verkeerstuin

hebben we ook plannen voor de

natuurlijke speelmogelijkheden.

We willen ook graag de natuurlijke

speelmaterialen uitbreiden, voor binnen

en buiten. Afgelopen winter was De

Rietmeen de eerste plek waar kinderen

konden schaatsen. We willen graag

Ontmoetingstuin De Rietmeen (op de plek van de oude gemeentewijkpost)

heeft een nauwe connectie met wijkvereniging Drielanden. De betrokken

Rietmeen-vrijwilligers komen vaak uit Drielanden of Stadsweiden.

Ontmoetingstuin De Rietmeen biedt veel mogelijkheden voor kinderen en

volwassenen voor een prettig verblijf in een groene omgeving met meerdere

speelplekjes. Sinds kort is een heuse verkeerstuin gerealiseerd met

herkenbare verkeerssituaties zoals die in beide wijken voorkomen. Deze

verkeerstuin heeft een oppervlakte van circa 60 x 35 meter. Niet alleen

voor kinderen is dit leuk, maar dit plein kan ook dienst doen voor mensen

die ervaringen willen opdoen met een scootmobiel, bewoners van het AZC

die willen leren fietsen en andere doelgroepen.

materialen aanschaffen, zodat we dit we doen. U bent welkom! Misschien

meerdere jaren kunnen aanbieden. wilt u ook wel een steentje bijdragen

Hiervoor hebben we materiaal nodig als vrijwilliger? Uw steun hebben we

om de ijsbaan op een snelle en nodig en is voor ons erg belangrijk!

effectieve wijze te kunnen realiseren.

Ook willen we graag de gasten een

mooi terras bieden, door het plaatsen

van een pergola met beplanting. Zo

kunnen de gasten langer blijven.

Tot slot willen we nog graag een

minivoetbalveldje realiseren met

belijning op het asfalt.

Uw steun is nodig. Stem op onze

ideeën!

Plannen genoeg dus! Maar daarbij

leggen we de nadruk op ‘ontmoeten’.

Wilt u ons steunen bij onze plannen?

U kunt onze aanvraag volgen via

internet via ‘Stadsidee 2018’, maar

nog beter is het om eens langs te

komen in De Rietmeen. U kunt zo

zelf een goed beeld vormen van wat

09


wijKSChouw

25 april 2018

Eens per jaar is er in de wijk Drielanden

een wijkschouw. De bedoeling is dat

de wijk dan de te verbeteren punten

aangeeft aan vertegenwoordigers van

Handhaving, Politie en/of Gemeente

en overige geïnteresseerden. Dit jaar

was dat op woensdag 25 april.

Na een hartelijke ontvangst van

Klaas van de Brink in Grand-café

Alleman gaf de secretaris van de

wijkvereniging een inleiding. De wijk

Drielanden is een ruime en groene

wijk en de grote punten zijn al wel

verholpen. De Gemeente Harderwijk

zit er kort bovenop en onderhoudt de

wijk zo goed mogelijk, zeker naar de

middelen die men heeft. Maar er zijn

natuurlijk altijd wel “verbeterpuntjes”

of zaken die opnieuw onder de

aandacht gebracht moeten worden,

daar is de wijkschouw dan voor.

Op het Triasplein startte men. De

plek onder de Bogen waar fietsers en

voetgangers elkaar kruisen was een

onderwerp dat door vele bewoners

van de Bogen onder de aandacht

werd gebracht. De fietsers zagen de

voetgangers te laat en de voetgangers

hadden weinig reactietijd om de

fietsers te ontwijken. De nieuwe

wijkbeheerder heeft inmiddels

een markering op de stenen laten

aanbrengen die beide groepen meer

attent moet maken op het samen

gebruik van het stuk trottoir.

Bij de Bakenbergerhout werd het

fietsende gezelschap opgewacht door

een aantal bewoners die aangaven

dat de speelplaats door kinderen

verkeerstechnisch onveilig was te

bereiken. Ook waren er wensen voor

een afscheiding van de speelplaats.

De vertegenwoordigers van de

Gemeente zouden dit later bekijken

wat hier aan te doen is.

Langs het Waterplaspad is de

behoefte ontstaan om een bankje te

plaatsen. De overheid geeft steeds

aan dat iedereen zo lang mogelijk thuis

moet wonen. Dus vanuit die woning

moeten de winkels ook te bereiken

zijn. Vele ouderen willen graag

onderweg de gelegenheid hebben om

even te zitten. De wijkbeheerder kijkt

de status van het Waterplaspad na en

indien het geen bezwaar oplevert om

te rusten langs het fietspad, want dat

is het oorspronkelijk, gaat er een bank

geplaatst worden.

De dag voorafgaand aan de

wijkschouw werd er begonnen met de

beplanting langs het terrein van het

Rappad. Iets waar de wijkvereniging

zich al jaren voor heeft ingezet.

Verder was de toegang tot het

basketbalveld aan de Drielandendreef

verzakt. Inmiddels is dit hersteld. De

staat van het basketbalveld laat ook

behoorlijk te wensen over, bekeken

wordt door de gemeente hoe dit op te

lossen is.

De kruising Drielandendreef/

Tonselsedreef/Tubadreef met het

fietspad en de veel te dicht op de

hoek staande lantarenpaal wordt op

aandrang van de wijkvereniging door

een verkeersdeskundige bekeken.

Na de wijziging van Parkeerplaats

P1 zijn er minder bomen terug

geplant dan er zijn verwijderd. Om

het groene karakter van de wijk te

behouden, wordt in die omgeving

door de wijkbeheerder dat aantal weer

aangevuld.

Behalve deze zaken zijn er ook een

aantal kleine punten besproken. Een

aantal onderwerpen zijn al uitgevoerd.

Wij houden de vinger aan de pols.

Ronald van der Wal

Secretaris

10


TRIASFeeST

drieLanden

Op 1 september 2018 organiseert Wijkvereniging Drielanden weer haar grote

Triasfeest op en rondom het Triasplein in het centrum van de wijk Drielanden.

Dit Triasfeest heeft als hoofditems de

kleedjesmarkt en de Athlos Triasrun.

Ieder jaar organiseren we een

kleedjesmarkt met een groot aantal

activiteiten voor de bewoners,

bezoekers en ondernemers en om

het jaar wordt dit gekoppeld aan een

groot opgezet Triaspleinfeest. Het

Triasfeest is bedoeld voor jong en

oud; voor mensen die iets kwijt willen,

willen verkopen en mensen die juist

iets zoeken.

en Triasgracht. De kinderen kunnen

zich hier vermaken met een o.a. een

draaimolen, springkussen, rodeostier

en het beschilderen van een auto.

Ook kan hier ook een “terrasje worden

gepakt” voor een lekker hapje of een

lekker ijsje, poffertjes en wellicht ook

wel een verse hamburger. Een heerlijke

plek voor ouders/verzorgers om even

bij te komen, wat te eten en/of drinken

en voor de kinderen om even lekker

hun energie kwijt te kunnen.

Programma

Zoals op elk Triasfeest vinden er een

aantal opwindende attracties op het

podium bij de HEMA plaats, met veel

demonstratieoptredens. Er worden

demonstraties verzorgd door sport- en

dansscholen. Het podiumprogramma

is nog niet gereed, maar gaat zoals

altijd weer spectaculair worden.

Zodra het podiumprogramma rond is,

zal dat op de posters en op Facebook

bekend worden gesteld.

DJ Paul zorgt dit jaar voor de muzikale

achtergrond en biedt de traditionele

viskraam, zoals elk jaar, haar vers

gebakken vis aan.

Kids Plaza

Dit jaar zijn de traditioneel aanwezige

speeltoestellen geconcentreerd op

een Kids Plaza. Een gezellig “plein”

opgezet op de parkeerplaats tussen

Operettedreef , Zwarte Pad (fietspad)

Roofvogels

Daarnaast is ook Valkerij Rijssen

weer van de partij met verschillende

soorten roofvogels, zoals uilen,

buizerds en arenden hun kracht

en behendigheid tonen. Voor de

liefhebbers zal de valkenier ook dit

jaar weer gelegenheid geven voor een

mooi foto momentje met één van de

roofvogels.

Triasrun

En ook dit jaar hebben we weer de

Triasrun. Deze recreatieloop wordt in

samenwerking met atletiekvereniging

Athlos georganiseerd. Het is een

hardloopwedstrijd door het centrum

van Drielanden, waarbij veel

toeschouwers het verloop zullen

bijwonen. De te lopen afstanden zijn

1 km (kidsrun), 5km en 10km.

Voor meer informatie of inschrijvingen

www.wijkverenigingdrielanden.nl

12


13


SCHRAVERUS

Gezellig winkelen

doe je natuurlijk in

Winkelcentrum

DRIELANDEN

300x

www.jasmijnharderwijk.nl

100x

P1

GRATIS P

Maximaal

1 minuut

lopen

200x

GRATIS P

P2

PGratis!

WINKELCENTRUM DRIELANDEN • TRIASPLEIN 80 HARDERWIJK


OP 1 september 2018 organiseert Wijkvereniging Drielanden

de jaarlijkse KLEEDJESMARKT op- en in de nabijheid van het

Triasplein.

Aanmelden / reserveren Kleedjesmarkt

Wilt u een plaats reserveren, meldt u zich dan vóór 27 augustus aan

via: activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl.

Wanneer u met anderen aaneengesloten plaatsen wilt, geef u dan op als

groep (ook bij meerdere plaatsen uit één gezin).

Bij aanmelding vermelden:

- Groepsnaam (indien van toepassing = één van de groepsleden)

- Naam (bij een groep, alle namen vermelden)

- Adres (bij een groep, alle adressen vermelden)

- Aantal plaatsen

- Telefoonnummer (één nummer van de contactpersoon)

- Wel of geen lid van de wijkvereniging (bij allen vermelden)

Alle leden van de groep moeten elk afzonderlijk, maar wel samen, het

plaatsbewijs op 1 september ophalen (zie Uitgifte v.d. plaatsbewijzen).

Er worden geen plaatsbewijzen voor anderen meegegeven! Dit ter

voorkomen van lege plaatsen bij eventueel niet komen opdagen.

Er kunnen geen specifieke plaatsen of plaats-nummers worden gereserveerd.

Plaatsen worden op 1 september door de organisatie, op volgorde van

melden bij de kraam v.d. wijkvereniging, uitgegeven.

Kosten per plaats

Leden wijkvereniging Drielanden gratis en niet-leden € 5,00 per

plaats.

Uitgifte van de plaatsbewijzen

Vanaf 10.00 uur bij de kramen van de wijkvereniging op het

Triasplein.

Voorschriften kleedjesmarkt

• Houd de brand- en waterput vrij

• De plaatsmaat is ± 2m x2m

• Geen commerciële verkoop op/bij de kleedjes

• Leg het plaatsnummer zichtbaar op uw kleedje

• Lever uw plaats uiterlijk om 17:00 uur leeg en netjes op

• Neem overgebleven spullen en afval mee naar huis

• Gooi afval in de prullenbakken en niet in de gracht

• Verkoop van etenswaren is niet toegestaan, tenzij in overleg met org.

15


LAKE SIDE

TRIASRUN

Zaterdag 1 september 2018

Op zaterdag 1 september 2018 wordt wederom de TRIASRUN Drielanden

georganiseerd; een onderdeel van het TRIASFEEST Drielanden.

Wederom met een route door / langs het winkelcentrum Drielanden!

Een hardloopevenement voor iedereen en een mooie start van het nieuwe

loopseizoen!

Deze leuke, gezellige en sportieve recreatieloop is een initiatief van

wijkvereniging Drielanden en wordt in samenwerking met

atletiekvereniging Athlos georganiseerd.

Schrijf je in en loop mee!

Meer informatie en (vóór)inschrijven:

• www.inschrijven.nl of via https://athlos.nl/wedstrijden/inschrijven/

• www.wijkverenigingdrielanden.nl

Prijsuitreiking 1e t/m 3e prijs (D/H) bij 5 en 10km

Alle deelnemers Kidsrun ontvangen een prachtige herinneringsmedaille

12.00 uur - Kidsrun (ca. 1 km) – 5 t/m 12 jaar

12.30 uur - 5KM en 10 KM – 12 jaar en ouder

13.30 uur - Prijsuitreiking

https://www.facebook.com/wijk3landen

@wijkdrielanden


Twitter: @wijk3landen

Web:www.wijkverenigingdrielanden.nl

Mail: info@wijkverenigingdrielanden.nl

TRIASFEEST Drielanden

1 september 2018

(11.00 – 16.00uur)

Locatie: Harderwijk, Drielanden

(Triasplein, Triasgracht, Muziekpark, P-plaats Operettedreef)

Gezellige rommelmarkt met daarnaast ook dit jaar weer:

• Podiumprogramma

• Speelplein met eet- en drinkgelegenheid

• Diverse kinderattracties

• Viskraam

• Mogelijkheid tot huren v.e. kleine marktkraam

• Triasrun (recreatieloop voor jong en oud over resp. 1-, 5- en 10km)

Kosten per kleedjesplaatsje ( ca. 2 x 2m)

Leden wijkvereniging Drielanden : Gratis

Niet leden : € 5,- (betalen bij aanvang)

Deelname / Opgeven via mail: activiteiten@wijkverenigingdrielanden.nl

Aantal beschikbare plaatsen: 150 (vol = vol)

Plaatsbewijzen ophalen en betalen:

• 2 september vanaf 10.00 uur

• Locatie: Stand v.d. wijkvereniging op het TRIASPLEIN

19


- Shiatsu-therapie

- Bedrijfsmassages

- Bedrijfstrainingen

“Genees de oorzaak, niet het gevolg”

Nu ook acupunctuur!

Shiatsu Praktijk Centino

Bazuindreef 37 (Medisch Centrum Drielanden)

3845 DA Harderwijk

0341 – 49 28 90 / 06 – 11 32 56 16

W. www.shiatsu-harderwijk.nl

E. info@shiatsu-harderwijk.nl

F. ShiatsuPraktijkCentino

Tw. @shiatsucentino

SCHILDERWERKEN,

TOTAALONDERHOUD,

WANDAFWERKING,

RENOVATIE EN BEGLAZING.

Torenbergerhout 2 • 3845 HC Harderwijk

T 06 250 38 032 • E info@vandenbrinkschilders.nl

WWW.VANDENBRINKSCHILDERS.NL


Koppel-darttoernooi

Op 14 april was er weer een geslaagde

editie van het jaarlijkse koppeldarttoernooi

van Wijkvereniging

Drielanden bij MFC de Bogen. Er deden

deze avond bijna 30 koppels mee en

naast deze deelnemers kwamen er

ook veel mensen langs om gezellig een

drankje te doen en/of om hun vrienden

aan te moedigen.

Er waren natuurlijk ook nog wat leuke

prijzen te winnen voor de nummers

1 t/m 3 van de winnaarsronde, de

nummers 1 en 2 van de verliezersronde

en nog wat kleinere prijzen voor de

eerste 180 score en de hoogste uitgooi

van de avond, maar uiteraard stond

de gezelligheid altijd voorop op deze

avond!

Aangezien het toernooi nu al meerdere

keren een succes blijkt te zijn, is er

door velen gevraagd om dit twee keer

per jaar te doen en daar is gehoor aan

gegeven. Op 15 september van dit jaar

hebben we weer een editie!

21


eVen VoorSteLLen

rienK L. KoopmanS:

de nieuwe penningmeeSter!

ik ben geboren in Meppel (1956), daarna opgegroeid in hasselt. ik heb de middelbare school gevolgd in Zwolle

(haVO) en ben daarna voor mijn beroepsstudie terecht gekomen in haarlem (hTs scheepsbouw).

Getrouwd in Amersfoort (1978) met

Diana (1952), we hebben samen twee

dochters (1981 en 1983), die beide

een zelfstandig huishouden voeren

(Eindhoven en Schiedam).

De 10e gezinsverhuizing bracht

ons van Amersfoort, via Hasselt en

Vollenhove, Den Haag, Zoetermeer,

Rotterdam (Hoogvliet) en Hasselt in

2016 naar Harderwijk - Drielanden, waar

we het reuze naar onze zin hebben 3

hoog aan de Operadreef. We hebben

geaccepteerd dat we “flatmensen” zijn.

Mijn werkzame leven begon in 1978

bij Fläkt in Amersfoort en liep daarna

via Royal Huisman in Vollenhove, het

Ministerie van Defensie in Den Haag en

eindigde in 2004 bij het faillissement

van de RDM in Rotterdam.

Vanaf 1987 heb ik diverse

bestuursfuncties bekleed: het eerste

penningmeesterschap was dat van de

oudercommissie van de basisschool

van onze kinderen. Door de tijd heen is

mijn betrokkenheid bij de penningen van

de diverse verenigingen altijd gebleven,

mijn laatste penningmeesterschap voor

deze was dat van “Stichting Rietmeen”

hier in Harderwijk.

Voor Wijkvereniging Drielanden zal ik

mij ten volle inzetten voor het beheer

van uw bijdragen, die, aangevuld met

goedwillendheid van het Wijkbeheer en

de Gemeente Harderwijk, al jaren leiden

tot gewaardeerde en drukbezochte

activiteiten voor de leden, en (hulp bij)

het veraangenamen van het woongenot

in zijn algemeenheid van onze mooie

wijk Drielanden.

22


HARDERWIJK

AUTO NODIG?

Altijd >500 occasions op voorraad

Kijk voor al onze auto’s op www.seldenrijk.nl

54 x MPV 28 x 4x4 104 x HATCHBACK ONBEPERKT

In verband met een sterk wisselende voorraad raden wij u aan om vooraf contact op te nemen

Contactgegevens: Zuiderbreedte 22 - 3845 MC Harderwijk - tel. (0341) 436 000

Openingstijden: ma - do: 8.00 - 18.00 vr: 8.00 - 20.00 (koopavond) - za: 8.00 - 17.00 uur

Zon - en feestdagen gesloten


Oproep voor

Bezorgers

De wijkvereniging zit nog te springen

om mensen die 3 keer per jaar 2 uur

over hebben om de Hoorschelp te

bezorgen. Diverse bezorgers hebben

reeds aangegeven dat het een te grote

belasting wordt. Door meer bezorgers

in te zetten voor de bezorging, worden

de verspreidingsgebieden ook kleiner.

Op deze manier is het ook een minder

zware belasting.

Voor de nieuwe buurt “Harderweide”

hebben wij nog geen enkele bezorger.

We weten dat velen uit de wijk

Drielanden de verhuizing gaan maken

naar Harderweide. Dus als u ons wilt

helpen met verspreiden in dat gedeelte

van de wijk Drielanden, dan horen we dat

heel graag! U kunt een berichtje sturen

naar info@wijkverenigingdrielanden.nl.

Ronald van der Wal

Secretaris

24


VerKeerSACtie

BEBoppad

Op zaterdag 28 april, de dag na

Koningsdag, werd er bij het Beboppad

stil gestaan bij het onder de aandacht

brengen van de verkeersveiligheid.

De overgangen van het Beboppad

met de Ragtimedreef, Bluesdreef,

Swingdreef, Jazzdreef en weer

de Swingdreef behoren tot de

minder overzichtelijke in de wijk

Drielanden. De intentie van de

wijkvereniging was dan ook om te

investeren in de bewustwording

van de verkeersdeelnemers. Het

gaat hier niet om een doorgaande

route, dus de gebruikers zijn allemaal

buurtbewoners. De hond-uitlatende

wandelaar die teveel op de smart

Phone kijkt. De fietser die de capuchon

over de oren heeft en naar muziek

luistert. De buschauffeur die bij de

vorige halte 1 minuut te laat was. De

automobilist die denkt de situatie erg

goed te kennen. Iedereen heeft een

excuus om even niet goed op te letten.

De wijkvereniging is geen voorstander

van nog hogere drempels of nog

grotere opvallende verkeersborden.

Alle verkeersdeelnemers moeten iets

beter opletten en wat meer rekening

met elkaar houden.

Namens Veilig Verkeer Nederland hield

Michiel Pas, op de Ragtimedreef, een

remwegdemonstratie. Zelfs met zijn

luxe Mercedes met ABS en goede

Goodyear banden had hij bij 30 km

p/u toch 13 meter nodig om zijn auto

te laten stoppen. Met die toegestane

snelheid in een woonwijk zijn de fietsers

en de voetgangers dus kansloos als

ze gewoon gebruik maken van hun

voorrangsrecht op het Beboppad.

Een ongeluk zit in een onoverzichtelijk

hoekje en het maken van oogcontact

is erg belangrijk.

Op verschillende plekken op het

Beboppad traden de Bladbloazers op,

onder de muzikale leiding van Renee

Bollee.

Ronald van der Wal

26


gezonde voeding voor iedereen

Bewust & gezond eten met

smaak, aandacht en voldoening

Natuurlijk voedingsadvies, voorlichting en kookworkshops

Heeft u behoefte aan betrouwbaar en begrijpelijk advies over voeding?

Wilt u met uw gezin afwisselingsrijk eten ondanks de drukte van alle dag?

Wilt u brood bakken of gezonde tractaties maken? Bel of mail voor een

kennismakingsgesprek of doe mee met één van de smakelijke workshops.

Voor meer informatie en het actuele programma: www.eetgoed.nl

Jesse Koopmanschap, voedingskundige | info@eetgoed.nl | 06 51 45 04 13


VerSLag

Klaverjastoernooi

van 7 april 2018

Zaterdagmiddag 7 april 2018 is in het

Wijk Ontmoetingscentrum Drielanden

door klaverjasclub Drielanden een

open klaverjastoernooi georganiseerd

voor de Wijkvereniging Drielanden.

Toen het Wijkcentrum om één uur

open ging, stroomden de deelnemers

al snel naar binnen. Er waren totaal 32

deelnemers.

Om half twee startte een sportieve

strijd om de punten. Tussen de

klaverjasbomen door werd er onder

het genot van een drankje gezellig

gekletst. Nadat alle scoretabellen

waren nagekeken, begon om half vijf

de prijsuitreiking.

Het eerstvolgende toernooi is op

zaterdag 6 oktober 2018 en de eerste

van 2019 is op zaterdag 13 april 2019.

Beide toernooien worden gehouden in

het Wijkcentrum. De zaal gaat open om

13:00 uur en we starten om 13:30 uur.

Er worden drie bomen gespeeld en we

eindigen rond 16:30 uur.

Kosten € 5,00 en de eerste drie prijzen

zijn VVV-kaarten.

Aanmelden kan telefonisch via

0341-42 18 11.

29


Zorg voor je

gezondheid

Achterste wei 2

3844 HV Harderwijk

0341 - 46 04 93

info@fysiototaal.info

www.fysiototaal.info


indiSChe

rijStmaaLtijd

drieLanden

Op 3 april 2018 was er weer eens een

gezamenlijke Indische rijstmaaltijd

voor de bewoners van de wijk

Drielanden. Op inschrijving natuurlijk,

want de beschikbare ruimte heeft

geen onbeperkte capaciteit. Als

meest geschikte locatie in de wijk

was gekozen voor MFC De Bogen.

In eerste instantie voor de Triaszaal,

maar door de al snel oplopende

aantallen deelnemers zijn we

uiteindelijk uitgeweken naar de aula.

Tegen alle verwachtingen in liep

de opgave voor deelname snel op

richting de maximum capaciteit van

de zaal en moesten we helaas al in

een vroeg stadium “we zitten vol”

verkopen.

Het was een fantastische middag/

avond waarbij we toch zo’n 70

deelnemers mochten verwelkomen.

Oud en jong, hetgeen de avond des

te gezelliger maakte.

De maaltijd, verzorgd door JOP’s

Catering uit Harderwijk, was

fantastisch en viel bij alle deelnemers

bijzonder in de smaak. Rijst, sateetje,

sambal goreng boontjes, semoor,

sajur lodeh, krupuk, atjar… het zag er

allemaal overheerlijk uit. En dat was

het ook! Alle deelnemers genoten

van het heerlijke eten en vooral ook

van de gezelligheid.

Na de maaltijd nog even napraten

bij een kopje koffie en een plakje

spekkoek en vervolgens allemaal

weer voldaan naar huis. Maar

niet zonder te vragen wanneer

de volgende maaltijd wordt

georganiseerd!

De komende maaltijd is op 19

juni 2018. Er is in de wijk een flyer

rondgebracht, zodat iedereen in staat

is zich hiervoor aan te melden. Ook

op 18 september en 27 november

zijn er maaltijden, maar: VOL = VOL!

Wilt u er een keer bij zijn, geef u dan

tijdig op via:

coordinator@wijkverenigingdrielanden.nl.

31


Nieuwsbrief 2018 nr. 1

INDISCHE RIJSTMAALTIJD

DRIELANDEN

Laat u verrassen en geniet van deze gezellige avond

DATUM : Dinsdag 19 juni 2018

PLAATS : AULA MFC De Bogen

Drielanden – Triasplein 11

AANVANG : 18:00 uur (zaal open – 17.45 uur)

EINDE : 21:00 uur (verwacht)

KOSTEN :

-Leden : € 10,00 p/p (betalen bij aanmelden)

-Niet-Leden: € 12,50 p/p (betalen bij aanmelden)

AANMELDEN (VOL = VOL) :

Telefonisch vóór 11 juni – 06 13740430

Mail: coordinator@wijkverenigingdrielanden.nl

Betalen totaal bedrag vóór 11 juni op rekening :

NL87 INGB 0655 7923 68

T.n.v. Wijkvereniging Drielanden

Bij betaling vermelden:

- Maaltijd 19 juni

- Naam, aantal personen en adres

Uw aanmelding is definitief na ontvangst betaling.

U ontvangt een 2 e definitieve bevestiging (mail of sms)

1 drankje ”van het huis”

Koffie met plakje

spekkoek na van ”het

huis ”

Glaasje fris of wijn € 1,00

Flesje bier € 1,00

Catering: JOP’s Catering

Gerechten kunnen afwijken van de foto’s

33


Foto's: Joke Bakker, Roy Abels en Menno Kuiper

34


Voor u een nieuwe website, voor ons een nieuwe ervaring.

Is de website van uw organisatie al te gebruiken op

mobiele telefoons en tablets?

Vanuit ons leerbedrijf maken de (Wajong) jongeren onder

leiding van een ervaren webdesigner uw website. Maar

ook kunt u bij ons terecht voor apps en het onderhoud van

uw website.

Wat bieden wij u

• Websites

• Apps en webapps

• SEO geoptimaliseerd

• Volledig onderhoud

• Elke wens is mogelijk

www.wijzijnmeo.nl

Helderseweg 28 - 1817 BA Alkmaar

/


Wethouder Pieter

Teeninga neemt

aFSCheid van de politiek.

“Ik begon bij de gecombineerde lijst

RPF/GPV als raadsopvolger in de

Commissie Stadontwikkeling. Een

leerzame periode om kennis te maken

met de politiek, maar ik stond nog niet

echt ‘in het veld’, dat begon in 1998 als

raadslid voor de RPF/GPV fractie.”

CU

In 2002 werd Teeninga raadslid van

de Christen Unie (CU) in de commissie

Ruimte en Beleid Algemeen en in

2006 werd Teeninga tevens voorzitter

van de commissie Samenleving. “We

kwamen met vier zetels in de raad

en namen deel aan het college. In

de periode 2006-2010 kregen we vijf

zetels en namen opnieuw deel aan een

college. Eind 2007 werd wethouder

De Lange burgemeester in Elburg en

volgde ik hem op als wethouder.

In 2010 werd na dezelfde coalitie, mijn

portefeuille uitgebreid met Onderwijs.

Het was een lastige klus om de

bestuurlijke onenigheid binnen het

Pieter Teeninga stapte in 1994 in de lokale

politiek. In zijn periode als wethouder was

hij nauw betrokken bij onze wijkvereniging.

Destijds was het periodiek overleg tussen

het bestuur van de wijkvereniging en de

gemeente een regelmatig terugkerend

gebeuren. Daarbij heeft Teeninga altijd oog

voor de belangen van onze wijk en haar

bewoners gehad. Een reden om hier wat

aandacht in ons informatieorgaan aan deze

integere bestuurder te besteden.

onderwijs en de gemeente te klaren.

Vier jaar later werden we de

“In de afgelopen periode voelde ik de

verantwoordelijkheid om als college

grootste partij en kreeg ik samen besluiten te nemen die goed

nieuwe uitdagingen: WaterFront, zijn voor de stad.”

Stationsomgeving, uitbreiding In het politieke debat stoor ik me het

Drielanden en Lorentz III.”

meest aan het ‘spelen van het politieke

Realisatie uitspraken interview

spel om alleen maar het spel.’

“Hier denk ik nog steeds precies

hetzelfde over. Er was een moment

2007

dat iemand alleen maar voor het spel

In de volkshuisvesting is een zorgpunt

om starterswoningen te vinden.

“Tot op vandaag is dit nog niet voldoende

gelukt. Wel is me opgevallen dat na de

bouw van goedkope starterswoningen

in Tweelingstad, veel doorstroming

heeft plaatsgevonden.”

Neen, ik ben geen ‘einzelgänger’

en om iets te realiseren moet ik

compromissen sluiten.

ging, waardoor het Waterfrontproject

twee jaar extra vertraging opliep en

daar maakte ik me boos over.”

Mijn ambitie is om een goed en integer

bestuurder te zijn.

“De integriteit staat nog steeds hoog in

mijn vaandel. Eerlijk, betrouwbaar en

dicht bij jezelf te zijn. Want als dat in

het geding is, dan voel ik: dit kan niet

waar zijn.”

36


Zuid-Afrika

Teeninga heeft zich met moeite

losgemaakt van de politiek: “Het

werk van wethouder heb ik vanaf

de eerste dag met ontzettend veel

plezier gedaan. Bijna 25 jaar lokale

politiek, waarvan 11 als wethouder,

maar nu hebben toekomstige

uitdagingen mij er toe gebracht om

te stoppen. Mijn vrouw Janneke en ik

gaan in september voor een jaar naar

Grabouw in Zuid-Afrika. We verrichten

daar vrijwilligerswerk bij de NGO

Agape Family Ministries. Janneke

als kinderverpleegkundige en ik

ondersteun het managementteam.

Dit project met vier kindertehuizen

geeft behoeftige kinderen een

betere toekomst. Op onze vraag of

de stichting ook een specifiek doel

heeft als crowdfunding, was het

onmiddellijke antwoord: “Ja, heel

graag een rolstoelbus!” Daarom

hebben wij een pagina gemaakt, waar

mensen kunnen doneren voor een

rolstoelbus. Helpt u mee?”

Informatie: https://ikdoemee.lst.nl/

2018-rolstoelbus

37


DOOR LEX SCHuiJL

PASAR MALAM

harderwijK

HARDERWIJK – Zaterdag en zondag 20 en 21 oktober 2018 vindt de vierde

Pasar Malam Harderwijk plaats in Sportcomplex De Sypel.

Voor wie van lekker eten houdt , van

leuke kramen met diverse Aziatische

producten en allerhande overige

producten, doorlopend live optreden

van diverse artiesten, muziek-bands

en dansgroepen; maar vooral de

gezelligheid en gemoedelijkheid van

een Indische Pasar Malam (letterlijke

vertaling: avondmarkt) weet te

waarderen, zit op de aankomende Pasar

Malam Harderwijk meer dan goed!

Ontmoetingsplek

De Pasar Malam is voor veel Indische

Nederlanders een ontmoetingsplek

waar ze oude bekenden uit hun

jeugdjaren spreken of zich vermaken

met familie en vrienden. Zij komen

van heinde en ver naar de Pasar

Malam. Ook mensen die geen

connectie hebben met het voormalig

Nederlands-Indië of Indonesië, vinden

de Pasar een heel bijzondere ervaring.

Met name de sfeer en toegankelijkheid

vinden ze overweldigend en het

specifieke eten ‘gewoon’ ontzettend

lekker! Buiten, op de ligweide van

zwembad De Sypel, is dan ook

een grote Food Court opgezet met

verschillende Indische restaurants.

Muziek en dans

In de Bali Hal en Java Hal, zoals beide

sporthallen speciaal voor deze pasar

zijn omgedoopt, treedt een scala

aan artiesten op en kan er worden

gedanst. Het veelzijdige programma

biedt voor de zaterdag optredens

van Blue Velvet, Hot News, Rocking

Players, Edu Schalk, Jimi Bellmartin,

Diana Monoarfa en Dewi Mass

Op zondag treden onder andere op: The

Tracks, Wipe Out Selection,, John Russel,

Jeroen Claase en dansgroep Bunga Rosi

Organisatie

Het evenement wordt georganiseerd

door Stichting Pasar Malam Harderwijk

en Stichting Indische Harderwijkers.

Samenwerking is gevonden bij ROC

Landstede, Sportcomplex De Sypel en

Gemeente Harderwijk. Dit evenement

wordt ondersteund door een

honderdtal enthousiaste vrijwilligers.

De ruim 60 standhouders bieden een

keur aan (Indische-) kleding, Indische

kunst en sierraden en natuurlijk

originele Indische snacks en lekkernijen

aan. Vorig jaar bezochten 3000

bezoekers de Pasar Malam Harderwijk

in Sportcomplex De Sypel.

De toegangsprijs bedraagt

10 euro voor volwassenen.

Kinderen 5 t/m 12 jaar,

65-plussers en veteranen

betalen 5 euro. Een passepartout

voor 2 dagen (alleen

volwassenen) kost 15 euro. De

openingstijden zijn zaterdag

van 12:00 tot 23:00 uur en

zondag van 12:00 tot 20:00 uur.

Gratis parkeren in de directe

omgeving van De Sypel.

Online aankopen (via mail) van

entreekaarten voor volwassenen

(alleen een dagkaart; niet bij

aankoop van een passe-partout)

levert een korting op van € 2,00

per dagkaart.

Online (via mail) kosten

entreebewijzen voor volwassenen

(alleen op een dagkaart) dan

€ 8,00

Zie ook:

www.PasarMalamHarderwijk.nl

38


Auto Drielanden is een onafhankelijk autobedrijf.

Wij leveren autotechnische dienstverlening.

Snelheid, Kwaliteit en Service is ons motto!

Activiteiten:

* Snelservice: accu’s, uitlaten en remmen

* APK & Aankoopkeuringen

* Totaal onderhoud

* Airco onderhoud & reparaties

* A t/m Z reparaties

* Banden Service & Banden Hotel

* Auto Accessoires

* Valvoline Service Center

* Lease Service Center

Op al onze diensten leveren wij BOVAG

reparatie- en onderhoudgarantie.

Openingstijden:

maandag t/m Vrijdag 7:30 tot 17:30 uur

zaterdag

9:00 tot 12:00 uur

Afspraak maken? gebruik onze APP!

Bezoekadres

Zuiderbreedte 16B

3845 MC Harderwijk

T 0341 46 05 50

E info@autodrielanden.nl

I www.autodrielanden.nl


Professionals in

Woningmakelaardij

Alles

onder één dak

Droomhuis, hypotheek

en verzekering

www.MNM.nl

More magazines by this user
Similar magazines