30.07.2018 Views

Heron Legal Brochure

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De kracht van<br />

associatie<br />

The power<br />

of association<br />

2


de kracht van associatie | the power of association<br />

5


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

7


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

<strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong><br />

Ambitieus, ondernemend en toegewijd. Dat is<br />

<strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong>. Een toegankelijk en onafhankelijk<br />

advocatenkantoor met een duidelijke focus en een<br />

persoonlijke aanpak. Vanuit onze vestigingen in<br />

Eindhoven en Amsterdam assisteren we cliënten<br />

met alle denkbare transacties, overeenkomsten en<br />

procedures op het gebied van ondernemingsrecht en<br />

arbeidsrecht. We gaan voor resultaat. Net als onze<br />

cliënten. Met onze jarenlange, wereldwijde ervaring en<br />

creatieve aanpak, overwinnen we culturele verschillen<br />

en bouwen we bruggen in een internationale tijdgeest.<br />

Ambitious, entrepreneurial and dedicated. That’s<br />

<strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong>. An accessible and independent law firm<br />

with a clear focus and a personal approach. From our<br />

Amsterdam and Eindhoven offices we assist clients with<br />

a myriad of transactions and proceedings in the field of<br />

corporate, commercial and employment law. Just like<br />

our clients, we are result-focused. Our years of global<br />

experience combined with our creative mentality allows<br />

us to overcome cultural differences and build bridges in<br />

international environments.<br />

9


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

10 11


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

12 13


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

Welkom in onze wereld<br />

Welcome to our world<br />

We leven in dynamische tijden. Ontwikkelingen<br />

volgen elkaar in snel tempo op en door<br />

de huidige communicatiemiddelen wordt<br />

de wereld steeds kleiner. Dat is één van<br />

de redenen waarom wij hebben gekozen<br />

voor een duidelijke focus op internationaal<br />

zakendoen. Dit vraagt om een specifieke<br />

grondhouding en aanpak met oog voor<br />

verschillende culturen en netwerken. In dat<br />

speelveld voelen wij ons als een vis in het<br />

water. Samenwerken met collega’s uit de hele<br />

wereld, culturele verschillen overbruggen en<br />

op een pragmatische manier tot een ‘common<br />

ground’ komen. Wij vinden het geweldig.<br />

We streven steeds naar een balans tussen<br />

kennis en intuïtie en tussen wet en praktijk.<br />

Alles met het oog op het creëren van maximale<br />

bewegingsvrijheid voor onze cliënten. De<br />

advocatuur is veelzijdig en uitdagend, maar het<br />

is vooral het menselijke aspect dat ons drijft.<br />

Het vertrouwen dat cliënten ons geven, de<br />

band die zich ontwikkelt en de successen die je<br />

samen bereikt. Dat zijn onze ultieme drijfveren.<br />

We live in dynamic times. Globalisation and<br />

modern means of communication make the<br />

world seem smaller than ever. Cross-border work<br />

requires an understanding of different cultures<br />

and the opportunities they offer. This is right in our<br />

wheelhouse. Working together with colleagues from<br />

all over the world and finding common ground in a<br />

pragmatic way; it’s our daily practice.<br />

We strive for a balance between knowledge and<br />

intuition, and between law and practice. Our goal<br />

is to create maximum freedom of movement for<br />

our clients. The legal profession is versatile and<br />

challenging, but it is the human aspect that drives<br />

us: our clients’ trust and the bonds we develop.<br />

Together we achieve great results.<br />

14 15


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

16 17


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

Dit vinden we belangrijk<br />

What matters to us<br />

Kwaliteit als basis<br />

De ins en outs van het recht leer je in de praktijk.<br />

Ons team heeft jarenlange ervaring en meer<br />

dan 200 transacties begeleid en procedures<br />

gevoerd voor beursgenoteerde ondernemingen,<br />

familiebedrijven, vermogende particulieren en<br />

start-ups. Nationaal én internationaal, waarbij<br />

expertise en professionaliteit altijd voorop staan.<br />

Dat is immers de basis voor kwaliteit.<br />

Oprechte toewijding<br />

Onze drive uit zich in toewijding en wederzijds<br />

vertrouwen. We gaan voor langdurige cliëntenrelaties,<br />

waarbij we zeer discreet en persoonlijk<br />

werken. Onze compacte organisatie is flexibel en<br />

24/7 beschikbaar.<br />

No-nonsense benadering<br />

Als advocaat is een pragmatische houding<br />

onontbeerlijk. In nauwe samenwerking werken<br />

wij aan gestructureerde strategieën, waarbij wij<br />

risico’s identificeren, struikelblokken vermijden en<br />

proactief zoeken naar de beste aanpak. Nuchter,<br />

transparant en effectief.<br />

Uitstekende connecties<br />

Het beste resultaat wordt behaald met een<br />

holistische aanpak. Waar nodig kunnen we steeds<br />

een beroep doen op een groot internationaal<br />

netwerk van onafhankelijke adviseurs. Denk aan<br />

collega advocaten, notarissen, belastingadviseurs<br />

en accountants.<br />

Passie voor kunst<br />

Wij hebben veel affiniteit met moderne en<br />

hedendaagse kunst en laten dat graag zien.<br />

We zijn enthousiaste promotors van kunst en<br />

ondersteunen diverse culturele organisaties onder<br />

andere door middel van pro deo werk. Daarnaast<br />

verbinden wij ons zakelijke netwerk graag met ons<br />

culturele netwerk.<br />

Quality first<br />

One masters the ins and outs of corporate law through<br />

experience. Our team has an impressive track record,<br />

with more than 200 transactions and numerous legal<br />

proceedings for domestic and international corporates,<br />

family businesses, high net worth individuals and<br />

start-ups. Expertise and professionalism form the basis<br />

of our practice as these are imperative for delivering the<br />

highest quality result.<br />

Sincere dedication<br />

We realise our ambition through dedication and<br />

mutual trust. We aim for long-term client relationships<br />

and work discreetly and personally. Our team delivers<br />

maximum flexibility and 24/7 availability.<br />

No-nonsense approach<br />

A pragmatic attitude is essential to our team.<br />

Together we develop strategies, whereby we identify<br />

risks, avoid pitfalls and pro-actively search for the<br />

best approach. Down-to-earth, transparent and<br />

effective; that’s how we operate.<br />

Excellent connections<br />

We believe the best results are achieved by adopting<br />

a holistic approach. Where necessary, we can always<br />

call upon our vast local and international network<br />

of independent advisors, including fellow lawyers,<br />

notaries, tax advisors and accountants.<br />

Passion for art<br />

We have an affinity for modern and contemporary<br />

art and we like to show it. We promote art with great<br />

enthusiasm and support various cultural organisations<br />

through pro bono work and otherwise. Furthermore,<br />

we like to connect our business network with our<br />

cultural networks.<br />

18 19


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

20 21


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

22 23


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

Onze expertise<br />

Our expertise<br />

FUSIES EN OVERNAMES<br />

Ongeacht grootte of waarde:<br />

elke transactie is belangrijk<br />

voor u. En dus ook voor ons.<br />

Bij fusies en overnames komt heel wat kijken.<br />

Zoals onderhandelingen, (vendor) due diligence<br />

onderzoek, geheimhoudingsovereenkomsten,<br />

intentieverklaringen, koopovereenkomsten,<br />

aandeelhoudersovereenkomsten, financieringsdocumentatie<br />

en management incentive plannen.<br />

Complexe materie, waar kennis en ervaring voor<br />

nodig is. Wij hebben de expertise en het netwerk<br />

om alle soorten transacties te begeleiden, groot of<br />

klein, waar ook ter wereld.<br />

Wij werken nauw samen met u en uw team<br />

gedurende het hele proces. Wij geven helder advies<br />

en zoeken praktische oplossingen met oog voor<br />

datgene wat echt belangrijk voor u is. Alles om de<br />

best mogelijke deal te sluiten. Ook na afronding<br />

van de transactie staan we klaar voor verdere<br />

afwikkeling en integratievraagstukken.<br />

MERGERS AND ACQUISITIONS<br />

Regardless of size or value: every<br />

transaction is important to you,<br />

and therefore to us<br />

Mergers and acquisitions cover numerous multidimensional<br />

topics such as negotiations, (vendor) due<br />

diligence, confidentiality agreements, letters of intent,<br />

purchase agreements, shareholders’ agreements,<br />

financing documentation and management incentive<br />

plans. These complex matters demand extensive<br />

knowledge and experience. With your best interest in<br />

mind, we give clear, practical advice ensuring you get<br />

the best possible deal, in a cost-effective manner, fitting<br />

what matters most to you.<br />

Thanks to our expertise and international network,<br />

we can support a broad range of transactions, large<br />

or small, anywhere in the world. We work closely with<br />

you, as one team, through the whole process, from<br />

letter of intent to closing. Following completion of the<br />

transaction, we are always there to assist with further<br />

integration issues.<br />

COMMERCIËLE CONTRACTEN<br />

U doet de zaken, wij focussen<br />

op de juridische details<br />

COMMERCIAL CONTRACTS<br />

You do the business, we focus<br />

on the legal nitty gritty<br />

Een commercieel contract moet worden afgestemd<br />

op uw onderneming en niet andersom. Dat vraagt om<br />

maatwerk. Bij <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> doen we er daarom alles<br />

aan om uw bedrijfsprocessen en doelstellingen volledig<br />

te begrijpen. Daarvoor gaan we ver. We verdiepen<br />

ons volledig in de materie en gaan daarbij praktisch<br />

te werk. Zo krijgt u een passende overeenkomst,<br />

waarmee u uw doelen bereikt. Denk aan distributieovereenkomsten,<br />

agentuurovereenkomsten, joint<br />

venture- en andere samenwerkingsovereenkomsten,<br />

dienstverleningsovereenkomsten, productie- en leveringsovereenkomsten<br />

en algemene voorwaarden.<br />

Onze cliënten zijn actief in uiteenlopende sectoren,<br />

zoals technologie, maakindustrie, dienstverlening,<br />

media, kunst & design, e-commerce, entertainment<br />

& sport.<br />

A sound commercial agreement must suit your<br />

business, not the other way around. At <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> we<br />

go the extra mile to fully understand your business processes<br />

and objectives, to create a tailor-made contract.<br />

Examples include distribution, agency, joint venture,<br />

service and supply agreements.<br />

Our clients extend across the globe. Our extensive<br />

experience in drafting and negotiating contracts does<br />

as well. The know-how accrued, garners more results<br />

for your commercial endeavours.<br />

We support companies from a broad range of industries<br />

such as technology, manufacturing, service<br />

industry, media, art & design, e-commerce and<br />

entertainment & sport.<br />

24 25


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

ARBEIDSRECHT<br />

EMPLOYMENT LAW<br />

START-UPS<br />

START-UPS<br />

Omdat uw mensen van<br />

grote waarde zijn<br />

Het succes van uw organisatie valt of staat met de<br />

kracht en het welzijn van uw team. We werken graag<br />

nauw met u samen om snel en pragmatisch advies<br />

te kunnen geven. In het geval dat een rechtszaak onvermijdelijk<br />

is, zorgen wij ervoor dat u het maximale<br />

haalt uit een juridische procedure.<br />

We hebben zowel nationale als internationale<br />

cliënten in veel verschillende sectoren. <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong><br />

ondersteunt bij alle aspecten van het arbeidsrecht.<br />

Van aanvang van het dienstverband, tot ontslag,<br />

re-integratie en pensioen. We zijn altijd toegerust<br />

om een efficiënte oplossing te bieden.<br />

Because people are your<br />

most valuable assets<br />

The success of your organisation depends on the strength<br />

and wellbeing of your team. We know that employment<br />

law can be difficult to navigate. Our team offers comprehensive<br />

guidance and support from initiation to follow<br />

up. We serve domestic and international clients and<br />

provide support in all aspects of employment law, from<br />

commencement of employment to dismissal, reintegration<br />

and retirement.<br />

Our approach to successfully resolving conflicts starts<br />

with recognising and understanding your concerns.<br />

Once we properly understand your situation we are<br />

able to provide case specific advice to reach a resolution<br />

that values the employer-employee relationship. In case<br />

litigation is unavoidable, we will ensure that you get the<br />

most out of your legal proceedings.<br />

Wanneer ondersteuning het<br />

hardst nodig is, maar de<br />

draagkracht het kleinst<br />

Om uw business van de grond te krijgen en financiële<br />

en juridische valkuilen te vermijden kunt u als<br />

start-up alle advies en ondersteuning gebruiken. Wij<br />

helpen graag bij het uitdenken en opzetten van een<br />

optimale ondernemingsstructuur en het formuleren<br />

van uw doelstellingen. Ook besteden we aandacht<br />

aan financiering, uw samenwerking met partners<br />

en aandeelhouders en, zo nodig, een exit strategie<br />

richting de toekomst. Met onze directe, toegankelijke<br />

en pragmatische manier van werken leggen we<br />

een sterk fundament voor uw succes.<br />

BOARDROOM COUNSELING<br />

Where guidance is most<br />

needed while, resources<br />

are limited<br />

In order to make a new business successful and to<br />

minimise financial and legal difficulties, a start-up<br />

needs all the advice and support it can get. Our team<br />

will help you formulate your objectives and will guide<br />

you through the life cycle of an emerging company.<br />

While doing so, we remain mindful of financing, your<br />

cooperation with partners and shareholders and, if<br />

necessary, an exit strategy for the future. With our<br />

way of working, we are able to pave a solid foundation<br />

for your success.<br />

BOARDROOM COUNSELING<br />

VENNOOTSCHAPSRECHT EN<br />

HERSTRUCTURERING<br />

Heldere oplossingen voor<br />

complexe uitdagingen<br />

<strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> helpt u met het optimaliseren van<br />

de interne organisatiestructuur en de juridische<br />

uitdagingen van uw organisatie. Heldere adviezen,<br />

praktische oplossingen en samenwerking staan hier<br />

centraal. Wij stemmen af op specifieke behoeften,<br />

anticiperen op veranderingen in de juridische wereld<br />

en bieden op maat gemaakte oplossingen.<br />

Wij beoefenen het Nederlandse vennootschapsrecht<br />

in al haar facetten. Van herstructureringen<br />

en reorganisaties tot corporate governance en<br />

aandeelhoudersgeschillen.<br />

CORPORATE LAW AND<br />

RESTRUCTURING<br />

Clear cut solutions for complex<br />

corporate matters<br />

<strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> assists you in optimising your internal<br />

organisational structure and will take on all corporate<br />

legal challenges your business may encounter.<br />

We practice Dutch corporate law in all its facets,<br />

from restructuring and reorganisation to corporate<br />

governance and shareholder disputes. Through it all,<br />

we provide sound advice and comprehensive solutions<br />

adapted to suit your needs, while anticipating changes<br />

in the legal world.<br />

Een betrouwbare aanpak bij<br />

strategische kwesties<br />

Als bestuurder, commissaris of ondernemer krijgt<br />

u regelmatig te maken met lastige situaties waarin<br />

u niet zonder onafhankelijk juridisch en strategisch<br />

advies kunt. Denk aan overnameplannen,<br />

management buy-outs, het aangaan of verbreken<br />

van strategische allianties, joint ventures en andere<br />

samenwerkingsvormen.<br />

We denken proactief mee over mogelijkheden en<br />

strategieën, helpen risico’s te beperken en dragen<br />

de juiste contacten aan. Onze uitgebreide ervaring<br />

maakt ons een ideaal klankbord.<br />

A reliable perspective on<br />

strategic issues<br />

As an executive or entrepreneur, you are often confronted<br />

with issues that require independent legal<br />

advice and thorough insight. Our team of specialists<br />

advise on a broad range of complex issues, such as<br />

take over plans, management buy-outs, entering into<br />

or terminating strategic alliances, joint ventures and<br />

other forms of cooperation.<br />

We will help you develop new ideas and solutions, expand<br />

your network and eliminate risks. Our profound<br />

expertise makes us your perfect sparring partner.<br />

26 27


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

ATTORNEY CO-COUNSELING<br />

ATTORNEY CO-COUNSELLING<br />

ART LAW<br />

ART LAW<br />

De meerwaarde<br />

van kennisdeling<br />

The added value of<br />

shared knowledge<br />

De wetten van de<br />

kunstwereld<br />

The rules of the<br />

art world<br />

Wij geloven dat kennis gedeeld moet worden en<br />

goede samenwerking leidt tot verrijking van ons<br />

vak. Daarom bieden we ook ondersteuning aan<br />

collega advocaten die geconfronteerd worden met<br />

juridische vraagstukken die buiten hun specialisatiegebied<br />

liggen.<br />

Van on-call advies of een second opinion op de<br />

achtergrond, tot het volledig behandelen van een<br />

kwestie in nauwe samenwerking met de verwijzend<br />

advocaat. <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> assisteert collega advocaten<br />

op een integere en discrete manier.<br />

We believe that cooperation and the sharing of<br />

knowledge enriches our profession. Therefore, we offer<br />

support to fellow lawyers who are confronted with legal<br />

issues outside their field of expertise.<br />

From on-call advice, second opinions to tackling the<br />

full matter in close cooperation with lead counsel, our<br />

team assists you with integrity and discretion, holding<br />

ourselves to the highest standard of professional service.<br />

Onze waardering voor kunst gaat verder dan de<br />

kunstwerken zelf. De gevoeligheden en eigenaardigheden<br />

van de internationale kunstwereld, dat<br />

fascineert ons minstens zoveel. Maurice van Valen<br />

verzamelt al sinds zijn jeugd kunst en heeft altijd een<br />

diepe belangstelling gehad voor de werking van de<br />

wereld eromheen. Daardoor kent hij de kunstwereld<br />

als geen ander. Samen met zijn team adviseert hij<br />

kunstenaars, galeries, musea en verzamelaars over<br />

onderwerpen als aan- en verkoop, bruikleen- en<br />

consignatieovereenkomsten, nalatenschappen en<br />

stichtingen, cultureel bestuur en restitutieclaims.<br />

Our appreciation for art goes further than the artworks<br />

themselves. We have an equal fascination for the sensitivities<br />

and peculiarities of the international art world.<br />

Maurice van Valen has collected art since his youth and<br />

has always been fascinated by the world surrounding it,<br />

therefore he knows the art world through and through.<br />

Together with his team, he advises national and international,<br />

small and large, art clients alike. Our team<br />

works with artists, galleries, museums, and collectors, to<br />

resolve disputes over topics such as purchases and sales,<br />

loans and consignment agreements, estates and foundations,<br />

cultural management and restitution claims.<br />

COMMERCIËLE GESCHILLEN<br />

COMMERCIAL LITIGATION<br />

Bescherming van uw<br />

belang wanneer het telt<br />

Safeguarding your<br />

interests at all times<br />

Ook bij conflicten biedt <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> gedegen<br />

advies. Ons voornaamste doel is het voorkomen<br />

van procedures en het behouden van een zakelijke<br />

relatie. Maar we zijn er ook wanneer een procedure<br />

onvermijdelijk is.<br />

Ons team begrijpt de complexiteit van commerciële<br />

conflictsituaties en adviseert u bij geschillen over<br />

onder andere samenwerkingsovereenkomsten,<br />

transacties en commerciële contracten.<br />

Our primary goal is to prevent litigation proceedings<br />

and to preserve business relationships. However, when<br />

a dispute is inevitable, we are ready to counteract<br />

every contingency.<br />

We understand, first hand, the complexity of commercial<br />

conflict situations. We will provide you with valuable<br />

advice to help restore order through the difficulties<br />

you may face, such as disputes relating to cooperation<br />

agreements, transactions and commercial contracts.<br />

28 29


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

30 31


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

32 33


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

34 35


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

Ons speelveld<br />

Our playing field<br />

<strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> houdt kantoor in Eindhoven en<br />

heeft daarnaast een vestiging in Amsterdam.<br />

Eindhoven is een bruisend, internationaal<br />

centrum in het zuidoosten van Nederland<br />

en het hart van Brainport, een innovatieve<br />

toptechnologie-regio van wereldformaat. Hier<br />

staan technologie en design centraal en werken<br />

zowel multinationals als start-ups aan de<br />

innovaties van morgen. Er heerst een elan van<br />

ondernemerschap, creativiteit en uitwisseling<br />

van kennis en ideeën.<br />

Amsterdam is het zakelijke en culturele hart<br />

van Nederland. Een stad die ondernemingen<br />

- van start-ups tot internationale concerns -<br />

inspireert en de ruimte geeft om te groeien. Dat<br />

klimaat voedt ook onze creativiteit en helpt ons<br />

anders naar zaken te kijken.<br />

Met een brede blik op de wereld en een hart<br />

voor het regionale, werken we vanuit beide<br />

locaties aan heel uiteenlopende zaken en<br />

projecten. Daarbij kijken we om de hoek én<br />

naar de andere kant van de wereld. Door onze<br />

jarenlange internationale ervaring is het de<br />

normaalste zaak van de wereld. De wereld is<br />

kleiner dan ooit en zakendoen wordt steeds<br />

internationaler. Wij kunnen hierin vaak een<br />

verbindende factor zijn. Onze mindset heeft<br />

ons een flink regionaal én internationaal<br />

netwerk opgeleverd dat we dagelijks inzetten<br />

voor onze cliënten.<br />

We are strategically based in Eindhoven and<br />

Amsterdam, to source the best of what the<br />

Netherlands has to offer. Eindhoven is a vibrant,<br />

international center in the southeast of the<br />

Netherlands and in the heart of Brainport, a hub<br />

of top technology on a global scale. Technology<br />

and design play a leading role here, with both<br />

multinationals and start-ups working on the<br />

innovations of tomorrow. This culture results in<br />

a spirit of entrepreneurship, creativity, and the<br />

exchange of knowledge and ideas; the mindset we<br />

rely on every day to benefit our clients.<br />

Amsterdam is the business hub and cultural<br />

hot spot of the Netherlands. The city embraces<br />

diversity and fosters growth for a wide range<br />

of businesses, of all sizes. It offers our team<br />

inspiration and new perspectives around every<br />

corner, allowing us to think differently about the<br />

way we work.<br />

With our heart for Dutch business and a global<br />

outlook, we are devoted to bringing the world<br />

to our region and vice versa. It is with our years<br />

of international experience that this comes<br />

naturally, making us a partner who can connect<br />

the dots with you.<br />

36 37


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

38


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

40 41


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

43


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

Onze liefde voor kunst<br />

Our passion for the arts<br />

Op ons kantoor zijn we omringd door moderne<br />

en hedendaagse kunstwerken gemaakt door<br />

nationale en internationale kunstenaars. Voor<br />

ons creëert het een inspirerende werkomgeving<br />

waarbij we ons verbonden voelen met elkaar.<br />

Maar het betekent meer: omgeven zijn door<br />

kunst helpt ons elke dag beter te worden in wat<br />

we doen. Kunst biedt ruimte voor associatie.<br />

Voor creatief denken. En dat ziet u terug in<br />

originele en innovatieve oplossingen voor u.<br />

In our office we are surrounded by modern<br />

and contemporary artworks by Dutch and<br />

international artists. This creates an inspiring<br />

working environment for us, connecting us to each<br />

other and to the world in which we function.<br />

However, it is far more than that. We believe that<br />

being surrounded by art helps us to become better<br />

every day in what we do. Art stimulates association<br />

and creative thinking, reflected in innovative and<br />

original solutions for you.<br />

44 45


de kracht van associatie | the power of association<br />

interview<br />

Ik zit tegenover Maurice van Valen<br />

– advocaat bij <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> – en we<br />

praten over een simpele, maar ook<br />

complexe vraag: waarom verzamelt<br />

<strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> kunst?<br />

Het is een meanderend gesprek, waarin we telkens<br />

afdwalen. Wat doe je als advocaat? Wat is de staat van<br />

de wereld? Hoe werk je? En, welke relaties heb je tot<br />

kunstenaars en de kunstmarkt? Tijdens het gesprek<br />

kijken we allebei naar een werk van de Nigeriaanse, in<br />

Antwerpen en Parijs woonachtige Otobong Nkanga.<br />

Maurice kijkt naar Steel to Rust – Segregation (2016), ik<br />

naar Tracing Confessions (2015). Gedurende het gesprek<br />

lijken de werken van Nkanga zelf antwoord te geven op<br />

de vraag naar het waarom van de kunstverzameling.<br />

De werken zijn zeer verschillend van aard. Steel to Rust<br />

is een textiel, dat als een schilderij aan de muur hangt<br />

– een abstract beeld uit stof. Het beeld is gebaseerd<br />

op aardoppervlakte patronen – kraters, barsten, zand<br />

en steen - uitgevoerd in aardkleuren, met zilverdraad<br />

als contrastkleur en strakke, koperen horizontale<br />

baleinen als contrastlijnen. Op de geweven stof zijn twee<br />

metalen platen aangebracht, met eenzelfde organische<br />

structuur, als mineralen die komen bovendrijven.<br />

Tracing Confessions bestaat uit twee forse tekeningen.<br />

Op een geabstraheerde landkaart van Zuid-Oost Azië,<br />

zijn cirkels getekend met daarin figuren, soms alleen<br />

lichaamsdelen of andere vormen. De cirkels zijn door<br />

lijnen verbonden en tekenen een internationaal netwerk.<br />

Onduidelijk is wat de inzet van het netwerk is. Brengt de<br />

tekening een productielijn in kaart, of een diaspora? Het<br />

is aan de kijker om een antwoord te formuleren.<br />

In de kamer waarin we zitten lijken de abstracte<br />

landkaart en de in stof geweven grondstructuren ver<br />

weg van de alledaagse advocatenpraktijk. In deze<br />

kamer voeren de medewerkers van <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong><br />

veel en zeer verschillende gesprekken met klanten<br />

en onder elkaar. Tijdens die gesprekken is de rode<br />

draad vanzelfsprekend de vragen van hun klanten. De<br />

advocaten beoefenen er hun handwerk. Ze zoeken naar<br />

over- en inzicht in de wirwar aan perspectieven van<br />

hun klanten, partners of opponenten op een situatie en<br />

passen deze veelal in op het recht. Feiten zelf mogen<br />

eenduidig zijn, ze bestaan nooit op zichzelf en het is aan<br />

de advocaten om op oorspronkelijke en effectieve wijze<br />

de verschillende lezingen bij elkaar te brengen. Op het<br />

eerste zicht lijken de werken niet meer dan een decor<br />

voor de advocatenpraktijk.<br />

Maar tijdens het gesprek valt op hoe de kunstwerken op<br />

subtiele momenten interveniëren. De werken prikken<br />

zachtjes in de ogen van de aanwezigen en voorzien<br />

zwijgend wat gaande is van commentaar. Al zittend<br />

in de kamer, in al die verschillende situaties, in de<br />

korte momenten rust tussen alle gesprekken, bieden<br />

de werken zich aan. Alsof het werk een radiozender is<br />

met verschillende kanalen, roept het telkens andere<br />

associaties op. Dan weer mijmer je over de zilverdraad<br />

die Nkanga gebruikt en die doet denken aan de<br />

Afrikaanse, maar in zekere zin ook gewoon menselijke<br />

neiging naar ‘bling’. Dan weer blijven je ogen hangen op<br />

het roestende metaal, dat tegelijkertijd in hardheid zijn<br />

nut en industriële toepasbaarheid toont, evenals het zijn<br />

stoffige, roestige overtolligheid uitstraalt. Zwervend met<br />

je ogen over de tekeningen zie je de wereld als abstractie<br />

en vorm, maar ook menselijke relaties, afhankelijkheid<br />

en de impliciete aanwezigheid van mensen van elders<br />

in onze alledaagse gebruiksvoorwerpen. Ook de werken<br />

Voor een creatieve oplossing hoef je vaak<br />

niet iets totaal nieuws te maken, maar<br />

moet je over de gave beschikken om de<br />

bestaande feiten opnieuw te lezen.<br />

bestaan uit honderden feiten die in relatie tot elkaar<br />

telkens weer een andere constellatie van betekenis<br />

formeren. De haast onuitputtelijke gelaagdheid van de<br />

werken maakt dat je nooit bent uitgekeken.<br />

Bij <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> helpen de kunstwerken de advocaten om<br />

feiten anders te lezen, om de veelheid aan interpretaties<br />

en de openheid van een situatie te koesteren. De kunst<br />

biedt de advocaten een soort dagelijkse, geestelijke<br />

gymnastiek, die je beoefent door simpelweg van tijd tot<br />

tijd je ogen en gedachtes te laten dwalen. De werken bij<br />

<strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> zijn daarmee veel meer dan ‘iets moois aan<br />

de muur’. De kunst schept een context die bijdraagt aan<br />

de kwaliteit van de dienstverlening. Immers, voor een<br />

creatieve oplossing hoef je vaak niet iets totaal nieuws<br />

te maken, maar moet je over de gave beschikken om de<br />

bestaande feiten opnieuw te lezen. Kunst helpt daarbij<br />

en prikkelt je op talloze momenten te blijven kijken om te<br />

zien wat anders verscholen blijft.<br />

Steven ten Thije (1980) is kunsthistoricus, conservator<br />

en auteur. Hij is verbonden aan het Van Abbemuseum<br />

als coördinator van de Europese museumconfederatie<br />

L’Internationale. In 2013 was hij medeoprichter van de<br />

denktank voor kunst en democratie ‘Steen in de vijver’.<br />

46 47


de kracht van associatie | the power of association<br />

interview<br />

I am seated across from Maurice van<br />

Valen, lawyer at <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong>, as we<br />

discuss a simple but complex question:<br />

why does <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> collect art?<br />

Our talk is meandering as we divert constantly. As a lawyer,<br />

what does your practice entail? What is the state of affairs<br />

in the world? How does one work? And, what relations<br />

does one have with artists and the art market? During our<br />

conversation we each look at a different work by Otobong<br />

Nkanga, a Nigerian-born, Antwerp and Paris-based artist.<br />

Maurice observes Steel to Rust – Segregation (2016), while<br />

I ponder Tracing Confessions (2015). As we are talking,<br />

Nkanga’s works seem to answer the question of the reasons<br />

behind the art collection.<br />

The works are quite different in nature. Steel to Rust is a<br />

textile hanging from the wall like a painting – an abstract<br />

image made from fabric. The image is based on patterns<br />

of the earth’s surface – craters, cracks, sand and stone –<br />

executed in earthy colours with silver thread as a contrast,<br />

and straight, copper-coloured, horizontal ribs as contrasting<br />

lines. On the woven fabric two metal plates with a similar<br />

organic structure have been applied, like minerals pressed<br />

to the surface. Tracing Confessions consists of two hefty<br />

drawings. On an abstracted map of South-East Asia<br />

circles are drawn with figures, body parts and other forms<br />

inside them. The circles are connected by lines and map an<br />

international network, but what is at stake here remains<br />

unclear. Does the drawing map a production line, or a<br />

diaspora? It is up to the viewer to formulate an answer.<br />

art is a radio station broadcasting on different frequencies,<br />

it evokes new associations over and over. One may muse<br />

over the silver thread that Nkanga uses recalling the<br />

African or actually simply human desire for ‘bling.’ Just<br />

like one’s attention may be caught by the rusty metal that<br />

connotes practical strength and industrial utility while at<br />

once emanating musty, rusty redundancy. Letting the eyes<br />

wander over the drawings one sees the world as abstraction<br />

and form, but also human relationships, dependency, and<br />

the implicit presence of people from elsewhere in the objects<br />

that we use every day. The works of art consist of hundreds<br />

of facts that continuously shape different constellations of<br />

signification. The nearly inexhaustible complexity of the<br />

work never cedes to make us perceive.<br />

At <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong>, the artworks help the lawyers to understand<br />

facts in different ways, and to cherish the plenitude of<br />

interpretations and the openness of each situation. The art<br />

offers them a kind of daily mental exercise, practiced by<br />

A creative solution often does not demand<br />

something entirely new. Rather, what is<br />

required is the ability to re-read existing facts.<br />

simply allowing the eyes and thoughts to wander off from time<br />

to time. Thus, the works at <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> are much more than<br />

merely ‘something beautiful on the wall.’ The art creates a<br />

context that contributes to the quality of the service. Indeed,<br />

a creative solution often does not demand something entirely<br />

new. Rather, what is required is the ability to re-read existing<br />

facts. Art helps one in doing so. It challenges us to keep looking<br />

in order to see what otherwise remains concealed.<br />

We are sitting in a room where the abstract map and the<br />

earth’s surface patterns woven in textile seem a long way<br />

off from the everyday law practice. It is the room where<br />

<strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong>’s employees have numerous and very diverse<br />

consults and meetings with clients and among one another.<br />

Such conversations are understandably marked by the<br />

questions of the clients. This is where the lawyers practice<br />

their craftsmanship. They look for overview and insight as<br />

to the multitude of perspectives that their clients, partners or<br />

opponents adhere to, and usually apply this to the law. Even<br />

if facts themselves may be univocal, they are always part of a<br />

bigger picture and it is the calling of the lawyers to match the<br />

different interpretations. At first glance, the works appear as<br />

a mere backdrop for the law firm.<br />

Steven ten Thije (1980) is art historian, conservator, and author.<br />

He is affiliated with the Van Abbemuseum as coordinator of the<br />

European museum federation L’internationale. In 2013, he cofounded<br />

‘Steen in de vijver’ (‘stone in the pond’), a think tank for art<br />

and democracy.<br />

While our conversation unfolds, every once in a while the<br />

artworks intervene subtly. Softly, the works tickle the eyes of<br />

those present and silently comment on the proceedings. The<br />

works offer themselves, in profoundly divergent situations<br />

and in the brief moments of calm in between talks. As if the<br />

48 49


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

50 51


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

52 53


de kracht van associatie | the power of association<br />

54 55


de kracht van associatie | the power of association<br />

de kracht van associatie | the power of association<br />

56 57


de kracht van associatie | the power of association<br />

Colofon<br />

Colophon<br />

Auteur: <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> B.V.<br />

Redactie: Vera van het Hof, Club Futur<br />

Interview: Steven ten Thije<br />

Fotografie: Marcel de Buck<br />

Grafisch ontwerp: Yorit Kluitman<br />

Drukwerk: Unicum by Gianotten<br />

Oplage: 2000<br />

Author: <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> B.V.<br />

Editors: Vera van het Hof, Club Futur<br />

Interview: Steven ten Thije<br />

Photography: Marcel de Buck<br />

Graphic design: Yorit Kluitman<br />

Printed by: Unicum by Gianotten<br />

Edition: 2000<br />

Copyright © 2018 <strong>Heron</strong> <strong>Legal</strong> B.V.<br />

58 59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!