180726_Brochure_Hv_reintegratie_en_zorg_2018_DEF-web

stichtingmeo1

HV Reïntegratie & Zorg

OMDAT ZORG EN WERK NIET ZONDER ELKAAR KUNNEN!

> Ambulante begeleiding

> Beschermd wonen

> Arbeidsparticipatie/

Dagbesteding

> Reïntegratie

> Jobcoaching

> Scholing

> Buitenland Projecten

> Sportproject Werkfit


Missie

HV Reïntegratie & Zorg biedt individuele of gezinsbegeleiding

aan zorgvragers met een verstandelijke

en/of lichamelijke beperking, met een psychiatrische

stoornis en aan zorgvragers met een middelenafhankelijkheid

(verslaving) met of zonder complexe

gedragsproblemen; niet alleen op het gebied van

wonen, maar ook richting de arbeidsmarkt.

Het doel van de zorg die geleverd wordt, is een

bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leven.

Door de begeleiding wordt er een meer stabiele

basis gecreëerd, waardoor er meer rust en structuur

in het leven van de zorgvrager komt.

De zorgvrager zal hierdoor de kans krijgen om

zich optimaal te ontplooien.

Een belangrijk streven is om bij te dragen

aan een gelukkig bestaan, maar ook de

zorgvrager zo goed mogelijk in staat

te stellen om deel te nemen aan de

samenleving.

Visie

Omdat zorg en werk niet zonder elkaar kunnen!

Er wordt aangesloten bij de zorgvrager door zijn

of haar wens centraal te stellen en te anticiperen

door het bieden van maatwerk. De kans op een

succesvol leven wordt vergroot door een keten

aan diensten te bieden, gericht op beschermd

wonen met 24-uurs bereikbaarheid, ambulante

begeleiding, dagbesteding, reïntegratie,

jobcoaching en scholing.

Belangrijke sleutelwoorden die in de begeleiding

centraal staan: respect, ontdekken van drijfveren,

eigen kracht, rust, reinheid, regelmaat, kijken

naar de vraag achter de vraag, behouden van

de regie (van de zorgvrager), samenwerken

met het netwerk, het

bevorderen van deelname aan

maatschappelijke activiteiten

en op een verantwoorde wijze

meedoen in de samenleving.

De kracht van de organisatie ligt onder

andere in het bieden van integrale zorg:

één loketfunctie! Hierdoor wordt het web

van organisaties rondom de zorgvrager sterk

verminderd. Daarnaast is de kleinschaligheid

een kracht, zijn de lijnen korter en is het contact

persoonlijker!

HV Reïntegratie & Zorg

Beschermd wonen

met 24-uurs

bereikbaarheid

Dagbesteding

Arbeidstraining

Scholing

Reïntegratie

Werkfit maken.

Jobcoaching

Bemiddeling en

begeleiding naar werk

Creëren van werk

2


Doelgroepen

HV Reïntegratie & Zorg richt zich op doelgroepen

met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.

De afstand kan onder andere zijn ontstaan door een

verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische

achtergrond (bijvoorbeeld autisme, PDD-NOS, ADHD,

borderline, burn-out), gedragsproblematiek of een

combinatie hiervan.

3


Zorg

Binnen HV Reïntegratie & Zorg bieden we diverse

vormen van zorg, waaronder beschermd wonen

en ambulante begeleiding. Om te bepalen welke

vormen van ondersteuning en begeleiding

passend is bij de hulpvraag van de zorgvrager,

wordt er bij iedere aanmelding een uitgebreide

intake gehouden. Op basis van deze intake en de

informatie van de WMO consulent, wordt er samen

met de zorgvrager bepaald welke zorg nodig is

om de hulpvraag te beantwoorden, dat noemen

we een maatwerkvoorziening.

Deze maatwerkvoorziening kan bestaan uit

ondersteuning bij zelfstandig wonen in de vorm

van ambulante begeleiding, maar het kan ook

betekenen dat de zorgvrager meer ondersteuning

nodig heeft en de begeleiding intensiever moet

zijn. Samen met een ambulant begeleider wordt

een inschatting gemaakt welke ondersteuning

nodig is om zo snel mogelijk weer regie te krijgen

over eigen leven.

Aangezien het om maatwerk gaat is het mogelijk

dat we (tijdelijk) extra ondersteuning bieden, op

het gebied van individuele begeleiding bij specifieke

hulpvragen, ondersteunen bij de toeleiding

naar werk, opleidingen of naar een dagbesteding.

Afhankelijk van de problematiek en hulpvraag zal

er worden gekeken welke inzet nodig is.

Foto: regiodijkstra.nl

Beschermd wonen

Om beschermd te kunnen wonen, heeft de

zorgvrager een indicatie beschermd wonen nodig.

Deze indicatie wordt afgegeven door de

gemeente of door het CIZ.

De ambulante begeleiders van HV Reïntegratie

& Zorg kunnen de zorgvrager ondersteunen bij het

aanvragen van een indicatie beschermd wonen.

Bij de gemeente volgt dan het zogenaamde

“Keukentafelgesprek” met een consulent van de

gemeente. In dit gesprek wordt geïnventariseerd

binnen welke leefgebieden een zorgvrager

hulpvragen heeft. De consulent adviseert welke

vorm van hulpverlening het meest passend

is om de hulpvragen van de zorgvrager te

beantwoorden. Nadat advies kan de zorgvrager

een zorgaanbieder uitkiezen die het beste aansluit

bij zijn/haar hulpvragen. De aanvraag beschermd

wonen vanuit de Wet Langdurige Zorg wordt

aangevraagd bij het CIZ.

Beschermd wonen is bedoeld voor zorgvragers

die door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig

kunnen wonen. De intensiteit van de ambulante

begeleiding en woonzorg is hoger dan bij ambulante

begeleiding. Zorgvragers zullen zelf hun huur, vaste

lasten en voedingsgeld moeten betalen.

Binnen het beschermd wonen van HV Reïntegratie

& Zorg geldt een 24-uurs bereikbaarheid via een

calamiteitentelefoonnummer. Dit nummer is

’s avonds, ’s nachts en in de weekenden bereikbaar.

4


Ambulante Begeleiding

Als een zorgvrager ambulante begeleiding willen

ontvangen van HV Reïntegratie & Zorg, heeft hij

hiervoor een indicatie vanuit de gemeente of CIZ

nodig. Zij bepalen of de zorgvrager in aanmerking

komt voor ondersteuning en welke ondersteuning

passend is bij de hulpvraag. Medewerkers van HV

Reïntegratie & Zorg, kunnen zorgvragers

ondersteunen bij het aanvragen van een gesprek.

De ambulante begeleiding richt zich op verschillende

leefgebieden, met het doel zorgvragers zo snel

mogelijk de regie over hun leven terug te geven

en ze zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in hun

eigen woning.

De begeleiding van de ambulante begeleiding

kan gericht zijn op;

• ondersteuning bij het huishouden;

• vinden en continueren van dagbesteding/werk;

• ondersteuning bij het leggen van contacten met

instanties;

• ondersteuning bij administratie en financiën;

• ondersteuning in het aangaan en onderhouden

van sociale contacten;

• ondersteuning bij het invullen van vrije tijd.

Na een uitgebreide intake bij HV Reïntegratie

& Zorg, wordt samen met de zorgvrager gekeken

op welke leefgebieden ondersteuning gewenst is.

Op basis van deze intakegegevens wordt er een

ambulant begeleider, passend bij de zorgvrager en

zijn problematiek gezocht. De ambulant begeleider

is het vaste aanspreekpunt voor de zorgvrager en

ketenpartners.

De ambulant begeleider zal samen met de zorgvrager

korte en lange termijndoelen opstellen, die

op regelmatige basis geëvalueerd worden.

Binnen de ambulante begeleiding van HV Reïntegratie

& Zorg geldt een 24-uurs bereikbaarheid via

een calamiteitentelefoonnummer. Dit nummer is ’s

avonds, ’s nachts en in de weekenden bereikbaar.

5


Arbeidsparticipatie/Dagbesteding

HV Reïntegratie & Zorg is actief op het gebied van

reïntegratie en jobcoaching. Uniek is onze integrale

aanpak, waarbij we naast werk ook aandacht

besteden aan zorg, financiën, vrijetijdsbesteding en

een zinvolle daginvulling. Dit alles om perspectief

te bieden aan deelnemers met een (grote)

afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is uiteindelijk

een (reguliere) baan. We doen dit in nauwe

samenwerking met gemeenten, hulpverlenende

instanties, UWV, buurtcoaches en het bedrijfsleven.

HV Reïntegratie & Zorg maakt na de intake een

reïntegratieplan op maat.

De eerste drie maanden van het traject worden

gebruikt voor observatie, maar ook om je ervaring

op te laten doen met diverse werkzaamheden in

het arbeidstrainingscentrum, klussen en stages, om

uiteindelijk een volgende stap naar werk te kunnen

maken. Dit biedt mogelijkheden om uit te vinden

wat je wilt en kunt, maar ook de ontwikkeling

van bepaalde competenties kunnen worden

opgepakt. Tegelijkertijd wordt in kaart gebracht

op welke gebieden je behoefte hebt aan hulp of

ondersteuning.

Volgens het ‘learning on the job’-systeem krijg

je scholing en/of opleiding aangeboden op de

werkplek.

Naast de diverse cursussen die op maat worden

aangeboden, waaronder een heftruckcertificaat,

lassen, VCA, autotheorie en logistiek assistent,

zal er de eerste drie maanden standaard een

algemene cursus plaatsvinden. Deze cursus geeft

een overzicht van wat je weet en kunt. Het geeft

een beeld over je beroepservaring en niveau van

functioneren. Tijdens deze cursus maak je zelf een

portfolio met een overzicht van je kennis en kunde.

Er is een begeleider die je daarbij kan helpen.

Dit portfolio kan je helpen als je op zoek bent naar

een baan. Het is een mooie aanvulling op je cv;

een betrouwbare en overtuigende manier om te

bewijzen wat je allemaal weet en kunt.

Deze plek kan ook worden ingevuld op basis van

dagbesteding. Dagbesteding geeft zin aan het

leven en is dus een belangrijke schakel naar werk.

Deze intensieve vorm van dagbesteding biedt een

plek voor zorgvragers met een grotere afstand tot

de arbeidsmarkt.

6


Pilot Praktijkassessment

HV Reïntegratie & Zorg heeft vanaf 1 maart 2018

de meervoudige onderhandse aanbesteding “Pilot

Praktijkassessment” van het UWV gegund gekregen

voor de regio Achterhoek. Dat betekent dat we

gedurende 12 weken een cliënt met een grote

afstand tot de arbeidsmarkt volgen en uiteindelijk

het UWV adviseren.

HV Reïntegratie & Zorg heeft een jarenlange

ervaring met het werken met mensen met een

grote afstand tot de arbeidsmarkt. we werken

vaak met een integrale aanpak, waarbij we op

verschillende leefgebieden inzetten.

Tijdens maximaal 12 weken worden enerzijds

werknemersvaardigheden in beeld gebracht en

de belastbaarheid getoetst. Daarnaast wordt er

ook gekeken naar mogelijke belemmeringen in de

thuissituatie of op andere leefgebieden. Te denken

valt aan mogelijke schulden, verslaving of andere

persoons- en gedragskenmerken.

Na 12 weken komt er een gedegen onderbouwd

advies.

7


Reïntegratie

Waar bestaat bij HV Reïntegratie & Zorg het traject

‘Werkfit maken’ uit?

Elk (reïntegratie)traject is maatwerk. Er zijn geen

standaard en collectieve programma’s. Er is

sprake van individuele begeleiding door een

vaste reïntegratiebegeleider. Het traject begint

met een intakegesprek, waarbij de kandidaat

kennismaakt met de reïntegratiebegeleider.

Dit gesprek vindt bij voorkeur bij de kandidaat

thuis plaats. Indien de kandidaat dit niet wenst,

of hiervoor geen mogelijkheid heeft, wordt een

geschikte ruimte gezocht.

Voor elk traject vindt er een inventarisatie plaats

van achtergrond, beperkingen, opleiding,

arbeidsverleden, vaardigheden, motivatie,

doelstellingen, verwachtingen, interesses, gewenste

functie, branche, regio, arbeidsvoorwaarden

en eventueel benodigde opleiding. Individuele

factoren in de persoonlijke of levenssfeer die de

kandidaat hinderen om aan het werk te gaan,

worden daarnaast in kaart gebracht, zoals vervoer,

kinderopvang, schulden, antecedenten, gebrek

aan werknemersvaardigheden (onder andere

geen arbeidsritme), gebrek aan persoonlijke

effectiviteit (onder andere (faal)angst), gebrek

aan assertiviteit (onder andere geen ‘nee’ kunnen

zeggen), gebrek aan zelfmanagement (onder

andere geen grenzen kunnen aangeven), etc.

Om de kandidaat beter te kwalificeren, oftewel toe

te rusten voor de arbeidsmarkt, wordt hem tijdens

het traject geleerd om te gaan met individuele

factoren die hem hinderen om aan het werk te

gaan. Er wordt niet gebruik gemaakt van één

bepaalde gesprekstechniek, instrument of methode;

dit verschilt van kandidaat tot kandidaat en is mede

afhankelijk van de verschillende drempels die de

kandidaat ervaart voordat hij weer in staat is deel te

nemen aan het arbeidsproces.

Indien de kandidaat langere tijd uit het

arbeidsproces is, wordt gezocht naar een werkplek

om zijn werknemersvaardigheden te versterken en

arbeidsritme op te doen. Dit kan zijn in de vorm van

vrijwilligerswerk of een stage. Tevens kan gebruik

worden gemaakt van het arbeidstrainingscentrum

in Zelhem. Het streven is de werkplek aan te laten

sluiten bij de werkzaamheden die de kandidaat in

de toekomst wil gaan verrichten. Door middel van

deze werkplek leert de kandidaat onder leiding

en toezicht te werken en taken en opdrachten

(zelfstandig) uit te voeren.

Wat is het eindresultaat van het traject ‘Werkfit

maken’?

Het eindresultaat van het traject ´Werkfit maken’ is

dat de kandidaat – eventueel na het volgen van

scholing – weer aan het werk kan. Dit betekent

niet automatisch dat de belemmeringen niet meer

bestaan: het gaat erom dat de kandidaat met

deze belemmeringen om heeft leren gaan.

‘Naar werk’

Naast of na een traject ‘Werkfit maken’, kan het

UWV ook de reïntegratiedienst ‘Naar werk’ inzetten.

Hieronder vallen de activiteiten die nodig zijn om

een kandidaat aan het werk te krijgen en te houden.

Dit kan in loondienst zijn, of als zelfstandig ondernemer.

De eerdergenoemde activiteiten hebben dus

als concreet doel dat de klant zo spoedig mogelijk

(weer) aan het werk gaat en een inkomen verdient.

Te denken valt aan het:

• zoeken naar passende vacatures;

• op adequate wijze solliciteren op passende

vacatures;

• schrijven van brieven en opstellen van een cv;

• acteren op diverse websites;

• benaderen van werkgevers;

• verbeteren van presentatievaardigheden.

Een traject ‘Naar werk’ duurt maximaal negen

maanden. In die negen maanden mag de klant

maximaal 25 uren individuele en op maat gesneden

begeleidingsuren verwachten.

8


Sportproject Werkfit

WAT IS WERKFIT?

WerkFit is een unieke samenwerking tussen

HV Reintegratie & Zorg en Fit in Varsseveld. Het door

ons ontwikkelde 12-weken groepsprogramma richt

zich op de vijf BRAVO-factoren (Bewegen, Roken,

Alcohol, Voeding, Ontspanning).

HET DOEL?

Het verbeteren van je leefstijl zodat jij makkelijker

de weg terug naar de werkvloer zult gaan vinden.

WerkFit is een samenwerking tussen

HV Reïntegratie & Zorg en Fit in Varsseveld.

MAATWERK

Elk (reïntegratie)traject is maatwerk. Er zijn geen

standaard en collectieve programma’s. Er is

sprake van individuele begeleiding door een

vaste reïntegratiebegeleider. Het traject begint

met een intakegesprek, waarbij de kandidaat

kennismaakt met de reïntegratiebegeleider.

Dit gesprek vindt bij voorkeur bij de kandidaat

thuis plaats. Indien de kandidaat dit niet wenst,

of hiervoor geen mogelijkheid heeft, wordt een

geschikte ruimte gezocht.

STARTEN?

Voor elk traject vindt er een inventarisatie plaats

van achtergrond, beperkingen, opleiding,

arbeidsverleden, vaardigheden, motivatie,

doelstellingen, verwachtingen, interesses, gewenste

functie, branche, regio, arbeidsvoorwaarden

en eventueel benodigde opleiding. Individuele

factoren in de persoonlijke of levenssfeer die de

kandidaat hinderen om aan het werk te gaan,

worden daarnaast in kaart gebracht, zoals vervoer,

kinderopvang, schulden, antecedenten, gebrek

aan werknemersvaardigheden (onder andere

geen arbeidsritme), gebrek aan persoonlijke

effectiviteit (onder andere (faal)angst), gebrek

aan assertiviteit (onder andere geen ‘nee’ kunnen

zeggen), gebrek aan zelfmanagement (onder

andere geen grenzen kunnen aangeven), etc. Om

de kandidaat beter te kwalificeren, oftewel toe te

rusten voor de arbeidsmarkt, wordt hem tijdens het

traject geleerd om te gaan met individuele factoren

die hem hinderen om aan het werk te gaan. Er

wordt niet gebruik gemaakt van één bepaalde

gesprekstechniek, instrument of methode; dit

verschilt van kandidaat tot kandidaat en is mede

afhankelijk van de verschillende drempels die de

kandidaat ervaart voordat hij weer in staat is deel te

nemen aan het arbeidsproces.

INTEGRATIE

Indien de kandidaat langere tijd uit het arbeidsproces

is, wordt gezocht naar een werkplek om

zijn werknemersvaardigheden te versterken en

arbeidsritme op te doen. Dit kan zijn in de vorm van

vrijwilligerswerk of een stage. Tevens kan gebruik

worden gemaakt van het arbeidstrainingscentrum

in Zelhem. Het streven is de werkplek aan te laten

sluiten bij de werkzaamheden die de kandidaat in

de toekomst wil gaan verrichten. Door middel van

deze werkplek leert de kandidaat onder leiding

en toezicht te werken en taken en opdrachten

(zelfstandig) uit te voeren.

9


Jobcoaching

Een jobcoach heeft de taak om de duurzaamheid

van een dienstverband te waarborgen en een

werknemer naar vermogen te laten functioneren

op zijn werkplek. Een optimale prestatie is

afhankelijk van de gezondheid van de werknemer

op lichamelijk en mentaal vlak en de aanwezigheid

en kenmerken van zijn sociale contacten.

De motivatie om te werken is een belangrijk aspect

waar aandacht voor is in de vorm van een goede

balans tussen uitdaging van de werktaken en de

vaardigheden die een persoon bezit.

Doelen van de jobcoaching worden afgestemd op

de hulpvraag van werknemer en werkgever.

De jobcoaches van HV Reïntegratie & Zorg hebben

ervaring in het ondersteunen van werknemers

met een licht verstandelijke beperking en met

werknemers met psychische en psychosociale

problematiek. Door zelf actief mee te werken in

de functie, ervaart de jobcoach de taakbelasting

ervan, oftewel wat er op fysiek, mentaal en sociaal

vlak van een werknemer gevraagd wordt. In

gesprek met de werknemer en zijn leidinggevende

en tijdens het meewerken, kan de jobcoach een

indruk krijgen van de kennis en vaardigheden van

de werknemer (zijn belastbaarheid). Een balans

tussen belasting en belastbaarheid zal bijdragen

aan een duurzaam dienstverband.

De jobcoaches van HV Reïntegratie & Zorg zijn

zich bewust van de relatie tussen stabiliteit in het

privéleven van een werknemer en zijn functioneren

op de werkvloer. Indien mogelijk wordt de

achterban van een werknemer (ouders, partner

of ambulant begeleider) bij het jobcoachtraject

betrokken.

Heel concreet kan een jobcoach onder andere

ondersteunen op de volgende gebieden:

• versterken van werknemersvaardigheden (onder

andere afspraken nakomen);

• verbeteren van kwaliteit, tempo en

inzetbaarheid;

• contact met leidinggevende en/of collega’s;

• balans tussen privé en werk.

Oplossingen worden gezocht bij de werknemer,

maar ook bij de werkgever, zeker wanneer een

werknemer niet in staat is om zich aan te passen

aan zijn taakbelasting.

Jobcoaching heeft als doel dat, indien de

werknemer werk heeft, hij/zij het werk blijft

volhouden. Met andere woorden: jobcoaching

heeft als doel een duurzaam dienstverband te

garanderen. De jobcoaches van HV Reïntegratie

& Zorg dragen er zorg voor dat alles rondom het

werk van de weknemer goed blijft gaan. Daarbij

coacht de jobcoach zowel de werknemer als de

werkgever (leidinggevenden, collega’s).

Scholing

HV Reïntegratie & Zorg is in staat om, samen met

onderwijsinstellingen, op niveau 1 opleidingstrajecten

aan te bieden. Deze opleidingen kenmerken zich

door het ‘learning on the job’-principe.

Dit betekent dat de zorgvrager op de werkplek of

in ons Arbeidstrainingscentrum scholing

aangeboden krijgt.

Andere kenmerken: kleine groepen, maatwerk,

afgestemd op de doelgroep.

Daarnaast worden er diverse cursussen op maat

aangeboden waaronder heftruckcertificaat,

lassen, VCA, autotheorie, etc.

10


Buitenlandprojecten

HV Buitenland Projecten is een vervolg op

Emireurope, een stichting welke zich vanaf

1955 bezig hield met het plaatsen van

probleemjongeren in Frankrijk. Per 1 juni 2018 is

deze stichting opgegaan in HV Reïntegratie & Zorg

en gaat verder door het leven als HV Buitenland

Projecten.

HV Buitenland Projecten biedt zijn cliënten, als ook

cliënten van andere organisaties, de kans om voor

korte of langere tijd naar Frankrijk te gaan om daar

in de “rust” van het Franse platteland te komen tot

een stabielere dag/nacht routine, onder controle

brengen van eventuele verslavingen en samen

zijn of haar wensen en mogelijkheden voor de

toekomst in beeld te brengen.

De jongeren die naar Frankrijk gaan zijn meestal

jongeren met meervoudige problematiek.

Een groot aantal is LVB met daarbij vaak een

ontwikkelingsstoornis en een verslaving aan alcohol

en/of drugs. Op basis hiervan hebben de jongeren

vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis

waarbij ze ondertussen het geloof in een blijvende

verandering zijn verloren en er vaak een stevige

hulpafhankelijkheid is ontstaan. Om deze vicieuze

cirkel te doorbreken en hen het vertrouwen

terug te geven dat ze zelf het verschil kunnen

maken starten de cliënten hun reïntegratietraject

in Frankrijk. Vanuit Frankrijk wordt dan het

vervolgtraject in Nederland vormgegeven en

via een aantal verlofperioden de transitie naar

Nederland geregeld.

De jongeren worden geplaatst bij Nederlands

sprekende gastgezinnen die vrij geïsoleerd op het

Franse platteland leven. Deze Franse context kent

aanzienlijk minder prikkels, geen vrienden in de

buurt, geen coffeeshops, straatleven of woonhuis/

internaat druk. De jongere wordt uitgenodigd zich

binnen een gezinssituatie, een normale dagelijkse

routine, aan te passen en te participeren. Op deze

wijze herstelt zich het dag/nacht ritme en raakt

de jongere in eerste instantie volledig uit z’n oude

vertrouwde programma. Sommigen raken hier

de weg kwijt en willen zo snel mogelijk weer terug

naar Nederland om in hetzelfde uitzichtloze leven

terecht te komen. En daar start het gesprek. Wat

verwacht je van het leven en wat wil je er zelf in

investeren. Wat maakt dat je het vertrouwen in

een goede afloop volledig kwijt bent geraakt, hoe

organiseer je zelf steeds weer de mismatch met je

omgeving en……hoe kan het anders, ook jij?

Een coach bezoekt de cliënt en gastgezin intensief

en is in Frankrijk 24/7 aanwezig voor interventies

en ondersteuning. In Nederland is de coördinator

buitenlandprojecten aanspreekpunt voor ieder die

bij de cliënt betrokken is. Met elkaar zetten we de

route in Nederland verder wat betreft opleiding/werk,

wonen en zorg. In Frankrijk krijgt de cliënt allerlei tools

aangereikt om tot een effectievere communicatie

met z’n omgeving te komen en van daar uit ook

effectiever gedrag. Via een aantal verloven kan

hij dat nieuwe script in Nederland uitproberen en

vervolgens z’n traject in Nederland vervolgen onder

begeleiding van HV Reïntegratie & Zorg.

Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de

persoonlijke begeleidingsbehoefte van de cliënt

als ook zijn belangstelling wat de dagelijkse

werkzaamheden betreft. Ook kan er gestart worden

met een opleiding welke we via E-learning uitwerken.

Naast de gastgezinnen beschikt HV Buitenland

Projecten ook over een familiehuis waar maximaal

4 personen samen wonen en werken.

De buitenlandplaatsingen worden gerealiseerd

met inachtneming van de standaarden

buitenlandplaatsingen zoals gehanteerd door de

Nederlandse inspectie. In Frankrijk zelf wordt toezicht

gehouden vanuit de departementale afdelingen

voor jeugdzorg in de departementen waar de

gastgezinnen zich bevinden. HV Re-integratie &

Zorg beschikt over een ISO- certificering en heeft

contracten met gemeenten in Nederland.

11


HV Reïntegratie & Zorg

OMDAT ZORG EN WERK NIET ZONDER ELKAAR KUNNEN!

HV Reïntegratie & Zorg

Burgemeester Langmanweg 12

7021 BK Zelhem

HV Reïntegratie & Zorg

is per 1 maart 2018

ISO gecertificeerd.

Telefoon: 0314-82 09 99 | info@hvreintegratie.nl | www.hvreintegratie.nl

Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met MEO.

More magazines by this user