29.08.2018 Views

Prestige magazine_2018_ED3

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 3 - <strong>2018</strong><br />

<strong>Prestige</strong>mag<br />

JEWELS | DIAMONDS | WATCHES | TRENDS<br />

Driemaandelijks Vaktijdschrift / Revue professionnelle trimestrielle - Erkenningsnummer / Numéro de reconnaissance (P-915725)<br />

COVERSTORY<br />

BUDDHA TO BUDDHA<br />

VIERT HET LEVEN<br />

CÉLÈBRE LA VIE<br />

WHAT'S NEW<br />

Het allernieuwste uit<br />

de sieradenwereld.<br />

Les nouveautés bijoux<br />

du moment.<br />

KUNSTJUWELEN VAN<br />

DELPHINE BOËL<br />

LES BIJOUX D’ART DE<br />

DELPHINE BOËL


VOORWOORD/ÉDITO<br />

®<br />

BESTE LEZERS,<br />

CHERS LECTEURS,<br />

In het domein van de kunstambachten, en de bijouterie en horlogerie in het<br />

bijzonder, schittert ons kleine landje als de meest fabelachtige diamant. Misschien<br />

zijn we te klein om echt de strijd aan te binden met grotere markten met nog<br />

meer potentieel, maar wat ons onderscheidt is de liefde voor schoonheid die zich<br />

vertaalt in een buitengewone kwaliteit en de dynamiek van een sector die bekend<br />

is in binnen- en buitenland.<br />

De opdracht van ARS NOBILIS is de belangenverdediging van de Belgische juwelenen<br />

horlogesector. Daarom organiseren wij ook een aantal infosessies. Die vormen<br />

een prima gelegenheid om het kluwen van regelgeving<br />

en procedures te ontwarren die betrekking hebben op de<br />

wereld van de horloges en juwelen. U zal ongetwijfeld zelf<br />

al ervaren hebben dat het niet altijd evident is om uzelf te<br />

wapenen tegen een soms (al te?) strikte wetgeving.<br />

Zo heeft de federale overheid onlangs een nieuwe wet<br />

uitgevaardigd op contante betalingen. Sinds oktober 2017<br />

is het verboden om meer dan 3000 euro in contanten te<br />

betalen voor eender welke aankoop, zelfs al gebeurt die<br />

betaling in verschillende schijven. Ook de wetgeving op het<br />

transport van goederen werd volledig herzien, en brengt<br />

zeer concrete gevolgen voor u met zich mee.<br />

Bij ARS NOBILIS zetten wij ons in voor de verbetering en de<br />

valorisatie van de juwelen- en horlogesector. We komen op voor jonge ambachtslui,<br />

die de toekomst zijn van het beroep. We helpen hen om naam te verwerven, en<br />

zorgen ervoor dat zij bijstand krijgen van advocaten indien nodig. Deze kunnen<br />

hen onder andere helpen om waakzaam te blijven wanneer ze een overeenkomst<br />

tekenen met nieuwe merken.<br />

Voor elk probleem bestaat er een oplossing en solidariteit en samenhang zijn geen<br />

ijdele woorden. Dankzij de knowhow van zijn leden kan ARS NOBILIS die bijstand<br />

ook uitbreiden naar andere beroepen, zoals advocaten, waarbij we uiteraard<br />

opnieuw uitkomen bij de regelgeving… Zo is de cirkel rond!<br />

Veel leesplezier,<br />

Dans le domaine des métiers d’art, la bijouterie et l’horlogerie en particulier, la<br />

petite Belgique brille de tous ses carats. Si elle ne peut vraiment rivaliser avec<br />

d’autres marchés, plus vastes, elle n’en cultive pas moins un amour du beau<br />

qui se traduit par l’exigence de qualité et le dynamisme du secteur à l’intérieur<br />

de nos frontières et au-delà.<br />

Depuis toujours, la mission d’ARS NOBILIS consiste à<br />

défendre les bijoutiers et horlogers belges. Nous organisons<br />

pour cela des conférences à but informatif. L’occasion de<br />

défricher la jungle parfois impénétrable des nouvelles lois<br />

et procédures s’appliquant à l’univers de la montre et du<br />

bijou ! Vous serez d’accord avec moi pour reconnaître<br />

qu’il n’est pas toujours évident de se défendre face à une<br />

législation très (trop ?) contraignante.<br />

Jamais à court d’imagination, l’Etat vient ainsi de<br />

promulguer une nouvelle loi sur les paiements en espèces.<br />

Depuis octobre 2017, il est interdit de sortir en cash plus<br />

de 3000 euros lors d’un achat, et ce pour l’ensemble du<br />

montant dû, même si le paiement se fait en plusieurs fois.<br />

La loi sur le transport de marchandises a, elle aussi, été<br />

entièrement revue, avec des implications bien concrètes<br />

pour vous, au quotidien.<br />

Chez ARS NOBILIS, nous tenons à améliorer et à valoriser la profession de<br />

bijoutier/horloger. Nous défendons les jeunes artisans, l’avenir de la profession.<br />

Nous les aidons à se faire connaître et nous leur permettons, au besoin, de faire<br />

appel à des avocats. Ceux-ci peuvent les aider, par exemple, à être vigilants au<br />

moment de signer un contrat avec de nouvelles marques.<br />

Ainsi chaque problématique trouve une solution. Solidarité et cohésion ne sont<br />

pas de vains mots ! Grâce aux connaissances de ses membres, ARS NOBILIS<br />

élargit ce cercle d’entraide à d’autres professions, dont les avocats… ce qui<br />

nous ramène à la loi. Encore elle !<br />

Bonne lecture.<br />

Christiaan Van der Veken (bestuurslid/membre du conseil), Frédéric Schoenmaeckers (bestuurslid/membre du conseil), Geert Martens (bestuurslid/membre du conseil),<br />

Guillaume Ubaghs (bestuurslid/membre du conseil), Jacques Desitter (bestuurslid/membre du conseil), Jan Orye (voorzitter/président), Jelle Oostvogels (bestuurslid/<br />

membre du conseil), Marc Drexeler (bestuurslid/membre du conseil), Marc Tensen (ere-voorzitter/président honoraire), Marie-Christine Heeren (algemeen secretaris/<br />

secrétaire général), Michel Acconci (onder-voorzitter/vice-président), Mickey Bloch (onder-voorzitter/vice-président), Nancy Aillery (bestuurslid/membre du conseil),<br />

Thierry Spitaels (bestuurslid/membre du conseil), Tomer Reuveni (bestuurslid/membre du conseil)<br />

Vaktijdschrift van de Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken - ARS NOBILIS vzw<br />

Revue professionnelle de la Fédération Belge du Bijou et de la Montre - ARS NOBILIS asbl<br />

WWW.CHOICESBYDL.COM<br />

3


Nr. 3 - <strong>2018</strong><br />

INHOUD/SOMMAIRE<br />

COLOFON/COLOPHON<br />

<strong>Prestige</strong>mag<br />

JEWELS | DIAMONDS | WATCHES | TRENDS<br />

Driemaandelijks Vaktijdschrift / Revue professionnelle trimestrielle - Erkenningsnummer / Numéro de reconnaissance (P-915725)<br />

COVERSTORY<br />

BUDDHA TO BUDDHA<br />

VIERT HET LEVEN<br />

CÉLÈBRE LA VIE<br />

INHOUD/SOMMAIRE<br />

WHAT'S NEW<br />

Het allernieuwste uit<br />

de sieradenwereld.<br />

Les nouveautés bijoux<br />

du moment.<br />

KUNSTJUWELEN VAN<br />

DELPHINE BOËL<br />

LES BIJOUX D’ART DE<br />

DELPHINE BOËL<br />

Cover: Jewellery - Buddha to Buddha<br />

JEWELS - DIAMONDS - WATCHES - TRENDS - EVENTS - NEWS <strong>Prestige</strong> Magazine wordt uitgegeven door •<br />

<strong>Prestige</strong> Magazine est une publication de:<br />

Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken - ARS NOBILIS vzw<br />

Fédération Belge du Bijou et de la Montre - ARS NOBILIS asbl<br />

06 WHAT'S NEW?<br />

Laat je verleiden door het allernieuwste<br />

uit de sieradenwereld<br />

08<br />

ACHTER DE SCHERMEN<br />

... VAN MESSIKA<br />

DANS LES COULISSES<br />

... DE MESSIKA<br />

14 INTERVIEW DELPHINE BOËL<br />

Kunstjuwelen - Bijoux d'art<br />

18 SWISS MADE<br />

WHAT'S NEW?<br />

Laissez-vous séduire par les dernières<br />

merveilles de créateurs à l’imagination fertile<br />

22 COVERSTORY BUDDHA TO BUDDHA<br />

Viert het leven - Célèbre la vie<br />

ARS NOBILIS<br />

30 Afspraak met ... / Rencontre avec ..<br />

32 ORO TEMPO<br />

48<br />

PRESTIGE<br />

TIME<br />

26 ROELANDT JUWELIERS<br />

EEN WARME FAMILIEZAAK<br />

UNE BELLE HISTOIRE DE FAMILLE<br />

37 WATCHMESPOT<br />

Blogger op de rooster - Un blogeur sur le gril<br />

40 VINCENT GAYE<br />

Het nieuws van het jaar ...<br />

La nouvelle de l’année ...<br />

45<br />

VERZEKERINGEN JUWELIERS<br />

ASSURANCES BIJOUTIERS<br />

48 PRESTIGE TIME<br />

58 WATCH THEM<br />

shopping items<br />

08 33<br />

35 Leden / Membres<br />

61 Afternoon Sparkle<br />

66 AGENDA<br />

Let the countdown begin<br />

4 5<br />

Priester Cuypersstraat 3, rue Abbé Cuypers 3, 1040 Brussel - Bruxelles<br />

T. +32 (0)499 722 882, E-mail: mail@arsnobilis.be<br />

<strong>Prestige</strong> Magazine wordt vervaardigd door •<br />

<strong>Prestige</strong> Magazine est réalisé par:<br />

INK the image builders<br />

Brandekensweg 13, B-2627 Antwerp<br />

T. +32 (0)3 289 27 30, E-mail: info@ink-antwerp.com<br />

www.ink-antwerp.com<br />

Fotografie • Photographie :<br />

Sven Geboers<br />

Redactie • Rédaction:<br />

INK the image builders in samenwerking met Ars Nobilis<br />

INK the image builders en association avec Ars Nobilis<br />

press@inkbvba.com<br />

Advertentieverkoop • Vente publicitaire:<br />

INK the image builders<br />

Christine Stefens (Media & Editorial Advisor <strong>Prestige</strong> Magazine)<br />

M. +32 (0)477 47 90 01, E-mail: christine@inkbvba.com<br />

© Copyright <strong>2018</strong><br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar<br />

gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.<br />

<strong>Prestige</strong> Magazine besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de<br />

juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen.<br />

Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs<br />

zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van<br />

welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of<br />

beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.<br />

Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite et/ou<br />

rendue publique sans autorisation préalable de l'éditeur. Le <strong>Prestige</strong><br />

Magazine accorde la plus grande attention à l'exactitude des<br />

informations contenues dans le <strong>magazine</strong>. Des erreurs ne sont<br />

toutefois pas totalement exclues. L'éditeur et les auteurs ne sont<br />

aucunement responsables des dommages, de quelque nature qu'ils<br />

soient, résultant des actions et/ou décisions fondées sur les<br />

informations visées.


NEW IN<br />

NO GLITTER NO GLORY<br />

WHAT’S NEW?<br />

Laat je verleiden door het allernieuwste uit de sieradenwereld. / Laissez-vous séduire par les dernières merveilles de créateurs à l’imagination fertile.<br />

06<br />

MELANO<br />

Nieuwe variant op de Twisted ring<br />

La bague Twisted renouvelée<br />

01<br />

02<br />

DAVID DAPER<br />

Time Square, het privilege van een brand signature.<br />

Time Square, le privilege d’être une marque signature.<br />

David Daper, geeft zich het privilège met zijn eerste collectie Time Square om zich als « Brand Signature<br />

» te positioneren. Dankzij een chic en minimalistisch design, richt David Daper zich tot een<br />

nieuwe generatie consumenten: een mobiele gemeenschap op zoek naar rijke urbane ervaringen en<br />

multiculturele indrukken. Ver van de eenvoudige schema’s van merken die tendensen volgen, geven<br />

de oprichters van David Daper hun eigen interpretatie aan een lifestyle brand.<br />

David Daper, s’offre le privilège avec sa 1ère collection Time Square de se positionner comme une<br />

« Marque Signature ». Grâce à son design chic et minimaliste, David Daper s’adresse à une nouvelle<br />

génération de consommateurs : une communauté mobile en quête d’expériences urbaines riches et<br />

empreintes de multiculturalisme. Loin des schémas simplistes des marques suiveuses, les fondateurs<br />

de David Daper apportent leur propre interprétation d’une marque lifestyle.<br />

www.daviddaper.com<br />

TI SENTO<br />

Whisper it loud.<br />

Whisper it loud.<br />

De gloednieuwe wintercollectie van het Atelier TI SENTO – Milano is energiek, gedurfd en iconisch.<br />

De collectie, met als pronkstuk dé Flowerbud en de nieuwste rectangular shape, kenmerkt zichzelf<br />

door een prachtige combinatie tussen groen, geel goud en de winterkleur van dit moment: geel. Maak<br />

kennis met de ‘Luxury traveller’ collectie van TI SENTO.<br />

La toute nouvelle collection hiver d’Atelier TI SENTO – Milano se révèle aussi énergique qu’audacieuse.<br />

Iconique aussi, bien sûr. La Flowerbud, aux lignes rectangulaires, en constitue sans doute<br />

la pièce maîtresse. Cette collection séduit par l’association très réussie du vert, de l’or jaune et du<br />

coloris typiquement tendance cette saison : le jaune. Découvrez sans tarder la ligne ‘Luxury traveller’<br />

de TI SENTO.<br />

www.tisento-milano.com<br />

03<br />

DODO<br />

Zodiaco en zo<br />

Zodiaco & co.<br />

Voor zijn herfst-wintercollectie creëerde het Italiaanse DoDo hangertjes in roségoud.<br />

De ontwerpen weerspiegelen karaktertrekken geassocieerd met horoscooptekens. Aan<br />

de zilveren bedelarmbanden komen de symbolen, kleurrijke kralen en andere motiefjes<br />

mooi tot hun recht. Om à volonté te personaliseren!<br />

Pour sa collection automne/hiver, la griffe italienne DoDo imagine de charmants pendentifs<br />

en or rose. Chaque sujet évoque un trait de caractère associé aux signes de<br />

l’horoscope. Autant de symboles, de perles colorées et autres motifs mis en valeur sur<br />

des bracelets à charms en argent. À personnaliser à volonté !<br />

www.dodo.it<br />

04<br />

05<br />

RADO<br />

Zeg het met diamanten<br />

Dites-le avec des diamants<br />

Het Zwitserse Rado vervaardigt sinds de jaren 80 kwaliteitsvolle horloges die wars<br />

zijn van trends, en op sublieme wijze esthetiek verzoenen met duurzaamheid. Dit<br />

dameshorloge met wit lederen bandje en prachtige diamanten decoraties is een<br />

luxueuze blikvanger met een flinke portie glitter.<br />

La marque suisse Rado remporte depuis les années 1980 un franc succès. Ses<br />

montres de qualité s’inscrivent dans la tendance et savent conjuguer avec brio<br />

esthétique et durabilité. Le modèle féminin que voici, monté sur un bracelet en<br />

cuir blanc et serti de petits diamants, joue la carte du luxe avec juste ce qu’il faut<br />

de brillance.<br />

www.rado.com<br />

PONTIAC<br />

Pure and perfection<br />

Pure and perfection<br />

Melano introduceert dit najaar binnen haar Autumn/Winter 18 collectie een nieuwe<br />

variant op de Twisted ring: de Petite ring. Een verfijnd sieraad, perfect om op verschillende<br />

manieren te dragen. Voor een minimalistische uitstraling is de ring mooi<br />

los te dragen. Combineer ze met elkaar en je creëert moeiteloos een trendy look.<br />

Vanaf september verkrijgbaar.<br />

Cette saison, MelanO innove au sein de sa collection Automne/Hiver <strong>2018</strong> avec une<br />

nouvelle version de la bague Twisted : la Petite Ring. Avec ses lignes raffinées, elle<br />

peut se porter de plusieurs façons. Dans un esprit minimaliste, elle s’arbore seule,<br />

en majesté. Mais on peut aussi associer plusieurs exemplaires pour une allure plus<br />

tendance. Modèle disponible dès septembre.<br />

www.melano-jewelry.com<br />

07<br />

FESTINA<br />

Back to the roots<br />

Back to the roots<br />

Festina werd bekend door z’n sportieve en waterdichte<br />

horloges. Als eerbetoon aan z’n roots,<br />

brengt het dit jaar een nieuw duikhorloge op<br />

de markt. 200 meter waterdicht, schroefkroon<br />

en duikring.<br />

Festina est célèbre pour ses montres sportives<br />

et waterproof. En hommage à son ADN et sa raison<br />

d’être, la marque lance cette année une nouvelle<br />

montre de plongée. Etanche jusqu’à 200 m,<br />

avec couronne vissée et lunette tournante.<br />

www.festina.com<br />

Dit eindjaar brengt PONTIAC een nieuwe assortiment uurwerken op de markt met een puur en sober design. Deze horloges<br />

zijn in 2 maten ontworpen (30 mm of 40 mm). Ze zijn in 316L staal, met saffierglas en een Swiss Made uurwerk. Deze<br />

zijn verkrijgbaar in leder (zwart of bruin), met metalen armband (staal, tweekleurig of geel goud voor dames) ofwel met<br />

uitbreidbare stalen armbanden (geborsteld staal of glanzend staal). In totaal, bestaan er 20 verschillende versies die een<br />

meerwaarde geven aan het assortiment.<br />

En cette fin d’année, PONTIAC lance une nouvelle gamme de montres au design sobre et épuré. Ces garde-temps sont<br />

disponibles en 2 tailles (30mm et 40mm). Elles sont en acier 316L, dotées de verre saphir et d’un mouvement Swiss Made.<br />

Disponibles en cuirs (noir ou brun), en bracelets métalliques (acier, bicolore ou or jaune pour dame) ou encore en bracelets<br />

acier extensibles (acier brossé ou acier brillant). En tout, ce sont 20 versions différentes qui agrémentent la gamme.<br />

www.pontiac.watch<br />

6 7


ACHTER DE SCHERMEN<br />

DANS LES COULISSES<br />

ACHTER DE SCHERMEN VAN ...<br />

het atelier haute joaillerie van Messika in Parijs<br />

samen met de fans ontdekt: “Want wij wisten helemaal niet dat we geselecteerd waren”,<br />

vertelt ze verder. De kers op de taart? Tijdens haar Europese tournee draagt Beyoncé<br />

constant haar Move Addiction-oorbellen van Messika by Gigi Hadid, het topmodel dat haar<br />

samenwerking met Valérie verderzet na een eerste collectie die ze samen ontwerpen voor<br />

de 10 jaar van de Move en die wereldwijd een hit is. Om Beyoncé te bedanken ontwerpt<br />

Messika speciaal voor Queen B een paar XL hoops met haar naam in verwerkt. En ook die<br />

vallen in de smaak want in het atelier pronkt een foto van de popster in een streetwear<br />

outfit afwerkt met deze schitterende oorbellen. Benieuwd wie de nieuwigheden van dit<br />

najaar van Valérie Messika en haar atelier zullen dragen!<br />

Messika in enkele cijfers :<br />

In de diamantwereld is Messika een monument.<br />

Diamantair André Messika is dan ook al decennialang<br />

bekend voor zijn schitterende waren. Maar in de<br />

modewereld is het zijn dochter Valérie die van haar<br />

naam een begrip maakte door de tijdloze diamant in een<br />

resoluut modern kleedje te steken.<br />

• 100% diamanten<br />

• 150 haute joaillerie stuks geproduceerd per jaar<br />

• 27 collecties waarvan 13 in de haute joaillerie<br />

• Sinds 2007, wordt over de wereld om de<br />

30 minuten een Move-juweel verkocht<br />

Nochtans kiest de knappe jonge vrouw aanvankelijk voor een<br />

carrière in marketing en communicatie. Het is slechts in haar<br />

vrije tijd dat ze voor haar moeder en vriendinnen af en toe<br />

een juweel ontwerpt. En dat gebeurt dan steeds vaker want<br />

Valérie weet als geen ander wat moderne vrouwen willen:<br />

“desk to dinner” juwelen die niet alleen mooi ogen maar ook<br />

goed aanvoelen. En die slaan aan zodat Valerie uiteindelijk<br />

haar roeping vindt en in 2005 haar eigen juwelenmerk<br />

• 358 verkooppunten in 60 landen<br />

• 14 nieuwe boetieks in <strong>2018</strong> waaronder die van<br />

de Grote Zavel in Brussel die deze zomer is<br />

geopend in samenwerking met Colman.<br />

opricht. Een succesverhaal met in 2007 de inmiddels iconische Move-collectie en<br />

haar drie bewegende diamanten die de liefde van gisteren, vandaag en morgen<br />

symboliseren. Een paar jaar later volgt de technische revolutie van de elastische<br />

Skinny-lijn oftewel de tennisarmband 2.0. Bij elke mijlpaal staan comfort,<br />

ergonomie en beweging centraal en dat is voor de eerste haute joaillerie collectie<br />

in 2012 niet anders. Die heet dan ook niet voor niets Silk want met hun zachtheid<br />

en soepelheid voelen de juwelen als zijde aan.<br />

Aangemoedigd door haar vele fans wint Valérie aan zelfvertrouwen en durft ze<br />

steeds meer spectaculaire ontwerpen. De enige constante? Haar juwelen zijn<br />

nooit stijf. “Ook het succes van onze haute joaillerie hebben we te danken aan<br />

onze ongedwongenheid”, bevestigt Valérie. “Het zijn juwelen om te dragen en<br />

niet om in de safe te houden.” Want naast hun waarde die soms een miljoen<br />

euro kan overstijgen, hebben deze stuks vooral een groot cool-gehalte. En om die<br />

prachtstukken volgens de regels van de kunst en in de beste omstandigheden<br />

tot stand te brengen, richt Messika in 2015 een eigen atelier in hartje Parijs op.<br />

“Van in het begin ging onze wens voor een haute joaillerie collectie gepaard met<br />

de doelstelling die in eigen huis te kunnen maken”, licht Valérie toe. “Zo kan je je<br />

knowhow opbouwen zonder die niet noodzakelijk met derden te moeten delen.<br />

Verder werken we er naast de haute joaillerie ook aan al onze prototypes”, zegt<br />

Valérie die haar bureau in hetzelfde gebouw heeft. “Die nabijheid helpt ons enorm<br />

bij het ontwikkelen van nieuwe modellen. Tussen de ideeën, schetsen, CADontwerpen<br />

en de dummy’s in was, plastic of zelfs zilver wordt er constant over en<br />

weer gegaan en dat kan zo veel sneller gaan !”<br />

Niet alleen de ontwerpen maar ook de hits volgen elkaar in sneltempo op. Wat de<br />

haute joaillerie betreft is het na de collectie Paris est une fête van 2017 nu de beurt<br />

aan Once Upon A Time om ons te laten wegdromen. En net zoals in een sprookje<br />

kon Messika op een goede fee rekenen. En dat is niemand minder dan Beyoncé<br />

die in haar nieuwe clip samen met manlief Jay-Z - alias The Carters - in de clip<br />

van “Apesh**t” van afgelopen juli het Louvre overneemt. En voor de Mona Lisa (!)<br />

pronkt the queen of pop in een roze smoking… en een Messika-parure. “Dat was<br />

voor mij één van de hoogtepunten van mijn professionele carrière”, vertelt Valerie<br />

nog ietwat geëmotioneerd. “Want Beyoncé laat niets aan het toeval over, alles<br />

wordt tot in de kleinste details uitgewerkt. En dat net zij voor Messika kiest, dat is<br />

gewoonweg een droom !” Een blijk van vertrouwen en een verrassing die Valérie<br />

DANS LES<br />

COULISSES …<br />

de l’atelier haute Joaillerie<br />

de Messika à Paris<br />

Dans le monde du diamant, on ne présente plus Messika. Mais si le diamantaire<br />

André Messika jouit depuis plusieurs décennies d’une solide renommée mondiale,<br />

c’est sa fille Valérie qui a imposé son patronyme dans le monde du bijou et de la<br />

planète fashion.<br />

Pourtant, la jeune femme à la tête bien faite et bien pleine s’était d’abord choisie une autre<br />

voie. En effet, c’est à ses heures perdues que Valérie crée des bijoux pour sa maman,<br />

ses copines… qui en redemandent. Car sensible au quotidien des femmes modernes,<br />

Valérie imagine pour elles des bijoux seconde peau qui les accompagnent à toute heure<br />

du jour et de la nuit dans leurs vies bien remplies. Et cela plaît, si bien qu’elle délaisse le<br />

monde du marketing et de la communication pour lancer en 2005 sa propre marque avec<br />

le triomphe que l’on sait. L’iconique collection Move et ses trois diamants oscillant sur<br />

un rail et symbolisant l’amour d’hier, d’aujourd’hui et de demain ne se fait pas attendre.<br />

Vient ensuite la révolution Skinny tel un fil élastique… de pierres éternelles. Plus qu’une<br />

rivière de diamants remise au goût du jour, cette véritable prouesse technique illustre une<br />

fois de plus le souci de confort, de mouvement et de légèreté de Valérie. Dans le même<br />

esprit, elle imagine, en 2012, une première collection de haute joaillerie appelée Silk et<br />

qui mérite bien son nom tellement elle rappelle la souplesse de l’étoffe quand elle drape<br />

délicatement un cou ou décolleté.<br />

Forte de ses multiples succès, Valérie gagne en confiance et ose des créations de plus<br />

en plus spectaculaires. Seule constante, ses bijoux ne sont jamais guindés. « Ce qui<br />

fait le succès de notre haute joaillerie, c’est sa décontraction », confirme Valérie. Avant<br />

de poursuivre : « Ce sont des pièces que l’on a envie de porter plutôt que de conserver<br />

au coffre. » Car au-delà de leur valeur qui peut dépasser le million d’euros, elles sont le<br />

comble du cool.<br />

8 9


ACHTER DE SCHERMEN<br />

DANS LES COULISSES<br />

Et pour réaliser ces merveilles dans les règles de l’art et les meilleures conditions,<br />

la Maison Messika installe un atelier en plein cœur de Paris dès 2015. « Depuis le<br />

début, notre volonté de faire de la haute joaillerie allait de pair avec le souhait de la<br />

réaliser sur place », explique Valérie. « Ainsi, on peut développer son savoir-faire sans<br />

nécessairement le partager avec des tiers. Et outre la haute joaillerie, on travaille aussi<br />

les prototypes dans notre atelier », poursuit Valérie qui a ses bureaux dans le même<br />

bâtiment. « Cette proximité nous aide énormément dans le développement de nouveaux<br />

modèles qui nécessitent toujours des adaptations. Entre les idées, les dessins, la<br />

conception assistée par ordinateur et les projets en cire, plastic ou encore en argent qui<br />

supposent d’incessants allers-retours et échanges, tout se fait plus vite ! »<br />

Les créations et les hits aussi s’enchaînent à grande vitesse. Côté haute joaillerie<br />

toujours, après Paris est une fête de 2017, c’est au tour de la collection Once Upon A<br />

Time de nous enchanter. Et comme dans un vrai conte, Messika a pu compter sur une<br />

bonne fée. En effet, dans leur clip « Apesh**t » paru en juillet dernier, Beyoncé et son<br />

mari Jay-Z - alias les Carter - s’emparent du Louvre. Et devant La Joconde, excusez<br />

du peu, la reine de la pop et grande amatrice de bijoux arbore un smoking rose et…<br />

une parure Messika ! « C’était pour moi un des moments les plus forts de ma carrière<br />

professionnelle », raconte Valérie encore émue. « Car Beyoncé ne fait rien par hasard,<br />

tout est étudié jusque dans les moindres détails. Et qu’elle nous a choisis, cela reste<br />

un rêve ! » Un gage de confiance et une surprise que Valérie découvre en même<br />

temps que les fans : « Car nous n’étions pas du tout au courant que nous avions été<br />

sélectionnés », précise-t-elle.<br />

Messika en quelques chiffres :<br />

#DiscoverYourPlanet<br />

@seiko_prospex<br />

La cerise sur le gâteau ? Pour sa tournée en Europe, Beyoncé n’a pas quitté ses<br />

boucles d’oreilles Move Addiction de Messika by Gigi Hadid, la top modèle qui<br />

poursuit sa collaboration avec la maison depuis cette première collection de joaillerie<br />

imaginée à l’occasion du 10ième anniversaire de Move et qui continue de faire un<br />

tabac. En signe de reconnaissance, Messika fait faire pour la Queen B une paire de<br />

créoles XL à son nom et c’est avec beaucoup de fierté que l’équipe de l’atelier - qui<br />

compte aujourd’hui une petite vingtaine de personnes et qui ne cesse de croître - à<br />

épinglé une photo de la star en villégiature et tenue décontractée avec son superbe et<br />

scintillant cadeau aux oreilles. Curieux de voir qui portera les nouveautés que Messika<br />

et son atelier nous réservent pour cette rentrée !<br />

• 100% diamants<br />

• 150 pièces de haute joaillerie produites par an<br />

• 27 collections dont 13 de haute joaillerie<br />

• Depuis 2007, un bijou Move est vendu<br />

dans le monde toutes les 30 minutes<br />

The clearest water on Earth<br />

The Silfra fissure, Iceland<br />

Between two tectonic plates lies Silfra, a deep fissure percolating with<br />

clear groundwater. Dive here and you will discover underwater visibility<br />

unlike anywhere on Earth.<br />

• 358 points de ventes dans 60 pays<br />

•14 nouvelles boutiques en <strong>2018</strong> dont celle<br />

du Grand Sablon à Bruxelles ouverte<br />

cet été en collaboration avec la Maison Colman.<br />

10


100% ITALIAN DESIGN<br />

By Jacques König<br />

JACQUES KÖNIG<br />

ANNO <strong>2018</strong><br />

« Every piece of jewelry tells a story. » Dat weet ook Jacques König, de<br />

derde generatie groothandelaar in juwelen, die gepassioneerd is door zijn<br />

ambacht. Al 70 jaar specialiseert de familie König zich in de productie<br />

van elegante, kwalitatieve juwelen. Met het oog op innovatie, kwaliteit en<br />

service is het voor Jacques uiterst belangrijk dat de collecties vernieuwend<br />

zijn en toch tijdloos, met een ruime variatie en voor ieder wat wils.<br />

Naamkettingen, manchetknopen, dasspelden, elegante ringen, armbanden<br />

en oorbellen… Jacques König biedt een breed aanbod voor jong en oud,<br />

man en vrouw. Iedereen kan bij König terecht voor statement pieces die<br />

je outfit vervolledigen.Niet enkel de collecties blijven innoveren. De online<br />

webshop van Jacques König biedt maandelijks nieuwe juwelen. Het platform<br />

is ideaal voor de handelaar die juwelen wenst te tonen zonder overbodige<br />

informatie prijs te geven. Ga op verkenning op www.jaqueskonig.be<br />

en ontdek wat we voor u als juwelier kunnen betekenen.<br />

De collectie van Jacques König is 100 procent made in Italy – uw garantie op design met flair en finesse,<br />

bravoure en bekoring. Het Italiaanse vakmanschap is ongeëvenaard, de materialen zijn van topkwaliteit en<br />

de afwerking is piekfijn tot in de puntjes. De Italianen maken het verschil met de wowfactor: ze kruiden hun<br />

ontwerpen met glamour. Daarvan zijn deze 18-karaats witgouden juwelen met diamant een mooi voorbeeld.<br />

Bestsellers met diamantlook binnen ieders handbereik!<br />

La collection Jacques König est 100 % made in Italy – la garantie d’un design d’une grande finesse, alliant<br />

charme et audace. Rien n’égale la qualité de l’artisanat italien, connu pour privilégier les plus belles matières<br />

premières et pour soigner la finition des bijoux jusque dans les plus infimes détails. Au-delà de l’effet « waouw<br />

», les Italiens font la différence : leurs créations savent se teinter de glamour. Ces bijoux en or blanc 18 carats<br />

et diamants l’illustrent à merveille. Enfin des best-sellers sertis des plus beaux brillants à la portée de tous !<br />

« Every piece of jewelry<br />

tells a story"<br />

« Every piece of jewelry tells a story. » Chaque bijou raconte une histoire.<br />

On est est bien conscient chez Jacques König, où officie avec passion la 3e<br />

génération de grossistes en bijoux. Depuis 70 ans, la famille König se spécialise<br />

dans la production de bijoux élégants et de grande qualité. Avec une<br />

attention toute particulière portée à l’innovation, à l’excellence et au service,<br />

la maison propose des collections à la fois novatrices et intemporelles. Leur<br />

grande variété séduit un large public.<br />

Chaînes nominatives, boutons de manchettes, épingles à cravate, bagues,<br />

bracelets et boucles d’oreilles à la pure élégance… Jacques König élargit<br />

son offre aux jeunes et aux moins jeunes, aux hommes comme aux femmes.<br />

Tout le monde trouvera au sein de l’assortiment des pièces à l’identité forte<br />

capables de parachever la tenue en beauté.<br />

L’innovation ne concerne pas que les collections en boutique. L’e-shop<br />

Jacques König propose des nouveautés chaque mois. La plate-forme a été<br />

conçue pour les commerçants qui souhaitent donner à leurs bijoux une réelle<br />

visibilité, mais sans les encombrer d’informations excessives.<br />

Surfez sur www.jacqueskonig.be et voyez quelle valeur ajoutée nous<br />

pouvons vous offrir.<br />

JACQUES KÖNIG<br />

Met trots stellen we je de unieke juwelen voor van Jacques König. Statement<br />

collecties in de wereld van het moderne juwelendesign. Klassiek, maar met een<br />

twist. Deze tijdloze, high-end collecties zijn geschikt voor jong en oud, mannen en<br />

vrouwen. Ontdek ze nu ook op onze webshop!<br />

Nous sommes fiers de vous presenter les bijoux exclusifs signés Jacques König.<br />

Des collections qui affichent une forte personnalité dans le petit monde de la<br />

joaillerie moderne. Classic with a twist. Nos collections premium et intemporelles<br />

s’adressent aux jeunes et aux moins jeunes, aux hommes comme aux femmes.<br />

Découvrez-les également sur notre e-shop !<br />

© Henk van Cauwenbergh<br />

oragejewels<br />

C<br />

orage jewels<br />

orage bijoux<br />

CONTACT info@dillis.be | +32 (0)59 266 255<br />

ORO TEMPO stand 80-81-82


KUNSTJUWELEN VAN DELPHINE BOËL<br />

LES BIJOUX D’ART DE DELPHINE BOËL<br />

© Patricia Mathieu<br />

ANTIDOTUM VOOR ACHTERKLAP<br />

UN ANTIDOTE À LA MOROSITÉ<br />

Sinds 2012 maakt de Golden blabla Ring van Delphine deel uit van Diane Venet’s collectie ‘Picasso to Koons: the artist as jeweler’.<br />

Die werd wereldwijd tentoongesteld in gerenommeerde musea zoals het Benaki Museum (Athene), Institut Valencia d’Art Modern, Bass Museum of<br />

Art (Miami), Hangaram Design Museum (Seoul), … Wij polsten bij Boël naar de drijfveer en boodschap achter de ring.<br />

NIET TE STUITEN SCHEPPINGSDRANG<br />

De kunst van Boël onder één noemer<br />

vatten? Onmogelijk! La Boël , een van de<br />

koplopers in de hedendaagse Belgische<br />

kunstscène, maakt faam als statement<br />

artist en colorist, vat emoties in uitbundige<br />

creaties en vertaalt universele thema’s<br />

in artistieke scheppingen die beklijven. Van speels en opstandig tot<br />

liefdevol, maar altijd authentiek. Want kunst is Delphines raison d’être<br />

sinds haar kindertijd. “Ik voelde al jong de drang om creatief bezig te zijn<br />

en me terug te trekken in een of andere kunstvorm. Dat was en ís mijn<br />

manier om me te uiten. Ik kan er mijn verhaal en mijn gevoelens in kwijt.<br />

Zo maakt kunst voor mij het leven draaglijker. Aanvankelijk wou ik mode<br />

studeren, maar dat bleek niks voor mij: te technisch, te veel gericht op<br />

het functionele, te gelimiteerd voor mijn expressieve drang.”<br />

GROSSIEREN IN GEVOELENS<br />

Delphine volgde de kunstopleiding van de Chelsea School of Art in Engeland waar ze een<br />

groot deel van haar leven doorbracht. Ze voelde zich als een vis in het water in de Engelse<br />

kunstscène waar rebellie en provocatie haast de norm zijn. In die kringen was Delphines<br />

werk eerder sweet, terwijl het in het conservatievere België al snel controversieel werd<br />

genoemd. “De Britse onderdompeling heeft mij gevormd. Mijn docenten pushten mij om<br />

kunst te maken vanuit mijn buikgevoel. In België liggen sommige thema’s gevoelig, terwijl<br />

kunstliefhebbers hier toch echte collectioneurs zijn die interesse tonen en diep graven.<br />

Mijn werk laat ruimte voor interpretatie en net dat maakt het interessant.”<br />

De thema’s die Delphine exploreert variëren naargelang de levensfase en mood waarin ze<br />

zich bevindt. Toch keert het expliciet gebruik van woorden vaak terug, zo ook in de Golden<br />

blabla Ring. “Het blabla-thema is een middenvinger naar roddels en nonsens. Ik werkte<br />

veel rond dat thema en wou het op een gegeven moment vertalen in een ring. Je kunt<br />

hem tonen als iemand verfoeilijke praat verkondigt. Bovendien symboliseert de ring het<br />

huwelijk: een verbintenis waaraan ik lak heb. Ik heb geen officieel document nodig om de<br />

liefde voor mijn partner te ‘bezegelen’.”<br />

PROTEST TEGEN PRAATJES<br />

Met haar wearable art maakt Delphine draagbare kunst die in het verlengde van haar<br />

eerder werk ligt en evengoed een boodschap uitdrukt. Haar nieuwste juweel is de Diamond<br />

blabla gossip-filter ear jewellery. Patrick Declerck, voormalig topantiquair en eigenaar van<br />

WM Gallery, bracht Delphine in contact met de Antwerpse diamantairs Stefan en Dennis<br />

Leemans (Silvius Druon) die het juweel vervaardigden.<br />

“Het is een bewerkelijk stuk dat veel tijd kostte om te produceren. Je draagt het over<br />

je oor als een filter voor fake news en gossip. We worden overspoeld door halve en<br />

valse waarheden die zich verspreiden als de pest. Er wordt haat gezaaid, we worden<br />

bang gemaakt en gehersenspoeld. Het juweel is mijn tegengif voor negativisme en<br />

leedvermaak. Woorden worden gebruikt als vlijmscherpe wapens. Ik ga daartegenin met<br />

kunst die countert. Ik koos bewust voor diamant omdat het ‘over the top’ moest zijn.<br />

Woorden kunnen vernietigen, maar ook opbouwen en via kunst iets negatiefs ombuigen in<br />

iets positiefs. Precies dat is wat ik met mijn juwelen wil bereiken. Ze maken deel uit van<br />

mijn artistieke oeuvre dat een positieve boodschap verkondigt.”<br />

Benieuwd naar het werk van Delphine Boël? Check www.delphinew.com<br />

of bezoek WM Gallery, Wolstraat 45, Antwerpen, wwww.wmgallery.be<br />

---<br />

Depuis 2012, la Golden blabla Ring de Delphine fait partie de la collection “Picasso to<br />

Koons : the Artist as Jeweler” de Diane Venet. Cette exposition a fait le tour des plus<br />

grands musées du monde, dont le Benaki Museum (Athènes), l’Institut Valencià d’Art<br />

Modern (IVAM, Valence), le Bass Museum of Art (Miami) et le Hangaram Design Museum<br />

(Séoul). Nous avons demandé à Delphine Boël comment était née cette bague exceptionnelle<br />

à plus d’un titre.<br />

UNE IRRÉSISTIBLE IMPULSION CRÉATIVE<br />

Résumer son art en un mot ? Mission impossible ! Véritable figure de la scène artistique<br />

belge contemporaine, Delphine Boël s’est fait connaître en tant que statement artist et<br />

coloriste de talent. Ses œuvres exubérantes et durables capturent toutes sortes d’émotions<br />

et traduisent des thèmes universaux. Certaines sont faciles d’accès, d’autres sont plus<br />

ludiques, voire rebelles, mais toutes sont authentiques. Car depuis sa plus tendre enfance,<br />

l’art est la raison d’être de Delphine Boël.<br />

“Très jeune déjà, je ressentais le besoin de créer et de me réfugier dans une forme d’art<br />

quelle qu’elle soit. C’était - et c’est toujours - ma façon de m’exprimer, de dire qui je suis<br />

et d’extérioriser mes sentiments. Pour moi, l’art rend la vie plus supportable. A l’origine,<br />

je voulais étudier la mode mais je n’étais pas faite pour cette voie : cela exige trop de<br />

technique, c’est trop axé sur le fonctionnel et trop limité par rapport à mon besoin de<br />

m’exprimer.”<br />

MARCHANDE DE SENTIMENTS<br />

Delphine s’est donc inscrite à la Chelsea School of Art, en Angleterre, pays où elle<br />

a passé la majeure partie de sa vie jusqu’à présent. Elle s’y est sentie comme un<br />

poisson dans la Tamise. Il faut dire que les gestes de rébellion et de provocation<br />

constituent la norme au sein de la scène artistique anglaise. Dans un tel contexte, les<br />

œuvres de Delphine paraissaient presque édulcorées alors qu’en Belgique, pays plus<br />

conservateur en matière d’art, elles ont rapidement suscité la controverse.<br />

“Cette immersion britannique m’a formée. Mes professeurs m’ont poussée à créer<br />

avec mes tripes. En Belgique, il y a des sujets sensibles, alors que les amateurs<br />

d’art sont de véritables collectionneurs qui s’intéressent aux œuvres et aiment<br />

aller en profondeur. Mon travail laisse place à l’interprétation et c’est ce qui le rend<br />

intéressant.”<br />

Les thèmes de prédilection de Delphine n’ont cessé de varier en fonction de son<br />

âge et de son humeur du moment. Mais l’artiste fait très souvent un usage explicite<br />

des mots, comme pour la bague Golden blabla Ring. “Le thème blabla revient à<br />

faire un doigt d’honneur aux ragots et au nonsense. J’ai beaucoup travaillé autour<br />

de cette question et, à moment donné, j’ai eu envie d’en faire une bague. Un bijou<br />

que l’on pourrait brandir dès que quelqu’un se met à parler à tort et à travers. La<br />

bague symbolise aussi le mariage : un engagement qui ne me parle pas du tout.<br />

Personnellement, je ne ressens pas besoin d’un papier officiel pour sceller l’amour<br />

qui me lie à mon conjoint.”<br />

CAUSE TOUJOURS…<br />

Par son art-à-porter, Delphine Boël prolonge ses œuvres existantes et leur donne<br />

chair, tout en transmettant des messages. Sa dernière création est un bijou d’oreille<br />

baptisé Diamond blabla gossip-filter ear jewellery. Patrick Declerck, ex-antiquaire<br />

de prestige et propriétaire de la WM Gallery, a mis Delphine en contact avec deux<br />

diamantaires anversois, Stefan et Dennis Leemans (Silvius Druon) qui ont ensuite<br />

réalisé le bijou.<br />

“C’est une pièce assez complexe qui a demandé pas mal de temps pour être réalisée.<br />

Elle se porte sur l’oreille, à la façon d’un filtre à ragots et à fake news. Nous sommes<br />

abreuvés de semi-vérités, voire de nouvelles complètement bidon, et tout cela se<br />

répand comme la peste, ne fait que semer la haine et nous incite à avoir peur. C’est<br />

un véritable lavage de cerveau. Ce bijou est en quelque sorte un contrepoison à la joie<br />

malsaine et au négativisme ambiant. Les mots sont devenus des armes redoutables.<br />

J’essaie modestement de m’élever contre cette dérive. J’ai choisi le diamant parce<br />

qu’il est forcément ‘over the top’. Les mots peuvent détruire mais aussi construire et,<br />

grâce à l’art, transformer du négatif en positif. C’est précisément ce à quoi j’aspire<br />

avec mes bijoux. Disons qu’ils font partie de mes œuvres à message.”<br />

Vous avez envie de découvrir plus avant l’œuvre de Delphine Boël ?<br />

Surfez sur www.delphineboel.com ou rendez-vous à la WM Gallery,<br />

Wolstraat 45, Anvers, wwww.wmgallery.be<br />

DIAMOND BLABLA GOSSIP-FILTER EAR<br />

JEWELLERY (<strong>2018</strong>)<br />

8,74 gram geelgoud en 116 diamanten van<br />

0,61 karaatgewicht<br />

Vervaardigd door Stefan en Dennis Leemans<br />

(Silvius Druon, Antwerpen)<br />

Gelimiteerde oplage in 8 stuks<br />

---<br />

8,74 grammes d’or jaune et 116 diamants de<br />

0,61 carat chacun<br />

Manufacturé par Stefan et Dennis Leemans<br />

(Silvius Druon, Anvers)<br />

Edition limitée à 8 exemplaires<br />

14 15


Minou Lejeune, 26<br />

Stylist and collector of<br />

many<br />

things<br />

NEW<br />

petite ring €20 pillow stone €20 mosaic ring €25<br />

NEW AUTUMN | WINTER COLLECTION AVAILABLE SOON<br />

www.melano-jewelry.com<br />

festina.com<br />

<strong>2018</strong><br />

Maëva Coucke


SWISS MADE<br />

SWISS MADE<br />

‘SWISS MADE’<br />

Het kwaliteitslabel dat<br />

(niet) klinkt als een klok<br />

In 2017 bracht H. Moser & Cie de Swiss Mad uit: een 100<br />

procent Zwitsers horloge met een kast van Vacherin-kaas<br />

en een polsbandje in koeienhuid. Daarmee protesteerde de<br />

maker tegen de te lakse regels van het Swiss made-label.<br />

Achter het schijnbaar ludieke statement schuilt boosheid en<br />

verontwaardiging. H. Moser & Cie is trouwens niet de enige<br />

die lijdzaam toeziet hoe merken ‘ten onrechte’ pronken met<br />

het label. Maar hoe zit dat nu precies met Swiss made? Wij<br />

namen poolshoogte en doken de geschiedenis in.<br />

IN HET SPOOR VAN BREGUET<br />

Zwitserland is al eeuwenlang de voorloper op het vlak van<br />

kwaliteitsklokken en -horloges. Hoewel de Zwitsers niet de<br />

eersten waren om met klokken te experimenteren, wordt de<br />

Zwitser Abraham-Louis Breguet beschouwd als de grondlegger<br />

van het moderne horloge. Hij was de uitvinder van een aantal<br />

componenten die nog altijd worden gebruikt. Toch duurde het nog<br />

tot de Tweede Wereldoorlog voor alles in een stroomversnelling<br />

kwam: het neutrale Zwitserland ging horloges maken voor alle<br />

kanten van het strijdtoneel. En die voorsprong hebben ze altijd<br />

weten te behouden.<br />

PRONKSTUK IN ZAKFORMAAT<br />

De rijke geschiedenis, de kunst van het horlogemaken en<br />

de overgeleverde kennis dragen bij tot de ongeëvenaarde<br />

allure van horloges uit het Alpenland. Een Zwitsers horloge is<br />

geen accessoire om de tijd te meten, maar een prestigieus<br />

statussymbool geassocieerd met dromen en verlangens. De<br />

horloges gaan generaties mee, hebben een tijdloze uitstraling<br />

en verzoenen eeuwenoud vakmanschap met innovatie. Ze<br />

belichamen accuraatheid, karakter en cachet.<br />

KEURMERK SCHIET TEKORT<br />

Precies omwille van de superieure handgemaakte kwaliteit<br />

en minutieuze afwerking, besliste de Zwitserse overheid om<br />

de voorwaarden voor een keurmerk wettelijk vast te leggen<br />

in de Ordonnance van 23 december 1971. De Zwitserse<br />

Horlogefederatie (FH) die het keurmerk bewaakt, stelt vandaag<br />

volgende minimumnormen:<br />

• Het uurwerk is Zwitsers.<br />

• Het wordt in Zwitserland in de kast geplaatst.<br />

• De producent voert in Zwitserland de eindcontrole uit.<br />

Toch moet ‘slechts’ 60 procent (en voorheen maar 50 procent)<br />

van het uurwerk in Zwitserland gemaakt worden. Dat betekent dat<br />

bepaalde onderdelen – de kast, de wijzerplaat, de polsband, … –<br />

elders mogen worden vervaardigd, zolang de componenten maar<br />

samenkomen in Zwitserland. Ergo: in een Swiss made-horloge<br />

zitten vaak (goedkope) onderdelen uit Azië. En precies daar wringt<br />

het schoentje voor horlogemakers die in het topsegment spelen.<br />

DE TIJD ZAL HET UITWIJZEN<br />

Traditionele Zwitserse horlogemerken vinden dat het keurmerk<br />

niet streng genoeg is. Want couture- en confectiemerken kunnen<br />

horloges op de markt brengen onder de noemer Swiss made,<br />

terwijl de anonieme binnenwerken aan de lopende band worden<br />

gemaakt in Azië. Daardoor nemen de aantrekkingskracht en het<br />

exclusieve karakter van het label af. Bovendien zouden de regels<br />

voor verwarring zorgen en zelfs misbruik aanmoedigen. Om dat<br />

tegen te gaan, stelde de FH in 2007 een plan voor de voorwaarden<br />

te verstrengen zodat minstens 80 procent van de productiekosten<br />

in Zwitserland gemaakt moeten worden. Het voorstel oogstte<br />

veel bijval van Zwitserse horlogemerken die hun reputatie en<br />

geloofwaardigheid hoog willen houden. Jammer genoeg is er nog<br />

geen consensus bereikt en blijft het voorlopig bij een ambitieus<br />

plan. De tijd zal het leren …<br />

19


SWISS MADE<br />

‘SWISS MADE’<br />

Le label qualité qui sonne<br />

toujours à l’heure (ou pas)<br />

En 2017, H. Moser & Cie lançait la Swiss Mad : une montre 100 % Swiss made<br />

au boîtier en forme de Vacherin Mont-d’Or – si, si, le fromage ! - et au bracelet<br />

en peau de vache. Une façon pour la manufacture de protester contre les règles,<br />

jugées trop laxistes, du label Swiss made. Au-delà de ce clin d’oeil pointent colère<br />

et indignation, car H. Moser & Cie n’est pas la seule maison à souffrir de voir<br />

nombre de marques arborer “à tort” le fameux label. Que recouvre exactement<br />

le label Swiss made ? Nous avons pris le pouls du secteur et sommes remontés<br />

dans le temps pour mieux comprendre.<br />

(bon marché) produites en Asie. Et c’est là que le bât blesse aux yeux des responsables<br />

des manufactures premium.<br />

SUR LES TRACES DE BREGUET<br />

En matière de montres et d’horlogerie de qualité, la Suisse s’affirme comme une pionnière<br />

depuis plus de deux siècles. Si les Suisses ne sont pas les premiers à expérimenter<br />

dans ce domaine, c’est bien un Suisse, Abraham-Louis Breguet, qui jette les bases de<br />

l’horlogerie moderne, en tant qu’inventeur d’une série de composants toujours utilisés en<br />

<strong>2018</strong>. Pourtant, il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que les choses s’accélèrent<br />

: pays neutre, la Suisse produit des montres qu’elle vend partout, tous camps<br />

confondus (alliés ou non). Une longueur d’avance que les Helvètes n’ont jamais perdue.<br />

PROUESSE AU FORMAT DE POCHE<br />

Le riche passé de l’horlogerie, cet art minutieux et son savoir-faire soigneusement transmis,<br />

a toujours valu aux montres suisses leur allure souvent copiée mais jamais égalée.<br />

Plus qu’un accessoire de mesure du temps, la montre suisse revêt un prestige particulier :<br />

elle concrétise un rêve et un désir. Celui qui possède une montre suisse de qualité sait<br />

qu’elle pourra être transmise aux générations futures sans rien perdre de son aura. Témoin<br />

d’un savoir-faire à la fois ancestral et novateur, la montre Swiss made incarne la<br />

précision, le cachet et le caractère.<br />

LES LIMITES D’UN LABEL<br />

C’est précisément en raison de cet artisanat de qualité supérieure et de ce savoir-faire<br />

minutieux que les autorités suisses avaient décidé de fixer les conditions d’octroi du<br />

label de qualité dans une Ordonnance datée du 23 décembre 1971. La Fédération de<br />

l’industrie horlogère suisse (FH) qui veille sur le précieux label, édicte aujourd’hui les<br />

normes minimales suivantes :<br />

• La montre doit être suisse.<br />

• Les composants du boîtier doivent avoir été assemblés en Suisse.<br />

• Le producteur doit effectuer l’inspection finale en Suisse.<br />

Il est à noter que “seuls” 60 % (auparavant 50 %) de la montre doivent être fabriqués<br />

en Suisse. Autrement dit, certains composants – le boîtier, le cadran, le bracelet… –<br />

peuvent avoir été fabriqués ailleurs, pour autant que l’assemblage se déroule en Suisse.<br />

De fait, il n’est pas rare de trouver dans une montre estampillée Swiss made des pièces<br />

LE TEMPS NOUS LE DIRA…<br />

Les marques horlogères suisses traditionnelles estiment que le label manque de rigueur.<br />

Un peu comme si l’on mettait dans le même sac haute couture et fast fashion. Le label<br />

Swiss made n’est-il pas galvaudé, quand on sait que certains composants anonymes ont<br />

été fabriqués à la chaîne en Asie ? Ce mélange des genres ne risque-t-il pas d’ôter au<br />

label suisse son attractivité et son caractère exclusif ? D’autant que les règles actuelles<br />

risquent de provoquer la confusion, voire d’encourager les abus. Pour éviter cela, la FH<br />

a proposé, en 2007, un projet de durcissement des conditions d’octroi, afin que 80<br />

% minimum des frais de production soient réalisés en Suisse. Cette proposition a été<br />

accueillie très favorablement par les horlogers suisses, soucieux de préserver leur réputation<br />

et leur crédibilité. Malheureusement, aucun consensus n’a encore pu être dégagé<br />

et ce projet reste pour l’instant à l’état d’ébauche, si ambitieuse soit-elle. Le temps nous<br />

dira s’il verra finalement le jour…<br />

20<br />

www.diamantipertutti.com


COVERSTORY<br />

BUDDHA TO BUDDHA<br />

VIERT HET LEVEN / CÉLÈBRE LA VIE<br />

La griffe de bijoux Buddha to Buddha n’a pas usurpé son nom. En effet, c’est en Asie que son créateur puise l’inspiration et qu’il concrétise la moindre de ses idées, grâce au<br />

talent des orfèvres et des artisans locaux. Le premier bracelet Buddha to Buddha a vu le jour en 1997, suite à un voyage de méditation. Depuis lors, la marque n’a cessé<br />

d’étendre son succès. Ses pièces artisanales et exclusives allient le meilleur du design néerlandais et du savoir-faire asiatique. Le combo gagnant !<br />

Juwelenmerk Buddha to Buddha heeft een naam die de lading dekt. De oprichter zocht en vond zingeving in Azië, en liet het abstracte begrip door een lokale zilversmid<br />

vertalen in een sieraad. Zo zag de eerste Buddha to Buddha-armband het licht. Ondertussen veroverde het merk de harten van meerwaardezoekers wereldwijd.<br />

De exclusieve, handgemaakte sieraden versmelten Nederlands ontwerptalent met Aziatisch vakmanschap. En of die combo werkt!<br />

HOE VERKLAREN JULLIE HET SUCCES VAN BUDDHA TO BUDDHA?<br />

Onze juwelen zijn handgemaakt met vakmanschap en ambacht. Dat zíé je. Dat vóél je. Ze<br />

weerspiegelen een stijl die het leven omarmt in al zijn tegenstellingen, en die puur is in<br />

zijn uitersten. Van uitbundig vieren tot ingetogen bezinnen. Die tegenstellingen zitten ook<br />

vervat in de productie: tijdloos design ontworpen in Amsterdam, manueel vervaardigd in<br />

925 sterling zilver en premium leer door de beste zilversmeden in Azië.<br />

WAT OMVAT DE COLLECTIE EN HOE EVOLUEERT ZE?<br />

Veel mannen dragen geen uurwerk meer, maar willen een fashionstatement maken met<br />

een juweel. Er is dus een grote vraag naar mannensieraden die wij invullen met een breed<br />

assortiment juwelen voor verschillende gelegenheden. Neem bijvoorbeeld Lars Leather<br />

en Ben Small Leather uit de Leather, Beads & Cords-collectie, of Edwin uit de Heritage<br />

collectie – echte smaakmakers in de Belgische markt!<br />

De Leather, Beads & Cords-armbanden ogen stoer en casual. Ons hoofdsegment Heritage<br />

bevat tijdloze en iconische stukken. Refined is wat verfijnder en eleganter, maar<br />

op dezelfde ambachtelijke wijze vervaardigd. Die collectie kende trouwens onze meest<br />

succesvolle lancering tot nu toe. En met de nieuwste 18kt Gold Edition tillen we luxe nog<br />

een trapje hoger.<br />

WAT IS JULLIE MARKETING- EN DISTRIBUTIEBELEID?<br />

We gaan sterke partnerships aan met onze distributeurs: juweliers in het midden- tot<br />

hoog segment en fashionstores. We kiezen de beste juwelier in elke stad en besteden veel<br />

aandacht aan zichtbaarheid. We staan dit jaar opnieuw op Oro Tempo na onze succesvolle<br />

deelname aan de vorige editie. Als resultaat daarvan hebben we veel winkels geopend,<br />

dus die koers zetten we resoluut verder. Dit jaar presenteren we weer nieuwe collecties<br />

zoals de Relaunch Batul, Julius en de Holiday Edition. Tipje van de sluier: we stellen een<br />

totaal nieuwe schakel voor in de Heritage-collectie!<br />

Ben Small Leather<br />

Edwin Small<br />

AAN DE LOOK & FEEL WERD OOK GESLEUTELD.<br />

HOE VERTAALT ZICH DAT NAAR DE RETAILER TOE?<br />

We werken uitsluitend samen met winkeliers en distributeurs die het merk aanvoelen,<br />

begrijpen en op de juiste manier in de markt zetten. Zoals La Fayette, Printemps, BHV<br />

en de Bijenkorf. We spelen de premiumuitstraling van het merk nog meer uit met nieuwe<br />

vitrinekasten, displays, hangtags en verpakkingen. Ook in België zetten we volop in op<br />

storytelling door zichtbaarheid te creëren en content te delen. Dat deden we onder andere<br />

op de Gentse feesten – visibiliteit op strategische plekken in samenwerking met de retailer<br />

is een goede zet.<br />

JULLIE BRAND AWARENESS IN DE BENELUX IS FLINK GEGROEID.<br />

WAT SCHUILT DAARACHTER?<br />

Een nauwe relatie met de retailers en met de eindklant zelf. We zijn aanwezig op de plekken<br />

waar onze doelgroep zich bevindt. Denk aan beachclubs zoals Sofie’s Sunset en Club<br />

Famouz in Knokke. En we hebben overal ‘Friends of the Brand’ die met trots ons merk (uit)<br />

dragen en er hun persoonlijke verhaal mee vertellen. Stuk voor stuk sterke, eigenzinnige<br />

en zelfbewuste karakters. Influencers zoals Sofie Ketels, Tiany Kiriloff, Soenil Bahadoer<br />

en Pieter Loridon versterken de perceptie van ons merk, wat leidt tot een nog betere<br />

doorverkoop bij de retailers. We lanceren ook regelmatig initiatieven voor merkactivering<br />

zoals ‘Laat je favoriete Buddha to Buddha-armband graveren’ en andere co-marketingacties<br />

in samenwerking met de retailer.<br />

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?<br />

We gaan onze collecties verder segmenteren en via de juiste retailers op de juiste plaats<br />

implementeren. We praten momenteel met een belangrijke speler in de mode-industrie<br />

voor Leather, Beads en Cords. Die partij heeft een groot netwerk in dat specifieke segment.<br />

We streven ernaar om veertig tot vijftig winkels te openen met deze partij.<br />

We rollen dit najaar nog andere nieuwigheden uit. Zo hebben we een collectieontwikkeling<br />

gedaan voor verschillende consumententypes om een bredere doelgroep te bereiken en<br />

bedienen. En omdat Refined zo goed werd onthaald, ontworpen we een speciale Zirkonia-set<br />

voor de feestdagen. We zien de toekomst rooskleurig in en zijn heel ambitieus.<br />

Maar hoe groot we ook worden, aan één ding blijven we vasthouden: de ziel van onze<br />

juwelen die de persoonlijkheid van de drager onderstreept.<br />

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LE SUCCÈS<br />

DE BUDDHA TO BUDDHA ?<br />

Nos bijoux sont réalisés à la main, avec des trésors d’artisanat et<br />

de savoir-faire. Cela se voit et se sent. Ils sont le reflet d’un style<br />

qui embrasse la vie avec toutes ses contradictions et ses extrêmes.<br />

Des moments de fête exubérante jusqu’à l’introspection.<br />

Ce grand écart se reflète dans notre production : les lignes intemporelles<br />

sont dessinées à Amsterdam, puis réalisées à la main, en<br />

argent 925 et cuir premium, en Asie par les meilleurs orfèvres.<br />

QUE TROUVE-T-ON DANS VOS COLLECTIONS<br />

ET COMMENT ÉVOLUENT-ELLES ?<br />

Tous les hommes ne portent plus de montre, loin de là, mais cela<br />

ne les empêche pas d’aimer arborer un accessoire fashion. On<br />

voit donc augmenter la demande de bijoux masculins. Nous y<br />

répondons par un large assortiment d’accessoires pour toutes<br />

les occasions. Prenez par exemple les modèles Lars Leather et<br />

Ben Small Leather dans la collection Leather, Beads & Cords, ou<br />

Edwin dans la collection Heritage – de gros succès sur le marché<br />

belge !<br />

Les bracelets Leather, Beads & Cords sont à la fois casual et<br />

costauds. Notre ligne à succès Heritage comprend des modèles<br />

iconiques et intemporels. La ligne Refined est plus fine, plus<br />

élégante mais tout aussi artisanale. Depuis son lancement, c’est<br />

notre collection numéro un. Avec la nouvelle Edition Or 18kt, nous<br />

plaçons la barre du luxe encore un peu plus haut.<br />

QUELLE EST VOTRE POLITIQUE DE<br />

MARKETING ET DE DISTRIBUTION ?<br />

Nous nouons des partenariats très forts avec nos distributeurs,<br />

des multimarques mode et des bijoutiers moyen en haut de<br />

gamme. Nous veillons à choisir les meilleurs points de vente dans<br />

chaque ville et accordons énormément d’importance à la visibilité.<br />

Cette année, nous serons à nouveau présents à Oro Tempo, après<br />

le succès de notre participation à l’édition précédente. Résultat :<br />

nous avons ouvert une série de boutiques et nous comptons bien<br />

poursuivre dans cette voie. Cette année, nous présenteront encore<br />

de nouvelles collections, notamment Relaunch Batul, Julius<br />

et la Holiday Edition. Je peux déjà vous annoncer une petite révolution<br />

au sein de notre collection Heritage !<br />

VOUS AVEZ ÉGALEMENT TRAVAILLÉ SUR LE<br />

LOOK & FEEL DE VOS BIJOUX. COMMENT CELA<br />

SE TRADUIT-IL DANS LES POINTS DE VENTE ?<br />

Nous collaborons exclusivement avec des bijoutiers et des distributeurs<br />

qui comprennent la marque, l’aiment et savent la mettre<br />

en valeur, comme Les Galeries Lafayette, Le Printemps et le BHV<br />

juwelen uit de Refined collectie / bijoux de la collection Refined<br />

à Paris, ou De Bijenkorf aux Pays-Bas. Nous jouons la carte premium avec de nouvelles vitrines et displays, des<br />

hangtags et des emballages soignés. Nous appliquons le même storytelling en Belgique en créant de la visibilité<br />

et en partageant du contenu. Nous l’avons fait notamment aux Fêtes de Gand, avec une visibilité accrue à des<br />

endroits stratégiques, en collaboration avec les détaillants.<br />

AU BENELUX, LA MARQUE NE CESSE DE GAGNER EN NOTORIÉTÉ.<br />

COMMENT FAITES-VOUS ?<br />

Je pense que cela tient à la relation étroite que nous entretenons avec les détaillants et les clients. Nous allons à<br />

la rencontre de notre groupe cible. Je pense aux beach clubs de Knokke, comme Sofie’s Sunset et Club Famouz. Et<br />

nous avons un peu partout des “Friends of the Brand” qui arborent fièrement notre griffe et en parlent de manière<br />

toute personnelle. Des hommes et des femmes inspirants et prescripteurs, des influenceurs comme Sofie Ketels,<br />

Tiany Kiriloff, Soenil Bahadoer et Pieter Loridon… Ils nous aident à renforcer l’image de notre marque et son succès<br />

dans les points de vente. Nous lançons régulièrement des initiatives, depuis la personnalisation de son bracelet<br />

Buddha to Buddha préféré jusqu’à l’action de co-marketing en collaboration avec le détaillant.<br />

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR ?<br />

Nous allons continuer de segmenter nos collections et de créer les meilleurs points de vente possible aux meilleurs<br />

endroits possible. Pour notre collection Leather, Beads & Cords, nous sommes actuellement en pourparlers avec<br />

un important acteur de l’industrie de la mode. Il possède un vaste réseau dans le secteur qui nous intéresse. Nous<br />

espérons pouvoir ouvrir ainsi encore quarante à cinquante magasins.<br />

Cet automne, nous allons présenter d’autres nouveautés. Nous avons élargi nos collections à divers types de consommateurs,<br />

afin de pouvoir atteindre et séduire une plus vaste clientèle. Comme Refined a été si bien accueillie,<br />

nous avons également dessiné un ensemble spécial en zircons (Zirkonia) pour les fêtes.<br />

Nous voyons l’avenir en rose et nous sommes ambitieux. Mais malgré nos projets d’expansion, nous tenons absolument<br />

à garder notre cap : conserver l’âme de nos bijoux et faire en sorte qu’ils reflètent toujours la personnalité<br />

de celui ou celle qui les porte.<br />

23


TIME TO SHINE<br />

LUXURY<br />

Accessoires kan je nooit te veel hebben. Deze juwelen zijn niet alleen een streling voor het oog, ze geven ook elke outfit net dat beetje extra!<br />

On ne possède jamais trop d’accessoires, qu’on se le dise ! Cette sélection de bijoux ne se contente pas de charmer l’oeil,<br />

elle apporte aussi ce petit je-ne-sais-quoi qui parachève la tenue.<br />

Add some<br />

glamour to<br />

your look<br />

DAVICE<br />

Laat je verleiden door de statement pieces van<br />

Davice. De combinatie van wit, roos goud en<br />

deze schitterende steentjes/diamantjes doen je<br />

helemaal stralen!<br />

Laissez-vous séduire par l'allure affirmée des bijoux<br />

Davice. Le mariage de l'or blanc, de l'or rose<br />

et des plus belles pierres et diamants apporte un<br />

éclat incomparable !<br />

ANTONELLIS<br />

Klassieke schoonheid met een extra vleugje glamour<br />

in hedendaagse ontwerpen die getuigen van groot<br />

respect voor de natuurlijke pracht van de diamant.<br />

Une esthétique classique additionnée d’une touche<br />

de glamour. Voilà l’équation qui fait vibrer les<br />

créations contemporaines d’une griffe toujours<br />

respectueuse de la beauté naturelle des diamants.<br />

BARE<br />

Bare Fine Jewelry steekt klassiekers in een<br />

hedendaagse vormgeving. De juwelen worden<br />

manueel vervaardigd in de allerbeste materialen,<br />

door voortreffelijke Antwerpse vakmensen.<br />

Le talent de Bare Fine Jewelry consiste à<br />

apporter à de grands classiques un twist contemporain.<br />

Les bijoux de la griffe sont réalisés à<br />

la main, par des artisans anversois, avec les plus<br />

belles matières premières.<br />

GIO MIO<br />

Deze flexibele, comfortabele ring versmelt de<br />

kenmerkende creativiteit, innovatie en savoir-faire<br />

van Gio Mio in een oogverblindend design.<br />

Souple, flexible et confortable, cette bague allie<br />

toute la créativité et le savoir-faire typiques de<br />

Gio Mio à un design éblouissant.<br />

FAB<br />

Uniek, modern en gracieus. De verfijnde juwelen<br />

van FAB zijn een must-have om je outfit te<br />

vervolledigen!<br />

Uniques, contemporains et élégants. Véritables<br />

must have, les bijoux FAB ajoutent avec brio une<br />

touche finale à vos tenues !<br />

Gold is the<br />

essence of<br />

luxury<br />

24<br />

SCALDIS<br />

Stijlvolle juwelen die toch heel draagbaar zijn.<br />

Dat is de sterkte van de collecties van Scaldis.<br />

Het zijn sieraden waarmee u op<br />

elke gelegenheid zult scoren.<br />

Proposer des pièces au style très affirmé<br />

mais qui restent portables.<br />

Telle est la force des collections Scaldis.<br />

Des bijoux parfaits en toute circonstance.<br />

WWW.BARE-JEWELRY.COM<br />

+32 (0) 496 78 50 87 @BARE_FINEJEWELRY


ROELANDT JUWELIERS<br />

ROELANDT JUWELIERS<br />

EEN WARME FAMILIEZAAK<br />

UNE BELLE HISTOIRE DE FAMILLE<br />

ROELANDT JUWELIERS<br />

Roelandt Juweliers is een klinkende naam in Knokke-Heist. Al meer dan 35 jaar ontvangt familie Roelandt zijn klanten in een losse en gezellige sfeer in hun juwelierszaak. Onder het<br />

motto “iedereen welkom” verkopen Jan Roelandt en zijn kinderen Sarah en Bob vandaag een ruim assortiment aan juwelen, én bieden ze een uitgebreide dienst-na-verkoop aan.<br />

Roelandt Juweliers est un nom qui brille au firmament de la joaillerie à Knokke-Heist. Depuis plus de 35 ans, la famille Roelandt reçoit ses clients dans l’atmosphère feutrée et<br />

décontractée de sa boutique. Fidèles à leur devise – “ici, tout le monde est le bienvenu” - Jan Roelandt et ses enfants, Sarah et Bob, proposent une très belle sélection de bijoux,<br />

assortie d’un irréprochable service après-vente.<br />

Jan Roelandt en zijn echtgenote<br />

startten de zaak destijds in de<br />

Zandstraat in Knokke-Heist. Intussen<br />

treedden ook dochter Sarah<br />

en zoon Bob in hun voetsporen, en<br />

openden ze een tweede winkel op<br />

een toplocatie. Met een winkel op<br />

de hoek van de Lippenslaan en Elizabetlaan zitten ze pal<br />

in het zicht van velen die Knokke-Heist binnenrijden. Anderhalf<br />

jaar geleden kozen ze er ervoor om de winkel in de<br />

Lippenslaan volledig te renoveren en verder uit te breiden.<br />

De winkel in de Zandstraat werd gesloten. Niet alleen was<br />

het uit organisatorisch standpunt gemakkelijker om alles<br />

te centraliseren, ook de klanten worden op deze manier<br />

beter bediend. Zo zijn alle collecties nu op één vlot bereikbare<br />

locatie te vinden en hoeven klanten zich niet naar de<br />

andere winkel te begeven voor een bepaald stuk of merk.<br />

Veel veranderingen dus, maar wat ongewijzigd bleef is de<br />

familiale aanpak waar klanten zich aan mogen verwachten.<br />

“Onze winkel is geen typische juwelierszaak. Bij de<br />

verbouwing hebben we dan ook enorm op de sfeer gelet.<br />

Alles moest huiselijk aanvoelen, in een moderne en frisse<br />

look. De mensen stappen binnen via de centrale ingang en<br />

komen terecht in het fashiongedeelte, waar je naar believen<br />

juwelen kan bekijken en passen.<br />

De exclusievere collecties liggen in een aparte ruimte in<br />

de winkel, waar klanten sowieso persoonlijk door één van<br />

onze zes medewerkers of ikzelf geholpen worden,” vertelt<br />

Sarah Roelandt. “Naast onze vaste klanten komen er<br />

ook heel wat kusttoeristen binnen in de winkel. Ook deze<br />

mensen willen we vlot bedienen, en daarvoor is die laagdrempeligheid<br />

heel belangrijk.”<br />

"SOEPELE SERVICE IN FAMILIALE SFEER”<br />

Bij Roelandt Juweliers vind je een brede waaier aan merken,<br />

waarmee de familie zowel jong en oud als mannen en<br />

vrouwen wil aanspreken. Met een ruim assortiment aan juwelen-<br />

en horlogemerken zoals Davice, Chimento, Ti Sento,<br />

Flanders Collection, Buddha to Buddha, Longines en<br />

Daniel Wellington spreken ze een breed publiek aan. “Onze<br />

merken kiezen wij eigenlijk op gevoel. We spelen uiteraard<br />

ook in op de vraag van klanten als zij op zoek zijn naar<br />

een specifiek juweel of horloge. Momenteel hebben we<br />

geen merk dat opvallend boven de rest uitsteekt. Op een<br />

gegeven ogenblik hebben IceWatch en Pandora enorm<br />

gepiekt, maar vandaag is de interesse van ons cliënteel<br />

bijzonder verspreid en doen al onze merken het heel goed.<br />

Eén van mijn persoonlijke favorieten is echter GioMio.<br />

Hun gouden collectie met briljanten heeft een uniek karakter<br />

en is prachtig geslepen,” aldus Sarah. De zaak staat<br />

in Knokke-Heist bekend omwille van zijn uitgebreide service-na-verkoop.<br />

Horlogemaker Bob Roelandt spendeert heel wat tijd aan de<br />

vervanging van batterijen en aan de herstelling van uurwerken.<br />

“In de omtrek zijn wij één van de weinige juwelierszaken<br />

die een dergelijke service aanbieden. Mensen<br />

die nergens terecht kunnen voor de herstelling van hun<br />

uurwerk of sieraad, kloppen bij ons aan. Zelfs voor merken<br />

die wij niet verkopen, kunnen klanten op ons rekenen. Voor<br />

ons is het belangrijkst dat de klant geholpen is en opnieuw<br />

ten volle kan genieten van z’n horloge of juweel.”<br />

“UN SERVICE D’UNE<br />

GRANDE SOUPLESSE<br />

DANS UNE AMBIANCE<br />

FAMILIALE”<br />

A<br />

l’origine, Jan Roelandt et sa femme ont lancé leur affaire knokkoise<br />

dans la Zandstraat. Leur fille Sarah et leur fils Bob suivent leur emboîtent<br />

désormais le pas : ils ont ouverts une seconde adresse, prestigieuse,<br />

à l’angle de l’avenue Lippens et de l’avenue Elisabeth, bien visible des<br />

automobilistes arrivant à Knokke-Heist. Voici un an et demi, la famille<br />

décide de se concentrer sur la boutique de l’avenue Lippens, agrandie et rénovée de<br />

fond en comble, et de fermer celle de la Zandstraat. Ce choix a le mérite de faciliter<br />

l’organisation des choses en centralisant les activités horlogères et joaillières, afin de<br />

garantir un meilleur service à la clientèle. L’ensemble des collections est présenté en<br />

un même lieu : les clients ne doivent plus se déplacer pour trouver telle marque ou tel<br />

modèle. Roelandt Juweliers a donc opéré sa mue sans rien changer à l’esprit de famille<br />

auquel les clients restent attachés. “Notre boutique n’est pas une bijouterie classique.<br />

Nous avons profité des travaux de rénovation pour mettre en avant cette différence.<br />

Nous voulions un espace accueillant, dynamique et contemporain. On pénètre dans<br />

la boutique par l’accès central et on débouche dans la partie fashion, où chacun peut<br />

essayer les bijoux exposés. Les collections exclusives se trouvent dans une autre partie<br />

de la boutique, où les clients sont servis par l’un de nos six collaborateurs ou par moimême,”<br />

détaille Sarah Roelandt. “A côté de notre clientèle fixe, je remarque que pas mal<br />

de touristes poussent également la porte. Nous tenons à les servir au mieux et le fait<br />

que la boutique ne soit pas perçue comme intimidante est très important pour nous.”<br />

Chez Roelandt Juweliers, on découvre un vaste éventail de marques, féminines comme<br />

masculines, pour tous les âges. Et un très bel assortiment de bijoux et de montres,<br />

notamment des modèles griffés Davice, Chimento, Ti Sento, Flanders Collection, Buddha<br />

to Buddha, Longines et Daniel Wellington. De quoi séduire un large public. “Nous<br />

sélectionnons nos marques au feeling. Nous tenons également compte de la demande<br />

des clients qui sont à la recherche d’un bijou ou d’une montre en particulier.<br />

Nous n’avons pas de marque qui se détache du lot. A un moment donné,<br />

IceWatch et Pandora remportaient énormément de succès mais, aujourd’hui,<br />

c’est très équilibré et toutes nos marques fonctionnent bien. Personnellement,<br />

j’avoue un faible pour GioMio. La collection or sertie de brillants a beaucoup de<br />

caractère et est superbement travaillée,” s’enthousiasme Sarah.<br />

A Knokke-Heist, la boutique doit son succès à l’excellence de son service<br />

après-vente. Horloger, Bob Roelandt consacre beaucoup de temps à l’entretien<br />

des montres et au remplacement des piles. “Dans les environs, nous faisons<br />

partie des rares bijouteries à offrir ce type de service. Quand les gens ne<br />

savent pas où aller pour l’entretien de leur montre ou d’un bijou, ils viennent<br />

chez nous. Nous prenons même en charge les marques que nous ne vendons<br />

pas. Le plus important pour nous, c’est d’aider le client et de lui permettre de<br />

continuer à profiter pleinement de sa montre ou de son bijou.”<br />

26 27


ARS NOBILIS<br />

AANKONDIGING EXPOSANTEN<br />

Horlogerie & Joaillerie<br />

Horloges & Juwelen<br />

2 - 3 sept<br />

Brussels Expo<br />

10 - 18h<br />

Hall 3<br />

Hour, day and eternity Roos 1835 IBB<br />

Tresoro<br />

GTIME<br />

Buffilor<br />

Vincent Gaye Company<br />

Cetronic<br />

EMKA<br />

Georges Schmits<br />

Garmin<br />

Greythan<br />

E.C. De Schepper<br />

Pigou<br />

Amalys<br />

Alberti Gioielli<br />

Exposants/Exposanten<br />

Hour, day and eternity Roos 1835 IBB<br />

Tresoro<br />

GTIME<br />

Studex<br />

Studex<br />

Anglo Belge<br />

Gilver<br />

Buffilor<br />

Vincent Gaye Company<br />

Cetronic<br />

EMKA<br />

Jacques König<br />

Georges Schmits<br />

Garmin<br />

Greythan<br />

E.C. De Schepper<br />

Pigou<br />

Amalys<br />

Anglo Belge<br />

Alberti Gioielli<br />

Jacques König<br />

Exposants/Exposanten<br />

Gilver<br />

River Mounts<br />

River Mounts<br />

Seiko<br />

Silver Rose<br />

Nyri<br />

Juvex<br />

Scaldis<br />

Chrono Euro Diffusion<br />

Seiko<br />

Silver Rose<br />

Dillis<br />

Loriaux<br />

Dsign Denemarken<br />

Nyri<br />

Cara<br />

Cara<br />

See You Memorial Jewelry<br />

See You Memorial Jewelry<br />

Juvex<br />

Future World<br />

Ice Watch<br />

Sunrise Watch World<br />

Armogan<br />

Gemini Bracelets<br />

Buddha to Buddha<br />

SOFABBRANDS<br />

KOMONO<br />

Morellato Group<br />

Morellato Group<br />

Rien Rozendaal<br />

Axe Line<br />

Scaldis<br />

Chrono Euro Diffusion<br />

Dillis<br />

Loriaux<br />

Future World<br />

Ice Watch<br />

Sunrise Watch World<br />

Armogan<br />

Gemini Bracelets<br />

Buddha to Buddha<br />

SOFABBRANDS<br />

KOMONO<br />

Rien Rozendaal<br />

Axe Line<br />

Aria<br />

Diamanti Per Tutti Thabora event.orotempo.be<br />

Aria<br />

Diamanti Per Tutti Thabora event.orotempo.be<br />

ARS NOBILIS<br />

ANNONCE DES EXPOSANTS<br />

28


ARS NOBILIS<br />

AFSPRAKEN/RENCONTRES<br />

AFSPRAAK MET ...<br />

RENCONTRE AVEC ...<br />

AFSPRAAK MET MINISTER JAN JAMBON<br />

RENCONTRE AVEC LE MINISTRE JAN JAMBON<br />

In juni hadden Jan Orye, voorzitter van Ars Nobilis, en Tomer Reuveni,<br />

bestuurder, een gesprek met minister van Veiligheid en Binnenlandse<br />

Zaken Jan Jambon. Problemen waar de sector dagelijks mee te<br />

maken krijgt zoals algemene veiligheid en samenwerking met<br />

politie, het toenemend aantal gewapende overvallen, het KB op het<br />

transport van juwelen door derden, verdwijningen van pakjes bij de<br />

post en de wet op de identificatie van particulieren die sloopgoud<br />

verkopen kwamen aan bod. De wijziging van de wet op het transport<br />

van juwelen is voorzien. Daar wordt later verder over bericht.<br />

Tomer Reuveni, Jan Jambon & Jan Orye<br />

En juin, Jan Orye, président d'Ars Nobilis, et Tomer Reuveni,<br />

administrateur, ont rencontré le ministre de la Sécurité et de<br />

l'Intérieur Jan Jambon. Problèmes auxquels le secteur est confronté<br />

quotidiennement comme la sécurité générale et la coopération avec<br />

la police, le nombre croissant de vols à main armée, l’adaptation du<br />

décret royal sur le transport de bijoux par des tiers, la disparition de<br />

colis postaux et la loi sur l'identification de particuliers vendant de<br />

l'or de démolition ont été largement discutés . L'amendement à la<br />

loi sur le transport de bijoux est prévu. Cela sera rapporté en détail<br />

plus tard.<br />

TRULY LOOKING FORWARD<br />

TO SEEING YOU<br />

In juni ontmoetten Jan Orye en Tomer Reuveni eveneens minister<br />

van Werk, Economie en Consumenten, Kris Peeters. De thema’s<br />

waarop gefocust werd waren de harmonisering van de grens van de<br />

cashbetalingen in Europa en de wettelijke bepalingen aangaande de<br />

verkoop van juwelen en uurwerken op het internet die momenteel<br />

dezelfde zijn als diegenen die gelden voor alle producten. Ars Nobilis<br />

werd gevraagd om de standpunten van de sector aangaande die<br />

bepalingen over te maken.<br />

AFSPRAAK MET MINISTER KRIS PEETERS<br />

RENCONTRE AVEC LE MINISTRE KRIS PEETERS<br />

En juin, Jan Orye et Tomer Reuveni ont également rencontré le<br />

ministre de l’Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, Kris<br />

Peeters. Les thèmes abordés étaient l'harmonisation de la limite<br />

des paiements en espèces en Europe et les dispositions légales<br />

concernant la vente de bijoux et de montres sur Internet qui sont<br />

actuellement les mêmes que celles qui s'appliquent à tous les<br />

produits. Ars Nobilis a été invité à communiquer les points de vue du<br />

secteur concernant ces dispositions.<br />

30<br />

Tomer Reuveni, Kris Peeters & Jan Orye<br />

ORO-TEMPO stand 20<br />

Michèle Nijs - Jocelyne Decrans<br />

032-11 758 942<br />

info@roos1835.com - www.roos1835.com


ARS NOBILIS<br />

ORO TEMPO<br />

ARS NOBILIS<br />

ORO TEMPO<br />

OROTEMPO<br />

THE SHOW WORDT OPNIEUW DÈ ONTMOETINGSPLEK<br />

VOOR DE SECTOR IN HET NAJAAR<br />

THE SHOW SERA UNE FOIS DE PLUS LE LIEU DE RENCONTRE<br />

PAR EXCELLENCE DU SECTEUR EN AUTOMNE<br />

Dimanche 2 et lundi 3 septembre aura lieu à Bruxelles – dans le palais 3 du Heysel<br />

– la nouvelle édition annuelle d’OROTEMPO – The Show, le Salon professionnel de<br />

l’Horlogerie Joaillerie. Les importateurs et les distributeurs des plus grandes marques<br />

de bijoux et de montres sur le marché belge seront présents, à quelques semaines des<br />

fêtes de fin d’année, pour présenter leurs dernières nouveautés en date. L’occasion<br />

pour vous de compléter vos collections dans un cadre feutré et confortable, baigné<br />

d’une ambiance de calme et de luxe propice à la découverte et aux commandes.<br />

Op zondag 2 en maandag 3 september vindt in Brussel - in paleis 3 op de<br />

Heizel - opnieuw de jaarlijkse vakbeurs voor juwelen en uurwerken plaats,<br />

OROTEMPO – The Show. Importateurs en verdelers van de belangrijkste merken<br />

in juwelen en uurwerken op de Belgische markt stellen er, in de aanloop naar<br />

de eindejaarsperiode, hun laatste nieuwigheden ten toon. En juweliers krijgen<br />

er de kans om in alle rust en in een comfortabele, luxueuze sfeer de stukken te<br />

ontdekken, en te bestellen, waarmee ze hun collectie kunnen aanvullen.<br />

Meer dan zesenveertig standhouders zullen er ongeveer een vijfvoud aan merken<br />

presenteren. Verder in dit <strong>magazine</strong> volgt er een overzicht van alle exposanten. Ieder<br />

jaar komen er nieuwe merken en bedrijven bij. In enkele kleinere stands geven scholen<br />

en instituten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië informatie over de opleidingen die ze<br />

aanbieden in het juweliers- en het uurwerkmakersvak. Demonstraties en voorbeelden<br />

zullen hun toelichtingen illustreren. In een aparte conferentieruimte worden er ook<br />

presentaties en lezingen gegeven. Een greep uit het aanbod:<br />

- ‘De verzekering voor de juwelier en de algemene verzekeringsmarkt’ door<br />

Guillaume Ubaghs, Chief Executive Officer, Anglo Belge Special Risks<br />

- ‘Vakmanschap en creativiteit... rendabel in de juwelensector?’ door Hans Sonnaert,<br />

Juwelier-ontwerper en lesgever goudsmeden-juweelontwerp<br />

- ‘Synthetische diamant’ door Marleen Bouman, Research scientist, HRD Antwerp<br />

- ‘Wetgeving specifiek voor de sector’, door Marie-Christine Heeren,<br />

Algemeen secretaris Ars Nobilis<br />

- ‘Oro Tempo, de evolutie van het online platform’ door Eric Döhnert, CEO OROTEMPO<br />

ORO TEMPO,<br />

BRUSSELS<br />

EXPO HEIZEL,<br />

PALEIS 3<br />

-<br />

OP 2 EN 3 SEPTEMBER,<br />

VAN 10 TOT 18 UUR<br />

ORO TEMPO,<br />

BRUSSELS<br />

EXPO HEYSEL,<br />

PALAIS 3<br />

-<br />

LES 2 ET 3 SEPTEMBRE,<br />

DE 10H À 18H<br />

Plus de quarante-six exposants vous attendent pour vous présenter plus de deux cents<br />

trente marques. Vous en découvrez un apercu dans les pages de ce <strong>magazine</strong>. Chaque<br />

année, de nouveaux noms, de nouvelles griffes s’y ajoutent. Sur de plus petits stands, des<br />

écoles et des instituts de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre vous permettront de découvrir<br />

les formations permettant un accès aux métiers de la bijouterie-joaillerie et de l’horlogerie.<br />

La théorie sera illustrée par des démonstrations et des ateliers en direct. L’espace dédié aux<br />

conférences vous attend, à l’écart du grand hall, pour assister à une série de colloques et<br />

d‘exposés. En voici un apercu :<br />

- “Les assurances pour bijoutiers et le marché de l’assurance en général” par<br />

Guillaume Ubaghs, Chief Executive Officer, Anglo Belge Special Risks<br />

- “Artisanat et créativité... rentables pour le secteur bijoutier ?” par Hans Sonnaert, Bijoutiercréateur<br />

et chargé de cours en orfèvrerie et conception de bijoux<br />

- “Le diamant synthétique” par Marleen Bouman, Research scientist, HRD Antwerp<br />

- “La législation spécifique au secteur” par Marie-Christine Heeren,<br />

Secrétaire générale Ars Nobilis<br />

- “Oro Tempo, l’évolution de la plate-forme en ligne” par Eric Döhnert, CEO OROTEMPO<br />

A cela s’ajouteront bien d’autres thématiques propres au secteur. Impossible de les citer<br />

toutes ici. Les conférences se donneront en français, en néerlandais et en anglais. Signalons<br />

aussi la présence au salon OROTEMPO du Fossil Group Belgium : l’occasion unique d’une<br />

rencontre entre le groupe et ses clients.<br />

Pour plus d'infos sur le salon, consultez event.orotempo.be<br />

Nog vele andere thema’s die betrekking hebben op de sector, zullen er aan bod komen.<br />

De lezingen worden beurtelings in het Nederlands, het Frans en het Engels gegeven. Ook<br />

de Fossil Group Belgium zal aanwezig zijn op de vakbeurs en een toelichting geven aan<br />

zijn klanten.<br />

Meer info over de vakbeurs: event.orotempo.be<br />

32 33


AANKONDIGINGEN ARS NOBILIS LEDEN<br />

ANNONCES MEMBRES ARS NOBILIS<br />

ARS NOBILIS<br />

LEDEN / MEMBRES<br />

2 & 3 SEPTEMBER/SEPTEMBRE<br />

UURWERKMAKER GEVRAAGD<br />

DEPOOTER Hasselt, OMEGA Service Centre, is op zoek naar een<br />

uurwerkmaker M/V, ervaring is een vereiste. Vergoeding en uren<br />

overeen te komen. Gelieve met uw CV contact op te nemen via<br />

mail, depooter@edpnet.be<br />

COMMERCIEEL AGENT<br />

GEVRAAGD<br />

Wij zoeken een commercieel agent retail in Vlaanderen<br />

en Wallonië/Brussel voor de firma Designer Europe, Rue<br />

de la Procession 61, 1310 La Hulpe. Indien geïnteresseerd,<br />

contacteer Marc Menhams op 02/652.01.52<br />

of via mail marc@designereurope.com. Meer informatie<br />

vindt u op de site www.designereurope.com<br />

OVER TE NEMEN: Juwelier regio Zaventem<br />

Omvat winkel, groot aanpalend woonhuis, tuin en garage. Alles in<br />

zeer goede staat. Overname met of zonder stock.<br />

Interesse? T 0475/59.56.78<br />

A REMETTRE: Bijouterie-horlogerie située à<br />

1km de Charleroi<br />

Pour fin de carrière. Avec ou sans stock. Magasin 80 m 2 , atelier,<br />

bureau. Avec bonne clientèle, nombreux aménagements. Logement<br />

complet, 3 chambres, avec parc arboré. Contact: T 0477/74.03.92<br />

Voor meer informatie over jong<br />

afgestudeerden op zoek naar een job als<br />

goudsmid of uurwerkmaker, contacteert<br />

u het best – Pour plus d’informations<br />

sur les jeunes diplômés à la recherche<br />

d’un emploi dans la bijouterie,<br />

l’orfèvrerie ou l’horlogerie, contactez:<br />

• Stedelijk Lyceum Meir, Antwerpen, Mevr. Lydia Segers<br />

- Technisch Adviseur, T 0473/31.67.26<br />

• TNA - Londenstraat, Antwerpen, Dhr. Luc Verhulst<br />

- Coördinator, T 0485/40.95.90<br />

• IATA, Namur, Mme. Caroline Destrée, responsable de la<br />

section horlogerie, T 081/25.60.60 et M. Stéphane<br />

Blanpain, coordinateur sections bijouterie et horlogerie,<br />

T 081/25.60.69<br />

INTERNATIONAL SALES MANAGER<br />

GEVRAAGD<br />

KOMONO, een internationale ‘brand’ die hedendaagse uurwerken en optiek-producten ontwerpt<br />

en produceert, zoekt voor de hoofdzetel in Zwijndrecht een internationale salesmanager voor een<br />

sleutelpositie in de wereldwijde expansie van KOMONO. De functie omvat het beheer van de relaties<br />

met de internationale distributeurs over de hele wereld, met als doel de snelle groei te faciliteren en<br />

consolideren. Een zeer goede kennis van het Engels is essentieel, evenals excellente commerciële,<br />

analytische, plannings-, en interpersoonlijke vaardigheden. En ook zin voor initiatief en creatieve<br />

‘problemsolving’ worden gewaardeerd. Meer informatie op www.komono.com/knowledge/jobs.<br />

CV en een gemotiveerde brief worden verwacht via work@komono.com<br />

INTERNATIONALE FREELANCE SALES<br />

MANAGER GEVRAAGD<br />

Voor de exclusieve Wouters & Hendrix Gold collecties zijn we op zoek naar een gemotiveerde<br />

en dynamische salesmanager met affiniteit voor de ontwerpen en appreciatie voor het<br />

universum van W&H. Met een belangrijke rol in de ontwikkeling van Wouters & Hendrix<br />

Gold binnen het juwelierssegment, ben je verantwoordelijk voor het aanbrengen van<br />

nieuwe klanten, de regelmatige opvolging en het leveren van een uitstekende service.<br />

Noodzakelijk: min. 3 jaar ervaring in sales in het juwelierssegment, commercieel inzicht,<br />

goede marktkennis, target-gerichtheid, oog voor merchandising & service, NL/FR/ENG,<br />

flexibiliteit en een energieke, verzorgde uitstraling.<br />

Aanbod: een uitdagende functie in een creatief Belgisch bedrijf met handwerk als<br />

handelsmerk en een dynamisch team. Gelieve CV en contact gegevens te sturen aan<br />

info@wouters-hendrix.com<br />

STOCKVERKOOP JUWELEN, ROBIJNEN, SAFFIEREN<br />

EN DIAMANTEN<br />

Dayekh Jewellery sluit de deuren van haar juwelenafdeling en is daarom overgegaan tot stockverkoop<br />

van juwelen en edelstenen aan kostprijs. Voor meer informatie: Tarek Dayekh, sales manager,<br />

T 0486/ 241 130 en T 03/ 226 11 91, Appelmanstraat 25, winkels nr°23-26, <strong>2018</strong> Antwerpen.<br />

VENTES DE STOCK EN BIJOUX, RUBIS, SAPHIRS ET DIAMANTS<br />

Dayekh Jewellery ferme les portes de son département bijoux et a commencé le processus de la vente<br />

de ses stocks en bijoux et pierres précieuses à prix de revient. Pour plus d’informations :<br />

Tarek Dayekh, sales manager, T 0486/ 241 130 et T 03/ 226 11 91, Appelmanstraat 25,<br />

boutiques nr°23-26, <strong>2018</strong> Anvers.<br />

TE KOOP<br />

WEGENS STOPZETTING ZAAK: 3 kolom vitrinekasten in perfecte staat en een assortiment presentatiebustes<br />

voor kettingen en hangers in wit en zwart. Te bevragen bij: Goudsmederij Verelst B.V.B.A,<br />

Pasbrugstraat 1, 2800 Mechelen, T 015 55 02 90 en 0475 47 46 12. Email: serge.verelst@skynet.be<br />

35


BLOGGER OP DE ROOSTER<br />

That warm glow you get when someone special shows their appreciation.<br />

When their gift shouts: I see you; the real you. And I love you.<br />

WATCHMESPOT<br />

Hij is student, horlogefanaat en blogger. Brengt met zijn camera horlogedragers in het vizier. En neemt geen blad voor de mond op zijn gretig gelezen<br />

blog en Instagram. Wij vroegen de jongeling naar zijn passie voor watchspotting, het verhaal achter Watchmespot en de redenen voor het succes.<br />

Etudiant et blogueur, il avoue être un grand fan de montres. Sa spécialité ? Photographier les montres au poignet de leur possesseur. Et poster des<br />

commentaires “sans filtre” sur son blog et son Instagram très suivis. Nous lui avons demandé de nous parler de sa passion pour le watchspotting<br />

(littéralement : repérage de montres), de son blog Watchmespot et des raisons de son succès.<br />

www.blush-jewels.com<br />

prijzen vanaf €29,- tot €349,- / prix: de 29 € à 349 €<br />

Blush is een merk van Venson Gold B.V. Voor meer informatie info@vensongold.com / Blush est une marque de Venson Gold B.V. Pour plus de renseignements: info@vensongold.com<br />

In Belgie werken wij samen met het agentschap Roos & Nijs bvba. Voor meer informatie info@roos1835.com / En Belgique, nous collaborons avec l'agence Roos & Nijs bvba. Pour plus de renseignements: info@roos1835.com<br />

THAT’S ENTERTAINMENT!<br />

M.S. is een bescheiden jongen. Terwijl veel populaire bloggers graag in de spotlights<br />

staan, blijft hij op de achtergrond. Watchmespot heeft duizenden enthousiaste volgers.<br />

Toch weten weinigen wie hij is … en dat wil hij graag zo houden. Zijn enige doelstelling:<br />

mensen entertainen. Met (hilarische) vertellingen over watchspotting in the wild en zijn<br />

ongezouten mening over merken en modellen.<br />

VERNIEUWERS MET EEN HOEK AF<br />

M.S. droeg van kindsbeen af horloges. Later ging hij research doen: wie zijn de spelers<br />

aan het horlogefirmament, wie houdt van welke modellen en waarom, … Zijn eerste<br />

crush was een vintage Omega, voor een prikje op de kop getikt. Vandaag valt hij voor<br />

onafhankelijke merken zoals MB&F, Konstantin Chaykin, Urwerk, De Bethune, …<br />

Ze ontwerpen vanuit bezieling, innoveren en trappen al eens op tenen.<br />

KNAPPE KLASSIEKERS<br />

Ook voor iconische horloges heeft M.S. een boontje. Zoals de Rolex Submariner, of<br />

de Patek Nautilus die quasi ongewijzigd is sinds 1976 en waarvoor nog altijd lange<br />

wachtlijsten bestaan. Ook Omega blijft hem bekoren. Wat die klassiekers gemeen hebben<br />

is een rijke geschiedenis en geniale marketing, een archetypische uitstraling en behoud<br />

van waarde. Al vindt M.S. het wel jammer dat hij ze zich (nog) niet kan veroorloven …<br />

THE STORY BEHIND THE WATCH<br />

De blogger graaft graag naar de reden voor de aanschaf, vooral bij exclusieve of<br />

vintagemodellen die geen impulsaankopen zijn. Er schuilen verhalen achter die de<br />

blogger wil delen met zijn lezers. Dat zijn trouwens niet noodzakelijk connaisseurs. De<br />

luchtige toon, sappige story’s en gedurfde knipogen garanderen gewoon heerlijk leesvoer.<br />

VIRTUELE SPEELTUIN<br />

De guitige schrijfstijl wordt goed gesmaakt, al raakt M.S. soms een gevoelige snaar.<br />

Jammer voor de ‘ontvanger’ als die niet tegen lichte spot kan. Instagram is voor M.S. het<br />

gedroomde medium met een gigantische community van horlogeliefhebbers. Je passie<br />

delen met gelijkgestemden vindt hij fantastisch, net zoals positieve feedback krijgen van<br />

iemand die ertoe doet in het wereldje. Na zijn artikel over Theo&Harris (dealer van vintage<br />

horloges) deelde oprichter Christian Zeron het met zijn klanten en netwerk. Resultaat: een<br />

resem nieuwe Amerikaanse volgers.<br />

37


UN BLOGEUR SUR LE GRIL<br />

CAPTAIN AMERICA ON BOARD<br />

Om een afspraak te maken met Romain Gauthier op Baselworld, had M.S. contact met<br />

communicatiemanager Steven Rogers: toevallig ook de naam van Captain America. In zijn<br />

artikel schreef M.S. dat hij door het dolle heen was om zijn jeugdheld te ontmoeten. De<br />

reactie van Rogers: “Sorry dat ik mijn schild en masker niet door de security kreeg.” Subliem,<br />

motiverend en het ultieme bewijs dat clichés zoals ‘horlogemakers zijn saaie grijze mannen<br />

met labojassen’ geen steek houden.<br />

HOBBY MET IMPACT<br />

Watchmespot pakt uit met toffe teksten én fraaie plaatjes. M.S. leerde de kneepjes van de<br />

macrofotografie al doende en met wat hulp van YouTube. Leuk om te weten: hij schrijft,<br />

bewerkt en post alles via iPhone en iPad. Zo werkt hij waar en wanneer hij wil. Bovendien<br />

slagen computers tilt in zijn omgeving, vertrouwde hij ons toe. Of hij zelf altijd een horloge<br />

draagt? Absoluut! Een outfit zonder horloge is niet áf. Op de vraag naar zijn toekomstplannen,<br />

antwoordt M.S. dat hij er stiekem van droomt om een inkomen te vergaren met zijn blog.<br />

Ondertussen geniet hij – en wij met hem – met volle teugen van zijn hobby.<br />

---<br />

THAT’S ENTERTAINMENT!<br />

M.S. est un garçon modeste. Alors qu’on ne compte plus les blogueurs stars qui recherchent<br />

la lumière, lui aime rester dans l’ombre. Watchmespot compte pourtant des milliers de<br />

followers enthousiastes. Or, peu d’entre eux savent qui est M.S., et il ne tient pas à ce que<br />

cela change. Son objectif : divertir à coup de posts (hilarants) sur le watchspotting in the<br />

wild, façon reportage animalier, et donner des avis tranchés sur les marques et les modèles.<br />

NOVATRICES ET EXCENTRIQUES<br />

M.S. porte des montres depuis son enfance. Plus tard, il s’est mis à faire des recherches :<br />

sur les acteurs de luxe du secteur, sur les personnalités arborant tel ou tel modèle, et sur<br />

leurs motivations… Son premier coup de cœur est allé à une Omega vintage, acquise à prix<br />

doux. Aujourd’hui, il préfère les marques indépendantes, comme MB&F, Konstantin Chaykin,<br />

Urwerk, De Bethune… Des griffes confidentielles qui innovent, défrichent le terrain et ne<br />

manquent jamais d’inspiration.<br />

GRANDS CLASSIQUES<br />

Mais M.S. avoue aussi un faible pour certains modèles iconiques.<br />

Notamment la Rolex Submariner ou la Patek Nautilus, quasi inchangée<br />

depuis 1976 et qui fait l’objet de longues listes d’attente. Omega le séduit<br />

toujours. Ces classiques ont en commun un riche passé et une approche<br />

marketing géniale, un rayonnement archétypal et une valeur instrinsèque.<br />

Avec un bémol : M.S. regrette de ne pas (encore) pouvoir se les offrir…<br />

L’HISTOIRE DERRIÈRE LA MONTRE<br />

Le blogueur aime s’interroger sur les motivations des collectionneurs et<br />

amateurs de garde-temps, de modèles rares ou vintage, très loin des<br />

achats impulsifs. En général, il découvre une histoire cachée qu’il fait<br />

partager à ses followers. Précisons que ceux-ci ne sont pas forcément des<br />

connaisseurs avertis mais le ton léger, les récits juteux et les clins d’œil<br />

audacieux garantissent un plaisir de lecture qui peut devenir addictif.<br />

TERRAIN DE JEUX VIRTUEL<br />

Ce style malicieux et piquant plaît, même si M.S. touche parfois une corde<br />

sensible. Dommage pour ceux qui n’auraient pas le cuir assez dur…<br />

Instagram constitue pour lui le réseau idéal pour entrer en contact avec<br />

une vaste communauté d’amateurs de montres. M.S. s’émerveille de<br />

pouvoir partager sa passion avec d’autres et de recevoir en retour les<br />

réactions de personnes qui compte dans l’univers de l’horlogerie. Après<br />

son article consacré à Theo&Harris (entreprise US spécialisée dans les<br />

montres vintage), le fondateur, Christian Zeron, n’a pas hésité à partager la<br />

publication auprès de ses clients et de son réseau. Résultat pour M.S. : une<br />

flopée de nouveaux followers aux Etats-Unis.<br />

CAPTAIN AMERICA<br />

Pour prendre rendez-vous avec Romain Gauthier à Baselworld, M.S. a<br />

contacté Steven Rogers, le directeur de la communication : or il se trouve<br />

que Steven Rogers est aussi le nom de… Captain America ! Dans son<br />

article, M.S. avoue rêver de rencontrer son héros de jeunesse. La réaction<br />

de Steven Rogers ne s’est pas fait attendre : “Navré que la sécurité n’ait pas<br />

accepté mon bouclier et mon masque.” Sublime et motivant ! La preuve,<br />

s’il en fallait une, que les horlogers n’ont rien de “gars tristouilles en blouse<br />

de laborantin”.<br />

UN HOBBY QUI TAPE JUSTE<br />

Watchmespot séduit par ses textes soignés et ses photos léchées. M.S.<br />

a appris la macrophotographie sur le tas et avec l’aide de YouTube. Bon à<br />

savoir : il rédige ses textes, travaille ses photos, puis les poste depuis son<br />

iPhone ou son iPad. Ce qui lui permet de réagir partout et à tout moment. Un<br />

ordinateur se fondrait nettement moins dans son environnement, reconnaîtil.<br />

Porte-t-il lui-même une montre en permanence ? Mais oui ! Sans montre,<br />

une tenue n’est pas achevée, estime-t-il. Et quid de ses projets d’avenir ?<br />

M.S. répond tout de go qu’il aimerait vivre de son blog. En attendant, il<br />

profite pleinement de son hobby – et nous avec lui.<br />

www.watchmespot.com<br />

38


VINCENT GAYE COMPANY<br />

VERWERFT VERSATO<br />

Het is ongetwijfeld het nieuws van het jaar in de Belgische juwelen- en horlogesector. Distributeur Vincent Gaye Company<br />

neemt retailer Versato over. De redenen: een jarenlange vriendschap, maar ook en vooral een mooie opportuniteit.<br />

VINCENT GAYE COMPANY<br />

REPREND VERSATO<br />

C’est incontestablement la nouvelle de l’année pour le secteur de la bijouterie et de l’horlogerie de notre pays. Le distributeur Vincent Gaye<br />

Company reprend le retailer Versato. Deux raisons ont dicté l’opération : une longue amitié mais aussi et surtout une belle opportunité.<br />

MANNEN MET PLANNEN<br />

Toen vertegenwoordiger in horlogerie Vincent Gaye in 1978 besloot een eigen zaak op te<br />

starten, wist hij heel goed waar hij aan begon. Hij had geleerd dat een visie cruciaal was en<br />

dat hij zich moest omringen met mensen die deze met hem deelden. Het was het tijdperk<br />

waarin de hippe en toegankelijke Japanse kwartshorloges de dure, klassieke Zwitserse<br />

uurwerken zware concurrentie begonnen aan te doen. Hij besloot in zee te gaan met<br />

Ricoh, dat toen nog een horlogeafdeling telde. Snel kwam daar ook het merk Raymond<br />

Weil bij, waarmee de Vincent Gaye Company echt van start ging. Het principe waarmee<br />

het bedrijf echt groot werd was echter de verdeling van merken onder licentie. Het eerste<br />

werd Benetton, toen de grote concurrent van Swatch. Al gauw volgden Esprit en Guess,<br />

nog steeds partners van het bedrijf, en tal van andere brands.<br />

Ondertussen was ook Dirk Devuyst gestart met zijn winkelketen onder de naam Versato.<br />

Toen Dirk besloot dat het tijd was om van een welverdiend pensioen te gaan genieten,<br />

knoopte hij gesprekken aan met verschillende potentiële kandidaten uit binnen- en buitenland.<br />

Na lang wikken en wegen bleek een akkoord met Vincent Gaye Company de beste<br />

optie. De doorslaggevende factoren voor het akkoord waren de unieke aanpak en toekomstvisie<br />

van Vincent Gaye Company. “En uiteraard het wederzijds respect en vertrouwen dat<br />

we samen hebben opgebouwd”, aldus een tevreden Vincent Gaye.<br />

EEN VERDELER MET EEN UNIEKE AANPAK<br />

Vincent Gaye Company, centraal in de markt gelegen in Eigenbrakel, is de enige verdeler<br />

in België en Luxemburg met een volledig eigen pakket aan services: verkoop en marketing,<br />

maar ook logistiek en een dienst naverkoop. Deze voor de Belux unieke manier van<br />

werken zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld meerdere keren per jaar interne opendeurdagen<br />

kunnen worden georganiseerd, naast opleidingen voor het personeel van de winkels. De<br />

jongste jaren heeft Vincent Gaye Company ook met succes een nieuw soort van partnership<br />

aangeboden aan zijn klanten, dat hen uitstekende verkoopresultaten oplevert. Een<br />

van de grote troeven is het informatica- en beheersysteem, dat ervoor zorgt dat de herbevoorrading<br />

perfect geregeld wordt. “Wij staan onze klanten bij in de opbouw van hun<br />

aanbod en zorgen ervoor dat de bestsellers zo goed mogelijk in de kijker worden geplaatst,<br />

zodat de rotatie aanzienlijk verhoogt”, vertelt brand manager Fedora Gaye. “Wie ons advies<br />

volgt ziet zijn omzet gestaag stijgen. En we spreken hier over een double digit groei.”<br />

SAMEN STERK<br />

Of de huidige klanten deze overname niet als concurrentieel voor henzelf gaan beschouwen?<br />

“Wel integendeel”, weet Hubert Janvier, algemeen directeur van Vincent Gaye Company.<br />

“Ten eerste worden de vennootschappen uiteraard volledig gescheiden. Ten tweede<br />

zal deze operatie ons een groter inzicht bieden in de logica van de retailers, wat alle<br />

klanten ten goede zal komen. Ten derde vermijden we zo dat Versato overgenomen wordt<br />

door een buitenlandse keten die de markt zou ontwrichten door zich in het buitenland te<br />

bevoorraden. Er zit dus tegelijk ook een defensief aspect aan deze overname. We zijn liever<br />

zelf een speler in het gebeuren dan dit te moeten ondergaan.”<br />

OMNICHANNEL ALS GARANTIE VOOR DE TOEKOMST<br />

Of de grote concurrent dan het internet is, in deze tijden van sterke sociale media? Hubert<br />

Janvier meent van niet: “Internet kan ons ook mogelijkheden bieden. Naast traditionele<br />

horlogerie en merken onder licentie brengen wij ook nieuwe brands, zoals Paul Hewitt<br />

en Rosefield, die zeer aanwezig zijn op sociale media en zo voor nieuwe mogelijkheden<br />

zorgen voor verdelers en retailers. We merken dat een heleboel mensen deze merken toch<br />

het liefst in een fysieke winkel gaan kopen, ondanks het feit dat ze ook op het net beschikbaar<br />

zijn. De cijfers wijzen uit dat zo gauw de kruissnelheid is bereikt, de online verkoop<br />

nog 20% bedraagt, terwijl de overige 80% aan de man wordt gebracht in traditionele<br />

winkels. Het probleem, en dat is zeker niet alleen eigen aan de juwelensector, is eerder<br />

dat er geen Belgische webspelers bestaan, waardoor de Belgische online shoppers voor<br />

hun aankopen alleen maar op buitenlandse sites terechtkunnen. We denken wel degelijk<br />

dat de toekomst in omnichannel ligt, waardoor de shopper zowel online als offline kan<br />

genieten van een shoppingbeleving die aantrekkelijke fysieke verkooppunten combineert<br />

met een online service.”<br />

WERK AAN DE WINKEL<br />

Als we hen vragen wat hun prioriteiten zijn, is het antwoord duidelijk: “Leren, we gaan<br />

eerst en vooral heel veel leren. Versato heeft een sterk team dat zijn competenties bewezen<br />

heeft en waarop we kunnen steunen. De retail zit vandaag in een belangrijke overgangsperiode.<br />

We gaan niet voor een totale revolutie, maar denken wel dat we dankzij<br />

de combinatie van nieuwe middelen en de kracht van het Versato-team heel mooie<br />

vooruitzichten hebben.”<br />

DES HOMMES AMBITIEUX<br />

Lorsqu’en 1978 Vincent Gaye, représentant en horlogerie, décidait de créer sa propre<br />

entreprise, il savait très bien où il allait. Il avait appris que s’il était impératif d’avoir une vision,<br />

il fallait aussi savoir s’entourer de personnes qui la partageaient. C’était l’époque où<br />

les montres à quartz japonaises, branchées et accessibles, commençaient à mener la vie<br />

dure aux montre suisses, classiques et nettement plus chères. Il décida de travailler avec<br />

Ricoh qui, fin des années 70, possédait encore un département horlogerie. Si l’arrivée<br />

rapide de la marque Raymond Weil donna un élan décisif à la Vincent Gaye Company, ce<br />

qui lui a permis de réellement se développer, c’est la volonté de se concentrer sur la distribution<br />

de marques sous licence, tout d’abord Benetton, principal concurrent de Swatch,<br />

puis Esprit et Guess qui sont toujours partenaires de l’entreprise, avec de nombreuses<br />

autres marques.<br />

De son côté, Dirk Devuyst avait lancé sa chaîne de magasins sous l’enseigne Versato.<br />

Lorsque Dirk décida qu’il était temps pour lui de profiter d’une retraite bien méritée, il s’est<br />

tourné vers différents candidats potentiels en Belgique et à l’étranger. C’est après un long<br />

processus qu’un accord avec Vincent Gaye Company est petit à petit devenu l’une des<br />

pistes les plus sérieuses. Ce qui a définitivement fait pencher la balance, c’est la vision<br />

du futur de Vincent Gaye Company. « Bien entendu, le respect mutuel et la confiance que<br />

nous avons l’un envers l’autre ont également largement joué », déclarait un Vincent Gaye<br />

très souriant.<br />

UN DISTRIBUTEUR DE REFERENCE<br />

Avec son siège de Braine L’Alleud idéalement situé au centre du marché, Vincent Gaye<br />

Company est l’unique distributeur en Belgique et Luxembourg qui intègre tous les services<br />

de distributeur (ventes, marketing, logistique et SAV intégrés). Cette organisation unique<br />

dans le Belux permet par exemple d’organiser des portes ouvertes internes plusieurs fois<br />

par an, ou encore des formations pour le personnel des magasins. Ces dernières années,<br />

Vincent Gaye Company a proposé avec succès un nouveau partenariat à ses clients qui<br />

a donné d’excellents résultats au niveau des ventes de ses clients. L’un de ses grands<br />

atouts est son système informatique et de gestion qui permet un suivi optimal des réassorts.<br />

« Nous aidons nos clients à développer leur offre et à donner le plus de visibilité<br />

possible aux best-sellers pour finalement augmenter les rotations », explique Fedora Gaye,<br />

Brand Manager. « Les magasins qui suivent nos conseils voient leur chiffre d’affaires augmenter<br />

régulièrement. Et nous parlons d’une croissance à deux chiffres. »<br />

PLUS FORT ENSEMBLE<br />

Les clients actuels ne risquent-ils pas de considérer cette acquisition comme une menace<br />

concurrentielle pour leurs affaires ? « Bien au contraire », répond Hubert Janvier, Directeur<br />

Général de Vincent Gaye Company. « D’abord, les deux entreprises seront parfaitement<br />

distinctes. Ensuite, cette opération nous permettra d’avoir une meilleure compréhension<br />

de la logique du commerçant, ce qui profitera à tous les clients. Enfin, et c’est l’une<br />

des raisons de cette opération, nous évitons que Versato ne soit repris par une chaîne<br />

étrangère qui déstabiliserait le marché et s’approvisionnerait à l’étranger. Sur ce plan,<br />

il faut donc considérer l’aspect défensif de cette prise de contrôle. Nous préférons nous<br />

poser en acteur du marché plutôt que de subir les événements. »<br />

L’OMNICHANNEL, UNE GARANTIE POUR LE FUTUR<br />

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, internet n’est-il pas devenu le principal<br />

concurrent ? « Internet peut être également une opportunité », estime Hubert Janvier. « Car<br />

à côté de l’horlogerie traditionnelle et des marques sous licence, de nouvelles marques<br />

comme Paul Hewitt ou Rosefield, très présentes sur les réseaux sociaux, ont ouvert de<br />

nouvelles opportunités pour les distributeurs et les bijoutiers. On constate que de nombreux<br />

clients préfèrent acheter ces marques dans des magasins physiques bien qu’elles<br />

soient disponibles également sur internet. Les chiffres montrent que, dès que la vitesse<br />

de croisière est atteinte, les ventes en ligne plafonnent à 20% et que les 80% restants reviennent<br />

aux magasins physiques. Le problème, qui n’est pas spécifique au secteur de la<br />

bijouterie, est plutôt l’absence d’acteur internet belge, ce qui conduit les consommateurs<br />

belges à acheter nos produits sur des sites étrangers. Nous pensons que l’avenir est à<br />

l’omni-channel, qui permettra au consommateur d’avoir une expérience shopping online/<br />

offline combinant des points de vente physiques attrayants et service online. »<br />

DU PAIN SUR LA PLANCHE<br />

Quand on les interroge sur leurs priorités, la réponse fuse : « Apprendre, nous allons commencer<br />

par beaucoup apprendre. Versato a des équipes performantes qui ont démontré<br />

leurs compétences et sur lesquelles nous allons nous appuyer. Le retail connaît aujourd’hui<br />

une transformation importante. Nous n’allons pas révolutionner les choses, mais<br />

nous pensons qu’avec de nouvelles ressources et les compétences des équipes de Versato,<br />

nous avons de belles opportunités à saisir. »<br />

40


YOUR WRIST VERSUS THE WORLD<br />

Bloch & Co n.v.<br />

Juwelen, diamant & kleurstenen<br />

Joaillerie, diamant & pierres de couleur<br />

FĒNIX ® 5 PLUS SERIES<br />

© <strong>2018</strong> Garmin Ltd. or its subsidiaries.<br />

5X PLUS<br />

THE PREMIUM MULTISPORT GPS WATCH<br />

WITH MUSIC, GARMIN PAY AND MAPPING.<br />

www.bloch-and-co.be<br />

blochenco@skynet.be • 03/234 37 17


VERZEKERINGEN JUWELIERS<br />

VERZEKEREN IS EEN MUST, MAAR NIET<br />

ZO EVIDENT<br />

ETRE BIEN ASSURÉ : UN MUST QUI N’A RIEN<br />

D’UNE ÉVIDENCE<br />

Juweliers, speciaalzaken voor luxe-horloges of een combinatie van beiden, verschijnen helaas met de regelmaat van de klok in de media<br />

omdat ze het slachtoffer werden van criminele feiten. Inbraak, diefstal, vandalisme,… elke vorm van criminaliteit gaat gepaard met een<br />

grote materiële en financiële schade, om nog te zwijgen over de morele gevolgschade bij uitbater en medewerkers.<br />

Les bijoutiers et les spécialistes de l’horlogerie de luxe, et tous ceux qui combinent les deux secteurs, apparaissent hélas régulièrement<br />

dans les médias en tant que victimes d’actes criminels : cambriolages, vols à l’étalage, vandalisme… Chaque forme de criminalité<br />

s’accompagne de dégâts matériels et financiers importants, sans parler du traumatisme psychologique pour le gérant et son personnel.<br />

Het afsluiten van een verzekering die zo goed mogelijk de in te schatten<br />

risico’s dekt is dan ook absoluut noodzakelijk. “Elke juwelier heeft het recht om<br />

zich te verzekeren” stelt Meester Paul-Henry Delvaux, advocaat-vennoot bij Janson<br />

Baugniet, een multidisciplinaire advocatenassociatie met vier kantoren in België.<br />

“Anderzijds heeft elke verzekeringsmaatschappij het recht om het te verzekeren<br />

risico te weigeren en/of bepaalde voorwaarden op te leggen alvorens een polis af<br />

te sluiten”.<br />

Dat geldt zelfs voor verplichte verzekeringen, zoals bv. de BA-verzekering voor<br />

autobestuurders. Om de ‘uitgesloten’ bestuurders alsnog aan de verplichte<br />

verzekeringspolis te helpen is er door de Belgische verzekeraars een pool opgericht<br />

waarmee het verhoogde risico van de uitgesloten bestuurder gedeeld wordt over<br />

verschillende maatschappijen.<br />

wordt het te verzekeren risico getaxeerd, om vervolgens een op maat gemaakte polis<br />

uit te werken. Het risico wordt verdeeld door een aantal verzekeringsmaatschappijen<br />

die zich in een ‘syndicaat van onderschrijvers’ verzamelen voor het specifieke te<br />

verzekeren onderwerp. “Dit soort verzekeringswijze wordt ook toegepast voor het<br />

verzekeren van waardevolle goederen als vliegtuigen en schepen” vult Meester<br />

Paul-Henry Delvaux aan. “Maar het hoeft niet altijd om goederen te gaan, ook het<br />

verzekeren van ongewone schaderisico’s als cyberaanvallen of diefstal van unieke<br />

technologische ontwikkelingen kan tot de mogelijkheden behoren”.<br />

Voor juweliers bestaat er een ‘Jewelers block policy’, een soort gestandaardiseerde<br />

verzekeringspolis voor de sector. Lloyd’s of London beschikt sinds 1 januari 1994<br />

over een Belgische vestiging en er zijn ook een aantal geaccrediteerde Lloyd’s<br />

brokers in België.<br />

Whisper<br />

it loud<br />

OVER DE GRENZEN<br />

Juweliers zijn niet verplicht een verzekering te onderschrijven, maar doen dat uiteraard<br />

best wel op eigen initiatief. België is een klein landje en de te verzekeren risico’s<br />

bij juweliers vertegenwoordigen grote bedragen. Het principe van verzekeringen is<br />

een soort mutualiteit, waarbij vele verzekeringnemers samen premies betalen voor<br />

de dekking van een relatief beperkt risico binnen de verzekerde groep. Door de<br />

verdeling van het risico over een zo groot mogelijk aantal participanten, blijft het<br />

reële risico voor de verzekeraar beperkt, wat de polissen betaalbaar moet houden.<br />

Deze werkwijze laat zich niet toepassen bij de juweliers, gezien de disproportie in de<br />

kleine Belgische markt tussen een groot te verzekeren bedrag over een relatief klein<br />

aantal verzekerden. Algemeen kunnen verzekeraars het risico niet aan of zouden ze<br />

daarvoor immense premies moeten opleggen. De enige mogelijkheid is uitwijken<br />

naar het buitenland, waarbij vooral Groot-Brittannië gegeerd is.<br />

Lloyd’s of London is al sinds 1688 de grootste markt van verzekeraars. Het gaat om<br />

een 50-tal toonaangevende verzekeringsmaatschappijen die via 200 geregistreerde<br />

Lloyd’s brokers kunnen aangesproken worden. De werkwijze gaat als volgt: vooreerst<br />

BEWIJSVOERING<br />

In geval van geleden schade stelt zich vrijwel altijd het probleem van de waardebepaling.<br />

Meester Paul-Henry Delvaux: “Juweliers onderschatten heel vaak de waarde<br />

van hun voorraden. De op zich al waardevolle stukken in voorraad kunnen inmiddels<br />

in waarde zijn gestegen. De juwelier heeft finaal enkel zijn eigen boekhouding als<br />

bewijs van de waarde van de aangekochte stukken”.<br />

De verzekering of groep van verzekeraars is niet altijd geneigd om de gedupeerde<br />

juwelier op zijn woord te geloven indien van bepaalde stukken een aankoopbewijs<br />

ontbreekt. “Hoe gedetailleerder de boekhouding wordt gevoerd, hoe groter de<br />

bewijskracht t.o.v. de verzekeraar in geval van schade” beklemtoont Meester Paul-<br />

Henry Delvaux. “Indien zich teveel schadegevallen voordoen kan de verzekeringspolis<br />

worden opgezegd. Bij elk schadegeval kan de polis worden herzien, zullen eventueel<br />

nieuwe beveiligingsmaatregelen worden afgedwongen en/of stukken worden<br />

uitgesloten”.<br />

Goldsmiths who love silver<br />

tisento-milano.com<br />

45


ASSURANCES BIJOUTIERS<br />

area manager Benelux: Mr. Dennet Beks +31.6.12779264 dennet.beks@alfex.ch www.al<br />

Souscrire une assurance capable de couvrir au mieux les risques encourus est<br />

plus que conseillé : c’est une nécessité absolue. “<br />

Chaque bijoutier a le droit d’être assuré”, insiste maître Paul-Henry Delvaux, avocat<br />

associé chez Janson Baugniet, un groupement d’avocats multidisciplinaires qui compte<br />

quatre cabinets en Belgique. “A l’inverse, toute compagnie d’assurances a le droit de<br />

refuser tel ou tel risque à couvrir et/ou d’imposer certaines conditions avant de conclure<br />

une police.”<br />

Ceci est également valable pour les assurances obligatoires, comme la RC pour les<br />

automobilistes. Afin de permettre aux conducteurs “exclus” de pouvoir souscrire malgré<br />

tout à cette assurance incontournable, les assureurs belges ont créé un pool. Grâce à<br />

ce fond commun, le risque accru lié aux “mauvais conducteurs” se trouve partagé entre<br />

plusieurs compagnies.<br />

AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES<br />

Les bijoutiers ne sont évidemment pas obligés de s’assurer, mais il leur est fortement<br />

conseillé de le faire.<br />

La Belgique est un petit pays et la couverture des risques encourus par les bijoutiers<br />

représente vite de très grosses sommes. Chez nous, le principe des assurances<br />

s’apparente à une sorte de mutualité : un maximum d’assurés paient collectivement ds<br />

primes afin de couvrir tels ou tels aléas - relativement limités - au sein de leur groupe.<br />

Ce partage des aléas par un maximum de participants permet de limiter les risques<br />

réels dans le chef de l’assureur, et donc de ne pas faire gonfler le prix des polices.<br />

Cette méthode n’est hélas pas applicable aux bijoutiers. Pourquoi ? Sur le petit marché<br />

belge, la disproportion est trop grande entre les très importants montants à couvrir<br />

et le nombre d’assurés relativement limité. D’une manière générale, les assureurs ne<br />

pourraient pas prendre ce risque, ou ils devraient imposer des primes énormes. La<br />

solution consiste à aller voir à l’étranger, en particulier la Grande-Bretagne.<br />

La Lloyd’s of London concentre depuis 1688 le plus grand marché des assureurs.<br />

Elle regroupe une cinquantaine de compagnies de premier plan auxquelles on peut<br />

faire appel via 200 courtiers inscrits à la Lloyd’s. La procédure se déroule comme<br />

suit : d’abord le risque à assurer est taxé, ensuite on vous propose une police sur<br />

mesure. Un certain nombre de compagnies se partagent le risque et se regroupent en<br />

“syndicat de signataires” pour l’objet à assurer. “Ce type d’assurance est également<br />

adapté à la couverture de biens de grande valeur, tels que les avions et les bateaux”,<br />

précise maître Paul-Henry Delvaux. “Mais il ne concerne pas que des biens matériels,<br />

ce type d’assurance peut aussi couvrir une cyberattaque ou le vol de développements<br />

technologiques particuliers.”<br />

Pour les bijoutiers, il existe une “Jewelers block policy”, une sorte de police d’assurance<br />

standardisée destinée à leur secteur d’activité. La Lloyd’s of London dispose depuis le<br />

1er janvier 1994 d’une branche belge, à laquelle s’ajoutent des courtiers de la Lloyd’s<br />

accrédités en Belgique.<br />

ET LA PREUVE ?<br />

En cas de dommages passés se pose la question de la preuve à apporter. “Les bijoutiers<br />

ont tendance à sous-évaluer la valeur de leur stock”, déclare maître Paul-Henry Delvaux.<br />

“D’autant que certaines pièces peuvent avoir pris de la valeur au fil du temps. Au final, la<br />

seule preuve du prix des montres et des bijoux présents dans le stock se limite souvent<br />

au livre de comptes.”<br />

En l’absence de preuve d’achats de certaines pièces, l’assureur - ou le groupement<br />

d’assureurs - n’est pas toujours enclin à croire le bijoutier sur parole. “Plus la comptabilité<br />

est détaillée, plus les preuves seront jugées solides aux yeux des assureurs”, prévient<br />

maître Paul-Henry Delvaux. “Si trop de vols ou de dégâts surviennent, la police<br />

d’assurance peut être suspendue. En tout cas, cette police pourra revue chaque fois<br />

qu’il sera fait appel à l’assurance, dee nouvelles règles de sécurité seront éventuellement<br />

imposées et/ou certaines pièces exclues de la police.”<br />

46<br />

j oa i l l i e r s d e p u i s 1933<br />

j oa i l l i e r s d e p u i s 1933<br />

Beau, surprenant<br />

et différent<br />

area manager benelux: mr. dennet beks +31.6.12779264<br />

dennet.beks@alfex.ch www.alfex.ch<br />

Visitez-nous<br />

Visitez-nous à<br />

Out<br />

Out<br />

of<br />

of<br />

the<br />

the<br />

Box,<br />

Box,<br />

Utrecht<br />

Utrecht<br />

(NL),<br />

(NL),<br />

16<br />

16<br />

et<br />

et<br />

17<br />

17<br />

Septembre<br />

Septembre |<br />

stand<br />

stand B<br />

055<br />

055 •<br />

www.sanjoya.eu<br />

www.sanjoya.eu


PRESTIGE TIME<br />

DIAMONDS<br />

FOR<br />

EVERYONE<br />

DIAMANTI PER TUTTI<br />

With Diamanti Per Tutti everyone<br />

can enjoy the beauty of diamonds,<br />

not only the happy few.<br />

Photography: Sven Geboers - Realisation: INK the image builders<br />

Model: Joyce - MUA: Eefje Bolsens


PRESTIGE TIME<br />

PRESTIGE TIME<br />

DAVID DAPER<br />

MODERN AND<br />

MINIMALIST<br />

Trendy Swiss Made timepieces for the mobile generation.<br />

50<br />

BUDDHA TO BUDDHA<br />

juwelen uit de Refined collectie / bijoux de la collection Refined


PRESTIGE TIME<br />

REASONS TO<br />

BE HAPPY<br />

SEIKO<br />

53


PRESTIGE TIME<br />

PRESTIGE TIME<br />

VERSATILE<br />

BEAUTY<br />

Inspired by classical elegance in a<br />

fresh, contemporary design with a lot of<br />

respect for the pure cut of the diamond.<br />

BLUSH<br />

54 ROOS 1835<br />

55


PRESTIGE TIME<br />

PRESTIGE TIME<br />

BUDDHA TO BUDDHA<br />

ACCESSORIES<br />

ARE ESSENTIAL<br />

They are the finishing touch of a classy look. You just can’t do without them.<br />

CO88<br />

There are so many beautiful<br />

reasons to be happy. CO88’s<br />

jewels are one of them.<br />

56 57


STYLE O'CLOCK<br />

WATCH<br />

THEM!<br />

1ALFEX<br />

Het nieuwste dameshorloge van Alfex doet<br />

de slogan ‘dare to be different’ eer aan.<br />

De blauwe lederen polsband is elegant op<br />

een eigenzinnige manier. De kern bestaat<br />

uit glitters; de wijzerplaat uit een fraai<br />

radiaalpatroon met satijnlook voor een<br />

oplichtend effect.<br />

La dernière montre dame Alfex en date fait<br />

honneur au slogan “Dare to be different”.<br />

Le bracelet en cuir bleu apporte une touche<br />

d’élégance originale. Le cadran, au pourtour<br />

finement serti de brillants, adopte un<br />

look satiné et un motif radial qui lui apporte<br />

beaucoup de légèreté.<br />

2GARMIN<br />

Deze smartwatch van Garmin combineert een robuust ontwerp<br />

met veelzijdige functies waaronder hartslagmeting, routebepaling,<br />

navigatiesensoren en de mogelijkheid om via een Bluetooth-verbinding<br />

muziek te spelen. Een musthave voor sportievelingen en<br />

avonturiers!<br />

Cette montre connectée, signée Garmin, associe un design robuste<br />

à de multiples fonctionnalités, dont la mesure de la fréquence<br />

cardiaque, un GPS, des capteurs et fonctions de navigation, ainsi<br />

que la possibilité d’écouter de la musique via Bluetooth. Un must<br />

pour les amateurs de course à pied et les aventuriers de tout poil !<br />

carrément carl edmond.<br />

3<br />

De diepblauwe wijzerplaat van Seiko<br />

Presage wenkt naar de oceaan die<br />

eeuwenlang Japan verbond met en tegelijk<br />

ook afschermde van buitenlandse<br />

invloeden zodat tradities ongerept<br />

bleven. Dat geldt ook voor de techniek<br />

‘Shippo-email’ die via de oceaan Japan<br />

bereikte en daar werd vervolmaakt.<br />

SEIKO<br />

Le cadran profond de la Seiko Presage<br />

évoque l’attachement qui lie depuis<br />

toujours le Japon et la grande bleue,<br />

entre océan Pacifique et mer du Japon.<br />

Clin d’oeil aussi à son statut insulaire<br />

qui lui a permis de conserver intactes<br />

ses traditions. Notamment la technique<br />

d’émail Shippô (ou “sept trésors”)<br />

parvenue au Japon via les mers, puis<br />

perfectionnée sur place.<br />

58<br />

D1 MILANO<br />

4<br />

Het Italiaanse D1 Milano vervaardigt horloges met een herkenbare<br />

signatuur: krachtig, onconventioneel en met veel oog voor details. Het<br />

geüpdatete automatische uurwerk P701 pakt uit met cleane lijnen, een<br />

roestvrij stalen polsband en een matzwarte wijzerplaat.<br />

Italiennes en diable, les montres D1 Milano se reconnaissent instantanément<br />

à leurs lignes puissantes, à leur design peu conventionnel et à leur<br />

sens du détail. La nouvelle version du garde-temps automatique P701<br />

séduit par ses lignes nettes, son bracelet en acier et son cadran noir mat.<br />

www.carledmond.com<br />

189 €<br />

GTIME +32 (0)2 658 01 20 - info@gtime.be


ARS NOBILIS<br />

UITNODIGING/INVITATION<br />

AFTERNOON<br />

SPARKLE<br />

MET ARS NOBILIS BIJ DIVA<br />

AVEC ARS NOBILIS CHEZ DIVA<br />

MAANDAG<br />

17 SEPTEMBER<br />

LUNDI<br />

17 SEPTEMBRE<br />

Op maandag 17 september organiseert de Belgische Federatie<br />

voor Juwelen en Uurwerken – ARS NOBILIS een schitterende<br />

‘Afternoon Sparkle’ in het DIVA, Antwerp Home of Diamonds<br />

in Antwerpen. Vanaf 18 uur kan u mee op ontdekkingstocht<br />

in dit boeiende nieuwe diamant- en zilverbelevingscentrum<br />

dat werd ingericht in een prachtig historisch pand achter het<br />

Antwerpse stadhuis.<br />

Le lundi 17 septembre, la Fédération Belge du Bijou et de la<br />

Montre – ARS NOBILIS organise un brillant ‘Afternoon Sparkle’<br />

au DIVA, Antwerp Home of Diamonds à Anvers.<br />

A partir de 18 heures vous pourrez participer à la découverte<br />

de ce passionnant nouveau centre d’expérience autour du<br />

diamant et de l'argent établi dans un magnifique immeuble<br />

historique situé derrière l’hôtel de ville Anversois.<br />

PROGRAMMA/PROGRAMME<br />

18u00 – ontvangst<br />

18u15 – eerste rondleidingen<br />

Vanaf 18u45 – receptie<br />

21u00 – afsluiting<br />

18h00 – accueil<br />

18h15 – premières visites guidées<br />

A partir de 18h45 – réception<br />

21h00 – fin<br />

28. Sept. - 01. Oct.<br />

<strong>2018</strong><br />

www.intergem.de<br />

The NOBLESS gold collection<br />

an elegant lifestyle for all.<br />

WWW.NOBLESS-JEWELS.COM<br />

ARS NOBILIS-leden nemen gratis deel met twee personen. Niet-leden betalen een bijdrage. Meer details volgen in een persoonlijke uitnodiging<br />

die via mail verstuurd wordt. Graag reserveren via mail@arsnobilis.be.<br />

Les membres ARS NOBILIS participeront gratuitement à deux personnes. Les non-membres paieront une contribution.<br />

Plus de détails seront repris dans une invitation personnelle qui sera envoyée par mail.<br />

Merci de bien vouloir réserver via mail@arsnobilis.be.<br />

Met de steun van Anglo Belge Special Risks, XL Insurance en andere sponsors.<br />

Avec le soutien d’ Anglo Belge Special Risks, XL Insurance et d’autres sponsors.


XXX/XXX<br />

ADIN<br />

EXPERTISE ON THE ROAD<br />

Haal meer uit uw zaak met deze commerciële kans!<br />

Optimisez vos affaires grâce à ce service commercial unique!<br />

Elkan Wijnberg, zaakvoerder van Adin Fine Antique Jewellery, is<br />

dé expert in antieke juwelen. Aangezien je expertise makkelijk<br />

kan meenemen, was hij met zijn team ook op Brilliant Foodies,<br />

georganiseerd door het Antwerp World Diamond Centre (AWDC).<br />

Bespoke collection<br />

Wat zoekt een expert in antieke juwelen op zulke evenementen<br />

en festivals?<br />

Adin: “Bij onze eerste editie in het Felixpakhuis en ook in Maasmechelen<br />

Village was ons concept al een succes. Het zijn natuurlijk evenementen<br />

in samenwerking met juweliers en met de nodige publiciteit om een<br />

breed publiek aan te spreken.”<br />

MEER INFORMATIE/PLUS D'INFORMATIONS<br />

ADIN ANTWERP<br />

T. 03 213 65 00 - INFO@ADIN.BE<br />

Welke meerwaarde biedt de expert van dienst zulke organisaties?<br />

Adin: “We hebben gezien dat onze service de deuren opent voor nieuwe<br />

klanten. Voor de mensen is het een curieuzeneuzen moment om de<br />

waarde van hun juwelen te laten schatten. Tegelijkertijd maken ze kennis<br />

met de juweliers van dienst en hun collecties. Die kruisbestuiving bieden<br />

wij aan.”<br />

Hoe gaat die uitbreiding van uw expertise naar verschillende<br />

juweliers dan in zijn werking?<br />

Adin: “In samenspraak met de juwelier kunnen we tal van constructies<br />

uitwerken. Bijvoorbeeld, een actie waarbij bezoekers met de opbrengst<br />

van hun sieradenverkoop aan ons juwelen van de handelaar in kwestie<br />

kunnen kopen. Ook zijn we bereid om anoniem te werken, als in-house<br />

expert van de juwelier. Publiciteit door de organiserende partij is hierbij<br />

wel cruciaal, want onze service is onderdeel van de happening ten<br />

voordele van hun imagebuilding.”<br />

Een origineel concept, lijkt ons?<br />

Adin: “In Europa is dit uniek, maar in Amerika is het gebruikelijk dat een<br />

juwelier experten uitnodigt om zijn zaak in de spotlight te zetten en zo<br />

nieuwe klanten aan te spreken. Vanaf nu kan dit dus ook bij ons.”<br />

Elkan Wijnberg, gérant d’Adin Fine Antique Jewellery, s’affirme comme l’un des plus grands<br />

experts en bijoux anciens. L’expertise ne prenant pas beaucoup de place dans les bagages,<br />

l’homme était présent avec son équipe à Brilliant Foodies, l’événement organisé par l’Antwerp<br />

World Diamond Centre (AWDC).<br />

Que peut apporter ce type d’événement ou de salon à un expert en bijoux anciens tel que vous ?<br />

Adin : “Lors de la première édition, à la Felixpakhuis et à Maasmechelen Village, notre concept avait<br />

déjà remporté beaucoup de succès. Ce type d’événement est toujours organisé en collaboration étroite<br />

avec les bijoutiers. Nous nous assurons qu’ils reçoivent toute la publicité nécessaire pour attirer un large<br />

public.”<br />

Quelle valeur ajoutée un expert apporte-t-il dans ce cadre ?<br />

Adin : “Nous avons veillé à ce que notre service puisse s’adresser à de nouveaux clients. Lorsqu’ils font<br />

expertiser des bijoux, les gens ressentent véritablement un frisson de curiosité. Ils ont aussi l’occasion<br />

de rencontrer les nombreux joailliers présents et de découvrir leurs collections. Nous offrons la possibilité<br />

de cet enrichissement mutuel.”<br />

Vous proposez aux bijoutiers un plus large spectre d’expertise. Comment cela se passe-t-il<br />

concrètement ?<br />

Adin : “Nous pouvons élaborer toutes sortes de schémas, toujours en concertation avec le bijoutier. Par<br />

exemple, permettre aux visiteurs d’acheter chez nous des bijoux vendus par le marchand en question,<br />

grâce au revenu de leurs ventes. Nous sommes prêts à travailler de manière anonyme, en tant qu’expert<br />

in-house pour le bijoutier. La publicité assurée par les organisateurs est cruciale : notre service s’intègre<br />

pleinement dans le happening mis en place au bénéfice de l’image building.”<br />

Il semblerait que ce concept soit assez inédit ?<br />

Adin : “C’est unique en Europe mais, aux Etats-Unis, il n’est pas rare qu’un bijoutier demande à des<br />

experts de l’aider à se mettre en valeur pour qu’il puisse élargir sa clientèle. Désormais, c’est également<br />

possible chez nous.”<br />

62<br />

COME AND DISCOVER OUR<br />

NEWEST COLLECTIONS<br />

AT VICENZA ORO <strong>2018</strong><br />

SEPTEMBER 22 TH - SEPTEMBER 26 TH <strong>2018</strong><br />

HALL 7 - STAND 710


TONY GOETZ NV<br />

TRANSPARANTE EN DEGELIJKE<br />

SERVICE IN UW GOUDZAKEN<br />

UN SERVICE IMPECCABLE ET TRANSPARENT<br />

DANS LE COMMERCE DE L’OR<br />

• Aankoop van oud goud, fi jn goud en andere<br />

edelmetalen aan marktconforme prijzen.<br />

• Smelten van oud goud en staalname in<br />

het bijzijn van de klant.<br />

• Zeer effi ciënte recuperatie van diamanten en<br />

kleurstenen in juwelen met behulp van<br />

chemische processen.<br />

• Het recycleren van metallische resten<br />

zoals vijlsel, werkbankafval, boorsel en<br />

het terugwinnen van edelmetalen uit<br />

lavure, grondvuil, borstels, schuurpapier,<br />

smeltkroezen.<br />

• Tony Goetz staat garant voor een discrete,<br />

veilige en snelle service.<br />

• Al het hoog edelmetaal houdend materiaal<br />

wordt op dezelfde dag verwerkt en uiterlijk<br />

binnen de 48 uur uitbetaald of terug geleverd.<br />

• Verkoop van beleggingsgoud<br />

999.9 in gewichten van 5gr tot 1000gr.<br />

• Onze loketten zijn geopend van maandag<br />

t.e.m. vrijdag van 9u tot 16u30.<br />

• Achat de vieil or, d’or fi n et d’autres métaux<br />

précieux aux prix compétitifs.<br />

• La fonte de vieil or et prise d’échantillon en<br />

présence du client.<br />

• La récupération très effi cace des diamants et<br />

des pierres de couleur dans les bijoux en<br />

utilisant des procédés chimiques.<br />

• Recyclage des résidus métalliques tels que<br />

la limaille, les copeaux, les forures et la<br />

récupération des métaux précieux de la lavure,<br />

les balayures, les brosses, le papier verre et<br />

les creusets.<br />

• Tous les matériaux à teneur élevée en métal<br />

précieux seront traités, payés ou livrés sous la<br />

forme de métal précieux fi n dans les 48 heures.<br />

• Tony Goetz vous donne un service discret,<br />

sûr et rapide.<br />

• Vente d’or d’investissement 999.9 en<br />

lingots de 5gr à 1000gr.<br />

• Nos comptoirs sont ouverts de lundi<br />

jusqu’à vendredi de 9h à 16h30.<br />

TONY GOETZ NV<br />

Jacob Jacobsstraat 58<br />

B - <strong>2018</strong> Antwerpen<br />

T +32 (0)3 232 51 82<br />

F +32 (0)3 233 12 03<br />

info@tonygoetz.com<br />

www.tonygoetz.com<br />

MARKETING l PHOTOGRAPHY l BRANDING<br />

GRAPHIC DESIGN l VIDEO<br />

WEBSITE l DIRECT MAILING l COMMUNICATION<br />

PRINT & ONLINE<br />

WWW.INK-ANTWERP.COM


AGENDA<br />

AGENDA<br />

Let the countdown begin.<br />

JEWELLERY & GEM FAIR,<br />

HONG KONG<br />

14.09.<strong>2018</strong> - 18.09.<strong>2018</strong><br />

22.02.2019 - 25.02.2019<br />

INHORGENTA<br />

München / Munich<br />

02.09.<strong>2018</strong> - 03.09.<strong>2018</strong><br />

ORO TEMPO<br />

BRUSSEL/BRUXELLES<br />

18.01.2019 - 23.01.2019<br />

VINCENZAORO JANUARY<br />

Een must voor iedereen die actief is in de<br />

wereld van de juwelen.<br />

Dé beurs waar luxe, stijl en creativiteit<br />

elkaar ontmoeten en waar u kennis maakt<br />

met de collecties van 2019,<br />

en de nieuwste trends, innovaties<br />

en technieken aan u worden voorgesteld.<br />

Un must pour tous ceux qui sont actifs dans<br />

l’univers du bijou et de la joaillerie. Ce salon,<br />

véritable creuset de luxe, de style et de<br />

créativité, vous permettra de découvrir en<br />

avant-première les collections 2019. L’occasion<br />

aussi de vous familiariser avec les dernières<br />

tendances, innovations et techniques.<br />

SEPTEMBER - SEPTEMBRE<br />

IJL, Londen/Londres<br />

02.09.<strong>2018</strong> - 04.09.<strong>2018</strong><br />

Oro Tempo, Brussel/Bruxelles<br />

02.09.<strong>2018</strong> - 03.09.<strong>2018</strong><br />

Jewellery & Gem Fair, Hong Kong<br />

14.09.<strong>2018</strong> - 18.09.<strong>2018</strong><br />

Out Of The Box, Utrecht<br />

16.09.<strong>2018</strong> - 17.09.<strong>2018</strong><br />

Vicenza Oro, Italië/Italie<br />

22.09.<strong>2018</strong> - 26.09.<strong>2018</strong><br />

Intergem, Idar - Oberstein<br />

28.09.<strong>2018</strong> - 01.10.<strong>2018</strong><br />

NOVEMBER - NOVEMBRE<br />

VOD, Dubai<br />

14.11.<strong>2018</strong> - 17.11.<strong>2018</strong><br />

28.09.<strong>2018</strong> - 01.10.<strong>2018</strong><br />

INTERGEM<br />

2019<br />

JANUARI - JANVIER<br />

SIHH, Genève<br />

13.01.2019 - 17.01.2019<br />

Vicenza Oro, Italië/Italie<br />

18.01.2019 - 23.01.2019<br />

Iedereen die beroepshalve of uit interesse te maken heeft<br />

met mineralen noteert best Intergem al in zijn agenda.<br />

Zeker een bezoek waard, want de Academie voor Mineralogie<br />

voorziet op deze beurs in een grote verscheidenheid<br />

aan mineralen, fossielen, edelstenen, sieraden,<br />

kunstvoorwerpen, instrumenten, gereedschap...<br />

Que les pierres vous intéressent à titre personnel ou professionnel,<br />

notez déjà dans votre agenda les deux dates auxquelles se<br />

tiendra Intergem. Ce salon organisé par l’Académie de Minéralogie<br />

offre une occasion unique d’admirer toutes sortes de<br />

minéraux, de fossiles, de pierres fines et précieuses, de bijoux,<br />

d’objets d’art, d’instruments et autres outils d’artisans.<br />

FEBRUARI - FÉVRIER<br />

Inhorgenta, München/Munich<br />

22.02.2019 - 25.02.2019<br />

MAART - MARS<br />

International Jewellery Show, Hong Kong<br />

28.02.2019 - 04.03.2019<br />

M V M T . C O M<br />

66<br />

INFOS & POINTS DE VENTE : 02/896 93 90<br />

INFOS & VERKOOPSPUNTEN : 02/896 93 90


Naturally draped diamonds<br />

Dentelle Collection by GioMio.<br />

18 kt white gold bracelet and rings with diamonds<br />

www.giomiogioielli.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!