31.08.2018 Views

IJsclub "Ons Genoegen" te Nieuw-Loosdrecht

Reglement voor de Nieuw-Loosdrechtse ijsclub 'Ons Genoegen'.

Reglement voor de Nieuw-Loosdrechtse ijsclub 'Ons Genoegen'.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

.....


RÈGLEMENT<br />

VOOR DE<br />

A. Van de Verecm_iging.<br />

Art. 1.<br />

Er bestaat <strong>te</strong> ~v <strong>Loosdrecht</strong> eene <strong>IJsclub</strong> genaamd<br />

"<strong>Ons</strong> Genoeg en".<br />

Art. 2.<br />

Het Ho o f d d o el der IJs cl u b is : door het<br />

maken van flinke banen, het schaatsenrijden zoo aan·<br />

genaam mogelijk <strong>te</strong> maken.<br />

Art. 3.<br />

Indien de stand der kas zulks toelaat, kan Art. 2<br />

in zoover worden uitgebreid , dat het Bestuur_ kan<br />

beslui<strong>te</strong>n, tot het geven van ijsfees<strong>te</strong>iL


Niemand mag mededingen naar prijzen , of komt<br />

in aanmerking voor levering aan de club <strong>te</strong>nzij hij<br />

een jaar vooraf contributie betaalt.<br />

B. Van de banen der IJ


3<br />

· Art.· 8.<br />

Kinderen van leden beneden den leeftijd van vijftien<br />

jaar, behoeven geene baan ~ gelden <strong>te</strong> betalen.<br />

Zoodra zij ech<strong>te</strong>r dien leeftijd hebben zijn zij verplicht:<br />

Of lid <strong>te</strong>. worden of de gewone baangelden <strong>te</strong><br />

betalen.<br />

Leden hebben vrijen toegang tot de banen met<br />

eene dame.<br />

Art. 9 ~<br />

Aan de leden worden diploma's afgeg-even, onder<strong>te</strong>ekend<br />

door den President, den Secretaris en Penningmees<strong>te</strong>r.<br />

Deze diploma's moe<strong>te</strong>n op de ·baan zichtbaar<br />

gedragen worden.<br />

Art. 10.<br />

Het bedanken voor het lidmaatschap kan alleen<br />

geschieden door schrif<strong>te</strong>lijke kenüisgeving · aari den<br />

Secretaris.<br />

Art. 11.<br />

Ieder lid heeft bij ijsfees<strong>te</strong>n, met twee dames<br />

vrijen toegang.<br />

Art. 12.<br />

Het Bestuur behoudt zich het recht voor, bij het<br />

geven van ijsfees<strong>te</strong>n, van niet-leden eene 'nader <strong>te</strong><br />

bepalen entrée <strong>te</strong> heffen.


4<br />

Art. 13.<br />

_ leder lid kan zich , <strong>te</strong>gen betaling van 15 ct. een<br />

reglement aanschaffen.<br />

D. Van de Vergaderingen.<br />

Art. 14.<br />

Door de ijsclub worden algemeene- en Bestuursvergaderingen<br />

gehouden.<br />

Art. 15.<br />

Zoo dikwijls het Bestuur noodig oordeelt, zal eene<br />

algemeene vergadering worden gehouden.<br />

Art. 16.<br />

Een voors<strong>te</strong>l, staande de vergadering gedaan en<br />

onden:Leund door mins<strong>te</strong>ns twee leden, kan in die vergadering<br />

m s<strong>te</strong>mming worden gebracht.<br />

E. Van de Geldmiddelen.<br />

Art. 17.<br />

De kas der vereeniging bestaat uit contributie-gelden,<br />

entréegelden en boe<strong>te</strong>n.<br />

Art. 18.<br />

Een lid, dat in den loop van het jaar wordt aannomen,<br />

is gehouden de geheele c01itributie <strong>te</strong> betalen.


5<br />

Art. 1.9.<br />

A~le<br />

betaald.<br />

contributie-gelden worden een jaar vooruit<br />

F. Van het Bestuur.<br />

Art. 20.<br />

De ijsclub wordt · bestuu.rd door een President, een<br />

Secretaris, een Penningmees<strong>te</strong>r en een Commissaris.<br />

Art. 21.<br />

Het Bestuur wordt gekozen in ~ene algemeene vergadering<br />

door de contribuerende leden.<br />

Art.


6<br />

kening van de pun<strong>te</strong>n, die behandeld zijn en leest in<br />

iedere vergadering de notulen voor' van de vorige.<br />

Art. 25.<br />

De Penningmees<strong>te</strong>r s<strong>te</strong>lt een persoon aan , die de<br />

contributie-gelden en entrée-gelden bij fees<strong>te</strong>lijke gelegenheden<br />

invordert.<br />

J<br />

Art. 26.<br />

Hij houdt nauwkeurig aan<strong>te</strong>ekening van alle inkoms<strong>te</strong>n<br />

en uitgaven en maakt hiervan een schrif<strong>te</strong>lijk<br />

verslag, dat in eene algemeene vergadering moet<br />

worden uitgebracht. ,<br />

Art. 27.<br />

Bij vertrek , overlijden of bedanken van .een bestuurslid<br />

, b2noemen de leden bij meerderheid van s<strong>te</strong>mmen<br />

een ander, in zijne plaats.<br />

. Het nieuw gekozen lid treedt ech<strong>te</strong>r weer af op<br />

het tijdstip , waarop hij , dien hij vervangt, zou zijn<br />

afgetreden.<br />

Art. 28..<br />

Bij het nalatig zijn in het nakorqen hunner verplichting~n<br />

als leden van het bestuur betalen zij 50 ct.<br />

boe<strong>te</strong>.<br />

Art. 29.<br />

Het Bestuur vergadert, wanneet; de President en<br />

twee bestuursleden dit noodig ach<strong>te</strong>n.


7<br />

..<br />

G. · Conf?·ibue1·ende leden.<br />

Art. 30.<br />

Contribuerende-Ieden zijn zij , die de verplichting op<br />

zich nemen het doel · dér ijsclub zooveel mogelijk <strong>te</strong><br />

. helpen bevorderen.<br />

Art. 31. ··.<br />

Zij betalen hunne contributie van f 1. - per jaar<br />

bij ontvangst van een diploma , dat <strong>te</strong>vens als quitantie<br />

dient.<br />

Art. 32.<br />

Dona<strong>te</strong>urs en Donatrices zijn zij , die de club door<br />

bijdragen s<strong>te</strong>unen.<br />

Art. 33.<br />

Dona<strong>te</strong>urs en honoraire leden kunnen op iedere<br />

vergadering vc:rschijnen; zij zijn vrij in het betalen hunner<br />

bijdrage en hebben eene raadgevende s<strong>te</strong>m.<br />

· H. Slotbèpalingen.<br />

Art. 34.<br />

Het jaar der ijsclub vangt aan 1 November en<br />

eindigt 31 October d, a. v.<br />

Art. 35.<br />

De club kan ontbonden worden, wanneer hiertoe<br />

door de meerderheid beslo<strong>te</strong>n wordt.<br />

' ' ~


Art. 36,<br />

Bij ontbinding kunnen de overblijvende leden over<br />

de gelden en eigendommen der club beschikken.<br />

Art. 37.<br />

Vergaderingen in dit Reglement kunnen alléen gerriaakt<br />

worden door twee derde der uitgebrach<strong>te</strong> s<strong>te</strong>mmen.<br />

Art. 38.<br />

Een voors<strong>te</strong>l tot verandering in dit reglement moet<br />

schrif<strong>te</strong>lijk worden ingeleverd aan het Bestuur en onder<strong>te</strong>ekend<br />

zijn dour mins<strong>te</strong>ns zes personen.<br />

Art. 39.<br />

Men zal zooveel mogelijk trach<strong>te</strong>n eene baan <strong>te</strong><br />

doen maken <strong>te</strong>r leng<strong>te</strong> en breed<strong>te</strong> naar omstandigheden.<br />

Art. 40.<br />

Dit Reglement treedt in werking 1 November 1887.<br />

Aldus. vastges<strong>te</strong>ld in de vergadering<br />

van den 8s<strong>te</strong>n Februari 1887.<br />

Het Bestuur voornoemd:<br />

J. POLDERMAN, Vom·zit<strong>te</strong>r.<br />

A. DO ETS, Secretaris.<br />

M. STREEFKE8K, Penningmeesfe1·.<br />

W. GRÖOTENDORST, Commissaris.


\<br />

\'<br />

\


·,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!