IJsclub "Ons Genoegen" te Nieuw-Loosdrecht

hkloosdrecht84067

Reglement voor de Nieuw-Loosdrechtse ijsclub 'Ons Genoegen'.

.....


RÈGLEMENT

VOOR DE

A. Van de Verecm_iging.

Art. 1.

Er bestaat te ~v Loosdrecht eene IJsclub genaamd

"Ons Genoeg en".

Art. 2.

Het Ho o f d d o el der IJs cl u b is : door het

maken van flinke banen, het schaatsenrijden zoo aan·

genaam mogelijk te maken.

Art. 3.

Indien de stand der kas zulks toelaat, kan Art. 2

in zoover worden uitgebreid , dat het Bestuur_ kan

besluiten, tot het geven van ijsfeesteiL


Niemand mag mededingen naar prijzen , of komt

in aanmerking voor levering aan de club tenzij hij

een jaar vooraf contributie betaalt.

B. Van de banen der IJ


3

· Art.· 8.

Kinderen van leden beneden den leeftijd van vijftien

jaar, behoeven geene baan ~ gelden te betalen.

Zoodra zij echter dien leeftijd hebben zijn zij verplicht:

Of lid te. worden of de gewone baangelden te

betalen.

Leden hebben vrijen toegang tot de banen met

eene dame.

Art. 9 ~

Aan de leden worden diploma's afgeg-even, onderteekend

door den President, den Secretaris en Penningmeester.

Deze diploma's moeten op de ·baan zichtbaar

gedragen worden.

Art. 10.

Het bedanken voor het lidmaatschap kan alleen

geschieden door schriftelijke kenüisgeving · aari den

Secretaris.

Art. 11.

Ieder lid heeft bij ijsfeesten, met twee dames

vrijen toegang.

Art. 12.

Het Bestuur behoudt zich het recht voor, bij het

geven van ijsfeesten, van niet-leden eene 'nader te

bepalen entrée te heffen.


4

Art. 13.

_ leder lid kan zich , tegen betaling van 15 ct. een

reglement aanschaffen.

D. Van de Vergaderingen.

Art. 14.

Door de ijsclub worden algemeene- en Bestuursvergaderingen

gehouden.

Art. 15.

Zoo dikwijls het Bestuur noodig oordeelt, zal eene

algemeene vergadering worden gehouden.

Art. 16.

Een voorstel, staande de vergadering gedaan en

onden:Leund door minstens twee leden, kan in die vergadering

m stemming worden gebracht.

E. Van de Geldmiddelen.

Art. 17.

De kas der vereeniging bestaat uit contributie-gelden,

entréegelden en boeten.

Art. 18.

Een lid, dat in den loop van het jaar wordt aannomen,

is gehouden de geheele c01itributie te betalen.


5

Art. 1.9.

A~le

betaald.

contributie-gelden worden een jaar vooruit

F. Van het Bestuur.

Art. 20.

De ijsclub wordt · bestuu.rd door een President, een

Secretaris, een Penningmeester en een Commissaris.

Art. 21.

Het Bestuur wordt gekozen in ~ene algemeene vergadering

door de contribuerende leden.

Art.


6

kening van de punten, die behandeld zijn en leest in

iedere vergadering de notulen voor' van de vorige.

Art. 25.

De Penningmeester stelt een persoon aan , die de

contributie-gelden en entrée-gelden bij feestelijke gelegenheden

invordert.

J

Art. 26.

Hij houdt nauwkeurig aanteekening van alle inkomsten

en uitgaven en maakt hiervan een schriftelijk

verslag, dat in eene algemeene vergadering moet

worden uitgebracht. ,

Art. 27.

Bij vertrek , overlijden of bedanken van .een bestuurslid

, b2noemen de leden bij meerderheid van stemmen

een ander, in zijne plaats.

. Het nieuw gekozen lid treedt echter weer af op

het tijdstip , waarop hij , dien hij vervangt, zou zijn

afgetreden.

Art. 28..

Bij het nalatig zijn in het nakorqen hunner verplichting~n

als leden van het bestuur betalen zij 50 ct.

boete.

Art. 29.

Het Bestuur vergadert, wanneet; de President en

twee bestuursleden dit noodig achten.


7

..

G. · Conf?·ibue1·ende leden.

Art. 30.

Contribuerende-Ieden zijn zij , die de verplichting op

zich nemen het doel · dér ijsclub zooveel mogelijk te

. helpen bevorderen.

Art. 31. ··.

Zij betalen hunne contributie van f 1. - per jaar

bij ontvangst van een diploma , dat tevens als quitantie

dient.

Art. 32.

Donateurs en Donatrices zijn zij , die de club door

bijdragen steunen.

Art. 33.

Donateurs en honoraire leden kunnen op iedere

vergadering vc:rschijnen; zij zijn vrij in het betalen hunner

bijdrage en hebben eene raadgevende stem.

· H. Slotbèpalingen.

Art. 34.

Het jaar der ijsclub vangt aan 1 November en

eindigt 31 October d, a. v.

Art. 35.

De club kan ontbonden worden, wanneer hiertoe

door de meerderheid besloten wordt.

' ' ~


Art. 36,

Bij ontbinding kunnen de overblijvende leden over

de gelden en eigendommen der club beschikken.

Art. 37.

Vergaderingen in dit Reglement kunnen alléen gerriaakt

worden door twee derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 38.

Een voorstel tot verandering in dit reglement moet

schriftelijk worden ingeleverd aan het Bestuur en onderteekend

zijn dour minstens zes personen.

Art. 39.

Men zal zooveel mogelijk trachten eene baan te

doen maken ter lengte en breedte naar omstandigheden.

Art. 40.

Dit Reglement treedt in werking 1 November 1887.

Aldus. vastgesteld in de vergadering

van den 8sten Februari 1887.

Het Bestuur voornoemd:

J. POLDERMAN, Vom·zitter.

A. DO ETS, Secretaris.

M. STREEFKE8K, Penningmeesfe1·.

W. GRÖOTENDORST, Commissaris.


\

\'

\


·,

More magazines by this user
Similar magazines