31.08.2018 Views

IJsclub "Ons Genoegen" te Nieuw-Loosdrecht

Reglement voor de Nieuw-Loosdrechtse ijsclub 'Ons Genoegen'.

Reglement voor de Nieuw-Loosdrechtse ijsclub 'Ons Genoegen'.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

.....


RÈGLEMENT<br />

VOOR DE<br />

A. Van de Verecm_iging.<br />

Art. 1.<br />

Er bestaat <strong>te</strong> ~v <strong>Loosdrecht</strong> eene <strong>IJsclub</strong> genaamd<br />

"<strong>Ons</strong> Genoeg en".<br />

Art. 2.<br />

Het Ho o f d d o el der IJs cl u b is : door het<br />

maken van flinke banen, het schaatsenrijden zoo aan·<br />

genaam mogelijk <strong>te</strong> maken.<br />

Art. 3.<br />

Indien de stand der kas zulks toelaat, kan Art. 2<br />

in zoover worden uitgebreid , dat het Bestuur_ kan<br />

beslui<strong>te</strong>n, tot het geven van ijsfees<strong>te</strong>iL


Niemand mag mededingen naar prijzen , of komt<br />

in aanmerking voor levering aan de club <strong>te</strong>nzij hij<br />

een jaar vooraf contributie betaalt.<br />

B. Van de banen der IJ


3<br />

· Art.· 8.<br />

Kinderen van leden beneden den leeftijd van vijftien<br />

jaar, behoeven geene baan ~ gelden <strong>te</strong> betalen.<br />

Zoodra zij ech<strong>te</strong>r dien leeftijd hebben zijn zij verplicht:<br />

Of lid <strong>te</strong>. worden of de gewone baangelden <strong>te</strong><br />

betalen.<br />

Leden hebben vrijen toegang tot de banen met<br />

eene dame.<br />

Art. 9 ~<br />

Aan de leden worden diploma's afgeg-even, onder<strong>te</strong>ekend<br />

door den President, den Secretaris en Penningmees<strong>te</strong>r.<br />

Deze diploma's moe<strong>te</strong>n op de ·baan zichtbaar<br />

gedragen worden.<br />

Art. 10.<br />

Het bedanken voor het lidmaatschap kan alleen<br />

geschieden door schrif<strong>te</strong>lijke kenüisgeving · aari den<br />

Secretaris.<br />

Art. 11.<br />

Ieder lid heeft bij ijsfees<strong>te</strong>n, met twee dames<br />

vrijen toegang.<br />

Art. 12.<br />

Het Bestuur behoudt zich het recht voor, bij het<br />

geven van ijsfees<strong>te</strong>n, van niet-leden eene 'nader <strong>te</strong><br />

bepalen entrée <strong>te</strong> heffen.


4<br />

Art. 13.<br />

_ leder lid kan zich , <strong>te</strong>gen betaling van 15 ct. een<br />

reglement aanschaffen.<br />

D. Van de Vergaderingen.<br />

Art. 14.<br />

Door de ijsclub worden algemeene- en Bestuursvergaderingen<br />

gehouden.<br />

Art. 15.<br />

Zoo dikwijls het Bestuur noodig oordeelt, zal eene<br />

algemeene vergadering worden gehouden.<br />

Art. 16.<br />

Een voors<strong>te</strong>l, staande de vergadering gedaan en<br />

onden:Leund door mins<strong>te</strong>ns twee leden, kan in die vergadering<br />

m s<strong>te</strong>mming worden gebracht.<br />

E. Van de Geldmiddelen.<br />

Art. 17.<br />

De kas der vereeniging bestaat uit contributie-gelden,<br />

entréegelden en boe<strong>te</strong>n.<br />

Art. 18.<br />

Een lid, dat in den loop van het jaar wordt aannomen,<br />

is gehouden de geheele c01itributie <strong>te</strong> betalen.


5<br />

Art. 1.9.<br />

A~le<br />

betaald.<br />

contributie-gelden worden een jaar vooruit<br />

F. Van het Bestuur.<br />

Art. 20.<br />

De ijsclub wordt · bestuu.rd door een President, een<br />

Secretaris, een Penningmees<strong>te</strong>r en een Commissaris.<br />

Art. 21.<br />

Het Bestuur wordt gekozen in ~ene algemeene vergadering<br />

door de contribuerende leden.<br />

Art.


6<br />

kening van de pun<strong>te</strong>n, die behandeld zijn en leest in<br />

iedere vergadering de notulen voor' van de vorige.<br />

Art. 25.<br />

De Penningmees<strong>te</strong>r s<strong>te</strong>lt een persoon aan , die de<br />

contributie-gelden en entrée-gelden bij fees<strong>te</strong>lijke gelegenheden<br />

invordert.<br />

J<br />

Art. 26.<br />

Hij houdt nauwkeurig aan<strong>te</strong>ekening van alle inkoms<strong>te</strong>n<br />

en uitgaven en maakt hiervan een schrif<strong>te</strong>lijk<br />

verslag, dat in eene algemeene vergadering moet<br />

worden uitgebracht. ,<br />

Art. 27.<br />

Bij vertrek , overlijden of bedanken van .een bestuurslid<br />

, b2noemen de leden bij meerderheid van s<strong>te</strong>mmen<br />

een ander, in zijne plaats.<br />

. Het nieuw gekozen lid treedt ech<strong>te</strong>r weer af op<br />

het tijdstip , waarop hij , dien hij vervangt, zou zijn<br />

afgetreden.<br />

Art. 28..<br />

Bij het nalatig zijn in het nakorqen hunner verplichting~n<br />

als leden van het bestuur betalen zij 50 ct.<br />

boe<strong>te</strong>.<br />

Art. 29.<br />

Het Bestuur vergadert, wanneet; de President en<br />

twee bestuursleden dit noodig ach<strong>te</strong>n.


7<br />

..<br />

G. · Conf?·ibue1·ende leden.<br />

Art. 30.<br />

Contribuerende-Ieden zijn zij , die de verplichting op<br />

zich nemen het doel · dér ijsclub zooveel mogelijk <strong>te</strong><br />

. helpen bevorderen.<br />

Art. 31. ··.<br />

Zij betalen hunne contributie van f 1. - per jaar<br />

bij ontvangst van een diploma , dat <strong>te</strong>vens als quitantie<br />

dient.<br />

Art. 32.<br />

Dona<strong>te</strong>urs en Donatrices zijn zij , die de club door<br />

bijdragen s<strong>te</strong>unen.<br />

Art. 33.<br />

Dona<strong>te</strong>urs en honoraire leden kunnen op iedere<br />

vergadering vc:rschijnen; zij zijn vrij in het betalen hunner<br />

bijdrage en hebben eene raadgevende s<strong>te</strong>m.<br />

· H. Slotbèpalingen.<br />

Art. 34.<br />

Het jaar der ijsclub vangt aan 1 November en<br />

eindigt 31 October d, a. v.<br />

Art. 35.<br />

De club kan ontbonden worden, wanneer hiertoe<br />

door de meerderheid beslo<strong>te</strong>n wordt.<br />

' ' ~


Art. 36,<br />

Bij ontbinding kunnen de overblijvende leden over<br />

de gelden en eigendommen der club beschikken.<br />

Art. 37.<br />

Vergaderingen in dit Reglement kunnen alléen gerriaakt<br />

worden door twee derde der uitgebrach<strong>te</strong> s<strong>te</strong>mmen.<br />

Art. 38.<br />

Een voors<strong>te</strong>l tot verandering in dit reglement moet<br />

schrif<strong>te</strong>lijk worden ingeleverd aan het Bestuur en onder<strong>te</strong>ekend<br />

zijn dour mins<strong>te</strong>ns zes personen.<br />

Art. 39.<br />

Men zal zooveel mogelijk trach<strong>te</strong>n eene baan <strong>te</strong><br />

doen maken <strong>te</strong>r leng<strong>te</strong> en breed<strong>te</strong> naar omstandigheden.<br />

Art. 40.<br />

Dit Reglement treedt in werking 1 November 1887.<br />

Aldus. vastges<strong>te</strong>ld in de vergadering<br />

van den 8s<strong>te</strong>n Februari 1887.<br />

Het Bestuur voornoemd:<br />

J. POLDERMAN, Vom·zit<strong>te</strong>r.<br />

A. DO ETS, Secretaris.<br />

M. STREEFKE8K, Penningmeesfe1·.<br />

W. GRÖOTENDORST, Commissaris.


\<br />

\'<br />

\


·,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!