VK_Borsbeeksesteenweg_35-47

agvespa

Projecteigendom

Borsbeeksesteenweg

Dit projecteigendom ligt aan de rand van het gebied Drakenhof in

Deurne. Het gebied Drakenhof is een groene recreatieve ruimte

met onder andere volkstuinen en sportinfrastructuur.

Op het projecteigendom bevinden zich momenteel zeven leegstaande

huizen. Aan de zijgevel van huis nummer 47 hangt een

reclamepaneel.

TE KOOP

Minimumbod

vanaf € 609.000

Borsbeeksesteenweg 33-47

2100 Deurne

Perceeloppervlakte

Lot A: 1186 m²

Lot B: 288 m²

Afsluit biedingen

Vrijdag 14 december 2018 om 14 uur

Na afbraak van de huidige bebouwing kan op dit perceel een

nieuwbouwproject gerealiseerd worden. Het deel van het perceel

dat voor de rooilijn ligt, moet kosteloos overgedragen worden aan

de stad Antwerpen.


BORSBEEKSESTEENWEG

LOT A: 1186 M²

LOT B: 288 M²

Algemene kenmerken

Het projecteigendom is volgens het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Drakenhof van 26 maart 2008 gelegen in 4. Zones voor

openbare wegenis 4.1 wegenis; 7. Zones voor woningen in de randen 7.1 woningen type 7.1.2 bouwstroken; grens van het

BPA. Meer info over het BPA Drakenhof – Deurne kan je vinden op de website van de stad Antwerpen: https://www.antwerpen.

be/nl/info/bpa-drakenhof-deurne.

Voor meer informatie over de stedenbouwkundige mogelijkheden moet de kandidaat-koper op eigen initiatief en

verantwoordelijkheid contact opnemen met de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen van de stad Antwerpen via

omgevingsvergunning@stad.antwerpen.be of op het nummer 03 338 66 66.


Beschrijving projecteigendom

De verkoop betreft een projecteigendom te Antwerpen, 32ste afdeling, district Deurne, 6de afdeling bestaande uit:

1. een strook grond gelegen te Antwerpen, district Deurne, aan de Borsbeeksesteenweg, ten kadaster gekend sectie B,

nummer 631 C 4, voor een oppervlakte van dertig vierkante meter (30 m²);

2. een perceel bouwgrond gelegen te Antwerpen, district Deurne, aan de Borsbeeksesteenweg, ten kadaster gekend sectie B,

nummer 631 A 4, voor een oppervlakte van honderd tweeënveertig vierkante meter (142 m²);

3. een huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Antwerpen, district Deurne, Borsbeeksesteenweg 35,

ten kadaster gekend sectie B, nummer 631 N 3, voor een oppervlakte van honderd zesentachtig vierkante meter (186 m²);

4. een huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Antwerpen, district Deurne, Borsbeeksesteenweg 37,

ten kadaster gekend sectie B, nummer 631 V 2, voor een oppervlakte van honderd negenentachtig vierkante meter (189 m²);

5. een huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Antwerpen, district Deurne, Borsbeeksesteenweg 39,

ten kadaster gekend sectie B, nummer 631 P, voor een oppervlakte van honderd vierennegentig vierkante meter (194 m²);

6. een huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Antwerpen, district Deurne, Borsbeeksesteenweg 41,

ten kadaster gekend sectie B, nummer 631 M 3, voor een oppervlakte van honderd vierennegentig vierkante meter (194 m²);

7. een huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Antwerpen, district Deurne, Borsbeeksesteenweg 43,

ten kadaster gekend sectie B, nummer 631 W 2, voor een oppervlakte van honderd negenennegentig vierkante meter (199 m²);

8. een huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Antwerpen, district Deurne, Borsbeeksesteenweg 45,

ten kadaster gekend sectie B, nummer 631 S 2, voor een oppervlakte van honderd achtennegentig vierkante meter (198 m²);

9. een huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Antwerpen, district Deurne, Borsbeeksesteenweg 47,

ten kadaster gekend sectie B, nummer 631 L 2, voor een oppervlakte van honderd veertien vierkante meter (114 m²);

10. een strook grond gelegen te Antwerpen, district Deurne, aan de Borsbeeksesteenweg, ten kadaster gekend sectie B, deel

van nummer 632 F (gereserveerd nummer 632 M), voor een oppervlakte van vierendertig vierkante meter zestig vierkante

decimeter (34,60 m²).

Het eigendom is opgemeten door Dirk Ooms, beëdigd landmeter-expert te Rumst op 23 augustus 2018 en werd aangeduid

onder lot A in gele kleur met een oppervlakte van 1.185,78 m², lot B in groene kleur met een oppervlakte van 288,49 m².

Het opmetingsplan werd geregistreerd in de databank van de afbakeningsplannen onder het referentienummer 11346/10139,

(lot A gereserveerd perceelnummer 1041 A P0000, lot B gereserveerd perceelnummer 1041 B P0000).


Borsbeeksesteenweg 33-47

2100 Deurne

Omgeving

Het projecteigendom ligt in Deurne Zuid aan de rand van het gebied

Drakenhof. Het gebied Drakenhof is een groene recreatieve ruimte met onder

andere volkstuinen en sportinfrastructuur. Scholen, openbaar vervoer,

winkels, … vind je op fiets- en wandelafstand.

Na 5 minuten wandelen ben je in het Boekenbergpark, waar je in de zomer

kan genieten van een unieke zwemvijver. Wandel 10 minuten verder en je

bent in het Te Boelaerpark, ideaal om te wandelen, te sporten, te ontspannen

of te spelen. Na 10 minuten fietsen ben je in het Rivierenhof, een mooi stuk

natuur van 132 ha.

De verschillende invalswegen zijn ook vlot bereikbaar. Met de fiets of de auto

ben je op 20 minuten in het centrum van Antwerpen.


Verkoopvoorwaarden

Op deze verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden goedgekeurd door het directiecomité van AG VESPA in zitting van

28 augustus 2017 van toepassing.

In afwijking en/of in aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de volgende bijzondere verkoopvoorwaarden van

toepassing:

1. De renovatie- en restauratieverplichting, zoals vermeld in artikel 3.1 van de algemene voorwaarden, is op dit eigendom

NIET van toepassing;

2. De bebouwingsverplichting zoals opgenomen in artikel 4.1 van de algemene verkoopvoorwaarden is WEL van toepassing

op deze verkoop. De koper verbindt zich tot de afbraak van de huidige bebouwing en de realisatie van een nieuwbouwproject.

De koper verbindt zich ertoe, behoudens overmacht, deze afbraak- en bebouwingsverplichting binnen volgende termijnen

na te komen:

a. indienen van een vergunbare aanvraag tot omgevingsvergunning betreffende het eigendom en bekomen van de

uitvoerbare vergunning binnen 18 maanden na het verlijden van de notariële aankoopakte;

b. start der werken binnen 6 maanden na het bekomen van een uitvoerbare vergunning;

c. totale beëindiging der werken binnen 36 maanden na de start der werken en uiterlijk binnen 5 jaar na het verlijden

van de notariële aankoopakte.

Onder “overmacht” in de zin van dit artikel wordt verstaan iedere onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheid of

gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de koper, die het deze laatste onmogelijk maakt om de in dit artikel bedoelde

termijnen te eerbiedigen, zoals onder meer doch niet uitsluitend oorlog, staking, uitsluiting, extreme weersomstandigheden

erkend door het KMI, revolutie, opstand, noodtoestand, sabotage, onvoorziene overheidsmaatregelen, enzovoort. Het niet

respecteren van de in dit artikel bepaalde termijnen ten gevolge van archeologische vondsten kan enkel als overmacht

beschouwd worden indien de bevoegde instantie de volledige stillegging van de werken aan het eigendom beveelt en dit

gedurende een aaneengesloten termijn van minstens 2 maanden.

3. De koper verbindt zich tot de aanleg volgens de richtlijnen van de stad en de kosteloze overdracht aan de stad Antwerpen

van de strook grond die zich voor de rooilijn bevindt volgens opmetingsplan lot B in groene kleur met een grootte van

288,49 m². Alle kosten verbonden aan de kosteloze overdracht zoals de kosten verbonden aan de leveringsplicht,

aktekosten, ereloon notaris en dergelijke meer zijn volledig ten laste van de koper.

De verplichtingen onder 2 en 3 zijn essentiële voorwaarden zonder de welke AG VESPA deze overeenkomst niet zou hebben

afgesloten. Ze worden opgelegd aan de koper en zijn rechtsopvolgers. Bij niet naleving van deze verplichtingen zijn de sancties

zoals voorzien in artikel 6 van de algemene voorwaarden van toepassing.

Op de zijgevel van de Borsbeeksesteenweg 47 rust een zakelijk recht van mede-eigendom. De koper staat op eigen kosten en

verantwoordelijkheid in voor het bekomen van de in dit recht omschreven toestemming van de houder van het zakelijk recht.


Overzicht verkoop

Projecteigendom Perceeloppervlakte Minimumbod* Afsluit

biedingen

Borsbeeksesteenweg 33-47 1474 m² 609.000 euro vrijdag 14 december 2018 om 14 uur

* Het minimumbod is exclusief verkooprechten en aktekosten.

Bezichtiging en informatie

Bezichtiging van het projecteigendom is niet mogelijk omdat

de panden dichtgemetseld zijn.

Contactpersoon

Katrijn Roggen

tel. 03 259 28 14

katrijn.roggen@vespa.antwerpen.be

Stedenbouwkundige gegevens

• omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige

handelingen uitgereikt

• gelegen in woongebied + aanvullende voorschriften gp 14:

art 1, °1 punt 3

• stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld: aan de zijgevel

van het pand Borsbeeksesteenweg 47 werd een reclamepaneel

aangebracht met wisselende reclameboodschappen,

de zijgevel werd bekleed met grijze golfplaten

• geen dagvaardingen uitgebracht

• recht van voorkoop

• geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van

gronden uitgereikt

• geen voorwerp van voorkeur-/projectbesluit

EPC

Borsbeeksesteenweg 35: 900 kWh/m²

Borsbeeksesteenweg 37: 638 kWh/m²

Borsbeeksesteenweg 39: 367 kWh/m²

Borsbeeksesteenweg 41: 497 kWh/m²

Borsbeeksesteenweg 43: 443 kWh/m²

Borsbeeksesteenweg 45: 700 kWh/m²

Borsbeeksesteenweg 47: 332 kWh/m²

DISCLAIMER INFOBROCHURE

Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van

vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter

inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Uw eventuele opmerkingen kan u melden aan AG VESPA via

info@vespa.antwerpen.be


autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed

en stadsprojecten Antwerpen

Volg AG VESPA

Paradeplein 25,

2018 Antwerpen

T 03 259 28 10

F 03 259 28 11

www.agvespa.be

info@vespa.antwerpen.be

BE 0267 402 076

IBAN BE37 0910 1270 6928

More magazines by this user
Similar magazines