Open Vld Temse, programma gemeenteraadsverkiezingen 2018

gert789

Werken aan de toekomst van Temse! Ontdek in ons programma de concrete initiatieven die wij willen nemen om van Temse een aantrekkingspool langs de Schelde te maken. #gewoondoen #werkenaandetoekomstvanTemse

werken aan de

toekomst van temse.

programma

verkiezingen 2018


Inhoudsopgave – werk op de plank

algemene inleiding ................................................................................................................................. 3

I. een temse waar het goed samenleven, wonen, winkelen en werken is. .......................................... 4

heraanleg van het centrum ................................................................................................................. 4

uitbreiding van de mogelijkheden voor sport, recreatie, cultuur en toerisme ................................... 5

voorwaarden creëren voor de verankering van de lokale middenstand ............................................ 7

lokale economie bestendigen ............................................................................................................. 7

bevorderen van het samen-leven ....................................................................................................... 8

zuurstof geven aan de buitengebieden ............................................................................................... 9

II. een veilig Temse ............................................................................................................................... 10

veiligheid voor wandelaars en fietsers .............................................................................................. 10

veiligheid aan de schoolpoorten ....................................................................................................... 11

verkeersveiligheid verhogen door infrastructuurmaatregelen ......................................................... 11

investeren in slimme camera’s .......................................................................................................... 11

GAS-regelgeving bestendigen en actualiseren ................................................................................. 12

de werking van de buurtpolitie opwaarderen .................................................................................. 12

III. een financieel gezond Temse .......................................................................................................... 13

correcte belastingen volgens het principe: voor wat, hoort wat ...................................................... 13

IV. een modern Temse .......................................................................................................................... 14

gemeentelijke communicatie en service voor de 21ste eeuw ......................................................... 14

echte burgerparticipatie is een investering op korte termijn, die rendeert op lange termijn . 14

besturen is vooruitkijken !................................................................................................................. 15

meer info? ............................................................................................................................................. 16

extra: 29 geëngageerde Temsenaren die werken aan de toekomst van Temse ................................ 17

2 / 18


programma Open Vld:

werken aan de toekomst van Temse!

veel werk op de plank;

gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018.

algemene inleiding

Open Vld wil van de gemeente Temse een aantrekkingspool aan de Schelde maken, waar

het goed is om te wonen, werken en winkelen en waar de inwoners waar voor hun geld

krijgen. Dit wil zeggen dat een evenwicht gezocht moet worden tussen de beleving en het

thuisgevoel enerzijds en de financiële lasten en bijdragen anderzijds.

Hiervoor wil Open Vld verder bouwen op de goede initiatieven uit het verleden, terwijl deze

die minder geslaagd zijn bijgestuurd moeten worden.

We kijken echter niet enkel naar het verleden, maar willen ook duidelijke, nieuwe

initiatieven nemen die onze gemeente definitief de 21 ste eeuw binnenloodsen. Deze

initiatieven zullen zich zowel naar buiten toe, als wat betreft de organisatie van de

gemeente zelf en haar bestuur manifesteren.

De initiatieven die hierna worden uitgewerkt vormen voor Open Vld Temse de leidraad voor

een vernieuwend bestuur in de komende jaren. Dit programma bevat de kernthema’s die

behandeld moeten worden. Dit is echter in geen geval limitatief! Een bestuursperiode van

minstens zes jaar is een lange tijd. Er kunnen zich gedurende deze periode ontwikkelingen

voordoen die een flexibele en doeltreffende reactie vereisen. Met onze kandidaten, die

midden in het leven staan en stuk voor stuk reeds bewezen hebben wat het betekent om

de koe bij de horens te vatten, willen we ook deze uitdaging aangaan. We willen van Temse

een aangename, slagkrachtige, dynamische en flexibele gemeente maken, die snel kan

inspelen op de steeds sneller veranderende maatschappij.

“ we willen duidelijke, nieuwe initiatieven nemen die onze gemeente

definitief de 21ste eeuw binnenloodsen ”

Ons programma voor de komende legislatuur is opgebouwd rond vier pijlers, die elk

verder worden uitgewerkt:

1) Een Temse waar het goed leven, wonen, winkelen en werken is;

2) Een veilig Temse;

3) Een financieel gezond Temse;

4) Een modern Temse.

3 / 18


We hielden eraan om dit programma zo concreet mogelijk te maken, rekening

houdend met de realiteit. Geen gouden bergen dus, maar concrete acties die binnen het

bestek en de financiële draagkracht van een bestuursperiode uitgewerkt kunnen worden.

Dit programma kwam mee tot stand dankzij de vele reacties die we mochten ontvangen

in onze ‘Temse spreekt’-enquête van dit voorjaar. Ze hebben ons goed op weg gezet om

een beter beeld te krijgen van die domeinen waarin de Temsenaar gedurende de volgende

bestuursperiode vooruitgang wil zien.

I. een temse waar het goed samenleven, wonen,

winkelen en werken is.

heraanleg van het centrum

Temse heeft veel troeven die een gemeente draagkracht kunnen geven, waaronder de

ideale ligging in de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel en aan de machtige Schelde, en het

landelijk karakter van de deelgemeenten.

Ook in het centrum van de gemeente zijn er voldoende aantrekkingspolen. De Markt, de

Wilfordkaai en het nieuwe zwembad trekken nu al veel bezoekers aan, terwijl met de

herinrichting van de ISA-site en de zorgzone in de Gasthuisstraat een nieuwe impuls moet

gegeven worden.

Voor Open VLD Temse moeten deze waardevolle zones in de volgende legislatuur op een

aangename manier met elkaar verbonden worden, zodat het centrum van onze

gemeente kan uitgroeien tot een volwaardige kern die mensen uit de wijde omgeving

kan aantrekken.

Concreet wil Open Vld deze situatie aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

De vernieuwing van de kern.

• De Kasteelstraat moet een functionele verbinding tussen de Markt en de

parkzone met het nieuwe Vita Scheldebad vormen, waarbij deze straat een

veilige zone voor voetgangers en fietsers wordt. Bij de heraanleg verdient deze

straat ook een visuele opwaardering, die meer uitnodigend werkt naar

passanten en bezoekers. Autoverkeer en parkeren moeten mogelijk blijven, met

evenwel een ondergeschikte rol ten opzichte van de zwakke weggebruikers.

• Voor de Kouterstraat moet samen met de plannen voor de heraanleg bekeken

worden of de invoering van een systeem van enkele richting mogelijk is in

samenspel met een volledig lussenplan voor het centrum van Temse. Dit

systeem van enkele richting maakt een herinrichting van de straat mogelijk,

waarbij meer aandacht kan gaan naar een aangename beleving voor

wandelaars, winkelende mensen en andere zwakke weggebruikers.

• De vernieuwing van de kern binnen deze straten moet gestimuleerd worden,

onder andere via fiscale stimuli en/of vermindering van de opcentiemen op de

onroerende voorheffing.

4 / 18


o

De verdere ontwikkeling van de Wilfordkaai.

• De Wilfordkaai en omgeving moeten verder ontwikkeld worden als het

toeristisch uithangbord van onze gemeente. Dit houdt onder meer in dat de

belevingszone optimaal aangewend moet worden en dat hier de nadruk op de

recreant (en levensgenieter) komt te liggen. Hiervoor zal de gemeente, naast

het verder uitwerken van de verkeerscirculatie, moeten zorgen voor een

aansporend beleid zodat de horeca haar plaats in het geheel kan behouden en

versterken. Dit beleid mag echter geen discriminatie veroorzaken ten opzichte

van horeca-uitbaters elders in Temse.

• De verbinding tussen de Wilfordkaai en het park, met als attractie het

nieuwe VITA Scheldebad, moet duidelijk in de verf gezet worden. Waar de ene

kant van de Wilfordkaai een ‘poort’ naar de Markt vormt, zal de andere kant

duidelijk moeten fungeren als ‘poort’ naar het park en het zwembad.

“ heraanleg in samenspel met een volledig lussenplan voor het centrum van Temse

o

De renovatie van het Scheldepark.

• Na de voltooiing van het VITA Scheldebad dient de gemeente werk te maken

van een volledige herinrichting van het omliggende Scheldepark. Dit

waardevolle park moet een prominente functie krijgen binnen de herinrichting

van de gemeentekern. Dit wil zeggen dat het park zelf een natuurrijke, maar

toegankelijke zone moet worden die bezoekers uitnodigt een extra

wandelingetje te maken.

• Aan de kant van de Wilfordkaai en de Schelde moet er een extra ingang

van het park komen, zodat ook bezoekers van het centrum en de Wilfordkaai

naast een bezoek aan het zwembad ook tot een bezoek aan het park

aangetrokken worden.

• We willen werk maken van de inrichting van een door de Vlaamse overheid

erkende speelzone: een zone in het park waar kinderen naar hartenlust

kunnen ravotten.

uitbreiding van de mogelijkheden voor sport, recreatie,

cultuur en toerisme

Temse kent een rijke geschiedenis op het gebied van sport, cultuur en toerisme. Zowel

op individueel gebied als in teamverband hebben inwoners uit Groot-Temse in het

(recente) verleden prachtige prestaties neergezet. Of dit nu in een sterk competitief

verband is, of eerder op het vlak van recreatie en zelfontwikkeling is van geen belang:

onze inwoners moeten de mogelijkheden blijven krijgen om hun favoriete hobby binnen de

gemeentegrenzen te beoefenen.

Mede door de stijging van het aantal inwoners de afgelopen jaren, zijn de

faciliteiten voor het beoefenen van de sportieve of culturele activiteiten onder

druk komen te staan. Temse moet dan ook werk maken van verdere investeringen

in de ‘vrije tijds’-accommodaties, zodat verantwoordelijken en vrijwilligers van de

verenigingen bevrijd worden van de druk om voldoende geschikte locaties te zoeken en

een realistische planning op te stellen.

5 / 18


Concreet wil Open Vld deze situatie aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

Uitbreiding van de sportfaciliteiten in onze gemeente.

• De uitbreiding van het Openlucht Centrum Fernand Schuerman moet

dringend op de agenda geplaatst worden. Het overleg tussen gemeente en

‘Woonanker’ (de vroegere Bouwmaatschappij van Temse) voor de verwerving

van de restgronden ter hoogte van de Pieter Dierckxlaan moet hiervoor

geïntensifieerd worden, met respect voor de doelstellingen van beide instanties.

Ook uitbreiding via verwerving van privé-grond kan een oplossing bieden (indien

financieel haalbaar).

• Vernieuwing van sporthal Tilroda. Om een optimale sportbeoefening mogelijk

te maken, dient een grondige renovatie van deze sporthal zich aan. Mocht echter

uit de financiële studie blijken dat de kosten van dergelijke renovatie te hoog

oplopen, moet de bouw van een nieuwe sporthal of polyvalente zaal overwogen

worden.

• De gemeente moet samen met de scholen onderzoeken of hun

infrastructuur buiten de schooluren kan gebruikt worden voor culturele of

sportieve activiteiten. We moeten de scholen hierbij aansporen om maximaal

gebruik te maken van de voorziene Vlaamse subsidies.

• In Steendorp moet bij de herontwikkeling van de steenbakkerij-site voldoende

ruimte voorzien worden voor een toeristisch knooppunt en recreatieve

groenvoorzieningen, aansluitend bij het gebied rond het fort van Steendorp.

o

Buurtwerking centraal stellen

• We erkennen dat buurtwerking een belangrijke bouwsteen is binnen onze

maatschappij. Het zorgt voor een samenhorigheidsgevoel, haalt mensen uit hun

sociaal isolement en is een natuurlijke remedie voor kleine criminaliteit.

• Het subsidiesysteem voor buurtfeesten dient te worden hervormd.

Organisatoren kunnen momenteel slechts eens om de 2 jaar een subsidie

aanvragen. Dit is absurd en brengt de jaarlijkse continuïteit van een buurtfeest

in gevaar. We streven naar een systeem waar elk buurtfeest jaarlijks een

toelage kan ontvangen.

“ we geven de dorpskernen een gevoel van eigenheid en een economische boost ”

• Bij de technische dienst kan er momenteel al een gamma aan feestmateriaal

worden ontleend aan democratische prijzen. De gemeente Temse moet dit

gamma uitbreiden. We denken bijvoorbeeld aan een feesttent (een grote hap

uit het budget van elk buurtfeest en zeker geen overbodige luxe in ons klimaat).

• Wie voor de eerste keer een buurtfeest organiseert weet vaak niet waar te

beginnen. We willen binnen de gemeente een aanspreekpunt voorzien waar de

buurt terecht kan met vragen en waar alle formaliteiten in één keer kunnen

worden afgehandeld.

• Evenementen als “Temse in de wolken”, “Dorpsfeesten Tielrode”, “Steendorp

zomert” en “Velle Kermis” zijn pareltjes die verder moeten worden ondersteund.

Deze geven onze dorpskernen een gevoel van eigenheid en geven deze dorpen

een economische boost.

6 / 18


voorwaarden creëren voor de verankering van de

lokale middenstand

Lokaal kunnen winkelen is voor Open Vld een noodzaak in een zichzelf respecterende

gemeente. Daar waar centra van grote steden en shoppingcentra kunnen mikken op de

grote massa, bestaat de meerwaarde van een lokaal aanbod in de persoonlijke relatie

tussen winkelier en klant, de geboden service en de sociale contacten. Lokale handelaars

zijn absoluut nodig om het sociale weefsel van een gemeente en haar deelgemeenten in

stand te houden.

Open Vld wil een kader creëren waarin zelfstandigen hun zaak optimaal kunnen uitbaten.

De gemeente moet zelfstandigen die een nieuwe zaak openen of een bestaande zaak

renoveren extra ondersteunen.

Concreet wil Open Vld deze situatie aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

o

Renovatiepremies bij het inrichten of vernieuwen van een winkelpand.

• De hogere overheden (Federaal, Vlaams) werken aan premiesystemen om

renovatie van panden fiscaal aantrekkelijk te maken. De gemeente dient de

zelfstandigen maximaal bij te staan om deze instrumenten optimaal te gebruiken.

• De gemeente moet werken aan een systeem om via de gemeentelijke fiscaliteit

(vooral via de ‘opcentiemen op de onroerende voorheffing’) renovaties en het

inrichten van nieuwe winkelpanden te ondersteunen. We denken hierbij aan een

tijdelijke vermindering van de verschuldigde belastingen.

• De belasting op drijfkracht (belasting op het installeren en gebruiken van

machines) wordt onmiddellijk gehalveerd en indien financieel mogelijk, verder

stelselmatig afgebouwd tijdens de volgende bestuursperiode.

Parkeerbeleid

• Om de winkelzones zo aantrekkelijk mogelijk te maken, wil Open Vld het betalend

parkeren afschaffen. Het systeem van betalend parkeren zal worden vervangen

door een vorm van tijdelijk parkeren om te vermijden dat gedurende de dag de

parkeerplaatsen steeds worden ingenomen. Gedurende de late avond en nacht kan

uiteraard voor langere duur geparkeerd worden.

“ zo snakken in deze tijd van permanente monsterfiles veel mensen naar

werkgelegenheid in eigen streek - naast tijdswinst zorgen dergelijke

werkplaatsen er ook voor dat mensen sneller geneigd zullen zijn

om de auto op stal te laten ”

lokale economie bestendigen

Lokale economie, zeg maar de aanwezigheid van voldoende bedrijvigheid binnen de

gemeentegrens, is cruciaal voor het goed functioneren van onze gemeente. Het koesteren

van lokale bedrijvigheid zorgt immers voor een aantal voordelen. Zo snakken in deze tijd

van permanente monsterfiles veel mensen naar werkgelegenheid in eigen streek. Naast

tijdswinst zorgen dergelijke werkplaatsen er ook voor dat mensen sneller geneigd zullen

zijn om de auto op stal te laten en al eens vaker een alternatieve vorm van transport te

verkiezen voor de woon-werk verplaatsing.

7 / 18


Naast dit onmiskenbaar voordeel zorgen lokale bedrijven ook voor een meer sociale

verankering van de inwoners binnen de gemeente. Zo kunnen lokale banden ontstaan op

de werkvloer, die verder binnen het vrijetijdsaanbod kunnen worden aangehaald.

Ten slotte mag niet uit het oog verloren worden dat lokale bedrijven een financiële impuls

garanderen. Zo zorgen zij voor koopkracht van een groot deel van onze bevolking, maar

ook voor rechtstreekse inkomsten voor de gemeente via verschillende belastingen. Wat dit

laatste betreft, moet de gemeente waken over de billijkheid van de financiële lasten die zij

bedrijven oplegt.

Concreet wil Open Vld deze situatie aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

o

o

Verdere uitbouw van het KMO-loket:

• Het KMO-loket kende haar oprichting meer dan tien jaar geleden en is

sindsdien aan een gestage groei bezig. Open Vld wil nog verder op deze weg

gaan en van het KMO-loket nog meer het unieke portaal maken waar

vertegenwoordigers van bedrijven – zowel zij die reeds actief zijn binnen

onze gemeente, als diegenen die interesse hebben om zich in Temse te

komen vestigen – terecht kunnen met vragen rond het gemeentelijk KMObeleid

en voor de opvolging van lopende dossiers.

Uitbouw van gestructureerd overleg:

• Reeds in het verleden vond binnen de schoot van de gemeente af en toe

overleg plaats rond de werking van de verschillende bedrijventerreinen op

ons grondgebied. Dergelijke vergaderingen hebben een positieve invloed op

het herkennen van hangende problemen en de manier waarop de

verschillende actoren met elkaar kunnen samenwerken. Open Vld wil deze

vorm van ontmoeting meer gestructureerd laten verlopen met minstens

tweemaal per jaar een overleg met de actieve bedrijven op de

bedrijvenzones en daarbuiten. Dit overleg, dat open zal staan voor alle

bedrijven, kan ook informatief werken rond dossiers als milieuwetgeving,

ruimtelijke ordening, mobiliteit, enz…

Afbouw van de ‘belasting op drijfkracht’:

Temse behoort tot de gemeenten waar nog steeds een ‘belasting op

drijfkracht’ wordt gehanteerd, zeg maar een belasting op de geïnstalleerde

machines. Waar deze belasting vroeger onder meer werd verantwoord door

erop te wijzen dat machines de plaats van werknemers innamen, is deze

visie vandaag volledig achterhaald. Bedrijven moeten regelmatig investeren

in nieuwe machines om de technologische evoluties en de concurrentie te

kunnen bijbenen. Open Vld wil het bestaande tarief (€ 18 per geïnstalleerde

kiloWatt vermogen) meteen halveren, om het daarna nog stelselmatig

verder te laten zakken.

bevorderen van het samen-leven

Uit onze Temse-spreekt voorjaarsenquête bleek dat 30% van de deelnemers aangeeft zijn

buren of buurt niet te kennen en daar veel te weinig contact mee heeft. In Temse moeten

we dan ook inzetten op leven met elkaar, niet naast elkaar. Samen-leven, met veel

empathie, maar ook met benoemen en aanpakken van de problemen. Het succesvolle

Mechelen is hierbij ons inspiratiemodel. Elkaar beter leren kennen levert meer begrip op,

haalt mensen uit isolement en bevordert het samen-leven.

Daarom moeten we ook als lokale overheid er voor zorgen dat we netheid en veiligheid

garanderen, zonder dit te koppelen aan de verkeerde discussies over afkomst, leeftijd,

religie, geslacht, huidskleur, … . Iedereen die hier woont moet zich hier thuis en zich op

zijn gemak kunnen voelen. Dit willen afdwingen voor iedereen. Repressief als het moet en

met het geven van kansen en ondersteuning wanneer nodig.

8 / 18


Wij stappen niet in een hokjes-denken, een wij-zij verhaal dat aanzet tot verdeeldheid. Wij

staan voor een verbindend en toekomstgericht verhaal, waar mensen in alle vrijheid hun

dromen proberen te realiseren en/of na te jagen. Dit binnen de grenzen van de wet, de

universele rechten van de mens en scheiding van kerk en staat.

Concreet wil Open Vld deze situatie aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

o

o

o

o

o

o

o

Jaarlijks updaten van het GAS-reglement, dat er steeds op gericht moet zijn

gedrag aan te (laten) passen, niet als een inkomstenbron;

Buurtwerking te promoten en een project als Buurtbouwers op te zetten, met

rechtstreeks burgerparticipatie.

Vrijwillige wijkwerkers en peters of meters op te leiden en hen in te schakelen

als bruggenbouwer.

Armoede en vooral kinderarmoede aan te pakken en terug te dringen onder het

Vlaamse gemiddelde door:

• Hogere personeelsinzet om mensen in kansarmoede optimaal te begeleiden

in opleiding, werk, budgetbeheer, de zoektocht naar een woonst, prioritair

aanleren van Nederlands wanneer nodig;

• Een beleid dat inzet op drug- en verslavingspreventie, op weerbaarheid,

eigenwaarde;

• Een beleid dat inzet op €1-maaltijden en volle brooddozen.

Een sociaal beleid waarop niet bespaard wordt en dat voorziet in het

moderniseren en nieuwe infrastructuur voor senioren:

• Inzake rustoorden en serviceflats met bestendiging van de huidige

kwaliteitsvolle zorg;

• Een handicar en seniorenmobiel die ook buiten de werkuren beschikbaar kan

zijn.

Openbare diensten moeten streven een weerspiegeling te zijn van de plaatselijke

samenleving.

De centrale begraafplaats moet een rustgevende herdenkingsplek zijn voor al

onze geliefden, zonder onderscheid naar achtergrond of religie.

Eindelijk initiatieven ontwikkelen rond het verkregen predicaat ‘kindvriendelijke

gemeente’.

zuurstof’ geven aan de buitengebieden

In de dossiers van de Durmetuin, de Roomacker en het Waesmeer staat Open Vld

Temse open voor overleg en dialoog om tot een oplossing te komen. Op zich zijn wij geen

vragende partij om in de zone ‘Roomacker’ nieuwe wooneenheden te realiseren.

We kunnen niet zomaar van een wit blad (her)beginnen. Op basis van de huidige

bestemming van deze zone zijn echter reeds bepaalde verwervingen gebeurd. Onze partij

vindt het daarom aangeraden om voor een juridisch sluitende oplossing te gaan, waarbij

rekening gehouden wordt met (onder meer) de volgende aspecten:

- Een zo groot mogelijke consensus tussen de verschillende partijen;

- Respect voor het eigendomsrecht;

- De financiële draagkracht van de gemeente (indien een gemeentelijke tussenkomst

noodzakelijk zou blijken te zijn).

Indien een oplossing wordt gevonden waarbij bewoning in de zone ‘Roomacker’ wordt

weerhouden, dan zal de gemeente uiteraard haar rol moeten spelen en de correcte

randvoorwaarden (mobiliteit, landelijk karakter, …) moeten opleggen.

9 / 18


“ leven met elkaar, niet naast elkaar - samen-leven, met veel empathie,

maar ook met benoemen en aanpakken van de problemen -

het succesvolle Mechelen is hierbij ons inspiratiemodel ”

II. een veilig Temse

veiligheid voor wandelaars en fietsers

Een goede mobiliteit vormt voor veel besturen één van de uitdagingen in de komende

jaren. Zowel op het hoger (Vlaams en federaal) niveau, als op het lokaal, gemeentelijk

niveau moet met zorg en overleg blijvend werk gemaakt worden van mogelijkheden om

zich vlot te verplaatsen.

Het gemeentebestuur moet vooral zorgen voor de zwakke weggebruikers – wandelaars en

fietsers – om zich veilig op de weg te begeven.

Concreet wil Open Vld deze situatie aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

o

o

Parkeergelegenheid voor wagens aan de rand van het centrum en op gunstig

gelegen plaatsen in de deelgemeenten:

• De laatste jaren werd reeds een aanzet gegeven om rond het centrum

bijkomende parkeergelegenheid te voorzien voor langdurig parkeren. Open

Vld wil deze strategie verderzetten om op deze manier de verkeersstroom

en de parkeerdruk in het centrum af te bouwen. Terwijl er een minimum

aantal parkeerplaatsen behouden moeten blijven rond de

middenstandskern, zullen deze plaatsen echter voor beperkte tijd voorzien

worden. Voor langere duur worden de autobestuurders afgeleid naar de

grotere parkings aan de rand, waar zij kosteloos kunnen parkeren.

De snelheid van het doorgaand verkeer naar beneden halen:

• Door ingrepen in de infrastructuur zal het doorgaand verkeer de

mogelijkheid ontnomen worden om een hoge snelheid te halen. Bij de

herinrichting van het centrum krijgen verbreding van voetpaden en

voorzieningen voor fietsers voorrang.

Fiets- en voetpadenplan

• De gemeente Temse heeft de laatste jaren weinig geïnvesteerd in fiets- en

voetpaden. We moeten bij de (her)aanleg van (nieuwe) straten en pleinen

in de eerste plaats zorg dragen voor de zwakke weggebruiker.

• We willen een fietspadenplan opstellen waarmee we de komende 6 jaar de

situatie voor fietsers kunnen verbeteren. Straten op het traject van het

fietsknooppuntennetwerk en straten die een verbinding maken met onze

buurgemeenten moeten hierin absoluut voorrang krijgen.

• Naar analogie met het fietspadenplan moet er ook een voetpadenplan

worden opgesteld. Voetgangers moeten zich overal in onze gemeente

kunnen begeven op een goed aangelegd en veilig voetpad. Hierbij

hanteren we het speldoosprincipe, iedereen van 8 tot 88 moet geraken

waar men wil zonder overbodige hindernissen.

10 / 18


veiligheid aan de schoolpoorten

Onze lagere scholen bevinden zich in de kernen van onze (deel)gemeenten. Dit betekent

dat per dag een toevloed van kinderen (en ouders) in deze kernen voorkomt. Uiteraard is

het een must om deze toestroom zo veilig mogelijk te houden, waarbij zowel van de

gemeente als van de ouders een inspanning gevraagd mag worden. De dagelijkse situaties

aan de schoolpoort zelf moeten dan ook in goede banen geleid worden. Dit kan door enkele

ingrepen vanuit de gemeentelijke overheid, waarbij ook beroep kan gedaan worden op de

verantwoordelijkheid van de ouders en andere begeleiders.

Concreet wil Open Vld deze situatie aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

Stimuleren om kinderen te voet of met de fiets naar de schoolpoort te begeleiden

• Kinderen worden nog te vaak met gemotoriseerd vervoer tot aan de

schoolpoort gebracht. Dit zorgt niet alleen voor een toevloed aan wagens

voor en na schooltijd – met soms chaotische toestanden als gevolg – maar

leert aan de kinderen ook vaak een verkeerde houding aan. Er is immers

niets mis mee om per dag enkele honderden meters naar de school te

wandelen of te fietsen! Open Vld ziet daarom wel voordelen in een systeem

van schoolstraten, waarbij de straat een half uur voor, tot een kwartier na

schooltijd (een gedeelte van) de straat wordt afgesloten en enkel

voetgangers en fietsers deze straat in mogen. (Lokale bewoners mogen

gedurende deze periode de straat nog wel uit, maar niet meer in.) Deze

mogelijkheid moet echter wel per locatie onderzocht en samen met andere

mobiliteitsvraagstukken bekeken worden.

• Voor de scholen waar (voorlopig) geen mogelijkheid tot het inrichten van

een schoolstraat mogelijk is, werkt de gemeente in samenspraak met de

school een systeem van toezicht uit tijdens de uren dat de kinderen

toekomen of vertrekken van de school (ochtend, middag en namiddag).

verkeersveiligheid verhogen door

infrastructuurmaatregelen

o

o

o

Opening ‘noord-zuid’-verbinding Steendorp – voor wagens en hulpdiensten en met

afgescheiden fiets- en voetpaden.

De as Schoolstraat-Pastoor Boelstraat aanpakken (mee te bekijken met

vernieuwing van het centrum).

We pakken evenzeer overbodige hindernissen aan zodat mensen met een

mobiliteitsbeperking of moeders en vaders met een buggy makkelijk geraken waar

men wil zijn (het zogenaamde speldoosprincipe, van 8 tot 88 jaar).

investeren in slimme camera’s

Veiligheid garanderen is een basisverplichting van iedere overheid. Niet alleen in het

verkeer, maar ook thuis en in hun eigen, vertrouwde buurt moeten de inwoners van onze

gemeente zich veilig weten. Voor Open Vld kan het inzetten van slimme camera’s hierbij

helpen. Deze kunnen helpen om gerichtere interventies te doen wanneer bepaalde

bewegingen zich voordoen die een inbreuk op de veiligheid van de Temsenaren dreigen te

maken. Uiteraard kunnen op deze manier ook verschillende vormen van onaangepast

rijgedrag in het verkeer – vooral bij avond en nacht – in het vizier genomen worden.

11 / 18


Concreet wil Open Vld deze situatie aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

o

Aankoop en installatie van een extra aantal slimme camera’s, met

nummerplaatherkenning, voor enkele strategische plaatsen.

Strategische plaatsen kunnen ook ‘bewaakt’ worden via mobiele slimme camera’s.

GAS-regelgeving bestendigen en actualiseren

Open Vld van Temse is steeds dé pleitbezorger geweest van de invoering van de GASregelgeving

in onze gemeente. We wensen dit niet te doen om een extra bron van

inkomsten aan te boren, maar om een bijkomende mogelijkheid te hebben voor het

bestrijden van bepaalde, irritante problemen (zoals bijvoorbeeld sluikstort).

Voor Open Vld moet de GAS-regelgeving mee evolueren met de tijd. Aanpassingen die ook

de evoluties in de maatschappij weerspiegelen moeten tijdig doorgevoerd worden, al blijft

de focus steeds gericht op het beteugelen van de meest storende vormen van overlast.

Burgers die het goed menen en zich mooi aan de afgesproken regels houden, mogen niet

de dupe zijn van hun correcte houding!

Concreet wil Open Vld deze situatie aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

o

Het structureel jaarlijks actualiseren van het Algemeen Gemeentelijk

Politiereglement, om flexibel te kunnen inspelen op de maatschappelijke trends

en een moderne uitvoering van het GAS-reglement mogelijk te maken.

Samenleven in een gemeenschap houdt in dat er regels gelden die voor

iedereen gelijk moeten zijn. Ieder individu heeft zijn rechten, die we als liberalen

volledig en zonder afbreuk willen respecteren. Daartegenover staan wel enkele

plichten waaraan ook iedereen, zonder onderscheid, zich te houden heeft. Deze

moeten door de overheid gecontroleerd worden. Naast het politionele luik blijven

we daarom ijveren om het GAS-reglement te handhaven.

“ veiligheid garanderen is een basisverplichting van iedere overheid -

niet alleen in het verkeer, maar ook thuis en in hun eigen, vertrouwde buurt

moeten de inwoners van onze gemeente zich veilig weten ”

de werking van de buurtpolitie opwaarderen

De lokale politie heeft eind 2018 de stap gemaakt richting digitalisering en sociale media.

Op zich is dit initiatief lovenswaardig maar dit dient de komende zes jaar te worden

bestendigd en verder te worden uitgewerkt.

Concreet wil Open Vld dit aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o Het op grote schaal ondersteunen van Buurt Informatie Netwerken waarbij

burgers samenwerken met de lokale politie. Deze netwerken hebben in andere

gemeenten al meermaals bewezen dat ze de samenhorigheid, het veiligheidsgevoel

en het vertrouwen in de politie bevorderen.

o Investeren in een grotere bereikbaarheid van de buurtpolitie. Of zoals wij liberalen

dat zeggen: “meer blauw op straat”.

12 / 18


III. een financieel gezond Temse

“ de belastingdruk in Temse is hoog, de tarieven van

de diverse belastingen liggen boven het Vlaams gemiddelde ”

correcte belastingen volgens het principe: ‘voor wat,

hoort wat’

De belastingdruk in Temse is hoog. De tarieven van de diverse belastingen (aanvullende

personenbelasting, opcentiemen op de onroerende voorheffing, …) liggen boven het

Vlaams gemiddelde en moeten dus worden bijgesteld.

Concreet wil Open Vld deze situatie aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

o

o

Aan het begin van de huidige legislatuur heeft de bestuursmeerderheid een

drastische verhoging met 33% van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

of zogenaamde grond- en eigenaarsbelasting doorgevoerd (van 1125 naar 1500).

Dit was niet nodig. Wij willen dat deze tarieven herzien worden om tot een meer

correcte (lagere) belasting te komen. Specifieke daling van de opcentiemen op

de onroerende voorheffing voor renovatiewerken binnen bepaalde straten

van de gemeente.

Een aantal buurten in onze gemeente hebben dringend nood aan een opknapbeurt.

Naast de vernieuwingswerken die we vanuit het gemeentebestuur laten uitvoeren,

willen we de bewoners en eigenaars in deze buurten stimuleren om ook zelf aan

hun patrimonium te werken. Dit willen we doen door een tijdelijke verlaging van de

opcentiemen op de onroerende voorheffing toe te kennen aan diegenen die in de

afgebakende zones daadwerkelijk een renovatiedossier aan hun woning ten uitvoer

brengen.

Het aantal singles (mensen die alleen wonen) in onze gemeente is de laatste jaren

sterk toegenomen. Deze stijgende trend valt ook voor de komende jaren te

verwachten. Een aantal belastingen, zoals de opcentiemen op de onroerende

voorheffing of de gemeentelijke ‘Algemene Maatschappelijke Heffing’ worden per

adres geheven, zonder onderscheid te maken in de gezinssituatie van de

bewoner(s). Dit is niet altijd correct en heeft tot gevolg dat een alleenstaande vaak

een hogere belastingdruk ervaart dan een gezin. Open Vld wil daarom alvast een

korting van € 20 toekennen voor de ‘Algemene Maatschappelijke Heffing’,

voor wie alleen woont en nog niet van een verlaagd tarief kan genieten.

13 / 18


IV. een modern Temse

gemeentelijke communicatie en service voor de

21ste eeuw

Open Vld Temse wil dat onze gemeente eindelijk de stap naar de 21 ste eeuw maakt. Om

de groei van onze gemeente te blijven bolwerken en de dienstverlening voor onze inwoners

te kunnen blijven verbeteren dienen we meer gebruik te maken van nieuwe technologie

en moeten we de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten

verhogen.

Concreet wil Open Vld dit aanpakken via de uitwerking van volgende dossiers:

o

o

o

o

o

o

De informatieborden op de invalswegen zijn gedateerd en staan in schril contrast

met de moderne borden die in andere gemeenten reeds in gebruik zijn. We willen

deze borden vervangen door een digitaal systeem. Digitale borden kunnen niet

alleen door het gemeentebestuur gebruikt worden, ook verenigingen kunnen zo

kosteloos hun activiteiten in de kijker zetten.

De website van onze gemeente heeft dringend nood aan een opfrisbeurt. Deze is

momenteel onoverzichtelijk en niet toegankelijk voor mobiele apparaten. Alle

verschillende diensten hanteren bovendien ook een eigen huisstijl en meerdere

deelwebsites. Open Vld Temse wil dit alles centraliseren in een nieuwe, moderne en

aantrekkelijke website en huisstijl, waar alle gemeentediensten hun plaats krijgen.

De gemeente Temse moet op de trein van online communicatie stappen. Dankzij

sociale media kunnen we op een héél directe manier communiceren met onze

inwoners, de service verbeteren en krijgen we ook directe feedback van hen naar

de juiste gemeentelijke diensten. We moeten niet alleen onze communicatiedienst

moderniseren, maar de hele back-office van de gemeente zo organiseren dat

ze volop inzetten op sociale media en/of hedendaagse applicaties.

Het e-loket van onze gemeente dient verder te worden uitgebreid. Er moet gewerkt

worden aan het gebruiksgemak en de functionaliteit van deze online dienst. Het

moet in de toekomst mogelijk zijn om, voor de mensen die dit willen, de meeste

verplaatsingen naar AC De Zaat te vermijden.

Verder willen we werk maken van flexibele openingsuren, een éénloketfunctie

en een moderne bestuursstijl.

Er moet een verdere uitbouw komen van het netwerk aan oplaadpalen voor

elektrische voertuigen in onze gemeente. De gemeente moet trouwens zelf het

voortouw nemen in de nieuwste technologieën wat betreft haar wagenpark.

echte burgerparticipatie is een investering op korte

termijn, die rendeert op lange termijn

Meer dan ooit ligt de macht bij de burger. Nu iedereen mondig en geïnformeerd een stem

kan laten horen, hebben we een geëngageerd burgerschap nodig. Eén keer om de zes

jaar iemand of enkele personen naar voor schuiven volstaat niet meer.

Open Vld Temse maakt daarom de omslag van inspraak naar participatie. Van

verzet naar engagement.

14 / 18


De betrokkenheid en interesse van burgers voor het beleid neemt toe: burgers zijn

zelfstandiger en mondiger dan ooit. De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat het

contact met burgers eenvoudiger en laagdrempeliger wordt. Een intensieve dialoog met

burgers over het beleid versterkt het vertrouwen in politici en politieke instellingen. Het

geeft burgers meer inzicht in het beleid en vergroot hun kennis en begrip van de manier

waarop beleid tot stand komt en van de complexiteit ervan.

Burgerparticipatie is ook een manier om het samenleven in onze gemeente te

bevorderen. Door actief deel te nemen aan het beleid of uitvoering van een project

ontwikkelen burgers belangrijke sociale vaardigheden en attitudes. Het eigenaarschap van

burgers over het beleid neemt toe waardoor ze zich betrokken en gewaardeerd voelen,

waardoor ze ook zelf gestimuleerd worden om zelf meer verantwoordelijkheid op te nemen.

Open Vld kiest voor een gemeentelijk bestuur waar burgers mee naar oplossingen

zoeken en medezeggenschap krijgen. We betrekken de inwoners bij maatregelen die

hun eigen buurt aanbelangen door ze mee te laten beslissen. Dit moet het weinig

transparante kluwen van eindeloos rekbare procedures beheersbaarder maken. Open Vld

wil deze schijnparticipatie definitief tot geschiedenis laten verworden. We beseffen dat we

hier een leerproces zullen moeten doorlopen.

Concreet willen we dit op twee vlakken burgerparticipatie tijdens de bestuursperiode

2019-2025 introduceren:

o

o

De gemeente Temse lanceert projectoproepen waarbij burgers zelf hun idee

naar voor kunnen brengen en laat hen via bewonersplatformen bepalen welke

projecten het meest draagvlak hebben om te worden uitgevoerd;

• Zo willen we van start gaan met een project ‘BuurtBouwers’. Bij deze

vorm van burgerbegroting dien je als inwoner zelf een project in voor jouw

straat, wijk of buurt en beslis je vanaf je ouder bent dan 14 jaar mee via het

bewonersplatform of via de website voor welke projecten geld wordt

vrijgemaakt. Het gemeentebestuur voert vervolgens samen met de indiener

de geselecteerde projecten uit. ‘BuurtBouwers’ is gericht op

kleinschalige projecten met een maximale kost van €10.000, zoals

kleine speelpleintjes, sportief straatmeubilair, afgebakende wandelroutes,

feeërieke sfeerverlichting, kunstmuur, gezellige tête-à-tête rust en

lunchbanken, …

• In totaliteit willen we de inwoners van Groot-Temse rechtstreeks laten

beslissen over € 150.000 over heel de legislatuur, waarvan €75.000

voor investeringen in Elversele, Tielrode en Steendorp en €75.000 voor

projecten in Temse-centrum en Velle.

De gemeente betrekt burgers van in het begin bij (grote) infrastructurele projecten.

Zo willen we meer draagvlak creëren van bij de start van het proces.

besturen is vooruitkijken !

Op 14 oktober trekken de inwoners van Temse immers naar de stembus om een nieuwe

gemeenteraad te kiezen. De inzet van deze verkiezingen is duidelijk: welk beleid moet

er in de komende zes jaar gevoerd worden in Groot-Temse? Het gaat over onze

dorpskernen, over onze buurten, pleinen, straten en hoe wij hier leven, wonen, werken en

winkelen.

15 / 18


Verkiezingen draaien niet om slogans en creatieve campagnes. Verkiezingen gaan over

inhoud en wie een geloofwaardige vertegenwoordiger is die, die inhoud kan

waarmaken.

Op de vorige pagina’s kon u kennis maken met de inhoud van ons programma. Op de

volgende pagina staan onze 29 vertegenwoordigers. Gerangschikt omdat het niet anders

kan. Maar voor ons vormen zij elk, met hun levens- en professionele ervaring, een even

belangrijke schakel in het werk aan de toekomst van Temse. Allen zijn even belangrijk in

het schrijven aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Temse. Onze 29 blauwe

kopstukken vormen een dwarsdoornsnede van de bevolking met mannen en vrouwen

geritst, jongeren en actieve senioren, met diverse achtergronden en beroepen. Maar

allemaal met één ding gemeen: hard werken en vanuit een optimistische kijk op onze

deelgemeenten, Temse beter, veiliger en vrijer maken.

Concreet wil Open Vld dit op volgende wijze aanpakken:

o

o

o

o

Alle aspecten van een beslissing op voorhand inschatten. Het is werken

vanuit een visie op de toekomst, een strategie die zich vertaalt naar een concreet

actieplan.

Het is niet snel-snel beslissen of traag-traag heikele thema’s op de lange baan

schuiven.

Wij durven de weg van het status quo verlaten en open inspelen op de

veranderende omgeving.

Besturen doe je met een constante vastigheid, dossierkennis, luisteren naar

wat de inwoners zeggen, empathisch en rechtlijnig. Communicatie en in

dialoog gaan met de bevolking is nodig.

“ besturen is de regie in eigen handen houden zowel op inrichting van infrastructuur

als openbaar domein - het is de vaste wil en het doorzettingsvermogen, de

tomeloze ambitie om te werken aan de toekomst van Temse

meer info ?

Hebt u nog vragen? Is iets niet duidelijk? Neem gerust contact met ons op via

openvld.temse@gmail.com of volg ons en ga de dialoog met ons aan via onze

facebookpagina Open Vld Temse (zowel publiekelijk, als privé).

16 / 18


17 / 18


18 / 18

Similar magazines