VH_Terlindenhofstraat_204_erfpacht_kloostervleugel_Runcvoorthof

agvespa

© Geert Van Hertum

Erfpachter gezocht voor

kloostervleugel in kasteel

Runcvoorthof

Het historisch waardevolle kasteel Runcvoorthof ligt in het Runcvoortpark.

Het kasteel bestaat uit drie vleugels: een kasteelvleugel, een

dienstvleugel en een kloostervleugel. Er is ook een koetshuis.

AG VESPA zoekt een erfpachter die de kloostervleugel een nieuwe

invulling geeft en de renovatie- en inrichtingswerken aan de binnenzijde

op zich neemt. Het ontwerp van de tijdelijke vereniging Collectief

Noord Architecten – Studio Roma voorziet in de kloostervleugel een

woonproject. De erfpachter heeft echter ook de mogelijkheid om van

die bestemming af te wijken.

ERFPACHT

Canon

24.000 euro per jaar

Terlindenhofstraat 204

2170 Merksem

Brutovloeroppervlakte

1125 m²

Duurtijd erfpacht

49 jaar

AG VESPA neemt de renovatie van de buitenschil van de kloostervleugel

op zich en de structurele implicaties daarvan binnenin.

De informatie in deze bundel kan nog verder aangevuld

worden en indien nodig aangepast via onze website

www.agvespa.be.


Sfeerbeeld kloostervleugel © Collectief Noord Architecten

Context

Het historisch waardevolle kasteel Runcvoorthof ligt in het Runcvoortpark. Het kasteel bestaat uit drie vleugels: een

kasteelvleugel, een dienstvleugel en een kloostervleugel. Er is ook een koetshuis.

AG VESPA heeft de tijdelijke vereniging Collectief Noord Architecten – Studio Roma aangesteld voor de architectuuropdracht

voor de restauratie, renovatie en herbestemming van het Runcvoorthof. Zij maakte ook een schetsontwerp en bestek voor het

Runcvoorthof en zijn bijgebouwen.

Het ontwerp voorziet onder andere de restauratie van het kasteel en een herbestemming tot een gediversifieerd woonproject.

In de kasteel- en dienstvleugel realiseert AG VESPA zeven woningen voor verhuur. De woningen bestaan uit een mix van zowel

gezinswoningen als een studio en een loft.

Het koetshuis dat naast het kasteel ligt, wordt gerenoveerd en krijgt daarna een nieuwe commerciële invulling.

AG VESPA neemt de renovatie van de buitenzijde op zich en zal nadien een oproep lanceren voor de nieuwe commerciële invulling.

AG VESPA neemt ook de renovatie van de buitenschil van de kloostervleugel op zich en de structurele implicaties daarvan

binnenin. AG VESPA zoekt een erfpachter die de kloostervleugel een nieuwe invulling geeft en de renovatie- en

inrichtingswerken aan de binnenzijde op zich neemt. In de kloostervleugel voorziet het ontwerp een woonproject. De

erfpachter heeft echter ook de mogelijkheid om van die bestemming af te wijken.


© Geert Van Hertum

Terlindenhofstraat 204

2170 Merksem

Omgeving

Het kasteel Runcvoorthof ligt in het Runcvoortpark, op het einde van een

doodlopende zijstraat van de Terlindenhofstraat.

Rondom het park zijn tal van publieke functies zoals een school, kunstacademie,

scouts, sporthal de Rode Loop, een voetbalclub, de wekelijkse markt, …

Op wandelafstand bevindt zich het centrum van Merksem met de

winkelstraat Bredabaan. Ook openbaar vervoer en een aansluiting naar

de Antwerpse Ring bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid.


Heraanleg Runcvoortpark en Terlindenhofstraat

Naast de renovatie van het kasteel Runcvoorthof zal ook de omgeving rondom het kasteel heraangelegd worden. Door de kapel

naast de kloostervleugel af te breken, wordt het kasteel opnieuw als een vrijstaand gebouw in het park geplaatst. Er zal ook

een publieke doorsteek gecreëerd worden die toegankelijk is via de historische toegangsbrug.

Bij de omgevingsaanleg van het park is er specifieke aandacht voor de grens tussen private woningen en het publieke park.

Rondom het gebouw worden buffers gemaakt in de vorm van groene perken met lage dichte begroeiing of in de vorm van de

historische gracht.

Daarnaast wordt de Terlindenhofstraat heringericht tot een dreef als waardige entree van het park.

Sfeerbeeld koetshuis, kasteel- en dienstvleugel © Collectief Noord Architecten


Algemene kenmerken kloostervleugel en ingrepen

uitgevoerd door AG VESPA

De kloostervleugel heeft twee karakteristieke bouwlagen met hoge plafonds en grote ramen, een zolder en een kelder, samen

goed voor een brutovloeroppervlakte van ongeveer 1125 m².

AG VESPA zal aan de kloostervleugel enkel de werken aan de buitenschil en structurele implicaties daarvan binnenin uitvoeren.

Zo wordt de kapel op de kop van de vleugel afgebroken en afgewerkt als nieuwe gevel met inpandige terrassen. Ook in het dak

wordt een insprong gemaakt en worden terrassen voorzien. Al het buitenschrijnwerk zal ook vernieuwd worden.

mw

+30.59

+28,51

sl

sb

a+p

h+s

+26,21

sb

an

buitenschrijnwerk

= rookluik

sl

ar

+26,21

sb

+25,18

sl

a+p

a+p

sl

h+s

sw+s

buitenschrijnwerk

= rookluik

gdd

h+s

+23.37

208

179 76

Voor het nieuwe metselwerk worden

de afgebroken stenen gerecupereerd.

an

+18,69

ar

mz +21,24

h+v

+20,23

+21,92

sl

h+v

mz

h+v

mz

mz

h+v

mz

mz

sl

+22,33

+20,07

h+v

a+p

sl

h+v

gdd

213,1

h+v

gdd

sw+s

h+s

gdd

sw+s

89,7 207,6

+15,94

am

h+v

am

183

mz

am

mz

a+p

492,7

mz

gdd

h+v

260

gdd

h+v

sw+s

gdd

h+v

136

a+p a+p +10,14

+10,00

a+p

120

sb

sb

b

+9,87

b

terrein ligt thv de gevel 30 cm lager

KLOOSTER - ZUIDGEVEL

kloostervleugel - plan voorgevel

Ter hoogte van de aansluiting tussen de kloostervleugel en de kasteelvleugel wordt er een knip gemaakt. Daardoor krijgt de

kasteelvleugel opnieuw ramen aan de achterkant. De kloostervleugel wordt er ook plaatselijk verlaagd. Zo fungeren de verschillende

vleugels meer als afzonderlijke volumes en komt er ook meer zon in de parkkamer, het deel van het park dat achter de kloostervleugel

ligt.


+28,51

sl

+26,18

sb

+25,21

ar

sb

sl h+v

gdd

+22,33

sl

sl

ar

Voor het nieuwe metselwerk worden

de afgebroken stenen gerecupereerd.

LEGENDE MATERIA

a gebakken aarde

am metselwe

ar recent m

a+c metselwe

an nokpanne

sl

s natuursteen

sb blauwe s

sl natuurleie

s+c gecemen

b beton

+20,07

h+v

Voor het nieuwe metselwerk worden

de afgebroken stenen gerecupereerd.

ar

h+v

gdd

182,2

152 56,3

29,8

94,3

213,1

ms ms ms ms ms

h+v

gdd

ar

+18,69

an

+18,69

sl

+18,15

h hout

h+v hout geve

g glas

gdd dun dubb

m metaal

mz zink, grijs

mg gietijzer,

ms staal, do

am

186,1

h+v

+15,98

+15,94

etselwerk worden

nen gerecupereerd.

h+v

am

mz

h+v

gdd

+11,33

340,1

114,3

mz

h+v

gdd

241,3

mz

h+v

gdd

h+v

gdd

h+v

gdd

h+v

gdd

mz

h+v

gdd

ms

+11,33

sb sb sb b

sb sb

110

h+v

gdd

h+v

gdd

sb

mz

ms

h+v

gdd

sb

a+p

177,3

177,4

a+p

+9,60

h+v

gdd

+8,74

sb

KLOOSTER - NOORDGEVEL

kloostervleugel - plan achtergevel

Daarnaast voert AG VESPA binnenin enkel afbraak- en demonteerwerken uit in functie van de ingrepen in de buitenschil. Dat wil

zeggen dat onder meer bestaande radiatoren blijven hangen en dat bepaalde binnendeuren, vloerbekledingen, … nog aanwezig

zullen zijn.

AG VESPA voert dus enkel de structurele werken uit die een gevolg zijn van de werken aan de buitenschil.

Noodzakelijke stabiliteitswerken die binnenin zouden moeten uitgevoerd worden, gebeuren door de erfpachter.

Een gedetailleerde beschrijving van de werken die AG VESPA zal uitvoeren, staat in de technische omschrijving en

gedetailleerde meetstaat (BIJLAGE 5 en 6).

Volgens de huidige planning zijn de werken die in opdracht van AG VESPA uitgevoerd worden, gestart in november 2018. De

voorlopige oplevering van de werken aan de buitenschil van de kloostervleugel is voorzien in het najaar van 2019. Deze timing

wordt onder alle voorbehoud meegegeven, de kandidaat kan hier geen rechten aan ontlenen.

Doordat de Terlindenhofstraat heringericht zal worden tot een dreef als waardige entree van het park, zullen de werken aan het

kasteel gedurende 2 tot 3 maanden stilgelegd worden, de zogenaamde ‘standstill-periode’. Tijdens die periode kunnen noch AG

VESPA noch de erfpachter werken uitvoeren. Volgens de voorlopige planning is de standstill-periode voorzien in het najaar van

2020.

De plannen die de toestand weergeven na de structurele ingrepen uitgevoerd door AG VESPA vindt u in BIJLAGE 7.


sl

h+v sb

gdd

sl +25,18 ar

+26,21

sl

42,9

mz

42,9

+22,33

+22,33

sl

192,8

h+v

gdd

408,8

+20,07

+20,07

h+v

125

h+v

h+v

h+v

am

ar

187

gdd

149

h+v

149

am

ar

Voor het nieuwe metselwerk worden

de afgebroken stenen gerecupereerd.

h+v

am

283

h+v

379

mz

119,6

164,6

b

+11,33

+9,86

a+p

165

a+p

gdd

h+v

120

sb

h+v

gdd

sb

a+

KLOOSTER - OOSTGEVEL

KLOOSTER - NOORDGEVEL

kloostervleugel - plan zijgevel


Onroerend erfgoed

De kasteelvleugel, dienstvleugel en het koetshuis werden bij Ministerieel besluit in 1984 beschermd als monument

(https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7061). De bescherming omvat het hoofdgebouw (kasteelvleugel) met

aansluitende L-vormige bijgebouwen (dienstvleugel) met oudere kern waaronder de brug en de toren aan de zuidzijde en het

losstaande dienstgebouw (koetshuis) ten noorden.

De kloostervleugel werd niet mee als monument beschermd, maar is als deel van het gebouw en omliggende park beschermd

als stadsgezicht (https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7066) en is samen met de rest van de gebouwen opgenomen in

de Inventaris Bouwkundig erfgoed (Huis Runcvoort bij school Virgo Maria [online],

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11523).

Het Runcvoortpark staat op de inventaris van landschappelijk erfgoed:(Runcvoortpark [online],

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300121).

Voor meer informatie over de rechtsgevolgen van de bescherming en opname in de inventarissen kan u terecht op

www.onroerenderfgoed.be.

Stedenbouwkundige bestemming

Het kasteel Runcvoorthof ligt volgens het gewestplan in een gebied bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar

nut (zie vastgoedinformatie in BIJLAGE 2).

Omdat een groot deel van het kasteel beschermd is als monument kan er bij gunstig advies van onroerend erfgoed op grond

van artikel 130 van het Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (B.S. 8 juni 1999)

afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften.

Op 11 januari 2018 kreeg AG VESPA een omgevingsvergunning (zie BIJLAGE 4). In die omgevingsvergunning is de kloostervleugel

opgedeeld in 7 wooneenheden. In de kelder is een grote gemeenschappelijke fietsenberging en op het gelijkvloers is een

gemeenschappelijke ruimte voorzien. Vier woningen hebben hun slaapgedeelte op een half ondergrondse laag en het

leefgedeelte en terras op een beletage. Drie woningen zijn georganiseerd op de eerste verdieping en in het dak, waar zich

ook de terrassen van die woningen bevinden.

De kandidaten zijn niet verplicht om gebruik te maken van de omgevingsvergunning van 11 januari 2018. Zij mogen hun eigen

project uitwerken binnen de kloostervleugel. De erfpachter kan geen wijzigingen aanbrengen aan het volume en de buitenzijde

van de kloostervleugel, met uitzondering van eventuele ingrepen die opgelegd worden door de brandweer. Die ingrepen

moeten vooraf voor akkoord voorgelegd worden aan AG VESPA.

Kandidaten moeten zich bij de opmaak van hun projectvoorstel houden aan de Bouwcode van de stad Antwerpen. Die

stedenbouwkundige verordening bevat voorschriften om het bouwen binnen de stad Antwerpen te reguleren. Plannen die

worden ingediend bij een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning moeten aan die voorschriften voldoen.

De Bouwcode is raadpleegbaar op volgende webpagina: http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/

Bestemmingsplannen/SVO_11002_233_10007_00002/SVO_11002_233_10007_00002_SV_BG.pdf.

Kandidaat-erfpachters moeten zich op eigen verantwoordelijkheid informeren over de stedenbouwkundige voorwaarden. Voor

meer informatie kan de kandidaat-erfpachter contact opnemen met de dienst Stedenbouwkundige vergunningen van de stad

Antwerpen via e-mail op het adres omgevingsvergunning@stad.antwerpen.be of op het telefoonnummer 03 338 66 66.

Daarnaast moet de kandidaat-erfpachter ook advies inwinnen bij de dienst Monumentenzorg via e-mail op het adres

monumentenzorg@stad.antwerpen.be of op het telefoonnummer 03 338 22 70, met de brandweer, …


De erfpachtovereenkomst

Beschrijving van het eigendom

Het erfpachtrecht betreft een eigendom (deel van een gebouw) op en met grond en aanhorigheden gelegen te 2170 Merksem,

Terlindenhofstraat 204, kadastraal gekend onder Antwerpen, 40ste afdeling, district Merksem, tweede afdeling, sectie C, deel

van perceelnummer 0102 L, waarvan de contouren werden aangeduid op het aangehechte plan (zie BIJLAGE 3).

Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen, samen goed voor een brutovloeroppervlakte van ongeveer 1125 m².

• Kelder: 371 m²

• Gelijkvloers: 329 m²

• Eerste verdieping: 257 m²

• Tweede verdieping: 168 m²

Canon

De canon voor het eigendom bedraagt vierentwintigduizend euro per jaar (24.000 euro/jaar) (exclusief registratierechten/btw,

aktekosten en meetloon).

Afhankelijk van de invulling die aan de kloostervleugel gegeven wordt en de renovatiewerken die uitgevoerd zullen worden,

zijn andere btw-percentages van toepassing.

De kandidaat-erfpachter moet zelf afstemmen onder welk btw-regime de toekomstige bestemming en renovatie valt. Voor meer

informatie kan de kandidaat-erfpachter contact opnemen met de heer Eli Hufkens – FOD Financiën op het telefoonnummer

0257 522 41 of via e-mail eli.hufkens@minfin.fed.be. AG VESPA neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid op.

Sfeerbeeld dreef © Collectief Noord Architecten


Voornaamste voorwaarden

De erfpachtovereenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 49 jaar en een canon van vierentwintigduizend euro per jaar

(24.000 euro/jaar exclusief registratierechten/btw, aktekosten en meetloon) (jaarlijks te indexeren).

De erfpachtvergoeding is verschuldigd vanaf het verlijden van de authentieke akte.

De authentieke akte wordt verleden uiterlijk binnen de 6 maanden na voorlopige oplevering van de in opdracht van AG VESPA

uitgevoerde werken aan de kloostervleugel.

De erfpachter verbindt zich ertoe de bestemming zoals uitgewerkt in zijn projectvoorstel te realiseren. Dat projectvoorstel

wordt aan de authentieke akte gehecht. De voorontwerpplannen die bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning zullen

worden gevoegd, moeten voorafgaandelijk ter goedkeuring aan AG VESPA worden voorgelegd. Het is te allen tijde verboden het

eigendom geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor bijvoorbeeld een nachtwinkel, telefoonwinkel, privéclub, of voor functies die

door hun aard overlast genereren zoals geluids-, geur- en lichthinder voor omwonenden.

De erfpachter zal de renovatie-en inrichtingswerken aan de binnenzijde van het eigendom op zich nemen en die werken

uitvoeren overeenkomstig zijn ingediende projectvoorstel en bijhorende verkregen omgevingsvergunning.

Indien de erfpachter afwijkt van de door AG VESPA verkregen omgevingsvergunning van 11 januari 2018, wordt de erfpachter

gemachtigd een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen voor zover dit geen invloed heeft op het deel van de vergunning

dat AG VESPA realiseert.

De erfpachter verbindt zich ertoe behoudens overmacht een vergunbare aanvraag tot omgevingsvergunning in te dienen binnen

1 jaar na de schriftelijke mededeling dat de erfpacht aan hem is toegewezen.

AG VESPA kan bij een afwijking van de omgevingsvergunning van 11 januari 2018 niet aansprakelijk gesteld worden indien zou

blijken dat het door de kandidaat ingediende projectvoorstel niet vergunbaar is.

De erfpachter verbindt zich er ook toe behoudens overmacht en behoudens de standstill-periode voor de aanleg van de dreef,

de werken te starten binnen 6 maanden na het verlijden van de authentieke akte of het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Binnen 24 maanden na het verlijden van de authentieke akte of het verkrijgen van de omgevingsvergunning, dienen de werken

beëindigd te worden en het eigendom in gebruik genomen te worden.

Om het naleven van de voormelde verplichtingen en termijnen te staven, zal de erfpachter de nodige bewijsstukken voorleggen

aan AG VESPA zoals bijvoorbeeld het ontvangstbewijs van de aanvraag van de omgevingsvergunning, een proces-verbaal van

voorlopige oplevering, facturen, een PID of andere.

De erfpachter verbindt zich om de kwaliteit van de werken en de overeengekomen timing strikt op te volgen en laat AG VESPA

toe die verbintenissen te allen tijde te controleren.

Gedurende de volledige looptijd van de werken zal AG VESPA het eigendom mits afspraak met de erfpachter mogen bezichtigen.

De erfpachter zal AG VESPA schriftelijk op de hoogte brengen van het einde van de werken en uitnodigen voor een plaatsbezoek,

zodat die ter plaatse kan vaststellen of aan de bovenvermelde verplichtingen voldaan is.

De erfpachter stelt een waarborg ten bedrage van één jaar canon. Die waarborg kan gesteld worden door middel van een

bankgarantie.

Als de erfpachter zijn renovatie- en inrichtingsverplichtingen niet nakomt, de overeengekomen bestemming of de timing van

de werken niet eerbiedigt, is dat een ernstige wanprestatie in hoofde van de erfpachter en zal AG VESPA eenzijdig de overeenkomst

kunnen beëindigen. De erfpachter verbindt zich ertoe alle daardoor door AG VESPA geleden schade te vergoeden. De

gestelde waarborg zal de erfpachter op eerste verzoek vrijgeven ten voordele van AG VESPA.

Gedurende de looptijd van de erfpachtovereenkomst neemt de erfpachter alle binnen-en buitenwaartse onderhouds- en

herstellingswerken op zich. De erfpachter heeft voor de uitvoering van de werken de voorafgaandelijke toestemming van

AG VESPA nodig.

Als de erfpachter zijn onderhouds- en herstellingsverplichtingen niet nakomt, zal de eigenaar de onderhouds- en herstellingswerken

laten uitvoeren en de kosten ervan, inclusief beheerskosten, doorrekenen aan de erfpachter, verhoogd met een

schadevergoeding van 10%. AG VESPA zal daarvoor een beroep kunnen doen op de gestelde waarborg.


Erfdienstbaarheden

In functie van het project zullen er een aantal erfdienstbaarheden gevestigd worden, onder andere:

• Een erfdienstbaarheid voor afvoer van hemelwater in voordeel van het eigendom;

• Een erfdienstbaarheid voor de trappen die toegang geven tot het terras van het eigendom in voordeel van het

eigendom;

• Het onbebouwde deel van het eigendom zal, in kader van zijn bestemming om deel uit te maken van het openbaar

domein, worden bezwaard met een erfdienstbaarheid ten algemene nutte van publieke overgang en gebruik. Die

erfdienstbaarheid zal ten kosteloze titel en eeuwigdurend gevestigd worden ten voordele van de eigendommen van de

stad Antwerpen. De stad zal instaan voor het onderhoud en het beheer van het onbebouwde deel en alle

prerogatieven van het openbaar domein aangaande het optreden van politie-en veiligheidsdiensten zullen gelden;

• Een erfdienstbaarheid van publieke doorgang in voordeel van het park zal de brug en dienstvleugel bezwaren.

• Een erfdienstbaarheid voor de trappen en de helling aan de achterzijde van de kasteelvleugel die toegang geven tot de

fietsenberging. De kosten voor het onderhoud en herstelling van deze helling zullen verdeeld worden door de eigenaar

van de kasteel-en dienstvleugel en de erfpachter aan de hand van een nog op te maken verdeelsleutel.

© Bart Gosselin


Principeakkoord

De kandidaat vult het principeakkoord in en bezorgt dit samen met zijn projectvoorstel aan AG VESPA. Dit formulier is

toegevoegd in BIJLAGE 1.

Projectvoorstel

a. Visienota betreffende bestemming (maximum 10 A3)

De kandidaat geeft een nieuwe bestemming aan de kloostervleugel. Als de kandidaat afwijkt van de bestemming opgenomen in

het gewestplan (gemeenschapsvoorziening) of van de omgevingsvergunning van 11 januari 2018 (wonen), dan moet de

kandidaat aantonen dat de bestemming die hij voorstelt vergunbaar is.

De kandidaat bezorgt een omstandige visienota met een uitgewerkt voorstel van bestemming voor de kloostervleugel. De

kandidaat beschrijft de verschillende functies en op welke manier hij de bestemming(en) zal integreren. Als er verschillende

functies voorzien worden, beschrijft hij de interactie tussen de functies. Hij beschrijft ook de interactie met de omgeving (het

park en de overige delen van het kasteel). De kandidaat voegt een vlekkenplan met aanduiding van de functies of schetstekeningen

toe aan zijn voorstel. Hij beschrijft waarom die invulling geschikt is om een plaats te vinden in het gebouw.

b. Renovatie-, inrichtings- en onderhoudswerken (max 20 A4 of 10 A3)

De kandidaat bezorgt een omstandige beschrijving, de kostprijs/investeringen en een gedetailleerd plan van aanpak én timing van:

1. de renovatie- en inrichtingswerken;

2. de onderhouds- en herstellingswerken na de renovatie- en inrichtingswerken tot het einde van de

overeenkomst.

De kandidaat toont aan op welke wijze de kwaliteit van voornoemde werken gegarandeerd wordt (bijvoorbeeld referenties,

samenwerking met vaklui zoals architect, aannemer, financieel adviseur, ….).

De kandidaat toont aan op welke wijze hij de geplande investeringen, onderhouds- en herstellingswerken zal financieren of

bekostigen (bijvoorbeeld door het voorleggen van een businessplan, een bankverklaring waaruit blijkt dat hij zelf over de nodige

middelen beschikt en/of in aanmerking komt voor een lening voor de realisatie van het project, ...), zodat de haalbaarheid

aangetoond wordt.

Als de kandidaat beroep wil doen op een derde, legt hij de nodige documenten voor waaruit de verbintenis/ gehoudenheid van

de derde(n) blijkt.

Indien nodig kan aan de kandidaat bijkomende informatie of een toelichting gevraagd worden. AG VESPA zal na het bekomen

van alle informatie het projectvoorstel evalueren.

© Bart Gosselin


© Bart Gosselin


© Bart Gosselin


Overzicht erfpacht

Eenheid Duurtijd erfpacht Canon

Kloostervleugel Runcvoorthof 49 jaar 24.000 euro/jaar

* De canon is exclusief registratierechten/btw, aktekosten en meetloon.

Bezichtiging en informatie

Het project is tijdens de week te bezoeken op afspraak.

Het plaatsbezoek gebeurt op eigen risico en

verantwoordelijkheid van de kandidaten.

Contactpersoon

Sara De Cort

03 259 28 98

sara.decort@vespa.antwerpen.be

Stedenbouwkundige gegevens

• een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige

handelingen uitgereikt

• gelegen in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en

openbaar nut

• geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld

• geen dagvaardingen uitgebracht

• geen recht van voorkoop

• geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van

gronden uitgereikt

• geen voorwerp van voorkeur-/projectbesluit

Bijlagen

1. Formulier principeakkoord

2. Vastgoedinformatie

3. Plan eigendom

4. Omgevingsvergunning van 11 januari 2018 en bijhorende

plannen

5. Gedetailleerde meetstaat

6. Technische omschrijving kloostervleugel

7. Plannen toestand na structurele werken uitgevoerd door

AG VESPA: dit is de staat waarin het in erfpacht gegeven

wordt.

DISCLAIMER INFOBROCHURE

Alle prijzen, foto’s, beelden, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud

van vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter

inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Uw eventuele opmerkingen kan u melden aan AG VESPA via

info@vespa.antwerpen.be


autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed

en stadsprojecten Antwerpen

Volg AG VESPA

Paradeplein 25

2018 Antwerpen

T 03 259 28 10

www.agvespa.be

info@vespa.antwerpen.be

BE 0267 402 076

IBAN BE37 0910 1270 6928

More magazines by this user