10.10.2018 Views

Cursusboekje Externe Dienstverlening SSOE

Een greep uit ons professionaliseringsaanbod

Een greep uit ons professionaliseringsaanbod

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EEN<br />

GREEP<br />

UIT<br />

ONS<br />

PROFESSIONALISERINGS<br />

AANBOD


EEN<br />

GREEP<br />

UIT<br />

ONS<br />

PROFESSIONALISERINGS<br />

AANBOD


Kennis en vaardigheden<br />

van jezelf of van je team<br />

vergroten?<br />

In dit boekje presenteren wij een greep uit<br />

ons professionaliseringsaanbod. Je kunt je<br />

via onze website inschrijven voor een workshop,<br />

training, cursus of een lezing. Tevens<br />

bieden we maatwerk op locatie.<br />

Vraag naar de mogelijkheden, we helpen je<br />

graag. Onze inzet moet leiden tot verdere<br />

professionalisering binnen passend<br />

onderwijs.<br />

De <strong>Externe</strong> <strong>Dienstverlening</strong> en het<br />

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant zijn<br />

onderdeel van <strong>SSOE</strong> (Stichting Speciaal<br />

Onderwijs & Expertisecentra). Wij zijn expert<br />

in passend onderwijs en bieden advies,<br />

ondersteuning en professionalisering<br />

aan onder andere leerkrachten, intern<br />

begeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren,<br />

schoolteams, directies en schoolbesturen.<br />

Onze aandachtsgebieden zijn: leerachterstand,<br />

gedragsproblematiek, autisme,<br />

communicatie en motorische en lichamelijke<br />

beperkingen.<br />

Meer informatie<br />

Heb je vragen over ons of over ons<br />

professionaliseringsaanbod? Bel dan:<br />

088 214 01 00 (<strong>Externe</strong> <strong>Dienstverlening</strong>) of<br />

088 214 01 02 (Autisme Steunpunt<br />

Zuidoost-Brabant).<br />

Je kunt je vraag ook online stellen via<br />

het Digitaal Loket op onze websites.<br />

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact<br />

met je op.<br />

Onze dienstverlening kenmerkt zich door:<br />

• Maatwerk en praktische adviezen<br />

• Flexibiliteit en snelle dienstverlening<br />

• Duidelijkheid: we zeggen wat we doen<br />

en we doen wat we zeggen.<br />

Een compleet overzicht van ons aanbod<br />

is te vinden op onze websites<br />

www.externedienstverlening.nl en<br />

www.autismesteunpunt.nl.<br />

3


TRAININGEN/WORKSHOPS<br />

5<br />

Blended learning<br />

Leerlingen met autisme in de klas<br />

6<br />

Numicon: een methode die werkt<br />

Rekenen is leuk met Numicon<br />

8<br />

AutismeBelevingsCircuit (ABC)<br />

9<br />

Handicapbeleving<br />

9<br />

Workshops<br />

Leerlingen met een onzichtbare beperking<br />

Executieve functies<br />

NT2<br />

Schrijven of typen?<br />

Als denken en handelen tijd kost<br />

SOLK<br />

11<br />

Lezingen<br />

Autisme en motivatie<br />

Autisme en meisjes<br />

Autisme en de overgang naar mbo, hbo en universiteit<br />

Autisme en executieve functies<br />

Autisme en hechting<br />

13<br />

Onderzoek en beeldvorming<br />

13<br />

Consultatie<br />

14<br />

Intervisie<br />

15<br />

Coaching<br />

Co-teaching:<br />

Bevorderen van de handelingsvaardigheid van de leraar<br />

4


Blended Learning<br />

Leerlingen met autisme<br />

in de klas<br />

DOEL<br />

• Recente kennis over autismespectrumstoornissen<br />

doornemen en een<br />

vertaling maken naar de dagelijkse<br />

onderwijspraktijk.<br />

• Samen leren en uitwisselen van<br />

ervaringen.<br />

INHOUD<br />

Blended learning cursus: één startbijeenkomst,<br />

drie intervisiebijeenkomsten,<br />

afgewisseld met zelfstudie via E-learning,<br />

opdrachten en een werkboek.<br />

We werken met drie thema’s:<br />

• communicatie en interactie<br />

• leren met autisme<br />

• aan de slag met gedrag.<br />

DOELGROEP<br />

Basiscursus voor leerkrachten, docenten,<br />

leerlingbegeleiders, mentoren, intern begeleiders<br />

en zorgcoördinatoren in het primair<br />

onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet<br />

onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.<br />

Er is geen speciale voorkennis nodig. Omdat<br />

de cursus een praktisch karakter heeft, is<br />

het wenselijk dat je in je werk te maken hebt<br />

met leerlingen met autisme.<br />

TIJDSDUUR<br />

Eén startbijeenkomst van 1 uur, drie<br />

intervisiebijeenkomsten van 2 uur.<br />

Tijdsinvestering: minimaal 9 uur zelfstudie.<br />

AANMELDEN<br />

Kijk voor data, tijdstippen en cursuskosten<br />

op onze website. Je kunt kiezen uit<br />

Autisme in het basisonderwijs en Autisme in<br />

het voortgezet onderwijs. De cursus kan ook<br />

op locatie verzorgd worden. Informeer naar<br />

de mogelijkheden.<br />

Je kunt je aanmelden voor deze cursus via<br />

het aanmeldformulier op onze website.<br />

Ga naar Wat we doen: Autisme in het basisonderwijs<br />

of naar Autisme in het voortgezet<br />

onderwijs.<br />

LOCATIE<br />

De cursus wordt gegeven op een van de<br />

<strong>SSOE</strong>-scholen. De cursus kan ook op<br />

locatie gegeven worden. Voor het voortgezet<br />

(speciaal) onderwijs geldt dat wij de cursus<br />

alleen op locatie verzorgen.<br />

MATERIAAL<br />

Iedere cursist krijgt drie weken voor de startdatum<br />

een cursusboek, inloggegevens voor<br />

toegang tot de digitale leeromgeving en een<br />

eerste opdracht voor de startbijeenkomst.<br />

BEOORDELING<br />

Deelnemers krijgen bij voldoende deelname<br />

een certificaat.<br />

REGISTERLERAAR<br />

15 RU<br />

OPMERKINGEN<br />

De cursist mag gedurende 12 weken<br />

gebruik maken van de digitale leeromgeving.<br />

5


Numicon: een rekenmethode<br />

die werkt<br />

Rekenen is leuk met Numicon<br />

Numicon is een methode die kinderen<br />

spelenderwijs meeneemt van het ‘ordenen’<br />

naar het ‘leren rekenen’. Het materiaal van<br />

Numicon maakt getallen concreet omdat<br />

kinderen getallen letterlijk kunnen zien en<br />

voelen. Onderzoek wijst uit dat Numicon<br />

de prestaties van kinderen op alle rekenwiskundige<br />

onderdelen verhoogt. Het<br />

materiaal is bedoeld voor kinderen uit het<br />

regulier en speciaal onderwijs vanaf een<br />

ontwikkelingsleeftijd van 3 jaar.<br />

DOEL<br />

Met de trainingen ben je in staat om de<br />

leerstof meer rekenrijk te maken.<br />

INHOUD<br />

Wij bieden 4 trainingen aan:<br />

Kennismaken met Numicon, Verder met<br />

Numicon, Numicon voor peuters en<br />

kleuters en Numicon voor (zeer) moeilijk<br />

lerende kinderen.<br />

Voor vragen over maatwerk kun u contact<br />

met ons opnemen.<br />

PROGRAMMA<br />

Kennismaken met Numicon<br />

• Introductie van het materiaal<br />

• Leren werken met Numicon in kleine<br />

groepjes<br />

• Numicon op het digibord.<br />

Verder met Numicon<br />

• Het handelingsmodel van het ERWD en<br />

het gebruik van Numicon<br />

• Nederlandse rekenmethoden met hun<br />

rekenstrategieën<br />

• Numicon inzetten bij het aanleren van<br />

rekenstrategieën om te komen tot<br />

bewerkingen door het tiental heen<br />

• Intervisie.<br />

Numicon voor peuters en kleuters<br />

• Pedagogiek en didactiek bij het leren<br />

rekenen met Numicon<br />

• Ontwikkeling van rekenvaardigheid met<br />

Numicon<br />

• Benaderingswijze Numicon (rekentaal)<br />

• Intervisie.<br />

Numicon voor (zeer) moeilijk lerende<br />

kinderen<br />

• Ontwikkeling van het leren rekenen bij<br />

(zeer) moeilijk lerende kinderen<br />

(pedagogiek en didactiek)<br />

• Ontwikkeling van rekenvaardigheid met<br />

Numicon<br />

• Benaderingswijze Numicon (rekentaal)<br />

• Intervisie.<br />

DOELGROEP<br />

Leerkrachten, intern begeleiders,<br />

leerlingbegeleiders, remedial teachers<br />

(basisonderwijs, speciaal basisonderwijs<br />

en speciaal onderwijs), begeleiders van<br />

peuterspeelzalen.<br />

6


LOCATIE<br />

Antoon van Dijkschool<br />

Berkveld 19<br />

5709 AE Helmond<br />

MEER INFORMATIE EN AANMELDING<br />

Via het digitaal loket op de website<br />

www.numicon.nl<br />

Het is wenselijk om als eerste de training<br />

Kennismaken met Numicon te volgen.<br />

7


AutismeBelevingsCircuit<br />

(ABC)<br />

TIJDSDUUR<br />

De training duurt 2½ uur.<br />

DOEL<br />

Door het AutismeBelevingsCircuit leer je<br />

autisme kennen en ervaren.<br />

LOCATIE<br />

De training wordt gegeven op een van de<br />

<strong>SSOE</strong>-scholen of op locatie.<br />

INHOUD<br />

Het AutismeBelevingsCircuit laat je door<br />

autistische ervaringen meemaken hoe het<br />

is om met autisme te leven. Je kunt over<br />

autisme lezen, leren en gesprekken voeren,<br />

maar autisme ervaren, is een andere manier.<br />

De training, die wordt gegeven aan een<br />

groep variërend van 8 tot 16 personen, is<br />

een actief en zeer toegankelijk dagdeel<br />

waarin je vooral ervaringen opdoet. Het<br />

AutismeBelevingsCircuit bestaat uit een<br />

aantal opdrachten en werkvormen die je<br />

gaat uitvoeren. Er zijn doe-opdrachten en<br />

zintuigelijke ervaringen. Een medewerker<br />

leidt je door het circuit en er is ruimte voor<br />

het delen van ervaringen. Ook worden<br />

diverse tips gegeven voor autismevriendelijkheid.<br />

REGISTERLERAAR<br />

2 RU en 1,25 SKJ-punten<br />

OPMERKINGEN<br />

Het AutismeBelevingsCircuit vormt samen<br />

met de module Autistisch denken een goede<br />

kennismaking met autisme. Door de<br />

ervaringen leer je de theorie beter te<br />

begrijpen.<br />

AANMELDEN<br />

Aanmelden kan via<br />

www.autismesteunpunt.nl: Wat we doen,<br />

AutismeBelevingsCircuit (ABC).<br />

DOELGROEP<br />

Het AutismeBelevingsCircuit is voor<br />

iedereen die autisme wil leren kennen en<br />

ervaren. Wij richten ons vooral op mensen<br />

uit het onderwijs. De training kan ook aan<br />

groepen aangeboden worden.<br />

8


Handicapbeleving<br />

Workshops<br />

DOEL<br />

Hoe ervaart een leerling met een beperking<br />

bewegingsonderwijs? Met welke problemen<br />

heeft deze leerling te maken? Wat is er wél<br />

mogelijk?<br />

Via deze workshop krijg je inzicht in de<br />

(on)mogelijkheden die een leerling met een<br />

beperking tegenkomt tijdens een reguliere<br />

gymles. Hoe zorgen we ervoor dat ook deze<br />

leerling een fijne les heeft?<br />

DOELGROEP<br />

Voor leerkrachten en klasgenoten (in het<br />

primair en voortgezet onderwijs) van leerlingen<br />

met een motorische beperking.<br />

Wij organiseren verschillende inspirerende<br />

en interessante workshops. Tijdens deze<br />

workshops nemen we je mee in de aangeboden<br />

thema’s. Je maakt kort kennis<br />

met de thema’s en we geven je een aantal<br />

praktische handvatten waarmee je morgen<br />

aan de slag kunt.<br />

DOELGROEP<br />

Leerkrachten, docenten, leerlingbegeleiders,<br />

mentoren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren<br />

in het primair onderwijs,<br />

speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs,<br />

voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal<br />

onderwijs.<br />

INHOUD<br />

Via een belevingstraject krijgen alle deelnemers<br />

een beperking aangemeten. Hiermee<br />

gaan zij vervolgens diverse praktische<br />

opdrachten uitvoeren in de gymzaal.<br />

TIJDSDUUR<br />

De training duurt 2½ uur.<br />

MEER INFORMATIE EN AANMELDING<br />

Je kunt je interesse voor deze training<br />

aangeven via het Digitaal Loket op onze<br />

website www.externedienstverlening.nl.<br />

We nemen dan zo snel mogelijk contact<br />

met je op.<br />

DE THEMA’S:<br />

Leerlingen met een onzichtbare beperking<br />

Lezing over het werken met leerlingen met<br />

onzichtbare beperkingen.<br />

Interactieve workshops met als doel<br />

bewustwording: je kunt zien en beleven wat<br />

leerlingen met onzichtbare beperkingen<br />

ervaren in de klas.<br />

Hoe kun je dit signaleren en wat doe je er<br />

vervolgens mee?<br />

LOCATIE<br />

Deze workshop wordt op locatie gegeven.<br />

9


Executieve funties<br />

Executieve functies zijn belangrijk voor het<br />

organiseren en aansturen van handelen en<br />

gedrag. Er zijn leerlingen die daar problemen<br />

mee hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld niet<br />

goed plannen, initiatief nemen, geconcentreerd<br />

werken onder tijdsdruk en andere<br />

zaken die met de executieve functie te<br />

maken hebben. Hoe kun je hier als school<br />

het beste mee omgaan? Welke rol spelen de<br />

cognitieve functies hierbij?<br />

Tijdens deze inspirerende workshop krijg je<br />

meer inzicht in de invloed van executieve<br />

functies op het leren. Ook geven we praktische<br />

tips die helpen om de leerlingen meer<br />

tot hun recht te laten komen.<br />

NT2<br />

Scholen hebben steeds meer te maken met<br />

leerlingen die Nederlands niet als moedertaal<br />

hebben. Zij stromen later in waardoor<br />

zij nog niet op een volwaardige manier deel<br />

kunnen nemen aan het onderwijs. Wat<br />

betekent dit voor de school en de leerkracht?<br />

Hoe kun je inspelen op de hulpvragen<br />

die er zijn?<br />

Schrijven of typen?<br />

ICT-middelen als tablets, laptops, digiborden,<br />

et cetera, zijn niet meer weg te<br />

denken uit het onderwijs. Moeten we op<br />

school nog aandacht besteden aan het<br />

schrijfonderwijs of is de overstap naar<br />

volledig digitaliseren de toekomst?<br />

Gedurende een dagdeel nemen we je mee<br />

in deze visies. Wat zijn de mogelijkheden<br />

op beide gebieden? Sluit het een het ander<br />

uit of kunnen de vormen goed naast elkaar<br />

bestaan?<br />

Als denken en handelen tijd kost<br />

Tijdens deze workshop geven we je inzicht<br />

in de problematiek waar een leerling met<br />

vertraagde informatieverwerking tegenaan<br />

loopt. Waar herken je dit aan?<br />

Hoe kun je hiermee omgaan in de klas? En<br />

wat zijn de individuele ondersteuningsbehoeftes<br />

van de leerling?<br />

SOLK<br />

Het aantal leerlingen met Somatisch<br />

Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke<br />

Klachten (SOLK) neemt toe. Dit zijn klachten<br />

die langer dan enkele weken duren en waarbij,<br />

zelfs na adequaat medisch onderzoek,<br />

geen somatische aandoening wordt gevonden<br />

die de klachten voldoende verklaart.<br />

Bij leerlingen met SOLK neemt het verzuim<br />

vaak ernstige vormen aan, met alle gevolgen<br />

van dien.<br />

Tijdens deze workshop komt het volgende<br />

aan de orde: het organiseren van passend<br />

onderwijs en een passende zorg/begeleiding,<br />

het opstellen van een plan van aanpak:<br />

wie doet wat, wanneer en hoe?<br />

10


MEER INFORMATIE EN AANMELDING<br />

De workshops worden op locatie gegeven.<br />

Je kunt je interesse voor een van deze<br />

workshops aangeven via het Digitaal<br />

Loket op onze website<br />

www.externedienstverlening.nl<br />

Gebruik hiervoor het contactformulier.<br />

Lezingen<br />

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant<br />

verzorgt geregeld boeiende avondlezingen<br />

rondom het thema autisme. Kijk op<br />

www.autismesteunpunt.nl voor meer<br />

informatie.<br />

De lezingen kunnen ook op locatie gegeven<br />

worden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.<br />

Autisme en motivatie<br />

Een lezing voor ouders en docenten die<br />

in hun omgeving te maken hebben met<br />

kinderen met een autismespectrumstoornis<br />

(ASS). Deze kinderen kunnen ongemotiveerd<br />

overkomen, vaak tot ergernis van ouders en<br />

leerkrachten. Maar is het werkelijk ongemotiveerdheid<br />

of is het iets anders? Wat is<br />

de reden dat kinderen niet reageren, onderuitgezakt<br />

zitten, hun werk niet inleveren of<br />

niets doen aan huiswerk? Hoe krijg je hem<br />

of haar weer bij de les? Welke componenten<br />

zorgen ervoor dat iemand gemotiveerd is?<br />

Autisme en meisjes<br />

Autisme bij meisjes uit zich vaak anders<br />

dan bij jongens. Over autisme bij meisjes is<br />

echter nog niet zoveel bekend. Zo zijn de<br />

gefixeerde interesses vaak anders en zijn<br />

meisjes met autisme meer geneigd zich<br />

sociaal gezien aan te passen aan de andere<br />

kinderen. Tijdens deze lezing wordt ingegaan<br />

op de verschillen tussen jongens en<br />

meisjes met autisme en de gevolgen voor de<br />

dagelijkse praktijk.<br />

11


Autisme en de overgang naar mbo, hbo en<br />

universiteit<br />

Studeren is een belangrijke nieuwe fase in<br />

het leven van jongeren. Voor jongeren met<br />

autisme is dit een extra grote stap. Hoe<br />

bereid je je hierop voor? Hoe vinden jongeren<br />

met autisme een studie die bij hen past?<br />

Hoe kunnen jongeren beter worden ondersteund<br />

bij de overstap naar vervolgopleidingen?<br />

Welke hulp kan er geboden worden op<br />

onderwijsinstellingen? Kunnen deze jongeren<br />

straks ook op kamers wonen? Allemaal<br />

vragen waarmee je te maken kunt krijgen.<br />

Tijdens deze lezing geven we informatie over<br />

aandachtspunten, hulpmiddelen, regelingen<br />

en mogelijke oplossingen.<br />

Autisme en hechting<br />

Mensen met autisme laten soms gedrag zien<br />

wat ook mensen met hechtingsproblemen<br />

vertonen. Kan dat wel samen voorkomen?<br />

Beïnvloeden deze zaken elkaar? Hoe benader<br />

je deze mensen dan, vanuit de ideeën<br />

over hechting en/of vanuit hun autisme?<br />

Tijdens deze avond geven we uitleg over dit<br />

thema en worden praktische adviezen<br />

gegeven hoe je hiermee om kunt gaan.<br />

Autisme en executieve functies<br />

Veel kinderen en jongeren hebben moeite<br />

met plannen, organiseren, beginnen en<br />

stoppen. Ze krijgen hun schoolwerk niet op<br />

orde, of kunnen zich niet beheersen als ze<br />

boos worden. Dit kan wijzen op problemen<br />

in de executieve functies. In deze lezing vertellen<br />

we wat we onder executieve functies<br />

verstaan. Hoe onderzoek je ze? Hoe ga je er<br />

dan mee om thuis en op school? Hoe geef<br />

je het kind en de jongere de ondersteuning<br />

om hierin te leren?<br />

12


Onderzoek en beeldvorming<br />

Consultatie<br />

Didactisch onderzoek<br />

De <strong>Externe</strong> <strong>Dienstverlening</strong> verzorgt<br />

didactisch onderzoek ter onderbouwing van<br />

beeldvorming of advies. Voorbeelden van<br />

onderzoeken die wij afnemen, zijn<br />

individuele intelligentieonderzoeken en<br />

reken-, lees- of spellingsonderzoeken.<br />

Logopedisch onderzoek<br />

Afname van logopedisch onderzoek naar de<br />

spraak-/taalontwikkeling van de leerling op<br />

school is mogelijk. Denk hierbij aan spraaken<br />

taalontwikkelingsonderzoek of onderzoek<br />

naar vorm, inhoud en gebruik. De toetsgegevens<br />

kunnen worden vertaald naar de<br />

onderwijsaanpak in de praktijk.<br />

Genoemde onderzoeken worden ook<br />

ingezet voor NT2-leerlingen. Het is ook<br />

mogelijk om groepjes NT2-leerlingen op<br />

school logopedisch te begeleiden en de<br />

leerkracht te coachen in de didactiek van<br />

het NT2-onderwijs.<br />

Beeldvorming<br />

Het Autisme Steunpunt biedt onderzoek en<br />

beeldvorming bij (complexe) vragen rondom<br />

leerlingen met een autismespectrumstoornis<br />

(ASS). Op basis van de onderzoeksresultaten<br />

bieden wij handelingsadviezen op maat.<br />

DOEL<br />

Zoeken naar perspectief in de situatie voor<br />

de leerling of student en de school;<br />

adviezen geven bij een vraag over een<br />

leerling of student.<br />

Je krijgt tips en adviezen die op maat zijn,<br />

passend bij de situatie en praktijkgericht.<br />

INHOUD<br />

Op afspraak vindt er een schoolbezoek<br />

plaats. Een medewerker observeert, doet<br />

dossieronderzoek en heeft, indien wenselijk,<br />

een gesprek met de leerling. Aansluitend is<br />

er een gesprek met de school, de ouders<br />

en indien gewenst en mogelijk de leerling.<br />

Hierin wordt de observatie besproken, wordt<br />

er aanvullende informatie gegeven en<br />

bespreken we samen de voorgestelde<br />

adviezen. De school ontvangt een verslag<br />

van de consultatie.<br />

Met de school wordt besproken of er<br />

ondersteuning nodig is bij het uitvoeren van<br />

de adviezen. Desgewenst kunnen er<br />

vervolgafspraken worden gemaakt.<br />

DOELGROEP<br />

Leerlingen en studenten van regulier en<br />

speciaal onderwijs, kinderopvang en<br />

peuterspeelzalen.<br />

Je kunt je vraag online stellen via het<br />

Digitaal Loket op onze websites. We nemen<br />

dan zo snel mogelijk contact met je op.<br />

13


Intervisie<br />

DOEL<br />

• Als (zorg)team of expertisegroep komen<br />

tot een constructieve manier van praten<br />

over casuïstiek en werkvragen.<br />

• Het versterken van de professionaliteit<br />

van het team.<br />

• Het planmatig en constructief praten<br />

over casuïstiek en werkvragen.<br />

• Het gezamenlijk bewaken van begeleidingsstrategieën,<br />

vanuit jouw schoolspecifieke<br />

visie op ondersteuning van<br />

leerlingen.<br />

• De organisatie gaat uiteindelijk zelf verder<br />

met deze vorm van intervisie.<br />

DOELGROEP<br />

(Zorg)teams, zorgcoördinatoren en intern<br />

begeleiders.<br />

TIJDSDUUR<br />

Bij de intake bespreken we hoeveel<br />

bijeenkomsten er nodig zijn.<br />

INHOUD<br />

• Onze medewerker neemt als extern<br />

deskundige deel aan een (zorg)team of<br />

expertisegroep binnen jullie organisatie.<br />

• Vooraf worden de structuur (het oplossingsgericht<br />

intervisiemodel), de rollen<br />

en de spelregels afgesproken.<br />

• Onze medewerker houdt de werkwijze<br />

en inhoud in de gaten en coacht de<br />

intervisor.<br />

• In het intervisieoverleg bespreken we<br />

casuïstiek of hulpvragen van teamleden,<br />

soms met behulp van beeldmateriaal.<br />

• We spreken af wat de acties zijn vanuit<br />

het overleg en deze worden gemonitord<br />

en teruggekoppeld.<br />

14


Coaching<br />

Co-teaching:<br />

Bevorderen van de handelingsvaardigheid<br />

van de leraar<br />

DOEL<br />

Uitbreiden handelingsrepertoire en zorgdragen<br />

voor een attitudeverandering bij de<br />

leerkracht, waardoor je als leerkracht en<br />

schoolteam makkelijker in kunt spelen op de<br />

verschillen in de klas. In plaats van advies<br />

wat je moet doen, advies over hoe je een<br />

verandering kan bewerkstelligen.<br />

INHOUD<br />

• Co-teaching (waaronder coaching<br />

leerling, docent) naar aanleiding van<br />

hulpvraag, gericht op beter omgaan met<br />

leerlingen met een beperking.<br />

• Kortdurend traject: meekijken over de<br />

schouder van de leraar.<br />

• Een-op-een coaching van de leraar in<br />

de klas.<br />

• Praktische pre-teaching bij praktijkvakken.<br />

TIJDSDUUR<br />

Minimaal 4 dagdelen.<br />

MEER INFORMATIE EN AANMELDING<br />

Informatie over Co-teaching vind je<br />

op de website<br />

www.externedienstverlening.nl<br />

Je kunt je interesse voor Co-teaching<br />

aangeven via het Digitaal Loket op onze<br />

website www.externedienstverlening.nl.<br />

We nemen dan zo snel mogelijk contact<br />

met je op.<br />

LOCATIE<br />

Deze trajecten worden op locatie gegeven.<br />

DOELGROEP<br />

Leerkrachten en docenten, in het primair<br />

onderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal<br />

onderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet<br />

speciaal onderwijs en mbo.<br />

Op al onze diensten zijn de Algemene<br />

leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling<br />

<strong>SSOE</strong> van toepassing. © 2018<br />

15


<strong>SSOE</strong><br />

Venetiëstraat 43<br />

5632 RM Eindhoven<br />

Antoon van Dijkschool Helmond<br />

MBS Eindhoven<br />

Mytylschool Eindhoven<br />

<strong>Externe</strong> <strong>Dienstverlening</strong><br />

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant<br />

Arbeids Transitie Centrum<br />

Samen maken wij onderwijs passend!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!