Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

hkloosdrecht

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

-., < •• •

Vuur

· . (, 9 -_ ', - · gaande ·

fJet'l en boven dien, zoo lang hij dat ·trekt, bevrijd zijn van de te genie:

veertien daagîche contributie;~fzo hij bij avance heeft ge con- tm per

tribueerd, alsdan zal genieten twee Cu!tlen tn t!f fltJÎtJtll per week

d h d · • k · · · f twee

we~k, oe zahoo amgez1~ emetve;.rnogen UJtte'gaan, o.gulden.,

eemg werk te doen, OJ? verbeurte van ote twee Guldm elf fluz. w bij .

fJers daar en boYen UIt de Bus geflooten te worden. · avance ·

gecDntributerd hebbt~de twte gulden m elf ftuiyer_r. Mits nitt ttil te &"an, ·

of unig wet_·k te doen. Op verbeurte m Ye_rvoJ van ti/lts. -

, .

ART. XXII • .

• . . . . Di6 un

Iemand der Leeden aan Armen, Been en, of elder$, eenig accide11t

ongemak krijgende, zal, des begeerende, genie:ten ieder week gaiiet

· twee Gulden ee11ç fluiver, m·aar zal insgelijks, zoo lang hij dit zwee

weekgeld trekt, nietvertilogen ee11ig werk te doen, dan alleen Guldens

op zij!l Hoffteed e, en na _de K~fk ofandere God~di~n ·.s t plaat: ~~k. ·

fen, niltsgader.s na den ClururgtJn te gaan; op gebJke verbeurte Mils

van die twte Gtliden, en zijn a.andeel uit-de Bus. · ";~, t~

· werken ojuittegaan, als mei bepaling. (;p Yefbeurte m "'trtal als Yooren. ·

A.a.T. ; XXIIL .

... - '

Tot de bekeu~ing van ~ie ken of gebrekigen, .Art ~ 1 en 2~.Wie tql

vermeld, zuilen b.ehalven de Busrneesters, ook gea uthoriîéerd f:u~~~g

zijn alle de Leeden.der Bus;eri zal den.geene die de bekeU4 zij/gcring

doet~ het halve weekgeld der .bekeurde genieten; en de aut/wriwederhelft

voor de Bus 'zijn.

fèerd~.

Wat den beke{Jrder gemet.

ART. XXIV. --

. I

: Onder tie v~orfZ. zk~e~ , of g.~~reekigen, zullen niet gere. In ·wellt.•

kend worden d1e moedwllhg, 'tzl) door d.ronkcnfch!lp, ofan-&eva~/e

df;rzints, zich totvechten begeeven, en_ daàr·door eeoig on- de Uek6

g~mak koll)en te krijgen; mits,ad~rs ongemakfen uit oatucbt freik~gelprooten;

zullende de Bui m à1en gevalle geen ondedland lijke

do~, , · . . , _ . · Leetkn .

geene 6cdeeling zuJk_n mogtn geniutti,

, \ ' ~ •

AiT. XXV.

More magazines by this user
Similar magazines