Reglement op de bus te Tienhoven en Oud-Maarsseveen, anno 1785.

hkloosdrecht

Beschrijving van de regels met betrekking tot het verzorgen van wezen en armen in de dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

. • I· -

• l

"

( 10 :) '

r

D . r. • 1 ~··, '"· ·: ART. '·: XXV~ ~ "·' , ,~ · ! · '

e ue· ·· · · ·

::fjw- :' Iemand der Leed~n? ~eeg~ns ~iekte of gebrek, geld uit de

de zieke; Bus tre~kende. zal na hetzei ve een week getrokken te heb ..

of ge- . ben. verplicht Zijn, met zijn zieki:e of gèbrek bij een Doétor

brekkige ÄfMçe&ter te gaaQ ., of na' den t~efrand .zijner k\vaal, deze!.

· L_eeden, vt: te ontbieden, ten ~inde 'door ~t gebruik der Medicijnen,

a.rrtdabmnen

d esze J.C • . 1-. ··I"k b d . ·•

fS geneez~ng, zo. vee moge lJ , te evor e1·en; aoclt

'g~n zich het DoétorofMeesterloon, zal, bij provifie, door den Patient

van em zelve, moeten betaald worden.

Dof!or of Chirurtijn ie vOorzien.

t ';_ ( _ •• ; . - ' l ;..,. ....

ART, 'XXVI. r tJ:' , 1•J 'l. ; . f

{ . . .. •· . . . . .. . . . . :

Hoe te Wannee~ iemand ziek ofge~tekkig zijude, het voorfz. week ..

_ hande~ geld een half Jaar heeft genóten, en nog niet hërfteld is, zal

~m al~ d~ B usmeester, onder ,w,iens bedeelin g ~ulks een Pa tien t is, hier.

temanu- . _J. l"'k ' · d d r. .a.· G • .t •

e 511 halfvan aan de gcr(.;tme lJ , e ~ee en er re1pe~;Ll ve erecdt·en kenms

jaar het geeven, welke als dan te zamen, na het vermogen. der Bus

we,k- overwogen te hebben, zullen Refol veeren, óf men aan dezeigeld

ge- ven Patient nog eenigen-tijd,-het zij dezelve, of eenige minl;otfln

· de re bedeeling.zal doen; en' ingevalle de Bus onvermogend tot

te: t. .verdei·e bedeelirîg word·geoordeeld, zal dien Patient zijn aan-

~ deel uit de Bu{we'g h~bben, en gehotiden wörden als riooit ·

·daar in geweesê te zijn~ · · · · - .· · · .\ . ·

•.. I ". J.,. .1 • . • ;'" ·''

ART •.

XXVII.

l t,M/1 als Zo iemand de~ Ingetekende Leed.en komt te overlij de~, ~zal ,

~:çn Lidhetzelve, terftond, aan de Busmeester v.an· het Gerecht waái .. .

j~j:;tr ~onder de!l Qverledenen.~oord: (en ingevall~~et iemand ' qil;~· _,_-~

En ~~at ten deeze Gerechten d1enstb~ar of woohagttg mogte weezen · "_

daar . aan de Jongfte n·u:smeester d~s Gerechts waar onder hij is in· · ;

voor gefchreven,) tnoeten 'bekend gemaakt worden; welke Busmoet

be- meester voor hét begraven van het Lijk zal moeten bezorgen

z~~~d de fomme van DertigJGulden, en een Graf in de K~rk van

"' en Tienhovèn~ · - .

AaT. XXVIII.

T

More magazines by this user
Similar magazines