Helperbel 04-2018_LR

wijkhelpman

helperbel

- Verkeer Helpman

- Eerste editie Podium Zuid Live trekt veel wijkbewoners

- Droomwijk

2018

4


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Herfst in Helpman 4

Nieuws van het wijkcomité

Verkeer Helpman 6

Verslag Algemene ledenvergadering 10

Activiteiten in de wijk

Groot Gronings kerstconcert 9

Eerst editie Podium Zuid Live trekt veel wijkbewoners 14

WIJ-team 20

Repaircafé 30

Andere tijden

Het eendenplatform 23

Wie weet iets meer over dit huisje? 29

Werken in de wijk

Afscheidsreceptie huisarts Karel Schuit 19

Mensen op een andere manier laten denken en

naar zichzelf laten kijken 21

Een heuse brasserie had Helpman nog niet 30

Deco Home Datema wordt Home Made bij Datema 36

Column

Droomwijk 16

9 24

30

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal.

Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren.

Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 4, december 2018 3


Foto: Harm Draaijer

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 4, december 2018 5


Tekst: Ada de Jager

Foto: Ina Timmer

Verkeer Helpman

Oversteek Verlengde Hereweg-Helperplein

Op verzoek van Ondernemend Helpman is op 31 oktober, samen met de gemeente en het

wijkcomité, een bijeenkomst georganiseerd waarbij gesproken is over oplossingen voor

verkeersveiligheid bij de oversteek op de Verlengde Hereweg – Helperplein. De directe

aanleiding was een ernstig verkeersongeval op die oversteek.

Deze oversteek was al in mei 2017 door het wijkcomité aangemeld bij de Gemeenteraad als

risico/knelpunt. Dat leidde tot een locatieaanwijzing door de gemeente die snel ter hand

genomen moest worden. Daar is een vervolg aangegeven.

Naar aanleiding van het constructieve overleg zijn twee acties afgesproken:

1 De gemeente ontwikkelt een korte termijn-oplossing en brengt deze snel ten uitvoer

2 De gemeente denkt na over een structurele oplossing en legt deze in december voor aan

het wijkcomité en Ondernemend Helpman.

Op korte termijn krijgt de oversteek meer aandacht door bij nadering van die oversteek

duidelijker het accent te leggen op de aanwezigheid van de oversteek. Dat wordt gerealiseerd

met bebording en markering. De uitvoering van deze maatregel was half november.

Daarnaast is bij de politie een handhavingsverzoek gedaan voor foutief parkeren en foutief

laden & lossen vlakbij de oversteek. Tot slot is met de politie gesproken over de status en

ligging van de laad- en losstrook nabij de oversteek.

Op basis van de ervaring, analyse en meedenken van het wijkcomité en Ondernemend

Helpman in de bijeenkomst is gestart met het bedenken van een structurele oplossing.

Alleen variëren oplossingen en daarmee consequenties. Voor een structurele oplossing zet

de gemeente de verschillende opties naast elkaar om tot een keuze te komen. Hierover

volgt overleg met ons als wijkcomité en Ondernemend Helpman.

De gemeente verdient complimenten voor de snelheid waarmee de korte-termijn oplossing

gerealiseerd is en waarbij geluisterd is naar Ondernemend Helpman en het wijkcomité.

Dat geeft vertrouwen in een optimale structurele oplossing. Echter 100% veiligheid is

niet te garanderen.

6


Nieuws van het Wijkcomité

Aanpak Helperplein, Van Imhoffstraat,

Van Starkenborghstraat en Verlengde

Hereweg

Ook op het Helperplein en omgeving

gebeurt het een en ander. De omliggende

straten zijn verkeersveiliger gemaakt en

betaald parkeren is op 1 december op het

Helperplein en de Verlengde Hereweg van

de Natte burg tot de Van Rooyenlaan

ingevoerd. Dat houdt in dat de blauwe

parkeerzone aan de Verlengde Hereweg is

komen te vervallen. Daar worden nu ook

parkeermeters geplaatst. Er kan 1,5 uur

gratis geparkeerd worden en geldt van

maandag t/m zaterdag van 9-18 uur, op

donderdag tot 21 uur.

Het is de bedoeling dat voor de bewoners

van de Van Imhoffstraat en de Van Starkenborghstraat

het aantal en de snelheid van

het passerend autoverkeer vermindert.

Veiliger, minder uitstoot en minder lawaai. De aanpak is door de gemeente in overleg en

samenspraak met een participatiegroep en het wijkcomité tot stand gekomen.

Opheffen parkeerverbod Helperzoom

Een opmerkzame wijkbewoner wees ons op een publicatie van een verkeersbesluit in de

Staatscourant. Dat besluit houdt in dat het geldende parkeerverbod aan de Helperzoom

van de Goeman Borgesiuslaan tot aan de Helperbrink opgeheven wordt. Er zijn vele

bewoners die bezwaar hebben ingediend. Zo ook het wijkcomité. Opheffen van het

parkeerverbod komt niet ten goede aan de verkeersveiligheid op en zal uitnodigend werken

ten gunste van langparkeerders. We verwachten dat het verkeersbesluit herzien wordt.

Helperbel nr. 4, december 2018 7


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

iedereen.

Cursussen op maat

Privéles of bijna.

Groningen Zuid

Blokken van 10 lessen.

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

8


Activiteiten in de wijk

9 e Groot Gronings Kerstconcert op zondag 23 december

2018 in de San Salvatorkerk te Groningen

Wat: 9e Groot Gronings Kerstconcert

door het Noord Nederlands

Opera- & Operettekoor

(NNOOK) uit Groningen, in

samenwerking met het Groninger

Jeugdkoor uit Groningen

Wanneer: Zondag 23 december 2018 van

14.45 tot 17.00 uur. De kerk is

geopend vanaf 14.15 uur

Waar: San Salvatorkerk, Hora Siccamasingel

202, Groningen

Kerstconcert

Op zondagmiddag 23 december 2018 wordt,

mede door de successen van de afgelopen

acht jaren, weer het Groot Gronings

Kerstconcert gehouden, nu dus voor de

negende keer.

Net als voorgaande jaren is de organisatie

in handen van het Noord Nederlands

Opera- & Operettekoor, het koor dat in 2018

70 jaar bestaat en dat op zondag 27 mei jl.

heeft gevierd met een schitterend jubileumconcert

aan de boorden van het

Paterswoldsemeer.

Samen met het bekende Groninger

Jeugdkoor willen we u weer verrassen met

onze muzikale klanken.

Programma

Het Noord Nederlands Opera- & Operettekoor

is een gemengd koor en bestaat uit 58

leden. Het koor staat onder leiding van

Arnold Jonker en wordt op piano begeleid

door de vaste repetitor Hessel Bij de Leij.

Het Groninger Jeugdkoor bestaat uit

jeugdleden in leeftijd variërend tussen 8 en

18 jaar, staat onder leiding van Mirna Westra

en wordt op piano begeleid door Cas

Straatman.

Het koor zal in zijn programma voor de

pauze, prachtige opera, operette en musical

liederen ten gehore brengen en na de pauze

bekende en, misschien voor u, minder

bekende kerstliederen.

Het Groninger jeugdkoor brengt een

gevarieerd kerstprogramma, waarna we aan

het einde van dit concert een samenzang

met het publiek zullen doen.

Voorverkoop

De toegangsprijs aan de kassa van de San

Salvatorkerk op zondag 23 december is

€ 15,00. In de voorverkoop, die op de

woensdagen 12 en 19 december zal zijn, is de

prijs € 12,50. De voorverkoop is in het

MultiFunctioneelCentrum de Wijert, P.C.

Hooftlaan 1 te Groningen en zal tussen 14.00

en 16.00 uur zijn. Voor de muziekliefhebbers

uit Helpman, de Wijert en Corpus den Hoorn

is dit een mooie gelegenheid om vlakbij huis

de kaarten af te kunnen halen. Bij elke

toegangskaart krijgt u van ons het programmaboekje

en een gratis consumptie.

Informatie

Telefonische informatie over dit concert en

het bestellen van kaarten wordt gegeven

via de telefoonnummers 050-5770807 en

050-5415897. U kunt vanaf begin december

ook kaarten bestellen via onze website

www.nnook.nl.

Helperbel nr. 4, december 2018 9


Algemene Vergadering Wijkcomité Helpman,

6 november 2018

Op 6 november hield het Wijkcomité weer

haar jaarlijkse Algemene Vergadering.

In tegenstelling tot de vorige edities, die

vooral over het verkeer gingen, waren er

aanmerkelijk minder belangstellenden.

Verkeersproblematiek

Dat de verkeersproblematiek de gemoederen

flink bezig houdt, bleek ook nu weer. De

vergadering wil graag weten wat er naar

aanleiding van het besprokene op de vorige

vergadering is gerealiseerd. Het Wijkcomité

voert geregeld overleg met de gemeente en

naar aanleiding van de vorige vergadering is

een brief naar het College gestuurd met

daarin onze bezwaren. Een aantal zaken is

daadwerkelijk opgepakt. Ook is de toezegging

gedaan dat er een evaluatie plaatsvindt

na de aanleg van de Helperzoomtunnel.

Omdat de aanleg is vertraagd, is dit nog

uitgebleven. Het Wijkcomité heeft wel

kenbaar gemaakt dat we daar niet jarenlang

op willen blijven wachten.

Ook de situatie op de Savornin Lohmanlaan

is met de gemeente besproken. De gemeente

gaat dit niet heroverwegen, het is een

30-km-zone. De hardrijders zijn helaas ook

vaak bewoners. De inrichting van de straat

is er ook op gericht om het sluipverkeer

zoveel mogelijk te weren.

Het betaald parkeren in Helpman Oost is

ingevoerd. Het fietspad langs de Helperzoom

is klaar.

Er gebeurt dus echt wel wat, maar we

krijgen niet altijd onze zin.

Tot slot wordt iedereen die het ergens niet

mee eens is om de klachten vooral te

melden bij verkeer@groningen.nl. Graag

met een cc-bericht aan info@wijkhelpman.

nl. Het Wijkcomité weet dan van de

klachten en kan in de gaten houden of er

wat mee wordt gedaan.

Begroting 2019

Als gebruikelijk vindt op deze vergadering

ook de presentatie van de begroting voor

2019 plaats. Nieuwe uitgaven zijn: Podium

Zuid (het winterse alternatief voor Sterrebos

Live), Dichters in het donker en Sterrebos

Stories. De Kunstmarkt is dit jaar uit de

begroting gelaten. De subsidie voor 2019 is

al toegekend en stijgt een klein beetje

omdat het inwonertal van de wijk wat is

gestegen.

Duurzaamheid

Het hoofdthema van de Algemene Vergadering

is dit jaar: duurzaamheid. De heren

Blansjaar (Buurkracht), Folkers (Grunneger

Power) en Tankink (Groningen woont slim)

zijn uitgenodigd om ons hierover te

informeren.

We moeten met zijn allen van het gas af, in

2050 moeten alle woningen verduurzaamd

zijn. Een hele klus, want nu hebben nog 95%

van de woningen een gasaansluiting. Het

gaat dus per jaar om 250.000 woningen. De

gemeente streeft er naar om voor elke wijk

een Wijkenergieplan op te stellen, samen

met de wijkbewoners. Voor Helpman liggen

er nog geen plannen, al zijn er wel allerlei

initiatieven. In een aantal andere wijken zijn

ze hier al verder mee en daar valt veel van te

leren. In de stad Groningen zijn nu al 27

10


Tekst: Tjeerd Flokstra

Nieuws van het wijkcomité

energiecoöperaties actief. Dat er nog geen

buurtinitiatieven zijn in Helpman ligt ook

aan de aard van de bewoning. Woon je in

een appartement, dan moet je het wel

gezamenlijk aanpakken.

De drie inleiders introduceren hun organisaties:

• Grunneger Power is een stedelijke

energiecoöperatie met een vertakt

netwerk van burgerinitiatieven. In plaats

van een energiecentrale is dit eigen een

energie-decentrale.

• Groningen Woont Slim (GWS) ondersteunt

bij het maken van keuzes en

levert handige pakketten voor het

verbeteren van je woning, op maat

gemaakt voor jouw huis. GWS werkt in

opdracht van de gemeente en een aantal

instellingen.

• Buurkracht is een initiatief van Enexis en

biedt het platform om samen aan de

slag te gaan. Buurkracht ondersteunt

buurtteams en maakt samen met hen

plannen en voert deze uit. Een concrete

actie is het maken van warmtescans. Met

deze scans kan worden onderzocht waar

energieverlies optreedt en vervolgens

wordt gekeken hoe dit is op te lossen.

Vanuit de vergadering worden enkele

kritische kanttekeningen gemaakt:

• Eén van de aanwezigen neemt deel aan

een windmolenproject. De opbrengst is

behoorlijk, maar na de belasting blijft er

vervolgens erg weinig van over.

• Het plaatsen van zonnecollectoren op je

dak leidt tot een verhoging van de

WOZ-waarde.

• Zoveel organisaties die naast elkaar

functioneren, maakt dat het een

lappendeken van kleine winkeltjes wordt.

Van het gas af

Eén van de aanwezigen vraagt zich af of het

er voor hem beter op maakt. Het huidige

systeem stemt tot tevredenheid en de

leidingen zijn net vernieuwd, dus waarom

veranderen?

Hierop wordt geantwoord dat de gasprijzen

de komende jaren flink gaan stijgen.

Eigenlijk word je dus wel gedwongen, tenzij

je er veel voor wilt gaan betalen. Maar denk

daarnaast ook aan andere eenvoudiger

maatregelen om energie te besparen,

bijvoorbeeld door gebruik te maken van

ledlampen.

Mogelijkheden

Na een korte pauze wordt over de mogelijkheden

doorgesproken in groepen. Afsluitend

wordt geconcludeerd dat er veel is verhelderd,

maar de vraag is: hoe krijgen we

dingen in beweging? Op deze vergadering is

daartoe een beginnetje gemaakt. De drie

organisaties willen graag gebruik maken

van het Wijkcomité bij het organiseren van

een wijkinitiatief. Punt is dat je wel trekkers

in de wijk moet hebben. Om wijkbewoners

bij elkaar te krijgen zullen zowel de Helperbel

als de wijkwebsite worden ingezet.

Het is nu nog te vroeg om tot concrete

plannen te komen. Het voorstel wordt

gedaan om later nog een keer een vervolgsessie

te houden.

Helperbel nr. 4, december 2018 11


Service

Tekst: Jan Boter

Oproep expositieruimte

In het atelier van Irma Reimert dat zich bevindt op de eerste etage van het Helperzwembad

worden iedere week schilder- en tekenlessen gegeven aan enthousiaste cursisten.

Er worden prachtige schilderijen en tekeningen gemaakt.

Nu zoeken wij, cursisten van Irma Reimert expositie mogelijkheden in Helpman, waar

wij deze werken tentoon mogen stellen. Het zal om ongeveer 20 schilderijen per tentoonstelling

gaan. Zou u een lange gang, vergaderruimte, een kantine of iets dergelijks ter

beschikking willen stellen?

Daarnaast hebben wij, als cursisten het idee opgevat om ons werk in uw etalages te tonen.

Bijvoorbeeld één schilderij per etalage begin volgend jaar. We willen in overleg met u ook

een wandeling langs de etalages organiseren.

Als u ruimte heeft kunt dan contact opnemen met Irma Reimert via ireimert@home.nl of

via de Helperbel redactie@wijkhelpman.nl.

Schilderijen van Irma Reimert

12


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

Helperbel nr. 4, december 2018 13


Activiteiten in de wijk

“Muziekevenement voorziet duidelijk in behoefte”

Eerste editie ‘podium zuid live’ trekt veel

wijkbewoners

“Het initiatief Podium Zuid Live voorziet - gezien de grote opkomst - duidelijk in een behoefte

van de wijkbewoners”, aldus PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf tijdens de eerste

editie van het nieuwe gratis toegankelijke muziekevenement in de Buurt- en Speeltuin

Vereniging Helpman-Oost (BSV Helpman) aan de Groenesteinlaan op zondagmiddag 21

oktober. “Het is niet voor niets dat we als gemeente Groningen graag dit soort initiatieven

ondersteunen. Het komt van de bewoners zelf en het is ook bedoeld voor die zelfde

bewoners.”

“Met relatief weinig middelen wordt hier iets belangrijks voor de wijk neergezet. Dat

kunnen we als gemeente nooit beter neerzetten”, aldus de wethouder. Van der Schaaf was

niet de enige bezoeker, die op 21 oktober langs kwam fietsen en uit nieuwsgierigheid even

een kijkje kwam nemen bij de BSV Helpman. Naar schatting 150 bezoekers wisten de weg

naar Podium Zuid Live, dat de winterse variant van Sterrebos Live wil zijn, te vinden.

Eerste en tweede editie

Afgezien van wat kleine kinderziektes, die nu eenmaal gepaard gaan met het organiseren

van een dergelijk evenement, kon de organisatie – opererend onder de paraplu van het

Wijkcomité Helpman – tevreden terugkijken op de eerste editie met optredens van de

bluegrassgroep The Hillbilly Holler en de bluesband The Mississippi Kings. De opzet om

buurtbewoners een leuke muziekmiddag te bezorgen in een gezellige entourage lijkt dan

ook volkomen geslaagd.

Op 18 november was de tweede editie van Podium Zuid Live – met optredens van singer/

songwriter Martijn van der Zande en rock & rollband The Wild Berrys.

Gratis

De serie gratis optredens wordt – na een korte pauze in feestmaand december - voortgezet

op zondagmiddag 20 januari 2019 in de Helpen. Op iedere derde zondag van de maanden

februari, maart en april 2019 verhuist Podium Zuid Live naar De Coendersborg, waarna

Sterrebos Live vanaf mei 2019 het stokje weer overneemt.

Meer informatie over Podium Zuid Live is te vinden op: www.podiumzuid.nl

14


Tekst en foto’s: Klaas Leenstra

Helperbel nr. 4, december 2018 15


Column

DROOMWIJK

Onlangs vond Let’s Gro weer plaats. Tijdens dit festival mogen mensen, die op

wat voor wijze dan ook met de gemeente Groningen verbonden zijn - of zich dat

voelen - hun dromen en plannen presenteren en bespreken. Dromen en plannen

over wat er in en met deze gemeente moet of kan veranderen. Iedereen mag

daaraan meedoen: inwoners, studenten, politici, ondernemers, kunstenaars of

bijvoorbeeld architecten. Een van de vele leuke onderdelen was dat Groninger

burgers zelf mochten bedenken en tekenen hoe de Grote Markt er straks na de

herinrichting uit zou kunnen komen te zien. Het stimuleert een prettige manier

van wegdromen over de ideale toekomst voor de omgeving waarin je leeft.

Natuurlijk, er zijn altijd wel praktische bezwaren. Maar je moet wel beginnen

met dromen, anders slaat je stad of wijk nooit de gewenste richting in.

Zelf droom ik ook graag als ik door Helpman wandel. Een fijne wijk om in te

wonen, met vele mooie, gevarieerde… nou ja, dat weten we allemaal wel. Maar er

blijft ook hier genoeg over om al fantaserend te transformeren. Mijn dromen

lopen van ‘alle woningen energieneutraal’, ‘een mooi groen Helperplein met

parkeergarage en omringt door kwalitatief hoogwaardige woon-, winkel-,

horeca- en werkruimtes’ via ‘zwemvijvers met fruitbomen en kruidentuinen

langs de Hora Siccamasingel’ tot en met ‘een ondertunnelde Verlengde Hereweg

die daardoor een stille groene flaneerboulevard wordt’. Dit soort fantasieën lijken

in eerste instantie nogal onmogelijk. Al jaren geleden is ons voorgehouden dat

een maakbare samenleving onmogelijk is. Maar een maakbare leefomgeving

dan, die is toch wel mogelijk? Als je al luchtfietsend, maar ook kijkend door onze

wijk wandelt, zou je dat kunnen constateren.

Neem het Oude RKZ. Alweer decennia geleden vestigde zich daar een gemeenschap

die anders wilde wonen en samenwonen. Neem het Coendersborg-parkje.

Een paar maanden geleden transformeerden omwonenden deze levenloze

groene long tot een multifunctionele ontmoetingsplek. Neem het Helperbad.

Nog niet eens zo lang geleden liet de gemeente Groningen dit badhuis bijna

verkrotten. Nu is het een schitterende zwemplek, in oude luister hersteld nadat

het electoraat op de trom ging slaan. Neem de locatie van het Zusterhuis aan de

Van Houtenlaan. Nog maar enkele maanden geleden stond daar een uitgewoon-

16


Hero Helpman

de betonklots voor de opslag van buitenlandse

studenten. Nu komen er appartementen. Neem

de Engelse Kamp en omgeving… Kortom: een

woonomgeving lijkt maakbaar. De samenleving

ook?

Dat zou je kunnen denken als je op de

Engelse Kamp staat en je realiseert wat je

daar ziet: het Forensisch Psychiatrisch

Centrum Dr. S. van Mesdag en het

DUO-gebouw. Het zijn heel functionele

gebouwen. Het ene om mensen die

een gevaar voor zichzelf en de

samenleving zijn binnen te houden. Het

andere om ambtenaren die de studiefinanciering

regelen onderdak te bieden. Maar beide gebouwen zijn ook

symbolen en bewijzen van de maakbare samenleving! De Van Mesdag

symboliseert onze breed gedeelde gedachte dat het maatschappelijk rendement

van mensen behandelen humaner en hoger is dan mensen alleen

maar opsluiten en bestraffen. Het DUO-gebouw symboliseert onze

overtuiging dat we door te investeren in de kennis en ontwikkeling van

mensen - ongeacht achtergrond - de kwaliteit van onze samenleving op peil

houden en wellicht verbeteren.

Zeker als je ons land op deze twee gebieden vergelijkt met vele andere landen,

zou je zelfs kunnen concluderen dat een samenleving in hoge mate maakbaar is.

En als dat zo is, dan is de maakbaarheid van onze nabije leefomgeving een

peulenschilletje! Dus: blijf dromen én ga aan de slag! Voor je het weet is de

Verlengde Hereweg ondertunneld! Maar eerst nog even de Zuidelijke Ringweg…

Hero Helpman

Helperbel nr. 4, december 2018 17


Voor ontmoeting,

activiteiten, fysiotherapie

en een heerlijke lunch

Buurthuiskamer

ZINN locatie

De Brink

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

Buurthuiskamer Helpman

Helper Brink 59, Groningen

www.zinnzorg.nl/dagbesteding

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

18


Werken in de wijk

Afscheidsreceptie huisarts Karel Schuit

In september was de afscheidsreceptie van huisarts Karel Schuit. Er stonden lange rijen in

de Coendersborg.

Helperbel nr. 4, december 2018 19


Tekst en foto: Janet Postema en Theo de Groot

Activiteiten in de wijk

WIJ-TEAM

Wanneer u in de wijk bent bestaat er een kans dat

u collega Theo de Groot (Opbouw werker) en/of

Janet Postema (Buurtwerker) vanuit het WIJ-team

ontmoet. Dit kan zijn omdat zij onderweg zijn

naar een afspraak met een bewoner, vereniging

of organisatie die iets wil ondernemen in de wijk

voor bewoners. Bij WIJ is het thema Voor & Door

bewoners daarbij zeer belangrijk.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden wat Theo en

Janet onder andere doen en waar zij bij betrokken

zijn:

- zij brengen bestaande initiatieven en organisatie in

kaart voor collega’s zodat deze worden ingezet voor

bewoners die willen deelnemen en/of betrokken

willen worden bij de buurt;

- zij treden op als onafhankelijk bemiddelaar of ondersteuner bij een conflict tussen

bewoners en/of bewoners en instanties;

- zij bieden ondersteuning bij landelijke acties, zoals bijvoorbeeld Burendag, NL doet en

Lente Kriebels.

Wanneer u een idee heeft en daarbij ondersteuning wenst kunt u bellen met; WIJ de Wijert

050- 3679120 of mailen met: theo.de.groot@wij.groningen.nl of janet.postema@wij.groningen.nl

om een afspraak te plannen. Zij denken graag met u mee en ontmoeten u zowel thuis

als in het Multifunctioneel Centrum aan de PC Hooftlaan 1 of op locatie van uw organisatie.

Vragen, opmerkingen of verzoeken rondom onderhoud in de wijk:

- gemeente, telefoon 14050, vragen naar Loket beheer en verkeer.

- e-mail: loket.beheerenverkeer@groningen.nl

- internet: http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/meldingen app voor smartphone:

MeldStad

- Kijk ook op de site van de gemeente Stadsnieuws Zuid of meld u aan voor de

digitale versie.

20


Tekst en foto: Harm Draaijer

Werken in de wijk

Filosofisch practicus Roel Klopstra:

Mensen op een andere manier laten denken en

naar zichzelf laten kijken

Van jongs af aan heeft Roel Klopstra een passie voor filosofie én mensen. Na het behalen

van zijn bachelor filosofie wilde hij daar ook praktisch iets mee doen. Daarom volgde hij de

beroepsopleiding tot filosofisch practicus. Sinds enkele maanden kunnen mensen in zijn

filosofische praktijk terecht met ‘kwesties’.

Wat doet een filosofisch practicus? “Ik voer gesprekken met mensen over kwesties waar ze

mee zitten of worstelen. Zaken waar ze misschien zelf niet helemaal goed uitkomen. Het

zijn vaak kwesties die er écht toe doen.” Geen oppervlakkige kwesties dus? “Nee! Het gaat

over onderwerpen als ‘liefde’, ‘zingeving’, ‘werk’, ‘moraal’ of bijvoorbeeld ‘schuld’.”

Wat voor soort mensen roepen jouw diensten in? “Particulieren, ondernemers en organisaties.

Mensen van dertien tot bijvoorbeeld negentig. Ook jongeren kunnen de behoefte

Helperbel nr. 4, december 2018 21


Werken in de wijk

hebben om stil te staan bij bepaalde zaken. Ik voer overigens zowel individuele als groepsgesprekken.”

Je bent filosofisch practicus. Wat zegt dat over de manier hoe je de vraagstukken van

mensen benadert? Heb je een bepaalde interviewtechniek? “Ik zou het geen interviewtechniek

willen noemen. Mensen zitten bijvoorbeeld met een bepaalde kwestie, daar hebben ze

altijd ook een bepaald gevoel bij. Bijvoorbeeld: ‘ik voel me schuldig’, of ‘ik voel dat ik faal’.

Achter dat gevoel zit vaak een bepaalde manier van denken. Ik probeer dan om het denken

los te krijgen. Dat doe ik door met mensen te filosoferen en door mensen te leren zichzelf

vragen te stellen. De twee kernen van mijn aanpak: mensen op een andere manier laten

kijken naar hoe ze over iets denken en ze te leren zichzelf vragen te stellen. Dat is filosoferen.”

“Wat ik vooral doe is heel goed, heel precies luisteren. Mensen mogen alles zeggen, en

moeten eerst een vertrouwd gevoel krijgen. Vervolgens gaan we echt aan de slag waar ze

mee zitten. Als de contouren daarvan duidelijk zijn, kijken we wat voor denkpatronen

daarachter zitten. Een voorbeeld. Iemand zegt: ‘ik voel mij schuldig over iets’. Maar als je dan

vraagt: ‘ben je ook schuldig’, dan krijg je een ander gesprek. Dan vragen we door: ‘wat is

schuld’, ‘waaraan ben je schuldig’, zo gaan we samen de kwestie steeds verder bekijken.

Grenst jouw benadering aan psychotherapie? “Nou, het zit een beetje tussen psychotherapie

en coaching in. Er is een duidelijk verschil. Als je het vergelijkt met psychotherapie: wij

geven geen adviezen of oplossingen, maar we formuleren aan het eind van een gesprek een

vraag die met je leven mee beweegt. Dat klinkt misschien wat abstract, maar als je een

goede vraag formuleert, kun je daar je hele leven wat aan hebben. En als je het vergelijkt

met psychotherapie: vanuit het gevoelsniveau gaan we naar het denken toe. We proberen

dus mensen op een andere manier te laten denken en anders naar zichzelf te kijken.”

Een eerste kennismakingsgesprek met Roel is gratis en vrijblijvend. Meer informatie over

Filosofische Praktijk Roel Klopstra vind je op www.roelklopstra.nl

22


Andere tijden

Tekst en foto: Jan Rasterhoff

HET ‘EENDENPLATFORM’

Het was in 1968, bij het graven van de vijver

en het bouwrijp maken van de grond voor

de flat aan de Hora Siccamasingel tussen de

van Schendelstraat en de Jullensstraat, dat

een groot en stevig bakstenen fundament

werd aangetroffen. Bij nadere bestudering

bleek dat het ging om de fundamenten van

Huis De Wijaert, waarover later meer.

De fundamenten zijn door de Archeologische

Dienst van de Gemeente Groningen

destijds afgedekt met zand en kwamen

deels onder de flat, het trottoir, de rijbaan

tot in de vijver te liggen. Om de bijzondere

plek te markeren werd besloten om in de

vijver een plateau aan te leggen, dat in de

volksmond het ‘eendenplatform’ is gaan

heten.

Nu het plateau aan vervanging toe is, heeft

het Wijkcomite van de Wijert samen met de

Gemeente Groningen en het Wijkcomité

Helpman het plan opgevat om het plateau

zo in te richten dat de verborgen historie op

deze plek zichtbaar wordt. Er is door de

gemeente na overleg met de Wijkcomités

een schets van gemaakt hoe het plateau er

uit zou kunnen gaan zien. Of het plan

financieel haalbaar is moet nog worden

voorgelegd aan B en W.

Impressie hoe het platform eruit zou

kunnen komen te zien.

Huis De Wijaert

Op oude kaarten uit circa 1576 komt het

gebouw voor, echter zeer schematisch en

onnauwkeurig geschetst en in 1730 is het

van de kaart verdwenen. Aan de hand van

kaarten uit de 17e en de 18e eeuw kon

worden vastgesteld dat hier eens Huis De

Wijaert heeft gestaan. Maar hoe het er

uitgezien heeft, is niet bekend. De stadsarcheoloog

vermoedt dat het leek op de borg

Verhildersum in Leens, maar zeker is dat

niet.

De fundamenten lieten een bijna vierkant

huis van 25 x 23 meter zien met daar

omheen een brede gracht. Het gebouw

bestond waarschijnlijk uit een woonhuis

met een schuur en een voorplein. Voor zover

kan worden nagegaan, had het huis in ieder

geval een benedenverdieping, bestaande uit

drie kelders. Twee waren te bereiken vanaf

het voorplein en de derde kelder vanuit het

huis. De muren van de kelders aan de

waterkant waren 1,20 meter dik. Het huis

was te bereiken via een houten brug.

Uit een koopakte van 1524 blijkt dat er ook

toen al een behuizing stond. En zelfs eerder,

zo blijkt uit een oorkonde van de stad,

gedateerd 1504, staat de vermelding als

Helperbel nr. 4, december 2018 23


Andere tijden

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

24


Andere tijden

‘olde Huiis op den Wiert’. Tijdens de verwoesting van Helpman in 1515 is ook dit huis

verwoest. In 1553 wordt de ‘behuizing’ verkocht aan Wolter Huynghe, die er de nieuwe

‘gewaldige, costlicke borch to Helpen had getimmert’. Wanneer die borg precies is gebouwd,

is niet helemaal bekend maar het moet tussen 1553 en 1559 geweest zijn. Daarna is

het huis door diverse handen gegaan. Via de familie Coenrads (= Coenders) in 1559, weer

terug bij Wolter Huynghe en diens zoon Luit, Gravin van Bentheim, haar hofmeester en

raadsman Frantz Hansen von Twist te Getter, Coenders, Clint op Scheltkema te Zandeweer,

Tjarda van Starkenborg en Rengers van Farmsum. Uiteindelijk verkocht de laatste het in

1731 aan de koopman Dijk voor ƒ 6.500. De plaats was toen ‘vrij van behuizingen en

beklemminge.’

Op de fundamenten van de borg werd in 1733 een houtzagerij met molen gebouwd. De

storm die op 19 december 1869 over Groningen raasde, keerde de zaagmolen van Bierling

letterlijk ondersteboven. Na de storm is de molen herbouwd en in 1898 door brand

verwoest. Het einde van een roemrijk verleden….

Helperbel nr. 4, december 2018 25


DREAMFIT PREMIUM FITNESS CLUB

WWW.DREAMFIT.NL • VERLENGDE HEREWEG 113-115

INFO@DREAMFIT.NL • 050 205 30 17

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

deco

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

HOME

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 AE Groningen (Helpman)

Tel.: 050-5252829,

Kijk

Fax

op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

Stadjerspas

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

26


Service

Wil je dat jouw kind beter voor zichzelf opkomt?

Meld hem of haar aan voor:

Training SOCIAAL WEERBAAR

De training bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten voor kinderen die moeite

hebben om voor zichzelf op te komen en/of omgaan met anderen lastig vinden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: nee zeggen, bouwen aan

zelfvertrouwen, omgaan met pesten, gevoelens herkennen en lichaamstaal.

Voor wie?

Kinderen van 10 t/m 12 jaar die in Groningen-Zuid wonen

Wanneer?

Startbijeenkomst voor kinderen én ouder(s): 27 februari 2019, 15.00 -16.00

De 10 groepsbijeenkomsten zijn op de woensdagmiddag, 15.00 – 16.30 uur,

van 6 maart 2019 t/m 15 mei 2019.

Waar?

Huiskamer van MFC De Wijert, PC Hooftlaan 1, Groningen

Kosten & aanmelden

Aan deze training zijn voor ouder(s) & kinderen geen kosten verbonden.

Aanmelden kan t/m 7 februari 2019 via: baukje.lutgendorff@wij.groningen.nl

Voor meer informatie kun je ook bij Baukje Lutgendorff terecht. Vóór de start

van de training vindt een kennismakingsgesprek met ouder(s) & kind plaats.

Is jouw kind 8 of 9 jaar, maar kan het deze training goed gebruiken?

Meld hem/haar gerust aan! Bij voldoende aanmeldingen, wordt er gekeken

of/wanneer er voor deze groep een training wordt georganiseerd.

Helperbel nr. 4, december 2018 27


jf

Mennes Reparatiebedrijf

ijf

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

28

T 050 318 66 36

www.carlavanderburg.nl

www.kinderuitvaart-groningen.nl

Samen Zorgvuldig Passend


Tekst en foto: Jan Rasterhoff

Andere tijden

Wie weet iets meer over dit huisje?

Ik kwam deze merkwaardige foto tegen op internet. De foto is genomen vanaf de Helperbrink

eind 1953. Op de achtergrond zie je al de flats aan de Van Iddekingeweg staan en

waarschijnlijk is de weg ook al gedeeltelijk klaar. Waar ik benieuwd naar ben, wie woonde

daar en waarom staat dat huisje er nog terwijl links en recht de huisjes al zijn afgebroken.

Je kunt je reactie sturen naar info@wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 4, december 2018 29


Werken in de wijk

EEN HEUSE BRASSERIE HAD

HELPMAN NOG NIET

De enthousiaste reacties op de komst van Brasserie Harkema in de zuidelijke

stadswijk Helpman hebben de eigenaren Jeroen Timmermans en zijn partner

Lisanne Harkema verrast. Een week nadat de deuren op de hoek van de Verengde

Hereweg en de Emmastraat officieel open gingen, moeten ze al op zoek naar extra

personeel om de grote drukte op te vangen. Brasserie Harkema richt zich met

name op de lunch en hoopt ook een gezellig borreluur van de grond te kunnen

tillen.

Lunch

Jeroen Timmermans en Lisanne Harkema zijn geen onbekenden in de stad Groninger

horeca. Jeroen werkte twaalf jaar bij De Stadtlander in de Poelestraat en leerde

daar zijn partner Lisanne kennen. Zij heeft bij hetzelfde horecabedrijf tien jaar de

gasten bediend. Zes jaar geleden vertrokken zij bij het eetcafé en sindsdien waren

zij op zoek naar een geschikte locatie voor een eigen horecabedrijf.

“Onze zoektocht richtte zich in eerste instantie op de binnenstad, maar achteraf

zijn wij blij dat we nu in Helpman zijn beland. Er is de laatste jaren wel erg veel

horeca in de binnenstad gekomen en zeker veel dagzaken waar je kunt lunchen. In

de zuidelijke stadswijken is wel horeca te vinden, maar die bedrijven richten zich

vooral op diner en fastfood. Een echte lunchgelegenheid die wij nu hebben

geopend, was er eigenlijk niet’’, vertelt Timmermans. Hij hoopt ook dat de brasserie

voor veel mensen uit de zuidelijke stadswijken een gezellige ontmoetingsplaats

wordt.

Goed en smaakvol

De drukte in de eerste week na de opening lijkt hem gelijk te geven. Veel gasten

geven duidelijk te kennen erg blij te zijn met een bedrijf als Brasserie Harkema en

onderstrepen dat nu al met regelmatige bezoekjes. De brasserie gaat van maandag

tot en met zaterdag elke ochtend om negen uur open. De eerste dagen van de week

(dinsdag en woensdag) wil het stel in de vroege avond de brasserie sluiten, op de

donderdagse koopavond blijft de deur tot een uur of negen open en op vrijdag en

zaterdag mag het borrelen tot een uur of elf doorgaan.

De filosofie van Brasserie Harkema is duidelijk. ,,We hebben geen uitgebreide kaart,

maar de producten die wij serveren zijn goed en smaakvol. We willen eerst kijken

hoe de brasserie zich als lunch en borrelgelegenheid ontwikkelt en dan besluiten er

een eenvoudige dinerkaart aan toe te voegen”.

30


Tekst en foto: Brasserie Harkema

Helperbel nr. 4, december 2018 31


levensgemak

voor aandacht en energie

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

32


Activiteiten in de wijk

Weggooien? Mooi niet!

Wat doe je met

een cd-speler die niet

meer open wil?

een broodrooster die

het niet meer doet?

een trui waar motten-

gaatjes in zitten?

Repair Café is

samen kapotte spullen

repareren, deskundig

advies, ontmoeten en

inspiratie opdoen

Kosten?

Een vrijwillige bijdrage

Kom ook!

Repaircafe

Helpman-de Wijert

WAAR?

Helperwestsingel 31

(ingang achterom het gebouw)

Groningen

WANNEER?

Datum 1december

van 10 tot 13 uur

Elke eerste zaterdag

v.d. maand

KLEDING • MEUBELS • ELEKTRISCHE APPARATEN • SPEELGOED • FIETSEN • ETCETERA

www.repaircafe.nl

Helperbel nr. 4, december 2018 33


34


Tekst: Hans Donderwinkel

Service

Lekker Gronings

Proef de hippe Groningse keuken

In het boek Gronings Eten (2012) werd

duidelijk dat als het om eten gaat de

Groningers vroeger sober en eenvoudig

waren. Het was belangrijker dat het eten

voedzaam was dan dat het lekker smaakte.

Maar dat is inmiddels veranderd: in Stad en

Ommeland kiest men steeds meer voor

lekker eten. De jongeren voorop. Zij hebben

minder met traditionele gerechten en

kiezen vaker voor zoete aardappelen in

plaats van het Bintje. Toch zijn juist zij geïnteresseerd in streekproducten.

De recepten in dit boek zijn verrassend lekker. Het genieten van lekker eten staat voorop en

je hoeft geen topkok te zijn om deze gerechten te maken. Het is een kleurrijk boek met

stillevens van de ingrediënten en dronefoto’s van producenten.

Er staan 40 recepten in Gronings Eten, met veel vegetarische gerechten. Tevens zijn er een

heleboel recepten waarmee je je tafelgenoten kunt verrassen. Zo staat er een recept in voor

okonomiyaki, een Japanse groentepannenkoek. En wat denk je van een fruitbom of 3D

zoepenbrij voor een culinair hoogtepunt?

Eerlijke streekproducten

Streekproducten komen direct van de boer of producent in de regio, je weet wat je eet. Je

ondersteunt de lokale economie en betaalt een eerlijke prijs

We zijn op zoek gegaan naar producenten en verkopers van Groningse streekproducten en

je vindt hier nu hun verhaal. Bij veel boeren kun je hun oogst van groente, fruit, eieren en

aardappels direct aan huis kopen. Ook vlees en zuivel wordt op een aantal boerderijen

verkocht. Wat is er nu mooier dan direct contact tussen de landbouwer en de consument,

van grond naar mond.

35


Werken in de wijk

Deco Home Datema wordt Home Made By Datema

Op 19 oktober heeft Jolanda Datema het pand Verlengde Hereweg 48-54, waarin haar vader

in 1972 een verfwinkel gestart is, in een nieuwe jas gegoten en aan de wijk gepresenteerd.

Vader Frans had de verfwinkel in de loop der jaren al uitgebreid met vloerbedekking en

woningtextiel onder de naam “Deco Home Frans Datema”. Dochter Jolanda heeft nu onder

de naam “Home Made By: Jolanda Datema, Stylist- Schilder- Stoffeerder” een complete

make-over van de winkel gepresenteerd. Het assortiment gordijnen, raamdecoratie, vloeren,

behang en woonaccessoires is zeer uitgebreid en voor elk woningtype is er wel een

passende oplossing. Hiermee is een voor Helpman kenmerkende winkel voor de komende

jaren weer toegerust om de inwoners bij te staan bij het inrichten of verbouwen van hun

woning. Jolanda staat met haar team van schilders/behangers en stoffeerders klaar om elk

type klus te kunnen klaren of te ondersteunen. Ook verf en schildersmateriaal is nog steeds

te koop, maar alleen in kwalitatief hoogwaardige kwaliteit.

Service

Vieringen in de Salvator Mariakerk

Elke zondagochtend is er om 11.00 uur een viering in de Salvator Mariakerk, Hora Siccamasingel

202, Groningen. Regelmatig zingt een koor in de viering.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.hildegardparochie.nl.

U bent van harte welkom.

Walking Football wekelijks op sportpark

Coendersborg.

Omdat de 3 clinics succesvol zijn verlopen, begint Amicitia VMC vanaf 6 november met

wekelijkse trainingen/wedstrijdjes. We brengen een eigen team op de been, bestaande uit

60-plussers en nodigen wekelijks een gastteam uit. Trainingen/wedstrijden zijn steeds op

dinsdagen vanaf 10.30 uur (aanwezig vanaf 10.00). We hebben ook een sponsor bereid

gevonden om dit initiatief moreel en financieel te ondersteunen: Watersportbedrijf Teuntje

de Slak (zeer toepasselijk voor Walking Football), gevestigd aan het Hoornse meer. Eigenaar

is Jeen Wobbes. Zie voor meer info: teuntjedeslak.nl

Walking Football wordt gecoördineerd door Luuk Mur (l.mur@outlook.com) en Wim van

Sichem (w.vansichem@ziggo.nl). voor meer informatie kun je bij hen terecht en mocht je in

je omgeving belangstellende 60-plussers kennen, schroom niet, neem contact op. belangstellenden

kunnen altijd een balletje meespelen en zien of het wat voor hen is.

36


Service

Meer activiteiten in de Groninger forum

bibliotheek De Wijert

Met ingang van 1 november gaat het

Groninger Forum meer activiteiten

organiseren op de bibliotheeklocaties in de

stad. Gratis activiteiten voor kinderen én

volwassenen.

Hieronder een overzicht van de gratis

activiteiten:

Clubhuis

De leukste doe-plek in jouw buurt! We gaan

strips tekenen, filmpjes kijken met de VR-bril

of met Ozobotjes een parcourtje maken.

Voor kinderen vanaf 4 jaar. Iedere 1e en 3e

vrijdag van de maand | 15.00-17.00 uur |

gratis toegang

Coderdojo

We gaan programmeren en je leert alles over

websites bouwen, applicaties ontwikkelen,

programma’s en games maken (en spelen!).

Voor kinderen van 7-12 jaar. Iedere 3e zaterdag

van de maand |14.00-16.00 uur | gratis

toegang

Ouder- en kindcafé

De ontmoetingsplek voor ouders met jonge

kinderen. Je kunt advies vragen over leuke

boekjes voor je baby, dreumes of peuter. Loop

gerust binnen. Iedere 3e vrijdag van de

maand | 10.00-11.30 uur | gratis toegang

Leesclub makkelijk lezen

Heb je moeite met lezen, maar vind je het

wel leuk? Doe dan mee met onze Leesclub

Makkelijk Lezen. Je krijgt een boek cadeau.

Elke week lees je een stukje, samen met een

begeleider. Doe je mee? Dan mag je gratis

lid worden van de bibliotheek. Iedere

dinsdag | 09.30 – 10.30 uur (gevorderden)

en 10.00-11.00 uur | gratis toegang

Workshop voorlezen voor (groot)ouders

Esmé van den Boom (huisdichter van de

RUG 2016-2017) geeft vanaf eind januari

2019 een workshop voorlezen voor ouders

en grootouders in de bibliotheeklocaties

van het Groninger Forum. In drie dagdelen

van ieder drie uur leer je het juiste boek

voor je (klein)kind uit te zoeken. Voor data

en tijden check onze website

Meer informatie over de specifieke activiteiten

en andere zaken is terug te vinden op de

website: groningerforum.nl/bibliotheek-dewijert

Openingstijden verruimd

De Groninger Forum Bibliotheek is van

maandag tot en met vrijdag geopend van

08.30-17.30 uur. Tot 13.00 uur is er self-service

en zijn de balies onbemand. Heb je

iemand nodig? Kom dan na 13.00 uur langs.

Vacature gastvrouw/gastheer

Voor al onze bibliotheeklocaties zijn we op

zoek naar vrijwilligers die bij ons gastvrouw/gastheer

willen zijn. Meer informatie

hierover is te vinden via groningerforum.nl/

vrijwilligers

Helperbel nr. 4, december 2018 37


38


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg (Lentis) 0800-4020102

Gemeentelijk informatiecentrum 14050

Hulpmiddelen Centrum 0800-2887766

Klachtenlijn stankoverlast 14050

Link050 (vrijwilligerswerk) 3051900

MJD 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 14050

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

Sensoor telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

UMCG 3616161

Veilig thuis (bij huiselijk geweld) 0800-2000

Verslavingszorg Noord-Nederland 088 234 34 34

Weekenddienst tandartsen 5350370

WIJ de Wijert 3679120

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor een

goed leefklimaat in uw wijk. We onderhandelen

met de gemeente over uw

belangen. Lid worden is daarom belangrijk,

want hoe meer leden, hoe sterker we

staan. Zo houden we ons bezig met het

drukke verkeer, de parkeerproblemen

maar ook met speelplekken voor de jeugd.

Op de jaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

accept girokaart in het juni-nummer van

de Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel voor

meer informatie met de voorzitter Sjoukje

Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Ada de Jager

Liesbeth Fransen

Matty Fransen

Hein Meijer

Hermie Monster-Hooijer

Jan Rasterhoff

Henk Hindriks

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81ING0002666256

Helperbel nr. 4, december 2018 39


Kijk voor het laatste nieuws op de website:

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

22 februari sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines