13.12.2018 Views

Coedijckerban nr 59 - januari 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aan de bewoner(s) van dit pand

Coedijcker Ban

januari 2019

nummer 59

Wethouder Marcel van Zon aan het woord


Verkozen tot

LEUKSTE KAPSALON

van het jaar 2014

in de gemeente Alkmaar

Belangrijke Telefoonnummers

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance 112

Wijkagent 0900-8844

Huisartsenpraktijk Koedijk 072-5613913

Huisartsenpraktijk Koedijk, spoedgevallen tijdens praktijkuren 072-5618917

Huisartsenpost na 17.00 uur en tijdens het weekend 072-5180618

Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17.00 uur 072-5123889

Wijkverpleegkundige 072-5400400

De Laatste Eer 06-31069011

Dierenambulance 10.00 - 22.30 uur 072-5150085

Dierenambulance 22.30 - 10.00 uur 06-22495296

De Rietschoot 072-5615595

Gebiedsconsulent 14072

Reiniging Alkmaar (Grof vuil e.d.) 072-5489444

Reiniging Langedijk (Grof vuil e.d.) 0226-334584

Ophalen oud papier 19 januari 2019


Beste lezer,

In dit nummer begint de CB met een nieuwe rubriek:

het voorstellen van de wethouders van Alkmaar. Ik

weet niet hoe het u vergaat maar ik weet meestal weinig

over de wethouders die verantwoordelijk zijn voor

het besturen van ons dorp, Koedijk. Marcel van Zon,

een wethouder met een heel breed takenpakket, bijt

deze maand het spits af. Ik weet nog niet of de andere

wethouders mee willen werken, ik ga het ze in ieder

geval vragen.

Het verhaal van Anneke van Wordragen in de rubriek

'De markante Koedijker' vind ik bijzonder. De stichting

waar Anneke voorzitter van is zorgt ervoor dat Alkmaarders

die het slachtoffer werden van de nazi's niet vergeten

worden. Het is zo belangrijk je bewust te zijn van

wat er in WO II gebeurde. Zeker in deze tijd waarin

onverdraagzaamheid jegens bepaalde groepen burgers

weer de kop op steekt en dat vind ik heel verontrustend.

Ik wil de lezers die de moeite hebben genomen om te

reageren op mijn inleiding van het decembernummer

over het idee over het samengaan van CB en Wijkkrant-Noord

bedanken. Bijna honderd lezers reageerden.

Dat is een record voor de Coedijcker Ban. Eerdere

verzoeken om een reactie leverden van 0 -56 reacties

op. Op pagina 13 leest u er meer over.

Hans Petit

info@coedijckerban.nl

06-83114470

Inhoud

Marcel van Zon, wethouder-------------------------------- 4

Historische atlas van Alkmaar----------------------------10

Moverz-----------------------------------------------------------11

Ouder- en kindzwemmen------------------------------------12

KVG Ledenavond----------------------------------------------12

Vliegveld Bergen tijdens WO II --------------------------12

Samengaan met de Wijkkrant-Noord?-------------------13

Expeditie ‘Moose ff weg’------------------------------------15

E.H.B.O.----------------------------------------------------------17

'Dijkijseend'!----------------------------------------------------19

De missie van Anneke van Wordragen--------------------20

Agenda Rietschoot-------------------------------------------24

Agenda Hofstaete---------------------------------------------24

MAX Mobiel in Alkmaar-Noord--------------------------26

Huisartsenpraktijk Koedijk --------------------------------26

Vrouwen van NU----------------------------------------------26

4e editie Dijkloop---------------------------------------------26

Wintertijd-------------------------------------------------------27

De kerstman----------------------------------------------------28

Janus-Januari----------------------------------------------------30

Een (vergeten) historische gebeurtenis.----------------34

Samenwerking naschoolse activiteiten-----------------38

Hollandse rijsttafel-----------------------------------------39

IJspret op de Achtergaft------------------------------------41

Mijn Muziekinstrument-------------------------------------44

Jeugdpagina------------------------------------------------------44

De ijseend: Bezoek uit het hoge Noorden-------------46

Coedijckertjes--------------------------------------------------47

Colofon----------------------------------------------------------47

Oplossingen-----------------------------------------------------47

3


Levensmotto: “Pluk de dag voordat je in een vaasje zit”

Marcel van Zon, wethouder

Tekst en foto’s Hans Petit

Mag ik me even voorstellen ...

Het is al weer even geleden dat Alkmaar een nieuw stadsbestuur kreeg. Een college bestaande uit CDA,

Groen Links, D66 en PVDA trad aan op 7 juni 2018. Hoe goed kent u de bestuurders van Alkmaar en dus

ook van Koedijk? Reden voor de Coedijcker Ban om de komende tijd de leden college van B&W uit te

nodigen om zich voor te stellen in ons maandblad. Wethouder Marcel van Zon bijt het spits af.

Wethouder Van Zon: “Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de samenleving”

Marcel van Zon (52 jaar) is getrouwd met Petra die

in Koedijk bij Otterlo Financieel Advies werkt. Marcel

en Petra hebben twee kinderen Justin (19 jaar) en

May britt (17 jaar). Marcel is geboren in Amsterdam,

verhuisde naar Den Helder waar zijn vader werkte bij

de Koninklijke Marine. Sinds 1991 woont hij in Alkmaar.

Marcel is Master Bedrijfskunde, Veranderkunde,

HRM en Bestuurskunde. In zijn ‘vrije tijd’ is de

wethouder onder andere docent, scriptiebegeleider en

hardloop-coach op de zaterdagmorgen.

Levensmotto

Op de website van het CDA las ik het levensmotto van

wethouder Marcel van Zon: “Pluk de dag ... voordat

je in een vaasje zit.” Ik ben benieuwd naar de gedachte

achter dat opvallende levensmotto. Wethouder Van

Zon: “Mijn vader overleed op 49-jarige leeftijd, ik was

toen 25 jaar. Op dat moment realiseerde ik me dat het

leven zomaar voorbij kan zijn. Ik ben nu 52, op 11 december

2015 heb ik mijn vader overleefd. Dat is een

raar gevoel.

4


Ik heb na het overlijden van mijn vader altijd heel bewust

geleefd. Daar komt mijn levensmotto vandaan:

‘Pluk de dag voordat je in een vaasje zit’ (redactie: vaasje

staat voor urn). Vanuit die gedachte vind ik het belangrijk

een bijdrage te leveren aan de samenleving. Iets betekenen

voor een ander. Dat is de overtuiging vanwaaruit

ik mijn werk als wethouder doe. Ik benader vanuit

die grondhouding dingen positief, die positieve insteek

probeer ik vast te houden, ook als mensen negatief zijn.”

Politiek

Hoe doe je dat dan in de politiek want die positieve

insteek geldt niet altijd in het politieke bedrijf vraag ik

me af Marcel: “Dat klopt wel, negatieve zaken worden

vaak uitvergroot. Maar zo zit ik er niet in. In dit soort

functies heb je twee resultaten, of het is niet goed of

het deugt niet. Ik probeer daar boven te staan."

Regeren is vooruitzien

"Als wethouder ben je veelal bezig met plannen die

pas verwezenlijkt zijn als je al lang geen wethouder

meer bent."Marcel vervolgt: “Er wordt gebouwd in

Alkmaar, in Heerhugowaard, in Bergen en in Schagen.

De bewoners van al die nieuwe huizen gaan in de

toekomst gebruik maken van de ring Alkmaar. Dus je

moet je nu al de vraag stellen als al die huizen gereed

zijn wat betekent dat voor onze stad. Is Alkmaar dan

nog wel bereikbaar. Dus met de bouw van nieuwe huizen

moet je tegelijkertijd werken aan de infrastructuur

van de toekomst. In mijn periode als wethouder ga ik

weinig zien van de eindresultaten van de plannen voor

de randweg. Dat scoort niet, maar ik moet er nu wel

beleid op maken. Je moet dus niet de dingen doen die

goed zijn voor een herverkiezing over vier jaar maar je

moet de dingen doen die goed zijn voor de stad op de

langere termijn, waarbij je de korte termijn natuurlijk

niet uit het oog moet verliezen.”

Ouderenzorg

Een van de portefeuilles waar je verantwoordelijk voor

bent is de ouderenzorg. Hoe zie je de toekomst op dat

terrein voor je. Onlangs was de toenemende eenzaamheid

onder ouderen een veelbesproken onderwerp in

de media. Onderzoek leerde dat anno 2018 tenminste

een miljoen mensen zich eenzaam voelen. De verwachting

is dat het aantal eenzame mensen alleen maar zal

toenemen. Wat kun je daar als wethouder aan doen?

Het zijn lange werkweken maar met veel plezier

Marcel: “Ik ben in gesprek met Erik van de Burg,

ex-wethouder van Amsterdam, hij trekt het landelijk

programma ‘Eenzaamheid’. In het nieuwe beleidskader

Wmo komt eenzaamheid ruimschoots aan bod.

We zoeken naar antwoorden op vragen als 'Hoe gaan

we om met eenzaamheid' maar ook 'Hoe vind je de

mensen die zich eenzaam voelen'."

Buurtgericht samenwerken

"Dat brengt me op ‘buurtgericht samenwerken’"vervolgt

de wethouder, “In elke wijk heb je een huisarts,

een wijkagent, Geriant, de G.G.D., de G.G.Z. en een

gebiedsconsulent van de gemeente om maar een paar

professionals te noemen. Al die partijen hebben kennis

van de wijk en haar bewoners. Die kennis moet bij

elkaar gebracht worden, dat is nu niet het geval. We

moeten veel beter samenwerken.” Heb je het dan over

de zogenaamde sociale wijkteams? “Nee daar heb ik

het niet over, in Zaanstad wordt met sociale wijkteams

gewerkt. Het is kostbaar en niet echt effectief. Je moet

‘achter de voordeur’ zien te komen. Je moet daarom met

alle partners in de wijk aan de gang. Los je het probleem

ooit helemaal op? Ik denk het niet.”

Eigen verantwoording

“Er is ook de eigen verantwoording voor de eenzame

mens. Er zijn voorzieningen waardoor iemand aan de

eenzaamheid kan ontsnappen. We hebben bijvoorbeeld

de Wmo-taxi. Wat je nodig hebt is een Wmo-indicatie.

Als dat geregeld is kun je met de Wmo-taxi

‘overal’ naar toe. Je betaalt daarvoor een relatief klein

bedrag dat mede afhankelijk is van je inkomen. Dat

is echt goed geregeld. Daarbij hebben we ook de

MAX-mobiel die kun je ook gewoon bellen voor een

ritje naar de stad of naar de huisarts en dat kost niets!

Daarnaast zijn er de bewonersondernemingen, de

buurt- en wijkcentra daar kun je terecht om bijvoorbeeld

een kaartje te leggen of voor een potje biljart.>>

5


Bent u al bekend met onze vaste weekaanbiedingen?

IEDERE MAANDAG

IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde

schnitzels

4 stuks 5

Hele warme Half om half Dubbele Shoarma

grillworst gehakt

puntendag

95

Per stuk 2 00 300

500 gram Kogelbiefstuk

+ gratis

500 gram 3

kruiden

Mager

3 stuks 7

rundergehakt

500 gram 3 50

95

98

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

Richard Groot, keurslager

J. Naberstraat 55, Alkmaar

Tel. 072-5617959

www.richardgroot.keurslager.nl

Bestel uw gourmet online

Bouwbedrijf J.Stam

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

6


Mag ik me even voorstellen ...

>> Ik denk als iemand zelf echt wil er veel mogelijk is

om de eenzaamheid te verminderen. De houding 'Ik

ben eenzaam en de gemeente moet het maar oplossen'

helpt niet echt "

Signaleren, verbinden en regisseren

"Daarbij komt dat sommige mensen de deur bewust

dichthouden. Het blijft belangrijk dat we ook die

mensen bereiken. Dat we gewoon kunnen aanbellen."

Marcel benadrukt "Het begint met signaleren (wat).

Daarna is het zaak de verschillende disciplines te verbinden

(wie). Om er uiteindelijk voor te zorgen dat

een van die partijen de regie op zich neemt (hoe). Met

andere woorden dat iemand er voor zorgt dat er ook

daadwerkelijk iets gebeurt." Marcel: "Samenwerken,

van elkaar weten wat je doet, daar zit de winst en dat

hoeft niet veel geld te kosten. Dat kun je met bestaande

middelen doen. Omzien naar je oude buurman of

buurvrouw, ik denk dat veel mensen dat best willen

doen.

Bewonersondernemingen

Hoe passen de bewonersondernemingen

(Wijk- en buurtcentra) in je beleid?

"Daar komt het samen. Je kunt

daar de eenzaamheid aanpakken

door het organiseren van buurtactiviteiten.

Ik zie de bewonersondernemingen

als een heel

belangrijk instrument om de

cohesie in de wijk te versterken.

Je ziet dat er heel veel mensen

gebruik van maken. Ik denk dan

ook aan ouderen die niet meer zo

goed ter been zijn, niet zo ver meer

kunnen lopen die kunnen daar prima

terecht."

Omvangrijk aandachtsgebied

Je hebt een behoorlijke

breed pakket

waar je de politieke

verantwoording

voor draagt (zie

inzet op deze pagina).

Hoe krijg je

het voor elkaar over om al die gebieden iets te weten.

Portefeuilles wethouder Van Zon: daklozenopvang,

verslaafdenzorg, mantelzorg, vrouwenopvang, prostitutiezorg,

beschermd wonen, beschermd thuis, huishoudelijke

hulp, vervoer, ouderenzorg, mantelzorg, vrijwilligersorganisaties,

dagbesteding, buurthuizen, regiegroepen, Bereikbaarheid

(Verkeer en Vervoer), beheer openbare ruimte,

beheer riolering, wethouder voor de kernen van Alkmaar,

agrarische economie, publieke dienstverlening, communicatie,

mediabeleid, dierenwelzijn, woonzorgopgave.

Hard werken (zo'n 70 tot 80 uur per week) veel lezen

en een goede ondersteuning door het ambtenarenapparaat

dat is belangrijk. Het is best zwaar maar ik doe

het met veel plezier. Ik heb een visie op al die onderwerpen.

We zijn bezig met het ontwikkelen van een

visie de bereikbaarheid (infrastructuur), dierenwelzijn,

publieke dienstverlening en er wordt gewerkt aan een

nieuw beleidskader Wmo.

Contact met de burgers

Ik post veel op Facebook. Ik laat zien waar ik mee bezig

ben Ik krijg daar best veel reacties op. Mensen

zijn dan niet altijd vriendelijk zal ik maar zeggen.

Als mensen heel erg klagen dan nodig

ik ze uit voor de koffie om naar hen te

luisteren en om het hoe en waarom uit

te leggen.

Bushalte in Koedijk

Je hebt het over klagende burgers.

Toen ik me voorbereidde op dit interview

fluisterde iemand in mijn oor

"Je moet de wethouder eens vragen

naar het opheffen van de buslijn aan de

Kanaaldijk, ter hoogte van Zonnehof"

Marcel": "Dat is best ingewikkeld,

de Provincie is de Concessiehouder.>>

7


Tandprothetische

praktijk

Dennis Duba

Voor een kunstgebit

zoals u dat wenst !!

Ook voor reparaties

kunt u bij ons terecht

Verzekeringsvergoedingen

tot 100%

Kanaaldijk 221 1831 BE Koedijk

T: 072-5624990

Website: http://www.dubakoedijk.nl

Wij bieden fysiotherapie

bij o.a.

gewrichtsklachten,

sportblessures, claudicatio

intermittens (etalagebenen),

diabetes mellitus (suikerziekte)

en ziekte van Parkinson.

Ook kunt u bij ons terecht

voor antroposofische

fysiotherapie en Mensendieck.

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A,

1831 AH KOEDIJK

Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

Pedicurepraktijk

De Voetenboet

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

afdrukken op

fine-art papier

SCRIPTIES

Voor informatie of een afspraak kunt u

bellen of mailen naar:

Margreet Pankras

B.W. Kooimanstraat 17

1831 CA Koedijk

072-562 82 99

06- 128 99 229

E-mail: mcm.pankras@xs4all.nl

Website: www.devoetenboet.nl

8


Mag ik me even voorstellen ...

Wethouder van Zon legt het belang van de ketenbenadering uit.

>> Wij als gemeente hebben daar weinig over te zeggen.

De Provincie schrapt lijnen die te weinig passagiers vervoeren

en daardoor onrendabel zijn. Zo'n buslijn openhouden

kost extreem veel geld." De wethouder legt uit

wat het kost om een buslijn in stand te houden. Dat moet

met gemeenschapsgeld, geld van de belastingbetaler dat

misschien beter aan iets anders kan worden uitgegeven.

Marcel: "De bewoners van de Zonnehof in Koedijk

die aangewezen waren op de opgeheven buslijn zouden

gebruik kunnen maken van de eerder genoemde

voorzieningen Wmo-taxi of van de MAX-mobiel."

(Redactie: Wilt u meer weten over een Wmo-indicatie

bel dan met het Wmo-loket van de gemeente Alkmaar

(telefoon 14072)

Samen

"Ik ben CDA-er. De Christendemocratie zegt dat de

samenleving belangrijk is en legt andere accenten dan

het Liberalisme of de Sociaaldemocratie. Ik ben er van

overtuigd ben dat we (politiek en burger) dingen samen

moeten doen, samen aan een betere maatschappij werken,dat

is heel belangrijk. Ik geloof daarin"

Gezond leven

Met zo'n grote en brede verantwoordelijkheid plus

een overvolle agenda moet er ook iets zijn waarmee je

je kunt ontspannen. De boog kan niet altijd gespannen

zijn neem ik aan. Marcel: "Ik geef 'start to run'

trainingen aan beginnende hardlopers, dat doe ik op

zaterdagmorgen. Die zaterdagmorgen is heilig, daar

komt niemand aan, tenzij iemand met een héél goed

verhaal komt. Zondagochtend loop ik zelf zo'n kilometer

of tien, ik ga altijd naar het bos. Ik ben geen

wedstrijdloper lekker lopen, genieten van de natuur.

Dat zorgt voor een goede en de nodige ontspanning.

Tot slot

Ruim een uur heeft wethouder Van Zon de tijd genomen

om de lezers van de Coedijcker Ban mee te

nemen in zijn gedachtegoed. Een boeiend gesprek met

een gepassioneerd bestuurder.

9


De moeite waard

Bevat ook Informatie over Koedijk, Sint Pancras en Oudorp

Historische atlas van Alkmaar

Alkmaar (persbericht). De nieuwe Historische atlas van Alkmaar ligt in de boekwinkels. Het boek is een

uitgave van Vantilt in samenwerking met het Regionaal Archief, en is geschreven door Paul Post en Harry

de Raad. De historische atlas vertelt in 35 hoofdstukken aan de hand van historische en moderne kaarten

het verhaal van de ontwikkeling van Alkmaar en haar omgeving. In de atlas is ook een hoofdstuk gewijd

aan Koedijk, Sint Pancras en Oudorp.

De geschiedenis van de drie dorpen wordt in kort bestek

behandeld, vanaf de dertiende eeuw. Het hoofdstuk

opent met een kaart uit circa 1730 waarop het

gebied ten noordoosten van Alkmaar is afgebeeld.

Verder is het hoofdstuk geïllustreerd met prenten van

de kerken van Koedijk, Sint Pancras en Oudorp. Ook

de geschiedenis van de (mythe van) Vronen komt aan

bod. De atlas is verkrijgbaar bij het Regionaal Archief

aan de Bergerweg 1 in Alkmaar en in de boekwinkels.

Tot 1 maart volgend jaar geldt een speciale voordeelprijs

van €24,50. Leden van de Stichting Vrienden van

het Archief kunnen het boek voor €15,- aanschaffen

bij de studiezaal van het archief aan de Bergerweg 1 te

Alkmaar. Nieuwe Vrienden van het Archief is er tot 1

februari een speciale combiprijs: € 15,- voor het boek

samen met een jaar lidmaatschap (zie de website van

het Regionaal Archief, www.archiefalkmaar.nl).

10


Gratis sportieve en creatieve cursus voor jongeren in Alkmaar

Moverz

(persbericht) Sport-Z start 14 januari 2019 de cursus ‘MOVERZ’. De gratis cursus – aangeboden vanuit de

Gemeente Alkmaar – bestaat voor creatieve en sportieve jongeren tussen de 14 en 23 jaar, die graag een positieve

en sportieve bijdrage willen leveren aan hun omgeving. Het doel van de cursus is om jongeren maatschappelijk

te betrekken bij hun stad, wijk of (sport)club. De jongeren leren over onderwerpen als het voorbereiden van een

training, plannen en organiseren, het opzetten van PR en het afronden en evalueren van een project.

MOVERZ brengen Alkmaar in beweging (foto aangeleverd)

In 8 bijeenkomsten ontdekken de jongeren hun sportieve

en organisatorische talenten om andere jongeren te motiveren,

inspireren en te betrekken bij sportieve activiteiten.

Zo kunnen zij straks – als bijbaan – op eigen kracht hun

stad, wijk of (sport)club in beweging brengen. De cursus

wordt gegeven door een coach. Deze begeleidt de jongeren

bij het behalen van individuele gestelde doelen.

Programma

De cursus bestaat zowel uit praktijk- als theorieonderdelen.

Tijdens het praktijkdeel wordt toegewerkt naar

sport evenement. De deelnemers ontwikkelen hierin

competenties die nodig zijn om voor een groep te staan

tijdens een (sport)activiteit. Door middel van sport en

spel leren de deelnemers elkaar kennen en te vertrouwen.

Het theoriedeel dient voor het overdragen van

kennis over onderwerpen als het plannen en organiseren,

het maken van een begroting, het opzetten van PR

en Communicatie en het afronden en evalueren van een

project.Na het succesvol afronden van de cursus ontvangen

de deelnemers een certificaat en mogen zij zich

‘MOVERZ’ noemen. Met het certificaat kunnen MO-

VERZ sportieve activiteiten en evenementen ondersteunen

en organiseren in Alkmaar en haar buitengebieden.

Meedoen of meer informatie

De cursus start 14 januari om 19:00 uur in De Meent

Bauerfeind in Alkmaar. De cursus ‘MOVERZ’ wordt

gratis aangeboden door de Gemeente Alkmaar aan haar

jonge inwoners. Meld je aan om jouw plekje te veroveren,

via www.moverzalkmaar.nl. Voor meer informatie

kun je contact opnemen met Pascale de Hoogh (Project

coördinator MOVERZ) via p.dehoogh@sport-z.

org of 06 11 14 97 28

11


De moeite waard

Ouder- en kindzwemmen

Persbericht In aansluiting op de grote vraag naar

het Ouder- en kindzwemmen in de Hoornse Vaart,

heeft Alkmaar Sport haar aanbod uitgebreid. Door

het brede aanbod kan de instructeur nog meer aandacht

geven aan de deelnemers.

Zwembad Hoornse Vaart heeft het ouder- en kindzwemmen

opnieuw ingedeeld. Hierdoor is het voor

ouders overzichtelijker in welke groep zij kunnen

zwemmen met hun kindje en met kinderen van dezelfde

leeftijdscategorie. Daarnaast maakt het mogelijk

om een les op een andere dag of locatie in te halen

wanneer de ouders op hun vaste tijd/dag niet kunnen

de. Door het brede aanbod is er goede doorstroming in

de groepen en zijn de groepen niet overvol. Hierdoor

kan de instructeur nog meer aandacht geven aan het

kind en de ouder.

Samen een momentje Wilt u echt dat ene momentje

samen met uw kind? Kom dan gezellig naar de lessen

van het ouder- en kindzwemmen. De lessen vinden

elke woensdag en vrijdag plaats in het zwembad van

de Hoornse Vaart. Een proefles is gratis. Om aan te

melden of voor meer informatie mail dan naar zweminfo@alkmaarsport.nl.

KVG Ledenavond

Het Koedijker Vrouwen Gilde organiseert op 8 januari

2019 een ledenavond in de Rietschoot, aanvang

20.00 uur. Het eendagsbestuur verzorgt deze avond.

Waarmee zullen ze ons dit jaar verrassen? Introducees

betalen € 4,00. Inlichtingen Henriëtte Slager, tel: 072-

5619426. Mede mogelijk gemaakt door ‘t ZOL.

12

Ouder- kindzwemmen in de Hoornsevaart (foto aangeleverd)

Vliegveld Bergen tijdens WO II

Lezing Historische Vereniging Koedijk op maandag 21

januari 2019 aanvang 20.00 uur in de Molenschuur bij

molen “De Gouden Engel”

De lezing wordt verzorgd door Hans Nauta. Hans

doet al ruim 30 jaar gedetailleerd onderzoek in binnen-

en buitenlandse archieven naar alle aspecten

van de luchtoorlog boven Noord-Holland.

In 2011 en 2014 heeft Hans deze lezing eerder voor

onze vereniging verzorgd. Op veler verzoek hebben

we Hans gevraagd de lezing opnieuw te geven. Vliegveld

Bergen neemt een belangrijke plaats in tijdens de

luchtoorlog van 1940 tot 1945 boven deze omgeving.

Dit van oorsprong Nederlands vliegveld werd door de

Duitse Luftwaffe gebruikt als dag- en vooral nachtjagerbasis.

De lezing wordt ondersteund door een grote hoeveelheid

beeldmateriaal, in de vorm van unieke (lucht)

foto’s. Daaronder vallen ook nieuw opgedoken fotomateriaal.

Tevens worden er stukjes filmmateriaal getoond

van onder andere de voedseldroppingen in 1945

op Vliegveld Bergen.

De zaal is open om 19.30. We verwachten veel bezoekers

voor deze lezing en daarom is vooraanmelding

verplicht. U kunt een plaats reserveren bij: Ruud

Schouten, telefoon: 072-5612877 (na 19.00 uur). Of

per e-mail naar : hvkevenementen@gmail.com. De lezing

is voor iedereen toegankelijk maar leden van de

vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare

plaatsen. Toegang is gratis..

De Messerschmitt Bf 109E van de Geschwaderkommodore van

het JG 1, Oberstleutnant Carl Schumacher, draait in juni/juli

1941 de motor warm voor een van de kleine vliegtuigloodsen op

vliegveld Bergen. Op de achtergrond is een grote, als boerderij

gecamoufleerde, hangaar zichtbaar. (Bron Ministerie van

Defensie)


De Coedijcker ban zou onder monumentenzorg moeten vallen’

Samengaan met de Wijkkrant-Noord?

Door Hans Petit

De lezer aan het woord

In de Coedijcker Ban van december vertelde ik u over een bijeenkomst waarin de vraag werd gesteld of

de Wijkkrant Noord en de Coedijcker Ban niet beter samen zouden kunnen gaan. Het was (is) op dit niet

meer dan een suggestie, toch vond ik het belangrijk te weten wat de lezers van de CB er van vinden. Uw

reacties worden doorgegeven aan het bestuur van De Rietschoot.

88 lezers vulden het digitale formulier in, 8 lezers stuurden

een mailtje, 1 lezer reageerde per telefoon. Ik heb

nog geen zicht of er geschreven reacties bij De Rietschoot

zijn binnengekomen. Ik ben geen statisticus. Ik

heb er daarom geen idee van of je 97 reacties op een

totaal van 2.200 kranten mag vertalen naar de mening

van een meerderheid, ik denk het niet. Het digitale

formulier staat nog open dus u kunt nog reageren.

Ja

Nee

Ja/ Ik weet het niet

Twee lezers vinden het een goed idee. Met als argumenten

bundeling van krachten en minder druk op

de vrijwilligers van de CB. 1 lezeres twijfelde, samen

gaan zou kunnen mits het eigen karakter van de CB

behouden blijft.

Ja bredere info uit de regio, bundeling van krachten

leidt meestal tot een inhoudelijk beter product. Graag

ook een digitale versie

Nee niet doen

De overgrote meerderheid vindt het geen goed idee.

Twee argumenten voeren de boventoon bij de toelichting

op de vraag ja of nee.

(1)De Coedijcker Ban hoort bij ons dorp, (2)De Coedijcker

Ban is mooier, de artikelen zijn interessanter en

wordt beter gelezen dan de Wijkkrant. Hieronder een

kleine selectie van de ontvangen 'niet doen'-reacties.

De Coedijcker Ban heeft toegevoegde waarde voor Koedijk.

Het is zeer prettig leesbaar. Er staan diverse interessante

artikelen en columns in. Zoals de markante

koedijker en de historische stukjes. Deze zullen dan helaas

vast verdwijnen. De wijkkrant noord is niet prettig

leesbaar. Laat de coedijcker ban alsjeblieft blijven!

?

Hoewel ik geen Koedijker ben en nooit zal worden,

vind ik dat de Coedijcker Ban moet blijven. Dit blad

heeft een heel eigen stem en gezicht. Van mij mag de

Wijkkrant Noord afgeschaft worden. De Coedijcker

Ban zou onder Monumentenzorg moeten vallen!

De Coedijcker Ban is het blad van ons dorp. Het zorgt

voor saamhorigheid, het laat weten wat er in ons dorp

speelt en het is een mooi project om het dorp zijn voort te

zetten. Niet alles moet fuseren, soms is klein juist heel erg

fijn. En die Wijkkrant, die pak ik toch nooit op.

Ik heb veel liever de Coedijcker Ban die lees ik helemaal

en bewaar hem tot de volgende komt. Dit is niet

zo met de Wijkkrant Noord.

Reageren kan via coedijckerban.nl, inf0@coedijckerban.nl,

of met je mobieltje via de QR code bovenaan dit artikel.

13


Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV

Fluorietweg 19 d

1812 RR Alkmaar

Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu

info@ranzijn.nu

diverse

specialisaties

o.a.:

manueel therapie

medical taping

medische training

mulligan concept

- nieuwe praktijk

- begane grond

- avondopening /

geen wachtlijst

- contracten met

alle verzekeraars

De Hertog 14 1831 EK Koedijk T: 072-5645650

www.fysiotherapiekoedijk.nl

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk

is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek

-sanitair

-zonne-energie

-loodgieterwerk

-zwembadtechniek

-ventilatie

-centrale verwarming

-airconditioning

All People

CitySpa

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL?

DÉ ANTI-AGEING SCHOONHEIDSSALON

IN UW OMGEVING.

Wij zijn gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen, manicure,

pedicure, massage en permanente make up.

All People City Spa powered by LOOkX

Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

14


De moeite waard

2 broers steunen bewustwordingscampagne Prostaatkankerstichting

Expeditie ‘Moose ff weg’

Persbericht Koedijk, Kees en Theo van Os gaan van 25 januari t/m 3 februari 2019 meedoen aan de expeditie

“Moose ff weg” (www.mooseffweg.club ). Met nog 7 andere teams rijden zij per auto ruim 6000 km via de

Baltische staten, Finland naar Lapland en terug via Zweden en Denemarken. Een fantastische tocht onder

winterse omstandigheden en temperaturen tot vèr onder het vriespunt!

Theo (l) en Kees (r) en “De Ossewa” waarmee de expeditie wordt gereden (foto aangeleverd)

Een expeditie met een doel

Bij Kees is eind vorig jaar prostaatkanker geconstateerd,

in een vrij ver stadium. Bijna te laat eigenlijk,

want er was al sprake van uitzaaiingen in de

botten. Hij was daar dus nooit eerder op onderzocht.

Een intensieve behandeling met chemo en veel medicijnen

in het afgelopen jaar hebben de ziekte voorlopig

onder controle gekregen. Dat had anders gekund en

gemoeten.

Controle PSA-waarde

Met hun deelname aan ‘Moose ff Weg’ steunen Kees en

Theo ProstaatKankerstichting.nl met hun bewustwordingscampagne

namelijk: een oproep aan alle mannen

van 50 + om jaarlijks preventief de PSA-waarde te laten

controleren bij de huisarts.

Bevolkingsonderzoek

Zolang er nog geen landelijk preventief bevolkingsonderzoek

is, wordt ervoor gezorgd dat er goed voorlichtingsmateriaal

komt waarmee mannen ouder dan 50

jaar én huisartsen bewust worden gemaakt van het belang

van regelmatige PSA-controle.

‘Een oproep aan alle mannen van 50+ om

jaarlijks preventief de PSA-waarde te laten

controleren’

Ondersteun het initiatief

Ga naar protesttegenprostaatkanker.nl en kijk hoe je

dit bijzondere initiatief kunt steunen door middel van

een donatie, sponsoring, schenking of een challenge!

15


Bouwbedrijf BV

de Specialist in

timmerwerken

Kanaaldijk 73

1832 AD Koedijk

06-51270298

072-5644092

Verbouw

Renovatie

Houtbewerking

Interieurtimmerwerk

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling

van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en

Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/

veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

De Bregjesakker 27 1831 EP Koedijk

Telefoon: 06 – 536 77 297

Website: www.abkam.nl

E-mail: info@abkam.nl

Voor meer info en aanmelden

Telefoon: 0527-61 21 36

Website: www.acvo.nl

E-mail: info@acvo.nl

16


De moeite waard

Deer ginge de manne, maar ze ware intussen al in

’n wat lacherige bûi komen. In ik vertelde al, dat

ze efkies vergeten ware, hoe of je zô’n patiënt ok al

weer vervoere moete, dat........ moin kop hing OM-

LEIG!!!!!

E.H.B.O.

In Opperdoes was d’r, samen mit Twisk, ’n E.H.B.O.

verenegen. Misskien is dat opheden nag wel ‘t geval.

Voor zô veer as ik weet, is’t altoid ien verenegen weest,

in we oefende in de reitzaâl van Opperdoes. Voor

de mêse, die dat nag wete: Je moste ’n trapke op nei

’t reithuis, in din binnen in de hal, nei de reitzaâl toe,

most je ok nag ’n paar trappe op loupe.

Dokter Bos uit Twisk had toendertoid de loiding

in we hâwe ’n zoôt van ‘m leerd: Stabiele zaileggen,

mond op mond beademe (maar wel mit ’n zaddoek

d’r tussen, vezelf), in verbande legge, spuite op ’n

appelsien geve, spalke in zô nag veul meer.

We hâwe ok nag op ’n eivend, ik mien uit Alkmaar,

’n zoôtje Lôtus-patiënte had, in die hadde

de meist vreiselijke in broederige wonde bei hullie

oigen maakt, in die moste wei din weer verzurge,

vezelf. Op de are, de gewône eivende moste wai

meistens zelf voor slachtoffer spêule, in ja oor! …

Ik was zôwat altoid de pineut! Deuze keer was ik

ok weer an de beurt in nou was zôgenaamd moin

rechter bien broken. Dat dat most spalkt worre, vezelf!

Nôh…dat spalken ging nag wel pittig. Deer

hadde we al ofteg op oefend, maar de vier manne,

die moin helpe moste, moste ok weer d’r ‘s efkies

oefene, hoe of je ok al weer ’n brancard nei beneden

sjouwe moste. Nôh, dat zouwe de manne wel efkies

regele, vezelf!

Maar ja……..! Toevallig.... ware ze wel nét toen

op die eivend vergeten, dat je ’n slachtoffer altoid

(Lees: ALTOID!!!!!!) mit zoin of heur houfd nei

boven vervoere moete, as je ’n trap of gane.

Goed: Dat, die eivend werd ik op de brancard neerlaid

in mit van die leren rieme vastbonden.

Moin kop het pittig bonkt teugen de traptrede van

de trappe van ’t reithuis.

Bloikbaar hadde de manne net niet hard genog

an de rieme sjord in deur al ‘t gezêul…. in ok nag

….deur moin oigen kilo’s, die zatte d’r toen ok al

pittig an, was ik nag al purig van die brancard nei

beneden zakt.

Maar...die manne hâwe NOOIT wat in de gate had.

Ze ware ammaar, maar an ’t gekkenthoid maken.

Ze dochte mit mekaar wél, dat ze ’t karwoitje ofmake

moste, vezelf, in dat hâwe ze din dein ok, oor.

Ze sjouwde maar deur, hêlegaar tot middend op de

Gouw, oôs durpsploin Ze zette moin deer neer op

de grond, mit brancard in al!

Maar toen…..in dêer konne die manne ok hêlegaar

niks an doen, vezelf, beurde d’r heêl wat onverwachts:…….

As donderslag bai held’re hemel,

begon te gieten. ’t Was ‘n wolkbreuk!

‘t Klapte van de lucht, dat de manne, vluchtte

mettien nei binnen, nei de hal. In deer lag ik: In

m’n dooie ientje, vastbonden op ‘n brancard, in de

stromende regen te gieren van ’t lachen. (Ik kon aigenluk

niet veul aars doen as lache, maar bloid was

ik d’r hêlegaar niet mee, vezelf!)

Ik dink dat alle are E.H.B.O.-lede op dat moment,

puur gelukkiger ware as ik. Zai stonde allegaar

houg in droug te koiken in…….te gloimen, achter

de rame van de reitzaâl, vezelf!

In de vier manne?De HELDE(!) stonde beneden in

de hal te lachen. De rotzakke.

Poeh…mooie E.H.B.O.-ers ware ‘t!!!! Verdikkeme!

17


Uw thuiskapster

Voor vragen of een afspraak, bel of mail...

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com

18


Beeldbericht

'Dijkijseend'!

Foto en tekst Jeroen van der Kruijf

Begin december was Koedijk even het centrum van vogelminnend Nederland. Overal langs het kanaal zag je

mensen met vogelkijkers en fototoestellen met enorme telelenzen lopen. Ik zag zelfs iemand op de kanaaldijk

langzaam rijden, hij had een statief aan de autodeur gemonteerd. Misschien wel in de hoop om de eend, in actie,

op film vast te leggen. Het dier, een ijseend, nam hier in Koedijk een paar dagen de tijd om extra voedsel te vinden

tussen de onder water gelegen stenen van de kanaaldijk Het is dus eigenlijk een 'dijkijseend.

De kou en regen trotserend zien we hier een fotograaf met prachtige uitrusting turend naar de overkant waar inderdaad

af en toe de ijseend even boven water komt om daarna weer snel onder te duiken op zoek naar voedsel. Het is

niet eenvoudig om met zulke lenzen een vogel te fotograferen, maar deze mannen hebben het voor elkaar gekregen

om prachtige opnames te maken. Een voorbeeld daarvan kunt u verderop in ons blad zien.'(Zie pagina 45).

Ik neem even wat ruimte om toch even voor ons prachtige blad een goed woordje te doen. De Coedijcker Ban is

volgens mij uniek in ons land. Het is fijn dat er zo'n mooi dorpsblad bestaat en ik zal mijn best blijven doen er

mooie beeldberichten in te plaatsen. De Coedijcker Ban mag echt niet opgenomen worden in de grotere wijkkrant.

Vast een heel goed 2119 gewenst.

19


Voorzitter Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar'

De missie van Anneke van Wordragen

Door Rob Westhof, foto's Hans Petit

De markante Koedijker

Met onze dorpsgenoot Anneke van Wordragen-Smits heb ik een interview over de Stichting Herdenkingsstenen

Joods Alkmaar en haar rol als voorzitter van deze stichting. Herdenkingsstenen worden voor de

huizen van vermoorde Joodse mensen gelegd, opdat ze herinnerd worden en opdat we nooit vergeten wat

zes miljoen Joodse Nederlanders is aangedaan. In Nederland hebben tot nu toe ruim 150 gemeenten op

particulier initiatief herdenkingsstenen gelegd, Alkmaar is er een van.

"In 2013 was ik door mijn werk, hostess op een rivier-cruiseschip,

in Wenen. Daar kwam ik voor het eerst

in aanraking met ‘Stolpersteine’ (‘struikelsteen’). Na het

lezen van de tekst op de steentjes begreep ik direct de

achtergrond van deze monumentjes. Een herinnering

aan de gedeporteerde, vermoorde Joodse inwoners van

die stad. De struikelstenen lagen voor de huizen van

weggevoerde en vermoorde Joden

Ik vroeg mij af of ik dezelfde herdenkingssteentjes ooit

in Alkmaar had gezien? Lette ik niet op of waren ze me

nooit opgevallen. Ik zocht het uit en ontdekte dat de

'Stolpersteine' nooit waren gelegd in Alkmaar. De eerste

Nederlandse struikelstenen zijn in 2007 in Borne bij

Hengelo gelegd."

Gunter Demnig

"Ik kwam erachter dat het Stolpersteine-project in 1993

is gestart door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig

uit Berlijn. De tijd was rijp voor kleine persoonlijke

monumenten met de nadruk op kleine. Dat voelde hij

goed aan want een getal van 6 miljoen slachtoffers is

niet te bevatten. Het gaat in feite om zes miljoen keer

een persoon. Iemand die ergens in een straat woonde,

een persoon die ergens naar school ging, vriendjes had,

ergens werkte, een bedrijf of eigen winkel had."

Stolpersteine naar Alkmaar

"Toen ik contact met Demnig opnam om te vertellen

dat ik zo'n project in Alkmaar wilde starten antwoordde

hij ‘Das mussen wir tun’. Ik ben aan de slag gegaan.

Er moest een stichting komen met een bestuur. In

2014 vlak voor Kerstmis zat het bestuur bij de notaris

en was de stichting een feit"

Van struikelstenen naar herdenkingsstenen

Demnig is ruim 70 jaar en zijn initiatief heeft veel navolging

gekregen. In 22 landen zijn inmiddels meer

dan 70.0000 van deze herdenkingsstenen gelegd. Je

mag deze stenen niet zelf laten maken dat moet altijd

via Demnig. Dat heeft te maken met het auteursrecht.

Door de grote vraag naar de Stolpersteine zijn er wachttijden

ontstaan van ruim 3 jaar. Wij vonden dat te lang

en daarom zijn wij in september 2016 afgestapt van de

naam Stolperstein. We zijn verder gegaan als stichting

Herdenkingsstenen Joods Alkmaar. De herdenkingssteen

ziet er anders uit dan de oorspronkelijke Stolperstein.

De Alkmaarse steen heeft een formaat van 14x14 cm en

is in zwart graniet uitgevoerd. Het opschrift geeft informatie

over de weggevoerde bewoner(s) van het huis

waarvoor de steen ligt. Als iemand ook een winkel of

een bedrijf op een ander adres had wordt ook daar een

herdenkingssteen gelegd. Op die manier krijgen de omgekomenen

een blijvende plaats in onze samenleving.

Passanten lezen de informatie en zo blijft de herinnering

aan de Joodse slachtoffers levend."

Gereed in 2020

"De namen van de slachtoffers worden 'teruggebracht'

naar Alkmaar. Ze komen figuurlijk gesproken weer

thuis. We schatten in dat we voor ongeveer 150 personen

een herdenkingssteen in Alkmaar zullen leggen.

Het streven is om dit in 2020 te hebben gerealiseerd.

Tot nu zijn er 109 herdenkingsstenen gelegd in Alkmaar.

Als het mogelijk zou zijn wil ik alle Alkmaarders van

nu herinneren aan de Joodse mensen die werden weggevoerd

en vermoord omdat ze naar de mening van de

nazi's niet het recht hadden om te leven."

20


21


De markante Koedijker

Research

>> Was er veel research nodig om de namen van de Joodse

slachtoffers te achterhalen vraag ik me af. Anneke:

"Voor ons als stichting was er niet veel research nodig om

de lijst te maken van de Alkmaarse slachtoffers. Dominee

J.D.Kila (1932-2006) , hervormd predikant uit Alkmaar,

had dat al gedaan in zijn boekje ‘Kaddiesj (gebed voor Joodse

overledenen) voor Joods Alkmaar' uit 1992. In dit boekje

had hij de lijst opgenomen van Joodse Alkmaarders die

zich op last van de Duitsers in 1941 moesten registreren en

daarbij hun Joods zijn moesten vermelden.

Het regionaal archief heeft alle stenen in Alkmaar in

kaart gebracht. alkmaaropdekaart.nl/tweede-wereldoorlog/herdenkingsstenen-joods-alkmaar/category.

Westerbork en Regionaal Archief

Westerbork heeft ons ook geweldig geholpen. Zij controleerden

alle gegevens die wij van de slachtoffers hebben

verzameld. Het Regionaal Archief in Alkmaar doet een

tweede controle voor ons. Zij controleren de adressen van

woonhuizen en bedrijf of winkelpanden. Na de oorlog

zijn straatnamen en nummeringen soms gewijzigd."

Nabestaanden

"Wij doen ons best nabestaanden van de slachtoffers te

vinden om ze uit te nodigen voor de onthulling van de

stenen. We slagen er regelmatig in om hen te vinden

in verschillende delen van de wereld. Bijvoorbeeld in

Australië , Noord- en Zuid-Amerika, Canada, Israël,

Duitsland, Nederland, België, Engeland en Zwitserland

Met sommige van de nabestaanden heb ik nog contact.

Zo heb ik mensen ontmoet uit Nieuw-Zeeland die bij

de steenlegging niet aanwezig konden zijn maar op een

later tijdstip hebben we toch kunnen bijpraten. De

zoektocht naar de nabestaanden van de slachtoffers

lukt vaak dankzij social media en internet.

Emotioneel

"Wanneer wij de nabestaanden informeren over het

plan om een herdenkingssteen te plaatsen dan is er

schrik, soms ongeloof en ontkenning. Uiteindelijk is

het een emotionele gebeurtenis waarbij de nabestaanden

soms huilend bij de herdenkingssteen staan. Helaas

zien we ook veel dat er families zijn waarbij een

hele generatie is weggeslagen."

Ik ben christen en ik lees in de Bijbel dat God wat met Israël had en heeft en daarom heb ik dat ook.

22


Pijnlijke herinnering aan Alkmaar

"Na de oorlog is er slechts een beperkt aantal Joodse

mensen naar Alkmaar teruggekeerd. De meesten die

de oorlog overleefden wilden niet terug naar de stad

waar de herinnering zo tastbaar zeer deed.

Een nabestaande vertelde mij dat hij tussen de oorlog

en 2015 frequent naar Alkmaar kwam maar daar

beslist niet wilde blijven overnachten. Hij wilde niet

overnachten in een stad die hem en zijn familie overgeleverd

had aan de bezetter. Het leggen van herdenkingsstenen

voor zijn ouders gaf hem letterlijk lucht en

kon daardoor blijven overnachten in het Amrath hotel

hier in Alkmaar."

Financiering

Dit project wordt vooral gefinancierd door particuliere

donaties. In 2014 heeft de gemeente Alkmaar een

startbedrag aan de stichting geschonken. Mevrouw

Van de Ven was toen wethouder van cultuur en stemde

van harte in met ons initiatief. Daarnaast faciliteerde

de gemeente het gebruik van zalen en muziek tijdens

plechtigheden.

‘Een krantenkop op 5 maart 1942 vermeldde dat er

178 Joodse Alkmaarders zijn afgevoerd naar Amsterdam.

De Joodse raad in Amsterdam had dit besluit

een paar dagen daarvoor aan de Alkmaarse Joodse gemeenschap

laten weten. Het treinkaartje voor deze reis

moest, hoe triest, zelf bekostigd worden door de mensen.

Uiteindelijk zijn er 213 mensen vertrokken maar

geheel betrouwbaar zijn deze cijfers niet omdat er al

eerder mensen ondergedoken waren of tijdens de reis

onderweg naar Amsterdam ergens uitstapten om nog

in onderduik te gaan’.

Tweede werledoorlog

Heb je zelf, of heeft je familie nare herinneringen aan

t WO II ? vraag ik Anneke. Anneke: "Zelf ben ik na

de oorlog geboren. Mijn moeder woonde in een klein

dorpje in Friesland bij Dokkum en daar hebben ze niet

veel gemerkt van de oorlog.

De herdenkingssteen is de vervanger van de struikelsteen

zijn zij ondergedoken om de tewerkstelling in Duitsland

te voorkomen. Via bemiddeling van de kerk is

mijn vader in Friesland terecht gekomen en heeft daar

mijn moeder ontmoet."

Drijfveer

Wat is je drijfveer? "Ik ben christen en ik lees in de

Bijbel dat God wat met Israël had en heeft en daarom

heb ik dat ook. Tegelijkertijd lees ik in de Bijbel

van een vrederijk dat er zal komen. Dat alles heeft te

maken met de geboorte van Jezus Christus 2000 jaar

geleden, waar we met Kerstmis aan denken en met zijn

terugkeer !


Agenda Rietschoot

06 januari Klaverjassen

11 januari ToffeFilmmiddag

13 januari Koedijks cult'uurtje

15 januari Zorgwerktafel

16 januari Gouden magie

20 januari Klaverjassen

25 januari ToffeFilmiddag

26 januari Disco

Agenda Hofstaete

7 januari De Laatbloeiers

10 januari Gouden Cult'uurtje

18 januari Spel- en borrelavond

21 januari De Laatbloeiers

24 januari Bingo

Van 24 december tot en met 6 januari geen activiteiten

Gouden Cult’Uurtje

Op donderdag 10 januari van 14.00 – 15.30 uur presenteert

het Gouden Cult’uurtje een supergezellig

muziekprogramma met een reuzegroot koor. Het

koor Wenen in Holland komt uit Oudorp en bestaat

al zo’n 11 jaar. In tegenstelling tot de naam van het

koor is het repertoire niet Weens en wordt er ook

niet (of nauwelijks) geweend. Maar er kan natuurlijk

altijd een oude smartlap op het repertoire staan. Verder

worden er liedjes gezongen die eigenlijk iedereen

kent (en mee kan zingen). Een koor met passie dat

het publiek laat genieten en gezellig laat mee feesten.

Gouden Cult’Uurtje organiseert één keer per maand een

gezellig en muzikaal programma voor senioren in De

Hofstaete. Gouden Dagen schenkt gratis koffie, gesponsord

door AH de Mare. Entree is € 3,00.

Koedijks Cult’Uurtje

Zondag 13 januari staat Sandra Mooy op het podium.

Sandra Mooy is een allround zangeres met

een voorliefde voor countrymuziek en mooie Nederlandstalige

liedjes. Tijdens haar optredens weet

ze haar publiek te boeien en te raken met haar verhaal,

uitstraling en mooie warme stem. Al wandelend

door de zaal neemt ze de mensen mee op een

muzikale reis en van ieder land dat bezocht wordt

zingt ze (samen met het publiek) een of meerdere

bekende liedjes. Mooie gevoelige songs worden afgewisseld

met meezing-repertoire. Vol humor met

af en toe een traan, maar lachen en plezier voert de

boventoon. Elke 2e zondag van de maand van oktober

t/m maart is er een Koedijks Cult’uurtje waarbij

de muzikanten zeer verschillend zijn. Het kan een

koor zijn een duo of een band, van jazz, country, singer-songwriter,

Iers, Duitse schlagers, etc. De optredens

beginnen om 15:00 uur en duren tot ongeveer 17:00

uur. Entree is € 3,00.

Gouden magie en humor

Een ware gouden theatermiddag in De Rietschoot

vol humor en magie met Steven Kazàn, inderdaad

de zoon van de bekende Hans Kazàn. En Steven

is in de voetsporen getreden van zijn vader. In rap

tempo brengt hij ongelooflijke goocheltrucs, visuele

grappen en komische improvisaties. Een vreugdevolle

theatershow die niet snel vergeten zal worden!

De gouden show is speciaal georganiseerd door

Gouden Dagen voor de senioren in Alkmaar-Noord,

maar is eigenlijk geschikt voor iedereen die van

magie en lachen houdt. Er zijn beperkt kaarten

beschikbaar. Senioren hebben voorrang en krijgen

korting. Entree € 7,50, senioren € 5,00. Inschrijven

bij de medewerkers van De Hofstaete of De Rietschoot.

Woensdag 16 januari van 14.30 – 16.00 uur.

24


Disco voor mensen met én zonder beperking

Zaterdag 26 januari van 19.00 – 23.00 uur is het

Winter Wonderland disco in De Rietschoot. Een topavond

vol lekkere muziek, karaoke, dans en vooral

gezelligheid met onze DJ Snow & Co. Entree€ 2,50.

Ben jij ook zo’n discoganger, kom dan eens langs

op zaterdagavond! Begeleiders hebben gratis toegang.

Informatie: info@rietschoot.nl of 072 – 561 55 95. De

Rietschoot is rolstoeltoegankelijk en goed te bereiken met

openbaar vervoer. Connexxion lijn 2, 3 en 4 hebben hun

eindbestemming op loopafstand achter De Rietschoot.

Samen Eten in De Rietschoot

Samen eten verbindt. Gezellig met z’n allen aan

tafel, naar elkaar te luisteren en tegelijk lekker en

gezond te eten. Dat kan in De Rietschoot! Elke

dinsdag kunt u ‘Samen Eten’. Voor € 7,50 kunt u

om 18.00 uur genieten van een overheerlijk driegangenmenu.

Graag vooraf aanmelden bij de bar

bij één van de medewerkers, via telefoon 072 – 561

55 95 of via e-mail info@rietschoot.nl. Op vertoon

van de Alkmaarpas € 1,00 korting. Samen Eten op

8, 15 en 29 januari.

Toffe Films voor de jeugd

In januari worden er twee toffe films voor de jeugd

op de vrijdag gedraaid in De Rietschoot.

• 11 januari de hilarische film ‘Finding Dory’

(het vervolg op de klassieker ‘Finding Nemo’).

• 25 januari de verfilming van Annie M.G.

Smidts boek ‘Abeltje’. Beide middagen van

14:00 – 16:00 uur. Entree: € 2,50 inclusief limonade

en popcorn.

Klariet Bolle’s ‘Zorgwerktafel‘

Heeft u een vraag op het gebied van (jeugd)zorg,

(vrijwilligers)werk, schulden, eenzaamheid of anderszins?

Kom dan naar de Zorgwerktafel. Klariet biedt u

kosteloos een luisterend oor en helpt u bij het helder

krijgen van uw vraag. Samen met u bekijkt Klariet de

mogelijkheden om die stappen te zetten om verder

te kunnen. Elke derde dinsdag van de maand in De

Rietschoot. Woensdag 15 januari, van 10.00 tot 12.00

uur. Meer informatie op www. zorgwerktafel.nl.

Klaverjassen in De Rietschoot

Elke 1e en de 3e zondag van de maand wordt er geklaverjast

in De Rietschoot. Er wordt niet ‘met het mes

op tafel’ gespeeld. Het is een gezellig stel mensen en

de middag vliegt dan ook om. Lijkt het u leuk om aan

te schuiven en mee te doen? Kom langs, probeer het

eens, u bent van harte welkom, het zal u niet tegenvallen.

Zondag 6 en 20 januari van 13.30 – 16.30 uur. €

3,50 incl. koffie/thee/chocolademelk en een bitterbal.

B

I

N

G

O

Bingo in De Hofstaete

Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen.

Om de week organiseert De Hofstaete een gezellige

bingo. 1 plankje € 2,50, 2 plankjes € 4,00, 3 plankjes

€ 6,50, 4 plankjes € 8,00. Donderdagmiddag 24

januari van 14.00 – 16.00 uur.

Spel- en borrelavond in De Hofstaete

Darten, biljart, sjoelen, rummikub, kaarten, scrabble.

Zin in een ouderwetse spelletjesavond met een

borreltje toe? Om de week op de vrijdagavond naar

De Hofstaete. Vrijdagavond 18 januari van 19.30 –

22.00 uur.

25


Agenda

Zangkoor ‘De Laatbloeiers’

Altijd al willen zingen, maar nooit aan toegekomen?

Kom in De Hofstaete gezellig meezingen bij

het senioren zangkoor De Laatbloeiers. Het zangkoor

wordt begeleid door de enthousiaste Tanja

Bak. Maandag 7 en 21 januari van 14.15 – 16.00 uur.

Kosten: € 2,50 (incl. koffie of thee)

Gouden wandelclub voor senioren

Gewoon gezellig samen een blokje om met (wijk)

bewoners. Even naar buiten, door de wijk wandelen,

frisse neus halen en de stramheid uit de spieren

halen. Dat kan met de Gouden Wandelclub voor

senioren. Doet u mee? Loopt u een keertje mee met

de gouden wandelclub? Elke maandag en woensdag

starten we vanaf De Hofstaete. We lopen niet hard,

niet ver en niet lang.

De moeite waard

Met rollator, scootmobiel of booster kunt u gewoon

meedoen. Er is begeleiding. Na de wandeling drinken

we nog een kopje koffie of thee. Maandag en

woensdag van 10:00 – 11:00 uur.

MAX Mobiel in Alkmaar-Noord

De MAX Mobiel is een elektrisch, tweepersoons voertuig

dat kan worden gebruikt voor korte ritjes door de

stad. Denk aan een bezoek aan de dokter of het doen

van een kleine boodschap. De MAX Mobiel is bedoeld

om de mobiliteit van ouderen en mensen die slecht

ter been zijn die niet zelf kunnen rijden, te vergroten.

De MAX Mobiel wordt bestuurd door een getrainde

vrijwilliger en er is ruimte voor één passagier en een

ingeklapte rolstoel of een rollator. De MAX Mobiel

rijdt op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00

– 17.00 uur. De tijden zijn flexibel en aan te passen aan

uw wensen. Vraag minimaal 1 dag/24 uur van tevoren

een rit aan. Soms is er ’s avonds of in het weekend een

chauffeur beschikbaar. Reserveer een ritje telefonisch:

072-5615595. Nodig bij reserveren naam, telefoonnummer,

eventueel e-mailadres. Heenrit: datum, tijdstip,

waar ophalen, waar naar toe? Retourrit datum, tijdstip,

waar ophalen, waar wilt u naar toe?

Huisartsenpraktijk Koedijk

Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk

is wegens vakantie gesloten van 18 februari t/m 22 februari

2019 De waarneming wordt in die week gedaan

door Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, telefoon

072-5612598 Houdt u rekening met het tijdig bestellen

van uw herhaalmedicatie?

Vrouwen van NU

Op 15 januari verzorgt de heer Snip uit Medemblik de

avond. Hij heeft in de afgelopen decennia vele rode

zakdoeken verzameld en kan daar heel mooi over vertellen.

Hij zou het leuk vinden om een paa rbijzondere

rode zakdoeken te krijgen met een mooi verhaal er bij.

Dames, die zin hebben om in januari een avondje mee

te doen, zijn van harte welkom. De avond kost dan

5 euro. We zien u wel verschijnen. Hartelijke groeten

Secretaris Vrouwen van Nu - Koedijk /Trijnie Bakker,

072-5315934 / trijnie_bakker@online.nl

4e editie Dijkloop

Zet de datum voor de 4e editie van de Dijkloop alvast

in uw agenda: 7 april. De Dijkloop in Koedijk is een

hardloopwedstrijd voor recreanten in elke leeftijdscategorie.

De inschrijving gaat op 1 februari van start via

koedijkloop.nl

26


Kruiden die je tijdens de winter lekker warm houden

Wintertijd

Door Marieke Kraakman

In de ban van de kruiden

Allereerst wil ik je een gezond en liefdevol 2019 toewensen. Een heel nieuw jaar ligt voor ons, met kansen

en mogelijkheden, met leuke en minder leuke gebeurtenissen, in net zo’n balans als die tussen donker en

licht, verdriet en vreugde. Heb je nog goede voornemens? Ik maak ze al jaren niet meer, maar schrijf wel

aan het begin van ieder jaar achter in mijn agenda wat ik mezelf toewens voor het komende jaar. Dit keer

staat er dat ik mezelf veel plezier wens, in het ontmoeten van mensen, het doen van waar mijn hart ligt en

het opstaan voor wat zich voordoet in mijn leven. Wat wens jij jezelf dit jaar?

Januari leent zich fantastisch voor het verrichten van

achterstallige klusjes, zoals het uitwerken van kruiden

waar ik alleen geschreven notities van heb. Een mooie

bezigheid, die me de komende weken zoet zal houden.

En als ik het zat ben ga ik lekker naar buiten. Kijken

of de eerste sneeuwklokjes al boven de grond uit piepen,

de knoppen aan de bomen zien groeien, wat altijd

hoopvol stemt dat de blaadjes écht terug zullen

komen. Het is grappig, maar om een of andere reden

durf ik daar toch niet 100% op te vertrouwen.

Al is het koud, wandelen kan altijd. Stel je zintuigen

open voor kleine dingen, bijvoorbeeld hoe berijpt gras

klinkt als je erdoorheen wandelt, hoe de vrieslucht

ruikt of proef de frisse lucht in je mond. Zie je welke

kleuren de late middaglucht heeft, merk je al op dat

de dagen voorzichtig weer iets langer worden? Als je

thuiskomt van zo’n verfrissende wandeling, maak dan

om jezelf te verwennen eens lekker kruidenbad voor

je voeten. Hiervoor doe je 50g zeezout in een afwasteiltje

en voegt daar 2 eetlepels geraspte zeep aan toe

(olijf-, marseille- of aleppozeep) doe er ook 2 eetlepels

kruiden bij.

Dit kan bijvoorbeeld munt zijn, gember, rozemarijn

of kamille. Als je ook wat druppeltjes etherische lavendelolie

toevoegt is je kruidenbadje ook nog eens

ontspannend.

Mierikswortel

Heb je een hardnekkige hoest? Zet dan een heel sterke

thee van tijm, gooi gewoon een handvol gedroogde of

verse tijm in een pan water, laat dit 15 minuten koken,

schenk het dan door een zeef en drenk hier een schone

theedoek in. Uitknijpen en op je blote borst leggen

met een warme doek erover. Tijm werkt ontkrampend,

desinfecterend en maakt slijm los, wat je vervolgens op

kan hoesten. Zo help jij je lichaam op een natuurlijke

wijze beter te worden.

Gebruik in deze tijd van het jaar maar lekker veel kruiden

in het eten, zoals peper, gember, karwij- en mosterdzaad,

curcuma, mierikswortel, nootmuskaat en ketoembar.

Al deze kruiden, en ik zal er gerust een aantal

vergeten te melden, stimuleren je inwendige motor en

houden je lekker warm in de koude winterperiode.

Verse tijm

27


Laatste interview voor terugreis naar Kovatunturi Fell

De kerstman

Mijn Koedijk/Alkmaar

Tekst en foto Marijke de Jong

De Kerstman (ca. 2 eeuwen) ook wel bekend als Santa Claus, is een rood-wit geklede verschijning met een lange

witte baard en meestal met een grote jute zak op zijn rug. Rond Kerstmis deelt hij cadeautjes uit aan kinderen.

Het grootste deel van het jaar woont hij samen met het Kerstvrouwtje bij de Korvatunturi Fell op de Noordpool

in een prachtig, magisch kasteel. Af en toe vertrekt hij naar zijn tweede huis in Rovaniemi, Finland. Hij

glijdt en vliegt rond in een arrenslee getrokken door vliegende rendieren, waarvan de bekendste Rudolph The

Red-Nosed Reindeer is. Daarnaast heeft de Kerstman handige elfen in dienst die voor hem het speelgoed maken

en verpakken op de Noordpool. In Finland is het team van Kerstelf Joulutonttu daarvoor verantwoordelijk.

28

De Kerstman had na zijn drukke werk rond Kerstmis even tijd om met Marijke te praten

Waar koopt u uw mooie kleren?

“Eh, ik heb natuurlijk mijn eigen kledinglijn en kleermakerselfen

in dienst. Deze zorgen er voor dat mijn

pakken altijd up to date zijn en volgens de laatste

mode. Maar als ik in Alkmaar ben, hum, koop ik altijd

nog wat reservemutsen bij de Action. Soms vind ik daar

leuke en wat nóg belangrijker is, goedkope hebbedingetjes

voor al die lieve kindertjes in Koedijk Een Kerstman

moet uiteindelijk ook een beetje op de kleintjes letten.”

Wat draagt u in uw vrije tijd, uw Kerstmannenpak??

“Nee hoor kind, als ik niet in functie ben, dan draag ik

mijn rood-witte joggingpak. Slobberen en riemen los,

lekker makkelijk en luchtig!”


Waarvoor kunnen we u midden in de nacht wakker maken?

Voor melk en koekjes, hmmmm zó lekker. Daar heb ik

ook een beetje mijn dikke buik aan te danken. Ho ho ho.

Dieren in Koedijk

“Rudolph was niet weg te slaan bij die prachtige, zwarte

koeien die in de Kleimeer stonden te grazen. Van

één dame was hij zó gecharmeerd dat we er telkens

weer even heen moesten sleeën. Pff, maar ja, dat kwam

natuurlijk door dat extreme weer hier in Koedijk. Normaal

staan deze elegante dames allang op stal tegen

hun verveelde soortgenootjes aan te kijken.”

Mijn kapper

“Uh nou, U wilt wel veel weten hoor, mevrouwtje.

Toevallig heb ik net een nieuwe Knip-Elf aangenomen.

De vorige heb ik ontslagen want hij vond het

nodig mijn haar te ontkroezen. De brutaliteit!”

Café

“Nou, ik drink niet meer…. maar ook niet minder,

haha grapje. Ik was laatst voor een warme choco in

de Bontekoe, gezellig café hoor! Nou! Ik heb die barkeeper

toen maar een Kerstpakketje gegeven. Arme

jongen, wordt ieder jaar vergeten!”

Huisarts

“Ik ben nooit ziek, ik ga maar door. Laatst gleed ik

wel uit op het dak van geglazuurde dakpannen van een

pand langs de Kanaaldijk. Toen ben ik even op consult

geweest, haha de naam alleen al, bij dokter Slagter,

aardige kerel!”

Mijn buurt

“Ik ben graag in het Hoefplan in Alkmaar, vlakbij de

ijsbaan. Voel ik me toch nog een beetje thuis…..”

Mooiste park

“Het is fantastisch om door dat mooie Geestmerambacht

te sleeën. Wel jammer dat het zo weinig sneeuwt

bij jullie. We moeten er bijna altijd vliegend door

heen.”

Een avond stappen met….

“IJskoningin Elsa van Frozen, wat een beauty! Maar wel

een koude. Trouwens, nu we het er toch over hebben

wil ik met jou ook wel een keer aan de boemel, haha!”

Dit kan veel beter

“Ja! Meer kerstverlichting op de Koedijkse gevels. Dan

kan ik het beter zien. Potjandorie, het wordt steeds moeilijker

om de kindjes hun cadeautjes te bezorgen.”

Favoriete vervoermiddel

“Joho, Joho! Dat is natuurlijk m’n arrenslee. Getrokken

door mijn negen fantastische rendieren: Dasher,

Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen

en als laatste heb ik Rudolph The Red-Nosed aangenomen.

Zij vliegen mij altijd weer veilig en schoon

naar mijn bestemmingen, 100% groene energie!”

Mijn hobby’s

“Wanneer ik weer terug ben op de Noordpool, doe ik

heel graag aan curling. Ja, ja geweldige bezigheid. Ik

ben er gek op maar hier in Holland kunnen ze er nog

niet zo veel van. Verder duik ik graag zo nu en dan met

het Kerstvrouwtje de Finse sauna in, johoho.”

Ik zou me Koedijker kunnen voelen omdat….

“Het zo’n typisch langgerekt dorp is met veel ruimte

er om heen. Ik ben ruimte gewend want op de Noordpool,

daar wonen heel weinig mensen, jo ho ho.”

Wil altijd nog…..

“Eens een dijkijsje halen. Maar ja, dan moet ik in de

zomer langskomen en dan heb ik geen vervoer.”

Wat is uw kerst- c.q. nieuwjaarswens?

“Ik wens iedereen en speciaal de Koedijkers een gezond

en voorspoedig 2019! En dat de Coedijcker Ban

nog maar lang mag blijven voortbestaan! Joho! Joho!”

29


Paus Gregorius grondlegger van de huidige zonnekalender

Janus-Januari

Door Hans Faddegon

Cultuur

De maand Januari is vernoemd naar de Romeinse god. De god van het begin van allerlei serieuze menselijke

activiteiten. Dat wordt daarbij ook uitgedrukt als de symbolische poorten en doorgangen voor de mens.

In het Latijn is zijn naam: Janus. Hij was de beschermer van alle belangrijke menselijke handelingen, en

daarom was hij ook symbolisch verbonden met het begin van alle maanden.

Het belangrijkste heiligdom van Janus in Rome was

een poortdoorgang op de Forum Romanum. Alleen

als er echte vrede was werd deze poort gesloten. De

gesloten poort wees dan op het bestaan in een rijk dat

zelfstandig en vredig was. Maar zolang er strijd plaatsvond

stond deze symbolische deur altijd open als beeld

van de doorgang naar een veranderende wereld. En zo

kan het ook als een heel algemeen symbool begrepen

worden dat tot uitdrukking komt in de kalender: de

voortgang van de tijd van het menselijke leven.

God met twee gezichten

Janus was een god met twee gezichten. Het ene gezicht

keek achteruit als beeld van het nadenken over

de betekenis van het verleden, terwijl het andere gezicht

vooruit keek als beeld van het nadenken over het

doel van de toekomst. En daarom werd hij in de eerste

plaats verbonden met het begin van het Romeinse jaar.

De klassieke god Janus als beeld van de mogelijke zegen

van het leven. Daarbij droeg hij ook een sleutel

als beeld van de opening van de deur van het leven,

de veelzijdige levensmogelijkheid. Zo is het ook goed

te begrijpen dat wanneer het Romeinse rijk weer een

strijd begon, de leiders van het leger eerst de poort van

Janus bij het Forum open zetten en een symbolische

zegen vroegen voor hun strijd.

Januari

Maar deze klassieke Romeinse god Janus was met nog

meer verbonden. Hij vormde ook het beeld van kennis

van de landbouw (het zaaien en oogsten), het regelbare

leven en de staatsfunctie, als weergaven van het

menselijke leven. Zo wordt het ook duidelijk waarom

hij vroeger met het menselijke jaar verbonden was, en

nu nog in de naam van de maand Januari terug te

vinden is.

Kalender

De naam van de kalender is ook verbonden met Janus,

want de eerste dag van elke maand was een symbool van

de zegen van de komende maand. Het woord kalender

stamt van het Latijnse werkwoord ‘calare’ wat ‘uitroepen’

betekent. De uitroep van het begin van de maand

werd door de betrokken Romeinse priester gedaan als

hij aan het begin van de maand de eerste maanverschijning

zag.

Verschillende soorten kalender

Hij riep dan als het ware de nieuwe wereld uit. Zo

vormt de maand het symbool van het aardse leven, en

in het woord maand is de naam maan herkenbaar. Want

de maan is het klassieke symbool van het aardse leven,

terwijl de zon het beeld is van de bewustwordingsmogelijkheid

van de toekomst van het leven.

De oude Romeinse kalender was oorspronkelijk een

maankalender, maar later werd het een zonnekalender,

die de Juliaanse kalender werd genoemd, omdat hij gevormd

werd onder leiding van de Romeinse keizer Julius

Caesar.

In die klassieke tijd waren er diverse soorten kalenders.

Zo hadden de Egyptenaren bijvoorbeeld een zonnekalender

en de Babyloniërs een maankalender. De opvallende

klassieke Joodse kalender is een gecombineerde

zon- en maankalender als symbool van de bewuste >>

30


31


32


combinatie van het hemelse en het aardse levensdoel.

Het Joodse jaar biedt zo een complete weergave

van het leven.

Paus Gregorius

Onze huidige zonnekalender is gebaseerd op de Juliaanse

kalender, maar dan in een aangepaste vorm om

zo nauwkeurig mogelijk het jaarlijkse tijdsverloop van

de zon te kunnen volgen. Maar pas in 1582 aanvaardde

paus Gregorius XIII het bestaan van de Juliaanse

kalender en kreeg het de naam Gregoriaanse kalender.

Vanaf dat tijdstip was 1 Januari de eerste nieuwjaarsdag.

Schrikkeljaar

En hier in Nederland werd dit tijdens de Tachtigjarige

Oorlog ook als officiële kalender vastgesteld door de

Spaanse landvoogd Requesens. Ondertussen had paus

Gregorius de kalender ook beter aan laten passen aan

de jaarlijkse tijdsloop van de aarde om de zon. Om dat

aan te passen volgde eenmalig na de datum 4 oktober

in het jaar 1582, direct de datum 15 oktober, zodat 10

dagen overgeslagen werden.

En behalve dat van oudsher al elke vier jaar een schrikkeljaar

was gevormd (29 februari), werd ook besloten

om het jaar op langere termijn nog nauwkeuriger te

maken. Zo zal bijvoorbeeld vanaf het jaar 1582 aan het

beginjaar van elke eeuw geen schrikkeljaar meer gevormd

worden, behalve als dat jaartal deelbaar is door

400. Bijvoorbeeld de jaren 1600 en 2000. En bovendien

moet elk jaar dat deelbaar is door het getal 4 een

schrikkeljaar worden. Bijvoorbeeld ook het komende

jaar 2020. Pas in de verre toekomst zal er weer een kleine

extra correctie plaats moeten vinden. En nu gaan

we weer een nieuw jaar in, 2019.


Historische Vereniging

Evacuatie in verband met inrichten Grebbenlinie

Een (vergeten) historische gebeurtenis.

Door Jacob de Maijer

Er staat voorzover wij weten geen enkele Koedijker op, of het moet de man zijn met hoed op en een witte band om de arm

Amersfoort lag net als Naarden en Bussum in het inundatie gebied van de verdedigingslijn van de randstad.

Het Nederlandse leger was van plan, ter verdediging van de randstad, in die regio (onderdeel van de

Grebbenlinie ), gebieden onder water te zetten. De inwoners van verschillende steden moesten worden

geevacueerd. Een deel van de Amersfoortse inwoners kwam terecht in Koedijk. Onlangs kreeg de Historische

Vereniging Koedijk documenten over deze evacuatie in haar bezit.

herkomst van de documenten.

Een tijdje geleden ontvingen we van Hein en Trijnie

Bakker-van der Sluis een aantal foto’s. Deze foto’s kregen

zij weer van een oude kennissen, de familie van

Leeuwen-Stam uit Heiloo. Trijnie kende de familie uit

de tijd dat ze in Heiloo woonden, maar ook uit haar

jeugd, toen de familie Stam nog in Koedijk woonde op

het adres Kanaaldijk 27.

Nelly van Leeuwen-Stam

Nelly van Leeuwen-Stam had twee zusters, Marie en

Agaat en een broer Piet. Marie was getrouwd met Smit,

een ambtenaar die op de secretarie van de gemeente Koedijk

werkte. De familie Smit is na de oorlog verhuisd naar

Enschede waar Smit gemeentesecretaris werd.

Na het overlijden van Marie zijn de foto's en de documenten

die over Koedijk gingen aan Nelly nagelaten. Via

Nelly zijn de documenten bij Trijnie Bakker beland met

de bedoeling dat Trijnie ze aan de Historische Vereniging

zou schenken.

Geen familie kiekje

De foto hierboven is niet zomaar een kiekje. Het laat

een historische gebeurtenis zien. 1940 een grote groep

mensen op weg naar het gemeentehuis aan de Kanaaldijk.

Er staat voor zover ik weet geen enkele Koedijker

op, of het moet de man zijn met hoed op en een witte

band om de arm. Daarmee ziet hij er uit als iemand

van de organisatie. De foto is genomen bij de huizen

met de huisnummers 238 t/m 241. >>

34


35


Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- *

Renault Captur

0.9 Intens

Bouwjaar 2017.

18.184 km.

Nieuwe model in luxe

uitvoering met o.a.

R-Link navigatie en

camera.

LED verlichting.

Climate.

Cruise.

Elektrisch pakket.

Lichtmetalen velgen.

Van 1e eigenaar.

Kilometerstand met

nationale autopas.

Auto van de

€ 17.950,-

maand

Autobedrijf De Hertog

De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557

www.autohertog.nl

*Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest. Geldt niet voor auto’s ouder dan 25 jaar!

Autobedrijf

De Hertog dé

airconditioning

specialist

Autobedrijf De Hertog

Airco Service voldoet aan

alle strenge milieueisen

opgedragen door het

ministerie van VROM /

STEK aanwezig , 20 jaar

airconditioningervaring,

36


Pinksteren 1940

De achterzijde van de foto geeft opheldering over deze

groep mensen er staat namelijk “Herinnering Evacuatie

Pinksteren 1940”. Verder een naam, en “café Oude

Stout Amersfoort." Ik heb uitgezocht op welke dag

Pinksteren 1940 viel. Dat was op 12 mei. Dat is dus de

derde oorlogsdag van de Tweede Wereldoorlog.

Slaan op een bekken

Kennelijk kwam een deel van deze mensen dus in Koedijk

terecht. Dat moet in die tijd, net oorlog, geen internet,

toch een enorme grote en ingewikkelde organisatie

geweest zijn. Ik las dat de te evacueren mensen moesten

letten op een sein om naar het station te gaan. Dat sein

werd gegeven werd door het slaan op een bekken waarmee

door de straten werd gelopen, zodat niet iedereen

tegelijk op het station aankwam.

15 mei

De evacuatie was al snel af gelopen toen op 15 mei Nederland

capituleerde en het inunderen van het gebied

niet meer nodig was, men kon weer naar huis terug.

Bekendmaking Burgemeester

Tenslotte vonden we nog een bekendmaking van Burgemeester

Pesman van 23 mei 1940. Dat zegt veel over

hoe dankbaar de geëvacueerden waren over de opvang.

Op de achterzijde van de foto: Herinnering Evacuatie Pinksteren

1940. Verder een onleesbare naam, en café Oude Stout

Amersfoort

Inundatiegebied

>> Op internet vonden we informatie over deze evacuatie

terug. Amersfoort lag net als Naarden en Bussum in

het inundatiegebied, dat betekent dat het Nederlandse

leger van plan was daar, als onderdeel van de Grebbenlinie,

alles onder water te zetten ter verdediging van

de randstad. Vandaar deze en vele andere evacuaties.

Voor Amersfoort betekende dit dat 44.000 mensen elders

onder gebracht moesten worden, 20.500 mensen

kwamen in Alkmaar en omstreken terecht. Dit was een

georganiseerd transport met de trein.

Geen huisdieren

Bijzonder is dat er op de foto ook een hond staat. In

een verslag over deze evacuatie las ik dat er geen fietsen

en huisdieren mochten worden meegenomen. Ik denk

dan wat moest er dan met die dieren gebeuren als dat

niet mocht, beleven die gewoon achter in Amersfoort?

Een enkeling weet het nog

Hoewel er weinig mensen zullen zijn in Koedijk die

deze geschiedenis nog kennen, het is tenslotte bijna 79

jaar geleden, heb ik er toch een paar gevonden. Trijnie

van der Sluis weet nog dat er bij haar thuis mensen

kwamen om te eten (ze was toen 5 jaar oud).

Mijn vrouw Reini Otto en ook Klaas Bos weten nog

dat ze na de oorlog met hun ouders op bezoek gingen

in Amersfoort naar de mensen die ze hadden opgenomen.

Er moeten dus in 3 dagen warme contacten zijn

ontstaan.


De moeite waard

OBS de Zandloper Koedijk en RKBS Erasmus Daalmeer

Samenwerking naschoolse activiteiten

Vanaf februari 2019 zullen OBS de Zandloper Koedijk en RKBS Erasmus Daalmeer de samenwerking

aangaan in het kader van het aanbod naschoolse activiteiten. Voor OBS de Zandloper, tevens Brede school,

is dit vanaf oktober, in samenwerking met de Rietschoot en Broer Konijn, al een feit. Het aanbod en de

uitvoering van de Brede schoolactiviteiten loopt inmiddels een aantal maanden en dit bevalt erg goed. Er

is veel animo en enthousiasme van de kinderen. Omdat RKBS Erasmus vanaf januari 2019 over gaat op

het continurooster, OBS de zandloper hanteert het vijf gelijke dagen rooster, sluiten de schooltijden goed

aan op het aanbod van de activiteiten.

Logistiek gezien is de afstand van RKBS Erasmus naar

de Rietschoot, waar veel van de activiteiten plaatsvinden,

goed te realiseren. Vanaf februari zullen de beide

scholen de samenwerking vormgeven door het afstemmen

van het activiteitenaanbod, door het delen van de

schoollocaties en door het bundelen van gezamenlijke

krachten, die ten goede komen aan de activiteiten voor

de kinderen. Het gezamenlijke doel is om het aanbod

in activiteiten voor alle kinderen van de beide scholen

zo plezierig, uiteenlopend en waardevol mogelijk maken.

In januari worden de ouders/verzorgers van beide

scholen op de hoogte gebracht van het activiteitenaanbod.

Beide scholen kijken uit naar een plezierige

samenwerking

Maartje van Leussen (Erasmus) en Marianne Verboom (Zandloper) zijn blij met de samenwerking (foto Hans Petit)

38


Hollandse rijsttafel

Recept en foto Marcel Rasch

Koken

De Hollandse rijsttafel is eigenlijk geen echte rijsttafel,

er zit niet eens rijst in! Het is een verzameling van ingrediënten,

en omdat het er zoveel zijn wordt het een

“rijsttafel” genoemd, vandaar. Het wordt bij ons aan

boord wel eens gemaakt en ik vind het altijd erg lekker

omdat het een combinatie is van veel smaken. Het is

stevige winterkost wat we in deze dagen wel kunnen

gebruiken. De basis is een pannetje stoofvlees. Dat

maken we allemaal wel eens en als er dan nog wat over

is, is dat een mooie basis voor dit gerecht. Daarbij een

beetje aardappelpuree, appelmoes, rode kool, ui, piccalilly,

bruine bonen en uitgebakken spekjes.

Hoe maak je het?

Je hebt 4 pitten nodig dus de aardappelpuree kan

het best kant en klaar gekocht worden (bij AH bijvoorbeeld)

die kan 5 minuten in de magnetron.

Scheelt weer een pit! Het kan allemaal tegelijk op. De

spekreepjes bakken in een scheut olijfolie, de bonen

en rode kool in een apart pannetje opwarmen en het

stoofvlees, dat natuurlijk al gemaakt is laag opzetten.

Ondertussen de ui snipperen en grote borden klaarzetten.

Daarop een eetlepel piccalilly, de appelmoes en de

gesnipperde ui scheppen. Als de rest van de ingrediënten

opgewarmd zijn erbij scheppen.

Ingrediënten voor 4 personen:

• Stoofvlees

• 1 bak aardappelpuree (450 gr)

• Spekreepjes (200gr)

• Pot rode kool (355 gr)

• Pot appelmoes (350 gr)

• Pot bruine bonen (720 gr)

• Piccalilly (4 el)

• 1 grote ui

Tip: In plaats van aardappelpuree kun je ook rijst erbij

doen. Maar ja, dan gaat het wel weer op een rijsttafel

lijken…..Eet smakelijk!
@

/

39


Weer de hoogste

waardering!

Internet

en Mobiel

Bankieren

Klanten geven

ons deze cijfers:

9,2

8,6 Algemeen

Service

8,6

Bron: betaalrekening,

Bankenmonitor Consumentenbond 2018

B

Commerciële

Otterlo Financieel

Naam

Advies

Adviseur

Kanaaldijk 212

Adres 1

1831 BE KOEDIJK

Postcode Plaats

T (072) 561 40 00

xxx - xxx xx xx

E info@otterlo-advies.nl

mail@domein.nl

I www.otterlo-advies.nl

www.domein.nl

40


Nostalkiek

IJspret op de Achtergaft

Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Allereerst wens ik de lezers van dit blad en daarmee alle inwoners, een historisch mooi jaar toe en dat het eindelijk

weer eens mag worden zoals op bovenstaand plaatje. Een opname van nog maar 40 jaar geleden. De strenge

winter van 1978-1979, die wel vier maanden duurde. Deze foto is gemaakt door Kees Kooiman op 21 januari 1979

en de locatie zal u wel bekend zijn, namelijk de Achtergraft bij ’t Veer. Rechts het huis van Kees van der Ham,

’t Veer 4. De ruilverkaveling is allang voorbij en de voormalige Achtersloot is weg geworden, maar het had zo

erg geijzeld dat er op de weg kon worden geschaatst. De man midden op de foto is Henk Dekker en daarachter

schaatst Marga Sijs. Het zou mooi zijn als alle namen van de personen op de foto bekend zijn, dus……. als u het

weet mail naar info@coedijckerban.nl.

41


E. de Maijer en E. de Waard

De Omloop 2

1831 AH Koedijk

Tel. 072-5616062

www.edmtandartsen.nl

Isolatieglas/HR++ glas

Alle soorten figuurglas

Hardglazen deuren

Glazen douchedeuren/wanden

Spiegels op maat

Ventilatieroosters

Geslepen glas

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

HR ++ GLAS

komokeur

Voorzetramen

Beglazingsartikelen

Drywood verf

Veiligheidsglas volgens

politie-keurmerk

Brandvertragend glas

Glas in lood (ook in isolatieglas)

Voor bedrijven en particulieren

Madame Curiestraat 9

1821 BM Alkmaar

Bedrijventerrein “Oudorp”

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39

www.renotherm.nl

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

Pedicure en Schoonheidssalon

Medisch pedicure

Daalmeereiland 2, Alkmaar (Hofstaete)

Bel voor een afspraak 072 564 53 13

Ma 14.00 - 22.00

Di 09.00 - 17.00

Wo 10.00 - 18.00

Do 11.00 - 19.00

Vrij 09.00 - 17.00

42


OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1 11-12-18 11:55 Pagina 1

Ontwikkeling kind centraal

Kinderen succesvol van

start met kinderopvang

Een goede start voor kinderen is belangrijk. Voor het kind en voor de maatschappij.

Kinderopvang speelt daarbij een belangrijke rol. Rollebol kindercentra heeft doel -

gerichte voorzieningen, die de ontwikkeling van kinderen stimuleren, waardoor ze een

kansrijke start krijgen. Onze voorschoolse voorzieningen en buitenschoolse opvang

zorgen ervoor dat kinderen succesvol worden op school, op de

arbeidsmarkt en in de samenleving.

Wij zien kinderopvang niet alleen als een arbeidsmarktinstrument. Natuurlijk

is het belangrijk dat het werkende ouders mogelijk wordt gemaakt om hun

kinderen verantwoorde en veilige opvang te bieden. Maar Rollebol kindercentra

ziet kinderopvang vooral als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van

het kind. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind tijdens de opvang

draagt bij aan de ontwikkeling van het kind tijdens school en studie.

In 2019 gelden gewijzigde kwaliteitseisen, die gericht zijn op het stimuleren

van de ontwikkeling van het kind, maar ook op het signaleren en bijsturen als

de ontwikkeling niet optimaal is. Rollebol kindercentra is er klaar voor!

HKZ / ISO 9001

gecertificeerd

opvang

op maat

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl

Centrale administratie: Kennemerstraatweg 13 - 1814 GA Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

www.rollebol.nl

43


Jeugdpagina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Koude gewoonte op de

eerste dag van het jaar

1. De Waddenzee is een beschermd n...

2. Moet je betalen als je meedoet aan bijvoorbeeld

een sportevenement zoals de Dijkloop in Koedijk.

3. Insect dat maar 24 uur leeft.

4. Zit onder een auto

5. Als je bij deze figuur komt hoor je van alles over

de toekomst.

6. Winter, lente, zomer, herfst.

7. Doe je op een politiebureau, en je ouders elk jaar

bij de belastingdienst.

8. Zomervrucht.

9. Geef je aan de apotheek en krijg je van de dokter.

10. Indiaas muziekinstrument

11. Een paardenvlieg een insect dat heel vervelend

kan steken

12. Zestig minuten.

13. Dat ben jezelf.

14. De elfde letter van het alfabet.

Ik vind Aurora erg leuk en gezellig (foto aangeleverd)

Machteld speelt klarinet bij het Brugorkest van Aurora.

Hoe ben je op het idee gekomen om klarinet te gaan

spelen? Eigenlijk wilde ik beginnen met dwarsfluit.

Maar omdat een vriendin klarinet speelde en ik dat

ook een mooi instrument vond ben ik met de klarinet

begonnen.

Wat vind je mooi aan jouw instrument? Ik vind de

klank mooi en dat je heel hoog en heel laag kan

spelen.

Wat vond je eerst moeilijk aan het instrument en kun je

nu steeds beter? Lange noten spelen. Dat kost best wat

kracht.

Hoe kwam je bij het Brugorkest van Aurora? Door mijn

klarinetlerares juf Marion. Die speelt ook bij Aurora.

Wil je iets vertellen over Aurora? Ik vind Aurora erg

leuk en gezellig. Het is een gemengde groep met

allerlei verschillende soorten mensen.

Welk muziekstuk vind je erg mooi? ‘He is a pirate’ vind

ik leuk en die spelen we zelf in het brugorkest ook.

Wat vind je minder leuk om te spelen? ‘Sound Variations’

vind ik niet zo leuk.

Heb je genoeg tijd om thuis te oefenen? Ja hoor ... een

uurtje is altijd vrij te maken.

Zijn er oefeningen die je leuker vindt dan andere oefeningen?

Nee.

Wat is het allerleukste aan het spelen in

een orkest? Dat je niet alleen speelt.

Kijk op aurora-koedijk.nl

44


SUDOKU

Moeder vraagt aan Jantje of hij boodschappen wil gaan doen.

Jantje gaat op pad met zijn zusje en boodschappenlijstje. Onderweg

van de supermarkt naar huis valt zusje in de sloot. Als

Jantje thuis komt vraagt moeder: waar is je zusje? Hoezo, zegt

Jantje: die stond toch niet op het lijstje

Er liggen 2 bananen in bed, zegt de één tegen de ander: "Ga 's

recht liggen joh!"

Datum Activiteit Leeftijd Tijd

Dinsdag 08-01-2019 Meidenmall: Wensen 9 t/m 13 14:30/17:30

Donderdag 10-01-2019 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrijdag 11-01-2019 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30

Vrijdag 11-01-2019 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30

Dinsdag 15-01-2019 Meidenmall 9 t/m 13 14:30/17:30

Donderdag 17-01-2019 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrijdag 18-01-2019 Voetbal 11 t/m 18 15:30/17:30

Vrijdag 18-01-2019 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30

Dinsdag 22-01-2019 Meidenmall: Thema 9 t/m 13 14:30/17:30

Donderdag 24-01-2019 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrijdag 25-01-2019 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30

Vrijdag 5-01-2019 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30

Dinsdag 29-01-2019 Meidenmall 9 t/m 13 14:30/17:30

Donderdag 31-01-2019 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30

45


Vogels

De ijseend: Bezoek uit het hoge Noorden

Tekst en fotografie Hans Petit

Op 30 november reed ik op de Kanaaldijk richting huis. Bij de bocht, ter hoogte van de Zonnehof zag ik een

man die, door de zoeker van zijn camera op statief, naar 'iets' op het water keek. Thuisgekomen heb ik meteen

even gekeken op waarneming.nl 1 . Daar was te lezen dat er een ijseend in het Noord-Hollands kanaal gesignaleerd

was. Het was al wat later, rond vijven, grijs, het neigde naar regen. Moest even een drempel over om voorzien

van fototoestel naar het kanaal te gaan. Daar aangekomen zag ik een groepje fotografen, zichtbaar klaar met

fotograferen. Ze wezen me de richting waar ik de eend kon vinden. Na een tijdje zoeken zag ik de IJseend die

op zijn kop aan weerszijden een donkere ronde vlek heeft. Daardoor lijkt het alsof hij oorwarmers draagt. Weer

thuisgekomen heb ik in de Vogelatlas van Nederland 2018 opgezocht wat er bijzonder is aan een ijseend (als je

van vogels houdt is de Vogelatlas een aanrader!)

Uit de Vogelatlas: IJseenden zijn taaie rakkers die er niet voor terugdeinzen te overwinteren in koude kustzeeën,

waar ze tot tientallen meters diep duiken naar bodemorganismen. Ze broeden in toendragebieden rondom de

noordpool en overwinteren op zee tot zover noordelijk als de ijscondities toelaten, Verreweg het belangrijkste

Europese overwinteringsgebied is de Oostzee. Nederland ligt aan de zuidrand van het winterareaal. Bron IJseend

(Clangula Hyemis) Hans Schekkerman pagina 130 in Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018, Vogelatlas van Nederland.

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.

1 Waarneming.nl is een website waar iedereen kan melden welk dier hij heeft gezien van insect tot zoogdier van gewoon

tot bijzonder.

46


Coedijckertjes

Oplossingen

PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering, Saskerstraat

148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk.Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com

06 – 103 380 21 (ma – vrij)

VOOR EEN HEERLIJKE vakantIE: Te huur

6 persoons appartement in Lloret de Mar Spanje.

Drie slaapkamers, 2 badkamers, terras 150 m2, 200 meter

van het strand en centrum. Nederlandse TV + WiFi. Voor

meer informatie telnr. 06-10967095.

GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek

Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar 072-5615900

/ 06-14951958

Startende ondernemers in de gezondheidszorg die

werkruimte zoeken? Mogelijkheid tot onderhuur van een

ruimte van 24 m2, in avonden en weekend in Koedijk.

Info Marike: 06-49758445

Colofon

Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot.

Redactie Hoofdredacteur/vormgeving/eindredactie

Hans Petit, Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob

de Maijer, Anneke Wessemius (info@coedijckerban.nl).

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl.

Druk: Stichting Meo.

Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.

1.Natuurmonument 2. Inschrijfgeld. 3. Eendagsvlieg.

4. Uitlaatpijp. 5. Waarzegger. 6. Jaargetij. 7. Aangifte.

8. Aardbei. 9. Recept. 10. Sitar. 11. Daas. 12. Uur. 13. Ik.

14. K Nieuwjaarsduik

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden

kopij, zonder opgaaf van reden, niet te

plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort.

De data waarop kopij in 2019 moet zijn ingeleverd

vindt u op de website coedijckerban.nl.

47


Al uw verzekeringen,

hypotheek en bankzaken

onder één dak?

Dat kan bij ons!

Kanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T 072 561 40 00

E info@otterlo-advies.nl

I www.otterlo-advies.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

BANKZAKEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!