20.12.2018 Views

Guidelines aubergine Lemmy

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lemmy (E37H.01752)

enzazaden.nl


Lemmy (E37H.01752)

Planteigenschappen

• Normale plantlengte.

• Sterk generatieve plant (anthocyaan op de stengel).

• Blad staat iets omhoog.

• Mooi groen blad.

• Zijtakken groeien niet snel door.

• Sterke bloem.

Vruchteigenschappen

• Halflange vrucht.

• Mooie glans.

• Goede donkere kleur.

• Goede stevige vrucht.

• Weinig zaden in de vrucht.

• Sterke kelk.

• Stabiel vruchtgewicht tussen 350-400 gram.

• Vrucht is snel op gewicht.

Aandachtspunten

• De vrucht groeit snel uit. Daarom is het belangrijk een regelmatig knipschema te

hanteren (2 keer per week) om de vruchten niet te zwaar te laten worden.

• De plant kan iets rekken.

Teeltrichtlijn

• De start van de teelt verloopt vlot. De plant maakt makkelijk zijn stengels en is niet erg

lichtgevoelig.

• De plant is ook goed geschikt voor een 3- en 4-stengelsysteem.

• De beste resultaten zijn behaald met een sterke onderstam.

• De plant doet het prima in een normaal aubergine-klimaat: in de ochtend koel en in de

middag warm (bij veel licht). Ook reageert de plant goed op schermen tegen uitstraling.

• Het gewas kan veel CO ²

hebben.

Sterke punten

• Het hele seizoen een stabiele plantbelasting: 20 tot 25 vruchten per m².

• Goede groei waardoor er geen stengels achterblijven.

• Vroege en hoge productie.

• Vruchten groeien zeer snel uit.

• Door de snelle uitgroei van de vruchten is het altijd duidelijk welke vruchten geoogst

moeten worden.

• Er hoeft bijna niet onderdoor geknipt te worden.

• Zeer weinig roodverkleuring van de vruchten. Ook na warmere periode.

2 | Enza Zaden

Enza Zaden | 3


enzazaden.nl

Uw contactpersoon in Nederland

Frank van der Spek tel +31 (0)6 46 07 41 38

Enza Zaden

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland

tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.

De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden

gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven. De meest

recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl

© Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | februari 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!