14.01.2019 Views

Leaflet prei Oslo F1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Oslo</strong> <strong>F1</strong><br />

Winter hybride ras<br />

Het hybride ras <strong>Oslo</strong> is geschikt voor de herfstteelt en het wintersegment.<br />

Het ras wordt gekenmerkt door zijn hoge schonings rendement. Het heeft<br />

een hoge productie aan uniforme vaste schachten die makkelijk te pellen zijn.<br />

Ook is <strong>Oslo</strong> sterk tegen trips, papiervlekken en roest. Hierdoor heeft dit ras<br />

een sterk gezond gewas met een mooie opgerichte stand.<br />

enzazaden.nl


<strong>Oslo</strong> <strong>F1</strong><br />

Nederland & België<br />

Plantperiode: week 24-30<br />

Oogstperiode: midden oktober t/m half april<br />

Voor afwijkende plant-oogsttijdstippen,<br />

neem dan contact op met uw salesspecialist.<br />

Plant- en oogsttabel voor Nederland & België<br />

Ras<br />

Plant/oogstweek<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52<br />

<strong>Oslo</strong> <strong>F1</strong><br />

Schema NL + BE<br />

Plantperiode:<br />

Oogstperiode:<br />

Uw contactpersonen in Nederland<br />

Bert Hendrikse tel.: +31 (0)6 50 88 54 54<br />

Theo Peeters tel.: +31 (0)6 55 22 66 99<br />

Uw contactpersoon in België<br />

Dirk Casteleyn tel.: +32 (0)475 85 00 80<br />

Enza Zaden | Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland<br />

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland<br />

tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00<br />

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl<br />

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten. De<br />

gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd<br />

te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven.<br />

De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl | © Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | oktober 2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!