08.02.2019 Views

RecyclePro 01 2019

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RecyclePR

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 4 I NUMMER 1 2019 I JANUARI - FEBRUARI

DOSSIER TRANSPORTBANDEN

NOG RUIM 2,3 MILJOEN TON ASBEST

TE VERWIJDEREN

BEDRIJVEN EN OMWONENDEN:

HET BLIJFT EEN MOEILIJK HUWELIJK

RECYCLEPRO.EU


Kwetsbaar en sterk

Een ijsbeer is sterk, maar staat symbool voor de kwetsbaarheid van onze aarde. Wetende dat onze aarde haar

grenzen heeft betreft natuurlijke hulpbronnen is er een groeiende behoefte om ferro en non-ferro metalen

duurzaam te recyclen. Het produceren van nieuwe metalen uit gerecyclede metalen veroorzaakt bovendien

aanzienlijk minder CO 2

-uitstoot dan productie van primair materiaal uit ertsen.

Ook bedrijven zijn sterk én kwetsbaar tegelijk. Door het bieden van optimale prijzen voor ferro en non-ferro

metalen en deze snel uit te betalen kunnen we uw onderneming sterker maken. Door samen met onze

klanten te werken aan een wereld zoals die bedoeld is, behoort Jansen Recycling Group inmiddels tot

één van de snelst groeiende firma’s actief in recyclage van ferro en non-ferro metalen in België en Nederland.

Van Leeuwenhoekweg 21

3316 AV Dordrecht

The Netherlands

T. +31 (0)78 - 652 26 33

info@jansengroup.com

www.jansengroup.com


TERNAT

Industrielaan 10 Tel.: +32 2 582 29 79

B - 1740 Ternat www.vanderspek.be

BIOMASS & RECYCLING


EMR series

Brawler

CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122 » GELEENLAAN 38 – 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

1

VOORWOORD

Broeden op circulaire ideeën

Antwerpen zal eind februari vier dagen lang de circulaire hoofdstad van de wereld zijn. Met de komst van het World Resources Forum naar de

havenstad kunnen we aan de hele wereld tonen welke inspanningen en welke vorderingen we al gemaakt hebben op weg naar een circulaire

maatschappij. Mooie verwezenlijkingen om fier op te zijn, dat staat als een paal boven water. Maar we zijn er nog zeker niet, zolang er nog op

zo een grote schaal virgin materialen geproduceerd en ontgonnen worden. Net daarom kan het World Resources forum een broedplaats worden

voor nieuwe ideeën, creatieve pistes en (internationale) samenwerking. De wereldwijde top in circulair denken aanwezig op één locatie. Dat

moet toch kruisbestuiving geven?

Want er begint toch stilaan meer beweging te komen in het circulaire verhaal. De regelgevende instanties van Europa, afval is nu eenmaal een

grensoverschrijdend thema, veranderen het geweer van schouder. En dat is nodig omdat, zoals de ondertitel van het World Resources Forum

aangeeft (closing loops, transitions at work), we een nieuwe manier van denken nodig hebben willen we echt circulair worden. Om koolstofarm

te worden, om kringlopen te sluiten, moeten we duurzamer gaan omspringen met onze kostbare materialen. Niet in het minst in Vlaanderen,

er valt hier immers geen goud uit de bodem te ontginnen, maar we kunnen dat eigenlijk wel vinden in onze afvalzakken. Daarom is het zo

belangrijk dat Europa nu het signaal geeft dat er een markt moet komen voor secundaire grondstoffen. Petflessen krijgen het eerst een verplicht

gehalte opgelegd, de andere plastic drankflessen volgen erna. Hopelijk kan dit eerste signaal verdere uitbreiding krijgen, zodat rendabiliteit

voor onze bedrijven ook kan verhogen.

Een tweede belangrijke evolutie is dat de ambitie niet bij mooie woorden op papier en theoretische cijfers mag blijven voor Europa. De methodiek

om de vooruitgang in selectief sorteren en recycleren te meten komt nu ook onder vuur te liggen. Europa wil naar een geharmoniseerde

aanpak die verdergaat dan louter de ingezamelde tonnages afval en ook toont dat er daadwerkelijk iets met die berg gebeurt om de circulaire

maatschappij dichterbij te brengen. Cijfers die nauwer aansluiten bij de recyclagerealiteit dus, zodat er mogelijkheden komen voor in eerste

instantie benchmarking en in tweede instantie een verdere, continue optimalisering van de volledige recyclagewaardeketen. Nog meer dan andere

sectoren is afval en afvalverwerking namelijk voortdurend in beweging. Door de komst van technische verbeteringen die meer materialen

uit dezelfde stroom puren, maar evengoed door de strenger wordende wetgeving.

We staan dus voor een ommeslag. Het is aan Vlaanderen nu en al de stakeholders en bedrijven actief in recyclage om de rol als koploper te

verzilveren. De komst van het World Resources Forum versterkt dat momentum nog. De toekomst ligt voor het grijpen.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.eu

Jaargang 4 • Nummer 1 2019

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

H.B.J.M. Louwers

Louwers Mediagroep

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B-3900 Pelt

T +32 50 36 81 70

E info@louwersmediagroep.be

W www.louwersmediagroep.be

08 21

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

T 31 495 45 00 95

E info@louwersmediagroep.nl

W www.louwersmediagroep.nl

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, Go4Circle,

Jan Mol, Pieter de Mos

Bladmanager

Kevin Desender

E k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Lisa Gyselinck

Elke Kina

24 26

Advertenties

https://www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

KBC Bank IBAN BE80 7310 2514 2977

BIC KREDBEBB t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v.

RecyclePro. Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Pelt

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

E studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Welke impact zal de Brexit hebben op de afvalsector? 8

Nieuwe manier om recyclagegraad te berekenen 10

Voornaamste belemmeringen voor de recyclage van PMD 12

De Pen: Jeroen Vrijders 14

ASBESTAFBOUWPLAN

Nog ruim 2,3 miljoen ton asbest te verwijderen 16

Voortdurend informeren klanten beste aanpak in strijd tegen asbest 18

Veilig verwijderen van asbest 21

Vlaamse recyclagesector kan zich tonen aan de wereld 24

Hoe zetten Vlaamse partijen in op circulariteit? 26

DOSSIER TRANSPORTBANDEN

Het ‘eindeloze’ gemak van de transportband 30

Snelle service over heel het land overtuigt Renewi 32

De echte specialist is de klant zelf 34

Bedrijven en omwonenden: het blijft een moeilijk huwelijk 37

De harde cijfers 39

De sleutel naar veiligheid hebben we samen in de hand 53


INHOUD

32 72

44 56

88

RECYCLAGEGEHALTE VOOR KUNSTSTOFFEN

Europa verplicht 30% gerecycleerde materialen in drankflessen 54

Eerste HDPE fles uit 100% gerecycleerd materiaal 56

Waterproducent legt de lat van gerecycleerd materiaal nu al op 100% 58

RecyclePR

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 4 I NUMMER 1 2019 I JANUARI - FEBRUARI

Automatisch sorteren en verwerken van harde kunststoffen 60

Een circulair leven voor vliegtuigen 64

Een goed sloopopvolgingsplan laat niets aan het toeval over 66

DOSSIER ZEVEN & BREKEN

Groter is niet altijd meer beter 68

Prijswinnaar binnengehaald 71

De productie flink opvoeren 72

De go to leverancier voor mini- en midi-zeven 74

Voorbreker met dubbelrotor bewijst zich als ultieme allrounder 78

Rendabel en efficiënt recycleren begint met juiste machinekeuze 81

Geld verdienen met balenpersen 82

Nieuwe schrootkipper blinkt uit in stabiliteit en robuustheid 87

Grip op het werk houden met de juiste banden 88

Oude matrassen krijgen nieuw leven als isolatiemateriaal 92

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 95

Recycle Partners 97

DOSSIERTRANSPORTBANDEN

ASBESTAFBOUWPLAN: NOG RUIM 2,3 MILJOEN

TON ASBEST TE VERWIJDEREN

GRIP OP HET WERK HOUDEN MET DE JUISTE BANDEN

Cover: Het ‘eindeloze’ gemak van

transportbanden.

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.eu

RECYCLEPRO.EU


WELKE IMPACT ZAL DE BREXIT HEBBEN

OP DE AFVALSECTOR?

Na de verwerping van het Brexit akkoord door het Britse parlement, is het bij het ter perse gaan van dit stuk bijzonder onduidelijk over hoe

het nu verder moet. Niemand zal baat hebben bij een harde Brexit en zeker niet de afvalsector. Waar de Britten in vele kwesties lijnrecht

tegenover het continent staan, staan de neuzen van de Europese afvalsector, Groot-Brittannië incluis, allemaal in dezelfde richting. Hun

standpunt is duidelijk: er zullen geen winnaars zijn bij een Brexit.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Permanent afgevaardigde voor Europa van het

FNADE (de Franse federatie van de afvalsector)

Valérie Plainemaison staat RecyclePro te woord

over welke impact de Brexit zal hebben op de

afvalsector. “Op 29 maart zullen we ons zonder

een goed akkoord in een compleet nieuwe wereld

bevinden. Afval is niet zomaar een grondstof,

maar vraagt door zijn aard om een specifieke

reglementering. Van zodra Groot-Brittannië

geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie

zal het export van afval naar het Europese continent

voor grote problemen zorgen en dat aan

beide kanten van de grens.” Plainemaison voorspelt

voornamelijk moeilijkheden in twee domeinen.

Momenteel wordt er zo een 4 miljoen ton

SRF geëxporteerd van het Britse eiland naar het

Europese vasteland, het merendeel van de productie.

SRF staat voor solid recovered fuel, het

betreft een brandstof die het resultaat is van het

shredden en dehydrateren van brandbaar restafval.

Daarnaast is ook het recycleren van Brits

RecyclePR

8 RecyclePR

.eu

.eu


‘We zullen op 30 maart niet

meer op dezelfde manier

zaken kunnen doen, omdat

er plots een resem extra

documenten vereist zijn’

afval big business aan deze kant van het Kanaal.

Een groot deel van de recyclagesector hier zal de

impact dus voelen.

Voorbereiden op administratieve

veranderingen

Maar dat geldt evenzeer voor de andere kant.

“Groot-Brittannië dreigt te verzwelgen in zijn

eigen afval, terwijl er hier in Europa een tekort

zal ontstaan aan grondstoffen voor de industrieën

die rekenen op de Britse aanvoer. Omgekeerd

zien we minder transportbewegingen. Op

korte termijn is er voor geen van beide partijen

eigenlijk een goede oplossing. Er zijn geen winnaars,

alleen maar verliezers”, vat Plainemaison

de onzekere toekomst samen. De Europese afvalverwerkende

sector kan zich daarom maar het

beste zo goed mogelijk voorbereiden op D-Day

(29 maart). “Het is zaak de administratieve gevolgen

van de Britse uittreding zo goed mogelijk

in te schatten. We zullen op 30 maart niet meer

op dezelfde manier zaken kunnen doen, omdat

er plots een resem extra documenten vereist zijn.

Wie kan begrijpen wat de gevolgen zijn, kan zich

het beste aanpassen aan de nieuwe situatie. En

dan nog zal het wachten zijn op nieuwe reglementeringen.

Zonder framework kunnen de bedrijven

uit onze sector niet opereren. We moeten

ons ongetwijfeld voorbereiden op een tijdelijke

blokkering van alle geplande afvaltransporten.”

Minder ruggensteun in

Europese discussies

Dat net de afvalsector een van de grootste slachtoffers

van de Brexit dreigt te worden is niet zonder ironie.

Immers, de samenwerking tussen de Britse federaties

en instanties actief in afvalverwerking en hun

Europese collega’s verloopt opperbest. “We zijn een

sector van eenheid, van mensen die aan hetzelfde

zeil trekken. Voor onze internationale organen betekent

de uittrede van de Britten ook een aderlating

aan technische kennis in de discussies met de Europese

regelgevende instanties. We zitten allemaal in

hetzelfde schuitje en verliezen door een Brexit een

belangrijke, trouwe partner om mee de bakens te

helpen verzetten”, besluit Plainemaison. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 9


NIEUWE MANIER OM

RECYCLAGEGRAAD TE BEREKENEN

Europa wil tegen 2035 gemiddeld 65% van het huishoudelijk afval gerecycleerd zien. Dit

cijfer geldt als een gemiddelde voor al zijn lidstaten samen. Om er zeker van te zijn dat het

doel gehaald wordt, wil men ook de manier waarop de recyclagegraad berekend wordt

herbekijken. De huidige manier van werken vertelt immers meer over welke tonnages

ingezameld werden en zegt niks over hoeveel percent daarvan een nuttige herbestemming

krijgt. Bovendien zijn er grote verschillen tussen landen.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Europa wil dat haar lidstaten in de toekomst hun

echte recyclagegraad communiceren op een geharmoniseerde

manier. De aanpak van lidstaten

vandaag vertoont te veel inconsistenties. De recyclagegraad

wordt eigenlijk op verschillende plaatsen

langs de recyclagewaardeketen gemeten.

Voor meerdere lidstaten komt dat er bijvoorbeeld

op neer dat ze enkel controleren welke hoeveelheden

afval er worden verzameld, ongeacht of dat

afval erna verdere sortering en herbestemming

krijgt of het naar een verbrandingsoven of stort

gaat. Met andere woorden, de aluminium blikjes

worden dan misschien wel ingezameld. Maar als

ze achteraf niet in een individuele stroom gesorteerd

worden en voorbehandeld worden voor specifieke

mechanische processen om een tweede leven

te krijgen, dan is er eigenlijk geen sprake van

recyclage. Als lidstaten hun meetpunten voor die

processen leggen, dan is er geen enkele stok achter

de deur om erover te waken dat de benodigde

stappen voor de terugwinning van grondstoffen

zullen worden genomen.

Voordelen van nieuwe methodiek

De Europese Commissie is vastberaden om met

een nieuw plan van aanpak te komen dat recyclage

verder in de keten meet. Daarin zou de

recyclagegraad meteen na de mechanische sorteerfase

gemeten worden, op voorwaarde dat het

afval effectief herverwerkt wordt in producten,

materialen of substanties als deel van een finaal

recyclageproces. Hier zijn twee grote voordelen

aan verbonden. Allereerst zullen alle lidstaten

op die manier op dezelfde manier hun recyclage

gaan meten, wat de deur opent voor benchmarking

en optimalisering. Daarnaast komt de focus

te liggen op de terugwinning van materialen,

wat in feite de essentie is van recycleren binnen

een circulaire economie. Deze boodschap wordt

ook uitgedragen door drie internationale federaties

(Eurofer, CEPI en Eurometaux). Guy Thiran,

directeur-generaal van Eurometaux: “Zolang we

geen gemeenschappelijke methodiek ontwikkeld

hebben, maakt het niet uit welke targets we vooropstellen.

We kunnen het realisme en de ambitie

van recyclagedoelen pas aflezen wanneer we weten

wat de lidstaten precies zullen meten.”

Uitdagingen verbonden aan nieuwe

methodiek

Het gevolg van deze nieuwe berekeningsmethode

is dat de gestelde targets meteen een stuk

ambitieuzer zullen lijken. Het gevaar daarvan is

dat een inefficiënte verwerking zou aangemoedigd

worden, gewoon maar om de targets te kunnen

halen. Er gaat nu eenmaal ook een bepaald

gewicht verloren dat geen nieuw leven als secundaire

grondstof zal beschoren zijn. De vooropgestelde

methodiek brengt bovendien een aantal

extra uitdagingen met zich mee. De recyclagebedrijven

zullen immers veel meer in hun kaarten

moeten laten kijken dan nu het geval is, waar

niet iedereen zal om staan springen. Men zal helaas

ook nog geen oordeel kunnen vellen over de

kwaliteit van de uiteindelijke recyclage door het

meetpunt verder in de keten te leggen. ❚

‘De Europese

Commissie is

vastberaden om met

een nieuw plan van

aanpak te komen die

recyclage verder in

de keten meet’

RecyclePR

10 RecyclePR

.eu

.eu


Door de nieuwe methodiek komt de focus te

liggen op de terugwinning van materialen,

wat in feite de essentie is van recycleren

binnen een circulaire economie.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 11


VOORNAAMSTE

BELEMMERINGEN VOOR

DE RECYCLAGE VAN PMD

In het kader van de ontwikkeling van de

circulaire economie heeft minister van

energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Christine Marghem een studie bevolen

om de economische en technische belemmeringen

voor recyclage in kaart te brengen.

Dat gebeurt per afvalstroom. Vorig

jaar kreeg PMD zijn rapport. Uit de studie

bleek dat de voornaamste belemmeringen

te maken hebben met de kunststoffractie.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Volgens het jaarverslag van Fost Plus bestond de markt voor huishoudverpakkingen

in 2016 uit 183.334 ton. 159.456 ton daarvan

wordt reeds ingezameld en verstuurd voor recyclage, goed voor

een recyclagegraad van 84%. Daarmee gooien we weliswaar

hoge ogen in Europa, toch is niet alles rozengeur en maneschijn

in deze cijfers. Voor plastics ligt het recyclagepercentage maar

op 36%. Vandaar dat een nader onderzoek van de PMD-zak op

zijn plaats is. In België zijn er negen sorteercentra voor PMD

actief, die jaarlijks ongeveer 157.000 ton afval te verwerken krijgen

dat met de blauwe zak wordt opgehaald. Daaruit wordt

naar schatting 132.000 ton gerecycleerd, oftewel 84% De rest

bestaat uit de zakken zelf, sorteerfouten, ingezamelde maar niet

gerecycleerde afvalstromen en niet-efficiënte sortering.

Problemen vooral van toepassing op

kunststoffracties

Uit een studie ter plaatse en gesprekken met de sorteercentra

kwamen zeven zaken naar voren als voornaamste belemmering

voor de recyclage. Het zijn niet de enige problemen, maar wel

problemen waarvoor prioritaire actie kan worden ondernomen. Allen

hadden te maken met de kunststoffractie. We overlopen ze in

volgorde van belangrijkheid, rekening houdend met de huidige en

toekomstige uitdagingen.

1) Verpakking opgebouwd uit verschillende

materialen: minimaal 10.000 ton

Idealiteit moeten verschillende materialen met een minimum aan

inspanning van elkaar gescheiden kunnen worden. Er bestaat echter

niet voor alles een technisch rendabele oplossing. Een voorbeeld

daarvan zijn blikjes uit aluminium en pet, die in verschillende grote

Belgische ketens verkocht worden. Ook voor chipszakken, waar de

aluminiumlaag licht en zuurstof vasthoudt zodat de chips langer

houdbaar blijven, bestaat er momenteel geen scheidingsproces. Ten

slotte geven ook de verzegelde verpakkingen voor verse producten zoals

charcuterie, vlees en kaas problemen door de keuze van het soort

kunststof (PVC), door het gebruik van meerdere lagen in het onderste

gedeelte van het schaaltje en door de verzegeling die meestal uit

meerdere lagen bestaat. Men zou bijvoorbeeld kunnen evolueren

naar eenlagige petbakjes.

Het bekendste

voorbeeld is een

ketchupfles, waarbij

een additief wordt

gebruikt om de

verpakking te

beschermen tegen

de zuurtegraad van

tomaten. Dat is niet

detecteerbaar met

de huidige optische

sorteertechnieken).

2) Ondoorzichtige pet of andere petkleuren:

minimaal 3.000 ton

Het gebruik stijgt snel. Hoe homogener de afvalstroom van kleur

is, hoe groter de hoeveelheden en dus hoe eenvoudiger de recyclage.

Bepaalde kleuren geven vanaf een bepaalde intensiteit

moeilijkheden wanneer ze gebruikt worden voor flessen/strapping.

Momenteel zijn er geen oplossingen voor en worden dergelijke petflessen

verbrand. Door snel ecodesign te introduceren zou dit kunnen verbeteren.

Op lange termijn kan men op Belgisch of Europees niveau bepaalde petkleuren

verbieden.

3) De sleeve: meer dan 5.000 ton

Voor het recycleren heeft een sleeve het voordeel dat er geen lijm nodig is en

dat er geen pigment hoeft te worden gebruikt om de fles te kleuren. De hoogte

van de sleeve kan echter problemen geven, want als de fles volledig bedekt is

kan het materiaal niet worden geïdentificeerd door optische sorteermachines.

Het materiaal kan ook verschillen van de verpakking wat bijkomende problemen

geeft. De enige oplossing is voorlopig een manuele nasortering of het

gebruik van sleeves die meer dan 75% van de fles bedekken verminderen. Op

middellange termijn kan rechtstreekse bedrukking een oplossing zijn.

12 RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu


Ook de verzegelde verpakkingen voor verse producten geven problemen door de keuze van het soort

kunststof (PVC), door het gebruik van meerdere lagen in het onderste gedeelte van het schaaltje en door de

verzegeling die meestal uit meerdere lagen bestaat.

4) Zwarte verpakkingen: 5.000 ton

Tot voor kort was optisch sorteren van zwart niet

mogelijk. Door technologische vooruitgang kan

dat wel al, maar het vraagt wel om een zorgvuldige

voorbereiding van het materiaal. De kleur

zwart geeft ook problemen in het eindgebruik.

Het is vrijwel onmogelijk om transparante kunststof

te maken van gekleurde gerecycleerde producten.

Zwarte verpakkingen kan men daarom

het beste beperken tot bepaalde kunststoffen

of zelfs tot een bepaald type product met een

gevaarsymbool.

In het kader van de ontwikkeling van de circulaire

economie heeft minister van Energie, Leefmilieu en

Duurzame Ontwikkeling Christine Marghem een

studie bevolen om de economische en technische

belemmeringen voor recyclage in kaart te brengen.

5) Ronde vormen en/of hoge

dichtheid: 3.000 ton

In recyclage is het noodzakelijk dat verpakkingen

worden samengedrukt. Dat moet horizontaal

gebeuren, zodat de dop en het etiket herkenbaar

blijven. Flessen tot 25 cl worden over het

algemeen zeer zelden samengedrukt. Daardoor

rollen ze over de band en kunnen ze niet correct

geïdentificeerd worden. Datzelfde kan voorvallen

bij flessen met een hogere dichtheid. Het is nodig

om burgers bewust te maken van het belang van

het goed samendrukken van de flessen. Er zouden

ook nauwkeuriger instructies moeten komen voor

verpakkers omtrent ronde of kleine verpakkingen.

6) Zelfde verpakking maar

verschillende kunststoffen: tonnage

moeilijk in te schatten

Het overstappen van de ene kunststof naar de andere

wordt gestuurd door de markt en concurrerende

fabrikanten. Bij het manueel sorteren achteraf

wordt er vooral naar het merk gekeken. Maar als

de kunststof kan verschillen, dan zorgt dat voor problemen.

Temeer omdat er geen systematische gegevens

beschikbaar zijn voor sorteercentra over de

evolutie van de samenstelling van de op de markt

gebrachte verpakkingen. De enige oplossingen ligt

in een fijnere optische sortering en een uitgebreidere

controle van de kunststoffen in verpakkingen,

aangevuld met meer informatieoverdracht tussen

fabrikanten, gebruikers en afvalbedrijven.

7) Complexiteit van verpakking

Dit probleem werd gesignaleerd door de recyclagefabrieken,

waarbij nieuwe materialen in kleine

hoeveelheden in een verpakking aanwezig zijn in

vergelijking met de basiskunststof. Deze zijn niet

detecteerbaar met de huidige optische sorteertechnieken.

De meest gebruikte vorm van barrières zijn

multilayers, blends en coatings. Het bekendste voorbeeld

is een ketchupfles, waarbij een additief wordt

gebruikt om de verpakking te beschermen tegen

de zuurtegraad van tomaten. De verscheidenheid

aan additieven en barrières is echter zo groot dat

het onmogelijk is om een exhaustieve lijst te geven

van de daaraan verbonden recyclageproblemen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 13

.eu


DEPEN

‘Nieuwe technische oplossingen

kunnen het recycleren

van ‘moeilijke stromen’

mogelijk maken of betere

toepassingsmogelijkheden

creëren voor bestaande stromen’

naam,

functie

RecyclePR .eu

14

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu


DEPEN

Jeroen Vrijders,

hoofd van laboratorium Duurzame Ontwikkeling bij WTCB

URBAN MINING IN DE BOUW:

NIEUWE OPPORTUNITEITEN VOOR OUDE MATERIALEN?

De circulaire economie zorgt ook in de bouwsector voor verandering. Er is een groeiende aandacht voor

het toekomstgericht ontwerpen en bouwen, voor innovatieve producten die hun waarde behouden en

voor nieuwe business modellen om de kringloop van materialen te sluiten. Ook op vlak van urban mining

- het valoriseren van wat er vrijkomt uit de bestaande gebouwen - staat de sector al behoorlijk ver. Toch

blijft de praktijk evolueren: denken we maar aan het invoeren van een sloopopvolgingssysteem en aan

verschillende projecten om materiaalstromen (gerecycleerde granulaten en zanden, isolatiematerialen,

hout …) op hoogwaardige manier opnieuw toe te passen.

Om in de toekomst circulair bouwen verder concreet vorm te geven, wordt in Vlaanderen de Green Deal

Circulair Bouwen opgestart. Bouwbedrijven, producenten, overheden, kennisinstellingen … gaan samen

innovatieve ideeën en concepten in de realiteit omzetten. Dit netwerk om samen te doen en te leren

wordt versterkt met een onderzoeksprogramma om uit alle praktijkexperimenten kennis te vergaren en

lessen te trekken voor de toekomst van de Vlaamse bouw- en recyclingsector. De Green Deal zal zich in

de eerste fase ook richten op urban mining. Hierbij zijn alvast een aantal uitdagingen aan te kaarten - op

zakelijk, technologisch en beleidsvlak.

Zullen we straks onze gebouwen niet meer slopen, maar ‘ontginnen’? Welk potentieel heeft het hergebruik

van bouwproducten of -componenten? Hoe kunnen de kosten en baten die gepaard gaan met

doorgedreven recyclage worden verdeeld doorheen de keten? Hoe kan de kwaliteit van de diverse kringloopbouwmaterialen

gewaarborgd worden? Welke aanpassingen in het businessmodel van sloop-, bouw-,

sorteer- en recyclagebedrijven kunnen tot urban mining bijdragen? Zijn er nieuwe of andere diensten

nodig, of moeten alle partijen gewoon meer en beter gaan samenwerken?

Nieuwe technische oplossingen kunnen het recycleren van ‘moeilijke stromen’ mogelijk maken of betere

toepassingsmogelijkheden creëren voor bestaande stromen. Men kan zich ook de vraag stellen in welke

mate de eindelevensfase van gebouwen en materialen zal worden gedigitaliseerd. Kan BIM, het allesomvattend

model voor bouwinformatie, op termijn een rol spelen, of gaat het nog verder en zullen we alle

stromen die uit gebouwen komen binnenkort vanop onze smartphone in real-time kunnen volgen op hun

recyclage- of herverkooptraject?

Ook beleidsmatig liggen er nog een aantal uitdagingen op de plank. In welke mate kan men bepaalde

afvalstromen richting bepaalde valorisatiekanalen sturen? Hoe definieert men een ‘hoogwaardige’ toepassing?

Hoe verhoudt de impact van materialen en afval zich tegenover de klimaat- en energiedoelstellingen?

In welke mate kunnen alle stromen economisch en milieutechnisch verantwoord worden

gerecycleerd, of zal er toch een fractie blijven die moet worden gestort of verbrand?

Vanuit het WTCB zijn wij in alle geval klaar om hier, samen met de beroepsorganisaties en alle andere

betrokken partijen uit de keten, ieder met zijn/haar eigen expertise en ervaringen, onze schouders onder

te zetten en samen nieuwe oplossingen te creëren, zodat we ook in de toekomst op dit vlak in België en

Vlaanderen een voorloper-land blijven. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 15

.eu


ASBESTAFBOUWPLAN

NOG RUIM 2,3 MILJOEN TON

ASBEST TE VERWIJDEREN

Vlaanderen beschikt sedert vorige zomer over een nieuw asbestafbouwplan. Met het plan ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’ wil de Vlaamse

regering werk maken van een versneld asbestafbouwbeleid. De belangrijkste pijlers in het plan dat door de OVAM werd opgesteld zijn een

asbestinventarisatie, een versnelde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen, ondersteuning van asbestverwijdering en de voorbeeldfunctie

die de overheid te vervullen heeft.

Tekst Valérie Couplez | Beeld OVAM

De meest risicovolle asbesttoepassingen, denk bijvoorbeeld aan asbestcement daken- en gevelbekleding en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen, moeten tegen 2034 verwijderd zijn.

Decennialang werd asbest gebruikt in talloze

bouw- en materiaaltoepassingen. Sinds het verbod

op de productie (in 1998 en 2001) verschoven

de milieuproblemen van de productiefase naar de

gebruiksfase en de afvalstofverwerking. Asbesthoudende

materialen bestaan uit een bindmiddel

waarin asbestvezels als versteviging of bescherming

tegen wrijving, slijtage, vuur of chemische producten

werden aangebracht. Asbesttoepassingen

verdelen we onder in de hechtgebonden en de

niet-hechtgebonden - zogenaamde losse of vrije - asbesttoepassingen.

Deze laatste categorie is bekend

als meest risicovol, omdat het grote hoeveelheden

asbestvezels bevat die sowieso maar zwak gebonden

zijn. Recente inzichten en studies tonen aan

dat louter de aanwezigheid van beide asbesttoepassingen

een risico kan vormen. Door veroudering

en verwering wordt de toestand van de bindmiddelen

immers steeds slechter. Hierdoor komen asbestvezels

bloot te liggen en kunnen ze vrijkomen.

Vlaanderen tegen 2040

asbestveilig maken

In Vlaanderen bevatten gebouwen en infrastructuur

met een bouwjaar ouder dan 2001 naar schatting

nog ruim 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen.

“Er is met andere woorden nog heel wat

huiswerk te verrichten”, vertelt Jan Verheyen, woordvoerder

van OVAM. “Al in 2017 toonde de Vlaamse

regering dat het haar menens is asbest aan te pakken

door extra budget vrij te maken voor de asbestverwij-

16 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


ASBESTAFBOUWPLAN

In Vlaanderen bevatten gebouwen en infrastructuur met een bouwjaar ouder dan 2001 naar schatting nog ruim 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen.

dering in scholen. Maar in feite werd al sinds 2014

gewerkt aan een nieuw asbestafbouwbeleid op basis

van een beleidsplan uitgewerkt door OVAM. Dat werd

deze zomer goedgekeurd door de Vlaamse regering

en heeft als doel om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040

volledig asbestveilig te maken.” Het plan rust op vier

pijlers: asbestinventarisatie, versnelde verwijdering

van risicovolle asbesttoepassingen, ondersteuning van

asbestverwijdering en voorbeeldfunctie voor de overheid.

“Niks doen is geen optie. Door slijtage worden

de risico’s en de daaraan verbonden kosten voor de

maatschappij en voor het saneren alleen maar groter.”

Asbestinventarisatie tegen 2032

Het nieuwe plan wil alle gebouwen van voor 2001 en

de aanwezige asbest zo snel mogelijk in kaart brengen.

Verheyen: “Wil men zijn woning verkopen, dan

zal men over een asbestinventaris moeten beschikken

opgemaakt door een expert. Die verplichting gaat in

vanaf einde 2021 of begin 2022. Vaak zijn mensen

zich niet bewust van de aanwezigheid van asbest. Als

je weet dat we al meer dan 3.500 bouwmaterialen

kennen waarin het verwerkt zit, dan is informatievoorziening

op zijn plaats. Daarom wordt tegelijk ook de

website asbestinfo.be gelanceerd.” Tegen 2032 wil

men over een centrale database beschikken waar alle

asbestinventarissen in zijn opgenomen.

Versnelde verwijdering en

extra middelen

Asbesthoudende materialen die in een toestand zijn

dat ze asbestgevels (kunnen) vrijgeven moeten tegen

Wil men zijn woning verkopen, dan zal men over een asbestinventaris moeten beschikken opgemaakt door een

expert. Die verplichting gaat in vanaf einde 2021 of begin 2022.

2040 uiterlijk allemaal verwijderd worden. De meest

risicovolle, denk bijvoorbeeld aan asbestcement

daken- en gevelbekleding en niet-hechtgebonden

asbesttoepassingen tegen 2034. Alle andere asbestproducten

in slechte staat uiterlijk tegen 2040. “De

Vlaamse overheid wil hier ook een voorbeeldfunctie

in opnemen. Voor openbare gebouwen is dit proces

reeds opgestart. Er worden ook 27,2 miljoen euro

bijkomende middelen vrijgemaakt. Er is immers nog

veel werk voor de boeg en dat betekent ook veel

kosten”, gaat Verheyen verder. “Zo was er reeds een

proefproject opgestart waarin lokale besturen en

intercommunales initiatieven rond asbest opzetten,

bijvoorbeeld rond groepsaankopen voor asbestverwijdering

of het voordelig ophalen van asbestafval

aan huis. Alle 308 steden en gemeenten hebben er

gebruikt van gemaakt, waar we weer de nodige leerpunten

uit kunnen meenemen.” ❚

Door veroudering en verwering wordt de toestand van de bindmiddelen steeds slechter. Hierdoor komen asbestvezels bloot te liggen en kunnen ze vrijkomen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 17

.eu


ASBESTAFBOUWPLAN

VOORTDUREND INFORMEREN KLANTEN

BESTE AANPAK IN STRIJD TEGEN ASBEST

De overheid zet alles op alles om asbest tegen 2040 uit onze gebouwen en huizen te verwijderen.

Dat zal ook van de brekers en recyclagebedrijven de nodige inspanningen vragen.

RecyclePro ging polsen bij De Vocht wat zij als de grootste uitdagingen ervaren in een

veilige en correcte verwerking van asbest.

Tekst Valérie Couplez | Beeld De Vocht

De Vocht heeft meer dan dertig jaar ervaring

in het ophalen en verwerken van afvalstromen.

Sedert 2001 is het bedrijf gevestigd in Rumst

waar het geïnvesteerd heeft in een geavanceerde

sorteerinstallatie voor gemengd bouwen

sloopafval en voor bedrijfsafval. Zaakvoerder

Jan De Vocht: “Toen we eraan begonnen,

stond afvalverwerking nog zo ver niet en werd

er nog veel gestort. Vandaag kunnen we 80%

van de materialen die hier binnenkomen sorteren,

recycleren en weer een nieuw leven geven.

De overige 20% restafval gaat naar een

energiecentrale waar het door verbranding

nog een nuttige toepassing krijgt. Het enige

wat nu nog gestort wordt zijn asbeststromen

en onbrandbare niet-recycleerbare reststromen.

De hoeveelheden van het totale stortvolume

zijn de voorbije decennia sterk teruggelopen.”

Klanten blijven informeren

Sinds vorig jaar maken De Vocht en zijn 45 medewerkers

deel uit van de Remondis Groep. “Als

onafhankelijke speler werd het steeds moeilijker

om voor bepaalde stromen de juiste toepassingen

te vinden en tegelijk concurrentieel te blijven.

Door de ruggensteun van een groot internationaal

familiebedrijf, hebben onze klanten er

een pak voordelen bijgekregen. Maar we blijven

ook inzetten op de snelle en correcte service die

ons groot gemaakt heeft.” Voor De Vocht is een

belangrijk luik in die service ook de communicatie

naar de klant, zeker wat betreft asbeststromen.

“Bij elke bestelling en bij elke plaatsing

van een container geven we telkens een lijst met

afvalstoffen mee die er niet in thuishoren. En

daar voegen we het nodige fotomateriaal aan

18 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


ASBESTAFBOUWPLAN

Het zijn vooral particulieren die zondigen tegen de regels rond het

verwerken van asbest. Vaak uit onwetendheid.

‘Bij elke bestelling en

bij elke plaatsing van

een container geven

we telkens een lijst met

afvalstoffen mee die er

niet in thuishoren, met het

nodige fotomateriaal’

Vandaag kan De Vocht 80% van de materialen die binnenkomen sorteren, recycleren en weer een nieuw leven geven.

toe zodat klanten toepassingen zoals asbestcement

gemakkelijk kunnen herkennen. We zijn

tien jaar geleden gestart met deze informatiecampagne

en we blijven ze herhalen. Want het

is voor iedereen belangrijk dat we veilig en ge-

zond kunnen werken.” Volgens De Vocht zijn het

vooral particulieren die nog durven zondigen

tegen de regels rond het verwerken van asbest.

“Vaak heeft dat te maken met onwetendheid.

Vandaar dat we er blijven op hameren.”

Jan De Vocht: “Het herkennen en verwijderen van asbest uit de afvalstromen die we verwerken is een

automatisme geworden voor onze mensen.”

Gezond verstand laten primeren

Bij aannemers is de voorbije jaren het bewustzijn

enorm gegroeid. Toch mogen ook daar de teugels

niet gevierd worden. “De informatiecampagne

herhalen we ook voortdurend bij aannemers.

Veiligheid moet voorop staan. Daarom krijgen

al onze medewerkers zowel in de vrachtwagens

als aan de sorteerband jaarlijks opleidingen. Het

herkennen en verwijderen van asbest uit de afvalstromen

die we verwerken is een automatisme

geworden voor onze mensen. Eigenlijk is het zo

moeilijk niet om asbest op een correcte manier

te verwerken. Zolang er goede wil en gezond verstand

is”, geeft De Vocht aan. “De laatste jaren

is wat dat betreft de slinger wat overgeslagen

in de reglementeringen. Misschien zijn we met

die laatste regels net wat te streng geworden en

dreigen we een papieren tijger te creëren. In de

particuliere markt zien we nog cowboys opereren

onder de radar. Zonder controles en zonder een

correcte werking is het makkelijk om onder de

prijs te gaan en dat blijft een bedreiging voor de

markt. Nieuwe regels moeten deze partijen treffen

en niet de bedrijven die op een correcte manier

tewerk willen gaan”, besluit De Vocht. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 19

.eu


WORLD

RESOURCES

FORUM

CLOSING

LOOPS

TRANSITIONS

AT WORK

WORLD

RESOURCES

FORUM

24-27

FEB 2019

ANTWERP

BELGIUM

FLANDERS MEETING

& CONVENTION

CENTER ANTWERP

REGISTER

NOW

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER: WRF@OVAM.BE

#WRF19

www.wrf-antwerp2019.be


ASBESTAFBOUWPLAN

Veilig verwijderen van asbest

Zolang asbest in een gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Maar als losse asbestvezels worden ingeademd,

lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Als gevolg van blootstelling aan asbest kunnen er verschillende asbestziekten ontstaan

die zich pas tientallen jaren na de blootstelling openbaren. Daarom is het van belang dat er bij de verwijdering van asbest zeer zorgvuldig

tewerk gegaan wordt. VAB, de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven, heeft een aantal richtlijnen opgesteld over het veilig omgaan

met asbesthoudende producten.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Naargelang de aard en de toestand van de asbesthoudende

producten, voorziet de reglementering in

drie methoden om asbest te verwijderen. Wanneer

het hechtgebonden asbestmaterialen (golfplaten,

dakleien …) betreft in goede staat, kan iedereen die

een specifieke opleiding heeft genoten ze verwijderen,

zolang dat niet om complexe handelingen

vraagt. Men spreekt over eenvoudige handelingen

waarbij het risico op het vrijkomen van asbest zo

beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezel per

cm³ niet wordt overschreden. De andere methodes

zijn voorbehouden voor erkende ondernemingen,

net wegens het gevaar dat eraan verbonden is.

Enerzijds kan men leidingasbest verwijderen met

een couveuzezak. Anderzijds kan men gaan werken

in een hermetisch afgesloten zone.

Verwijdering leidingasbest met

couveuzezak

Deze methode kent enkel toepassing voor de verwijdering

van de isolatie rond leidingen die losgebonden

asbest bevatten. Er zijn een aantal voorwaarden

aan verbonden. De totale diameter van

de leiding (inclusief isolatie) mag ten hoogste 60

cm zijn. Verder moet de leiding enkelvoudig zijn,

niet omgeven voor een harde mantel en makkelijk

bereikbaar met een interne en externe maximale

temperatuur van 30 °C. De isolatie mag ook nauwelijks

beschadiging vertonen: er mogen weinig

vezels zichtbaar zijn en kleine beschadigingen moeten

nog met de kleefband kunnen worden gedicht.

Uiteraard moet de couveuzezak ook rondom de leiding

aangebracht kunnen worden. ›

Het afval moet in zakken

of big bags verzameld

worden en voorzien

zijn van de vereiste

etikettering.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 21


Smart Equipment, leverancier van:

Brekers, Zeven, Sorteerinstallaties,

(Mobiele) Transportbanden

& Advies dankzij 20 + jaar ervaring.

Smart Equipment BV

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

filip.daniels@smart-equipment.com

M +32 472 463 888

www.smart-equipment.com


ASBESTAFBOUWPLAN

‘De verwijdering van

asbest moet grotendeels

gebeuren door erkende

ondernemingen, wegens

het gevaar dat eraan

verbonden is’

Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan men

de couveuzezak, in feite een T-vormige plastieken

zak rond de buis aanbrengen. Er hangen

twee handschoenen in om het stuk leiding vervolgens

veilig te verwijderen. Let er wel op dat

uw werknemers een passend ademhalingstoestel

dragen dat filtreert met doelmatigheid P3.

Laat minstens eenmaal per werkdag een representatieve

persoonlijke meting en minstens een

omgevingsmeting uitvoeren door een erkend

laboratorium. Wanneer de concentratie aan asbestvezels

in de omgevingslucht hoger is dan

0,01 vezels/cm³ dan dienen er maatregelen

getroffen te worden.

Het doel van deze methode is erover te waken dat niemand buiten de zone aan asbestvezels wordt

blootgesteld. Daarvoor moet men tot een afgesloten luchtdicht geheel komen.

Als losse asbestvezels worden ingeademd,

lopen zij vast in de kleine luchtwegen en

longblaasjes en kunnen er verschillende

asbestziekten ontstaan die zich pas tientallen

jaren na de blootstelling openbaren.

Hermetisch afgesloten zone

Het doel van deze methode is erover te waken

dat niemand buiten de zone aan asbestvezels

wordt blootgesteld. Ze kent toepassing voor alle

niet-hechtgebonden asbesttoepassingen en in bepaalde

gevallen ook voor hechtgebonden asbest.

Vooral de verwijdering kan gebeuren moet de

ruimte eerst volledig ontruimd worden en indien

er veel stof aanwezig is grondig gereinigd worden.

Vervolgens wordt er plastiekfolie aangebracht om

tot een afgesloten luchtdicht geheel te komen. Het

moet kunnen weerstaan aan de onderdruk (met

behulp van extractoren, -10 à -40 Pa, viermaal volume

verversen per uur) die in de zone plaatsvindt.

Alle naden en afsluitingen hebben een overlapping

van minimaal 20 cm. De folie wordt ook dubbel

geplaatst om te vermijden dat de asbestvezels zich

naar een andere omgeving kunnen verplaatsen.

Beide lagen moeten makkelijk van elkaar kunnen

worden gescheiden. Een personeel- en materiaalsas

moet zorgen voor een veilig betreden en verlaten

van de werkzone. Zorg ervoor dat uw medewerkers

over de juiste PBM’s beschikken: volgelaatsmasker

met stoffilters P3, stofdichte wegwerpoverall met

kap over de spin- en spanbanden van het masker,

veiligheidsschoenen S5, handschoenen in functie

van de werkmethode … Daarnaast moet er waterfiltering

aanwezig zijn over een drietraps filtersysteem

met toenemende filtercapaciteit van 100 tot

1 µ. Wanneer alle voorzien asbesttoepassingen verwijderd

zijn, vindt nog een visuele inspectie plaats

op de aanwezigheid van asbestafval en de netheid

en droogheid. Het afval moet in zakken of big bags

verzameld worden en voorzien zijn van de vereiste

etikettering. Een erkend laboratorium staat in voor

de vrijgave van de werkzone. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 23

.eu


VLAAMSE RECYCLAGESECTOR

kan zich tonen aan de wereld

Van 24 tot en met 27 februari zal Antwerpen de wereldwijde hoofdstad van de circulaire economie zijn. Dan strijkt het World Resources

Forum er neer onder het thema ‘closing loops – transitions at work’. Organisator OVAM doet er alles aan om de deelnemers onder te dompelen

in de circulaire economie die vandaag al bestaat. Deelnemers zullen zich kunnen laten inspireren door initiatieven uit Vlaanderen, België,

Europa en de wereld die de kringloop van grondstoffen sluiten en de circulaire economie in de praktijk brengen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Romolo Tavani

Dat we voor de uitdaging staan om een koolstof–

arme en circulaire maatschappij te ontwikkelen is

bekend. “Daarom mag het World Resources Forum

2019 (WRF) mag geen muffe conferentie worden

waar enkel maar ideeën worden aangescherpt”,

opent Jan Verheyen, woordvoerder van organisator

OVAM. “We willen tonen dat de evolutie van een

lineaire, fossiele maatschappij naar een circulaire

economie al is ingezet. Die voorbeelden van over de

hele wereld zullen hier aan bod komen en inspiratie

bieden aan de bezoekers over waar er opportuniteiten

liggen, over wat er werkt en wat er niet werkt. Er

zijn intussen al heel veel wetenschappelijke kennis

en inzichten vergaard rond circulaire economie. Met

WRF 2019 willen we de stap zetten van de theorie

op papier naar de concrete verwezenlijkingen in het

veld.” De conferentie is opgesplitst in tien globale

sessies van ongeveer een uur die elk een belangrijk

thema van de circulaire economie belichten:

- circulaire steden en regio’s

- de bijdrage van havens aan een koolstofarme,

circulaire economie

- de wereldwijde stromen van metaal in een

circulaire economie

- de digitale transformatie als een driver voor de

circulaire economie

- duurzame materialen en afvalbeheer

- bio-economie

- grond en land als waardevolle grondstoffen

om kringlopen te sluiten

- circulaire economie als een enabler voor

klimaatbeleid

- duurzame levensstijlen opschalen

- het financieren van de circulaire transitie

Wereld tonen wat we kunnen

“Daarnaast zal er in een veertigtal kleinere sessies

en workshops dieper ingegaan worden op

bepaalde thema’s. We ontvingen daarvoor meer

dan zeventig voorstellen waaruit we een zo evenwichtig

mogelijk programma hebben proberen

destilleren”, aldus Verheyen. Net omdat het niet

bij loze woorden mag blijven, neemt OVAM de

deelnemers ook mee op het terrein. “Op woensdag

zullen we met transitions@work enkele best

practices uit de regio gaan bezoeken. Vlaanderen

mag zich wereldtop noemen in dit domein.

Het forum biedt ons een unieke gelegenheid om

aan de wereld te tonen wat we kunnen.” OVAM

rekent daarbij ook op de aanwezigheid van de

recyclagebedrijven. “Recyclage is cruciaal

in een circulaire economie. Met ongeveer

de helft buitenlandse bezoekers

kunnen onze recyclagebedrijven zich

op een globale schaal profileren. Dat

is een trein die hier niet elke dag

passeert”, besluit Verheyen. ❚

‘Met WRF 2019 willen we de stap zetten van de

theorie op papier naar de concrete verwezenlijkingen

in het veld inzake circulaire economie’

xxxxxxx (Beeld: xxxxx).

RecyclePR

24 RecyclePR

.eu

.eu


Vlaanderen mag zich wereldtop noemen in circulaire economie.

Het forum biedt ons een unieke gelegenheid om aan de wereld te tonen wat we kunnen.

E-loop challenge

Elektronica en digitale toestellen maken dat we efficiënter geworden zijn in

ons dagdagelijks leven. Maar onze honger naar dergelijke producten en diensten

lijkt niet te stoppen. En ook het afval dat deze producten met zich meebrengen houdt

hetzelfde tempo aan. Om erover te zorgen dat onze toekomst niet bedolven wordt onder

een berg e-afval, lanceert Recupel zijn E-loop Challenge. Studenten van over de hele wereld

werden uitgenodigd om hun hoofd te breken over deze uitdaging en met innovatieve en

duurzame oplossingen op de proppen te komen. Ongeveer 1.800 studenten stelden zich

kandidaat. Ongeveer vijftien ervan zullen geselecteerd worden voor een bootcamp van 24

tot 26 februari tijdens het World Resources Forum. Daar zullen ze in contact treden met

800 experten van lokale en internationale autoriteiten, van milieubedrijven, sectorfederaties,

private bedrijven en kennisinstituten om hun ideeën verder vorm te geven.

Het World Resources Forum wil inspiratie

bieden aan de bezoekers over waar er

opportuniteiten liggen, over wat er werkt en

wat er niet werkt.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

25


HOE ZETTEN VLAAMSE PARTIJEN

IN OP CIRCULARITEIT?

De circulaire economie zal nog niet de inzet van de komende verkiezingen vormen. Maar het thema wint wel aan belang dus is het belangrijk

om weten hoe de verschillende politieke partijen hieraan invulling willen geven. Het zal immers mee het aangezicht en de toekomst van onze

sector en onze maatschappij bepalen. RecyclePro legde de Vlaamse politieke partijen daarom drie vragen voor. Van CD&V, Open VLD en sp.a

kwamen er geen antwoorden. Daar brandt de circulaire ambitie duidelijk minder hard.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Groen, NV-A, PvdA en Vlaams Belang

De vragen:

1) Mocht uw partij de nieuwe minister voor Circulaire Economie mogen leveren, wat zouden dan zijn of haar prioriteiten zijn?

2) Er worden al veel maatregelen genomen om sortering en recyclage te stimuleren. Welke maatregelen zou uw partij voorstellen om het gebruik

van gerecycleerde materialen te verbeteren?

3) De circulaire economie zal een wisselwerking worden tussen de publieke en de private sector. Hoe zou uw partij de rollen tussen hen verdelen?

De antwoorden:

Groen – Meyrem Almaci

en energie, afvalverwerking en CO 2

-uitstoot, verrekenen we via gerichte

heffingen mee in de productieketen. We verminder de btw op hergebruik,

reparatiediensten, diensten voor gedeeld gebruik of collectieve inzameling.

Zo verminderen we het concurrentienadeel waar duurzame bedrijven

vaak tegenaan botsen. Ten slotte krijgen leernetwerken en pilootprojecten

die slim en duurzaam productontwerp en productdienstsystemen

uitrollen de wind in de zeilen.

1) We maken van België een koploper in de circulaire economie. We bepalen

in overleg met alle stakeholders duidelijke doelstellingen en maatregelen

om het grondstoffengebruik en de afvalproductie drastisch te verminderen.

Een kennisplatform circulaire economie biedt de nodige ondersteuning.

Verder willen we de lasten op arbeid verschuiven naar grondstoffen,

vervuiling, afval en energie. Dankzij die taxshift kosten activiteiten

die waarde behouden of toevoegen minder dan activiteiten die waarde

onttrekken van de natuur. Een product herstellen of materialen recupereren

kost dan minder dan een nieuw product maken. En lokaal gemaakte

duurzame producten worden goedkoper dan producten waar veel transport

aan te pas komt. Milieukosten, zoals het verbruik van grondstoffen

2) We ontwikkelen een kwaliteitsindex voor gerecycleerde grondstoffen, zodat

afval op een veilige en kwaliteitsvolle manier kan ingezet worden als

grondstof. Belemmerende regelgeving die het gebruik van gerecycleerde

materialen in de weg staat, nemen we zoveel mogelijk weg, waarbij we

tegelijkertijd de veiligheid en gezondheid waarborgen. We stimuleren samenwerking

tussen bedrijven om reststromen nuttig in te zetten. Bijvoorbeeld

door het in kaart brengen van die reststromen. Bij de ontwikkeling

van bedrijventerreinen worden complementaire bedrijven geclusterd om

de industriële kringlopen maximaal te sluiten. We versterken de uitgebreide

producentenverantwoordelijkheid om de circulaire economie te

stimuleren. Breng je een product op de markt met minder afval- en verwerkingskosten

op het einde van de levenscyclus, dan betaal je ook minder

bijdragen. Verbrandingsovens voor restafval bouwen we af. Nieuwe

capaciteit is uitgesloten. Met een ambitieus strategisch plan zorgen we

ervoor dat er tegen 2050 nauwelijks nog afvalverbranding nodig is.

3) De overheid zorgt voor een stimulerend kader en geeft het goede voorbeeld

via een circulair inkoopbeleid. Bij openbare aanbestedingen spelen

de mate van hergebruik, herstelbaarheid en recuperatie of recyclage van

materialen een belangrijk rol als selectiecriteria. De overheid bevordert

nieuwe samenwerkingsverbanden in het kader van de ontwikkeling van

een circulaire economie.

26 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


N-VA – Andries Griffoy

1) We moeten de wetgevende drempels (product-, afvalwetgeving) wegwerken

die ervoor zorgen dat de circulaire economie zijn maximale potentieel

vandaag in Vlaanderen nog niet helemaal kan benutten. Dit vergt

maatregelen zowel op Europees, federaal als Vlaams niveau. Ook willen

wij inzetten op digitalisering. Digitalisering maakt een betere traceerbaarheid

van materiaalstromen mogelijk, wat de efficiëntie en de mogelijkheden

van de circulaire economie vergroot. Wij zetten ook sterk in op

sensibilisering naar de ‘prosument’, want de strijd tegen de afvalberg is

een gedeelde verantwoordelijkheid en begint bij bewustwording.

2) Gerecycleerde materialen bekijken wij zoveel mogelijk als de overeenkomstige

primaire grondstoffen. Belemmeringen op het gebruik van gerecycleerde

materialen werken we weg. In overheidsopdrachten geven we

meer aandacht aan duurzaamheid, wat zich kan vertalen in het gebruik

van gerecycleerde materialen.

3) De overheid moet in de eerste plaats de facilitator zijn: een duidelijk en

eenvoudig kader scheppen waarbinnen privébedrijven hun ding kunnen

doen. Die innovatieve bedrijven willen we in Vlaanderen verankeren door

Beeld: Anne Deknock

de juiste omgevingsfactoren te scheppen. Naast goede wetgeving valt

het ondersteunen van een gezond ecosysteem en het uitwerken van een

Vlaamse langetermijnvisie daaronder. Vlaanderen Circulair, de speerpuntclusters

en de innovatieve bedrijfsnetwerken brengen overheid, kennisinstellingen,

bedrijven en burgers bij elkaar.

PvdA – Jos D’Haese

1) Elke producent en invoerder wordt principieel verantwoordelijk voor het

afval van zijn waren. Die verantwoordelijkheid kan per sector georganiseerd

worden, maar kan niet afgekocht worden. Het verbranden van afval,

ook al is het met energieproductie, zal uitgefaseerd worden. Dit vergt

natuurlijk een herdenken in functie van hergebruik, herstelmogelijkheid,

scheiding in onderdelen of grondstoffen, zodat ze nuttig besteed kunnen

worden op de hoogst mogelijke waardeschaal. Specifiek ijveren wij ook

voor een circulaire petrochemische sector. Zij zijn één van de grootste

emissiebronnen in België, maar hebben tevens de technologische sleutel

in handen om de Belgische industrie klimaatneutraal te maken. Wij opteren

voor opslag van energie uit wind en zon onder de vorm van groene

waterstof. Groene waterstof kan verder reageren met CO 2

uit rookgas of

uit de atmosfeer tot synthetische grondstoffen, ter vervanging van aardgas

of aardolie.

2) We willen herstelateliers en demontagewerkplaatsen veralgemenen. Bij

sloop of opruiming moeten we de nauwgezetheid opvoeren. Ook moet er

een materialen- en grondstoffenbank komen. Dat zal mee helpen aanbieders

en vragers van grondstoffen met elkaar te verbinden. Correct prijzenbeleid

dat voorrang geeft aan hergebruik van grondstoffen boven nieuwe

ontginning. Campagnes, die het wegwerpgedrag ontraden, verderzetten.

3) Zuiver en gesorteerd aanbieden van afval of goederen, vergt arbeid van

de aanbieder. We weigeren daarom taksen of boetes voor wie correct

aanbiedt. Aanbieden in containerparken dient gratis te zijn. Begeleiding

en scholing van medewerkers in containerparken helpt om de afvalstromen

meer hoogwaardig in te zamelen en de restfractie te reduceren. Door

statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen kan de hoeveelheid

zwerfvuil drastisch verminderd worden. Veralgemenen van het statiegeldprincipe

voor divers leeggoed en verpakking kan. Leeggoed moet in elke

grotere winkel ingeleverd kunnen worden, zonder beperking naar merk

of plaats van aankoop. Sorteerstraatjes zouden bij elk grootwarenhuis

moeten zijn, en verder op strategisch gekozen plaatsen. Winkels dienen

vergoed te worden voor dit werk door de producenten en invoerders van

de goederen. Wij opteren om alle industriële sectoren een strikt en bindend

emissiereductieplan op te leggen, om tot een nulemissie te komen

in 2050. Dit zou de private sector verplichten om na te denken over hun

grondstoffen- en energiegebruik en kadert in een sociaal rechtvaardige

transitie naar klimaatvriendelijke industriële productieprocessen. ›

RecyclePR

RecyclePR

.eu 27

.eu


Naamloos-1 1 21-01-19 09:12

www.simsrecycling.com

Rapporteren van

elektronisch afval

moeilijk?

Professioneel Rapporteren met SIMS !

Het is belangrij k te weten dat het rapporteren

van elektronisch afval aan de overheid een

wettelij ke vereiste is. Wanneer u kiest voor

SIMS bent u er zeker van dat deze rapportage

professioneel en correct verzorgd wordt.

De voordelen

van samenwerken met

Sims Recycling Solutions:

• Betrouwbaarheid

• Zekerheid

• Professionele rapportage

• Snelle betaling

• Eindverwerking

SIMS kernwaarden:

Veiligheid, Integriteit, Respect, Transparantie,

Uitblinken, Maatschappelij ke verantwoordelij kheid.

Sims Recycling Solutions België, Europark Noord 32, Sint Niklaas, 9100 België

Telefoon: +32 37 80 52 40, E-mail: info.be@simsmm.com


‘De uitbouw van een circulaire economie dient gepaard

te gaan met nieuwe modellen van productontwerp,

productie, beheer, eigenaarschap, consumptie en hiervoor

zijn uiteraard een aangepaste regelgeving, fiscaliteit en

ondersteuningsbeleid noodzakelijk’

Vlaams Belang – Stefaan Sintobin

1) Met de omvorming van het Vlaams Afvalstoffendecreet naar een

Vlaams Materialendecreet en de opmaak van een Vlaams Materialenprogramma

werd een aanzet gegeven en vestigden we als Vlamingen

ook een reputatie op Europees niveau. De uitbouw van een circulaire

economie dient gepaard te gaan met nieuwe modellen van productontwerp,

productie, beheer, eigenaarschap, consumptie en hiervoor

zijn uiteraard een aangepaste regelgeving, fiscaliteit en ondersteuningsbeleid

noodzakelijk. Het gebruik van gerecycleerde materialen

in nieuwe producten dient te worden verhoogd. Bedoeling moet zijn

om zoveel mogelijk producten op de markt te laten komen die recycleerbaar

zijn.

2) In Vlaanderen worden al geruime tijd zuivere afvalstromen gerealiseerd

die op een economisch rendabele manier te recycleren zijn. Als

Vlaams Belang willen we dat gesorteerd afval nog meer kan worden

gerecycleerd. De vraag naar gerecycleerd materiaal is echter nog

steeds nog te klein. Nieuwe producten worden nog te vaak op basis

van primaire grondstoffen gemaakt, in plaats van gebruik te maken

van gerecycleerde materialen. We kunnen ons achter de vraag van

de bedrijfsfederaties van de circulaire economie en de recuperatie

scharen om de volgende Vlaamse Regering de Vlaamse regelgeving

grondig te laten evalueren op economische duurzaamheid. Hierbij

zouden dan de wettelijke bepalingen die het gebruik van gerecycleerde

materialen verbieden moeten worden weggewerkt. Om de afzet

van gerecycleerde materialen te bevorderen kan de Vlaamse Regering

een formele End-of-Waste procedure uitwerken voor de verschillende

afvalstromen. Zo wordt duidelijk wanneer een afvalstof opnieuw een

grondstof of product wordt. De wetgeving die nodig is om bedrijven

aan te zetten om meer gerecycleerde materialen te gebruiken zit ook

federaal. Men zou voor bepaalde productieprocessen doelstellingen

kunnen opleggen die het gebruik van een minimale hoeveelheid van

gerecycleerde materialen bevorderen. Verpakkingen uit gerecycleerde

materialen worden in ieder geval steeds interessanter, onder meer

door de stijgende kostprijs van primaire grondstoffen.

(Beeld: Celine De Caluwe).

3) De afvalintercommunales in Vlaanderen hebben een cruciale rol

gespeeld bij de selectieve inzameling van huishoudelijk afval. Wij

kanten ons niet tegen het voorstel van de bedrijfsfederaties in de

circulaire economie om de Vlaamse Regering een wettelijk kader te

laten uitwerken dat deze intercommunales zou toelaten om actief te

worden rond het beheer van het bedrijfsafval. Vanzelfsprekend moet

dit dan wel gebeuren conform de regels die gelden voor de privaatrechtelijke

afvalmarkt. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 29

.eu


DOSSIERTRANSPORTBANDEN

HET ‘EINDELOZE’ GEMAK VAN DE

TRANSPORTBAND

Ondanks dat de transportband enorm veel te verduren krijgt, zorgen de moderne materialen waaruit hij bestaat voor bestendigheid en slijtvastheid.

Probeert u zich eens voor te stellen hoe het leven op de werf zou zijn zonder de transportband. Materiaal zou met de hand verplaatst moeten

worden van A naar B, met oprijplanken, kruiwagens en veel mankracht. Het is bijna niet te berekenen hoezeer dit de continuïteit van het werk

zou schaden, hoeveel extra tijd en kosten dit met zich mee zou brengen. Toch was het voor de komst van de transportband de enige methode.

Tekst Jan Mol | Beeld Shutterstock

De transportband, al dan niet in een mobiele variant, heeft het werken sneller

en efficiënter gemaakt. In de recyclagesector is de ‘conveyor’ niet weg

te denken en is het materiaal waarvan de band gemaakt is opgewassen tegen

de grillige lading die er getransporteerd moet worden. Grote stukken,

kleine stukken, scherpe materialen, olie en vet of chemicaliën, het mag een

goede transportband niet deren. We vinden het eigenlijk al normaal, toch is

de transportband ooit ergens als eerste ingezet. We nemen u mee doorheen

de geschiedenis.

We schrijven 1892 ...

In 1891 begon de uit New York afkomstige Thomas Robins Jr. met het uitwerken

van een idee voor een transportband om kolen en erts te transporteren.

Opdrachtgever was niemand minder dan Thomas Edison, die een

efficiënte manier zocht voor het transporteren van delfstoffen voor zijn

Edison Ore-Milling Company in Ogdensburg, New Jersey. De door Robins

ontwikkelde transportband was een dermate goede innovatie, dat hij er in

1900 de hoofdprijs mee won op de Exposition Universelle in Parijs. Dit was

een wereld tentoonstelling die werd gehouden ter viering van alles wat in

de afgelopen eeuw was bereikt en om ontwikkeling in de volgende eeuw

te promoten. Daar bleef het echter niet bij. Ook op de Pan-American Exposition

en Saint Louis Exposition ging Robins met de eerste prijs naar huis.

Reden voor hem om een eigen bedrijf te starten, de Robins Conveying Belt

Company, later de Robins New Conveyor Company, nu bekend onder de

naam ThyssenKrupp Robins (Colorado, USA).

30 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIERTRANSPORTBANDEN

Overal toepasbaar

In 1905 ontwierp de in Ierland geboren Richard Sutcliffe de eerste transportband

voor de kolenmijnen. Sutcliffe, zelf werkzaam geweest in Ierse kolenmijnen

in de periode van 1857 tot 1885, had in 1892 al de uitvinding van ‘s

werelds eerste kolensnijder op zijn naam staan. Hij werkte inmiddels in Engeland

en had zich ten doel gesteld de mijnindustrie te moderniseren. De ondergrondse

transportband die hij in 1905 presenteerde, spaarde de mijnindustrie

veel tijd en geld. Onder de naam Richard Sutcliffe Ltd startte hij in Horbury

bij Wakefield zijn bedrijf in transportbanden, speciaal voor de mijnindustrie

en assemblagebedrijven. De transportband begon wereldfaam te krijgen en

bleek geschikt te zijn voor meerdere industriële toepassingen.

“Elke kleur auto leverbaar, vermits hij zwart is”

Een uitspraak van Henry Ford, die weleens de vader van de lopende band

genoemd wordt. Dat dit niet waar is, blijkt uit bovenstaande tekst, echter

was Henry Ford wel de eerste producent van automobielen die in 1913 de

lopende band inzette om sneller en efficiënter auto’s te kunnen produceren.

In de Ford Motor Company’s Highland Park fabriek in Michigan veranderde

het werken voorgoed. Daarmee was de toon gezet voor de rest van de (automobiel)industrie.

Van ‘Turnover’ naar ‘Multi Layer’

Om aan te komen bij het principe van de huidige transportbanden, dienen we

de Turnover Belt, ofwel de Möbius Strip Belt te vermelden van de B.F. Goodrich

Company. In 1957 patenteerden zij deze transportband, die in plaats

van recht verbonden, een halve slag maakt. Het idee hierachter was dat de

band een langer leven zou kennen, omdat het gehele oppervlak aan slijtage

‘In 1970 werd de basis gelegd

voor de transportbanden die

wij vandaag kennen, waarbij de

ontwikkeling van de verschillende

lagen niet heeft stilgestaan’

blootgesteld kon worden. Dit idee werd ingehaald door de meerlaagse, rechttoe-rechtaan

banden, die door de samenstelling van het materiaal hun slijtvastheid

verkrijgen. In 1970 patenteerde het bedrijf Intralox (Louisiana, USA)

een volledig uit kunststof bestaande transportband, met een meerlaagse

modulaire opbouw. Een toplaag, een karkas en een onderlaag, waarbij het

karkas (geweven metaal met ketting en inslag) zorgde voor de treksterkte,

de onderlaag en toplaag bestonden uit rubber en kunststof, aangepast aan

de toepassing. Daarmee werd de basis gelegd voor de transportbanden die

wij vandaag kennen, waarbij de ontwikkeling van de verschillende lagen niet

heeft stilgestaan. Met name de toplaag wordt tegenwoordig als maatwerk

geleverd, afhankelijk van de soort materialen die getransporteerd moeten

worden. Het karkas is niet alleen beschikbaar in metalen weefsel, maar ook

uit moderne kunststoffen geweven, zoals polyester, nylon en aramide (met

Kevlar® versterkt). De transportband is zowel letterlijk als figuurlijk een product

zonder einde. Wie weet welke innovaties de toekomst zal brengen? ❚

De transportband is het kloppend hart van de recyclagesector.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 31


DOSSIERTRANSPORTBANDEN

SNELLE SERVICE OVER HEEL

HET LAND OVERTUIGT RENEWI

De economie draait op volle toeren dus ook de recyclagesector. Om de hoge tonnages te verwerken, kunnen afvalverwerkende bedrijven

zich geen lange machinestilstanden veroorloven. Omdat transportbanden een cruciaal onderdeel zijn in het productieproces, ondertekende

Renewi een onderhoudscontract met de MBS Group. Het bedrijf is voortaan verzekerd van een snelle 24/7 service en een optimale ondersteuning

in 22 sites over heel België.

Tekst en Beeld Valérie Couplez

Vorig jaar fuseerden Van Gansewinkel en Shanks tot Renewi. Het was het

sein voor de groep om nog verder te gaan professionaliseren. Waar vroeger

elke site zijn eigen contracten had, wordt alles nu zoveel mogelijk gecentraliseerd.

Een mooi voorbeeld daarvan is het onderhoud van transportbanden.

Begin december sleepte MBS Group uit Roeselare het contract in de

wacht om 22 sites van Renewi voortaan van de best mogelijke service en

ondersteuning op vlak van transportbanden te voorzien. Sales director Olivier

Myngheer: “Volgens Renewi stonden we sterk door onze geografische

spreiding. Dankzij onze vier vestigingen verspreid over het land, kunnen

we op elk van hun sites erg snel aanwezig zijn.” Het contract omvat echter

meer dan alleen maar herstellingen en vervangingen van transportbanden

na stilstand. “We maken van de onderhoudsmomenten gebruik om pijnpunten

in de productie vast te stellen en verbetering voor te stellen, zodat de

transportbanden langer meegaan. Onze jarenlange ervaring in de recyclagesector

en flexibele, no-nonsense aanpak maakt voor klanten het verschil.”

Expertise en snelheid voor interventies

De site van Renewi in Puurs werkte ook al voor het nieuwe onderhoudscontract

samen met MBS Group. Hier wordt industrieel restafval verwerkt en

moeten de transportbanden dus zeker tegen een stootje kunnen, lees impactbestendig

zijn. Wim Jacobs, process engineer / teamleader vertelt hoe MBS

Group daar het perfecte antwoord op heeft. “Een mooi voorbeeld is de magneetband

die net na de breker komt. MBS heeft ons voorzien van een versterkte

uitvoering, zodat er minder stilstand is. Een sterk staaltje maatwerk, en een

band die MBS ook voor ons op stock houdt in geval van problemen.” Verder

kan Jacobs ook getuigen over de snelheid van interventies. “Tijdens de kerst-

32 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIERTRANSPORTBANDEN

“Een mooi voorbeeld is de magneetband die net na de breker komt. MBS heeft ons voorzien

van een versterkte uitvoering, zodat er minder stilstand is. Een sterk staaltje maatwerk.”

MBS Group in een notendop

MBS Group is al 25 jaar gespecialiseerd in de levering, plaatsing en herstelling van

alle types kunststof en rubber transportbanden en onderdelen en biedt vanuit zijn vier

vestigingen in Roeselare, Gent, Bilzen en Le Roeulx een 24/7 service in België, Zuid-

Nederland, Luxemburg en Noord-Frankrijk. MBS heeft referentieklanten in diverse industriële

sectoren, met name in de recyclagesector. Zij zijn al overtuigd van de sterke

troeven van het bedrijf:

- 24/7 service

- Altijd snel ter plaatse, waar ook in België

- Eigen productieateliers voor optimalisaties en herstellingen

- Ruime voorraad

- Ruim vijftig servicemonteurs

Renewi Group in een notendop

- Renewi is in 2017 ontstaan na de fusie van Shanks Group plc met Van Gansewinkel Groep BV

- Leidend waste-to-productbedrijf, met ruim 8.000 medewerkers, 2000 in België

- Bijna 200 vestigingen, verspreid over negen landen in Europa en Noord-Amerika

- Een groot netwerk in de Benelux, 42 vestigingen in België

- Genoteerd aan de London Stock Exchange

Elke transportband wordt apart geïdentificeerd, zodat

MBS de juiste afmetingen uit hun systeem kunnen

aflezen en er geen onnodige tijd verloren gaat.

vakantie werd er een probleem vastgesteld in onze vestiging aan de kaai. Op

woensdag was er een transportband uitgevallen. In hun productieatelier zijn

ze meteen aan de slag gegaan voor een nieuwe band en op donderdag was

onze installatie al weer volledig in orde en op volle toeren aan het draaien.”

Herstellen in plaats van vervangen

Jacobs weet ook de zeer korte communicatielijnen te appreciëren. Jacobs: “Er is

rechtstreeks contact met de persoon die de interventies initieert, waardoor men

bij MBS Group meteen weet wat het probleem is. Elke transportband wordt apart

geïdentificeerd, zodat ze de juiste afmetingen uit hun systeem kunnen aflezen

en er geen onnodige tijd verloren gaat. In drukke periodes werken we 24/7.

Dan kunnen we ons echt geen ongeplande stilstand veroorloven.” Om dat te

vermijden plant Renewi Puurs sowieso elke drie weken een onderhoudsdag in. De

Wim Jacobs van Renewi is bijzonder tevreden over de expertise en de snelheid van

aanpakken van MBS Group.

projectverantwoordelijke van MBS is dan ook aanwezig om te kijken hoe het met

de rollen, banden en afdichtingen is gesteld en waar er verder optimaliseringen

mogelijk zijn. “Hun oplossingen hebben zich hier als bijzonder slijtvast bewezen,

zowel mechanisch als chemisch. En dat we door hun eigen productieateliers niet

altijd meteen voor een vervanging hoeven te kiezen, maar voor een herstelling

kunnen opteren, maakt dat we een hoger productierendement krijgen. We zijn

dan ook bijzonder tevreden over de samenwerking”, besluit Jacobs. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 33

.eu


DOSSIERTRANSPORTBANDEN

De echte specialist is de klant zelf

Transportbanden komen in vele soorten

en maten van diverse merken en

leveranciers. Voor de recyclage sector

is het een uitdaging om te kiezen uit het

grote aanbod. Om tot een juiste keuze

te komen, spelen er echter meer

factoren dan alleen het product zelf.

“De duurste transportband is slechts

zo goed als de service waarmee deze

geleverd wordt”, beweert Stefan Van

Hee, salesmanager bij Lutze. En hij kan

het weten, gezien het feit dat het loyale

klantenbestand van de firma nog elke

dag groeit.

Tekst Jan Mol | Beeld Lutze Conveying Belux

Lutze komt daar waar het nodig is, bij de band op de werf.

Binnen de sectoren recyclage, op- en overslag,

mijnbouw, granen, kunstmest, zand en grind,

bagger en beton levert het bedrijf uit Ternat

transportbanden, transportbandaccessoires en

onderdelen en, bovenal, service. “Dat laatste is

misschien nog wel het belangrijkste. We helpen

de klant om tot de juiste keuze van transportband

te komen. Daar worden we om gewaardeerd,

onze medewerkers werken met hart en ziel voor

onze klanten en hebben een jarenlange knowhow

om op terug te vallen”, legt Van Hee uit.

De expertise van de klant bepaalt

welk maatwerk er geleverd wordt

“Bedenk goed dat wij weliswaar alle kennis in

huis hebben op het gebied van transportbanden,

maar de echte expertise ligt nog altijd bij de

klant zelf. De recyclagesector is grillig. Er gaan

weliswaar minder tonnages in om dan in andere

sectoren, maar het is de mix aan materialen en

maten die vraagt om oplossingen die bestendig

genoeg zijn voor de klus”, vervolgt Van Hee zijn

verhaal. “Je hebt een aantal standaardartikelen

aan transportbanden en de innovaties op materiaalniveau

zijn niet talrijk. De omstandigheden

kun je echter wel beïnvloeden. Daar ligt onze

kracht als leverancier dan ook. De afweging van

de juiste materialen maken we bij de klant zelf.

Hij weet immers aan welke (scherpe) materialen

of chemicaliën, oliën en vetten de band blootgesteld

gaat worden. De expertise van de klant

zetten we dankzij onze kennis om in maatwerk.

De klant wil in de basis drie dingen: snel werken,

schoon werken en zo lang mogelijk werken.

Installatie uitgevoerd met het onvolprezen SafeLoad systeem van Lutze.

Veilg en schoon werken.

Ook de industrie vertrouwt 100% op de

kwaliteit van Lutze Conveying.

34 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIERTRANSPORTBANDEN

‘De duurste

transportband is

slechts zo goed als de

service waarmee deze

geleverd wordt’

Alleen door de klant te kennen en de kennis gericht

in te kunnen zetten, biedt je de meerwaarde

die hem verder helpt.”

Niet leveren wat de klant vraagt,

maar waar hij nood aan heeft

Volgens Van Hee bepalen de juiste onderdelen

en tijdig onderhoud aan de transportband mede

de levensduur. Ook de manier van werken met de

band is hierin bepalend. Als service biedt Lutze

zijn klanten een stuk voorlichting in werkmethodiek:

“Door de klant te wijzen op zaken die helpen

om de werkwijze te optimaliseren, kan hij

langer met het materieel doen en dus duurzamer

werken. Hij kent minder stilstand op de werf door

calamiteiten en bespaart zo veel geld. Lutze wil

daarmee zorgen voor een stuk toekomstbestendigheid.

Ons aanbod in accessoires kent een

hoge prijs-kwaliteitverhouding, we zetten al onze

kennis in om deze producten te selecteren. Dat

zijn precies de verschillen waarom klanten graag

bij ons blijven.” Soms is ‘nee’ zeggen het juiste

advies, vernemen we. “We brengen soms een ander

advies uit dan wat men van ons in eerste

instantie vraagt. We leveren niet wat de klant

vraagt, maar juist dat waar hij nood aan heeft.

Door te praten met de mensen in het veld zijn

wij in staat om advies op maat te geven aan de

organisatie”, zegt Van Hee tot besluit. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 35


Do you need screen mesh?

FINGER SYSTEMS

Are you tired of being asked

for mesh measurement details?

Do you want it tomorrow?

HIGH TENSILE

QUARRY SCREENS

PIANO WIRE

SCREENS

All we need is:

• The brand of your machine

• The deck (top, middle or bottom)

• The aperture of the screen

We will do the rest!

Harpscreen are the UK’s largest

manufacturer of screening media.

With almost 25 years of

manufacturing experience,

we know what we are doing!

CONVEYOR

ROLLERS & IDLERS

SELF-CLEANING

FLEXI SCREENS

Call us today on:

+44 (0)845 2020 300

Justine.Bollet@harpscreen.com

harpscreen.com


BEDRIJVEN EN OMWONENDEN:

HET BLIJFT EEN MOEILIJK HUWELIJK

Niet zelden worden bedrijven vandaag bestookt met – al dan niet terechte – klachten van

omwonenden over hoe de exploitatie gebeurt (onder andere geur, lawaai …). Voor zover

deze klachten ook effectief bevestigd worden, trachten omwonenden soms in het kader van

burgerlijke of strafrechtelijke procedures om deze reden een schadevergoeding te bekomen

voor de geleden schade. Dergelijke (morele) schadevergoeding is vaak moeilijk concreet te

begroten, maar werd in het verleden reeds herhaaldelijk toegekend aan klagende omwonenden

(mits alle voorwaarden hiertoe vervuld zijn).

Tekst en beeld Marlex

hoewel deze al afgewezen werden en/of geremedieerd

waren. In haar vonnis van 18 maart

2016 heeft de Rechtbank van eerste aanleg

Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (onuitgeg.) de

vordering van het bedrijf afgewezen op grond

van onderstaande overwegingen:

In een rechtstaat kan het neerleggen van een

klacht bij de overheid (milieu-inspectie, politie

of parket) uiteraard op zich niet beschouwd

worden als een buitencontractuele fout, zelfs

niet indien deze klacht onontvankelijk of ongegrond

wordt verklaard of uiteindelijk leidt tot

een seponering door het openbaar ministerie of

tot een vrijspraak.

Er kan naar oordeel van de rechtbank slechts

sprake zijn van een buitencontractuele fout

wanneer de klacht(en) louter werd(en) gesteld

met kwaadwillig opzet (door bijvoorbeeld onjuiste

of valse informatie aan de overheid kenbaar

te maken), met de loutere bedoeling om

een ander te schaden of met een lichtzinnigheid

die onverenigbaar is met het gedrag van een redelijk

en zorgvuldig persoon.

De aangehaalde uitspraak sluit dus geenszins

uit dat een bedrijf zijn pijlen richt op een klagende

buur, maar enkel voor zover voldaan is

aan uitermate (te) strikte voorwaarden.

Meer weten? Voor al uw vragen over deze materie

kan u terecht bij Marlex advocatenkantoor

(www.marlex.be of mail naar: gregory.vermaercke@marlex.be).

Gregory Vermaercke.

In het hier besproken geval trok het betrokken

bedrijf echter in de aanval en eiste het bedrijf

een schadevergoeding van de klagende buur.

Het bedrijf was immers van oordeel dat de

stelselmatig ingediende klachten zijn naam

en reputatie bij de administratieve overheden

(doelbewust) in een negatief daglicht stelden,

te meer steeds dezelfde klachten terugkeerden

Hulp nodig? Team Overheid en Omgeving

staat voor u klaar om het milieutechnische en/

of stedenbouwkundige aspect van uw dossier

op een juridisch verantwoorde en persoonlijke

manier te begeleiden.

Opleidingen? Wenst u een opleiding op maat

over dit thema? Of wenst u een gratis cliëntenseminarie

bij te wonen? Neem contact met ons op of

hou onze website in de gaten (www.marlex.be)! ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 37

.eu


Kwaliteit werkt altijd

Kwaliteit werkt altijd

Reeds 25 jaar uw uw partner partner voor voor bouwen bouwen installeren installeren onderhouden onderhouden

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• Schroot overslag magneten

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op

elk type overslag machine

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

150 meter diepte met camera

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

K.W. Supply

Magneetsystemen b.v.

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

24 / 7

Kwaliteit w

Kwaliteit werkt altijd

Kwaliteit werkt altijd

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

werkt altijd

r voor bouwen installeren onderhouden

• Schroot overslag magneten

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op

elk type overslag machine

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

150 meter diepte met camera

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

• Schroot overslag magneten

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op

elk type overslag machine

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

150 meter diepte met camera

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

K.W. Supply

Magneetsystemen b.v.

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

24 / 7

Reeds 25 jaar uw partner voor

• Schroot overslag magneten

• Diesel • Schroot en Hydraulisch overslag aangedreven magneten magneten met Oil Quick

• Ripper • Diesel magneet en Hydraulisch voor ontijzeren aangedreven gestort materiaal magneten zoals met b.v Oil puin Quick

tanden • Ripper opklapbaar magneet voor voor laden ontijzeren staal. gestort materiaal zoals b.v puin

• Bovenband tanden opklapbaar magneten ontwerp-bouw-montage

voor laden staal.

• Hydraulisch • Bovenband aangedreven magneten magneet ontwerp-bouw-montage

installatie gemonteerd op

elk • type Hydraulisch overslag aangedreven machine magneet installatie gemonteerd op

• Veeg elk magneet type overslag houdt uw machine werf schoon en voorkom lekke banden

• Onderwater • Veeg magneet magneten houdt tot uw 250 werf ton hefvermogen schoon en voorkom en lekke banden

150 • Onderwater meter diepte magneten met camera tot 250 ton hefvermogen en

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

150 meter diepte met camera

• Meld

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

U aan voor onze nieuwsbrief

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

K.W. Supply

Magneetsystemen K.W. Supply b.v.

Magneetsystemen b.v.

Eekhoutstraat 45

8755 Ruiselede

24 / 7

24 / 7

Regeninslag?

Wind?

Stof?

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port

Ophemertstraat

2505

11, 3089 JD Rotterdam

Telefoon 010-4291380

port 2505

info@kwsupply.com

Telefoon 010-4291380

www.kwsupply.com

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

Met onze poorten en vaste constructies weert u tal van storende

invloeden. Bij elk project gaan we op zoek naar de beste

oplossing. We maken en monteren vervolgens alles op maat.

info@vervaeke.be

www.vervaeke.be

T + 32 51 68 97 73

K.W. Supply

Magneetsystemen b.v.

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

24 / 7

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

TRANS P ORT

SOL UTI O N S

DIV VDK WASTE SYSTEMS

DIKSMUIDESTEENWEG 68

B-8840 STADEN

T: +32 (0)51/70.16.81 E: VDK@MOLCY.COM

W: WWW.MOLCY.COM

188602-6590_Mol.indd 1 19-03-18 16:34


DE HARDE

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2019 pakt RecyclePro daarom uit

met cijfers over de afvalsector. Aan u om er inzichten uit te destilleren die uw productieproces

kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Valipac bijt de spits af en

pakt meteen uit met een primeur: voor het eerst heeft een land een zwart-op-wit overzicht

van hoeveel afval 170.000 bedrijven produceren en hoe ze sorteren. De cijfers zijn bovendien

gebaseerd op effectieve gegevens bij de afvalophalers, ze zijn geverifieerd en gebaseerd op

duidelijke definities die overal uniform zijn toegepast.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valipac

Valipac en zijn operatoren zamelen sinds 2018

informatie in over 14 stromen bedrijfsafval. “Deze

monitoring is de uitvoering van een verplichting

die opgelegd is in onze erkenning. Toch willen we

de afvalophalers danken voor hun constructieve

samenwerking in dit proces”, zegt operationeel

directeur Xavier Lhoir. Voor het eerst krijgen we

zo inzicht in werkelijke tonnages van bedrijfsafval.

De rapportage leverde een totaalcijfer van 3.899

kton ingezameld bedrijfsafval op voor heel België

(referentiejaar 2017). Francis Huysman, CEO van

Valipac, geeft duiding bij de cijfers. “Op basis

van de veertien stromen die geregistreerd zijn,

kunnen we stellen dat twee derden van het bedrijfsafval

selectief ingezameld wordt. Toch geven

deze cijfers nog niet het volledige beeld. Om een

voorbeeld te geven, er zijn ook bedrijven die hun

papier- en karton met de deur-aan-deur inzameling

van intercommunales meegeven. Door een uitgebreidere

registratie kan de monitoring alleen maar

aan nauwkeurigheid en accuraatheid winnen.”

Nulmeting als vertrekpunt voor

optimalisatie

De verschillen in de cijfers tussen de verschillende

stromen, bedrijven en gewesten moeten dus enigszins

genuanceerd worden. “Niet alle bedrijven hebben

dezelfde afvalstromen, niet alle inzameling is

gemonitord en geregistreerd. Het is dus zaak om

voorzichtig te zijn met conclusies. In feite moeten

we deze bevindingen zien als een nulmeting. Ze vellen

op zich geen oordeel, maar zijn het vertrekpunt

om nu de evolutie in bedrijfsafval te gaan opvolgen

en optimaliseren”, benadrukt Huysman. “Op basis

van de activiteit van een bedrijf, de schaalgrootte,

de afvalstroom en de regio kunnen we benchmarks

opmaken en terugkoppelen. In de eerste plaats

naar de operatoren (potentieel voor meer selectieve

inzameling, verbeteren logistiek, ...) maar ook naar

federaties (gerichte communicatie). De analyses

die we doen op deze dataset kunnen leiden tot

waardevolle inzichten voor de Belgische industrie

en maatschappij”, besluit Huysman ❚

Aantal ingezamelde stromen per

activiteitensector

Administratie

- Totaal 13.754

- 1 stroom 66%

- 2 stromen 23%

- 3 stromen 9%

- Meer stromen 2%

Amusementssector

- Totaal 3.844

- 1 stroom 71%

- 2 stromen 21%

- 3 stromen 7%

- Meer stromen 2%

Autohandel en

benzinestations

- Totaal 9.916

- 1 stroom 58%

- 2 stromen 32%

- 3 stromen 7%

- Meer stromen 4%

Bouwsector (afwerking)

- Totaal 10.951

- 1 stroom 72%

- 2 stromen 19%

- 3 stromen 6%

- Meer stromen 2%

Bouwsector (algemeen)

- Totaal 13.041

- 1 stroom 65%

- 2 stromen 24%

- 3 stromen 7%

- Meer stromen 3%

Groothandel (non-food)

- Totaal 10.477

- 1 stroom 46%

- 2 stromen 32%

- 3 stromen 15%

- Meer stromen 7%

Horeca

- Totaal 22.734

- 1 stroom 71%

- 2 stromen 22%

- 3 stromen 7%

- Meer stromen 0%

Industrie met

metaalverwerking

- Totaal 5.748

- 1 stroom 52%

- 2 stromen 28%

- 3 stromen 11%

- Meer stromen 9%

Kleinhandel (food)

- Totaal 9.702

- 1 stroom 63%

- 2 stromen 20%

- 3 stromen 11%

- Meer stromen 7%

Kleinhandel (non-food)

- Totaal 15.278

- 1 stroom 66%

- 2 stromen 21%

- 3 stromen 10%

- Meer stromen 3%

Hoeveelheid ingezameld bedrijfsafval per gewest (kton)

Bedrijfsrestafval:

- Brussel 132

- Vlaanderen 881

- Wallonië 388

Hout:

- Brussel 16

- Vlaanderen 471

- Wallonië 78

Glas:

- Brussel 8

- Vlaanderen 44

- Wallonië 10

Bouwsector (installatie)

- Totaal 9.008

- 1 stroom 66%

- 2 stromen 26%

- 3 stromen 5%

- Meer stromen 2%

Landbouw

- Totaal 5.233

- 1 stroom 80%

- 2 stromen 15%

- 3 stromen 4%

- Meer stromen 1%

Papier/karton:

- Brussel 70

- Vlaanderen 614

- Wallonië 188

Metaal:

- Brussel 20

- Vlaanderen 784

- Wallonië 146

Kunststoffen:

- Brussel 2

- Vlaanderen 78

- Wallonië 23

RecyclePR

RecyclePR

.eu 39

.eu


®

Bespaar geld met onze mobiele hamermolen ARTHOS 1600!

HOUTAFVAL – GROENAFVAL

INDUSTRIEEL AFVAL

PVC AFVAL

TOT < 30-150 MM

HAAS INNOVATIE-

DE TOEKOMST IS NU

Gezamenlijk gerealiseerde projecten

Contacteer ons

BULK .ID

Oude Kassei 16

8791 Waregem

Belgium

Phone: +32 567 15 385

info@bulkid.be

www.bulkid.be

RECYCLING

HAAS Holzzerkleinerungs- und

Fördertechnik GmbH

Unter den Weiden 6

56472 Dreisbach, Germany

Phone: +49 2661 9865-0

info@haas-recycling.de

www.haas-recycling.de

®

www.bulkid.de


RecyclePR

RecyclePR

.eu 41

.eu


Tijd om te kiezen

De laatste jaren krijgt het begrip circulaire economie steeds

meer aandacht. Het gaat niet alleen vaker over de tongen,

er zijn ook tal van initiatieven: van de Green Deal Circulair

Aankopen van Vlaanderen Circulair tot de productie van circulaire

jeans, zonnebrillen, enzovoort.

En toch ... Volgens het Circularity Gap Report 2019 is de wereld vandaag

nog steeds maar 9% circulair. Dat is net hetzelfde resultaat als in het vorige

rapport. Met andere woorden: de wereld is nog steeds geen stap dichter bij

een volledig circulaire economie.

industrieën heeft Europa op de valreep in 2018 die vrijwillige initiatieven nog

omgezet in een verplichting. Zo moeten kunststof drankverpakkingen tegen

2030 minstens 30% gerecycleerd materiaal bevatten.

De volgende regering heeft dus een belangrijke opdracht te vervullen. Hopelijk

nemen ze die mee in rekening na de stembusgang later dit jaar in mei.

Veel leesplezier.

Hoe komt dat? Hoe kunnen we het circulaire gat toch dichtrijden?

Door concrete acties op te leggen. Door producenten te stimuleren om bij

het ontwerp van hun product na te denken over wat ermee zal gebeuren als

het einde levensduur is. Ecodesign en design-for-recycling zijn absolute musts

als we de afvalberg willen terugdringen. Door de voorwaarden te scheppen

waarbinnen een heuse afzetmarkt voor gerecycleerd materiaal kan ontstaan.

Het heeft geen zin om de afvalberg om te zetten in mooi gesorteerde stromen

als we er verder niets mee doen. Producenten moeten hun verantwoordelijkheid

nemen en gerecycleerd materiaal gebruiken in hun productieprocessen.

Door een verlaagd btw-tarief toe te passen op producten die gerecycleerd

materiaal bevatten. Door heffingen op te leggen op producten die geen

gerecycleerde materialen gebruiken. Door de wetgeving aan te passen, zodat

recyclage en het gebruik van gerecycleerde materialen mogelijk wordt.

Als we echt verandering willen, dan zal er sturing nodig zijn. Sturing vanuit de

vraag van de consument. En zeker sturing vanuit de politiek, want er zullen

dwingende maatregelen nodig zijn. Dat heeft ook Europa vorig jaar mogen

ondervinden. In haar oorspronkelijke Plastics Strategy nodigde Europa in

het voorjaar de verschillende sectoren nog vriendelijk uit om zelf, vrijwillig,

initiatieven op te zetten om zwerfvuil te beperken en het gebruik van gerecycleerde

plastic te verhogen. Door de lauwe respons vanuit de verschillende

Bruno Arts, Voorzitter go4circle vzw. (Beeld: Christophe Vander Eecken)

Nieuwjaarsreceptie go4circle en

COBEREC trekt meer dan 350 bezoekers

Op woensdag 9 januari klonken meer dan 350 mannen en vrouwen het nieuwe jaar op gang tijdens de nieuwjaarsreceptie

van go4circle en COBEREC. Een record. Het was dan ook een topeditie, zoals blijkt uit de foto’s van de avond.

42 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


RecyclePR

RecyclePR

.eu 43

.eu


Nieuwe look voor go4circle

Net voor de Nieuwjaarsreceptie van start ging, maakte go4circle zijn nieuwe look bekend. Met een nieuw logo en een

nieuwe huisstijl nemen we een frisse start om in 2019 nog meer impact te hebben.

Om nog meer gewicht in de schaal te werpen

tijdens onderhandelingen/overleg met de

verschillende stakeholders hebben we niet

alleen sterke en onderbouwde argumenten en

een uitgebreid netwerk nodig. Ook onze uitstraling is daarin doorslaggevend. We

willen nog meer gezien worden, nog meer au sérieux genomen worden… En dus

achtten we de tijd rijp voor een nieuw elan, een nieuwe look & feel. Die nieuwe look

hebben we op woensdag 9 januari (net voor de Nieuwjaarsreceptie) gelanceerd.

De belangrijkste veranderingen

• De kleur. Het groen is verdwenen. Omdat we duidelijk willen maken dat er

business zit in onze sector, in de circulaire economie, hebben we resoluut

voor blauw gekozen. Waarbij het blauw staat voor ‘innovatie’ en ‘clean’.

• Het symbool. Voortaan hebben we ook een beeld in ons logo. De cirkel

met de ingaande en uitgaande ‘stroom’ vertegenwoordigt de filosofie

van onze sector: van iets vuil, iets proper maken; van iets oud, iets

nieuw maken.

• De schrijfwijze. Geen hoofdletters meer, maar kleine letters. Om de

openheid, moderniteit en eenvoud van onze huisstijl te symboliseren.

• De typografie. Een nieuw lettertype voor een betere leesbaarheid, en

een meer eigentijdse toets.

Op deze manier creëren we een logo dat onze federatie de sérieux geeft

die ze verdient. Intussen hebben we de nieuwe look al toegepast op onze

website en onze sociale-mediakanalen: Facebook, LinkedIn, Twitter en

YouTube. Neem zeker eens een kijkje.

44 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Europa verplicht het gebruik van

gerecycleerde kunststof in nieuwe plastic

drankverpakkingen

Na maanden van onderhandelingen heeft Europa in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 december 2018 een

akkoord bereikt over de Single-Use Plastics richtlijn. Daarmee zette Europa ook het licht op groen voor een verplicht

gebruik van gerecycleerde kunststoffen in de productie van plastic drankflessen tegen 2030. Een beslissing die de

afval- en recyclagesector met open armen onthaalt.

Een verplichte recycled content kan de afzet van gerecycleerde materialen, en bij uitbreiding de circulaire economie, de noodzakelijke duw in de rug geven.

Eurocommissaris Frans Timmermans zette in zijn speech begin 2018 al de

toon door te zeggen dat van de 50 miljoen ton polymeren (de bouwstenen

van plastics) die jaarlijks in Europa worden geproduceerd, slechts 7% afkomstig

is van gerecycleerde polymeren.

Verplicht 30% recycled content

De afgelopen maanden hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement

en de Europese Raad onderhandeld over een Europese ontwerprichtlijn

die hierin verandering moest brengen. Met succes. In december werd een

richtlijn goedgekeurd die voorschrijft dat alle plastic drankflessen op de Europese

markt vanaf 2030 minstens 30% gerecycleerde kunststoffen moeten

bevatten. Het gaat dus niet alleen om pet, maar ook om drankflessen die

andere plastics bevatten (bijvoorbeeld plastic melkflessen). “Europa heeft

begrepen dat een verplichting op het gebruik van gerecycleerde materialen

nodig is om materialen na gebruik opnieuw in omloop te krijgen”, zegt Stany

Vaes, algemeen directeur van go4circle. Sommige producenten en verpakkers

doen dit vandaag al, zoals Spadel en Chaudfontaine.

Symbolisch precedent

Volgens go4circle schept deze beslissing een belangrijk symbolisch precedent.

Een Europese verplichting om gerecycleerd materiaal te gebruiken, zal

de recyclagemarkt vooruitstuwen en investeringen in de sector stimuleren.

Daarnaast zal het ook een keerpunt betekenen. De mindset zal meer en

meer richting recyclage evolueren, ook voor andere materialen. Met andere

woorden, deze beslissing zal onze economie richting circulariteit sturen.

Bovendien kan deze verplichting ook de poort openen voor andere initiatieven

om het gebruik van gerecycleerd materiaal aan te zwengelen. Er bestaan heel wat

mogelijkheden. Denk aan heffingen op producten die geen gerecycleerd materiaal

gebruiken, een maatregel die Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 2019

zullen invoeren. Daarnaast zijn er ook nog enkele wettelijke beslommeringen weg

te werken. Zo is het in Nederland perfect mogelijk om gerecycleerd plastic te

gebruiken in de productie van afvoerbuizen (Nederlandse buizen bevatten gemiddeld

40% gerecycleerde kunststof), terwijl dit in België niet mag. Afwachten wat

de toekomst nog in petto heeft. Voor nu kunnen we ons als sector alvast richten

op de invoering van die broodnodige verplichte recycled content.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 45

.eu


De nieuwe richtlijn voor havenafval schept meer duidelijkheid in de te volgen regels en zal de afgifte van afval door schepen verder stimuleren.

Witte rook voor Europese richtlijn

voor scheepsafval

Op 14 december 2018 werd de overeenkomst gesloten over de nieuwe tekst van de richtlijn voor havenontvangstvoorzieningen

voor scheepsafval. Na de publicatie hebben de lidstaten twee jaar om de richtlijn om te zetten in

nationale wetgeving.

De Europese triloogonderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en het

Parlement hebben geleid tot een akkoord over de ontwerpherziening van de richtlijn

voor scheepsafval. De tekst van het akkoord ligt nu voor formele goedkeuring

bij het Parlement en de Raad. Een dubbele formaliteit zonder verdere wijziging

van de tekst. De teksten zullen intussen in alle talen van de Europese Unie

worden vertaald. De lidstaten zullen de richtlijn binnen de twee jaar in nationale

wetgeving moeten omzetten. De datum van bekendmaking in het Publicatieblad

zal als referentie dienen. Dit is het einde van een lang proces dat bijna tien jaar in

beslag heeft genomen. De nieuwe tekst moet meer duidelijkheid scheppen in de

te volgen regels, en de afgifte van afval door schepen verder stimuleren.

Indirecte bijdragen

De invoering van een systeem van indirecte financiële bijdragen, onafhankelijk

van de hoeveelheden ‘huishoudelijk’ afval (garbage, met inbegrip

van klein gevaarlijk afval) dat door schepen wordt aangeleverd, heeft veel

vragen opgeroepen bij de havenautoriteiten. Zij moeten immers zorgen voor

een precair evenwicht tussen de bijdragen die in rekening worden gebracht

aan alle schepen die een haven binnenlopen en de kortingen die worden

toegekend aan schepen die hun afval daadwerkelijk in die haven lozen. Tot

nu toe werden deze bijdragen en kortingen gemoduleerd naargelang de

hoeveelheden afval in kwestie.

Go4circle waakt over correcte toepassing

Ons ‘dashboard’ met de hoeveelheden afval geleverd door schepen in onze

drie Vlaamse havens en het driemaandelijks overleg tussen go4circle, de

havens, Port State Control (federale overheid) en OVAM zal nuttiger dan ooit

blijken voor de correcte toepassing van de nieuwe richtlijn en het evenwicht

van de financiële reserves van de havens.

46 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Handel na Brexit?

Vraag snel uw EORI-nummer aan

In principe treedt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie. Op dit moment is nog geen duidelijkheid

over de modaliteiten van die Brexit, en dus moeten ondernemingen die handel drijven met het VK zich voorbereiden

op douaneformaliteiten en een EORI-nummer aanvragen.

Voor bedrijven die zaken doen in het

Verenigd Koninkrijk zal de Brexit de nodige

douaneformaliteiten met zich meebrengen.

Douaneverplichtingen

Om te kunnen voldoen aan hun douaneverplichtingen

moeten ondernemingen

beschikken over een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification).

Daarvoor moeten bedrijven zich in één enkele lidstaat laten registreren.

Het EORI-nummer zal erkend worden door alle douaneautoriteiten van de EU.

Het EORI-nummer is noodzakelijk om een douaneaangifte te kunnen opstellen.

Zonder douaneaangifte mogen de goederen niet geladen of gelost

worden, en kan er dus geen uitvoer/invoer plaatsvinden.

Een EORI-nummer aanvragen, kan via de website van de Algemene Administratie

van de Douane en Accijnzen (AAD&A), en dan verder klikken op ‘Financiën

+ EORI’. De AAD&A raadt aan om dit zo snel mogelijk te doen, om aanvragen

tijdig te kunnen verwerken, vóór een eventuele harde brexit eind maart.

Begeleiding door overheid

Ondernemingen die nog geen ervaring hebben met douaneformaliteiten en het

opstellen van douaneaangiften, kunnen zich laten bijstaan door een douanevertegenwoordiger.

Een lijst van erkende douanevertegenwoordigers vind je op de

website van het AAD&A, en dan verder klikken op ‘Douanevertegenwoordiger’.

Voor verdere vragen rond douane en Brexit, ken je terecht op de website van

de FOD Financiën of contacteer je de vermelde lokale Brexit-coördinatoren.

DATUM

ONDERWERP

BESCHRIJVING

24-27

februari

2019

World Resources Forum

Van 24 tot 27 februari 2019 komen sprekers en geïnteresseerden uit alle hoeken

van de wereld naar ons land voor een hele reeks workshops rond de circulaire

transitie.

Tickets: https://www.wrf-antwerp2019.be/register

7 maart –

13 juni

2019

Basisopleiding (NL)

Locatie: Buro & Design Center, Brussel

De basisopleiding geeft nieuwelingen, maar ook anciens, een mooi overzicht van de

wettelijke bepalingen, de financiële en administratieve aspecten ... van onze sector.

Prijs: € 250 excl. btw/deelnemer

De opleiding is exclusief voorbehouden aan de leden van go4circle.

Inschrijven via www.go4circle.be/opleidingen

20 juni

2019

Algemene Vergadering go4circle

Noteer volgende datum alvast met stip in uw agenda: 20 juni 2019 organiseert

go4circle zijn jaarlijkse Algemene Vergadering.

De exacte locatie en het programma van de dag volgen later.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 47

.eu


SECTORNIEUWS

NTCP MOET TECHNIEKEN VOOR SORTEREN EN RECYCLEREN

KUNSTSTOF VERBETEREN

veroorzaakt en dat we kunnen oplossen. Plastic hoort niet in het milieu, maar

moeten we opnieuw gebruiken. Deze nieuwe testlocatie zal daarbij helpen. We

moeten nog veel beter leren hoe we van ons oude, ingezamelde plastic nieuwe

spullen kunnen maken. Beter omgaan met onze grondstoffen is essentieel voor

het halen van onze klimaatdoelen en al het plastic dat we hergebruiken belandt

niet in de berm, niet in de oceaan en niet in de buik van een walvis.”

Begin januari stelde Nederlands staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat

Stientje van Veldhoven de plannen voor het Nationaal Testcentrum Circulaire

Plastics (NTCP) in Heerenveen voor. Ze trekt er 1 miljoen voor uit. De overige

2 miljoen wordt opgebracht door de provincie Friesland en het Afvalfonds. Het

moet een onafhankelijk testcentrum worden dat werkt aan het verbeteren van

de technieken voor het sorteren en het recycleren van kunststof verpakkingen.

Het testcentrum is beschikbaar voor de hele markt en heeft als ambitie om het

percentage gerecycleerde kunststoffen in verpakkingen te vergroten. Het NTCP

zal nog dit jaar de deuren openen. Van Veldhoven: “De plasticsoep is door ons

KRACHTEN BUNDELEN OM KWALITEITEN NOG MEER IN DE

VERF TE ZETTEN

Sinds kort verzet Filip Daniels mee de bakens voor Smart Equipment. De jarenlange

ervaring van Daniels in combinatie met zijn passie voor afvalverwerking en zijn

gedrevenheid wil hij inzetten om de toegevoegde waarde van Smart Equipment

en zijn partners verder te helpen groeien. “Het kriebelde om weer in deze boeiende

sector aan de slag te kunnen. Recyclage is een microbe waar je moeilijk vanaf geraakt”,

vertelt Daniels met een knipoog. Waarom dan Smart Equipment? “Philippe

Potier en ik kennen elkaar al jaren en weten wat het is om intensief samen te werken.

Door onze krachten te bundelen, zullen we een nog hogere continuïteit en reactiviteit

kunnen garanderen. Samen met onze partners en onze klanten willen we

oplossingen bedenken voor spannende uitdagingen. Met de troeven die de brekers

van TANA en de (semi-mobiele) sorteerinstallaties van Kiverco te bieden hebben,

wachten ons nog boeiende tijden. “Nog te weinig afvalverwerkende bedrijven zijn

op de hoogte van het potentieel van ons gamma en netwerk. Samen met Philippe

en onze partners willen we bedrijven vertellen over onze mogelijkheden. en zo willen

we in harmonie met onze klanten meegroeien.”

RDS & Golstein

On board wegen

Pesage embarqué

ORLACO

Zichtoplossingen

Solutions de visibilité

GKD

Detectiesystemen

Systèmes de détection

electronics

RDS Electronics bvba • sprl

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - BE-8530 Harelbeke

+32 56 29 10 10 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be

48 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SECTORNIEUWS

ACCU’S GEBRUIKEN VOOR ENERGIEOPSLAG

Met ReCharge lanceren grondstoffenbedrijf Suez en technisch dienstverlener

en energiebedrijf Engie een circulaire service energie-opslagcapaciteit

aan bedrijven. Een container van afgedankte accu’s dient als opslagsysteem

voor elektriciteitsoverschotten uit onder andere zon- en windenergie.

De eerste container ging in gebruik in Rotterdam om elektrische voertuigen

op te laden en zo het lokale elektriciteitsnetwerk te ontlasten.

Het batterijsysteem bestaat uit afgedankte loodzuuraccu’s, een omvormer

RECHARGE die de gelijkstroom omzet naar 230 V wisselspanning en een behuizing.

VAN OUDE “Voorheen ACCU NAAR werden NIEUWE ENERGIE ze direct gerecycleerd, wat zonde is, omdat

het merendeel nog inhoud heeft”, vertelt Raymond de Schrevel, business

developer bij Suez. “Met de loodzuuraccu’s die we inzamelen zouden we

HERGEBRUIK GRONDSTOFFEN

jaarlijks

ÉN OPSLAG

25 opslagsystemen

VAN DUURZAME ENERGIE

van elk 200 batterijen kunnen bouwen.” De

opslagsystemen slaan overschotten uit zonne- en windenergie op, zodat

Met Recharge slaan we een brug

tussen grondstoffen en energie. Twee

de opgewekte niet op het net moet maar kan ingezet worden op

grote maatschappelijke vraagstukken

grondstoffenbedrijf

energiebedrijf

vervlochten in één oplossing. Hoe

(inzameling gebruikte accu's, (bouw, onderhoud

momenten dat er geen zon of wind logistiek is. & recycling) Tom Kraaij, & prestaties)

lossen we met een afvalproduct slim

business architect bij

en goedkoop een energieopslag

Engie vraagstuk “Agrarische op. bedrijven maar ook distributiecentra en supermarkten

kunnen er baat bij hebben. Met een systeem van 800 accu’s kan een

redelijke supermarkt één of twee dagen draaien.”

VAN AFVAL NAAR ENERGIEOPSLAG

70%

Gebruikte accu’s

worden verzameld.

Restcapaciteit van de

accu’s is gemiddeld 70%.

Onderdelen van de

gerecyclede accu’s worden

gebruikt voor de productie

van nieuwe accu’s.

100%

SUEZ zamelt de

accu’s in en levert ze

aan ReCharge.

Is de capaciteit van de

accu's volledig gebruikt?

Dan gaan ze naar een

recyclingbedrijf.

Engie maakt voor

ReCharge

opslagsystemen van

de accu's. Deze

kunnen overschotten

van bijvoorbeeld

zonne- en

windenergie opslaan.

NIEUWE ERKENNING IMPLICEERT MEER INSPANNINGEN

De drie gewesten reikten een nieuwe erkenning uit aan Fost Plus tot 2023. De

overeenkomst houdt in dat Fost Plus zich zal inspannen om nog meer verpakkingen

in te zamelen en te recycleren. Iedereen in Vlaanderen zal tegen 2021 alle plastic

verpakkingen in de pmd-zak kunnen stoppen. Fost Plus zorgt voor de sortering en

de recyclage daarvan. Fost Plus moet ook de gescheiden inzameling van verpakkingsafval

buitenshuis (zoals in stations en op evenementen) en bij bedrijven verdubbelen

tegen 2023. Ook voor het ontwerp van verpakkingen komen er nieuwe

inspanningen. Zo moeten petverpakkingen tegen 2022 uit 25% gerecycleerd pet

bestaan. De Groene Punt bijdragen die verpakkers betalen aan Fost Plus moeten

naar omhoog voor verpakkingen die moeilijk te sorteren en te recycleren zijn. Zo

krijgen zij een stimulans om die te vervangen door beter recycleerbare exemplaren.

• 23 op 24u beschikbaar

• 30 jaar ervaring

• Verdeler van wereldmarktleider

Controls Group

• Eigen service center met zeer

sterke after-sales

100% RECYCLEBAAR

DUURZAAM BUSINESS-MODEL

PLASTIC VANGEN IN DE SCHELDE

RECHARGE BLIJFT

DE ENERGIEOPSLAG

RECHARGE FACILITEERT

HET OPSLAGSYSTEEM

Vorig EIGENAAR jaar VAN lanceerde WORDT ALS de CIRCULAIR Vlaamse Waterweg, ONDERHOUD INCLUSIEF de overheidsinstantie GAAT 6 JAAR MEE. doe de bevaarbare

waterlopen beheert een ACCU'S oproep BIJ END OF aan LIFE. bedrijven om plastic afval uit

DE OPSLAG.

CONCEPT VERHUURD.

VERWERKING VAN DE

de Belgische rivieren te halen. Dat zou in eerste instantie moeten gebeuren

op een tiental locaties in het Scheldebekken. Een van de bedrijven die gehoor

gegeven VOOR WIE? heeft aan deze oproep is DEME. De baggeraar heeft een project

ingediend + om een ‘plasticvanger’ te installeren, een installatie die plastic en

plastic deeltjes uit het water filteren. DEME zou onder de brug van Temse

plastic willen verzamelen door de inzet van vangnetten en een onbemand

BEDRIJVEN MET EEN BACK-UP

BEDRIJVEN MET EEN

BEDRIJVEN DIE PIEKEN EN

BEDRIJVEN DIE EEN

vaartuig VOORZIENING. ZOALS dat ZIEKENHUIZEN is uitgerust OVERSCHOT DUURZAME met ENERGIE de technologie DALEN IN HUN ENERGIE- om objecten ENERGIENEUTRAAL te herkennen. Met

EN SUPERMARKTEN.

(WIND EN ZONNE-ENERGIE).

VERBRUIK WILLEN OPVANGEN.

GEBOUW WILLEN.

het project zou een investering van 2,5 miljoen euro gemoeid zijn. De hamvraag

is of de activiteit ook rendabel kan worden gemaakt. DEME topman Luc

Vandenbulcke liet in De Tijd alvast optekenen “dat sinds de jonge Nederlander

DE Boyan VOORDELEN Slat wereldberoemd VAN RECHARGE geworden OP EEN RIJ is met zijn The Ocean Cleanup, er

meer draagvlak gekomen is voor dergelijke projecten”.

Advanced Testing Technologies

Ontdek het breedste en meest unieke assortiment aan geavanceerde statische en

dynamische testmachines, geschikt voor alle veeleisende laboratoria. Voer betrouwbare

testen uit op o.a. beton, granulaten, cement, asfalt en bitumen.

Interesse in deze toestellen? Contacteer LaboConstruct en geniet van

deskundig advies.

LaboConstruct

Markt 4

B-9550 Herzele

T +32 (0)53 62 71 67

F +32 (0)53 62 17 97

info@laboconstruct.be

www.laboconstruct.be

CIRCULAIRE

OPLOSSING

EENVOUDIGE

EN VEILIGE

OPLOSSING

GOEDKOPER ALTERNATIEF

DAN NIEUWE OF

LITHIUM ION ACCU'S

OPSLAG VAN ZONNE- EN

WINDENERGIE OM LATER

ZELF TE GEBRUIKEN

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

49


SECTORNIEUWS

ALLE COMPONENTEN VAN DRANKKARTONS

RECYCLEREN

Tetra Pak kondigt een baanbrekend partnership aan met Veolia om tegen

2025 alle componenten te recycleren van gebruikte drankkartons

die binnen de Europese Unie worden ingezameld. Een drankkarton bestaat

gemiddeld uit ongeveer 75% karton, 20% plastic en 5% aluminiumfolie.

De vezels die bij de recyclage worden teruggewonnen, kunnen

worden omgezet in papierpulp van hoge kwaliteit voor de productie van

industriële en consumentenproducten. Voor de mix van teruggewonnen

polymeren en aluminium (PolyAl) zijn er momenteel echter heel wat minder

markttoepassingen. In het kader van dit nieuwe partnership zal de

teruggewonnen PolyAl door gespecialiseerde recyclagefabrieken worden

verwerkt en omgezet in grondstoffen voor hoogwaardige toepassingen in

de kunststofindustrie. Op die manier zal de globale waarde van gebruikte

drankkartons naar verwachting verdubbelen, waardoor de waardeketen

voor het inzamelen en recycleren van drankkartons efficiënter en rendabeler

zal worden. Lisa Ryden, recycling director van Tetra Pak: “Alle materialen

uit drankkartons kunnen volledig worden gerecycleerd tot iets nieuws

en nuttigs. De uitdaging in de EU bestaat erin schaalvoordelen te creëren

en van PolyAl hoogwaardige secundaire materialen te maken. Met deze

samenwerking combineren we onze respectieve expertisegebieden om

duurzame oplossingen voor het recycleren van PolyAl te vinden”.

50 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


SECTORNIEUWS

STOFBEHEERSINGSACTIVITEITEN OVERGEHEVELD

IN NIEUW BEDRIJF

De Baere Installations

maakt vanuit Eeklo al

jaren het verschil in

sanitair en HVAC. Zaakvoerder

Davy De Baere

en zijn team lieten zich

steeds opmerken door

een goede materialenkennis

voor creatieve

en ecologische oplossingen.

Toen een groot

Europees recyclagebedrijf

kwam aankloppen om zijn stofverspreiding op een duurzame en efficiënte

manier te beheersen, werd een innovatief vernevelingssysteem ontwikkeld en

gepatenteerd dat minder water verbruikt en tegelijk een veel groter luchtvolume

controleert. Sinds het najaar van 2018 zijn de activiteiten in stofbeheersing ondergebracht

in een nieuw bedrijf: Pulvi, wat afgeleid is van het Latijnse woord

voor stof (pulvis). Met Pulvi wil de zaakvoerder het eigen ontwikkelde en gepatenteerde

systeem voor innovatieve stofbeheersing verder in de markt zetten. Hij

kiest daarbij resoluut voor dezelfde aanpak die bij De Baere Installa tions al het

verschil maakte. “Ik ben als zaakvoerder zelf het aanspreekpunt voor de klanten

van Pulvi. Een persoonlijke aanpak is de basis voor het succes van uw project.”

In de volgende editie van RecyclePro kan u uitgebreid kennismaken met Pulvi.

VERHOOGDE TERUGWINNING VAN RVS

Hoogwaardig rvs is aanwezig

in vele afvalstromen, in

variabele hoeveelheden en in

verschillende fractiegroottes.

De nieuwe Steinert MSB HG

scheider garandeert een betere

terugwinning van dit materiaal.

Dat is mogelijk dankzij de

speciaal ontwikkelde magnetische

trommel die voorzien is

van krachtigere magneten. Bovendien

beschermt deze nieuwe machine van Steinert de brekers in een volgend

proces tegen vroegtijdige slijtage dankzij de verwijdering van het rvs. Verschillende

configuraties van de machine zijn mogelijk, afhankelijk van de toepassing

en het inputmateriaal, waardoor een optimale scheiding wordt gegarandeerd.

Typische toepassingen met betrekking het terugwinnen en scheiden van rvs zijn:

shredderresidu (zowel de zware als de lichte ‘fluff’ fractie), zware metalen uit flotatieprocessen,

aluminium fracties uit verkleinde thermische motoren, bodemasverwerking

en verkleinde plastics, vezels, granulaten … Lybover Recycling is de

exclusieve partner voor Steinert in België.

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46

Marlex is meer dan een klassiek advocatenkantoor. Wij zijn Legal Architects,

een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie. Ons team is multidisciplinair

samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar eigen expertise beschikt.

Het team ‘Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe materie van het

omgevingsrecht:

Dirk Martensstraat 23 – 8200 Brugge

Tel. 050/83 20 38 – Fax 050/83 20 36

advocatenkantoor@marlex.beBodem en materialen

Overheidsopdrachten & -contracten

Agrarisch recht & pacht

Handhaving

Onteigeningen

Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we

ook expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

51


u

BAUMA

8 TOT 14 APRIL

BEZOEK ONS OP

STAND FS.907/9

BETONBLOKMALLEN

STORTEN. STAPELEN. AANPASSEN.

TRANSPORT ACCESSOIRES:

HIJSJUK E 350,- | BETONBLOKKLEM E 1.850,-

BETONBLOKKANTELAAR E 3.850,-

BETONBLOK-

MALLEN

180 x 60 x 60

E 1.275,-

BARRIER

E 1.650,-

alle modellen en

TETRAPODS afmetingen zijn te zien

prijzen vanaf E 2.325,- op onze website

Hoofdkantoor Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com

WWW.BETONBLOCK.COM

BB adv 197x130 mm Bauma NL.indd 1 16-01-19 15:45


DE SLEUTEL NAAR VEILIGHEID

HEBBEN WE SAMEN IN DE HAND

Ook al voldoe je aan alle veiligheidseisen, wanneer is het veilig op de werkvloer? Een balenpers die voorzien is van een CE-markering, een

Verklaring van Overeenstemming (hierin staat aan welke richtlijnen en normen de machine moet voldoen) en die ook nog voldoet aan de

laatst gestelde eisen. Volgens MultiNET International is dit nog geen garantie voor een veilige werkplek voor werknemers want veiligheid

daar zijn we met zijn allen voor nodig. Daar komen verschillende aspecten bij kijken.

Tekst en beeld A. Vermetten

Elke situatie is anders, met iedere situatie denkt

MultiNET International mee over de veiligheid.

Bij veiligheid gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen.

Veilig gedrag is net zo belangrijk.

‘Elke site is anders, met iedere situatie denken

we mee over de veiligheid. We leveren veel

maatwerk uit onze eigen werkplaats’

Voor Bas Leemans, directeur van MultiNET, heeft

veiligheid dan ook hoogste prioriteit. Niet alleen

voor de UnoTech machines die ze bij MultiNET International

installeren maar ook voor de mensen

die er mee gaan werken. Al meer dan veertig jaar

voert MultiNET reparaties uit aan verschillende

soorten balenpersen, ook aan machines die niet

door MultiNET geïnstalleerd zijn. “Hierdoor hebben

we veel gezien, zeker op gebied van veiligheid.

Machines waarin nauwelijks toegankelijkheden of

uitwijkmogelijkheden zijn, onbetrouwbare opvoerbandbeveiligingen,

verkeerd geïnstalleerde opvoerbanden,

gedreven persbedieners die hun leven

riskeren om een storing op te lossen. Dat willen wij

niet op ons geweten hebben!”, aldus Leemans.

Maatwerk uit eigen werkplaats

In de samenwerking met UnoTech is MultiNET International

nauw betrokken bij de productie. Er wordt

constant geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling

van innovatieve technologieën. “Daarbij worden de

ervaringen van ons serviceteam en de mensen die

daadwerkelijk met de machine werken meegenomen.

Elke site is anders, met iedere situatie denken

we mee over de veiligheid. We leveren veel maatwerk

uit onze eigen werkplaats. Denk bijvoorbeeld aan inrijbeveiliging

opvoerband. Natuurlijk wordt er van de

werkgever ook verwacht dat hij verantwoordelijkheid

neemt maar wij zien het als taak om daarin te ondersteunen.

We hebben al zo veel gezien. Een werkgever

koopt niet wekelijks een balenpers.“

Veilig gedrag

Bij veiligheid op het werk gaat het natuurlijk niet

alleen om het werken met veilige en goedgekeurde

middelen maar veilig gedrag is net zo belangrijk.

“Wij vinden de informatieoverdracht over de Uno-

Tech machines aan de mensen die er mee gaan werken

daarom heel belangrijk. Heldere voorlichting die

blijft hangen is van cruciaal belang. Daar nemen we

dan ook de tijd voor wanneer onze machine geïnstalleerd

is. Iedereen is anders gebakken, je moet je visie

kunnen vertalen naar de verschillende profielen binnen

organisaties”, zegt Leemans. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 53

.eu


RECYCLAGEGEHALTE VOOR KUNSTSTOFFEN

Europa verplicht 30%

gerecycleerde materialen

in drankflessen

In december ging de kogel door de kerk. Europa heeft beslist om een verplichting rond de

aanwezigheid van gerecycleerd materiaal in drankflessen op te leggen. Voor 2025 gaat het al

om 25% in petflessen, vanaf 2030 moeten alle drankflessen zelfs 30% gerecycleerd materiaal

bevatten. Volgens FEAD is dit een belangrijke stap richting circulaire economie. RecyclePro had

een gesprek met policy officer Aurore Mourette.

Tekst Valérie Couplez Beeld Alberto Brian

De SUP directive (single use plastics), waarin

Europa een aantal maatregelen naar voren

schuift om het aantal kunststoffen voor eenmalig

gebruik terug te dringen, haalde de voorbije

maanden de nodige media-aandacht. Door afscheid

te nemen van plastic rietjes, oorstaafjes,

wegwerpbestek, ballonstokjes … zou de plastic

soep in de oceanen moeten afnemen en de vervuiling

op stranden stoppen. Wat minder in het

oog sprong was een bijkomende maatregel die

de producenten van kunststof drankflessen een

verplichting oplegt om gerecycleerd materiaal te

gebruiken. In december moest hierover gestemd

worden. Hoewel er de nodige onderhandelingen

aan voorafgegaan zijn, heeft Europa nu toch het

licht op groen gezet voor een verplicht aandeel

van gerecycleerd materiaal in drankflessen. “Dit

was een essentieel instrument om ook de inzamelingstarget

van 90% die Europa opgelegd

heeft voor 2029 te halen”, opent Aurore Mourette

van FEAD. “Hoe groter de vraag naar secundaire

grondstoffen, hoe meer er zal geïnvesteerd

worden in de inzameling, sortering en recyclage

van plastic flessen.”

Markt creëren in Europa voor

plastic afval

Dat men eerst het oog op petflessen richt met

een target van 25% gerecycleerde content tegen

2025 vindt Mourette een logische keuze.

“De inzameling staat al op punt en het materiaal

behoudt zijn foodgrade kwaliteit, waardoor

de voedselveiligheid sowieso niet onder druk

komt te staan.”

Toch verliep de discussie niet zonder slag of stoot

in het Europese parlement. De lidstaten zijn verdeeld

over dit onderwerp, omdat niet iedereen al

even ver staat met de selectieve inzameling en verwerking

van materialen. Mourette: “Net daarom is

het zo belangrijk dat de knoop nog in deze legislatuur

is doorgehakt. We konden ons geen verder

uitstel meer veroorloven als we werk willen maken

van een circulaire maatschappij. Toen China zijn

grenzen sloot voor ons afval was het een wake-up

call om hier in Europa een markt te gaan creëren.

Omdat Europa er nu zijn volle gewicht achter

zet om producenten te verplichten om voor gerecycleerd

materiaal te kiezen, zal er wel moeten

geïnvesteerd worden in recyclage- en sorteerfaciliteiten.

Het is het momentum bij uitstek om een

inhaalbeweging te maken. Maar het zal uiteraard

wel nog tijd kosten om het te realiseren.”

Werk maken van investeringen

Dat het nu niet louter om een doel gaat dat Europa

vooropstelt maar om een werkelijke verplichting

is volgens Mourette de perfecte stok achter

de deur om werk te maken van investeringen. “En

die zijn niet gering. Naar schatting is er zo een 10

miljard euro voor nodig om de nodige vervangen

door beoogde infrastructuur uit de grond te stampen

over heel Europa. Zonder dit sterke signaal

van het parlement zou gerecycleerd materiaal qua

kostprijs de duimen moeten blijven leggen tegen

virgin kunststoffen. Dit zal het economisch model

van de recyclage van pet en andere kunststoffen realiseerbaar

maken en daar profiteren we als maatschappij

met zijn allen van”, besluit Mourette. ❚

‘Naar schatting is

er zo een 10 miljard

euro voor nodig

om de nodige

infrastructuur uit de

grond te stampen

over heel Europa’

54 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


RECYCLAGEGEHALTE VOOR KUNSTSTOFFEN

Hoe groter de vraag naar secundaire

grondstoffen, hoe meer er zal geïnvesteerd

worden in de inzameling, sortering en

recyclage van plastic flessen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 55

.eu


RECYCLAGEGEHALTE VOOR KUNSTSTOFFEN

EERSTE HDPE FLES UIT 100% GERECYCLEERD MATERIAAL

Schoonmaakmiddelen staan voor velen synoniem met chemicaliën en dus met vervuiling. Werner & Mertz is vastberaden om dat beeld te

veranderen. Enerzijds door enkel grondstoffen uit vegetale oorsprong te verwerken in zijn producten en resoluut te gaan voor cradleto-cradle.

Anderzijds door in te zetten op verpakkingen uit 100% gerecycleerd materiaal. Het is er als eerste en voorlopig enige bedrijf in

geslaagd om een fles in HDPE te maken uit huishoudelijk plastic afval, afkomstig uit gele PMD zakken in Duitsland.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Werner & Mertz

Werner & Mertz heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot 1876. Toen

begon men bijenwas te gebruiken voor de productie van kaarsen. Later

volgden ook schoenpoets en boenwas en was de stap naar de productie

van schoonmaakmiddelen snel gebeurd. Vanaf de jaren 80 beslist Werner

& Mertz om een resoluut groene koers te gaan varen. Het wilde een ‘bionier’

worden in groene producten. General manager Eric Van Raemdonck: “Toen

een revolutionaire keuze voor een nichesegment die vandaag de juiste

blijkt. De totale omzet van de sector van schoonmaakmiddelen gaat achteruit,

maar onze markt groeit.” Dat betekende weg van grondstoffen van chemische

oorsprong en enkel nog gebruik maken van natuurlijke producten.

Op die manier is een afbreekbaarheid mogelijk die ver boven het wettelijke

kader uitkomt, zonder in te boeten aan schoonmaakefficiëntie. Het resulteert

in 2013 al in het felbegeerde cradle-to-cradle certificaat. Daarnaast

prijkt een EMAS certificaat (Environmental Management Audit System) op

het palmares dat niet alleen de huidige milieu-inspanningen beoordeelt,

maar telkens doelstellingen voor de komende drie jaar vooropstelt.

Fles uit 100% gerecycleerd HDPE

In 2015 besluit Werner & Mertz nog een stukje verder te gaan in zijn groene

ambities. “Dan hebben we het vizier gericht op onze verpakking. We willen

De groene aanpak van Werner & Mertz resulteerde al in 2013 in een cradle-to-cradle certificaat.

56 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


RECYCLAGEGEHALTE VOOR KUNSTSTOFFEN

‘Er is genoeg kunststof op de

markt om niet te moeten kiezen

voor petroleum. Dat is de

toekomst, daar gaan we voor’

Eric Van Raemdonck: “We zijn er als eerste en voorlopig enige in geslaagd om een

HDPE fles volledig te produceren uit gerecycleerd materiaal.”

tegen 2025 nog louter gebruikmaken van verpakkingen uit gerecycleerd

materiaal.” De eerste make-over gebeurde met de petflessen. “Dankzij het

statiegeldsysteem in Duitsland hadden we een goede bron van granulaten.

Daarnaast konden we putten uit B2B-afval. Stap voor stap kwamen

we dichter bij onze target van 100% gerecycleerd materiaal.” Ook flessen

uit andere materialen kregen een nieuwe oorsprong. “We zijn er als eerste

en voorlopig enige in geslaagd om een HDPE fles volledig te produceren

uit gerecycleerd materiaal. We hadden ook de primeur voor de eerste doorschijnende

PE-flessen uit post-consumer afval”, vertelt Van Raemdonck trots.

Voorlopig kan dit echter nog niet over het volledige gamma doorgetrokken

worden. “Het ontbreekt ons aan recyclaat om ook onze 5 l-verpakkingen

volledig in een groen jasje te steken. We zijn daarom een sterke voorstander

van statiegeldsystemen in heel Europa om voldoende grondstoffen ter

beschikking te krijgen.”

Transparantie waarborgen door betere sorteertechnieken

Een tweede technische uitdaging zit hem in de transparantie van het materiaal.

“De gebruiker moet weten over hoeveel product hij nog beschikt. Voor

HDPE-flessen is het echter geen evidentie om en voldoende transparantie

te hebben en een acceptabele kwaliteit te bereiken”, stipt Van Raemdonck

de moeilijkheden aan. “We hebben daarom sterk ingezet met onze partners

op de kwaliteit van de grondstof en van het sorteerproces. Zo kunnen we nu

de juiste granulaten eruit halen om de fles te blazen. Dat gebeurt overigens

op onze site, zodat er geen transport en dus CO 2

-emissies nodig zijn.” Ook

de rendabiliteit zou een uitdaging met zich mee kunnen brengen, maar

daar lijkt Werner & Mertz minder om bekommerd. “Onze CEO is een nazaat

van de stichter en bereidt momenteel zijn kinderen voor op een toekomst

in het bedrijf. Voor hem is de enige manier om die te garanderen een keuze

voor duurzaamheid. Er is genoeg kunststof op de markt om niet te moeten

kiezen voor petroleum. Dat is de toekomst, daar gaan we voor. En van de

lagere marges trekken we ons niks aan”, besluit Van Raemdonck. ❚

“Het ontbreekt ons aan recyclaat om ook onze 5 l-verpakkingen volledig

in een groen jasje te steken. We zijn daarom een sterke voorstander van

statiegeldsystemen in heel Europa.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu 57

.eu


RECYCLAGEGEHALTE VOOR KUNSTSTOFFEN

WATERPRODUCENT LEGT

DE LAT VAN GERECYCLEERD

MATERIAAL NU AL OP 100%

Europa besliste eind vorig jaar om 30% gerecycleerd materiaal te verplichten in nieuwe plastic flessen vanaf 2030. Dat lijkt misschien een harde

noot om kraken maar toch zijn er al bedrijven die vandaag ver boven deze lat uitkomen. Bar-le-Duc is er zo een. Het Nederlandse familiebedrijf

verpakt zijn water en gerelateerde producten sedert 2016 in flessen van 100% gerecycleerd plastic. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Bar-le-Duc

Virgin plastics profiteren van de

lage olieprijs, waardoor je als bedrijf

vandaag geen winst doet door voor

gerecycleerd materiaal te kiezen.

RecyclePR

58 RecyclePR

.eu

.eu


RECYCLAGEGEHALTE VOOR KUNSTSTOFFEN

“We willen laten zien dat het mogelijk is om gerecycleerde materialen te gebruiken en dat er geen excuses zijn om het niet te doen.”

Bar-le-Duc kent in België misschien nog weinig bekendheid

maar verovert in Nederland steeds meer

plaats op de winkelrekken voor zijn water en water

met smaakjes. “Dat we nog steeds een familiebedrijf

zijn, zet ons in een luxepositie om een eigen,

duurzame koers te varen”, vertelt Bram Pluijm,

projectmanager Duurzame Samenwerkingen bij

de waterproducent. “Met de verhoogde aandacht

voor het milieu, wilden we zelf ook ons steentje bijdragen.

De beste aanpak om onze eigen impact te

verlagen, leek ons het volledig stoppen met het gebruik

van virgin materialen voor onze flessen.” Nederland

verplicht overigens al een aandeel van 23

à 28% gerecycleerd materiaal. In 2016 ging Bar-le-

Duc op zoek naar een nieuwe partner om grondstof

voor gerecycleerde flessen te verzamelen. “In Nederland

bestaat er een systeem van statiegeld voor de

grote kunststof flessen. Dat maakt dat er meer dan

voldoende kwalitatief materiaal aanwezig is om

mee aan de slag te gaan. Het is eigenlijk zonde om

daar niet meer gebruik van te maken zodat het zijn

waarde kan behouden”, aldus Pluijm.

100% gerecycleerd materiaal

“Bar-le-Duc legde de lat meteen hoog en koos voor

100% gerecycleerd materiaal in zijn flessen. Momenteel

brengt dat weliswaar een meerkost met

zich mee, toch kiest de waterproducent resoluut

voor de ingeslagen weg. Pluijm: “Virgin plastics

profiteren ook van de lage olieprijs, waardoor je

als bedrijf vandaag geen winst doet door voor

gerecycleerd materiaal te kiezen. Daarom vinden

we het goed dat Europa een verplicht gehalte aan

gerecycleerde content vooropstelt. Het zal een

betere markt en een betere prijs creëren voor gerecycleerd

materiaal.” Pluijm hoopt dat er tegelijk

meer deuren zullen opengaan bij retailketens in

Nederland en België. “We zijn geen grote multinational

met budgetten om ons een plaatsje op

het winkelschap te kopen. Een duurzaam verhaal

volstaat niet om een kans te krijgen. Maar met de

verhoogde aandacht voor duurzaamheid en het

gebruik van gerecycleerde materialen hopen we

meer mogelijkheden te krijgen om in gesprek te

gaan en hen te overtuigen van de meerwaarde van

ons product en onze verpakking”, geeft Pluijm aan.

Volgende stappen

Intussen blijft Bar-le-Duc uitkijken naar manieren

om zijn flessen nog groener te maken. “De technologie

staat momenteel nog niet zo ver dat we ook

onze etiketten en onze flesdoppen uit volledig gerecycleerd

materiaal kunnen maken. Dat moeten

de volgende stappen zijn. Ons water is een 100%

natuurlijk product, ons gegeven door een bron

140 m onder de grond. Die willen we vrijwaren

voor de komende generaties door zelf het goede

voorbeeld te geven op vlak van duurzaamheid. We

willen laten zien dat het mogelijk is om gerecycleerde

materialen te gebruiken en dat er geen excuses

zijn om het niet te doen”, besluit Pluijm. ❚

‘Er is meer dan voldoende kwalitatief

materiaal aanwezig om mee aan de slag te

gaan. Het is eigenlijk zonde om daar niet

meer gebruik van te maken’

RecyclePR

RecyclePR

.eu 59

.eu


AUTOMATISCH SORTEREN

EN VERWERKEN VAN HARDE

KUNSTSTOFFEN

Toegevoegde waarde brengen. Het was de drijfveer voor SUEZ om ingezamelde harde kunststoffen niet zomaar meer naar andere verwerkers

te brengen maar om er zelf iets waardevols van te maken. Het sloeg de handen in elkaar met Kempenaars Recycling. Onder de naam SK Polymers

werken ze in Roosendaal sedert maart aan slimme oplossingen om harde kunststoffen geschikt te maken voor recyclage.

Tekst Valérie Couplez | Beeld SUEZ

De vraag van fabrikanten en kunststofverwerkers naar secundaire grondstoffen

voor nieuwe kunststoffen neemt sterk toe. In Europa ligt het cijfers op ruim

50 miljoen ton per jaar. Met de oprichting van de joint venture SK Polymers,

die harde kunststoffen zal verwerken, willen Kempenaars Recycling en SUEZ

hun ambitie om de circulaire economie vorm te geven verder waarmaken op

het terrein. “We speelden al sinds 2015 met het idee om meer waarde toe te

voegen aan de post-consumer harde kunststoffen die we inzamelden”, opent

John Geerts, Material Recource Manager Plastics bij SUEZ Recycling and Recovery

Netherlands. De keuze voor Kempenaars Recycling lag voor de hand. Het

bedrijf zamelt zelf ook kunststoffen in en deelt zijn ervaringen over het sorteren

ervan. De bundeling van het volume betekent een lagere kostprijs voor de verwerking.

De locatie van het bedrijfsterrein in Roosendaal biedt opportuniteiten

om het volume van SUEZ Nederland en België te koppelen. Elk zullen ze in

eerste instantie 5.000 ton aanleveren.

Eindproducten van hogere kwaliteit

SUEZ beschikte weliswaar al over een sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval

in Rotterdam, maar begeeft zich met SK Polymers grotendeels op

nieuw terrein. Toch wilde men de lat van meet af aan hoog leggen. Geerts:

“Post-consumer harde kunststoffen krijgen nu vooral een manuele verwerking.

Door in te zetten op een volautomatisch sorteringsproces wilden we de kwaliteit

van de huidige stromen ruimschoots overtreffen. Door een betere scheiding,

kan je met de granulaten immers eindproducten van hogere kwaliteit

gaan maken.” Samen met Bollegraaf Recycling Solutions ging SUEZ aan de

slag om een installatie te ontwerpen om polyethyleen, polypropyleen, PVC …

volledig machinaal te verwerken. Of toch bijna. “Een aantal zaken moeten we

nog steeds handmatig voorsorteren om de rest van het proces niet te verstoren.

Plexiglas bijvoorbeeld of vuile jerrycans. Maar de verdere verwerking kan volledig

machinaal verlopen, zodat de kwaliteit gegarandeerd is. Analyserapporten

van de afgewerkte granulaten bevestigen dat.”

Ongekend hoge zuiverheid

In de installatie wordt een amalgaam van technieken toegepast. Een shredder

zorgt voor een verkleining van het materiaal. NIR-scheiders (near infrared)

laten hun licht schijnen op de kunststoffen om te bepalen welk materiaal het

betreft. Met een luchtpuls worden ze vervolgens naar de juiste sorteerbunker

geblazen. Op die manier kan SK Polymers zes verschillende kunststofstromen

afleveren in granulaten van 1 tot 6 cm. “Met een zuiverheid die ongekend hoog

is in de recyclagewereld”, geeft Geerts het geheim van de smid aan. “Tijdens de

ontwerpfase van de installatie werd de lat op 95% gelegd. In de praktijk halen

we voor polyethyleen en polypropyleen zelfs cijfers van 97 à 98%. En daar zijn

we best fier op.” Momenteel draait de installatie acht maanden volcontinu. In

de winter loopt de aanvoer vanuit containerparken wat terug. “Het voordeel

aan post-consumer plastics is de homogene kwaliteit. Dat is essentieel voor de

kwaliteit die we nastreven. Industrieel afval zou exotische kunststoffen kunnen

bevatten die de kwaliteit van onze monostromen zouden degraderen. De capaciteit

ligt daarom voorlopig op 20.000 à 25.000 ton per jaar. Onze prioriteit

ligt bij de kwaliteit”, besluit Geerts. ❚

RecyclePR .eu

60

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu


‘Tijdens de ontwerpfase van de installatie

werd de lat op 95% gelegd. In de praktijk

halen we voor polyethyleen en polypropyleen

zelfs cijfers van 97 à 98%’

RecyclePR

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

61

.eu


Smet Rental

www.smetrental.com - info@smetrental.com

Verhuur van recyclingmachines en brekers

voor korte of lange termijn:

Zeven

Brekers

Windshifters en scheiders

Magneten

Transportbanden

Sorteercabines

Bekijk nu ons groot gamma via onze website !

Smet Verhuur

Havinkbeekstraat 24, IZ Aven Ackers

9130 Verrebroek

www.smetrental.com - info@smetrental.com

+32 3 773 54 69

Wij werven aan :

CHAUFFEURS CE (uitzonderlijk transport)

MECHANIEKERS

Aarzel niet om contact op te nemen


Ondergrondse containers

Afvalcontainers

Engels werkt samen met inzamelaars in

heel Europa aan de cradle-to-cradle

filosofie. Al meer dan drie decennia lang

is Engels betrokken bij projecten in de

afvallogistiek. Met deze ervaring is een zeer

compleet assortiment van afvalbakken,

afvalkorven, milieuboxen, palletboxen,

afvalcontainers, bovengrondse-, semiondergrondse-

en ondergrondse (pers)

containers samengesteld.

Interesse? Neem contact met ons op!

Accu palletboxen

Afvalinzamelstations

Engels Logistics NV

IZ Ravenshout 8212

Schemkensstraat 15

3583 Beringen

Tel.: (0)11 81 50 50

E-mail: post@engels.eu

Www: engelslogistics.be

Naamloos-1 1 30-10-18 08:39

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen

Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen

Autopersen | Shredders | Rotorscharen

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492 59 19 00


EEN CIRCULAIR LEVEN

VOOR VLIEGTUIGEN

RecyclePR

64 RecyclePR

.eu

.eu

Koen Staut (links) en Toon Wassenberg, drijvende

krachten achter Aerocircular: “Als 70 à 80% van de

vliegtuigen in de circulariteit terechtkomen, dan is onze

missie helemaal geslaagd.” (Beeld: Kris Van Exel)


De Belgische thuisbasis van Aerocircular wordt Oostende, maar er is ook een

site in Amerika en in Oman. (Beeld: Paul Soons)

De motoren worden er in ‘serviceable condition uitgehaald’,

waardoor ze weer dienst kunnen doen als vliegtuigmotoren.

Vliegtuigen op het einde van hun economische leven belanden nu vaak in boneyards. Uitgebreide

gebieden in de woestijn waar ze roest staan te verzamelen, nadat enkel de meest kostbare

materialen zoals de motor eruit gehaald zijn. Nochtans bevatten ze nog tal van andere

materialen die een nuttige herbestemming kunnen krijgen. Dat is meteen de bestaansreden

van Aerocircular. Het zoekt voor eigenaars van Boeings 737 en Airbus A320 nieuwe bestemmingen

voor de materialen om ze zo hoog mogelijk weer in te zetten en de economische en

ecologische waarde te verhogen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Aerocircular

Eind januari 2019 vloog het team van Aerocircular

naar Duitsland om hun eerste vliegtuig te ontmantelen.

Er schuilt ongeveer vier jaar van denkoefeningen

maken, investeerders zoeken en onderzoek uitvoeren

achter die eerste taak. “Alles is begonnen vanuit een

gezonde interesse voor vliegtuigen en de vaststelling

dat het zonde is om al die waardevolle materialen

verloren te laten gaan in de woestijn en ze kilometers

verderop weer opnieuw te ontginnen”, opent CEO

Koen Staut. “We wilden kunnen verdergaan dan er

enkel de beste kersen uithalen en de rest te laten

verkommeren. Van meet af aan hebben we gezocht

naar manieren om meer materialen terug te winnen

en voor de vliegtuigeigenaar tegelijk een waarde te

creëren die vele malen hoger ligt dan de schrootwaarde.”

Het koppelen van een economisch terugverdienmodel

aan dit groene verhaal was in 2015, toen het

idee voor het eerst begon te rijpen, cruciaal. “Toen

was duurzaamheid wel mooi meegenomen, maar

ging het om de harde cijfers. Vandaag is de tijdsgeest

aan het veranderen, is het wel een doorslaggevende

factor in onderhandelingen en willen bedrijven betalen

voor een circulair imago”, kijkt Staut terug.

Zo hoogwaardig mogelijk terug

in de keten

De manier van werken van Aerocircular bestaat uit

een opdeling in drie stromen. Staut: “De eerste is de

meest evidente piste, die ook het meeste geld oplevert.

De materialen worden gebruikt zoals ze ontworpen

zijn en voor het doel waarvoor ze bestemd

zijn. Het mooiste voorbeeld daarvan is de motor.

We halen hem eruit in ‘serviceable condition’. Dit

certificaat bewijst dat de motor nog perfect functioneerde

en functioneert, waardoor hij weer dienst kan

doen als vliegtuigmotor.” Voor die certificatie werkt

Aerocircular samen met Lufthansa Technics Brussels.

Bij de tweede stroom behouden de materialen wel

hun oorspronkelijke vorm maar krijgen ze een ander

bestemming. “Denk aan een cockpit. Samen met

gereedschapsspecialist Hilti zijn we aan de slag gegaan

om een specifieke portaalzaag (8 m x 8 m) te

ontwikkelen die garant staat voor 1 cm nauwkeurige

zaagsneden, zonder rafelingen of schilfers. Daarmee

kunnen we de cockpit van de romp halen en onder

brengen bij bouwers van vliegsimulatoren. De afname

is nu al verzekerd voor de komende vier jaar”,

vertelt Staut trots. Ten derde zijn er de restmaterialen.

“Daar zoeken we permanent naar interessante

bestemmingen als (secundaire) grondstof, in samenwerking

met de Belgische universiteiten, hogescholen

en Europese onderzoeksinstellingen.”

De cirkel is rond

Aerocircular concentreert zich in eerste instantie op

de romp en het interieur. Uit de romp wil men het

aluminium zo hoogwaardig mogelijk recupereren.

Dat zou normalerwijs beginnen met het verwijderen

van de rivetten, een proces dat we momenteel

bestuderen samen met de KULeuven. “Het kan toch

niet dat de aluminium legeringen alleen maar een

frisdrankblikje zouden kunnen worden. Daarvoor is

het van te goede kwaliteit. Veel van onze tijd voor

opstart ging naar het testen van de samenstellingen

van de legeringen om een interessante nieuwe herbestemming

te vinden. Een deel ervan zal nu weer de

grondstof kunnen worden waaruit vliegtuigonderdelen

gebouwd worden. De cirkel kan niet mooier rond

worden”, vertelt Staut met een knipoog. Omdat Aerocircular

louter een dienstverlener wil zijn, heeft het

rond zich een ecosysteem van partners en bedrijven

verzameld die meer waarde creëren met de materialen.

In België is dat op de luchthaven van Oostende.

Maar Aerocircular zal op elk continent aanwezig zijn.

“In 2017 hebben we een plekje gevonden op de

Mesa Gateway Airport nabij Phoenix (Arizona). De

aanwezigheid van technische universiteiten die fel

bezig zijn met innovatieve technieken, maakte het de

beste keuze. In Azië kozen we voor Oman, vanwaar

we ook de Indische en Chinese markt kunnen bedienen.

Hadden we voor het typische Vlaamse start-up

patroon gekozen om eerst hier te testen en dan uit

te rollen, dan waren we te laat geweest”, weet Staut.

Innovatief verwijderen en

duurzaam bestemmen

Aerocircular wil in eerste instantie per site ongeveer

25 vliegtuigen per jaar ontmantelen. “Een realistisch

doel. Dat betreft nog geen 3% van de markt. We

zullen dat team met een operationeel team van 35

medewerkers per site.” Daarnaast is er tewerkstelling

in R&D. “Bij ons heet dat het Industrial Circularity

Lab. We wilden het bewust zo breed mogelijk houden.

Vandaag verwerken we vliegtuigen maar morgen

kunnen we evengoed als Terracircular of Aquacircular

ons richten op treinen en schepen. We willen

blijven innovatieve manieren voor verwijdering en

duurzame bestemmingen vinden voor materialen.”

Staut en Aerocircular mogen zich met hun disruptief

model in een conservatieve wereld pioniers noemen.

Ook op vlak van wetgeving botsten ze vaak tegen

nieuwe grenzen aan. Staut: “Sommige regels strookten

niet met onze nieuwe insteek. Gelukkig konden

we bij onder andere OVAM rekenen op zeer constructieve

gesprekspartners die hielpen om tot een

sluitende wetgeving te komen. Die ruggensteun is

belangrijk om uit de startblokken te komen. Nu is het

aan ons om het verschil te maken. Als 70 à 80% van

de vliegtuigen in de circulariteit terechtkomen, dan is

onze missie helemaal geslaagd.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 65

.eu


EEN GOED SLOOPOPVOLGINGSPLAN

LAAT NIETS AAN HET TOEVAL OVER

Met het uitvoeren van sloop- en afbraakwerken komt de plicht om te zorgen voor een verantwoorde scheiding, afvoer en recyclage van de

sloopmaterialen. Daarvoor heeft de uitvoerende partij een sloopopvolgingsplan nodig dat conform is verklaard. Dit plan bevat een inventarisatie

van alle afvalstoffen die vrij zullen komen bij de sloop, waarbij wordt aangegeven welke stoffen voor hergebruik geschikt zijn, welke

gerecycleerd kunnen worden en welke stoffen risico’s met zich meebrengen.

Tekst Jan Mol | Beeld Profex / United Experts

Een tweede inspectie concentreert zich op storende en schadelijke stoffen.

Om een gedegen sloopopvolgingsplan te schrijven,

inclusief een controleverslag, dient een door Tracimat

erkende deskundige te worden ingeschakeld.

Met een conform verklaard sloopopvolgingsplan in

de hand, is men verzekerd van een kostenefficiënte

aanpak van het sloop- of afbraakwerk, doordat er

betrouwbaar en uitvoerbaar gewerkt kan worden,

met de zekerheid dat het puin als laag milieurisicoprofiel

(LMRP) kan worden aangeboden bij de breker,

hetgeen kostenbesparend werkt. We spreken

met Seppe van der Stoelen. Samen met Keaty Maes

volgt hij de sloopopvolging en asbestsanering op

bij Profex, een merk van United Experts.

Alles vooraan in de keten goed

regelen scheelt kosten aan het eind

“Wij begeleiden vanuit Profex een sloop- of afbraakwerk

van A tot Z”, opent Van der Stoelen

het gesprek. Hij neemt ons mee doorheen het

proces: “We beginnen met het vooraf verzamelen

van zoveel mogelijk informatie. We pakken

de originele plannen erbij, deze zijn echter vaak

niet goed bijgehouden. Het is echter een eerste

houvast. Dan volgt er een oriënterend bezoek

aan het te slopen object. Dit kan soms spannend

uitpakken, doordat je voor dichte deuren staat of

illegale bewoning tegenkomt. We brengen alle

kamers in beeld, inclusief aanwezig vast meubilair,

denk aan inbouwkasten en keukens. Daarna

brengen we de buitenzijde in kaart. Van dak,

muur tot en met de vensters.” Profex inventariseert

alle materialen die men tegenkomt: “Daarbij

noteren wij de materialen die potentiële risico’s

met zich meebrengen, zoals asbest, PAK’s en

PCB houdende zaken. Zo mag een schouw niet

in gerecycleerd granulaat terechtkomen, wegens

de aanwezigheid van PAK’s. Tevens noteren wij

welke stoorstoffen aanwezig zijn, waarbij men

moet denken aan glas en PVC.”

Vergrootglas erop

Profex werkt nauw volgens de Tracimat richtlijnen.

Een tweede inspectie concentreert zich op storende

en schadelijke stoffen. “We zetten het vergrootglas

erop, slaan de hamer in zaken en leggen

alles zo goed mogelijk bloot. Met de gegevens die

dat oplevert kunnen we alles samenvoegen in een

eerste, definitieve meetstaat. Daarin wordt ook

geregistreerd om welke hoeveelheden het gaat en

wat de locatie van de materialen is. Wat is zeker

schadelijk, wat is potentieel gevaarlijk, we krijgen

een totaal en gedetailleerd overzicht.” Het moge

duidelijk zijn dat grondig te werk gaan vooraan

in de keten, calamiteiten zal voorkomen op het

einde. “We stellen dan het sloopoverzichtplan op,

volgens de ladder van Lansink. Deze prioriteitenlijn

vertelt de uitvoerder exact waar te beginnen

en welke route te volgen”, aldus Van der Stoelen.

‘Met een conform verklaard

sloopopvolgingsplan in de hand, is men

verzekerd van een kostenefficiënte aanpak

van het sloop- of afbraakwerk’

66 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Tal van andere diensten

Profex is naast Tracimat deskundige die

sloopopvolgingsplannen en asbestinventarissen

opmaakt, ook aanbieder van tal van

andere diensten naar de afvalverwerkers

en recyclagebedrijven. Het bedrijf geeft

zowel advies als begeleiding in de domeinen

bouw, milieu, energie en bodem. Zo

begeleidt Profex zowel de breker als de

aannemer bij de instap in het sloopbeheersysteem

van Tracimat. Ook de overgangsmaatregelen

worden nauw opgevolgd

en de evolutie van het sloopbeheer in de

sector om zo het best mogelijke advies te

geven naar de klanten.

De golfplaten doen de aanwezigheid van asbest vermoeden.

De buitenzijde wordt in kaart gebracht, van dak, muur tot en met de vensters.

Met het sloopoverzichtsplan komt het overzicht van welke materialen geschikt zijn voor hergebruik en recyclage.

De eigenaar kan zelf veel doen

om kosten te besparen

“Met het sloopoverzichtsplan komt het overzicht

van welke materialen geschikt zijn voor hergebruik

en recyclage. We geven aan hoeveel ton

metaal, hout, glas er vrij gaan komen. Daarna

volgen de inerte materialen. De eigenaar kan zelf

zorgen voor ontruiming van het object, zodat er

een propere werkomgeving ontstaat, die niet eerst

gekuist hoeft te worden.” De ontmanteling kent

drie fasen: “Allereerst dienen de asbesthoudende

stoffen verwijderd te worden. Daarna zijn de schadelijke

stoffen aan de beurt. Vervolgens worden

de storende stoffen verwijderd. Dan kan de daadwerkelijke

sloop beginnen.”

Gipswanden buitenbeentje

Een buitenbeentje vormen bouwstoffen als Ytong

en gipswanden. Deze worden weliswaar niet gerekend

tot de schadelijke stoffen, maar zij mogen

niet meegaan met het inert materiaal. Van der

Stoelen legt uit: “Deze stoffen kunnen niet tot

granulaat verwerkt worden en gaan naar speciale

recyclage centra. Hoe selectiever de inerte materialen

gesloopt worden, des te beter is de prijs die men

betaalt aan de breekcentrale”, legt Van der Stoelen

uit. “Van zodra de aannemer klaar is met de

verwijdering van de schadelijke stoffen, contacteert

hij ons voor een controleronde. Wij controleren ter

plekke en zien de bewijsvoering in. Onze bevindingen

nemen we op in het controleverslag.” Door

vanaf het begin het sloopopvolgingsplan digitaal

bij Tracimat in te dienen -men kan er dertig dagen

naar kijken- kan Tracimat een goedkeuring of een

afkeuring doen. “Bij goedkeuring kunnen de eerste

stappen voor afvoer gezet worden, met de zekerheid

dat er correct gewerkt wordt en men een laag

risicoprofiel kent. Wie niet zo werkt, heeft automatisch

een hoog risicoprofiel met alle kostbare gevolgen

van dien”, zegt Van der Stoelen tot besluit. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 67

.eu


DOSSIERZEVEN & BREKEN

De markt is aan het veranderen, sloopprojecten worden kleiner en meer binnenstedelijker. Bovendien worden de milieueisen steeds strenger.

Niet dat we geen grote brekers en zeven nodig zullen hebben, integendeel, maar de race om de grootste, die lijkt over z’n hoogtepunt heen.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld Van Der Spek, GM Recycling, Pieter de Mos

De afgelopen jaren zagen we de brekers en zeven steeds groter en vooral

ook krachtiger worden. Want in die schaalvergroting dachten we een hoger

rendement te kunnen vinden. Voor bedrijven die zich helemaal toeleggen op

het verwerken van bouw- en sloopafval is dat nog steeds zo. Tegelijkertijd zien

we een trend richting compact, gemakkelijk te vervoeren en vooral: het kunnen

verwerken van kleine charges zonder al te veel stof en lawaai. Kortom, bij

afbraakwerken waar ter plekke een stuk recyclage wenselijk en/of zinvol is,

groeit de behoefte aan kleinere brekers en zeefmachines.

Minder stof en lawaai

Transporteren van grote hoeveelheden bouw- en sloopafval wordt steeds minder

op prijs gesteld door de lagere overheden. Tegelijkertijd willen die zich graag

profileren met circulaire initiatieven, maar wel op een manier die bewoners niet

tegen de haren in strijkt. En dat gebeurt snel wanneer in binnensteden allerlei

machines aan het werk zijn. Dus moet meer dan voorheen worden ingezet op

stof- en lawaaibeperking, ook als dat betekent dat we met andere types machines

(compacter en stiller) moet werken en er meer hulpmiddelen nodig zijn.

68 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIERZEVEN & BREKEN

Slopen in de stad vergt een doordachte veiligheidsaanpak met stof- en lawaaibeperking.

Codewoord Vlarem

Al vanaf begin 2017 zijn aannemers verplicht hun stofemissie te beperken

bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken. Het codewoord is Vlarem.

Volgens de nieuwe Vlaamse milieuwetgeving moet de hoeveelheid fijnstof

sterk worden verminderd. Dat lijkt inmiddels goed te gaan lukken, maar

blijft ook bij de inzet van compacte brekers altijd een punt van aandacht.

Sproeien is vaak nodig, maar het wordt wel eens vergeten. Ook het nathouden

van de werkplek en toegangswegen kan de hoeveelheid opwervelend

(fijn)stof sterk beperken.

Secundaire bouwstof

Circulariteit is de modegril al ver voorbij. Meer dan voorheen zal bij elk

sloopproject naar daadwerkelijk hergebruik wordt gekeken. Bij de verwerkers

van al dat bouw- en sloopafval – het gaat om zo’n 20% van de totale

afvalstroom! – gaat die verschuiving ook steeds meer zichtbaar worden. Brekers

met een supergrote capaciteit zijn zonder twijfel handig, maar brekers

met flexibiliteit en een grote sturing in de kwaliteit van het te hergebruiken

eindproduct zullen nog beter scoren.

New Horizon doet aan urban mining: zoveel mogelijk direct hergebruiken

van bouwdelen en bouwmaterialen door selectief te slopen.

Betongranulaten

Om het hergebruik van betongranulaat te bevorderen is aanpassing nodig

van de betreffende normering. Bij het Wetenschappelijk en Technisch Centrum

voor het Bouwbedrijf (WTCB) lezen we daarover, dat in de nieuwe normering

type A+ in ongewapend beton in de meeste toepassingen kan worden

aangewend. In gewapend beton ligt dat iets anders. Daarin zullen ze tot in

omgevingsklasse EE3 (dat is: blootgesteld aan vorst en regen, maar niet aan

dooizouten) kunnen worden ingezet. De nieuwe norm moet het tevens mogelijk

maken ‘om gerecycleerde granulaten in andere omgevings- of druksterkteklassen

aan te wenden, om hogere vervangingspercentages toe te passen

of om deze granulaten toe te voegen aan voorgespannen beton, mits de gebruiksgeschiktheid

voor deze specifieke toepassingen aangetoond wordt.’ ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 69

.eu


aanvraag omgevingsvergunning

sloopopvolgingsplan

asbestinventaris

technisch verslag grondverzet

Profex beantwoordt al uw vragen rond

wetgeving en vergunning.

OMGEVING | BODEM | ENERGIE

www.profex.be | info@profex.be | 0800 59 002

BruggenB ouwers

tussen omgeving en

ondernemerschap

www.m-tech.be

RECYCLING

RECYCLING

Totaaloplossingen voor recycling

Onze expertise

– Milieu, natuur en ruimtelijke ordening

– Technisch en juridisch omgevingsadvies

– Milieucoördinatie

– Milieueffectrapportage

– Veiligheidsrapportage

Vestigingen

Hasselt - Brussel - Gent - Namen

Roermond - Dordrecht

Engineering

Machines

Totaaloplossingen

Service

www.bulkid.be · +32 56 71 53 85 · info@bulkid.be

m-tech_BE_2018_adv95x130_louwersgroep_vs01.indd 1 10/01/18 13:43

LYB-001144 ad Recycle Pro nr 3_v1.indd 1 4/07/18 10:56


DOSSIERZEVEN & BREKEN

PRIJSWINNAAR BINNENGEHAALD

Het jaar 2018 kon niet mooier worden dan in augustus. Toen haalde Van der Spek Ternat NV met Rubble Master een echte prijswinnaar in huis

haalde. Voortaan moeten we voor machines van het bekroonde Oostenrijkse merk toch echt naar Ternat.

Tekst Pieter de Mos | Beeld Van der Spek Ternat – Rubble Master

In juli 2018 werd de Oostenrijkse producent van brekers, zeven en mobiele

transportbanden bekroond met een belangrijke exportprijs. In de categorie

‘handel’ werd door de Oostenrijkse Federale Economische Kamer en het

Bondsministerie van Digitalisering en Economische Zaken een gouden medaille

overhandigd aan Rubble Master HMH GmbH. Terecht, want het in Linz

gevestigde bedrijf maakt al vanaf 1991 breekinstallaties voor steen en puin,

vulde die in de afgelopen jaren aan met eveneens kwalitatief hoogstaande

zeefinstallaties en mobiele transportbanden en verkoopt die inmiddels wereldwijd.

De machines van RM zijn te vinden in meer dan honderd landen.

België hoort daar uiteraard ook bij en het is de bekende firma Van der Spek

Ternat die sedert augustus vorig jaar de nieuwe invoerder is.

ton zware RM 120GO! is dat opgelopen tot een indrukwekkende 350 ton per

uur. Dat uitroepteken staat er niet zomaar achter! Toch moeten we de RM 60

niet meteen terzijde schuiven. Want er komt steeds meer vraag naar compacte

machines die kleinere hoeveelheden kunnen verwerken en bij voorkeur zeer

mobiel zijn. Met zijn 12 ton eigen gewicht is de RM 60 als haaklifter snel over

de weg te vervoeren en nagenoeg overal te plaatsen. Hij wordt niet voor niets

aangeduid als de slimme probleemoplosser. ❚

Mooie aanvulling

RM is een een mooie aanvulling op het reeds uitgebreid portfolio in recyclage,

met merken als Genesis (scharen), Lindner en Peterson (brekers voor

hout en kunststof, Backers (sterrenzeven) en zeker niet te vergeten Telestack,

met z’n hoogstaande lijn mobiele transportbanden en Terex-Fuchs met de

bekende overslagmachines.

Krachtig maar ook compact

Het programma brekers van RM is in de loop van de jaren verder uitgebreid

en dan met name richting groter. Want kun je met de kleinste breker, de RM

60, nog maximaal 80 ton per uur verwerken, bij de supergrote en zelf ruim 35

De compacte RM60 is met zijn 12 ton en haakarmsysteem de ideale maat

voor op locatie verwerken van kleine charges stenen, asfalt enzovoort.

De 30 tons RM100GO! kan tot 250 ton per uur verwerken en is één van de grootste brekers van Rubble Master.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 71

.eu


DOSSIERZEVEN & BREKEN

‘We constateerden een

productieverhoging

van zo’n 40%, alleen

maar door de betere

instelmogelijkheden

van de drie assen’

Nieuw en bijzonder aan de Gipokombi RC 130 FDR DA is,

dat elk dek van de nazeef afzonderlijk wordt gereinigd.

Met zijn 96 ton werkklaar eigen gewicht is de Gipokombi

RC 130 FDR DA een van de zwaarste brekers in zijn categorie.

RecyclePR

72

RecyclePR

.eu

RecyclePR

.eu

.eu

Een productieverhoging van zo’n 40% door de inzet van één

enkele machine, dat hoor je niet vaak. Bij GM Recycling is dat

gelukt met de Powerscreen Warrior 2100. De zeefbox met zijn

drie verstelbare assen maakt dat mogelijk. Andere bijzonderheid

is de Gipokombi RC 130 FDR, want die kan werken met

een driedeks nazeef met afzonderlijke reiniging.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld GM Recycling - Powerscreen

Freddy Gillis van GM Recycling kan er honderduit en vol passie

over praten als er weer zo’n fraaie machine klaar staat om te

worden overgedragen aan de klant. In dit geval gaat het om een

Powerscreen Warrior 2100 die is voorzien van een drietal qua

hoek verstelbare excenterassen. Dat maakt het mogelijk om bij

het instellen van de hoek en de amplitude een optimum te vinden

voor het te zeven materiaal. Doordat de hoek nu hydraulisch

beter is in te stellen rollen de te zeven materialen niet meer meteen

omlaag, zoals gebruikelijk, maar gaan ze enigszins omhoog.

Doordat ze langer op de zeef blijven is de reinigingsgraad veel

hoger. De verschillende fracties worden beter van elkaar gescheiden

en ook het verwijderen van aanhechtend materiaal verbetert,

zodat het eindresultaat aanzienlijk schoner is. Met name

voor granulaten die in beton moeten worden verwerkt is dat van

groot belang.

Net wat agressiever

Door de verstelbaarheid van de assen is, in plaats van een gebruikelijke

amplitude van 10 à 12 mm, nu een amplitude tot circa

20 mm te bereiken. Dat betekent nogal wat in performance. Gillis

noemt de zeefbox met reden “daardoor net wat agressiever”. Om

te zien wat het verschil is, zette hij een Warrior 1800 naast de

Warrior 2100. Ze hebben beide eenzelfde zeefoppervlak en vergelijkbare

maasopening (beide met een onderdek van 6 mm), dus ze

zijn in productiviteit goed met elkaar te vergelijken. Ook werd dezelfde

wiellader gebruikt om de machines te vullen. Het resultaat

van deze praktijktest was ook voor Gillis boven verwachting: “We

constateerden een productieverhoging van zo’n 40%, alleen maar

door de betere instelmogelijkheden van de drie assen.”

Lagere investering

De dubbeldeks zeefbox van de Powerscreen Warrior 2100 meet

4,88 bij 1,5 m. Door de betere instelmogelijkheid kan ook bij

grote hoeveelheden materieel nog heel efficiënt worden gezeefd,

tot wel 700 ton per uur. Gillis ziet grote voordelen in die productieverhoging:

“Voor een vergelijkbare productie zou je normaliter

een veel grotere machine nodig hebben, zeg een 40-44 tonner

waar de Warrior 2100 net de 35 ton aantikt. Bij het transport

maakt dat een fors verschil en ook de investering is een stuk

lager. Dat spreekt kopers wel aan natuurlijk. Bovendien ben je

op deze manier veel flexibeler bezig.”

Gipo percussiebreker

Een andere interessante breker is volgens Gillis de Gipokombi

RC 130 FDR DA en de Gipo-Giga 131 FDR DA met zijn vaste of

onafhankelijke dubbeldeks voorzeef van 3,5 m en een twee- of

driedeks nazeef van 1,8 bij 5,5 m. Bijzonder is dat elk dek afzonderlijk

wordt gereinigd; op het dek zelf met aparte blowerswindzifters,

voor de overkorrel is een aparte blower gemonteerd

van 35 kW. Door de combinatie van een direct drive met een

verzwaarde rotor van 8,8 ton zonder hamers heeft deze Gipo

een grote breekcapaciteit en extreem laag verbruik. Doordat er

meer volumetons per uur doorgaan moet men werken met een

topmagneet om alle gebroken materiaal voldoende ontijzerd te

krijgen. De Gipo-Giga RC 131 FDR DA trok in 2017 veel bekijks

tijdens de Matexpo en sindsdien zijn er de nodige van verkocht,

uiteraard met de service en nazorg die klanten van GM Recycling

verwachten. Want die geven toch vaak de doorslag. ❚

Door de verstelbare assen

produceert de Powerscreen

Warrior 2100 evenveel of

zelfs meer goed gescheiden

fracties dan een aanzienlijk

grotere scalpeerzeef.


DOSSIERZEVEN & BREKEN

DE PRODUCTIE

FLINK OPVOEREN

RecyclePR

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

73

.eu


DOSSIERZEVEN & BREKEN

DE GO TO LEVERANCIER

VOOR MINI- EN MIDI-ZEVEN

Waar de afgelopen jaren de zeven en brekers steeds groter, zwaarder en krachtiger werden, kiest SMO er bij de

Flexiever zeven juist voor om te groeien in het mini- en midi-segment. Zo vertelt ons Michael De Craene van de

bekende machinebouwer uit Eeklo. Hij legt graag uit hoe dat zit.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld SMO

De klant kan hier zelf met

de machines draaien om te

ontdekken, welke het beste aan

zijn eisen voldoet.

74 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIERZEVEN & BREKEN

Voor SMO was 2018 een goed jaar, waarin het Flexiever gamma maar liefst

werd verdubbeld. Het omvat nu vijftien machines, van de kleinste stationaire

eendeks schudzeef MS10, tot de samen met twee transportbanden op een

containerchassis gemonteerde mobiele Skid driefracties zeefmachine. De

Craene zegt daarover: “De uitbreiding van ons gamma was vooral gericht

naar de meer budgetvriendelijkere modellen, machines onder de 20.000 euro

en we praten dan al gauw over ongeveer negen stuks.” Maar er is meer aan

de hand: “Groter blijkt in deze tijd niet altijd meer de beste keuze, niet bij

het transport, maar zeker ook niet bij de kleinere ladingen die we voortaan

zullen gaan verwerken. De eisen worden immers steeds strenger.” De Craene

doelt daarmee onder andere op de groeiende markt rond asbestverwijdering

en bodemonderzoek en hij kijkt ook vooruit naar de almaar verder uitdijende

verhuurmarkt.

De go to voor mini en midi

De veranderingen in de markt doen SMO beseffen, dat het belangrijk is om

het gamma nog verder uit te breiden en, we laten het De Craene zelf zeggen:

“Zo een breed mogelijke range van machines te hebben in de markt van

de mini en midi zeefmachines.” Dit jaar gaan we daar natuurlijk meer over

horen, met als hoogtepunt de deelname aan de Matexpo in september. “We

hebben een stand van 600 m² in Kortrijk en daar willen we echt naar voor

komen als de go to leverancier voor de mini en midi zeefmachines.”

Een kijkje op het nieuwe demoterrein van SMO in Eeklo.

Er staan diverse machines klaar om getest te worden.

‘Groter blijkt in deze tijd niet altijd meer de beste keuze, niet

bij het transport, maar zeker ook niet bij de kleinere ladingen

die we voortaan zullen gaan verwerken’

Maatwerk en demoterrein

Vorig jaar is bij de fabriek in Eeklo een eigen demoterrein in gebruik genomen,

waar demonstraties worden gegeven met een tiental machines en

een tweetal kranen (een 3,5 ton rupskraan en 15 ton bandenkraan). Door

klanten rechtstreeks uit te nodigen kunnen ze op dit demoterrein zelf direct

verschillende machines testen. Er is basismateriaal aanwezig: grond, stenen,

compost, maar klanten mogen desgewenst ook hun eigen materialen meenemen.

Dan kunnen ze ter plekke zien of de opbrengst en productkwaliteit is

wat ze in hun dagelijkse praktijk nodig hebben. Maar SMO doet met plezier

nog een stap verder.

Kleine charges van specifieke materialen verwerken, daar zit toekomst in.

Op maat gemaakt

‘Machinebouw op maat’ is een trefzekere ondertitel bij SMO, de producent

van de uitgebreide range Flexiever zeven. Klanten kunnen in Eeklo hun wensen

en ideeën op tafel leggen en zo een optimaal op de dagelijkse werken

afgestemd eindproduct in handen krijgen. Machinebouw op maat is namelijk

de corebusiness van de fabriek in Eeklo. De Craene legt uit: “Wanneer een

klant na een demonstratie eigen wensen heeft, kunnen we direct aan de slag.

Wij hebben alles intern voorhanden, alsook kunnen wij als machinebouwer

onmiddellijk met een ingenieur rond de tafel gaan zitten om (zeef)machines

op maat uit te werken.” Het is al vaker gezegd, maar hij herhaalt het graag tot

slot: “Als machinebouwer op maat gaan wij verder waar anderen stoppen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 75

.eu


DOSSIERZEVEN & BREKEN

VOORBREKER MET DUBBELROTOR

BEWIJST ZICH ALS ULTIEME ALLROUNDER

Recyclagebedrijven worden regelmatig geconfronteerd met een belangrijke vraag met betrekking tot het verkleinen van verschillende soorten

afval: Welke breker is geschikt voor het complete assortiment, wat is de beste allrounder? Haas biedt nu antwoord op deze vraag: De

machine met de Viking de HAAS TYRON is de ideale oplossing voor het verkleinen en volumereductie van verschillende soorten materiaal zoals

houtafval, huishoudelijk en industrieel afval, spoorwegliggers met of zonder ijzeren platen, matrassen, papierrollen, wortels en groenafval.

Lybover is de exclusieve partner van Haas voor de Benelux.

Tekst & beeld HAAS

Afhankelijk van de configuratie van de werktuigen verkleint de HAAS TYRON

verschillende soorten materiaal tot een finale productgrootte van 150 - 500 mm.

Al deze materialen kunnen worden versnipperd met hetzelfde shredderwerktuig.

Als bijvoorbeeld matrassen eerst worden verkleind, gevolgd door houtafval, is het

mogelijk het shredderprogramma van de machine te wijzigen door op één knop

te drukken en het verkleiningsproces zonder enige vertraging voort te zetten. Drie

standaardprogramma’s zijn vooraf geïnstalleerd voor het verkleinen van houtafval,

groenafval en huishoudelijk of industrieel afval. Een vierde programma kan door

de klant zelf worden ingesteld voor het verkleinen van moeilijk materiaal. Elke as

wordt aangedreven door een afzonderlijke hydraulische motor met een afzonderlijke

hydraulische tandwielkast waardoor het dus mogelijk is om elke as afzonderlijk te laten

draaien met betrekking tot het aantal rotaties per minuut en de rotatierichting.

RecyclePR .eu

78

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu


DOSSIERZEVEN & BREKEN

Speciaal reinigingssysteem vermijdt machineblokkade

HAAS heeft ook het probleem opgelost met betrekking tot het omhullen

van lange materialen zoals plastiek folie, vleugelprofielen, matrassen of

composietpanelen rond de assen die tot machineblokkades leiden. De

HAAS TYRON is daarom uitgerust met een speciaal reinigingssysteem

dat deze omhulsels vermijdt. De assen draaien asynchroon achteruit en

garanderen het zelf reinigende effect, zelfs bij het verkleinen van deze

moeilijke lange materialen. De HAAS TYRON is beschikbaar in stationaire

en mobiele versies in drie verschillende maten: TYRON 1500, 2000

en 2500. Dit vertaalt zich in respectieve aslengtes van 1.500, 2.000

of 2.500 mm. De handeling wordt uitgevoerd door een afstandsbediening

met twaalf kanalen vanop de laadeenheid. Het geoptimaliseerde

geluidsisolatiesysteem (maximaal 92 dBA) en het functionele display (in

verschillende talen met een geïntegreerd foutdetectie systeem) zijn standaard

voorzien in de basisversie.

Dieselbesparing van 25%

De door diesel aangedreven mobiele machine is beschikbaar op haakliftframe,

op rupsbanden of op een aanhanger met extra opties. Een ander

voordeel van de HAAS TYRON met dieselmotor is de verfijnde HES (= HAAS

Energy Saving): de machines lopen met verschillende omwentelingssnelheden

afhankelijk van de laadfactor en bereiken een dieselbesparing van ongeveer

25%. In stationaire installaties is de HAAS TYRON de ideale eerste

shredderstap in een recyclagelijn. In dit geval is de mogelijke optie een afzonderlijke

aandrijfeenheid (Powerpack) die onafhankelijk van de machine

zelf kan worden geplaatst.

Bespaar geld met mobiele hamermolen ARTHOS 1600

HAAS ARTHOS 1600 - de eerste mobiele hamermolen - was een van de hoogtepunten

op IFAT 2018! De hamermolen zal voor de eerste keer mobiel zijn,

op rupsen en zal moeiteloos presteren, zelfs in de moeilijkste omgevingen. In

de stationaire sector is de HAAS ARTHOS hamermolen eerder bekend als de

‘HSZ’ en is hij al jaren een populaire nabreker. De ontwikkelaars van HAAS

zijn er nu in geslaagd om de technologie van de stationaire versie ideaal aan

te passen aan mobiele technologie. Dankzij de speciaal door HAAS ontwikkelde

ballistische scheider worden massieve delen in het inputmateriaal automatisch

geweerd. Het systeem is al vele duizenden uren in stationair gebruik

en heeft zichzelf bewezen. De machine hoeft niet te worden gestopt om de

massieve delen te verwijderen, waardoor stilstanden aanzienlijk worden beperkt

en de kosten daardoor worden verlaagd! Een ander hoogtepunt van de

hamermolen van HAAS is de zeer eenvoudige zeefwisseling omdat de machine

hydraulisch kan worden geopend. De operator heeft de mogelijkheid om

de zeef binnen zeer korte tijd te veranderen en zo de grootte van het outputmateriaal

te variëren. In combinatie met de TYRON voorbreker verkleint de

nieuwe innovatie van HAAS houtafval, groenafval, RDF- en PVC-afval grondig

en snel tot minder dan 30 à 150 mm op elke locatie. ❚

‘Elke as wordt aangedreven door een afzonderlijke

hydraulische motor met een afzonderlijke hydraulische

tandwielkast waardoor het dus mogelijk is om elke as

afzonderlijk te laten draaien’

RecyclePR

RecyclePR

.eu

79

.eu


NAESSENS HYDRAULICS BVBA

NAESSENS HYDRAULICS BVBA

NAESSENS HYDRAULICS NAESSENS HYDRAULICS BVBA Uw gespecialiseerde BVBA partner in het ontwikkelen en realiseren van

Uw gespecialiseerde partner totaaloplossing het ontwikkelen voor de recyclageindustrie

en realiseren van

Uw gespecialiseerde Uw gespecialiseerde partner in het ontwikkelen partner in het en realiseren ontwikkelen van en realiseren van

totaaloplossing voor de recyclageindustrie

totaaloplossing voor totaaloplossing de recyclageindustrie voor de recyclageindustrie

Verkoop en verhuur van mobiele en vaste recyclagemachines:

Verkoop en verhuur van Mobiele mobiele trommelzeven, en vaste recyclagemachines:

vlakdekzeven, kaakbrekers, kegelbrekers, impactbrekers, VSI

Verkoop en verhuur Verkoop van mobiele en verhuur en vaste van mobiele recyclagemachines:

en vaste recyclagemachines:

Mobiele

Mobiele trommelzeven, Mobiele trommelzeven, brekers,

vlakdekzeven, trommelzeven, vlakdekzeven, …

kaakbrekers, vlakdekzeven, kaakbrekers,

kegelbrekers, kaakbrekers, kegelbrekers,

impactbrekers, kegelbrekers, impactbrekers,

VSI impactbrekers, VSI VSI

brekers,

brekers, … brekers, … Mobiele en vaste menginstallaties voor grondverbetering en –stabilisatie


Mobiele en vaste wasinstallaties

Mobiele

Mobiele en vaste Mobiele en vaste

menginstallaties vaste menginstallaties menginstallaties voor

voor grondverbetering voor grondverbetering en

en –stabilisatie en –stabilisatie

Vaste sorteerinstallaties op maat van de klant voor bouw- en sloopafval en productie RDF

Mobiele


en

Mobiele

vaste Mobiele wasinstallaties

en vaste en vaste wasinstallaties wasinstallaties

i.s.m. eigen engineeringafdeling van Rematech

Vaste sorteerinstallaties Vaste sorteerinstallaties Vaste op maat van op de maat klant op maat van voor de van bouw- klant de klant en voor sloopafval voor bouw- bouw- en en en sloopafval productie RDF en en productie RDF

i.s.m. eigen i.s.m. engineeringafdeling eigen i.s.m. engineeringafdeling eigen Contacteer van Rematech

ons voor van verdere Rematech van informatie op 09 362 88 09

of via info@naessens-hydraulics.be

Contacteer Contacteer ons voor Contacteer verdere ons voor ons informatie verdere voor verdere informatie op 09 informatie 362 88 op 09 09 op 362 09 362 88 09 88 09

(www.naessens-hydraulics.be)

of via of via info@naessens-hydraulics.be

of via (www.naessens-hydraulics.be)

(www.naessens-hydraulics.be)

Advertenties controleren 1/2.indd 1 25-01-19 10:27

HSM – Volledig

geautomatiseerde

kanaalbalenpersen

Met HSM balenpersen spaart u geld en

het milieu! De HSM balenpersen zijn

zodanig ontworpen dat door de baalafmeting

en -gewichten van de HSM

balen, vrachtwagens optimaal kunnen

worden beladen. Met de frequentiegeregelde

aandrijvingen bespaart u tot

40% stroom in vergelijking met traditionele

aandrijving.

Contact:

HSM GmbH + Co. KG

benelux@hsm.eu

www.hsm.eu

MADE IN

G E R M A N Y

NL_HSM_VK88_RecycleProBelgie_197x130mm.indd 1 17.10.2018 13:05:18


DOSSIERZEVEN & BREKEN

Rendabel en efficiënt recycleren

begint met juiste machinekeuze

Om stilstand tot een minimum te beperken in de recyclagesector

heb je de juiste krachtpatsers nodig. Door zijn jarenlange ervaring

in afvalverwerking weet Naessens Hydraulics als geen één welke

machine of combinatie van machines het verschil kunnen maken voor

een maximaal rendement. Met de zeer ruime voorraad zijn klanten ook

verzekerd dat ze snel geholpen zijn bij problemen. Een win-win dus.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Naessens-Hydraulics

Naessens Hydraulics ontstond in 1989 als herstellings- en revisiebedrijf voor

hydraulische machines en installaties. Die technische expertise besluit zaakvoerder

Filip Naessens vanaf 2003 uitsluitend ten dienste van de recyclagesector

te zetten. “Het vereist kennis van zaken om klanten te helpen om

efficiënter en rendabeler te recycleren. Door ons helemaal in deze sector te

werpen, konden we dat bewerkstelligen.” Naessens koos meteen voor een

gereputeerd leverancier en werd leverancier van het Canadese McCloskey International.

Later volgden onder andere ook Integra windzifters, Rematech

machines en installaties en de shredders van Arjes. “Stuk voor stuk gereputeerde

kwaliteitsmerken die samen het volledige recyclageproces bij klanten

kunnen verzorgen. En aangevuld met onze technische knowhow kunnen we

ook instaan voor eigen ontwerp en bouw van machines en installaties op

maat van de klant”, vult Naessens aan.

Maximale rendement, minimale stilstand

Tot het gamma behoren vandaag onder meer mobiele en vaste brekers

(kaakbrekers, kegelbrekers, VSI …), mobiele en vaste zeefinstallaties (trommelzeven,

vlakdekzeven …), sorteerinstallaties (optische scheiders, ferro en

non-ferro scheiders, leesbanden …) en wasinstallaties (voor zand, granulaat,

bouw- en sloopafval …). Het uitgebreide portfolio is slechts een deel van de

service die Naessens-Hydraulics zijn klanten biedt. Samen met acht medewerkers

is de zaakvoerder voortdurend in de week om klanten te ondersteunen

om het maximale rendement uit hun investering te halen. “Dat begint

met de juiste keuze van machines. Omdat wij al jaren met dezelfde merken

werken, kennen we de machines die we leveren door en door. Daardoor

weten we wat de klant nodig heeft om rendabel te kunnen produceren en

wat de cruciale onderdelen zijn om op stock te houden. Dankzij onze zeer

grote voorraad aan onderdelen kunnen we ook bij problemen de stilstand

tot een minimum beperken. Op die manier willen we onze klanten de best

mogelijke service kunnen bieden.” ❚

‘Omdat wij

al jaren met

dezelfde merken

werken, kennen

we de machines

door en door.

Daardoor weten

we wat de klant

nodig heeft

om rendabel

te kunnen

produceren’

RecyclePR

RecyclePR

.eu 81

.eu


GELD VERDIENEN

MET BALENPERSEN

RecyclePR .eu

82

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu


Besparingen van meer dan 100.000 euro/jaar, een return on investment van negen maanden en ook nog eens lagere personeelskosten. De

fabrikant van hulpstoffen en kruiden Van Hees is gelukkig met zijn vijf HSM balenpersen. De persen helpen het bedrijf transportkosten te

vermijden en interne processen te optimaliseren. Van Hees verdient vandaag zelfs geld met zijn afval.

Tekst en beeld HSM

“Wij bezaten een schat die we nog niet ontdekt

hadden.” Marc Wohlbold, projectleider productie

bij Van Hees heeft geholpen de schat te openen.

Het goud lag in de containerpersen van 20 m³,

waarin al het verpakkingsafval uit de productie

ongesorteerd en ongeperst werd afgevoerd. De

dienstverlener voor recyclage heeft dit materiaal

niet één keer vergoed. Daar kwam bij het hoofdkantoor

van Van Hees te Walluf/Hessen nog een

proces bij. Het verpakkingsafval uit productie en

verzending werd los in containers van 1,1 m³ uit

de werkplaats opgehaald. Het materiaal werd niet

samengeperst, af en toe werd een container met

15 kg afval buiten gezet – wat ook nog eens een

lange weg was, de vul- en mengafdelingen bij

Van Hees in Walluf bevinden zich namelijk op de

eerste verdieping, waardoor de 30 containers dus

met een lift werden verplaatst. Jaarlijks in totaal

12.480 lifttrajecten. “Vijftien minuten werktijd

om de containers te legen, inclusief wachttijd bij

de lift, komt per maand op 175 uur, grofweg een

manjaar alleen voor het heen-en-weer verplaatsen

van afval”, rekent Wohlbold uit. “

Afval potentieel voor besparing

Wohlbold vestigde de aandacht van de firma op

het thema afval. “Misschien niet zo’n sexy thema,

maar wel een met veel potentieel voor besparingen”.

Vooral als je zo veel afval behandelt als

Van Hees. De 4.000 producten van de firma worden

in Walluf met 1.400 recepten gemaakt, die

allemaal in big bags of zakjes zijn verpakt. Vanwege

de grondstoffen zijn de jaarlijkse afvalhoeveelheden

omvangrijk: 113 ton big bags, 90 ton

folie, 90 ton karton en 60 ton papier. Wohlbolds

eerste stap met betrekking tot het afvalbeheer:

het scheiden van de fracties. Daarna wisselde

Van Hees van afvalinzamelbedrijf en kreeg het

voortaan een vergoeding voor zijn recycleerbaar

materiaal. De derde stap in de afvalontwikkeling

was de optimalisering van de bedrijfsinterne procedure

en de overweging balenpersen in de productie

op te stellen, zodat voortaan alleen nog

maar geperste balen van 400 kg door het bedrijf

worden getransporteerd. ›

RecyclePR

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

83

.eu


WWW.ASBESTZEEF.COM

NIEUWE

MODELLEN

FLEXIEVER GARDEN

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

230 V - 0,21 KW

1294 X 944 X 1088-1391 MM

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H): / / / / / / / / / / / / / / / / /

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

110 KG

1088 - 1391 MM

NIEUWE MODELLEN

• Vlakdekzeef: enkeldeks, dubbeldeks en dubbeldeks met 3 fractiescheiding.

Verschillende formaten

• Trommelzeef: lengte trommel: 1600 mm, Ø: 1200 mm

• Stationair: kan verplaatst worden via de lepels van een heftruck

• Motor: 3 x 400 W

DEMOSITE/

PLAYGROUND

FLEXIEVER MINI SCREENER

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

2311 X 1302 X 1320-1500 MM

2311 X 841 X 1364 MM

260 KG

1320-1500 MM

AFSPRAAK

OP ZATERDAG

OOK MOGELIJK

DEMO TERREIN

Op de terreinen van de constructeur (SMO Machinebouw in Eeklo) is er

voldoende ruimte, materiaal en machines aanwezig om demonstraties

te geven. Wenst u ook een demonstratie of de mogelijkheid om eens de

machine te testen? Neem gerust contact op en wij vertellen u graag

wat de verschillende opties zijn: +32 9 219 93 85 of info@flexiever.be

FLEXIEVER MINI SCREENER TRAILER

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

3669 X 1790 X 1956 MM

3678 X 3720 X 1956 MM

680 KG

1956 MM

CONTACTEER ONS VOOR DEMO’S, DEMONSTRATIES, BEDRIJFSBEZOEKEN…

BEZOEK ONZE SITE EN ONTDEK DE NIEUWE MODELLEN IN HET GAMMA.

WWW.FLEXIEVER.BE

FLEXIEVER MINI SCREENER TRAILER BASIC

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

3165 X 1750 X 1510 MM

475 KG

1500 MM


Verticale balenpers

Wohlbold bekeek drie fabrikanten en liet een machine

van een marktdeelnemer als proef plaatsen.

Deze balenpers heeft de praktijktest echter niet

doorstaan. Daarom besloot Van Hees in 2012

voor een HSM V-Press 860 S te gaan. “Een aangenaam

en overtuigend koopgesprek met HSM,

een zeer goede verwerking en een duidelijk zichtbare

goede kwaliteit en niet in de laatste plaats

het predicaat ‘Made in Germany’”, lagen volgens

Wohlbold ten grondslag aan de keuze. “We waren

op zoek naar iets robuusts en iets fraais.” HSM

paste de verticale balenpers aan de behoeften

van de nieuwe klant aan en voorzag de machine

van een hydraulische olie, die voor de levensmiddelensector

is toegestaan. Bovendien kreeg Van

Hees een machine met een verticale schuifdeur

voor het vullen, omdat deze gewoon sneller gesloten

kan worden dan een zijdeur. Ten slotte bestelde

Van Hees een S-versie van de HSM V-Press 860

met een versterkte perskast. Wohlbold: “Regelmatig

onderhoud en één keer per jaar een intensieve

basisreiniging en we kunnen weer verder.”

‘Wanneer de marktprijzen gunstig zijn,

verdienen we met ons afval geld. Daar

komen nog eens extra de

geoptimaliseerde processen bovenop’

Van één naar vijf

krachtige nieuwe helpers

Het begon met één balenpers, vandaag de dag

bewijzen vijf HSM V-Press 860 bij Van Hees hun

dienst. Drie in de mengafdeling, één in de vulafdeling

en één bij de goederenontvangst en -afgifte

voor kartonnen dozen. Daar komen nog twee handbediende

mobiele balenpersen HSM V-Press 60 bij,

die bij de verzending voor orde en netheid zorgen.

In Walluf is men tevreden met de dienstverlening

van de fabrikant. In het geval van service is uiterlijk

twee dagen later iemand van HSM ter plaatse.

“Maar grote uitvallen hebben we nog niet gekend”,

vertelt Wohlbold. Ook het personeel is snel vrienden

geworden met de nieuwe krachtige helpers. Na

slechts een paar dagen wisten de medewerkers de

voordelen van de balenpersen al op waarde wisten

te schatten. Dat de verticale balenpersen van HSM

ook nog eens weinig ruimte innemen in de smalle

productie, zorgt voor een nog grotere reputatie.

Besparing van 12.4801 lifttrajecten

De persen bij Van Hees werpen goed verhandelbare

balen van 320 tot 420 kg uit. Omdat nu nog

maar om de paar dagen balen getransporteerd

moeten worden, bespaart het bedrijf 12.480 lifttrajecten

per jaar. Daarbij komen de opbrengsten

(naargelang de marktsituatie) van gemiddeld 90

euro/ton voor de big bags. Van Hees verkoopt

het recycleerbaar materiaal zelf of gebruikt daarvoor

een handelsfirma, al naargelang het aanbod.

Bij het recycleerbaar materiaal in big bags heeft

men bij Van Hees daardoor een ROI van negen

maanden bereikt, bij recycleerbaar materiaal dat

minder duur is, zijn het twaalf maanden. “Deze

resultaten, hebben uitsluitend betrekking op de

commercialisering, hierbij is nog geen rekening

gehouden met de besparingen op lifttrajecten en

personeelskosten.”

Geld verdienen met afval

Ook Wohlbolds baas is tevreden met de innovaties

in het afvalbeheer op het hoofdkantoor. “De

verwachtingen zijn uiteindelijk overtroffen en

wanneer de prijzen goed zijn, verdient Van Hees

met het afval uit de productie zelfs geld. Het concept

in Walluf zou daarom ook voor andere productielocaties

van de groep interessant kunnen

zijn.” En in het geval er in Walluf een verbouwing

plaatsvindt, worden nog eens twee balenpersen

van HSM aangeschaft, om de verzameling van

recycleerbaar materiaal te centraliseren en om

grote loopafstanden te voorkomen. “Conclusie:

Vandaag de dag is het thema afval iets waarover

wordt nagedacht bij Van Hees, niet in het minst

dankzij de ervaringen met de exploitatie van geperst

recycleerbaar materiaal. De schat is ontdekt

en geopend”, aldus Wohlbold. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 85

.eu


specialist voor de bouw-, afval- en recyclagesector

Diksmuidesteenweg 68 8840 STADEN

tel. +32 (0)478 23 57 51 brogard@molcy.com www.molcy.com

www.facebook.com/molstaden/

Stof tot nadenken

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel afvalverwerkings- en recyclagebedrijven.

Pulvi bekijkt het anders. Met een ingenieus vernevelingssysteem laten we het stof

neerslaan op een gecontroleerde en milieuvriendelijke manier.

Ontdek er alles over op pulvi.eu

Vrombautstraat 121 9900 Eeklo 0498 11 49 37 info@pulvi.eu pulvi.eu


NIEUWE SCHROOTKIPPER BLINKT UIT IN

STABILITEIT EN ROBUUSTHEID

Een vernuftige bouwwijze. Een ongeëvenaarde stabiliteit. Een enorme robuustheid. Met de MOL Q-BIG presenteert MOL alweer een

première volledig in lijn met zijn filosofie. Het gaat deze keer om een gloednieuwe schrootkipper die op de markt komt.

Tekst & beeld MOL

‘Gebaseerd op het unieke en alom beproefde

chassisconcept van zijn werfkippers,

onderscheidt het chassis van de MOL Q-BIG

zich van andere schrootkippers door zijn

ongeëvenaarde stabiliteit’

De MOL Q-BIG schrootkipper is het eindresultaat

van een doorgedreven marktonderzoek,

gecombineerd met de jarenlange eigen ervaring

en de ondervindingen van toonaangevende

eindgebruikers. De MOL Q-BIG is verkrijgbaar

in verschillende volumes. Gebaseerd op

het unieke en alom beproefde chassisconcept

van zijn werfkippers, onderscheidt het chassis

van de MOL Q-BIG zich van andere schrootkippers

door zijn ongeëvenaarde stabiliteit. De

vernuftige bouwwijze van zijn kipbak maakt

de MOL Q-BIG bovendien uiterst bestand tegen

vervorming door het aandrukken of neervallen

van de lading. De MOL Q-BIG is speciaal ontworpen

voor intens schrootvervoer met speciale

aandacht voor de veiligheid en het gebruikscomfort

van de chauffeur.

Service tot in de puntjes

Met een eigen hersteldienst en strategisch gelegen

servicepunten over heel België verzekert

MOL een correcte service en dienstverlening inna-verkoop.

De steeds verder stijgende verkoopcijfers

bewijzen de operationele meerwaarde

van alle MOL trailers voor de gebruiker. In het

trailergamma zijn de afgelopen jaren tal van

vernieuwingen succesvol geïntroduceerd. MOL

produceert hoogwaardige trailers die specifiek

gericht zijn op de bouw-, afval- en recyclagesector.

Rode draad doorheen het volledige aanbod

is de absolute aandacht voor stabiliteit, veiligheid,

functionaliteit, leeggewicht, betrouwbaarheid

en levensduur.

De vernuftige bouwwijze van zijn kipbak maakt de MOL Q-BIG uiterst bestand tegen vervorming

door het aandrukken of neervallen van de lading. De MOL Q-BIG is speciaal ontworpen voor intens

schrootvervoer met speciale aandacht voor de veiligheid en het gebruikscomfort van de chauffeur.

Kom kennismaken

Het volledige gamma van onder andere werfkippers,

schrootkippers, containeraanhangers,

diepladers, muuropleggers, platte aanhangers

en betonmixerchassis kan u terugvinden op

de website (www.molcy.com). Aarzel niet om

contact op te nemen voor een uitgebreide kennismaking.


RecyclePR

RecyclePR

.eu 87

.eu


RecyclePR

88 RecyclePR

.eu

.eu


GRIP OP HET WERK

HOUDEN MET

DE JUISTE BANDEN

Stilstaan betekent achteruitgaan. Dat geldt zeker ook voor het rollend materieel in de recyclagesector. Goed onderhoud

aan wielladers, dumptrucks en heftrucks is daarom van essentieel belang. Er is echter nog een allesbepalende

factor die in orde moet zijn: de banden waarop de machines staan. De tonnen gewicht die zich verplaatsen

hebben enkel via de banden contact met de grond. Precies daarom is bezuinigen op banden een slechte keuze. Er

is goed nieuws voor de prijsbewuste inkoper: bij CL Tyres uit Genk kan men de nieuw ontwikkelde serie banden

aanschaffen die door Trelleborg Wheel Systems is ontwikkeld. Sterk, slijtvast en goed geprijsd. ›

Tekst Jan Mol | Beeld Trelleborg Wheel Systems

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 89


In het terrein wil men geen compromissen hoeven treffen qua banden.

In november lieten CL Tyres en Trelleborg de professionals

uit de industriële en recyclagesector kennismaken

met de jongste telgen uit de bandenfamilie van

Trelleborg. We spreken met Stany Croughs, directeur

en eigenaar van CL Tyres en Bram Vermeij, Construction

Manager Benelux bij Trelleborg Wheel Systems,

over dit voor de recyclage onmisbare rubber.

Ontwikkeld voor een optimale inzet

“Het was de eerste keer dat we een dergelijk evenement

organiseerden en we kunnen zeggen dat dit

zeker voor herhaling vatbaar is. De genodigden kwamen

uit de recyclage en industrie. Een mix van klanten

en potentiële klanten, allemaal onder de indruk

van de nieuwe EMR serie banden”, opent Croughs

het gesprek. “CL Tyres is verdeler van de producten

van Trelleborg.” Vermeij voegt toe: “Trelleborg heeft

in 2016 Mitas overgenomen. Met de ervaring en de

kennis van beide merken, heeft Trelleborg de EMR

serie ontwikkeld. Het resultaat is een band die aan

alle noden van de recyclage en industrie voldoet

en meer zelfs, echter aan een vriendelijke prijs.” De

EMR serie behelst radiale grondverzetbanden die

ontworpen zijn voor presteren. Vermeij: “De band

is ontworpen met het oog op de zwaarste werkomstandigheden.

Het loopvlak biedt een optimale

controle en grip, of men nu op zand, rotsen, grind

of grond rijdt. De samenstelling van het materiaal

is uitermate bestendig en garandeert een lange

levensduur. Een goede lastverdeling resulteert in

verbeterd rijcomfort en zal brandstof besparen.”

Croughs voegt toe: “Deze band is ideaal voor wielladers

en dumpers en biedt een zelfde rendement

als de banden die men, tegen aanzienlijk hogere

bedragen, van concurrerende merken koopt.”

Levering zonder zorgen

Met de EMR series wordt de kostprijs per uur interessanter.

EMR staat voor ‘Earth Mover Radial’ banden.

Met de radiale constructie, het versterkte karkas en

een profiel dat is aangepast aan alle ondergronden

is de EMR band verkrijgbaar in alle gangbare afmetingen.

Over de beschikbaarheid zegt Croughs: “De

hele range ligt bij CL Tyres op voorraad en kan direct

geleverd worden. Onze vrachtwagens zijn volledig

Als een koning onder de banden wacht de EMR op zijn bezoek.

uitgerust voor een bandenwissel op de site of de

werf van de klant. We werken hier met zeven man

voltijds aan het verlenen van service aan onze klanten.

Ons werkgebied strekt zich uit over een gebied

van 200 km rondom Genk, van de kust tot in Luxemburg,

Duitsland en Nederland. Tevens beschikken

we over een grote voorraad gebruikte banden aan

een goede prijs. Als extra service meten we twee- tot

driemaal per jaar de banden op bij onze klanten,

zodat deze kan anticiperen op het vervangen en dus

nooit stilstand kent vanwege een slechte band. Uit

de gegevens blijkt dat de levensduur die wij garanderen

klopt met de praktijk, wederom een zekerheid

voor onze klant.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 91

.eu


Oude matrassen krijgen nieuw

leven als isolatiemateriaal

Vanaf 2021 geldt er in Vlaanderen een aanvaardingsplicht voor matrassen die stelt dat matrassen moeten worden ingezameld en nuttig

toegepast. Recticel wil als belangrijkste producent van polyurethaan ook het voortouw nemen in de recyclage en heeft daarom een baanbrekende

recyclagetechniek op punt gesteld. Een eerste resultaat is nu al op de markt in de vorm van akoestische isolatiepanelen. Vanuit het

innovatiecentrum in Wetteren wordt de technologie verder ontwikkeld voor een brede waaier aan nieuwe toepassingen.

Tekst & beeld Valérie Couplez

In Wetteren werkt men op de pilootinstallatie volop aan het finetunen van de parameters en het optimaal afstemmen van de vezelkeuzes.

Sinds de aantrede van Olivier Chapelle als CEO bij

Recticel en de aanstelling enkele jaren later van

Jean-Pierre De Kesel als Chief Sustainability Officer

staat duurzaamheid meer dan ooit centraal

bij Recticel. Met een aantal structurele wijzingen

onderstreept het management zijn ambitie om van

polyurethaan een duurzaam product te maken in

alle betekenissen van het woord. Dr. Bart Haelterman,

innovation manager corporate sustainability

en corporate HS&E manager legt uit: “Polyurethaan

is een lang leven beschoren waardoor het op zich

al duurzaam mag genoemd worden vergeleken met

andere kunststoffen. Net wegens die lange levensduur

moeten we ook nadenken over oplossingen

om het efficiënt te recycleren en het een tweede

leven te kunnen geven. Dat is waar duurzaamheid

anno 2019 voor staat.” Duurzaamheid is daarom

de rode draad doorheen de vier businesslijnen van

Recticel geworden (automotive, flexible foams, bedding

en isolatie). “Hoewel elk segment een eigen

strategie heeft, liggen er drie gemeenschappelijke

pijlers aan ten grondslag. Duurzame innovatie is

daar één van, naast vereenvoudiging en internationale

uitbreiding. In onze duurzaamheidsrapporten

willen we communiceren over de doelen die we ons

voor de toekomst stellen en wat er de afgelopen

jaren al is gebeurd. We nemen daarmee vandaag

al een voortrekkersrol op.”

Slechts 1% matrassen gerecycleerd

vandaag in Europa

Recticel heeft zich onder meer tot doel gesteld

om 100% meer gerecycleerd schuim te gebruiken

in de eigen productie tegen 2020. In de eerste

plaats gaat het om trim foam. “Dit zijn eigenlijk

de afvalresten uit het productieproces”, verduidelijkt

Haelterman. “Een matras wordt eigenlijk gesneden

uit een blok van schuim, vergelijkbaar met

een brood. Wat overblijft is trim foam, een beetje

zoals de korsten van het brood. Dit kan uitstekend

dienen als geluids- en vibratie-isolerend materiaal,

bijvoorbeeld onder parket.” Recticel wil echter

nog een stapje verdergaan en ook uit gebruikte

92 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


“We proberen voor elke toepassing de machine perfect in te stellen om

tot een materiaal met de juiste mix van eigenschappen te komen.”

Hoe homogener de vezels en de vlokken uit de mengkamer komen,

hoe beter het eindresultaat.

matrassen deze materialen kunnen recycleren. Haelterman:

“In België komen er ongeveer 1 miljoen

matrassen terug na gebruik. Om een idee te geven

over het volume, mocht je ze allemaal opstapelen

dan zit je 92 km hoog in de thermosfeer. Vandaag

zien we slechts 1% daarvan terug in recyclage binnen

Europa.” Dat heeft enerzijds te maken met

de logistieke kosten door het lage gewicht en het

hoge volume, anderzijds zijn er technische uitdagingen

die moeten overwonnen worden naast het

juist krijgen van het businessmodel. Daarenboven

is er de negatieve perceptie bij de consument.

“Mensen associëren gebruikte matrassen met vuil.

Nochtans blijkt uit studies dat de polyurethaan

kern quasi geen vervuiling kent.”

te brengen.” Het enige wat dan nog moet gebeuren

is het op maat verzagen van het materiaal.

Finetunen proces en materialen

Op de Franse site van Recticel in Angers draait er

momenteel al eenzelfde installatie op industriële

schaal op volle toeren met trim foam. Daar kan

nu al 5.000 ton materiaal per jaar worden afgewerkt.

In Wetteren werkt men op de pilootinstallatie

volop aan het finetunen van de parameters

en het optimaal afstemmen van de materiaalkeu-

zes. “Er zijn meer dan voldoende toepassingen

waar onze gerecycleerde materialen een tweede

leven in kunnen krijgen als het economisch model

juist zit. Denk aan akoestische isolatie in bouw en

industriële toepassingen zoals compressoren of in

de automobielsector. We proberen voor elk van

deze de machine perfect in te stellen om tot een

materiaal met de juiste set van eigenschappen

te komen. De eindmarkt is er klaar voor, wij als

belangrijkste producent van polyurethaan binnenkort

ook”, besluit Haelterman.. ❚

Voortouw nemen in recyclage

Als leider binnen Europa in de productie van polyurethaan,

wil Recticel ook het voortouw nemen

in de recyclage om de toekomst van de volgende

generaties veilig te stellen. In zijn innovatiecentrum

in Wetteren werkte het daarom aan een pilootinstallatie

voor de mechanische recyclage van

polyurethaan uit matrassen. Dat verloopt grosso

modo in drie stappen. “De in balen geperste materialen

worden afhankelijk van de eindtoepassing

eerst geshredderd in vlokken van 3 mm à

30 mm. Hoe hoger de gewenste densiteit, hoe

kleiner de vlokken. Daarna worden ze aan mekaar

gehecht met vezels die extra sterkte aan het

materiaal geven. Het geheim van de smid zit hen

net in die mix van materialen Hoe homogener de

mix uit de mengkamerkomt, hoe beter het eindresultaat.

In de laatste fase wordt deze mix dan

onder lucht terug neergelegd om daarna in de

oven op 140 à 160 °C de lijmvezels tot smelten

Dr. Bart Haelterman: “We willen niet wachten op een wettelijk kader en vandaag al een voortrekkersrol opnemen.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu 93

.eu


198601-13460_Wirtgen_1-2.indd 1 21-01-19 09:08

u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r

Uw garantie

voor een rendabele

sorteerinstallatie

• regelmatige en regelbare

dosering van uw afvalstroom

• aanpasbare verkleiningsgraad,

zonder extra fines

• zakkenopener functie

• capaciteit tot 200 m3/h

• ultra resistent tegen

stoorstoffen - beperkte

voorsortering

• maximale beschikbaarheid

• lage operationele kosten

100% Belgisch product

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be


DE TOP EN FLOP IN ELKE SCHAKEL

VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan

maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet recycleerbaar

zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Tekst Valérie Couplez | Beeld SUEZ / Josep Curto

Top: laatste restjes sorteren uit het afval van afval

Valomet heeft een in Europa uniek procedé om uit de bodemassen (de resten die

overblijven na afvalverbranding) nog metaal- en non-ferroconcentraten (van 0 tot 20

mm) te halen en te uit te sorteren. De fabriek staat in de Gentse haven. Het koperconcentraat

wordt bijvoorbeeld teruggewonnen met een zuiverheid van ongeveer

70%. Dat is circa dertigmaal hoger dan de zuiverheid van koperconcentraat dat door

traditionele mijnbouw wordt verkregen. Deze fijne metaaldeeltjes worden opnieuw

ingezet door smelterijen en raffinaderijen bij het maken van nieuwe producten.

Flop: run-flat banden

Run-flat banden zijn handig voor wie een lekke band heeft, maar zijn vanuit

circulair oogpunt eerder een probleem dan een oplossing. Deze banden zijn

voorzien van een versterkte flank, waardoor ze zelfs bij volledig drukverlies niet

worden samengedrukt. Daardoor kan men nog 80 km verder rijden aan maximaal

80 km per uur. Door de aanwezige vulstof en het feit dat deze banden

visueel moeilijk te onderscheiden zijn van andere banden verstoren ze de recyclage

van afvalbanden. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 95


SCRAP AND DEMOLITIONTOOLS Oranjelaan 35

2382 PK Zoeterwoude

www.demtech.eu

Tel. 071-581 00 00

Als productie een rol speelt in uw processen

Creating a world of difference

www.bollegraaf.com • info@bollegraaf.com


RECYCLEPARTNERS

RecyclePR

AL VANAF € 595 PER JAAR KUNT U PARTNER ZIJN!

let op cover moet nog geplaatstw

‘Recycle Partners’ zijn

service pagina’s met

een overzicht van de

meest gerenommeerde

toeleveranciers voor de

afvalverwerking, sloop en

recycling.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be

WWW.RECYCLEPRO.EU

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE AFVALVERWERKING, SLOOP EN RECYCLING

Op de website van Recyclepro is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen,

zo wordt optimale vindbaarheid van Recyclepro partners door Google

gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over partners

direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.eu/bedrijf

BEKA-LUBE NV

Demerstraat 32

3200 AARSCHOT

+32 16 64 09 26

E info@beka-lube.be

W www.beka-lube.be

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

F +31 725 03 92 61

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

BINNENVAART VLAANDEREN VZW

Havenstraat 44

3500 HASSELT

T +32 11 23 06 06

F +32 11 23 06 09

E info@binnenvaart.be

W www.binnenvaart.be

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

3600 GENK

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

W www.cltyres.com

DEMTECH BV

Oranjelaan 35

2382 PK ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

verkoop - verhuur - service (alle merken)

‘Uw partner voor het zwaardere werk’

•Bouw

•Logistiek

•recycling machines

Wegenbouw•

Waterwerken•

machinereiniging•

FM BOUWMACHINES

Steenweg op Meerhout 42

2430 LAAKDAL

T +32 13 35 09 09

E info@fmbouwmachines.be

W www.fmbouwmachines.be/nl

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

HARPSCREEN INTERNATIONAL LTD

Tyrone House, Haydock Lane,

Haydock Ind Estate

WA11 9UY MERSEYSIDE (UK)

T +44 845 20 30 300

F +44 845 20 20 400

E sales@harpscreen.com

W www.harpscreen.com

HEREMA BVBA

Baan naar bree 137 bus 3

3990 PEER

T +32 476 23 17 97

E info@herema.be

W www.herema.be

JCB BELGIUM NV

Nijverheidslaan 1501

3660 OPGLABBEEK

T +32 89 69 50 50

E info@jcb.com

W www.jcb.com

K.W. SUPPLY MAGNEETSYSTEMEN BV

Ophemertstraat 11

3089 JD ROTTERDAM

T +31 10 429 13 80

F +31 10 429 21 68

E info@kwsupply.com

W www.kwsupply.com/nl

KEESTRACK

Taunusweg 2

3740 BILZEN

T +32 89 51 58 51

F +32 89 51 58 50

E info@keestrack.net

W www.keestrack.net

BRONNEBERG

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

FPRG VZW

Th. Van Rijswijckplaats 7 b 2

2000 ANTWERPEN

T +32 475 82 01 73

F +32 3 232 79 37

E administratie@fprg.be

W www.fprg.be

HUSQVARNA BELGIUM

Avenue des Artisans 50 ZI 2

7822 ATH

T +32 68 25 12 11

E info@husqvarnagroup.com

W www.husqvarnagroup.com

LASERTOPO

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@laboconstruct.be

W www.laboconstruct.be

98 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.eu/bedrijf

RECYCLING

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info@lybover.be

W www.lybover.be

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

W www.smart-equipment.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 2

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

RECYCLING

E info@vanlaeckegroup.com

SMET RENTAL RECYCLING

W www.vanlaeckegroup.com

MOTRAC

Noorderlaan 612

2030 ANTWERPEN

T +32 3 360 11 11

F +32 3 360 11 10

E info@motrac.be

W www.motrac.be

RDS ELECTRONICS BVBA

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

8530 HARELBEKE

T +32 57 33 55 77

F +32 57 33 82 65

E info@rdselectronincs.be

W www.rdselectronincs.be

Havinkbeekstraat 24

9130 VERREBROEK

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.smetrental.com

TRAMAC NV

Avenue de l'Energie 11

4432 ALLEUR

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

T +32 4 263 99 84

W www.recyclingplastics.eu

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

W www.multinet.nl

RECUPEL VZW

A. Reyerslaan 80

1030 BRUSSEL

T +32 2 706 86 18

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

W www.recupel.be

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

VAN WERVEN INFRA

NAESSENS HYDRAULICS

Lange Ambachtstraat 9

9860 OOSTERZELE

T +32 9 362 88 09

W www.naessens-hydraulics.be/

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.valvan.com

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

W www.recybo.be

VAN DER SPEK NV

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

VKING

Ketegemstraat 9C

9552 BORSBEKE

T +32 475 84 31 49

E info@vking.be

W www.vking.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 99

.eu


T

G 0 0 5 2

NEW

PRODUCT

S

M 0 0 5 2

T 0 R

0 5 2

NEW

PRODUCT

r

T 0 0 8 5

T

W 0 0 1 5

T

W 0 0 8 5

Jo De Coninck of VKing

the only TrommALL

retailer in Belgium.

r

T 0 0 1 5

TrommALL is Europes fastest growing screening company and the only screen that is Overbuilt to Outperform.

It’s not bragging if you can back it up.

www.TrommALL.com

Ketegemstraat 9c • 9552 Borsbeke • Tel : 0475/84.31.49 •


DE BESTE

WERKMAKKERS

OOIT

De beste werkmakker is diegene waar je altijd kan op rekenen, hoe

zwaar de job ook is.

Onze krachtige DXR slooprobots zijn zo compact, wendbaar en licht

dat ze makkelijk de trap op kunnen, zich door enge openingen murwen

en kunnen neergelaten worden in smalle schachten om zwaar, gevaarlijk

en precisiewerk te verrichten. En dit terwijl jij de operatie – dankzij de

draadloze afstandsbesturing – vanop veilige afstand kan leiden.

Ze zijn vergezeld van een breed assortiment aan heavy-duty gereedschappen

en accessoires voor breekwerk, vergruizen, snijden, slopen

en graven. Hitte bescherming – en koelingspakketten voor werk onder

extreme omstandigheden zijn eveneens beschikbaar.

Voor meer informatie, kijk op onze website of contacteer ons op

bds.customerservice@husqvarnagroup.com

VERGRUIZERS

MULTIGRIJPERS

BAKKEN

Breed, standaard, smal

STAALSNIJDER

SLOOPHAMERS

www.husqvarnacp.be

bds.customerservices@husqvarnagroup.com

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)


www.gmrecycling.be

VERKOOP I VERHUUR I HERSTELLINGEN

Recent geleverd:

GIPO REC R 90 FDR GIGA

geleverd bij de firma Creations et amenagements des abord SPRL te Frameries.

GM

RECYCLING

=

DRIVEN BY

PASSION!

• Compact

POWERSCREEN CHIEFTAIN 2200

geleverd bij de firma Meganck – Collewaert NV te Lokeren.

• Zware rotor

• Onafhankelijke

dubbeldek voorzeef

• Nazeef

• Hardox schudgoot onder

de rotor

• Slijtdelen zijn 30mm dik

• Windzifter

• Speciale uitvoering

• Eerste in Benelux

• Dubbeldek flipflop

• 6.6m spaleckbox

• Voor speciale applicaties

• Onderdek zeeft 3mm uit

www.dezetterij.be

www.gmrecycling.be

Krommeveldstraat 1

9971 Lembeke

BELGIUM

Email: info@gmrecycling.be

Phone: +32 9 378 39 47

Fax: +32 9 378 48 20

www.gmrecycling.be


EERSTEKLAS NAAR

EEN TWEEDE LEVEN

MET DE KRACHTIGE HEFTRUCKS VAN LINDE

Kies voor de hoogstaande Linde technologie en ervaar de belangrijke voordelen:

> Maximaal vermogen op elk type ondergrond dankzij de Linde Hydrostaat

> Grote verscheidenheid aan voorzetopties: vorkenklem, rotator, sideshift,...

> Hoge precisie en snelheid dankzij de soepele en intuïtieve bediening

> Lage verbruiks- en onderhoudskosten

> Onovertroffen levensduur: gaat tot 2 keer zo lang mee als een vergelijkbare heftruck

Nog meer voordelen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend voorstel op maat van uw specifieke toepassing.

Meer info op www.motrac.be

Noorderlaan 612 l B-2030 Antwerpen l Tel. +32 3 360 11 11 l Fax +32 3 360 11 10 l info@motrac.be

www.sprengers.be 18073

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!