19.03.2019 Views

Pilootprojecten Productief Landschap Slotevent

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PILOOTPROJECTEN PRODUCTIEF LANDSCHAP<br />

SLOTEVENT<br />

<strong>Slotevent</strong> PPPL ‐ 13/11/2018


10:30 – Waarom PPPL, en komt er een vervolg?<br />

Joris Relaes, Administrateur-Generaal van ILVO<br />

10:35 - Landbouwpark Tuinen van Stene<br />

Schepen Jean Vandecasteele en landschapsarchitect Eli Devriendt, Stad Oostende<br />

10:45 - Dé pilootprojecten<br />

getuigenissen van de initiatiefnemers, ontwerpers en regisseurs<br />

11:00 - Landbouw en ontwerp, twee werelden<br />

Bouwmeester Leo Van Broeck en Administrateur-generaal van ILVO Joris Relaes in gesprek<br />

11:10 - Voorstelling van het manifest <strong>Productief</strong> <strong>Landschap</strong><br />

Elke Vanempten, coördinator PPPL:<br />

11:20 - Rondleiding door de Tuinen van Stene<br />

landschapsarchitect Eli Devriendt als gids<br />

12:30 - Netwerklunch<br />

Programma<br />

<strong>Slotevent</strong> <strong>Pilootprojecten</strong> <strong>Productief</strong> <strong>Landschap</strong>


<strong>Pilootprojecten</strong><br />

<strong>Productief</strong><br />

<strong>Landschap</strong><br />

De toekomst ligt op het platteland.<br />

Joris Relaes, Administrateur-Generaal ILVO


Waar het mee begon<br />

Hoe kan landbouw opnieuw in fase<br />

komen met de maatschappij die ze van<br />

oudsher heeft mee vorm gegeven?


<strong>Pilootprojecten</strong> <strong>Productief</strong> <strong>Landschap</strong><br />

"Productieve landschappen zijn open<br />

ruimtes ‐ groot of klein, stedelijk of<br />

landelijk ‐ die zo beheerd worden dat ze<br />

ecologisch en economisch productief<br />

worden en maatschappelijke<br />

meerwaarde opleveren."<br />

Viljoen (2005, aangepast)


<strong>Pilootprojecten</strong> <strong>Productief</strong> <strong>Landschap</strong><br />

Image source: Metropolitan Landscapes, bewerkt EV


Lancering oproep 27/02/2014


Kandidatuurdossiers<br />

• Voortraject: meer dan 40 mogelijke ideeën<br />

• 28 effectieve kandidatuurdossiers


Vijf werkvelden, innovaties, sleuteluitdagingen<br />

1‐HERBESTEMMING2‐ SCHAALSPRONG<br />

3‐ KRINGLOPEN<br />

4‐WATER<br />

5‐LANDBOUWPARK


Vijf <strong>Pilootprojecten</strong> <strong>Productief</strong> <strong>Landschap</strong><br />

1–PACHTHOEVE DE KIJFELAAR<br />

2‐ DAKSERRE INAGRO/REO<br />

3‐ LANDBOUWPARK TUINEN VAN STENE<br />

4–STADSLANDBOUW MAASMECHELEN<br />

5–HOEVE DE WATERKANT


Vijf ontwerpen <strong>Productief</strong> <strong>Landschap</strong><br />

1–PACHTHOEVE DE KIJFELAAR<br />

2‐ DAKSERRE INAGRO/REO<br />

3‐ LANDBOUWPARK TUINEN VAN STENE<br />

4–STADSLANDBOUW MAASMECHELEN<br />

5–HOEVE DE WATERKANT


<strong>Pilootprojecten</strong> <strong>Productief</strong> <strong>Landschap</strong>


<strong>Pilootprojecten</strong><br />

<strong>Productief</strong><br />

<strong>Landschap</strong><br />

Landbouwpark ‘Tuinen van Stene’<br />

Schepen Jean Vandecasteele & Eli Devriendt, Stad Oostende


<strong>Pilootprojecten</strong><br />

<strong>Productief</strong><br />

<strong>Landschap</strong><br />

Dé <strong>Pilootprojecten</strong><br />

Ontwerpers, regisseurs, initiatiefnemers aan het woord


<strong>Pilootprojecten</strong><br />

<strong>Productief</strong><br />

<strong>Landschap</strong><br />

Landbouw en ontwerp,<br />

twee werelden in gesprek.<br />

Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester & Joris Relaes, Administrateur-Generaal ILVO


<strong>Pilootprojecten</strong><br />

<strong>Productief</strong><br />

<strong>Landschap</strong><br />

Manifest<br />

Elke Vanempten, projectcoördinator ILVO & TVB


Een productief landschap met duurzame voedselproductie vergt…<br />

1 Blauwe klimaatdiensten<br />

2 Transformatiebegeleiding<br />

3 Een voedselregisseur<br />

4 Agrarische reconversie<br />

5 Productieve stedelijke ruimte


<strong>Pilootprojecten</strong><br />

<strong>Productief</strong><br />

<strong>Landschap</strong><br />

Tuinen van Stene<br />

Eli Devriendt, projectleider Stad Oostende


Eindbrochure, manifest en rapporten ontwerpend onderzoek<br />

www.productieflandschap.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!