27.03.2019 Views

Wijzer 2019 lente MEO

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KATERN:

NUMMER 5 • LENTE 2019

INFORMEERT, INSPIREERT, AMUSEERT

In dit nummer o.a:

• Activiteitencoördinator

Trees Kers over haar werk

• Verhaal partner van een

patiënt met CPTSS

• Stadswandeling

‘Utrecht Underground’

Een blad voor en door cliënten


COLOFON

VOORWOORD

Namens de

Redactie

Redactie Wijzer/Hartekreet

Huib van Belkom

Anthonie Caspers

Robert Giesberts

Bianca Henkes

Ellen Schepers

Desmond Stufkens

Charlotte Thoolen

Anja van der Waard

Erwin Zijtveld

Hans van Zuuk

Foto Voorzijde

Charlotte Thoolen

Illustratie achterzijde

Spreuk: Hans van Zuuk

Foto: starline - www.freepik.com

In januari hebben we Anja en Bianca als nieuwe redactieleden mogen

verwelkomen. Anja werkt in een ‘tuinderij met zorg’ en heeft

ervaring met schrijven voor een blad en Bianca heeft een journalistieke

achtergrond. Ze hebben er allebei echt zin in. De samenwerking

binnen de redactie verloopt prima en we hebben dan ook met veel

plezier aan dit nummer gewerkt. De oplage is nog altijd niet erg hoog

en we raden dan ook aan op de website van De Wilg de digitale versie

van de Wijzer op te zoeken. Zo kunnen we meer lezers bereiken.

De belangstelling voor ons blad is best groot te noemen hebben we

gemerkt.

Voor dit nummer hebben wij verbondenheid als thema. In de interviews

komt dit ruimschoots aan bod. Ook in de andere rubrieken is

veel bruikbare en leerzame informatie te vinden.

Veel leesplezier!

De redactie

Vormgeving

Anton van der Vlis

Kopij zomer nummer

24 mei 2019

Redactieadres

WIJ 3.0 / De Wilg

Mecklenburglaan 3-5

3581 NV Utrecht

tel: 030-2513672

e-mail:

redactiewij30@gmail.com

/ LENTE 2019 / 2


6 14 18

INHOUD

2 Colofon & voorwoord

4 Wijkwerkploeg Overvecht in 2019 van start

Diversiteit komt per fiets

5 Nieuw Beschut werken:

hoe gaat het in zijn werk

Bollentijd!

6 Zelfredzaam... klinkt goed

Trees Kers (activiteitencoördinator)

over haar werk

7 WIJ 3.0 bouwt locatie in Woerden af

Opvallend

8 Nieuw terras? Zo gelegd

Beurs

Kopij van WIJ 3.0

9 Ruimte voor iedereen?

Aandacht voor kwetsbare Utrechters

10 Lichtjestocht

Dierenrubriek

11 Interview

13 60 jaar De Kargadoor: Laat je horen!

Acceptatie

14 Partner van een patiënt

“Ik heb losgelaten dat ik alles

moet voorkómen”

16 Spreuken & Uitspraken

17 Wist je dat

18 Unieke stadswandeling Utrecht

21 Agenda

Kopij van cliënten

22 Oproep

Krantenknipsels

24 Spreuk Hans van Zuuk

/ LENTE 2019 / 3


Wijkwerkploeg Overvecht

in 2019 van start

In 2019 wordt Overvecht een stukje schoner dankzij

de Wijkwerkploeg van WIJ 3.0. De ploeg biedt eenvoudig

werk op twee dagdelen per week. Het gaat

om vuil van de grond weg rapen en signaleren als

bijvoorbeeld zitbankjes kapot zijn. Ook is het mogelijk

dat de ploeg zitbankjes reinigt of verwijsbordjes

weer leesbaar maakt. Kortom: kleine en nuttige

klussen. De Wijkwerkploeg zal het ene dagdeel op

de Zambesidreef actief zijn en het andere dagdeel

bij de Vulcanusdreef.

De Versnelling, het project van de gemeente om

van Overvecht een betere woonwijk te maken voor

iedereen, financiert de Wijkploeg. De komende weken

vindt de opzet ervan plaats en bovenal start het

bekend maken van deze nieuwe werkactiviteit. Net

als bij het Klienteam is de Wijkploeg vooral bedoeld

voor deelnemers die nog te weinig zelfstandigheid

en prestatievermogen hebben voor andere arbeidsmatige

activiteiten bij bijvoorbeeld het Wijkbedrijf.

Al ligt dit in praktijk nooit zo zwart - wit. Het kan

voor die Overvechters die nu niet een passend

aanbod hebben het begin zijn van een langduriger

route naar arbeidsmatig bezig zijn.

Diversiteit komt per fiets

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft de Fietsenmakerij

Fiets&IK een regenboogfiets gemaakt. Zoals

alle fietsen vanuit de fietsenmakerij is dit het product

van deelnemers die hard bezig om grip op hun

leven te krijgen en een plek in de samenleving en

op de arbeidsmarkt in te nemen. Het verzoek kwam

van de diversiteitscoördinator van RWS. Hij wilde

acht fietsen laten ‘pimpen’ op symbolische en kleurrijke

wijze. En daartoe samen te werken met ‘een

organisatie waar een divers personeelsbestand al

bewezen is.’ De eerste fiets is onlangs verloot.

/ LENTE 2019 / 4


Nieuw Beschut werken: hoe gaat het in zijn werk

Inwoners mogen zelf het UWV vragen

om een advies Beschut Werk. Beschut

Werken kan bij Wij 3.0. Het is aan de de

gemeente of hulpverlener om mensen op

de mogelijkheid te wijzen. De komende

tijd zal de gemeente daarom zich nog

meer inspannen om professionals en

inwoners goed voor te lichten.

• Het eventuele verschil tussen de beschikbare

loonkostensubsidie en de loonkosten van de werknemer

moet worden opgebracht vanuit de omzet uit

productie en dienstverlening.

Voor meer info, zie deze film:

https://youtu.be/5FNJYaiFrkI

• De indicatie voor beschut werk wordt afgegeven

door het UWV en is in principe voor onbepaalde

tijd.

• De betrokkene krijgt een arbeidsovereenkomst.

Vooralsnog bij UW voor één jaar. Via detachering

komt de betrokkene bij WIJ 3.0 terecht.

• De begeleiding wordt uitgevoerd door de werkbegeleider

op de werkplek samen met de (job)coach

die is verbonden aan de werknemer.

• De inschatting is dat de begeleidingsbehoefte

van een beschut werker minder is dan die van een

deelnemer in de WMO AA. De inzetbaarheid van

de beschut werker zou ook flink hoger moeten zijn,

minstens 20 uur per week maar vaak rond de 32

uur.

• Met de beloning is een loonkostensubsidie gemoeid.

Die is afhankelijk van een loonwaardemeting

die per werknemer en per jaar verschillend kan

uitpakken.

Bollentijd!

Duizenden bloembollen passeerden de Stadsbrug

en vele handen de afgelopen weken. Deelnemers

hadden een mooie klus aan het inpakken er van.

Een stukje ‘Bollenstreek’ in Utrecht... Maar mooier

dan dat werd het niet: het was een mooie klus en zo

mogen er meer komen..

/ LENTE 2019 / 5


Foto: Gerbrand Langenberg

Zelfredzaam... klinkt goed

Trees Kers (activiteitencoördinator) over haar werk

Hoe ben je in deze functie terecht gekomen?

“Ik werk al lange tijd als activiteitencoördinator in de

GGZ. Door de fusie tussen Altrecht Talent , Gids en

het Wijkbedrijf ben ik in dienst gekomen bij WIJ 3.0,

inmiddels alweer 5 jaar!”

Wat vind je leuk aan je werk?

“Het werk als activiteitencoördinator in Nieuwegein

is heel divers en dat is ook wat ik leuk vind aan de

functie. Samen met twee collega’s ben ik verantwoordelijk

voor het reilen en zeilen van de locatie.

We zijn een zelf organiserend team dus. We dragen

de zorg voor de veiligheid van spullen en het

gebouw, en natuurlijk ook dat cliënten zich veilig

voelen op onze locatie. Zo zijn er vele taken en

verantwoordelijkheden te noemen.”

Wat maakt het werken met de deelnemers leuk?

“Het begeleiden en activeren van de mensen, het

belangrijkste deel van mijn werk, vind ik het meest

mooie, leuke en boeiende onderdeel ervan. Een

goede band opbouwen, respectvol met elkaar omgaan

en betrouwbaarheid zijn de basis om verder te

groeien en ontwikkelen. Het middel, de activiteiten,

kan ik creatief inzetten om mensen te stimuleren

en activeren en te laten ontdekken waar hun kracht

ligt.”

Werk je samen met collega’s en zo ja, waarin

werk je dan samen?

“Met collega’s bespreek ik alles wat speelt op de locatie.

Belangrijk is dat we in grote lijnen van elkaars

afspraken op de hoogte zijn. Onze manier van begeleiden

sluit erg bij elkaar aan. We bieden begeleiding

op maat en zoeken samen met de deelnemer

naar de beste vorm om doelen te bereiken. Dat

kan een traject richting (vrijwilligers)werk zijn maar

ook persoonlijke groei en ontwikkeling waardoor

je steviger in je schoenen staat. Ik zet mijn kennis,

deskundigheid en ervaring in om dit proces te

begeleiden.”

Heb je nog een wens met betrekking tot?

“Mijn wens is dat we hier nog jaren met plezier

kunnen werken aan activering en re-integratie.”

Ingezonden door: Trees Kers

/ LENTE 2019 / 6


WIJ 3.0 bouwt locatie

in Woerden af

Met ingang van het nieuwe jaar beschikt WIJ 3.0

niet langer over een locatie in Woerden. Reden is

dat de ruimte die we huurden niet meer beschikbaar

is als gevolg van een faillissement van de

verhuurder. Dit faillissement heeft voor WIJ 3.0 de

besluitvorming over ons aanbod van dagactiviteiten

in Woerden versneld. In de afgelopen jaren bleek

de locatie niet financieel gezond te maken. Gesprekken

met gemeentes van regio Utrecht-West

en met betrokken medewerkers van de gemeente

Woerden, boden geen uitzicht op het bestendig

maken van het aanbod in de nabije toekomst.

Inspanningen om een goede en betaalbare alternatieve

locatie in Woerden te vinden leverden niet het

gewenste resultaat op.

Alle deelnemers zijn in december voorbereid op de

verandering.

Opvallend

Een deelnemer in Zeist maakte dit:

/ LENTE 2019 / 7


Nieuw terras? Zo gelegd

Het Wijkbedrijf is van allerlei markten thuis. Naast

het groenwerk en groenonderhoud dat het wijkbedrijf

uitvoert, zijn de deelnemers ook kundig in het

aanleggen van een terras.

Op foto 1 is te zien dat al is begonnen met het uitgraven

van de tuin. Veel aarde is weggegraven en

in de groene container gedeponeerd, hierna is de

grond opgevuld met zand waarna de deelnemers

beginnen met het egaliseren van het stuk grond.

Op foto 2 kan je zien dat met behulp van een rechte

lat, twee stenen en een (buiten beeld vallende)

waterpas ervoor wordt gezorgd dat het stuk grond

egaal wordt uitgevlakt.

De vlakke grond wordt vervolgens aangestampt

met behulp van een trilplaat. Hierdoor voorkom

je verzakking als straks de stenen zijn gelegd. Dit

wordt vakkundig uitgevoerd door een deelnemer.

Let op de stalen neuzen in de schoenen, onmisbaar

in combinatie met dit gevaarlijke werkje. Nadat

de grond is geëgaliseerd en aangestampt kan er

worden gestart met het leggen van de stenen.

Op foto 3 is te zien dat dit gebeurt door middel van

een ge-oliede samenwerking.

Twee deelnemers ‘uppen’ (stenen halen en klaarleggen)

en de andere deelnemer legt de stenen

neer. Dit leggen van de stenen gebeurt overigens

in een halfsteens patroon. Dit halfsteense patroon

zorgt voor een mooi effect en ongetwijfeld ook voor

een stevig terras waar van de zomer weer heerlijk

op gezeten kan worden.

Beurs...

Het Wijkbedrijf laat niet los...

Onlangs bezocht een afvaardiging van het Wijkbedrijf

de 20e editie van de groene sector vakbeurs.

De beurs, die plaatsvond in Hardenberg,

was bedoeld voor mensen uit de groene sector om

samen te komen en ideeën uit te wisselen. Volgens

leerwerkmeester Martijn Heus was het bezoek ontzettend

inspirerend: hij deed nieuwe contacten op,

leerde over nieuwe technieken en had bovenal een

gezellige dag met de deelnemers van het wijkbedrijf.

Hoogtepunten van de dag waren de lekkere

lunch en (zie de foto) poseren met de grootste

kettingzaag ter wereld!

/ LENTE 2019 / 8


Het katern de Hartekreet biedt ruimte voor bijdragen van cliënten van WIJ 3.0.

Lees hier hun verhalen, interviews, gedichten, tekeningen, weetjes, tips voor uitjes,

spreuken en andere creatieve uitingen. Heb je een verhaal, gedicht, leuk idee of tekening

voor Hartekreet? Neem dan contact op met de redactie!

Tel: 030-2513672 • e-mail: redactiewij30@gmail.com

Ruimte voor iedereen?

Aandacht voor kwetsbare Utrechters

Op 23 januari vond in ‘De Zalen van Zeven’ aan de

Boothstraat, vlakbij het Janskerkhof, het symposium

‘Ruimte voor iedereen? Aandacht voor kwetsbare

Utrechters’ plaats., Dit symposium was georganiseerd

door Meetellen, de Universiteit voor Humanistiek

en de Gemeente Utrecht, Volksgezondheid.

En was vooral georganiseerd naar aanleiding van

het verschijnen van drie onderzoeken naar de

positie van kwetsbare Utrechters. Het publiek was

divers te noemen. Er waren panelmedewerkers, onderzoekers,

wetenschappers, professionals, ambtenaren

en beleidsmakers aanwezig. Ik vond het leuk

weer wat oude bekenden, in het bijzonder van de

voormalige Boog, tegen te komen. De wethouder

bracht in zijn inleidende toespraak naar voren dat

het vraagteken achter ‘Ruimte voor iedereen’ in een

uitroepteken zal moeten veranderen. Vervolgens

werden de drie publicaties gepresenteerd.

• De presentatie van het onderzoek

‘Kan iedereen zichzelf redden’ door Meetellen.

Uit de enquête bleek dat veel van de ondervraagden

nog nooit van het begrip zelfredzaamheid

hadden gehoord.

Panelmedewerkers mochten tijdens de

presentatie aan het woord komen en uitleggen

wat zij van zelfredzaamheid vonden en hoe dat in

de praktijk in zijn werk zou kunnen gaan.

• De presentatie van ‘De waardigheidscirkel’ door

de Universiteit voor Humanistiek. Hieruit kwam

naar voren dat mensen met een meervoudige problematiek

zich vaak in het dagelijks leven onwaardig

behandeld voelen als voorwerp, leegte, kind of

monster. De waardigheidscirkel kan als instrument

gehanteerd worden om mensen weer het gevoel te

geven dat zij er toe doen;

als uniek persoon, in een unieke situatie, als deelnemer,

volwassene en vriend.

• De publicatie ‘Gezondheid voor iedereen?’ van

de Gemeente Utrecht, Volksgezondheid. Deze

publicatie toont aan dat het voor Utrechters met

problemen op meerdere leefgebieden tegelijk, op

vrijwel elk leefgebied minder goed gaat dan met

de gemiddelde inwoner van de stad Utrecht. Ook

hebben ze vaak financiële problemen en is toegang

tot de zorg moeilijk. Hun kinderen hebben moeite

zich te ontwikkelen en hebben meestal een minder

goede gezondheid dan leeftijdgenoten.

Verder stonden er nog vijf verdiepingssessies op

het programma, om verder in gesprek te gaan

over één van de gepresenteerde onderzoeken.

Als panellid van Meetellen in Utrecht was ik

ingedeeld bij ‘Toegang tot Zorg’ van de Gemeente

Utrecht en bij ‘Naar meer waardige zorg en ondersteuning’

van de Universiteit voor Humanistiek.

De andere sessies waren ‘Meetellen in Utrecht

over Zelfredzaamheid’, ‘In balans blijven’ van de

Gemeente Utrecht en nog een andere sessie over

‘Naar meer waardige zorg en ondersteuning’ van

de Universiteit van Humanistiek.

Het waren vooral ambtenaren met wie ik in gesprek

ging. Het viel me op dat ze erg betrokken waren.

Ook waren ze erg geïnteresseerd in wat ik van de

verschillende presentaties vond.

Tot slot van het symposium was er nog gelegenheid

om onder het genot van een lekker hapje en een

drankje op informele wijze kennis met elkaar te

maken. Ik vond het een leerzame bijeenkomst.

Door: Anthonie Caspers

/ LENTE 2019 / 9


Foto: A. Jütte

koeken, oliebollen en drinken (zoals koffie, thee,

warme chocolademelk met slagroom, glühwein en

voor de kleintjes limonade). Voor het eerst dit jaar

konden kinderen in de planten- tuinkas kerstkaarten

maken. En er was een levende kerstboom die af

en toe met de bezoekers een dansje maakte.

Dit alles duurde van 18.00 uur tot 21.30 uur. Het was

wederom een zeer geslaagde en heel gezellige

avond!

Iedereen bedankt die hier aan heeft meegewerkt

en dit weer heeft mogelijk gemaakt!

Foto: Anthonie Caspers

Lichtjestocht

Vrijdag 14 december 2018 was er weer de Lichtjestocht

in Utrecht Oost die dit jaar voor de vijfde keer

werd georganiseerd. Een Kerstwandeling door het

Wilhelminapark en omgeving. De route was verlicht

met kaarsjes en de verschillende scènes uit het

Kerstverhaal werden verteld. De Wilg deed voor de

vierde keer mee en was wederom omgetoverd tot

een gezellig en knusse Herberg.

Op het plein was er muziek en op de avond werden

er zowel moderne als traditionele kerstliederen ten

gehore gebracht rond het kampvuur. Dat zorgde

weer voor een zeer muzikale en nostalgische

gezelligheid.

Verder waren er meerdere kampvuren waar je,

naast dat je je eraan kon opwarmen, Marsmallows

kon roosteren. Ook waren er verschillende kraampjes

met eten, waaronder erwtensoep, pannen-

Ingezonden door: Desmond Stufkens

Dierenrubriek

Foto: A. Jütte

Foto: Erwin Zijtveld

Ik zou met baasje Sjaan op de foto al een editie

eerder verschijnen. Dat is niet gebeurd. Misschien

zaten we al met een volgeschreven Hartekreet.

Daarom nu een ereplaatsje voor een hond .Hij komt

een aantal keren per week bij ons op visite. In de

werfkelder zoekt hij zijn eigen weg. Hij vindt het bij

ons nog zo fijn dat hij blijft zitten als het baasje alweer

naar huis gaat en niet vooruit te slepen is. Zo

slaapt hij op de bank, zit graag tussen de mensen.

We noemen hem Alexander of meneer de Bruin. Ik

ben een beetje doof en een beetje blind. Ik ben 11

jaar oud, maar heb ook nog steeds veel plezier in

het leven en soms wil ik niet eens weg bij ons op

de Oudegracht. Als ik toch naar huis moet, word ik

opgetild en met wat hulp de trap opgedragen.

Ingezonden door: Erwin Zijtveld

/ LENTE 2019 / 10


Foto: Anthonie Caspers

Interview

Jan Visser komt regelmatig op de soos

van de cliëntenbond in de Kargadoor.

Daarnaast is hij actief binnen Enik, Spat

en De Wilg en heeft een bachelor in de

psychologie. Wij spraken met hem over

het thema verbondenheid en de rol van

de cliëntenbond.

Rond zeven uur werden wij, door Jan op

zijn appartement op de derde verdieping

welkom geheten. Ons beiden viel direct

op dat Jan een mooie woning heeft, gesitueerd

op het oude terrein van de faculteit

diergeneeskunde aan de Biltstraat.

Jan, voor dit nummer hebben wij verbondenheid

als thema. Daar willen we het met jou over hebben.

Wat is belangrijk voor jou?

“Voor mij is een gezonde levensstijl een kern-

waarde in het leven. Als motto heb ik voor mezelf

BRAVO bedacht. De B staat voor beweging en

bewustwording. De R voor reinheid, rust, regelmaat,

relatie en recreatie. De A voor acceptatie, aandacht

en authenticiteit. De V voor voeding, verbinding en

vaardigheden. De O tenslotte voor Ontspanning.

Het is mijn eigen vondst en vormt voor mij een

belangrijke richtlijn in het leven. De spreuk, ‘De zin

van het leven is de zin in het leven’ van Jan Geurts,

spreekt mij erg aan.”

Hoe staat het met jouw sociale contacten?

“Die zijn goed. Ik heb een rijk sociaal leven. Zo

heb ik een heel goede vriend. We kennen elkaar al

sinds 1982. We spreken elkaar niet heel vaak, maar

voelen ons, misschien daarom wel, heel nauw verbonden.

Ook kan ik het goed vinden met de andere

flatbewoners; in het bijzonder mijn benedenburen.

Op zondag komt er altijd een vast vriendenclubje

bij mij op bezoek. Er valt dan altijd het nodige te

bespreken. Ik kom regelmatig op de soos van de

cliëntenbond in de Kargadoor. Op informele wijze

vind ik hier verbinding met andere cliënten uit de

GGZ. Onder het genot van een drankje kan ik er

/ LENTE 2019 / 11


Foto: Anthonie Caspers

van gedachten wisselen. Ik wordt er echt met open

armen ontvangen.”

Voel je je geaccepteerd?

“Ik doe graag aan peer contacten. Tijdens groepsbijeenkomsten

van Enik heb het met lotgenoten

met name over spiritualiteit. Onderwerpen die aan

bod komen zijn in je kracht komen, ontworsteling,

kernwaarden, gevoel en intuïtie, inspiratie en

verwondering. Het ontdekken en ontwikkelen van

deze menselijke eigenschappen vind ik belangrijk.

Hoe ontdek ik hierin mijn valkuilen en hoe kan ik er

mee omgaan. We bespreken er van alles en komen

er al discussiërend tot allerlei nieuwe inzichten.”

Heb je hobby’s?

“Ik hou van zingen. Op dinsdag neem ik deel aan

de zanggroep in De Wilg. Eens per maand doen we

aan karaoke. Onze leidster heeft echt een prachtige

stem. Ik kan iedereen aanraden hier eens aan deel

te nemen. Tot enkele jaren terug heb ik in muziek

bands gezongen. De Boogie Band, die onder de

Boog activiteiten viel, vond ik de allerleukste. Later

heb ik ook met plezier

in de Talented Toasted

Tostie Band gezongen.

Favoriete muziek is voor

mij Pink Floyd en Manu

Chao.

Tegenwoordig doe ik

aan schilderen op De

Strooy, waar ik op de

open dag 2018 samen

met anderen mijn werk

mocht laten zien. In het

verleden heb ik enkele

werken verkocht. Wel

vind ik het moeilijk om

afstand van ze te doen.”

Wie zijn jouw favoriete

schrijvers?

“Van Kees van Kooten

heb ik veel boeken

thuis, van ‘De ergste

treitertrends’ tot aan

‘Zeven sloten’ en meer.

Jan Bernlef, Jan Wolkers

en Jan Siebelink hebben

ook prachtboeken

geschreven. Siddhartha van Hermann Hesse is een

inspirerend boek. Hierdoor ben ik geïnteresseerd

geraakt in mindfulness en onlangs heb ik in de

Nieuwe Kerk in Amsterdam de tentoonstelling ‘Het

leven van Boeddha’ bezocht’. Biografieën interesseren

mij ook, zoals die van John Lennon en de Dalai

Lama .”

Heb je nog een boodschap voor de lezers?

“Boodschap vind ik een groot woord. Vertrouw

op je eigen kracht. Verbinding zoeken, gezonde

leefstijl. Andere kernwaarden zijn vaak universeel

en voor iedereen bereikbaar. Vertrouw hierbij ook

op je intuïtie. Ontdek hoe dit bij kan dragen aan

herstel. Ter ontspanning kan ik de soos van de

cliëntenbond adviseren. Voor mezelf heb ik ‘Ieders

dienaar niemands knecht’ als motto.”

Door: Anthonie Caspers en Ellen Schepers

/ LENTE 2019 / 12


60 jaar De Kargadoor: Laat je horen!

De Kargadoor bestaat dit jaar 60 jaar en

dat werd op vrijdag 8 februari jongstleden

op uitbundige wijze gevierd.

Van oorsprong was de Kargadoor een podium voor

maatschappijkritische groeperingen; door rechts

gezien als broeinest, door links als broedplaats. In

de beginjaren was de Kargadoor gehuisvest aan

de Zuilense Marnixlaan. In 1968 vond de verhuizing

naar de huidige locatie aan de Oudegracht 36

plaats. Tegenwoordig wil de Kargadoor verbindend

zijn en maatschappelijke verschillen overbruggen.

Ze wil een plek zijn om te horen en gehoord

te worden. De Kargadoor biedt onderdak aan de

Rechtswinkel, Stichting Acta Rechtshulp, Stichting

Borderline, Utrecht International Comedy Festival,

Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ) en

Stichting Peace Brigades International (PBI). De

Kargadoor is een erkend leerwerkbedrijf en biedt

ruimte voor de underdogs, de doeners en de eigenwijzen.

Ook de Cliëntenbond in de GGZ, afdeling

Utrecht heeft in de Kargadoor een plek gevonden.

Ik werk er de eerste en de derde zondagavond van

de maand namens de Cliëntenbond als vrijwilliger

achter de bar. Cliënten uit de GGZ en belangstellenden

zijn dan van harte welkom op onze soos.

Vanaf half acht in de avond was de Kargadoor vrij

toegankelijk voor iedereen. Ik heb nog iets mee-

gekregen van een interview met een feministe,

mogelijk gemaakt door Utrecht College Tour. In

de werfkelder heb ik met vertegenwoordigers van

Kritische Studenten Utrecht gesproken. Ook Stichting

Acta Rechtshulp en Stichting Zelfbeschadiging

hadden er een informatiestand.

Wat later in de avond was het tijd voor disco. Ik

heb nog een uur met een koptelefoon op gedanst.

Dit was een heel nieuwe ervaring voor mij. Het was

een inspirerend feest!

Voor meer informatie over de Kargadoor zie:

www.kargadoor.nl

De lezingen en muziekvoorstellingen die

wekelijks gegeven worden, zijn vaak gratis

toegankelijk!

Door: Anthonie Caspers

Acceptatie

Wanneer je leeft in een wereld vol haat,

Waarin zelfs op FB je niet meer kunt zeggen waar je voor staat.

Wanneer t voelt alsof je voor anders denken moet knielen,

Wat een zootje ongeregelde debielen.

Uiteindelijk bloeden we allemaal rood,

Niemand van ons ontloopt de dood.

Waarom vergeten we dat we hier zijn voor liefde en genegenheid?

Vanwege kleurverschil is dat zomaar kwijt?

Acceptatie is het sleutelwoord,

En dit is iets wat pijnlijk stoort.

Sorry dat is niet mijn leven...

Ik heb nog zoveel liefde, warmte en respect te geven.

Ingezonden door: Emi

/ LENTE 2019 / 13


Partner van een patiënt

“Ik heb losgelaten dat ik alles moet voorkómen”

Bij een psychische ziekte gaat de aandacht

vaak (niet met opzet) alleen uit naar

de mensen die psychisch ziek zijn. Maar

de mensen om hen heen leveren vaak ook

een hele bijdrage aan de genezing of het

leren omgaan met de ziekte.

Zoals Tonnie, de vrouw van Gerbrand.

Gerbrand heeft CPTSS (Complexe Post

Traumatische Stress Stoornis).

Tonnie (59) is werkzaam in het basisonderwijs.

Gerbrand (56) heeft heel lang gewerkt als vrachtwagenchauffeur.

Sinds hij in de WIA zit is fotografie

zijn grote passie. Ze zijn 26 jaar getrouwd.

In mei 2014 is bij Gerbrand de diagnose CPTSS

geconstateerd.

Tonnie vertelt: “De dag dat hij na de eerste dissociatie

in paniek van zijn werk thuis kwam was een

heel heftige dag voor mij, want ik wist niet goed wat

er aan de hand was. Bovendien probeerde ik onze

kinderen zo goed mogelijk ervoor af te schermen.

Na ongeveer twee maanden lukte dat niet meer en

toen hebben we een half jaar in een crisis gezeten.

Gerbrand is vanaf toen een lang traject van behandeling

in gegaan en ik ben een half jaar overspannen

geweest. Toen ik weer aan het werk ging heb

ik geleidelijk geleerd om mijn aandacht op mijn

werk te richten als ik op mijn werk ben. In het begin

was ik nerveus over wat er thuis kon gebeuren. De

laatste twee jaar merk ik dat ik wel steeds beter kan

loslaten. Gerbrand heeft nu een bepaalde stabiele

basis waarop hij kan vertrouwen en dat doe ik dan

óók. Ik heb losgelaten dat ik alles moet voorkómen.”

De crisis en de behandeling hebben veel effect

op het gezin.

Tonnie: “In de eerste twee jaar was ik erg op mijn

hoede, omdat ik nooit wist hoe en wanneer Gerbrands

dissociaties kwamen. Ik durfde ook niemand

meer uit te nodigen, uit angst voor een dissociatie

bij Gerbrand. Ik ben in die periode ook heel vaak ’s

nachts wakker geworden, doordat er opnieuw iets

met Gerbrand gebeurde. Ook al wist ik inmiddels

het een en ander van CPTSS, bij je eigen man is het

toch een ander verhaal. En je wilt zoveel, maar je

bent machteloos. Gerbrand vertrouwde mij en geloofde

mij ook altijd als ik vertelde wat er gebeurd

was in een dissociatie. Hierdoor konden en kunnen

we nog steeds goed met elkaar praten.

Maar ik merkte dat onze kinderen (inmiddels boven

de 20) het heel moeilijk vonden, dus ik beschermde

hen nog steeds tegen sommige invloeden van

hun vader. Ik leefde in die periode heel sterk vanuit

het besef dat ik de ‘schade’ wilde beperken, die de

CPTSS aan het gezin heeft toegebracht. De kinderen

waren hun vader ‘kwijt’. Als echtgenote had ik

mijn verwachtingen naar nul gebracht en geleerd te

anticiperen op wat er komt. Er kwam daardoor rust,

maar ik maakte tegelijkertijd een innerlijk rouwproces

door. Ik nam afscheid van de gewone, spontane

dingen die we gewend waren samen te doen:

samen uit eten gaan, samen dansen, spontaan op

visite gaan, spontaan met z’n allen thuis aan tafel

zitten. Ik heb me erg eenzaam gevoeld.

Ik had ook een gevoel van schaamte. Ik durfde

bijvoorbeeld een vriendin of collega’s niet zomaar

te vertellen dat mijn man CPTSS heeft. Inmiddels

zeg ik het wel als het van belang is voor het contact.

Wellicht helpt het ook dat er veel meer bekend

is over CPTSS in de maatschappij. De mensen

aan wie ik het heb verteld reageerden allemaal

geschrokken en zeiden ook dat het heel heftig is.

Dat geeft wel een gevoel van erkenning, dat ik het

ook af en toe ‘zwaar’ mag vinden. Het is een stukje

begrip.

Ik doe nog steeds veel dingen voor Gerbrand. Ik

probeer hem te beschermen tegen mogelijke triggers

en ik belicht in gesprekken zowel de visie van

mijn man als de visie van onze kinderen. Zijn keuze

voor een activiteit in het weekend is doorslaggevend

voor wat wij doen. En aangezien hij in deze

fase nog niet alleen op straat durft te fotograferen,

ga ik mee.

Soms is er wel een korte periode waarin het mij

/ LENTE 2019 / 14


allemaal teveel wordt, maar dan merk ik ook aan

Gerbrand dat hij dit goed begrijpt.”

Ondersteuning, bijvoorbeeld van de zorg of familie,

is ook voor familie/partners van patiёnten

broodnodig. Zo ook voor Tonnie.

Tonnie: “In de afgelopen vier jaar heb ik samen met

Gerbrand een paar gesprekken gehad met diegene

die bij Altrecht de gesprekken met hem voert. Ik

heb heel veel aan deze gesprekken gehad. Ondanks

dat Gerbrand wisselende psychologen als

therapeut heeft gehad, is deze vrouw een constante

factor geweest. Voor Gerbrand is het belangrijk

dat er een vaste psycholoog blijft bij Altrecht.

En toen in de zomer van 2014 de echte crisis begon,

hebben wij veel steun gehad van mijn broer

en schoonzus. Gelukkig kunnen we nog steeds

een beroep op hen doen, maar dat is niet meer zo

nodig.”

Al met al is Tonnie er het meest trots op dat ze

als gezin nog samen zijn.

Tonnie: “De heftige periodes hebben heel veel

invloed gehad op hoe we met elkaar omgaan,

maar dát we met elkaar blijven omgaan, vind ik een

enorme overwinning. Ieder van ons gaat er op een

andere manier mee om. Persoonlijk vind ik het een

enorme verrijking dat ik dit mee mag maken.”

Tonnie heeft, na enige aarzeling, nog wel tips

voor mensen die betrokken zijn bij mensen met

een psychiatrische ziekte.

Tonnie: “Iedere psychiatrische

ziekte is anders

en iedere partner is ook

anders, maar het belangrijkste

lijkt mij om

je persoonlijke grenzen

te blijven aanvoelen en

om vertrouwen te blijven

houden, vertrouwen in

positieve vooruitgang.”

Door: Anja de Waard en

Charlotte Thoolen

Foto: Gerbrand Langenberg

/ LENTE 2019 / 15


Spreuken & Uitspraken

Door: Huib van

Belkom

“Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen

en rivieren spoelen haar niet weg...”

- Citaat uit het Bijbelse Hooglied, hoofdstuk 8, vers 7a.

Bron: studieboekje van de Zevende-Dags Adventisten Nederland.

“Meneer, hoe weet de maan dat er een aarde is?”

- Vraag van leerling Kees Torn (nu cabaretier in ruste) aan zijn natuurkundeleraar.

De leraar had er geen antwoord op, zei Kees Torn.

Bron: radio 4 + het internet

“(God), Gij hebt ons de hartslag en de adem gegeven.”

- Tekstgedeelte uit een lied uit een zondagse Rooms-katholieke dienst op t.v.

“Hoe meer vrijheid, des te groter de verantwoordelijkheid dient te zijn.”

Voetbaltrainer Erik ten Hag in een interview met de Volkskrant.

“Laat degene die in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwen op de

naam des HEREN en steunen op zijn God.”

- uit het boek Jesaja, hoofdstuk 50, vers 10b van de Heilige Bijbel.

Vertaling: Nederlands Bijbel Genootschap,1951.

“Wees niet bang als je wordt beproefd.

Houd vol als het zwaar wordt. Je wordt gezuiverd.”

Bobby Schuller van Hour of Power (t.v.-programma, o.a. op RTL5)

“Vergeven is dat je een gevangene vrijlaat en dan ervaart dat

jijzelf die gevangene was.”

Hannah Schuller van Hour of Power

(t.v.-programma o.a. op RTL5)

citeert deze spreuk van een onbekende.

/ LENTE 2019 / 16


Wist je dat:

in de Nieuwjaarsnacht van de stad Utrecht de luchtkwaliteit door het vuurwerk bijna 100 keer zo

slecht was als normaal?

de vervolgde Pakistaanse Christin Asia Bibi door een hoge Pakistaanse advocaat wordt verdedigd

die zelf echter moslim is?

dat deze edele advocaat in Pakistan ook met de dood wordt bedreigd en in Nederland schuilt?

als de werknemers van vandaag een levensstandaard als in de jaren ‘60 zouden accepteren, ze dan

op hun 60 e al met pensioen zouden kunnen?

in de Eerste Wereldoorlog ongeveer 3 miljoen vrouwen weduwe werden en ongeveer 6 miljoen

kinderen wees werden?

Paus Franciscus in het Vaticaan een kliniek heeft laten openen waar daklozen gratis medische zorg

krijgen?

de Utrechtse Dom gedeeltelijk is gebouwd van geld dat voor de armen bestemd was?

de Dom in 1975 voor het laatst gerestaureerd werd?

de Domtoren vanaf 2018 gedurende zo’n vijf jaar gerestaureerd wordt?

Theresa May en Angela Merkel allebei domineesdochters zijn?

t.v.-presentator Jacobine Geel voorzitter is van Geestelijke Gezondheidszorg Nederland en voor

mensen als wij het hele land doorkruist?

wanneer je Susette intern belt, ze dan rustig zegt, bel over een uurtje maar terug!

Susette als ze het Wilg terrein wil oprijden en ze het paaltje naar beneden wil doen en daarvoor uit

haar auto is gestapt, ze er dan pas achter komt dat dat niet gaat, omdat ze met haar auto te dicht op

het paaltje staat!

Maike voor het eerst met de boodschappenkar/wagen boodschappen heeft gedaan en dit superleuk

en handig vindt!

Ellen erachter is gekomen dat er ook koffiekopjes bestaan!

Jurre als hij een broodje in het tostiapparaat doet, het misschien dan wel handig is om hem ook aan

te zetten en als hij dan eenmaal aanstaat hem er dan ook weer op tijd uit te halen!

Eline M&M’s heel erg lekker vindt!

er tijdens de lunchpauze door Eline, Jonne en Maaike aardig op los werd geswingd op een liedje van

Earth & Fire!

Meilan het voor elkaar heeft gekregen om de stop van de vaatwasser eruit te trekken, waardoor de

deelnemers van de Bakery heel erg natte voeten kregen!

Eline (Stagiaire) heel goed is in koekjesbakken, Heel Holland Bakt waardig!

Jennifer de gardes van de mixer deeghaken noemt!

het woord van het jaar 2018: Laadpaalklever is!

Andere genomineerde woorden voor het woord van het jaar 2018 waren: Balanstrutje, Blokkeerfriezen,

Drankhangen, Gele Hesjes, Intimiteitscoördinator, Kantlijnsporter, Klimaatgekkie, Kwispellezen,

Mangomoment, Mooiweermoeheid, Selfieshopper, Vliegschaamte, Zeebezem!

Door Desmond Stufkens en Huib van Belkom

/ LENTE 2019 / 17


Unieke stadswandeling Utrecht

Op een zonnige middag in februari maken

een aantal redactieleden van WIJZER/

HARTEKREET de stadswandeling ‘Utrecht

Underground’. Een indrukwekkende stadswandeling

geleid door stadsgidsen die

zelf dakloos en verslaafd zijn geweest.

Zij hebben nu hun leven op de rit, maar

vertellen tijdens de wandeling hun verhaal

van het harde leven dat zij hebben

geleefd. Je wandelt langs de plekken

waar zij als dakloze/verslaafde verbleven.

Wij hebben afgesproken

met onze gids Jan Ooik

(50) op het Domplein voor

het VVV kantoor. Als wij

aankomen wacht Jan al op

ons. Hij is goed te herkennen

aan de mooie rode jas

met op de achterzijde een

afbeelding van ‘De Dom’.

Bekijk hier het fotoverslag

van de stadswandeling.

We lopen vanaf Domplein naar de Neude. Daar vertelt

Jan dat dit de plek is waar zijn dakloze bestaan

begon. Totaal niet de bedoeling maar door de loop

van privé omstandigheden er eigenlijk ‘in verzeild

geraakt’. Jan: “Ik kom uit een groot gezin en heb tot

mijn 14 e een goede jeugd gehad’. Toen overleed

mijn vader en dat was een grote klap voor mijn

moeder en het gezin’. Zeven jaar later overleed mijn

moeder. Ik was toen 21 jaar.”

en ik moest de nacht overbruggen. Aangezien ik

weinig geld had, bedacht ik een paar uur te slapen

bij het toenmalige ‘Postkantoor’ aan het Neude.

Achteraf had ik dat beter niet kunnen doen. Ik

ontmoette andere zwervers en ook verslaafden. De

trein richting Frankrijk heb ik nooit meer genomen.”

Jan ging werken als stratenmaker en begon een

eigen stratenmakers bedrijf.

Jan: “Ik was 30 jaar en toen kwam de volgende

tegenslag, mijn boekhouder ging er met het geld

vandoor. Ik had bijna niets meer. Toen bedacht ik

dat ik wilde gaan zwerven in het buitenland. Met het

weinige geld dat ik nog had vertrok ik met de trein.

In Utrecht moest ik overstappen op de internationale

trein. Deze trein vertrok pas een aantal uren later

/ LENTE 2019 / 18


We lopen verder naar de volgende plek waar Jan

tijdens zijn dakloze bestaan verbleef. Tijdens de

wandelingen van de ene plek naar de andere is er

ruim de tijd om verder met Jan te praten.

De wandeling gaat verder richting de ‘tunnel’ bij

Hoog Catharijne.

De tweede stop is bij de kloostertuin op de

Mariaplaats. Begin jaren 90 verbleven hier vele

zwervers en verslaafden. Jan: ‘Het was een onveilige

en vieze plek. De muren zijn nog gebleekt

door de urine en de behoefte die de mensen hier

deden.”

Dit was voor de Utrechter de bekende plek waar je

beter niet kon komen.

Hier was het ‘overleven’. Veel verslaafden verbleven

hier; er werd gedeald en gebruikt. Jan: hier was

je je leven niet zeker. Maar ja, je moest hier heen

om aan je ‘spul’ te komen en te kunnen gebruiken.

Ik zelf ben hier ook aangevallen en neergestoken.”

Jan is blij dat Hoog Catharijne de afgelopen jaren

zo verbouwd is, nu herinnert het hem niet zo aan de

tijd dat hij er verslaafd rondliep.

/ LENTE 2019 / 19


We lopen door het nieuwe stationsgebied verder

richting het ‘Beatrixtheater’.

Daar vertelt Jan dat hij tijdens zijn stratenmakers

periode ook als bouwvakker gewerkt heeft. Jan:

“tijdens de bouw van het gebouw naast het Beatrixtheater

viel ik van de steiger en ben 37 meter naar

beneden gevallen. Ik had bijna alles gebroken wat

er te breken viel in mijn lijf. Het is een wonder dat

ik het heb overleefd.”

Meer weten over de rondleiding

‘Utrecht Underground’? Bekijk de website

www.utrechtunderground.nl.

Er zijn vier verschillende rondleiders, elk met

hun eigen verhaal en eigen plekken om heen

te gaan. Reserveren kan door een mail te

sturen via utrechtunderground@wij30.nl.

Na deze laatste stop lopen we terug richting het

Domplein.

Jan heeft ruim 4 jaar op straat geleefd. Doordat hij

in de gevangenis was afgekickt kon hij deelnemen

aan het woon/werkproject Straatnieuws. Jan: “Ik

moest clean zijn voordat ik een kamer kon krijgen.

Vanaf dat moment is het steeds beter met mij gegaan.

Ik heb een moestuin in Lunetten samen met

mijn beste vriend. En ik geef deze rondleidingen. Ik

voel mij daar goed bij.”

Tekst: door: Charlotte Thoolen

Fotografie: Charlotte Thoolen, Bianca Henkes

/ LENTE 2019 / 20


Agenda

Wat: Meteorologica: Observations van Maria Kolcheva

De tentoonstelling Observations is een doorlopend

visueel onderzoek naar de studie van de atmosfeer.

Wanneer: 7 maart t/m 12 mei 2019.

Locatie: Plaats: FotoDok, Lange Nieuwstraat 7

(De internationale plek voor documentaire fotografie in Utrecht)

Voor openingstijden van de tentoonstelling zie: www.fotodok.org.

Kosten: Volwassenen: € 4,- Studenten: € 3,- Kinderen tot en met 12: gratis

Wat: Het Utrechts Archief - Utrecht Spoortstad

Wanneer: heden t/m 6 juli 2019.

Di. t/m vr. van 10.00 - 17.00 uur

Za. en zo. van 12.30 - 17.00 uur

Locatie: Hamburgerstraat 28, 3512 NS Utrecht

Kosten: gratis.

Wat:

Wanneer

Locatie:

Kosten:

Wat:

Dag van de Filosofie

7 april van 12.00 -18.00 uur

academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE Utrecht

gratis

Utregs Requiem

In samenwerking met STUT en de Tussenvoorziening. Utregs Requiem is een productie van Stichting Albarica.

Utregs Requiem vertelt de levensverhalen van zes mensen uit Utrecht en omstreken. Verhalen waarin miskenning

en uitsluiting en soms geweld of misbruik een rol spelen. Levenservaringen waarvan je, zeker in een aantal gevallen,

zou zeggen ‘hoe kom je daar bovenop’. Kenmerkend voor alle hoofdpersonen in het Requiem is de veerkracht

die hen redt. De altijd aanwezige wil om af te rekenen met het verleden en een nieuw leven op te bouwen. De wil

om betekenis aan hun leven te geven die ze diep in hun hart voelen. Met vallen en opstaan. Arjen werd als kind

zo gepest dat hij er PTSS aan over hield. Als een beschadigd mens zocht hij zijn weg. Mothy vluchtte uit Iran om

zélf te mogen denken. Wilma werd mishandeld en probeert te voorkomen dat de geschiedenis zich blijft herhalen.

Deze en drie andere opmerkelijke Utrechtse levensverhalen vormen een requiem in een moderne jas. En zijn op

muziek gezet door vier hedendaagse componisten: Monique Krüs, Reza Namavar, Renske Vrolijk en Willem Wander

van Nieuwkerk. De verhalen en de muziek vormen met elkaar een unieke muzikale vertelling over leven en

dood, hoop en angst, schuld en bevrijding. Confronterend en herkenbaar tegelijkertijd.

Kosten: € 10,-

Wanneer: 17 maart 15:00 - 18:00 uur.

Locatie: Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148 Utrecht

Wanneer:

Locatie:

Wanneer:

Locatie:

Wanneer:

Locatie:

24 maart 15.00 – 18.00 uur

De Nieuwe Jutter, Amerhof 66 Utrecht

31 maart 15.00 – 18.00 uur

ZIMHIC Stefanustheater, Braziliëdreef 2 Utrecht

7 april 12.00 – 17.00 uur

Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115-117 Utrecht

/ LENTE 2019 / 21


Uit het oog, maar

niet uit het hart

Zoals sommigen van jullie niet weten: enkele jaren

geleden hadden de psychiatrische patiënten een

eigen gebouw aan de Oudegracht, los van mensen

met een verstandelijke beperking.

Dit is eigenlijk een noodkreet, een hartekreet. Vele

mensen ben ik uit het oog verloren, doordat we

onze eigen locatie aan de Oudegracht verloren.

Hoe zou het gaan met hen?

Nawoord

Ook het komende nummer zullen wij weer

met de nodige zorg samenstellen. We hopen

dat ook deelnemers uit andere locaties dan

De Wilg kopij opsturen. Wij met z’n allen zijn

verantwoordelijk voor de samenstelling van

het blad! Veel schrijfplezier!

Foto: Anton van der Vlis

Ik denk aan: Alex, Anita, Bas, Jeffrey, Margreet 1,

Margreet 2, Petra, Hans 1, Hans 2, Hans 3, Nellie,

Gerald, Jan-Dirk, Patricia, Joke, Gert, Jennifer, Nada,

Philip, Mohammed 1, Mohammed 2, Urbanus, Tonia,

Rachida en nog vele anderen; zoals Ellen, Peter, ……

Ingezonden door: Annet Maas

‘Krantenknipsels’ ingezonden door Huib van Belkom

/ LENTE 2019 / 22


Foto: Anton van der Vlis

/ LENTE 2019 / 23


LENTE 2019 / 24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!