Helperbel 01-2019_LR

wijkhelpman

helperbel

- Opknappen de papiermolen

- Jaarverslag wijkcomité

- De Coendersborgh

2019

1


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Opknappen de Papiermolen 4

Voorjaar in Helpman 27

Nieuwbouw Kempkensberg en Engelse Park 30

Nieuws van het wijkcomité

Jaarverslag 2018 6

Activiteiten in de wijk

Koningsdag 11

Lente in de speeltuin 15

Muurschildering op tribune de Papiermolen 16

Het Juridisch Spreekuur 19

Noaber goud 22

Repaircafé 22

Buurtschuur en helptuk 23

Hoofdprijs uitreiking Black Jack actie ondernemers Helpman 35

Andere tijden

De Coendersborgh 24

Werken in de wijk

Coachingspraktijk Context 36

Column

Bloot voor de dokter, geloof me maar! 20

11 16

20

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal.

Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren.

Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 1, maart 2019 3


Foto: Harm Draaijer

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 1, maart 2019 5


Tekst: Ada de Jager

Wijkcomité Helpman - Jaarverslag 2018

Het bestuur is in 2018 tien keer bijeen

geweest in het MFC de Wijert om het

wel en wee van de wijk te bespreken

en te bekijken waar het wijkcomité een

bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid

en veiligheid in de wijk. Daarbij kwamen

diverse onderwerpen aan de orde

naast de standaard punten financiën,

verkeer, website, Helperbel, wonen en

duurzaamheid. Zo zijn er verschillende

organisaties en personen bij ons op bezoek

geweest en hebben we gesprekken gevoerd

om kennis te maken, ons te informeren en/

of om te kijken wat we voor elkaar kunnen

betekenen.

• De heer L. Oldenhof, de buurtbrandweerman,

kwam langs om over de brandveiligheid

in onze wijk te spreken. De Helperbel

heeft daar een artikel aan gewijd.

• De heer E. Mooij, de gebiedsmanager Zuid

van de gemeente Groningen, besprak met

ons de stand van zaken in de wijk.

• Podium Zuid kwam als burgerinitiatief

met een plan voor muziek in de winter als

tegenhanger van de Sterrebosconcerten

in de zomer. Dat heeft geleid tot financiering

en uitvoering van het plan met

concerten in de BSV De Helpen en de

Coendersborg.

• BSV De Helpen is met ons in gesprek

gegaan om te kijken waar een mogelijke

versterking van elkaar mogelijk zou zijn.

Met de concerten is de eerste stap gezet.

• Met Ondernemend Helpman is eveneens

contact geweest, wat al geresulteerd

heeft in overleg met de gemeente over

aanpassing van de voetgangersoversteekplaats

Helperplein-Verlengde Hereweg.

• Mevrouw Postma en de heer de Groot van

Het WIJ team de Wijert informeerden het

wijkcomité over hun werkwijze vooral

gericht op zelfredzaamheid van de

wijkbewoners. Ook die kennismaking

heeft geresulteerd in samenwerking:

gegevens aanleveren die er toe doen voor

onze wijk bij de formateur voor de

collegeonderhandelingen en er is over en

weer contact.

• De jaarlijkse Algemene Vergadering stond

in het teken van duurzaamheid met

presentaties van Buurkracht, Grunneger

Power en Groningen woont slim. Met de

daar presenterende organisaties wordt

nog bekeken naar vervolgmogelijkheden

om meer aandacht te genereren.

• In december namen we afscheid van onze

wijkwethouder de heer T. Schroor. Deze

opende afgelopen zomer de door een

burgerinitiatief tot stand gekomen nieuwe

speel/klimruimte in het Coendersborgpark.

Ook aan dit burgerinitiatief heeft het

wijkcomité financieel bijgedragen.

Bestuur

Binnen het bestuur is afscheid genomen

van de secretaris de heer H. Meijer en het

bestuurslid mevrouw H. Monster. De heer H.

Hindriks is toegetreden als bestuurslid.

Enkele functies zijn herverdeeld.

De samenstelling van het bestuur dat

bestaat uit vrijwilligers die dat onbezoldigd

doen is als volgt:

Mevrouw S. Kooistra (voorzitter), mevrouw

A.de Jager (secretaris & verkeer), de heer H.

Marsman (penningmeester), mevrouw M.

Fransen (verkeer), de heer H. Hindriks

(Sterrebosconcerten en duurzaamheid),

6


Nieuws van het Wijkcomité

mevrouw L Fransen (website), de heer J.

Rasterhoff (Wonen). Het bestuur wordt

bijgestaan door de heer T. Flokstra (ambtelijk

secretaris).

Ook de mensen die zich inzetten bij de

Helperbel, Sterrebos Live etc. zijn onbetaalde

vrijwilligers.

Vele e-mails kwamen binnen over onder

andere verkeer, beheer en groen, overlast,

informatie. Die worden zo spoedig mogelijk

afgehandeld daar waar wij dat kunnen.

Meestal echter gaat het over het beleid van

de gemeente en daar kan het wijkcomité niet

veel aan doen. Daar waar het kan infor meren

wij de gemeente en verwijzen door.

Verkeer en vervoer: “er gebeurt altijd wel

wat”.

• Betaald parkeren Helpman Oost: per 1

april 2018 is betaald parkeren ingevoerd

na veel tijd van voorbereiding en overleg,

ook met bewoners.

• Brief B&W: correspondentie met het

college over verkeersproblemen heeft

geleid tot een gesprek met de wethouder

Verkeer de heer P. de Rook. Dat heeft

geresulteerd in de voorgenomen aanpak

van een aantal knelpunten.

• Buslijn 8: voorstel OV bureau om de

rijtijden te versoberen is n.a.v. vele

opmerkingen uit de wijk en ons bezwaar

beperkt teruggedraaid.

• Helperzoomtunnel: plaatsing was niet

mogelijk en is tot nader order uitgesteld.

• Zuidelijke Ringweg: ook hier vond

vertraging plaats. Over beide onderwerpen

heeft het wijkcomité regelmatig

contact met de Herepoort Combinatie,

Aanpak Zuidelijke Ringweg en Groningen

Bereikbaar.

• Fietspad Helperzoom: na een inspraakperiode

en participatie zijn de werkzaamheden

voltooid. Op voorspraak van bewoners

is een zebrapad aangelegd bij de

Bloemersmaborg.

• Helperplein/Verlengde Hereweg: na

jarenlang overleg met winkeliers,

bewoners en gemeente is betaald

parkeren ingevoerd per 1 december op het

Hereplein en de Verlengde Hereweg.

Tevens zijn in enkele omliggende straten

een paar kleine verkeersmaatregelen

getroffen.

• Naar aanleiding van de vele ingediende

bezwaarschriften door wijkbewoners en

het wijkcomité op een voorgenomen

besluit van de gemeente om het parkeerverbod

aan de zuidkant van de Helperzoom

heeft de gemeente dat besluit

ingetrokken.

• Oversteek Helperplein-Verlengde

Hereweg: een van de door ons bij de Raad

ingediende knelpunten. Op initiatief van

Ondernemend Helpman zijn in overleg

met gemeente en het wijkcomité snel na

een verkeersongeluk tijdelijke maatregelen

getroffen. Aan de structurele oplossing

wordt gewerkt en deze zal in 2019

gerealiseerd worden.

• Goeman Borgesiuslaan: eveneens op onze

knelpuntenlijst. De gemeente gaat daar

Helperbel nr. 1, maart 2019 7


in 2019 kleine cosmetische verkeersaanpassingen

realiseren.

• Evaluatie: bij de vaststelling van het

verkeersplan Helpman is afgesproken het

plan te evalueren na aanleg van de

Helperzoomtunnel. Door de vertraging

daarvan wordt de evaluatie ook uitgesteld.

• In 2018 onderhielden we regelmatig

constructieve contacten met de gemeente,

de Herepoort Combinatie, Aanpak

Zuidelijke Ringweg, Groningen Bereikbaar

en niet te vergeten organisaties in de wijk

en wijkbewoners. We hielden en houden

een vinger aan de pols. Als wijkcomité

kunnen wij niet de verkeersproblemen

oplossen, maar vragen we de wijkbewoners

hun klachten en bevindingen over

het verkeer bij het loket verkeer@

Groningen.nl aan te melden.

Helperbel: gelezen, bekeken én

gewaardeerd!

De Helperbel is de wijkkrant of beter het

wijkmagazine van het wijkcomité voor

Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein

Martijn en Rabenhauptterrein. Het magazine

wil de bewoners van dit gebied

informeren over waar het wijkcomité mee

bezig is, maar ook over andere ontwikkelingen

en zaken die in de wijk spelen of de wijk

betreffen. Hoewel het geen opiniërend

medium is, probeert de Helperbel af en toe

ook te prikkelen en voorzichtig stelling te

nemen om reacties en initiatieven uit te

lokken en de betrokkenheid van de bewoners

bij de wijk, maar ook bij dit periodiek te

vergroten.

Het fullcolour periodiek met doorgaans 40

pagina’s wordt samengesteld door een

vrijwillige, onbetaalde redactie uit eigen

redactionele bijdragen, maar ook uit structurele

en incidentele bijdragen van enthousiaste

wijkbewoners en organisaties en

instanties die in of voor de wijk werkzaam

zijn. De Helperbel kent een vast format met

een aantal rubrieken. In het magazine is ook

plaats voor - onbetaalde - informatie over

bedrijven en ondernemers in de wijk. Het

periodiek wordt grotendeels bekostigd uit

de advertentie-inkomsten. De Helperbel

verschijnt vier keer per jaar in een oplage

5.500 exemplaren en wordt huis-aan-huis

verspreid. Het magazine is ook online te

lezen via https://www.wijkhelpman.nl/

index.php/helperbel/helperbel-redactie

Aan de zeer uiteenlopende reacties die de

redactie regelmatig ontvangt, valt onder

andere af te leiden dat de Helperbel wordt

gelezen, bekeken én gewaardeerd.

Verslag Sterrebos Live 2018

Voor Sterrebos Live was 2018 een uitstekend

jaar. Prima weer en alle zondagen met

optredens droog weer. Het bezoek was

overweldigend, meestal rond de 150 tot 180

mensen. Alle vaste zitplaatsen zijn steeds

bezet en er stáán meer mensen dan er zitten.

Het Sterrebos Live comité is diverse malen

bijeengeweest voor de afstemming van taken

en voorbereidingen. Bij elk optreden waren

minstens 2 mensen van het comité beschikbaar

om e.e.a. in goede banen te leiden.

De planning van het programma 2018 was:

13-mei Blues Cowboys, Hangover Paradise

10-jun Squeeze-It, Johhny Baby

8-jul Cocker Power, Tarab

12-aug Linda’s Jazz, Bluesdaddies, Glenn

Gressman, Hoppah

9-sep Inge Van Calkar, Planet Orange

Veel variatie, maar per dag wel een mooie

opbouw in muzieksoort. Helaas heeft een

8


Nieuws van het Wijkcomité

Financieel hebben dit jaar zowel de Oosterpoort

als de Herewegbuurt een bijdrage

geleverd aan Sterrebos Live en heeft de

gemeente de toiletvoorzieningen voor zijn

rekening genomen. Alles is daarmee binnen

het geplande budget gebleven.

Al met al een prachtig jaar en iedereen kijkt

alweer reikhalzend uit naar de 2019 editie.

Ook dat programma zal net als in 2018 op

de website staan.

enkele band vlak voor de dag van optreden

moeten afzeggen, maar gelukkig hebben

we steeds op tijd weer een goed alternatief

kunnen regelen. Zo is Tarab vervangen door

Redbeanz en in de plaats van Glenn

Gressman heeft Nuro Kane opgetreden.

De vaste geluidman was alle dagen present

en het geluid was weer uitstekend.

Daarnaast is er deze zomer ook weer een

editie van “Verhalen in het Bos” gehouden

op 12 juli, met in totaal zo’n 16 verschillende

verhalenvertellers. De opkomst was minder

dan verwacht, mogelijk een andere doelgroep

dan de Sterrebosconcertbezoekers.

Daar wordt wat meer publiciteit op gezet.

Het wijkcomité heeft besloten de opkomst

in 2019 af te wachten voor een besluit of

het al dan niet een vast onderdeel wordt

van de Sterrebos Live activiteiten.

Op 22 Augustus is er een “Dichters in het

Donker” editie geweest in samenwerking

met café De Kroeg van Klaas. De opkomst

was groot (zeker 90 mensen). De geplande

tijd te kort om iedereen tot z’n recht te doen

komen. Deze succesvolle activiteit wordt in

2019 weer opgepakt zal worden, in een iets

gewijzigde vorm.

En er is een “vervolg” initiatief: Uit enthousiasme

nam een groepje wijkbewoners het

initiatief “Podium Zuid” een winterse variant

te ontwikkelen in de wijkaccommodaties

BSV Helpman Oost en de Coendersborg. Het

wijkcomité heeft ook aan dit initiatief een

financiële bijdrage geleverd.

De eerste twee concerten mochten zich

verheugen in een goed publieke belangstelling

van zo’n 150 personen en kenmerkte

zich door de geanimeerde, op ontmoeting

gerichte sfeer die we kennen van het

Sterrebos.

Website Wijkcomite, www.wijkhelpman.nl,

info@wijkhelpman.nl.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan

verbetering van uiterlijk en inhoud van de

website. Zoekfuncties zijn verbeterd en de

check op actuele inhoud vindt continue

plaats. Actuele zaken zoals: informatie rond

de zuidelijke ringweg, berichten vanuit de

gemeente, aankondigingen culturele

evenementen in de wijk, etc. hebben de

volle aandacht.

De site trekt steeds meer bezoekers en dat

vergroot de betrokkenheid van de bewoners

bij de wijk.

Helperbel nr. 1, maart 2019 9


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

iedereen.

Cursussen op maat

Privéles of bijna.

Groningen Zuid

Blokken van 10 lessen.

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

10


Activiteiten in de wijk

Koningsdag

Kindervrijmarkt Helpman 2019

Traditiegetrouw organiseren we ook dit jaar op Koningsdag weer de Kindervrijmarkt

in Helpman. Kom rondstruinen of neem een kleedje mee voor de verkoop van je

tweedehands spullen! Kom genieten van muziekoptredens of laat uw kind een ritje maken

op een pony.

Wil je met een volgeladen auto naar de Kindervrijmarkt Helpman? Het terrein van de

kindervrijmarkt wordt uiterlijk om 08.30 uur afgezet met afzethekken. Het terrein is daarna

alleen lopend te betreden. Na 14.00 uur worden de afzethekken verwijderd en is het terrein

weer volledig toegankelijk voor al het verkeer. Professionele verkeersregelaars zijn ingehuurd

om alles in goede banen te leiden en er zijn ook EHBO-ers aanwezig. Het terrein

wordt dusdanig ingericht dat hulpdiensten direct toegang tot het terrein kunnen krijgen

als dat nodig is.

Voor 27 april is een parkeerverbod afgegeven. In verschillende straten mag niet geparkeerd

worden:

- Helperbrink, tussen de Beethovenlaan en de Haydnlaan;

- Haydnlaan, tussen de Helper Brink en de Groenesteinlaan;

- Groenesteinlaan vanaf de Haydnlaan tot het Groensteinpark.

Er is een wegsleepregeling van kracht. Wilt u ook mensen die op bezoek komen over dit

parkeerverbod informeren?

Oproep voor vrijwilligers

Omdat we voor de organisatie van Koningsdag nog maar met 3 vrijwilligers over zijn,

doen we hierbij een dringende oproep voor vrijwilligers, voor het voortbestaan van de

kindervrijmarkt in Helpman.

• We zoeken vrijwilligers voor op de dag zelf die een paar uurtjes willen meehelpen:

aanspreekpunt zijn, koffie brengen naar de verkeersregelaars, muzikanten ontvangen

etc. En aan het einde van de kleedjesmarkt helpen opruimen.

• We zoeken vrijwilligers die volgend jaar in het gezellige organiserend comité willen:

paar keer vergaderen, acties uitvoeren.

Interesse? Stuur een mailtje naar koningsdaghelpman@gmail.com!

Helperbel nr. 1, maart 2019 11


Activiteiten in de wijk

12


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

Helperbel nr. 1, maart 2019 13


Service

Theater de Kapel

ORKZ, Emmastraat 15, Groningen

Zondag 14 april, 20.30 uur

Doomy folk from the depths

Entree: vrije gift.

Cinder Well

Meer informatie is te vinden op www.theaterdekapel.nl. Voor vragen kan contact worden

opgenomen met Jan-Roelof Bathoorn, programmeur ORKZ, 06 2033 8867

Parkeerproblemen

Parkeerproblemen kunt u melden bij: www.slimmelden.nl

Wanneer u hier een melding doet, wilt u dan ook een kopie van de klacht sturen naar het

wijkcomité via info@wijkhelpman.nl?

Onderhoud in de wijk

Vragen, opmerkingen of verzoeken rondom onderhoud in de wijk:

- gemeente, telefoon 14050, vragen naar Loket beheer en verkeer

- e-mail: loket.beheerenverkeer@groningen.nl

- internet: http://fleximap.groningen.nlgrnmaps/meldingen

- app voor smartphone: MeldStad

- Kijk op de site van de gemeente Stadsnieuws Zuid of meld u aan voor de digitale versie.

Schaalmodellen

Wie kan helpen iets op te lossen? Ooit woonde de heer Otto Rozema aan de toenmalige

(dat was in de vijftiger en zestiger jaren) Troelstralaan 14, hij was groentekweker en

groenteventer, had ooit bij zijn woning akkers om dat te verbouwen en later tuinen aan de

Kerklaan in Haren. Hij bouwde schaalmodellen van de toenmalige kleine huisjes waar hij en

zijn gezin in woonde. Een van de materialen waarmee hij dat deed waren sigarenkistjes.

Zijn huis grensde aan de tennisbanen van Vorenkamp. Waarschijnlijk in 2015 maar kan ook

eerder geweest zijn, zijn deze schaalmodellen van die huisjes in Helpman te bewonderen

geweest. De mevrouw die dit vertelde is inmiddels overleden. En nu willen de kleinkinderen

van de heer Rozema zo verschrikkelijk graag eens die modellen van de huisjes bewonderen.

Wie kan helpen ze te achterhalen om ze te laten zien?

Joop Kuipers, joopkuipers@home.nl, Tel. 050-3126109

14


Activiteiten in de wijk

Lente in de speeltuin

Het voorjaar komt er weer aan en meteen bruist het in de speeltuin achter “De Helpen”

van spelende kinderen.

Opknapbeurt

Na de grote opknapbeurt van eind 2017 is er veel te beleven en hebben we vorig jaar de

pret van kinderen en ouders nog groter zien worden dan het al was. Tijdens NL Doet in

maart en Burendag vorig najaar hebben enkele handige klussers gezorgd voor nieuwe

bankjes waardoor het oudertoezicht weer wat aangenamer is geworden. Onze beheerders

doen -als ze aanwezig zijn- hun best het u zo goed mogelijk naar de zin te maken met

ijsjes, limonade, koffie en thee. Als u ideeën heeft voor hoe dingen anders of beter zouden

kunnen worden geregeld in de speeltuin: laat het ons weten! (info@helpmanoost.nl).

Kerstmarkt

De kerstmarkt op vrijdag 14 december 2018 was net als voorgaande jaren een doorslaand

succes, in ieder geval te oordelen aan het bezoekersaantal. De winterhapjes en –drankjes

waren niet aan te slepen. De kerstmarktcommissie heeft voor dit jaar de datum al vastgesteld

op 13 december.

Activiteiten

In ons buurtgebouw De Helpen is als vanouds weer veel te doen voor kinderen en volwassenen:

kinderdisco, koken, cursussen, schilderen, zingen, knutselen, muziekles van Marjon

Geldof, yoga, kaarten, biljarten enzovoort. Kijk op www.helpmanoost.nl

Kinderen van leden van de buurt- en speeltuinvereniging gaan op zondag 7 april paaseieren

zoeken in de speeltuin. In de zomervakantie organiseren we in samenwerking met de

andere buurtverenigingen in Groningen-Zuid weer een spelweek. Hou voor de datums de

website in de gaten.

De Helpen met z’n prachtige speeltuin is een gezellige plek voor iedereen in onze wijk.

Kinderen kunnen er lekker spelen en ontdekken, wijkbewoners kunnen elkaar ontmoeten

of gewoon in de zon zitten. Je kunt ook creatief bezig zijn bij één van de activiteiten, of

meedenken en doen, of lid worden (€10 per jaar). We hopen iedereen weer vaak te zien.

Bestuur Buurt- en Speeltuinvereniging Helpman-Oost (info@helpmanoost.nl).

Helperbel nr. 1, maart 2019 15


Activiteiten in de wijk

Muurschildering op tribune De Papiermolen

Wellicht mooiste openluchtbad van de

wereld gerenoveerd

27 februari. De meteorologen zeggen dat het 17 ° C is. In zwembad De Papiermolen voor de

hoofdtribune lijkt het wel 22° C! Ideale omstandigheden voor een duik in het vijftigmeterbad.

Daar heeft Sep Locci, zelfstandig meesterschilder uit Hoogezand, geen tijd voor. Hij

moet het mooie weer benutten. Maar hij vindt het beslist geen straf om nu buiten te

werken aan de muurschildering op de plint van de hoofdtribune. Ook als Hoogezandster

vindt hij het een eer om op deze plek aan dit project te werken, vertelt hij al schilderend.

16


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

IJs en weder

Generaties waterratten hebben de oude muurschildering - die decennialang op de muur

van de tribune zat - moeten missen tijdens het zwemmen, zonnen en ronddarren. Jaren

geleden werden namelijk de zeer sleetse resten van het origineel overgeschilderd tijdens

een vorige renovatie en moderniseringsronde van De Papiermolen. Maar ijs en weder

dienende zal Sep deze muurschildering - gereconstrueerd op basis van oude tekeningen

van architect Jacobus Koolhaas, foto’s en kleuronderzoek - er in drie weken opzetten! Hij

doet dit in opdracht van en in samenwerking met Schilderwerken Sips. Ook de Sips-schilders

zijn druk bezig tijdens deze laatste fase van de renovatie het zwembadcomplex.

Herstel en modernisering

De renovatie zal ongeveer anderhalf jaar geduurd hebben als het bad in het voorjaar

opengaat. De gemeente Groningen stak ongeveer drie miljoen euro in het herstel en

modernisering van dit rijksmonument dat in 1955 voor de eerste keer geopend werd.

Letterlijk en figuurlijk bleef geen steen op de andere. Zo werd er een compleet nieuwe

zwembadinstallatie geplaatst, zijn drie baden afdekbaar om warmte te besparen en werd

de tribune compleet vervangen.

Laatste kwaststreek

Het resultaat van al deze ingrepen? Verbluffend oogstrelend, ook al is het op deze voorlaatste

dag van februari nog niet eens af. En af is het pas echt als Sep Locci met vaste doch

soepele hand door de laatste kwaststreek de oude muurschildering completeert. De

Papiermolen is wederom het mooiste openluchtzwembad van Nederland. En van de wereld,

volgens sommigen. Tip: op de site van de onvolprezen stadshistoricus Beno Hofman staan

een boeiend verhaal en filmpje over de historie van De Papiermolen: http://benohofman.nl/

radiotv/Openluchtbad-jubileert

Helperbel nr. 1, maart 2019 17


uw huis

verkopen?

bel ten wolde!

ge-woon de beste

makelaar van groningen!

altijd een gratis

waardebepaling

050-2061030

groningen@ten-wolde.nl

www.ten-wolde.nl

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

18


Activiteiten in de wijk

Helperbel nr. 1, maart 2019 19


Column

Bloot Voor De Dokter, Geloof Me Maar!

Even een citaat van mezelf, van ongeveer tien jaar geleden, toen ik net mijn eerste iPad had

gekocht: ‘Niemand koopt en leest straks nog een papieren boek.’ Uiteraard vaak

uitgesproken - en public - en met de gebruikelijke nadrukkelijkheid van een betweter.

Regelmatig word ik er met milde hoon aan herinnerd door mijn huisgenoten als ze weer

eens struikelen over mijn her en der ook op de vloer liggende boeken: ‘Dat valt dus wel mee

met het verdwijnen van het boek!’ Slecht tegen mijn verkeerde inzicht kunnende, probeer ik

dan mijn uitspraak te verdedigen als een bewuste strategie: die van de ‘not selffullfilling

prophecy’. Dus niet iets voorspellen waardoor het gaat gebeuren, maar juist iets voorspellen

om te voorkomen dat het gaat gebeuren.

Als je op een willekeurige dag op een willekeurig moment Albert Heijn aan het Helperplein

binnenloopt zou je bijna denken dat mijn strategie heeft gewerkt. Voor de daar toegestane

ruilboekenkast staat bijna altijd wel iemand om een gratis boek uit te kiezen of er een paar

in te zetten. De omloopsnelheid lijkt groot te zijn. Bij het betreden van de winkel zie ik dan

op eens een bijna leeg schap in de kast, om vervolgens een paar minuten later bij het

verlaten van de grootgrutter te constateren dat het gat alweer gevuld is. De

wonderbaarlijke vermenigvuldiging der boeken! Om een beetje inzicht te krijgen in het

aanbod van de titels in de kast, heb ik een week lang elke dag een foto gemaakt van een

schap in de ruilkast.

En wat blijkt? Romans zijn het sterkst vertegenwoordigd. Van bekende klassiekers als De

Doornvogels, Dubbelspel, Terug Naar Oegstgeest en Het Vreugdevuur Der IJdelheden tot en

met voor mij onbekende romans waarvan de titels lezen als de regels van een gedicht:

Dodelijke Herinnering, Voor De Duisternis Viel, Een Kus Van Het Duister, Ik Hoorde Haar

Adem, Bloot Voor De Dokter, Geloof Me Maar! Naast een paar thrillers - De Terroristen, De

Schreeuw Van Het Lam en The Bourne Supremacy is er bovendien een nodige variatie in

non-fictie: Magnetron Kookboek, Kernpunten Van Het Sociale Recht, Nederlands

Zakwoordenboek, De Wijnen Van De Moezel, Supermom’s Stijlgids en bijvoorbeeld Plezierig

Varen Met Motorboten.

Sommige boeken zien er wat sleets uit. Erg? Laten staan zulke boeken? Nou in ieder geval

even inkijken. De sleetsheid kan immers wijzen op een boeiende inhoud die vele mensen

heeft aangesproken! Enkele boekruggen die ik die week fotografeerde ogen nogal oud.

Maar in andere weken zag ik regelmatig gloednieuwe boeken in de kast staan. Zelfs een

keer een cassette met tien romans uit de wereldliteratuur, nog in het cellofaan. Die kon ik

uiteraard niet laten staan. De volgende dag heb ik zelf een taslading boeken in de kast

geplaatst. Een geweldig initiatief zo’n ruilkast! Wat kunnen we nog meer voorspellen om te

voorkomen dat het gaat gebeuren?

20


Tekst en foto: Hero Helpman

7 februari 2019

8 februari 2019

9 februari 2019

10 februari 2019

11 februari 2019

12 februari 2019

13 februari 2019

Helperbel nr. 1, maart 2019 21


Activiteiten in de wijk

Noaber goud!

Wanneer is iemand psychiatrisch ziek? Wat voor plek heeft hij in de maatschappij? Het

antwoord is cultuur- en tijdsgebonden. Er zijn landen waar mensen met bijvoorbeeld een

handicap er niet bij horen, en ook zijn er landen waar je als je een afwijkende mening

hebt opgenomen wordt in een kliniek.

In Nederland kennen we de tijd dat psychiatrisch patiënten ver buiten de stad naar een

groot instellingsterrein gingen, en daar vaak jaren of de rest van hun leven bleven wonen.

Inmiddels is men daar gelukkig van teruggekomen en zijn de begeleid wonen-vormen

weer meer ín een wijk gelegen. Toch zijn het vaak “eilanden” met weinig contacten in de

buurt. Dat geldt niet alleen voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, maar ook

bejaarden, asielzoekers, studenten enzovoort; onze maatschappij is lang zo georganiseerd

geweest dat groepen bij elkaar in de buurt gehuisvest werden.

Ook zijn we in onze verzorgingsmaatschappij eraan gewend geraakt dat instanties en

overheid problemen oplossen en is er weinig onderling verband tussen mensen in een

straat of buurt. Met het Noaber Goud-project proberen we mensen van buiten in huis te

halen, zoals de studenten , waarvan er nu drie tussen de mensen met een zorgindicatie

wonen, Maar ook door het organiseren van de buren(-dag) en het maandelijkse Repaircafé.

Daarnaast stimuleren we de mensen die bij ons wonen om actief aan wijkactiviteiten mee

te doen, zoals het Beweegfestival.

Repaircafe Helpman-de Wijert

Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur, Helper Westsingel 31-4.

(achterom het gebouw). Een groep hele handige vrijwilligers helpen met reparaties aan

kleding, bijvoorbeeld een knoop die er af is, een zoom leggen en met andere dingen als

elektrische apparaten. Zie ook onze facebookpagina. U wordt ontvangen met thee en

koffie: gezellig dus terwijl u wacht op de reparatie!

22


Tekst: Geeske van der Weerd van BW Helpman

Buurtschuur en Helptuk

Het GON (gebiedsondersteunend netwerk), de klusbus en BW Helpman zijn gezamenlijk

bezig met het opzetten van een plek waar je gereedschap kunt lenen: de buurtschuur. En

met een klusjesdienst voor en door de wijk. Het is de bedoeling dat de Helptuk vertrekt

vanuit de plek waar ook het maandelijkse repaircafe is en waar de Buurtschuur: een

uitleenplek van gereedschap zich zal vestigen.

Daarbij geldt ook dat we het wat wijk betreft belangrijk vinden dat er geen “wijkeilanden”

zijn, en dus is iedereen uit de buurt, in welke wijk je ook woont welkom te komen en te

helpen! Als het goed is zult u binnen een paar weken deze Helptuk rond zien tuffen op weg

naar een karweitje, dat kan zijn grasmaaien, een plankje ophangen of afval weg brengen.

Mocht u willen helpen de Buurtschuur of Helptuk op te zetten en te bemannen, kunt u

bellen met: Lucien Kampijon, 0622287643.

Voor meer informatie: www.bwhelpman.nl

Helperbel nr. 1, maart 2019 23


Tekst en foto: Jan Rasterhoff

De Coendersborgh

Wie eind 17e eeuw van Groningen naar Holland reisde, zag even buiten de stad in het

gehucht Helpman links van de Hereweg een vierkante groep bomen. Als je dichterbij kwam,

waren de sporen van een overwoekerde gracht zichtbaar en de resten van de eeuwenoude

Coendersborgh, het stamslot van het in de geschiedenis van Groningen zo vermaarde

geslacht Conders of Coenders.

De eerste man uit dit geslacht die in de geschiedenis van Groningen voorkomt, is Coenraed

van Helpen die in 1251 de aanvoerder was van de stedelingen gedurende de onlusten tussen

Stad en Ommelanden.

Aanzienlijk geslacht

Op de plek waar nu de tot feest- en vergaderlocatie De Coendersborg verbouwde boerderij

staat, bouwde in de late middeleeuwen Johan Coenders (Coenrades), stichter van een

aanzienlijk geslacht van burgmeesters, hoofdmannen en voorname ambtenaren, ‘De Helper

Coendersborch’. Vele stormen had het ‘fraai en treffelijk gebouw, uit een schone en brede

graft getimmert’, al doorgestaan; in 1504, 1505 en 1506 is de borg veroverd, geplunderd en

gedeeltelijk verwoest, maar telkens herbouwd.

In het midden van de 16e eeuw werd de borg bewoond door jonker Derk Coenders met zijn

echtgenoot Josina Gaijckinga, dochter van een in Zuidhorn wonend adellijk geslacht. Derk

Coenders was, in tegenstelling tot zijn voorouders, die belangrijke functies in Groningen

hadden bekleed, een ambteloos burger. De familie Coenders bezat naast de borg ook

huizen in de stad Groningen en borgen in de provincie waaronder De Coendersborg in Nuis.

Op de Grote Markt, waar nu het Coendershuis staat en Søstrene Grene een winkel heeft,

herinnert een plakette op de voorgevel aan de plek waar een huis van de familie Coenders

heeft gestaan.

Derk en Josina kregen twee zonen, Frederik en Everhard. In Groningen gingen zij naar de St.

Maartenschole, die toentertijd internationaal vermaard was en onder leiding stond van

Regnerus Praedinius Niet alleen kwamen leerlingen uit heel Nederland maar ook uit

Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en Polen naar de school van rector Praedinius en zijn

‘preceptoren’ (onderwijsgevenden). Praedinius adviseerde Frederik om na zijn studie, zoals

veel zonen van gegoede ouders, de wijde wereld in te trekken; nu zouden we dat backpacken

noemen. Frederik volgde het advies op en samen met zijn broer Everhard maakte hij

twee reizen. De eerste voerde hen door Duitsland en via Frankrijk naar Zwitserland. Hier

brachten ze enige tijd door in Genève en in Zurich maakten ze kennis met de Zwitserse

Reformatie van Huldrych Zwingli. Een leer die hij ook van huis uit had meegekregen. Op de

tweede reis werd Everhard door struikrovers in Sleeswijk Holstein vermoord.

24


Activiteiten in de wijk

Hagenpreken

Derk Coenders stond tot ver in de omgeving bekend als een van de eerste en vurigste

aanhangers van de hervorming. Op zijn landgoed Coendersborgh verschafte hij onderdak

aan predikers en stond ze toe om op zijn landgoed zogenaamde hagenpreken te houden.

Met de komst van de streng katholieke hertog van Alva (door Filips II twee jaar voor het

uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog als landvoogd naar Nederland gestuurd om ‘orde op

zaken te stellen’) werd Derk in 1567 verbannen en werden zijn bezittingen verbeurd

verklaard. Hij vluchtte naar Bentheim om negen jaar later terug te keren naar De Coendersborch.

Wéér liet hij hagenpreken houden. Volgens de annalen kwamen er tussen de 7000

en 8000 mensen op zo’n preek af. Maar Derk werd verraden en moest wéér vluchten, nu

naar Oost Friesland, waar hij een paar jaar later overleed.

Van borg tot boerderij

Wat er daarna met de borg is gebeurd, is niet duidelijk. Op een kaart uit 1686 van Stad en

Ommelanden komt in de randversiering de Coendersborgh niet meer voor; waarschijnlijk

was het toen al een ruïne. Men neemt aan dat de borg in het midden van de 18e eeuw is

afgebroken. Honderd jaar later, in 1830, is op de plek een boerderij gebouwd.

Rond 1960 zijn de boerderij en de landerijen in handen van de gemeente Groningen

gekomen. De wijk Coendersborg is gebouwd en de boerderij is na enkele ‘omzwervingen’

omgetoverd tot de feest- en vergaderlocatie Landgoed De Coendersborg. Alles wat nog

herinnert aan de illustere borg die hier ooit heeft gestaan, is een deel van de slotgracht.

Helperbel nr. 1, maart 2019 25


Andere tijden

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

26


Wijk in beeld

Foto: Loek Marcus

Het voorjaar laat zich weer zien in

verschillende krokusvelden. Deze staan

aan de Van Imhoffstraat.

Helperbel nr. 1, maart 2019 27


Service

Wie helpt elkaar in uw wijk?

Op het moment dat u dit leest, zijn er in de wijk vast allerlei mensen elkaar aan het helpen.

Jan helpt z’n moeder met de boodschappen. Het buurmeisje helpt haar buurvrouw met het

uitlaten van de hond. En toevallig kennen wij Klaas, die onlangs is geholpen bij de verhuizing.

Door een wijkgenoot. Het is hartverwarmend hoeveel mensen er op zulke oh zo

belangrijke momenten iets voor elkaar betekenen: ook in uw wijk.

Wilt u iemand helpen?

Als u in uw wijk of in Groningen ook iemand wilt helpen, is er een hele mooie manier. Via

wehelpen.nl kun je namelijk zien wie er bij jou in de buurt hulp nodig heeft. Als de hulpvraag

u aanspreekt, kunt u er direct op reageren en hulp aanbieden.

Lijkt het u bijvoorbeeld leuk om voor iemand de hond uit te laten? Of wat dacht u van

gezellig een kopje koffie drinken samen? Misschien bent u een klusser en jeuken uw

handen om iets aan te pakken...

Wilt u graag hulp?

In de praktijk vinden veel mensen het heel leuk om een ander te helpen.

Stel... u bent onhandig en u zoekt een klusser voor de piepende deur. Of u zoekt iemand

waarmee u bijvoorbeeld Spaans kunt oefenen? Misschien wilt u een kookclubje beginnen,

omdat u verhuisd bent en nieuwe vrienden wilt maken. Dit zijn bestaande voorbeelden uit

Groningen. Veel mensen zijn via de website met dit soort hulpvragen geholpen.

Probeer het uit

Probeer het eens uit en kijk op wehelpen.nl. Op wehelpen.nl is het heel gemakkelijk om in

te schrijven. Al dertigduizend Nederlanders zijn u voor gegaan. De site is helemaal gratis, je

helpt elkaar immers ook ‘gratis en voor niets’. Veel plezier!

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met het vrijwilligersteam van wehelpen. Via

groningen@wehelpen.nl ….

Beetje sfeer proeven ? kijk eens op de facebookpagina’s WeHelpenGroningen en wehelpen.

Over WeHelpen.nl

Met www.wehelpen.nl kunt u aangeven dat u best een keer iemand een handje wilt

helpen. Of aangeven waar u hulp bij kunt gebruiken. Ook kunt u samen met bekenden

via een afgesloten deel van de website de zorg rondom iemand of iets delen.

28


Veilig wonen met zorg

Als het thuis niet meer gaat

www.coachingspraktijkcontext.nl

INDIVIDUELE

coaching

RUN/WALK

therapie

IMAGO

coaching

DISCOVER

potentieel analyse

Sfeervol wonen in de moderne

ZINN woonzorglocatie De Brink

Ook voor mensen met dementie

activiteiten restaurant fitness en fysiotherapie

Leef-, werk- en organisatiecoach

– Bea Visser

Informeer naar de mogelijkheden

www.zinnzorg.nl

050 585 2000

servicepunt@zinnzorg.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

Kijk op www.zetstra.nl voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Helperbel nr. 1, maart 2019 29


Wijk in beeld

Tekst: Jan Rasterhoff

Foto’s: www.nieuwwonengroningen.nl

www.boekholt-partners.nl

Nieuwbouw Kempkensberg en Engelse Park

Kempkensberg

Op de plek waar honderden jaren lang de

Linie van Helpman verscholen lag onder een

laag zand komen nu twee luxe appartementencomplexen.

Een met 36 koopflats en de

tweede met 40 vrije sector huurappartementen.

De koopflats zijn al verkocht, de oplevering

van alle appartementen zal eind 2020 zijn.

Engelse Park

Op deze historische plek in Groningen Zuid worden de komende periode gefaseerd 95

gasloze woningen gerealiseerd, verdeeld in 71 ‘tuinwoningen’ variërend in woonoppervlakte

van 124 m 2 , 152 m 2 en169 m 2 . Daarnaast komen er 24 ‘parkvilla’s’. De bouw begint dit voorjaar

en de verkoop zal in drie fasen verlopen.

Voor meer informatie: wonenopdekempkensberg.nl en engelsepark.nl

30


ijf

:

s,

z.

rijf

63

Mennes Reparatiebedrijf

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

T 050 318 66 36

www.carlavanderburg.nl

www.kinderuitvaart-groningen.nl

Samen Zorgvuldig Passend

Helperbel nr. 1, maart 2019 31


levensgemak

voor aandacht en energie

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

32


Jongerenwerk

Oproep: Kunst en Cultuur

Service

Training KIES spel- en praatgroep voor Mijn ouders kinderen zijn gescheid in

echtscheiding situatie van WIJ Groningen

en

start

ik dan?

in

mei 2019!

De KIES training (Kinderen In Een Scheiding) is voor kinderen

tussen 9 en 12 jaar die een echtscheiding hebben meegemaakt.

Bij de KIES groep ben je samen met andere kinderen die in

dezelfde situatie zitten. Samen gaan we praten, knutselen en

spelactiviteiten doen over het thema echtscheiding. In de

training wordt aandacht besteed aan de gevolgen van een

scheiding en de impact die het heeft op de kinderen en ouders.

Moet ik vandaag naar papa of mama? Hoe moet da

De training is voor kinderen die in Groningen-Zuid wonen en bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten

en een intakegesprek. Op donderdagmiddag 16 mei van 15.30 tot 16:30 start de

hond? Wat vind ik eigenlijk van die nieuwe vriend va

Moet ik kiezen tussen mijn ouders?

training in het MFC de Wijert. Aan de training zijn geen kosten verbonden.

Soms is het fijn als er even iemand met je m

De training wordt gegeven door Noor Hooyman van WIJ de Wijert en

Bij de KIES groep ben je samen met andere kinderen die he

Wieneke Trompert van WIJ Corpus den Hoorn

als jij. Samen gaan we praten, knutselen en spelactiviteite

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Wieneke thema Trompert echtscheiding.

(050-3677450 of wieneke.trompert@wij.groningen.nl)

Voor wie? Kinderen van 9 t/m 12 jaar, die in Groningen Zuid wonen

Waarom? Veel kinderen maken een scheiding mee. Samen met ander

scheiding een plek te geven en moeilijke onderwerpen bes

Wanneer? 8 bijeenkomsten op donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30

16 mei t/m 3 juli.

Waar? In de buurtkamer bij Wij de Wijert. Adres: P.C. Hooftlaan 1

Kosten? De deelname is gratis.

Opgave? Via het aanmeldformulier. Verkrijgbaar bij het Wij team in

Wieneke Trompert.

Vanuit het multifunctioneel centrum De Wijert is jongerenwerk

Vragen? Bel of mail

actief.

gerust

Jongerenwerk

met Wieneke Trompert

is

er voor alle jongeren uit Coendersborg, Helpman, De Linie / Europapark, Villabuurt en

De Wijert. Ideeën of vragen? Laat het weten aan de jongerenwerkers. De activiteiten

zijn te vinden op http://www.check050.nl/wrt en te volgen op Instagram

(06-11102689, wieneke.trompert@wij.groningen.nl)

Als buurtwerker van het WIJ team ben ik gevraagd mee te denken om een groep bewoners

samen te stellen die belangstelling hebben voor Kunst en Cultuur. Samen naar een concert,

museum of toneel in Groningen en omgeving. Vindt u het leuk om samen er op uit te gaan

en nieuwe mensen te ontmoeten met dezelfde belangstelling? Dan kunt u dit laten weten

via mail janet.postema@wij.groningen.nl of als mailen niet lukt per telefoon 06-2120 8346

Ik zal een lijst opstellen en u met de initiatiefnemer in contact brengen om er samen iets

moois van te maken.

Helperbel nr. 1, maart 2019 33


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

34

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,


Activiteiten in de wijk

Hoofdprijs uitreiking Black Jack Actie

Ondernemend Helpman

Ook afgelopen jaar was er in december natuurlijk de Black Jack actie van Ondernemend

Helpman, waarvoor veel ondernemers weer leuke prijzen ter beschikking hadden gesteld.

Begin januari heeft de trekking van de prijzen hiervan plaatsgevonden, hoogtepunt van dit

spel is natuurlijk de uitreiking van de Super Hoofdprijs, dit jaar een elektrische fiets.

Volkomen onverwacht voor hem, viel de prijs op de inzending van de heer Joost Adema.

Hij had nog nooit iets gewonnen, was zijn reactie toen de voorzitter van Ondernemend

Helpman hem belde met de mededeling dat hij de winnaar was van de Super Hoofdprijs

van de Black Jack actie. Des te leuker, toch?

Op donderdag 17 januari was het dan zover, de heer Adema kreeg de elektrische fiets

overhandigd door de voorzitter van Ondernemend Helpman, Harry Schreuder en medebestuursleden

Richard Wielinga en René Contini.

Tevens willen wij de heer Joost Adema , alsmede alle andere prijswinnaars langs deze weg

feliciteren met hun gewonnen prijzen.

Helperbel nr. 1, maart 2019 35


Werken in de wijk

Versterk je binnenkant, je buitenkant en je overkant

Coachingspraktijk Context

“Coachen met beide voeten op de grond”, dat is wat Bea Visser in haar coachingspraktijk

Context, gevestigd in Helpman, doet. Zesendertig jaar werkervaring geeft haar de basis om

mensen te helpen zich steviger te presenteren.

De binnenkant

Wie bij haar praktijk aanklopt, leeft vaak al een poosje met een bepaalde vraag – de

coachingsvraag. Vaak betreffen dat zaken die al langere tijd spelen bij betrokkene of, zoals

Bea het noemt, de coachee. Als coach pakt Bea die vraag op, houdt met de coachee in een

intakegesprek en komt daarna met een voorstel om het verdere traject te bespreken. “Als er

helderheid over de coachvraag én is er een wederzijdse ‘klik’, dan pas start het traject.”

Het coachingstraject bestaat uit meerdere stappen: verkennen, verdiepen, verbinden,

verwerven, veranderen en verankeren. Tijdens dit proces wordt gebruik gemaakt van

uiteenlopende werkvormen. Bea: “Ik ga niet vertellen hoe je het moet doen, maar help je

om je eigen weg te vinden en blokkades op te ruimen. Ik geef je praktische handvatten, help

je om actie te ondernemen en daag je uit om nieuwe dingen te proberen.”

De buitenkant

“Het gaat bij het coachen niet alleen om de binnenkant”, zegt Bea. “In mijn praktijk werken

we eraan om dat wat we aan de binnenkant aan verbeteringen realiseren ook aan de

‘buitenkant’ te laten zien. Immers, een eerste indruk maak je maar één keer.”

Een van de vormen die Bea gebruik om aan presentatie te werken, is het werken met kleur

en stijladvies. Bea: “Omdat de ‘buitenkant’ vaak de weerspiegeling is van de ‘binnenkant, kan

ik ook daarin laten zien wat kleuren vertellen over een persoon: de psyche van kleuren.”

De overkant

Lichaamstaal en de manier waarop personen communiceren zorgen er niet alleen voor dát

je een indruk maakt op de ander, maar ook wát voor een indruk. Onder meer door goed te

luisteren naar de woorden die iemand gebruikt, ontdek je zijn of haar voorkeurssysteem.

Bea: “Ik laat mijn coachees ervaren hoe ze nog beter kunnen communiceren met anderen -

verbaal en non-verbaal. Uiteindelijk ligt het geheim van een goede communicatie niet

zozeer in wat je zegt, maar in hoe je het zegt.”

36


Tekst en foto: Ronald van der Meulen

Ik help je het beste uit jezelf te halen

“Een ‘goede’ coach, en zo zie ik me graag zelf,” zegt Bea, “is naast professioneel, onafhankelijk

en resultaatgericht, vooral de spiegel voor de coachee. Ik geef complimenten en

vertrouwen. Spoor aan, geeft moed bij terugval in oud gedrag en maakt vastgeroeste

patronen en onbewust belemmerende overtuigingen zichtbaar en daardoor veranderbaar.”

Contactgegevens

Nieuwsgierig geworden naar wat ‘Coachingspraktijk Context’ voor jou kan betekenen? Lees

meer op www.coachingspraktijkcontext. Bea Visser is ook te bereiken via info@coachingspraktijkcontext.nl.

37


38


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 050-3764200

Dierenambulance 050-5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg (Lentis) 0800-4020102

Gemeentelijk Informatiecentrum (algemeen) 14050

Hulpmiddelen Centrum 0800-2887766

Klachtenlijn stankoverlast (gemeente) 14050

Martini Ziekenhuis 050-5245245

Mamamini 050-3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast (gemeente) 14050

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 050-5275407

Ombudsman gemeente 050-3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900-0101

Sensoor telefonische hulpdienst 0900-0767

Speeltuin Helpman-Oost 050-5290189

Stadsbeheer 14050

WIJ De Wijert 050-3679120

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

UMCG 050-3616161

Veilig thuis Groningen (bij huiselijk geweld) 0800-2000

Verslavingszorg Noord-Nederland 088-2343434

Weekenddiensten tandartsen 050-5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor een

goed leefklimaat in uw wijk. We onderhandelen

met de gemeente over uw

belangen. Lid worden is daarom belangrijk,

want hoe meer leden, hoe sterker we

staan. Zo houden we ons bezig met het

drukke verkeer, de parkeerproblemen

maar ook met speelplekken voor de jeugd.

Op de jaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer van

de Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel voor

meer informatie met de voorzitter Sjoukje

Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Liesbeth Fransen

Matty Fransen

Ada de Jager

Jan Rasterhoff

Henk Hindriks

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81ING0002666256

Helperbel nr. 1, maart 2019 39


Kijk voor het laatste nieuws op de website:

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

23 mei 2019 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines