15.04.2019 Views

Rondom MS 62 - Verkort Jaarverslag

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De tijd gaat snel

Een terugblik gevolgd door

een vooruitblik met ambitie...

Stichting MS Research

nummer 62, jaar 2019

Verkort Jaarverslag 2018


RONDOM

Voorwoord

Een kritische terugblik leidt tot

de juiste vooruitblik...

Op kantoor is ons team iedere

dag druk bezig om hele diverse

activiteiten vorm te geven. Primair

ligt de focus daarbij op wetenschappelijk

onderzoek. Maar ook goede zorg en

informatievoorziening zijn belangrijke

doelen waar wij aan werken.

Momenteel bereiden we bijvoorbeeld de

“Mei MS-maand” voor. De extra aandacht

in die maand voor leven met MS, moet

leiden tot meer fondsen voor onderzoek.

Kortom, het jaar 2019 draait volop en

onze voorjaarsronde met veelbelovende

subsidieaanvragen heeft zojuist plaats

gevonden.

Het jaar 2018 lijkt al weer lang geleden,

maar dat is het natuurlijk niet. Het is

belangrijk jaarlijks goed te analyseren

en te verantwoorden wat wij hebben

kunnen doen, dankzij de giften van u als

donateur. En die informatie met u te delen.

Kortgezegd: Waar is uw euro aan besteed

en hoe hebben wij dat gedaan?

In de 38 jaar dat wij bestaan is bijna

65 miljoen aan onderzoeksprojecten

besteed. Dat zijn maar liefst 357

programma’s en projecten. In 2018

konden we dankzij uw giften 3,2 miljoen

aan 22 onderzoeksprojecten besteden.

Indrukwekkende cijfers, maar wat is

er inhoudelijk bereikt vraagt u zich

wellicht af? Daadwerkelijke vooruitgang

en ontwikkeling; Kort samengevat op

het gebied van kennis ten aanzien van

mechanismen van de ziekte, in relatie tot

beschikbare medicatie voor verschillende

fases van de ziekte en in toegankelijke

multidisciplinaire zorg op maat.

De totale impact van ons werk omvat

uiteraard veel meer en staat beschreven

in ons jaarverslag 2018. Het volledige

exemplaar met zowel de resultaten van

38 jaar onderzoek, als de resultaten

van het afgelopen jaar kunt u online

lezen op msresearch.nl of opvragen via

administratie@msresearch.nl/verslagen of

071 5 600 503.

De verkorte versie leest u in dit jaarbericht.

Misschien heeft u nog vragen. Of

suggesties. Laat ze ons gerust weten.

Op weg naar een betere toekomst

voor mensen met MS… een meer dan

hoopvolle vooruitblik.

Dorinda Roos

Directeur Stichting MS Research

2


RONDOM

Voorjaar

Jaaroverzicht 2018

VriendenLoterij kent e 610.000 aan Project Y toe. Onderzoek

naar ziekteverloop van Nederlanders met MS die in 1966 geboren

zijn. Ook ontvingen wij een bijdrage van e 200.000 en e 28.394

dankzij deelnemers met geoormerkte loten.

Tijdens het bezoek van H.M. Koningin Máxima

aan MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum werd

het eerste Patiënten-programma uitgereikt.

Diverse subsidietoekenningen

voor e 3,2 miljoen aan

22 onderzoeksprojecten.

Dr. Clarkson ontvangt eerste

Global MS Booster Award dankzij

samenwerking met MoveS.

De Dystel Award voor prof.dr.

Barkhof van MS Centrum Amsterdam.

Prestigieuze oeuvreprijs vanwege

toevoegen van MRI-scans aan het

stellen van de diagnose MS.

Battle of the labs in het kader

van Kiss Goodbye to MS.

Vlaamse onderzoeks groep is

winnaar van e 10.000 voor

MS-onderzoek.

Zomer

MS-loket geopend. De weg

van vraag naar antwoord, een

telefonische informatielijn.

Centrum Coördinatoren

worden aangesteld.

Vertegenwoordigers vanuit

MS-centra zorgen voor

extra verbinding met elkaar

en onze Stichting.

Najaar

Tichelaar Award en drie

Blom-de Wagt grants worden

uitgereikt aan resp. Karim Kreft,

Antonio Luchicchi, Pauline van

Schaik en Rianne Gorter.

3


RONDOM

Verkort Jaarverslag 2018 Stichting MS Research

WETENSCHAP PELIJK ONDERZOEK HELPT

MS DE WERELD UIT

ONZE VISIE

De Stichting MS Research werkt aan

een MS-vrije wereld.

ONZE MISSIES

Wij bevorderen en faciliteren wetenschappelijk onderzoek zodat de gevolgen van multiple sclerose

(MS) behandelbaar zijn, mensen van MS kunnen genezen en MS uiteindelijk voorkomen kan

worden. Daarnaast creëren wij begrip en verbeteren de zorg voor mensen met MS die nu leven.

ONZE KERNDOELEN

FONDSENWERVING

Wij werven fondsen in de private sector ten

behoeve van onze kerndoelen “onderzoek”,

“voorlichting” en “zorg”.

ONDERZOEK

Wij subsidiëren, stimuleren en organiseren

wetenschap pe lijk onderzoek naar

de oorzaken van en oplossingen voor

(leven met) MS.

Acties van particulieren, zoals de deurstoppers van Saartje,

brachten maar liefst e 238.623 voor onderzoek op.

Wij investeerden e 3,2 miljoen, verdeeld over

22 onderzoeksprojecten.

VOORLICHTING

Wij delen kennis over wetenschappe lijke,

medische en maatschappelijke aspecten

van (leven met) MS met een breed publiek

en creëren begrip voor leven met MS.

ZORG

Wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke

zorg voor mensen met MS.

In aanwezigheid van H.M. Koningin Máxima waren bij MS-Expertisecentrum

Nieuw Unicum 20 landen aanwezig om kennis te delen

rondom zorg en behandeling van gevorderde progressieve MS.

“Persoonlijke en snelle toegang tot aanwezige kennis is juist bij

een ziekte als MS erg prettig” zegt Bart Käller, een van de vele

bellers naar het in mei geopende MS-Loket.

ONZE KERNWAARDEN

KWALITATIEF INTEGER BETROUWBAAR VERBINDEND RESULTAATGERICHT

4


RONDOM

Verkort Jaarverslag 2018 Stichting MS Research

UW EURO GOED BESTEED

Per euro gaat 0,85 cent naar

onderzoek, voorlichting en zorg

U doneert aan ons om MS de wereld uit te helpen. Daarvoor

is Stichting MS Research inderdaad dé organisatie. Wij

financieren en stimuleren wetenschappelijk onderzoek

naar de oorzaak van en oplossing voor MS. Ook geven wij

voorlichting over MS en bevorderen en streven wij naar

optimale zorg voor alle mensen met MS. MS-onderzoek

wordt niet door overheidssubsidies gefinancierd en dus

zijn wij volledig afhankelijk van particuliere giften. Wij gaan

uiterst zorgvuldig om met deze giften zodat elke gedoneerde

euro zo goed mogelijk besteed wordt. Hiernaast ziet u hoe

wij dat doen.

0,15 euro

kosten

0,85 euro

direct besteed

aan onze

doelen

Doelen

Wanneer de Stichting in een jaar meer geld ontvangt

dan besteedt, reserveren wij dit extra geld geheel voor

onderzoek. Zo kunnen we MS-onderzoek mogelijk blijven

maken totdat er een oplossing is voor MS.

Kosten

De CBF-norm stelt dat goede doelen niet

meer dan 25% van hun inkomsten mogen

besteden aan fondsen werving. Ook in

2018 zaten wij ruim onder deze norm.

Onderzoek

(66%)

Voorlichting

(14%)

Zorg

(5%)

Fondsenwerving

(10%)

Administratie

(5%)

5


RONDOM

Verkort Jaarverslag 2018 Stichting MS Research

WIJ STIMULEREN DE CONTINUÏTEIT VAN

MS-ONDERZOEK IN NEDERLAND

KERNTAKEN ONDERZOEK

1. Wij stimuleren continuïteit van

kwalitatief MS-onderzoek in Nederland

door middel van programmasubsidies

en MS-fellowships.

2. Wij subsidiëren meerjarige onderzoeksprojecten,

pilots en persoonsgebonden

subsidies voor jong talent.

3. Wij bevorderen (inter-)nationale

samenwerking.

4. Wij maken de impact (van

gesubsidieerd) onderzoek zichtbaar.

Om hoogwaardig onderzoek te

kunnen uitvoeren is continuïteit

en een eveneens hoogwaardige

omgeving essentieel. Stichting MS

Research onderkent dit en steunt de

MS-centra in Amsterdam, Rotterdam,

Noord-Nederland en de Nederlandse

Hersenbank voor MS op structurele basis

met een programma-subsidie.

De Nederlandse Hersenbank voor MS

“De Hersenbank verzamelt hersenmateriaal

van mensen met MS die

zich bij leven als hersendonor hebben

geregistreerd. Wij brengen dit materiaal

nauwkeurig in kaart. Onze unieke collectie

is beschikbaar voor MS-wetenschappers

uit binnen- en buitenland. Door hersenweefsel,

ruggenmerg en hersenvloeistof

te bestuderen groeit onze kennis over het

ziekteproces van MS.”

MS Centrum Amsterdam

“Ons team van onderzoekers van verschillenden

afdelingen werkt aan het verkrijgen

van meer kennis over de geleidelijke achteruitgang

bij MS. Wij onderzoeken welke

biologische processen een rol spelen. Het

doel is aangrijpingspunten te vinden voor

behandelingen die de ziekteprogressie

stoppen om de kwaliteit van leven van

mensen met MS te verhogen.”

ErasMS MS Centrum Rotterdam

“Het ontstaan en verloop van MS staan

centraal in het programma van ErasMS.

Het eerste onderzoek betreft de relatie

tussen genen, het afweersysteem en

infecties. Een tweede onderzoekslijn heeft

als doel het vinden van factoren in bloed

en hersenvocht die de ziekteactiviteit

weerspiegelen en het verloop van MS

kunnen voorspellen.”

MS Centrum Noord-Nederland

“Waarom het herstel van myeline bij

mensen met MS niet goed verloopt is

nog onbekend. Wij brengen alle factoren

in beeld die de aanmaak van myeline

kunnen remmen in de door MS aangedane

hersengebieden. Zo wordt duidelijk hoe

we behandeling gericht op het herstel van

myeline moeten aanpakken.”

Wetenschappelijk onderzoek heeft

tot doel de oplossing(en) voor MS te

vinden. Onderzoekers verwachten dat

dit nog tenminste twee decennia duurt.

Om in deze periode de voortgang van

MS-onderzoek te verzekeren is het

noodzakelijk reserves te behouden. Zo

zijn ook in de toekomst, als inkomsten

zouden tegenvallen, fondsen beschikbaar

en kunnen wij onze doelstellingen blijven

realiseren.

KERNTAKEN FONDSENWERVING

1. Wij verbinden ons met kleine en

grote gevers, periodieke schenkers,

machtigers, erflaters, stichtingen en

bedrijven.

2. Wij initiëren, coördineren en

faciliteren nieuwe fondsenwervende

acties (eventueel door of samen met

derden).

Een zeer trouwe achterban van

periodieke schenkers, reguliere gevers,

private stichtingen en bedrijven vormen

de “levensader” van ons werk. Deze

groep zorgt ervoor dat onze kerndoelen

onderzoek, voorlichting en zorg

gerealiseerd kunnen worden. Bij leven, in

de vorm van donaties en acties, maar ook

na het leven, in de vorm van een legaat

of nalatenschap. Vaak is er, direct of

indirect, een nauwe band met iemand met

MS in de directe omgeving. Het belang

van MS-onderzoek is voor hen hierdoor

overduidelijk.

Wij bedanken iedereen, jong en oud, die

met een donatie in welke vorm dan ook

de oplossing voor MS dichterbij brengt. In

totaal werd in 2018 maar liefst e 4.553.435

opgehaald voor MS-onderzoek.

6


RONDOM

Verkort Jaarverslag 2018 Stichting MS Research

WIJ GEVEN OBJECTIEVE INFORMATIE EN

BEVORDEREN GOEDE ZORG

Het MS-loket 0800-1066

Mensen met MS en hun naasten hebben

vaak allerlei vragen waarop het vinden

van het juiste antwoord lang duurt.

Door het bellen naar het MS-loket (een

samenwerking van MS-Expertisecentrum

Nieuw Unicum, MSVN, Stichting MS

Research en MS Centrum Amsterdam)

brengt een medewerker de beller direct

in contact met de juiste deskundige om

antwoord te krijgen op zijn of haar vraag.

Mede dankzij de door onze Stichting

mogelijk gemaakte publiciteit voor dit

loket, is het aantal bellers in 2018 flink

toegenomen.

Rondom MS

Via diverse mediakanalen creëerden en

distribueerden wij in 2018 informatie over

de resultaten van door ons gesubsidieerd

onderzoek over MS en leven met MS.

Het delen van kennis met een breed

publiek staat centraal binnen ons kerndoel

voorlichting.

In 2018 informeerden wij naast donateurs

ook diverse beroeps groepen, waaronder

neurologen en MS-verpleegkundigen, bijv.

middels drie uitgaves van het magazine

Rondom MS.

Op het gebied van online en social media

werd het bereik vergroot. Zo liet het aantal

likes op onze Facebook-pagina een stijging

van maar liefst 64% ten opzichte van 2017

zien!

KERNTAKEN VOORLICHTING

1. Wij creëren en distribueren toegankelijke

media over resultaten van door ons gesubsidieerd

onderzoek en leven met MS,

waarbij we inspelen op actualiteiten.

2. Wij organiseren en participeren in

bijeenkomsten en activiteiten op het

gebied van MS-onderzoek en zorg

voor zowel het algemene publiek als

professionals.

3. Wij subsidiëren voorlichting die wordt

ontwikkeld en/of gegeven door derden.

KERNTAKEN ZORG

1. Wij bevorderen het delen van kennis en

ervaring op (inter-)nationaal niveau ter

verbetering van de kwaliteit van leven

van alle mensen met MS.

2. Wij behartigen de belangen van mensen

met MS en zorgprofessionals bij rele vante

organisaties, instellingen en overheid.

3. Wij subsidiëren de ontwikkeling van

programma’s ter verbetering van de

kwaliteit van zorg en/of leven voor

mensen met MS.

Onze Stichting behartigt de belangen

van mensen met MS en zorgprofessionals

bij relevante organisaties, instellingen

en overheid. In 2018 stonden daarbij

thema’s als het passend maken van de

zorgvergoeding, kwaliteitsstandaarden,

zorgprogramma’s, het MS-register

internationale samenwerking en het

ontwikkelen van zorginnovaties

centraal.

Tijdens het bezoek van HM Koningin Máxima werd een

subsidie voor het eerste Patiëntenprogramma

uitgereikt aan MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum.

Donateurs

Donateurs, “klein of groot”, anoniem

of met naam bekend, maken dat wij

MS-onderzoek kunnen voortzetten.

In actie voor MS!

Door deel te nemen aan de Zwolse Halve

Marathon en de Vier Engelse Mijlen

brachten collega’s van de ITMGroup uit

Kampen € 30.424 bijeen.

Geen berg te hoog

Zo’n 450 deelnemers namen deel aan het

event Klimmen tegen MS en gingen in juni

de uitdaging met de Mont Ventoux aan.

7


RONDOM

Verkort Jaarverslag 2018 Stichting MS Research

STICHTING MS RESEARCH STIMULEERT EN

FINANCIERT WETENSCHAPPELIJK MS-ONDERZOEK

Wetenschappelijk onderzoek brengt de oplossing voor MS dichterbij. Mede dankzij onze

Stichting is de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt op het gebied van diagnose en

behandeling van MS. Ook is onze kennis over de ziekte gegroeid. Wij danken dit succes aan het

vertrouwen dat vele donateurs, onderzoekers en andere betrokkenen ons geven. Hieronder leest

u op welke manieren wij in 2018 investeerden in MS-onderzoek.

• Subsidiëring van vier onderzoeksprogramma’s

binnen de MS-centra

Amsterdam, Rotterdam, Noord-

Nederland en de Hersenbank voor

MS.

• Investering van e 3,2 miljoen verdeeld

over 22 projecten en 12 ‘kleine’ subsidies

tot e 5.000.

• Honorering van een extra VriendenLoterij

subsidie van e 610.000 voor Project Y

van MS Centrum Amsterdam.

• In samenwerking met MoveS vond

de uitreiking van de eerste Global MS

Research Booster Award en de tweede

MS Out-of-the-Box Grant plaats.

• Toekenning van de Gemmy & Mibeth

Tichelaar Prijs 2018.

• Uitreiking van drie Monique Blom-de

Wagt Grants, reisbeurzen voor jonge

onderzoekers.

• Lopende subsidie van jaarlijks e 50.000

voor de International Progressive MS

Alliance.

• Bijdrage aan de ontwikkeling en scholing

van 8 jonge onderzoekers middels

subsidies voor een pré-pilot, werkbezoeken

in het buitenland en stages in het

buitenland.

• Het onderzoek dat wij (mede-)financierden

heeft geleid tot de promotie van

8 onderzoekers.

• Betrokkenheid van het ervaringsdeskundigen

panel in het selecteren van

subsidieaanvragen.

• Een zorgvuldige toetsing van klinisch

patiëntgebonden onderzoek door de

commissie klinisch onderzoek.

• Het versterken van de samenwerking

met de MS-centra en Hersenbank voor

MS door uitbreiding van het team van

Centrum Coördinatoren.

• Gezamenlijke financiering van ziekteoverstijgend

onderzoek met andere

gezondheidsfondsen.

Programma's*, € 1.190.149 (37%)

Meerjarige projecten*, € 794.865 (25%)

Meerjarige projecten uit acties*, € 634.124 (20%)

Pilots, € 119.767 (4%)

Pré-pilot, € 17.000 (1%)

Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs, € 60.000 (2%)

Global MS Research Booster Award, € 162.146 (3%)

MS Out-of-the-Box Grant, € 100.000 (3%)

(Inter-)nationale samenwerking*, € 63.568 (2%)

Overig, € 38.094 (1%)

* Subsidies voor meerjarige projecten worden per jaar toegekend. Het tweede en volgende jaren worden toegekend

na goedkeuring van de jaarlijkse voortgangsrapportages. In de jaarrekening 2018 is het subsidiebedrag voor het

eerste jaar opgenomen, voor 4-jarige projecten betreft dat 1/4 deel van het totale subsidiebedrag.

Investering van 3,2 miljoen euro

8


RONDOM

Verkort Jaarverslag 2018 Stichting MS Research

Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel tot het vinden van behandelingen voor de gevolgen van MS, een

genezing voor MS en uiteindelijk wellicht een MS-vrije wereld… In 38 jaar hebben wij bijna € 65 miljoen

geïnvesteerd in onderzoek naar de oorzaken van MS en oplossingen voor (een leven met) MS. Daarmee

hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit en continuïteit van het MS-onderzoek in

Nederland en wereldwijd. Hieronder leest u wat wij concreet hebben bereikt.

Impact 38 jaar MS Research

Kerntaak

Wat hebben we bereikt?

Investering MS Centrum Amsterdam

• Programmasubsidies van in totaal € 12,6 miljoen voor onderzoek en biobanken

• Subsidiëring onderzoek binnen Expertisecentrum Cognitie ad € 740.000

• Subsidiëring onderzoek Project Y ad € 634.124

• Verbinding van het centrum met Nieuw Unicum en financiering van onderzoekssamenwerking

1. Stimuleren

continuïteit

van kwalitatief

MS-onderzoek in

Nederland

2. Subsidiëren

van meerjarige

projecten, pilots en

persoonsgebonden

subsidies

3. Bevorderen

van nationale &

internationale

samenwerking

4. Zichtbaar maken

van de impact van

(gesubsidieerd)

onderzoek

Investering ErasMS MS Centrum Rotterdam

• Programmasubsidies van in totaal € 3,2 miljoen voor onderzoek en biobanken

• Ondersteunen van bijzonder hoogleraarschap Prof. Hintzen

• Subsidiëring onderzoek binnen Kinder MS Centrum ad € 585.000

Investering MS Centrum Noord Nederland

• Programmasubsidie van € 1,1 miljoen voor onderzoek

• Subsidie van € 410.000 voor opbouwen MS-celbank

• Subsidie voor PET-scan om myeline zichtbaar te maken ad € 150.000

Investering Nederlandse Hersenbank voor MS

• Programmasubsidies van in totaal € 3,2 miljoen voor biobank met hersenweefsel van donoren met MS

• Internationale kwaliteitstoets programmasubsidies door audit commissie

• Subsidiëring van zeven MS-fellowships voor in totaal € 2,7 miljoen

• Subsidiëring van 173 meerjarige projecten voor in totaal € 34,8 miljoen bij Nederlandse onderzoeksinstellingen

waaronder academische MS-centra en Hersenbank voor MS

• Subsidiëring van 126 pilot projecten voor in totaal € 5 miljoen bij Nederlandse onderzoeksinstellingen waaronder

academische MS-centra en Hersenbank

• Stimulans carrière jonge onderzoekers en studenten middels subsidies voor werkervaring in buitenland, 4 tot 9

toekenningen per jaar

• Organisatie van de jaarlijkse MS-onderzoeksdagen

• Stimuleren van samenwerking tussen jonge onderzoekers middels een pré-pilotsubsidie

• Faciliteren van jaarlijkse bijeenkomsten tussen MS-centra en MS-Hersenbank

Faciliteren Subsidiëring door derden

• Toekenning van vijf Extra VriendenLoterij projecten

• Subsidiëring Translationeel Onderzoek (1x) en Publiek-Private Samenwerking (1x)

• Ontwikkeling en financiering van Gemmy & Mibeth Tichelaar Award, Monique Blom-de Wagt Grant, Global MS Research

Booster Award en MS Out-of-the-Box Grant

• Participatie binnen (initiatieven van) Samenwerkende Gezondheidsfondsen

• Ontwikkeling en co-financiering van ziekteoverstijgend onderzoek

• Participatie binnen (initiatieven van) de MS International Federation

• Voorlichting over (gesubsidieerd) onderzoek en actualiteit middels Rondom MS, website en social media

• Jaarlijkse publicatie van jaarverslag en digitaal overzicht van gesubsidieerde onderzoeken

• Voorlichting over (gesubsidieerd) onderzoek tijdens de jaarlijkse dag voor mensen met MS

• Kiss Goodbye to MS Challenge voor onderzoekers

9


RONDOM

Kiss Goodbye to MS

KISS GOODBYE TO MS IN 2018 WERD

EEN BATTLE OF THE LABS

Op een positieve en hoopvolle manier aandacht vragen

voor MS én MS-onderzoek…

Prof.dr. Nathalie Cools ontvangt als winnaar

namens de gezamenlijke Antwerpse

onderzoeksgroepen, uit handen van onze

directeur Dorinda Roos, een prijs van e 10.000

onderzoeksgeld.

Alle MS-onderzoekers uit Nederland

en België werden vorig jaar

uitgedaagd hun onderzoek door

middel van een filmpje online in de “Kiss

Goodbye to MS spotlight” te zetten. Voor

u thuis van uit ‘de luie stoel’ een kijkje

rechtstreeks in het laboratorium! Deze

filmpjes helpen ons het onderzoek beter

te begrijpen. Negen onderzoeksgroepen

gingen de uitdaging aan. Het was de

bedoeling om zoveel mogelijk ‘likes’ op

Facebook te krijgen. Op Wereld MS Dag

werd de teller stopgezet en de uitslag van

de nek-aan-nekrace bepaald… De video

van de MS-onderzoeksgroepen van de

Universiteit Antwerpen en het Universitair

Ziekenhuis Antwerpen bereikten in één

week maar liefst ruim 160.000 mensen.

Dr. Inez Wens van de Vlaamse groep vertelt:

“Wij richten ons op dendritische cellen.

Deze immuuncellen functioneren als

‘hoofdschakelaar’ van het afweer systeem.

Bij mensen met MS zijn deze cellen overactief.

Daardoor wordt een immuunreactie

tegen myeline en schade aan het centrale

zenuwstelsel veroorzaakt. In het laboratorium

kunnen wij met een hoge dosis

vitamine D de functie van deze overactieve

cellen veranderen. Daarna functioneren de

behandelde cellen als een soort ‘uitknop’

voor het afweersysteem. Het toedienen

van deze afweerremmende cellen kan de

MS aanval tegen myeline stoppen, zonder

dat daarbij de bescherming tegen andere

infecties gevaar loopt. Onze prijs gebruiken

wij voor verder onderzoek.”

De making-off van de winnende video van de

Universiteit van Antwerpen.

ErasMS en het Nationaal Kinder MS Centrum

bundelen hun krachten in de Kiss Goodbye to MS

Challenge.

Kiss Goodbye to MS 2019

Ook in 2019 is er een battle of the labs. Vanaf de eerste woensdag van

mei staan de video’s weer online. Zoveel mogelijk mensen kunnen hun

stem uit brengen op hun favoriete video via www.KissGoodbyeToMS. De

makers van de video die de meeste stemmen krijgen winnen e 10.000

onderzoeksgeld. Nieuw dit jaar is dat er ook een publieksjury is die de

video’s beoordeelt. Ook deze jury mag een prijs uitdelen van eveneens

e 10.000 voor MS-onderzoek! De jury bestaat uit iemand met MS, een

mantelzorger, een zorgprofessional en een wetenschapper betrokken bij

het MS-onderzoek.

10


RONDOM

Kiss Goodbye to MS

Ja! Ik help mee via een donatie!

e 50

e 25

e 15

anders

Eén DNA-test. Help mee aan

onderzoek naar de erfelijke

factoren van MS.

Eén scheikundige proef. Help mee

aan onderzoek naar de invloed

van omgevingsfactoren bij MS.

Eén bloedinzameling voor de

opbouw van een MS-biobank.

Help MS-onderzoekers mee

dichterbij de oplossing voor MS

te komen.

Bij een donatie van e 25 of

meer ontvangt u dit vrolijke

Kiss Goodbye to MS t-shirt!

Vermeld daarvoor bij uw

donatie op de acceptgiro of bij

uw (online) overmaking “t-shirt”. Om

uw t-shirt op te kunnen sturen hebben

we uw NAW-gegevens nodig. Vermeld

uw adresgegevens daarom ook bij de

omschrijving van uw betaling. Sinds

dit jaar ontvangen wij deze gegevens

namelijk niet meer van de banken.

Bij een donatie van e 15 of meer ontvangt

u deze leuke Kiss Goodbye to MS pin!

Vermeld daarvoor bij uw donatie op de

acceptgiro of bij uw (online) overmaking

“pin”. Ook graag hiervoor vermelding van uw adresgegevens

bij de omschrijving van uw betaling.

Bij een donatie tot e 15 ontvangt u de Kiss Goodbye to MS

ansichtkaart als u “ansichtkaart” bij de omschrijving

vermeldt! Kortom, voor iedereen is iets passends te

bedenken in het kader van Kiss Goodbye to MS!

Vul uw acceptgiro in of ga naar KissGoodbyeToMS.nl

COLOFON

Rondom MS is een

periodiek met als doel

het zo breed mogelijk

informatie bieden over

multiple sclerose.

Eindredactie:

Dorinda Roos,

directie@msresearch.nl

Redactie:

Kirstin Heutinck

Dorinda Roos

Karin Smits

Fotografie:

Archief

André Bakker

Roy Beusker

Annemieke van der Togt

Paul Voorham

Vormgeving:

Pre Press Buro Booij,

Wapenveld

Productie:

Regalis, Zeist

Oplage:

35.000

Contact:

Stichting MS Research

Postbus 200

2250 AE Voorschoten

Telefoon 071 5 600 500

www.msresearch.nl

info@msresearch.nl

ISSN 1574-9215

11


Zoals ieder jaar is mei de MS-maand

voor Stichting MS Research . Let eind

mei op uw brievenbus want wij willen

alle donateurs op een bijzondere

manier bedanken …

Tot volgende maand dus,

hartelijke groeten

namens Vreugdenhil Young Plants

Van zaaien

komt oogsten

Geef dit magazine door aan

een ander zodat nog meer

mensen lezen over de activiteiten

van Stichting MS Research

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!