15.04.2019 Views

Rondom MS 62 - Verkort Jaarverslag

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zoals ieder jaar is mei de <strong>MS</strong>-maand<br />

voor Stichting <strong>MS</strong> Research . Let eind<br />

mei op uw brievenbus want wij willen<br />

alle donateurs op een bijzondere<br />

manier bedanken …<br />

Tot volgende maand dus,<br />

hartelijke groeten<br />

namens Vreugdenhil Young Plants<br />

Van zaaien<br />

komt oogsten<br />

Geef dit magazine door aan<br />

een ander zodat nog meer<br />

mensen lezen over de activiteiten<br />

van Stichting <strong>MS</strong> Research

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!