15.04.2019 Views

Rondom MS 62 - Verkort Jaarverslag

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RONDOM<br />

<strong>Verkort</strong> <strong>Jaarverslag</strong> 2018 Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

WIJ STIMULEREN DE CONTINUÏTEIT VAN<br />

<strong>MS</strong>-ONDERZOEK IN NEDERLAND<br />

KERNTAKEN ONDERZOEK<br />

1. Wij stimuleren continuïteit van<br />

kwalitatief <strong>MS</strong>-onderzoek in Nederland<br />

door middel van programmasubsidies<br />

en <strong>MS</strong>-fellowships.<br />

2. Wij subsidiëren meerjarige onderzoeksprojecten,<br />

pilots en persoonsgebonden<br />

subsidies voor jong talent.<br />

3. Wij bevorderen (inter-)nationale<br />

samenwerking.<br />

4. Wij maken de impact (van<br />

gesubsidieerd) onderzoek zichtbaar.<br />

Om hoogwaardig onderzoek te<br />

kunnen uitvoeren is continuïteit<br />

en een eveneens hoogwaardige<br />

omgeving essentieel. Stichting <strong>MS</strong><br />

Research onderkent dit en steunt de<br />

<strong>MS</strong>-centra in Amsterdam, Rotterdam,<br />

Noord-Nederland en de Nederlandse<br />

Hersenbank voor <strong>MS</strong> op structurele basis<br />

met een programma-subsidie.<br />

De Nederlandse Hersenbank voor <strong>MS</strong><br />

“De Hersenbank verzamelt hersenmateriaal<br />

van mensen met <strong>MS</strong> die<br />

zich bij leven als hersendonor hebben<br />

geregistreerd. Wij brengen dit materiaal<br />

nauwkeurig in kaart. Onze unieke collectie<br />

is beschikbaar voor <strong>MS</strong>-wetenschappers<br />

uit binnen- en buitenland. Door hersenweefsel,<br />

ruggenmerg en hersenvloeistof<br />

te bestuderen groeit onze kennis over het<br />

ziekteproces van <strong>MS</strong>.”<br />

<strong>MS</strong> Centrum Amsterdam<br />

“Ons team van onderzoekers van verschillenden<br />

afdelingen werkt aan het verkrijgen<br />

van meer kennis over de geleidelijke achteruitgang<br />

bij <strong>MS</strong>. Wij onderzoeken welke<br />

biologische processen een rol spelen. Het<br />

doel is aangrijpingspunten te vinden voor<br />

behandelingen die de ziekteprogressie<br />

stoppen om de kwaliteit van leven van<br />

mensen met <strong>MS</strong> te verhogen.”<br />

Eras<strong>MS</strong> <strong>MS</strong> Centrum Rotterdam<br />

“Het ontstaan en verloop van <strong>MS</strong> staan<br />

centraal in het programma van Eras<strong>MS</strong>.<br />

Het eerste onderzoek betreft de relatie<br />

tussen genen, het afweersysteem en<br />

infecties. Een tweede onderzoekslijn heeft<br />

als doel het vinden van factoren in bloed<br />

en hersenvocht die de ziekteactiviteit<br />

weerspiegelen en het verloop van <strong>MS</strong><br />

kunnen voorspellen.”<br />

<strong>MS</strong> Centrum Noord-Nederland<br />

“Waarom het herstel van myeline bij<br />

mensen met <strong>MS</strong> niet goed verloopt is<br />

nog onbekend. Wij brengen alle factoren<br />

in beeld die de aanmaak van myeline<br />

kunnen remmen in de door <strong>MS</strong> aangedane<br />

hersengebieden. Zo wordt duidelijk hoe<br />

we behandeling gericht op het herstel van<br />

myeline moeten aanpakken.”<br />

Wetenschappelijk onderzoek heeft<br />

tot doel de oplossing(en) voor <strong>MS</strong> te<br />

vinden. Onderzoekers verwachten dat<br />

dit nog tenminste twee decennia duurt.<br />

Om in deze periode de voortgang van<br />

<strong>MS</strong>-onderzoek te verzekeren is het<br />

noodzakelijk reserves te behouden. Zo<br />

zijn ook in de toekomst, als inkomsten<br />

zouden tegenvallen, fondsen beschikbaar<br />

en kunnen wij onze doelstellingen blijven<br />

realiseren.<br />

KERNTAKEN FONDSENWERVING<br />

1. Wij verbinden ons met kleine en<br />

grote gevers, periodieke schenkers,<br />

machtigers, erflaters, stichtingen en<br />

bedrijven.<br />

2. Wij initiëren, coördineren en<br />

faciliteren nieuwe fondsenwervende<br />

acties (eventueel door of samen met<br />

derden).<br />

Een zeer trouwe achterban van<br />

periodieke schenkers, reguliere gevers,<br />

private stichtingen en bedrijven vormen<br />

de “levensader” van ons werk. Deze<br />

groep zorgt ervoor dat onze kerndoelen<br />

onderzoek, voorlichting en zorg<br />

gerealiseerd kunnen worden. Bij leven, in<br />

de vorm van donaties en acties, maar ook<br />

na het leven, in de vorm van een legaat<br />

of nalatenschap. Vaak is er, direct of<br />

indirect, een nauwe band met iemand met<br />

<strong>MS</strong> in de directe omgeving. Het belang<br />

van <strong>MS</strong>-onderzoek is voor hen hierdoor<br />

overduidelijk.<br />

Wij bedanken iedereen, jong en oud, die<br />

met een donatie in welke vorm dan ook<br />

de oplossing voor <strong>MS</strong> dichterbij brengt. In<br />

totaal werd in 2018 maar liefst e 4.553.435<br />

opgehaald voor <strong>MS</strong>-onderzoek.<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!