15.04.2019 Views

Rondom MS 62 - Verkort Jaarverslag

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

In deze speciale editie van de Rondom MS vindt u een samenvatting van ons jaarverslag 2018.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RONDOM<br />

<strong>Verkort</strong> <strong>Jaarverslag</strong> 2018 Stichting <strong>MS</strong> Research<br />

STICHTING <strong>MS</strong> RESEARCH STIMULEERT EN<br />

FINANCIERT WETENSCHAPPELIJK <strong>MS</strong>-ONDERZOEK<br />

Wetenschappelijk onderzoek brengt de oplossing voor <strong>MS</strong> dichterbij. Mede dankzij onze<br />

Stichting is de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt op het gebied van diagnose en<br />

behandeling van <strong>MS</strong>. Ook is onze kennis over de ziekte gegroeid. Wij danken dit succes aan het<br />

vertrouwen dat vele donateurs, onderzoekers en andere betrokkenen ons geven. Hieronder leest<br />

u op welke manieren wij in 2018 investeerden in <strong>MS</strong>-onderzoek.<br />

• Subsidiëring van vier onderzoeksprogramma’s<br />

binnen de <strong>MS</strong>-centra<br />

Amsterdam, Rotterdam, Noord-<br />

Nederland en de Hersenbank voor<br />

<strong>MS</strong>.<br />

• Investering van e 3,2 miljoen verdeeld<br />

over 22 projecten en 12 ‘kleine’ subsidies<br />

tot e 5.000.<br />

• Honorering van een extra VriendenLoterij<br />

subsidie van e 610.000 voor Project Y<br />

van <strong>MS</strong> Centrum Amsterdam.<br />

• In samenwerking met MoveS vond<br />

de uitreiking van de eerste Global <strong>MS</strong><br />

Research Booster Award en de tweede<br />

<strong>MS</strong> Out-of-the-Box Grant plaats.<br />

• Toekenning van de Gemmy & Mibeth<br />

Tichelaar Prijs 2018.<br />

• Uitreiking van drie Monique Blom-de<br />

Wagt Grants, reisbeurzen voor jonge<br />

onderzoekers.<br />

• Lopende subsidie van jaarlijks e 50.000<br />

voor de International Progressive <strong>MS</strong><br />

Alliance.<br />

• Bijdrage aan de ontwikkeling en scholing<br />

van 8 jonge onderzoekers middels<br />

subsidies voor een pré-pilot, werkbezoeken<br />

in het buitenland en stages in het<br />

buitenland.<br />

• Het onderzoek dat wij (mede-)financierden<br />

heeft geleid tot de promotie van<br />

8 onderzoekers.<br />

• Betrokkenheid van het ervaringsdeskundigen<br />

panel in het selecteren van<br />

subsidieaanvragen.<br />

• Een zorgvuldige toetsing van klinisch<br />

patiëntgebonden onderzoek door de<br />

commissie klinisch onderzoek.<br />

• Het versterken van de samenwerking<br />

met de <strong>MS</strong>-centra en Hersenbank voor<br />

<strong>MS</strong> door uitbreiding van het team van<br />

Centrum Coördinatoren.<br />

• Gezamenlijke financiering van ziekteoverstijgend<br />

onderzoek met andere<br />

gezondheidsfondsen.<br />

Programma's*, € 1.190.149 (37%)<br />

Meerjarige projecten*, € 794.865 (25%)<br />

Meerjarige projecten uit acties*, € 634.124 (20%)<br />

Pilots, € 119.767 (4%)<br />

Pré-pilot, € 17.000 (1%)<br />

Gemmy & Mibeth Tichelaar Prijs, € 60.000 (2%)<br />

Global <strong>MS</strong> Research Booster Award, € 1<strong>62</strong>.146 (3%)<br />

<strong>MS</strong> Out-of-the-Box Grant, € 100.000 (3%)<br />

(Inter-)nationale samenwerking*, € 63.568 (2%)<br />

Overig, € 38.094 (1%)<br />

* Subsidies voor meerjarige projecten worden per jaar toegekend. Het tweede en volgende jaren worden toegekend<br />

na goedkeuring van de jaarlijkse voortgangsrapportages. In de jaarrekening 2018 is het subsidiebedrag voor het<br />

eerste jaar opgenomen, voor 4-jarige projecten betreft dat 1/4 deel van het totale subsidiebedrag.<br />

Investering van 3,2 miljoen euro<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!