19.04.2019 Views

Op 'e Skâns editie 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inhoudsopgave <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> <strong>2019</strong><br />

1<br />

Inhoudsopgave 1<br />

Voorwoord 2<br />

ROC Friese Poort – Bedankt! 3<br />

Uitnodiging ALV 8 april <strong>2019</strong> 4<br />

Agenda ALV 8 april <strong>2019</strong>: 5<br />

3). Verslag ALV 9 april 2018 6<br />

4a). Jaarverslag Hoofdbestuur 2018/<strong>2019</strong> 10<br />

4b). Jaarverslag Wedstrijden 2018 12<br />

4c). Verslag Technische Commissie 16<br />

4f). Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2018 17<br />

Kwalificatiesysteem Jeugd FK & Jeugd NK 18<br />

Galerij Jeugdkampioenen FK / NK 2018 19<br />

Jeugd NFM <strong>2019</strong> 20<br />

Jeugd NK <strong>2019</strong> 21<br />

Sport Fryslân meer vrijwilligers in korte tijd 22<br />

Dit seizoen voor het laatst in Friese Poort tenue 23<br />

Fierljeppen bij Immaterieel Erfgoed Nederland 24<br />

Nieuws Nederlandse Fierljep Bond 26<br />

Verkenning oprichting nieuwe fierljepvereniging 27<br />

Sponsorreglement 28<br />

Van de LV 30<br />

Wedstrijdagenda <strong>2019</strong> 32<br />

Nieuwe hoofdsponsor 35<br />

Indeling seizoen <strong>2019</strong> 36<br />

In nij seizoen, mar foar my wol oars… 38<br />

Overzicht Top Tien klassement aller tijden 40<br />

Wedstrijdagenda PBH <strong>2019</strong> 41<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Senioren t/m 2018 – 16 m ljeppers 42<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Dames t/m 2018 – 13 m ljepsters 44<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens t/m 2018 – 16 m ljeppers 45<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren t/m 2018 – 17 m ljeppers 46<br />

Demonstratieteam Fryslân 47<br />

Nieuw Puntenkklassement Heren 2018 48<br />

Nieuw Puntenklassement Dames 2018 49<br />

Klassementswinnaars ROC Friese Poort Competitie 2018 51<br />

Eindklassement 2018 FLB 52<br />

Officiële records 53<br />

Overzicht schansrecords 54<br />

Overzicht dagkampioenen 2018 56<br />

Klassement best verbeterde PR – seizoen 2018 57<br />

Gouden Rige klassement 2018 58<br />

Weromblik op de ljepsimmer fan 2018 60<br />

Freonen fan it fierljeppen 64<br />

Nieuwe beleidsvisie 66<br />

Familieberichten 67<br />

Adressen FLB Afdelingen 69<br />

Adressen FLB Officials 71<br />

`


2<br />

VOORWOORD<br />

U / jij hebt nu de nieuwste versie van <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> in<br />

handen. Het is weer een boeiend magazine geworden met<br />

veel noodzakelijke en nuttige informatie.<br />

Er staan nieuwe ontwikkelingen in, verslagen van<br />

bijeenkomsten, persoonlijke stukjes en vooral veel<br />

praktische informatie en gegevens.<br />

Het blad heeft ook een belangrijke functie als naslagwerk<br />

van geleverde prestaties, zowel vroeger als recent.<br />

Kortom, een onmisbaar blad voor ljeppers en iedereen die<br />

een rol speelt bij het fierljeppen. Het draagt dan ook bij aan<br />

de onderlinge band van de fierljepfamilie.<br />

Daarom hartelijk dank aan iedereen die bijdragen heeft<br />

geleverd voor deze <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> <strong>2019</strong>, in het bijzonder de<br />

mensen van het wedstrijdsecretariaat, die er weer een<br />

prachtig blad van hebben gemaakt.<br />

Bestuurlijk speelt er ook dit jaar weer het nodige. Ik noem een paar dingen:<br />

De ROC Friese Poort Competitie, vernoemd naar onze gewaardeerde hoofdsponsor, wordt dit jaar<br />

voor het laatst gehouden. Want vanaf 2020 is de sponsoring door ROC Friese Poort beëindigd.<br />

In een artikel verderop in dit blad wordt daar nader op ingegaan evenals op een nieuw<br />

hoofdsponsorschap.<br />

Vorig jaar hebben we in het kader van de Culturele Hoofdstad als fierljeppers daar ook het nodige<br />

aan bijgedragen. Zo zijn er demonstraties gegeven en hebben we meegewerkt aan de European<br />

Sports For All Games (ESFAG), die in Fryslân zijn gehouden.<br />

Het was ook logisch dat we daar bij waren want fierljeppen is behalve een atletische topsport ook<br />

een cultuursport. Fierljeppen hoort bij de Fryske cultuur. Om die reden is het fierljeppen vorig jaar<br />

ook genomineerd als Nederlands cultureel immaterieel erfgoed. Maar voor een definitieve<br />

erkenning moet er nog wel wat gebeuren. Het is de bedoeling hier samen met de Polsstokbond<br />

Holland de komende tijd verder aan te werken.<br />

Binnen de Nederlandse Fierljep Bond hebben wij een uitstekende verhouding met onze Hollandse<br />

fierljepvrienden. We doen al het nodige samen, zoals het digitale fierljepplatform. Maar we blijven<br />

nagaan op welke punten we verder kunnen samenwerken, wanneer dat wederzijds voordeel geeft.<br />

We streven naar een nieuw beleidsplan voor de FLB en aangesloten verenigingen. Want besturen<br />

is vooruitzien. We willen hier in de herfst actief mee aan de slag gaan. Hoe, dat lees je in een apart<br />

artikeltje verderop.<br />

Vernieuwing van de sport en inspelen op ontwikkelingen moet trouwens permanent aandacht<br />

hebben. Dat is ook het afgelopen winterseizoen weer gebeurd. De beslissingen daarover worden<br />

in de aanstaande ALV genomen.<br />

Al deze dingen zijn nodig om de fierljepsport vitaal te houden en verder te brengen. Want daar<br />

gaat het tenslotte om. Zo staan we nu weer aan het begin van een nieuw fierljepseizoen. Van mei<br />

tot in september zal weer gesprongen worden op de locaties van onze 6 fierljepverenigingen.<br />

Ook dit jaar staan er weer zo’n 60 wedstrijden op het programma, verdeeld over 3 klassen,<br />

junioren en senioren, mannen en vrouwen. In alle klassen liggen kansen om mooie prestaties neer<br />

te zetten want veel ljeppers zijn aan elkaar gewaagd.<br />

Het Hoofdbestuur wil alle ljeppers, vrijwilligers, sponsoren, andere betrokkenen, supporters en<br />

publiek een fantastisch fierljepseizoen <strong>2019</strong> toewensen!<br />

Mei hertlike groetnis,<br />

Teije Dijk, voorzitter FLB<br />

`


3<br />

Bedankt!<br />

Fierljeppen is één van de unieke sporten in onze regio waaraan we ons met veel plezier 15 jaar<br />

hebben verbonden. Het is nu tijd geworden het stokje over te dragen. Dit seizoen is ons laatste<br />

seizoen als hoofdsponsor van de Frysk Ljeppers Boun.<br />

Fierljeppen en ROC Friese Poort is altijd een goede match geweest. Het steeds verder komen, de<br />

uitdaging om het telkens iets hogerop te zoeken. Dat willen we natuurlijk ook voor onze studenten.<br />

De samenwerking met de Frysk Ljeppers Boun vonden we heel waardevol en heeft ons beide veel<br />

gebracht. We hebben genoten van alle sportieve prestaties. Bedankt!<br />

Wie worden de klassementswinnaars van <strong>2019</strong>?<br />

In 2018 wonnen Freark Kramer, Nard Brandsma, Wisse<br />

Broekstra, Bente Vlas en Sigrid Bokma.<br />

Zij ontvingen tijdens het traditionele fierljepdiner een geldprijs<br />

van € 300 en een prachtige actiefoto van zichzelf van fotograaf<br />

Martin de Jong.<br />

Uit het oog is overigens niet uit het hart. Na zo’n<br />

lange tijd blijven we ons betrokken voelen bij de<br />

fierljepsport.<br />

In de afgelopen vijftien jaar hebben we ons niet<br />

alleen financieel aan de FLB verbonden.<br />

Waar mogelijk hebben we de verbinding gezocht<br />

met ons onderwijs. Zo werkten onze studenten mee<br />

aan verschillende technologische innovaties binnen<br />

de fierljepsport. Wat ons betreft blijft die verbinding.<br />

Verbonden met de regio<br />

Als ROC Friese Poort zijn we verbonden met de<br />

regio. Door samen met werkgevers in onze regio<br />

precies de talentvolle vakmensen op te leiden die zij<br />

nodig hebben.<br />

Door onze studenten te leren hoe zij een<br />

betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de<br />

maatschappij. En door mee te werken aan<br />

initiatieven die de regio op duurzaam, sociaal en<br />

maatschappelijk gebied sterker maken.<br />

Werk maken van je passie<br />

Bij ROC Friese Poort leren studenten hun passie ontdekken. Ze krijgen de ruimte om hun eigen weg te<br />

kiezen. We helpen ze om zich te verbinden. Aan vakkennis, hun talenten en waarden, en de mensen en<br />

wereld om zich heen. Elke verbinding laat onze studenten groeien op hun eigen unieke manier. In hun vak<br />

en als mens. Hebben ze hun passie ontdekt, dan maken we er samen werk van.<br />

Studenten leren bij ROC Friese Poort meer dan een vak. We leiden ze op voor een werkveld dat continu in<br />

beweging is. Bij ons ontdekken ze wat ze waardevol vinden in het leven.<br />

Wat ze kunnen betekenen voor een ander en hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor een duurzame en<br />

sociale wereld. We helpen ze om zelf de regie te nemen en een eigen route te kiezen, door school en in de<br />

praktijk. Zo worden ze de vakménsen die werkgevers graag willen: wendbaar, betrokken, kritisch denkend<br />

en zelfstandig handelend. En staan ze steviger in hun werk én leven.<br />

We zijn trots op onze solide onderwijskwaliteit en de positieve beoordelingen door studenten, ouders,<br />

medewerkers en partners. Dit jaar staan we in de top vijf van de Keuzegids Mbo <strong>2019</strong> en kregen we een<br />

goed van de onderwijsinspectie. Met vestigingen in Emmeloord, Dokkum, Drachten, Leeuwarden, Sneek en<br />

Urk is er altijd een vestiging dichtbij. Voor jongeren én volwassenen!<br />

`


4<br />

UITNODIGING ALV<br />

op maandag 8 april <strong>2019</strong><br />

Dorpshuis It Swaeigat<br />

Brânburren 26<br />

8724 LH It Heidenskip<br />

Programma:<br />

19:45 - 20:00 uur Ontvangst met koffie of thee<br />

20:00 - 21:30 uur Agenda ALV<br />

vanaf 21:30 uur Naborrelen en Vooruitblikken<br />

`


5<br />

AGENDA ALV<br />

1. <strong>Op</strong>ening<br />

2. Mededelingen en ingekomen stukken<br />

3. Verslag ALV d.d. 9 april 2018<br />

4. Algemene Zaken<br />

a) Jaarverslag Hoofdbestuur 2018/<strong>2019</strong><br />

b) Jaarverslag wedstrijden 2018<br />

c) Verslag Technische Commissie<br />

d) Benoeming leden geschillencommissie <strong>2019</strong><br />

e) Ledenraadsleden van het NFB<br />

f) Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2018<br />

5. Speerpunten voor het komende seizoen<br />

6. Financiële zaken<br />

a) Financieel verslag 2018<br />

b) Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascontrolecommissie<br />

c) Begroting <strong>2019</strong><br />

d) Wedstrijdtarieven <strong>2019</strong><br />

e) Contributievaststelling<br />

f) Supporterskaarten<br />

7. Betrokkenheid van leden voor inhoudelijke taken<br />

8. Rondvraag<br />

9. Samenstelling Hoofdbestuur / Technische Commissie<br />

10. Sluiting<br />

Toelichting op de agenda:<br />

Ad 3<br />

Ad 4a<br />

Ad 4b<br />

Ad 4c<br />

Ad 4d<br />

Ad 4e<br />

Ad 4g<br />

Ad 6a/c<br />

Ad 6b<br />

Ad 6d<br />

Ad 6e<br />

Ad 6f<br />

Ad 8<br />

Ad 9<br />

Verslag ALV d.d. 9 april 2018 is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Jaarverslag HB 2018/<strong>2019</strong> is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Jaarverslag wedstrijden 2018 is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Verslag Technische Commissie is opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Voordracht de heren K. Leijstra, J. Melchers en A. Oost<br />

IJlst en Burgum<br />

Volgens rooster aftredend afdeling It Heidenskip, toetredend afdeling Grijpskerk<br />

Voorstellen opgenomen in <strong>Op</strong> <strong>'e</strong> <strong>Skâns</strong><br />

Overzicht in de vergaderzaal ter inzage<br />

Verslag afdeling IJlst, nieuw volgens rooster afdeling Burgum<br />

Voorstel wedstrijdtarieven- en vergoeding (blijven ongewijzigd)<br />

Voorstel contributie (blijft ongewijzigd)<br />

Voorstel tarieven supporterskaarten en afdracht afdelingen (blijven ongewijzigd)<br />

Vragen (tenminste één week) voor de vergadering schriftelijk indienen bij de secretaris<br />

TC benoembaar: Hendrik Schukken<br />

HB aftredend en niet herkiesbaar: Niels Koetsier en<br />

HB aftredend en herkiesbaar: Henk Schievink<br />

`


6<br />

3. Verslag ALV d.d. 9 april 2018<br />

Frysk Ljeppers Boun<br />

____________________________________________________________________________<br />

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 april 2018<br />

Datum : maandag 9 april 2018, aanvang 20:00 uur<br />

Locatie : Ello’s Place Grijpskerk<br />

Aanwezig : Namens HB: Teije Dijk (voorzitter), Tjipke van Gosliga, Bert van Akker en Theun `<br />

Scherjon.<br />

Namens TC: Sytze Hilbrand Boschma, Ger Dirks en Wiebrand v/d Meer.<br />

Namens WS: Johanna Deinum.<br />

Namens Omrop Fryslân: Freark Wijma.<br />

Namens Grijpskerk: Ello Sterenborg, Erwin v/d Heide, Kris v/d Bijl en Irma v/d<br />

Hoek<br />

Namens Buitenpost: Marieke Jelsma, Sije Dijkstra en Klaas Spriensma.<br />

Namens Burgum: Daan de Vries, Eddy Westra, Joop Lefferts en Hans<br />

Helmholt.<br />

Namens Winsum: Thirza Diks en Anna-Martha v/d Mei.<br />

Namens It Heidenskip: Sytse Bokma, Jurjen Kramer en Marrit v/d Wal.<br />

Namens IJlst: Bobby Zwaagman, Wietse Nauta, Marije Reitsma en Anna-Jet<br />

Leijenaar.<br />

Afwezig : Henk Schievink en Niels Koetsier (HB), Dries Braaksma (Buitenpost), Hans-Ulco<br />

de Boer (IJlst) en Tjitske v/d Sluis (LV)<br />

1 <strong>Op</strong>ening<br />

Teije opent de vergadering om klokslag 20.00 uur en heet een ieder welkom.<br />

2 Mededelingen en ingekomen stukken<br />

Teije heeft een belangrijke mededeling: ROC Friese Poort, sinds tijden de hoofdsponsor van het<br />

FLB heeft ons medegedeeld dat ze de sponsoring stoppen per 31 december <strong>2019</strong>.<br />

Morgen zullen FLB en ROC Friese Poort een gezamenlijk persbericht hierover doen uitgaan.<br />

ROC Friese Poort wil na 15 jaar een koerswijziging waardoor de sponsorgelden meer<br />

rechtstreeks in het onderwijs zouden terechtkomen.<br />

We hebben veel aan ROC Friese Poort gehad, en zo benadrukken ze, zij hebben ook veel<br />

gehad aan ons, vooral naamsbekendheid. Ze willen meehelpen naar de zoektocht voor een<br />

nieuwe sponsor en ze willen ook nog wel technische klusjes voor ons blijven doen.<br />

Teije hoopt en verwacht dat we snel een nieuwe sponsor kunnen vinden.<br />

Het fierjjepmagazine en de posters zijn nog niet klaar. Henk zal er voor zorgen dat voor het<br />

begin van het seizoen de verenigingen kunnen beschikken over het materiaal.<br />

3 Verslag Algemene Ledenvergadering van 10 april 2017<br />

Het verslag wordt tekstueel en inhoudelijk zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met dank<br />

aan Tjipke.<br />

`


7<br />

4 Algemene Zaken<br />

a) Jaarverslag Hoofdbestuur 2017-2018.<br />

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan Tjipke.<br />

b) Jaarverslag wedstrijden 2017.<br />

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan Sjoerd Huitema,<br />

die hier vast weer vele uren aan heeft besteed.<br />

c) Verslag Technische Commissie.<br />

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan Tjipke.<br />

d) Benoeming leden Geschillencommissie 2018.<br />

Voordracht de heren K. Leijstra, J. Melchers en A. Oost. De vergadering stemt hiermee in.<br />

e) Ledenraadsleden van het NFB.<br />

It Heidenskip en IJlst. Volgens roorster aftredend Buitenpost, toetredend afdeling Burgum.<br />

Dit wordt bekrachtigd.<br />

f) Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 20176.<br />

De besluitvormingspunten, zoals opgenomen in <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> worden door de vergadering<br />

bekrachtigd. Het document wordt als bijlage toegevoegd aan deze notulen, zodat een ieder<br />

zijn of haar actiepunten kan oppakken.<br />

5 Bekrachtiging voorstellen NFB over NC en kwalificatie NK 2018<br />

Hans Helmholt vertelt dat na uitgebreid overleg tussen ljeppers en bestuurders het document<br />

zoals afgedrukt in <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> tot stand is gekomen.<br />

De ALV van de PBH heeft dit reeds goedgekeurd, op een paar kleine aanvullingen na die alleen<br />

bedoeld zijn voor verduidelijking.<br />

De vergadering gaat akkoord. We hopen hiermee dat de nationale competitie eindelijk het<br />

cachet krijgt die het verdient.<br />

6 Speerpunten voor het komende seizoen<br />

Sport Fryslân is bij ons geweest over de nieuwe accommodatie in Heerenveen. Het blijkt dat het<br />

Cios er weinig tot geen gebruik van maakt. Hoe krijgen we in zo'n prachtige sportstad het<br />

fierljeppen van de grond? De scholen zullen aangezocht worden voor clinics.<br />

Daarnaast hebben we voorgesteld om een vaste trainingsavond per week door een trainer van<br />

het Cios. Voorts proberen we nog mensen en materiaal van Joure te regelen.<br />

De European Sports For All Games (ESFAG) komt deze zomer naar Friesland. <strong>Op</strong> zaterdag 4<br />

augustus komen ze naar Grijpskerk om tijdens het fierljeppen demonstraties te geven.<br />

<strong>Op</strong> zondag 5 augustus is Burgum aan de beurt. Daarnaast is het DEMO-team regelmatig op het<br />

Starteiland in het Sneekermeer, waar het kamp is opgeslagen.<br />

De toekomstvisie van de NFB kunnen we bij aanhaken. Specifieke Friese dingen kunnen we<br />

toevoegen, zodat we het volgend seizoen een nieuwe visie hebben.<br />

Zoektocht naar een nieuwe sponsor.<br />

Het opnieuw opzetten van de Ljeppersvereniging. De bedoeling is dat iedere vereniging een<br />

bestuurslid levert voor de Ljeppersvereniging. De naam graag voor eind april indienen bij<br />

secretaris Tjipke van Gosliga. Het HB zorgt voor opstarten en verdere begeleiding.<br />

Het beter coördineren van de fierljepcursus. Het blijkt nu dat door allerlei misverstanden er<br />

minder deelnemers zijn dan er hadden willen meedoen. Ook wordt er geklaagd dat de cursus zo<br />

duur is en dat sommige deelnemers dit zelf zouden moeten betalen.<br />

Allereerst is het absoluut niet de bedoeling dat de deelnemers de cursus zelf zouden moeten<br />

betalen. Dit moet de aangesloten vereniging doen in overleg met het FLB.<br />

`


8<br />

Daarnaast wordt gevraagd of zo'n cursus echt 2000 euro zou moeten kosten.<br />

We zoeken het uit en we hopen dat het volgend jaar beter gaat.<br />

Teije kondigt vervolgens een korte pauze aan, waarin het financieel verslag wordt uitgedeeld.<br />

7 Financiële zaken<br />

a. Financieel verslag 2017.<br />

We hebben dit jaar goed geboerd, er staat een flink bedrag onder de streep. Vooral<br />

veroorzaakt door meevallers en subsidie die we mochten houden waar we niet op gerekend<br />

hadden.<br />

Er worden wat punten doorgenomen en wat vragen gesteld over sommige bedragen.<br />

b. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascontrolecommissie.<br />

De vertegenwoordiging van Buitenpost heeft de boeken gecontroleerd en alles in orde<br />

bevonden. Bert en HB worden met applaus décharge gegeven.<br />

De nieuwe kascommissie wordt IJlst.<br />

c. Begroting 2018.<br />

De begroting voor 2018 wordt vastgesteld.<br />

d. Wedstrijdtarieven 2018.<br />

Worden ongewijzigd vastgesteld.<br />

e. Contributievaststelling 2018.<br />

Worden ongewijzigd vastgesteld.<br />

f. Supporterskaarten 2018.<br />

Worden ongewijzigd vastgesteld.<br />

8 Betrokkenheid van leden voor inhoudelijke taken<br />

Teije heeft een toekomstvisie geschreven in de <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> over betrokkenheid van iedereen<br />

die jaarlijks weer de wedstrijden organiseren en het vele werk wat er komt kijken om een<br />

seizoen te draaien.<br />

Er komt nu vaak erg veel werk terecht op de schouders van enkelingen. Als sommigen zouden<br />

wegvallen dan wordt het crisis om alles klaar te krijgen.<br />

Teije vindt dat als er opgeroepen wordt een taak uit te voeren dat er dan geen of weinig respons<br />

komt.<br />

Hij denkt dat dit alleen maar komt, omdat de boodschap bij mensen terecht komt, die het zelf al<br />

vreselijk druk hebben met hun eigen taken, maar dat dit niet gedeeld wordt met de ljeppers en<br />

hun aanhang.<br />

In Holland hebben de meeste ljeppers naast het fierljeppen nog een taak om mee te helpen<br />

zaken rond te krijgen. Dat is daar vanzelfsprekend.<br />

Het idee daarom is dat iedere ljepper en/of familie/kennissen beschikbaar zou moeten zijn voor<br />

een taak(je). Het is een kwestie van gewenning. Wanneer dit eenmaal is ingeburgerd is het heel<br />

gewoon en kost het weinig tijd omdat de lasten dan goed kunnen worden verdeeld. Er komt een<br />

opmerking van een ljepper dat ze in hun fierljepcarrière graag willen springen en dat ze op het<br />

einde meer andere taken oppakken.<br />

Vanuit de vergadering wordt gezegd dat dit maar ten dele waar is, omdat de meeste ljeppers na<br />

hun carrière stilletjes verdwijnen en er dan nooit meer iets van hen wordt vernomen.<br />

Teije stelt voor om in het komende vergaderseizoen alle taken van het HB en verenigingen op<br />

papier te zetten, zodat die kunnen worden gematched met leden en/of hun achterban.<br />

9 Rondvraag<br />

Teije vertelt dat de Span-Award dit jaar uitgereikt zal gaan worden aan Sjuk Veenstra voor zijn<br />

buitengewone verdiensten voor het fierljeppen.<br />

Hij heeft in het verleden een vernieuwend programma geschreven waar we al meer dan 13 jaar<br />

gebruik van maken.<br />

`


9<br />

Ook alle updates en wensen van wedstrijdsecretariaat werden met grote toewijding uitgevoerd.<br />

Ondertussen is er een compleet nieuw programma ontwikkeld dat in het nieuwe fierljepplatform<br />

draait. Voor al zijn inspanningen willen we hem nu belonen. Helaas kon hij vanavond niet<br />

aanwezig zijn. <strong>Op</strong> een later moment gaan wij het gepast uitreiken.<br />

Hans zegt dat de accommodatie in Burgum waarschijnlijk niet klaar is voor de eerste wedstrijd<br />

aldaar. Hij wil graag dat iemand anders de wedstrijd overneemt, het liefst ruilt hij met iemand.<br />

Hans hoort hoe het komt.<br />

Anna-Martha vraagt of deze ALV niet in maart kan worden gehouden. Dan konden meer<br />

ljeppers aanwezig zijn, omdat ze nu trainen. Tjipke zegt dat de ALV in april moet worden<br />

gehouden. Als we een woensdagavond aanhouden is er minder bezwaar. Aldus besloten.<br />

10 Samenstelling Hoofdbestuur<br />

HB aftredend en herkiesbaar: Tjipke van Gosliga (secretaris) (benoemd 14-04-2014) Omdat er<br />

geen tegenkandidaten zijn ingediend wordt Tjipke onder applaus per acclamatie herkozen.<br />

Klaas Jepma stopt met het TC-werk.<br />

Wiebrand v/d Meer, Erwin v/d Heide en Martin v/d Ploeg worden benoemd als TC er en worden<br />

hartelijk welkom geheten.<br />

11 Sluiting<br />

Niets meer aan de orde zijnde sluit Teije de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje<br />

en drankje.<br />

Zwevend boven het publiek, Hannes Scherjon, Winsum – 16 juni 2018<br />

©foto Martin de Jong<br />

`


10<br />

4. Algemene Zaken<br />

a. Jaarverslag Hoofdbestuur 2018/<strong>2019</strong><br />

Jaarverslag Hoofdbestuur FLB<br />

2018/<strong>2019</strong><br />

<strong>Op</strong> 9 april 2018 is de Algemene Ledenvergadering gehouden in Ello’s Place in Grijpskerk.<br />

De samenstelling van het Hoofdbestuur was in 2017-2018 als volgt:<br />

Voorzitter<br />

Teije Dijk<br />

Secretaris<br />

Tjipke van Gosliga<br />

Penningmeester<br />

Bert van Akker<br />

PR-functionaris<br />

Henk Schievink<br />

Lid vanuit TC<br />

Theun Scherjon<br />

Lid vanuit LV<br />

Jan Teade Nauta<br />

Jeugdcoördinator<br />

Niels Koetsier<br />

Lijst met afkortingen:<br />

FLB: Frysk Ljeppers Boun.<br />

HB: Hoofdbestuur Frysk Ljeppers Boun.<br />

DB: Dagelijks Bestuur van het HB.<br />

TC: Technische Commissie van het FLB.<br />

LV: Ljeppersvereniging<br />

WS: Wedstrijdsecretariaat.<br />

NFB: Nederlandse Fierljep Bond.<br />

PBH: Polsstok Bond Holland.<br />

FK: Fries Kampioenschap.<br />

HK: Hollands Kampioenschap<br />

NC: Nationale Competitie.<br />

NK: Nederlands Kampioenschap.<br />

NFM: Nationale Fierljep Manifestatie.<br />

Het afgelopen seizoen kenmerkte zich door zeer stabiel mooi weer, waardoor vrijwel alle wedstrijden<br />

door konden gaan. Door het ontbreken van toppers in het begin van het seizoen waren de 1 e klas<br />

wedstrijden wat vlak en saai. Door de nieuwe manier van classificeren voor het NK werd het spannend<br />

met als slot een prachtig NK in Burgum.<br />

De vergaderingen van het HB zijn in het nieuwe vergaderseizoen op een prettige manier verlopen.<br />

Ook dit jaar is er geen enkele schorsing of sanctie opgelegd. We willen de ljeppers en ljepsters hiervoor<br />

bijzonder bedanken voor hun sportiviteit.<br />

Ook nu willen we de TC een compliment geven dat, ondanks dat de TC onderbezet is, ze altijd met<br />

voldoende mensen op de wedstrijden aanwezig waren.<br />

Het meten en registreren van de gegevens met het nieuwe registratiesysteem is met enkele<br />

kinderziekten aan het begin bijzonder goed verlopen. Het wedstrijdsecretariaat heeft hierdoor veel<br />

minder stress gehad en we zijn er erg mee ingenomen.<br />

De afdeling Burgum heeft een volledig vernieuwde accommodatie, inclusief jeugdschansen, waar wij ze<br />

van harte mee feliciteren.<br />

Helaas heeft de accommodatie in Heerenveen nog steeds geen bestuur. Zonder actieve promotie<br />

onzerzijds zal het daar vermoedelijk ook niet van komen.<br />

De accommodatie in Heerenveen blijft een zorgenkindje. Het komend seizoen zullen er weer pogingen<br />

worden gedaan om wat van de grond te krijgen.<br />

`


11<br />

De samenwerking met de NFB en PBH is uitermate plezierig en ondersteunend. De NC is succesvol<br />

verlopen alhoewel sommige ljeppers daar anders over denken.<br />

Ook de Eareklasse en De Utljepper geeft body aan de nacompetitie.<br />

Andere onderwerpen:<br />

Het fierljepplatform is succesvol geïntegreerd. Verenigingen kunnen voor een luttel bedrag nog steeds<br />

aanhaken. Streaming video krijgt in samenwerking met Omrop Fryslân gestalte. Ook dit jaar zijn er<br />

alweer plannen voor verbetering.<br />

De fierljepapp is nog steeds niet aangepast. We hopen dat het komend seizoen werkt.<br />

Het project “Fryske Sport yn dyn klasse” is nog steeds een blijvend succes. We hopen hier, in<br />

combinatie met onze jeugdschansen, voor de toekomst de vruchten van te plukken.<br />

We zijn bezig met een toekomstvisie die dit jaar meer gestalte krijgt.<br />

<strong>Op</strong> het moment van schrijven is een nieuwe hoofdsponsor zo goed als zeker, maar we kunnen helaas<br />

dit nog niet vertellen, omdat het contract nog in de maak is.<br />

We hopen wederom op een prachtig en vooral sportief nieuw seizoen waar hopelijk ieder weer veel<br />

genoegen aan zal beleven.<br />

Tjipke van Gosliga<br />

Secretaris Frysk Ljeppers Boun<br />

Burgum, april <strong>2019</strong><br />

Prijswinnaars De Utljepper 2018 Eareklasse, Winsum – 28 augustus 2018<br />

V.l.n.r.: Hiske Galama, Bas Tolboom, Peter Faber, Jarno Hoekstra en Inger Haanstra<br />

©foto Theun Scherjon<br />

`


12<br />

4. Algemene Zaken<br />

b. Jaarverslag wedstrijden 2018<br />

Jaarverslag (wedstrijdverslag)<br />

Fierljepseizoen 2018<br />

Het prachtige weer van seizoen 2018 zorgt ervoor dat er geen wedstrijden verschoven hoeven te<br />

worden. Of het moet zijn, dat de renovatie van de schans in Burgum niet op tijd klaar was,<br />

waardoor een aantal wedstrijden op een andere schans versprongen werden.<br />

De wedstrijdcyclus begon afwachtend. Afstanden waren matig te noemen. We waren ook heel erg<br />

verwend de laatste jaren. Door afwezigheid van een aantal dames liep de kwaliteit iets achter; dit<br />

werd goedgemaakt door een open gelijkwaardige strijd.<br />

Een jaar waarin Thewis zijn afscheid aankondigt en zijn beste jaar bij elkaar ljept en mogelijk toch<br />

nog een jaar doorgaat.<br />

Een jaar waarin Oane in juni terugkomt uit Nieuw-Zeeland en zich in de 2 e klas voorbereid op de<br />

‘grote’ wedstrijden.<br />

Een jaar waarin de vernieuwde schansen in Burgum goede resultaten bij de ljeppers laten zien en<br />

waar bij de Nederlandse Kampioenschappen maar liefst 3 schansrecords, 1 Fries Record en 1<br />

Nederlands Record verbeterd worden.<br />

Ook een jaar waarin het tweekampteam van Friesland een flink pak slaag krijgt.<br />

Niet omdat ze zo slecht presteren, ze verzamelen meer dan 7 meter meer dan vorig jaar. Het team<br />

van Holland springt de sterren van de hemel. De Hollanders springen maar liefst 30 meter verder<br />

dan vorig jaar.<br />

Overzicht van het aantal verre sprongen over de laatste 4 jaar.<br />

Senioren Junioren Jongens Dames<br />

“21+” "20+" "19+" "18+" "19+" "18+" "17+" "17+" "16+" "15+" “16+” "15+" "14+"<br />

2018 7 52 149 304 20 74 185 34 92 197 6 34 159<br />

2017 3 56 143 279 20 77 237 69 149 286 12 63 249<br />

2016 9 64 197 349 4 45 157 27 111 252 10 68 267<br />

2015 1 43 145 309 22 93 204 8 40 161 16 89 298<br />

In het onderstaande overzicht staan ook aantallen van PBH-ljeppers, als ze deelnemen aan<br />

gezamenlijke wedstijden. De aanwas bij de Jongens laat te wensen over. Bij de Dames is al<br />

aangehaald dat een drietal topdames ontbraken; dit drukt de aantallen.<br />

(<strong>Op</strong>m: Bovenstaand aantallen per groep zijn incl. PBH-ljeppers tijdens gezamenlijke wedstrijden)<br />

De Friese ljeppers springen 295 maal verder dan 18 meter, 32 minder dan vorig jaar. Het vaakst<br />

gebeurde dit in It Heidenskip met 57 maal, gevolgd door IJlst met 53 maal en Winsum met 52<br />

maal.<br />

In de totaal afstanden zijn nu ook het SR van de Meisjes meegenomen. (2016 t/m 2018).<br />

Er werden 4 maal een schansrecord verbeterd,<br />

allemaal in BG.<br />

Tweemaal door Reinier Overbeek, 1 maal door<br />

Freark en 1 maal door Nard.<br />

De volgorde van de totaalscore SR is iets gewijzigd;<br />

BG ging HS voorbij.<br />

`


13<br />

De strijd om het klassement leek spannend te worden. Thewis begon opnieuw goed, halverwege<br />

het seizoen nam Nard de leiderstrui over.<br />

Bij de Junioren was Freark onaantastbaar. Bij de Dames lag de strijd open. Uiteindelijk wist Sigrid<br />

aan de leiding te komen en blijven.<br />

Bij de Jongens maakte Rutger een goede seizoenstart; halverwege het seizoen kwam Wisse op<br />

stoom en ging Rutger royaal voorbij. Bij de Meisjes bleef Bente aan de leiding, ondanks goede<br />

concurrentie.<br />

Dagkampioenschappen: Bij de Senioren werden de titels verdeeld tussen: Thewis 10, Nard 6,<br />

Ysbrand 2 en Bobby 1. Bij de Junioren Freark 12, Wietse en Jan Teade elk 2, en Jetse en Rutger<br />

elk 1. Bij de Jongens slechts 2 namen: Rutger met 10 en Wisse met 9.<br />

Bij de Dames Sigrid 7, Akke 6, Anneke 3, en Melanie, Hiske en Antje elk 1 maal. Bij de Famkes<br />

won Bente er 7, Fardau 4, Femke 3, Pytrix 2, en Tirza en Henrieke elk 1.<br />

De Friese Kampioenschappen gaven verrassende winnaars; niemand wist de toto te winnen.<br />

Bij de Senioren won Ysbrand na 10 jaar eerder bij de Junioren gewonnen te hebben. Bij de<br />

Junioren won Wietse voor Freark en Jan Teade.<br />

Bij de Jongens maakte Wisse zijn favoriete rol waar. Bij de Dames won Sigrid. Bij de Famkes won<br />

Bente; doordat ze verder sprong dan Sigrid won ze ook de ‘glazen’ ljepster.<br />

De Nederlands Kampioenschappen werden op de vernieuwde schansen in Burgum gehouden. Dat<br />

hebben ze geweten.<br />

Er werd op hoog niveau gesprongen. 3 Schansrecords, 1 Nationaal Record en 1 Fries Record. Bij<br />

de Senioren won Oane met een nieuw PR verrassend; de Hollandse concurrentie met verbijstering<br />

achterlatend.<br />

Bij de Junioren won Freark met een nieuw Fries Record, en prolongeerde daarmee zijn titel. Bij de<br />

Jongens won Reinier Overbeek met een nieuw Nationaal Record. 4.<br />

Bij de Dames maakt Dymphie Baas-van Rooijen haar favoriete rol waar, maar ze kreeg geduchte<br />

concurrentie. Bij de Meisjes wist Demi Groothedde haar titel te prolongeren.<br />

Aan de 30 e NFM deden 188 deelnemers mee, die goed waren voor 28 PR’s, waarvan 1 in de<br />

finale. De verrassende kampioenen: Oane Galama, Freark Kramer, Tessa Kramer, Reinier<br />

Overbeek en Demi Groothedde. Een hoog gehalte Ursuladyk It Heidenskip.<br />

De FC in IJlst had een kleine wijziging in de formule; was voorheen de verste sprong winnend, nu<br />

ging het om het gemiddelde van de 2 verste sprongen. De titels gingen naar Nard Brandsma,<br />

Freark Kramer, Rutger Haanstra, Akke Dijkstra en Bente Vlas.<br />

<strong>Op</strong>merkelijk mag zijn, dat de Gouden Rige winnaars allemaal dezelfde waren als die van de FC.<br />

Voor de 8 e keer werd de Gouden Rige versprongen. Niemand wist alle wedstrijden te winnen. De<br />

verschillen voor de FC waren klein; de nummers 1, 2 en 3 konden in alle groepen nog winnen.<br />

De Tweekamp Holland-Friesland werd in Linschoten versprongen. Een schans met een goede<br />

reputatie. Friesland werd verpletterend verslagen met een verschil van 18.69 m.<br />

Niet dat de Friezen nou zo slecht sprongen. Er werd 7 m. verder gesprongen dan vorig jaar, en dat<br />

was al geen slechte totaalscore.<br />

De Hollanders sprongen echter 30m. verder dan vorig jaar.<br />

Het puntenklassement werd bij de Heren gewonnen door Thewis Hobma en bij de Dames door<br />

Akke Dijkstra. Beide waren het meest constant over alle klassementswedstrijden.<br />

Tijdens de 1 e klas wedstrijden werd 47 maal een PR verbeterd; in de 2 e klas 122 maal. De<br />

verschillen in PR-verbeteringslijst wijkt af; dit komt doordat door promotie en degradatie.<br />

Het aantal verbeteringen door de ljepper tellen in die klasse, waar hij of zij aan het eind van het<br />

seizoen ljept.<br />

`


14<br />

De finale bij het Keningsljeppen was iets gewijzigd. Senioren en Junioren hadden een<br />

gezamenlijke finale, evenals Froulju en Famkes. Kening werd Thewis, Keninginne Sigrid en Prins<br />

werd Wisse.<br />

Zuur voor Nard, die in de voorronde het schansrecord verbeterd had.<br />

Het zesde seizoen van de Nationale Competitie werd gehouden tussen de FK en NK in, en was<br />

tegelijk een selectie voor de Nederlandse Kampioenschappen. Parallel aan de cyclus van de NC<br />

werd in de districten wedstrijden voor de overige ljeppers.<br />

De formule was dusdanig, dat ook deze ljeppers kans konden maken om deel te kunnen nemen<br />

aan de NK.<br />

De kampioenen van de NC-competitie waren Jacco de Groot, Jan Teade Nauta, Dymphie Baasvan<br />

Rooijen, Reinier Overbeek en Demi Groothedde.<br />

Bij de 6 e FK voor de jeugd werden de kampioenschappen netjes verdeeld. Thijn Postma, Sietse<br />

Lefferts, Maureen Westerhof en Berber Haanstra mochten zich Fries Kampioen noemen.<br />

Het NK voor de jeugd werd gehouden in Polsbroekerdam. Aan het eind van de middag werden de<br />

kampioenen gehuldigd: Roy Velis, Sietse Lefferts, Hilde van der Weij en Berber Haanstra.<br />

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Hebben we weer een stralend seizoen? Hoe is de<br />

voorbereiding in de winter geweest? Kunnen toppers hun niveau houden of verbeteren?<br />

Iedereen zal weer een doel hebben gesteld voor het nieuwe seizoen. Vooropgesteld doe het met<br />

plezier en sportief.<br />

Sjoerd Huitema<br />

Co-sponsoren fan it Frysk Ljeppers Boun<br />

Der’t wy tige wiis mei binne!<br />

Ook belangstelling voor sponsoring, neem dan<br />

contact op er zijn diverse mogelijkheden<br />

www.fierljeppen<br />

`


SPAN Award voor Sjuk Veenstra<br />

15<br />

<strong>Op</strong> maandagavond 30 april 2018 vond in De Pleats in Burgum de feestelijke uitreiking plaats van de<br />

prestigieuze Span Award.<br />

De “Span Award” is een oorkonde van het FLB bestemd voor supervrijwilligers, die zich met volle<br />

overtuiging en belangeloos inzetten voor de fierljepsport. De naamgeving is een verwijzing en<br />

eerbetoon aan Sjoerd Span, één van de twee grondleggers van het fierljeppen in wedstrijdverband en<br />

tevens erelid. Bovendien is de Award ook een eerbetoon aan zijn zoon Roel Bokke Span, die vooral in<br />

de jaren zestig en zeventig zeer succesvol als ljepper is geweest.<br />

Het is een speciale onderscheiding, de Award wordt nl. niet ieder jaar uitgereikt.<br />

Dit jaar viel de eer ten beurt aan Sjuk Veenstra uit Burgum voor de jarenlange bewezen diensten aan<br />

de fierljepsport. Vanaf 2004 heeft hij een belangrijke rol gespeeld in automatisering van het fierljeppen.<br />

Hij schreef een geavanceerd wedstrijdprogramma waarin de gesprongen afstanden van alle ljeppers<br />

worden vastgelegd en allerlei statistieken en overzichten op basis van deze gegevens kunnen worden<br />

gemaakt. Voor de commentator tijdens de wedstrijden een uitermate handig hulpmiddel.<br />

Ook maakte hij bijv. een aanpassing waardoor de scoreborden gekoppeld werden aan deze<br />

administratie en de afstanden sneller en professioneler konden worden getoond aan het publiek.<br />

Zo heeft hij in de loop der jaren achter de schermen voor gezorgd dat het FLB ook qua automatisering<br />

met zijn tijd is meegegaan.<br />

Alle reden dus om Sjuk eens in het zonnetje te zetten. Uit handen van voorzitter Teije Dijk ontving hij de<br />

Span Award en werd hij gehuldigd. "Sjuk zijn belangeloze inzet wordt zeer gewaardeerd, daarin zijn we<br />

als FLB Sjuk zeer erkentelijk", aldus voorzitter Teije Dijk.<br />

Inmiddels is dit de zesde Span Award die wordt uitgereikt. Eerdere Span Awards gingen naar: Ate<br />

Westerhof †, Johannes Hobma, Marten Winia, Jelle Roorda en Sjoerd Huitema.<br />

©foto Theun Scherjon<br />

`


16<br />

4. Algemene Zaken<br />

c. Verslag Technische Commissie<br />

Van de TC tafel<br />

Het is nu maart als ik dit stukje schrijf en we hebben alweer heel wat prachtige dagen<br />

achter de rug. Het fierljepseizoen lonkt alhoewel dit nog even duurt. De nieuwe agenda is<br />

reeds gemaakt en de wedstrijden zijn alweer verdeeld.<br />

Het afgelopen seizoen is in sportief opzicht gezien opnieuw een succes geweest. De TC<br />

heeft alles in de minne kunnen schikken en geen enkele waarschuwing of sanctie<br />

uitgedeeld.<br />

Wij willen de ljeppers en ljepsters met hun coachen hiervoor een groot compliment geven.<br />

Dankzij het fierljepplatform en het digitale meetsysteem verliepen de wedstrijden over het<br />

algemeen vlekkeloos. Ook het wedstrijdsecretariaat had veel minder stress. Wij vinden het<br />

een grote sprong voorwaarts.<br />

Door deze ontwikkeling hebben wij een TC’er minder nodig per wedstrijd. Met de komst<br />

van een nieuwe TC’er is de druk van de onderbezetting wat van de ketel.<br />

Ik dank de verenigingen dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen.<br />

De nieuwe lichting ljeppers gebruikt steeds vaker de maximale tijd voor hun sprong.<br />

Daardoor komt er ook steeds vaker een verzoek om de lichten op pauze te zetten, omdat<br />

een andere ljepper voor gaat. Hierdoor duren de wedstrijden steeds langer.<br />

Dan ebt de wedstrijdspanning ook wat weg wat dan weer vaak uitmondt in een waterballet.<br />

We hebben geconstateerd dat een wedstrijd maximaal 2 uur mag duren om hem<br />

aantrekkelijk te houden voor toeschouwers.<br />

We zullen hier in overleg met de nieuwe ljeppersvereniging het komende seizoen naar<br />

streven.<br />

We gaan het nieuwe seizoen experimenteren met een digitaal scorebord. We hopen dat<br />

die op den duur de oude scoreborden gaan vervangen.<br />

Er is dan veel meer informatie beschikbaar voor ljeppers en toeschouwers.<br />

Ik wens een ieder een sportief en mooi seizoen toe.<br />

Tjipke van Gosliga,<br />

Secretaris TC<br />

`


4. Algemene Zaken<br />

f. Punten ter besluitvorming n.a.v. evaluatie seizoen 2018<br />

17<br />

Voorgenomen besluiten ALV<br />

BESLUITVORMINGSPUNTEN<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

Onderwerp<br />

Prijzen.<br />

Besluiten: Prijzen verdelen na de finale in plaats van voor de finale. Zo weinig mogelijk plastic,<br />

behalve voor de kleintjes.<br />

Finalisten.<br />

Besluiten: Finalisten aanvullen. 6 Finalisten per schans voor de NC.<br />

Gouden Rige.<br />

Besluiten: In overleg met sponsor de prijzen verruimen.<br />

Afwijkende wedstrijdopzet maken voor Winsum, Buitenpost en Grijpskerk.<br />

Schorsen ljeppers.<br />

Besluit: Niet afmelden betekent schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd.<br />

Buiten sector aangelegenheden + lijnen in zandbed.<br />

Besluiten: Sectoren in stand te houden en buitensector-linten herinvoeren.<br />

Lijnen voor A schans: 19 en 16 meter, andere schansen navenant.<br />

Plaatsing speakers.<br />

Besluit: Speakerplan maken per afdeling.<br />

Onterecht verwijderde meetstok en looproutes in zandbed.<br />

Besluit: Instructies nog eens aandachtig doornemen.<br />

Aanwezigheid polsenkar bij nationale wedstrijden.<br />

Besluit: Alleen nog met de polsenkar naar Holland voor het NK.<br />

Altijd voorzetstukken 2e klas.<br />

Besluit: Invoeren.<br />

Verkeerde Polshouders.<br />

Besluit: Door TC goedgekeurde polshouders gebruiken.<br />

Financiering NC en Eareklasse.<br />

Besluit: Sponsorbijdragen verdelen en entree heffen bij Eareklasse-wedstrijden.<br />

Duur 1e klas wedstrijden<br />

Besluit: De TC zal alles er aan doen om de wedstrijd spannend te houden.<br />

`


Kwalificatiesysteem Jeugd FK & Jeugd NK<br />

18<br />

Ook dit jaar is het weer mogelijk je te kwalificeren voor het Jeugd FK & Jeugd NK.<br />

Per regio zijn er dit jaar een 3-tal wedstrijden die meetellen voor de kwalificatie voor het Jeugd<br />

FK. Van deze 3 wedstrijden tellen de beste 2 afstanden mee voor het kwalificatieklassement<br />

Jeugd FK. Deze wedstrijden zijn op:<br />

Regio Noordoost:<br />

donderdag 6 juni <strong>2019</strong> - Buitenpost 19:00 uur 3e kl NO<br />

zaterdag 29 juni <strong>2019</strong> – Burgum 10:00 uur 3 e kl NO<br />

donderdag 18 juli <strong>2019</strong> – Buitenpost 19:00 uur 3 e kl NO<br />

Regio Zuidwest:<br />

zaterdag 6 juni <strong>2019</strong> – Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

zaterdag 29 juni <strong>2019</strong> – IJlst 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

zaterdag 13 juli <strong>2019</strong> – Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

Het Jeugd FK op 3 augustus <strong>2019</strong> in IJlst telt ook dit jaar mee om je te kwalificeren voor het<br />

Jeugd NK. Daarnaast organiseren we per regio nog 1 kwalificatiewedstrijd, te weten op:<br />

Regio Noordoost:<br />

donderdag 8 augustus <strong>2019</strong> – Buitenpost 18:30 uur 3 e kl NO<br />

Regio Zuidwest:<br />

donderdag 8 augustus <strong>2019</strong> – It Heidenskip 18:30 uur 3 e kl ZW<br />

In totaal zijn er per regio 5 kwalificatiewedstrijden voor het Jeugd NK, ook hier tellen de beste<br />

2 afstanden mee voor het kwalificatieklassement.<br />

N.B.<br />

* Desbetreffende afstanden tellen ook voor het jeugdklassement;<br />

** De deelnemer kan uitsluitend meedoen aan kwalificatiewedstrijden in zijn/haar regio;<br />

*** Deelname is ongeacht de klasse (1e, 2e, 3e) waarin zij/hij in de reguliere competitie ljept;<br />

**** Per kwalificatiewedstrijd telt maximaal één afstand mee voor het kwalificatieklassement;<br />

***** Wedstrijden uit de reguliere competitie gelden niet als kwalificatie.<br />

FK Fierljeppen, dé prijswinnaars 2018, IJlst – 4 augustus 2018<br />

©foto’s Martin de Jong<br />

`


19<br />

Galerij Jeugdkampioenen FK / NK 2018<br />

©foto Martin de Jong<br />

Fryske Jeugdkampioenen Fierljeppen 2018, IJlst – 4 augustus 2018<br />

Berber Haanstra (08.57 m) meisjes t/m 10 jaar, Maureen Westerhof (10.62 m) meisjes 11-12 jaar, Thijn Postma<br />

(10.84 m) jongens 11-12 jaar en Sietse Lefferts (10.06 m) jongens t/m 10 jaar<br />

©foto Theun Scherjon<br />

Nederlandse Jeugdkampioenen Fierljeppen/Polsstokverspringen 2018,<br />

Polsbroekerdam – 25 augustus 2018<br />

Sietse Lefferts (10.45 m) jongens t/m 10 jaar, Berber Haanstra (08.40 m) meisjes t/m 10 jaar, Hilde van der Weij<br />

(10.31 m) meisjes 11-12 jaar en Roy Velis (11.32 m) jongens 11-12 jaar<br />

`


20<br />

Jeugd-NFM<br />

<strong>Op</strong> zaterdag 28 juli 2018 werd de NFM voor de 30 e keer georganiseerd. Om deze mijlpaal<br />

extra luister bij te zetten, is er een NFM georganiseerd voor de jeugdljeppers. Zo werd op<br />

woensdag 25 juli de 1 e jeugd-NFM gehouden.<br />

De opzet van de jeugd-NFM is gelijk aan die van de “grote” NFM, de wedstrijd is namelijk<br />

bedoeld voor iedereen, en niet alleen voor de wedstrijdspringers. Alle ljeppertjes die over<br />

4 meter water kunnen springen, mogen deelnemen.<br />

In totaal 45 deelnemers hebben in vier categorieën gestreden om de NFM-titel. Na de<br />

voorronde mochten de beste 6 springers per categorie nog 3 finalesprongen maken,<br />

waarbij, net als bij de “grote” NFM, de afstanden uit voorronde niet meer meetelden.<br />

De vier kampioenen ontvingen een glazen NFM-driehoek. Natuurlijk waren er ook prstandaards<br />

te verdienen.<br />

We hebben deze dag genoten van het enthousiasme van de springers en de coaches, en<br />

we kijken terug op een geslaagde wedstrijd.<br />

Ook komend seizoen wordt er een jeugd-NFM georganiseerd, en wel op vrijdag 26 juli<br />

vanaf 13.00 uur. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 mei via website: www.fierljeppe.nl<br />

We hopen dat de jeugdljeppers in groten getale aanwezig zullen zijn. Dan kunnen we er<br />

samen weer een gezellige en spannende wedstrijd van maken!<br />

De NFM-commissie<br />

©foto NFM-Commissie<br />

Alle prijswinnaars van de 1 e Jeugd NFM samen met Ljeppie op de foto,<br />

It Heidenskip – 25 juli 2018<br />

`


21<br />

Jeugd NK <strong>2019</strong><br />

De jeugdljeppers zijn misschien wel de belangrijkste ljeppers die we hebben binnen onze<br />

sport, want zij beginnen net aan hun fierljep-carrière.<br />

Zij zijn degenen die de sport voortzetten en misschien wel naar een nog hoger niveau<br />

gaan tillen. Het is daarom ook meer dan terecht dat er elk jaar sinds 2010 een Nederlands<br />

Kampioenschap voor de jeugd tot en met 12 jaar wordt georganiseerd.<br />

Wij als jeugdcommissie van fierljepferiening ’t Heidenskip zijn dan ook erg trots dat wij dit<br />

jaar deze wedstrijd mogen organiseren. Het is de 10 e <strong>editie</strong> van dit kampioenschap en wij<br />

als vereniging doen ons best om er een groot spektakel van te maken.<br />

Sinds 2017 hebben wij in It Heidenskip nieuwe jeugdschansen en is het mogelijk dat dit<br />

kampioenschap nu ook op onze accommodatie versprongen kan worden.<br />

Afgelopen jaar is het NK in Polsbroekerdam helaas verregend en moest de wedstrijd<br />

meerdere malen stil worden gelegd.<br />

We hopen dit jaar op beter weer en dat de ljeppers in topvorm op de schans staan. Samen<br />

zullen we dan zorgen voor een prachtige wedstrijd met verre sprongen en zoveel mogelijk<br />

Nederlandse, Friese, Hollandse en niet te vergeten persoonlijke records!<br />

We hopen jullie allemaal de 24 ste van augustus te zien op de fierljepaccommodatie in It<br />

Heidenskip!<br />

Jeugdcommissie Fierljepferiening It Heidenskip<br />

©foto Fierljepforiening I Heidenskip<br />

`


22<br />

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (e-learning)<br />

Als vereniging kun je niet zonder vrijwilligers. Maar hoe vind je meer helpende<br />

handen binnen jouw club? Sport Fryslân garandeert met de cursus ‘Meer<br />

vrijwilligers in kortere tijd’ meer vrijwilligers voor jouw sportvereniging! Je kunt de<br />

cursus nu ook volledig digitaal volgen.<br />

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd<br />

Fanatieke coaches, scherpe scheidsrechters of gastvrije gezichten achter de bar<br />

in de kantine. Als sportvereniging kun je niet zonder enthousiaste vrijwilligers.<br />

Maar hoe kom je aan deze helpende handen? Sport Fryslân helpt je graag. Met<br />

onze methode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) scoren we binnen de<br />

kortste keer nieuwe vrijwilligers! Dit doe je niet alleen, maar samen met je<br />

werkgroep, de online coach kijkt voortdurend met jullie mee en ondersteunt jullie<br />

in het gehele traject. Daarnaast staan jullie op het e-learning platform in contact<br />

met andere sportverenigingen waarmee je kennis kunt delen.<br />

Wat houdt de cursus MVKT in?<br />

Na afloop van deze cursus heb je het volgende geleerd en uitgevoerd:<br />

Wie er actief als vrijwilliger binnen jullie vereniging is<br />

Weet je welke taken er zijn en hoeveel tijd er met deze taken gemoeid is<br />

Hoe je door middel van een campagne het imago rondom vrijwilligerswerk<br />

hebt verbeterd<br />

Hoe je leden en ouders van jeugdleden persoonlijk benadert om zich in te<br />

zetten voor de vereniging<br />

Hoe je vrijwilligers behoudt<br />

Hoe je een vrijwilligersbeleid ontwikkelt en uitvoert<br />

Kosten:<br />

€ 295,00 incl. btw. Veel Friese gemeenten vergoeden een deel van de<br />

cursuskosten. Daarnaast betaalt Sportwerkgever Fryslân (SWG) de helft van de<br />

(overgebleven) kosten voor verenigingen die bij hen zijn aangesloten (max.<br />

vergoeding € 250,00 per jaar).<br />

Duur cursus<br />

De tijdsinvestering van de cursus bedraagt 10 uren.<br />

Liever een cursus op locatie? Dat kan!<br />

Gaat je voorkeur uit naar het volgen van de cursus op locatie, waarbij je vier<br />

workshops bij elkaar komt, samen met andere verenigingen en de cursusleider?<br />

Neem dan contact op Diana van Houten, Senior Adviseur sportverenigingen via<br />

diana@sportfryslan.nl<br />

`


23<br />

DIT SEIZOEN VOOR HET LAATST IN<br />

FRIESE POORT TENUE<br />

Zoals bekend is heeft Regionaal <strong>Op</strong>leidingen Centrum (ROC) Friese Poort te kennen<br />

gegeven om met ingang van 2020 het hoofdsponsorschap van de FLB te willen<br />

beëindigen.<br />

Daarmee is ROC Friese Poort 15 jaar lang de hoofdsponsor van de FLB geweest. Dat is in<br />

de wereld van de sponsoring een heel lange periode.<br />

<strong>Op</strong> zich vinden we het jammer dat de sponsoring stopt omdat de relatie tussen ROC<br />

Friese Poort en de FLB altijd uitstekend is geweest. Maar wij hebben alle begrip voor het<br />

standpunt van het ROC, gezien de lange sponsorperiode. Want dat is de enige reden<br />

waarom het nu stopt.<br />

Het ROC wil zich na deze lange tijd op iets ander richten. Beide partijen hebben namelijk<br />

ook uitgesproken dat de sponsoring wederzijds belangrijk voordeel heeft opgeleverd.<br />

Met betrekking tot de sponsoring trekken wij dit jaar dus nog met elkaar op. Maar we gaan<br />

niet helemaal uit elkaar. We willen blijven samenwerken voor projecten en activiteiten<br />

waarbij studenten van het ROC in het kader van hun opleiding bij FLB en verenigingen<br />

kunnen worden ingezet.<br />

Voor nu willen wij ROC Friese Poort alvast hartelijk danken voor de goede relatie<br />

en voor de jarenlange sponsoring.<br />

Daarmee heeft het ROC in belangrijke mate bijgedragen aan het kunnen<br />

uitoefenen van onze prachtige fierljepsport.<br />

Namens hoofdbestuur FLB<br />

Teije Dijk<br />

©foto Martin de Jong<br />

Freark Kramer in het -na 15<br />

jaar nog steeds- fraaie leidersshirt<br />

beschikbaar gesteld door<br />

ROC Friese Poort,<br />

It Heidenskip (NFM) – 28 juli<br />

2018<br />

`


24<br />

V<br />

V.l.n.r. CdK Fryslân Arno Brok, Hans Helmholt, Tjipke van Gosliga namens de NFB en Leo Adriaanse van Kenniscentrum Immaterieel<br />

Erfgoed. (Foto: Ingezonden)<br />

Fierljeppen bij Immaterieel Erfgoed<br />

Nederland<br />

NOARDBURGUM - Zaterdag 20 oktober werd in het Klompenmuseum in Noardburgum het<br />

fierljeppen bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.<br />

Door het hoofd van het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, Leo Adriaanse, werd als één van de<br />

kenmerken genoemd dat het van generatie op generatie over moet gaan. Om die reden memoreerde<br />

Hans Helmholt namens de Nederlandse Fierljepbond dat er geen betere locatie voor de ondertekening<br />

van het certificaat kon worden gevonden.<br />

De helaas veel te vroeg overleden klompenmaker en mede-oprichter van de Ljeppersklup Burgum,<br />

Eelke Scherjon, reisde vijftig jaar geleden op de fiets en later op de brommer naar de Lopikerwaard<br />

onder Utrecht om zijn geliefde sport fierljeppen te demonstreren.<br />

Zijn zoon Hannes geeft met de inrichting van zijn outdoor fierljeppark en de bouw van het<br />

Fierljepmuseum, naast het Klompenmuseum, een geweldige invulling aan het levend houden en<br />

toekomst geven van deze prachtige cultuursport.<br />

De verantwoordelijkheid ligt dus nadrukkelijk niet - zoals bij veel materieel erfgoed - bij musea of<br />

monumentenorganisaties. Ze ligt bij de mensen die zich met hart en ziel inzetten voor beheer, behoud<br />

en vernieuwing van dit erfgoed dat inmiddels is uitgegroeid tot topsport. Door de commissaris van de<br />

Koning, Arno Brok, werden herinneringen opgehaald aan de recente Nederlandse kampioenschappen<br />

op de nieuwe innovatieve fierljepschansen in Burgum. Hij refereerde verder aan de recente<br />

mediaberichten over de verwachte enorme stijging van het aantal internationale toeristen dat Nederland<br />

en daarbij ook Friesland zal komen bezoeken. Immaterieel erfgoed biedt volgens hem veel kansen op<br />

toeristisch gebied.<br />

(Bron: Actief Online.nl, 22 oktober 2018)<br />

`


`<br />

25


26<br />

De Nederlandse Fierljep Bond (NFB) is de landelijke samenwerking van alle fierljeppers die<br />

haar best doet de sport te promoten en ondersteunen. En natuurlijk worden de nationale<br />

wedstrijden onder auspiciën van de NFB georganiseerd.<br />

En wat gebeurt er ondertussen bij de NFB?<br />

NFB nieuws / fondsenboek uitgeplozen - dat helpt bij het vinden van financiering<br />

voor projecten<br />

Om onze mooie sport te kunnen bekostigen zijn er een aantal geldstromen waar we veelvuldig<br />

gebruik van maken.<br />

Denk hierbij vooral aan contributies, entreegelden, sponsoring, clinics, subsidies en fondsen.<br />

Vorig jaar zijn we (onze sport) bijgeschreven in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland<br />

en dat maakt dat we naast fondsen die gericht zijn op sport en jeugd ineens ook/ makkelijker<br />

in aanmerking komen voor subsidies en fondsen op het gebied van cultuur.<br />

De afgelopen donkere wintermaanden zijn gebruikt om het fondsenboek door te spitten en uit<br />

te zoeken welke fondsen voor ons passend zouden kunnen zijn.<br />

Teije Dijk heeft daarvan een lijst opgesteld met maar liefst 72 fondsen. Inclusief een uitwerking<br />

hoe deze fondsen het beste te benaderen zijn.<br />

Begin je een nieuw project en ben je op zoek naar een manier om het project financieel rond<br />

te krijgen?<br />

Vergeet dan niet om bij ons aan te kloppen en de laatste versie van de fondsenlijst te vragen.<br />

Goede kans dat daar fondsen op staan met doelstellingen die aansluiten bij jullie wensen.<br />

Heb je vragen, neem dan contact op met: Hans van Eijk (secretaris) of Pieter Hielema<br />

(voorzitter (pieter.hielema@nederlandsefierljepbond.nl))<br />

©foto Martin de Jong<br />

Overzichtsfoto van de NKarena,<br />

Burgum – 1 september<br />

2018<br />

`


27<br />

VERKENNING OPRICHTING NIEUWE<br />

FIERLJEPVERENIGING<br />

-Lid projectgroepje gevraagd-<br />

In Heerenveen ligt ook een fierljeplocatie. Dat zal de meesten van jullie wel bekend zijn. Hij is<br />

indertijd aangelegd vooral voor trainingen voor studenten voor de CIOS-opleiding. Maar in de<br />

praktijk wordt de accommodatie weinig gebruikt. En dat is jammer.<br />

Die constatering heeft onlangs geleid tot een initiatief om na te gaan of een breder gebruik<br />

mogelijk is.<br />

In een overleg tussen vertegenwoordigers van het HB van Frysk Ljeppers Boun, Sportstad<br />

Heerenveen, Sport Fryslân en gemeente Heerenveen is uitgesproken dat gestreefd zou moeten<br />

worden naar de oprichting van een fierljepvereniging in Heerenveen.<br />

Maar daarvoor moet wel veel gebeuren, waarbij het belangrijkste is dat er jonge ljeppers komen in<br />

Heerenveen en omgeving.<br />

We concludeerden dat dit het best in de vorm van een project kan worden opgezet. Sport Fryslân<br />

is bereid een projectleider te leveren, die het project gaat trekken.<br />

Daarnaast komt er een projectgroepje,<br />

waaraan de genoemde partijen<br />

meedoen. De taak van het<br />

projectgroepje is coördinerend. De<br />

gemeente Heeenveen is bereid extra<br />

inzet naar scholen te leveren voor<br />

clinics via o.a. buurtcoaches om<br />

kinderen warm te krijgen voor het<br />

fierljeppen.<br />

De FLB wil zich inzetten voor trainers<br />

en trainingen op de accommodatie;<br />

aanzetten doen voor oprichting van een vereniging bij voldoende draagvlak en subsidie aanvragen<br />

voor kosten projectleiding. Sportstad Heerenveen stelt de accommodatie beschikbaar.<br />

De komende tijd moet blijken of er voldoende belangstelling voor is. Maar wij vinden het de moeite<br />

waard dit na te gaan. Want het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer er een vereniging bij zou<br />

komen.<br />

Het HB is nog wel op zoek naar iemand die namens de FLB mee wil doen in het projectgroepje.<br />

Het is een kleine klus en zal weinig tijd vragen. Maar er moet wel een FLB-vertegenwoordiger in dit<br />

groepje komen om hier verder mee te kunnen gaan.<br />

Aanmelding of nadere informatie graag bij:<br />

- Teije Dijk teijedijk@hetnet.nl 06-53915058 of bij<br />

- Tjipke van Gosliga gossi@telfort.nl 06-30683765<br />

We zien reacties graag tegemoet!!!<br />

Namens Hoofdbestuur FLB,<br />

Teije Dijk<br />

`


28<br />

SPONSORREGLEMENT<br />

Artikel Reglement waaraan ljeppers zich dienen te houden m.b.t. sponsoring door<br />

ROC Friese Poort<br />

1. Alle wedstrijden die onder auspiciën vallen van het FLB dient de ljepper (1 e en 2 e klasse) met<br />

een geldige FLB startkaart de door ROC Friese Poort gesponsorde of goedgekeurde kleding<br />

te dragen.<br />

Er mag niet in ‘eigen kleding’ gesprongen worden; dit houdt in géén kleding met opdruk van<br />

een sub- of verenigingssponsor. Er zijn speciale afspraken gemaakt over privésponsoring,<br />

deze zijn genoemd onder artikel 3.<br />

<strong>Op</strong> het wedstrijdterrein mag buiten de sprongen wel een kledingstuk over het sponsortenue<br />

worden gedragen om warm te blijven, mits dit geen reclame bevat.<br />

Een trainingspak gesponsord door een evt. sponsor van de afdeling, vormt hierop een<br />

uitzondering, mits wordt voldaan aan wat omschreven staat in artikel 1 van het<br />

sponsorreglement voor verenigingen/afdelingen.<br />

Hoofdzweetbanden, petten en sjaals en andere hoofdbedekking worden als onderdeel van<br />

het wedstrijdtenue beschouwd. Dit betekent dat ten strengste is verboden om hierop reclame/<br />

sponsorlogo’s/namen e.d. -door derden- op aan te brengen.<br />

Ook is het niet toegestaan met op de huid aangebrachte reclame-uitingen aan een<br />

fierljepwedstrijd deel te nemen. Indien de reclame-uitingen op de huid niet verwijderd kunnen<br />

worden, zullen deze moeten worden afgeplakt met een ondoorzichtige tape.<br />

Kleine, losse attributen mogen wel van een eigen sponsorlogo of naam worden voorzien,<br />

hierbij moet worden gedacht aan; topjes, stokjes, harsbus, handdoek, e.d.<br />

2. De ljepper/afdeling is bij ontvangst van de kleding van de hoofdsponsor, te weten drie shirts<br />

en drie broekjes, een borg verschuldigd aan het FLB.<br />

De borg bedraagt € 30,00 (€ 5,00 per kledingstuk).<br />

De ljepper/afdeling dient de kleding schoon en droog weer in te leveren op het moment dat<br />

hij/zij stopt met fierljeppen of wanneer het contract met de hoofdsponsor wordt beëindigd. Alle<br />

kleding is en blijft eigendom van ROC Friese Poort. Bij het inleveren van de kleding ontvangt<br />

de ljepper/afdeling deze borg terug.<br />

Bij het zoekraken van kledingstukken is de ljepper/afdeling € 10,00 per kledingstuk<br />

verschuldigd aan het FLB.<br />

3. Als uitzondering op artikel 1 mogen/kunnen, wedstrijdljeppers worden toegestaan<br />

op de voorzijde linkerpijp van het eigen wedstrijdbroekje een eigen sponsorlogo-naam met<br />

maximale afmetingen van 65 cm2 te voeren.<br />

De broekjes moeten verder gelijk zijn aan de huidige broekjes; kleur en uitvoering, met op de<br />

rechterpijp het logo van de hoofdsponsor.<br />

De huidige broekjes zijn/blijven eigendom van ROC Friese Poort.<br />

De nieuwe broekjes moeten (om ongelijkheid te voorkomen) door de lepper of diens sponsor,<br />

voor eigen rekening bij Muta Sport B.V. te Leeuwarden worden aangeschaft.<br />

4. Verder mogen, als uitzondering op artikel 1, wel polsbandjes en sokken voor een<br />

sponsornaam worden benut.<br />

5. Het in artikel 3 en 4 genoemde aanbod, wordt als 1 pakket beschouwd.<br />

Voor dit pakket is per ljepper, per seizoen een solidariteitsbijdrage van € 150,00. aan het FLB<br />

verschuldigd. Bij een deel van het seizoen naar rato; € 100,00 2/3 deel of € 50,00 voor 1/3<br />

deel.<br />

De ljepper die gebruik wil gaan maken van het pakket/de regeling, dient dit z.s.m., bij<br />

voorkeur voor de aanvang van het fierljepseizoen, te melden bij de penningmeester van het<br />

FLB.<br />

De betreffende ljepper ontvangt vervolgens een nota. Pas na het voldoen van de<br />

verschuldigde bijdrage, mag/kan de ljepper met bovengenoemde individuele sponsoruitingen<br />

`


29<br />

aan de wedstrijden deelnemen.<br />

Voor de volledigheid, sponsorcontracten behoeven niet te worden overlegd.<br />

6. Klassementsleiders dragen een speciaal (pompeblêden) shirt, beschikbaar gesteld door ROC<br />

Friese Poort.<br />

Zodra de ljepper deze status verliest dient hij/zij de shirts voor de volgende wedstrijd weer<br />

schoon en droog in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.<br />

Klassementswinnaars mogen één shirt houden, de overige twee dienen schoon en droog zo<br />

spoedig mogelijk ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat.<br />

7. Het is toegestaan, tijdens de wedstrijd, met meerdere lagen kleding te springen mits de door<br />

het ROC Friese Poort goedgekeurde kleding de buitenste laag is. Van de eventueel op de<br />

onderliggende kleding aanwezig zijnde reclame mag niets zichtbaar zijn.<br />

8. Het is niet toegestaan met een ander wedstrijdnummer deel te nemen. Bij overmacht dient<br />

uitdrukkelijk toestemming te worden gevraagd bij de wedstrijdleiding.<br />

9. Bij promotieactiviteiten, exposure of demo’s t.b.v. het fierljeppen in Fryslân/Frysk Ljeppers<br />

Boun (buiten de fierljepwedstrijden, maar waar je wel in de rol van fierljepper herkenbaar en<br />

aanwezig bent), dragen ljeppers die aangesloten zijn bij het FLB, de goedgekeurde kleding<br />

van ROC Friese Poort, met uitzondering van de clubkampioenschappen van de<br />

fierljepverenigingen.<br />

10. Tijdens interviews, op het wedstrijdterrein over het fierljeppen, door de media dient de<br />

sponsornaam duidelijk in beeld te zijn. Neutrale - of kleding van een andere sponsor is niet<br />

toegestaan.<br />

11. Bij een 'thuisinterview' met foto/TV/filmopnamen mag eigen (blanco) kleding door de ljepper<br />

gedragen worden, maar geen kleding van een andere sponsor dan de hoofdsponsor.<br />

In deze situaties dient een eventueel aanwezige trainer/verzorger eveneens blanco kleding te<br />

dragen.<br />

12. Tijdens de prijsuitreikingen van wedstrijden die vallen onder de auspiciën van het FLB (incl.<br />

FK, NFM en FC) dienen de winnaars zich te kleden in de door de hoofdsponsor (ROC Friese<br />

Poort) goedgekeurde kleding.<br />

13. Alle wedstrijden georganiseerd door de NFB (Nederlandse Fierljep Bond) zoals een<br />

Tweekamp, Nationale Competitie en Nederlandse Kampioenschappen dienen de FLB<br />

ljeppers zich te kleden in de ROC Friese Poort goedgekeurde kleding.<br />

Tijdens de prijsuitreikingen dienen de FLB winnaars zich te kleden in de door de ROC Friese<br />

Poort goedgekeurde kleding.<br />

Voor de wedstrijden in de Nationale competitie mogen bestaande afspraken (gemaakt voor<br />

november 2014) tussen ljeppers met privésponsoring en hun sponsors, aangaande het<br />

dragen van eigen sponsorkleding tijdens de wedstrijden in de Nationale Competitie,<br />

nagekomen worden.<br />

14. Bij overtreding van bovenstaande regels zal al naar gelang de ernst van de overtreding de<br />

sprong worden afgekeurd tot aan een onmiddellijke schorsing van maximum 8 wedstrijden.<br />

Deze regels zullen streng gehanteerd worden.<br />

15. Dit reglement is opgesteld voor de duur van één seizoen (<strong>2019</strong>).<br />

Burgum, april <strong>2019</strong><br />

`


30<br />

De Ljeppersforiening<br />

Sûnt dit jier is de ljeppersforiening wer kompleet, der sitte yn Jan Teade Nauta, Tjitske van der Sluis,<br />

Rutger Piersma, Daan de Vries, Thijs Faassen en Gerbrich Steensma en Ysbrand Galama. Dat is 7<br />

ljeppers yn totaal.<br />

Hjirûnder stelle inkelde leden har noch efkes foar, ek al is dat fansels net echt mear nedich. Wy hoopje<br />

as ljeppersforiening de stim fan de ljepper dúdliker trochklinke te litten op it bestjoerlik flak.<br />

Ysbrand<br />

Ik bin net frege om yn de ljeppersforiening te kommen, ik ha mysels ek net echt opdrongen leau ik, mar<br />

dochs bin ik yn 2018 der yn kaam. De âlde ljeppersforiening wie op stjerren nei dea, of eins op Tjitske<br />

nei, dus der waard in nije foriening opsteld.<br />

Ik ha al hast 20 jier ljept, of faaks al justjes langer en hoewol ik yn ferskate kommisjes sitten ha by It<br />

Heidenskip wie ik bestjoerlik noch net foar de bûn oan de slach west.<br />

No ik hie wol in miening oer bepaalde saken mei it ljeppen en ik tocht no kin ik der oer seure, mar ach<br />

lit ik ek yn de kommisje stappe, der is ommers dochs noch plak foar minsken. We moatte mei-inoar it<br />

ljeppen wat nijsgjirrich hâlde, en ik bin fan miening dat de stim fan de ljeppers wolris wat te min heart<br />

wurdt.<br />

We springe net foar jild as prizen, wurde earm fan ús hobby, we springe foar de eare, mar ja we kinne<br />

net altyd winne, derom moat it bûten winst ek foaral in leuke gesellige sport bliuwe. Mei-inoar fier<br />

springe en foaral ek wille ha, dit straalt út op it publyk en omjouwing.<br />

Fanút de ljepperforiening sil ik my ek dwaande hâlde yn de kleankommisje..want wer moatte we oar jier<br />

yn ljeppe? Bam! As stylist fan it noarden stiet jim dan ek wat te wachtsjen. Ik bin fan miening dat de<br />

liederstrui grif in tintsje panter of luipaard ha mei, hjir en der kin ek wol in glitterke.. it wurdt prachtich, ik<br />

foarsjoch in waaier fan frisse kleuren yn it fierljep- peloton foar 2020.<br />

Ek de modellen fan de klean, dy moatte nédich ôfstoffe wurde, dit kin echt net mear…it is op en tenein<br />

en foaral totaal út de moade! Ik foarsis strikjes, knoopkes, ruches en pluchjes yn 2020.<br />

De TC no noch yn it blau, soene se skrikke as ik sis dat ik foar oar jier in moaie roze giele kombinaasje<br />

foar my sjoch? Se moatte ommers dúdlik werkenber wêze, en in soarte fan haaddeksel soe dêr ek net<br />

misstean. Dan noch badjassen en pantoffels foar de ljeppers, heerlijk mei kald waar! Wow wa wol der<br />

no net yn in badjas stean efter op de skâns, fan feloers fansels, gjin badstof. Anyway.. ynspiraasjes<br />

genôch… de sky is de limit!<br />

Mocht fan dit alles neat te lâne komme, ja ik sit fansels net allinne yn de kleankommisje, dus… wa wit<br />

mar lokkich ek.<br />

Jan Teade<br />

Zoals Ysbrand al inleidde hebben we afgelopen winter een nieuwe LV opgericht. Na een paar<br />

vergaderingen hebben we samen met het Hoofdbestuur besloten dat ik de taak als voorzitter van<br />

Tjitske over zou nemen. Dit houdt in dat ik sinds deze winter ook deelneem als algemeen lid aan het<br />

Hoofdbestuur.<br />

Het streven van het FLB is altijd al geweest om tenminste één actief ljepper in het hoofdbestuur te<br />

hebben om de stem van de ljepper te laten klinken. Afgelopen winter was het voor ons eerst ook<br />

aftasten wat er allemaal gaande was binnen het Hoofdbestuur en wat onze taken hierin waren.<br />

Wij hopen dat we voor volgend fierljepseizoen iets kunnen betekenen voor onze mede-ljeppers en<br />

samen met onze toekomstige hoofdsponsor nieuwe mooie sportmomenten zullen beleven.<br />

`


31<br />

Wanneer er vragen zijn over de ljeppersvereniging, nieuwe voorstellen, of wensen kan er met mij of<br />

een van de andere ljeppers uit de commissie contact opgenomen worden.<br />

Gerbrich<br />

Afgelopen winter ben ik ook als lid van de ljeppersvereniging begonnen. De ljeppersvereniging streeft<br />

ernaar om van elke vereniging van het Frysk Ljeppers Boun, minimaal één lid te hebben.<br />

Hierin vertegenwoordig ik de afdeling Buitenpost, Rutger en Ysbrand vertegenwoordigen It Heidenskip,<br />

Daan vertegenwoordigt Burgum, Tjitske en Thijs vertegenwoordigen Winsum en Jan Teade<br />

vertegenwoordigt IJlst.<br />

Doordat we nu van bijna elke afdeling een actieve ljepper in de ljeppersvereniging hebben, is het<br />

mogelijk om korte lijnen te hebben tussen de besturen van de verschillende verenigingen en de wensen<br />

van de ljeppers.<br />

Daan<br />

Fanút it Haadbestjoer wie de fraag kaam om de Ljeppersferiening oan te foljen. Omdat it oan doe ta<br />

allinnich mar op’e skouders fan Tjitske rêste.<br />

Fanút de ôfdieling Burgum ha ik my oanmeld foar de Ljeppersferiening. Al gau waard dér aksje setten<br />

troch ús as nij bestjoer omtrint de twakamp.<br />

Dêr had neffens my it nije bestjoer fuortendaliks sjen litten dêr fol foar te gean om it de ljeppers it nei it<br />

sin te meitsjen.<br />

En ik tink dat wy as nij bestjoer dêr ek foar stean wolle om jim/ús it nij it sin te meitsjen, jim stim fanôf<br />

de skânsen troch te litte hearren nei it Haadbestjoer! At jim no mei in lêstige situaasje sitte of in goed nij<br />

idee ha. Wy wolle dêr mei oan ’e slach!<br />

prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking<br />

Het Hoofdbestuur van het FLB nodigt u allen uit voor de prijsuitreiking op<br />

vrijdag 2 augustus <strong>2019</strong><br />

vanaf ca. 21:30 uur in BUITENPOST<br />

De prijsuitreiking na afloop van de 1 e klas wedstrijd “Feestwike-wedstrijd’ op vrijdag 2 augustus <strong>2019</strong> ziet er<br />

als volgt uit. Alle prijswinnaars zijn hierbij aanwezig.<br />

uitreiking prijzen 1 e klas wedstrijd op 2 augustus te<br />

Buitenpost door de afdeling Buitenpost.<br />

uitreiking 2 e en 3 e prijzen ROC Friese Poort<br />

Competitie <strong>2019</strong> in de categorieën famkes, froulju,<br />

jonges, junioaren, senioaren door het Hoofdbestuur<br />

van het Frysk Ljeppers Boun.<br />

uitreiking winnaars FLB puntenklassement <strong>2019</strong> in de<br />

categorieën dames en heren door het Hoofdbestuur<br />

van het Frysk Ljeppers Boun.<br />

prijsuitreiking prijsuitreiking prijsuitreiking<br />

`


32<br />

1 e en 2 e KLASSE ROC FRIESE POORT COMPETITIE<br />

1. zaterdag 18 mei Buitenpost 14:30 uur 2 e kl<br />

1. zaterdag 18 mei Buitenpost 19:00 uur 1 e kl<br />

2. dinsdag 21 mei Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl<br />

2. woensdag 22 mei Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl<br />

3. zaterdag 25 mei It Heidenskip 14:30 uur 2 e kl<br />

3. zaterdag 25 mei It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl<br />

4. zaterdag 1 juni IJlst 14:30 uur 2 e kl<br />

4. zaterdag 1 juni IJlst 19:00 uur 1 e kl<br />

5. dinsdag 4 juni Winsum 19:00 uur 2 e kl<br />

5. woensdag 5 juni Winsum 19:00 uur 1 e kl<br />

6. zaterdag 8 juni Burgum 14:30 uur 2 e kl<br />

6. zaterdag 8 juni Burgum (Eelke Scherjon Memorial) 19:00 uur 1 e kl<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

7. vrijdag 14 juni Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl<br />

7. zaterdag 15 juni Grijpskerk (Ello Sterenborg Bokaal) 19:00 uur 1 e kl<br />

8. donderdag 20 juni Winsum 19:00 uur 2 e kl<br />

8. zaterdag 22 juni Winsum 19:00 uur 1 e kl<br />

9. dinsdag 25 juni Buitenpost 19:00 uur 2 e kl<br />

9. woensdag 26 juni Buitenpost 19:00 uur 1 e kl<br />

10. zaterdag 29 juni IJlst 14:30 uur 2 e kl<br />

10. zaterdag 29 juni IJlst 19:00 uur 1 e kl<br />

11. dinsdag 2 juli It Heidenskip 19:00 uur 2 e kl<br />

11. woensdag 3 juli It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl<br />

**. zaterdag 6 juli IJlst 14:00 uur Tweekamp<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

12. dinsdag 9 juli Grijpskerk 19:00 uur 2 e kl<br />

12. woensdag 10 juli Grijpskerk 19:00 uur 1 e kl<br />

13. donderdag 11 juli Winsum 19:00 uur 2 e kl<br />

13. zaterdag 13 juli Winsum (Waadhoekeljepperij) 19:00 uur 1 e kl<br />

14. dinsdag 16 juli It Heidenskip 19:00 uur 2 e kl<br />

14 woensdag 17 juli It Heidenskip 19:00 uur 1 e kl<br />

15. zaterdag 20 juli Burgum (Keningsljeppen) 14:30 uur 2 e kl<br />

15. zaterdag 20 juli Burgum (Keningsljeppen) 19:00 uur 1 e kl<br />

16. dinsdag 23 juli IJlst 19:00 uur 2 e kl<br />

16. woensdag 24 juli IJlst 19:00 uur 1 e kl<br />

**. zaterdag 27 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM<br />

17. dinsdag 30 juli Burgum 18:30 uur 2 e kl<br />

17. woensdag 31 juli Burgum 18:30 uur 1 e kl<br />

`


33<br />

18. donderdag 1 augustus Buitenpost 18:30 uur 2 e kl<br />

18. vrijdag 2 augustus Buitenpost (Feestwike-wedstrijd) 18:30 uur 1 e kl<br />

►►► promotie/degradatie ◄◄◄<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

**. woensdag 7 augustus IJlst 18:30 uur Fryslân Cup<br />

**. zaterdag 10 augustus Winsum 13:30 uur FK<br />

NATIONALE COMPETITIE<br />

(Deelname nationaal: 16 senioren, 8 junioren, 8 jongens, 8 dames en 8 meisjes)<br />

Klassement is bepalend voor deelname aan NK.<br />

1. woensdag 14 augustus Burgum 18:00 uur<br />

2. zaterdag 17 augustus Jaarsveld 18:00 uur<br />

3. woensdag 21 augustus Vlist 18:00 uur<br />

4. zaterdag 24 augustus It Heidenskip 18:00 uur<br />

EAREKLASSE FLB<br />

(Deelname combinatie resterende ljeppers 1 e klasse en volledige 2 e klasse)<br />

Klassement is bepalend voor deelname aan NK.<br />

1. dinsdag 13 augustus Grijpskerk 18:30 uur<br />

2. vrijdag 16 augustus IJlst 18:30 uur<br />

3. dinsdag 20 augustus Buitenpost 18:30 uur<br />

4. vrijdag 23 augustus Winsum 18:30 uur<br />

**. zaterdag 31 augustus Zegveld 14:00 uur NK<br />

3 e KLASSE<br />

1. zaterdag 18 mei Burgum 10:00 uur 3 e kl NO<br />

2. zaterdag 25 mei It Heidenskip 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

3. woensdag 29 mei Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl NO<br />

4. zaterdag 1 juni IJlst 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

5. donderdag 6 juni Buitenpost 19:00 uur 3 e kl NO<br />

6. zaterdag 8 juni Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

7. zaterdag 15 juni It Heidenskip 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

8. woensdag 19 juni Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl NO<br />

9. zaterdag 22 juni Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

10. zaterdag 29 juni Burgum 10:00 uur 3 e kl NO<br />

11. zaterdag 29 juni IJlst 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

12. vrijdag 5 juli Grijpskerk 19:00 uur 3 e kl NO<br />

`


34<br />

13. zaterdag 13 juli Winsum 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

14. donderdag 18 juli Buitenpost 19:00 uur 3 e kl NO<br />

15. zaterdag 20 juli IJlst 10:00 uur 3 e kl ZW<br />

**. vrijdag 26 juli It Heidenskip 13:00 uur NFM Jeugd<br />

**. zaterdag 27 juli It Heidenskip 09:30 uur NFM<br />

**. zaterdag 3 augustus IJlst 10:00 uur FK Jeugd<br />

16. donderdag 8 augustus Buitenpost 18:30 uur 3 e kl NO<br />

17. donderdag 8 augustus It Heidenskip 18:30 uur 3 e kl ZW<br />

18. zaterdag 17 augustus Burgum 10:00 uur 3 e kl NO<br />

**. zaterdag 24 augustus It Heidenskip 13:00 uur NK Jeugd<br />

<strong>Op</strong>merkingen en aandachtspunten:<br />

De goud gearceerde 1 e klasse wedstrijden vormen samen De Gouden Rige.<br />

Bij de 3 e klasse wedstrijden vindt maandelijks geen promotie/degradatie plaats tegelijkertijd met 1 e en 2 e klasse, zodra C-schans<br />

ljeppers hun licentie behalen mogen ze deelnemen in 2 e klasse, mits er ruimte is. Na afloop van de 3 e klasse wedstrijden gemerkt met<br />

een rode bestaat de mogelijkheid voor licentieljeppen. Ljeppers die hiervoor in aanmerking willen komen dienen zich een week voor<br />

aanvang aan te melden.<br />

Alleen jeugdljeppers C-schans mogen ook deelnemen aan wedstrijden in andere regio.<br />

De aanvangstijd van de avondwedstrijden na NFM in It Heidenskip is: 18:30 uur.<br />

De blauw gearceerde 3 e klasse wedstrijden zijn de kwalificatiewedstrijden voor deelname FK Jeugd en NK Jeugd. Voor deelname<br />

aan FK en NK tellen de beste 2 afstanden van het kwalificatieklassement.<br />

(wijzigingen onder voorbehoud) – Versie 27122018 DEF<br />

<br />

Automatisering ledenadministratie /<br />

wedstrijdadministratie<br />

Het FLB maakt gebruik van de database van de NFB.<br />

Hierdoor kunnen de verenigingen wijzigingen doen in de database<br />

van oa. adres, telefoonnummer, mailadres en lidmaatschappen.<br />

Zodra die wijzigingen opgeslagen zijn, zijn ze verwerkt en kan de wedstrijdadministratie<br />

daar gelijk gebruik van maken.<br />

Ook kan u bijvoorbeeld een mailadres van kind en beide ouders laten<br />

registreren, belangrijke mails krijgt u als ouder dan ook zodat u op de hoogte bent<br />

van welke mail uw kind ontvangen heeft van vereniging of wedstrijdsecretariaat.<br />

Wij vragen dan ook om wijzigingen direct aan de vereniging door te geven<br />

zodat we iedereen op de juiste manier kunnen voorzien van informatie.<br />

`


NIEUWE HOOFDSPONSOR<br />

35<br />

Met ingang van 2020 moet er een nieuwe hoofdsponsor komen. Gelukkig heeft ROC<br />

Friese Poort tijdig aangekondigd dat zij wilde stoppen. Hierdoor heeft het HB de nodige tijd<br />

gehad om een nieuwe hoofdsponsor te zoeken én te vinden.<br />

Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat het HB erin geslaagd is een nieuwe hoofdsponsor<br />

te vinden. Maar dit was en is nog een intensief traject. Want het moest een sponsor zijn<br />

die past bij het fierljeppen en bij onze cultuur en die zich voor meerdere jaren aan ons wil<br />

verbinden.<br />

En uiteraard moet ook het sponsorbedrag in verhouding zijn. Tegelijk moet ook de sponsor<br />

“waar voor zijn geld” krijgen in de vorm van voldoende publiciteit enz. Leden van het HB<br />

hebben met meerdere partijen gesprekken gevoerd.<br />

Dat alles heeft erin geresulteerd dat we het eens zijn geworden met een partij.<br />

<strong>Op</strong> het moment dat ik dit schrijf wordt nog gewerkt aan het sponsorcontract waarin alle<br />

afspraken worden vastgelegd.<br />

Zolang dit niet getekend is, kan helaas niet naar buiten worden gebracht om welke<br />

sponsor het gaat. Maar we verwachten dat het contract de komende weken gereed komt,<br />

waarna we ook in de publiciteit kunnen treden.<br />

Maar het goede nieuws is natuurlijk dat er weer een hoofdsponsor in beeld is.<br />

Vooruitlopend daarop is al een kledingcommissie samengesteld voor de nieuwe kleding<br />

die er ook moet komen vanaf het seizoen 2020.<br />

We verwachten dat de commissie binnenkort aan de slag kan gaan in samenwerking met<br />

de nieuwe hoofdsponsor.<br />

Namens Hoofdbestuur FLB,<br />

Teije Dijk,<br />

voorzitter<br />

ije Dijk,<br />

voorzitter<br />

©foto Martin de Jong<br />

Bente Vlas in actie tijdens haar laatste fierljepseizoen, Grijpskerk – 4 juli 2018<br />

`


36<br />

FLB - indeling seizoen <strong>2019</strong><br />

1E KLASSE<br />

Famkes Topklasse Jonges Topklasse Overgangsklasse<br />

148 Tirza Boschma 153 Wisse Broekstra 15 Rutger Piersma<br />

75 Femke Rispens 163 Rutger Haanstra 2 Alwin Fonk<br />

1 Pytrix Westra 114 Stefan Douma 29 Bauke de Jong<br />

105 Lisse v/d Knaap 58 Peter Faber 28 Jetse Bokma<br />

150 Henrieke Wijnstra 125 Bouwe Westert 215 Bas Tolboom<br />

44 Marike Jansen 162 Wytse Steensma 213 Daan de Vries<br />

161 Inger Haanstra 123 Riemer Durk Krol 101 Jarno Hoekstra<br />

154 Manon Koehoorn 133 Jelte Folkertsma 37 Jelle Douwe de Vries<br />

Froulju Topklasse Junioaren Topklasse Senioaren Topklasse<br />

145 Sigrid Bokma 98 Wietse Nauta 7 Nard Brandsma<br />

12 Anneke Broersma 10 Jarich Wijnstra 143 Thewis Hobma<br />

40 Akke Dijkstra 67 Jesper Demmer 26 Sytse Bokma<br />

86 Boukje de Boer 69 Jos Bethlehem 25 Freark Kramer<br />

122 Hiske Galama 112 Minne Smit 3 Hannes Scherjon<br />

77 Antsje Draijer 97 Sietse Hazewindus 19 Ysbrand Galama<br />

152 Marije Reitsma 65 Abe-Luuk Stedehouder 38 Bobby Zwaagman<br />

35 Mare Dijkstra 130 Renzo Zwaagman 73 Jan Teade Nauta<br />

►►<strong>Op</strong>gave ljeppers junioren en senioren 2e klasse<br />

Net zoals voorgaande jaren dienen de ljeppers in deze categorieën ook dit wedstrijdseizoen zich AAN TE<br />

MELDEN voor de wedstrijden. De betreffende ljeppers ontvangen hiervoor voorafgaand aan ieder semester<br />

een uitnodiging via de mail en kunnen zich vervolgens inschrijven voor de wedstrijden in het 1 e semester.<br />

Er kunnen in de 2 e klasse maximaal 20 ljeppers per schans deelnemen aan de wedstrijden.<br />

Het WS houdt in de gaten wanneer dit maximum is bereikt. De ljeppers ontvangen per mail een lijst wie zich<br />

voor welke wedstrijd hebben ingeschreven. De ljeppers die te laat hebben ingeschreven komen op de<br />

wachtlijst, valt er een ljepper uit door ziekte of blessure dan kan er een ljepper vanaf de wachtlijst instromen.<br />

Ljeppers die zich te laat hebben ingeschreven en wel een zo volledig klassement willen opbouwen kunnen<br />

wel deelnemen aan de wedstrijden in de 3 e klasse. De ljepper moet zich dan wel opgeven bij de afdeling die<br />

deze wedstrijd organiseert. De jongens en dames op de kleine en middelste schans worden gewoon<br />

ingedeeld voor de wedstrijden net zoals anders, zij hoeven zich niet aan te melden.<br />

►►<strong>Op</strong>gave ljeppers 3 e klasse<br />

Vanuit de afdelingen dienen de deelnemende ljeppers aan de 3 e klasse wedstrijden zich tijdig (= twee<br />

dagen van tevoren) via de secretaris van de afdeling aan en af te melden, bij voorkeur via onderstaande<br />

mailadressen. De contactpersonen van de afdelingen zijn:<br />

‣ Afdeling Burgum: Eddy en Jildau Westra eddyjildau@kpnmail.nl<br />

‣ Afdeling Buitenpost: Marieke Jelsma mariekejelsma@hotmail.com<br />

‣ Afdeling Grijpskerk: Erwin van der Heide vdheide_erwin@hotmail.com<br />

‣ Afdeling It Heidenskip: Jeugdtrainers It Heidenskip jeugdfierljeppenhs@hotmail.com<br />

‣ Afdeling IJlst: Jeugdcommissie jeugd@fierljeppenijlst.nl<br />

‣ Afdeling Winsum: Esther Langes estherlanges@hotmail.com<br />

(wijzigingen onder voorbehoud)<br />

`


37<br />

FLB - indeling seizoen <strong>2019</strong><br />

2E KLASSE<br />

Famkes 2e klasse<br />

Jonges B 2e klasse<br />

Junioaren 2e klasse<br />

156 Fenna Jongsma 80 Sjoerd Nauta 93 Egbert Hazewindus<br />

70 Berber de Vries 61 Wietse Leffertstra 138 Auke Zijlstra<br />

109 Nynke Hoogland 127 Erwin Lefferts 54 Hindrik Westra<br />

128 Tryntsje Terpstra 158 Yme Pafforaad 17 Sjoerd Kramer<br />

N Fimke v/d Haring 45 Thomas v/d Goot 107 Kyrill van Veen<br />

N Rianne Heeringa N Sietze Ketelaar 11 Siem Lefferts<br />

N Hilde v/d Weij N Hendrik Jacob Krol 88 Remko Tamminga<br />

N Maureen Westerhof N Jitse Postma 129 Eling Zijlstra<br />

N Hanneke Westert 53 Marco Koopmans<br />

5 Jasper Henstra<br />

113 Wiebren Schukken<br />

110 Folkert Veldstra<br />

136 Silvan Bouma<br />

106 Thys Jan Bootsma<br />

108 Ronald Munsterman<br />

115 Jacob Veldman<br />

Froulju 2e klasse<br />

Jonges A 2e klasse<br />

Senioaren 2e klasse<br />

72 Anna Kramer 8 Jelle Hendrik Kampen 27 Feike Stellingwerf<br />

149 Gerbrich Steensma 32 Michiel Zijlstra 211 Drewes Schievink<br />

146 Liselotte Veenstra 83 Germ Terpstra 117 Thijs Faassen<br />

100 Chantal Koehoorn 147 Douwe Abma 131 Sjoerd Hobma<br />

51 Douwina de Jong 33 Aise Jan Jongsma 118 Niek Faassen<br />

31 Janneke Wittermans 165 Jelmer de Jong 212 Benny v/d Ploeg<br />

160 Geertje Bijlsma 9 Evert Zijlstra 84 Rick Reurink<br />

43 Baukje de Vries 79 Thomas Couperus 81 René Braaksma<br />

66 Rymke Prins 68 Frederik Boersma<br />

39 Femke Waltje 57 Tsjebbe Galema<br />

76 Melanie Heins 103 Douwe Jens Steensma<br />

90 Tessa Kramer 22 Hugo Bosgraaf<br />

N Femke Brouwer 99 Piet Scherjon<br />

30 Simone v/d Hoek 56 Arjen Hitzert<br />

H Anna-Jet Leyenaar 78 Lars Woudstra<br />

21 Marrit v/d Wal 132 Simon Willem Hoeksma<br />

63 Bartele Nicolai<br />

6 Jacob v/d Velde<br />

36 Tjibbe Jan van Assen<br />

135 John Bolt<br />

49 Johannes Holman<br />

34 Age Hulder<br />

216 Niels Koetsier<br />

62 Gerlof Kooistra<br />

139 Klaas Lieuwes<br />

13 Wiebe Auke Postma<br />

4 Henk Schievink<br />

87 Edwin v/d Veen<br />

94 Edde Wolters<br />

`


In nij seizoen, mar foar my wol oars…<br />

38<br />

As je 27 jier yn de Fryske sport ‘ompankoeke’ ha, dan wurdt <strong>2019</strong> wol in hiel oar jier. Ut it<br />

wurk mei yngong fan 2 jannewaris, betsjut fansels net mear de mikrofoan foar de mûle.<br />

Gjin ferslach mear dwaan foar Omrop Fryslân fan in grut ferskaat oan sporten.<br />

Dan ynienen in telefoantsje fan Theun Scherjon fan it FLB. ,,Soe it net wat foar dy wêze<br />

om sa no en dan kommentaar te jaan by de wedstriden? Johannes Haanstra kin der wol in<br />

ferfanger by ha.”<br />

Ik hoegde net lang nei te tinken. Myn rappe antwurd, ,,Ja, dat kin wol”, ferraste Theun. En<br />

sa sil ik yn it fierljepseizoen <strong>2019</strong> dochs wer aktyf wêze.<br />

Wat ha ik mei fierljeppen? Wat ha ik mei sport? In hiele protte! Guon hawwe it mei sport<br />

altyd oer de ‘de belangrykste bysaak yn it libben’.<br />

Dêr sit wat yn, mar as je 27 jier lang mei je hobby de kost fertsjinje kinne, is it faaks noch<br />

mear. En ik kin sizze dat ik in protte meimakke ha.<br />

Foar myn karriêre yn ’e sport hie ik lykwols ek moai wurk, krapoan tweintich jier ha ik foar<br />

de klasse stien.<br />

Wurkje yn de sport by in regionale omrop hâldt ek yn dat je fan alles wat witte moatte.<br />

Amper úteinsetten yn 1991 wie ik by it fierljeppen yn Westergeast. Fuort dêrnei by de<br />

tredde NFM op It Heidenskip.<br />

Sûnt dy tiid wie ik in ‘fierljepper’ dy’t nea sels oer de barte draafde en yn it sânbêd telâne<br />

kaam.<br />

Sporthichtepunten binne der oer en tefolle. Yn it jier 2000 mei SC Hearrenfean de<br />

Champions League yn. Yn totaal ha ik sa’n tritich kear mei de klup troch Europa reizge.<br />

En ek tweintich jier de kompetysje yn de earedifyzje fan de ploech fan Foppe de Haan,<br />

Gertjan Verbeek, Trond Sollied, Jan de Jonge, Jan Everse, Ron Jans en Marco van<br />

Basten folge en ferslach dien. En trije kear de bekerfinale yn De Kuip fan Rotterdam.<br />

Foar it reedriden ried ik nei de Weissensee (2005, mei Jeroen de Vries en Petra<br />

Grimbergen as winners fan de alternative Alvestêdetocht), nei Collalbo (2007, mei de<br />

earste Europeeske titel foar Sven Kramer), nei Inzell (WK ôfstannen 2011 mei in protte<br />

earemetaal foar Ireen Wüst) en jierren lang siet ik yn Thialf by wedstriden om de<br />

wrâldbeker, NK’s en WK’s.<br />

Wat hie ik graach 4 jannewaris 1997 nochris oerdwaan wollen. Mar dy 16 e Alvestêdetocht<br />

woe mar net komme. Hurdfytsen wie ek prachtich. Ik wie derby doe’t Pieter Weening yn<br />

2002 yn Nijmegen Nederlânsk kampioen by de beloften waard.<br />

En yn 2005 ha we Pieter mei in busfol Harkiten ophelle út Parys, nei syn milimeterwinst yn<br />

de 8 e etappe yn Gérardmer yn de Tour. En fansels de Nederlânske kampioenskippen<br />

tiidriden fan Lieuwe Westra yn 2012 en 2013.<br />

Dan kin ik it noch ha oer it keatsen, mei de PC as heechtiiddei, of oer de fiif nasjonale<br />

kampioenskippen op natoeriis op rige mei bygelyks winst foar Jorrit Bergsma (2x), Bob de<br />

Vries en Maria Sterk.<br />

`


39<br />

Ferslach fan de Olympyske Spelen ha ik ek dien. Mar krekt as by guon WK’s by it<br />

reedriden siet ik dan yn in lytse studio, yn de biezemkast yn Ljouwert. Dochs wie it<br />

machtich om te dwaan. Wurdt it Jorrit of wurdt it no dochs Sven op de 10 km yn Ruslân yn<br />

2014! En in protte minsken mar tinke: Koos is wer moai op reis nei Sotsji en Gangneung.<br />

Ik soe it noch ha kinne oer it amateurfuotbal, oer kuorbal, oer de Slachtemaraton, oer<br />

gersbaanracen (Jannick de Jong), oer skûtsjesilen, oer de Snitswike en oer Omrop<br />

Fryslân dy’t folle minder oan sport docht as yn it ferline.<br />

Dat doch ik net, al is dy lêste konklúzje oer de Omrop wol ien dy’t my sear dien hat en<br />

docht.<br />

Werom nei it fierljeppen, nei it ôfrûne seizoen. Nard, Thewis, Oane en Sytse setten by de<br />

topklassers in nij persoanlik rekôr del. Dat is moai, al kaam it seizoen wat muoisum op<br />

gong.<br />

Dat Oane dat die op it NK, op dy moaie nije akkommodaasje fan Burgum, wie fansels hiel<br />

spesjaal. As toerist yn Fryslân, nei in blessuere, de fierste sprong ôfleverje (21.40) wie<br />

geweldich. Mar hoopje dat er dit jier de reis nei it Heitelân wer ûndernimt.<br />

De earste Fryske kampioen, Rients Jongema, ljepte yn 1957 10.20 meter. Ik hoopje dat it<br />

ljepjier <strong>2019</strong> prachtich wurdt. Wat soe 22.22 moai wêze!<br />

Koos Wieling<br />

©foto Martin de Jong<br />

`


40<br />

Overzicht TOP TIEN klassementen aller tijden<br />

SENIOREN<br />

JUNIOREN<br />

1 Oane Galama 2014 144,09 1 Sytse Bokma 2015 135,20<br />

2 Bart Helmholt 2013 143,65 2 Age Hulder 2014 134,87<br />

3 Oane Galama 2015 143,60 3 Freark Kramer 2018 133,78<br />

4 Nard Brandsma 2017 143,27 4 Freark Kramer 2017 132,79<br />

5 Bart Helmholt 2014 142,90 5 Age Hulder 2013 131,76<br />

6 Nard Brandsma 2016 142,85 6 Nard Brandsma 2010 130,91<br />

7 Oane Galama 2016 142,13 7 Jan Teade Nauta 2017 130,71<br />

8 Nard Brandsma 2018 142,01 8 Jan Teade Nauta 2015 130,14<br />

9 Bart Helmholt 2012 141,95 9 Hannes Scherjon 2006 129,87<br />

10 Bart Helmholt 2010 141,78 10 Jacob Scherjon 2009 129,61<br />

DAMES<br />

JONGENS<br />

1 Marrit v/d Wal 2015 114,29 1 Wietse Nauta 2017 127,85<br />

2 Marrit v/d Wal 2016 113,25 2 Jan Teade Nauta 2014 124,53<br />

3 Marrit v/d Wal 2017 109,16 3 Jarich Wijnstra 2017 123,52<br />

4 Klaske Nauta 2014 108,88 4 Bobby Zwaagman 2012 122,97<br />

5 Hiske Galama 2010 108,35 5 Albert-Jan Venema 2009 122,74<br />

6 Klaske Nauta 2015 108,26 6 Age Hulder 2010 122,73<br />

7 Lisanne Hulder 2013 107,60 7 Tom Hoekstra 2012 122,24<br />

8 Marrit v/d Wal 2014 107.34 8 Bobby Zwaagman 2013 122,21<br />

9 Anna-Jet Leyenaar 2009 106,63 9 Sytse Bokma 2011 119,91<br />

10 Hiske Galama 2011 106,31 10 Alwin Fonk 2006 118,41<br />

<strong>Op</strong>gemaakt: augustus 2018<br />

`


`<br />

41


42<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2018 / 16 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Bart Helmholt 1 21,64 It Heidenskip 2016<br />

2 Nard Brandsma 3 21,54 * Burgum 2018<br />

3 Oane Galama 2 21,40 * Burgum 2018<br />

4 Thewis Hobma 4 20,90 * It Heidenskip 2018<br />

5 Ysbrand Galama 5 20,77 * It Heidenskip 2012<br />

6 Sytse Bokma 6 20,75 * Linschoten 2018<br />

7 Thomas Helmholt 7 20,60 Grijpskerk 2014<br />

8 Hannes Scherjon 8 20,54 * It Heidenskip 2017<br />

9 Freark Kramer 15 20,44 * Burgum 2018<br />

10 Age Hulder 9 20,41 Buitenpost 2014<br />

11 Bobby Zwaagman 10 19,99 * Burgum 2017<br />

12 Alwin Fonk 11 19,97 Winsum 2015<br />

13 Jan Teade Nauta 14 19,97 * Polsbroekerdam 2018<br />

14 Rein v/d Wal 12 19,94 IJlst 2009<br />

15 Henk Schievink 13 19,92 It Heidenskip 2011<br />

16 Albert-Jan Venema 16 19,82 IJlst 2010<br />

17 Rutger Piersma 17 19,71 * Winsum 2017<br />

18 Hans Ulco de Boer 18 19,68 * It Heidenskip 2014<br />

19 Bart Hiemstra 19 19,52 It Heidenskip 2010<br />

20 Niels Koetsier 20 19,33 Burgum 2015<br />

21 Jacob Scherjon 21 19,27 Burgum 2013<br />

22 Sjouke Koen 22 19,24 Burgum 2010<br />

23 Bas Tolboom 28 19,14 * Winsum 2018<br />

24 Jarno Hoekstra 51 19,14 * Burgum 2018<br />

25 Jos Bethlehem 53 19,12 * Burgum 2018<br />

26 Piet Scherjon 23 19,08 It Heidenskip 2008<br />

27 Feike Stellingwerf 24 19,04 * It Heidenskip 2017<br />

28 Wietse Nauta 27 19,02 * Winsum 2018<br />

29 Jetse Bokma 25 19,00 * IJlst 2017<br />

30 Klaas Haanstra 26 18,99 Burgum 2006<br />

31 Marcel Nijboer 29 18,76 Zwaagwesteinde 1999<br />

32 Gerhard Vlieger 30 18,72 Winsum 1986<br />

33 Sjoerd Hobma 31 18,71 * It Heidenskip 2013<br />

34 Jarich Wijnstra 32 18,69 * Burgum 2017<br />

35 Bjinse Wolters 33 18,67 Burgum 1996<br />

36 Egon van Kammen 34 18,67 IJlst 2010<br />

37 Rients v/d Wal 35 18,66 IJlst 2006<br />

38 Bauke de Jong 42 18,66 * Grijpskerk 2018<br />

39 Age E. v/d Velde 36 18,51 Winsum 2010<br />

40 Jelte Hitzert 37 18,47 * IJlst 2017<br />

41 Rimmer Abma 38 18,45 IJlst 1993<br />

42 Erwin v/d Heide 39 18,43 Grijpskerk 2011<br />

43 Simon Hoeksema 40 18,43 * Buitenpost 2016<br />

44 Daan de Vries 60 18,43 * Winsum 2018<br />

45 Tjerk Demmer 41 18,40 Buitenpost 2009<br />

46 Edde Wolters 43 18,35 Winsum 2009<br />

47 Marcel Vlaanderen 44 18,33 Winsum 1997<br />

48 Pieter Haanstra 45 18,32 Winsum 1997<br />

49 Henk Rijpma 46 18,31 It Heidenskip 2014<br />

50 Johan Oldewarris 47 18,30 It Heidenskip 1992<br />

51 Cathrinus Hoekstra 48 18,25 It Heidenskip 1989<br />

52 Rutger Haanstra 76 18,23 * Burgum 2018<br />

53 Jelmar Wijnsma 49 18,16 It Heidenskip 2013<br />

54 Evert v/d Wal 50 18,15 IJlst 1999<br />

55 Thijs Faassen 52 18,11 * Winsum 2017<br />

56 Acronius Kramer 54 18,10 IJlst 1993<br />

57 Jan Burghout 55 18,09 Burgum 2013<br />

58 Jan Knol 56 18,08 Leeuwarden 1986<br />

59 Niek Roorda 57 18,07 Winsum 2009<br />

60 Jelle D. de Vries 58 18,05 * Winsum 2017<br />

61 Wisse Broekstra 212 18,03 * Buitenpost 2018<br />

62 Olaf van Kammen 59 17,99 Grijpskerk 2001<br />

63 Wybe Valkema 61 17,97 Westergeest 1990<br />

64 Jan C. van Maassen 62 17,97 * It Heidenskip 2014<br />

65 Menno Devilee 63 17,96 Grijpskerk 2012<br />

66 Anne Hooisma 64 17,94 Grijpskerk 1996<br />

67 Douwe Boersma 65 17,94 Burgum 2000<br />

68 Reinder Steenbeek 66 17,88 Burgum 2006<br />

69 Lars Woudstra 67 17,88 * Grijpskerk 2016<br />

70 Drewes Schievink 72 17,86 * It Heidenskip 2018<br />

71 Chaim La Roi 68 17,85 Grijpskerk 2007<br />

72 Steven Hiemstra 69 17,85 Burgum 2011<br />

73 Tom Hoekstra 70 17,84 Buitenpost 2012<br />

74 Ben Helmholt 71 17,79 Grijpskerk 2002<br />

75 Steven J. Lefferts 73 17,77 Grijpskerk 2009<br />

76 Klaas Leijstra 74 17,72 Creil 1983<br />

77 Cor Brouwer 75 17,71 It Heidenskip 2004<br />

78 Tjibbe Jan van Assen77 17,69 Buitenpost 2015<br />

79 Hessel Haanstra 78 17,68 * It Heidenskip 2016<br />

80 Jesper Demmer 89 17,66 * Grijpskerk 2018<br />

81 Ronald v/d Berg 79 17,63 IJlst 1993<br />

82 Thijs Hiemstra 80 17,63 Winsum 2013<br />

83 Renze Wolters 81 17,62 Makkum 1982<br />

84 Mark van Houten 82 17,57 It Heidenskip 2003<br />

85 Remco Veenstra 83 17,57 It Heidenskip 1999<br />

86 Jacob Jacobi 84 17,57 Winsum 2009<br />

87 Sjoerd v/d Berg 85 17,57 It Heidenskip 2009<br />

88 Marten Groenhof 86 17,55 Grijpskerk 1999<br />

89 Hessel Zeinstra 87 17,52 IJlst 2007<br />

90 Freerk v/d Werff 88 17,52 * Burgum 2015<br />

91 Hendrik B. Haanstra 90 17,50 Grijpskerk 1997<br />

92 Bart Holtrop 91 17,50 Burgum 2006<br />

93 Folkert Veldstra 92 17,46 * Burgum 2016<br />

94 Klaas Spriensma 93 17,44 Burgum 2006<br />

95 Egbert Hazewindus 133 17,44 * It Heidenskip 2018<br />

96 Arend Tj. Hofstee 94 17,43 It Heidenskip 1997<br />

97 Hilbert Steenbeek 95 17,42 IJlst 2007<br />

98 Alwin Zwaagman 96 17,39 It Heidenskip 1992<br />

99 Jimmo Smit 97 17,38 Burgum 1993<br />

100 Bartele Nicolai 98 17,38 Grijpskerk 2010<br />

101 Minne Smit 149 17,36 * Burgum 2018<br />

102 Folkert Heida 99 17,35 IJlst 2009<br />

103 Stefan Douma N 17,35 * It Heidenskip 2018<br />

104 Hendrik H. Haanstra100 17,31 IJlst 1998<br />

105 Evert Wilstra 101 17,29 Buitenpost 1977<br />

106 Erik Velting 102 17,25 Makkum 1988<br />

107 Douwe Bult 103 17,23 IJlst 1989<br />

108 Rudi Walta 104 17,22 It Heidenskip 1993<br />

109 Foppe Jan Jonker 105 17,22 Joure 2010<br />

110 Gerard Hooisma 106 17,21 IJlst 2015<br />

111 Siebe Tjalma (HS) 107 17,19 Creil 1982<br />

112 Ale Hoekstra 108 17,18 Grijpskerk 2003<br />

113 Rein D. Feenstra 109 17,17 Akmarijp 1986<br />

114 Pieter Coehoorn 110 17,17 It Heidenskip 2001<br />

115 Benny v/d Ploeg 135 17,09 * IJlst 2018<br />

116 Martijn v/d Werf 111 17,06 Polsbroekerdam 1999<br />

`


43<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2018 / 16 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

117 Jacob v/d Velde 112 17,06 * Burgum 2006<br />

118 Eelke Scherjon 113 17,05 Creil 1985<br />

119 Cor Buma 114 17,04 It Heidenskip 1987<br />

120 Marten J v/d Ploeg 115 17,04 Buitenpost 1995<br />

121 Hugo Bosgraaf 116 17,04 * Grijpskerk 2016<br />

122 Wiebe A. Postma 117 17,01 Joure 2014<br />

123 Siebe Tjalma (GR)118 17,00 Vrouwenparochie 1985<br />

124 Gelf de Boer 119 17,00 Winsum 1981<br />

125 Jan Pebesma 120 17,00 Joure 1999<br />

126 Alwin Heida 121 17,00 It Heidenskip 2011<br />

127 Tristan Maher 122 16,99 IJlst 2013<br />

128 Gregor Boelens 123 16,97 Grijpskerk 2010<br />

129 Sander Elsinga 124 16,97 Burgum 2016<br />

130 Rick Reurink 141 16,96 * It Heidenskip 2018<br />

131 Johannes v/d Werf 125 16,93 <strong>Op</strong>penhuizen 1980<br />

132 Jouke de Vries 126 16,91 Vrouwenparochie1977<br />

133 Jan Twijnstra 127 16,89 It Heidenskip 1987<br />

134 Thys Jan Bootsma 128 16,89 * It Heidenskip 2017<br />

135 Jelle Lubberts 129 16,87 Burgum 1998<br />

136 Harmen Bokma 130 16,86 Winsum 2010<br />

137 Andries Jepma 131 16,84 IJlst 2014<br />

138 Douwe Steensma 132 16,84 * Winsum 2015<br />

139 Eddy Buring 134 16,83 It Heidenskip 1989<br />

140 Hildebrand Leistra136 16,82 IJlst 1998<br />

141 Jan Sine Yntema 137 16,81 It Heidenskip 1984<br />

142 Christiaan Kruis 138 16,80 IJlst 1990<br />

143 Pieter Yntema 139 16,76 Akmarijp 1986<br />

144 Abe Stedehouder 144 16,76 * Burgum 2018<br />

145 Eric v/d Veen 140 16,75 IJlst 1996<br />

146 Pieter Hielema 142 16,71 It Heidenskip 1992<br />

147 Rein Ketelaar 143 16,70 Leeuwarden 1985<br />

148 Klaas Keizer 145 16,67 Creil 1982<br />

149 John Burghout 146 16,67 It Heidenskip 2000<br />

150 Frederik Boersma 147 16,66 * Joure 2008<br />

151 Edwin Dirks 148 16,66 Burgum 2010<br />

152 Simme Schievink 150 16,65 Winsum 2006<br />

153 Nolke J. Bergstra 151 16,64 IJlst 1995<br />

154 Benny de Koe 152 16,64 Grijpskerk 1999<br />

155 Jan Hofstra 153 16,62 Makkum 1989<br />

156 John Krist 154 16,62 Joure 2012<br />

157 Egbert Mos 155 16,61 Jaarsveld 1987<br />

158 Anne Venema 156 16,60 Grijpskerk 1983<br />

159 Matthijs Kloppenburg157 16,58 Grijpskerk 2009<br />

160 Wietze Wijma 158 16,57 Winsum 1986<br />

161 Pieter Bult 159 16,56 Burgum 1978<br />

162 Sipko Hogendorp 160 16,56 Jaarsveld 1993<br />

163 Arnold Hoekstra 161 16,56 Grijpskerk 2004<br />

164 Gerlof Kooistra 162 16,56 IJlst 2007<br />

165 Auke Zijlstra 163 16,56 * Buitenpost 2017<br />

166 Janco Kroes 164 16,55 Grijpskerk 1996<br />

167 Reyer van Kammen 165 16,54 Burgum 2000<br />

168 Wesly Schippers 166 16,53 Linschoten 1996<br />

169 Jan Hooghiemstra167 16,51 Grijpskerk 1996<br />

170 Alard Beerda 168 16,51 It Heidenskip 2009<br />

171 Haye Galama 169 16,50 Grijpskerk 2011<br />

172 Evert Bakker 170 16,49 Burgum 2009<br />

173 Sietse Hazewindus 197 16,49 * It Heidenskip 2018<br />

174 Niek Faassen 215 16,49 * IJlst 2018<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

175 Jesse Zuidema 171 16,48 Buitenpost 2016<br />

176 Sybe Bergsma 172 16,46 Winsum 2012<br />

177 Jelle Zijlstra 173 16,46 Grijpskerk 2012<br />

178 Rendert Rosier 174 16,45 Winsum 1979<br />

179 Rein Zeinstra 175 16,43 Winsum 2001<br />

180 Sjouke Feenstra 176 16,42 Winsum 1983<br />

181 Jacob Dorhout 177 16,41 It Heidenskip 2008<br />

182 Johannes de Hoop 178 16,39 It Heidenskip 1990<br />

183 Wim v/d Meer 179 16,39 It Heidenskip 2001<br />

184 Rein Rijpma 180 16,39 It Heidenskip 2003<br />

185 Auke Postma 181 16,38 Buitenpost 1982<br />

186 Johannes Haanstra 182 16,38 It Heidenskip 1998<br />

187 Dictus Hoeksma 183 16,37 Winsum 2008<br />

188 Siebrand de Roos 184 16,36 Burgum 1999<br />

189 Evert Ane Abma 185 16,35 It Heidenskip 2007<br />

190 Hendrik Steenbergen 186 16,34 Winsum 2007<br />

191 Robin Rinzema 187 16,34 * Grijpskerk 2014<br />

192 Martin de Ridder 188 16,31 Winsum 1982<br />

193 Klaas Lieuwes 189 16,29 It Heidenskip 2007<br />

194 Willem Hoeksma 190 16,29 Joure 2007<br />

195 Brend Kloosterman 191 16,29 * It Heidenskip 2015<br />

196 Paul Altena 192 16,28 It Heidenskip 2001<br />

197 Cyrus Kruis 193 16,27 Grijpskerk 1995<br />

198 Riemer Wolters 194 16,26 Burgum 1979<br />

199 Pier Sjaarda 195 16,26 Winsum 1989<br />

200 Albert P. Sikkema 196 16,26 It Heidenskip 2004<br />

201 Johannes Iedema 198 16,25 It Heidenskip 1988<br />

202 Anne Veenstra 199 16,22 Winsum 1980<br />

203 Renzo Zwaagman N 16,19 * Burgum 2018<br />

204 Hendrik M. Haanstra 200 16,18 Winsum 1993<br />

205 Tsjebbe Galema 201 16,18 It Heidenskip 2017<br />

206 Arie Dekker 202 16,17 Westergeest 1989<br />

207 Edwin Zwart 203 16,16 Buitenpost 2012<br />

208 René Braaksma 204 16,16 * Winsum 2016<br />

209 Jorn de Vries 205 16,15 Joure 2009<br />

210 Wytze Kobus 206 16,14 Akmarijp 1982<br />

211 Anne Bierma 207 16,08 It Heidenskip 1996<br />

212 Piet Bootsma 208 16,07 Makkum 1984<br />

213 Sytse E. Adema 209 16,07 It Heidenskip 1992<br />

214 Dagmar Eeuwema 210 16,07 Burgum 2003<br />

215 Reinder de Groot 211 16,07 It Heidenskip 2013<br />

216 Rienk van Gorkum 213 16,06 Vrouwenparochie 1976<br />

217 David Roorda 214 16,06 It Heidenskip 2004<br />

218 Rens Soenveld 216 16,04 IJlst 2015<br />

219 Roel Bokke Span 217 16,03 Akmarijp 1976<br />

220 Piet Vlieger 218 16,03 Buitenpost 1976<br />

221 Gradus Geerdink 219 16,00 Burgum 2006<br />

vj -positie vorig jaar<br />

*-in 2018 aktief<br />

N -nieuw in dit overzicht<br />

`


44<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Dames ljepsters<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2018 / 13 meter springsters<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Marrit v/d Wal 1 17,58 * Burgum 2016<br />

2 Klaske Nauta 2 16,59 * Burgum 2016<br />

3 Hillianne v/d Wal 3 16,47 Winsum 2013<br />

4 Hiske Galama 4 16,47 * It Heidenskip 2015<br />

5 Akke Talsma 5 16,45 * Joure 2015<br />

6 Anna-Jet Leyenaar 6 16,28 It Heidenskip 2011<br />

7 Sigrid Bokma 7 16,10 * Burgum 2016<br />

8 Lisanne Hulder 8 15,92 Joure 2013<br />

9 Grytsje Abma 9 15,86 It Heidenskip 2012<br />

10 Sjoukje Tjalma 10 15,56 Winsum 2005<br />

11 Fardau van Akker 11 15,42 * Winsum 2017<br />

12 Tessa Kramer 12 15,39 * Buitenpost 2010<br />

13 Anneke Broersma 13 15,39 * Grijpskerk 2017<br />

14 Maureen Poiesz 14 15,36 * Grijpskerk 2014<br />

15 Bente Vlas 23 15,36 * Winsum 2018<br />

16 Antke v/d Wal 15 15,30 It Heidenskip 1995<br />

17 Anouk Greveling 16 15,28 Winsum 2009<br />

18 Sybrich Vlas 17 15,20 Grijpskerk 2011<br />

19 Ineke Prins 18 15,14 Zwaagwesteinde 2004<br />

20 Tineke Vlieger 19 15,08 Linschoten 1992<br />

21 Anje Bergsma 20 15,02 It Heidenskip 2014<br />

22 Femke Rispens 21 15,02 * Burgum 2017<br />

23 Jantina v/d Wal 22 14,94 IJlst 2003<br />

24 Pytrix Westra N 14,94 * Burgum 2018<br />

25 Melanie Heins 24 14,93 * Buitenpost 2018<br />

26 Etty Spriensma 25 14,80 It Heidenskip 1985<br />

27 Mare Dijkstra 26 14,68 * Burgum 2013<br />

28 Johanna Tinga 27 14,67 Burgum 1999<br />

29 Marije Reitsma 28 14,61 * Winsum 2015<br />

30 Lisanne Haitsma 29 14,61 Winsum 2015<br />

31 Jetty Bouma 30 14,59 Winsum 1997<br />

32 Janneke Noordmans 31 14,55 It Heidenskip 2008<br />

33 Jildou Postma 32 14,45 It Heidenskip 2010<br />

34 Boukje de Boer 33 14,36 * Burgum 2013<br />

35 Dilys Vlieger 34 14,35 Burgum 2008<br />

36 Marieke Jelsma 35 14,31 Winsum 2016<br />

37 Tirza Boschma 36 14,29 * Grijpskerk 2016<br />

38 Sylvia v/d Hoek 37 14,27 It Heidenskip 2012<br />

39 Anna Kramer 38 14,27 * Burgum 2013<br />

40 Nynke Galama 39 14,25 It Heidenskip 2001<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

41 Alant Vlieger 40 14,22 Burgum 2007<br />

42 Antsje Draijer 50 14,18 * Winsum 2018<br />

43 Esmée Faber 41 14,15 IJlst 2015<br />

44 Lisse v/d Knaap N 14,14 * Burgum 2018<br />

45 Anja Helmholt 42 14,13 Polsbroekerdam 2005<br />

46 Inge Demmer 43 14,13 * IJlst 2016<br />

47 Ada Valkema 44 14,09 Winsum 1991<br />

48 Margreet Kamminga 45 14,05 It Heidenskip 1994<br />

49 Tjitske v/d Sluis 46 14,05 * IJlst 2016<br />

50 Henrieke Wijnstra N 13,91 * It Heidenskip 2018<br />

51 Nynke Veltman 47 13,85 IJlst 2007<br />

52 Dieuwke Meindertsma 48 13,75 It Heidenskip 1996<br />

53 Pytsje de Hoop 49 13,70 It Heidenskip 1988<br />

54 Sjoukje Iedema 51 13,59 It Heidenskip 2013<br />

55 Symke Wolters 52 13,57 It Heidenskip 2010<br />

56 Renske Terwisscha 53 13,56 Buitenpost 2011<br />

57 Gerbrich Steensma 54 13,56 * Winsum 2017<br />

58 Martina v/d Bergh 55 13,51 Burgum 1999<br />

59 Johanna de Boer 56 13,51 Buitenpost 2009<br />

60 Geeske Tjalma 57 13,51 It Heidenskip 2010<br />

61 Marije Miedema 58 13,34 Winsum 2012<br />

62 Tineke Boomsma 59 13,31 It Heidenskip 2008<br />

63 Marieke Reinsma 60 13,31 Grijpskerk 2009<br />

64 Liselotte Veenstra 61 13,31 * Buitenpost 2015<br />

65 Jannie Brouwer 62 13,25 Burgum 2003<br />

66 Sandra Velting 63 13,22 Akmarijp 1985<br />

67 Carla Boersma 64 13,15 Buitenpost 1992<br />

68 Tetsje Wijke Wiersma 65 13,14 Grijpskerk 1998<br />

69 Henny Schouwstra 66 13,14 Burgum 2003<br />

70 Amber Bethlehem 67 13,13 It Heidenskip 2009<br />

71 Rymke Prins N 13,12 * Winsum 2018<br />

72 Jody Hiemstra 68 13,08 Winsum 1997<br />

73 Idwerd v/d Meer 69 13,08 Grijpskerk 2011<br />

74 Janneke Wittermans N 13,05 * It Heidenskip 2018<br />

75 Joke de Boer 70 13,00 It Heidenskip 2007<br />

vj -positie vorig jaar<br />

*-in 2018 aktief<br />

N-nieuw in dit overzicht<br />

`


45<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Jongens ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2018 / 16 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Age Hulder 1 19,24 It Heidenskip 2010<br />

2 Bobby Zwaagman 2 18,96 Linschoten 2013<br />

3 Wietse Nauta 3 18,92 IJlst 2017<br />

4 Albert-Jan Venema 4 18,80 IJlst 2009<br />

5 Jarich Wijnstra 5 18,69 Burgum 2017<br />

6 Alwin Fonk 6 18,45 IJlst 2006<br />

7 Hans Ulco de Boer 7 18,42 Grijpskerk 2009<br />

8 Jan Teade Nauta 8 18,30 It Heidenskip 2012<br />

9 Rutger Haanstra 13 18,23 Burgum 2018<br />

10 Jelmar Wijnstra 9 18,13 It Heidenskip 2013<br />

11 Freerk Kramer 10 18,06 It Heidenskip 2014<br />

12 Wisse Broekstra 63 18,03 Buitenpost 2018<br />

13 Tom Hoekstra 11 17,84 Buitenpost 2012<br />

14 Sytse Bokma 12 17,72 Winsum 2011<br />

15 Hessel Haanstra 14 17,68 It Heidenskip 2016<br />

16 Simon W. Hoeksma 15 17,62 Buitenpost 2013<br />

17 Nard Brandsma 16 17,58 Grijpskerk 2006<br />

18 Piet Scherjon 17 17,55 Winsum 2003<br />

19 Jarno Hoekstra 18 17,55 It Heidenskip 2014<br />

20 Henk Rijpma 19 17,41 It Heidenskip 2007<br />

21 Bartele Nicolai 20 17,38 Grijpskerk 2010<br />

22 Stefan Douma N 17,35 It Heidenskip 2018<br />

23 Gerard Hooisma 21 17,21 IJlst 2015<br />

24 Jelle Douwe de Vries 22 17,12 Burgum 2006<br />

25 Jacob Scherjon 23 17,07 Burgum 2005<br />

26 Gregor Boelens 24 16,97 Grijpskerk 2010<br />

27 Sander Elsinga 25 16,97 Burgum 2016<br />

28 Hannes Scherjon 26 16,94 It Heidenskip 2002<br />

29 Thys Jan Bootsma 27 16,89 It Heidenskip 2017<br />

30 Folkert Heida 28 16,88 Grijpskerk 2008<br />

31 Wiebe Auke Postma 29 16,84 Winsum 2013<br />

32 Jos Bethlehem 30 16,82 Burgum 2015<br />

33 Jetse Bokma 31 16,80 It Heidenskip 2015<br />

34 Rutger Piersma 32 16,79 IJlst 2014<br />

35 Ben Helmholt 33 16,76 It Heidenskip 1993<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

36 Abe Stedehouder 35 16,76 Burgum 2018<br />

37 Sjoerd Hobma 34 16,70 It Heidenskip 2006<br />

38 Minne Smit 36 16,66 It Heidenskip 2017<br />

39 Daan de Vries 37 16,65 Burgum 2008<br />

40 Bart Holtrop 38 16,64 Zwaagwesteinde 2004<br />

41 Jesper Demmer 39 16,60 Burgum 2016<br />

42 Hilbert Steenbeek 40 16,56 Burgum 2006<br />

43 Thijs Faassen 41 16,55 Buitenpost 2012<br />

44 Freerk v/d Werff 42 16,53 It Heidenskip 2013<br />

45 Haye Galama 43 16,50 Grijpskerk 2011<br />

46 Feike Stellingwerf 44 16,49 Burgum 2014<br />

47 Jesse Zuidema 45 16,48 Buitenspost 2016<br />

48 Pieter Coehoorn 46 16,47 Zwaagwesteinde 1999<br />

49 Jacob Dorhout 47 16,41 It Heidenskip 2008<br />

50 Dictus Hoeksma 48 16,37 Winsum 2008<br />

51 Tjerk Demmer 49 16,32 It Heidenskip 2007<br />

52 Willem Hoeksma 50 16,29 Joure 2007<br />

53 Thomas Helmholt 51 16,29 Grijpskerk 2002<br />

54 Brend Kloosterman 52 16,29 It Heidenskip 2015<br />

56 Douwe Steensma 53 16,27 Joure 2014<br />

57 Sietse Hazewindus 56 16,26 Burgum 2017<br />

58 Albert P. Sikkema 54 16,26 It Heidenskip 2004<br />

59 Evert Ane Abma 57 16,24 IJlst 2006<br />

60 Jan Burghout 58 16,22 Winsum 2010<br />

61 Lars Woudstra 59 16,21 It Heidenskip 2014<br />

62 Renzo Zwaagman N 16,19 Burgum 2018<br />

63 Hessel Zeinstra 60 16,16 Winsum 2005<br />

64 Auke Zijlstra 61 16,10 Winsum 2016<br />

65 Dagmar Eeuwema 62 16,07 Burgum 2004<br />

66 Niek Faassen 64 16,04 It Heidenskip 2015<br />

67 Rein v/d Wal 65 16,01 Burgum 1996<br />

vj - positie vorig jaar N - nieuw in dit overzicht<br />

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als jongen<br />

hebben gerealiseerd. Het huidige PR kan hoger liggen.<br />

`


46<br />

Prestatielijst aller tijden van Friese Junioren ljeppers<br />

Bijgewerkt t/m seizoen 2018 / 17 meter springers<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

1 Freark Kramer 5 20,44 Burgum 2018<br />

2 Age Hulder 1 20,41 Buitenpost 2014<br />

3 Bobby Zwaagman 3 19,99 Burgum 2017<br />

4 Sytse Bokma 2 19,99 It Heidenskip 2015<br />

5 Jan Teade Nauta 4 19,97 Polsbroekerdam 2018<br />

6 Albert-Jan Venema 6 19,82 IJlst 2010<br />

7 Nard Brandsma 7 19,74 It Heidenskip 2010<br />

8 Hannes Scherjon 8 19,72 Burgum 2006<br />

9 Rutger Piersma 9 19,71 Winsum 2017<br />

10 Hans Ulco de Boer 10 19,61 IJlst 2013<br />

11 Alwin Fonk 11 19,54 It Heidenskip 2011<br />

12 Bart Hiemstra 12 19,52 It Heidenskip 2010<br />

13 Jacob Scherjon 13 19,12 Burgum 2009<br />

14 Jos Bethlehem 26 19,12 Burgum 2018<br />

15 Feike Stellingwerf 14 19,04 It Heidenskip 2017<br />

16 Wietse Nauta N 19,02 Winsum 2018<br />

17 Jetse Bokma 15 19,00 IJlst 2017<br />

18 Bart Helmholt 16 18,70 Buitenpost 2001<br />

19 Jarich Wijnstra N 18,69 Burgum 2017<br />

20 Age E. v/d Velde 17 18,51 Winsum 2010<br />

21 Simon W. Hoeksma18 18,43 Buitenpost 2016<br />

22 Marcel Nijboer 19 18,40 It Heidenskip 1994<br />

23 Tjerk Demmer 20 18,40 Buitenpost 2009<br />

24 Edde Wolters 21 18,35 Winsum 2009<br />

25 Thomas Helmholt 22 18,32 Winsum 2006<br />

26 Sjoerd Hobma 23 18,18 Burgum 2008<br />

27 Jelmar Wijnstra 24 18,16 It Heidenskip 2013<br />

28 Jarno Hoekstra 25 18,14 Buitenpost 2016<br />

29 Jan Burghout 27 18,09 Burgum 2013<br />

30 Daan de Vries 28 17,98 Winsum 2012<br />

31 Jelle D. de Vries 29 17,97 It Heidenskip 2007<br />

32 Ysbrand Galama 30 17,97 Winsum 2005<br />

33 Erwin v/d Heide 31 17,89 Burgum 2007<br />

34 Lars Woudstra 35 17,88 Grijpskerk 2016<br />

35 Bas Tolboom 32 17,88 IJlst 2011<br />

36 Piet Scherjon 33 17,88 Burgum 2006<br />

37 Sjouke Koen 34 17,88 IJlst 2006<br />

38 Jetse Bokma 38 17,85 Burgum 2016<br />

39 Chaim La Roi 36 17,85 Grijpskerk 2007<br />

40 Steven Hiemstra 37 17,85 Burgum 2011<br />

41 Henk Schievink 39 17,83 Burgum 1999<br />

42 Cor Brouwer 40 17,71 It Heidenskip 2005<br />

Nr. Naam vj PR Plaats Jaar<br />

43 Rein v/d Wal 41 17,70 Zwaagwesteinde 2000<br />

44 Oane Galama 42 17,69 Grijpskerk 2005<br />

45 Jesper Demmer 50 17,66 Grijpskerk 2018<br />

46 Thijs Hiemstra 43 17,63 Winsum 2013<br />

47 Thijs Faassen 44 17,61 Winsum 2016<br />

48 Niek Roorda 45 17,58 It Heidenskip 2002<br />

49 Jacob Jacobi 46 17,57 Winsum 2009<br />

50 Sjoerd v/d Berg 47 17,57 It Heidenskip 2009<br />

51 Jan C. van Maassen 48 17,53 Winsum 2008<br />

52 Freerk v/d Werff 51 17,52 Burgum 2015<br />

53 Hessel Zeinstra 49 17,52 IJlst 2007<br />

54 Bart Holtrop 52 17,50 Burgum 2006<br />

55 Folkert Veldstra 53 17,46 Burgum 2016<br />

56 Egbert Hazewindus N 17,44 It Heidenskip 2018<br />

57 Hilbert Steenbeek 54 17,42 IJlst 2007<br />

58 Pieter Haanstra 55 17,42 It Heidenskip 1994<br />

59 Henk Rijpma 56 17,41 It Heidenskip 2007<br />

60 Remco Veenstra 57 17,41 Burgum 1997<br />

61 Cathrinus Hoekstra 58 17,39 Winsum 1979<br />

62 Rimmer Abma 59 17,38 Winsum 1982<br />

63 Bartele Nicolai 60 17,38 Grijpskerk 2010<br />

64 Minne Smit N 17,36 Burgum 2018<br />

65 Folkert Heida 61 17,35 IJlst 2009<br />

66 Olaf van Kammen 62 17,29 Zwaagwesteinde 1999<br />

67 Ben Helmholt 63 17,27 It Heidenskip 1997<br />

68 Egon van Kammen 64 17,27 Zwaagwesteinde 1999<br />

69 Evert v/d Wal 65 17,27 It Heidenskip 1997<br />

70 Erik Velting 66 17,24 Akmarijp 1986<br />

71 Mark van Houten 67 17,22 Zwaagwesteinde 2001<br />

72 Arend Hofstee 68 17,20 IJlst 1993<br />

73 Foppe Jan Jonker 69 17,19 Winsum 2007<br />

74 Ale Hoekstra 70 17,18 Grijpskerk 2003<br />

75 Pieter Coehoorn 71 17,17 It Heidenskip 2003<br />

76 Reinder Steenbeek 72 17,14 Winsum 2004<br />

77 Thewis Hobma 73 17,07 IJlst 2004<br />

78 Jacob v/d Velde 74 17,06 Burgum 2006<br />

79 Martijn v/d Werf 75 17,06 Polsbroekerdam 2000<br />

80 Wiebe Auke Postma 76 17,01 Joure 2014<br />

81 Alwin Heida 77 17,00 It Heidenskip 2011<br />

82 Rein D. Feenstra 78 17,00 Buitenpost 1983<br />

Het overzicht geeft het PR van ljeppers, die zij als junior hebben<br />

gerealiseerd. Het huidige PR kan hoger liggen.<br />

`


47<br />

Demonstratieteam Fryslân<br />

Sinds vorig jaar hebben wij, Bobby Zwaagman en Jan Teade Nauta de taak als demo-coördinator<br />

overgenomen van Hans Ulco de Boer. Tijdens het fierljepseizoen verzorgen wij zo nu en dan<br />

fierljepdemonstraties samen met een paar fanatieke ljeppers uit voornamelijk IJlst en It Heidenskip.<br />

Deze demonstraties gebeuren niet op de officiële schansen, maar op locaties waar deze gewenst<br />

zijn.<br />

Wij als coördinatoren gaan vooraf met de betreffende organisatie om tafel om te kijken hoe er een<br />

fierljepschans gebouwd kan worden. Dit om ervoor te zorgen dat de organisatie een fierljepschans<br />

bouwt waar veilig op gesprongen kan worden.<br />

Afgelopen jaar hebben wij voor het vijfde jaar het Vlaams Kampioenschap Fierljeppen begeleid.<br />

Deze fanatieke Belgen uit Prosperpolder zijn vijf jaar geleden in aanraking gekomen met het<br />

fierljeppen en zijn helemaal weg van onze sport.<br />

Dit kampioenschap wordt jaarlijks georganiseerd in combinatie met de jaarmarkt in Prosperpolder.<br />

Het is een van de demonstraties die door de ljeppers haar voorkeur krijgt. We worden elk jaar weer<br />

met open handen verwelkomt en na het kampioenschap wordt de spaghetti weer verzorgt in de<br />

plaatselijke kroeg. En proosten we op een geslaagde demo.<br />

Afgelopen seizoen hadden we ook een 40-jarig jubileum in Altforst, de demonstratie die ook<br />

jaarlijks terug te zien is op onze agenda. Deze demonstratie wordt georganiseerd in combinatie<br />

met de Hollandse bond.<br />

We begeleiden een groep fanatieke mensen die het fierljeppen willen leren. Ook wordt er tussen<br />

de fierljeppers en de polsstokverspringers gestreden om een wisselbeker. Voor de afwisseling is er<br />

tussen het fierljeppen door slingerapen vanaf de schans.<br />

Nieuw dit jaar was een demonstratie op het Starteiland in Sneek. We hebben hier een<br />

demonstratie gegeven voor klanten, en leveranciers van Poiesz Supermarkten. Dit op een schans<br />

gerealiseerd van steigermateriaal.<br />

Ook is er een demonstratie georganiseerd voor European Sports for All Games, die ook<br />

georganiseerd is op het Starteiland. Dit was een groot evenement waar uit heel Europa<br />

verschillende onbekende sporten demonstraties gaven. Het evenement duurde in totaal een week.<br />

Wij hebben een avond en twee middagen demonstraties op het Starteiland gegeven.<br />

Vervolgens is het evenement afgesloten in Heerenveen, waar wij ook een demonstratie gegeven<br />

hebben op de nieuwe schans.<br />

Voor aankomend seizoen zijn de demonstraties in Prosperpolder en Altforst alweer bevestigd. We<br />

hopen ook dit jaar weer op een paar extra demonstraties. Dit alles om onze mooie Friese sport te<br />

promoten!<br />

`


48<br />

Heren<br />

Nieuw Puntenklassement Heren 2018<br />

vj Punten 18 '17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04<br />

1 Bart Helmholt 1 476 17 15 25 50 45 37 54 44 39 44 48 34 24<br />

2 Thewis Hobma 3 233 32 7 9 11 24 16 25 21 18 19 19 17 6 8 1<br />

3 Oane Galama 2 217 26 39 32 18 10 1 18 29 25 15 3 1<br />

4 Nard Brandsma 5 199 26 47 39 23 21 8 9 5 10 6 5<br />

5 Ysbrand Galama 4 183 9 21 2 5 16 18 23 21 21 15 6 15 11<br />

6 Hannes Scherjon 6 161 11 4 5 3 3 1 11 16 16 7 23 31 10 20<br />

7 Henk Schievink 7 94 3 6 19 17 2 26 21<br />

8 Sytse Bokma 8 64 7 21 18 16 1 1<br />

9 Thomas Helmholt 9 54 7 11 4 7 5 7 3 2 4 1 3<br />

10 Klaas Haanstra 10 52 6 28 18<br />

11 Rein v/d Wal 11 40 3 7 9 4 8 3 3 3<br />

12 Age Hulder 12 31 12 4 2 2 6 3 2<br />

13 Rients v/d Wal 13 19 1 1 4 13<br />

14 Jacob Scherjon 14 15 1 6 8<br />

15 Hans Ulco de Boer 15 15 3 4 5 1 2<br />

16 Freark Kramer 23 12 7 5<br />

17 Bobby Zwaagman 25 12 8 4<br />

18 Evert v/d Wal 16 9 1 8<br />

19 Jan Teade Nauta 22 9 4 1 3 1<br />

20 Piet Scherjon 17 7 2 2 3<br />

21 Mark van Houten 18 6 1 2 3<br />

22 Alwin Fonk 19 6 2 2 2<br />

23 Sjouke Koen 20 5 1 3 1<br />

24 Reinder Steenbeek 21 5 5<br />

25 Ale Hoekstra 24 4 4<br />

26 Niek Roorda 26 2 2<br />

27 Klaas Spriensma 27 2 2<br />

28 Hendrik B. Haanstra 28 2 2<br />

29 Erwin v/d Heide 29 2 2<br />

30 Egon van Kammen 30 2 1 1<br />

31 Albert-Jan Venema 31 2 2<br />

32 Rutger Piersma 32 2 2<br />

33 Wietse Nauta 33 2 2<br />

34 Bas Tolboom N 2 2<br />

35 Sjoerd Hobma 35 1 1<br />

36 Chaim La Roi 36 1 1<br />

©foto Theun Scherjon<br />

Akke Dijkstra en<br />

Thewis Hobma<br />

winnen het<br />

puntenklassement<br />

2018,<br />

Grijpskerk – 4<br />

augustus 2018<br />

`


Dames<br />

49<br />

Nieuw Puntenklassement Dames 2018<br />

vj Punten 18 '17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08 ‘07 ‘06 ‘05 ‘04<br />

1 Anna-Jet Leyenaar 1 213 3 27 17 64 63 39<br />

2 Hiske Galama 2 208 7 4 15 11 3 30 35 58 36 9<br />

3 Klaske Nauta 3 183 13 15 36 44 29 27 12 7<br />

4 Marrit v/d Wal 4 171 46 43 50 25 7<br />

5 Grytsje Abma 5 89 16 29 21 14 5 4<br />

6 Hilianne v/d Wal 6 85 4 33 24 10 14<br />

7 Jildou Postma 7 81 3 2 6 15 49 4 2<br />

8 Janneke Noordmans 8 74 3 6 21 43 1<br />

9 Sigrid Bokma 13 74 17 23 23 9 2<br />

10 Sjoukje Tjalma 9 65 2 41 22<br />

11 Jantina v/d Wal 10 62 31 31<br />

12 Akke Dijkstra 17 59 23 6 7 6 13 4<br />

13 Ineke Prins 11 58 40 18<br />

14 Tessa Kramer 12 57 1 8 3 9 3 18 11 4<br />

15 Alant Vlieger 14 51 4 18 29<br />

16 Antke v/d Wal 15 42 42<br />

17 Anouk Greveling 16 41 17 11 13<br />

18 Melanie Heins 19 33 3 8 6 3 2 11<br />

19 Lisanne Hulder 18 32 10 22<br />

20 Anneke Broersma 29 30 16 9 3 2<br />

21 Dilys Vlieger 20 28 8 14 6<br />

22 Bente Vlas 25 27 9 13 5<br />

23 Nynke Veltman 21 25 10 9 6<br />

24 Nynke Galama 22 23 6 8 9<br />

25 Gerbrig v/d Velde 23 19 4 15<br />

26 Joke de Boer 24 19 5 6 8<br />

27 Maureen Poiesz 26 16 7 8 1<br />

28 Anja Helmholt 27 15 13 2<br />

29 Fardau van Akker N 15 13 2<br />

30 Sybrich Vlas 28 14 6 8<br />

31 Femke Rispens 38 7 6 1<br />

32 Anje Bergsma 30 6 1 5<br />

33 Tirza Boschma 37 6 5 1<br />

34 Johanna de Boer 31 4 1 3<br />

35 Marije Reitsma 32 4 1 1 2<br />

36 Mare Dijkstra 33 3 2 1<br />

37 Antsje Draijer N 3 3<br />

38 Pytrix Westtra N 3 3<br />

39 Anna Kramer 34 2 2<br />

40 Boukje de Boer N 2 2<br />

41 Martha van Assen 36 1 1<br />

42 Henrieke Wijnstra N 1 1<br />

©foto Freerk Broekstra<br />

Dé 5 winnaars van de ROC Friese Poort<br />

Competitie 2018,<br />

Grijpskerk – 4 augustus 2018<br />

`


50<br />

Nationale Fierljep Manifestatie Kampioenen 2018, It Heidenskip – 28 juli 2018<br />

Tessa Kramer (14.66 m), Freark Kramer (18.13 m), Oane Galama (20.41 m), Demi Groothedde (14.03 m) en<br />

Reinier Overbeek (17.90 m)<br />

`


51<br />

Klassementswinnaars ROC Friese Poort Competitie<br />

seizoen 2018<br />

Senioaren Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Nard Brandsma Workum HS 142.01 m 21.54 m<br />

2). Thewis Hobma Harlingen IJ 140.96 m 20.37 m<br />

3). Sytse Bokma Hindeloopen HS 134.84 m 20.20 m<br />

Junioaren Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Freark Kramer It Heidenskip HS 133.78 m 19.33 m<br />

2). Jan Teade Nauta IJlst IJ 127.39 m 18.96 m<br />

3). Rutger Piersma It Heidenskip HS 126.22 m 18.71 m<br />

Jonges Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Wisse Broekstra Tzummarum WI 118.36 m 18.03 m<br />

2). Rutger Haanstra It Heidenskip HS 116.01 m 16.84 m<br />

3). Abe-Luuk Stedehouder IJlst IJ 109.04 m 16.63 m<br />

Froulju Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Sigrid Bokma Hindeloopen HS 101.00 m 15.34 m<br />

2). Anneke Broersma Lemelerveld BG 100.10 m 15.07 m<br />

3). Akke Dijkstra Buitenpost BT 99.81 m 14.89 m<br />

Famkes Afdeling Totaalklassement Beste klassementsafstand<br />

1). Bente Vlas Heeg IJ 98.21 m 14.24 m<br />

2). Tirza Boschma IJlst IJ 96.26 m 14.13 m<br />

3). Femke Rispens Niehove GR 95.94 m 13.95 m<br />

Prijsuitreiking klassementswinnaars ROC Friese Poort Competitie 2018,<br />

Drachten – 12 december 2018<br />

©foto Martin de Jong<br />

`


52<br />

Eindklassement 2018 FLB<br />

Senioaren<br />

1 Nard Brandsma 142.01<br />

2 Thewis Hobma 140.96<br />

3 Sytse Bokma 134.84<br />

4 Hannes Scherjon 133.59<br />

5 Ysbrand Galama 133.54<br />

6 Bobby Zwaagman 129.97<br />

7 Oane Galama 129.51<br />

8 Alwin Fonk 123.41<br />

9 Bauke de Jong 123.38<br />

10 Bas Tolboom 121.96<br />

11 Daan de Vries 121.59<br />

12 Jelte Hitzert 120.02<br />

13 Jelle Douwe de Vries 117.86<br />

14 Drewes Schievink 115.13<br />

15 Thijs Faassen 114.85<br />

16 Sjoerd Hobma 112.61<br />

17 Niek Faassen 110.72<br />

18 Benny v/d Ploeg 110.27<br />

19 Rick Reurink 109.74<br />

20 René Braaksma 104.26<br />

21 Folkert Heida 103.61<br />

22 Frederik Boersma 103.35<br />

23 Tsjebbe Galama 102.69<br />

24 Hugo Bosgraaf 79.33<br />

25 Piet Scherjon 78.99<br />

26 Freerk v/d Werff 65.83<br />

27 Hans Ulco de Boer 33.91<br />

28 Arjen Hitzert 28.57<br />

29 Simon W. Hoeksma 15.76<br />

30 Bartele Nicolai 13.72<br />

31 Jacob v/d Velde 13.62<br />

Froulju<br />

1 Sigrid Bokma 101.00<br />

2 Anneke Broersma 100.10<br />

3 Akke Dijkstra 99.81<br />

4 Boukje de Boer 94.37<br />

5 Hiske Galama 93.61<br />

6 Antsje Draijer 90.15<br />

7 Marije Reitsma 88.79<br />

8 Anna Kramer 88.69<br />

9 Mare Dijkstra 87.86<br />

10 Gerbrich Steensma 86.68<br />

11 Chantal Koehoorn 85.78<br />

12 Douwina de Jong 84.82<br />

13 Janneke Wittermans 82.91<br />

14 Baukje de Vries 74.09<br />

15 Rymke Prins 59.26<br />

16 Siska Hazenberg 50.50<br />

17 Femke Waltje 40.84<br />

18 Melanie Heins 14.66<br />

19 Tessa Kramer 12.46<br />

Junioaren<br />

1 Freark Kramer 133.78<br />

2 Jan Teade Nauta 127.39<br />

3 Rutger Piersma 126.22<br />

4 Wietse Nauta 122.42<br />

5 Jarich Wijnstra 122.34<br />

6 Jetse Bokma 121.97<br />

7 Jesper Demmer 120.45<br />

8 Jarno Hoekstra 119.69<br />

9 Jos Bethlehem 117.37<br />

10 Feike Stellingwerf 117.14<br />

11 Minne Smit 116.74<br />

12 Sietse Hazewindus 110.17<br />

13 Egbert Hazewindus 107.18<br />

14 Auke Zijlstra 103.45<br />

15 Douwe J. Steensma 100.23<br />

16 Siem Lefferts 96.72<br />

17 Sander Douma 95.98<br />

18 Marco Koopmans 70.21<br />

19 Jasper Henstra 40.93<br />

20 Wiebren Schukken 35.15<br />

21 Folkert Veldstra 31.93<br />

22 Lars Woudstra 28.55<br />

23 Heine Helmus 25.60<br />

24 Hessel Haanstra 14.99<br />

25 Jarno Sikkens 13.75<br />

26 Silvan Bouma 12.55<br />

Famkes<br />

1 Bente Vlas 98.21<br />

2 Tirza Boschma 96.26<br />

3 Femke Rispens 95.94<br />

4 Fardau van Akker 94.94<br />

5 Pytrix Westra 94.87<br />

6 Lisse v/d Knaap 91.37<br />

7 Henrieke Wijnstra 88.77<br />

8 Liselotte Veenstra 86.33<br />

9 Marike Jansen 84.37<br />

10 Inger Haanstra 83.14<br />

11 Manon Koehoorn 82.18<br />

12 Fenna Jongsma 80.46<br />

13 Berber de Vries 79.31<br />

14 Nynke Hoogland 78.33<br />

15 Femke Groenhof 77.97<br />

16 Geertje Bijlsma 76.04<br />

17 Tryntsje Terpstra 75.58<br />

Jonges<br />

1 Wisse Broekstra 118.36<br />

2 Rutger Haanstra 116.01<br />

3 Abe-L. Stedehouder 109.04<br />

4 Stefan Douma 108.65<br />

5 Renzo Zwaagman 108.62<br />

6 Peter Faber 102.84<br />

7 Bouwe Westert 101.50<br />

8 Wytse Steensma 101.48<br />

9 Riemer Durk Krol 100.78<br />

10 Hindrik Westra 100.19<br />

11 Sjoerd Kramer 100.04<br />

12 Kyrill van Veen 98.03<br />

13 Jelte Folkertsma 97.37<br />

14 Jelle Hendrik Kampen 95.28<br />

15 Remko Tamminga 95.08<br />

16 Eling Zijlstra 94.59<br />

17 Michiel Zijlstra 92.26<br />

18 Germ Terpstra 91.92<br />

19 Douwe Abma 90.85<br />

20 Aise Jongsma 88.66<br />

21 Jelmer de Jong 88.40<br />

22 Evert Zijlstra 87.51<br />

23 Thomas Couperus 88.40<br />

24 Sjoerd Nauta 87.51<br />

25 Wietse Leffertstra 85.78<br />

26 Sipke Dokter 84.08<br />

27 Erwin Lefferts 81.13<br />

28 Yme Pafforaad 80.49<br />

29 Thomas v/d Goot 75.63<br />

30 Thijn Postma 34.36<br />

31 Thijmen Veenstra 25.57<br />

32 Jasper Woudwijk 22.69<br />

33 Allard Sikkens 12.74<br />

34 Ulko Dijkstra 12.43<br />

`


Senioren<br />

53<br />

Officiële records<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Jaco de Groot Nederlands Record Carbon 22.21 Zegveld 12-08-2017<br />

Aart de With<br />

Nederlands Record<br />

19.40 4<br />

Linschoten 24-08-1991<br />

Jouke de Vries Aluminium Nederlands Record Hout 16.73 Winsum 17-08-1974<br />

Jaco de Groot Hollands Record Carbon 21.57 Zegveld 12-08-2017<br />

Aart de With Hollands Record Aluminium 19,40 Linschoten 24-08-1991<br />

Anton van der Bas Hollands Record Hout 16.38 Polsbroekerdam 03.08-1974<br />

Bart Helmholt Fries Record Carbon 21.64 It Heidenskip 06-07-2016<br />

Henk Schievink Fries Record Aluminium 18.89 Buitenpost 01-08-2003<br />

Jouke de Vries Fries Record Hout 16.73 Winsum 17-08-1974<br />

Jaco de Groot Indoor Record 14.85 Zwaagwesteinde 29-12-2007<br />

Junioren onder 20 jaar<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Erwin Timmerarends Nederlands Record Carbon 20.70 Zegveld 15-08-2015<br />

Jaco de Groot<br />

Nederlands Record<br />

18.85 Linschoten 18-06-2005<br />

Aart de With Aluminium Nederlands Record Hout 17.01 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Erwin Timmerarends Hollands Record Carbon 20.70 Zegveld 15-08-2015<br />

Jaco de Groot Hollands Record Aluminium 18.85 Linschoten 18-06-2005<br />

Aart de With Hollands Record Hout 17.01 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Freark Kramer Fries Record Carbon 20.44 Burgum 01-09-2018<br />

Bart Helmholt Fries Record Aluminium 18.70 Buitenpost 02-08-2002<br />

Hielke de Boer Fries Record Hout 15.68 Akmarijp 25-08-1973<br />

Jongens onder 16 jaar<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Reinier Overbeek Nederlands Record Carbon 20.30 Burgum 01-09-2018<br />

Jarno Knijff<br />

Nederlands Record<br />

17.80 Polsbroekerdam 02-08-2003<br />

Reinier Overbeek Aluminium Hollands Record Carbon 20.30 Burgum 01-09-2018<br />

Jarno Knijff Hollands Record Aluminium 17.80 Polsbroekerdam 02-08-2013<br />

Aart de With Hollands Record Hout 14.61 Polsbroekerdam 18-09-1971<br />

Age Hulder Fries Record Carbon 19.24 It Heidenskip 24-07-2010<br />

Piet Scherjon Fries Record Aluminium 17.55 Winsum 09-08-2003<br />

Catharinus Hoekstra Friese Record Hout 14.54 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Dames<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Marrit v/d Wal Nederlands Record Carbon 17.58 Burgum 16-07-2016<br />

Sjoukje Tjalma<br />

Nederlands Record<br />

15.55 Winsum 13-08-2005<br />

Wil v/d Berg Aluminium Nederlands Record Hout 11.97 Jaarsveld 24-08-1974<br />

Dymphie van Rooijen Hollands Record Carbon 17.50 Zegveld 11-06-2016<br />

Margriet Kamphof Hollands Record Aluminium 15.22 It Heidenskip 26-07-2003<br />

Wil v/d Berg Hollands Record Hout 11.97 Jaarsveld 24-08-1974<br />

MarrIt v/d Wal Fries Record Carbon 17.58 Burgum 16-07-2016<br />

Sjoukje Tjalma Fries Record Aluminium 15.55 Winsum 13-08-2005<br />

Jikke de Vries-de Jong Fries Record Hout 11.65 Winsum 19-08-1972<br />

Dymphie van Rooijen Indoor Record 11.37 Zwaagwesteinde 27-02-2010<br />

Veteranen<br />

Naam Afstand Plaats Datum<br />

Theo van Kooten Nederlands Record Carbon 20.60 Linschoten 31-07-2013<br />

Aarth de WIth<br />

Nederlands Record<br />

18.41 Polsbroekerdam 28-08-1999<br />

Theo van Kooten Aluminium Hollands Record Carbon 20.60 Linschoten 31-07-2013<br />

Aarth de WIth Hollands Record Aluminium 18.41 Polsbroekerdam 28-08-1999<br />

Klaas Spriensma Fries Record Carbon 17.44 Burgum 26-07-2006<br />

`


54<br />

Overzicht Schansrecords<br />

<strong>Op</strong>gemaakt: september 2018<br />

`


55<br />

Fryske Kampioenen Fierljeppen 2018, Winsum – 11 augustus 2018<br />

Wietse Nauta (19.02 m), Wisse Broekstra (17.27 m), Ysbrand Galama (19.85 m), Sigrid Bokma (14.94 m) en<br />

Bente Vlas (15.36 m)<br />

`


56<br />

Overzicht dagkampioenen 2018<br />

Plaats Senioaren Junioaren Froulju Jonges Famkes<br />

Buitenpost<br />

12/5<br />

Winsum<br />

16/5<br />

IJlst<br />

19/5<br />

It Heidenskip<br />

26/5<br />

IJlst (BG)<br />

2/6<br />

Grijpskerk<br />

6/6<br />

Buitenpost<br />

9/6<br />

Winsum<br />

16/6<br />

Burgum<br />

20/6<br />

IJlst<br />

23/6<br />

It Heidenskip<br />

30/6<br />

Grijpskerk<br />

4/7<br />

It Heidenskip<br />

11/7<br />

Burgum KL<br />

15/7<br />

IJlst<br />

18/7<br />

Winsum<br />

21/7<br />

Buitenpost<br />

27/7<br />

Grijpskerk<br />

4/8<br />

Winsum<br />

11/8<br />

Thewis Hobma<br />

20.26<br />

Nard Brandsma<br />

19.04<br />

Thewis Hobma<br />

20.07<br />

Thewis Hobma<br />

19.91<br />

Thewis Hobma<br />

19.77<br />

Nard Brandsma<br />

19.10<br />

Nard Brandsma<br />

20.28<br />

Nard Brandsma<br />

20.43<br />

Thewis Hobma<br />

20.28<br />

Thewis Hobma<br />

20.13<br />

Thewis Hobma<br />

20.37<br />

Bobby Zwaagman<br />

19.44<br />

Thewis Hobma<br />

20.90<br />

Thewis Hobma<br />

20.38<br />

Nard Brandsma<br />

20.24<br />

Ysbrand Galama<br />

20.42<br />

Nard Brandsma<br />

18.90<br />

Thewis Hobma<br />

19.25<br />

Ysbrand Galama<br />

19.85<br />

Freark Kramer<br />

18.31<br />

Wietse Nauta<br />

16.24<br />

Freark Kramer<br />

18.11<br />

Freark Kramer<br />

17.45<br />

Jetse Bokma<br />

18.62<br />

Jan Teade Nauta<br />

19.45<br />

Freark Kramer<br />

19.18<br />

Rutger Piersma<br />

18.71<br />

Freark Kramer<br />

19.10<br />

Jan Teade Nauta<br />

18.16<br />

Freark Kramer<br />

18.41<br />

Freark Kramer<br />

18.01<br />

Freark Kramer<br />

19.60<br />

Jos Bethlehem<br />

(19.12)<br />

Freark Kramer<br />

19.47<br />

Freark Kramer<br />

19.83<br />

Freark Kramer<br />

18.16<br />

Freark Kramer<br />

19.78<br />

Wietse Nauta<br />

19.02<br />

Melanie Heins<br />

14.93<br />

Akke Dijkstra<br />

13.82<br />

Hiske Galama<br />

13.32<br />

Akke Dijkstra<br />

15.39<br />

Sigrid Bokma<br />

14.12<br />

Akke Dijkstra<br />

14.89<br />

Akke Dijkstra<br />

14.50<br />

Antsje Draijer<br />

14.18<br />

Sigrid Bokma<br />

15.77<br />

Akke Dijkstra<br />

13.64<br />

Anneke Broersma<br />

14.38<br />

Anneke Broersma<br />

14.01<br />

Anneke Broersma<br />

14.44<br />

Sigrid Bokma<br />

15.02<br />

Sigrid Bokma<br />

13.63<br />

Sigrid Bokma<br />

14.97<br />

Akke Dijkstra<br />

14.99<br />

Sigrid Bokma<br />

14.01<br />

Sigrid Bokma<br />

14.94<br />

Rutger Haanstra<br />

16.22<br />

Rutger Haanstra<br />

15.97<br />

Rutger Haanstra<br />

16.84<br />

Rutger Haanstra<br />

15.88<br />

Rutger Haanstra<br />

16.72<br />

Rutger Haanstra<br />

16.31<br />

Rutger Haanstra<br />

16.47<br />

Rutger Haanstra<br />

16.40<br />

Wisse Broekstra<br />

16.76<br />

Wisse Broekstra<br />

17.11<br />

Rutger Haanstra<br />

16.57<br />

Rutger Haanstra<br />

15.57<br />

Wisse Broekstra<br />

16.16<br />

Wisse Broekstra<br />

17.73<br />

Wisse Broekstra<br />

16.63<br />

Wisse Broekstra<br />

16.76<br />

Wisse Broekstra<br />

18.03<br />

Wisse Broekstra<br />

16.30<br />

Wisse Broekstra<br />

17.27<br />

Femke Rispens<br />

13.37<br />

Bente Vlas<br />

13.77<br />

Fardau van Akker<br />

13.69<br />

Bente Vlas<br />

14.07<br />

Femke Rispens<br />

14.63<br />

Fardau van Akker<br />

13.82<br />

Femke Rispens<br />

14.33<br />

Fardau v. Akker<br />

13.97<br />

Pytrix Westra<br />

14.94<br />

Tirza Boschma<br />

13.76<br />

Bente Vlas<br />

14.36<br />

Henrieke Wijnstra<br />

13.16<br />

Bente Vlas<br />

14.24<br />

Fardau van Akker<br />

(14.57)<br />

Fardau van Akker<br />

14.65<br />

Pytrix Westra<br />

14.63<br />

Bente Vlas<br />

14.37<br />

Bente Vlas<br />

13.31<br />

Bente Vlas<br />

15.36<br />

TK Linschoten<br />

7/7<br />

NFM<br />

28/7<br />

IJlst FC *<br />

8/8<br />

NK Burgum<br />

1/9<br />

Jaco de Groot<br />

(21.37)<br />

Oane Galama<br />

20.41<br />

Nard Brandsma<br />

19.61<br />

Oane Galama<br />

21.40<br />

Freark Kramer<br />

(19.20)<br />

Freark Kramer<br />

18.13<br />

Freark Kramer<br />

18.80<br />

Freark Kramer<br />

20.44<br />

Dymphie v. Rooijen<br />

(17.08)<br />

Tessa Kramer<br />

14.66<br />

Akke Dijkstra<br />

13.92<br />

Dymphie v. Rooijen<br />

16.11<br />

Reinier Overbeek<br />

(18.59)<br />

Reinier Overbeek<br />

17.90<br />

Rutger Haanstra<br />

16.62<br />

Reinier Overbeek<br />

20.30<br />

Demi Groothedde<br />

(14.89)<br />

Demi Groothedde<br />

14.03<br />

Bente Vlas<br />

13.91<br />

Demi Groothedde<br />

14.50<br />

Burgum<br />

15/8<br />

It Heidenskip<br />

18/8<br />

Grijpskerk<br />

22/8<br />

Polsbroekerdam<br />

25/8<br />

Jaco de Groot<br />

21.81<br />

Erwin Timmerarends<br />

20.20<br />

Jaco de Groot<br />

20.55<br />

Jaco de Groot<br />

19.71<br />

Freark Kramer<br />

19.94<br />

Freark Kramer<br />

20.04<br />

Freark Kramer<br />

17.88<br />

Jan Teade Nauta<br />

19.97<br />

Wendy Helmes<br />

16.15<br />

Sigrid Bokma<br />

14.71<br />

Akke Dijkstra<br />

14.91<br />

Dymphie v. Rooijen<br />

15.77<br />

Reinier Overbeek<br />

19.47<br />

Timon de Haay<br />

18.60<br />

Wisse Broekstra<br />

17.41<br />

Reinier Overbeek<br />

17.78<br />

Demi Groothedde<br />

15.52<br />

Bente Vlas<br />

15.15<br />

Femke Rispens<br />

14.08<br />

Demi Groothedde<br />

14.69<br />

(………) = Geen kampioenschap, maar wel de verste afstand<br />

`


57<br />

Klassement van het best verbeterde<br />

Persoonlijke Record seizoen 2018<br />

1e klasse<br />

Aantal Eind BeginTotaal<br />

1 Pytrix Westra 4* 14,94 12,69 2,25<br />

2 Wisse Broekstra 3* 18,03 16,07 1,96<br />

3 Renzo Zwaagman 3* 16,19 14,33 1,86<br />

4 Lisse v/d Knaap 3* 14,14 12,46 1,68<br />

5 Stefan Douma 3* 17,35 15,84 1,51<br />

6 Peter Faber 2* 15,66 14,30 1,36<br />

7 Henrieke Wijnstra 2* 13,91 12,83 1,08<br />

8 Jos Bethlehem 1* 19,12 18,11 1,01<br />

9 Jarno Hoekstra 2* 19,14 18,14 1,00<br />

10 Sjoerd Kramer 2* 15,09 14,10 0,99<br />

11 Minne Smit 1* 17,36 16,66 0,70<br />

12 Freark Kramer 3* 20,44 19,85 0,59<br />

13 Rutger Haanstra 2* 18,23 17,70 0,53<br />

14 Antsje Draijer 1* 14,18 13,67 0,51<br />

15 Nard Brandsma 1* 21,54 21,09 0,45<br />

16 Daan de Vries 1* 18,43 17,98 0,45<br />

17 Bente Vlas 1* 15,36 14,93 0,43<br />

18 Bouwe Westert 1* 15,19 14,85 0,34<br />

19 Bauke de Jong 1* 18,66 18,39 0,27<br />

20 Bas Tolboom 1* 19,14 18,87 0,27<br />

21 Oane Galama 1* 21,40 21,16 0,24<br />

22 Sietse Hazewindus 1* 16,49 16,26 0,23<br />

23 Jesper Demmer 1* 17,66 17,52 0,14<br />

24 Jan Teade Nauta 1* 19,97 19,87 0,10<br />

25 Wietse Nauta 1* 19,02 18,92 0,10<br />

26 Melanie Heins 1* 14,93 14,84 0,09<br />

27 Sytse Bokma 1* 20,75 20,67 0,08<br />

28 Thewis Hobma 1* 20,90 20,83 0,07<br />

29 Abe-Luuk Stedehouder 1* 16,76 16,69 0,07<br />

Totaal aantal door 1 e klas ljeppers: 47*.<br />

De PR’s kunnen zowel in de 1 e , 2 e of de 3 e klas<br />

gesprongen zijn; de ljeppers staan in de klasse<br />

waar ze aan het eind van 2018 in zaten.<br />

2e klasse<br />

Aantal Eind Begin Totaal<br />

1 Jelte Folkertsma 5* 14,84 9,62 5,22<br />

2 Thomas v/d Goot 3* 11,55 7,18 4,37<br />

3 Sipke Dokter 4* 12,96 9,17 3,79<br />

4 Berber de Vries 1* 11,85 8,15 3,70<br />

5 Douwe Abma 7* 13,66 10,35 3,31<br />

6 Aise Jongsma 8* 14,42 11,18 3,24<br />

7 Janneke Wittermans 2* 13,05 9,93 3,12<br />

8 Michiel Zijlstra 4* 13,82 10,75 3,07<br />

9 Evert Zijlstra 9* 13,48 10,65 2,83<br />

10 Inger Haanstra 8* 12,60 10,02 2,58<br />

11 Manon Koehoorn 2* 12,50 9,95 2,55<br />

12 Erwin Lefferts 3* 12,23 9,76 2,47<br />

13 Eling Zijlstra 2* 14,46 12,31 2,15<br />

14 Riemer Durk Krol 4* 15,08 13,19 1,89<br />

15 Hindrik Westra 6* 15,14 13,32 1,82<br />

16 Marike Jansen 4* 12,91 11,13 1,78<br />

17 Sjoerd Nauta 3* 13,08 11,32 1,76<br />

18 Jelle H. Kampen 2* 15,42 13,76 1,66<br />

19 Wytse Steensma 5* 15,57 13,94 1,63<br />

20 Yme Pafforaad 3* 12,15 10,70 1,45<br />

21 Douwina de Jong 7* 12,86 11,47 1,39<br />

22 Jelmer de Jong 2* 13,50 12,23 1,27<br />

23 Geertje Bijlsma 1* 12,08 10,83 1,25<br />

24 Femke Groenhof 3* 11,54 10,58 0,96<br />

25 Germ Terpstra 4* 13,71 12,76 0,95<br />

26 Egbert Hazewindus 1* 17,44 16,84 0,60<br />

27 Remko Tamminga 3* 13,85 13,26 0,59<br />

28 Chantal Koehoorn 2* 12,96 12,50 0,46<br />

29 Niek Faassen 4* 16,49 16,04 0,45<br />

30 Siem Lefferts 1* 15,16 14,80 0,36<br />

31 Kyrill van Veen 1* 14,95 14,65 0,30<br />

32 Benny v/d Ploeg 1* 17,09 16,83 0,26<br />

33 Rick Reurink 1* 16,96 16,74 0,22<br />

34 Rymke Prins 1* 13,12 12,95 0,17<br />

35 Sjoerd Kramer 1* 14,23 14,10 0,13<br />

36 Tryntsje Terpstra 1* 11,28 11,15 0,13<br />

37 Drewes Schievink 1* 17,86 17,79 0,07<br />

38 Wietse Leffertstra 1* 13,15 13,13 0,02<br />

39 Marco Koopmans 1* 14,65 14,64 0,01<br />

Totaal aantal door 2 e klas ljeppers: 122*.<br />

`


58<br />

Sponsor Gouden Rige:<br />

Gouden Rige Klassement 2018<br />

De eerste 5 in elke catogarie krijgen punten (6, 4, 3, 2, 1)<br />

KL FBT NFM ESB FC<br />

WS BG BT HS GR IJ TOTAAL<br />

Senioaren<br />

Nard Brandsma 6 4 6 4 3 12 35<br />

Thewis Hobma 4 6 1 6 17<br />

Sytse Bokma 3 2 1 4 4 14<br />

Oane Galama 6 6 12<br />

Ysbrand Galama 1 3 8 12<br />

Bobby Zwaagman 2 3 2 7<br />

Hannes Scherjon 3 2 2 7<br />

Bas Tolboom 1 4 1 6<br />

Jelte Hitzert 2 2<br />

Junioaren<br />

Freark Kramer 4 6 6 6 12 34<br />

Wietse Nauta 6 3 4 6 19<br />

Jan Teade Nauta 2 4 3 8 17<br />

Jos Bethlehem 6 2 4 12<br />

Rutger Piersma 4 1 3 8<br />

Jarich Wijnstra 2 4 2 8<br />

Jetse Bokma 3 1 4<br />

Jarno Hoekstra 2 2 4<br />

Minne Smit 3 3<br />

Feike Stellingwerf 1 1 2<br />

Jesper Demmer 1 1<br />

Froulju<br />

Akke Talsma 6 6 4 3 12 31<br />

Sigrid Bokma 4 6 2 6 6 24<br />

Anneke Broersma 1 4 4 1 4 8 22<br />

Boukje de Boer 2 3 3 3 2 4 17<br />

Tessa Kramer 6 6<br />

Hiske Galama 3 2 5<br />

Mare Dijkstra 2 1 3<br />

Antsje Draijer 2 2<br />

Anna Kramer 1 1<br />

Marije Reitsma 1 1<br />

Jonges<br />

Rutger Haanstra 6 4 4 2 4 12 32<br />

Wisse Broekstra 0 6 6 4 6 8 30<br />

Stefan Douma 2 3 6 2 2 15<br />

Renzo Zwaagman 3 3 3 6 15<br />

Abe-Luuk Stedehouder 4 2 1 4 11<br />

Wytse Steensma 3 3<br />

Peter Faber 2 2<br />

Bouwe Westert 1 1 2<br />

Riemer Durk Krol 1 1<br />

`<br />

Famkes<br />

Bente Vlas 6 6 6 6 12 36<br />

Tirza Boschma 4 4 8 16<br />

Lisse v/d Knaap 2 2 3 3 6 16<br />

Henrieke Wijnstra 1 1 2 4 4 12<br />

Pytrix Westra 4 2 2 2 10<br />

Femke Rispens 3 3 3 9<br />

Fardau van Akker 1 6 7<br />

Hanneke Westert 4 4<br />

Liselotte Veenstra 1 1 2


59<br />

Keningsljeppen 2018, Burgum – 15 juli 2018<br />

Keninginne: Sigrid Bokma (15.02 m), Kening: Thewis Hobma (20.38 m) en Prins: Wisse Broekstra (16.88 m)<br />

`


Weromblik op de ljepsimmer fan 2018<br />

- In stikwat feiten, in soat belibbing en ek wat ûnsin –<br />

60<br />

Nei besmetting of ynjeksje fan it ljepfirus is it tige dreech om der wer fanôf te<br />

kommen. Sels ferhúzje nei de oare kant fan e wrâld helpt dêr net tsjin.<br />

Al moat ik sizze dat mei de fysike ôfstân en it feit dat de ljepsimmer hjir yn e<br />

winter falt it prima te dwaan wie om in jier net te springen. Mar wat wie it ek<br />

moai om dit jier wer mei te dwaan.<br />

Hjir yn Auckland hâld ik my dwaande mei atletyk en wat gymnastyk. Polsstôkheechspringe<br />

hat wol in pear oerienkomsten mei it ljeppen, mar nei myn ynsicht hat in ljepper mear oan<br />

sprint en (hink-stap) sprongwurk. Mei in nuvere fal fan in stikwat meters hichte krige ik by it<br />

polsheechspringen ein novimber it skouder út e kom en troch in breuk moast it wikenlang<br />

net te folle bewege. Net in ideale tarieding op in ljepseisoen.<br />

Mar rap de knop wer om en it doel wie meidwaan oan it FK yn Winsum 2018. Nei in<br />

refalidaasje fan in lyts heal jier, wie ik wer aardich bykaam. De krêft en sûplesse is der dan<br />

noch net allegearre en ek de snelheid yn it sprintwurk miste (sprinte mei in stikken skouder<br />

gjit ek tige dreech). Mar sjen hoe’t it komt, je dogge wat je kinne om der wer goed op te<br />

stean.<br />

Himelfeart kamen Renske en ik werom yn Fryslân dêr't we de hiele simmer bleaune.<br />

Renske docht yn Auckland har PhD en wurket gear mei de universiteit fan Utert, dêr't se<br />

yn ‘e simmer ek hinne gie te wurkjen.<br />

Sa koene we ien en oar moai kombinearje. Ik hie fêst wurk yn Nij-Seelân mar krige der<br />

myn nocht wat fan en wie nei it yntsjinjen fan ûntslach wer fry om te gean. Deis nei de<br />

oankomst mar even traine mei Ysbrand.<br />

<strong>Op</strong> ‘e âld fyts fan ‘e âld bakker Hans van Dam nei it fierljepterrein yn It Heidenskip. Dan<br />

bin je pas wer echt thús. Gelyk mar yn training. Wol wat ûnwennich yn it begjin, mar it<br />

ferleart ek net samar. Deselde wike wie 2e klasse yn It Heidenskip dat ek fuort mar<br />

meidwaan. Eins neat wurdich sa sûnder training, mar moai om wer te springen.<br />

In ferfelende hamstringblessuere stuts in speak yn e tsjillen en pas nei fjouwer wike koe ik<br />

wer foarsichtich wat springe. Promoasje nei de 1e klasse koe ik no wol ferjitte om’t der net<br />

mear genôch wedstriden op it programma stiene foar oanfang fan de 3e perioade.<br />

Lokkich dat it FK tsjintwurdich pas nei de 3e perioade is! It wie prachtich om wer yn it<br />

fierljepsirkus te wêzen en foaral ek de gemoedlike en gesellige trainingen wêr't je mei<br />

inoar better probearje te wurden.<br />

It like der lang op dat it foar my dit jier net in topljepseisoen mei in protte hichtepunten<br />

wurde soe. Alhoewol, de sfear en de minsken yn it ljeppen dat is ien grut hichtepunt<br />

fansels. Tige tank der foar oan elk dy’t wer mooglik makke op elke barte.<br />

Dat it in tige bysûndere sport en barren is docht wol bliken as de gemiddelde Nij-<br />

Seelânner (“Kiwi”) in filmke fan it ljeppen sjocht. De “awesome’s” en “amazing’s” binne dan<br />

net fan e loft. Ek atletyktrainers binne tige ûnder ‘e yndruk.<br />

Foar it oan de titelstriden ta wie fansels earst de jierlikse twakamp! De nije bûnscoach<br />

Wim Terpstra, hie my frege as assistint (mar mei sa'n entûsjaste coach is in assistint<br />

fansels net nedich).<br />

`


61<br />

<strong>Op</strong> foarhân wie Fryslân net de favoryt. Neffens ús omrop soe kamp Hollân dit jier in stik<br />

sterker wêze as de Fryske ljeppersploech en wie it in ‘mission imposible’.<br />

Net tsjinsteande de hechte ploech en de fenomenale ‘fierljep haka’, krige de omrop<br />

spitigernôch gelyk. Takom jier mar wer der tsjinoan! Mar it wie wol in moaie dei fuort.<br />

Tuskenstân 2018: 0-1 foar Hollân.<br />

©foto Martin de Jong<br />

De enige echte ‘fierljep haka’, zien we<br />

deze terug in <strong>2019</strong>?<br />

Grijpskerk, 14 juli 2018<br />

In pear wike nei de twakamp is it dan al fluch wer de NFM. De grutste wedstriid fan it jier,<br />

mar sûnder de druk fan in FK of NK. In soarte ‘Olympyske’ wedstriid dêr't meidwaan noch<br />

op it earste plak stjit.<br />

No hiene we twa moanne droech waar, twa wike hjit waar mar op e lêste sneon yn July<br />

hiene wetter en in hiele hurde sydwyn dy’t it ljeppen der net makliker op makke. Allicht mei<br />

dêr troch en troch fakkundich advys fan coach Rients koe ik dizze wedstriid no einlik efter<br />

myn namme skriuwe.<br />

Net te leauwen nei sa'n tarieding. Nei winst op in FK en NK is it ûntbrekken fan ‘e NFM op<br />

earelist dochs in bytsje as wol twa kear 'Yahtsé' mar net de grutte strjitte. Hielendal<br />

bysûnder om kampioen te wêzen tagelyk mei Tessa (oer ferrassingen sprutsen!) en<br />

Freark.<br />

Net allinne buorfamke en buorjonge mar ek pupillen út ‘e jeugdtrainingen. Skitterjend!<br />

En nei it ferlies op ‘e twakamp no 3 Fryske kampioenen en 2 Hollânske. En (sorry jonges<br />

en famkes) yn de foarnaamste kategoryen. Neffens it ‘offisjeuze ljeptellingsreglemint’ art.<br />

5, lid 4F: 3 pt foar Froulju / Senioaren, 2 pt foar de Junioaren en 1 pt foar Famkes/Jonges.<br />

Tuskenstân 2018: 8-3 foar Fryslân.<br />

Nei it NFM feest begjint dan de opmeat nei Fryslâns moaiste, Fryslâns gloarje; “It FK<br />

Fierljeppen”. Foar my wie de NFM in moaie opstekker en mei nije enerzjy de 2e klasse<br />

wedstriden springe om te pleatsen foar it FK.<br />

Earlik sein fûn ik it noch best lestich om op te laden foar topsprongen op in 2e klasse<br />

wedstriid. It is dochs oars at je de topklasse went binne. En as it doel is ôfstannen springe<br />

foar pleatsing dan is it mear in training dan in wedstriid. Mar training wie ek krekt wat ik<br />

nedich hie. Dat halé, rûtine opdwaan en hieltyd de oanrin/ôfset wat ferbetterje.<br />

De ‘wei nei Winsum’ 2018, ferrûn net sûnder hobbels mar nei twa trainingen mei de<br />

Fierljep Akademy groep op ‘e skânsen fan Winsum hie ik it gefoel der dochs ree foar te<br />

wêzen. Foar my kaam it dy deis der net út, mar Ysbrand pakte de Sulveren Pols.<br />

`


62<br />

Hiel moai en ek in bytsje ferrassend om’t Ysbrand in soat wedstriden sjitte litte moast troch<br />

in kwetsuur oan ‘e tomme. Foar ús skitterjend fansels dat we no as Galama bro’s beide yn<br />

‘e moaiste priis steane!<br />

Alle Fryske titels giene trouwens nei Fryske ljeppers en dat is wichtich foar de tuskenstân.<br />

Neffens art. 6 par. 2 fan it reglemint binne der neist de twakamp 3 grutte wedstriden dy’t<br />

meitelle foar ‘e skoare: NFM, FK en NK. It HK falt der dus njonken de boat omdat it net<br />

offisjeel erkend is as in topwedstriid troch de rie fan healwize ljeppers en kommissarissen.<br />

Tuskenstân 2018: 18-3 foar Fryslân.<br />

Dit jier wie de opset fan ‘e kompetysje sa dat nei it FK de nasjonale kompetysje los gie en<br />

dat it ek de pleatsing foar de NK útmakke. Ik hie gjin ambysjes yn dizze kompetysje oars<br />

dan wat foarm en wedstriidritme opdwaan mei de ‘grutte jonges’.<br />

Dat slagge aardich. It NK wie op ‘e nije skânsen fan Burgum. Dochs hiel oars springen dan<br />

op oare Fryske skânsen. Mei dertroch wie foar my de kar om ‘e lêste nasjonale<br />

kompetysje wedstriid sjitte te litten en wat mear trainingstiid yn Burgum troch te bringen.<br />

Mei coach Piter en Nard noch twa jûnen op ‘e grutte skâns.<br />

De sneon te moarns, alwer yn Septimber, wie it dan de dei fan de NK. Yn in soad<br />

seizoenen, binne je mei de NK hast útsprongen. Hoe oars wie dat no foar my; “Ik bin krekt<br />

waarm”. Nei in winter lang fisualisearjen fan topsprongen en no ek de rûtine, foarm en de<br />

fittens om se te meitsjen fielde ik my der klear foar. As klear as je wêze kinne.<br />

It doel foar de dei: it bêste derút helje en hooplik 5 sprongen meitsje. Hoe tichter de<br />

wedstriid kaam hoe mear fertrouwen en hoe kalmer ik my fielde; “Hjoed gean ik foar it<br />

earst dit jier echt fierljeppen”. By de earste sprong hie ik it plak foar de stok wol fûn en dan<br />

moat it allinne noch even slagje, in bytsje skave hjir en der.<br />

Coach Pieter seach dat it wol goed siet. De 1e finale sprong wie it raak. In topsprong mei<br />

útsprong; dan gjit it fier! Fierder dan ea foar my en ek fierste yn ‘e wedstriid. Om my hinne<br />

barde der fan alles op oare skânsen, mar der ha ik dy deis net folle fan meikrigen (wol de<br />

sprong fan Freark fansels). Pas nei sa'n topsprong komt de spanning, dan is it ôftellen<br />

oan’t de lêste wiitsprong fan ‘e grutste konkurrint. Nederlânsk Kampioen.<br />

Spitich dat Tessa net mei die oan ‘e NK, no hiene we mar twa Fryske kampioenen dermei<br />

kaam de einstân op 23 – 8 foar Fryslân.<br />

Dat de hiele hype oer de supremaasje fan ‘e Hollânske ljeppers liket gewoan in parse<br />

roddel en is net basearre op sifers sa as hjir dúdlik wurd. (Dizze rekkenmetoade wurd ek<br />

tapast op ‘e kursus rykrekenjen foar boekhâlders).<br />

Wat in seizoen. It seizoen fan ‘e Galama Bros, dat is wis: 3 út 3, “can’t argue with that!”<br />

Faaks ek it seizoen fan Thewis, dy’t der in ein oanbreide en syn bêste seizoen ljepte. Nard<br />

pakte de Fryske trui en kaam ticht by it Frysk rekôr. Foar de oare kategoryen referearje ik<br />

graach nei it oersjoch fan Sjoerd Huitema dat ek grif wer yn dizze op ‘e skâns stjit.<br />

Wyks nei de NK binne we wer nei Nij-Seelân flein wer’t we al rillegau wer in hûs hiene en<br />

ik ek al rap wer wurk hie yn in laboratoarium fan ‘e universiteit fan Auckland. Hjir wurket<br />

Renske ek fierder oan har proefskrift.<br />

`


63<br />

©foto Martin de Jong<br />

<strong>2019</strong> It seizoen fan ‘e Galama Bros,<br />

Burgum – 1 september 2018<br />

Oars noch nijs: op 3 jannewaris binne we heit en mem wurden fan ús famke Anouska! We<br />

binne der tige wiis mei. Moeder en kind maken het goed!<br />

Eintsjebeslút it wie moai om wer mei myn broer en ljepmaten te springen en te trainen. It<br />

wie moai om alle minsken yn en om it ljeppen wer te treffen.<br />

Hooplik in oar jier wer! <strong>2019</strong> sil ik der net by wêze mar ‘de wei nei Winsum 2020’ is<br />

ynslein. <strong>Op</strong> ‘e atletykbaan ha ik wat kompaenen fûn om der dan wer goed op te stean.<br />

Oan alle ljeppers soe ik sizze gean der wer foar dit jier. Foar Thewis: 4 wike training foar<br />

de NFM moat genôch wêze en oars noch mar in jierke troch!<br />

Golle groetnis, Oane Galama (Ljepper om útens).<br />

Renske, Anouska en Oane op Mt. Eden, Auckland (Jan. <strong>2019</strong>)<br />

`


64<br />

Freonen fan it fierljeppen!<br />

Een aantal jaren geleden zijn wij gestart met het opbouwen van een bestand aan “freonen fani it<br />

fierljeppen”. Het verheugt ons zeer dat wij inmiddels al een groot aantal freonen hebben mogen<br />

verwelkomen. Dit onderstreept de speciale familiaire sportband die aanwezig is rond het<br />

fierljeppen, die o.i. eeuwig moet blijven bestaan, zo vindt het FLB.<br />

Uiteraard ontvangen jullie als de freonen ook het ledenblad “<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>”, tevens hopen wij jullie<br />

het komende seizoen weer bij de wedstrijden te mogen verwelkomen.<br />

Hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde support en tot ziens!<br />

Met vriendelijke sportgroet,<br />

Bestuur FLB<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Eregalerij van “freonen fan it ljeppen”<br />

Jelle Roorda, Akkrum<br />

Elly Adema, Aduard<br />

Dirk Bout, Poortugaal<br />

Bert Koetsier, Waddinxveen<br />

Petrus de Vreeze, Bakhuizen<br />

Sjoukje Jorritsma, Drachten<br />

Pieter Yntema, Numansdorp<br />

Tine v/d Wal-Postma, It H’skip<br />

Douwe Terpstra, Kollumerzwaag<br />

Jildou Kesimaat-Postma, Winsum<br />

W. Draijer, Nijhuizum<br />

Gerrit Adema, Warten<br />

Jan v/d Laan, Creil<br />

Albert Oost, BuItenpost<br />

Tjabel Klok, <strong>Op</strong>einde<br />

Hendrik B. Haanstra, Workum<br />

Pieter Hielema, Kockengen<br />

Jellie v/d Meulen, Burgum<br />

Henriëtte Bos, Rotterdam<br />

Ids Woudwijk, Menaldum<br />

Jolle M. v/d Wal, It Heidenskip<br />

Trijntje Coehoorn-v/d Wal, Buitenpost<br />

P.M. Klompmaker, Oldeouwer<br />

Sjors Eiling, Workum<br />

Siebe M. v/d Wal, Workum<br />

Walke Hofstee, Grijpskerk<br />

Bauke Nauta, Leeuwarden<br />

Tjipke van Gosliga, Burgum<br />

Pieter Iedema, Buitenpost<br />

Pieter Remstedt, Heemskerk<br />

Jantina de Vreeze-v/d Wal, Kortenhoef<br />

Gelf de Boer, Veenendaal<br />

Hugo Veenker, Damwoude<br />

Petra Walsweer, Heerenveen<br />

Pieter Sikma, Hartwerd<br />

Rob Kerkhoven, Heerenveen<br />

Anna Martha v/d Mei, Tzum<br />

Rients v/d Wal, It Heidenskip<br />

Fouke de Vries, It Heidenskip<br />

Jinke Kuperus-Hoekstra, Wirdum<br />

Douwe Boersma, Amersfoort<br />

Foppe de Vries, Buitenpost<br />

Gini Witteveen, Winsum<br />

Simone Wijnstra-Westra, Tzum<br />

Obbo Buma, Nietap<br />

Wiebrand v/d Meer, Stiens<br />

`


65<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Altijd al freon oftewel donateur van het Frysk Ljeppers Boun willen worden?<br />

Dit kan, voor slechts € 10,00 per jaar kunt u ons steunen!<br />

Als tegenprestatie ontvangt u dan in ieder geval:<br />

Jaarlijks ons ledenblad “<strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong>” met allerlei informatie en wetenswaardigheden;<br />

Korting op alle FLB-uitgaven; boek, video, cd, kalender, fryske wurdlist, spelboekje, etc.<br />

U bent van harte welkom als belangstellende op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).<br />

Daarnaast zullen wij u -in samenwerking met de Ljeppersvereniging- uitnodigen voor gezellige<br />

activiteiten rond het ljeppen zoals bowlen of volleyballen.<br />

Verder een eervolle vermelding van uw naam in de eregalerij van “freonen fan it ljeppen”.<br />

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zal worden bekeken of dit aanbod/de tegenprestatie nog<br />

kan worden uitgebreid.<br />

Wij hopen dat u ook enthousiast bent geworden en het fierljeppen wilt steunen. Vul hieronder uw<br />

gegevens in en stuur het formulier op of breng het even langs bij de commentaarbus tijdens een<br />

wedstrijd.<br />

Alvast bedankt!<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Aanmeldingsformulier:<br />

Ja, ik wil freon/freondinne worden van “it fierljeppen” en machtig het Frysk Ljeppers Boun om<br />

jaarlijks* (in de maand januari) € 10,00 af te boeken van mijn bankrekening,<br />

nummer:<br />

……………………………<br />

Voornaam: …………………………………..…………………………………………………………… m/v **<br />

Achternaam:<br />

Adres:<br />

Postcode:<br />

Geboortedatum:<br />

…………………………………….…………………….……………………………….……..…….<br />

…………………………………….………………………………………………………………….<br />

………………………… Woonplaats: …..……………………………………………...….……<br />

…………………………………………………….…………………………………… (dd/mm/jjjj)<br />

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………...………….……………………..<br />

E-mailadres:<br />

……………………………………………………….……………………………...………………..<br />

Handtekening: ………………………… Plaats en Datum: ……………….…………………………<br />

Ledenadministratie FLB t.a.v. Johanna Deinum, Sluisweg 33 te Lemmer (8531 DJ)<br />

*betreft: donateurschap per jaar, steeds van 01/05 t/m 30/04, opzeggen voor 01/05. ** doorhalen wat niet van<br />

toepassing is<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

`


66<br />

NIEUWE BELEIDSVISIE FLB<br />

We willen een nieuwe beleidsvisie maken voor de FLB en de aangesloten<br />

verenigingen. Want het is belangrijk doelen te hebben waar je naar toe kunt<br />

werken.<br />

Als stip op de horizon nemen we het jaar 2025. Wat willen we dan bereikt hebben<br />

voor het fierljeppen?<br />

Welke kansen en ontwikkelingen zien we op ons afkomen en hoe gaan we<br />

daarmee om? Welke bedreigingen zijn er en hoe kunnen we die het hoofd bieden?<br />

We wilden afgelopen winterseizoen al een aanzet maken voor de beleidsvisie. Dat is qua tijd<br />

onvoldoende gelukt. Maar in het komende winterseizoen willen we hier gericht mee aan de slag.<br />

We willen het proces beginnen met een brainstorm- en ontmoetingsbijeenkomst in oktober.<br />

Die is bedoeld voor ieder die betrokken is bij het fierljeppen. We willen dan graag uitwisselen wat<br />

belangrijk wordt gevonden. Want dat is belangrijke input voor de beleidsvisie.<br />

De komende maanden wordt die dag voorbereid. Jullie horen zo snel mogelijk datum en plaats,<br />

zodat je die kunt vastleggen.<br />

Teije Dijk<br />

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<br />

na het nuttigen van dit<br />

heerlijke ijs, spring je<br />

zeker naar een prijs!<br />

na het nuttigen van dit<br />

heerlijke ijs, spring je<br />

zeker naar een prijs!<br />

In de volgende <strong>editie</strong> van <strong>Op</strong> ‘e <strong>Skâns</strong> ook jouw advertentie, mits fierljepgerelateerd??<br />

Informeer naar de mogelijkheden via: info@fierljeppen.frl<br />

`


67<br />

Familieberichten:<br />

In de afgelopen maanden ontvingen we een bericht van geboorte van…<br />

Geboren op 3 januari <strong>2019</strong>:<br />

Anouska Anahera Galama<br />

Oane en Renske Galama-Terwisscha<br />

van Scheltinga,<br />

Auckland<br />

Familieberichten. Wil je een bericht plaatsen in de volgende <strong>editie</strong>?<br />

Stuur dan je kaartje of advertentie naar: info@fierljeppen.frl<br />

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<br />

`


68<br />

Nederlandse Kampioenen Polsstokverspringen/Fierljeppen 2018, Burgum – 1 september 2018<br />

Demi Groothedde (14.50 m), Dymphie Baas-van Rooijen (16.11 m), Reinier Overbeek (20.30 m), Freark Kramer<br />

(20.44 m) en Oane Galama (21.40 m)<br />

`


69<br />

Adressen FLB afdelingen<br />

BUITENPOST<br />

Ljeppersklub Buitenpost<br />

Jeltingalaan, 9285 WL Buitenpost<br />

Website: www.ljeppersklubbuItenpost.nl<br />

E-mail: info@ljeppersklubbuItenpost.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Vacant, contactpersoon voorlopig:<br />

Marieke Jelsma<br />

Wedzebuorren 26<br />

9286 ET Twijzel<br />

tel.: 06 - 57323189<br />

mariekejelsma@hotmail.com<br />

SECRETARIS:<br />

Klaas Spriensma<br />

Spriensma’s Reed 4<br />

9873 TE Gerkesklooster<br />

tel.: 0512 – 351403<br />

tel.: 06 - 19989701<br />

sprie65@hetnet.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Johanna Roorda<br />

Jeltingalaan 33<br />

9285 WH Buitenpost<br />

tel.: 06 – 10254740<br />

johannaroorda@gmail.com<br />

LEDEN:<br />

Marieke Jelsma, Hennie Lefferts, Klaas Lieuwes<br />

(gebouw- en terreinbeheerder), Bartele Nicolai<br />

(contactpersoon (jeugd)ljeppers) en Rick Reurink<br />

(PR)<br />

DEMOZAKEN:<br />

Simon Willem Hoeksma<br />

Humaldawei 33<br />

9131 EN Ee<br />

tel.: 06 – 25361574<br />

info@hoeksma.frl<br />

BURGUM<br />

Ljeppersklup Burgum<br />

Website: www.ljeppersklupburgum.nl<br />

VOORZITTER/DEMOZAKEN:<br />

Hans Helmholt<br />

Pater Doesburgloane 6<br />

9251 PK Burgum<br />

tel.: 0511 - 465225<br />

tel.: 06 - 51785274<br />

h.helmholt@upcmail.nl<br />

SECRETARIS:<br />

Eddy en Jildau Westra<br />

Geastmabuorren 14<br />

9251 MA Burgum<br />

tel.: 0511 - 465630<br />

eddyjildau@kpnmail.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Gerrit Veenstra<br />

Dr. Ypeylaan 22<br />

9257 MR Noardburgum<br />

g.veenstra@planet.nl<br />

LEDEN:<br />

Ger Dirks, Thomas Helmholt en Jellie van der<br />

Meulen (g.dirks@chello,nl,<br />

thomashelmholt@hotmail.com en<br />

t.vdmeulen3@chello.nl)<br />

GRIJPSKERK<br />

Fierljepvereniging Grijpskerk e.o.<br />

Website: www.fierljeppeningrijpskerk.nl<br />

VOORZITTER/SECRETARIS:<br />

Ello T. Sterenborg<br />

Burmanniastraat 17<br />

9843 EJ Grijpskerk<br />

tel.: 0594 - 212652<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Irma van der Hoek-Boersema<br />

RuIterpad 1<br />

9831 NB Aduard<br />

tel.: 050 – 4031648<br />

irma@bswilfred.nl<br />

LEDEN:<br />

Erwin van der Heide<br />

tel.: 06 - 22888668<br />

vdheide_erwin@hotmail.com<br />

Kris van der Bijl;, Piet Helmholt en Mathijs<br />

Kloppenburg<br />

DEMOZAKEN:<br />

Hugo Bosgraaf<br />

Grutto 12<br />

9843 GN Grijpskerk<br />

tel.: 0594 – 853905<br />

hbosgraaf@hotmail.com<br />

IT HEIDENSKIP<br />

Fierljepforiening It Heidenskip<br />

Website: www.fierljeppe.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Lars Woudstra<br />

Estrikwurk 6<br />

8711 KD Workum<br />

tel.: 06 - 46467350<br />

lars-woudstra@hotmail.com<br />

`


70<br />

SECRETARIS:<br />

Sietske Stellingwerf-Valk<br />

Kerkhoflaan 13<br />

8723 BW Koudum<br />

tel.: 0514 – 522659<br />

tel.: 06 - 22017686<br />

mts.stellingwerf-valk@comveeweb.nl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Jurjen Kramer<br />

Igleburren 5<br />

8711 LA Workum<br />

tel.: 0515 - 543313<br />

jskramer@kpnplanet.nl<br />

LEDEN:<br />

Marrit v/d Wal en Anne v/d Zee<br />

DEMOZAKEN:<br />

Lars Woudstra<br />

tel.: 06 – 46467350<br />

Marrit v/d Wal<br />

tel.: 06 – 27071772<br />

demo@fierljeppe.nl<br />

WINSUM<br />

Fierljep Feriening Winsum e.o.<br />

Website: www.fierljeppenwinsum.frl<br />

VOORZITTER:<br />

Anna Martha van der Mei<br />

Nieuwbuursterweg 46<br />

8804 RJ Tzum<br />

tel.: 06 - 29080771<br />

voorzItter@fierljeppenwinsum.frl<br />

SECRETARIS / PR / DEMOZAKEN:<br />

Freerk Broekstra<br />

Roordamaleane 11<br />

8851 GL Tzummarum<br />

tel. : 06 – 17103054<br />

secretaris@fierljeppenwinsum.frl<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Jelte Hitzert<br />

Skries 6<br />

8731 DH Wommels<br />

tel. 06 - 15604806<br />

penningmeester@fierljeppenwinsum.frl<br />

CLINICS :<br />

Allard Miedema<br />

tel. 06 – 15268840<br />

LEDEN:<br />

Thirza Diks, Jildou Kesimaat en Esther Langes<br />

(ledenadministratie)<br />

St. Fierljepakkommodaasje Winsum<br />

Website: www.fierljeppenwinsum.frl<br />

VOORZITTER:<br />

Anna Martha van der Mei<br />

SECRETARIS:<br />

Freerk Broekstra<br />

PENNINGMEESTER:<br />

Jelte Hitzert<br />

ALGEMEEN LID :<br />

Thirza Diks<br />

Algemene mail voor Feriening en Stichting:<br />

info@fierljeppenwinsum.frl<br />

Website: www.fierljeppenwinsum.frl<br />

TwItter: @fierljep_winsum<br />

Facebook: www.facebook.com/fierljeppenwinsum<br />

IJLST<br />

Fierljepvereniging IJlst<br />

Website: www.fierljeppenijlst.nl<br />

VOORZITTER:<br />

Anna-Jet Leijenaar<br />

Iendrachtswei 2<br />

8651 CT IJlst<br />

tel.: 06 - 44085481<br />

anna-jet@hotmail.com<br />

SECRETARIS/DEMOZAKEN:<br />

Henny Zijlstra<br />

Nessenwei 2A<br />

8618 NM Oosthem<br />

tel.: 06 - 14685785<br />

hzijlstradejong@gmail.com<br />

PENNINGMEESTER:<br />

GerrIt HItzert<br />

De Cingel 5<br />

8618 NK Oosthem<br />

tel.: 0515 – 532324<br />

ghItzert@ziggo.nl<br />

DEMOZAKEN:<br />

Neeltje Nauta<br />

tel. 0515 – 532578<br />

clinics@fierljeppenijlst.nl<br />

LEDEN:<br />

Peter Stedehouder, Bauke Vlas, Betty van der Wal<br />

en Ruurdje Westert<br />

`


71<br />

ADRESSEN FRYSK LJEPPERS BOUN<br />

Hoofdbestuur FLB:<br />

ALGEMEEN: flb@fierljeppen.frl<br />

Vz. De heer T. Dijk<br />

Groustins 14<br />

9251 PT Burgum<br />

tel.: 0511 - 464736<br />

tel.: 06 - 53915058<br />

teijedijk@hetnet.nl<br />

Secr. De heer T. van Gosliga<br />

Pr. Irenestraat 4<br />

9251 GZ Burgum<br />

tel.: 0511 – 402987<br />

tel.: 06 – 30683765 / 06 - 22784082<br />

gossi@telfort.nl<br />

Penn. De heer B. van Akker<br />

Mostermûne 5<br />

9265 LK Suwâld<br />

tel.: 0511 - 432300<br />

tel.: 06 – 52581708 / 06 - 8329 8490<br />

l.akker3@upcmail.nl<br />

PR. De heer H.J. Schievink<br />

Toonstrastraat 7<br />

9251 CR Burgum<br />

tel.: 06 - 41860298<br />

schievinkhenk@gmail.com<br />

JZ. Vacant<br />

TZ. De heer Th. Scherjon<br />

Skipfeart 13<br />

9251 JW Burgum<br />

tel.: 0511 – 842979<br />

tel.: 06 – 53906656<br />

theun.scherjon@upcmail.nl<br />

LV. De heer J.T. Nauta<br />

Frisiaplein 17<br />

8651 ES IJlst<br />

tel.: 06 - 10642283<br />

jtnauta@home.nl<br />

Technische Commissie FLB:<br />

Vz. De heer S.H. Boschma<br />

Uilenburg 30<br />

8651 EK IJlst<br />

tel: 0515 – 531933<br />

sytzehilbrand@outlook.com<br />

Secr. /Matr. De heer T. van Gosliga<br />

Pr. Irenestraat 4<br />

9251 GZ Burgum<br />

tel.: 0511 – 40298<br />

tel.: 06 – 30683765/06 - 22784082<br />

gossi@telfort.nl<br />

Matr. De heer G. Dirks<br />

Burg. Both. Lohmanlaan 25<br />

9251 LB Burgum<br />

tel.: 06 – 53915067<br />

g.dirks@chello.nl<br />

De heer E. van der Heide<br />

Eekebuursterweg 6<br />

9821 PC Oldekerk<br />

tel.: 06 - 22888668<br />

vdheide_erwin@hotmail.com<br />

De heer A. Heins<br />

Blomikkers 14<br />

8711 DA Workum<br />

tel.: 06 – 10630085<br />

heins.debo@wxs.nl<br />

De heer J. Jonker<br />

De Omrin 2<br />

8831 ZD Winsum<br />

tel.: 0517 – 341853<br />

jf_jonker@hotmail.com<br />

De heer A. Kramer<br />

Ursuladyk 26<br />

8724 HR It Heidenskip<br />

tel.: 06 – 12569870<br />

a.h.kramer@comveeweb.nl<br />

De heer W.S. van der Meer<br />

Lege Hearewei 38A<br />

9051 BL Stiens<br />

tel.: 06 – 22064071<br />

vandermw@xs4all.nl<br />

De heer M. van der Ploeg<br />

Reitsema Burchtstraat 5<br />

9843 BG Grijpskerk<br />

tel.: 06 – 50276520<br />

mavanderploeg@planet.nl<br />

De heer R. Veenstra<br />

Mostermûne 21<br />

9265 LK Suwâld<br />

tel.: 06 – 51330657<br />

remco.veenstra@hetnet.nl<br />

De heer E. van der Werff<br />

Branburren 20<br />

8724 LH It Heidenskip<br />

tel.: 06 – 22532363<br />

e.v/dwerff3@ziggo.nl<br />

Wedstrijdsecretariaat FLB:<br />

ALGEMEEN: 06 - 15186943<br />

De heer S. HuItema<br />

TúnkersstrjItte 50<br />

8723 EP Koudum<br />

tel.: 0514 - 522789<br />

sjhuItema@kpnmail.nl<br />

Mevrouw J. Deinum<br />

Sluisweg 33<br />

8531 DJ Lemmer<br />

tel.: 06 - 40700536<br />

j.deinum@hetnet.nl<br />

Coördinator demonstraties FLB:<br />

De heer B. Zwaagman<br />

tel.: 06 – 24699206<br />

De heer J.T. Nauta<br />

tel.: 06 - 10642283<br />

flbdemoteam@gmail.com<br />

De heer H. Schukken<br />

Sopsum 1<br />

8806 KA Achlum<br />

tel.: 06 –12307884<br />

schukken24@outlook.com<br />

`


72<br />

ADRESSEN FRYSK LJEPPERS BOUN<br />

Ljeppersvereniging FLB:<br />

ALGEMEEN:<br />

ljeppersvereniging@gmail.com<br />

Vz. De heer J.T. Nauta<br />

Frisiaplein 17<br />

8651 ES IJlst<br />

tel.: 06 - 10642283<br />

jtnauta@home.nl<br />

Secr. De heer D. de Vries<br />

Jintewarren 27<br />

9254 GA Hurdegaryp<br />

tel.: 06 - 21405381<br />

vriesdedaan@live.nl<br />

Penn. De heer R. Piersma<br />

Heidenskipsterdyk 34<br />

8724 HX It Heidenskip<br />

tel.: 06 - 42062154<br />

rutgerpiersma@live.nl<br />

De heer T. Faassen<br />

Huizumerlaan 114<br />

8934 BK Leeuwarden<br />

tel.: 06 – 39875440<br />

thijsfassen@gmail.com<br />

De heer Y. Galama<br />

Súd 76<br />

8711 CW Workum<br />

tel.: 06 - 13238310<br />

ykgalama@gmail.com<br />

Commentatoren FLB:<br />

De heer J. Haanstra<br />

Trekwei 5<br />

8711 GR Workum<br />

tel. 0515 - 541727<br />

tel. 06 – 43543340<br />

johanneshaanstra@hotmail.com<br />

De heer B. Helmholt<br />

Kerkstraat 41<br />

9853 PP Munnekezijl<br />

tel.: 0594 – 687019<br />

tel.: 06 – 53969414<br />

b.helmholt@telfort.nl<br />

De heer K. Wieling<br />

Suderom 4<br />

9008 RB Reduzum<br />

tel.: 06 – 53538474<br />

kwieling@upcmail.nl<br />

Ereleden FLB:<br />

De heer J. van der Laan<br />

Vuurpad 12<br />

8312 PM Creil<br />

tel.: 0527 - 274567<br />

De heer E.T. Sterenborg<br />

Burmanniastraat 17<br />

9843 BK Grijpskerk<br />

tel.: 0594 - 212652<br />

De heer S. Woudstra<br />

Oudkerk<br />

Overleden op 28-01-2000<br />

op 88-jarige leeftijd<br />

De heer S. Span<br />

Stiens<br />

Overleden op 19-04-2001<br />

op 85-jarige leeftijd<br />

De heer T.T.T. Bult<br />

Bakhuizen<br />

Overleden op 05-05-2015<br />

op 65-jarige leeftijd<br />

Mevrouw T. van der Sluis<br />

Lollumerweg 3<br />

8804 RX Tzum<br />

tel.: 06 - 49990031<br />

tjitskevdsluis@hotmail.com<br />

Mevrouw G. Steensma<br />

Gruytsweg 6<br />

9852 TB Warfstermolen<br />

tel.: 06 - 12982978<br />

gerbrichsteensma@gmail.com<br />

©foto Martin de Jong<br />

`


`<br />

73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!