23.04.2019 Views

Bouwen aan Vlaanderen-2-2019

Platform voor de bouw

Platform voor de bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITGAVE

2

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 20 I NUMMER 2 2019 I APR-MEI

EERHERSTEL VOOR HISTORISCH GILDEHUIS

VERFRISSEND COHOUSINGCONCEPT OP TOPLOCATIE

INBREIDINGSPROJECT REHABILITEERT GROENE BEEKVALLEI

HORECA IN ACHTTIENDE-EEUWS KADER

OUD WOONZORGCENTRUM WORDT SOCIAAL HUIS


Je smartphone en myPORT

Het Zwitsers zakmes 2.0

Met myPORT krijg je nu toegang tot de unieke PORT-technologie van Schindler

vanaf je smartphone. Of je nu op het werk bent of thuis of ergens tussenin,

de unieke PORT-technologie van Schindler maakt je leven comfortabeler,

veiliger en een stuk makkelijker.

Zo hoef je nooit meer een sleutel of badge te gebruiken om je gebouw, je lift,

je parking of je appartement binnen te komen. Zo verleen je toegang aan wie

en vooral waar en wanneer jij het wil. Zo ken je een lift toe naar jouw verdieping,

autoriseer je toegang tot je appartement, ontvang je een notificatie

van aankomst van je bezoeker(s), met een visuele controle... waar je ook bent.

Allemaal vanaf je smartphone met myPORT.

www.schindler.com

www.theporttechnology.com

www.schindler.be

www.theporttechnology.com

Nog snel een pakketje

aannemen of versturen

voor je vertrekt?

Schindler biedt nu Bringme aan.

Bringme koppelt een netwerk van slimme Bringme Boxen aan een app

waarmee je heel makkelijk dingen kunt ontvangen, verzenden en retourneren.

Of het nu om pakketten, boodschappen, maaltijdboxen of services (bijv. was

en strijk) gaat, alles wordt geleverd in en vertrekt vanuit de Bringme Box.

Veilig en discreet.

Projectontwikkelaars en architecten integreren steeds vaker de innovatieve

Bringme Box als een standaard voorziening in hun gebouwen. Zo wordt het

project niet enkel aantrekkelijker, het wint bovendien aan waarde.

En jij? Kan jij nog snel uw boodschappen in ontvangst nemen of een pakketje

versturen voor je vertrekt? We helpen je graag verder!

www.schindler.be


ONTWERPBUREAU

voor ONTWERPBUREAU

semi-publieke en publieke ruimte,

ONTWERPBUREAU

bedrijfsomgeving, voor semi-publieke projectontwikkeling,

en publieke ruimte,

voor groendaken.

bedrijfsomgeving, semi-publieke projectontwikkeling,

en publieke ruimte,

bedrijfsomgeving, groendaken. projectontwikkeling,

groendaken.

Doordachte groenconcepten voor publieke

Doordachte groenconcepten voor publieke

ruimtes, woonprojecten en bedrijventerreinen.

Doordachte ruimtes, woonprojecten groenconcepten bedrijventerreinen.

voor publieke

ruimtes, Ontwerp woonprojecten van groenzones en met bedrijventerreinen.

focus op een

Ontwerp van groenzones met focus op een

functioneel-creatieve aanpak in harmonie

Ontwerp functioneel-creatieve van groenzones aanpak met focus in harmonie op een

met de omgeving.

functioneel-creatieve met de omgeving. aanpak in harmonie

met de omgeving.

WWW.VEREECKELIEVEN.BE

WWW.VEREECKELIEVEN.BE

Deinsesteenweg 103 - 8700 Tielt

Deinsesteenweg WWW.VEREECKELIEVEN.BE

103 8700 Tielt

info@vereeckelieven.be

info@vereeckelieven.be

Deinsesteenweg 103 - 8700 Tielt

T. +32 51 48 46 50 - M. +32 478 22 83 08

T. info@vereeckelieven.be

+32 51 48 46 50 M. +32 478 22 83 08

T. +32 51 48 46 50 - M. +32 478 22 83 08


DucoSlide

Aluminium schuifpanelen

DUCO AT WORK

DucoSlide is een extern zonweringsysteem met schuifpanelen.

Ze combineren optimale zonwering met behoud van daglicht en

bieden zo een maximum aan privacy! DucoSlide schuifpanelen

zijn beschikbaar met ‘LuxFrame’ of ‘SlimFrame’ kaderprofielen

met vaste of verstelbare lamellen. Toepasbaar in een enkelvoudig,

symmetrisch, telescopisch, BiFold of QuadraFold schuifsysteem.

GRATIS SEMINAR

Binnenklimaatdoelstellingen 2020?

11 & 13 juni 2019

Info & inschrijvingen op www.duco.eu/binnenklimaat


UITGAVE

2

Betonflop?

VOORWOORD

“Een teleurstelling”, “Een schande”, “Vijf verloren jaren”, “Een mismeesterd dossier” … De ene commentaar was al strenger dan de andere toen

begin maart bekend raakte dat de Vlaamse regering de befaamde ‘Betonstop’ niet meer goedgekeurd krijgt tijdens de huidige legislatuur. De

voornaamste reden hiervoor zijn de juridische bezwaren van de Raad van State. Er blijkt namelijk een milieueffectenrapport nodig te zijn voor

het bosdecreet en het decreet over de woonreservegebieden. Het eerste heeft betrekking op de bescherming van kwetsbare bossen, het tweede

op onbebouwde zones die in het kader van de betonstop niet meer als bouwgrond zullen worden ingekleurd. De verkiezingen van 26 mei

komen te dichtbij om dit parlementair te kunnen bekrachtigen, en dus wordt de hete aardappel doorgeschoven.

Volgens Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel is er echter geen reden tot paniek. Hij benadrukt dat het inhoudelijke concept

en de oorspronkelijke timing van de Betonstop – lees: geen bijkomende open ruimte meer bebouwen vanaf 2040 – hoe dan ook gerespecteerd

zullen worden. “Het is cruciaal dat die kentering in het ruimtebeleid op een sterke juridische basis stoelt. We willen niet snel en ondoordacht

handelen, om dan nadien mogelijk met lege handen achter te blijven en opnieuw te moeten beginnen. Maar wees gerust: we zullen geen tijd

verliezen en willen gewoon doorgaan met het traject en de timing van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen.”

Oppositiepartij Groen kan de bittere pil evenwel moeilijk verteren. “De betonstop is een cruciaal instrument om de klimaatverandering aan te

pakken. Maar ondanks de vele beloftes, liet de concrete uitwerking op zich wachten. Met als resultaat dat we zowaar met een ‘betonversnelling’

te kampen hebben. We verliezen vandaag 7,3 hectare open ruimte per dag, terwijl dat in 2013 nog 6 hectare per dag was. Deze Vlaamse regering

haalt geen enkele klimaatdoelstelling en is over de hele lijn gebuisd voor haar klimaat- en natuurbeleid. We hebben vijf jaar verloren!”, reageerde

Vlaams Parlementslid Ingrid Pira. De eerste woordspeling liet uiteraard ook niet lang op zich wachten: ‘betonflop’. Een vondst van Bruno Tobback

(sp.a), die evenmin een blad voor de mond nam: “De enigen die beter zijn geworden van dit wanbeleid zijn grondspeculanten. Je kan me niet

wijsmaken dat dit niet bewust is gebeurd. Dat men zo amateuristisch zou zijn in deze Vlaamse regering, dat durfde zelfs ik niet te geloven."

De resultaten van een recente studie van het Departement Omgeving en VITO zijn alvast koren op de molen van de critici. Daaruit blijkt dat de

maatschappelijke kosten voor infrastructuur, mobiliteit en open ruimte een stuk hoger liggen buiten gebieden met stedelijke kenmerken. Zo zou

er in zones met verspreide bebouwing tien keer meer ‘infrastructuur per gebouw’ nodig zijn dan in een stadskern, waardoor de kostprijs voor die

infrastructuur meteen ook zeven keer hoger ligt. Anders gezegd: business as usual is het duurste scenario en een (versnelde) implementatie van

de Betonstop zou de overheid miljarden euro’s kunnen besparen – de ramingen variëren van 15 tot 25 miljard euro tegen 2050. Behalve het

voordeel van baten in de vorm van niet-gemaakte maatschappelijke kosten zal het terugdringen van de ruimtelijke versnippering en de inname van

openbare ruimte nog andere voordelen met zich meebrengen, waaronder meer ruimte voor hernieuwbare energie, minder luchtvervuiling en meer

mogelijkheden voor een goed openbaar vervoer.

Wat denkt de Vlaams Bouwmeester er allemaal van, toch de grote roerganger van het nieuwe ruimtebeleid? “Dat dit vooral bewijst hoe moeilijk

politiek is en hoe complex en kafkaiaans ons beleid is”, aldus een milder gestemde Leo Van Broeck, die geen politieke belangen te verdedigen

heeft. “Zeer jammer dat het niet meer tijdens deze legislatuur lukt, want eigenlijk is 2040 al te laat. Maar misschien is het ook een kans om alles

sneller en beter te doen. Ik merk dat er een draagvlak is voor de broodnodige mental shift – niet alleen bij klimaatbetogers, maar ook bij lokale

besturen. Waarom geen subsidies toekennen aan mensen die een versleten, autoafhankelijke woning inruilen voor een beter gelegen exemplaar?

Of salariswoningen introduceren als extralegaal voordeel? We moeten niet bang zijn om gelukkig te worden. Een mooier land, betere steden, beter

openbaar vervoer, minder files, meer fietspaden: dat zijn alleen maar kansen die op ons wachten!"

Veel leesplezier

Tim Janssens


Xxxxxx Xxxx

2

COLOFON

Bouwen aan Vlaanderen

Platform voor de bouw

Jaargang 20 • nummer 2 • 2019

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B-3900 Pelt

T +32 50 36 81 70

E info@louwersmediagroep.be

W louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

EINDREDACTIE BEDRIJFSWAGENSPECIAL

Hendrik De Spiegelaere

REDACTIETEAM

Tim Janssens, Wouter Polspoel, Philippe Selke en

Liesbeth Verhulst (Redactiebureau Palindroom),

Arne Vansteenkiste, Stephanie Demasure,

Els Jonckheere en Koen Mortelmans.

BLADMANAGERS

Philippe Bourda

T +32 50 36 81 70

M +32 478 43 75 43

E p.bourda@louwersmediagroep.be

Pieter Maeyaert

T +32 50 36 81 70

E p.maeyaert@louwersmediagroep.be

Pascal Op de Beeck

T +32 50 36 81 70

M +32 475 28 14 64

E p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

E traffic@louwersmediagroep.be

Adresgegevens:

Postbus 85, 3900 Pelt, België

T +32 50 36 81 70

SECRETARIAAT

Lisa Gyselinck

Elke Kina

ABONNNEMENTPRIJS

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

KBC Bank

IBAN BE80 7310 2514 2977

BIC KREDBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Postbus 85, 3900 Pelt, België

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

E studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

08

WOON- EN WERKGEBOUWEN

Berchem YUST 8

Brugge Spegelaere 18

Gent Krono 25

Voorbeschouwing Seminar binnenklimaat 30

De Pen Erik Van den Broeck, partner bij BDO 32

Herent Meadow 35

Tongeren De Motten 40

Voorbeschouwing ARCHITECT@WORK 45

Gent Dunant Gardens 52

Bedrijfspresentatie Delabie 58

Brussel Huidevetters-Wasserij 61

Heverlee Leeuwerikenpark 64

Bedrijfspresentatie Texion 68

Lommel Thebo 73

Laken Tivoli GreenCity 76

Bedrijfspresentatie Euro Rent 86

Antwerpen Watt Toren en Electricity 88

Voorbeschouwing We Are Real Estate 91

Kortrijk VLAS Drie Hofsteden 92

Antwerpen Aequor 97

Nabeschouwing Stedelijk Transformatie Platform 100

Zaventem Toyota City 102

Knokke Veiligheidspaviljoen 106

Bedrijfspresentatie Remeha 110

Oostende Van Huele 112

Antwerpen Brandweervoorpost Wilrijk 117

Roeselare Sportoase Schiervelde 121

Beveren MPET 124

Evere Leopold Views 126

Brugge Nieuw Brugge 129

Bedrijfspresentatie DUPAC 136

THEMA GROENDAKEN

106

Hoe groendaken kunnen bijdragen tot de biodiversiteit 140

Groendaken zijn essentieel in de strijd tegen klimaatopwarming 143

Speciale noppenfolie op werf getest en goedgekeurd 145

Pleidooi voor meer biodiversiteit op groendaken 146

Makers van groenbeleving 148

Efficiënt blaaswerk maakt extra materieel en zware fysieke arbeid overbodig 150

92


2019067_BAVL-2-2019 JS.indd 1 19-04-19 11:50

143

Xxxxx Xxxxxxxx INHOUD

173

152

184

194

THEMA GEVELTECHNIEKEN

Nieuw gevelcassettesysteem zet in op 3D-vormen en -patronen 152

Architectonische cassettegevels voor een sterke uitstraling 155

Een gevel uit aluminium: moderne uitstraling, gedegen bescherming 157

Gevelbekleding met eindeloze mogelijkheden 160

Innovatieve renovatiespecialist mikt op win-winsituaties voor alle partijen 163

Specialist in dagkanten 166

Kleurrijke gevels sieren fraai appartementencomplex 169

Innovatieve wand- en plafondsystemen met sublieme akoestische prestaties 173

Spiegelend op de Boelwerf 175

Nieuwe dimensie in verticale designgevelbekleding 178

ZORGPROJECTEN

Genk Portavida 181

ONDERWIJSPROJECTEN

Denderwindeke Windekind 184

Kortrijk Howest Campus 186

Turnhout Steinerkleuterschool 189

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

UITGAVE

2

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 20 I NUMMER 2 2019 I APR-MEI

EERHERSTEL VOOR HISTORISCH GILDEHUIS

VERFRISSEND COHOUSINGCONCEPT OP TOPLOCATIE

INBREIDINGSPROJECT REHABILITEERT GROENE BEEKVALLEI

HORECA IN ACHTTIENDE-EEUWS KADER

BOUWEN AAN MONUMENTEN

Linden De Victorie 192

Gent Huis van de Vrije Schippers 194

PARTNERS EN RUBRIEKEN

VCB Nieuws 202

ORI Nieuws 203

BVA Nieuws 204

Bouwpartners 205

2

OUD WOONZORGCENTRUM WORDT SOCIAAL HUIS

Coverbeeld:

Huis van de Vrije Schippers, Gent

Beeld: Allt

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be


Berchem YUST

Bijna alle interieurelementen zijn speciaal voor YUST ontworpen.

VERFRISSEND COHOUSINGCONCEPT OP TOPLOCATIE

Vlak bij Brouwerij De Koninck en de Electrabeltoren werd onlangs een ander opvallend restauratie- en uitbreidingsproject afgewerkt. Ook YUST

(Young Urban Style) is niet alleen in bouwkundig opzicht een uit de band springende constructie, maar blinkt tevens uit door de achterliggende

sociale dimensie. Het project introduceert woonvormen die in Vlaanderen nog niet – of in ieder geval niet systematisch – werden aangeboden.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld M. Vanhoutteghem

De bestaande gebouwen langs de Coveliersstraat

waren al opgenomen in de inventarissen van

waardevol bouwkundig erfgoed. Ze werden eind

negentiende en begin twintigste eeuw opgetrokken

door de Ateliers de Téléphonie et d'Electricité,

later bekend onder de taalneutralere naam Atea.

Na de verhuis van Atea naar Herentals werden

ze gebruikt door brouwerij De Koninck. "En dat

vooral als opslagplaats", vertelt Stéphane Verbeeck,

CEO van bouwheer Gands. "Aangezien ons

eigen kantoor zich in dezelfde omgeving bevindt,

zagen we dat de voormalige Atea-gebouwen veel

meer potentieel hadden. Toen de brouwerij fuseerde

met Moortgat, konden we ze overkopen."

Voor een jong publiek

Gands ging aankloppen bij POLO Architects en

aannemer Vanhout om de historische gebouwen te

renoveren, te herbestemmen en – vooral in de hoogte

– uit te breiden. Dat gebeurde met het grootste

respect voor de bestaande, met muurankers en

natuursteen versierde baksteengevels. "Niet alleen

de zorg voor het verleden motiveerde ons", aldus

Verbeeck. "We mikken hier op een jong publiek.

Vandaag streven jonge mensen naar authenticiteit

in hun woonbeleving. Dat is een aspect dat je niet zo

gemakkelijk terugvindt in pure nieuwbouw. Dankzij

het gebruik van vintage interieurelementen, tweedehandsmeubels

en oog voor detail konden we die

waardevolle authenticiteit bewaren."

Sinds de voltooiing van de werken telt YUST 75

volledig ingerichte studio's met eigen sanitair. Ze

delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes.

"We hanteren drie huurtarieven, voor periodes

vanaf een maand tot een jaar." Op de eerste ver-

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


YUST Berchem

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VOSSAL – ALUMINIUM

BUITENSCHRIJNWERK

Vossal (Beerse) stond in voor de productie en plaatsing

van de aluminium ramen en buitendeuren van

het YUST-complex. “We hebben ze samengesteld

met de aluminium Masterline 8-systeemprofielen van

Reynaers”, licht Vossal-bestuurder Hans Eysermans

toe. “De architect koos dit systeem vanwege de uitstekende

thermisch isolerende eigenschappen en om het

door hem beoogde geveluitzicht tot stand te brengen.”

Tijdens de ontwerpfase die aan de installatie op de

bouwplaats voorafging, maakte Vossal een proefopstelling

in zijn atelier. “Om de aansluiting van het

schrijnwerk op het prefab staalframe en de gevelbekleding

te optimaliseren”, verduidelijkt Eysermans.

Zijn onderneming kwam in 1978 tot stand. Intussen

telt ze een zestigtal medewerkers, maar is ze nog altijd

een echt familiebedrijf. “Wij leggen ons zowel toe op

projecten van deze omvang als op kleinere opdrachten

en particuliere woningen. Daarbij houden we alle

deelaspecten van de uitvoering in eigen handen.

Engineering, tekenwerk en assemblage gebeuren in

onze werkplaats, terwijl onze eigen plaatsingsploegen

instaan voor de montage op de bouwplaats.”

De originele straatgevel bleef behouden. Hij draagt sterk bij tot de loftsfeer en de authenticiteit van YUST.

dieping bevindt zich een hotel met 153 bedden.

"Honderd gasten kunnen er overnachten in luxueuze

'dorms' (gemeenschappelijke slaapzalen),

met handdoeken en verse lakens én afzonderlijk

sanitair per kamer. De overige slaapplaatsen kan

je bestempelen als traditionele hotelkamers."

Bijna alle interieurelementen zijn speciaal voor

YUST ontworpen.

Compact wonen op toplocatie

Alle bewoners mogen gebruikmaken van gemeenschappelijke

delen en diensten zoals een

dakterras, deelfietsen, vergaderzalen, een coworking

space en wasserijservice. De horecafacilitei-

ten zijn publiek toegankelijk. "Met YUST spelen

we in op de stijgende vraag naar compactere

woningen op toplocaties en flexibele woonoplossingen

voor kortere termijnen." Verbeeck droomt

tevens van een Europees cohousing-netwerk,

waarvan de leden in het kader van een 'shared'

economie hun (gunstig gelegen stads)woningen

tijdelijk kunnen uitwisselen.

Uitzonderlijk

"Zelfs voor een grote en ervaren aannemer als

Vanhout was dit een uitzonderlijk project", vertelt

projectleider Philip Smits. "De uitbater van

de woningen was nog tijdens de uitvoering van

de werken op zoek naar de exacte uitwerking

en dus de intekening van de plannen. Vanwege

het repetitieve karakter van het gebouw en

de logistieke beperkingen (gezien de ligging

in het stadscentrum) hebben we maximaal ingezet

op doorgedreven prefabricatie. Dat deden

we met behulp van geprefabriceerde holle

wanden, de predallen, trapkernen, technieken

en staalframewanden, het buitenschrijnwerk,

de gevelbekleding, sanitaire prefabunits en

ook het vast meubilair."

Dit alles vertaalde zich in een BIM-uitwerking.

Het staalskelet werd vooraf in 3D gemodelleerd.

"Vooral de toepassing van een staalframe in de

vier topverdiepingen bleek een enorme uitdaging.

Het gaat om koudgewalste staalprofielen,

die in de fabriek op maat worden omgezet tot

2D-wandelementen, met daarin al de nodige

verstevigingen en uitsparingen voor de latere

technieken. Vooral de staalframes en de sanitaire

prefabunits maakten dat deze werf sterk

verschilde van een traditionele bouwplaats.

Qua logistieke planning kwam het erop aan om

de materialen op het juiste moment ter plaatse

te brengen. De stockageruimte was er immers

erg beperkt, zodat we het aangevoerde materiaal

snel moesten kunnen verwerken."

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


Belcotec voor kwalitatief hoogstaande

HVAC installaties

Verwarming, luchtbehandeling, airconditioning en

sanitaire installaties voor alle projecten

Belcotec NV is een HVAC-installatiebedrijf gespecialiseerd

in het realiseren van kwalitatief hoogstaande installaties.

Wij bieden “op-maat-oplossingen” aan en zijn actief in de

commerciële, publieke en particuliere sector.

Als installatiebedrijf zoeken we constant manieren om

u beter te ondersteunen op een duurzame manier. We

hebben oog voor expertise en zetten de juiste mensen en

middelen in voor uw project.

Duurzame onderneming

Het antwoord op duurzaam ondernemen schuilt dikwijls

in de integratie van nieuwe technieken. We onderzoeken

ze met kennis van zaken en schakelen ze in wanneer we

ervan overtuigd zijn dat ze u én het milieu een voordeel

leveren op het juiste moment. De basis van onze duurzame

samenwerking berust op kwaliteit en betrouwbaarheid

in installaties en diensten.

Duurzame samenwerking

Belcotec heeft er van bij haar ontstaan voor gekozen om

duurzaam te ondernemen.

• Voor onze werknemers is veiligheid en opleiding

een grote prioriteit. Veiligheidsinstructies en

-maatregelen bewaken we door middel van een VCAcertificaat.

Opleidingen leggen we jaarlijks vast in

een bedrijfsopleidingsplan met ondersteuning van de

bouwfederatie.

• Voor het Milieu werken wij met partners aan het

optimaliseren van onze afvalstromen. Bij het beoefenen

van onze kernactiviteiten werken wij samen met de

bestaande instanties. Wat koeltechniek betreft, heeft

Belcotec een aib-vincotte erkenning als koeltechnisch

bedrijf.

Kwaliteit en betrouwbaarheid van HVAC installaties

en diensten zijn de basis van een duurzame

samenwerking. Door steeds te gaan voor de hoogst

haalbare kwaliteit van producten en diensten bouwen wij

een langetermijnrelatie uit met onze opdrachtgevers.

Dit resulteert in doordachte en transparante offertes

(zonder verborgen verrassingen), goed voorbereide

projecten en een duidelijk uitvoeringsplanning.

Waar

een willis

is een weg

Een voortrekkersrol,

pionierschap, … geloven in innovatie.

belcotec.be

Met de willis building, het nieuwe

gebouw van Belcotec en Clevr, eren we

pionieers die vooruit durven kijken en

inspireren tot innovatie.


YUST Berchem

De bewoners kunnen samentroepen in een gezellige binnentuin.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Binnenafwerking in

nieuwbouw- en

renovatieprojecten

Sint-Lambertuskerkstraat 35

3680 Maaseik

info@afwerkingcoenen.be

+32(0)89 24 45 71

www.afwerkingcoenen.be

COENEN AFWERKINGSBEDRIJF –

BINNENWANDEN EN PLAFONDS

Afwerkingsbedrijf Coenen (Maaseik) stond in YUST in voor de

plaatsing van de niet-dragende binnenmuren en de brandwerende

plafonds in gipskarton. “Dankzij hun brandweerstand

beschermen deze plafonds de staalconstructie”, vertelt projectleider

Tom Geelen. “Tijdens de werken hebben we samen met

onze klant ook een akoestisch plafond in de gang uitgewerkt.

Voorts zorgden we voor diverse maatoplossingen zoals brandhaspelkasten,

de ingewerkte ledverlichting in de gang op de

eerste verdieping en de afwerking tussen de bestaande gevel

en de nieuwe gevel in staalframebouw.”

Voor al deze opdrachten werd Coenen aangetrokken door

hoofdaannemer Vanhout, waarmee het eerder al meermaals

samenwerkte. “Dat deden we onder meer bij de bouw van het

NAC voor de gemeente Laakdal en in wooncomplex Sterea

in Sterrebeek.”

Brecht Coenen, die het bedrijf drie jaar geleden oprichtte, kan intussen

al verschillende mooie realisaties voorleggen, waarbij zijn

bedrijf telkens de gipskartonwanden, de verlaagde plafonds en

de binnendeuren voor zijn rekening nam. “Zoals de toonzaal van

Jaguar in Drogenbos en die van Porsche-Landrover en BMW in

Mont-Saint-Guibert.”

ad_afwerkingcoenen95x130.indd 1 3/04/19 15:28

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


FeNB2 is leverancier van prefab bouwonderdelen: Vloeren,

wanden, prefab toiletunits, aanhangmodules, dakopbouwen

en hele gebouwen.

www.staalframebouw.nl

199002-15704_Fenb2 staalframebouw_1-2.indd 1 17-04-19 16:45


YUST Berchem

De historische gebouwen zijn niet alleen gerenoveerd,

maar ook uitgebreid – vooral in de hoogte.

Intensief studiewerk

De staalframewanden vormen samen met de

stalen kanaalplaten de structuur van de hele

bovenbouw. "Dit vergde intensief studiewerk

voor de afstemming met de andere onderaannemingen,

om zeker te voldoen aan de verschillende

eisen van de bouwheer inzake brandwerendheid

en akoestiek, zonder dat het ontwerp

van de architect in het gedrang zou komen.

Ook het afstemmen van de doorvoeren naar de

schachten op de prefab badkamers bleek een

aanzienlijke uitdaging."

Vanhout maakte een uitgebreide 3D-scan van de

bestaande voor- en achtergevel om de te renoveren

gedeeltes maximaal te kunnen afstemmen

op de nieuwe holle prefabbetonwanden en de

raamopeningen. Een innovatieve aanpak. "Daaruit

leerden we dat je best wacht met zo'n scan

tot de te slopen elementen zijn weggehaald", zegt

werkvoorbereider Arnt Grützner (Vanhout).

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FENB2 STAALFRAMEBOUW – STAALFRAME

Terwijl de begane grond en de eerste verdieping van YUST zijn opgebouwd uit kalkzandsteen, zijn de vier hogere

verdiepingen opgetrokken in staalframe. Nico Bresser, oprichter en zaakvoerder van FeNB2 Staalframebouw

(Schagen, Nederland), legt uit waarom. “Het stramien van de draagstructuur op de begane grond is nogal

onregelmatig, met grote open zones. Aanvankelijk zou dit ook op de eerste verdieping het geval zijn. Staalframe

is daar niet geschikt voor. Maar voor het regelmatige stramien van de hogere niveaus was het wél een ideale

toepassing. Door de repetitieve, dragende framestructuur wordt de belasting netjes over de volledige fundering

verdeeld. Een traditionele structuur met kolommen en liggers zou puntlasten teweegbrengen. Daarom – en ook

door zijn lage gewicht – is staalframe een goede oplossing voor het optoppen van bestaande gebouwen.”

Het systeem bestaat uit geprefabriceerde wand- en vloerelementen, samengesteld uit stalen balken en

geprofileerde staalplaten. “Dat biedt nog een ander voordeel, dat zeker in de Antwerpse agglomeratie goed

van pas kwam: er is weinig werfverkeer en stockageruimte nodig. Een vrachtwagen kan een groot aantal

elementen in één keer afleveren, die dan meteen kunnen worden geassembleerd.”

Bresser raakte als consultant voor Hoogovens vertrouwd met staalframebouw als alternatief voor houtskeletbouw.

Na de fusie van het Nederlandse staalbedrijf met het Britse Corus richtte hij een eigen bedrijf

op. “Voordelen die vandaag erg doorwegen zijn de goede luchtdichtheid, de afwezigheid van krimp en

de hoge akoestische absorptie.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 13


Terrazzo

Natural

Ceramics

since

1923

Grote Steenweg 13, B- 9870, Olsene Zulte +32 (0)9 388 91 11 - Autostrade 30, B1840 Londerzeel +32 (0) 52 31 76 03 info@stone.be www.stone.be

Natural by Stone


YUST Berchem

Arnt Grützner: "Het voordeel van de hoge bouwsnelheid gaf de doorslag om staalframebouw voor te stellen.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

STONE – VLOERAFWERKING

De geschiedenis van STONE (Olsene) is niet alleen in steen gebeiteld, ze gaat ook al bijna

honderd jaar terug. Ze begon in 1923, met de oprichting van Bomarbre, dat zich als composietproducent

toelegde op terrazzo. Daarin groeide het bedrijf weldra uit tot marktleider. Een

tweede belangrijke mijlpaal was 1959, toen Stone zich opwierp als importeur van onbekende

types natuursteen uit groeves van over de hele wereld. De derde pijler van het huidige STONE

is Cerabos, dat sinds 2006 krasvaste vernieuwing brengt via keramische tegels, toe te passen

als vloer- en gevelbekleding, voor binnenwanden en als keukenblad. Sinds 1 juli 2018 treden

deze drie bedrijven naar buiten onder de gezamenlijke naam STONE. Samen tellen ze een

zestigtal medewerkers, verdeeld over de vestigingen in Harelbeke, Olsene en Londerzeel.

“Vandaag vind je de drie productgroepen en al onze gebundelde ervaring onder één dak”,

zegt sales manager Kristof T’Sjoen. “We bieden als groothandel niet alleen verschillende

tegelmaterialen aan, maar leveren ook maatwerk.” STONE is sterk verankerd in de projectmarkt.

“Voor elk project worden de materialen op maat geselecteerd en voorgesteld,

rekening houdend met het evenwicht tussen de esthetische en de technische vereisten. Als

sectorspecialist beschouwen we het als onze taak om (interieur)architecten en opdrachtgevers

bij het hele traject te begeleiden en hen te adviseren bij de materiaalkeuze.

Voor YUST ontwikkelde STONE in samenwerking met de interieurarchitecten keramische

tegels, geïnspireerd op de eigen terrazzoklassiekers. “We vonden samen ook de geschikte

natuursteen voor de vloerafwerking in de 300 m² grote centrale inkomhal. De keuze viel

op een Indische zandsteen in ‘flagstones’, weliswaar op de juiste dikte gefreesd om een

makkelijke plaatsing te garanderen.” STONE leverde ook circa 1.000 m² keramische tegels

met terrazzo-uitzicht en terrazzomaatwerk.

“Recent leverden we ook materialen voor de prestigieuze collectieve woonprojecten Ark

& Twist in Leuven, Leiekouter in Gent en One Carlton in Knokke, voor de cruiseterminal in

Zeebrugge en de Boekentoren van Universiteit Gent.”

Alternatieven afgetoetst

Vanhout stelde zich als hoofdaannemer erg proactief

op en suggereerde diverse technische alternatieven

voor en andere aanpassingen aan de oorspronkelijke

plannen. "We waren al sinds 2015 in contact met

bouwheer Gands en architectenkantoor POLO om

mee te onderzoeken welke bouwmethode de meest

geschikte zou zijn voor dit project", blikt Grützner

terug. "In het begin deden we in dit kader een onderzoek

naar het gebruik van kruiselings gelaagd

hout (CLT). De uitstraling van het hout en de nagroeibaarheid

als duurzaam bouwmateriaal waren

erg aantrekkelijk, maar de kostprijs liep te hoog op.

Bouwen in kalkzandsteen en beton is wel goedkoper

dan bouwen in CLT, maar vergt veel transport en een

langere bouwtijd."

Na diverse kostenberekeningen en variantenstudies

werd in april 2017 het bouwcontract getekend. "Gezien

de uiterst geschikte invulling met repetitieve

studio’s hebben we ook verschillende prefabsystemen

geanalyseerd. Uiteindelijk gaf het voordeel

van de hoge bouwsnelheid – waardoor de ruwbouw

sneller wind- en waterdicht geraakte – de doorslag

om staalframebouw voor te stellen.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Gands (Antwerpen)

Architect

POLO Architects (Antwerpen)

Hoofdaannemer

Vanhout (Geel)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 15


YUST Berchem

De Magma Focus-haard creëert – letterlijk en figuurlijk – een gemoedelijk klimaat in de inkomhal.

DESIGNHAARD FUNGEERT ALS PRONKSTUK IN INKOMHAL

Niets gezelliger dan samen rond een vuurtje gaan zitten en wegdromen bij het zicht van de op-en-neer dansende vlammen. Dat beseft ook

Gands, en dus liet het in de inkomhal van het kersverse YUST-complex een open gashaard installeren. Een kolfje naar de hand van AMA

Haarden uit Kapellen, dat van complexe maatwerkprojecten zijn corebusiness heeft gemaakt. “AMA Haarden staat dan ook voor ‘Antwerp

Made Architectural fireplaces’”, klinkt het.

Tekst Tim Janssens | Beeld M. Vanhoutteghem

Het YUST-project blinkt uit door de sterke focus

op sociale interactie en gemeenschappelijke

voorzieningen. Wie het geluk heeft om in een van

de 97 hippe, compacte en betaalbare all-inlofts

te wonen, kan niet alleen terecht in de lounge-,

coworking- en community spaces, maar kan zich

ook met buren of vrienden naar de inkomhal

begeven, waar iedereen naar hartenlust kan

samentroepen rond de Focus-designhaard. “Geen

beter decor voor een fijne babbel, een aperitief of

een beetje ontspanning”, weten Cees Kelderman

en Kim Mertens, zaakvoerders van AMA Haarden.

Gemoedelijk klimaat

De Antwerpse haardenspecialist plaatste in het YUSTcomplex

een Magma Focus-haard met gedempt rookkanaal

van het merk Focus. Deze creëert – letterlijk en

figuurlijk – een gemoedelijk klimaat in de inkomhal.

“Gebruiksgemak en brandveiligheid primeerden in

dit project, waardoor een gashaard de meest voor de

hand liggende keuze was. Bovendien zijn gashaarden

tegenwoordig haast niet meer te onderscheiden van

echt brandend houtvuur. De haard moest wel open

zijn om een zo realistisch mogelijk beeld te creëren,

ook al vraagt een open verbrandingssysteem wel wat

meer aandacht bij installatie. Het vereist immers rookgasventilators

(om geen onderdruk te creëren) en al

dan niet geautomatiseerde zuurstoftoevoerkleppen,

waarvan het geluid ook nog eens tot een minimum

gereduceerd moet worden. Genieten van een haard

doe je namelijk in stilte! Dit zijn stuk voor stuk uitdagingen

die ons team dagelijks met het grootste plezier

aangaat”, vertelt Cees Kelderman.

Uitdagend maatwerk

Als expert in gas- en houthaarden spitst AMA Haarden

zich voornamelijk toe op uitdagend maatwerk

en complexe installaties. “Dat maakt onze job zeer

boeiend. Ons team bestaat uitsluitend uit gekwalificeerde

specialisten, die elk project tot een goed

einde kunnen brengen. We beschikken over een

eigen staalatelier en hebben technische tekenaars

in huis die – in overeenstemming met het architecturale

concept – 2D- en 3D-ontwerpen maken op basis

van de wensen en behoeften van de klant. Voorts

verlenen ze advies aan architecten en interieurarchitecten,

zodat ze hun ontwerp kunnen aanpassen in

functie van een correcte plaatsing van de haarden.”

In lijn met bedrijfsfilosofie

AMA Haarden is een gerenommeerd bedrijf dat

regelmatig wordt ingeschakeld door bouwpromotoren,

horeca-inrichters, villabouwers, buitenlandse

projectontwikkelaars … “Wij willen bewust niet de

grootste haardenspecialist zijn omdat we afwerking

en service zeer hoog in het vaandel dragen en

flexibel willen kunnen inspelen op de wensen van

de klant”, zegt Cees Kelderman. “YUST is een zeer

mooie referentie die perfect aansluit bij onze eigen

bedrijfsfilosofie, meer bepaald de vele troeven van

haarden optimaal uitspelen en zo een positieve bijdrage

leveren aan de beleving in en de uitstraling

van bijzondere leefruimtes.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17


Brugge Spegelaere

Cassettes en grote glaspartijen domineren de voorgevel van de nieuwe garage.

Eigen accenten voor vaste voorschriften

Een draaiboek van het merk, de geldende bouwnormen en de wensen van de concessiehouder verenigen met de eigen visie? Het kostte

de architect zijn beste jongleervaardigheden en een gezonde dosis koppigheid. Maar de nieuwe garage voor Spegelaere in Brugge stemt

iedereen tevreden.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Architectenbureau Delafontaine

Bij Jaguar-Land Rover hebben ze een duidelijke visie op hun identiteit. Elke

concessiehouder dient daarom behoorlijk strikte voorschriften te volgen bij

de bouw en de inrichting van zijn of haar garage. Voor Spegelaere in Brugge

was dat niet anders. Voor het ontwerp van de kersverse nieuwbouw nam het

Architectenbureau Delafontaine onder de arm. De moeilijke opdracht was

tweeledig: alle wensen en voorschriften verzoenen en het maximale uit de

beschikbare ruimte halen.

Efficiënt ruimtegebruik

Klein is de nieuwe garage van Spegelaere zeker niet. En toch was het

een uitdaging om alle functies op een goede manier te bundelen op de

beschikbare oppervlakte. De vereisten waren dan ook niet min. Pascal

Herman: “De klant had nood aan een functionele werkplaats, ruimte voor

de opslag van voertuigen én een showroom. Zeker in de showroom is een

open en luchtig gevoel belangrijk voor Jaguar-Land Rover. Klanten moeten

er tot rust kunnen komen. Het was dus zaak om een optimale indeling en

een doordachte verbinding tussen de ruimtes te voorzien, zodat de flow

doorheen het gebouw klopte.”

De denkoefening met het oog op een efficiënte invulling bracht de architecten

onder meer bij het idee van een parkeertoren. In de nieuwe garage

worden de wagens gestockeerd op vier niveaus: één ondergrondse en vier

bovengrondse verdiepingen, inclusief bijhorende autolift. Zo is er voldoende

opslagplaats en blijft er tegelijk zo veel mogelijk ruimte vrij voor de andere

functies van het gebouw. En voor het appartement van de concessiehouder

dat in de nieuwbouw geïntegreerd werd.

Herkenbaar, maar toch uniek

Van de gevelconstructie met cassettes en grote glaspartijen tot de verlichting in

de showroom: het draaiboek van Jaguar-Land Rover was op zijn zachtst gezegd

strikt. Wat de kleuren en materiaalkeuzes voor zijn garages betreft, houdt het

merk de touwtjes strak in handen. Zo zorgt het voor een herkenbare identiteit.

Toch kon architectenbureau Delafontaine eigen accenten leggen, zonder

afbreuk te doen aan de voorschriften (en uiteraard na goedkeuring van de

bouwheer). “Het ontwerp en de uitvoering waren geen evidentie”, geeft

Pascal Herman toe. “We zaten voortdurend tussen twee vuren: aan de ene

18 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Spegelaere Brugge

“We moesten alle

voorschriften verzoenen én

de ruimte maximaal benutten”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De ruimte in de werkplaats is maximaal benut.

kant de noden en wensen van onze klant, aan de andere kant het keurslijf

van de dealer. We wisten hun high-level materiaalvereisten gelukkig te

combineren met onze West-Vlaamse pragmatische ingesteldheid. Sommige

dingen konden goedkoper en beter. Zo stelden we proactief andere tegels

voor dan in het draaiboek: met dezelfde kwaliteit en uitstraling, maar een

stuk voordeliger. Voor andere onderdelen, zoals het meubilair, konden we een

samenwerking met lokale vaklui afdwingen.”

FDK – INTERIEURWERKEN

FDK uit Brugge werkte de visie van de architect mee uit. “In samenspraak

met BABO coördineerden we de interieurwerken en voerden

we ze ook mee uit”, licht algemeen directeur Sven Deketelaere toe.

“Waar nodig stuurden we de planning dus ook zelf bij. Een groot

voordeel voor de bouwheer.”

Die interieurwerken gingen van chapen en vloeren tot binnenschrijnwerk,

beglazing, pleisterwerken en schilderwerken. De glazen balustrade

op de verdieping is geïnstalleerd zonder tussenprofielen.

Ook de akoestische beglazing en de geperforeerde plafonds in de

burelen laten een visuele verbinding met de omliggende ruimtes toe.

Deketelaere: “Ruimte was heel belangrijk in dit project. Zo kozen we

onder meer voor een zeer witte muur- en plafondverf. In combinatie

met de reflectie van de keramische vloer, de showroomwagens en

de hoge plafonds met slanke ledlijnen krijg je een heel open gevoel.”

Het technische huzarenstukje van FDK was weliswaar de uitschuifbare

poort tussen de afleverzone en de showroom. Met een gewicht

van 500 kilo zijn het bronskleurige veiligheidsglas en het stalen

frame toch probleemloos manueel in- en uit te schuiven.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

• verlaagde plafonds & scheidingswanden

• sanitaire wanden

• systeemwanden

• totaalafwerking

BVBA PLAFOLUX

Vlamingveld 34

8490 JABBEKE

Tel. 050 81 16 69

GSM 0477 42 33 97

info@plafolux.be

www.plafolux.be

PLAFOLUX – PLAFONDS EN

WANDAFWERKING

De strakke, witte plafonds dragen bij tot de stijlvolle sfeer in de nieuwe

Jaguar – Land Rover-garage van Spegelaere. Plafolux (Jabbeke)

installeerde de gyprocpanelen en werkte ze naadloos af. Al bijna

veertig jaar staat deze firma garant voor kwalitatieve wanden en

plafonds. Sinds 2003 onder huidig zaakvoerder Benny Willems.

“We werken hoofdzakelijk voor professionals: bedrijven, schoolgebouwen

… Grotere opdrachten schrikken ons dus niet af. De

opdracht bij garage Spegelaere is een goed voorbeeld, want daar

ging het om een behoorlijke oppervlakte”, aldus Benny Willems.

In de nieuwe garage van Spegelaere werd hoofdzakelijk gyproc

gebruikt, met geperforeerde gedeeltes voor het verbeteren van

de akoestiek. In enkele kleinere lokalen en de sociale ruimtes

kozen bouwheer en architect voor systeemplafonds. “Geen enkel

probleem: we werken met alle materialen. Wanden en plafonds

zijn onze specialiteit, maar we verzorgen ook binnenafwerking,

zoals deuren”, geeft de zaakvoerder nog mee.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 19


PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GRONDWERKEN SIMON EGGERMONT –

GRONDWERKEN EN BUITENAANLEG

Van de grondwerken, uitgevoerd volgens de regels van de kunst,

tot de netjes afgewerkte parking in klinkers: Grondwerken Simon

Eggermont maakte het terrein van Spegelaere bouwrijp. Zodra

de riolerings- en grondwerken klaar waren, verschoof de focus

naar de buitenaanleg van de bedrijfssite. “Projecten als deze,

waar we als totaalpartner kunnen fungeren, zijn ons voornaamste

doel. Als jong bedrijf hebben we de expertise, het moderne

machinepark en het enthousiasme in huis om de identiteit van

een site mee vorm te geven”, zegt zaakvoerder Simon Eggermont.

“De ruimte rond het gebouw was hier eerder beperkt. Het

was dus belangrijk om ze efficiënt te benutten. Zo voorzagen we

tijdens de grondwerken infiltratieputten, die onder de parking een

buffer vormen voor zware regenval, en werkten we de buitenomgeving

strak en stijlvol af. Volledig in lijn met de nieuwe garage!”

Wierookstraat 16 • 9800 Deinze • T +32 9 388 46 62 •

info@grondwerkeneggermont.be • www.grondwerkeneggermont.be

Parket en tapijt zorgen voor een huiselijk gevoel.

M E E S T E R S i n U I T V O E R I N G

Hoogwaardige afwerking

Zoals vaak zijn het bij het project van Spegelaere de details die het verschil

maken. Pascal Herman: “De ramen en deuren zijn perfect geïntegreerd om

een vloeiende gevel te kunnen creëren. Een combinatie van strakke en geperforeerde

plaasterplaten zorgt in de directie- en verkoopruimtes voor een

hedendaagse uitstraling en een verbeterde akoestiek. Tapijt en parket brengen

een zekere warmte in de garage. Met deze uitvoering menen we de hoogwaardige

standaard van de Jaguar-Land Rover-garages geoptimaliseerd te

hebben.” En zo steekt garage Spegelaere dus volledig in het nieuw. Van de

gezellige ontvangstruimte tot het functionele atelier: klant, medewerker én

dealer profiteren mee van de fikse upgrade. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Spegelaere (Brugge)

Architect

Architectenbureau Delafontaine (Roeselare)

Hoofdaannemer

Vandewalle IBC (Aalter)

20 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


sloop en

hernieuwbouw

aan 6% btw.

De btw-verlaging naar 6% voor sloop en

hernieuwbouw werkt. In steden waar de

maatregel al in voege is, steeg het aantal

aanvragen voor een sloopvergunning met

maar liefst 50%. Daarom stellen wij voor

deze verlaging in heel Vlaanderen toe

te passen. Zo stimuleren we duurzame

woningbouw. Goed voor het klimaat én

een duw in de rug voor de bouwsector!

lydia peeters

bart tommelein

Uw ministers van financiën,

begroting en energie.


WWW.WINLOCK.BE


Spegelaere Brugge

Een van de brandwerende sectionaalpoosten EI1 60.

BRANDVEILIGE POORTEN EN DEUREN VOOR NIEUWE GARAGE

De nieuwe garage van Spegelaere is niet alleen aantrekkelijk en functioneel. Ze is ook

brandveilig. Met dank aan de brandwerende poorten en deuren van Winlock uit Lokeren.

Het bedrijf ging aan de slag tussen de werkplaats en de afleverzone, in de traphallen van

het parkeergebouw en tussen de werkplaats en het magazijn.

Tekst en beeld Winlock

Winlock produceert al twintig jaar industriële

brandwerende poorten. Onder leiding van CEO

Sylvia Roels groeide het bedrijf uit tot marktleider

in de nichesector. De poorten en deuren

worden ontworpen en geproduceerd in het

eigen atelier in Lokeren. Winlock is partner in

brandcompartimentering van a tot z, tot en met

de plaatsing en de dienst na verkoop.

Totaaloplossing voor

brandveiligheid

In de nieuwbouw van Spegelaere vind je twee

brandwerende sectionaalpoorten EI1 60 en een

aantal stalen branddeuren terug, in enkele en

dubbele uitvoering. Met aandacht voor de esthetiek

die bouwheer en architect voor ogen hadden.

Alle brandpoorten en -deuren van Winlock

kregen een strakke witte of zwarte afwerking,

passend in het geheel. Ze zijn bovendien geschikt

voor dagelijks en functioneel gebruik en

werken zelfsluitend bij brand. “Als bouwpartner

bieden we een totaaloplossing op het vlak van

compartimentering met poorten en deuren aan.

Kwaliteit en service staan steeds voorop”, klinkt

het bij de producent en installateur.

Dankzij de verticale integratie en de hands-on expertise

biedt Winlock oplossingen voor de meest

uiteenlopende en veeleisende sectoren zoals de

petrochemie, voedings- en logistieke bedrijven.

De poorten en deuren met kwalifi-catie EI1 60,

EI1 120 en zelfs EI1 240 bestaan ook in een geluidsisolerende

versie met een demping tot 50 dB.

Evengoed kies je een inbraakwerende, foodsafe-,

Ex-uitvoering en vloeistofbarrièretoepassingen.

Kortom: maatwerk is de standaard geworden. ❚

Alle brandpoorten en -deuren kregen een strakke

witte of zwarte afwerking, passend in het geheel.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 23


Krono Gent

Gevel- en siermetselwerk in Metropolis Galleria Geel, horizontale gevelbanden en terrassen in wit architectonisch beton zorgen voor een lichte aanblik.

SPORTEN EN WONEN VINDEN ELKAAR IN KRONO

De hedendaagse Gentse stadswijk Tondelier, gelegen tussen de Gasmeterlaan en de Filips van Cleeflaan, begint alsmaar meer gestalte te krijgen.

Na de Nieuwe Molens is nu ook ‘Krono’ zo goed als klaar: een nieuwbouwproject dat 35 appartementen combineert met een sporthal én een

groene omgeving. Kortom: een uniek pand dat perfect in de stad van de toekomst past.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Ondernemingen Louis De Waele

Tondelier moet een autoluwe, kindvriendelijke

wijk worden, waarvan de 530 woonentiteiten

gegroepeerd zijn rond een park. ‘Krono’ vervangt

de vroegere boksclub die op het kruispunt van de

Gasmeterlaan en de (nieuwe) Tondelierlaan lag.

Het perceel heeft een scherpe hoek en vormde

dus een uitdaging voor de architecten. Ze kozen

voor een trapeziumvormig gebouw dat aansluit op

het straatbeeld. Ondanks het feit dat het om een

vrij groot volume gaat, komt dit helemaal niet zo

over dankzij een aangepaste architectuur en een

doordacht materiaalgebruik. De gevels vertonen een

zekere repetitiviteit, maar deze regelmaat is verre

van ‘mechanisch’. Zo verandert het ritme naar de

randen toe, wisselen loggia’s en woonkamerramen

elkaar af en plooien de lange horizontale lijnen om

de hoek. Gevel- en siermetselwerk in Metropolis

Galleria Geel, horizontale gevelbanden en terrassen

in wit architectonisch beton, matzwarte metalen

balustrades en schrijnwerk in larikshout zorgen voor

een lichte aanblik die meteen ook het volumineuze

karakter van het geheel tempert.

“Krono was een uiterst complex project,

waarbij we op het vlak van conceptueel

studiewerk het onderste uit de kan

moesten halen”

Sporthal en appartementen

De constructie omvat twee ondergrondse verdiepingen

met parkings en kelders voor de

bewoners, alsook zes bovengrondse niveaus, inclusief

een teruggetrokken bovenste verdieping.

Het gelijkvloers en de eerste etage zijn gedeeltelijk

bestemd voor een sporthal met een

oppervlakte van 1.200 m², kleedkamers en een

cafetaria. De rest van het volume (iets meer dan

3.000 m²) is ingevuld met appartementen in

allerlei vormen en groottes (van 65 tot 140 m²).

“De structuur bestaat uit een combinatie van ter

plaatse gegoten beton en prefabbeton”, vertelt

Kris De Caluwe, projectleider bij Ondernemingen

Louis De Waele, dat het project realiseerde.

“Het dak van de sporthal, die de bovenliggende

appartementen draagt, is opgebouwd uit een

zware staalstructuur. Een deel van de daken

is ingericht als groendak. De rest kreeg een

klassieke roofing of EPDM-afwerking.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 25


«The Gentlemen builders»

BRUSSEL

BRUSSEL

COND’OR – Guldenvliesgalerij

Volledige verbouwing tot appartementen

NIJVEL

COQUELETS – Dienstenresidentie

THE ONE – Toren van 94 m hoogte

Appartementen en burelen

Chaussée de la Hulpe 185 I 1170 Bruxelles

T 0032 (0) 422 08 11 I F 0032 (0) 420 32 12

eldw@louisdewaele.be I www.louisdewaele.be

199002-16098_Louis de waele enterprises_1-2.indd 1 18-04-19 10:23

Zaman is uw betrouwbare

partner voor de realisatie van

hoogwaardige en duurzame

technische installaties.


Wondelgemkaai 8, 9000 Gent

+32 09 253 91 24 • zaman@zamangroep.be

www.zamangroep.be


Krono Gent

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ZAMAN YVES & C° -

TECHNIEKEN

Bij de realisatie van Krono stond energiezuinigheid

centraal. Zo zijn de cv- en sanitaire installaties van

het appartementencomplex aangesloten op het

stadsverwarmingsnet van Gent: een ondergronds

leidingstelsel van 22 kilometer (het grootste van

België). “Studiebureau EDV was verantwoordelijk voor

de studie technieken en wij zorgden in samenwerking

met EDFL voor de uitvoeringsstudie”, vertelt ir. Yves

De Permentier, bestuurder bij Zaman Yves & C°

(Gent), dat instond voor de technieken. We plaatsten

de primaire warmtewisselaar, die we aansloten op het

ondergrondse net van EDFL. Vervolgens is het Kronogebouw

uitgerust met een drukbehoudsysteem voor

de hele site en een collector met hoofdverdeelpompen

naar de verschillende delen van de site.”

Het ritme van de architectuur tempert het volumineuze karakter van het gebouw.

Elk appartement is voorzien van indirecte warmtewisselaarunits

voor de verwarming en de productie

van het sanitair warm water, aangesloten op een

combilussysteem. De warmte wordt hoofdzakelijk

afgegeven door lagetemperatuurconvectoren. Elk

appartement kreeg ook zijn eigen WTW-unit met

hoog rendement. Zaman Yves & C° installeerde

eveneens alle sanitaire installaties. “En ook in de

sporthal waren we actief”, vervolgt ir. Yves De

Permentier. “We plaatsten er vloerverwarming, die

wordt gevoed door het stadsverwarmingsnet. Voor

de ventilatie installeerden we luchtgroepen met

een roterend warmtewiel en wervelroosters met

hoge inductie. Voorts waren we verantwoordelijk

voor een warmwatermodule voor de douches en

alle sanitaire installaties.”

Nieuwe functie vereist moeilijke

aanpassing

Omdat de Krono-site vervuild was met teer, waren

er aanzienlijke saneringswerken nodig. Eens de

bouw gestart was, bleek het project echter nog

enkele andere uitdagingen in petto te hebben.

“Ondernemingen Louis De Waele stond in voor

het leeuwendeel van de ruwbouwwerken en de

coördinatie van de afwerking en technieken”,

vertelt hoofdwerkleider Franky Verbraekel.

“Vooral de staalconstructie die als dak van

de sporthal fungeert en tegelijkertijd nog vier

bouwlagen in beton moet dragen, heeft ons met

flink wat kopzorgen opgezadeld. Aanvankelijk

was er immers een nieuwe boksclub voorzien

in plaats van een sporthal, wat ons toeliet om

tussenliggende kolommen te plaatsen. Maar

plots moesten we overspanningen van 30 meter

zonder kolommen realiseren!”

Omdat de Krono-site vervuild was met teer, waren er aanzienlijke saneringswerken nodig.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 27


SUPERB

[IN]VISIBLE

ACOUSTIC

Sonacoustic SP

Goede akoestiek is essentieel voor de beleving en het gebruik van een ruimte.

Asona heeft al ruim 35 jaar ervaring

met de ontwikkeling van hoogwaardige

akoestische materialen die niet

alleen zorgen voor een optimaal

akoestisch klimaat, maar bovendien

de uiterlijke aspecten van de ruimte

respecteert. De kern van onze oplossing

ligt in de unieke combinatie van

geluiddempend naadloos akoestisch

pleister in verschillende lagen en een

akoestische afwerking in de vorm

van akoestisch spuitwerk, die alle

ondergronden volgen. Wij leveren

niet alleen de juiste geluiddempende

materialen maar zorgen ook voor de

applicatie en het onderhoud.

asona.com

Asona Belgium | Engstegenseweg 18 bus 1 | 3520 Zonhoven | Tel 089/84 36 03 – 0475/47 03 98 | Info@ asona.be

ten en Roltrappen

eent service volledig naar uw wens

elke 10 nieuwe liften die in Europa worden geïnstalleerd,

r één van Orona.

erhoud en modernisering van alle fabricaten en typen.

ale ervaring en internationale ondersteuning.

w.coopman.orona.be

opman Orona

ofdzetel :

nnebeekstraat 3,

0 Waregem

+32 56 358 580

ssel :

+32 2 569 62 49

Liften en Roltrappen

Liften en Roltrappen

Verleent service volledig naar uw wens

Verleent service volledig naar uw wens

Van elke 10 nieuwe liften die in Europa worden geïnstalleerd,

is er één van Orona.

Van elke 10 nieuwe liften die in Europa worden geïnstalleerd,

is er Onderhoud één van Orona. en modernisering van alle fabricaten en typen.

Onderhoud Lokale ervaring en modernisering en internationale van alle fabricaten ondersteuning. en typen.

Lokale ervaring en internationale ondersteuning.

www.coopman.orona.be

twerpen :

www.coopman.orona.be

+32 3 501 35 54

Coopman Orona

o@coopman.orona.be

Coopman Hoofdzetel Orona :

Hoofdzetel

Mannebeekstraat

:

3,

liftfabrikant ter wereld met certificaat voor Milieuvriendelijk Ontwerpen (ISO 14006)

Mannebeekstraat 8790 Waregem3,

8790 Tel Waregem +32 56 358 580

Tel Brussel +32 56 : 358 580

Brussel Tel +32 : 2 569 62 49

Tel Antwerpen +32 2 569 62 : 49

Antwerpen Tel +32 3 : 501 35 54

Tel +32 3 501 35 54

info@coopman.orona.be

info@coopman.orona.be

Eerste liftfabrikant ter wereld met certificaat voor Milieuvriendelijk Ontwerpen (ISO 14006)

Eerste liftfabrikant ter wereld met certificaat voor Milieuvriendelijk Ontwerpen (ISO 14006)

Ad_9,5x13_OronaCoopman.indd 1 16/01/17 14:50


Krono Gent

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ASONA – AKOESTISCHE SPUITPLEISTER

De hoogte en de structuur van een sporthal brengen op akoestisch vlak de nodige

uitdagingen met zich mee. In het Krono-project werd daar een passend antwoord op

geformuleerd door Asona uit Kapellen. Dankzij de toepassing van Sonaspray sloeg

het zelfs twee vliegen in één klap. Enerzijds zorgt deze spuitpleister voor een optimale

geluidsabsorptie, waardoor storende nagalmen tot een minimum herleid worden,

anderzijds is het een esthetische oplossing omdat de Sonaspray naadloos kan worden

aangebracht – van licht gestructureerd tot een hele fijne afwerking die zo glad is als plaaster.

“Een bijkomend voordeel is dat de spuitpleister in verschillende kleuren verkrijgbaar is”,

vertelt Koen Van Cauwelaert, COO Belgium, Luxemburg and France. “In de sporthal

is er geopteerd voor een zwarte uitvoering, wat voor een bijzonder mooi effect zorgt.

Ondanks het feit dat we op grote hoogte tussen de metalen liggers moesten werken, is

het een bijzonder geslaagde realisatie geworden. Ook in de traphallen ter hoogte van de

liften is Sonaspray aangebracht. Daar is de spuitpleister toegepast in een witte kleur, die

naadloos opgaat in de verdere afwerking. Krono was vooral een mooi project vanwege de

combinatie tussen twee totaal verschillende functies: wonen en sporten.”

Een minutieuze afwerking stond centraal in het

Krono-project.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

COOPMAN ORONA – VOOR BETROUWBARE LIFTEN

In de Nieuwe Molens had Ondernemingen Louis De Waele voor de liften een beroep gedaan

op Coopman Orona (Waregem). De samenwerking was dermate positief uitgevallen dat

deze specialist inzake verticaal transport van personen en goederen in gebouwen ook

de liften voor Krono mocht leveren. “In totaal gaat het om vijf exemplaren”, vertelt sales

engineer Pieter Slegers. “Plus een zesde op vraag van Builtthings, de onderaannemer die

de sportzaal afwerkte. Het zijn stuk voor stuk elektrische, machinekamerloze exemplaren

van het type O3G_2010. Ze hebben twee, zes of zeven stopplaatsen en kregen hier en

daar een doorlopende toegang. Voor elke verdieping is er bezoekersbediening voorzien:

een extra sturing die vermijdt dat iedereen zomaar op elk niveau kan stoppen. Daarnaast

hebben we de schachten uitgerust met de intelligente mechanische schachtverluchting

‘Blue Kit’. Opmerkelijk is dat de liften in dit project zonder opmeting waren besteld. Dankzij

de bijzonder flexibele opstelling van het Coopman Orona-team en de hoofdaannemer

zijn we er echter toch in geslaagd om zowel de productie als de installatie binnen de

gevraagde tijdspanne te realiseren.”

Keuze voor PRS

Initieel was een staalstructuur met grote tralieliggers

voorzien, maar deze zouden te veel doorbuigen.

Bovendien bleken de knoopverbindingen

onuitvoerbaar. “En er waren nog wel wat andere

onoplosbare problemen”, aldus Franky Verbraekel.

“Uiteindelijk heeft Ondernemingen Louis De

Waele een belangrijke bijdrage geleverd aan de

optimalisatie van het ontwerp. Het was immers

ons voorstel om voor PRS te kiezen: grote samengestelde

gelaste liggers. In combinatie met de

RF-bekleding van deze liggers en de akoestische

eisen voor de appartementen naast de sporthal

maakte dit van Krono een uiterst complex project,

waarbij we op het vlak van conceptueel studiewerk

het onderste uit de kan moesten halen. Maar

dat maakt het natuurlijk alleen maar interessant.

Het resultaat is een visitekaartje dat getuigt van

onze kennis en kunde.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Tondelier Development (Gent)

Architect

De Smet Vermeulen Architecten (Gent)

Hoofdaannemer

Ondernemingen Louis De Waele (Brussel)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 29


Voorbeschouwing Seminar binnenklimaat

Om de bereikbaarheid te optimaliseren, vindt hetzelfde seminar tweemaal plaats: op 11 juni in Auditorium4 in Gent en op 13 juni in het Logistiek Innovatie

Trainingscentrum (LiTC) in Laakdal.

VENTILATIE- EN ZONWERINGSSPECIALIST

ORGANISEERT SEMINAR ROND BINNENKLIMAAT

‘België nog ver verwijderd van klimaatdoelstellingen voor 2020’, ‘Vlaanderen haalt Europese klimaatdoelstelling niet’ … Het zijn maar

enkele van de vele krantenkoppen die de laatste maanden het nieuws haalden. Dat er op klimatologisch vlak nood is aan verandering,

staat als een paal boven water. Maar wat met de binnenklimaatdoelstellingen richting 2020? Wanneer is er sprake van een goede (binnen)

luchtkwaliteit? Wat zijn de effecten hiervan op het welbevinden van de bewoner? Duco beantwoordt deze vragen tijdens het gratis seminar

‘Binnenklimaatdoelstellingen 2020? Een gezonde kijk!’, dat plaatsvindt op 11 en 13 juni.

Tekst en beeld Duco

30 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Seminar binnenklimaat Voorbeschouwing

“De binnenluchtkwaliteit mag niet uit het oog verloren worden”, waarschuwt Duco, dat hierop anticipeert via de organisatie van het seminar

‘Binnenklimaatdoelstellingen 2020? Een gezonde kijk!’.

"Het (binnen)klimaat is

nog nooit zo hot geweest,

met buiten- en binnenlucht

in het middelpunt van

de belangstelling"

Het (binnen)klimaat is nog nooit zo hot geweest, met buiten- en binnenlucht

in het middelpunt van de belangstelling. Tegelijkertijd wordt de bouwregelgeving

steeds strenger. Alle nieuwbouwwoningen moeten tegen 2020 voldoen

aan een E-peil van 35 en tegen 2021 aan de BEN-eisen, wat overeenkomt met

E30. “Daarbij mag de binnenluchtkwaliteit niet uit het oog verloren worden”,

waarschuwt Duco, dat hierop anticipeert via de organisatie van het seminar

‘Binnenklimaatdoelstellingen 2020? Een gezonde kijk!’. Wordt de toekomst

‘BEN-wonen’ of ‘ENG-wonen’? Gaan energiezuinige gebouwen ten koste van

gezondheid & comfort? Wat zijn jouw (binnen)klimaatdoelstellingen en zijn

deze haalbaar en betaalbaar? Het zijn prangende vragen die de ventilatie- en

zonweringsspecialist deskundig zal beantwoorden.

DNA in seminar gegoten

Duco’s DNA bestaat erin een optimaal binnenklimaat te creëren op basis van

de pijlers ‘gezondheid’, ‘comfort’ en ‘energiezuinigheid’. “Stuk voor stuk topics

die centraal zullen staan tijdens het seminar”, klinkt het bij Duco. “Een woning

staat of valt met de kwaliteit van de binnenlucht. Iemand die hier alles over kan

vertellen, is dr. Marianne Stranger van VITO. Vervolgens zal dr. ir. Tom Geens van

Liantis het hebben over de impact van de binnenluchtkwaliteit op de gezondheid

en het welbevinden van de mens. Lawaaihinder is ook vaak een boosdoener

die het binnenhuiscomfort kan reduceren. Prof. dr. Bart Vinck, audioloog, neemt

ons mee naar de wondere wereld van akoestiek, waarbij hij ingaat op de

invloed van (ventilatie)geluiden op het leefcomfort en de gezondheid. Tot slot

zal Dirk Stevens, salesmanager België bij Duco, de pijler ‘energiezuinigheid’ op

een interactieve manier benaderen, met nadruk op vraaggestuurde ventilatiesystemen

C en D en slimme warmtepompsystemen.”

Eén thema, twee locaties

Om de bereikbaarheid te optimaliseren, vindt hetzelfde seminar tweemaal plaats:

op 11 juni in Auditorium4 in Gent en op 13 juni in het Logistiek Innovatie Trainingscentrum

(LiTC) in Laakdal. Smaakt dit naar meer? Op www.duco.eu/binnenklimaat

vindt u alle nodige info. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


De Pen

32 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

Beeld: Medialounge


De Pen

Erik Van den Broeck,

partner bij BDO

KAN DE BOUWSECTOR HET KLIMAAT REDDEN?

Hoe gaan we de Europese klimaatdoelstelling 2030 halen qua reductie van broeikasgassen, energie-efficiëntie en

hernieuwbare energie? Dat is momenteel hét thema dat onder meer door de klimaatbrossers op de politieke agenda is

gezet. De bouwsector en de toeleveranciers hebben zich al jaren geleden geëngageerd voor deze doelstellingen en zijn

daarom prominente spelers in het debat! Een verlaging van het E-peil van woningen onder de E100 was tien jaar geleden

nog zo goed als ondenkbaar, maar vandaag is de meerderheid van de bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen E30

of lager, wat de grens is voor BEN-gebouwen.

De stap naar energieneutraal is niet meer veraf. Ook kantoren en andere bouwwerken worden dankzij nieuwe bouwtechnieken

en innovatieve materialen steeds energiezuiniger of zijn zelfs nettoproducent van energie. Een bemoedigende trend, maar het

E-peil blijft wel een resultante van een optelling van energieverbruik enerzijds en energieproductie of -besparing anderzijds.

Dat houdt in dat er nog steeds CO 2

wordt uitgestoten, en dus dragen ook energieneutrale gebouwen nog steeds bij tot de

opwarming van de aarde.

In België worden jaarlijks pakweg 55.000 omgevingsvergunningen afgeleverd voor woningen en kantoren, waarvan een kleine

meerderheid nieuwbouw en de rest renovatie. Het totale gebouwenbestand telt in ons land echter 4,6 miljoen stuks. Door een

extra bevolkingstoename van 1,5 miljoen mensen tegen 2030 zijn er het volgende decennium nog eens 700.000 bijkomende

woonunits nodig. Aan het huidige tempo vernieuwen we slechts 1% van ons gebouwbestand per jaar en zijn we dus nog

honderd jaar bezig …

Het eenvoudig isoleren van daken is meestal een haalbare kaart en een ‘low hanging fruit’-maatregel, maar om de resterende stappen

naar een E-peil richting BEN te zetten, zijn er meer doortastende ingrepen nodig. Investeringen om verdere E-peilverbeteringen te

realiseren zijn structureler – denk maar aan het plaatsen van buitenmuurisolatie, een warmtepomp, superisolerend glas of het wegwerken

van koudebruggen. Dergelijke structurele ingrepen in gebouwen van vijftien jaar en ouder zijn economisch gezien eigenlijk

suboptimaal en slechts op een heel lange termijn rendabel te maken. Bovendien wordt er nog niet altijd rekening gehouden met de

totale milieubalans van de gebruikte materialen – denk maar aan de grondstofkost, de niet-lokale productie en de daaraan verbonden

logistieke kost en uitstoot, enzovoort. Alle bestaande woningen en kantoren omvormen tot energiezuinige gebouwen vergt dus een

enorme macro-economische inspanning en lost het CO 2

-probleem nog niet op. Zijn we dan wel goed bezig?!

De overheid denk onder meer aan derdepartijfinanciering om een inhaalbeweging mogelijk te maken en de transitie naar energiezuinige

gebouwen te bevorderen. Ook voor het grote arsenaal aan overheidsgebouwen, waar de eigen BEN-doelstelling voor

2020 niet gehaald zal worden, wordt – onder meer door het VEB – onderzocht hoe ESCO (Energy Service Companies)- of EPC

(Energieprestatie Contractor)-financiering een oplossing kan zijn.

Europa is goed voor 10% van de wereldwijde CO 2

-uitstoot. In België zijn woningen op zich goed voor 12% van de totale uitstoot,

en de productie van elektriciteit en warmte voor 11%. Dit is meer dan de uitstoot van auto’s of vliegtuigen. Focussen op de meest

vervuilende gebouwen is zeker aangewezen om quick wins te realiseren, maar de totale meerkost om op wereldschaal een marginale

verbetering van de broeikasgasuitstoot te bewerkstelligen via de vernieuwing van oude gebouwen, is veel te hoog. Bij het stellen van

de benodigde prioriteiten moeten we dus nagaan in welke mate we willen inzetten op renovatie ...

Compacter wonen, dubbel- of deelgebruik, stedelijke verdichting en vergroening, verevening, gemeenschappelijke energieproductie,

geo- en riothermie, circulaire materiaalconcepten, captatie van CO 2

en andere gassen en hergebruik ervan in nieuwe grondstoffen, verduurzaming

van de mobiliteit …: dit zijn wellicht concepten die wél rendabel kunnen zijn en die kunnen aanzetten tot een versnelling van

de inhaalbeweging. Het marginale milieurendement van dergelijke investeringen is a priori economisch verantwoordbaar en zal ertoe

leiden dat we alsnog onze klimaatdoelstellingen kunnen halen en dat we zelfs nog ambitieuzer mogen zijn. De rol van de bouwsector

en ontwikkelaars in het uittekenen van deze visie is cruciaal! ❚

De pen wordt doorgegeven aan Frank Ongena, commercieel directeur bij Artes Roegiers.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 33


Phenix total interior bvba | Metropoolstraat 1 - 2900 Schoten | t +32 3 311 86 43 | f +32 3 311 86 44

btw: be 0.508.801.424 | erkenning klasse 2: d13, d21, d25, d29, f3 | www.phenixinterior.eu

WIJ ZIJN MAKERS

WIJ ZIJN MAKERS

In een keuken deel je momenten, in een badkamer heb je tijd voor je zelf, maatkasten geven je

In ademruimte een keuken en deel gezelligheid. je momenten, Wij zijn in een collectief badkamer van heb mensen je tijd voor die passie je zelf, delen maatkasten voor interieur.

geven je

ademruimte Ons maatwerk en is gezelligheid. het hart van je Wij leefwereld. zijn een collectief Het is nauwlettend van mensen ontworpen die passie én delen met liefde voor gemaakt interieur.

Ons door maatwerk ambachtslui. is het Want hart wij van zijn je Makers. leefwereld. Deaplus, Het is stielmannen nauwlettend ontworpen -vrouwen, én gepokt met liefde en gemazeld

gemaakt

door in het ambachtslui. zoeken naar Want oplossingen. wij zijn Makers. Net zolang Deaplus, tot je stielmannen keuken, badkamer en -vrouwen, of maatkast gepokt naadloos en gemazeld deel

in uitmaakt het zoeken van je naar levensstijl.

oplossingen. Net zolang tot je keuken, badkamer of maatkast naadloos deel

uitmaakt van je levensstijl.

WIJ WILLEN DAT MENSEN

WIJ

PLEZIER WILLEN

BELEVEN DAT MENSEN

AAN

PLEZIER

HET AANSCHAFFEN

BELEVEN AAN

HET

VAN AANSCHAFFEN

HUN KEUKEN

VAN HUN KEUKEN

Wij produceren onze kastoplossingen in onze eigen twee fabrieken, met lakkerij. In onze

Wij DEsignAteliers produceren tonen onze wij kastoplossingen ons vakmanschap in onze met eigen trots, twee en geven fabrieken, onze interieurarchitecten

met lakkerij. In onze

DEsignAteliers graag advies op tonen basis wij van ons je wensen.

vakmanschap met trots, en geven onze interieurarchitecten

graag advies op basis van je wensen.

Wij houden je graag op de hoogte van onze acties, innovaties en tips. Schrijf

Wij je in houden op onze je nieuwsbrief graag op de voor hoogte meer van info, onze via acties, www.deaplus.be, innovaties en of tips. volg Schrijf ons

je op in Facebook, op onze nieuwsbrief Twitter of Linkedin.

voor meer info, via www.deaplus.be, of volg ons

op Facebook, Twitter of Linkedin.

Hasselt Kuringersteenweg 186 011 22 04 10

Schoten Hasselt Kuringersteenweg Bredabaan 186 1201 011 03 22 644 04 04 1016

Schoten Roeselare Bredabaan Bruggesteenweg 1201 299 051 03 644 22 56 0462

16

Sint-Pauwels Roeselare Bruggesteenweg Potterstraat 299 137 051 03 766 22 56 61 62 16

Sint-Pauwels Boortmeerbeek Potterstraat Leuvensesteenweg 137 347 03 015 766 52 61 00 16 03

Boortmeerbeek Leuvensesteenweg 347 015 52 00 03


Meadow Herent

Industriële site wordt groene,

toekomstgerichte woonomgeving

De vier volumes die uit de koker van POLO Architects ontsproten zijn, getuigen van een zekere architecturale soberheid.

Vlak bij Leuven en Brussel wonen, maar toch een plattelandsgevoel hebben? Het kan vanaf nu op de vroegere site van ijzergieterij

Umafo in Herent. Op een terrein van 90.000 m² wordt immers een volledig nieuwe wijk gerealiseerd, waar toekomstgericht wonen in

een groene omgeving centraal staat. Binnenkort kunnen de eerste eigenaars al verhuizen, want de eerste fase met zes appartementsblokken

zit in een finaal stadium.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Vanhout

Vlak bij de spoorweg en de belangrijkste invalswegen,

op een boogscheut van het centrum

van Leuven: het is een locatie om ‘u’ tegen te

zeggen. Vandaar dat Vanhout (onderdeel van

de BESIX Group) de kans greep om zijn steentje

bij te dragen aan de herbestemming van deze

fabriekssite. “We investeren in de bebouwing

van twee percelen”, vertelt projectdirecteur

Peter Van Hout. “Een ander deel wordt ontwikkeld

door Thomas & Piron, terwijl de rest

eigendom blijft van de gemeente. De eerste

fase werd opgestart in januari 2017 en omvat

enerzijds twee identieke volumes met achttien

appartementen en anderzijds drie volumes met

in totaal 66 woonentiteiten. Comfortabel en

kwalitatief wonen in een groene omgeving is

de achterliggende gedachte in dit project. De

hele site is dan ook opgevat als een glooiend

park met wandel- en fietspaden. Er is zelfs een

Finse piste aangelegd, die langs verschillende

wadi’s slingert. Vandaar ook dat we het project

‘Meadow’ doopten. In combinatie met de

unieke architectuur is het een perfecte illustratie

van Vanhouts visie op toekomstgericht

wonen. Dat intussen al meer dan 95% van de

appartementen verkocht zijn, bewijst dat het

een geslaagd concept is.”

Futuristische aanblik

De volumes van fase 1 zetten meteen de toon in

dit project. De twee appartementsblokken die door

CBA Architects ontworpen zijn, kregen door hun

ronde hoeken en prominente terrassen een erg

futuristische aanblik. Niettemin gaan ze dankzij

het uitgekiende materiaalgebruik perfect op in de

omgeving. “De gebouwen staan op een redelijke

afstand van elkaar, maar zijn ondergronds verbonden

door middel van een gemeenschappelijke

kelder”, vertelt Peter Van Hout. “Met telkens drie

bouwlagen hebben beide blokken een benutbare

oppervlakte van 1.915 m², waardoor de achttien

appartementen comfortabel ruim aanvoelen. De

structuur bestaat uit ter plaatse gestort zichtbeton,

ingevuld met complexe prefabelementen: een

combinatie die tijdens de realisatie de nodige

uitdagingen met zich meebracht. Maar ons

team heeft eens te meer aangetoond dat er voor

Vanhout op bouwkundig vlak geen brug te ver is.

De gevels zijn afgewerkt met gevelstenen van het

type White Falls (gemetseld in wildverband), terwijl

de terrassen uit witte betonnen prefabelementen

bestaan. Het zwarte aluminium schrijnwerk en de

doorlopende balustrades creëren een aangenaam

ogend contrast.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 35


Herent Meadow

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DEAPLUS – KEUKENS

Een project met een sterke nadruk op kwalitatief wonen

vereist geen standaardkeukentjes, maar wel maatwerk

van de bovenste plank. “Wij hebben voor Meadow de

keukens en kastoplossingen voorzien”, zegt Annelies

Vaes, accountmanager projecten bij Deaplus (Heusden-

Zolder). “Dat deden we helemaal volgens de wensen van

de toekomstige bewoners, die hun voorkeuren kenbaar

kwamen maken in onze winkels. De keuzemogelijkheden

zijn eindeloos. In onze twee productie-eenheden

in Heusden-Zolder en het Nederlandse Bladel produceren

we alles op maat. We werken niet volgens de

standaardmodules van 60 of 120 cm, maar passen de

kastgroottes aan de beschikbare ruimte aan. De klanten

hebben keuze uit afwerkingen in laminaat tot fineer en

hoogwaardig lakwerk.” De kastoplossingen die Deaplus,

dat in ons land in elke provincie een toonzaal heeft, in

dit project voorzag, waren uiteenlopend. “Onze ervaren

interieurvormgevers ontwierpen onder meer vestiaires,

tv-meubels en dressings.” Deaplus stond, zoals altijd,

ook zelf in voor de plaatsing. “Daarvoor hebben we eigen

plaatsers in dienst, evenals enkele zelfstandige installateurs

die vast voor ons werken.”

De twee appartementsblokken die door CBA Architects ontworpen zijn, kregen door hun ronde hoeken en

prominente terrassen een erg futuristische aanblik.

DOMOTICA, VERLICHTING, NIEUWBOUW,

VERBOUWINGEN, WINKELINSTALATIES

• PARKETTEN

• LAMINAAT

• TERRASSEN

• GEVELBEKLEDING

Magazijnenstraat 16 (ZONE C)

2235 Hulshout (Antwerpen)

E info@goossens-electro.be

T 015 22 14 45

F 015 22 14 46

www.goossens-electro.be

36 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Meadow Herent

De gebouwen staan op een redelijke afstand van

elkaar, maar zijn ondergronds verbonden door

middel van een gemeenschappelijke kelder.

Standingvolle eenvoud

De vier volumes die uit de koker van POLO Architects

ontsproten zijn, ogen iets minder spectaculair.

Deze rechthoekige, strakke blokken getuigen

dan ook van een zekere architecturale soberheid.

Maar tegelijkertijd ook van standing, want dankzij

hun opbouw en materiaalgebruik stralen ze

heel wat klasse uit. Met vier tot vijf verdiepingen

hebben ze een totale benutbare oppervlakte van

8.600 m². Peter Van Hout: “Deze blokken kregen

een horizontale accentuering door hun prefabstructuur

uit grijs beton, die aan de buitenzijde

zichtbaar gebleven is. De invulling gebeurde

met een mengeling van drie verschillende lichte

tinten strengperssteen en brons geanodiseerd

aluminium schrijnwerk. Een spel van in- en

uitpandige terrassen en een teruggetrokken

bovenste verdieping maskeert het volumineuze

karakter van de blokken. Dit resulteerde in erg

toegankelijke gebouwen die uiterst compatibel

zijn met het omliggende groen.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Vanhout (Geel)

Architect

CBA Architects (Antwerpen) en

POLO Architects (Antwerpen)

Hoofdaannemer

Vanhout (Geel)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GOOSSENS ELECTRO – ELEKTRICITEITSWERKEN

Bij de realisatie van het Meadow-project stelde Vanhout een maximale klantentevredenheid

voorop. Vandaar dat het de elektriciteitswerken liet uitvoeren door een firma die net dat tikkeltje

meer biedt: Goosens Electro uit Hulshout. “Onze voornaamste troef is dat we de opdrachten

met erg veel respect voor de klant uitvoeren”, vertelt zaakvoerder Gomeer Goossens. “Dit

vertaalt zich in de toepassing van materiaal van de hoogste kwaliteit en een installatie door

gekwalificeerde en ervaren mensen. Maar ook en vooral de begeleiding van de klant bij zijn/

haar keuze vinden we belangrijk. Zelfs voor grote projecten als Meadow ontvangen we elke

toekomstige bewoner om samen te bekijken welke elektrische producten hij/zij wenst én waar

deze moeten komen. Eenmaal de ruwbouw klaar is, bereiden we alles voor en wandelen we

met de kopers doorheen de woonunit om na te gaan of alles naar wens is. Pas daarna starten

we met de effectieve uitvoering.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

LAVRIJSEN PARKET – HOUTEN TERRASBEKLEDING

De doorlopende terrassen accentueren de twee volumes met ronde hoeken op elegante wijze.

Al bij al beslaan ze een oppervlakte van 445 m², die volledig bekleed is met Bilinga-hardhout.

“Dat is een duurzaam, onderhoudsvriendelijk en visueel aantrekkelijk materiaal”, vertelt Geert

Lavrijsen, zaakvoerder van Lavrijsen Parket uit Geel, dat de werken uitvoerde. “Vandaar dat

we deze oplossing wel vaker toepassen. Niettemin was Meadow toch wel een uitzonderlijk

project, enerzijds omdat de terrassen doorlopen, anderzijds vanwege de rondingen die de

gebouwen kenmerken. Toch slaagden we erin om de klus op amper twee weken tijd te klaren,

en dat met zes werknemers: het resultaat van nauwkeurige opmetingen, een goede voorbereiding

en natuurlijk het vakmanschap van onze plaatsers. Zo konden we opnieuw bewijzen

dat Lavrijsen Parket dé partner bij uitstek is voor opdrachten die een nauwkeurige uitvoering

met oog voor detail vereisen.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 37


Herent Meadow

INTERIEURAFWERKING TOT IN DE PUNTJES

Wat startte als een routineklus, evolueerde naar een totaalproject op het vlak van schilder- en behangwerken. Na het afwerken van de

gemeenschappelijke ruimtes mocht Phenix Total Interior immers ook een groot deel van de appartementen onder handen te nemen. Een

complexe opdracht die zowel excellent vakmanschap als doorgedreven adviesverlening vereiste.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Phenix Total Interior

Timothy Tjoens: “Uiteindelijk hebben een dertigtal bewoners via Vanhout een beroep op onze diensten gedaan.” (Beeld: Dirk De Cubber)

De afwerking van elk groot nieuwbouw- of renovatieproject moet meestal

onder grote tijdsdruk gebeuren. En dat kan weleens ten koste van de

nauwkeurigheid van de uitgevoerde werken gaan. Tenzij de bouwheer in

zee gaat met een specialist die kwaliteit en vakmanschap hoog in het

vaandel draagt, zoals Phenix Total Interior uit Schoten. “We zijn oorspronkelijk

gestart als een specialist op het vlak van gietvloeren, maar doorheen

de jaren is ons familiebedrijf geëvolueerd naar een onderneming

die in alle opzichten een primus in zijn vakgebied is”, vertelt medezaakvoerder

Timothy Tjoens. “Ons team staat klaar om het interieur van elk

type gebouw om te toveren tot een aangename en smaakvolle werk- of

leefomgeving. Klanten kunnen niet alleen bij ons terecht voor gietvloeren,

maar ook voor schilder-, behang- en plamuurwerken, betonherstellingen,

vloerbekleding met soepele materialen, afwerking met mortex en beton

cire, raamdecoratie en zelfs totaalrenovaties.”

38 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Meadow Herent

“In de gemeenschappelijke delen bestond ons takenpakket uit het plamuren

en schilderen van de wanden en plafonds in de gangen en traphallen”,

legt Timothy Tjoens uit. (Beeld: Dirk De Cubber)

Phenix Total Interior kon uiteenlopende disciplines demonstreren: behangen,

het verven van plafonds en wanden, het lakken van deuren en zelfs het

lakken van op maat gemaakte MDF-meubels. (Beeld: Dirk De Cubber)

"Wat in Meadow als

een routineklus startte,

evolueerde naar een

project waarin we al onze

expertise inzake schilderen

behangwerken konden

demonstreren"

Kleine opdracht wordt groot project

In het Meadow-project stond Phenix Total Interior in eerste instantie in

voor de afwerking van de gemeenschappelijke delen. “Ons takenpakket

bestond uit het plamuren en schilderen van de wanden en plafonds in de

gangen en traphallen”, legt Timothy Tjoens uit. “Daarnaast zorgden we

voor het lakken van de deuren en de liftgehelen. Vanhout was dermate

tevreden met het resultaat dat we de vraag kregen of we eventueel ook

bepaalde appartementen zouden willen afwerken. Het was een aanbod

dat we niet konden weigeren, zelfs al beseften we dat het een complexe

opdracht met veel variabelen zou worden. Elke bewoner heeft nu eenmaal

zijn eigen smaak en budget.”

Belangrijk uithangbord

Om de geïnteresseerden de verschillende interieurmogelijkheden te tonen,

besloot Vanhout een modelappartement af te werken. “Hierbij fungeerden

wij niet alleen als uitvoerder van de verf- en behangwerken, maar ook als

adviseur – meer bepaald om de juiste kleuren en materialen te kiezen in

functie van het meubilair”, aldus Timothy Tjoens. “Een rol die we vervolgens

ook vervuld hebben voor de eindklanten, die dit als een echte toegevoegde

waarde beschouwden. Uiteindelijk hebben een dertigtal bewoners via

Vanhout een beroep op onze diensten gedaan, en dit voor uiteenlopende

disciplines: behangen, het verven van plafonds en wanden, het lakken van

deuren en zelfs het lakken van op maat gemaakte MDF-meubels. Zo is

Meadow een belangrijk uithangbord van onze expertise geworden.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 39


Tongeren De Motten

FRAAI STADSPARK

geeft downtown Tongeren nieuw elan

Tongeren krijgt er binnenkort een nieuwe trekpleister bij. Waterloop de Jeker wordt opengelegd en het omringende stadspark volledig

vernieuwd. Met een vlonderpad en zitelementen langs het water, wandel- en fietspaden, een waterplein en sportvoorzieningen zoals een

Finse piste en een nieuw skatepark zal De Motten 2.0 tegen dit najaar uitgroeien tot een uitgelezen plek om te vertoeven.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Liesbeth Verhulst en Sweco

Sinds het openluchtzwembad van Tongeren in de jaren negentig de deuren

sloot, gaapte er een uitgestrekte open ruimte langs de zuidrand van de stad.

“De site was aan vernieuwing toe, en dat was meteen het geschikte moment

om een oude droom in vervulling te laten gaan”, vertelt schepen van Openbare

Werken Guy Schiepers. “Het dempen en inbuizen van de Jeker in de

jaren 50 noemen we vandaag een ‘historische vergissing’. Die zetten we nu

recht met zichtbaar proper water in ‘downtown Tongeren’. De open Jeker zal

een enorme impact hebben op de uitstraling van de stad in het algemeen en

de woonkwaliteit in dit stadsdeel in het bijzonder.”

Participatie

De stad ging aankloppen bij de Vlaamse Milieumaatschappij, die overal in

Vlaanderen werk maakt van het openleggen van ingedamde waterlopen.

“Water verleent elke stad een uniek karakter”, vertelt Stoffel Moeskops,

projectingenieur bij de VMM. “In de jaren 60 zijn veel rivieren en beken gedempt

vanwege geurhinder. De waterkwaliteit is sindsdien sterk verbeterd.

Daarom willen we waterlopen opnieuw een plek geven in onze steden. Een

bijkomend voordeel is dat water verkoeling brengt in de hitte-eilanden die

onze steden zijn geworden gedurende de zomer.”

Langs de parkzijde worden passanten via een toegankelijke oever uitgenodigd om langs het water te flaneren.

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Motten Tongeren

De Jeker wordt opnieuw opengelegd over een afstand van 1,2 kilometer. In de zone van de volkstuintjes is een grasbetontegel toegepast die 50 %

grasgroei toelaat.

“Het park vormt de aanzet

tot de creatie van een

groene as, die we willen

doortrekken tot aan de

basiliek in het centrum

van de stad”

In het park is ook sportinfrastructuur voorzien, waaronder een gloednieuw skatepark.

In 2016 werd studiebureau Sweco aangesteld voor het ontwerp van het

nieuwe park. “Om tot een breed gedragen concept te komen, zijn we vertrokken

van een intensieve bevragingsronde, zowel bij de opdrachtgevers

als bij alle stakeholders: van Natuurpunt, de dienst Erfgoed en Archeologie,

de scholen, cultuurcentrum De Velinx en de jeugdgevangenis die grenst

aan het projectgebied tot de skategemeenschap en de foorkramers”, vertelt

Jan Vanderstraeten, teamleider bij Sweco.

Fietser en wandelaar voorop

Een eerste stap in de heraanleg van De Motten was de vernieuwing van

het rioleringsstelsel. Vandaar dat ook rioolbeheerder Fluvius als bouwheer

fungeerde. Na de riolering was de aanleg van nieuwe parkings het eerste

werk. “Het park was vroeger sterk gemotoriseerd. In het hart van de site

was zelfs een grote parking aangelegd. We willen van De Motten opnieuw

een volwaardig park maken door de parkings naar de rand te brengen en

verkeer naar het park te ontmoedigen door een aantal eenrichtingsstraten

in te richten”, aldus Jan Vanderstraeten. In het park zelf is een wandel- en

fietspadennet aangelegd.

Waterbeleving

Doorheen het park stroomt de Jeker, en dat over een afstand van 1,2 kilometer.

Bij de aanleg van de oevers is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de

kant van de stad en de kant van het park: harde keermuren in natuursteenmetselwerk

langs de stadskant en aan de overzijde een natuurlijke, toegankelijke

oever met een vlonderpad en zitelementen om passanten tot aan het water

te lokken. Om de waterbeleving verder te versterken, is er een waterplein met

fonteinen ingericht. In het park bevonden zich al twee visvijvers. De grootste

vijver is gerenoveerd, en allicht zal ook de tweede vijver een opfrisbeurt krijgen.

De wandel- en fietsroute doorheen het park sluit aan op het beschermde

natuurgebied De Kevie. “Het park vormt tevens de aanzet tot de creatie van een

groene as, die we willen doortrekken tot aan de basiliek in het centrum van de

stad”, aldus schepen Guy Schiepers.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


In dit lab

borrelt betonvernieuwing


Er bestaat een plek waar vernieuwende betonoplossingen

tot leven komen. Ontwerpen die buitenruimtes mooier,

veiliger, duurzamer én functioneler maken. Die vorm geven

aan de levende stad van morgen. Het CreativeLab van

Ebema: dé startplek voor maatwerk in beton.

Een creatief lab vol inspiratie

Een multikleur in beton die nog niet bestond kwam tot

stand samen met de gemeente Putte en hun studiebureau.

Voor het ziekenhuis in Mechelen creëerden we meubels

in prefabbeton. Nieuwe waterdoorlatende betontegels

ontwikkelden we voor Thorpark in Genk. Allemaal ideeën

die vorm kregen in het CreativeLab van Ebema in Zutendaal.

Hier inspireren we u met een breed spectrum aan kleuren,

formaten, texturen, vormen en afwerkingen. Hier kaatsen

onze experts ideeën met u. Hier zetten we uw wilde plannen

om in concrete oplossingen.

Hebt u een idee of wilt u eens een kijkje komen nemen?

Neem contact met ons op voor een afspraak in het Creative

Lab. Ontdek onze granulatenmuur, wissel ideeën uit met

onze experts en verbaas ons met uw wildste plannen.

Of steek een CoCreatie-proces in gang dat resulteert in

grensverleggend maatwerk in beton. Krijg inzage in ons

productieproces en ons kwaliteitsstreven, en ontdek de vele

mogelijkheden die er zijn. Open uw geest en laat ons jou

inspireren. Want mooie, veilige en functionele buitenruimtes

mogen gerust visionair zijn …

Het CreativeLab van

Ebema: dé startplek voor

maatwerk in beton.

Voor meer info

www.ebema.com | sales@ebema.be


De Motten Tongeren

Passanten kunnen ook langs de Jeker verpozen op de zitelementen.

Zitelementen in architectonisch zelfverdichtend beton sieren het

plein voor de basisschool.

Meerwaarde bieden met beton

Voor de bestrating en de zitelementen gingen de opdrachtgevers en Sweco in

zee met Ebema. “Het gebeurt niet elke dag dat je als betonfabrikant je steentje

kan bijdragen aan een mooi project als De Motten”, zegt Marc Breban,

accountmanager bij Ebema. “We hebben er dan ook met veel plezier onze

tanden in gezet.”

De promenade langs de waterloop is bekleed met betontegels in het formaat

30x15. “Er is gekozen voor een groter formaat dan de klassieke

22x11 om het comfort te verhogen, zowel voor de fietser als de rolstoelgebruiker”,

aldus Marc Breban. “Deze uitgewassen betontegel met een

bovenlaag in natuursteengranulaat telt gezien zijn grote formaat namelijk

minder voegen, wat ook interessant is met het oog op het onderhoud.

Er is gekozen voor de kleuren diamond, silver en silverlight, een lichte

variant van de silver die we speciaal voor dit project ontwikkeld hebben.”

Op de promenade langs de waterloop zijn betontegels in het formaat 30x15

geplaatst, een groter formaat dan de klassieke 22x11 om het comfort te bevorderen.

Blabla blocs

De omgeving van de basisschool ten noorden van het park kreeg op vraag

van de stad een pleinfunctie om wachtende ouders een oplossing te bieden.

Op het plein zijn solitaire zitelementen in architectonisch zelfverdichtend

beton geplaatst, in de kleuren cream velvet, grey velvet en blue velvet. Marc

Breban: “De zitelementen hebben een dubbele functie: enerzijds vermijden

ze dat wagens tot op het plein kunnen rijden, anderzijds bieden ze ouders

de mogelijkheid om rustig neer te zitten en te keuvelen terwijl ze wachten.

We noemen ze dan ook onze blabla blocs.” Langs de Jeker zijn eveneens

zitelementen in smooth beton geplaatst, in de kleur grey velvet. Om de

niveauverschillen op de site te overbruggen, zijn er eveneens trappenpartijen

in prefab uitgewassen beton geïnstalleerd.

De bestrating van de nieuwe parkings bestaat uit Ebema-betonstraatstenen in

formaat 22x11 en in de kleur coal. Al is de parking aan het cultuurcentrum

grotendeels aangelegd met de grasbetontegel Aviena Straight. “Aangezien de

parking slechts sporadisch wordt gebruikt tijdens evenementen, wilden we ze

een groen uitzicht geven”, legt Jan Vanderstraeten uit. “De Aviena Straight is

hier uiterst geschikt voor, want de tegel laat 50 % grasgroei toe.” Dezelfde

grasbetontegel is toegepast in de zone van de volkstuintjes. “Vroeger was dit

een bont allegaartje van typisch Vlaamse koterijen”, vertelt Jan Vanderstraeten.

“De stad heeft in samenspraak met de gebruikers geïnvesteerd in identieke

tuinhuisjes. Om ze bereikbaar te maken, is ook hier de Aviena Straigt toegepast,

meer bepaald in het formaat 60x40. De dikte is verhoogd tot 15 cm om de

tegel bestand te maken tegen zwaar verkeer.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Stad Tongeren, Vlaamse Milieumaatschappij, Fluvius

Architect/Studiebureau

Sweco Belgium (Brussel)

Hoofdaannemer

BAM Contractors (Brussel)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 43


100

ARCHITECT

@WORK

ARCHITECT MEETS

INNOVATIONS

Kortrijk Xpo

9 -10. 05. 2019

Focus on Future-Proof

WWW.ARCHITECTATWORK.BE

IIIIIIIIIIIIIII

BELGIUM

THE NETHERLANDS

LUXEMBOURG

FRANCE

UNITED KINGDOM

GERMANY

AUSTRIA

SWITZERLAND

ITALY

SPAIN

DENMARK

SWEDEN

NORWAY

TURKEY

CANADA


ARCHITECT@WORK Kortrijk

Kaseco, de eerste autonome bio-ecologische kaswoning in België, vat de innovatiezin van A@W samen. (Beeld: Joost Demuynck)

ARCHITECT@WORK ZET DE TOON VOOR DUURZAAM BOUWEN

Op 9 en 10 mei trekt ARCHITECT@WORK in Kortrijk XPO de kaart van de toekomst. Met innovatieve producten en technieken wil het

vakevenement de sector future-proof maken. We kregen alvast een voorsmaakje in een bijzonder kader: Kaseco, de eerste autonome

bio-ecologische kaswoning in België. Meteen een statement voor de vernieuwingszin van het A@W-programma.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld ARCHITECT@WORK

Het wordt de negende ARCHITECT@WORK in

Kortrijk en de honderdste in totaal. Bovendien trekt

het totaalevenement dit jaar voor het eerst naar Oslo

en zullen er extra beurzen plaatsvinden in Frankrijk,

Duitsland, Spanje en Italië. Ook in eigen land komt

er een nieuwe editie, want ARCHITECT@WORK zal

vanaf 2020 tweejaarlijks Tour & Taxis in Brussel aandoen,

afwisselend met de editie in Kortrijk.

Houtskelet met serrestructuur

In lijn met het future-proof-thema organiseerde

A@W de persvoorstelling op een innovatieve locatie.

Kaseco, de gezinswoning van architect Koen

Vandewalle, is de eerste autonome bio-ecologische

kaswoning in ons land. De gezinswoning in houtskeletbouw

is omgeven door een serrestructuur.

Die dubbele huid vormt een microklimaat rond de

woon- en kantoorruimte. De kaswoning voorziet

in eigen water, gas en elektriciteit en functioneert

dus volledig autonoom. Ze is opgetrokken uit bioecologische,

nagroeibare en recycleerbare materialen.

Daarmee is de woning hét toonbeeld van

het Cradle to Cradle-principe. En laat die circulaire

trend nu net een van de speerpunten zijn van het

programma van ARCHITECT@WORK ...

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 45


Maak kennis met de

AWS 75 PD,

het nieuwste panoramadesignvenster

van Schüco

Een uniek openingselement met uiterst slanke aanzichten, welke aan alle

architectonische eisen voldoet. Als klassiek gatvullend element, maar ook

geïntegreerd in Schüco gevels, kan een maximale transparantie bereikt worden.

www.schueco.be/aws75pd

Ramen. Deuren. Gevels.


ARCHITECT@WORK Kortrijk

Het standenconcept van Creative Fo(u)r blijft ongewijzigd. (Beeld: Alberto Cesni)

Trendwatcher Herman Konings opent ARCHITECT@

WORK met een boeiend seminar.

Gevestigde waarden en

verrassende nieuwkomers

Zowel bij de standhouders als de seminars staan

er niet alleen ronkende namen op het menu,

maar ook onbekendere inspiratoren. Trendwatcher

Herman Konings geeft op 9 mei om 11 uur het

startschot. Hij zet de – soms verrassende – trends

in de samenleving op een rijtje en past ze toe op

de architectuurwereld. Eveneens op donderdag

zoomt Els Zijlstra in op duurzame materialen en

licht de Nederlandse visionair Thomas Rau toe hoe

de consument van bezitter naar gebruiker evolueert

en producenten zo aanzet tot een duurzamere aanpak.

Op vrijdag bijt architectenvereniging NAV/

AiNB de spits af met een uiteenzetting over de circulaire

trend in de bouwsector. Na de middag volgt

nog een seminar van restauratie-expert Gorduna.

Architect Julien De Smedt sluit ARCHITECT@

WORK Kortrijk 2019 af. Op uitnodiging van BVA

en KBKW presenteert hij er een seminar onder de

titel ‘Needs VS. Greed’.

Strenge selectie door vakjury

Doorheen de jaren verdiende A@W zijn strepen

als toonaangevend sectorevenement. Bezoekers

weten dat ze er innovatieve producten, technieken

en diensten kunnen ontdekken. Een jury van

sectorgenoten toetst elke kandidaat-standhouder

en zijn aanbod op het vernieuwend karakter. De

lat ligt dus hoog. “Zo onderscheiden we ons van

andere evenementen”, weet Group Exhibition

Manager Nathalie Sandra. “Voor editie 2019

blijft het standenconcept, ontwikkeld door C4 –

Creative Fo(u)r, behouden. De seminar room

en lounge verhuizen wel binnen de opstelling.”

Waar de seminars voorheen in een aparte ruimte

doorgingen, vinden ze dit jaar plaats in een

cirkelvormige constructie met een diameter van

15 meter, centraal op het zebrapad in Hal 4.

Ook de lounge zal zich achteraan bevinden, in

het verlengde van de seminar room. De succes-

“De seminar

room en lounge

krijgen een

prominente plek

in Hal 4”

volle materialententoonstelling is dan weer te

bezichtigen in Hal 5. “Zo is er in elke hal sprake

van veel diversiteit en wordt de opstelling van

ARCHITECT@WORK nog evenwichtiger”, besluit

Nathalie Sandra. ❚

PRAKTISCHE INFO

Wanneer

9 en 10 mei, van 10 tot 20 uur

Waar

Kortrijk XPO, Doorniksesteenweg 216,

8500 Kortrijk, Hal 4 en Hal 5

Meer info

www.architectatwork.be

belgium@architectatwork.com

056 24 11 11

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 47


Kortrijk ARCHITECT@WORK

Exclusief sokkelverstelsysteem

te bezichtigen op ARCHITECT@WORK

Door de aangename sfeer die er heerst, is ARCHITECT@WORK voor bouwprofessionals de ideale gelegenheid om nieuwigheden te

ontdekken. De beurs vindt op 9 en 10 mei plaats in Kortrijk en zal traditiegetrouw uitpakken met een hele reeks bijzondere innovaties,

waaronder Axilo TM van Häfele. Dit exclusieve sokkelverstelsysteem zorgt ervoor dat het werk van keuken- en meubelinstallateurs een

stuk comfortabeler wordt en maakt het mogelijk om de installatieduur tot 50 % in te korten.

Tekst Philippe Selke | Beeld Häfele

Tijdens het afstellen houdt de installateur de waterpas steeds in het vizier en kan hij de sokkelvoeten zeer makkelijk bijregelen.

Stel u voor dat u net zoals Inspector Gadget uw arm kon transformeren in

een werktuig om een bepaalde klus aanzienlijk te vergemakkelijken … Dat is

exact wat Häfele voor ogen had met de ontwikkeling van Axilo TM , een totaalsysteem

dat bestaat uit plaatjes die aan de onderkant van kasten of ander

meubilair bevestigd worden, verstelbare sokkelvoeten en een 60 cm lange

afsteltool met een speciale grijper.

Ergonomie en comfort

Met Axilo TM kan je zeer eenvoudig de achterste sokkelvoeten bereiken, waardoor

stuntelige buk- of strekbewegingen voortaan uit den boze zijn. Tijdens

het afstellen houdt de installateur de waterpas steeds in het vizier en kan hij

de sokkelvoeten zeer makkelijk bijregelen. Het afstellen kan zowel manueel

– via een draaibeweging met de hand – als met een accuschroevendraaier

gebeuren dankzij de voorziene

¼ zeskant bitopname.

Het afstelgereedschap kan

vanuit eender welke hoek

geplaatst en bediend worden.

Made in Germany

Het innovatieve Axilo-systeem is gebaseerd op een gepatenteerde technologie.

Het label ‘Made in Germany’ garandeert een uitmuntende kwaliteit.

Axilo TM heeft tal van toepassingsmogelijkheden en kan gebruikt worden voor

sokkelhoogtes van 50 tot 220 mm. "Bij de installatie van keukens of meubels

kan je met behulp van het systeem makkelijk 50% tijdswinst boeken", klinkt

het bij Häfele, dat Axilo TM exclusief verdeelt in de hele wereld.

48 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ARCHITECT@WORK Kortrijk

Met Axilo beschikken installateurs over een uitzonderlijk armverlengstuk en kunnen ze de sokkelvoeten onder grote meubels op een comfortabele manier bereiken.

"Bij de installatie van keukens

of meubels kan je met

behulp van dit innovatieve

sokkelverstelsysteem makkelijk

50 % tijdswinst boeken"

Je moet het zien om het te geloven

Met het Axilo TM -sokkelverstelsysteem van Häfele beschikken installateurs

over een uitzonderlijk armverlengstuk en kunnen ze de sokkelvoeten onder

grote meubels op een comfortabele manier bereiken, zelfs als ze zich in verafgelegen

hoekjes bevinden. De verstelbare sokkelvoeten zijn uitgerust met

een fijne draad die een zeer precieze afstelling toelaat. Krampachtige handelingen

behoren met andere woorden tot het verleden. "Dankzij Axilo TM kan

de installateur het meubel op ooghoogte nivelleren met behulp van de waterpas

– een immense vooruitgang!", concludeert Häfele. "We nodigen dan

ook iedereen persoonlijk uit om de talrijke voordelen van deze bijzondere

innovatie te komen ontdekken op ARCHITECT@WORK en een van de vele

demonstraties op stand 175 bij te wonen." ❚

AXILO

REVOLUTIONAIR SOKKELAFSTELSYSTEEM !

Voordelen

50 % sneller

Verlengde arm handmatig

of met schroefboormachine

te bedienen met direct

zicht op nivellering.

Ergonomisch

Gedaan met kruipwerk en

lichamelijke ongemakken!

Flexibel

Sokkels met hoog draagvermogen,

van bovenaf of

zijdelings af te stellen.

Bezoek onze stand

n°175

Universeel

Op elke soort meubel en

in elk (maatwerk) interieur

toe te passen.

NEW

Häfele Belgium NV • Lindestraat 5, 9240 Zele • Tel.+32 52 / 45 01 14 • info@hafele.be • www.hafele.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


Kortrijk ARCHITECT@WORK

De uiterst smalle aanzichten met een basisdiepte van 75 mm zorgen voor een uitgepuurde look én garanderen een maximale transparantie.

PANORAMA-DESIGNVENSTER KRIJGT PREMIÈRE

OP ARCHITECT@WORK

Schüco is al jaren een graag geziene gast op Architect@Work in Kortrijk. Dat zal deze editie zeker niet anders zijn. De specialist in ramen,

deuren en gevelsystemen stelt er in première het nieuwe panorama-designraam Schüco AWS 75 PD.SI voor. “Dankzij minimale binnen- en

buitenaanzichten biedt dit aluminium raamprofiel unieke architectonische mogelijkheden”, klinkt het veelbelovend.

Tekst en beeld Schüco

“Een perfecte symbiose van vorm en functie”, typeert

Schüco zijn nieuwe paradepaardje. Naar goede gewoonte

besteedde de aluminium systeemleverancier

veel aandacht aan het design. De uiterst smalle aanzichten

met een basisdiepte van 75 mm zorgen voor

een uitgepuurde look én garanderen een maximale

transparantie. Ook geïntegreerd beslag, geminimaliseerde

voegen en een verdekte ontwatering dragen

bij aan de verfijnde vormgeving.

Volledig totaalpakket

De AWS 75 PD.SI-ramen kunnen perfect geïntegreerd

worden in Schüco-gevelsystemen – bijvoorbeeld de

Schüco FWS 35 PD – en kunnen eveneens in hoge

mate geprefabriceerd worden. Bovendien hebben

klanten telkens de keuze uit verschillende openingsmogelijkheden

en -types, die meer speelruimte bieden

op het vlak van de vormgeving, én is het raamsysteem

inbraakwerend tot klasse RC2.

“Schüco zou echter Schüco niet zijn als we ook niet

volop op energie-efficiëntie zouden inzetten: een Ufwaarde

tot 1,7W/(m2K) en de integratie van driedubbele

beglazing behoren tot de mogelijkheden”,

aldus de fabrikant. “In de nabije toekomst zullen

we dit product indienen voor een Cradle to Cradlezilvercertificaat.

Dit past perfect bij onze ecologische

visie: volop inzetten op de maximale hoogwaardige

recyclage van bouwmaterialen en op het verlengen

van de levensduur van gebouwen en hun materialen.

Naast energie-efficiënt en ecologisch is de Schüco

AWS 75 PD.SI ook zeer geluidswerend, met een Rw

waarde tot 46 dB. Kortom: het is een volledig totaalpakket

voor een moderne nieuwbouw of renovatie!”

50 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ARCHITECT@WORK Kortrijk

Een tweede innovatie is het nieuwe schuifsysteemplatform ASE 60/80, waarbij ASE staat voor Aluminium Sliding Element.

Modulair profielsysteem

Een tweede innovatie van Schüco die op stand 300

van ARCHITECT@WORK te bewonderen valt, is het

nieuwe schuifsysteemplatform ASE 60/80, waarbij

ASE staat voor Aluminium Sliding Element. Maar wat

is nu het bijzondere aan dit systeem? “Eerst en vooral

is het een modulair en schaalbaar profielsysteem.

Daardoor ontstaat er een veelvoud aan concrete

toepassingsgebieden. Technische innovaties zorgen

ervoor dat er grotere, bredere, hogere en zwaardere

oplossingen mogelijk zijn, en dit alles met behoud

van een korte productietijd en een hoge proceszekerheid.

Vleugelgewichten tot 600 kg behoren tot de

mogelijkheden, net als beglazing tot 60 mm dikte.”

“Dankzij hun geoptimaliseerde isolatiezones bieden

de profielsystemen merkelijk betere thermische isolatiewaarden

in alle bouwdieptes, zelfs tot het niveau

van passiefwoningen (inbouwdiepte 80)”, vervolgt

Schüco. “Het unieke modulaire beslagsysteem kan

niet alleen als schuif-, maar ook als hefschuifbeslag

gebruikt worden omdat de onderdelen op enkele

uitzonderingen na identiek zijn. Slanke aanzichten

en een vlakke dorpel resulteren in een verfijnd design.

Dit blijkt in de smaak te vallen, want Schüco

ASE 60/80 won in 2018 zowel een Red Dot Design

Award als een IF Design Award.” ❚

SCHÜCO: SYSTEEMOPLOSSINGEN VOOR RAMEN,

DEUREN EN VLIESGEVELS

De Schüco groep, met hoofdzetel in Bielefeld, ontwikkelt en verkoopt systeemoplossingen

voor ramen, deuren en gevels. Met wereldwijd meer dan 4.900 medewerkers streeft de

onderneming naar leiderschap in de sector – vandaag en in de toekomst, met de meest

innovatieve technologie en de beste service. Naast vernieuwende producten voor onder

meer particuliere woningen, appartementen en kantoren biedt de onderneming adviezen en

digitale ondersteuning in alle fases van een bouwproject – vanaf het eerste idee tot en met

de planning, productie en montage. 12.000 gevelfabrikanten, architecten, aannemers en

investeerders werken samen met Schüco. Het bedrijf is actief in meer dan tachtig landen en

realiseerde in 2017 een omzet van 1,575 miljard euro.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


Gent Dunant Gardens

GROEN WONEN IN HET GENTSE STADSCENTRUM

De stadskern van Gent ondergaat de laatste jaren een architecturale verjongingskuur. Zo moest de oude CIAC-garage aan het Beneluxplein

onlangs plaatsmaken voor een nieuwbouwproject dat wonen, handel en werken combineert. Dankzij een interessant architecturaal concept

met groene meander is het een complex geworden dat de naam ‘Dunant Gardens’ waardig is, maar dat toch nog steeds verwijst naar de

voormalige CIAC-garage.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Bontinck Architecture and Engineering

“Een gedeelte van de gevels heeft een gebogen vorm, wat ons toeliet om een groene meander te ontwikkelen die de site vier semipublieke tuinen schenkt”, aldus Tijl Stieperaere.

De vroegere CIAC-garage zorgde ooit voor bruisende activiteit tussen Einde

Weren, de Dunantlaan en het Beneluxplein in Gent. Na de teloorgang

van de business werd het een desolate plaats die het straatbeeld negatief

beïnvloedde. Enkele jaren geleden sloegen BESIX RED en Immogra (SDGB)

de handen in elkaar om het pand te transformeren tot een nieuwe stadswijk

met 145 appartementen, 56 assistentiewoningen, een ondergrondse

parking van 7.500 m² en ruimte voor een retailer, kleine winkels en een

kantoor of praktijk.

Uitnodigende poort

Met ‘Dunant Gardens’ wilde Bontinck Architecture and Engineering in de

eerste plaats een complex creëren dat een positieve bijdrage levert aan het

bestaande stadsweefsel. Anderzijds probeerden de architecten alle wooneenheden

een dubbele oriëntatie te geven en geschakelde woonblokken

met compacte verticale circulatiekernen te groeperen rond rustgevende gemeenschappelijke

binnentuinen. “Langs Einde Weren zijn twee aparte woonblokken

met vijf bouwlagen gerealiseerd”, legt architect Tijl Stieperaere uit.

52 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Dunant Gardens Gent

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

AERTSSEN – GROND-, AFBRAAK- EN

BODEMSANERINGSWERKEN

Vooraleer de effectieve bouw van Dunant Gardens van start kon

gaan, moesten er heel wat voorbereidende werken gebeuren. Zo

diende de 8.000 m² grote CIAC-garage te worden afgebroken en

moest er ook 700 meter asbesthoudende leidingisolatie verwijderd

worden. “En dit alles in minder dan drie maanden tijd”, vertelt

Senne Wyckmans, commercieel manager van de divisie Sloop- en

milieuwerken van de Aertssen Group uit Stabroek. “Grondwerken

vormen de historische fundamenten van onze groep. Met meer

dan zestig jaar ervaring inzake grond- en sloopwerken, saneringsen

infrastructuurwerken, waterbouw, milieuprojecten, recyclage,

enzovoort gaan we geen enkele uitdaging uit de weg. Op de werf

van Dunant Gardens moesten we verschillende expertises inzetten,

want we zorgden er eveneens voor de droogzuigingswerken, het

behoud van de oorspronkelijke gevel door middel van een complexe

schoringsconstructie en de bodemsanering via de uitgraving van

7.000 m³ verontreinigde grond en nog eens 15.000 m³ propere

grond voor de nieuwe ondergrondse parking. Nu de nieuwbouw

er staat, laten we de bodem onder de parking tot op een diepte

van 10 meter verwarmen tot 60 °C door middel van elektroden. Op

deze manier worden de onderliggende bodemverontreinigingen

gemobiliseerd, zodat we ze kunnen afpompen. Een ingenieuze

manier om de site al bewoonbaar te maken terwijl de sanering nog

aan de gang is.”

Beeld: PXPRO

“Daarboven bevinden zich nog twee niveaus met penthouses, die 5 meter teruggetrokken

zijn ten opzichte van de straatkant. Zo wordt het volume van de

bouwblokken lichter en genieten de binnentuinen van een betere lichtinval.

Beide woonblokken hebben een eenvoudige architectuur met een gevel van

witte geglazuurde baksteen, uitpandige terrassen in gezuurde witte beton

en geanodiseerd bronskleurig aluminium buitenschrijnwerk. Tussenin is een

volume van staal en glas opgetrokken, dat als een akoestische buffer en een

uitnodigende poort tot de semipublieke binnentuinen fungeert.”

“Het complex is de naam

‘Dunant Gardens’ waardig,

hoewel het in visueel opzicht

nog steeds verwijst naar de

oude CIAC-garage”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 53


Gent Dunant Gardens

Repetitieve raampartijen zorgen voor een uiterst eenvoudige, maar elegante uitstraling.


54 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

26900102_bontinck.indd 1

13-03-2006 14:06:59


PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

EMB – THERMISCHE EN AKOESTISCHE

ISOLATIE EN DEKVLOEREN

Het Brusselse familiebedrijf EMB plaatste de thermische en

akoestische isolatie en 17.000 m² dekvloeren in residentie Dunant

Gardens. “Een jaar lang – van januari tot december 2018 – zijn

twee van onze medewerkers er permanent aan de slag geweest”,

vertelt Romina Miot. “Hoewel dit project in technisch opzicht geen

bijzondere uitdagingen in petto had, is Dunant Gardens een erg

mooie referentie. Net zoals in andere prestigieuze projecten – het

NAVO-gebouw in Evere, Chirec in Oudergem, Docks Bruxsel,

het station in Oostende, The Link in Antwerpen ... – maakten

we het verschil door middel van kwaliteit, maatschappelijke

verantwoordelijkheid, flexibiliteit en knowhow.”

EMB werd opgericht in 1980, telt negentig werknemers en beschikt

over een breed productgamma met onder meer industriële vloeren

op basis van cement (al of niet gepolierde betonvloer), industriële

kunstharsvloeren, betontegels, ter plaatse gegoten granito,

vloerbekleding voor trappen en hellende vlakken, betegelde of

geplaveide vloeren … Het plaatst niet alleen industriële vloeren

en vloerbekleding voor binnen en buiten (chape, betonvloeren,

terrazzovloeren, microtopping en harsvloeren), maar ook vloerisolatie.

De behandeling van vochtproblemen in muren en vloeren

behoort eveneens tot het uitgebreide activiteitenpakket.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

MINCKE – GEVELBEKLEDING,

ISOLATIE EN VOLKERNPLATEN

De twee zijgevels van de nieuwbouw zijn bekleed met isolatie

en lichtgrijze leien, terwijl de gevel tussen de nieuwbouw en de

aanpalende woning volledig zijn ‘volgeblazen’ met isolatie nadat

alle aansluitingen luchtdicht waren afgesloten. Een opdracht die

volgens de regels van de kunst werd uitgevoerd door Mincke uit

Brakel. “Schrijnwerk en dakwerken zitten in het DNA van onze

familie”, vertelt zaakvoerder Joris Mincke. “Met 280 jaar ervaring

achter de kiezen, is geen enkele opdracht een brug te ver voor

ons. Al deze kennis is van generatie op generatie doorgegeven en

is nu georganiseerd rond tien ploegen met een eigen specialiteit:

zinkwerken, leien, dakpannen, gevelbekleding, schrijnwerk in

het atelier, restauratie, asbestverwijdering … Maar ook nieuwere

technieken zoals houtskeletbouw hebben we omarmd. Dankzij

deze multidisciplinariteit kregen we in dit project ook de opdracht

om de kelder op strategische plaatsen uit te rusten met helgroene

volkernplaten. Hierbij was het de uitdrukkelijke wens van de architect

dat de bevestigingen niet zichtbaar zouden zijn. Vandaar dat we

de circa 340 m² platen hebben verlijmd op aluminium kaders die

we aan het zichtbeton hadden bevestigd. Een geslaagde oplossing

voor een architect en een bouwheer die kwaliteit nastreven. We zijn

dan ook uitermate blij dat we ons steentje mochten bijdragen aan

deze mooie realisatie.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55


Gent Dunant Gardens

Een volume van staal en glas fungeert als een akoestische buffer en een uitnodigende poort tot de semipublieke binnentuinen.

BETON,

GEPOLIERD, GESCHUURD,

GESTRAALD, GETALOCHEERD,

TERRAZZO, BINNEN, BUITEN, ENZ.

Industrieel erfgoed als inspiratiebron

De gevel langs de Henri Dunantlaan en het Beneluxplein (en een klein deel

langs Einde Were) werden integraal behouden als industrieel erfgoed. Tijl

Stieperaere: “De strakke ritmiek van het fijne betonnen schrijnwerk vormde

het uitgangspunt voor het architecturale totaalplaatje. We ontwierpen een

achterliggende nieuwbouw met vier tot vijf bouwlagen, die is afgewerkt met

een gelijkaardige witte geglazuurde baksteen. Zuidwestelijk georiënteerde

wintertuinen slaan op een interessante en groene manier de brug tussen de

oude en de nieuwe gevel.

Functionele meander

De bouwvolumes ‘kronkelen’ doorheen het perceel – vanaf de kop van de

site tot de aansluiting op de straatwand van de bestaande rijhuizen langs

Einde Weren. “Een gedeelte van de gevels heeft een gebogen vorm, wat ons

toeliet om een groene meander te ontwikkelen die de site vier semipublieke

tuinen schenkt”, aldus Stieperaere. “Hoewel dit een mooi visueel effect

oplevert, is het ontwerp dus vooral functioneel. Hoofdzakelijk omdat het

een maximale toetreding van dag- en zonlicht in de appartementen mogelijk

maakt en de bewoners een fraai zicht op de tuinen biedt, ongeacht het

niveau waarop ze wonen.” ❚

Inrijhellingen van beton, bekleden van trappen met beton en

microbeton, thermische en akoustische isolatie, injecties,

dunne overlagingen van vloeren met micro beton.

EMB bvba • Arthur Maesstraat 65 • 1130 Brussel

Tel. 02/215 19 49 • info@emb.be • www.emb.be

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

THV BESIX RED (Brussel) – Immogra (Tielt)

Architect

Bontinck Architecture and Engineering (Gent)

Hoofdaannemer

BESIX (Brussel)

56 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

673.005_EMB_ad_95x130.indd 1 29/11/2016 09:10


www.gielbvba.be

Innovatieve

oplossingen die

design, comfort en

waterbesparing

samenbrengen in

publieke ruimten

Meer informatie op delabiebenelux.com

Naamloos-5 1 21-01-19 09:31


Bedrijfspresentatie Delabie

WATERBESPARING IN PUBLIEKE GEBOUWEN

DANKZIJ DE JUISTE KRANEN

Zolang we zelf de rekening gepresenteerd krijgen voor ons waterverbruik zijn we ons bewust van de noodzaak van waterbesparing. Inmiddels

is er in elk huishouden wel het besef dat we verantwoord moeten omgaan met ons drinkwater. Logisch, want slechts 3 % van het op de wereld

aanwezige water is ook echt drinkbaar.

Tekst Jan Mol |

Beeld Delabie

Hier was je als hotelgast met plezier je handen. Maximale hygiëne gekoppeld aan puur design.

Heel anders staat het ervoor met het waterverbruik in publieke gebouwen.

We komen daar als passant en hebben geen idee hoeveel water er in totaal,

door iedereen verbruikt wordt. Eventuele gebreken en lekken in de waterinstallatie

worden er minder snel geconstateerd, met verspilling als gevolg.

Maar liefst 40 % van het gebruikte water stroomt gewoon weg. Gelukkig

zijn daar inmiddels duurzame oplossingen voor. Het Franse merk Delabie

staat aan de basis van professionele waterbesparing.

Een ecologische benadering

Delabie werkt mee aan een ecologische benadering van gebouwen volgens

de milieumerken HQE, BREEAM, LEED, DGNB et cetera. Door optimalisatie

van het debiet en het onderbreken en controleren van de looptijd van kranen

kan water- en energieverbruik worden beperkt. Delabie heeft speciaal voor de

utiliteit zelfsluitende mechanische en elektronische kranen ontwikkeld, waarmee

ruimschoots de prestaties overtroffen worden die staan beschreven als

58 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Delabie Bedrijfspresentatie

"Door optimalisatie van het

debiet en het onderbreken

en controleren van de

looptijd van kranen kan het

water- en energieverbruik

beperkt worden"

hoogste standaard bij keurmerken als WELL, WEPLS, EU Ecolabel, European

Water Label enzovoort. Deze keurmerken beschrijven met name huishoudelijk

gebruik. Met de kranen van Delabie echter behaalt ook de utiliteit de allerbeste

resultaten als het om deze keurmerken gaat.

Drie pijlers voor het besparen van water

Waterbesparing realiseren in publieke ruimten rust op drie pijlers. Deze zijn:

een beperkt debiet, onderbroken gebruik en een gegarandeerde automatische

zelfsluiting. Voor een maximale controle op waterverbruik levert Delabie kranen

met een beperkt debiet tot 1,5 liter per minuut voor de wastafel en 6 liter per

minuut voor de douche. Daarmee beschikken Delabie kranen over de laagste

debieten ter wereld. Verspilling en nalatigheid van de gebruiker worden teniet

gedaan door het onderbreken van de waterstraal en een automatische sluiting.

De wastafelkranen sluiten automatisch na 7 seconden. De urinoirspoeling van

3 seconden en de 'massamodus' op de elektronische urinoirkranen zijn goede

voorbeelden van optimalisatie van watervolume.

Het nieuwe gebouw van het Duitse consulaat in Hô-Chi-Minh-City,

in Vietnam. (Beeld: Tom Jansen)

In de spotlight: Deutsches Haus in Hô-Chi-Minh-City

In het nieuwe "Trends by Delabie" magazine wordt melding gemaakt van het

nieuwe gebouw van het Duitse consulaat in Hô-Chi-Minh-City, in Vietnam. Dit

gebouw is een toonbeeld van duurzaamheid en mocht een LEED Platinum

certificaat ontvangen, alsmede een DNBG Gold certificaat voor High Quality

Environmental Standard. Mede dankzij de inzet van Delabie kranen konden

deze certificaten gehaald worden, dankzij de enorme waterbesparing. Iets

waar Delabie terecht trots op mag zijn. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 59


SAMEN STELLEN WE DE STATUS-QUO

VAN DE THERMISCHE ISOLATIE OP DE PROEF

Kingspan Kooltherm ®

resolschuim isolatieplaten.

λ

Buitengewone thermische prestaties | vanaf 0,018 W/m.K | Dunnere isolatie

Grotere nuttige oppervlakte voor een gelijke perimeter (m²)

Meer rendement | Betere bruto netto verhouding

Commerciële success van uw projecten

www.kingspaninsulation.be


Huidevetters-Wasserij Brussel

Loopbruggen op de derde en de nieuw opgetrokken vierde verdieping verbinden beide nieuwe trapzalen.

DE BRUSSELSE WONING

geeft woonkwaliteit nieuwe dimensie

Sociale huisvestingsmaatschappij De Brusselse Woning heeft haar wooncomplex Huidevetters-Wasserij een grondige opknapbeurt gegeven.

Tegelijk liet ze ook het binnenplein, dat dit complex deelt met andere gebouwen van de woonmaatschappij, in een nieuw kleedje steken.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Dewil architecten

De oude trapzalen van het gebouw zijn verdwenen.

"Ze belemmerden de nieuwe organisatie in

de appartementen en waren op verschillende

plaatsen overbodig. Vandaag zijn de appartementen

bereikbaar via twee open trapzalen. De eerste

is ingeplant in het gebouw, de tweede plaatsten

we buiten", zegt architecte Gaëlle Cnop. "Deze

nieuwe trapzalen zijn interessant met het oog op

energiebesparing. Door hun openheid worden ze

op een natuurlijke wijze geventileerd en verlicht."

“Verschillende insnijdingen herverdelen

het oorspronkelijk massieve gebouw in

kleinere volumes”

Meer woonruimte

Loopbruggen op de derde en de nieuw opgetrokken

vierde verdieping verbinden beide trapzalen

met elkaar. "Verschillende insnijdingen

herverdelen het oorspronkelijk massieve gebouw

in kleinere volumes, om zo meer licht te

kunnen laten binnendringen. Hierdoor ontstaan

er knusse tussenruimtes en terrassen."

Oorspronkelijk bood het complex plaats aan 32 sociale

appartementen. Ondanks het grotere volume telt

het gerenoveerde gebouw er slechts 23. Dit betekent

dat de huurders nu meer woonruimte hebben. Elk

appartement beschikt voortaan over een speelruimte

voor de kinderen. Die kunnen zich ook uitleven op

een loopcircuit rond een centrale 'box.' Deze herbergt

alle functionele ruimtes, die geen natuurlijke

verlichting nodig hebben, zoals de badkamer en een

berging. De doorstroomappartementen zijn zowel

gericht op het binnenpark als op de straat.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 61


Brussel Huidevetters-Wasserij

Pragmatische organisatie

"In het ontwerp en bij de verdeling van de verschillende

appartementstypes hielden we rekening

met een pragmatische organisatie – lees: het

boven elkaar plaatsen van gelijkaardige functies

– om de knooppunten en technische kokers zeer

rationeel te houden. De economische haalbaarheid

en het eenvoudige technische onderhoud

zijn voor een sociale huisvestingsmaatschappij

een prioriteit. We hebben ook dezelfde appartementstypes

boven elkaar geplaatst om op elke

verdieping een gemengde typologie van appartementen

te verkrijgen."

Het binnenplein, vroeger vooral een parkeerzone,

is nu een semipublieke groenzone. Het is overdag

vrij toegankelijk, maar wordt ‘s avonds afgesloten,

zodat alleen de bewoners er dan nog op kunnen.

"De enige manier om dit plein te laten herleven

was door het rechtstreeks te betrekken bij het

gebouw. Daarom zijn de voormalige anonieme

achtergevels ontworpen als voorgevels", zegt

architecte Gaëlle Cnop.

Een samenspel van vijf plantenbakken – voor halfhoge

beplanting – in het midden van het park

zorgt voor wat dynamiek en reliëf. Houten banken

Zicht op de straatgevel.

volgen de belijning van de betonnen plantenbakken

en brengen zo intiemere zones tot stand. Tafels

moeten de sociale interactie bevorderen. De

beplanting, de privéterrassen en de uitgekiende

hellingen bufferen de appartementen op de

begane grond van de publieke ruimte.

Van de Velde

pipe inspections & solutions

Van de Velde

Pipe Inspections & Solutions

Paaiestraat, 5

B-2500 Lier

Tel. +32 (0)3 488 37 40

Fax +32 (0)3 488 37 69

Email: info@vandevelde-inspections.be

Onze nieuwe Business Unit draait

op volle (zuig)kracht in 2019!

www.vandevelde-inspections.be

62 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

199002-15452_Van de Velde_1-2.indd 1 17-04-19 10:45


Huidevetters-Wasserij Brussel

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VAN DE VELDE – INSPECTIE EN HERSTEL

ONDERGRONDSE AFVOERLEIDINGEN

"Op vraag van hoofdaannemer Floré hebben we alle ondergrondse afvoerleidingen geïnspecteerd en

waar nodig hersteld", zegt Paul-Henri Boey van Van de Velde (Lier). “Dat klinkt eenvoudig, maar in

werkelijkheid was het een behoorlijk complexe opdracht. We hebben ze dan ook in diverse fases uitgevoerd.

We beschikken over rijdende inspectierobots, die al door leidingen vanaf 100 mm diameter

kunnen rijden. Voor smallere leidingen hebben we duwcamera’s, maar die hadden we hier niet nodig.

De afvoerleidingen op deze werf waren wel 300 mm breed."

De robots kregen toegang tot de leidingen via de inspectieputten, die elke 6 à 12 meter voorkwamen.

“De fasering bleek nodig omdat de leidingen op enkele plaatsen sterk versperd waren door cement en

betonresten of door de urinesteen die zich er had gevormd. We moesten de inspectie onderbreken en

een andere robot inzetten om het materiaal fijn te frezen en daarna de brokstukken en het slib weg te

zuigen. Nadien kon de inspectierobot zijn weg verderzetten."

Waar de inspectie scheurtjes aan het licht bracht, loste Van de Velde dit probleem op door aan de

binnenkant een 'liner' aan te brengen. "Vergelijkbaar met een stent in de aders", verklaart Boey. "We

hebben ook vijf inspectieputten, waarvan het cement licht was beschadigd, opgeknapt met Ergelit-mortel."

Bij Van de Velde werken 43 mensen. Het bedrijf voert overwegend B2B-opdrachten uit en is op Europees

vlak een pionier in gerobotiseerde toepassingen. "Vooral in de petrochemie maakt dit grote sier. Het is een

trend om het ruimen en reinigen van opslagtanks niet meer door mensen te laten uitvoeren." Eind vorig jaar

nam Van de Velde 't Ruimerke over, zodat het nu ook aan particulieren een volledige service kan aanbieden.

Zo zag de achtergevel eruit voor de werken.

(Beeld: Floré)

Verrassingen

"De renovatie was te ingrijpend om ze te kunnen

uitvoeren terwijl de bewoners er bleven

wonen", blikt projectleider Wouter Vangeel

van hoofdaannemer Floré terug. "We stonden

ook in voor de sloopwerken. Dat leverde enkele

verrassingen op. Zo bleken de oude vloeren uit

terracottawelfsels te bestaan. Vandaag mag je

die niet meer gebruiken vanwege hun beperkte

draagkracht. Om die reden zagen we ons genoodzaakt

om eerst het hele gebouw op te

schoren en vervolgens de dakplaat en de vloerplaten

van boven naar onder te verstevigen en

waar nodig te vernieuwen."

De voor- en achtergevels zijn integraal gemoderniseerd.

Vroeger bestonden ze uit baksteenmetselwerk,

afgewerkt met prefab gevelplaten. De

nieuwe, volgens de huidige normen geïsoleerde

gevelafwerking bestaat deels uit pleister, deels uit

keramische tegels. Vooral de begane grond en de

inpandige terrassen zijn afgewerkt met tegels – de

meest slijtvaste oplossing. De extra verdieping is

dan weer overwegend bepleisterd."

Voor die extra verdieping en de nieuwe binnenwanden

in het bestaande gebouw gebruikte

Floré cellenbeton. "Omdat het een erg licht

materiaal is. Voor de bovenste dakplaat hebben

we eveneens cellenbeton gebruikt, een specifiek

product van dezelfde fabrikant. Het draagt een

extensief groendak." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

De Brusselse Woning (Brussel)

Architect

Dewil Architecten (Brussel)

Hoofdaannemer

Bouwberdrijf Floré (Melsele)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 63


Heverlee Leeuwerikenpark

Ondanks het hoogteverschil op de site slaagden de architecten erin om het langgerekte balkvolume optimaal in te passen in de omgeving.

UNIEK INBREIDINGSPROJECT CREËERT OASE VAN GROEN

Op een fors hellend terrein, geprangd tussen klassieke straatbebouwing, een rijzig appartementencomplex en de spoorlijn Leuven-

Ottignies, verrees de voorbije drie jaar een fraai residentieel complex. Het Leeuwerikenpark bestaat uit drie entiteiten, met een

langgerekt balkvolume als voornaamste blikvanger. Wat het project eens zo uniek maakt, is dat de bebouwing optimaal geïntegreerd

is in een doorwaadbaar buurtpark met een gereconstrueerde beekvallei.

Tekst Tim Janssens | Beeld a33 architecten

Wat vang je aan met een ingesloten site die een hoogteverschil van liefst

9,7 meter overbrugt? Een lastig vraagstuk, waar Residentie Leeuwerikenpark

in Heverlee een meer dan geschikt antwoord op biedt. Het complex

is opgedeeld in drie entiteiten: een centraal balkvolume (Blok A) met

ondergrondse parking dat haast de volledige lengte van het binnengebied

bestrijkt, een kleiner blok met twaalf wooneenheden (Blok B) en een

ondergrondse parking naast de ingang in de Leeuwerikenstraat en twee

halfopen woningen (Blok C) in de Groenstraat. Samen voorzien ze in een

grote diversiteit aan woontypes: 68 wooneenheden met studio’s, ingegraven

parkwoningen en twee- en drieslaapkamerappartementen in Blok A,

vier studio’s en acht kleinere appartementen met terras in Blok B en twee

ruime doorzonwoningen met privétuin in Blok C.

Zachte, speelse dynamiek

De realisatie van Residentie Leeuwerikenpark vergde een uitermate inventief

architecturaal concept. Ondanks het hoogteverschil op de site slaagde a33

architecten erin om het langgerekte balkvolume optimaal in te passen in

de omgeving. “Het lineaire gebouw is niet zomaar één monolithisch geheel,

maar bevat inspringingen, uitkragingen, niveauverschillen en een ruime doorsteek

naar het binnengebied, zodat we een gelaagdheid konden creëren die

inspeelt op het reliëf van het terrein”, vertelt Johan Cokelaere, senior associate

bij a33 architecten. “Boven op een voet met twee bouwlagen, inclusief een

teruggetrokken woonniveau achter de doorsteek (naar het beeld van een

verdiepte voeg), rust een ‘zwevende’ vleugel met drie verdiepingen. Voorts

hebben we specifieke parkwoningen met een eenzijdige lichtinval, grote

64 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Leeuwerikenpark Heverlee

terrassen en een trapverbinding naar de beekvallei geïntegreerd in het talud.

Aan de andere zijde van het gebouw bevindt zich nog een ingegraven open

parking. Het balkvolume is bekleed met neutraal ogende, witgrijze bakstenen

die de massa van de constructie maximaal beperken en een verlichtend contrast

met de omliggende bebouwing genereren. De combinatie met donkergrijze

ramen, inpandige terrassen in witte crepi en houtaccenten leidt tot een zachte,

speelse dynamiek. Blokken B en C zijn dan weer hoofdzakelijk opgetrokken in

rood-bruin-grijs genuanceerde bakstenen en dito tegelpannen.”

Aan de achterzijde van het balkvolume bevindt zich een ingegraven open parking.

Het balkvolume is bekleed met neutraal ogende, witgrijze bakstenen die de

massa van de constructie maximaal beperken en een verlichtend contrast met

de omliggende bebouwing genereren.

Blokken B en C zijn hoofdzakelijk opgetrokken in rood-bruin-grijs genuanceerde

bakstenen en dito tegelpannen.

Uitdagende realisatie

Het mag duidelijk zijn: Leeuwerikenpark is zeker geen alledaags project.

Ruwbouwaannemer Vandebos moest dan ook alles uit de kast halen om

het bijzondere ontwerp in de praktijk te brengen. “Aangezien Blok A zeer

lang is, het terrein niet alleen aan het spoor grenst, maar ook nog eens sterk

afhelt en de werf enkel bereikbaar was via een smalle toegangsweg vanaf

de Leeuwerikenstraat, was het in logistiek en organisatorisch opzicht geen

sinecure. We hebben extra berlinerwanden moeten plaatsen en bijkomende

verstevigingen moeten aanbrengen om onze vrachtwagens ter plekke te

krijgen”, zegt Krijn Henrotte, gedelegeerd bestuurder bij Vandebos. “De grote

hoogteverschillen en de specifieke volumetrie brachten bovendien heel wat

(stabiliteit)technische uitdagingen met zich mee. In het deels ingegraven

gedeelte van het balkvolume moesten we op eenzelfde vloerniveau parkappartementen,

een kelder, technische ruimtes en een open parking met

trapeziumvormige kolommen voorzien. Niet evident, vooral ook omdat de

vereiste afwerkingsgraad behoorlijk hoog lag en het project dus een intensieve

voorbereiding vergde. Pas vanaf het derde niveau konden we overschakelen

op een klassiek bouwsysteem met dragende tussenwanden en

invulmetselwerk. Bovendien opereerden we in een waterwinningsgebied en

moesten we bijgevolg een deel van het gebouw op heipalen zetten. Best uitdagend

allemaal, maar ondanks twee slechte winters hebben we alles naar

behoren kunnen uitvoeren en mag het resultaat er absoluut wezen!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 65


VANDEBOS BOUWT

REEDS 90 JAAR MEE

AAN UW TOEKOMST!

ALGEMENE BOUWWERKEN | UTILITEITSBOUW

Bisschopsweyerstraat 17 | B-3570 ALKEN | T 011/31.20.77 | info@vandebosbouw.be

www.vandebos-bouwonderneming.be


Leeuwerikenpark Heverlee

In het groene binnengebied is er – op enkele gemarkeerde plekken die aansluiten bij het centrale pad – plaats voor spel, verpozing en sociale interactie.

Groene beekvallei

Vermits Residentie Leeuwerikenpark zich profileert als een oase van groen,

is er heel wat aandacht besteed aan de integratie in de omgeving. Cruciale

uitgangspunten daarbij waren de befaamde Ferrariskaart en de wetenschap

dat er langs de perceelsgrenzen ooit een beek liep (omringd door verschillende

vijvers). “Deze ‘beekvallei’ is in ere hersteld op basis van plannen van

Ontwerpbureau Pauwels, meer bepaald in de vorm van een doorwaadbaar

lineair waterpark met bomen, struiken, typische valleibegroening, wandelpaden,

bankjes, een wadi, een vlonderpad over het water en een groen

talud dat een natuurlijke overgang naar de hoger liggende bebouwing en de

spoorweg creëert”, aldus Johan Cokelaere. “In het talud zijn dus twee delen

te onderscheiden. Langs de sporen wordt de groene berm doorgetrokken en

teruggeplooid langs de beekvallei (tot bij de verbinding met de Groenstraat),

inclusief in beton gemarkeerde reliëfsprongen waarin verzonken trappen

geïntegreerd zijn. Voorbij de verbinding met de Groenstraat krijgt het talud

dan weer eerder de vorm van een golvende grasberm, die verdwijnt onder een

concentratie van bomen aan de rand van de site. In die golvingen is er – op

enkele gemarkeerde plekken die aansluiten bij het centrale pad – plaats voor

spel, verpozing en sociale interactie. Een ‘bovenparkje’ achter de doorsteek

en de parkeerpoort, dat aansluit op het maaiveld van de buren, maakt het

(groene) plaatje helemaal compleet!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Invento+ (Geel)

Architect

a33 architecten (Leuven)

Hoofdaannemers

Vandebos (ruwbouw, Alken) en Promobat+ (afwerking)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 67


Paalmatras voor bouwen op

weinig draagkrachtige grond

Wegen, spoorwegen of ophogingen aanleggen op een weinig draagkrachtige ondergrond is een vaak voorkomende uitdaging. De

toepassing van een geokunststof als interne wapening van het grondmassief verhindert bezwijken en beperkt differentiële zettingen.

Wat met de algehele zetting? Indien de ondergrond niet voldoende draagkracht heeft, zal het noodzakelijk zijn bijkomende steun te

bieden. Voor infra werken is de paalmatras de oplossing om, met een beperkt aantal palen, ophogen mogelijk te maken.

Tekst Texion | Beeld TenCate - Suzanne van Eekelen, Deltares

Paaldeksel

Om het draagvlak van de paal te vergroten,

komt er een deksel bovenop. Typische afmetingen

van het paaldeksel zijn 0,75 x 0,75 x 0,45m.

Omdat de oppervlakte van het deksel groter is

dan deze van de paalkop, verkleint de onderling

te overbruggen afstand.

Granulaatmatras

Over de paaldeksels wordt een sterk en weinig

vervormbaar geotextiel of geogrid strak uitgerold,

typische afmeting van de standaardrollen

is 5m x 100m. Hiervoor is een uitgekiend legplan

nodig, want de juiste breedte van de rollen

en hun positionering dient zodanig gekozen dat

er na het aanvullen voldoende verankering zal

optreden door wrijving. Omdat de geokunststof

een beperkte breedte heeft en dus geen doorlopende

sterkte in de dwarsrichting, zal er haaks

op de eerste laag een tweede laag geokunststof

worden uitgerold. Deze twee lagen komen in

contact met mekaar, alternatief wordt een laag

Een uitgekiend legplan is noodzakelijk om het Geolon PET geotextiel in de juiste positie uit te rollen over het paaldeksels.

68 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Het principe van paalmatras werkt door

boogvorming. Zoals bij de gewelven in een

kathedraal worden de aangrijpende krachten

overgedragen naar de steunen.

(Beeld: Suzanne van Eekelen, Deltares)

granulaat tussen beide lagen aangebracht.

Marco Hazenkamp van TenCate, met ca. 15 jaar

ervaring in dit vakgebied, wijst op het belang

van dit legplan omdat dikwijls ingewikkelde

geometrieën ontstaan, bijvoorbeeld bij de aansluiting

met bruggen. Ideaal is, in de ontwerpfase,

het patroon van de palen zo te bepalen

dat dit overeenstemt met de afmetingen van

de wapeningslagen. Het is het zaak om bij de

uitvoering goed voorbereid te zijn met de juiste

rollengtes, breedtes en een ingetekend legplan.

Boogvorming

Een paalmatras werkt door boogwerking, de

matras buigt de belasting richting palen. Deze

dragen de krachten over naar de ondergrond. Na

aanvulling, verdichting, aanleg aardebaan met

wegfunderingen en asfalt, doen zich na ingebruikname

weinig of geen restzettingen voor.

Voordelen van paalmatras

Steven De Maesschalck van Texion wijst erop dat

door een goede spreiding van de belasting naar

de ondergrond en gevolg van de sterkte van de

geokunststof, deze ook laterale verplaatsingen

tegen gaat. De palen mogen daarom vrij ver

uit mekaar worden geheid, dit resulteert in een

besparing voor de bouwheer.

Ontwerpen van paalmatras

Voor vrijblijvend advies en berekening d.m.v. een

hiervoor speciaal ontwikkeld rekenprogramma,

neem contact op met

steven@texion.be ❚

Twee lagen geotextiel (of geogrid) worden haaks geplaatst, dit om de hoge sterkte te waarborgen in de twee hoofdrichtingen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 69


ADVERTORIAL

Spenax® C-clips machine

Toepassingen

Gebruik Spenax om schanskorven samen te stellen en verschillende

schanskorven aan elkaar te bevestigen.

De machine

De Spenax is een hechttoestel op perslucht. Het brengt de C-vormige klemmen

uit het magazijn via een geleider naar de neus van het toestel en plooit ze kort

om.

Voordelen

U kunt de schanskorven snel en efficiënt plaatsen dankzij de automatische

toevoer van C-klemmen in de Spenax.

Uitvoering

U verbindt de samenkomende panelen (zijkanten, deksel, tussenschotten)

van de schanskorven (zeskant of gepuntlast). De onderlinge afstand tussen de

klemmen moet 10-20 cm zijn.

De C-klemmen

De C-klemmen zijn stalen draadklemmen. Afhankelijk van het type schanskorf

zijn deze beschermd met zink (Zn) of zink-aluminium (Zn95Al5). Of ze zijn

gemaakt uit roestvrij staal. De treksterkte van de staaldraad is groter dan

1700 N/mm 2 . Texion levert de C-klemmen van de Spenax machine in dozen

van 1600 stuks.

Standaard specificaties

mazen

100 x 50 mm

draaddiamter 4,50 mm

bescherming Zn95Al5

maatwerk op aanvraag


Meer informatie?

Voor meer informatie of advies bij de berekening of installatie

surf naar www.texion.be, ‘schanskorven’,

of contacteer Texion op +32 (0)3 210 91 91of info@texion.be

Gepuntlaste SCHANSKORVEN voor infra en architectuur

Met de gepuntlaste Maccaferri® schanskorven

van Texion wint u vele voordelen:

• dankzij de starre zijwanden behouden zij

hun typische vorm

• bij voorkeur worden de stenen met de hand

gestapeld zodat een vlak aspect ontstaat

• bescherming met zink (Zn) of Galfan (Zn95Al5)

zorgt voor lange levensduur

• bestand tegen knaagdieren

• vragen weinig onderhoud

• continuïteit dankzij onderlinge verbinding

• bieden een architecturaal gewaardeerd aspect

• alle gebruikte materialen zijn duurzaam en

eenvoudig te recycleren

Galfan®

Galfan® beschermt staal tegen corrosie. Diverse

typen corrosie kunnen onderscheiden worden,

waarbij verschillende chemische reacties een rol

spelen.

De belangrijkste corrosiereactie is deze waarbij

zuurstof in de atmosfeer, in combinatie met water of

vocht, reageert met ijzer of een ander metaal en dit

terugbrengt naar de geoxideerde toestand waarin het

oorspronkelijk aanwezig was in de aarde.

U kan het corrosieproces vertragen.

U gebruikt gepuntlaste schanskorven voor:

• de bouw van grondkerende gewichtsmuren

• voorzorg tegen geluidsoverlast (geluidsmuur)

• decoratief of landschapselement

• verfraaiing van betonwanden en ter

voorkoming van graffiti

H

w

Geogrid

Actieve gronddruk

Geotextiel

TEXION GEOKUNSTSTOFFEN NV - Admiraal de Boisotstraat 13 - 2000 Antwerpen - Tel. +32 (0)3 210 91 91 - Fax +32 (0)3 210 91 92 - www.texion.be


Mr. Luc DELACOURT

Mr. Johan VAN HOOREWEGHE

Mr. Koen VANDE WALLE

BRUGGE

OOSTKAMP

E40

AFRIT 9

GENT

B-law Advocatenkantoor,

uw expert in

aannemingsrecht,

immobiliënrecht,

mede-eigendom,

DOMEIN

DE HERTEN

begeleiding van bedrijven,

handelshuur en

commercieel recht.

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

8020 Oostkamp

Tel. 050 31 38 81

Fax 050 31 34 44

info@b-law.be

www.b-law.be

Vliegen nv, specialist in sanitaire

installaties voor al uw projecten,

van ontwerp tot uitvoering.

Aanleveren van AutoCAD

en REVIT tekeningen via

STABICAD toepassingen.

©Interbuild

©Interbuild

www.vliegennv.be s Meeuwerkiezel 37 s 3960 Bree s +32 89 46 18 94


Thebo Lommel

De nieuwe vestiging van Thebo oogt strak en sober dankzij de zwarte sandwichpanelen.

STRAKKE NIEUWBOUW ZET IN OP LOKALE VERANKERING

Toen het Lommelse dakwerkersbedrijf Thebo drie jaar geleden op zoek ging naar een geschikte locatie voor een nieuwe vestiging, zodat het

zijn exponentiële groei geen halt moest toeroepen, viel het oog van zaakvoerders Erik en Jordy Theunissen op Rietkolk. In ‘het gezelligste

industriepark van Limburg’ vond Thebo de lokale verankering die het zo koestert. “Wat daarnaast opvalt, is de sterke onderlinge synergie

tussen de aanwezige bedrijven”, klinkt het.

Tekst Wouter Polspoel | Beeld FotoBen

Thebo is een dakwerkersbedrijf dat gespecialiseerd

is in platte daken. Het gebruikt zowat alle

membranen die er bestaan, van pvc over EPDM

tot roofing, en richt zich tot zowel particulieren

als de industrie. De laatste jaren voert het bedrijf,

dat VCA-gecertificeerd is, wel vaker grotere

projecten uit, zoals appartementsgebouwen,

industriehallen en zelfs nucleaire sites. Voorts

is het zich ook gaan toespitsen op zuurbouw.

Thebo bestaat eigenlijk al meer dan veertig jaar,

maar nam tien jaar geleden een doorstart, toen

Erik Theunissen en zijn zoon Jordy aan het roer

kwamen te staan. “Aanvankelijk hadden we niet

meer dan een schuur. Acht jaar geleden verhuisden

we dan naar een bedrijfshal, maar sinds

kort zitten we dus hier, op Rietkolk, wat velen

‘het gezelligste industriepark van Limburg’ noemen”,

vertelt Erik Theunissen. “Hoewel we hier

nog maar pas zitten, kan ik dat laatste al vol-

“In het industriepark zijn enkel jonge,

lokale bedrijven gevestigd, wat voor

een heel familiale sfeer zorgt”

mondig beamen. Hier zijn eigenlijk enkel jonge

Lommelse bedrijven gevestigd, wat voor een heel

familiale sfeer zorgt.”

Zwarte sandwichpanelen

Zwarte sandwichpanelen geven de nieuwe vestiging

van Thebo een strakke en sobere aanblik.

Ook in het interieur is die trend doorgetrokken.

De structuur bestaat uit metselwerk en grote overspanningen.

Alle binnenmuren zijn gipskartonwanden,

zodat de verdeling van de ruimtes in de

toekomst makkelijk aan te passen is. De nieuwe

thuisbasis van Thebo heeft een oppervlakte van

zo’n 2.200 m², waarvan 680 m² hal, en biedt

voldoende plaats voor de voertuigen van het bedrijf

en zijn bezoekers. Dankzij energiebesparende

domotica, een goede isolatie en zonnepanelen is

de vestiging ook bijzonder duurzaam.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 73


Lommel Thebo

Erik Theunissen, die het bedrijf samen met zijn zoon Jordy leidt, in zijn nagelnieuwe bureau.

uw specialist in platte daken

www.thebo.be

RIETKOLK 37 | 3920 LOMMEL | 011 54 10 71 | INFOTHEBO.BE

74 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

199002-15733_Thebo asfaltwerken Boonen_1-2.indd 1 19-04-19 09:45


Thebo Lommel

De look & feel van het interieur sluit perfect aan bij de uitstraling van de buitenzijde.

Van Den Boer Concept, gevestigd aan de overkant

van de straat, was verantwoordelijk voor de

realisatie van het nieuwe Thebo-gebouw (onder

de naam Dimmo Projects). Van alle bedrijfshallen

op Rietkolk, trouwens. De projectontwikkelaar

kocht het terrein enkele jaren geleden, als

onderdeel van een groot perceel van 10,5 hectare

aan het industriegebied Nolim, om naar

eigen zeggen een pasklaar antwoord te bieden

op de vraag van de markt. Filip Remans van Van

Den Boer Concept: “Heel wat startende ondernemingen

willen graag een klein en betaalbaar

eigen pand, maar vonden voor de realisatie van

Rietkolk niet echt hun gading in dat segment.

Daarom hebben wij in eerste instantie beslist om

eenheden van 144 tot 316 m² te realiseren. Met

succes, want in een mum van tijd waren alle panden

verkocht. Op de overige gronden bouwden

we op maat van de klanten – en dus ook voor

Thebo – nog eens circa 35 bedrijfspanden vanaf

500 m². Daar zijn ook uitbreidingsmogelijkheden,

wat de bedrijven in kwestie de kans geeft

om verder te groeien.”

Volledig ontzorgd

“Wat opvalt in de bedrijvenlijst van Rietkolk is

de sterke lokale verankering. Je vindt er vooral

bedrijven uit Lommel, Overpelt en Neerpelt”, vervolgt

Remans. “Wat ook heel fijn is om te zien, is

de onderlinge synergie tussen de bedrijven. Ze

kennen elkaar, doen een beroep op elkanders

diensten en verwijzen klanten spontaan door.”

Een mooi extraatje is het achterliggende natuurgebied.

Van den Boer Concept legde wandelpaden

aan rond de plaatselijke waterbekkens en

zaaide er bloemenweides in, zodat werknemers

tijdens hun pauze een frisse neus kunnen halen

in een aangenaam kader.

“Wat voor ons een absolute voorwaarde was, was

dat we gedurende het bouwproces volledig ontzorgd

werden. Van Den Boer Concept kwam perfect tegemoet

aan die eis”, aldus Theunissen. “Zo konden wij

ons tot de eigenlijke verhuis blijven focussen op onze

werkzaamheden. Zeer belangrijk, want ‘kwaliteit en

flexibiliteit staan voorop’ is niet voor niets onze leuze.

Alles verliep ook bijzonder vlot. Zo duurde het, eens

de ruwbouw er stond, slechts drie maanden vooraleer

de nieuwbouw instapklaar was.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Thebo (Lommel)

Architect

D&A architecten (Ham)

Hoofdaannemer

Dimmo Projects (Lommel)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 75


Laken Tivoli GreenCity

Elk gebouw is voorzien van een groendak en een gezamenlijke moestuin.

DUURZAME STADSONTWIKKELING

BEVORDERT SOCIALE COHESIE

Moderne architectuur, duurzame technieken en een perfecte integratie in een buurt waar een residentieel gebied en de havenindustrie elkaar

bijna raken. Met Tivoli GreenCity is een volledig nieuw stadsdeel uit de Brusselse grond verrezen. Bijna vierhonderd wooneenheden gaan er de

dialoog aan met de bijzondere economische en multiculturele realiteit. Met de nadruk op een ecologische aanpak.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Kairos

Niet één of twee, maar liefst vier architectenbureaus en een landschapsarchitect

gingen aan de slag met de plannen voor Tivoli GreenCity. Ze zetten er elf

gebouwen neer in vijf aparte loten, bekleed met en omgeven door groen. Dankzij

die unieke samenwerking tussen verschillende bureaus kreeg elk woonblok

zijn eigen identiteit. De witte hoofdtoon en de duurzame invulling verenigen

de gebouwen tot een aantrekkelijk, samenhangend geheel. Inclusief twee kinderdagverblijven,

vijf binnentuinen, zeven commerciële ruimtes, een werkplaats

voor fietsen, wasruimtes, drie nieuwe straten en een publiek plein.

76 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Tivoli GreenCity Laken

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De nieuwe wijk bevindt zich tussen het dichtbevolkte, multiculturele Bockstael en

de industriezone van de haven. (Beeld: Simon Schmitt)

Mix tussen kopers en sociale huurders

Tivoli GreenCity is volledig ingebed in het stadsweefsel. De nieuwe woonwijk

verrijst vlak bij het kanaal, op een voormalig Belgacomterrein dat

grenst aan de Tivoli-, de Molenbeekse- en de Claessensstraat. Geprangd

tussen het dichtbevolkte, multiculturele Bockstael en de industriezone

van de haven. Bijna vierhonderd huishoudens zullen er hun intrek nemen.

Goed 70 procent van de appartementen is verkocht, de overige 30 procent

wordt verhuurd als sociale woning. Die tweespalt tussen een harmonieuze

wijk en de interactie met de stad zie je ook terug bij de bewoners.

De sociale huurders zijn verspreid over de vijf loten en zijn dus bewust niet

in één gebouw verzameld. Het DNA van Tivoli GreenCity is er duidelijk

een van sociale cohesie.

Ruimte voor zachte mobiliteit

Van bij de start van het project stond een duurzame aanpak voorop voor

de ontwikkelaars. Zo is een derde van de wooneenheden energieneutraal.

Het volledige complex voldoet aan de passiefstandaard. Het verbruik van

de bijna vierhonderd huishoudens in Tivoli GreenCity is dus laag. De bewoners

worden bovendien gestimuleerd om maximaal voor alternatieve

vervoersmogelijkheden te opteren. De ondergrondse parking telt slechts

een kleine driehonderd parkeerplaatsen. Dat is slechts 0,8 standplaats per

koopappartement en 0,6 per sociale huurwoning. Daartegenover staan

650 fietsenstallingen en een herstelplaats voor fietsen. De straten op de

site zijn zo aangelegd dat doorgaand verkeer niet mogelijk is. Het is geen

autovrije zone, maar deze lay-out moedigt zachte mobiliteit wel sterk aan.

Voetganger en fietser zijn er koning.

CORNELIS FENCING – OMHEINING

De residentiële volumes van het Tivoli GreenCity-project bieden

plaats aan verschillende daktuintjes en groene terrassen. Een unieke

troef waar de bewoners echter alleen van kunnen genieten als de

veiligheid voor de volle honderd procent gegarandeerd is. Dankzij

de kwalitatieve omheining die Cornelis Fencing (Ternat) plaatste is

dat wel degelijk het geval. “Door maatoplossingen toe te passen op

standaardproducten zijn we erin geslaagd om het geheel een uniek

karakter te geven”, klinkt het bij Cornelis Fencing. “Bovendien gaven

we de nodige creatieve input om het hekwerk stabiel te verankeren

op de dakconstructie.”

Cornelis Fencing is bij uitstek gespecialiseerd in terreinbeveiliging.

“Dankzij onze bijna dertig jaar ervaring in de sector ligt onze sterkte

in gecombineerde maatoplossingen met kwalitatieve basisproducten,

waarbij perimeterbeveiliging en toegangscontrole hand in hand gaan.

We adviseren, ontwikkelen en realiseren. Van hekwerk, poorten,

slagbomen, draaitrommels en speedgates tot ramkraakbeveiliging

en toegangscontrole: we voorzien alles in eigen beheer, met behulp

van ervaren montageploegen en techniekers die voor een perfecte

afwerking en service na verkoop zorgen.”

Beeld: Marc Sourbron

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 77


ELEGANTE AFVALINZAMELING

ELEGANTE AFVALINZAMELING

BIJ HOOGBOUWPROJECTEN EN

BIJ HOOGBOUWPROJECTEN EN

PUBLIEKE GEBOUWEN

PUBLIEKE GEBOUWEN

Engels Logistics NV | tel. 011 81 50 50 | e-mail: post@engels.eu | www: engelslogistics.be

PARTNER IN :

TERREINBEVEILIGING & TOEGANGSCONTROLE

Assesteenweg 117-10 | B-1740 Ternat | 02-569.79.20

info@cornelisfencing.be | www.cornelisfencing.be

199002-16379_Cornelis fencing_1-2.indd 1 19-04-19 09:09


Tivoli GreenCity Laken

Wit voert de hoofdtoon, met hier en daar groene gevelbekleding.

S

Laswer

erken

en

m e e t s

www.smeetslaswerken.be

Zandstraat 3 bus 6 | 3941 Eksel |

info@smeetslaswerken.be | Tel 011 61 19 95

Balustraden, trappen, leuningen,

enz....

RVS, staal, aluminium.

Twee jaar voor de woonblokken vorm kregen, was het startschot voor het Tivoli

GreenCity-project al gegeven. In 2016 opende Greenbizz, het economische

luik van de gemengde realisatie, de deuren op dezelfde site. Greenbizz brengt

duurzame ondernemingen samen onder één dak. Op een oppervlakte van

8.000 vierkante meter denken starters en gevestigde ondernemers na over de

circulaire economie, en dat in tal van sectoren: van koffie- tot textielproductie

en van eventcommunicatie tot efficiënt energiebeheer.

Charter voor duurzaam wonen

Vanuit een ecologische visie op stedelijk leven zet de infrastructuur van

Tivoli GreenCity de bewoners alvast een flink stuk op weg. De gemeenschappelijke

ruimtes van de gebouwen worden gevoed met groene stroom

van fotovoltaïsche zonnepanelen, die op elk dak geposteerd zijn. Ook de

individuele ventilatietoestellen en warmtewisselaars in de appartementen

zijn hierop aangesloten. Over de volledige oppervlakte van de daken – en

dus ook onder de zonnepanelen – zijn groendaken aangeplant.

Elk gebouw beschikt bovendien over een dakmoestuin voor gemeenschappelijk

gebruik. Wie in Tivoli GreenCity woont, hoeft dus niet op zijn eentje duurzaam

te leven: samenwerken is warm aanbevolen. Kopers en huurders ondertekenen

een duurzaamheidscharter vooraleer ze hun woning in gebruik nemen. Geen

bindend contract met boeteclausules, maar een lijst met richtlijnen hoe ze

dagelijks mee kunnen bouwen aan hun groene wijk.

Dat duurzaamheidscharter is een initiatief van citydev.brussels en PAR-

BAM. Citydev.brussels is eigenaar van het terrein van Tivoli GreenCity

en maakte de realisatie van de duurzame, gemengde wijk mogelijk door

als aanbestedende overheid de nodige subsidies uit te keren. PARBAM

is een bouwpromotor en fungeerde als privépartner voor het woongedeelte

van het project.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 79


Laken Tivoli GreenCity

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Tivoli GreenCity omvat bijna vierhonderd wooneenheden.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SMEETS LASWERKEN – METAALWERK

De metalen terrasschermen, luifels, trappen, pergola’s, handgrepen

en borstweringen geven Tivoli GreenCity mee vorm. Smeets

Laswerken (Hechtel-Eksel) voerde het decoratieve metaalwerk

nauwgezet uit. “De grootste uitdaging was voor ons de omvang

van dit project”, klinkt het. “We moesten de strakke planning

aanhouden, terwijl de types van de te plaatsen onderdelen sterk

varieerden. Maar tegelijk houdt dat het natuurlijk boeiend. Het resultaat

mag er zijn.” De afgelopen jaren maakte Smeets Laswerken

een sterke groei door. De omvang van de projecten volgt een

evenredige expansie en brengt steeds vaker uitdagende realisaties

met zich mee. Een twintigtal ervaren medewerkers brengt de opdrachten

tot een goed einde zonder het kwaliteitsvolle maatwerk

uit het oog te verliezen. “We stellen alles in het werk om de projecten

die ons toevertrouwd worden te voltooien volgens de vooropgestelde

planning, binnen budget en tot de volle tevredenheid

van onze klanten.”

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS –

PAALFUNDERING EN SOILMIXWANDEN

Gezien de instabiele ondergrond was er in het Tivoli GreenCity-project

nood aan een paalfundering. Een kolfje naar de hand van De Waal

Solid Foundations (Lokeren), dat sinds vorig jaar samen met Wig Palen

en Olivier Funderingstechnieken de Groep De Waal vormt. “Sinds

1959 zijn we gespecialiseerd in diepfunderingen met verschillende types

palen”, vertelt CEO Olivier Rens. “Ook de realisatie van secans-,

soilmix- en berlinerwanden behoort tot ons kennisdomein. Vandaar

dat we eveneens werden ingeschakeld om de bouwput te voorzien

van 400 lm soilmixwanden van 13 à 16 meter diepte. Voorts hebben

we het nieuwe gedeelte

uitgerust met trillingsvrije

dubbel grondverdringende

schroefpalen. In

totaal ging het om 1.400

stuks van 9 tot 12 meter.

Vanwege de beperkte

hoogte van de kelder van

een bestaand gebouw

dat gerenoveerd werd,

zijn er ook 52 micropalen

geplaatst. Projecten

van deze omvang komen

niet zo vaak voor, maar

we bewezen wel dat ze

perfect op onze maat gesneden

zijn.”

80 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Tivoli GreenCity Laken

De opening van Tivoli GreenCity ging gepaard met een groot wijkfeest.

Recuperatie en hergebruik van water

Vanuit dezelfde groene gedachtegang is het waterverbruik collectief opgevat.

Tivoli GreenCity vangt regenwater op en hergebruikt het, onder

meer voor de gemeenschappelijke wasmachines en de irrigatie van de

groenzones. Tegelijkertijd wordt het afvalwater – het zogeheten grijs water

– gerecycleerd. Ook de groenzones spelen overigens een belangrijke rol

in de waterhuishouding: de vegetatie houdt veel water vast en draagt zo

bij tot de vertraging, absorptie, verdamping en infiltratie van het water.

De riolering blijft op die manier vrij voor de opvang van het resterende

regen- en afvalwater.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheren

citydev.brussels en PARBAM (Brussel)

Architecten

CERAU (Brussel), Atelier 55 (Watermaal-Bosvoorde),

ATLANTE (Watermaal-Bosvoorde), YY Architecture (Ukkel),

Atelier EOLE Paysagistes (Ukkel)

Hoofdaannemers

BAM Contractors (Brussel), BPC (Brussel),

Jacques Delens (Watermaal-Bosvoorde)

“Tivoli GreenCity is een

woon-werksite waar

samenhorigheid en

respect voor het milieu de

belangrijkste waarden zijn”

Tivoli GreenCity heeft zijn naam duidelijk niet gestolen. De vele inspanningen

om een duurzame wijk te ontwikkelen, resulteren in een kleine ecologische voetafdruk.

En in een BREEAM communities-keurmerk. Om de succesvolle oplevering

van het project te vieren, werd er een groot buurtfeest georganiseerd. Een feest

voor de bewoners – alle wooneenheden zijn ondertussen verkocht –, de omwonenden,

de bouwpartners én koning Filip. Die massale toost op de opening van

Tivoli GreenCity lijkt alvast een geslaagd startschot voor een woon-werksite waar

samenhorigheid en respect voor het milieu de belangrijkste waarden zijn. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 81


Laken Tivoli GreenCity

UITGEKIEND WARMTENET OP GEBOUWNIVEAU

Passieve en nulenergiewoningen vragen om doordachte ingrepen. Studiebureau Boydens bracht de noodzakelijke energiebesparingen in kaart

én zette er concrete oplossingen tegenover. Vooral het gezamenlijke warmtenet heeft een grote invloed op de zuinigheid van het volledige project.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Studiebureau Boydens

Van de circa vierhonderd woningen in Tivoli GreenCity is 30 procent energieneutraal.

Passieve en nulenergiewoningen vragen om doordachte ingrepen. Studiebureau

Boydens bracht de noodzakelijke energiebesparingen in kaart én zette er concrete

oplossingen tegenover. Vooral het gezamenlijke warmtenet heeft een grote

invloed op de zuinigheid van het volledige project.

“Het warmtenet is specifiek

ontworpen op schaal van

de gebouwen binnen

Tivoli GreenCity”

De duurzame wijk Tivoli GreenCity slaagde erin om zijn ambitieuze doelstellingen

waar te maken: van de circa vierhonderd woningen is 30 procent energieneutraal.

Ook de twee kinderdagverblijven, de commerciële ruimtes en kantoorgebouwen

springen zuinig om met energie. Boydens voegde slimme systemen toe om die

energie-efficiëntie te kunnen controleren en optimaliseren. Tijdens de werkzaamheden

werd het technische concept op punt gesteld in samenwerking met de

verschillende bouwpartners, om zo aan te sluiten bij de vooropgestelde doelstellingen

op architecturaal, stedelijk en maatschappelijk vlak.

Stadsverwarmingssyteem

Het project is gebaseerd op het stadsverwarmingsmodel, al is het warmtenet

specifiek ontworpen op schaal van de gebouwen binnen Tivoli GreenCity.

In een centrale stookruimte wordt de warmte voor alle units geproduceerd.

Vervolgens verdeelt het netwerk die warmte via onder-stations naar de verschillende

gebouwen voor de plaatselijke ruimte-verwarming en de productie

van sanitair warm water.

82 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Tivoli GreenCity Laken

De warmte wordt op een centraal punt gegenereerd aan de hand van milieuvriendelijke

systemen en verlaagt de CO 2

-uitstoot drastisch. Zo introduceerde

Boydens warmteopwekkers die niet met fossiele brandstoffen werken, zoals

een pelletketel. Het gebruik van geperste houtkorrels voor deze ketel is vijf

keer goedkoper dan elektriciteit en de helft voordeliger dan gas. Bovendien

stoot een pelletketel tot vijftien keer minder CO 2

uit dan gas. Een hernieuwbare

brandstof van formaat, dus.

Daarnaast produceert een warmtekrachtkoppelingsinstallatie gelijktijdig warmte

en elektriciteit. In vergelijking met aparte productiecircuits wordt er tot 20

procent brandstof bespaard, vermindert de uitstoot en daalt de energiefactuur.

Zonne-energie en efficiënte isolatie

Dankzij de implementatie van fotovoltaïsche panelen wordt de wijk voorzien

van hernieuwbare elektrische energie en werden de passieve en nulenergiecriteria

voor huisvesting behaald. De zonnecellen voeden een groot deel van

de site en maken de gemeenschappelijke ruimtes in het project een groot deel

van het jaar ‘zero-energy’ op elektrisch vlak. Een duurzame energieproductie is

pas nuttig als het verbruik op woningniveau maximaal wordt teruggedrongen.

Dit gebeurt onder meer via zeer goed geïsoleerde appartementen met grote

raampartijen en de meest geschikte oriëntatie, die zowel het natuurlijk licht als

de warmte van de zon maximaal integreren in de woonruimtes.

Vooral het gezamenlijke warmtenet heeft een grote invloed op de zuinigheid van

het volledige project.

Ook de ventilatiesystemen en het waterbeheer ondersteunen het duurzame karakter

van de wijk. De woningen zijn uitgerust met mechanische pulsie en extractie,

waardoor een uitstekende luchtkwaliteit gekoppeld wordt aan warmterecuperatie

(minstens 80 procent van de energie wordt ‘teruggewonnen’ uit de buitenlucht).

Dampkappen recycleren de afgevoerde lucht met behulp van actieve koolstoffilters,

waardoor er geen grote verliezen optreden ten gevolge van luchtlekkage

door een klassieke dampkapafvoer. Regen- en afvalwater – uit douches en keukens –

worden op hun beurt opgevangen, gefilterd, behandeld,en opnieuw gebruikt

voor het doorspoelen van toiletten, het schoonmaken van de gemeenschappelijke

ruimtes en het irrigeren van de groene zones. ❚

BOYDENS ENGINEERING

SUSTAINABLE ENGINEERING

ENERGY CONSULTING

MEPF ENGINEERING

www.boydens.be

boydens engineering

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 83


Laken Tivoli GreenCity

Per eiland tonen de kleuren en opschriften duidelijk de verschillende fracties aan: papier en karton, pmd, voedingsafval en restafval.

ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

VOOR DUURZAME STADSWIJK

Met bijna vierhonderd huishoudens krijgt Tivoli GreenCity ook heel wat afval te verwerken. Al gebeurt dat subtiel. Geen vuilniszakken voor de deur

op de ophaaldag, wel gescheiden inzameling in ondergrondse containers. Netjes, overzichtelijk en plaatsbesparend.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Engels Logistics

Twintig state-of-the-artafvalcontainers, verspreid over vijf eilanden. Meer

hebben de bewoners van Tivoli GreenCity niet nodig om hun afval netjes

te sorteren. Per eiland tonen de kleuren en opschriften duidelijk

de verschillende fracties aan: papier en karton, pmd, voedingsafval en

restafval. “De kleuren zijn bepaald door Net Brussel, het agentschap

dat de afvalverwerking van negentien Brusselse gemeentes verzorgt”,

vertelt Gita Bessemans, senior accountmanager bij Engels Logistics uit

Beringen. “Zij schrijven trouwens voor dat afval in grote woonprojecten

ondergronds moet worden verzameld. Met Engels zorgen we voor afvalcontainers

op maat.”

“Ondergrondse

afvalinzameling past

perfect in het plaatje

van kwalitatief wonen”

84 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Tivoli GreenCity Laken

De ondergrondse afvalcontainers weren vuilniszakken uit het straatbeeld.

Grote volumes efficiënt inzamelen

Onder elk platform van slechts 1,80 op 1,80 meter huist een container van

maar liefst 5.000 liter. Enkel voor het voedingsafval is dat minder – 3.000

liter – omdat die volumes kleiner zijn. Bessemans: “Voor de architect en de

bouwheer biedt dat verschillende voordelen. Het is een plaatsbesparende

manier om het afval te verzamelen. Er moet geen lokaal voorzien worden.

Tegelijk wordt het straatbeeld niet ontsierd door vuilniszakken.”

Na de oplevering neemt Net Brussel het onderhoud en de lediging van de

containers voor zijn rekening. Ook voor de bewoners is het dus een aangenaam

systeem. Ze moeten zelf niet aan de ophaling denken en hoeven geen

afvallokaal schoon te maken als er bijvoorbeeld een vuilniszak lekt.

Slimme technologie

Niet enkel de afvalinzameling is modern, ook de technologie is up-to-date.

Bewoners van Tivoli GreenCity krijgen een pasje waarmee ze zich kunnen

aanmelden bij de afvalcontainers. Zo verzekert Net Brussel er zich van dat omwonenden

geen misbruik maken van de afvalpunten en kan het agentschap

tegelijk het verloop van de inzameling monitoren. Ze ziet wie hoeveel afval

stort en hoe vol elke container zit. Het is de ideale manier om de afvalophaling

te optimaliseren. En om nodeloze vrachtwagenritten te vermijden. “Die

toegangscontrole werkt op batterijen. De aannemer moet dus geen bijkomende

elektriciteitsleidingen voorzien. Het enige logistieke aandachtspunt is

de ruimte rond de afvaleilanden. Je moet er natuurlijk met een vrachtwagen

bij kunnen voor de ophaling”, weet Gita Bessemans. Die vrachtwagen tilt de

volledige ondergrondse container integraal omhoog. Eens in de juiste positie,

klapt de bodemplaat open en valt het afval eruit. Na de sluiting wordt de

container gewoon teruggeplaatst. Het ledigen duurt zo’n zeven minuten.

In de Erasmus Gardens-wijk plaatst Engels dezelfde afvalcontainers voor Net Brussel.

Van groothandel tot maatwerkspecialist

Engels Logistics ontstond in de jaren 60 in Nederland. Het familiebedrijf is

ondertussen ook actief in België, Frankrijk, Duitsland en Portugal. Van een

groothandel in kunststofbakjes heeft Engels zich verder ontplooid tot een

partner voor logistiek, milieu en voeding die een aanpak op maat hanteert. Ook

bij kleine volumes. “Afvalbeheer is daar een belangrijke pijler van geworden.

Zeker het ondergronds inzamelen zit in de lift. In navolging van Tivoli Green-

City installeren we het systeem ook in de Erasmus Gardens-wijk in Anderlecht.

Daar komen 32 containers voor 1.300 wooneenheden. Deze vorm van afvalinzameling

past perfect in het plaatje van kwalitatief wonen, wat deze projecten

onderscheidt van al de rest”, besluit Gita Bessemans. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 85


Bedrijfspresentatie Euro Rent

Het gebouw heeft een elliptische vorm en de aannemer wil kant-en-klare delen van de glasgevel in hun totaliteit kunnen vervoeren. Dit vroeg niet alleen om een grotere

lift, maar ook om een goederenlift met een modulair laadplatform.

Bouwlift op maat biedt oplossing

voor prestigieus nieuwbouwproject

In het zakelijke district aan het Brusselse Noordstation laat verzekeringsmaatschappij Allianz een imposante kantoortoren optrekken, waar

ze haar Europese hoofdzetel zal vestigen: Möbius 1. Een zeer uitdagend project voor alle betrokken partijen – niet alleen in bouwtechnisch,

maar ook in logistiek opzicht.

Tekst en beeld Euro Rent

86 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Euro Rent Bedrijfspresentatie

“De voornaamste uitdaging was het optimaliseren van de personenstroom, kwestie van het bouwproces niet te

vertragen”, aldus Philippe Van Den Berghe.

De Twin-lift op de werf van Möbius 1 wordt zeer intensief gebruikt.

Het Möbius 1-project is zelfs voor een ervaren

hoofdaannemer als Interbuild geen sinecure. De

ruimte voor de opslag van materialen is beperkt

en de stoepkosten zijn hoog in Brussel. Vandaar

dat Interbuild op zoek ging naar een logistieke

oplossing die het mogelijk maakt om zowel

materiaal als personen – al dan niet gelijktijdig –

te vervoeren en die in staat is om mee te evolueren

met de bouw van de toren.

Twee liften, één mast

Deze zoektocht leidde naar Euro Rent, dat een Twinlift

ontwierp en monteerde. “Dit is een opstelling

waarbij twee liften gebruikmaken van één mast”,

verduidelijkt Erland Van Hulle, verantwoordelijke

Bouwliften bij Euro Rent. “Het gebouw heeft een

elliptische vorm en de eis van Interbuild was om

de kant-en-klare delen van de glasgevel in hun

totaliteit te kunnen vervoeren. Dit vroeg niet alleen

om een grotere lift, maar ook om een goederenlift

met een modulair laadplatform. Hierdoor kan

Interbuild het volume van het platform flexibel

aanpassen naargelang de lading.”

Optimalisatie van personenstroom

De Twin-lift op de werf van Möbius 1 wordt zeer

intensief gebruikt. “Hij heeft momenteel zijn

hoogste punt bereikt (80 meter)”, aldus Philippe

Van Den Berghe, hoofdwerfleider bij Interbuild: “Tot

op heden werken beide liften zonder al te grote

technische problemen. De voornaamste uitdaging

was het optimaliseren van de personenstroom,

kwestie van het bouwproces niet te vertragen. In

overleg met Euro Rent is er een ‘lift boy’ aangesteld.

Een simpele, maar zeer efficiënte oplossing die

eigenlijk de hele samenwerking met Euro Rent

typeert. Tijdens elke fase van het bouwproces bleef

het met ons meedenken en stelde het zich zeer

flexibel op. Storingen werden meteen verholpen

en we ontvingen doorlopend de juiste adviezen

voor onze logistieke vraagstukken. Intussen hebben

we Euro Rent gevraagd om ook voor de tweede

kantoortoren op de site een Twin-liftopstelling aan

te bieden. Dat zegt voldoende over onze uitstekende

samenwerking, me dunkt.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 87


Antwerpen Watt Toren en Electricity

WONEN EN WERKEN OP VOORMALIGE ELECTRABELSITE

Het Antwerpse Koning Albertpark en zijn omgeving hebben al een lange en niet alleen bouwkundig ongewone geschiedenis achter de rug.

Het nieuwste bouwproject zet die traditie verder door de voormalige Electrabeltoren een tweede leven te geven en de achterliggende

terreinen te herwaarderen.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Robbie Depuydt Photography

De façade van de nieuwbouw bestaat uit gevelmetselwerk met een verspringend kruisverband van in- en uitspringende kop- en streklagen en accentueringen in

gegalvaniseerde staalstrips.

De twaalf verdiepingen hoge Electrabeltoren, die na de huidige renovatie is omgedoopt

tot Watt Toren, is het hoogste gebouw in de onmiddellijke nabijheid

van het Koning Albertpark. Hij werd eind jaren 50 opgetrokken in het toen

toonaangevende strakke modernisme, naar een ontwerp van Léon Stynen, Hugo

Van Kuyck en Paul De Meyer, en is opgenomen in de inventaris van waardevol

erfgoed. Projectontwikkelaar Life en aannemer IBS Bouw sprongen er dan ook

erg omzichtig mee om. Na de verhuis van Electrabel – naar de omgeving van

het Centraal Station – vormden ze de toren om tot een complex met eigentijdse

kantoorruimtes voor creatieve bedrijven.

Creatieve hotspot

Het gevelaanzicht van de Electrabeltoren bleef ook na een grondige reinigingsoperatie

behouden. Het creatieve karakter wordt er niet alleen bepaald door de

nieuwe binnenarchitectuur, maar ook door de bedrijven die er al hun intrek namen,

zoals productiehuis Panenka, BBSC Architects, Metis Advocaten, architecten-

kantoor Stramien, adviesbureau Holy 2 en communicatiebureau The Oval Office.

Op de begane grond zijn een supermarkt, een verzekeringskantoor, een fitness en

een koffiezaak gevestigd."

Coworking

De opvallendste gebruiker is Fosbury & Sons, dat ruimte voor coworking

aanbiedt. "Dat bedrijf heeft, naar een ontwerp van Going East, de hele

eerste verdieping omgetoverd tot een aangename coworking space.

Ze slaagden erin om de lege ruimte met plafondhoogtes van meer dan 7

meter ter herverdelen aan de hand van een tussenvloer met aangename

werkruimtes en Spaanse trap, waarop al diverse lezingen zijn gegeven",

vertelt Kris Luckx, gedelegeerd bestuurder van IBS Bouw. "Intussen heeft

Fosbury & Sons ook de tweede en derde verdieping van de toren op gelijkaardige

wijze heringericht, met een gezonde mix tussen oud en nieuw en

het nodige respect voor de initiële architectuur van Stynen."

88 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Watt Toren en Electricity Antwerpen

Op de derde verdieping verbindt een strakke designpasserelle beide

nieuwbouwvolumes. Om veiligheids- en planningsredenen werd ze volledig

geprefabriceerd en in één beweging op haar plaats gehesen.

Grote aaneensluitende terrassen zorgen voor een mooi lijnenspel.

Appartementen en studentenkamers

Op het terrein achter de Electrabeltoren, dat hoofdzakelijk als parking en

stockagezone fungeerde, prijken nu twee volumes met nieuwe appartementen

en studentenkamers. Een glazen passerelle verbindt beide constructies met

elkaar. De verloren bovengrondse parkeerruimte is ruimschoots gecompenseerd

op drie ondergrondse niveaus.

De nieuwbouw kreeg de naam Electricity. Hij biedt plaats aan 55 appartementen,

negentien studentenstudio’s en tweehonderd ondergrondse

parkeerplaatsen. De appartementen, met een oppervlakte van 56 tot 139

m³, tellen een tot drie slaapkamers. "Elk appartement is zo ontworpen dat

de leefruimtes zuidelijk georiënteerd zijn, met ruime doorlopende terrassen

en zicht op de binnentuin", legt Luckx uit. "De omvangrijke ramen die de

appartementen typeren, zorgen voor een fantastische lichtinval.”

Gedeelde toegang voor wagens

Voor de aanleg van de nieuwe, ondergrondse parkeergarage liet IBS

18.000 m³ bodemmateriaal uitgraven en een 190 meter lange en 15 meter

hoge grondkerende soilmixmuur optrekken. Projectleider Stijn Van de

Zand: "Die is op meerdere niveaus verankerd. De constructie bestaat voor

95% uit ter plaatse gestort beton. In de ondergrondse volumes onder

de Electrabeltoren hebben we de oude functies van keukens, archief- en

stookruimtes ontmanteld en de volledige draagstructuur versterkt, zodat

deze laatste de huidige belastingen van de gelijkvloerse verdieping kan

opnemen. Deze zone is verder ingericht als ondergrondse parking en

verbonden met de nieuwe parking onder het appartementsgedeelte."

“Het creatieve karakter

van de gerenoveerde

Electrabeltoren wordt niet

alleen bepaald door de

nieuwe interieurarchitectuur,

maar ook door de bedrijven

die er al hun intrek namen”

Vakmanschap

Voor het bovengrondse deel van de nieuwbouw gebruikte IBS ook prefabbeton,

silicaatsteen en gevelsteen. Het gevelmetselwerk is overigens een staaltje van

vakmanschap, met een verspringend kruisverband van in- en uitspringende kopen

streklagen en accentueringen in gegalvaniseerde staalstrips.

Een groot bufferbekken onder de binnentuin en boven op de parking staat

samen met de groendaken in voor de buffering, het gebruik en de vertraagde

afvoer van het regenwater. "Zowel de stabiliteit als de waterdichting van deze

buffer hebben ons heel wat hoofdbrekens bezorgd, maar voor elk probleem

vonden we een oplossing." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Life (Antwerpen)

Architect

POLO Architects (Antwerpen)

Hoofdaannemer

IBS Bouw (Melsele-Beveren)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 89


SHAPING THE FUTURE OF REAL ESTATE

We Are Real Estate is bringing the real estate industry together in

its hotspot Brussels on the 22nd and 23rd May 2019. Real estate

REGISTER IN

ADVANCE ON

WEAREREALESTATE.BE

professionals will get the chance to learn and share their knowlegde

during several pitches, exhibitor presentations, conferences and

debates across two busy days.

We Are Real Estate is a platform for the entire real estate sector

where you can meet new people spontaneously and lots of

(potential) partners in a short amount of time. Efficiency is key.

2 DAY CONFERENCE LEARNING INVESTING NETWORKING ENDLESS VISION

BRUSSELS EXPO

22-23 MAY 2019

10 AM – 8 PM

We Are Real Estate

WeAreRealEstateBE

WAREbrussels

info@wearerealestate.be

WWW.WEAREREALESTATE.BE


We Are Real Estate Voorbeschouwing

“BELGISCHE BOUW- EN VASTGOEDPROFESSIONALS HEBBEN

DRINGEND NOOD AAN MEER SYNERGIE EN OVERLEG”

Op 22 en 23 mei vindt in Brussels Expo de eerste editie van ‘We Are Real Estate’ plaats. De vraag naar een ‘andere’ beurs voor B2B-bouw- en

vastgoedprofessionals kwam er vanuit de sector zelf. Vooral vanuit de vaststelling dat iedereen te veel op zijn eigen eilandje acteerde, terwijl

de hele sector in sneltreinvaart evolueert. In de B2B-markt overstijgen belangrijke aandachtspunten zoals duurzaamheid, stadsinbreiding,

herbestemming, mobiliteit, sociale context, infrastructuur en omgevingsfactoren vaak de individuele expertise van de betrokken actoren.

Ze nopen dan ook tot meer samenwerking en overleg.

Organisator van het event is Gregory Olszewski,

tevens managing director van Matexpo en voorheen

de drijvende kracht achter Realty, de grootste

vastgoedbeurs van het land. Met dit nieuwe

initiatief komt hij alvast niet onbeslagen op het

ijs. Gregory Olszewski: “Met ‘We Are Real Estate’

willen we een toekomstgericht forum bieden aan

de Belgische B2B-bouw- en vastgoedsector, waar

het intussen om veel meer gaat dan louter stenen

en vierkante meters verkopen. Op die manier

bieden we alle belangrijke actoren de mogelijkheid

om van elkaar te leren en samen nieuwe,

uitdagende projecten aan te vatten. Qua locatie

hebben we bewust gekozen voor Brussels Expo

omdat veel belangrijke spelers zich in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest bevinden, maar ook

omdat de officiële instanties voor vergunningen

en regelgeving daar hun zetel hebben.”

Kennis en ervaring delen

‘We Are Real Estate’ focust vooral op networking

en het delen van essentiële kennis en ervaring. Van

individuele bedrijven kan immers niet verwacht

worden dat ze op hun eentje invulling geven aan

de vele eisen die tegenwoordig aan vastgoedontwikkeling

gesteld worden. Er wordt bewust gemikt

op kwaliteit in plaats van kwantiteit, zowel qua

bezoekers als qua exposanten en partnerbedrijven.

Voor deze eerste editie mikt de organisatie op

circa 2.500 bezoekers, die niet alleen over unieke

netwerkmogelijkheden zullen beschikken, maar

ook veel zullen kunnen opsteken van een reeks

concrete presentaties en casestudies van de exposanten.

“Vooraf hebben we gelijkaardige beurzen

in het buitenland kritisch onder de loep genomen,

zoals Provada in Amsterdam, MIPIM in Cannes en

Realty in eigen land. We hebben daarbij mogelijke

verbeterpunten geanalyseerd, die van bij de start

op onze beurs toegepast zullen worden”, aldus

Gregory Olszewski.

Laagdrempelig event

Gregory Olszewski: “Veel gelijkaardige beurzen streven

naar een hoog entertainmentgehalte, waarbij

de exposanten verplicht zijn om grote budgetten

uit te trekken voor een luxueuze stand. Wij houden

het op dit vlak een stuk laagdrempeliger en concentreren

ons eerder op de inhoud dan op de vorm.

We willen een zekere eenheid bewaren en hebben

dan ook geopteerd voor een aantal vaste standmodules,

zij het met voldoende vrijheid en keuze op

het vlak van design, grootte en vorm. De beoogde

laagdrempeligheid hebben we alvast doorgetrokken

naar de deelnameprijs voor exposanten en het

entreegeld voor de bezoekers. Op die manier wordt

het event voor iedereen toegankelijk – zowel voor

de individuele architect als voor de verantwoordelijke

van een internationale retailketen of een grote

buitenlandse investeerder.”

Op 22 en 23 mei 2019 vindt in Brussels Expo de nieuwe professionele vastgoedbeurs We Are Real Estate plaats.

Overzichtelijke all-informule

“Bij veel gelijkaardige beurzen moet voor alles en

nog wat bijbetaald worden, zodat de echte kost

vooraf moeilijk in te schatten is”, weet Olszewski.

“Ook op dit vlak streven we met ‘We Are Real

Estate’ naar meer transparantie via onze all-informule.

De vaste entreeprijs omvat het bijwonen

van de presentaties, de netwerkmomenten en de

catering tijdens het beursbezoek, inclusief drank.

‘We Are Real Estate’ wil een representatief staal

van de Belgische en internationale bouw- en

vastgoedsector samenbrengen en richt zich daarom

op bedrijven en actoren met een uiteenlopende

expertise in de B2B-vastgoedwereld, zowel

bij exposanten als bezoekers. We verwelkomen

graag architecten, bouwpromotoren, bouwbedrijven,

openbare besturen, providers van zakelijke

diensten, huisvestingsmaatschappijen, financiële

dienstverleners, retailspecialisten en investeerders.

Hoe meer verscheidenheid, hoe boeiender

de uitwisseling van visies en ervaringen.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 91


Kortrijk VLAS Drie Hofsteden

Efficiëntie is de rode draad doorheen het ontwerp van dit nieuwe politiecommissariaat.

POLITIEKANTOOR DAT ZIJN GELIJKE NIET KENT

Sinds december vorig jaar opereert politiezone VLAS Drie Hofsteden in Kortrijk vanuit een gloednieuw gebouw. Het vernuftige ontwerp breekt

resoluut met het traditionele beeld van een politiecommissariaat, en ook bouwtechnisch zijn er nieuwe wegen ingeslagen. Het project verliep

immers volgens een ‘Design Build Maintenance’-formule.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld TVH Jansen Building Company - Stadsbader

Het commissariaat bevindt zich aan de Minister de Taeyelaan en strekt zich

uit over drie bouwlagen. Van daaruit waakt de politie over Kortrijk, Kuurne

en Lendelede. Efficiëntie is de rode draad doorheen het ontwerp. Dankzij de

strategische ligging en de geïntegreerde dienstvoertuigenparking gaat er bij

interventies geen tijd verloren. Het ontbreken van ‘muren’ in de administratieve

gedeeltes stimuleert teamwerk: wijkagenten, sociale politie, lokale recherche,

interventieteams, enzovoort huizen in één grote, comfortabele ruimte.

Enkel de interne dispatching en monitoring van het cameranetwerk gebeurt

vanuit een afzonderlijk lokaal. Daarnaast omvat het pand een munitie- en

wapenkamer en twaalf verhoorlokalen (waar 140 kilogram zware akoestische

deuren de discretie van het onderzoek garanderen). Uiteraard is er ook sprake

van een cellencomplex, met mogelijkheden tot line-up, audiovisueel verhoor,

vertrouwelijk overleg met een raadsman, Salduz-verhoor, medisch onderzoek,

enzovoort. Deze cellen zijn voldoende groot, worden efficiënt verlucht en

beschikken over kwalitatieve sanitaire voorzieningen om een prima comfort

te kunnen garanderen. De piekfijn uitgeruste refter en het open publieksgedeelte

zijn aangenaam en transparant ingericht.”

De publiek toegankelijke ruimte is aangenaam en transparant ingericht.

92 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


VLAS Drie Hofsteden Kortrijk

De clusters zijn in hoefijzervorm georganiseerd rond het impluvium, waardoor alle diensten met elkaar verbonden zijn.

Interessant ontwerp en materiaalkeuze

Het ontwerp van dit energiezuinige politiecommissariaat kan op zijn minst

creatief genoemd worden. Het complex is immers opgebouwd rond een

peristilium met een waterpartij of impluvium. De patio wordt aansluitend

beschaduwd door een wolk in de vorm van een zeilconstructie. De clusters zijn

in hoefijzervorm georganiseerd rond dit impluvium, waardoor alle diensten

met elkaar verbonden zijn. Dankzij het uitgekiende ontwerp en de dito

materiaalkeuze weet het gebouw zich qua volumetrie en footprint naadloos

te integreren in de campussite. “Het gaat om een rechthoekig volume dat is

opgetrokken in een betonstructuur”, vertelt Nadia Jansen, CEO van Jansen

Building Company. “Stadsbader ontwikkelde samen met de architect een

systeem van betonnen gevelpanelen, waarbij de strategische hoeken in het

blauw zijn uitgevoerd. In combinatie met de glaspartijen resulteert dit in de

creatie van een rationeel gebouw dat openheid uitstraalt waar het kan en

gesloten is waar het moet. Tegelijkertijd verkleint de gevelritmering de volumes,

zodat het geheel zich inpast in de korrel van de residentiële omgeving. Het

resultaat is een gebouw dat orde en rationaliteit uitstraalt, maar tegelijkertijd

een gevoel van betrouwbaarheid en veiligheid creëert.”

Uniek gevelconcept

De praktische uitwerking gebeurde door het duo Stadsbader (gesloten

ruwbouwwerken en omgevingsaanleg) en Jansen Building Company

(totaalcoördinatie afwerking). Het project kenmerkt zich door de toepassing

van prefabbetonconstructies, waaronder het opmerkelijke gevelconcept

met betonnen sandwichpanelen, die tot 13 meter lang zijn en die zich

zo uitstrekken over drie bouwlagen. “Bovendien is er een dubbel pluviaontwateringssysteem

en ingestorte bliksembeveiliging geïntegreerd, zonder

dat dit afbreuk deed aan het ontwerp”, vertelt Stadsbader. “De sterk

geïsoleerde gevelopbouw in prefabbetonnen sandwichpanelen zorgde

Enkele strategische hoeken van het gebouw zijn in het blauw uitgevoerd.

tevens voor een verbetering van de K-waarde, waardoor we uiteindelijk

het niveau van een BEN of bijna-energieneutraal gebouw bereikten. De

productie- en wapeningsplannen zijn door onze eigen stabiliteitsingenieurs

en tekenaars uitgewerkt met behulp van 3D-tekenwerk en BIM. De effectieve

productie was in handen van ons zusterbedrijf Van Maercke.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93


Residentieel

Industrie

Utiliteit

Publiek-Private

Samenwerkingen

Met een stevige reputatie op het vlak

van eender welk bouwproject weet

Stadsbader steeds een doordachte oplossing

volgens de wensen van de klant uit te

werken. Zelfs een totaal-aanpak onder de

vorm van Design & Build, al dan niet met

LEED- of BREEAM-certificering is mogelijk.

www.stadsbader.com

199002-14835_Stadsbader_1-2.indd 1 17-04-19 10:40

Uw gebouw bepaalt hoe mensen zich voelen en gedragen. Daarom bouwt JANSEN BUILDING

COMPANY steeds voor de mens in het gebouw. Jansen Building Company is een algemeen aannemer

van de hoogste categorie, gespecialiseerd in binnenafwerking en technieken. We werken met

eigen ervaren vakmensen in een team van 350 professionals, geworteld in 45 jaar familiale traditie.

Contacteer ons voor een kennismaking op

info@JANSENBUILDING.com | www.JANSENBUILDING.com


VLAS Drie Hofsteden Kortrijk

Het nieuwe politiekantoor omvat eveneens een piekfijn ingerichte refter, die smaakvol is aangekleed.

“De mix van betonnen gevelpanelen en glaspartijen resulteert

in de creatie van een rationeel gebouw dat openheid uitstraalt

waar het kan en gesloten is waar het moet”

Eerste, maar zeker niet laatste keer

Voor Jansen Building Company, dat samen met Stadsbader en Jansen

Services nog twintig jaar zal instaan voor het onderhoud van het

complex, was het de eerste keer dat het bijdroeg aan de realisatie van

een politiecommissariaat. “Maar we zijn van plan om te recidiveren”, lacht

Nadia Jansen. “We kijken er al naar uit om nog meer soortgelijke opdrachten

tot een goed einde te brengen. Natuurlijk was het geen alledaagse klus,

want we moesten rekening houden met tal van specifieke voorschriften.

Maar daar staat tegenover dat we de kans kregen om als afwerkingsbedrijf

onze stempel op dit project te drukken, meer bepaald omdat er volgens de

DMB-formule gewerkt werd. Zo creëerden we veel licht en ruimte via de

integratie van glazen wanden. Bij de inkleding maakten we gebruik van

eigen producten, met name klimaatplafonds, wanden, verhoogde vloeren

en meubilair uit ons eigen schrijnwerkersatelier. Dat resulteerde in een laag

energiepeil (E40) en een solide isolatie (factor K24). Anderzijds lenen de

wanden en plafonds zich – indien nodig – tot een makkelijke reconversie

van de ruimtes én kan het gebouw nog worden uitgebreid met een vierde

bouwlaag van 2000 m².” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

PZ Vlas (Kortrijk)

Architecten

Goedefroo + Goedefroo Architecten (Wielsbeke),

DBG Architecten (Kortrijk) en Istema (Gent)

Hoofdaannemers

THV Stadsbader (Harelbeke) – Jansen Building Company (Zonhoven)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 95


KRONOS ® | LE REVERSE | ELEGANCE TAUPE

STONES PROJECT

2240 MASSENHOVEN | LIERSEBAAN 206 | www.rgtegel.be


Aequor Antwerpen

Topappartementen aan de waterkant

Begin jaren 90 was het Antwerpse Havenhuis langs de kopkaai van het Willemdok een van de pilootprojecten die de heropleving van het

Antwerpse Eilandje moest aanzwengelen. Het heeft die functie zo goed vervuld dat het zelf overbodig werd. Op dezelfde plaats prijkt nu het

luxueuze woongebouw Aequor – niet toevallig het Latijnse woord voor waterspiegel.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Binst Architects

Toen het Havenbedrijf enkele jaren geleden

verhuisde naar het nog nieuwere Havenhuis

verderop in het oude havengebied, was de omgeving

van het Willemdok al uitgegroeid tot

een toplocatie met een buitengewone allure.

Toen de haven haar 'oude' stek aanbood op de

vastgoedmarkt, kwamen dan ook alleen maar

ontwikkelaars van topwoningen in aanmerking.

De verkoopprijs bedroeg liefst 26 miljoen euro.

Twee zienswijzen verzoenen

Bermaso en Vlaamse Poort bundelden de krachten en

klopten aan bij Binst Architects, met het oog op een

ontwerp dat paste bij de exclusieve locatie. Samen onderzochten

ze de mogelijkheid om de structuur van

het bestaande gebouw te hergebruiken. "Dat bleek

echter geen haalbare kaart", legt Marc Vandenabeele

(Vlaamse Poort) uit. "Zo waren de vloeren van het

bestaande gebouw onvoldoende draagkrachtig voor

een woonfunctie. En was het opgetrokken volgens de

energienormen van twintig jaar geleden. Bovendien

speelde het in architecturaal opzicht met diverse

vloerniveaus en bevonden de technische kanalen zich

niet op de voor een woongebouw geschikte plaatsen.

Een appartement op deze unieke locatie trekt een

select publiek aan. We wilden op dan ook geen compromissen

sluiten. Vandaar dat we het oude gebouw

volledig lieten afbreken."

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 97


Antwerpen Aequor

Uitzicht op de jachthaven in het Willemdok en op het MAS.

Qua interieurinrichting genieten de bewoners heel wat vrijheid.

"Ondanks het strakke gevelkader is er

qua interieurinrichting veel mogelijk”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Vlaamse Poort en Bermaso (Antwerpen)

Architect

Binst Architects (Antwerpen)

Hoofdaannemer

Van Laere (Zwijndrecht)

Vloer- en wandmaterialen

RG Tegel (Massenhoven)

Architect Luc Binst moest twee verschillende

zienswijzen met elkaar verzoenen. De projectontwikkelaars

wilden de toekomstige bewoners zo

veel mogelijk laten profiteren van de unieke ligging.

Dit hield vooral in dat ze aan de waterkant

grote terrassen en zo ruim mogelijke raampartijen

wilden, om het panoramische uitzicht zo optimaal

mogelijk te maken. Het stadsbestuur zocht dan

weer vooral harmonie met de bestaande bebouwing.

Die bestond oorspronkelijk uit negentiendeeeuwse

pakhuizen zoals Sint-Felix, waarop ook de

architectuur van andere recente woonprojecten

gebaseerd was.

Eensgezindheid

Binst opteerde dan ook voor een sterk beglaasde façade

aan de waterkant, terwijl de andere gevels vrij

gesloten zijn. Hij vermeed een stapeling van appartementen,

maar rangschikte de woongelegenheden

zoals bakstenen in een halfsteens metselverband.

Dat sloot, mits wat schaalverschil, goed aan bij de

baksteenbebouwing in de omgeving. De stad en

de projectontwikkelaars konden zich hier allebei

in vinden. "Glas in een robuust kader: het geeft de

omgeving een actuele présence", aldus de architect.

"Ondanks het strakke gevelkader is er qua interieurinrichting

veel mogelijk. Heel wat kopers hebben

overigens twee appartementen gekocht. Desgewenst

zijn ze perfect aan elkaar te koppelen."

"De moeilijkste klus was de afbraak van het bestaande

gebouw", blikt Vandenabeele terug. "Dat

moest met een chirurgische precisie gebeuren om

stof- en lawaaihinder en schade aan de deels gemeenschappelijke

ondergrondse parking te voorkomen.

Net zoals voor de afwerking vonden we ook

voor de sloopwerken een topaannemer."

Aansluitend op het lastenboek hebben vrijwel alle

kopers eigen wensen. De meesten schakelden zelfs

hun persoonlijke interieurarchitect in. Om hieraan te

voldoen, werken Bermaso en Vlaamse Poort uitsluitend

samen met partners die niet alleen een ruime

keuze aan afwerkingsmaterialen kunnen aanbieden,

maar die de eindklanten en hun interieurarchitecten

ook begeleiden – vanaf de bespreking in de toonzaal

tot en met de finale oplevering – en in staat zijn om

individueel en op maat te werken als de koper wil

afwijken van het lastenboek.

Variatie en harmonie

RG Tegel (Massenhoven) is al lang een partner van

Bermaso en Vlaamse Poort. "Vooraleer een project

wordt opgestart, zitten alle partijen rond de tafel

en luisteren we naar de wensen van de bouwheren,

om daarna zowel inhoudelijk als ondersteunend

– qua service en mogelijkheden – de juiste puzzelstukjes

in elkaar te laten passen", zeggen Caroline

Vergauwen en Jonathan Daniëls.

Alle terrassen zijn afsluitbaar via glazen schuifpuien.

"Dit impliceert onder meer de nauwkeurige en

transparante verrekening van alle aanvullingen op

het initiële lastenboek. Wij zijn sterk gespecialiseerd

in alle mogelijke toepassingen met keramische

vloer- en wandmaterialen, maar bieden ook natuursteen

en andere afwerkingsmaterialen aan. Gezien

het high-endpubliek verwachten we in dit project

heel wat variatie in de keuzes." De afwerking van

de gemeenschappelijke ruimtes ligt al vast. "Hiervoor

gingen we op zoek naar een keramische

tegel met het uitzicht van kwartsiet. De grijzige

kleur en het lijnenspel van dit product sluiten mooi

aan bij die van de verweerde blauwe hardsteen van

de kades. Op die manier trekken we de omgeving

door naar binnen." ❚

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


UITMUNTEND –

VOOR EN ACHTER

DE MUUR.

Design en techniek van Viega.

Natuurlijk doet elke prijs ons plezier. Maar het doet ons nog meer plezier dat elke vakman onze

consequente klantgerichtheid uitstekend vindt. We zijn er ook op gesteld dat hij onze kennis over

professionele uitdagingen apprecieert. Of de kwaliteit van onze producten. Dat zijn er meer dan

17.000. Tegelijk hechten we niet alleen belang aan de hoogste kwaliteit, maar aan de hele branche.

Viega. Connected in quality.

viega.be/Over-ons

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99


Nabeschouwing Stedelijk Transformatie Platform

STEDELIJK TRANSFORMATIE PLATFORM

GUNT BLIK OP STAD VAN DE TOEKOMST

Op dinsdag 26 februari woonden ruim tachtig beslissingsnemers de eerste editie van Stedelijk Transformatie Platform in Antwerpen bij. Experts ter

zake lieten hun licht schijnen op de stad van de toekomst en lichtten toe hoe we in hun ogen kunnen evolueren naar toekomstbestendige, energieneutrale

en bereikbare steden. “De betonstop is geen kantelpunt in de Vlaamse ruimtelijke ordening, want er zijn al heel wat inventieve projecten

die ons de weg wijzen”, klonk het.

Tekst en beeld Management Producties

De toenemende verstedelijking, de veranderende

mobiliteit en de steeds grotere invloed van digitalisering

vragen om een nieuwe aanpak op het vlak

van (duurzame) gebiedsontwikkeling. Voor welke

uitdagingen komen we te staan bij de transformatie

en vernieuwing van de stads- en dorpskernen? Biedt

zo’n transformatie überhaupt een toereikende oplossing

of maken we beter schoon schip? En zou de rol

van de overheid in plaats van sturend niet vooral ondersteunend

moeten zijn? Al deze vragen kwamen

aan bod op Stedelijk Transformatie Platform, een

initiatief van Management Producties, dat tal van

interessante sprekers uitnodigde.

Projecten met positieve impact

Een van die interessante sprekers was Luk Lemmens,

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit bij

Provincie Antwerpen. “De meest duurzame energie

is niet-gebruikte energie”, benadrukte hij eens te

meer. Een blik op toonaangevende projecten zoals

Blue Gate Antwerp en De Nieuwe Stad in Oostende

maakte duidelijk dat kwalitatieve verdichting

rekening houdt met de creatie van open ruimte.

“Dergelijke projecten hebben een positieve impact

Tijdens de eerste editie van Stedelijk Transformatie Platform zoomden tal van sprekers in op de hedendaagse en

toekomstige uitdagingen op het vlak van stads- en gebiedsontwikkeling.

Kris Verhellen (Extensa): “Het economisch evenwicht en

de sociale toe-eigening binnen een project zijn dan ook

belangrijke maatstaven voor het welslagen ervan.”

op de bewoner, de buurt en de natuur in de stad

doordat ze bereikbaarheid, collectieve meerwaarde,

nieuwe beeldkwaliteit, duurzame mobiliteit en

ruimte voor ontmoeting centraal plaatsen”, luidde

de conclusie.

Herbestemmen op basis van

grondige analyse

“De herbestemming van een deel van een stad dient

gebaseerd te zijn op een grondige analyse van de

geografische realiteit, de historische leesbaarheid

en de sociale context”, opperde Kris Verhellen, CEO

van Extensa Group. “Een grotere densiteit creëert

nieuwe behoeften qua infrastructuur en openbare

voorzieningen. Het economisch evenwicht en de

sociale toe-eigening binnen een project zijn dan

ook belangrijke maatstaven voor het welslagen

ervan. Tour & Taxis in Brussel en Cloche d’Or in

Luxemburg zijn in deze opzichten schoolvoorbeelden

van ambitieuze gebiedsontwikkeling.”

Kentering en mentaliteitswijziging

Francis De Wolf van BRUT Architecture and Urban

Design stond dan weer stil bij de (cruciale) rol van de

architect in stedelijke transformatieprojecten en gaf

aan dat er sprake is van een kentering inzake stadsontwikkeling.

“We hebben veel te lang al te gemakkelijk

nieuwe gebieden aangesneden met weinig

ambitieuze ontwikkelingen. Nieuwe inzichten op het

vlak van mobiliteit, duurzaamheid en woonconcepten

en de schaarste aan greenfields lijken gelukkig

een mentaliteitswijziging in de hand te werken. De

herontwikkeling van bestaande sites en gebouwen

krijgt een nieuwe impuls!” ❚

100 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Polypane Glasindustrie NV

Nederlandstraat 5 - B-9140 Temse

T: +32 3 710 90 00 - F: + 32 3 710 90 19

info@polypane.be - www.polypane.be

Jaspers-Eyers Architects

Barco Building - Kortrijk

Polypane Glasindustrie is reeds meer dan 40 jaar actief betrokken in de

productie, ontwikkeling en onderzoek van productverbeteringen en

nieuwe toepassingsmogelijkheden van isolerende beglazingen. Binnen de

glassector is het bedrijf reeds 70 jaar actief in de levering en/of plaatsing

van glasproducten voor zowel buiten- als binnen toepassingen.

Jaspers-Eyers Architects

Nike ELC - Laakdal

Miraxvit Glasbouw

Industriepark-Noord 31 -9100 Sint-Niklaas

T: +32 3 777 74 74 - F: + 32 3 777 66 36

info@miraxvit.be - www.miraxvit.be

Glasbouw Miraxvit is een afdeling van Polypane Glasindustrie NV. Het

activiteitsveld van deze bedrijfseenheid bestaat in de uitvoering van

glasplaatsingen voor nieuwbouw en renovatie, zowel voor industrie- en

utiliteitsbouw als woningbouw. U kan rekenen op gespecialiseerde

plaatsingsteams die in de mogelijkheid zijn exibel in te spelen op de

behoeften van de klant, ongeacht de moeilijkheidsgraad van het werk.

Jaspers-Eyers Architects

Gateway & Passport Building - Brussel

• Precisie en snelheid door controle en

ijken van uw toestellen

• Haal- en brengdienst over het hele land

• Geautoriseerde verdeler en servicepartner

van Leica Geosystems en Nedo

• Lasertopo-adviseurs

• 23/24u service

Stap mee in het BIM-verhaal

met de gebruiksvriendelijke toestellen van Lasertopo

Leica iCON

cc80

Leica iCON

gps 60

iCON

gps 70T

iCON

robot 70

iCON

robot 80

iCON

builder 500

Kopen kan,

Huren ook!

lasertopo-huur.be

LASERTOPO bvba

Markt 4

B-9550 Herzele

T +32 (0)53 62 71 67

F +32 (0)53 62 17 97

info@lasertopo.be

www.lasertopo.be


Zaventem Toyota City

De Lexus-kant kreeg een luifel met zwarte aluminium gevelcassettes.

EEN AUTOSTAD MET STIJL

Toyota en Lexus zijn automerken die in de lift zitten. Met de bouw van een tweede vestiging in Zaventem speelt het Brusselse Toyota City in op

deze positieve trend. Het is een showroom geworden die bovengenoemde merken met allure vertegenwoordigt. Duurzaamheid, smaak en

comfort zijn dan ook de codewoorden om deze realisatie te omschrijven.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Serge Brison

Toyota City Zaventem is gevestigd aan de Leuvensesteenweg, op een perceel

van 77 are waar zich vroeger een groothandel voor bevestigingsmaterialen

en gerelateerde producten bevond. Dit gebouw is helemaal afgebroken om

plaats te maken voor een pand met drie bouwlagen. “Het complex omvat

een kelder met parking voor stock- en tweedehandswagens, een showroom

en kantoren op het gelijkvloers en een mezzanine met keuken, die uitgeeft

op een buitenterras”, vertelt Thierry Martin van FCM Architects. “Boven op de

showroom is een groendak van 500 m² aangebracht. Aan de achterzijde is

een werkplaats geïntegreerd die toekomstgericht geconcipieerd en ingericht

is. Zo omvat ze onder meer een onderhoudsbrug voor wagens die op waterstof

rijden, ruimtes om afval te sorteren, een aparte carwashinstallatie, een

nachtleveringszone voor materiaal, opbergruimtes voor diverse types olies …”

De Toyota-zijde is afgewerkt met een semitransparante witgelakte

aluminiumbekleding, die overigens ook dienstdoet als zonwering.

De trapeziumvorm van het gebouw komt mooi tot uiting aan de Toyota-zijde.

102 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Toyota City Zaventem

De Toyota showroom is nauwkeurig volgens de voorschriften van het merk ingericht.

“De krappe planning

vergde enkele creatieve

bouwkundige ingrepen”

In het atelier zorgt een grote lichtstraat voor een natuurlijke lichtinval.

Twee merken, twee stijlen

Gezien de vorm van het perceel kreeg het gebouw een trapeziumvorm. Met

een benutbare oppervlakte van 5.635 m² (volledige concessie) was er plaats

voor een erg ruime showroom die Toyota City toelaat om de merken op een

erg representatieve wijze voor te stellen aan de klanten. “De kelder is opgetrokken

in een betonstructuur, terwijl er op de bovengrondse niveaus met een

staalstructuur gewerkt is”, legt Thierry Martin uit. “De gevel aan de straatkant

is zo ontworpen dat hij met zijn verdiepingshoge beglazing een maximale commerciële

zichtbaarheid genereert. Dankzij een verschillend kleur- en materiaalgebruik

is het onderscheid tussen beide merken in één oogopslag duidelijk.

De Lexus-kant kreeg een luifel met zwarte aluminium gevelcassettes, terwijl

de Toyota-zijde is afgewerkt met een semitransparante witgelakte aluminiumbekleding,

die overigens ook dienstdoet als zonwering. De zijgevels bestaan

uit geïsoleerde gevelpanelen, afgewisseld met zwarte sectionale poorten en

toegangsdeuren. Aan de Lexus-zijde zijn deze in het zwart uitgevoerd, aan de

Toyota-zijde in het wit. De achterkant van het gebouw is bekleed met grijze

beton- en geïsoleerde sandwichpanelen om een industriële look te creëren.”

Interieur met oog voor detail

De showroominrichting gebeurde volledig volgens de voorschriften van de

merken. Toyota kreeg witte keramische tegels, witgeschilderde gipskartonwanden

en glazen wanden voor de onderverdeling van de kantoren. “De

lat van Lexus ligt erg hoog”, aldus Thierry Martin. “Door de creatieve

materiaalkeuze breekt de inrichting met het traditionele beeld dat met

autoshowrooms geassocieerd wordt. Zo contrasteert de blinkende zwarte

vloerbekleding mooi met de witgeschilderde gipskartonwanden. Spiegel-

en verlichte spanplafonds, een wandafwerking in reliëfvorm en verlichte

lichtkoven maken het visuele plaatje compleet.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 103


SAMEN

SAMEN

BOUWEN

BOUWEN

AAN JOUW

AAN JOUW

ONDERNEMING.

ONDERNEMING.

HUISVESTING

VOOR VOOR BEDRIJVEN

Cosimco nv

nv

Kartuizersweg 1 - 1 B-2550 - B-2550 Kontich Kontich

T. T. 03 T. 03 03 450 450 450 77 77 00 00 - - www.cosimco.be


Toyota City Zaventem

De blinkende zwarte vloerbekleding van de Lexus-showroom contrasteert mooi met de witgeschilderde gipskartonwanden.

Het spiegelplafond in de Lexus-showroom is zeer bijzonder.

De kantoren van Lexus zijn afgewerkt in reliëfvorm.

Van a tot z

Cosimco, een algemeen aannemer (klasse D8) die deel uitmaakt van de

Willemen Groep, was verantwoordelijk voor de realisatie van het project, vanaf

de grondwerken tot en met het laatste likje verf en de buitenaanleg. “Enkel

de uitrusting van het atelier gebeurde door een nevenaannemer omdat dit

specialistische materie is”, vertelt projectleider Brecht Van de Kerckhove. “De

volledige ruwbouw is door onze eigen mensen gerealiseerd, en de rest van

de werken viel onder onze coördinatie. De staalconstructie, gevelbekleding,

glasgevels en betongevels zijn prefab uitgevoerd. Om deze materialen perfect

op elkaar af te stemmen, hebben we de voorbereiding, aansturing en detaillering

bewust in eigen beheer gehouden.”

Creatief omgaan met strikte planning

“Bouwtechnisch vormde Toyota City niet de allergrootste uitdaging, maar

de planning was dat des te meer. We kregen de opdracht half april 2017

toegewezen, en op 8 januari 2018 is de showroom van Lexus al geopend

naar aanleiding van het autosalon”, legt Brecht Van de Kerckhove uit. “In

maart was de volledige site operationeel, wat betekent dat we dit hele project

in 125 werkdagen gerealiseerd hebben. Het is evident dat deze strakke

deadline het werfteam sterk onder druk zette. De meest hectische periode

was toen de showroom van Lexus al open was en de rest van het gebouw

nog moest worden afgewerkt. De krappe planning vergde bovendien enkele

creatieve ingrepen. Zo is de vloerverwarming opgewarmd door een externe

verwarmingsinstallatie om de droogtijd van de cementgebonden chape van

acht weken naar tien dagen te herleiden. De gyprocwanden zijn vanaf de

vloerplaat opgebouwd. Hierbij zijn de metalen structuren en 15 cm houten

afboordingen geplaatst om de PUR en chape aan te werken, wat ons toeliet

om acht weken vroeger met de bekabeling te starten. Dergelijke uitdagingen,

die flink wat creativiteit en denkwerk vereisen, maken ons werk echter extra

interessant. Als het resultaat dan ook nog eens ongelooflijk positief uitvalt,

zoals bij Toyota City, zijn we achteraf eens zo trots op de realisatie.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Inchcape Retail Belgium (Brussel)

Architect

FCM Architects (Brussel)

Hoofdaannemer

Cosimco (Kontich)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 105


Knokke Veiligheidspaviljoen

Veiligheidspaviljoen wordt kunstwerk

Knokke doet er alles aan om haar reputatie als standingvolle badstad in ere te houden. En ze slaagt bijzonder goed in dit opzet. Zelfs het

nieuwe veiligheidspaviljoen is een waar kunstwerk geworden. Het bijzonder creatieve ontwerp resulteerde in de realisatie van een ware

aandachtstrekker die eveneens een publieke functie vervult.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Tim Van de Velde

106 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

De buitenkant kreeg een felgele laag polyurea: de internationale kleur van de reddingsdiensten.


Veiligheidspaviljoen Knokke

Het kraaiennest is een aparte entiteit die afzonderlijk gefundeerd is, met een stalen pyloon als draagstructuur.

Elke zomer staan er honderden redders paraat

om de duizenden toeristen aan onze kust in veilige

omstandigheden te laten genieten van de

zee. Helaas loopt het weleens verkeerd, dus in

dergelijke gevallen is een nabijgelegen EHBOen

coördinatiecentrum geen overbodige luxe.

Dat vond ook het stadsbestuur van Knokke,

dat in 2016 besloot om circa één miljoen euro

te investeren in de bouw van zo’n pand. “Het

uitgangspunt was meerdere functies te verenigen”,

vertelt Joke Vermeulen, zaakvoerder van

Compagnie-O Architecten. “Zo wou de bouwheer

ook een ‘kraaiennest’ in de constructie

integreren: een transparante ruimte op drie meter

hoogte die de redders een 360°-zicht over

de elf kilometer lange kustlijn geeft. Voorts

moesten er een lokaal voor de politie en een

wachtruimte met balie ingericht worden. Uiteindelijk

is het ontwerp nog uitgebreid met

een leef- en vergaderlokaal voor de redders en

publiek toegankelijk sanitair. Omdat het veiligheidspaviljoen

enkel operationeel is gedurende

de zomermaanden, streefde Stad Knokke naar

een ontwerp dat ervoor zou zorgen dat het gebouw

er in de andere seizoenen niet doods en

verlaten zou uitzien. Tegelijkertijd moest het

zich in de zomer profileren als een opvallend en

herkenbaar baken van veiligheid. Het concept

dat wij samen met de Nederlandse beeldende

kunstenaar John Körmeling en algemeen aannemer

Van Tornhout uitwerkten, bleek perfect

op al deze wensen in te spelen.”

Het bijzonder creatieve ontwerp resulteerde in een ware aandachtstrekker, die eveneens een publieke functie vervult.

Bestand tegen weer en wind

Het is in ieder geval geen veiligheidspaviljoen zoals

we aan de Belgische kust gewend zijn. Het gaat om

een volledig ronde constructie met één bouwlaag,

die aan de voorkant is uitgerust met verdiepingshoge

glazen deuren. “Het paviljoen is opgetrokken

in een staalstructuur met houtroostering en plaatmateriaal”,

vertelt Alain De Groeve, zaakvoerder van

Van Tornhaut, dat het project realiseerde. “Dit werd

aan de buitenkant afgewerkt met plaatmateriaal en

cementering, waarna alles nog een laag polyurea

kreeg: een snelhardende kunststofcoating die ook

op schepen wordt aangebracht. De ideale oplossing

voor een gebouw dat weerstand tegen zout, zand

en wind moet bieden. Niettemin bracht dit ook de

nodige kopzorgen met zich mee, want het was niet

zo evident om de coating op de juiste manier te combineren

met het cement.” Joke Vermeulen vult aan:

“Qua kleur moesten we het niet ver gaan zoeken:

felgeel is omwille van de herkenbaarheid de internationale

kleur van de reddingsdiensten. Bovendien

past het veiligheidspaviljoen op die manier perfect

bij de twaalf geeloranje reddersposten die de stad

vorig jaar heeft aangekocht.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 107


Steenweg op Deinze 122 - 9880 Aalter-Lotenhulle - tel 09 374 18 05 - info@vantornhaut.be - www.vantornhaut.be

Erkenning : Klasse 1, Categorie C - Ondercategorieën C1 - D24 - G1 - Klasse 4, Categorieën E - G - Ondercategorieën D21

Klassen 5, Ondercategorie D8 - Klasse 6, Ondercategorieën D5 - G5 - Klasse 7, Categorie D - Ondercategorie D1

RAMEN

DEUREN

TRAPPEN

Nijverheidstraat 24 I 8650 Houthulst

T. 051 70 33 70

info@borra.be

www.borra.be


Veiligheidspaviljoen Knokke

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

BORRA SCHRIJNWERKERIJ – HOUTSKELETBOUW,

ISOLATIE EN BEKLEDING

Gezien de ronde vorm van het veiligheidspaviljoen was een houtskeletconstructie de

aangewezen keuze. Niet meteen de corebusiness van Schrijnwerkij Borra, maar toch

kreeg deze houtverwerker uit Houthulst de opdracht toegekend. “We hebben nu eenmaal

de reputatie om de meest complexe opdrachten tot een goed einde te brengen”,

vertelt bestuurder Dieter Borra. “Bovendien is ons expertisedomein erg ruim en is houtskeletbouw

geen onbekend terrein. Dat we zowel de productie als installatie in eigen beheer

uitvoeren, zal ook wel een rol gespeeld hebben. Op deze manier hebben we immers

het volledige proces in handen, wat zeker in moeilijke projecten een enorme troef is om

binnen het vooropgestelde budget en de afgesproken deadline de beoogde kwaliteit te

leveren. En toegegeven: we waren geïntrigeerd door het ontwerp. We wisten dat het een

titanenwerk zou zijn om dit veiligheidspaviljoen te realiseren, maar tegelijkertijd vonden

we het een opportuniteit om onze creativiteit de vrije loop te laten en natuurlijk ook ons

vakmanschap te bewijzen!”

In concreto zorgde Borra Schrijnwerkerij voor de volledige houtskeletbouw, inclusief de

isolatie en bekleding. “Aan de binnenkant is alles afgewerkt met OSB-platen en gyproc, terwijl

er aan de buitenkant met Aqua-panelen gewerkt is. Het geheel is vervolgens door een

andere aannemer gecementeerd en met polyurea in kleur gezet en waterdicht gemaakt.”

In het veiligheidspaviljoen is onder meer een EHBOruimte

geïntegreerd.

“Het nieuwe veiligheidspaviljoen is een

functioneel kunstwerk geworden”

Kraaiennest als aparte entiteit

Het dak van het veiligheidspaviljoen is ingericht

als een open publieke balie en wachtruimte. In

lijn met de stalen borstwering loopt een stalen

wenteltrap naar het kraaiennest. “Dit is een

aparte entiteit die afzonderlijk gefundeerd is,

inclusief een centrale pyloon als draagstructuur

die met een variërende sectie doorloopt tot in de

11 meter hoge mast”, legt projectleider Thomas

Van Caenegem uit.

Ook bouwkundig kunstwerk

Op aanraden van de architecten is het veiligheidspaviljoen

niet op de dijk, maar wel boven

op een oude bunker op het strand gebouwd, die

nu als schuilkelder fungeert. Joke Vermeulen:

“Zo valt de kroonlijst samen met de horizon,

waardoor het zicht vanop de dijk naar de zee

wordt geleid. Deze locatie was ook een ware

inspiratiebron: we wilden iets creëren dat verwijst

naar de Tweede Wereldoorlog, maar dan

in positieve zin. Het is onze architecturale ode

aan de vrede.”

In lijn met de stalen borstwering loopt een stalen

wenteltrap naar het kraaiennest.

“Het veiligheidspaviljoen is een echt kunstwerk

geworden, ook op bouwkundig vlak”, vervolgt

Thomas Van Caenegem. “Het was een serieuze

uitdaging om de ideeën van de ontwerpers naar

de realiteit te vertalen. Bovendien moesten we in

uiterst moeilijke omstandigheden werken. Zand

kruipt overal tussen, en het vochtige klimaat

zorgde voor moeilijkheden bij de uitdroging van

de materialen. Maar moeilijk gaat ook: dankzij

een flinke dosis creativiteit en doorzettingsvermogen

kregen we het voor mekaar. Met een

perfect visitekaartje op de dijk van de mooiste

badstad van België als resultaat.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Stad Knokke

Architect

Compagnie-O architecten (Gent) en

John Körmeling (Middelheim, Nederland)

Hoofdaannemer

Van Tornhaut (Aalter)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 109


Bedrijfspresentatie Remeha

VERWARMINGSSPECIALIST

toont installateurs de toekomst

Tijdens de eerste maand van de lente organiseerde Remeha in verschillende Vlaamse steden het event 'Remeha to the Future'. De specialist

in verwarmingsoplossingen stelde er niet alleen zijn recentste technologische hoogstandjes voor, maar blikte op een ludieke en ontspannen

manier terug op het recente verleden en vooruit op wat ons in de nabije toekomst te wachten staat.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Remeha

Remeha wilde hiermee vooral de installateurs aanspreken. In de snel evoluerende

maatschappij wordt van hen verwacht dat ze op veel vragen

het juiste antwoord kunnen geven. Een oude verwarmingsketel herstellen

of meteen in een nieuw, zuiniger exemplaar investeren? Wanneer is een

traditionele verwarmingsketel op aardgas het voordeligst en wanneer een

warmtepomp? En hoe zit het met waterstof?

"Wij willen onze toekomstvisie en ervaring op het vlak van duurzaamheid –

zowel de pro’s als de contra’s – delen met de installateurs", zegt managing

director Christophe Leroy. "Want in het licht van alle veranderingen die nu

plaatsvinden, zijn zij belangrijke spilfiguren voor de vergroening van de woningmarkt."

Momenteel is de verwarming van gebouwen en water in België goed

voor ongeveer een derde van de CO 2

-uitstoot. Een doorgedreven keuze voor de

gepaste duurzame oplossing kan dit volume verminderen.

Hele plaatje moet kloppen

Die gepaste oplossing is niet altijd en overal dezelfde. "Het hele plaatje moet

kloppen", zegt Didier Van Damme, commercieel verantwoordelijke voor de

warmtepompen. "Ook de gedragsgewoonten van de bewoners spelen mee.

Soms is een gasketel de voordeligste oplossing, soms een warmtepomp."

110 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Remeha Bedrijfspresentatie

Toelichting bij de werking van Remeha's webconfigurator.

In Antwerpen vond het event plaats in Kinepolis. Het ontspannen gedeelte

bestond er uit een film met een overzicht van de digitale revolutie sinds de

jaren 80, met een knipoog naar de filmreeks Back to the Future. Bovendien

konden de aanwezigen zich laten fotograferen in de echte (?) DeLorean uit

de film. Tussen de film en de voorstelling van de nieuwste Remeha-producten

(inclusief toelichting bij de webconfigurator) door kregen ze de gelegenheid

om een exclusieve blik achter de schermen van Kinepolis te werpen.

WATERSTOF IN ROZENBURG

In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg is Remeha samen met

diverse andere bedrijven, de stad Rotterdam en woningstichting Ressort

Wonen gestart met een proefproject om woningen te verwarmen met

waterstof. Dit project is een primeur, want het is de eerste keer dat er

in Nederland huizen verwarmd worden met hoogrendementsketels op

pure waterstof. De initiatiefnemers willen dit nu samen met de bewoners

in de praktijk ervaren. Ze denken dat deze technologie kan bijdragen aan

het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bij de verbranding van waterstofgas

komt – in tegenstelling tot bij aardgas – geen CO 2

vrij.

De proef met waterstof is een vervolg op het bestaande Power2Gasproject

in Rozenburg. Tot voor kort werd hier synthetisch aardgas geproduceerd

voor de verwarming van een appartementencomplex van

Ressort Wonen. Vandaag wordt er lokaal waterstof geproduceerd met

groene stroom en wordt ze via een afzonderlijk gasnet getransporteerd

naar het ketelhuis van het appartementencomplex. Een Remeha-ketel

verwarmt er vervolgens een deel van de woningen.

Fotosessie met de DeLorean.

Gepersonaliseerd en geactualiseerd

Remeha biedt installateurs voortaan ook een gepersonaliseerde WordPressgebaseerde

website aan. Het ging daarvoor in zee met een gespecialiseerd

informaticakantoor. Het is een 'open' aanbod, dus de installateurs die erop

ingaan behouden hun zelfstandigheid. Ze mogen er zelfs de producten van

andere fabrikanten waarmee ze samenwerken op vermelden. Remeha zorgt

er wel voor dat het eigen aanbod permanent geactualiseerd wordt op deze

websites, zonder dat de betrokken installateur er iets voor moet doen. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 111


Oostende Van Huele

AANNEMER VERDUBBELT KANTOOROPPERVLAKTE

Als antwoord op zijn sterke groei besliste Van Huele onlangs om zijn kantorencomplex uit te breiden. Voor het bestaande pand worden

twee nieuwe volumes opgetrokken die via een atrium met elkaar verbonden zijn. De stalen spanten en de gevelbekleding in zichtbeton

weerspiegelen het solide imago van de bouwheer, terwijl de grote glaspartijen en de vliesgevel symbool staan voor de transparantie

van de onderneming.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Architectenbureau Frederic Vanhoorn

De uitbreiding van het kantorencomplex bestaat uit een dubbel volume waarbij de twee vleugels geschrankt achter elkaar staan.

Als belangrijke speler in de bouw- en aannemingswereld is het logisch

dat Van Huele de uitbreiding van zijn kantorencomplex opvatte als een

groei-project. Architectenbureau Frederic Vanhoorn gebruikte al zijn creativiteit

om er een geslaagd ontwerp van te maken. Het slaagde glansrijk

in die missie, want het werd een bijzonder en vooral standingvol complex.

“Duurzaamheid was een belangrijke vereiste van de bouwheer”, vertelt de

architect. “Vandaar dat we de groene gedachte tot uiting wilden laten

komen in het ontwerp. We kozen voor een dubbel volume waarbij de twee

vleugels geschrankt achter elkaar staan. Ze zijn met elkaar verbonden via

een atrium dat als de centrale circulatieruimte van het geheel zal fungeren.

Een enorme lichtkoepel zorgt voor een riante natuurlijke lichtinval en

versterkt de beleving.”

“Helemaal in lijn met de

duurzaamheidsvisie van

Van Huele wordt het nieuwe

gedeelte aangesloten op het

warmtenet van Beauvent”

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Van Huele Oostende

De combinatie van de H-vorm en de grote overkragingen, de enorme raampartijen én de prefabwanden tot 4,5 meter hoogte bracht de nodige uitdagingen met zich mee.

Optimaal comfort voor werknemers

De twee vleugels tellen elk drie bouwlagen, wat (samen met het atrium)

een benutbare oppervlakte van 1.450 m² oplevert. “Voldoende om de groei

van Van Huele nog vele jaren te bestendigen”, aldus architect Frederic Vanhoorn.

“Naast flexibele werkposten zijn er ook enkele vergaderzalen en bijhorende

personeelsruimtes voorzien, waaronder sanitaire faciliteiten, een

keuken, kitchenettes en bergingen. De kantoren zijn overigens erg ergonomisch

ingericht: de burelen zijn zelfs in de hoogte verstelbaar! Bovendien

kunnen de aanwezigen volop genieten van natuurlijk licht, aangezien een

groot deel van de gevel uit verdiepingshoge ramen bestaat. Niettemin is er

een efficiënte zonwering geïnstalleerd in de vorm van witte lamellen, die

ook nog eens voor een mooi esthetisch effect zorgen. Zeker in combinatie

met de zichtbeton-panelen waarmee de rest van de gevel is opgebouwd.”

Duurzaam verwarmen

Helemaal in lijn met de duurzaamheidsvisie van Van Huele wordt het nieuwe

gedeelte aangesloten op het warmtenet van Beauvent. “Samen met enkele

woningen en andere bedrijven zal het optimaal gebruikmaken van de restwarmte

die vrijkomt bij de afvalverbranding”, legt architect Frederic Vanhoorn

uit. “Een ecologische oplossing die ook kostenefficiënt is. Daarnaast zal een

groot deel van de elektriciteitsvraag worden ingevuld door een groot PV-park

op het dak van beide volumes.”

De stalen spanten en de gevelbekleding in zichtbeton weerspiegelen het solide imago van de bouwheer.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 113


D

DEDECKER

RAMEN & DEUREN

D

SPECIALIST IN

BUITENSCHRIJNWERK ALU EN PVC

RAMEN & DEUREN DEDECKER

Diksmuidsesteenweg 17 | 8830 Hooglede | 0485 93 28 90

info@ramendedecker.be | www.ramendedecker.be

199002-16244_Dedecker bvba_1-2.indd 1 19-04-19 09:11

INDUSTRIEBOUW

ALTEZ INDUSTRIEBOUW

bouwt voor ondernemers

info@altez.eu 011 - 79 02 00

ALTEZ CONSTRUCTION GROUP

SZAMOTULYSTRAAT 5 | 8700 TIELT

WEG OP BREE 125 | 3670 OUDSBERGEN


Van Huele Oostende

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De combinatie van betonpanelen, grote glaspartijen en witte lamellen zorgt voor

een gevel met een krachtige uitstraling.

RAMEN DEDECKER – VLIESGEVEL

Het nieuwe kantorencomplex van Van Huele mag er zeker wezen.

De vliesgevel van bijna 600 m² is de spreekwoordelijke kers op

de architecturale taart. De anodise natuurkleur laat zich perfect

combineren met het grijze zichtbeton, wat het geheel een solide

uitstraling geeft. “Ondanks de moeilijkheidsgraad is het een erg

mooie realisatie geworden”, vertelt Nicolas Dedecker, zaakvoerder

van Ramen Dedecker. “Zo moesten we een oplossing bedenken

om de onderkant van het zwevende stuk boven de siervijver voldoende

slank te houden. Ook de hoeken moesten slank ogen,

een doelstelling die we bereikten door de profielen onder 45°

te plaatsen. Dergelijke complexe opdrachten nemen we altijd

met veel plezier aan. Intussen weten tal van architecten dat we

graag meedenken over moeilijke situaties en constructies. Omdat

we met aluminium Schüco-profielen werken en zelf de ramen

produceren, zijn we in staat om elke uitdaging aan te gaan. Aangezien

we heel wat voorbereidend werk doen in het atelier, kunnen

we tevens een snelle plaatsing garanderen. De afwerking na

het plaatsen van het glas nam de meeste tijd in beslag, maar

we mogen niet klagen: alles is bijzonder vlot verlopen. We zijn

bijzonder trots op dit prachtige gebouw, dat dankzij zijn strategische

ligging een perfect visitekaartje van ons vakmanschap is.”

Erg strakke deadline

Altez uit Tielt was een van de weinige partijen die de uiterst strakke planning

aandurfde. “Het was de bedoeling om de ruwbouw in minder dan vijf

maandente realiseren, om dan vier maanden later op te leveren”, vertelt

algemeen projectleider Philippe Van Wanseele. “Geen evidentie voor een

project dat een vrij hoge bouwkundige moeilijkheidsgraad heeft. De combinatie

van de H-vorm en de grote overkragingen, de enorme raampartijen

én de prefabwanden tot 4,5 meter hoogte bracht de nodige uitdagingen

met zich mee.”

Samenwerking loont

Een nauwe samenwerking met de architect, de bouwheer en de techniekers

was voor Altez vanaf het prille begin een absolute must om de deadline te

kunnen halen. “Vooral omdat de technieken moesten worden afgestemd

op alle dwarsliggende stalen liggers”, vertelt Philippe Van Wanseele.

“Daarnaast was een goede voorbereiding cruciaal voor het welslagen

van dit project. Alle onderaannemers en leveranciers waren op de hoogte

van de strakke planning. Alles is dus op voorhand bestudeerd, besteld en

nauwkeurig ingepland. Hierdoor is de bouw eigenlijk vrij vlot verlopen

en is het resultaat nu al erg mooi. Nadat de detailafwerking afgerond is,

starten we met de bekleding van de oude burelen, zodat alles binnenkort

één consistent geheel vormt.” ❚

Een groot deel van de gevel is opgebouwd uit zichtbetonpanelen.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Van Huele (Oostende)

Architect

Architectenbureau Frederic Vanhoorn (Jabbeke)

Hoofdaannemer

Altez (Tielt)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 115


PREFAB BETON

DE OPLOSSING VOOR

ELK BOUWDEEL

© Bart Heijnens

GEVELS

VLOEREN

STRUCTUREN

Vragen over PREFAB BETON ?

Op zoek naar een PREFAB BETON element?

De FEBE-adviseurs leiden U naar de juiste oplossing

Meer info op www.febe.be

GWW_vs04.indd 1 31-01-19 13:27:12


Brandweervoorpost Wilrijk Antwerpen

De gevel is afgewerkt met verglaasde, rode baksteen. (Beeld: brandweer Antwerpen)

BRANDWEER ANTWERPEN-ZUID KIEST VOOR HOUTBOUW

In het kader van een algemene herschikking van haar kazernes nam brandweerzone Antwerpen onlangs een nieuwe kazerne in gebruik in

deelgemeente Wilrijk. Vanaf de locatie nabij de R11 moet deze 'Post Wilrijk' het zuiden van de stad en de omliggende gemeenten bedienen.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Karin Borghouts, Happel Cornelisse Verhoeven en brandweer Antwerpen

Vroeger vonden de zuidelijke brandweerinterventies

plaats vanuit een kazerne in het binnenstedelijke

gebied, in de buurt van beide

justitiepaleizen. Die is nog altijd in gebruik,

maar dankzij de Wilrijkse voorpost ging de interventietijd

bij een brand en andere incidenten

in het zuidelijke stadsgebied een heel stuk

naar omlaag. Sinds januari zijn er permanent

twaalf voltijdse brandweervrouwen en -mannen

aanwezig. Negen van hen staan continu klaar

om meteen uit te rukken. De ploegen lossen el-

kaar elke twaalf uur af. Voor hun interventies

beschikken ze over twee wagens, een standaard

brandweerwagen voor een bemanning van zes

en een ladderwagen waarmee ze een hoogte

van 30 meter kunnen bereiken.

Vlotte circulatie

Het nieuwe gebouw is herkenbaar functioneel. De

gevel in verglaasde rode baksteen verwijst zowel

naar de industriële architectuur van traditionele

brand-weerkazernes als naar de huizen in de buurt.

Met de grote ramen langs de straatkant wil de brandweer

zich transparant opstellen tegenover de buren.

De architecten besteedden veel aandacht aan

een vlotte circulatie. De brandweerwagens rijden

aan de voorzijde naar buiten en langs de

oefenkoer aan de achterzijde opnieuw naar binnen.

Dit beperkt de overlast voor de buren. De

brandweervoorpost trekt ook volop de ecologische

kaart met een zonneboiler, zonnepanelen

en regenwaterrecuperatie.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 117


Brandweerkazerne Wilr k

Laminated Timber Solutions is gespecialiseerd

in engineering, productie en montage van

gelamelleerde houten constructies en is reeds

meerdere decennia toonaangevend in de sector.

Jarenlange ervaring met het product en de

voortdurende gedrevenheid om de technische en

architecturale evolutie te volgen, maakt Laminated

Timber Solutions tot een absolute koploper.

Voortdurend op zoek naar nieuwe mogel kheden

staat een ruim team van ingenieurs en ervaren

technici in voor het ontwerp, de berekening, de

fabricage en montage.

Z staan ten dienste van architecten en

studiebureaus vanaf de ontwerpfase tot

en met het uitvoeringsdossier.

Gelamelleerd hout (BLC)

Kruislaagshout (CLT)

Kielsteg

Laminated Timber Solutions | Breulstraat 111 | +32 51 78 88 88 | verkoop@ltsbelgium.be | www.laminatedtimbersolutions.be

Vanonder de Lierse Zimmertoren helpen

wij al vier generaties lang bedrijven,

overheden en particulieren met

bouwen. Van ruwbouw tot interieur:

dankzij een slimme voorbereiding

en een nauwgezette selectie van

onderaannemers en eigen arbeiders,

garanderen wij een vlot en aangenaam

verloop voor al onze bouwpartners.

dhulst.be

Beeld: Happel Cornelisse Verhoeven


Brandweervoorpost Wilrijk Antwerpen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

LAMINATED TIMBER

SOLUTIONS – CLT-STRUCTUUR

Laminated Timber Solutions (LTS, Moorslede) realiseerde

de twee verdiepingen in cross laminated

timber (CLT), oftewel kruisgelamineerd hout. "Het is

een speelse keuze van de architecten om voor houtbouw

te opteren in een brandweerkazerne, want

hout wordt gewoonlijk geassocieerd met vuur ", zegt

directeur Dieter Penninck. “Het gebouw toont met

andere woorden aan dat houtbouw wel degelijk erg

brandveilig is. Naargelang de dikte van de CLT-panelen

bedraagt hun brandweerstand zonder verdere

afwerking 60 tot 90 minuten."

Bij de keuze voor houtbouw speelde ook het esthetische

aspect mee. Het hout blijft immers zichtbaar. "En

vergeet de bouwsnelheid niet. Op amper twee à drie

weken tijd is zo'n constructie geleverd en gebouwd."

De bovenbouw in kruisgelamineerd hout. (Beeld: Karin Borghouts)

Het gelijkvloers, dat de garage en de werkruimtes

huisvest, is robuust uitgewerkt in beton. De verdiepingen,

die bestemd zijn voor kantoor- en

woonfuncties, zijn opgebouwd uit geprefabriceerde

CLT-elementen. Het hout geeft de leefruimtes een

huiselijker karakter.

Nauwkeurigheid vereist

"Het is niet de eerste keer dat we met CLT

werken", vertelt projectleider Pieter De Weerdt van

hoofdaannemer dhulst'. "We deden het al voor tal

van gebouwen, onder meer voor Mundo-a, de nieuwe

voorbouw van het Antwerpse Ecohuis in Borgerhout.

De realisatie van deze brandweerkazerne was

echter geen routineopdracht. Zo moest er vooraf

in de prefabelementen de nodige ruimte voor alle

technische leidingen, ventilatiekanalen, schakelaars

en stopcontacten voorzien worden, en dat uiteraard

op de vereiste plaatsen. Het is immers erg omslachtig

om CLT-structuren nadien nog aan te passen. Op een

of twee plaatsen is dat uiteindelijk toch gebeurd, op

vraag van de brandweer."

"Voor ons kwam het erop aan om de exacte afmetingen

van elke bestelde CLT-plaat door te geven

aan de leverancier, zodat hij de juiste elementen op

het juiste moment kon aanleveren”, vervolgt Pieter

De Weerdt. “In totaal ging het om tien verschillende

vormen. We lieten wel een klein aantal extra

elementen leveren om wat reserve te hebben in ge-

LTS kwam zestig jaar geleden tot stand als familiebedrijf,

maar maakt vandaag met zijn zestig medewerkers

deel uit van de groep CFE. "We werken voor

de projectmarkt en bestrijken heel de Benelux, met

constructies in gelamineerd (BLC) en kruisgelamineerd

(CLT) hout. "Met BLC trokken we al heel wat

zwembaden op, onder meer in Roeselare, Kortrijk en

Ronse en het Aquapark van Bellewaarde. CLT gebruikten

we recent voor onder meer de uitbreiding

van de Vooruit in Gent."

De Wilrijkse brandweerkazerne krijgt intussen al navolging.

"Brasschaat wil een brand-weerkazerne bouwen

volgens een gelijkaardig concept en vertrouwde ons

alvast het CLT-gedeelte van die opdracht toe."

val van schade." Ook de gevelbakstenen vergden

een uitgekiende aanpak van de bouwvakkers van

dhulst'. "Aan de raamopeningen is ook hun smalle

zijkant zichtbaar. Doordat de gevelstenen geglazuurd

zijn, konden we ze niet op maat afslijpen,

want dan zou de kleur van een zijvlak afwijken van

die van de andere stenen en vlakken. Het was zaak

om telkens nauwkeurig uit te tellen hoeveel stenen

van welk formaat we nodig hadden." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

AG Vespa (Antwerpen)

Architect

Happel Cornelisse Verhoeven architecten

(Rotterdam, Nederland)

Hoofdaannemer

dhulst' (Lier)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 119


Remeha Eria Tower

De ideale warmtepomp voor iedere nieuwbouwwoning

Warmtepompen hebben een hoog rendement als ze op een

correcte manier worden toegepast. Een nieuwbouwwoning

leent zicht daar perfect toe. Er kunnen makkelijk lage

temperatuur afgiftesystemen, zoals vloerverwarming,

voorzien worden en het warmteverlies is meestal klein.

Achter de moderne frontmantel zit een stevig staaltje

warmtepomptechniek en een warmwaterboiler van

180 liter. De Remeha Eria Tower vraagt zeer weinig

installatieruimte en scoort ook zeer goed in EPB.

Alle kenmerken op een rij

• lucht-water warmtepomp van 4,5 tot 16 kW

• all electric solution in een all-in-one product

• zorgeloze weersafhankelijke sturing

• hoge seizoensrendementen voor cv en sww

• perfect te regelen met de eTwist thermostaat

• tot 70% energiebesparing

Remeha nv • Koralenhoeve 10 • 2160 Wommelgem

T +32 (0)3.230.71.06 • E info@remeha.be


Sportoase Schiervelde Roeselare

ZWEMBAD ALS BLIKVANGER VOOR DE OMGEVING

Een nieuw baken. Een sportief juweel voor Roeselare. Dat was het opzet van een publiek-private samenwerking tussen bouwheer Sportoase en

de stad. Het resultaat is een performant zwembad dat zich uitstekend leent tot zorgeloos vertier en de betere sportbeleving.

Tekst Arne Vansteenkiste | Beeld VK Architects & Engineers

In architecturaal opzicht zijn het vooral de houten gevelbekleding en de glijbaantoren die van het zwembad een echt landmark maken.

Zwemmen is meer dan baantjes trekken. Zwemmen is een beleving. Een

uitstap voor het hele gezin met een bad en glijbanen voor elke leeftijd.

In dit nieuwe zwembad in Roeselare is dat niet anders. In opdracht van

Sportoase ontwierp LD-architecten een modern bad met een beperkte

footprint (2.400 vierkante meter), maar een maximale capaciteit.

Fraai uitzicht

In architecturaal opzicht zijn het vooral de houten gevelbekleding en de glijbaantoren

die van het zwembad een echt landmark maken. Het imposante

gebouw is goed voor circa 4.800 m² bruikbare oppervlakte. De architecten

hielden dan ook optimaal rekening met de ligging en de oriëntatie. Voor

de bouw van het zwembad werd een deel parking van de Roeselaarse hallen

opgeofferd. De site wordt aan de ene kant geflankeerd door rivier de

Mandel en aan de andere kant door de ringlaan. “Door gebruik te maken

van grote glaspartijen kijken bezoekers vanuit het recreatiebad uit op de

groene omgeving en de meanderende rivier. De grote glaspartijen worden

geaccentueerd door een betonnen rand. Ook onderaan het gebouw is de

“Sportoase Schiervelde is

meer dan een zwembad.

Het is een multifunctioneel

sportgebouw”

betonconstructie zichtbaar. De houten bekleding rust op een sokkel met

een vrije plint om vandalisme tegen te gaan. Onder de houten latten is

zowel rotswol als PUR aangebracht”, verduidelijkt Janklaas Claeys van

LD-architecten, dat al meer dan veertig jaar ervaring heeft met het ontwerpen

van recreatie- en sportinfrastructuur.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


Roeselare Sportoase Schiervelde

Sfeervolle lichteffecten zorgen voor feeërieke taferelen.

Competitiewaardig

Zowel competitieve als recreatieve zwemmers en gezinnen uit de hele regio

aantrekken: dat is de ambitie van het nieuwe zwembad. Het sportbad meet

bijvoorbeeld 25 op 21 meter en is uitgerust met een duiktoren. “Een beslissing

die vooral ingegeven is door het grote aantal zwemclubs in de stad. Er wordt

ook waterpolo gespeeld. Door de uitzonderlijke breedte zijn er op elk moment

twee banen vrij voor publiekszwemmen”, aldus Janklaas Claeys.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

COOPMAN ORONA – LIFTEN

Om het zwembad en de andere sportruimtes eveneens toegankelijk

te maken voor mindervaliden, zijn er twee liften met

respectievelijk twee en vier stopplaatsen geïnstalleerd. De

keuze viel op exemplaren van Coopman Orona, dé specialist in

verticaal transport. “Ons assortiment is erg uitgebreid”, vertelt

Guido Vantomme, accountmanager public tenders. “Naast

personen-, goederen- en beddenliften bieden we immers ook

toegankelijkheidsoplossingen voor mindervaliden aan, zoals hefplateaus,

stoel- en thuisliften … Dat is op zich al een grote troef,

maar het feit dat we alle systemen ook zelf plaatsen, moderniseren

en onderhouden, maakt dat we zijn uitgegroeid tot een van de

belangrijkste spelers in ons domein. In dit project plaatsten we twee

machinekamerloze liften, conform de toegankelijkheidsnormen.

Ze kenmerken zich door hun specifieke afwerking met gepolijst

rvs. Een grote uitdaging was de tijdige oplevering, want onze

werken moesten in samenhang met de vele andere technische

uitrustingen van het gebouw gebeuren. Dankzij de kennis van

onze projectleider, die heel wat inhoudelijke bagage met zich

meedraagt, zijn we mooi in dat opzet geslaagd.”

Het sportbad meet 25 op 21 meter en is uitgerust met een duiktoren en een

beweegbare bodem.

Op het diepste punt meet het sportbad 3,7 meter. Een beweegbare bodem

zorgt voor de nodige flexibiliteit. “Op die manier is de veiligheid gegarandeerd

op de vrije momenten en kunnen er officiële wedstrijd plaatsvinden.” Er

is ook een publiekstribune voorzien. Het sportbad bevindt zich overigens op

de eerste verdieping. Het aantal kubieke meters grondverzet moest immers

zo veel mogelijk beperkt worden. Met een zwembadkuip-op-hoogte wisten de

architecten die eis uitstekend in te willigen. Het zwemgedeelte mondt uit in

een grote, uitgestrekte raampartij. Van hieruit kijken zwemmers uit over de

ringlaan richting het hinterland. Dankzij het niveauverschil hebben voorbijrijdende

automobilisten geen inkijk. Op hetzelfde niveau als het sportbad

bevindt zich ook een instructiebad, eveneens met beweegbare bodem. Ideaal

voor zwemlessen, maar net zo goed voor sportactiviteiten.

122 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Sportoase Schiervelde Roeselare

Plaats voor spelende kinderen is een van de leidraden in het ontwerp.

Speelzones voor elke leeftijd

Plaats voor spelende kinderen is een van de leidraden in het ontwerp. Dat merk

je in het recreatiegedeelte van het zwembad. Dat telt twee glijbanen – waaronder

een duoglijbaan die vanuit de toren rond het gebouw krult – en een wildwaterrivier.

In verschillende zones zijn er afgebakende locaties voor elke leeftijd

ingericht. Een peuterbad met aantrekkelijk speelgoed voor de kleinsten wordt

geflankeerd door een golfslagbad, een wellnesszone en een speelzone voor

jonge kinderen. Bovendien is er ook sprake van een stoomhut en belevingsbad.

De verschillende doelgroepen worden op hun wenken bediend. Sfeervolle lichteffecten

voegen een extra effect toe, wat feeërieke taferelen mogelijk maakt.

Sportoase Schiervelde is meer dan een zwembad. Het is een multifunctioneel

sportgebouw. Dankzij de slimme indeling zijn ook een fitness en andere sportzalen

geïntegreerd in het ontwerp. Bezoekers kunnen na het sporten van een

verfrissing of een versnapering genieten, want in de cafetaria zijn er uitgebreide

eet- en drinkmogelijkheden. Ze kijkt uit op een ruim terras, dat is ingebed in de

groene omgeving.

Technische uitdagingen

VK Architects & Engineers stond in voor de stabiliteit, technieken, energieverslaggeving

en akoestiek. Zo is het zwembad aangesloten op het warmtenet

van MIROM, waarbij de restwarmte van de gelijknamige verbrandingsoven

gebruikt wordt om extra verwarming te leveren aan omliggende gebouwen.

“Het complex omvat tevens een warmtekrachtkoppeling, PV-voorzieningen en

regenwaterrecuperatie. Een UF/RO-installatie zuivert tot 70 procent van het

spoelwater”, vertelt Bart Callens van VK Architects & Engineers.

De ruime ervaring van LD-architecten vormde een enorm voordeel bij de

uitvoering. “Zwembaden vergen specifieke oplossingen”, weet Janklaas

Claeys. “Zo hielden we van bij het begin rekening met hellende vloeren om

het water eenvoudig af te voeren. Ook andere bouwkeuzes zijn ingegeven

door de omgeving en de aanwezigheid van chloor. Zo maken we gebruik

van houtspanten, kregen de ramen een extra coating en zorgt de betonnen

schil voor een complete luchtdichtheid. En uiteraard is timing een uitdaging

in projecten als deze. Er zat amper anderhalf jaar tussen het voorontwerp

en de oplevering. Dat betekent dat er in elke stap van het proces extra

aandacht nodig is, om zeker te zijn dat elk detail 100 procent klopt.” ❚

Twee glijbanen, waaronder een duoglijbaan die vanuit de toren rond het gebouw

krult, en een wildwaterrivier bezorgen spelende kinderen de tijd van hun leven.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Sportoase (Leuven)

Architect

LD-architecten (Kortrijk)

Hoofdaannemer

Van Roey (Rijkevorsel)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 123


Beveren MPET

MPET uitgebreid met onderhoudsgarage

en centraal magazijn

Bedrijvigheid alom op de MSC PSA European Terminal (MPET) aan het Deurganckdok, de grootste containerterminal van Europa. Nadat

Antwerp Terminal Services (ATS) er in september 2018 al een gloednieuwe onderhoudsgarage voor straddle carriers opende, wordt

momenteel de laatste hand gelegd aan een centraal magazijn met een bijhorend kantoorvolume en een wakersgebouw.

Tekst Tim Janssens | Beeld Lucid – ASK Romein

Voor MPET, PSA Antwerp en dochteronderneming

ATS zijn investeren en uitbreiden meer regel dan

uitzondering. Zo namen ze begin dit jaar aan de

oostzijde van het Deurganckdok – meer bepaald

aan kaai 1718 – een onderhoudsgarage voor het

plaatselijke rollend materieel in gebruik. In de 26

meter hoge en 61 meter lange hal met rolbrug en

twee magazijnliften kunnen gelijktijdig zes straddle

carriers nagekeken en/of hersteld worden. Intussen

verrijst er even verderop ook nog een centraal

magazijn van circa 60 op 40 meter, waar tal van

wisselstukken en machineonderdelen gestockeerd

zullen worden. Het nieuwe magazijn grenst aan

een kantoorvolume met drie bouwlagen en een

naburig wakersgebouw met twee bouwlagen.

Verwachtingen ingelost

Voor de realisatie van de kersverse onderhoudsgarage

en het centraal magazijn deed MPET een

beroep op ASK Romein. De specialist op het vlak

van industriebouw en distributiecentra ging de uitdaging

maar al te graag aan. “MPET is een trouwe

klant en schotelde ons bij deze opnieuw een mooie

opdracht voor”, aldus Directeur der Werken Jurgen

Wolfs. “We kregen een strakke uitvoeringstermijn opgelegd

en wisten de verwachtingen volledig in te lossen.

De bouw van de onderhoudsgarage nam zestien

maanden in beslag (inclusief alle technieken). Het

was een mix van industriebouw (staalconstructie,

sandwichpanelen, inwendige bordessen, trappentorens

…) en een voor- en middenzone met kantoren in

gewapend beton en metselwerk. Op de omringende

wegenis na was het een sleutel-op-de-deurproject.”

MPET, PSA Antwerp en dochteronderneming ATS namen begin dit jaar aan de oostzijde van het Deurganckdok een onderhoudsgarage voor het plaatselijke rollend

materieel in gebruik.

124 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


MPET Beveren

Het project omvatte zowel industriebouw als de realisatie van traditionele volumes met gewapend beton, metselwerk, welfselvloeren, enzovoort.

“We hebben heel wat zaterdagen en vakanties doorgewerkt

om de vooropgestelde deadlines te kunnen halen”

State of the art

De hypermoderne onderhoudsgarage beschikt

over een state-of-the-artuitrusting met typische

‘garagetechnieken’, een zuinige wasstraat en

een vernuftig toegangscontrolesysteem. “Ook

qua installaties is er dus zeker niets aan het toeval

overgelaten”, licht Wolfs toe. “Zo is er onder

meer sprake van een stikstofgenerator voor het

opblazen van de banden en een gesofisticeerd

verdeelsysteem voor olie, koelwater, perslucht

en vet. Bovendien wordt het regenwater gerecupereerd,

zodat het kan worden ingezet bij het

afstomen van de straddle carriers in de wasstraat.

Ook toegangscontrole was een belangrijk

aandachtspunt. Gezien de uitgekiende logistieke

organisatie op de site, wil MPET te allen

tijde weten wie zich al dan niet in de gebouwen

bevindt. Dit gebeurt aan de hand van een

badgesysteem met centrale registratie. Het was

een behoorlijke uitdaging om al deze technische

snufjes te integreren.”

Kort op de bal spelen

Het bleef dus echter niet bij de nieuwe onderhoudsgarage,

want ASK Romein mocht ook de

bouw van het centraal magazijn op zich nemen.

“Het gaat om een traditionele industriebouw

(staalstructuur, betonplinten, sandwichpanelen,

grote poorten …) die grenst aan een kantoorvolume

en een aanpalend wakersgebouw

(gewapend beton, metselwerk, welfselvloeren …)”,

vertelt Wolfs. “Voor de realisatie van het centraal

magazijn hadden we een dikke zes maanden

nodig, en momenteel leggen we de laatste hand

aan het kantoorvolume en wakersgebouw, waarvoor

we zullen afklokken op een kleine negen

maanden. We hebben heel wat zaterdagen en

vakanties doorgewerkt om de deadlines te

In de 26 meter hoge en 61 meter lange onderhoudsgarage met rolbrug en twee magazijnliften kunnen gelijktijdig

zes straddle carriers nagekeken en/of hersteld worden.

kunnen halen. De werfleiding is permanent op de

werf aanwezig en speelt dus erg kort op de bal,

zeker ook wat de veiligheid betreft. Zo moesten

we continu rekening houden met de wind, die

stevig kan blazen in de Antwerpse haven. In die

omstandigheden 26 meter hoge gebouwen optrekken,

is geen sinecure en vergt met andere

woorden een doordachte aanpak. We zijn dan ook

fier dat we in ons opzet geslaagd zijn.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

MPET (Beveren)

Hoofdaannemer

ASK Romein (Malle)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 125


Evere Leopold Views

‘Leopold Views’ promoot een nieuwe manier van leven in de stad, die collectief wonen rijmt met individuele keuzes. (Beeld: Marc Sourbron)

GERENOVEERDE LEOPOLDTOREN

UITGERUST MET RUIME

PRIVÉTERRASSEN

Ruim veertig jaar na zijn veelbesproken realisatie onderging de rode

Leopoldtoren in Evere een heuse metamorfose. Het uit 1976 daterende

kantoorgebouw werd omgetoverd tot een woontoren met 201 appartementen

en uitgerust met ruime uitpandige privéterrassen. Al was dit

laatste in stabiliteitsopzicht zeker geen sinecure …

Tekst Tim Janssens | Beeld Renson en Stabilogics

Een kantoorgebouw transformeren tot een moderne woontoren: het is geen

alledaagse klus. Bovendien promoot ‘Leopold Views’ een nieuwe manier van

leven in de stad, die collectief wonen rijmt met individuele keuzes. Vandaar

dat bouwheer Matexi en architectenbureau architectesassoc. ervoor opteerden

om het bestaande torenvolume te omringen met ruime privéterrassen,

die afgewerkt zijn met decoratieve schuifpanelen.

Meer dan enkel studiewerk

De toevoeging van de terrassen had bouwkundig gezien de nodige voeten in

de aarde. “Je zit met een bestaande constructie en moet dus onvermijdelijk

rekening houden met bepaalde beperkingen. Daarenboven zijn de terrassen

De toevoeging van de terrassen had bouwkundig gezien de nodige voeten in de

aarde. Bovendien lag de afwerkingsgraad zeer hoog. (Beeld: Marc Sourbron)

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Leopold Views Evere

en dus ook de krachten die erop uitgeoefend worden behoorlijk groot”, vertelt

Eddy Hermans, zaakvoerder van Stabilogics, dat de stabiliteitsberekeningen

uitvoerde. “Nadat we de stabiliteitsstudies hadden afgerond – zowel voor de

terrassen als voor de verankering in de bestaande betonstructuur – hebben we

alles ook nog eens uitgetekend in 3D en hebben we gedetailleerde productieen

montagetekeningen gemaakt, zodat de aannemer op basis daarvan zijn

machines kon aansturen en de terrassen haarfijn kon monteren. Dat was zeker

geen overbodige luxe aangezien de vereiste afwerkingsgraad zeer hoog lag.”

Het Stabilogics-team op de terrassen van het fraaie Leopold Views.

Geïntegreerd in BIM-model

Het 3D-model van de terrassen werd geïntegreerd in het gezamenlijke

BIM-model, dat de betrokken partijen hanteerden om snel en efficiënt

technische informatie uit te wisselen. “Dit was zeer bevorderlijk voor

de communicatie en de samenwerking met Renson, dat de zonwerende

schuifpanelen leverde. Ook voor de bouwheer was het BIM-model een

meerwaarde, want het gaf een zeer accuraat beeld van de uiteindelijke

realisatie”, aldus Eddy Hermans. “Het heeft echter wel wat moeite gekost

om de terrassen op hun plaats te krijgen. Op het dakniveau na, waar de

uitkraging nog iets groter is, hoefden we de bestaande structuur niet

te verstevigen, maar we hebben wel enkele bijzondere ingrepen moeten

voorzien om de terrassen stabiel te kunnen verankeren. In plaats van zomaar

wat ankers in het beton boren, moest de aannemer onder meer

werken met beugels rond de kolommen en moest hij grote stalen pinnen

door de wanden boren ter hoogte van de schachten. Het was dus best een

uitdagend project, maar zo hebben we het graag. Dat het niet zomaar een

standaardwerk was, was immers de reden waarom we bij deze bijzondere

realisatie betrokken zijn. En het resultaat mag er wezen!” ❚

Ingenieursbureau

STABILOGICS

Logische stabiliteit van ontwerp tot werkhuistekeningen

Logische

Logische stabiliteit

stabiliteit van

van

van ontwerp

ontwerp tot

tot

tot werkhuistekeningen

werkhuistekeningen

stabiliteitsstudies

stabiliteitsstudies

stabiliteitsstudies

productietekeningen

stabiliteitsstudies

productietekeningen

productietekeningen

studies productietekeningen

speciale technieken

studies speciale technieken

studies studies speciale speciale technieken

project-management technieken

project-management

project-management

optimalisaties

project-management

optimalisaties

optimalisaties optimalisaties

Industriestraat Industriestraat 31 31

1910 1910 Industriestraat Kampenhout

Kampenhout 31

Industriestraat 31

Tel:+32-16/60.99.92

Industriestraat 1910 Kampenhout 31

1910 Kampenhout

mail@stabilogics.eu

1910 Tel:+32-16/60.99.92

Kampenhout

Tel:+32-16/60.99.92

www.stabilogics.eu

Tel:+32-16/60.99.92

mail@stabilogics.eu

mail@stabilogics.eu

mail@stabilogics.eu

www.stabilogics.eu

www.stabilogics.eu

www.stabilogics.eu

Staal Staal

Beton Beton Staal

Staal Beton Hout Staal Hout

Aluminium Beton

Aluminium Beton Hout

Funderingen Hout

Funderingen Aluminium Hout

Aluminium Funderingen

Aluminium Glas

Glas

Funderingen

Funderingen Glas

Glas

Glas

Industriebouw

Industriebouw

Kantoorbouw

Kantoorbouw

Industriebouw

Industriebouw

Appartementenbouw

Industriebouw

Kantoorbouw

Kantoorbouw

Speciale Speciale Kantoorbouw

Appartementenbouw

constructies

constructies

Appartementenbouw

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Appartementenbouw

Speciale constructies

Speciale constructies

Speciale Utiliteitsbouw constructies

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 127


www.interbuild.be

BUILDING SKYLINES


Nieuw Brugge Brugge

NIEUWBOUW MET HISTORISCHE KNIPOGEN

Sinds 2006 krijgt de stationsomgeving in Brugge een volledige make-over. Ten zuiden van het stationscomplex is onlangs nog een architecturale

nieuwbouw gerealiseerd. Met de oplevering van deze derde fase is Nieuw Brugge alweer een stap dichter bij de finale afwerking.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Interbuild

Het hoofdgebouw combineert een lichte, witte betongevel met aluminium panelen in een donkerbruine tint. (Beeld: Yvan Glavie)

Fase 3 van Nieuw Brugge omvat twee gebouwen.

In het eerste zijn kantoren en een

bedrijfsrestaurant ingericht voor Proximus,

evenals een nieuw Radisson Blu-hotel met 106

kamers. Boven op dit imposante volume zijn

suites, achttien luxeappartementen en vergaderzalen

voorzien. Het aanpalende gebouw

huisvest dertig appartementen en gelijkvloerse

commerciële ruimtes. Tussenin bevindt zich

een groen binnenplein.

“Met Nieuw Brugge creëren we in principe een

nieuw stadsdeel”, legt Stefan Schoonderbeek,

projectarchitect bij BINST ARCHITECTS, uit.

“Het is een mix van zo veel mogelijk functies,

zowel in het volledige project als op dit specifieke

kavel. De appartementen, de kantoren en

het hotel met brasserie zorgen de hele dag voor

leven in de brouwerij.” Wonen, werken en ontspanning

op één site: Nieuw Brugge is een wijk

die complementair is met de rest van de stad.

“Met Nieuw Brugge creëren we een

dynamisch nieuw stadsdeel”

Aansluiting bij het werelderfgoed

Brugge staat bekend om zijn historische gebouwen.

De middeleeuwse architectuur typeert zich door

donkere kleuren. Die trend weerspiegelt zich ook

in Nieuw Brugge, zij het met een verfrissende,

moderne twist. Stefan Schoonderbeek: “Het hoofdvolume

– met de kantoren van Proximus, het

hotel en de appartementen – combineert een

lichte, witte betongevel met aluminium panelen

in een donkerbruine tint. Het frisse wit valt als

het ware als een voile over het grote gebouw. De

fijne panelen trekken dan weer het middeleeuwse

gevoel uit de binnenstad door. We ontwierpen ze

op maat van dit project.” Metadecor produceerde

de panelen met hun typerende 3D-patroon.

Behalve als ontwerper trad BINST ARCHITECTS

ook op als interieurarchitect. Het liet het 3Dpatroon

van de unieke aluminium gevelpanelen

terugkeren in de binneninrichting van het hotel.

Zo is het gebouw een samenhangend geheel,

met terugkerende accenten en verrassende contrasten.

Het kleinere volume, dat uitsluitend

appartementen en commerciële ruimtes op het

gelijkvloers omvat, is opgetrokken in donkerbruine

bakstenen en bruin beton. De woningen

beschikken stuk voor stuk over een ruim terras

met zicht op het Brugse erfgoed.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 129


Brugge Nieuw Brugge

Goede planning en communicatie

Voor hoofdaannemer Interbuild brachten de bouwwerken

enkele specifieke uitdagingen met zich

mee. Zeker ook op het vlak van timing. De kantoorruimte

van Proximus was al in gebruik toen het

hotelgedeelte en de luxeappartementen nog in

opbouw waren. “Het was dus belangrijk om zo

weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de

kantoormedewerkers. Soms was het echter onvermijdelijk,

bijvoorbeeld wanneer er boorwerken

moesten gebeuren”, weet projectleider Liesbet De

Decker. “Maar we bundelden de werkzaamheden

die overlast met zich meebrachten zo veel mogelijk

op twee vaste dagen – donderdag en vrijdag. Zo

was het personeel hoe dan ook drie dagen verzekerd

van een rustige werkomgeving. Gedurende

de verschillende fases van het project moesten we

trouwens geregeld tijdelijke constructies voorzien.”

Het grootste gebouw – dat Proximus, Radisson Blu

en de luxeappartementen herbergt – is opgetrokken

in houtskeletbouw. Voor Interbuild was het

een van de grootste houtskeletbouwprojecten dat

het al uitvoerde. De gevel is afgewerkt als open

façade, met witte Petrarch-panelen en bruine

panelen uit geperforeerd aluminium. “De waterdichte

afwerking van die open gevel was wel een

uitdaging. Maar het effect van de geperforeerde

panelen is zeer geslaagd”, aldus De Decker.

De parkeerplaatsen zijn zowel bestemd voor lokale gebruikers als voor interlokale gebruikers. (Beeld: Yvan Glavie)

130 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Nieuw Brugge Brugge

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 131


TEGELS – NATUURSTEEN – PARKET

EXCLUSIEVE VERDELER VAN TOUCHSTONES, ECCENTRICO, PORCELAINGRES,...

ANTWERPEN - BRUGGE - GENT - GROOT-BIJGAARDEN - SINT-STEVENS-WOLUWE - WAVRE

WWW.INTERCARRO.BE

197x130_IC_AD.indd 1 11/06/18 15:43


Nieuw Brugge Brugge

Boven op het hoofdgebouw zijn onder meer vergaderzalen voorzien. (Beeld: Yvan Glavie)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

INTERCARRO – VLOER- EN WANDAFWERKING

Residentie Nieuw Brugge en het bijbehorende Proximuskantoor danken hun

huiselijke sfeer aan warme afwerkingsmaterialen. Intercarro (Groot-Bijgaarden)

zorgde voor de vloer- en wandafwerkingen met keramische tegels, samengesteld

parket en laminaat.

Voor de gebouwen van Proximus kozen architect en bouwheer eensgezind

voor de Urban Ivory van Porcelaingres, een volkeramische tegel van 60 op 60

centimeter. De uitstraling van de realistische betonlook werd gecombineerd

met de praktische voordelen van een antislipuitvoering.

De kopers van de appartementen konden zelf kiezen uit een selectie van

Intercarro. “Zij werden in de showroom ontvangen door interieurarchitecte

Esmé De Cock”, licht Intercarro toe. “De bouwheer opteerde voor vloertegels

van het formaat 45 op 45 of 60 op 60 centimeter. De slaapkamers

zijn afgewerkt met laminaat of fineerparket.” Heel wat kopers opteerden voor

keramische parketimitaties. Een keuze voor de look van echt hout en het

onderhoudsgemak en de duurzaamheid van keramiek.

Nieuw Brugge is een typevoorbeeld van de werkwijze bij Intercarro. Het

bedrijf streeft er steevast naar om de kopers op maat van de projectontwikkelaar

en de aannemer een evenwichtig basisaanbod voor te leggen. Met

zes vestigingen en circa honderd personeelsleden groeide Intercarro sinds

1974 uit tot een van de grootste specialisten in vloer- en wandtegels in

België. De permanente voorraad van ruim 300.000 vierkante meter onderstreept

die koppositie.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KJK-GROUP – NATUURSTEENGEVEL

De hedendaagse uitstraling dankt Nieuw Brugge deels aan de

bleke gevelbekleding in composietpanelen. Meer bepaald in

panelen van Petrarch-natuursteengranulaat. Een kolfje naar de

hand van KJK-group uit Sint-Niklaas, dat de panelen in het eigen

atelier assembleerde tot prefabelementen op maat en de montage

op de werf in goede banen leidde.

KJK-group bestaat pas sinds 2015. Toch is de agenda al gevuld

tot 2020. Niet verbazend als je weet dat de drie zaakvoerders

allemaal 25 tot 30 jaar sectorervaring op de teller hebben. Die solide

basis draagt vanaf de start bij tot het succes van de KJK-group.

Het bedrijf is gespecialiseerd in natuursteengevels, vloerbekleding

in natuursteen, geventileerde gevels in panelen en keramische

vloer- en wandbekleding. “En die werken voeren we uit met alle

types panelen”, benadrukt medezaakvoerder Karel De Groot. “Ons

elfkoppige team bereidt de werken nauwgezet voor, garandeert

de veiligheid en coördineert de uitvoering. Voor de montage ter

plaatse rekenen we op vaste onderaannemers.”

Grote projecten, zoals de 3.700 vierkante meter gevelbekleding

voor Nieuw Brugge, zijn courant voor KJK-group. “De panelen

lieten we leveren vanuit Engeland. Het verzagen en de assemblage

tot prefab gevelelementen gebeurde intern. Op de werf zijn die

balk- en kolomstructuren op de ruwbouw verankerd met behulp

van onze eigen houten bevestigingsconstructie.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 133


Er zijn twee kanten aan elk van ons ...

Cooltech is uw partner voor duurzame en innovatieve

oplossingen inzake commerciële koeltechnieken & klimatisatie.

Kiezen voor Cooltech is kiezen voor zekerheid.

Cooltech profileert zich bovendien als frontrunner op gebied

van Full CO2-koelinstallaties met geïntegreerde HVAC.

www.cooltech.be

Industrieterrein Kolmen 1607

B-3570 Alken

T +32-(0)11 593 400

F +32-(0)11 593 401

E info@cooltech.be


Nieuw Brugge Brugge

Een VRV-systeem met tien buitenunits koelt en

verwarmt de hotelkamers. (Beeld: Cooltech)

Cooltech installeerde een koeling-verwarmingssysteem van Daikin voor het Radisson Blu-hotel. (Beeld: Cooltech)

Synergie met de stad

Nieuw Brugge wil zeker geen alleenstaand geheel

zijn. Integendeel. De dialoog tussen de stad en de

nieuwe wijk is cruciaal. Dat bewijzen de knipogen in

de architectuur én de faciliteiten. Het Radisson Bluhotel

kan bijvoorbeeld het toerisme aanzwengelen.

Al profiteren ook bewoners en bezoekers mee van

het project rond het station. “We voorzagen een

drielaagse parking – deels ondergronds – die aansluit

op de bestaande stationsparking. Een deel van

de parkeerplaatsen is privaat, voor de bewoners van

de appartementen. Zij stallen hun wagens in een

afgesloten gedeelte. De rest van de parkeerplaatsen

is publiek toegankelijk. De parkeerplaatsen zijn dus

zowel bestemd voor lokale gebruikers als voor interlokale

gebruikers, namelijk bezoekers van de stad

en forenzen. Een keuze voor efficiënt ruimtegebruik

op een mobiliteitsknooppunt als de Brugse stationsomgeving:

de parking staat niet de helft van de dag

leeg. Die synergie met de stad was voor ons een cruciale

doelstelling”, besluit Stefan Schoonderbeek. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Group GL (Houthalen)

Architect

BINST ARCHITECTS (Antwerpen)

Hoofdaannemer

Interbuild (Wilrijk)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

COOLTECH – VERWARMING EN KOELING

Wie kiest voor een overnachting in een viersterrenhotel zoals het nieuwe Radisson Blu in

Brugge, verwacht zich aan een comfortabel verblijf. Ook wat het binnenklimaat van de

hotelkamer betreft. Cooltech (Alken) installeerde er een koeling-verwarmingssysteem van

Daikin om aan die wensen tegemoet te komen.

Tien Daikin-buitenunits garanderen in elke hotelkamer het perfecte binnenklimaat. Een verfrissende

koeling in de zomer en aangename warmte in de winter: voor elke ruimte is een

afzonderlijke regeling mogelijk. “Zeker voor een hotel is dat belangrijk”, weet Joachim Raes,

operationeel manager bij Cooltech. “De dynamische bezettingsgraad is er typerend. Dit

VRV-systeem van Daikin voorkomt nodeloos energieverbruik in een lege kamer. Meer nog:

er is sprake van maximale energierecuperatie tussen de verschillende units.” Wanneer een

bepaalde kamer gekoeld wordt, gebruikt het VRV-systeem de vrijgekomen energie om een

andere kamer te verwarmen. De keuze viel dus niet enkel op een betaalbare en flexibele,

maar ook op een energiezuinige oplossing. “Met de technologie van een lucht-luchtwarmtepomp

werkt het systeem snel en efficiënt in elk seizoen.”

Airco’s, VRV-systemen, koelcellen of commerciële koelsystemen: Cooltech heeft voor elke

situatie een geschikte installatie in huis. De experts van de eigen ontwerp- en studieafdeling

werken steeds een oplossing op maat uit. “Kennis en innovatie zijn onze paradepaardjes”,

vult Raes aan. “Daarom hebben we op onze site in Alken een eigen opleidingscentrum voor

de werknemers gerealiseerd. Dankzij die zin voor innovatie kunnen we de noden van onze

klanten op een uiterst dynamische manier invullen.” Onder meer in kantoorgebouwen en

productiefaciliteiten, maar ook in supermarkten houdt Cooltech de temperaturen perfect

onder controle. Vaak in combinatie met een goede luchtkwaliteit via moderne ventilatietoestellen.

“Onze focus ligt daarbij steeds op een sterke service. We ontzorgen de klant en

monitoren zijn installaties indien gewenst online.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


Bedrijfspresentatie DUPAC

GEAUTOMATISEERDE PRODUCTIE

VAN ECOLOGISCHE PREFAB HOUTSKELETSTRUCTUREN

Gezien de steeds krappere uitvoeringstermijnen en het groeiende ecologische bewustzijn is de opmars van prefab houtskeletbouw niet

meer te stuiten. Een belangwekkende evolutie die het Bocholtse familiebedrijf DUPAC dagelijks kracht bijzet via de deskundige productie van

allerhande soorten prefab houtbouwstructuren. “Onze geautomatiseerde productielijn en innovatiedrang maken ons uniek, net zoals onze

bio-ecologische overtuiging en aanpak”, aldus zaakvoerder en oprichter Marc Cuyvers.

Tekst Tim Janssens | Beeld DUPAC

Klanten kunnen bij DUPAC rekenen op de samenstelling en levering van een kant-en-klaar houtskeletbouwpakket met kwalitatieve producten en systemen.

(Beeld: Lumecore/Toon Grobet)

Het verhaal van DUPAC gaat al een hele tijd terug – een stuk verder dan de

eigenlijke oprichting in 2012. Bezieler Marc Cuyvers ging in 1990 aan de slag

als zelfstandig ontwerper en verkoper van geïndustrialiseerde dakspanten en

houtbouwstructuren. “In eerste instantie spitste ik me vooral toe op studie- en

rekenwerk en liet ik de productie over aan derden”, vertelt hij. “In 2008 is mijn

zoon Wouter mee in de zaak gestapt. Toen is stilaan het idee ontstaan om niet

enkel de preproductiefase voor onze rekening te nemen, maar ook zelf houtskeletstructuren

te fabriceren. Midden 2012 hebben we, samen met mijn broer Patrick,

de nieuwe vennootschap DUPAC opgericht en begin 2013 hebben we onze productiesite

in Bocholt in gebruik genomen. De start van een mooi succesverhaal!”

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


DUPAC Bedrijfspresentatie

Dankzij de moderne en volledig geautomatiseerde productiemethode en de

uitstekende ontwerp- en productiesoftware is DUPAC in staat om quasi alle

houtconstructies exact op maat te fabriceren.

“Economie en ecologie staan

voor ons op gelijke hoogte”

A la tête du client

DUPAC staat voor ‘Duurzame Paneel Constructies’. Het familiebedrijf heeft

in een mum van tijd een uitstekende reputatie uitgebouwd en heeft intussen

klanten in heel Europa. Dit is onder meer te danken aan de moderne

en volledig geautomatiseerde productiemethode en de uitstekende

ontwerp- en productiesoftware. “Hierdoor is DUPAC in staat om quasi alle

houtconstructies exact op maat te fabriceren. We hebben van meet af aan

geopteerd voor een grotendeels geautomatiseerde productielijn en gebruiken

het HSBcad-tekenpakket om ze aan te sturen – meer bepaald op basis

van de 3D-productietekening die we via de software genereren uit het ontwerp

van de architect”, legt Marc Cuyvers uit. “Dit heeft als voordeel dat

we heel flexibel kunnen inspelen op alle mogelijke vragen en dat we erg

nauwkeurig te werk kunnen gaan – ‘à la tête du client’, zeg maar. Elk project

is met andere woorden uniek. Voorts besteden we ook heel veel aandacht

aan een stipte planning en timing, want gezien onze jarenlange ervaring

in het vak weten we hoe belangrijk dat is voor hedendaagse bouwheren en

aannemers. We produceren onze HSB-elementen in de eerste plaats voor

aannemers of bouwbedrijven. In de meeste gevallen verschaffen we in de

ontwerpfase echter ook advies aan stabiliteitsingenieurs en architecten.”

Duurzaam innoveren

Een andere eigenschap die DUPAC typeert, is dat het voortdurend tracht te

innoveren en blijft sleutelen aan de ontwikkeling van nieuwe bouwsystemen.

“Bovendien doen we dit steevast op een zo ecologisch mogelijke manier, want

economie en ecologie staan voor ons op gelijke hoogte”, benadrukt Marc

Cuyvers. “Dat begint uiteraard al bij ons basismateriaal hout, dat hernieuwbaar

en dus per definitie duurzaam is. Bij de productie van gesloten wand-, dak- en

vloerelementen laten we minder duurzame isolatiematerialen zoals PUR links

liggen en opteren we resoluut voor duurzame varianten zoals cellulose, houtvezel

of minerale wol. We zijn met andere woorden perfect in staat om op een

bio-ecologisch verantwoorde manier te bouwen – iets wat de laatste tijd zeer

‘hot’ is, maar wat ik zelf al dertig jaar verkondig. Gelukkig is haast iedereen er

intussen van overtuigd dat een duurzame benadering hoe langer hoe meer

noodzakelijk wordt. Het promoten van lage-energie- en passiefbouw – in mijn

ogen de enige juiste oplossing, die perfect te realiseren is met behulp van onze

systemen – past perfect in dit plaatje.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 137


DUPAC houtconstructies

Geprefabriceerde bouwelementen voor de

professionele houtskeletbouwer.

Actieve verwerking van de constructieve

houtproducten Finnjoist en Kerto LVL van

de Finse groep MetsäWood.

Erkend producent van -gecertificeerde

Kerto - Ripa dak- en vloerelementen voor

vrije overspanningen tot 20m!

Wij bouwen met hout en zijn daar

trots op!

Oudeweg 68 | B-3950 Bocholt | +32 89 46 60 84

www.dupac.be | info@dupac.be

DELTA ® protects property

DELTA ® -TERRAXX en DELTA ® -FLORAXX TOP

Sterke oplossingen

voor groendaken.

Ideaal voor intensieve groendaken: DELTA ® -FLORAXX TOP,

een beschermings- en drainagesysteem met wateropslag

van 7 l/m 2 en drukweerstand van 200 kN/m 2 .

Optimaal voor extensieve groendaken: DELTA ® -TERRAXX,

een beschermings- en drainagesysteem voor een lichte

beplanting (sedum) met snelle plaatsing door 2,4 m

breedte rollen.


www.doerken.be

DOE-9193 Gründach-Anzeige Benelux_197 x 130_LA04.indd 1 25.02.19 12:00


DUPAC Bedrijfspresentatie

“We trachten zo ecologisch mogelijk te werk te gaan”, aldus Marc Cuyvers.

“Dat begint uiteraard al bij ons basismateriaal hout, dat hernieuwbaar en

dus per definitie duurzaam is." (Beeld: Lumecore/Toon Grobet)

Modulair bouwen

Klanten kunnen bij DUPAC rekenen op de samenstelling en levering van

een kant-en-klaar houtskeletbouwpakket met kwalitatieve producten en systemen,

die volgens het luchtdicht en dampopen principe gefabriceerd zijn

in het atelier. Voor elk soort project – van eengezinswoning tot industrieel

pand – heeft het bedrijf oplossingen in huis. “Een ontwikkeling die we de

laatste tijd sterk zien opkomen, is modulair bouwen. We leveren materiaal

en/of elementen aan diverse marktpartijen, opdat ze zich ten volle kunnen

concentreren op de assemblage”, geeft Marc Cuyvers aan.

RIPA-productie

“We werken nauw samen met de Finse producent Metsä Wood. Zij hebben hun

Kerto S-ribben en Kerto Q-platen doorontwikkeld tot het Kerto-Ripa®-systeem,

waarmee je daken en verdiepingsvloeren in nieuwe of gerenoveerde woningen,

appartementen, scholen, bedrijfsgebouwen, kantoren en andere commerciële

en openbare gebouwen kan realiseren. Dankzij de CE-gemarkeerde lijmtechniek

ontstaat er een stijf geheel dat grote overspanningen tot 20 meter mogelijk

maakt”, illustreert Marc Cuyvers. “We maken ook geprefabriceerde daken en

dakpanelen (zowel voor platte als hellende constructies, inclusief regenwaterafschot),

die evenzeer geschikt zijn voor klassieke bouwtoepassingen en voor een

enorme tijdsbesparing zorgen op de werf. Kortom: alles wat houtbouw aangaat,

kunnen we aanbieden. Het is een niche waar we zeker op blijven inzetten,

temeer omdat we ervan overtuigd zijn dat er voor prefab houtskeletbouw een

mooie toekomst is weggelegd.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 139


THEMA GROENDAKEN

Hoe groendaken kunnen bijdragen

tot de biodiversiteit

Alarmerende berichten vanuit wetenschappelijke hoek: het aantal insecten op onze planeet is drastisch aan het afnemen, zelfs in die mate

dat ze – in het slechtste geval – binnen enkele decennia volledig uitgestorven zullen zijn. Groendaken en daktuinen kunnen het tij echter

helpen keren. “Al moeten we de dominantie van het sedum wel doorbreken en variatie in de beplanting brengen als we de biodiversiteit willen

bevorderen”, stelt de Amerikaanse plantbiologe Kelly Ksiazek-Mikenas.

Tekst Tim Janssens

Een fraai groendak in Chicago, de thuisstad van plantbiologe Kelly Ksiazek-Mikenas, die pleit voor meer variatie in de vegetatie van daktuinen.

De conclusies van de Belgische wetenschapper Kris

Wyckhuys en zijn collega-vorser Francisco Sànchez-

Bayo, die samen 73 studies over de wereldwijde

insectensterfte analyseerden, zijn al bijna even

vernietigend als de levensomstandigheden van

de hedendaagse insectenpopulatie: quasi de helft

van de soorten gaat erop achteruit, ruim een derde

dreigt uit te sterven en als er niets verandert zal

er binnen enkele decennia geen enkel insect meer

rondkruipen en -vliegen op onze aarde. De laatste

dertig jaar is het aantal insecten telkens met 2,5%

gedaald, met de vlinder en de bij als voornaamste

slachtoffers. Een van de belangrijkste oorzaken is

de massale ontbossing en verstedelijking van onze

planeet, die ervoor zorgt dat heelder habitats en

ecosystemen met de klap weggevaagd worden.

“Een ramp”, stellen Wyckhuys en Sànchez-Bayo,

“want insecten vormen de basis van ons ecosysteem,

zowel op het land als in het water. Ze bestuiven

planten, groenten en fruit, waardoor wij

mensen verzekerd zijn van ons voedsel. Als dat zou

wegvallen, kan dat echt wel tot problemen leiden.”

Niet per se meer biodiversiteit

Een van de mogelijke oplossingen om geplaagde

insectensoorten opnieuw te laten gedijen, is het

aanleggen van groendaken. “Als we de miljoenen

platte daken in onze contreien zouden inrichten

als intensieve of extensieve daktuinen, kunnen we

een deel van de bebouwde omgeving teruggeven

aan de natuur”, opperen experts ter zake met de

regelmaat van de klok. Maar leidt dat ook tot meer

biodiversiteit? “Niet per se”, nuanceert de Amerikaanse

plantbiologe Kelly Ksiazek-Mikenas. In het

140 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GROENDAKEN THEMA

Een van de mogelijke oplossingen om geplaagde insectensoorten opnieuw te laten gedijen, is het aanleggen van groendaken.

“Architecten en groendakfirma’s moeten

hun verantwoordelijkheid opnemen en

variatie in de beplanting brengen om

de biodiversiteit opnieuw een duwtje

in de rug te geven!”

kader van haar doctoraat aan de Northwestern

University bestudeerde ze samen met de Duitse

specialist Manfred Köhler zestien groendaken in

het noordoosten van Duitsland. De ouderdom van

deze installaties varieerde van één tot 93 jaar. De

centrale vraag in het onderzoek was of groendaken

na verloop van tijd effectief een ruime variatie aan

plant- en diersoorten huisvesten en of de biodiversiteit

al dan niet toeneemt naarmate de tijd vordert.

De conclusie: het aantal planten neemt effectief

toe, maar dat vertaalt zich helaas niet in een

stijging van het aantal plant- en diersoorten.

Meer dan enkel begroenen

Kortom: groendaken vormen geen waterdichte

garantie op een groter biodiversiteit. Zeker niet als

ze voornamelijk beplant zijn met sedums, benadrukt

Kelly Ksiazek-Mikenas. “Sedums zijn een zeer

efficiënte manier om daken te begroenen, maar als

we de biodiversiteit écht willen bevorderen, moeten

we ook experimenteren met andere planten en

kruiden – en dan liefst van inheemse origine.

Enkel zo kunnen we stedelijke ecologie naar nieuwe

hoogten stuwen. Het is hoe dan ook aan te raden

om voor een zo ruim mogelijke variatie aan planten

en kruiden te opteren en nadien de moeite te doen

om al te dominante species in te perken. Voorts is

het een prima idee om enkele bijenkasten te plaatsen

en hier en daar wat rottend hout op de bodem

te leggen, zodat insecten de daktuin kunnen omtoveren

tot hun nieuwe thuis. Zomaar begroenen is

dus niet voldoende. Architecten en groendakfirma’s

moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en variatie

in de beplanting brengen om de biodiversiteit

opnieuw een duwtje in de rug te geven!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 141


ZinCo brengt leven op het dak!

ZinCo is wereldwijd marktleider op het gebied van begroeide

daken en gebruiksdaken.

De innovatieve en duurzame daktuinsystemen van ZinCo

maken meervoudig ruimtegebruik op daken mogelijk. Het

gebruik van hoogwaardige materialen zorgt ervoor dat ZinCo

een 10-jarige verzekerde garantie kan afgeven.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

ZinCo Benelux b.v. - Postbus 9092 - 1006 AB Amsterdam - Tel. +31 (0)20 667 48 52 - daktuin@zinco.nl - www.zinco.nl


GROENDAKEN THEMA

“GROENDAKEN ZIJN ESSENTIEEL IN DE STRIJD

TEGEN KLIMAATOPWARMING”

Dankzij de inzet van Anuna De Wever, Kyra Gantois en de duizenden

andere ‘Bosbrossers’ staat de klimaatproblematiek deze dagen volop in

de belangstelling. Dat de politiek (eindelijk) interesse toont, is een rechtstreeks

gevolg van hun acties. Zo verklaarde Koen Van den Heuvel, de

nieuwe Vlaams minister van Landbouw, Natuur en Omgeving, onlangs dat

de vergroening van woonbuurten een belangrijk agendapunt wordt in de

strijd tegen klimaatverandering. “En uiteraard kunnen groendaken daar

aanzienlijk toe bijdragen”, klinkt het bij groendakspecialist ZinCo.

Tekst en beeld ZinCo

Een spectaculaire verfraaiing van het stadsbeeld dankzij een volledig berkenbos op het dak: aan ambitie geen gebrek in Museum Boijmans in Rotterdam.

ZinCo pioniert al zestig jaar op het vlak van groendaken. Als advies- en studiebureau

en leverancier van complete daktuinsystemen is het Duitse bedrijf met

hoofdzetel nabij Stuttgart aanwezig in 42 landen. Wereldwijd worden er jaarlijks

meer dan 1.500.000 m² ZinCo-groendaken geplaatst. Het bedrijf heeft dan

ook recht van spreken en breekt een lans voor de aanleg van groendaken in de

strijd tegen de klimaatopwarming. “In Vlaanderen wordt de positieve klimaatimpact

van groendaken nog steeds onderschat. Bovendien zorgen ze voor een

verfraaiing van het stadsbeeld. Waarom saaie, weinig doeltreffende sedumdaken

als het met een beetje creativiteit en zin voor avontuur nog iets spectaculairder

kan? De stad Gent geeft alvast het goede voorbeeld door hogere subsidies toe

te kennen aan extensieve groendaken, die de biodiversiteit bevorderen. Ons

extensieve ‘bijen- en vlinderdak’ sluit hier perfect bij aan”, klinkt het bij ZinCo.

Museum Boijmans, Rotterdam

Een spectaculaire verfraaiing van het stadsbeeld dankzij een volledig berkenbos

op het dak: aan ambitie geen gebrek in Museum Boijmans in Rotterdam, dat

momenteel volop in aanbouw is. Het dak wordt tevens uitgerust met een restaurant,

terrassen en wandelpaden. Om het plaatje compleet te maken, wordt

op het dak van het restaurant ook nog een sedumbeplanting met geïntegreerde

zonnepanelen aangebracht.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 143


THEMA GROENDAKEN

In plaats van dit 17 meter hoge viaduct in het centrum van Seoul af te breken, groeide het via de aanleg van een groendak uit tot een unieke hotspot voor wandelaars.

Palma Aquarium, Mallorca

Een subtropische jungle op het dak? Het kan! Het Palma Aquarium in

Mallorca pakt uit met een spectaculaire daktuin met subtropische beplantingen,

watervallen, vijvers en rotspartijen. De vochtigheidsgraad wordt

kunstmatig aangepast om een ideaal microklimaat voor de planten te

creëren. Voor de ZinCo-botanisten was dit project een hele uitdaging.

Gezien de nabijheid van de zee, moeten de planten aan wind en zoute

zeelucht kunnen weerstaan. Een bijkomend probleem waren de agressieve

wortelstelsels van de voorziene planten, waarvoor een speciale, projectgebonden

systeemopbouw ontwikkeld is (Floradrain FD60).

Skygarden Seoullo 7017, Seoul

Deze snelweg in het centrum van Seoul werd ooit aangelegd om twee delen

van één stadswijk met elkaar te verbinden. In plaats van het 17 meter hoge

viaduct af te breken, groeide het via de aanleg van een groendak uit tot

een unieke hotspot voor wandelaars. In totaal beslaat het nieuwe wandel-

gebied iets minder dan 1 kilometer – goed voor een oppervlakte van 10.480m².

Typisch Koreaanse bomen, struiken en planten zorgen voor een groene

toets, op basis van een ZinCo-systeemopbouw met Floradrain FD 40. In totaal

gaat het om 228 variëteiten en 24.000 planten. De Skygarden werd in 2017

opengesteld voor het grote publiek.

The High Line, New York

Een ander voorbeeld van een creatieve herbestemming van bestaande infrastructuur

is The High Line, een oude spoorlijn in het centrum van New York. Tot

1980 verbonden goederentreinen het Meatpacking District met Hudson Yards

in hartje Manhattan. In 2009 werd het eerste deel van het park op dit oude

treinviaduct in gebruik genomen. De totale lengte bedraagt ondertussen 2,4

kilometer, en de breedte varieert van 9 tot 18 meter. The High Line is op korte

tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste toeristische attracties van New

York. Het beplantingsconcept werd toevertrouwd aan de Nederlandse specialist

Piet Oudolf, die opteerde voor een Floradrain FD25-E-systeemopbouw. ❚

144 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GROENDAKEN THEMA

SPECIALE NOPPENFOLIE OP WERF GETEST EN GOEDGEKEURD

De West-Duitse stad Wiesbaden heeft zich geëngageerd om ecologischer te bouwen. In dit kader werd er bij de bouw van de Adalbert

Stifter-school geopteerd voor het aanleggen van een 1.200 m² groot extensief groendak. De aannemer gebruikte hierbij de DELTA ® -FLORAXX

TOP-noppenfolie, die speciaal ontwikkeld is voor drainage, wateropslag en filtratie op groendaken.

Tekst en beeld Dörken Benelux

De drie plaatsers hadden slechts zes uur nodig om de speciale drainagefolie aan te

brengen op het grote dak van het nieuwe schoolgebouw.

Het plantsubstraat kon meteen na het uitrollen van de noppenfolie geplaatst worden.

Door zijn 20 mm hoge achthoekige noppen heeft de DELTA®-FLORAXX

TOP een bijzonder hoge druksterkte (200 kN/m²) en een grote drainagecapaciteit.

Dit maakt dat het membraan makkelijk een deel van de

minerale opbouw kan vervangen, met een aanzienlijk lager gewicht en

een dunnere inbouwhoogte tot gevolg. Tegelijkertijd fungeren de noppen

als wateropslag en helpen ze de beplanting zo droge periodes overleven.

Dubbele functie

Deze dubbele functie is te danken aan de nieuwe vorm van de noppen.

Ze bieden een afvoercapaciteit van ca. 10 l/s.m en kunnen tegelijkertijd tot

7 liter water per m² bufferen. Overtollig regenwater loopt via de perforaties

onder de folie en kan daar tussen de noppen wegstromen. Dit vermijdt

beschadiging aan de planten door ophopend water. Het geïntegreerde

geotextiel voorkomt dat de waterafvoer dichtslibt.

Voordelige plaatsing van de folie

Voor de vakmannen was een snelle plaatsing van bijzonder groot belang in dit

project. Het reeds opgekleefde drainage- en filtervlies bespaarde hen een extra

werkstap, zodat het plantsubstraat meteen na het uitrollen van de noppenfolie

kon worden aangebracht. Dankzij haar lichte gewicht was de drainagefolie

gemakkelijk te hanteren en uit te rollen. De afmetingen van de rollen van

"Tegelijkertijd fungeren de

noppen als wateropslag en

helpen ze de beplanting zo

droge periodes overleven"

2 x 10 meter zorgden voor een efficiënte plaatsing. Door de noppenbanen te

laten overlappen, kwam er geen plantensubstraat tussen de voegen terecht,

waardoor de drainage niet verstopt raakte. De overlappingen zijn vastgezet

met behulp van de DELTA®-FLORAXX-nieten. Na het leggen van de folie was

de waterdichting uitstekend bestand tegen zowel mechanische beschadigingen

als thermische belastingen. Er kon onmiddellijk met een kruiwagen op gereden

worden. De drie plaatsers hadden slechts zes uur nodig om de speciale drainagefolie

aan te brengen op het grote dak van het nieuwe schoolgebouw. Vervolgens

kon het plantensubstraat meteen aangebracht worden. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 145


THEMA GROENDAKEN

PLEIDOOI VOOR MEER BIODIVERSITEIT OP GROENDAKEN

Residentie ‘Da Vinci’ is een recent ontwikkelingsproject waar wonen, werken en winkelen hand in hand gaan. Ondanks de ligging in het hartje

van Gent is er heel wat groen aanwezig. Het resultaat van een ingenieus concept dat is uitgedacht door tuin- en landschapsarchitect Lieven

Vereecke. Door drie types groendaken op verschillende niveaus te combineren, creëerde hij een uniek stukje natuur in de stad.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Lieven Vereecke

Door het groendak op niveau+1 betreedbaar te maken, verlengt het als het ware de leefruimtes van de appartementen.

Op de vroegere Partena-site tussen de Coupure en de

Bijloke prijkt sinds enige tijd een statig nieuwbouwcomplex

met 500 m² kantoor- en handelsruimte,

2.165 m² appartementen en twee ondergrondse

parkeerniveaus. “Dat groen centraal staat in de stad

van de toekomst, had bouwheer Hoprom goed begrepen”,

vertelt Lieven Vereecke. “Vandaar het streefdoel

om zo veel mogelijk ‘natuur’ in de residentie te

integreren. Om een optimaal resultaat te bekomen,

deed hij al tijdens de ontwerpfase een beroep op

onze kennis en kunde. Wat ons dan weer de mogelijkheid

gaf om een creatief concept uit te werken.”

“Door alle betreedbare groendaken in te

richten als intensieve types, werden het

buitenleefruimtes die zeker in dit project

een grote meerwaarde bieden”

Meerwaarde dankzij intensieve

groendaken

Lieven Vereecke trok alle registers open en stelde

voor om af te stappen van het klassieke extensieve

groendak. “Door alle betreedbare groendaken in

te richten als intensieve types, werden het buitenleefruimtes

die zeker in dit project een grote

meerwaarde bieden. Ze verlengen als het ware

de woonoppervlakte van de appartementen.

Uiteindelijk beslisten we zelfs om drie soorten

groendaken te combineren. Zo konden we een

waarheidsgetrouwer beeld van de echte natuur

schetsen. Dat oogt niet alleen mooi, maar zorgt

tevens voor een grotere biodiversiteit, wat in een

stadsomgeving geen onbelangrijk gegeven is.”

146 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GROENDAKEN THEMA

Opbouwpakket na dakdichting: 20 à 25 cm, wortelvaste folie, waterbufferingsplaat

bestaande uit minerale wol en drainagemat en tot slot het daksubstraat.

Zicht op het intensief groendak op niveau +1, met aan de linkerkant de stadwoning

en de kantoortuin op het gelijkvloers boven de ondergrondse keldergarage.

Door aangepaste substraten en op maat gemaakte, verhoogde plantenzones toe te passen, kon een rijk

assortiment aan vegetatie voorzien worden. Er is zelfs sprake van verticaal groen, want op enkele

muurvlakken zijn leiplanten voorzien.

Aangenaam voor mens én dier

Op het gelijkvloers, boven de ondergrondse garage,

werden twee tuinen aangelegd. De ene siert de

kantoor- en handelsruimtes, de andere is opgevat

als een stadstuintje van een eengezinswoning aan

de kant van de Coupure. Het dak van niveau +1,

dat een oppervlakte van 330 m² beslaat, werd ingericht

als intensief groendak. Tot slot werden er op

niveau +4 enkele kleinere extensieve groendaken

aangelegd. “Door aangepaste substraten en op

maat gemaakte, verhoogde plantzones toe te passen,

konden we een rijk assortiment aan vegetatie

voorzien”, legt Lieven Vereecke uit. “Bloeiende heesters,

vaste planten, kruiden en bloembollen: je vindt

het er allemaal terug. Er is zelfs sprake van verticaal

groen, want op enkele muurvlakken zijn leiplanten

voorzien. In combinatie met terrassen en onderhoudspaden

in waterdoorlatende grindverharding,

stapstenen in architectonisch beton, boordplaten

en plantenbakranden in cortenstaal resulteert dit in

een bijzonder aantrekkelijke en rustgevende groene

omgeving die de bewoners en intussen ook talloze

vlinders, bijen en vogels weten te appreciëren.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 147


THEMA GROENDAKEN

MAKERS VAN GROENBELEVING

Groendaken en -gevels bieden natuurliefhebbers alle voordelen van groen waar ze deze niet verwachten.

Ontwaken met uitzicht over de bloemen op een groendak, lunchen met collega’s op de daktuin van het kantoor, koken met eigen kweek van

een groentedak, ’s avonds wandelen door het dakpark over de verkeerstunnel naar een gezellig terrasje ... De realisaties van Ecoworks

bieden natuurliefhebbers alle voordelen van groen waar ze deze niet verwachten.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Olmo Peeters

Sinds 2006 werkt Ecoworks met gepassioneerde groene vingers aan de stad

van de toekomst. “We leggen onze focus op groen op, tegen en in gebouwen,

aan de hand van groendaken en groengevels. Daarnaast bouwen we zwemvijvers:

momenteel nog vooral voor privéklanten, maar openbare zwemvijvers

zijn ons streefdoel”, vertelt zaakvoerder John Kinnen. “Dagelijks bouwen we

met ons eigen team voor heel uiteenlopende klanten. We kijken, sturen bij en

leren van onze projecten, zodat we telkens weer onze limieten kunnen verleggen

en nieuwe creaties kunnen ontwikkelen.”

Monitoring vanop afstand

Net als een gewone tuin moet een groendak of -gevel ‘leven’ om echt te

kunnen schitteren. Vandaar dat opvolging en controle erg belangrijk zijn.

Ecoworks creëerde een speciale oplossing waarmee het vanop afstand verschillende

parameters kan monitoren. “Op deze manier kunnen we meteen

ingrijpen als er iets fout loopt”, legt John Kinnen uit. “Dit systeem biedt ons

trouwens de mogelijkheid om onze klanten de garantie te geven dat hun

groendak of -gevel steeds ‘mooi’ zal ogen, en dit in de brede betekenis van

het woord. Zonder verrassingen of extra kosten kunnen ze dus altijd genieten

van alle voordelen die een groendak of -gevel te bieden heeft.”

Zwemvijvers aanleggen behoort eveneens tot de specialiteiten van Ecoworks.

148 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GROENDAKEN THEMA

Via ‘blauwe daken’ kan opgevangen regenwater gebruikt worden om groengevels en -daken te bewateren.

“De stad van de toekomst

geeft de natuur een

prominente plaats, wat

de levenskwaliteit van alle

inwoners én natuurlijk ook

de natuur zelf verhoogt”

Om de watertoets slim te maken – wat helemaal in de lijn van de evolutie naar

smart cities ligt – kan Ecoworks een ‘smart-flow-control’-syteem aanbieden.

Waterbeheer in een smart city

Volgens Ecoworks gaat het waterbeheer in de steden van morgen uit van het

principe dat water een grondstof en een schaars goed is. John Kinnen: “Wij

willen regenwater inzetten om groengevels en -daken te bewateren. Daarvoor

beschikken we over een oplossing in de vorm van blauwe daken. Concreet

slaan we het regenwater op in een holte onder het groendak, bijvoorbeeld

tot een niveau van 15 cm. Om de watertoets slim te maken – wat helemaal in

de lijn van de evolutie naar smart cities ligt – kunnen we een ‘smart-flow-control’-syteem

aanbieden. Dit kan eveneens vanop afstand opgevolgd worden,

maar is tegelijkertijd een ‘intelligent’, zelfstandig werkend groendak. Het laat

bijvoorbeeld toe om in functie van de weers- en neerslagvoorspellingen een

buffervolume te garanderen in de berekening van een watertoets.”

Komaf maken met vooroordelen

Na twaalf jaar en duizenden vierkante meters groendak heeft Ecoworks geen

schrik om zich aansprakelijk te stellen voor zijn realisaties. John Kinnen wijst

erop dat het een misvatting is dat groengevels en -daken veel water nodig

hebben. “Hun verbruik ligt op zo’n 3l/m²/dag, wat weinig is in vergelijking

met de hoeveelheid CO 2

die ze opnemen. Ze hebben dit water nodig in een

buffer of via irrigatie”, vertelt hij. “Ter vergelijking: voor 200 gram rundvlees

in België is er circa 3.960 liter water nodig. We proberen steeds een gesloten

circuit te bekomen, dat door regenwater gevoed wordt. Ons doel is een

steentje bij te dragen aan de stad van de toekomst. Deze geeft de natuur een

prominente plaats, wat de levenskwaliteit van alle inwoners én natuurlijk ook

de natuur zelf verhoogt.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 149


THEMA GROENDAKEN

“Onze handelbare dunne slangen garanderen vlot, proper en ergonomisch blaaswerk tot 80 meter ver en 20 meter hoog”, klinkt het bij GB Logistics, dat gespecialiseerd is in het

verwerken en blazen van materialen zoals granulaten, substraten en schelpen.

Efficiënt blaaswerk maakt extra materieel

en zware fysieke

arbeid overbodig

Het gespecialiseerde daktuinbedrijf Green Building Projects kan

bogen op tien jaar ervaring en expertise, maar had dringend

nood aan een kwalitatieve logistieke oplossing voor de inrichting

van groenruimtes. Zo groeide het idee om in eigen transport en

middelen te voorzien om grind of daktuinsubstraten te blazen.

Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van dochteronderneming

GB Logistics, die het hiaat in de werking van Green Building

Projects perfect invult.

Tekst en beeld GB Logistics

“Wij bieden dé oplossing voor de steeds toe-nemende vraag naar groen in

verstedelijkt gebied”, klinkt het bij GB Logistics. “Op dergelijke werven zijn

niet alle plekken even goed te bereiken. Los storten is er vaak niet mogelijk,

waardoor er telkens extra machines en zware fysieke arbeid nodig zijn.”

t

+32 486 35 81 48

e

info@greenbuildingprojects.be

Vlot, proper en ergonomisch

GB Logistics is gespecialiseerd in het verwerken en blazen van materialen zoals

granulaten, substraten en schelpen. “Onze handelbare dunne slangen garanderen

vlot, proper en ergonomisch blaaswerk tot 80 meter ver en 20 meter hoog. Dit

gebeurt steevast met een correcte en snelle dosering, zelfs op de moeilijkst te

bereiken plaatsen. Deze werkwijze maakt de huur van extra materieel of intensief

manueel werk volledig overbodig. GB Logistics garandeert een stipte levering en

een hands-on service. Dankzij het advies dat de chauffeur ter plaatse verschaft,

kan zelfs een onervaren persoon dit werk uitvoeren.” ❚

w

www.greenbuildingprojects.be

a

Grote Moerstraat 76, 8200 Brugge

150 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kingspan

Facades

Hoogwaardige gevels, inzetbaar voor

verschillende architecturale stijlen en

toepassingen. Diverse isolatiekernen

mogelijk, van traditionele minerale

wol tot de meer geavanceerde zoals

QuadCore en Kooltherm ® .

Performantie zonder enig compromis.

Wenst u meer informatie over onze modulaire

facadesystemen en achterconstructies?

Neem contact met ons op:

info@kingspanpanels.be

+32 14 23 25 35

www.kingspanpanels.be


THEMA GEVELTECHNIEKEN

Nieuw gevelcassettesysteem zet in op

3D-vormen en -patronen

Het slimme Dri-Design-gevelbekledingssysteem van Kingspan Geïsoleerde Panelen slaat de brug tussen esthetisch design en duurzaam denken.

Het duurzame en eenvoudig te hergebruiken cassettesysteem biedt vele esthetische mogelijkheden in 3D-vormen en -patronen.

Tekst en beeld Kingspan Geïsoleerde Panelen

“Met het Dri-Design-cassettesysteem installeer je gevels eenvoudiger en sneller

dan met vergelijkbare alternatieven”, klinkt het bij Kingspan. “De montage vindt

bij dit systeem alleen plaats aan de bovenzijde van de cassettes, die sluitend

aan elkaar gekoppeld worden – zonder afdichtmiddelen, pakkingen of butyltape.”

Een geïntegreerd gootsysteem voert het regen- en condenswater af achter de

geventileerde gevel, zodat er geen lekstrepen ontstaan. Het is ook mogelijk om

het regenwater vervolgens op te vangen voor hergebruik, wat heel goed binnen

een BREEAM-certificering van een gebouw past. Dri-Design is overigens 100%

Cradle to Cradle en geschikt voor hoogwaardig hergebruik.

Variatie in 3D

Sandwichpanelen zijn een bekend gevelmateriaal voor utiliteitsgebouwen,

maar hun imago van zilvergrijs en saai is al lang achterhaald. Dri-Design

voegt 3D-vormen en -patronen toe aan de toepassingsmogelijkheden, en dat

in vier basisvarianten.

Dri-Design Flat is een vlak vormgegeven cassette die voor een moderne,

egale look zorgt. Dri-Design Tapered zijn cassettes die van een hellend front

voorzien kunnen worden, en dat in iedere gewenste richting. Variatie qua

diepte en schuinte is mogelijk. Dri-Design Shadow, de derde optie, bestaat

Dri-Design voegt 3D-vormen en -patronen toe aan de toepassingsmogelijkheden van sandwichpanelen.

152 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN THEMA

uit cassettes met variërende dieptes. En Dri-Design Perforated maakt het

dan weer mogelijk om ieder gewenst digitaal beeld vorm te geven in een

geperforeerde gevelwand. De afbeeldingen worden via een geavanceerde

computertechniek omgezet in een perforatiepatroon.

Aangezien ze perfect op elkaar aan te sluiten zijn, zijn de verschillende varianten van

het systeem ook eenvoudig met elkaar te combineren. De cassettes van Dri-Design

zijn verkrijgbaar in aluminium met een hoogwaardige, duurzame polyester poedercoating

in allerlei kleuren, maar er zijn ook cassettes met geanodiseerd aluminium,

cortenstaallook, roestvast staal en zink of koper. Kortom: de mogelijkheden qua

materiaalkeuze zijn vrijwel onbeperkt.

“Dri-Design slaat de brug

tussen esthetisch design en

duurzaam denken”

Dri-Design Tapered zijn cassettes die van een hellend front voorzien kunnen worden,

en dat in iedere gewenste richting.

Dri-Design Shadow bestaat uit cassettes met variërende dieptes.

Nieuwe gevel in een handomdraai

Door de specifieke montagewijze kan je de cassettes van Dri-Design eenvoudig

vervangen als er in de toekomst een nieuwe look and feel nodig is. Daarnaast

biedt Dri-Design interessante mogelijkheden voor renovatieprojecten. Het gevelsysteem

is namelijk niet alleen op QuadCoreTM Karrier-sandwichpanelen te

monteren, maar ook op bestaande gevels.

De cassettes van Dri-Design zijn eveneens verkrijgbaar in een cortenstaallook.

Ook voor renovatie is Dri-Design een perfecte oplossing. Het gevelsysteem

is namelijk niet alleen op QuadCore TM Karrier-sandwichpanelen te monteren,

maar ook op bestaande gevels. Gebouwen krijgen daardoor een totaal nieuw

uiterlijk en zouden door middel van renovatie of transformatie van de sloophamer

kunnen worden gered. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 153


Splen

Herrestraat 29

3294 Molenstede-Diest

T +32 13 35 01 00

info@sign-facade.be

sign-facade.be

TREBEL

SIAT FIMAVE

Uw gevel als

visitekaartje voor

de buitenwereld?

Dankzij innovatief

maatwerk en

totaaloplossingen met

duurzame materialen

is Sign & Facade uw

uitverkoren metgezel voor

uw gevelbekleding.

Laat u inspireren door

onze realisaties op

www.sign-facade.be of

contacteer ons meteen voor

vrijblijvend advies op maat

via het gratis nummer

0800 957 22.

154 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN THEMA

ARCHITECTONISCHE CASSETTEGEVELS

VOOR EEN STERKE UITSTRALING

Een gevelbekleding met cassettes zorgt voor een strak en stijlvol resultaat. Al meer dan dertig jaar installeert Sign & Facade uit Molenstede

(Diest) cassettegevels, zowel voor renovatie- als voor nieuwbouwprojecten. “We produceren de gevelelementen zelf op onze site in Diest”,

zegt CEO Didier Vael.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Sign & Facade

In samenwerking met het gerenommeerde architectenbureau Jaspers-Eyers Architects voorzag Sign & Facade onder meer de Barco One Campus van een

indrukwekkende cassettegevel.

Met een omzet van 20 miljoen euro en meer dan

150 medewerkers is Sign & Facade een bouwbedrijf

met slagkracht. Naast de hoofdzetel in Diest

heeft het vestigingen in Luik en Oostkamp. Van

daaruit specialiseert Sign & Facade zich enerzijds in

gevelbouw en anderzijds in lichtreclame. “Wat lichtreclame

betreft, zijn we marktleider in België. We

werken zowel voor eenmanszaken als voor de grootste

kleding- of supermarktketens. We beschikken

over een volledig gamma lichtreclameoplossingen.

“De huisstijl en de merkidentiteit vormen

de basis voor het gevelontwerp”

Maar ook op het vlak van gevelbouw hebben we

de afgelopen decennia onze strepen verdiend.” De

cassettes worden bevestigd op een onderstructuur

en werken een sterke architectuur in de hand.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 155


THEMA GEVELTECHNIEKEN

Sign & Facade produceert en installeert cassettegevels volgens het ontwerp van de architect, zoals bij SKM in Aartselaar.

Op maat van de klant

Sign & Facade produceert en installeert cassettegevels

volgens het ontwerp van de architect. Het

werkt met diverse materialen, vaak op basis van

aluminium. Didier Vael: “Van pure aluminiumplaten

over composiet of zink: in ons eigen

atelier gaan we aan de slag met de materialen

die in het architecturaal ontwerp voorzien zijn.

Dankzij die veelzijdigheid mochten we de afgelopen

dertig jaar al een aantal erg mooie

projecten uitvoeren.” In samenwerking met het

gerenommeerde architectenbureau Jaspers-Eyers

Architects rustte Sign & Facade onder meer de

Barco One Campus uit met een indrukwekkende

cassettegevel. En de medewerkers stoppen niet

aan de landsgrenzen. De gevelbekleding van

Sign & Facade vind je ook al in Luxemburg en

Nederland. De lichtreclame schittert aan Franse

gevels. “Ja, we blijven ambitieus”, bevestigt Vael.

“De internationalisering zet zich verder en dat

juichen we ten volle toe.”

Integratie van lichtreclame

Voor grote B2C-bedrijven werkt Sign & Facade

steeds vaker cross-overprojecten uit, waarbij lichtreclame

geïntegreerd wordt in de gevelbekleding.

“Met dank aan onze unieke positie ten opzicht

van onze concurrenten”, benadrukt Didier Vael.

“Specialisten in gevelbekleding voeren geen lichtreclame

uit en vice versa. Wij doen beide en kunnen

zo een gepast antwoord bieden op de vraag

naar een sterke merkidentiteit. Zo werkten we

voor Burger King bijvoorbeeld een volledig comboconcept

uit toen het naar België kwam. Hier is

visuele herkenbaarheid van cruciaal belang. De

huisstijl, merkidentiteit en logo’s vormen de basis

voor het gevelontwerp. Onze ontwerpers werken

op maat van de klant. Ook de productie, installatie

en dienst na verkoop doen we in eigen beheer.

Dat maakt ons een echte totaalpartner voor de

uitstraling van bedrijfsgebouwen en het versterken

van merkidentiteiten.” ❚

156 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN THEMA

Deze sporthal in Praag, van het Tsjechische architectenbureau Sporadical, won verschillende prijzen. Toen de twee architecten nog studeerden, waren ze grote fan van

hun universiteitsgebouw, dat eveneens een Prefa-gevel had. (Beeld: Croce & Wir)

EEN GEVEL UIT ALUMINIUM:

MODERNE UITSTRALING, GEDEGEN BESCHERMING

Aluminium gevelpanelen zijn dankzij hun stormvastheid en stevigheid al lang gemeengoed in berggebieden zoals Oostenrijk en Zwitserland. “Door hun

veelzijdigheid winnen ze de laatste jaren echter ook in de Lage Landen aan populariteit”, zegt Tom Vanhandenhove, country manager BeNeLux bij Prefa.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld Prefa

Wie zijn gevel bekleedt met aluminium, doet dat

vaak weloverwogen. Aluminium is veelzijdiger dan

de meeste andere materialen. Stormvast, breukvast,

corrosiebestendig: achter elke Prefa-gevel schuilen

aantrekkelijke eigenschappen. En behalve hun

sterkte bieden de gevelsystemen alle gewenste

speelruimte qua design dankzij de veelzijdigheid aan

kleuren en vormen. Het lage gewicht – gemiddeld

2,5 kilo per vierkante meter – maakt het product

ideaal voor renovaties.

Siding X

Voor de gevel ontwikkelde Prefa drie speciale

modellen: een composietplaat, de Siding en de

Siding X, voorgehangen gevels met achterventilatie.

Ze kunnen op vele manieren gebruikt worden

voor gevelbekledingen, zowel binnen als buiten. De

onzichtbare bevestiging door middel van een tand-

en-groefsysteem garandeert een aantrekkelijke

optiek. De pas gelanceerde Siding X garandeert

bovendien een aantrekkelijk 3D-effect.

Stormvast en niet-poreus

De gevelpanelen van Prefa zijn stormvast. Elk

paneel haakt in op het vorige, zodat ze elkaars

bevestiging overnemen, maar tegelijk wel nog voldoende

kunnen uitzetten. Ze zijn ook niet-poreus,

waardoor vuil zich niet kan vasthechten in het

aluminium en ze weinig onderhoud vragen. Eén

goede regenbui spoelt al het vuil meteen weg.

Alle accessoires aanwezig

De Prefa-producten voor de gevel en het dak

vormen totaalsystemen. Alle gevelelementen en

het bijbehorende montagemateriaal zijn uit één

stuk vervaardigd. Alle nodige accessoires voor

de afwerking zijn aanwezig, met onder meer

buizen voor de waterafvoer, bevestigingspunten

voor zonnepanelen, dakdoorvoeren, VELUXomkaderingen

en sneeuwstoppers. Specifiek

voor de gevel zijn er ook afwerkingen voor de

ramen en dagkanten voorzien.

Creatief toepassen

Prefa is sinds 2011 aanwezig op de Belgische

markt. “De eerste jaren moest men wennen

aan het idee om met aluminium te werken,

maar we zien dat architecten intussen meer en

meer begrijpen hoe je onze producten op een

creatieve manier kan toepassen”, zegt Vanhandenhove

tevreden. “Plaatsers zien vooral de

voordelen op het vlak van verwerkbaarheid –

ook bij lage buitentemperaturen kan je bijvoorbeeld

gewoon doorwerken.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 157


LOSANGES 44x44

NIETS IS ONMOGELIJK.

100% aluminium, 40 jaar garantie!

UW CONTACT

Tom Vanhandenhove

Regional Manager

T +32 478 54 53 88

E tom.vanhandenhove@prefa.com

WWW.PREFA.COM


GEVELTECHNIEKEN THEMA

Het Zeeburgkaai-project in Amsterdam springt sterk

in het oog dankzij de antracietkleurige aluminium

gevelbekleding. (Beeld: Croce & Wir)

“Om de voorschrijvers en installateurs te ondersteunen,

staan onze experts voortdurend met

hen in contact, in heel Europa. Opgeleide medewerkers

staan hen met raad en daad bij, van

de planning tot en met de realisatie van een

project. Dit garandeert allereerst de planners

en dakdekkers, en daarna ook de opdrachtgevers

een hoge mate aan zekerheid. Niet voor

niets kunnen wij op onze sterke producten een

unieke garantie van veertig jaar bieden – op

het materiaal én op de kleur. Dat bewijst dat

we zeker zijn van ons product.” ❚

PREFA

ALUMINIUMPRODUKTE

Prefa Aluminiumprodukte is al meer dan

zeventig jaar succesvol in de ontwikkeling,

productie en marketing van aluminium daken

gevelsystemen. In totaal werken er bij

de Prefa-groep meer dan vierhonderd medewerkers.

De productie van de meer dan

zesduizend hoogwaardige producten vindt

uitsluitend plaats in Oostenrijk en Duitsland.

Prefa is onderdeel van de bedrijfsgroep

van de industrieel dr. Cornelius Grupp,

die wereldwijd meer dan achtduizend

medewerkers in dienst heeft op meer dan

dertig productielocaties.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 159


THEMA GEVELTECHNIEKEN

Trespa voorzag de vestiging van Scoop 86, een sneaker en lifestyle store in het Luxemburgse Ingeldorf, van een mooi jasje.

GEVELBEKLEDING MET EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Trespa wordt internationaal erkend als de belangrijkste ontwikkelaar van architectonische gevelplaten. Met de Trespa Meteon-panelen

ontwikkelde het bedrijf een veelzijdig gevelbekledingsmateriaal voor geventileerde gevelsystemen. De fraaie panelen bieden niet alleen

technische voordelen, maar bepalen ook mee de uitstraling van een gebouw.

Tekst Wouter Polspoel | Beeld Trespa

De focus van Trespa ligt op productontwikkeling. Het bedrijf werkt daarvoor nauw

samen met architecten, ontwerpers, installateurs, distributeurs en eindgebruikers

van over de hele wereld. Speciale producttechnologieën worden gecombineerd

met intelligente oplossingen voor architectonische toepassingen.

Een van die oplossingen is Trespa Meteon. Trespa Meteon-panelen worden, naast

balkons en zonweringsoplossingen, voornamelijk geïnstalleerd als onderdeel van

geventileerde gevelsystemen. Een geventileerd gevelsysteem is een volledige

geveloplossing waarbij de panelen gemonteerd worden aan een achterliggende

constructie, die op haar beurt aan de dragende muur van het gebouw bevestigd is.

Goede sterkte-gewichtsverhouding

Trespa Meteon is een decoratief HPL-compact materiaal met een geïntegreerd

oppervlak, dat vervaardigd wordt met Trespa’s unieke, bedrijfseigen Electron

Beam Curing-technologie. De mix van tot 70% houtgebaseerde vezels en

thermohardende harsen levert een zeer stabiele, onder hoge druk en hoge

temperaturen vervaardigde, dichte plaat op met een uitzonderlijke maatvastheid

en een goede sterkte-gewichtsverhouding.

“De Trespa Meteonplaten

bieden een

fascinerende esthetiek

met vrijwel onbeperkte

ontwerpmogelijkheden”

De Trespa Meteon-platen kunnen al dan niet in combinatie met andere

materialen gebruikt worden. Ze zijn uiterst geschikt om unieke effecten te

creëren, de uitstraling van een gebouw te bepalen en de kwaliteiten van

dat gebouw extra te onderstrepen. Trespa Meteon is leverbaar in een breed

160 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN THEMA

Een impressie van de nieuwe kleuren waarin Meteon beschikbaar is.

De Trespa Meteon-platen op de gevel van Scoop 86 vormen een uniek patroon.

scala aan kleuren, afwerkingen, maten en diktes en biedt een fascinerende

esthetiek met vrijwel onbeperkte ontwerpmogelijkheden voor de nieuwe

generatie gevelbekleding. Het hele productassortiment wordt geleverd met

een voorwaardelijke productgarantie van tien jaar.

Regenwerend en kleurvast

De Trespa Meteon-platen hebben naast die esthetische voordelen nog enkele

andere belangrijke troeven. Zo zijn ze regenwerend, uiterst weerbestendig

en kleurstabiel – zon en regen hebben dus geen significant effect op het

oppervlak. Vuil kan zich bovendien amper vastzetten op de gevelbekleding. Is

dat toch het geval, dan is ze zeer makkelijk reinigbaar. Daarnaast is de Trespa

Meteon-gevelbekleding uitermate kras-, slag- en stootvast.

Bovendien presenteerde Trespa tijdens de recente BAU in München een

nieuwe, aanvullende kleurencollectie van Meteon. De stalen en kleurenkaarten

kunnen aangevraagd worden via www.trespa.com. ❚

TRESPA ® METEON ®

DROMEN

REALISEREN

Met meer dan 55 jaar ervaring wordt

Trespa internationaal erkend als een

van de belangrijkste ontwikkelaars

van hoogwaardige platen voor

gevelbekleding.

ONTDEK DE NIEUWSTE INNOVATIES VAN TRESPA

BESTEL GRATIS STALEN

OP TRESPA.COM

NIEUW

TRESPA ® METEON ® LUMEN DIFFUSE

Extreem mat uiterlijk

Onze nieuwste innovaties op het gebied

van afwerking en ontwerp bieden

prikkelende nieuwe mogelijkheden om

gebruik te maken van context, vorm,

licht en kleur en zijn het resultaat van

ons constante streven naar innovatie.

Welke producten en combinaties zullen

u inspireren en uw ideeën tot leven

brengen?

TRESPA BELGIUM

Tel: 0800 15501

Info.Benelux@Trespa.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 161


HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD

Renotec begint waar een alledaagse aannemer stopt.

Als klasse 8 hoofdaannemer werken we aan uiteenlopende en boeiende projecten.

Daarbij focussen we ons op gespecialiseerde renovatie- en restauratiewerken.

Onze sterktes?

Knowhow, innovatieve technieken en logistieke kracht.

Onze belangrijkste sterkte? Onze mensen!

Want al die uitdagende projecten kunnen we niet alleen realiseren.

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie

en sterke technische kennis.

BEN JIJ EEN PROJECTLEIDER MET ERVARING?

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar

ellen.tuyteleers@renotec.be.

IF

RENOTEC

NOW!

WHEN?

WWW.RENOTEC.BE


GEVELTECHNIEKEN THEMA

INNOVATIEVE RENOVATIESPECIALIST

mikt op win-winsituaties voor alle partijen

Bij heel wat appartementsgebouwen en kantoren wordt het balkon geteisterd door vochtproblemen en betonschade. Maar niet alleen de balkons,

ook de integrale buitenschil van een gebouw krijgt het vaak hard te verduren. Dergelijke renovatieprojecten zijn voer voor specialisten zoals

Group Renotec, dat met zijn divisie Energetische Renovatie voor een integrale aanpak kiest, waardoor het gebouw ‘gezonder’ én energetischer de

toekomst tegemoet kan gaan. “‘Renovating for the future’ is dan ook niet voor niets onze slagzin”, klinkt het.

Tekst en beeld Renotec

“In het verleden werd er niet altijd gewerkt met de meest geschikte materialen en technieken. Hierdoor verkeren heel wat balkons en parkeerdaken in slechte staat”,

weet John Van Vooren.

“In het verleden werd er niet altijd gewerkt met de meest geschikte materialen

en technieken. Hierdoor verkeren heel wat balkons en parkeerdaken

in slechte staat, met scheuren, waterinsijpeling, betonrot en andere euvels

tot gevolg”, vertelt John Van Vooren, directeur van de divisie Energetische

Renovatie bij Group Renotec. "Wij bij Group Renotec nemen deze projecten

integraal onder handen en kiezen omwille van de kwaliteit en de betrouwbaarheid

zo veel mogelijk voor een uitvoering in eigen beheer, met eigen

personeel en materiaal.”

Energiebesparing, comfort én meerwaarde

Een aantal van de huidige projecten waar Renotec aan werkt zijn onder

andere Residentie Hansa in Merksem, Green Park in Berchem en Camilo

Torres in Leuven. “De eerste uitdaging bij dergelijke projecten is iedereen

bewustmaken van de nood aan renovatie. Op dat ogenblik moeten

we mensen overtuigen om het verhaal op lange termijn te bekijken. Het

uiteindelijke doel van energetische renovaties is energiebesparing, maar

ook – en dat mag niet vergeten worden! – het verhogen van het comfort

voor de bewoners én de (meer)waarde van hun eigendom”, legt John

Van Vooren uit. “De tweede uitdaging is dan het financieringsverhaal.

En ook in dat opzicht probeert Renotec mee te denken. Samen met

alle betrokkenen starten we een voortraject en worden er verschillende

scenario’s uitgewerkt en geëvalueerd.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 163


THEMA GEVELTECHNIEKEN

“We blijven zoeken naar de meest betaalbare, energiezuinige, snelle én

innovatieve manier voor gevel- en balkonrenovatie”, verzekert John Van Vooren.

John Van Vooren: “Omwille van de kwaliteit en de betrouwbaarheid kiezen

we zo veel mogelijk voor een uitvoering in eigen beheer, met eigen personeel

en materiaal.”

“Het uiteindelijke doel van

energetische renovaties

is energiebesparing, maar

ook het verhogen van het

comfort voor de bewoners

én de (meer)waarde van

hun eigendom”

Win-winsituatie voor alle partijen

“Ik heb soms het gevoel dat de markt actiever op zoek is naar oplossingen

en dat de overheid achterophinkt. Na het opstellen van de regelgeving is

het volgens mij de taak van de overheid om de energetische renovatiegolf

te versnellen en op tempo te houden”, aldus Van Vooren. “Bij Renotec

willen we wél dat stapje verder gaan en zoeken we graag mee naar innovatieve

concepten die een win-winsituatie voor alle partijen creëren. In 2016

introduceerde Renotec daarom het concept Renocom, een unieke a-tot-zrenovatieformule

waarbij er slechts één contactpersoon is voor het ontwerp,

de bouw, de financiering én het onderhoud. Hierbij worden de eigenaars

en de bewoners maximaal ontzorgd, waardoor dergelijke ingrijpende

verbouwingen zeer vlot kunnen verlopen. Deze formule zorgt voor tijdswinst,

een betere opvolging, minder fouten, betere en vaste prijzen en een

maximaal comfort voor de klant.

Weekrenovatie

“Een ander project waar we zeer trots op zijn, is onze weekrenovatie”, zegt Van

Vooren. “Het concept is gebaseerd op twee doelstellingen. De eerste doelstelling

is om woningrenovaties zo snel mogelijk uit te voeren. Huurders willen het

liefst zo snel mogelijk terug naar hun woning. En voor de sociale huisvestigingsmaatschappij

betekent dit dat ze geen inkomsten verliezen. Bovendien kan er

voor een gefaseerde projectaanpak gekozen worden, waarbij de verschillende

woningen één voor één afgewerkt worden. Hierdoor vermijd je dat volledige

wijken leeg komen te staan. Het tweede doel is de enorme energiebesparing.

De normen worden steeds strenger, en dat vraagt ingrijpendere oplossingen.

In het kader van het eerste proefproject hebben we een sociale woning van de

huisvestigingsmaatschappij De Ideale Woning op amper één week tijd volledig

gerenoveerd. Een zeer indrukwekkende prestatie, zeker als je weet dat deze

woning nu volledig voldoet aan de EPB-eisen van 2050.”

Blijven innoveren

“En uiteraard zal het daar niet bij blijven”, benadrukt Van Vooren. “Bij Renotec

blijven we zoeken naar de meest betaalbare, energiezuinige, snelle én innovatieve

manier voor gevel- en balkonrenovatie. We participeren actief in een

aantal Flux50-projecten, waarbij we samen met verschillende partners op een

vernieuwende manier renovatieprojecten aanpakken. Er zitten nog interessante

projecten in de pijplijn, dus kom volgend jaar nog maar eens terug voor een

nieuw interview!” ❚

164 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


THEMA GEVELTECHNIEKEN

Windox maakt het mogelijk om tot 60 centimeter uit de gevel te springen, over oppervlaktes tot 18 vierkante meter.

SPECIALIST IN DAGKANTEN

Van toeleverancier van aluminium plaat- en plooiwerk voor raam- en deurproducenten tot specialist in esthetische gevelbekleding: dat parcours

legde Jan De Paepe af met zijn bedrijven URSUS en ALINEL. Met vooral een sterke positie op het vlak van uitdagende dagkantoplossingen.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld URSUS/ALINEL

Het verhaal van De Paepe begint in 2003.

URSUS start als toeleverancier van aluminium

plaat- en plooiwerk. Met een productie op maat

ondersteunt het bedrijf de Belgische ramen- en

deurensector. Gaandeweg verruimt URSUS zijn

blik en richt het zich op enkele specifieke niches

binnen de brede bouwsector.

Praktische oplossingen met

esthetische meerwaarde

Tijdens het groeitraject van URSUS had CEO

Jan De Paepe steeds aandacht voor de evoluties

binnen de bouwsector. Een van de meest

opvallende zaken is de alsmaar dikker wordende

gevelopbouw. Dat bracht de vraag naar een

economische en esthetische afwerking van de

dagkant – de afstand van de buitenzijde van

het raam tot aan de voorkant van de gevelbekleding

– met zich mee. “Vandaag moeten we

ons marktleider noemen binnen dit segment”,

zegt De Paepe met enige trots. “We combineren

jarenlange ervaring met het grootste assortiment

dagkantoplossingen voor elke mogelijke

bouwsituatie. Zowel voor particuliere woningen

als voor omvangrijke utiliteitsprojecten.”

Window in a box

Bij dagkanten blijven de kozijnen in het gevelvlak.

Architecten vroegen steeds nadrukkelijker

naar raamgehelen die uit die gevel springen

– ook wel bloemenramen genoemd. Bart De

Paepe van ALULOG nv ontwikkelde het innovatieve

concept. URSUS ondersteunde het ontwerpvanuit

zijn expertise inzake aluminiumbekleding

en wordt exclusief verdeler voor de Benelux.

Deze prefab maatwerkraambox beschikt

over een EPB-label. Windox maakt het onder

meer mogelijk om 60 centimeter uit de gevel

te springen, over oppervlaktes tot 18 vierkante

meter, en is beloopbaar.

Zusterbedrijf biedt verticaal alternatief

Dat URSUS inzet op innovatie is duidelijk. Om

dat extra te onderstrepen, stelt het zusterbedrijf

ALINEL voor. In 2014 bracht De Paepe onder

die noemer een verticaal alternatief voor aluminium

roosters uit, dat als gevelbekleding kan

fungeren. De verticale roosters zijn een stuk

166 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN THEMA

CEO Jan De Paepe: “Vandaag zijn we marktleider binnen onze niche.”

eenvoudiger te monteren en vergaren veel minder

stof en vuil. En daarmee waren de grootste

pijnpunten van horizontale roosters meteen

van de baan. Jan De Paepe: “Nadien hebben

de horizontale rooster-fabrikanten ons idee gekopieerd.

Dat bewijst dat we met ALINEL de

juiste keuze maakten. Maar dankzij ons gepatenteerde

haaksysteem hebben we nog steeds

een streepje voor: ons montage-gemak en de

snelle montagetijd.”

“We combineren jarenlange ervaring

met het grootste assortiment

dagkantoplossingen voor elke

mogelijke bouwsituatie”

Ambitie voor de toekomst

Bij URSUS en ALINEL denken de medewerkers

hardop na over mogelijkheden voor de

toekomst. De producten zijn uiteraard één

ding, maar de ambitie reikt verder. De laatste

jaren is er in onze buurlanden steeds meer

vraag naar de niche-producten van ALINEL

en URSUS. Daarom richten de bedrijven zich

resoluut op de internationale markt. Het aanwerven

van een commercieel afgevaardigde

voor Nederland begin dit jaar was alvast een

belangrijke stap in die transformatie. Wordt

ongetwijfeld vervolgd! ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 167


Arch.: RDBM, Antwerpen

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [materia]

• Architectonisch gevelmateriaal

• Ongeëvenaarde ontwerpflexibiliteit

• Vraag een gratis staal op www.equitone.com

Arch.: K. Reubens (Bonheiden) - Arch.: M. Muylaert (Bonheiden)

EQUITONE [linea]

Realisatie www.m-ar-s.be

Arch.: Abscis, Sint-Denijs-Westrem

Arch.: Studio Weave, Londen


GEVELTECHNIEKEN THEMA

KLEURRIJKE GEVELS

sieren fraai appartementencomplex

Aan de oevers van de Ijzer in Diksmuide verrees de voorbije maanden het eerste blok van het langverwachte Ijzerparel-project. Een naam die

de lading volledig dekt, want het recent opgeleverde gebouw manifesteert zich als een fraai architecturaal hoogstandje. Dit is onder meer

te danken aan de markante gevels, die bekleed zijn met EQUITONE [tectiva]- en [pictura]-panelen. De combinatie van roomwitte, bruine en

oranje gevelelementen resulteert in een stijlvolle uitstraling die de prestigieuze locatie alle eer aandoet.

Tekst Tim Janssens | Beeld EQUITONE

Hoogstaande architectuur met zicht op de polders en de Ijzertoren: geen wonder dat Residentie Ijzerparel deze dagen furore maakt in Diksmuide.

Hoogstaande architectuur met zicht op de polders en de Ijzertoren, op

wandelafstand van het centrum en vlak aan het meanderende water van de

gelijknamige rivier: geen wonder dat Residentie Ijzerparel deze dagen furore

maakt in Diksmuide. Het complex omvat twee gebouwen met respectievelijk

23 en 24 ruime appartementen (van 95 m² tot 195 m²), gespreid over acht

bouwlagen. Beide volumes zijn ondergronds met elkaar verbonden via een

omvangrijk kelderniveau met 61 garageboxen, afsluitbare fietsenstallingen

en vuilnislokalen. Dankzij de uitstekende ligging, het prachtige uitzicht, de

riante privéterrassen en de hoge afwerkingsgraad zullen de bewoners permanent

kunnen genieten van een deugddoend vakantiegevoel.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 169


THEMA GEVELTECHNIEKEN

Dankzij de uitstekende ligging, het prachtige uitzicht, de riante privéterrassen en de hoge afwerkingsgraad zullen de bewoners

permanent kunnen genieten van een deugddoend vakantiegevoel.

Hoogwaardige architectuur

Op blok 2 van Residentie Ijzerparel is het nog even wachten, maar blok 1 is

alvast opgeleverd en plechtig ingehuldigd. “Om dit soort projecten te kunnen

realiseren, moet er vertrouwen zijn tussen alle betrokken partners”, weet Piet

Coopman, medewerker van architecte Anje Van Damme. “Freddy Versluys is

al meer dan twintig jaar een vaste klant, dus we konden rekenen op een

prima samenwerking met de bouwheer. We hebben ons niet enkel beperkt

tot de twee appartementsgebouwen, maar hebben tevens een masterplan

voor de volledige site ontworpen, zodat we een optimaal evenwicht tussen

open en bebouwde ruimte konden creëren – een aspect dat in belangrijke

mate bijdraagt tot de algemene leefkwaliteit. We hebben gestreefd naar een

“We hebben gestreefd

naar een hoogwaardige

architectuur die zich perfect

weet in te passen in de

bijzondere setting”

hoogwaardige architectuur die zich perfect weet in te passen in de bijzondere

setting. In plaats van een traditionele gevelbekleding in baksteen of architectonisch

beton, hebben we geopteerd voor een kleurrijke combinatie van

EQUITONE-panelen, die fijner en lichter zijn en dus de mogelijkheid bieden

om dikker te isoleren. Bovendien zijn ze makkelijk te verwerken en laten ze

zeer stijlvolle afwerkingen toe. Stuk voor stuk waardevolle troeven die in dit

project zeker hun vruchten afwerpen!”

Ongelimiteerde ontwerpvrijheid

Dat de EQUITONE-panelen van Eternit de gevels van Residentie Ijzerparel

sieren, is allerminst toeval. Ze zijn ontwikkeld met en voor architecten, met

de bedoeling om hen een zo groot mogelijke ontwerpvrijheid te bieden. De

in de massa gekleurde EQUITONE-panelen hebben een maximale grootte

van 1,25 op 3 meter, maar kunnen in allerlei verschillende vormen of formaten

verzaagd worden en kunnen indien gewenst zelfs doorboord of bedrukt

worden. “Bovendien zijn ze beschikbaar in diverse toepassingen, die voor

ieder wat wils bieden”, zegt Jan Motte, Account Manager EQUITONE bij

Etex (Eternit). “In het Ijzerparel-project is er gekozen voor een combinatie

van [tectiva] en [pictura]. De [tectiva]-panelen garanderen een uniek

natuurlijk aspect, terwijl de [pictura]-panelen over een extra geharde, kleurstabiele

topcoating beschikken waarmee je frisse, kleurrijke accenten in

het gevelbeeld kan integreren. Er zijn tevens verschillende plaatformaten

gebruikt, en de panelen zijn zowel verlijmd als mechanisch bevestigd. In

het Ijzerparel-project komen dus heel wat esthetische mogelijkheden van

het EQUITONE-gamma aan bod.”

170 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN THEMA

In plaats van een traditionele gevelbekleding in baksteen of architectonisch beton

opteerden de architecten voor een kleurrijke combinatie van EQUITONE-panelen.

Op en top functioneel

Ook in functioneel opzicht blinken de EQUITONE-panelen uit: ze hebben

stuk voor stuk brandklasse A, zijn per definitie bestand tegen graffiti en zijn

combineerbaar met verschillende types isolatie. “Ze zijn ook zeer snel en efficiënt

te plaatsen”, weet Kurt Vermeulen, projectleider bij Tom Mauws bvba

uit Roeselare, dat instond voor de gevelbekleding. “De [tectiva]-panelen zijn

gebruikt voor de witte gevelvlakken (TE 00), terwijl de [pictura]-panelen instaan

voor de bruine tinten op de zijgevel (PA 944) en de oranje accenten

aan de ramen en de kolommen (PG 742). Op het gelijkvloers en de bovenste

verdieping hebben we ze verlijmd. Op de andere verdiepingen is er geopteerd

voor mechanische bevestiging. We hebben al een aantal jaar ervaring met

EQUITONE en vinden het een zeer goed product. De panelen zijn kwalitatief

en vooral ook snel leverbaar. De combinatie tussen [tectiva] en [pictura] is in

onze ogen zeer geslaagd. Op de plaatsen waar het eerste Ijzerparel-gebouw

bekleed is met oranje panelen, zal het tweede Ijzerparel-gebouw uitgerust zijn

met groene panelen. Dat zal een fraai visueel samenspel opleveren!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Bouwconcept FV (Oudenburg)

Architect

Anje Van Damme (Jabbeke)

Hoofdaannemer

Optibuild (Brugge)

Er zijn verschillende plaatformaten gebruikt, en de panelen zijn zowel verlijmd als

mechanisch bevestigd.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 171


DESIGN THE

N ISE

OUT OF YOUR NEXT PROJECT

MET PERFECTE AKOESTIEK

AKOESTISCHE WAND- EN PLAFONDPANELEN MET

NANO PERFORATIE

De akoestische panelen met talloze microscopische perforaties en een

geteste geluidsabsorptie tot α w : 0,95, NRC: 0,90, SAA: 0,90. Combineer

het design van wand en plafond met hoge akoestische prestaties, zonder

afbreuk aan de esthetische kwaliteit. Vergeet het geluid, gewoon prachtige

houten wanden en plafonds.

Designed to work for you

www.hunterdouglas.be | T: +32(0)9 340 44 66

E: info@hunterdouglas.be


GEVELTECHNIEKEN THEMA

INNOVATIEVE WAND- EN PLAFONDSYSTEMEN

MET SUBLIEME AKOESTISCHE PRESTATIES

Als antwoord op de groeiende vraag naar geluiddempende plafondoplossingen bij architecten lanceert Hunter Douglas een innovatief

assortiment houten wand- en plafondsystemen met nanoperforaties. “De panelen bieden een grote esthetische meerwaarde door het

natuurlijke design van het houtfineer en oneindige afwerkingsmogelijkheden. Bovendien zijn ze duurzaam, brandveilig en eenvoudig te

installeren en te onderhouden”, klinkt het.

Tekst en beeld Hunter Douglas

De nieuwe plafond- en wandpanelen in houtfineer garanderen dankzij de

nanoperforaties een perfecte demping van het geluid, zonder afbreuk te doen

aan het creatieve ontwerp van de architect.

De nanogeperforeerde panelen bieden niet alleen oneindig veel

afwerkingsmogelijkheden, maar zijn tevens brandveilig en zeer

duurzaam. (Beeld: Fedde de Weert)

In gebouwen die conform de hedendaagse architecturale

trends gerealiseerd zijn – veelvuldig

gebruik van beton, open ruimtes en grote glaspartijen

– moet de ruimteakoestiek het vaak

bekopen. De nieuwe plafond- en wandpanelen

in houtfineer van Hunter Douglas garanderen

dankzij de nanoperforaties een perfecte demping

van het geluid, zonder afbreuk te doen aan het

creatieve ontwerp van de architect.

Quasi onzichtbare perforaties

Het grote verschil tussen normale cirkel- of sleufperforaties

en nanoperforaties zit in de grootte

van de gaatjes. Cirkel- of sleufperforaties zijn

klein (5 tot 10 mm), maar blijven vanop een

verdere afstand zichtbaar met het blote oog. De

nanoperforaties hebben een zodanig minuscule

diameter (Ø 0,5 mm) dat ze zelfs van dichtbij

quasi onzichtbaar zijn, wat in esthetisch opzicht

een enorm voordeel biedt. De akoestische

panelen met nanoperforatie bestaan uit een

samenstelling van brandvertragend MDF (16

mm), een zwart akoestisch vlies en een toplaag

in houtfineer (0,5 mm). In de toplaag worden

microscopische perforaties met een diameter

van 0,5 mm gestanst, terwijl er in het MDF grotere

perforaties worden aangebracht.

Grote ontwerpvrijheid

In het nieuwe assortiment wand- en plafondsystemen

kunnen klanten kiezen uit meer dan

veertig houtfineersoorten. Voor de afwerking is

er naast standaard uv-lak een aanbod van verschillende

glansgraden en pigmentlak (zoals

bijvoorbeeld white wash) beschikbaar. Ook de

zichtbaarheid van de voegen is volledig zelf te

bepalen: verdekt, semiverdekt of open. De wanden

plafondpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende

standaardafmetingen, maar kunnen op

aanvraag ook op maat gefabriceerd worden.

Brandveilig en duurzaam

De nanogeperforeerde panelen bieden niet alleen

oneindig veel afwerkingsmogelijkheden, maar zijn

tevens brandveilig (B-s2, d0 volgens EN 13501-1)

en zeer duurzaam. Bij het maken van het houtfineer

wordt er erg spaarzaam omgesprongen met

het beste deel van de boomstam. Als de kwaliteit

van de panelen niet meer optimaal is – meestal

op het einde van de levensduur van een gebouw –

zijn ze makkelijk te recycleren en kunnen ze als

grondstof voor nieuwe panelen fungeren. Het

nieuwe assortiment wand- en plafondpanelen met

nanoperforatie is vanaf heden verkrijgbaar. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 173


20Jaar

Jaarboek voor de bouw

Jubileumuitgave

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET HET TEAM VAN BOUWEN AAN VLAANDEREN

BEL +32 50 36 81 70 OF MAIL INFO@LOUWERSMEDIAGROEP.BE

adv BAVL 20 jaar.indd 1 17-04-19 10:27

FLEXIBELE

ESTHETISCHE

SOLID SURFACE SOLID SURFACE

COMPOSIET COMPOSIET

GLAS GLAS

KERAMIEK KERAMIEK DUURZAME

ALUMINIUM ALUMINIUM

STAAL STAAL GEVELBEKLEDING

VEZELCEMENT VEZELCEMENT

CORTENSTAAL CORTENSTAAL Limeparts-Drooghmans is vandaag is vandaag toonaangevend toonaangevend in het aanleveren in het aanleveren van totaaloplossingeoplossingen

voor geventileerde voor geventileerde gevelprojecten. gevelprojecten. In het kader In het van kader haar van filosofie haar van filosofie van

van totaal-

ALUZINC ALUZINC

HPL totale HPL kwaliteitszorg totale kwaliteitszorg en het streven en het naar streven een naar duurzame een duurzame samenwerking samenwerking met elk type met elk type

ZINC ZINC partner, beheerst partner, beheerst zij het hele zij het proces hele om proces van ieder om van project ieder een project succes een te succes maken. te maken.

INOX INOX Zij beschikt Zij beschikt over een over uitgebreid een uitgebreid gamma gamma aan materialen, aan materialen, zowel in zowel ferro in als ferro als

TERRA COTTA TERRA COTTA non-ferro, non-ferro, en afwerkingstechnieken.

en vestiging vestiging Genk Genk vestiging vestiging Balen Balen www.limeparts-drooghmans.be

Oosterring Oosterring 21 21 Ambachtsstraat Ambachtsstraat 11 11

B-3600 B-3600 Genk Genk B-2490 B-2490 Balen Balen

T +32(0)89 T +32(0)89 62 09 1162 09 T +32 11 (0)14 T +32 82 (0)14 90 1082 90 10

adv bouwen adv aan bouwen vlaanderen vlaanderen 1/2_lmpdrg.indd 1/2_lmpdrg.indd 1 1 21/09/18 13:05 21/09/18 13:05 adv bouwen aan vlaandere


GEVELTECHNIEKEN THEMA

SPIEGELEND OP DE BOELWERF

Het nieuwe hoofdkwartier van Cordeel in Temse is een heuse eyecatcher.

Met een hoofdkwartier dat op het voormalige droogdok van de Boelwerf in Temse staat, zorgde Cordeel voor een technisch huzarenstuk. Ook

in architecturaal opzicht is het een hoogstandje geworden. Door de atypische vorm, maar ook en vooral door de spiegelende gevelpanelen die

het gebouw in functie van de tijd en de weersomstandigheden telkens weer een andere aanblik geven.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Limeparts

Met het nieuwe hoofdkwartier in Temse creëerde Cordeel een wel erg mooi

visitekaartje. Het inventieve gebouw van 100 x 26 meter – met een stalen

gebinte van 1.200 ton – bestaat uit twee verdiepingen en is omringd door

terrassen. Het pand steunt op twee poten, waardoor het 20 meter boven de

“De spiegelende

gevelpanelen geven het

gebouw telkens weer

een andere aanblik in

functie van de tijd en de

weersomstandigheden”

Dankzij de spiegelende gevelpanelen is het nieuwe hoofdkwartier ook een

architecturaal hoogstandje.

waterspiegel uitsteekt en een prachtig zicht op de omgeving biedt. Onder,

boven en tussen beide verdiepingen bevindt zich telkens een volume dat

bekleed is met spiegelende gevelpanelen. “In totaal hebben we 5.500 m²

Alucobond-panelen geplaatst”, vertelt Koen Vandersmissen, gedelegeerd

bestuurder van Limeparts-Drooghmans. “Deze composiet gevelpanelen

zijn opgebouwd uit twee aluminium platen van telkens 0,5 mm en een

polymeer tussenlaag van 3 mm. Alles werd op maat gemaakt in ons eigen

atelier, met een gemiddelde afmeting van 1,1 x 3,6 meter.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 175


THEMA GEVELTECHNIEKEN

Gezien de specifieke ligging op het voormalige droogdok was het plaatsen van de gevelpanelen geen sinecure.

176 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


GEVELTECHNIEKEN THEMA

De composiet gevelpanelen zijn opgebouwd uit twee aluminium platen van

telkens 0,5 mm en een polymeer tussenlaag van 3 mm.

dat een excellente en duurzame bevestiging toelaat. En ook daar zorgen we

voor. Enerzijds kunnen onze klanten rekenen op een team dat weet waar het

mee bezig is. Anderzijds ontwikkelden we een revolutionair gevelsysteem dat

een onzichtbare en trillingvrije plaatsing van de panelen toelaat en dat er

bovendien voor zorgt dat elk paneel individueel uitneembaar is in geval van

schade of werken achter de gevel.”

In totaal zijn er 5.500 m² Alucobond-panelen geplaatst.

Alles onder één dak

Limeparts-Drooghmans streeft naar een maximale kwaliteit en houdt de

touwtjes dan ook strak in (eigen) handen. “De verkoop, engineering en montage

blijven onze verantwoordelijkheid”, legt Koen Vandersmissen uit. “Dit is

de beste manier om de klant te ontzorgen en onze kwaliteitslat erg hoog te

leggen. Perfect geproduceerde panelen zijn geen garantie op een prachtig resultaat.

Even noodzakelijk is een vakkundige plaatsing, met een gevelsysteem

Een project met uitdagingen

Technisch gezien had het nieuwe hoofdkwartier van Cordeel de nodige uitdagingen

in petto voor Limeparts-Drooghmans. Zo belemmerde de specifieke

ligging het gebruik van hoogtewerkers. “Gelukkig konden we 100% rekenen

op de kennis en steun van Cordeel”, vertelt Koen Vandersmissen. “Uiteindelijk

besloten we samen een specifieke stelling te bouwen, maar dat maakte de opdracht

er niet meteen gemakkelijker op. Spiegelende platen zijn erg fragiel, en

ze monteren vanop een stelling brengt extra risico’s op beschadiging met zich

mee. Het kostte ons bloed, zweet en tranen, maar het resultaat is wederom

een mooi staaltje van ons kunnen.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 177


THEMA GEVELTECHNIEKEN

Het witte pleisterwerk van het nieuwbouwgedeelte van deze woning annex kantoor past perfect bij het zwarte schrijnwerk en de dito Linarte-gevelbekleding.

NIEUWE DIMENSIE

in verticale designgevelbekleding

Binnen- en buitenmuren, deuren, poorten, gevels of zelfs gebogen

wanden: Linarte maakt van elke binnen- en buitenruimte één strak

en uniform geheel. De aluminium profielen van deze verticale

wandbekleding worden individueel en met behulp van clips op de

horizontale dragers gemonteerd. Dat maakt het mogelijk om de

drie verschillende profielen – ‘Even’, ‘Block 16’ en ‘Block 30’ –

onderling te combineren tot een unieke wand met verschillende

schaduweffecten en een gevarieerd lijnenspel.

Tekst en beeld Renson

“De houten invullingen of ledstrips en de mogelijkheid om meerdere kleuren

te combineren maken van Linarte de meest personaliseerbare, verticale

wandbekleding op de markt”, klinkt het bij Renson. “Het is zelfs mogelijk om

bijvoorbeeld een huisnummer of logo te vormen. En dat maakt van Linarte

een onderscheidende eyecatcher voor elk project.”

Ook de screens dragen bij aan de strakke look van deze ‘vernieuwbouw’. Zelfs

neergelaten blijft het uitzicht naar buiten via het glas op glas hoekraam behouden.

178 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


"Een onderscheidende

eyecatcher voor elk project”

Strak en toch authentiek

Dit ouderlijk huis in Zulte beschouwden de eigenaars als de ideale

nieuwe locatie om de burelen van hun bouwbedrijf in onder te brengen.

Maar in plaats van de woning in fermettestijl op te offeren voor een

volledige nieuwbouw, verbouwden ze haar tot een geslaagde combinatie

van klassiek en modern. Zo strak en hedendaags de nieuwe uitbreiding is,

zo authentiek blijft de oorspronkelijke ‘kast’ van de woning.

De aluminium Linarte-profielen worden individueel en met behulp van clips op de

horizontale dragers gemonteerd.

In het nieuwbouwgedeelte zorgen witte en zwarte tinten voor een

fraai visueel contrast. Het witte pleisterwerk past perfect bij het zwarte

schrijnwerk en de dito Linarte-gevelbekleding. De grote raampartijen

– met het glas-op-glashoekraam als absolute eyecatcher – zorgen voor

een open gevoel en een overvloedige daglichtinval in de burelen. Om de

binnentemperaturen op warme dagen toch draaglijk te houden, werden

de ramen meteen ook uitgerust met windvaste buitendoekzonwering.

Ook de screens dragen bij aan de strakke look van deze ‘vernieuwbouw’.

De doekkasten en zijgeleiders zijn weggewerkt achter het pleisterwerk.

Zelfs met de screens naar beneden blijft het uitzicht via het glas-opglashoekraam

intact. De Panovista Max-doekzonwering van Renson ritst

immers samen op de hoek wanneer ze neergelaten wordt. Van geleiders

of kabels is er dus geen sprake. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 179


NV.

studiebureau

infrastructuur & topografie

Engelse Wandeling 2 2 - - K10G

8500 B - 8500 Kortrijk Kortrijk

Tel. +32 5623 2374747474

jan.vandaele@topokor.be

YES WE SCAN

Scanning

More detail

Less time

Full house.

Voor winnaars: een allesomvattend assortiment

voor de complete gebouwafwatering.

Leider in

afwatering

Terugstuwbeveiliging

Hybride opvoerinstallaties

Pomptechniek

Afvoertechniek

Afscheidingstechniek

Made in Germany

www.kessel-belgie.be


Genk, Portavida Zorg

De oorspronkelijke uitstraling van het gebouw is maximaal bewaard: grote raampartijen, lichte gevelplaten en een zuidgevel in metselwerk.

OUD RUSTHUIS omgetoverd tot

multifunctioneel OCMW-gebouw

Op de site van het voormalige Sint-Jansziekenhuis in Genk verrijst al sinds het begin van deze eeuw een moderne welzijnscampus. In het kader

van dit ambitieuze Portavida-project, dat inzet op een unieke mix van zorgverlening, diensten en woon-, werk- en ontspanningsfaciliteiten,

kreeg het voormalige woonzorgcentrum Heiderust een nieuw, hedendaags jasje aangemeten. Het gerenoveerde gebouw gaat voortaan door

het leven als hoofdzetel van het OCMW en thuisbasis van enkele andere sociale dienstverleners.

Tekst Tim Janssens | Beeld Eddy Vanoppen (Fotomakers) – Willemen Construct

Waardevolle synergieën en kennisuitwisseling tot

stand brengen tussen verschillende organisaties die

kwalitatieve hulp- en dienstverlening aanbieden: dat

is de filosofie achter het befaamde Portavida-project.

De multifunctionele welzijnscampus bevindt zich op

de site van het voormalige Sint-Jansziekenhuis, met

het vroegere woonzorgcentrum Heiderust als een

van de voornaamste ijkpunten. Heiderust dateerde

van 1967 en bleef in gebruik tot 2012. Vanaf april

2017 onderging het aftandse volume een intensieve

verjongingskuur, die begin dit jaar uitmondde

in de plechtige opening van Sociaal Huis Portavida.

Het gebouw fungeert nu onder meer als hoofdzetel

van het OCMW, dat zijn diensten er gecentraliseerd

heeft. Voorts namen ook De Strijkwinkel, dagactiviteitencentrum

De Start en TAO (Teams voor advies

en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting)

er hun intrek. Tot slot huisvest het opgefriste complex

eveneens een bijkomende vestiging van het Fietspunt

en handige faciliteiten zoals vergaderzalen, kleedkamers,

douches en andere polyvalente ruimtes.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 181


Zorg Genk, Portavida

Bouwkundige optimalisaties

Om het voormalige woonzorgcentrum een nieuwe,

hedendaagse invulling te kunnen geven,

kregen zowel de gevels als het interieur een

grondige facelift. Willemen Construct stripte het

gebouw tot op de betonnen draagstructuur en

kleedde het vervolgens opnieuw aan, waarbij

het streefde naar een maximaal behoud van de

oorspronkelijke uitstraling: grote raampartijen,

lichte gevelplaten en een zuid-gevel in metselwerk.

“Al hebben we de gevelsteen uiteindelijk

wel vervangen door een afwerking met steenstrips”,

zegt Wim Briels, projectdirecteur bij

Willemen Construct. “De isolatie die in principe

onder de gevelsteen kwam, hebben we geïntegreerd

in de houtskeletstructuur waarmee we de

nieuwe gevels hebben opgebouwd. Initieel was

het de bedoeling dat we de houtskeletbouwgevels

zouden laten rusten op de ‘tanden’ die op

elke verdieping uit het gebouw priemden, maar

naderhand hebben we beslist om die tanden af

te zagen en de houtskeletbouw van onder tot

boven te stapelen. Dankzij deze bouwkundige

optimalisaties konden we makkelijker voldoen aan

de EPB-eisen en konden we de bouwkost verder

drukken, zij het zonder de historische grandeur

van het Heiderust-complex teniet te doen.”

“Om het voormalige woonzorgcentrum

een nieuwe, hedendaagse invulling te

kunnen geven, kregen zowel de gevels

als het interieur een grondige facelift”

Sloop, ontmanteling, asbestverwijdering, bodemsanering,

waterzuivering, grondwerken, grondreiniging en zoveel meer

bvww.aclagro.be

afbraak@aclagro.be/ sanering@aclagro.be /asbest@aclagro.be

182 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Genk, Portavida Zorg

Uitdagende renovatie

Binnenin is er geopteerd voor een droge afbouw

met onder meer gipskartonwanden, verlaagde plafonds

en tegelvloeren. De renovatie bracht echter

wel de nodige uitdagingen met zich mee, geeft

Wim Briels aan. “Hedendaagse technieken zoals

een gebouwbeheersysteem, daglicht- en aanwezigheidsgestuurde

ledverlichting en automatische

screens integreren in een bestaand gebouw is

hoe dan ook geen sinecure. Bovendien waren er

tijdens de uitvoering nog wel wat aanpassingen

nodig omdat het BIM-ontwerpmodel gebaseerd

was op plannen die niet volledig up-to-date bleken

te zijn. Voorts moesten we natuurlijk ook rekening

houden met het gegeven dat het gebouw verschillende

organisaties zou huisvesten, die allemaal

hun eigen noden en bekommernissen hebben.

Desondanks zijn de werken prima verlopen en

hebben we het geheel eind januari kant-en-klaar

kunnen opleveren. We zijn best trots dat we een

mooi project als Sociaal Huis Portavida hebben

mogen realiseren!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Stad Genk

Architect

CONIX RDBM Architects (Antwerpen) en

Arteum Architects (Waver)

Hoofdaannemer

Willemen Construct – Zetel Hasselt

Binnenin is er geopteerd voor een droge afbouw.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ACLAGRO – SLOOP, ONTMANTELING EN

ASBESTVERWIJDERING

Om woonzorgcentrum Heiderust te kunnen omvormen tot Sociaal Huis Portavida moest

het bestaande gebouw tot op de betonnen basisconstructie gestript worden. Een kolfje

naar de hand van Aclagro nv (Wondelgem), dat de aanwezige materialen en structuren

selectief ontmantelde omdat er nog heel wat asbesthoudende fracties aanwezig waren.

“We konden ons baseren op een prima asbestinventaris, maar tijdens de ontmantelingswerken

zijn er nog enkele onvoorziene asbesthoudende elementen naar boven gekomen”,

zegt projectleider Wim Grammens. “Gezien deze bijkomende asbestproblematiek verliep

de start van de sloop- en ontmantelingswerken iets trager, maar dankzij de inzet van extra

personeel en machines hebben we de vooropgestelde deadline toch vlot gehaald. Alles

is prima en zonder incidenten verlopen, onder meer door de uitstekende wisselwerking

met de hoofdaannemer en onze secure en veilige manier van werken. We zetten al geruime

tijd in op selectieve ontmanteling – sinds lang voor de introductie van de Tracimatwetgeving

– en hebben daarom een streepje voor op heel wat concullega’s. Aclagro

beschikt al sinds 2008 over de erkenning voor het verwijderen van alle asbesttoepassingen

(zowel gebonden als ongebonden) en eigen, gekwalificeerd personeel. We zijn actief

in heel België, waarbij we opereren vanuit Gent (hoofdzetel) en Luik. Momenteel zijn we

het Technicum-gebouw van de UGent aan het ontmantelen (inclusief asbestverwijdering).

Een mooi project, net als Portavida!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 183


Onderwijs Denderwindeke, Windekind

Het gebouw is volledig bekleed met thermowood en om het niet te volumineus te

laten overkomen ten opzichte van de overige bebouwing in de buurt, is de eerste

verdieping naar binnen geschoven ter hoogte van de kleuterklassen.

KLEUTERSCHOOL MET OOG VOOR DUURZAAMHEID

In september zal de stedelijke basisschool Windekind in Denderwindeke het schooljaar op een bijzondere manier kunnen inzetten. De

kleutertjes zullen hun containerklasjes immers kunnen inruilen voor een hypermoderne nieuwbouw waar duurzaamheid, comfort en

privacy centraal staan. Door een progressief ontwerp te combineren met natuurlijke materialen ontstond een uiterst toekomstgerichte

vleugel met een erg uitnodigend karakter.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Thibault Florin

Overlast voor de buurt vermijden was een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp

van deze school. Vandaar dat er geopteerd werd voor een L-vormig gebouw

dat aansluit op het bestaande volume. “Zo ontstaat een maximale afbakening

van het terrein, waardoor het gebouw als geluidsbuffer fungeert”, legt ingenieurarchitect

Thibault Florin van Bressers Architecten uit. “Een bijkomend voordeel is

dat extra omheining overbodig is, wat de kosten drukt. En natuurlijk liet de vorm

toe om ook andere functies te voorzien, zoals een polyvalent opdeelbare zaal die

dienstdoet als refter en turnzaal. Deze hebben we op zo’n manier gelokaliseerd

en ingericht dat ze ook door derden kan worden afgehuurd. Op die manier kan de

school een meerwaarde vormen voor de buurt én ontstaat er voor de bouwheer

potentieel om extra inkomsten te genereren.”

Duurzame bouwmaterialen

Boven de polyvalente zaal, evenwijdig aan de Kruisveldstraat, zijn vier

klassen ingericht. De rest van het gebouw is ingevuld met een lerarenkamer,

keuken, EHBO-ruimte, doucheruimte, sanitaire voorzieningen en een

berging voor speeltuigen. Om het gebouw niet te volumineus te laten

overkomen ten opzichte van de overige bebouwing in de buurt, is de eerste

verdieping naar binnen geschoven ter hoogte van de kleuterklassen.

“Dit deel is uitgevoerd in een houtskeletbouw om het gewicht te beperken

en de hoogte van de liggers boven de turnzaal niet exuberant groot te laten

worden”, aldus ingenieur-architect Thibault Florin. “Bovendien draagt

deze werkwijze bij tot de duurzaamheid van de school – een uitdrukkelijke

184 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Denderwindeke, Windekind Onderwijs

Verdiepingshoge ramen zorgen voor een optimale lichtinval en contact met

de buitenwereld.

“Het is een gebouw dat

hedendaagse thema’s

zoals de milieuproblematiek

omarmt en integreert, maar

dat tegelijkertijd een tijdloos

modernisme uitstraalt”

De brede gangen laten een vlotte circulatie toe.

vraag van de bouwheer. Vandaar ook dat dit niveau en het gelijkvloers

(een betonstructuur) bekleed zijn met thermowood. Verdiepingshoge glaspartijen

zorgen voor een optimale natuurlijke lichtinval en contact met de

buitenwereld. In combinatie met het zwarte aluminium schrijnwerk en de

lijnvormige elementen van de Eternit-beplating met betonlook, die een

constante vormen op alle gevels, resulteert dit in een toekomstgericht

complex dat veel warmte en gezelligheid uitstraalt.”

Mix van polybeton en groen

Hoewel er met deze uitbreiding van Windekind ontegensprekelijk een modern

element wordt toegevoegd aan de buurt, past het gebouw door de

schaal en de vormgeving naadloos in de omgeving. De strakke betonlook

wordt in de vorm van polybeton doorgetrokken naar de speelplaats. “Door

het hoogteverschil op het terrein konden we daar tevens een trappenpartij

op maat van de kleuters aanleggen, inclusief een geïntegreerde helling

voor mindervaliden”, vervolgt Thibault Florin. “Op het hele terrein is een

mix van polybeton en groen terug te vinden, zowel aan de straatkant als

op de speelplaats. Bovendien is de skeletbouw uitgerust met een extensief

groendak, terwijl er langs de speelplaats een intensief groendak voorzien is:

een extra natuurlijk accent dat het plaatje compleet maakt.”

Tijdloos op alle vlakken

De gebruikte elementen en materialen zijn eveneens terug te vinden in het

interieur. Op deze manier krijgt het geheel een tijdloos karakter, wat Thibault

Florin erg belangrijk vindt. “Een gebouw is een investering voor de komende

vijftig jaar. Het is dan ook cruciaal dat het te allen tijde zijn klasse en waardigheid

behoudt. En dat geldt ook voor de technieken. In deze school zorgt

een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning en DDC-sturing voor frisse

lucht. Verwarming en koeling gebeuren met behulp van een warmtepomp, en

de volledige energievraag wordt ingevuld met PV-panelen. Kortom: het is een

gebouw dat hedendaagse thema’s zoals de milieuproblematiek omarmt en

integreert, maar dat tegelijkertijd een tijdloos modernisme uitstraalt.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Stad Ninove

Architect

Architectenbureau Bressers (Gent)

Hoofdaannemer

Bouwwerken Cornelis (Oosterzele)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 185


Onderwijs Howest Campus, Kortrijk

STAAL-BETONLIGGER VIERT DERTIGSTE VERJAARDAG

Wereldwijd steunen meer dan elfduizend bouwprojecten op Peikko’s succesnummer Deltabeam. Op dertig jaar tijd heeft de staal-betonligger dus

duidelijk zijn strepen verdiend. “Het gebruik ervan brengt dan ook heel wat praktische voordelen met zich mee”, zegt technisch-commercieel

adviseur Ton Rodenburg.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Peikko Benelux

De liggers zijn vervaardigd uit staal, maar worden bij de montage opgevuld met beton.

Meer dan een halve eeuw geleden, in 1965 om

precies te zijn, ontstond de Finse Peikko Group. In

de schoot van die internationale ontwikkelaar en

producent van stalen oplossingen voor prefabbetonmontage

groeide Peikko Benelux. Deze entiteit met

hoofdzetel in Nederland is vooral actief op de

Belgische en Nederlandse markt. Scholen, gezondheidsinstellingen,

kantoorgebouwen, distributie-

centra of ondergrondse parkings: de staal-betonligger

Deltabeam wordt overal gretig gebruikt.

Voordelen van staal én beton

Wat is het interessantste materiaal: staal of beton?

Een irrelevante vraag, want de Deltabeam combineert

het beste van beide werelden. De liggers zijn

vervaardigd uit staal, maar worden bij de montage

opgevuld met beton. “Dat heeft verschillende voordelen”,

legt Ton Rodenburg uit. “Om te beginnen is

Deltabeam perfect te integreren in de vloer. Je krijgt

dus geen uitstekende constructies, behoudt een

maximale ruimte en verkrijgt een strakke afwerking.”

De vlakke vloer maakt een vrije indeling mogelijk. Bij

het plaatsen van wanden hoef je geen rekening te

houden met uitstekende constructies.

“De Deltabeam combineert het beste

van staal en beton”

Rodenburg gaat verder: “Tegelijkertijd zorgt de

toevoeging van beton voor een brandwerend

effect. Er is dus geen bekleding of nabehandeling

nodig.” Peikko garandeert de brandveiligheid tot

het gebouw het einde van zijn levensduur bereikt

heeft. Inspecties zijn niet nodig. Onderhoud van de

anders noodzakelijke afwerkingslaag evenmin.

186 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Howest Campus, Kortrijk Onderwijs

“We produceerden een driehonderdtal liggers voor Howest, goed voor

zowat 1.225 lopende meter”, aldus Ton Rodenburg.

Sterkhouder voor Howest

In 2015 werd Peikko Benelux benaderd door

Architectuurbureau Dirk Martens, dat volop

aan een ontwerp voor Howest Campus Kortrijk

werkte. Zowel qua hoogte als brandnormering

schuilde de oplossing voor dit project in de

Deltabeam. “We produceerden een driehonderdtal

liggers voor Howest, goed voor zowat

1.225 lopende meter”, weet Rodenburg. “Voor

een deel van het gebouw was een brandwerendheid

van 120 minuten nodig, en elders bedroeg

de norm 60 minuten. Het gebruik van Deltabeam

was een efficiënte manier om aan die

voorschriften te voldoen.”

In een mum van tijd werkte Peikko het voorstel

technisch uit. Met succes. De Deltabeams

mochten in productie en tijdens de montage

in Kortrijk verliep alles vlekkeloos. “De

hoofdaannemer Monument Vandekerckhove

uit Ingelmunster monteerde onze liggers ter

plaatse. Het was een vlotte en fijne samenwerking.”

Naast de Deltabeam biedt Peikko

ook speciale kolomschoenen voor de snelle

montage van prefabbetonkolommen en het

PCs-consolesysteem voor onzichtbare oplegconstructies

aan. ❚

DELTABEAM®

Unieke staal-betonliggers

• Slanke draagstructuur ook bij hoge

vloerbelastingen

• 180 minuten brandwerend zonder bekleding

• Onderscheidend constructief ontwerpen

• Inclusief engineering en detaillering

www.peikko.nl

Peikko Benelux B.V.

Leemansweg 51

6827 BX Arnhem

Telefoon: +31 (0)26 384 38 66

Email: info@peikko.nl

www.peikko.nl/

deltabeam

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 187

199001-13503_Peikko benelux_1-2.indd 1 20-02-19 11:26


Hoofdpijn en concentratiestoornissen

op het werk kunnen het gevolg zijn van

te weinig verluchten en een te hoog CO 2

gehalte in de lucht.

co 2

met Airmaster

zonder Airmaster

Leerkrachten en werknemers klagen vaak over hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiestoornissen tijdens hun werkdag.

Airmaster heeft een uitgebreid gamma decentrale ventilatiegroepen die eender welke ruimte op maat kunnen ventileren

(bv. klaslokalen, kantoren, kinderdagverblijven, …)

De Belgische overheid schenkt steeds meer aandacht aan een goede luchtkwaliteit in school – en werkomgevingen en een

belangrijke factor daarbij is het CO 2

gehalte in de lucht. Een correcte CO 2

meting zegt veel over de luchtkwaliteit in een

gebouw en is vaak de trigger om het bewustzijn te vergroten en het probleem daadwerkelijk aan te pakken.

AFBEELDING 1 AFBEELDING 2

CO 2 CO2-koncentration -gehalte in (ppm) (ppm)

met med Airmaster

zonder uden Airmaster

2000

1500

1000

500

0

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

Dag 1

Dag 2

CO CO₂-koncentration 2 -gehalte in (ppm) (ppm)

2000

1500

1000

500

0

Dag 3

Dag 4

Dag 5

med Airmaster

uden Airmaster

De blauwe lijn geeft het CO 2

-niveau

aan bij gebruik van een Airmaster-unit.

De rode lijn toont de metingen in

hetzelfde lokaal zonder ventilatie.

Afbeelding 1 toont de metingen

gedurende één schooldag en

afbeelding 2 de metingen gedurende

een hele lesweek.

Airmaster België

Quellinstraat 49 ∙ 2018 Antwerpen

info@airmaster.be ∙ www.airmaster.be


Turnhout, Steinerkleuterschool Onderwijs

CREATIEF MET VENTILATIE

De nieuwe Steinerkleuterschool in Turnhout maakt met haar organische houtskeletvormen de perfecte vertaalslag naar openheid en creativiteit.

De nieuwe Steinerkleuterschool in Turnhout ademt op alle vlakken de filosofie van Rudolf Steiner uit. Het opvallende gebouw met organische

houtskeletvormen, dat de perfecte vertaalslag naar openheid en creativiteit maakt, trekt de aandacht en nodigt uit tot verkenning. Gezelligheid

is het visuele kernwoord. Een minder zichtbare, maar daarom niet minder belangrijke troef is comfort, onder meer dankzij het decentrale

D-ventilatiesysteem dat in de klassen voortdurend voor de meest optimale luchtkwaliteit zorgt.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Airmaster

Het ontwerp van het kleuterhuis van de Michaëlschool werd bedacht door

Avora Architects en gerealiseerd door POPP-AERT Architecten. Avora Architects

werkte intensief samen met vijf leerkrachten en vijf ouders. Een aantrekkelijke

en aangename omgeving creëren, stond centraal in het ontwerpproces. Het

resultaat is een gebouw dat resoluut breekt met het traditionele, saaie beeld

dat eigen is aan de meeste scholen. De houten buitengevels en organische

vormen zijn al uitzonderlijk voor dit type panden, maar ook de binnenkant is

anders, met L-vormige klaslokalen en gebogen plafonds. “Deze nieuwbouw was

noodzakelijk om plaats te bieden aan het sterk groeiende aantal leerlingen

van deze Steinerschool”, vertelt directeur Sigurd Borghs. “Er was nog voldoende

plaats op de vroegere fabriekssite om een afzonderlijke kleuterschool op te trekken.

Aanvankelijk waren er drie klassen op het gelijkvloers voorzien, maar nog

voor de bouw van start ging, moest het ontwerp worden uitgebreid met een

vierde klas op de eerste verdieping. Hierdoor kunnen we voortaan in de meest

optimale omstandigheden lesgeven aan negentig kleuters.”

Door de toepassing van een actieve geluidsbeheersing, waarbij laagfrequent geluid

wordt gedempt, ondervinden de aanwezigen geen geluidshinder van de luchtgroepen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 189


Onderwijs Turnhout, Steinerkleuterschool

Zowel de leslokalen als de gemeenschappelijke ruimte kregen een eigen luchtgroep.

Klimatiseren kan ook decentraal

De optimale lesomstandigheden zijn niet alleen het resultaat van het specifieke

ontwerp, de indeling en de inrichting van de klaslokalen. De kleuters en

het lerarenkorps kunnen tevens genieten van een continue aan- en afvoer van

lucht. “Scholen kenmerken zich door een groot aantal personen op een eerder

beperkte oppervlakte”, vertelt Maarten Diels. “Vandaar dat klassen vaak een

hoger ventilatiedebiet nodig hebben dan andere ruimtes. Verse lucht binnenbrengen

met een C-systeem is in dergelijke omgevingen een weinig aangename

oplossing. Omdat het inblazen van die verse lucht via roosters gebeurt, is de

kans immers reëel dat de luchtstromen in de winter en de zomer respectievelijk

te koud en te warm zijn. Kleuterschool ‘Michaël’ wou dan ook liever een D-

systeem, maar het benodigde kanaalwerk gooide roet in het eten. Door de organische

vormen van dit gebouw viel dit gewoonweg niet in de architectuur te

integreren. Gelukkig biedt Airmaster met zijn decentrale D-systeem de perfecte

oplossing voor dit soort cases.”

“Omdat de decentrale

ventilatieoplossing geen

kanaalwerk vereiste, kon de

nieuwe Steinerkleuterschool

toch een ventilatiesysteem D

implementeren”

Oplossing met heel wat troeven

Elk leslokaal en de gemeenschappelijke ruimte kregen hun eigen luchtgroep.

“Deze zijn reeds voorzien van een inblaas- en extractierooster, waardoor er geen

extra kanaalwerk nodig is en een gemakkelijke montage zeker tot de mogelijkheden

behoort”, aldus Maarten Diels. “Door de toepassing van een actieve geluidsbeheersing,

waarbij laagfrequent geluid wordt gedempt, ondervinden de

aanwezigen geen lawaaihinder van de luchtgroepen. In de gemeenschappelijke

ruimte kan zelfs 1.100m³/h aan verse lucht worden ingeblazen en afgezogen

onder een geluidsniveau van 35 dB(A). Dat onze decentrale oplossing erg weinig

kanaalwerk vereist, is technisch en financieel gezien een enorme troef. Maar

er is nog meer: je kan een erg eenvoudige CO 2

-sturing per ruimte voorzien. We

realiseren dit door elke unit uit te rusten met een sonde. Deze detecteert het

gehalte aan koolstofdioxide en past het luchtdebiet automatisch aan in functie

van de bezetting in elk lokaal. Dit in combinatie met een timer volgens de lesuren

maakt dat de units uiterst efficiënt werken en dat er geen onnodige energie wordt

verbruikt. Kortom: het lerarenkorps hoeft zich niet meer met de ventilatie bezig te

houden: het systeem werkt volautomatisch. Intussen is de school operationeel, en

de resultaten zijn bijzonder positief. Kortom: Airmaster heeft nogmaals bewezen

dat een decentrale ventilatie een eenvoudige, maar excellente oplossing is.” ❚

190 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


2

1 3

5

4

1. ZIN - Brussels

2. BNP Paribas Fortis - Brussels

3. Airport Business Center - Machelen-Diegem

4. Quatuor - Brussels

5. Strombeek Business Park - Strombeek-Bever

In cooperation with (1) 51N4E - L’AUC

(2) BE Baumschlager Eberle - Styfhals & Partners

VACATURES

Wij zijn op zoek naar enthousiaste Projectarchitecten, Architecten,

Projectarchitect-assistenten, Tekenaars en BIM-modelers...


Bouwen aan monumenten Linden, De Victorie

HORECA IN EEN ACHTTIENDE-EEUWS KADER

Onlangs werd de laatste hand gelegd aan de grondige renovatie en restauratie van de Beauffort in Linden. Op de site, die zich tot een

gerenommeerd Belgisch wijndomein moet ontpoppen, bevindt zich nu ook een statig en smaakvol pand dat een restaurant, brasserie

en feestzaal huisvest en dat de naam ‘De Victorie’ kreeg. De voormalige kasteelhoeve is met veel oog voor detail en respect voor de

authentieke achttiende-eeuwse elementen getransformeerd.

Tekst Els Jonckheere |

Beelden © Jaspers-Eyers Architects

De bezoekers van ‘De Victorie’ krijgen het gevoel dat ze even terug in de tijd gekatapulteerd worden.

De vierkantshoeve is aan de voorkant ingericht als

een brasserie met terras. Daarnaast is een doorgang

naar het binnenerf gecreëerd, dat dienstdoet

als terras van het restaurant. “Het restaurant

zelf is ondergebracht in de achterste vleugel”,

vertelt architect John Eyers. “De schuur die op de

hoeve aansluit, is verbouwd tot een feestzaal en

grenst aan een binnentuin.”

Beschermd verleden

Het voornaamste uitgangspunt in dit project was

een maximaal behoud van de authentieke hoeve.

“Om een transparanter geheel te verkrijgen, zijn

de varkensstallen en bijgebouwtjes afgebroken”,

aldus architecte Els Louis. “De waardevolle elementen

zijn echter zo veel mogelijk bewaard en

uitgelicht. Zo hebben we de originele dakstructuur

niet alleen geconserveerd, maar ook zichtbaar

gemaakt aan de binnenkant. Met name

in de schuur springen de bijzondere kolommen

en dakgebinten in het oog. De oorspronkelijke

functies van de bestaande gebouwen zijn leesbaar

gebleven. De oude poorten en deuropeningen

zijn waar mogelijk bewaard en functioneel

ingezet. Zelfs de kasseien op het binnenerf zijn

192 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Linden, De Victorie Bouwen aan monumenten

Een transparant glazen volume dat de oude varkensstallen vervangt herbergt nu de keuken van het restaurant.

nog de originele exemplaren. De dakbedekking

die de tand des tijds niet had doorstaan, is vernieuwd

met behulp van gelijkaardige leien. De

enige grote verandering is dat de buitenmuren

in het wit gekaleid zijn. Toch heeft deze ingreep

geen enkele impact op het authentieke karakter

en het uitzicht van de hoeve, waardoor de bezoekers

van ‘De Victorie’ het gevoel krijgen dat

ze even terug in de tijd worden gekatapulteerd.”

Nieuw versterkt oud

Nochtans voegde Jaspers & Eyers Architects ook

nieuwe elementen toe aan het pand. “Qua materiaalkeuze

en kleuren zijn deze ondergeschikt aan

de hoeve, maar tegelijkertijd zetten ze de uitstraling

van het gebouw kracht bij”, vervolgt architect

Els Louis. “Een mooi voorbeeld daarvan is het

transparante glazen volume dat de oude varkensstallen

vervangt en de keuken van het restaurant

herbergt. De bezoekers kunnen er niet alleen de

koks aan het werk zien, maar krijgen op die manier

ook zicht op de binnentuin aan de andere

kant van het gebouw.”

In de schuur springen de bijzondere kolommen en dakgebinten in het oog. (Interieur: Schevenels Project Interieurs)

Renovatie met uitdagingen

Een bouwvallig pand omtoveren tot een uniek

geheel waar authenticiteit moderne architectuur

ontmoet: het was een uitdaging die aannemer

Vandebos met veel enthousiasme aanging. “We

kregen de opdracht om dit project wind- en waterdicht

af te leveren en mochten ook de wegenis

en de terrassen aanleggen”, vertelt projectmanager

Renaat Vaesen. “Aangezien we ons profileren

als partner van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten

en ook negentig jaar ervaring kunnen

voorleggen, waren we de geknipte partij om deze

opdracht te realiseren. Een groot deel van de wer-

ken is met een eigen mensen verwezenlijkt, en de

rest hebben we uitbesteed aan onderaannemers

die dezelfde filosofie inzake kwaliteit en deadlines

onderschrijven. Natuurlijk heeft zo’n restauratieproject

de nodige verrassingen in petto, maar intussen

hebben we voldoende kennis en maturiteit

om dergelijke euvels constructief aan te pakken.

De Victorie was verre van een gemakkelijk project

en vergde van onze mensen heel wat creativiteit

en doorzettingsvermogen. Maar dat hebben we

ervoor over, zeker als het leidt tot zo’n prachtig

eindresultaat. De Victorie is een aanrader voor

fijnproevers met oog voor architecturale details.

We zijn dan ook trots dat we aan dit uitdagende

project hebben mogen meewerken.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

VMF (Linden)

Architect

Jaspers-Eyers Architects (Brussel)

Hoofdaannemer

Vandebos (Alken)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 193


Bouwen aan monumenten Gent, Huis van de Vrije Schippers

EERHERSTEL VOOR HISTORISCH GILDEHUIS

Een van de oudste en best bewaarde gildehuizen in Gent, het Huis van de Vrije Schippers op de Graslei, kreeg een herbestemming als

representatiehuis voor het Gentse Havenbedrijf. De grondige renovatie moest met het grootste respect voor het architecturale erfgoed

gebeuren. En dat in een buurt waar zware bouwkundige ingrepen geen evidentie zijn. Toch slaagden de architect en de aannemer glansrijk

in deze aartsmoeilijke opdracht.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Allt

Een van de uitdrukkelijke wensen van de bouwheer was dat het gildehuis opnieuw zijn

oorspronkelijke grandeur zou krijgen, wat bijzonder goed gelukt is.

De nieuwe elementen zijn zo gekozen dat ze een minimale impact

hebben op het authentieke karakter van het pand.

Het Huis van de Vrije Schippers is een van de weinige voorbeelden van Brabantse

gotiek en is sinds 1943 beschermd als monument. Het maakt ook deel uit van een

beschermd landschap (1952) dat in 1994 werd omgevormd tot beschermd stadsgezicht.

“Een dergelijk pand herbestemmen is geen sinecure”, vertelt ir. architect

Wouter Callebaut van Callebaut Architecten. “Nochtans hebben we deze opdracht

met heel veel plezier aangenomen. Met dit project konden we immers bewijzen dat

het mogelijk is om oude geklasseerde gebouwen om te vormen tot een hypermoderne

werkplek met vergaderzalen en tentoonstellingsruimte waar duurzaamheid,

herkenbaarheid en flexibiliteit centraal staan. Uiteraard met een onvoorwaardelijk

respect voor de uitzonderlijke historische elementen die dit pand kenmerken.”

194 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Huis van de Vrije Schippers Bouwen aan monumenten

Gevelrenovatie met uitdagingen

Een van de uitdrukkelijke wensen van de bouwheer was dat het gildehuis zijn

oorspronkelijke grandeur moest terugkrijgen, want met deze nieuwe locatie

gaat North Sea Port (het Gents Havenbedrijf) terug naar zijn eigen roots.

“De restauratie van de historische voorgevel was dan ook een belangrijk

onderdeel van de opdracht”, licht Wouter Callebaut toe. “Hoewel de dekstenen,

waterlijsten en raamdorpels aangetast en verweerd waren, hebben

we ze niet verwijderd. Al deze stenen zijn deels afgedekt met lood. Naar

aanleiding van deze restauratie is de Balegemse groeve zelfs opnieuw in

gebruik genomen, waardoor we de hele gevel – op twee beeldhouwwerken

na – konden restaureren met de originele steen.”

Omdat de bouwheer een vergaderzaal met enige ‘ampleur’ wilde, is de

dubbelhoge zolderverdieping met fraaie dakconstructie heringericht.

Zelfs de trappen zijn in hun oorspronkelijke staat gerestaureerd.

Reversibel ontwerp

Een andere belangrijke vereiste was dat het pand flexibele gebruiksmogelijkheden

moest hebben. Daarom werd de kelder vakkundig ingericht als extra

verdieping. “Achteraan hebben we een nieuwe kelder voorzien, waarin de sanitaire

zones zijn ondergebracht”, aldus Wouter Callebaut. “Deze staat volledig

los van het gebouw en is demonteerbaar: een illustratie van de reversibele

aanpak die we hanteerden. Ook binnenin moesten de nieuwe ingrepen een

minimale impact op het pand hebben. Bovendien moest de inrichting polyvalent

en in de toekomst aanpasbaar zijn. Omdat de bouwheer een vergaderzaal

met enige ‘ampleur’ wilde, hebben we de dubbelhoge zolderverdieping met

fraaie dakconstructie heringericht. Voorts is de binnentuin uitgerust met een

nieuw sober volume, dat dienstdoet als verbindingszone naar de kelder en

toegang voor andersvaliden. Ook dit is demonteerbaar en onderscheidt zich

op een duidelijke manier van het historische pand. Andere ingrepen waren de

integratie van een lift, het verstevigen van de houten vloeren en dakkap, de

plaatsing van branddeuren … Voor de verwarming kozen we een eenvoudig

cascadesysteem, terwijl we in de kelder vloerverwarming hebben geïnstalleerd.

Om een balans tussen (toereikende) isolatie en respect voor de bestaande

bouwfysische toestand te creëren, zijn er op de zolder een sarkingdak en op de

overige verdiepingen achterzetramen toegepast.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 195


Restauratie, renovatie en nieuwbouw

Steenhouwerij en marmerbewerking

Dak-, zink- en loodwerken

Schrijnwerkerij, glas-in-lood, smeedwerk

Decoratief stuc- en staffwerk en restauratieschildertechnieken

Speciale restauratie- en renovatietechnieken

Steigers, stut- en schoringwerken

Archeologisch onderzoek

Projectontwikkeling en herbestemmingen

Speciale technieken

Tafelrond / The Fourth - Leuven

Group Monument nv

Oostrozebekestraat 54

B-8770 Ingelmunster

T +32 51 31 60 80

F +32 51 30 22 37

info@monument.be

monument.be

GroupMonument_adv_194x136mm.indd 2 28/03/2019 16:55

Architecturaal

Staal - en Aluminiumschrijnwerk

Lootens Deinze nv

Vaart Linkeroever 52

9800 Deinze

+32 9 282 65 93

Lootens Kortrijk nv

Heirweg 14

8520 Kuurne

+32 56 355 242


Gent, Huis van de Vrije Schippers Bouwen aan monumenten

De kelder is omgetoverd tot een extra verdieping.

“De restauratie en

herinrichting van dergelijke

historische gebouwen vereist

een grondig vooronderzoek”

Heel wat voorafgaande studies

Callebaut Architecten werd al in 2012 bij het herbestemmingsdossier betrokken.

“Dat is zeker geen toeval”, vertelt Wouter Callebaut. “De restauratie

en herinrichting van een dergelijk gebouw vereist immers een grondig

vooronderzoek. We hebben het Huis van de Vrije Schippers volledig onder

de loep genomen, onder meer via een bouwhistorisch onderzoek en een

grondige analyse van de natuursteen en het schrijnwerk in de voorgevel.

Maar ook een inventaris van de elementen per ruimte, een materiaaltechnisch

vooronderzoek en een analyse van de dragende structuur behoorden

tot het takenpakket.”

Voer voor specialisten

Het moge duidelijk zijn dat niet eender welke aannemer dit project kon uitvoeren.

De bouwheer moest op zoek naar een witte raaf die gespecialiseerd

is in de restauratie van historische panden en vond zijn gading bij Monument

Vandekerckhove uit Ingelmunster, een bedrijf dat over een belangrijke kennis

van alle mogelijke technieken en uitvoeringen in dit vakgebied beschikt.

“Een bijkomende troef is dat we eveneens ervaring hebben op het vlak van

nieuwbouw, renovatie en stabiliteitswerken”, vertelt uitvoeringsdirecteur

Andy Depreitere. “Zeker in het Huis van de Vrije Schippers was dat een troef.

Hoewel we voornamelijk restauratiewerken hebben uitgevoerd, waren we

ook verantwoordelijk voor de ingewikkelde nieuwbouwkelder, de stabiliteit

en de verdichting van de verdiepte bestaande kelder, het versterken van de

bestaande houten balken met staalplaten …”

De toegevoegde volumes staan los van het gebouw en zijn demonteerbaar.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

LOOTENS DEINZE – STALEN SCHRIJNWERK

Binnenschrijnwerk plaatsen dat het historische karakter van het Huis van de

Vrije Schippers verenigt met een hedendaags klimaat: het is een opgave die

niet voor iedereen is weggelegd. Lootens Deinze slaagde echter glansrijk in

dit opzet. De onderneming is dan ook van geen kleintje vervaard: al twintig

jaar ligt het accent op stalen schrijnwerk, waarbij de oppervlaktebehandeling in

eigen beheer wordt uitgevoerd. “Dankzij onze eigen sterke engineering en R&Dafdeling

slagen we erin om zelfs de moeilijkste opdrachten tot een goed einde

te brengen”, vertel, technisch-commercieel verantwoordelijke Kurt Beheydt. “In

dit project kwam het er vooral op aan om de nieuwe elementen zo onopvallend

mogelijk te integreren. Courant overleg met het architectenbureau en diverse

proefopstellingen hebben in belangrijke mate bijgedragen tot het resultaat.

En dat mag gezien worden: het binnenschrijnwerk in stalen Jansen-profielen

met een zeer specifieke aanwerking aan de gotische ruwbouwelementen,

het moderne glazen inkomgeheel op het binnenplein en een tachtigtal slanke

stalen achterzetramen in handelsstaal met op maat gemaakt beslag passen

perfect in het plaatje dat de architect en de bouwheer voor ogen hadden.

Gezien de verregaande detaillering en de unieke locatie is dit dan ook een

project waar we bijzonder trots op zijn.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 197


WZC Triamant Zottegem, Oudenhove - Brasserie de Zeven


Gent, Huis van de Vrije Schippers Bouwen aan monumenten

De Balegemse groeve werd opnieuw in gebruik genomen, zodat de hele gevel – op twee beeldhouwwerken na – kon worden gerestaureerd met de originele steen.

Ook de ramen zijn gerestaureerd en zelfs volgens de oude methode teruggeplaatst.

Flinke boterham

Toch kon Monument Vandekerckhove zich in dit project voornamelijk uitleven

op restauratievlak. Zo zorgden de ervaren experts voor het herstellen van de

natuursteen, de beeldhouwwerken aan de voorgevel, de houten balkkoppen

in de verdiepingsvloeren, de volledige kapconstructie, de dakwerken … Ze restaureerden

tevens de olieverfschilderijen en sjabloonschilderwerken, de vloeren

en de bestaande ramen, binnendeuren en trappen. “De restauratie van de

voorgevel was zonder twijfel de grootste uitdaging”, vervolgt Andy Depreitere.

“Eerst en vooral moesten we lang zoeken naar blokken Balegemse natuursteen

met een perfecte kwaliteit. Daarnaast moesten we delen van de top van de

gevel demonteren en heropbouwen, waarbij een erg gedetailleerde opmeting

en benoeming van de herbruikbare stenen een cruciaal gegeven was. Ook de

restauratie van de bestaande muurschilderijen was geen evidentie, maar gelukkig

beschikken we over vakmensen met veel kennis en vooral engelengeduld.

Voorts hebben de locatie op zich en de kleine raamopeningen ons wel wat kopzorgen

bezorgd: het was weleens een raadsel hoe we de materialen ter plaatse

konden krijgen. Gezien de uiterst beperkte ruimte hebben we zelfs besloten om

de werfinrichting verticaal in een zware metaalconstructie te plaatsen. Kortom:

het was een project dat niet alleen extreem vakmanschap, maar ook flink wat

creativiteit en doorzettingsvermogen vereiste. Alle inspanningen hebben echter

geloond, want het Huis van de Vrije Schippers is een pareltje geworden.” ❚

Voorgevel | Restauratie en herbestemming 'Huis van de Vrije Schippers', Graslei Gent ©ALLT

KANTOOR

Sint-Gerolfstraat 32B, 9031 Drongen

T +32 (0)9 395 10 10

E info@callebaut-architecten.be

w www.callebaut-architecten.be

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

North Sea Port (Gent)

Architect

Callebaut Architecten (Gent)

Hoofdaannemer

Monument Vandekerckhove (Ingelmunster)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 199


Bouwen aan monumenten Gent, Huis van de Vrije Schippers

AMBACHT VAN HET HOOGSTE NIVEAU

De restauratie van glas-in-loodramen is specialistenwerk bij uitstek. Een van de witte raven in dit domein is Glasraamatelier Erwin Snijders uit

Moerbeke-Waas. Niet verwonderlijk dat deze ambachtelijke kunstenaar betrokken werd bij de renovatie van het Huis van de Vrije Schippers

in Gent. En hij leverde magie, want de glas-in-loodramen stralen opnieuw in hun volle glorie.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Glasraamatelier Erwin Snijders

Om het plaatje compleet te maken, zijn de glasramen op een traditionele manier teruggeplaatst, namelijk met behulp van lijnoliestopverf.

Glasramen restaureren is een zeer technische

aangelegenheid waarbij inzicht en precisie

cruciaal zijn. Zeker wanneer het om exemplaren

van beschermde monumenten gaat. “Wil

je duurzaam werk leveren met respect voor de

historische achtergrond, de oorspronkelijke materialen

en de erfgoedwaarde van het gebouw, dan

heb je een erg grondige kennis van de soorten

glas, de verschillende materialen en de mogelijke

reinigingstechnieken nodig”, vertelt Erwin

Snijders “De basis leer je tijdens de opleiding,

maar enkel met ervaring en passie kan je de

nodige maturiteit opbouwen om complexe projecten

tot een goed einde te brengen.”

Keuze valt op herloden

Het is met die maturiteit dat het atelier van Erwin

Snijders het verschil maakt. Sinds 1993 restaureert

het glas-in-loodramen van oude gebouwen

in het hele land en erbuiten. Bij het Huis van de

Vrije Schippers ging het om 219 stuks in houten

schrijnwerk (109 m²) en 36 exemplaren in natuur-

200 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Huis van de Vrije Schippers Bouwen aan monumenten

Een voorbeeld van de magie die Glasraamatelier Erwin Snijders levert: een glasraam voor en na restauratie.

“Glasramen restaureren is een zeer

technische aangelegenheid waarbij

inzicht en precisie cruciaal zijn”

De ijzeren windroeden waren te zeer aangetast door corrosie en zijn daarom nagemaakt in koper.

steenramen (16 m²). “Doordat het loodnet verstorven

was en er zeer veel glaasjes moesten

worden vervangen, werd er beslist om alle glas-inloodpanelen

te herloden. De oude, mondgeblazen

groenachtige glaasjes zijn gereinigd en hergebruikt.

De visueel storende geel- en roosgekleurde glaasjes

die bij een vorige restauratie aan de voorgevel

werden toegevoegd om het gebouw wat op te

fleuren, zijn vervangen door groene exemplaren

zoals ze zich in de best bewaarde gevel in het aanpalende

Hazewindsteegje bevonden. Deze glaasjes

zijn van Duitse makelij en zijn op dezelfde traditionele

wijze geproduceerd: dus ook mondgeblazen.”

En er was nog meer…

Aangezien de ijzeren windroeden met gesmede uiteinden

te zeer waren aangetast door corrosie, zijn ze

nagemaakt in koper. “Ook dit soort opdrachten behoort

tot ons expertisedomein”, vertelt Erwin Snijders.

“In het Hazewindsteegje waren nog enkele koperen

exemplaren aanwezig, die geconserveerd werden.

Om het plaatje compleet te maken, hebben we de

glasramen op de traditionele manier teruggeplaatst,

namelijk met behulp van lijnoliestopverf. Gezien de

grote hoeveelheid glas-in-loodramen en de prestige

van het Huis van de Vrije Schippers was dit een erg

mooi project voor ons. In technisch opzicht was het

een kolfje naar onze hand, en het resultaat mag er

wezen. Eenvoud is de ultieme verfijning ...” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 201


FLATS VANAF 2022 MEEST VOORKOMENDE WONINGTYPE IN VLAANDEREN

Sinds 2002 worden er in Vlaanderen elk jaar opnieuw meer flats dan huizen vergund, en vanaf 2016 evolueerde de verhouding naar meer dan 60 %

voor flats tegenover minder dan 40 % voor huizen. Ook in 2018 wonnen flats het pleit, met een aandeel van 63 % in de eerste tien maanden van het

jaar. Op basis van deze evolutie voorspelt de VCB dat de flat vanaf 2022 het meest voorkomende woningtype in Vlaanderen zal worden. Een trend die

overigens aansluit bij de demografische realiteit, want ook het aantal eenpersoonsgezinnen en koppels zonder kinderen neemt toe.

Tekst VCB

Ondanks de forse stijging van het totale aantal nieuwe

wooneenheden in 2018 bleef de toename van het

aantal vergunde nieuwe huizen relatief beperkt. Het

aantal vergunde flats steeg van circa 16.000 in 2011

naar meer dan 31.000 in 2018. Het aantal vergunde

huizen is in deze periode stabiel gebleven en bleef

schommelen rond 15.000 per jaar, met een stijging

tot bijna 18.000 in 2018. De opstoot van toegekende

vergunningen in 2018 had in belangrijke mate te

maken met de piek van vergunningsaanvragen eind

2017, om te ontsnappen aan de strengere energieeisen

(S- en E-peil) vanaf begin 2018.

Verschuiving van woningtypes

Uit Europese cijfers van 2015 blijkt dat België op het

vlak van open bebouwing (viergevelwoning) helemaal

geen Europees kampioen is, maar eerder een

middenmoter. Slechts vijf Europese landen beschikken

over een kleiner aandeel appartementsbouw,

terwijl een dertigtal Europese landen meer appartementen

tellen dan ons land. België bestond in 2015

wel voor een relatief groot aandeel uit halfopen en

gesloten bebouwing (driegevel- en rijwoningen): circa

35 % tegenover 52 % in Ierland en 60 % in het

Verenigd Koninkrijk en in Nederland, een land dat

toch vaak uitgeroepen wordt tot verdichtingskampioen.

Het Europees gemiddelde voor de halfopen

en gesloten bebouwing bedroeg toen slechts 24 %.

Maar intussen zijn de gesloten en halfopen woningen

in Vlaanderen blijkbaar op de terugweg. Vooral het

aandeel van gesloten woningen neemt sterk af (sinds

2001 met ongeveer 4 %). Het beperkte aandeel van

halfopen woningen daalt slechts lichtjes. Als de tendens

van de laatste jaren zich doorzet, worden flats

vanaf 2022 het meest voorkomende woningtype in

Vlaanderen. De VCB voorspelt dat de appartementen

in 2024 een aandeel van 30 % zullen vertegenwoordigen,

tegenover 29 % voor open, 21 % voor gesloten

en 19 % voor halfopen woningen.

Het is daarentegen wel opvallend dat het aandeel

van de appartementsbouw (in de nieuwbouwvergunningen)

in Nederland vanaf 2015 opnieuw

afneemt. Het lijkt erop dat de appartementsbouw

er zijn limieten bereikt heeft.

Op basis van de bouwvergunningen die de laatste

zes jaar (van 2013 tot 2018) werden toegekend,

blijken de Vlaamse gemeenten die het grootste

aandeel halfopen en gesloten nieuwe woningen

goedkeuren (27 % en meer) niet de dertien centrumsteden

en evenmin de kustgemeenten te zijn.

In die steden ligt het aandeel toegekende halfopen

bebouwing steeds onder de 27 % en is de appartementsbouw

sterk vertegenwoordigd. Vaker gaat

het bij halfopen en gesloten nieuwe woningen om

gemeenten in het buitengebied, zij het minder in

de Kempen en het noorden van Limburg omdat de

open bebouwing daar dan weer sterk staat.

Vraag naar flats, rij- en hoekwoningen

De groei van het aantal en het aandeel van flatgebouwen

beantwoordt aan een demografische

vraag. Die wordt gekenmerkt door een stijging

van het aantal eenpersoonshuishoudens en koppels

zonder kinderen. Volgens de recentste bevolkingsprognose

van het federale Planbureau zal

het aantal eenpersoonsgezinnen tegen 2030 met

bijna 150.000 (of 16 %) en het aantal koppels

zonder kinderen met iets meer dan 75.000 (of

10 %) toenemen. Tegelijk zal het aantal gezinnen

met kinderen met circa 45.000 (of 6 %) afnemen.

Vooral alleenstaanden hebben het financieel

moeilijker om een eigen woning met een groter

stuk grond te verwerven. Vandaar dat zij eerder

hun toevlucht nemen tot een flat of een rij- of

hoekwoning dan tot een villa met een (grotere)

tuin. In hun verkavelingen bieden de woningbouwers

in belangrijke mate gesloten en halfopen

nieuwbouwhuizen aan. Open bebouwing komt

nog zelden voor op verkavelingen.

Woonerf Marktweggel met zes gerenoveerde en 35 nieuwbouwflats en -woningen, met een voetweg

verbonden met de markt van Schepdaal. (Beeld: BATO, arch. Osk-ar)

Dergelijke verkavelingen met rij- en halfopen bebouwing

dragen bij tot de ruimtelijke verdichting,

zoals Nederland heeft bewezen. Voor de opvang

van de bijkomende bevolkingsgroei vervult de

appartementsbouw een cruciale rol. Maar om tot

leefbare wijken te komen, vormen gesloten en halfopen

woningen een belangrijke aanvulling. Beide

woontypes moeten kansen krijgen, zij het zonder

dat de overheid dit lineair kan opleggen voor alle

projecten. Locatie en marktvraag zullen telkens

bepalen welk woningtype het best past. ❚

202 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ORI NIEUWS

“ONZE SECTOR SPEELT IN OP DE TOENEMENDE INNOVATIE,

DIGITALISERING EN MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN”

'Op 13 juni organiseert ORI een conferentie die in teken zal staan van de klimaatverandering en de belangrijke rol die de ingenieurs en ingenieursbureaus kunnen

en zullen spelen in het debat.' (Beeld: Jason Blackeye)

In de vorige editie van Bouwen aan Vlaanderen legden we al de

nadruk op de mate waarin advies- en ingenieursbureaus bijdragen

tot de creatie van een leefbare en duurzame samenleving. We mogen

hierbij niet uit het oog verliezen dat samenwerking van cruciaal

belang is, en dit zowel met private als publieke partners.

Tekst ORI

Een van de meest recente initiatieven ter bevordering van deze samenwerking

is het ontwikkelen van een standaardtakenlijst voor gebouwen,

gelanceerd tijdens het recente ‘Collaborate to Succeed’-event, waarbij de

advies- en ingenieursbureaus, de architecten en de aannemers de handen

in elkaar sloegen. Het resultaat is een zeer uitgebreide oplijsting van

taken, die voor de aanvang van het project toegewezen worden aan de

verantwoordelijke partijen. Deze manier van samenwerken zal leiden tot

minder discussies tijdens de uitvoering van het project en een efficiëntere

opvolging van de verschillende fases. Daarnaast zijn we bij ORI uiteraard

ook actief aan het werken aan een standaardtakenlijst voor infrastructuurprojecten,

in samenwerking met het departement Mobiliteit en Openbare

Werken van de Vlaamse Overheid.

BIM, meer dan een hulpmiddel

De sector van advies- en ingenieursbureaus staat op de eerste rij als het

gaat over de implementatie van BIM, zowel voor als tijdens de uitvoeringsfase.

Ook in dit opzicht is samenwerking cruciaal, want waar staan we als

iedereen een verschillende taal spreekt? Daarom is ORI mede-initiatiefnemer

van TECHBIM, samen met Techlink vzw, VCB en IFMA vzw. TECHBIM

is een standaardisatie-initiatief voor een gemeenschappelijke, generieke,

parametrische objectenbibliotheek.

Dergelijke initiatieven zullen zeker helpen bij de implementatie van BIM in

onze dagelijkse werking, maar toch is het ook in dit geval belangrijk dat we

met alle partijen rond de tafel zitten. BIM impliceert namelijk een overdracht

van data, die alleen efficiënt gebruikt kan worden als de middelen en de

werking hierop afgestemd zijn. Ook in dit proces zal ORI een belangrijke rol

proberen te spelen door alle betrokken partijen – en dan in het bijzonder de

advies- en ingenieursbureaus – te informeren en te sensibiliseren.

Op die manier spelen we als ORI en als sector in op de alsmaar belangrijker

wordende innovatie- en digitaliseringstrends en trachten we een belangrijke

positie in te nemen in het debat omtrent tal van maatschappelijke

uitdagingen, zoals klimaatverandering, energietransitie, enzovoort. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 203


Tekst: Jacques Spaas

SLIM STEMMEN VOOR

EEN BETERE LEEFOMGEVING

Edward Sorgeloose

Voorzitter BVA

BVA versterkt en

verbindt architecten die

het maatschappelijk

belang van architectuur

binnen een duurzame

samenleving ter harte

nemen.

Ernest Allardstraat 21

1000 Brussel

Tel. +32 2 5122578

info@bvarchitecten.be

www.bvarchitecten.be

Binnenkort vinden de Europese, nationale en Vlaamse

verkiezingen plaats. Hoog tijd om het programma en de

intenties van politieke partijen en verkiezingskandidaten

onder de loep te nemen. Als architecten, die een belangrijke

maatschappelijke taak hebben, mogen we dit niet

nalaten. Het maakt deel uit van onze opdracht, die in

haast al haar aspecten inherent en integraal streeft naar

een betere leefomgeving.

Op 3 oktober 2018 ondertekende BVA de verklaring van

Davos (*) – afgekondigd op 28 januari 2018 door de

Europese Ministers van Cultuur – samen met alle andere

Belgische beroepsverenigingen en de Nationale Raad van

de Orde. Deze verklaring is toen bekrachtigd en ondertekend

door de vijf Belgische ministers van Cultuur.

Marnik Dehaen, voorzitter van de Orde van Architecten,

verklaarde hierbij: “Met de ondertekening van de verklaring

van Davos in Brussel willen we ook hier de aandacht

vestigen op het belang van een cultuurgerichte,

kwaliteitsvolle bouwcultuur.”

Op de voorbije editie van Batibouw, in februari 2019, hebben

ook onze Vlaamse minister-president Geert Bourgeois, de

vereniging van stedelijke planners VRP, de vereniging van steden

en gemeenten VVSG, Camp C van de Provincie Antwerpen en de

Vlaamse Overheidsdienst patrimonium de verklaring van Davos

ondertekend. Maar deze verklaring ligt in het verlengde van

een document dat een decennium eerder opgesteld werd: het

“Charter van Leipzig” (*) omtrent duurzame Europese steden,

afgekondigd door alle ministers die verantwoordelijk waren voor

stedenbouw van de Europese Unie in mei 2007.

En zo stellen wij helaas vast dat men veelal van charter naar verklaring

sukkelt, zonder dat er op het terrein echt veel verandert.

Als beroepsvereniging willen wij dit te allen prijze vermijden.

Daarom hebben wij, op initiatief en uitnodiging van de FAB,

samen met alle beroepsverenigingen – Waals, Vlaams, Brussels

én de Nationale Raad van de Orde – het memorandum “oproep

voor een beter milieubeleid” (*) opgesteld, gericht aan alle

politieke partijen en hun kandidaten.

Wij roepen dus ook alle architecten op om in deze periode

niet na te laten hun kandidaat-politici – Europees, nationaal

of Vlaams – daadkrachtig te bevragen en vervolgens hun juiste

stem uit te brengen. ❚

(*): alle bovengenoemde documenten zijn terug te vinden op de website van de BVA.

204 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouw Partners

BOUWPARTNERS

VANAF € 795 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Bouwpartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

T +32 50 36 81 70 - E info@louwersmediagroep.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Bouw aan Vlaanderen is

bedrijfsinformatie van onze bouwpartners

doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofi elen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van bouwpartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de bouwpartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

T +32 50 36 81 70 - E info@louwersmediagroep.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 205


Bouw Partners Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

COOPMAN ORONA

ABUTRIEK

Jagershoek 8

8570 VICHTE

T +32 56 77 21 65

E info@abutriek.be

W www.abutriek.be

ARCADE ENGINEERING BVBA

Groeningenlei 132

2550 KONTICH

T +32 3 239 58 75

F +32 3 239 35 60

E info@arcade-eng.com

W www.arcade-eng.com

B-LAW ADVOCATENKANTOOR

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

8020 OOSTKAMP

T +32 50 31 38 81

F +32 50 31 34 44

E info@b-law.be

Mannebeekstraat 3

8790 WAREGEM

T +32 56 35 85 80

F +32 56 35 58 65

E sales@coopman.orona.be

W www.coopman.orona.be

W www.b-law.be

AD ULTIMA GROUP NV

Beneluxpark 7

8500 KORTRIJK

T +32 56 74 07 40

F +32 56 74 07 00

E info@adultima.be

W www.adultima.be

ASIB BVBA

Bredastraat 112

2060 ANTWERPEN

T +32 3 336 82 64

F +32 3 336 82 31

KUNSTSTOFVLOEREN

BOGAERT KUNSTSTOFVLOEREN

Bosdreef 78

9080 LOCHRISTI

T +32 9 355 13 56

DAENS KITVOEGWERKEN

Ambachtstraat 58

3530 HELCHTEREN

T +32 495 25 41 55

F +32 11 96 49 62

E kitvoegwerkendaens@telenet.be

W www.kitvoegwerkendaens.be

E info@asibbvba.be

F +32 9 356 94 33

W www.asibbvba.be

E info.bogaert@telenet.be

W www.kunststofvloerenbogaert.be

DCA NV

ALCYON

Brusselsesteenweg 493

9090 MELLE

T +32 9 232 04 32

F +32 9 232 04 95

E info@alcyon.be

W www.alcyon.be

ASK ROMEIN

Ambachtstraat 33

2390 MALLE

T +32 3 320 24 00

F +32 3 320 24 99

E info.be@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

BONTINCK ARCHITECTURE

AND ENGINEERING NV

Ottergemsesteenweg Zuid 808-A31

9000 GENT

T +32 9 225 01 74

F +32 9 225 64 14

E studiegroep@bontinck.biz

Lilsedijk 50

2340 BEERSE

T +32 14 62 22 11

F +32 14 61 14 43

E info@dca.be

W www.dca.be

W www.bontinck.biz

e

DECOMO NV

ALUPRO BVBA

ASONA BELGIUM

COLT INTERNATIONAL NV

Industrielaan 96

E.J.Vangansenstraat 24

Engstegenseweg 18 bus 1

Zandvoortstraat 5

7700 MOESKROEN

2260 WESTERLO

3520 ZONHOVEN

2800 MECHELEN

T +32 56 85 07 11

T+32 14 49 04 15

T +32 89 84 36 03 - +32 475 47 03 98

T +32 15 28 60 80

F +32 56 34 48 91

E info@alu-pro.be

E info@asona.be - kvc@asona.be

E info@be.coltgroup.com

E info@decomo.be

W www.alu-pro.be

W www.asona.com

W www.coltinfo.be

W www.decomo.be

206 |

BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

Bouw Partners

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

DEJOND NV

Voshol 6a

Terbekehofdreef 55 - 59

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

T +32 3 820 34 11

F +32 3 820 35 11

E info@be.dejond.com

W www.dejond.com

9100 LOKEREN

T +32 9 340 55 00

F +32 9 340 55 18

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

EMS CONSTRUCT BV

Industriepark 25

6603 BE WIJCHEN

T +31 24 645 31 85

E e.vandam@ems-construct.nl

W www.ems-uitzendgroep.nl

www.ems-construct.nl

GALFES RAMEN, DEUREN & POORTEN

Mallekotstraat 73

2500 LIER

T +32 4 718 548 48

T +32 3 435 00 55

E info@galfes.be

W www.galfesramendeuren.be

DORMAKABA BELGIUM NV

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

1070 BRUSSEL

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

Lieven Bauwensstraat 21a

8200 BRUGGE

T +32 50 45 15 70

F +32 50 31 95 05

E info.be@dormakaba.com

W www.dormakaba.be

EB PROJECTS NV

Toekomstlaan 41A

2200 HERENTALS

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 08

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

HEATING SOLUTIONS INTERNATIONAL

Molendijk-Zuid 23C

5482 WZ SCHIJNDEL

T +31 88 130 02 00

E info@hsi-heating.com

W www.hsi-heating.com

www.youtube.com/user/HSIBV2010

D-LUX DAYLIGHT

Singelken 1

9980 SINT-LAUREINS

T +32 9 259 20 25

F +32 9 259 00 64

E info@dluxdaylight.be

DUCO

Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

EURORENT NV

Bisschoppenhofl aan 631

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

W www.eurorent.be

HOOGMARTENS WEGENBOUW NV

Industrieweg Noord 1137

3660 OPGLABBEEK

W www.dluxdaylight.be

F +32 58 33 00 44

T +32 89 81 02 30

E info@duco.eu

E info@hoogmartens.be

W www.duco.eu

W www.hoogmartens.be

DESCHACHT

Antwerpsesteenweg 1068

9041 GENT-OOSTAKKER

T +32 9 355 74 54

F +32 9 355 76 79

E oostakker@deschacht.eu

EMMERY FIRE NV

Antwerpsesteenweg 130

2390 MALLE

T + 32 3 227 36 30 - 03 233 57 27

E info@emmerynv.be

FDS NV

Industriepark Drongen 11A

9031 DRONGEN

T +32 92 80 84 30

F +32 92 80 84 39

E info@fds.be

J. HERMANS & C° NV

IZ West-Grijpen Zone 2 Grijpenveldstraat 20

3300 TIENEN

T +32 16 82 03 00

F +32 16 82 14 61

E info@hermansco.be

W www.deschacht.eu

W www.emmerynv.be

W www.fds.be

W www.hermansco.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 207


Bouw Partners Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

KOMPAKT BVBA

Industrielaan 12

2250 OLEN

T +32 14 23 09 81

F +32 14 23 10 57

E info@kompakthpl.be

W www.kompakthpl.be

ORYE CONSTRUCT

Elzenstraat 8 bus 4

3500 HASSELT

T +32 468 18 36 86

E info@oryeconstruct.be

W www.oryeconstruct.be

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhofl aan 27

2950 KAPELLEN

T +32 3 605 14 33

F +32 3 605 14 76

E info@pit.eiffage.be

W www.pitantwerpen.be

RENOTEC NV

Winkelomseheide 229

2440 GEEL

T +32 14 86 60 21

F +32 14 86 60 16

E rn@renotec.be

W www.renotec.be

KRUISBETON DE SLOOVERE NV

POWER CONTROL

Stokstraat 14

9770 KRUISHOUTEM

T +32 9 388 33 15

F +32 9 388 32 77

E info@kruisbeton.be

W www.kruisbeton.be

PATRIMOON

PATRIMOON

Winkelomseheide 223a

2440 GEEL

T +32 14 86 18 69

POWER CONTROL

POWER-CONTROL BVBA

Kanaalstraat 3

8020 OOSTKAMP

T +32 50 30 02 66

RENSON WAREGEM

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

M +32 474 69 15 37

E info@patrimoon.be

W www.patrimoon.be

PEIKKO BENELUX

Leemansweg 51

6827 BX ARNHEM

T +31 26 384 38 66

M +32 475 30 02 94

E info@renson.be

E koen@power-control.be

W www.power-control.be

POWER CONTROL

POWER CONTROL

POWER CONTROL

W www.renson.be

REPRO BVBA

Bredabaan 771

RDL ENGINEERING

2170 MERKSEM

Ambachtenstraat 46

T +32 3 641 97 90

8870 IZEGEM

F +32 3 646 48 04

.be

LIQUIDFLOORS

Gentsesteenweg 204

8500 KORTRIJK

T +32 56 24 13 90

E info@peikko.nl

W www.peikko.be

T +32 51 31 35 24

E info@rdl-engineering.com

POWER CONTROL POWER CONTROL

W www.autolift.be

lettertype ITC Avant Garde Gothic LT Demi

lettertype ITC Avant Garde Gothic STD

www.goederenlift.net

E info@repro.be

POWER W CONTROL www.repro.be

W www.liquidfl oors.be

PELLIKAAN BOUW NV

MONUMENT GROUP

Oostrozebeekstraat 54

8770 INGELMUNSTER

T +32 51 31 60 80

F +32 51 30 22 37

E info@monument.be

Excelsiorlaan 1

ONGELOOFLIJK

1930 ZAVENTEM

STRAKKE

GIETVLOEREN

T +32 2 720 58 45

F +32 721 34 70

E info@pellikaan.be

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 230 71 06

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

ROOFWORKX

Esserstraat 3A

8550 ZWEVEGEM

T +32 56 37 29 37

F +32 56 37 38 91

E info@roofworkx.be

W www.monument.be

W www.pellikaan.be

W www.remeha.be

W www.roofworkx.be

100% naadloos Overal toepasbaar

Duurzaam Onderhoudsvriendelijk

208 |

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

www.liquidfloors.be


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

Bouw Partners

RUBEN WILLAERT

Ten Briele 14 bus 15

8200 SINT-MICHIELS (BRUGGE)

T +32 50 36 28 20

E info@rubenwillaert.be

W www.rubenwillaert.be

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

F +32 2 355 03 71

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

SORTIMO WEST

Gentseweg 749

8793 SINT-ELOOIS-VYVE

SORTIMO CENTRUM

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

SORTIMO OOST

Industrieweg 49/7

3980 TESSENDERLO

STROBBE MOBILITY SOLUTIONS BVBA

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 92 09 08

E info@strobbemobility.be

W www.strobbemobility.be

www.strobbe-liftsystemen.be

T.C.V.

www.parkeersysteem.be

Rue de France 1

4280 HANNUIT

TCVSA

NV

T +32 19 65 92 70

F +32 19 65 92 79

E info@tcv-hvac.be - service@tcv-hvac.be

W www.tcv-hvac.be

VEROLIFT BVBA

Eedstraat 7

9052 ZWIJNAARDE

T +32 9 220 79 78

F +32 9 220 90 88

E info@verolift.be

W www.verolift.be

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

STAALBETON NV/SA

Oostmalsesteenweg 261

2310 RIJKEVORSEL

T +32 3 312 85 40

F +32 3 312 85 49

E info@staalbeton.be

W www.groepvanroey.be

TORMAX BELGIUM

Gontronde Heirweg 186

9090 MELLE

T +32 9 272 72 72

F +32 9 252 42 24

E com@tormax.be

W www.tormax.be

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV

Noordhoeksestraat 7

4751 TM OUD GASTEL

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 209


ARE YOU READY

FOR YOUR NEXT OFFICE ?

Kinnarps nv - Heide 15 - 1780 Wemmel | T 02 456 0 456 - F 02 456 0 444 | projects@kinnarps.be - www.kinnarps.be


Habito ondersteunt alles,

zelfs uw stoutste dromen.

Met de nieuwe Habito®-platen van Gyproc® worden zelfs uw stoutste dromen waar.

Want ze hebben een uitzonderlijke draagkracht tot 30 kg per ophangpunt, ze zijn

stootvast en geluiddempend. Al uw ambitieuze projecten worden gerealiseerd.

Vol van passie,… zoals uw nieuwe woonkamer. Laat uw verbeelding de vrije loop.

www.gyproc.be


TOTAALOPLOSSINGEN

VOOR AL UW BOUW- EN

TOTAALOPLOSSINGEN

STAALBOUWPROJECTEN

VOOR AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

ASK ROMEIN MALLE

Ambachtsstraat 33

2390 Malle-West

België ASK ROMEIN MALLE

ASK ROMEIN MALLE

Ambachtsstraat 33

Ambachtsstraat +32 2390 (0)3 Malle-West 320 33 24 00

2390 België info.be@ask-romein.com

Malle-West

België

+32 (0)3 320 24 00

+32 info.be@ask-romein.com

(0)3 320 24 00

info.be@ask-romein.com

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.BE

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

BEKIJK WWW.ASK-ROMEIN.BE

ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.BE