Wijkblad Aakwaa april 2019

aakwaa

Het wijkmagazine van de wijk Aa-landen Zwolle
Uitgave door wijkvereniging Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

In dit nummer o.a.

• NL Doet

• Voorjaars Creatief Beurs

• Nieuwe nestkasten

April 2019


ericht van de nestkastengroep

Nieuwe nestkasten en dode mussen

Een team van negen vrijwilligers heeft hard gewerkt om ook dit jaar weer

onderdak te bieden aan jong vogelgeluk in de wijk. Wat kwamen ze allemaal

tegen tijdens het opruimen en opbouwen?

Weer even een berichtje van de nestkastengroep.

Na de vorige oproep om nieuwe mensen

is er gelukkig goed gereageerd! We zijn nu met

negen vrouw en man sterk. De afgelopen tijd

zijn er in de Aa-landen al veel nieuwe kasten

opgehangen. De wat donkere kasten worden nu

vervangen door prachtige lichte exemplaren met

een metalen gaten beschermer. De oude kasten

werden vaak gekraakt door spechten, die best

jonge vogels lusten.

kleintjes kunnen beter verwijderd worden. En nu

in het voorjaar zijn we weer even rond geweest

om de winterrommel te verwijderen. Ook weer

insecten rommel en dode overwinteraars.

Nu eind maart is alles weer klaar voor het

nieuwe broedseizoen!

Dode ringmus gevonden in een kastje

Naast de pimpel- en koolmezen waar de kasten

voor gemaakt zijn, wonen er ook ringmussen

en boomklevers in. De boomklever metselt zijn

vrouwtje in de kast. Het mannetje voert haar dan

door de kleine opening tot de dag dat het gezin

wil uitvliegen. Deze bewoning is te zien omdat

de klei ook aan de buitenzijde van het kastje

geplakt zit. En zo komen we ook hommel, bijen

en wespennesten tegen. De kastjes van onze

groep vallen in de smaak bij vogels van diverse

pluimage.

Tekst en foto’s: Loes Lodder

Nieuwe kasten ophangen

In het najaar hebben we de oude nesten, met

uitzondering van de ringmusnesten die graag

stapelen, eruit gehaald. Zodat de kastjes ook

als overwinteringsplek gebruikt kunnen worden.

De oude nesten zijn toch vaak broedplaatsen

van beestjes en de oude, rotte eitjes en dode

Vogelaars gevraagd!

We kunnen natuurlijk nog nieuwe

enthousiastelingen gebruiken! Lijkt het jou

wat om toe te treden tot deze groep,

stuur ons een mailtje deloddertjes@ziggo.nl

of bel gerust (038) 454 38 91

John en Loes Lodder.

Woensdag 24 april is er weer een

halfjaarlijkse vergadering in De Bolder.

7


Jeu de Boulesbaan geopend bij De Eemhoeve

Bewoner van het Dobbecomplex Henk de Jong realiseerde in samenwerking

met Klus in de Wijk, De Eemhoeve en de gemeente Zwolle een jeu de boulesbaan.

Het was op burendag vorig

jaar dat hij voor het eerst een

jeu de boules-dag organiseerde

en dat sloeg zo aan dat

vervolgens elke zaterdag een

vaste groep kwam boulen.

Toen werd het idee opgevat

om een echte baan aan te

gaan leggen.

De plek was snel gevonden in

het gras naast het fietspad

bij De Eemhoeve. Monique

Wiegers, wijkbeheerder van de

Aa-landen was er ook wel voor

te porren en Klus in de Wijk

heeft een en ander uitgevoerd.

Wethouder Klaas Sloots werd

bereid gevonden de baan te

openen door een partijtje mee

te spelen. Het resultaat is

een baan die door iedereen

gebruikt mag worden (aanmeldingen

via eemhoeve@

travers.nl), behalve op de

zaterdagmorgen, want dan is

de baan gereserveerd door de

vaste groep uit het Dobbecomplex.

Op De Eemhoeve zijn

jeu de boules ballen aanwezig.

Woont u elders in de Aa-landen

en wilt u graag een potje

jeu de boules spelen op een

echte baan dan kan dat, er zijn

bij de redactie nog drie andere

banen bekend: achteringang

Rivierenhof, achter boerderij

Helderlicht en voor de Spuiflat

Ank Pot, redactie Aakwaa

Foto’s: Monique Meijer

Nieuwe bezorgers gezocht!

Wij zoeken met ingang van de volgende maand een nieuwe vrijwilliger voor het bezorgen

van de Aakwaa in de volgende straten:

ALBLAS, GIESSEN, VLIST EN RIJNLAAN

In totaal zijn het 53 stuks, waar u naar schatting zo’n drie kwartiertjes van uw (vrije) tijd voor

kwijt zult zijn. Het wijkmagazine Aakwaa wordt 10 maanden in het jaar door zo’n 80 vrijwilligers

huis-aan-huis in de Aa-landen verspreid; in de maanden januari en de (vakantie)maand juli of

augustus niet. De pakketten met de te bezorgen bladen worden maandelijks op uw huisadres

afgeleverd. Wilt u uw medewijkbewoners een plezier doen met het bezorgen van het wijknieuws.

Meldt u zich dan aan tijdens de openingstijden (zie achterin deze Aakwaa) bij de infobalie

van de S.W.A. in

De Bolder, telefonisch te bereiken op nummer 453 98 13. Of belt u rechtstreeks met de coördinator

van de Aakwaa bezorging, Martin Bos, telefonisch te bereiken op nummer 454 68 96.

Martin Bos, redactie Aakwaa

9


ericht van het repair café

Theo Tekelenburg (80 jaar)

houdt van een precisieklusje

Theo (80) is geboren in hartje Zwolle aan de

Melkmarkt, boven de radiocentrale (‘draadomroep’

voor insiders). De helft van zijn leven

woont hij al samen met z’n gezin in de Aalanden.

Als meet- en regeltechnicus bij de

IJsselcentrale heeft Theo veel kennis en ervaring

opgedaan in de elektrotechniek en fijn mechanica.

Voor elektrotechnische reparaties bij ons

Repair Café is de kans groot dat je met Theo te

maken krijgt. Ook bijzondere en precisie klusjes

zijn in goede handen bij hem.

Veel voldoening haalt Theo uit het feit dat hij

mensen blij kan maken met vaak (voor hem)

eenvoudige handelingen om een reparatie voor

elkaar te krijgen. De bijzondere verhalen en

herinneringen die soms bij het apparaat horen,

raken Theo. Mede daarom zijn de interacties

met de klant tijdens het uitvoeren van de

reparatie bijzonder welkom. Zowel de geslaagde

reparatie als het gesprek geven Theo voldoening

en ’mooie geluksmomenten’!

Behalve repareren is filmen en film monteren

één van zijn vele hobby’s. Daarom is Theo al

vele jaren actief bij de Zwolse Videoclub. Hij

heeft de twee hobby’s samengebracht door

samen met andere leden van de Zwolse

Videoclub een promotiefilmpje te maken over

het Repair Café! Het filmpje kunt u zien via

Youtube, zie onderstaande link of door het

scannen van bijgevoegde QR code (scannen

met behulp van een QR Reader app).

Hulp nodig?

Het Repair Café Aa-landen is normaliter open elke derde vrijdag van de maand, van 12 tot

16 uur. In 2019 valt dit schema een aantal keren ongunstig uit. Check daarom altijd even de

laatste Aakwaa of onze facebookpagina. Het volgende Repair Café (in april) is zo’n afwijkend

openingsmoment. We zijn dan geopend voorafgaand/tijdens de koningsdagactiviteiten.

De komende maanden zijn we open op de volgende data:

april : afwijkende openstelling!

vrijdag 26 april van 14.00-18.00uur,

mei : vrijdag 17, regulier Repair Café,

juni : vrijdag 21, regulier Repair Café.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via

repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl, (038) 453 98 13

(tijdens openingstijden infobalie SWA), Facebook: Repair Café Aa-landen.

Locatie: De Bolder, Dobbe 29

11


SINI’S HAIKU

ziet in de vorm van een Haiku. Een Haiku is

een van oorsprong Japanse dichtvorm en is

een kort, niet-rijmend gedicht. De basis van een

Haiku is de zintuiglijke ervaring van de dichter.

Een Haiku bestaat vaak uit drie regels van 5,

7 en 5 lettergrepen.

Sini stuurde ons, op een verzoek van de

redactie, diverse van haar Haiku’s waarin zij

haar kijken in de natuur, naar fauna en flora,

weergeeft in de vorm van een Haiku.

Hier zie je één van haar dichterlijke kijkbeeldjes

en zullen, als haar Haiku parallel loopt aan

wat de natuur ons biedt, er meer in de Aakwaa

verschijnen.

Sini Wit, wijkbewoonster en vrijwilligster bij de

diverse activiteiten van de S.W.A., bekijkt de

wereld om haar heen en vertaalt hetgeen zij

Haiku: Sini Wit / Foto: Ank Pot / redactie Aakwaa

Rommel in de doppen-inzamelbakken

Er wordt heel veel ingeleverd en dat is helemaal

geweldig. Maar graag zou ik uw aandacht willen

vragen voor het volgende: de laatste tijd worden

er veel dingen in de bakken gedaan die er niet in

thuishoren. Ik vind kurken in de bak van metalen

doppen en deksels, deksels van boterkuipjes

of kwark bij de plastic doppen en in de bak van

lege inktcartridges en mobieltjes vind ik regelmatig

kapotte elektrische apparaten zoals laatst

een filmcamera. Daarnaast worden er ook heel

vieze doppen en deksels ingeleverd, bijvoorbeeld

deksels met de pindakaas er nog in.

Dat gaat enorm stinken, u moet weten dat

wij de volle dozen tijdelijk opslaan in ons

kantoor. Dit alles geeft heel veel extra werk

want het moet er allemaal uit worden gehaald

voordat we e.e.a. inleveren bij het inzamelpunt

in Stadshagen.

U zou me een groot plezier doen hier in het

vervolg goed op te letten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Ank Pot, coördinator inzameling doppen e.d.

13


Boringen in de buurt

Op 12 maart vond in wijkcentrum De Bolder een tweede informatieavond plaats over

geothermie. Ruim 300 belangstellenden vulden de zaal waar ondermeer Johan Roeland,

projectleider Geothermie van de gemeente Zwolle, de laatste stand van zaken gaf.

De stad wil af van aardgas. Reden om andere

energiebronnen te verkennen. Raymond Frank

(adviseur Energie bij de gemeente) liet eerst

de Warmtegids van de gemeente zien. Er werd

kort besproken welke duurzame methoden van

energie bestaan en dat geen enkele geschikt is

om heel Zwolle mee te verwarmen. Vervolgens

welke delen van Zwolle voor welke vormen van

energie het meest geschikt zijn. Indien een woning

in Holtenbroek en Aa-landen, tussen 1950

en 2000 gebouwd, geschikt gemaakt moet

worden voor verwarming met infrarood

of straalkachels, kan dit aan verwarmingselementen

en extra isolatie tussen de 50.000

en 100.000 euro kosten. Aansluiting aan een

warmtenet kan dan een aantrekkelijk alternatief

zijn, aldus de gemeente.

Locatie

De raad heeft dan ook besloten, na een verkennend

haalbaarheidsonderzoek, door te gaan

met de ontwikkeling van geothermie. De installatie

zal in de Dijklanden, tussen Holtenbroekerdijk

en Urksteeg, komen te liggen. Genoeg

verwijderd van de voormalige vuilstortplaats en

het nu beboste Westerveld. Hierdoor wordt er

dus niet geboord in het natuurgebied van de

kolk van Stadshagen. Geothermie blijkt voor

de oudere bebouwing in Holtenbroek en

Aa-landen, zoals geschreven, geschikter

dan voor het (beter geisoleerde) Stadshagen.

Voor het bepalen van de precieze locatie wordt

nog een klankbordgroep opgericht die zich

onder meer bezig gaat houden met belangen

van natuur, recreanten, geluid en verkeer.

De boringen

Een geothermie-installatie bestaat ondergronds

uit een injectie- en een productieput plus een

stelsel van buizen (zie kader). De buizen zullen

schuin onder het Zwarte Water worden geboord

richting Stadshagen. De kans op bevingen

wordt als zeer klein gezien, omdat wat er

uitgehaald wordt er ook weer ingestopt wordt

waardoor de druk gelijk blijft. Ook zijn er geen

actieve breuklijnen in de buurt. De boring zal

niet geluidloos zijn. In principe mag deze niet

meer dan 50 DB groot zijn. Zo niet, dan moeten

er aanvullende maatregelen genomen worden

zoals het plaatsen van geluidsschermen. Na de

boring wordt de hoge boortoren afgebroken en

komt er een gebouw van twee etages hoog.

Eigenaar & prijs

Over wie de eigenaar van de geothermie wordt,

is nog geen duidelijkheid. Gedacht wordt aan

Energie Beheer Nederland – een staatsbedrijf –

voor minimaal 40 procent. Mogelijk nemen ook

bewoners deel. Bij aanvang van het project

zal de eigenaar van de geothermie een mono-

Wat is geothermie?

Geothermie benut de aanwezig warmte in aardlagen. Op 2000-2500 meter diepte is het grondwater

tussen de 80 en 100 graden Celsius. Om dit water op te pompen, worden twee putten

geboord. Het warme water komt naar boven via een productieput en gaat vervolgens door een

warmtewisselaar. De warmtewisselaar haalt de warmte uit het water en levert het door aan een

warmtenet dat de warmte naar de afnemers transporteert. Het afgekoelde grondwater gaat via

een injectieput terug de ondergrond in zodat de grondwaterdruk gelijk blijft.

Bron (en meer info) zwolle.nl/geothermie

poliepositie hebben. De prijs die de consument

gaat betalen zal wel een wettelijk maximum

kennen. Op dit moment is dat aan de gasprijs

gekoppeld, maar omdat deze expres verhoogd

is om mensen te bewegen van het gas af te

gaan, zal de wet aangepast worden en de prijs

lager. De gemeente Zwolle moet nog bepalen

welke rol ze zelf in het project inneemt. In de

toekomst kunnen ook andere energieleveranciers,

die warmte aan een uitbreidend warmwaternet

leveren – bijvoorbeeld via het stoken

van groengas – participeren. Dat zal de marktwerking

ten goede komen.

Voor wie

De woningcoöperaties in de twee wijken zullen

meedoen. Het liefste ziet de gemeente dat als er

een warmwaternet in de straat aangelegd wordt,

alle gebouwen erop aangesloten worden.

Huiseigenaren zullen echter niet verplicht

worden mee te doen. Of het warmtenet naar

huizen van personen die niet mee willen doen

wordt aangelegd, met installatie van een

warmteleveringsset, is een keuze die nog

gemaakt moet worden. Mogelijk dat eigenaren

voor de zekerheid een aansluiting krijgen en

dan vast ‘recht’ gaan betalen, maar nog geen

energie hoeven af te nemen. Vraag is onder

meer wat te doen als er op dit moment een

nieuwe CV ketel aangeschaft moet worden.

Aangeraden wordt te vragen naar de mogelijkheden

van teruglevering of huren.

Hoe verder

In mei volgt in het kader van de Warmtegids een

enquête van het burgerpannel. De gemeente

doet nu de voorbereidende werkzaamheden,

mede gesubsidieerd door de EU. In 2020 zal

een investeringsbesluit genomen worden en

in 2022 gaan de boringen van start gaan.

In 2024-2025 moet alles gerealiseerd zijn.

Remco Korteweg, wijkbewoner

Fotobijschrift:

Warm water wordt uit de aarde

gehaald. De blauwe pijl is de

injectiebron, de rode pijl de

productiebron.

Pomphuis zit boven de grond.

14

15


Steun uw

wijkvereniging

wordt vrijwilliger

of doneer uw

bijdrage op

NL23 INGB 0002 0328 23

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29 - 8032 JW Zwolle - T. 038 453 98 13

www.wijkgemeenschapaalanden.nl

info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Gezocht:

nieuwe voorzitter S.W.A.

Onlangs heeft Corien Bruins Slot het voorzitterschap

van de S.W.A. neergelegd.

Het bestuur van de S.W.A. is nu op zoek

naar iemand die haar op wil volgen.

Welke wijkbewoner voelt zich aangesproken

door deze uitdagende leuke functie?

• De tijdsbesteding komt neer op

gemiddeld 6 uur per week

• Maandelijks is er een vergadering

van het Algemeen Bestuur

• Hij/zij onderhoudt de contacten

met de gemeente

• Hij/zij vertegenwoordigt de S.W.A.

naar buiten

• Hij/zij is als eerste verantwoordelijk

en het aanspreekpunt voor het goed

functioneren van het bestuur en de

andere vrijwilligers bij het uitvoeren

van alle activiteiten

• De voorzitter kan duidelijk een

onderscheid maken tussen het belang

van de wijk en dat van de individuele

wijkbewoners.

Momenteel bestaat het bestuur uit zes leden.

Samenwerking is het leidend principe, alleen

dan is het mogelijk een goede bijdrage te

leveren aan het welzijn van de Aa-landen

en zijn ruim 13.000 inwoners.

Mocht u interesse hebben om leiding te

geven aan onze wijkvereniging en ervaring

hebben op dit terrein dan verzoeken wij

u dit schriftelijk kenbaar te maken aan

het bestuur, t.a.v. de secretaris Martie

Groothedde: secretaris@wijkgemeenschapaalanden.nl

Voor een nadere toelichting kunt u zich

wenden tot waarnemend voorzitter

Hans van Kesteren: penningmeester@wijkgemeenschapaalanden.nl

Paasactiviteit Eemhoeve

Op tweede paasdag, maandag 22 april van

13.00 tot 15.00 uur , gaan we op Wijkboerderij

De Eemhoeve Paaseieren schilderen en Paaseieren

zoeken. Graag van tevoren aanmelden

op: eemhoeve@travers.nl zodat we weten

hoeveel eieren we in moeten slaan. Ook kun

je op de Wijkboerderij rondkijken en genieten

van alle dieren. De stal zal op deze dag ook

open zijn.

Op woensdagmiddag is er ‘Creatief Ontmoeten’

in de activiteitenruimte van De Eemhoeve

speciaal voor vrouwen. Dit is van 13.00 tot

15.00 uur met uitzondering van de schoolvakanties.

Wij zijn overigens op zoek naar moestuin

vrijwilligers die ons op dinsdagmiddag en

donderdagochtend een paar uurtjes willen

helpen in de moestuin.

Wijkboerderij De Eemhoeve

Laatste open deur dienst

in de Sionskerk

Zondag 14 april is de 3e en laatste laagdrempelige

open deur dienst van dit seizoen.

Met medewerking van ds. Imko Postma,

gospelkoor Joyful Sound en Gert Hendriks.

Aanvang: 18.45 uur. Allemaal hartelijk welkom

in de Sionskerk aan de Glanerbeek!

In het najaar starten we weer op 13 oktober.

Els Kamphof

17


NLdoet in de Aa-landen

Honderdduizenden Nederlanders kwamen op 16 en 17 maart belangeloos in actie voor

NLdoet. Ook in de Aa-landen werden de handen uit de mouwen gestoken. De Aakwaa

ging langs bij enkele initiatieven.

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en een

initiatief van het Oranje Fonds,

dat Willem-Alexander en Máxima als cadeau aangeboden kregen

bij hun huwelijk in 2002.

Elk jaar doen de Oranjes mee en zo zagen wij dat op vrijdag,

terwijl Prinses Beatrix en andere

Koninklijke Hoogheden de blaasinstrumenten van een muziekkorps

poetsten, de beschermheer

van het fonds, Koning Willem-Alexander, onder bizarre weersomstandigheden

in de stromende regen zich toch in het zweet

werkte op de kinderboerderij De Veenweide in Soest.

Een dag later werd ‘s morgens, onder dezelfde barre weersgesteldheid

die eerder onze Koning trof, op onze Aa-weide,

onder aanvoering en assistentie van beheerder Leonie, door

een trio bouwmannen begonnen met de bouw van twee geiten

klimtoestellen.

Het benodigde (hout)materiaal werd bekostigd uit een gift van het Oranje Fonds en via de deelname

door bestuursleden van de wijkvereniging aan de scankaartenactie ‘Spek de kas van je vereniging’

van de JUMBO, in het laatste kwartaal van 2017.

Zo verrezen in de twee weilanden rond de Aa-weide de klimtoestellen, waarop de geiten naar hartenlust

kunnen klimmen en klauteren.

De geiten volgden de bouwwerkzaamheden van afstand en klonterden samen tegen de stalwand,

om zo beschutting te zoeken tegen het water dat uit de hemel gutste.

Dat scheen de ‘bouwvakkers’ niet te deren, zodat men een dag later het resultaat kon zien. En zoals

een beroemde Nederlandse voetballer ooit verkondigde dat “Elk nadeel zijn voordeel” heeft, geldt dat

ook hier. In de zompige, drassige bodem kunnen de poten van de klimtoestellen zich fijn vastzuigen,

zodat de gebruikers niet bang hoeven te zijn dat met een beetje stormachtig weer deze bouwsels

zullen omwaaien.

Martin Bos, redactie Aakwaa

18


Geld voor Zwolse jeugd

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle is het jaar 2019 gestart met het uitdelen

van geld aan twintig Zwolse jeugdprojecten. Deze maand kan er weer geld worden

gevraagd voor nieuwe projecten.

De laatste jaren ontvangt het Weeshuis steeds

meer aanvragen van basisscholen voor vernieuwing

en/of vergroening aan het speelplein.

Dit past uitermate goed binnen de doelstelling

van de stichting, zeker als ook buurtkinderen

gebruik kunnen maken van het speelplein.

Van de diverse te ondersteunen categorieën,

zoals algemeen jeugdwerk en wijk- en

buurtwerk, cultuur en onderwijs, vielen er

twee basisscholen in de laatste categorie

t.w. De Twijn in Berkum en De Aquarel,

aan de Waallaan in Aa-landen (zie andere

stukje op deze pagina).

In de vorige Aakwaa werden de wijkbewoners

door het team van De Aquarel al op de hoogte

gebracht dat met de uitvoering van het plan,

om het schoolplein veel groener te maken,

in de week van 4 maart is gestart. Allereerst

werd het kleuterplein aan de voorkant van de

school aangepakt. De financiële bijdrage van

het Weeshuis is daarbij een welkome aanvulling

van de kas om het plan ten uitvoer te brengen.

Goed project en onvoldoende geld? Iedereen

kan bij het Weeshuis een aanvraag indienen,

gericht op de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar.

U kunt hiervoor een snelle check doen op de

website www.hervormdweeshuiszwolle.nl om

te zien of uw project voor een bijdrage in aanmerking

komt. De eerstvolgende sluitingsdatum

voor het inzenden van aanvragen is maandag

22 april 2019.

Martin Bos, redactie Aakwaa

Speelplein De Aquarel op de schop

We willen u graag op de hoogte houden van

de vorderingen op het schoolplein van CBS

De Aquarel. Inmiddels zijn we bijna met de

werkzaamheden klaar en moet alleen de

beplanting nog toegevoegd worden. Dit gaat

gebeuren op zaterdag 13 april. We hebben de

ouders van de school uitgenodigd om mee te

doen met de Stoere-papa-mama-en-kind-dag.

We beginnen de ochtend met ochtendgymnastiek

van onze gymmeester Louk. En daarna

gaan we onder leiding van De Tuinen van Geerdink

aan de slag met de beplanting.

Als u het ook leuk vindt om mee te helpen,

bent u van harte welkom! Stuurt u dan even een

berichtje naar directie.de.aquarel@vivente.nu

Wist u dat we ook bezig gaan met het plein

aan de achterkant van de school? Dit gebeurt

waarschijnlijk in het najaar. Samen met De Twijn

gaan we het ontwerp nog meer toespitsen op

het begaanbaar en leuk maken van het plein

ook voor kinderen in een rolstoel. Na schooltijd

is het plein toegankelijk voor alle kinderen om te

komen spelen.

Team CBS De Aquarel

21


advertentie

Polman heeft jarenlang ervaring in de servicegerichte

branches en heeft altijd de wens gehad

om een eigen onderneming te starten. Eten met

gemak sluit uitstekend aan bij deze wens: “Ik

merkte op in mijn regio dat het bij veel mensen

vaak aan tijd en mogelijkheden ontbreekt om

gezond en lekker te kunnen eten. Daarbij zijn er

ook veel senioren die het gewoonweg niet meer

kunnen opbrengen om een maaltijd te bereiden

en wordt er in het bedrijfsleven vaak niet

gekozen voor een gezonde maaltijd” vertelt

Polman.

De klanten in de regio Meppel en Zwolle krijgen

via de maaltijdservice van Eten met gemak

elke week verse gekoelde maaltijden aan huis

bezorgd. Zij hebben de keuze uit een wekelijks

variërend en uitgebreid assortiment aan gerechten

en kunnen de maaltijden aanvullen met een

soepje, toetje of ander bijgerecht. “Erg handig

voor wanneer het even niet lukt om zelfstandig

een maaltijd te bereiden of als men weinig tijd

heeft om te koken. Ook voor klanten met een

dieet zoals zoutarm, vegetarisch of glutenvrij zijn

onze gerechten een uitkomst”, vervolgt Polman,

die de bestellingen aan huis komt leveren: “De

bezorging zal plaatsvinden op vaste tijdstippen,

zodat men weet waar men aan toe is. Dat vind

ik een belangrijk stukje betrouwbaarheid.”

Uniek aan de maaltijdservice van Eten met

gemak is dat de klant de maaltijd naar eigen

wens kan samenstellen, zelfs tot in de keuken.

“Elke week bieden we een ander menu

OUDEHASKE – Eten met gemak breidt haar

bezorggebied per maart uit met Frans Polman,

wonende in Oudehaske. Polman verovert

daarmee een nieuwe regio voor Eten met gemak

en zal de maaltijdbezorging op zich nemen in de

gemeenten Meppel, Weststellingwerf, Dalfsen,

Kampen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland

en Zwolle. Polman is blij met de nieuwe

uitdaging: “De kwaliteit en het ruime koelverse

assortiment zijn voor mij belangrijke uitgangspunten

om mensen te gaan voorzien van

dagelijkse topmaaltijden”.

Frans Polman verovert de regio’s Meppel en

Zwolle met maaltijdbezorging van Eten met gemak

en heeft de klant de keuze uit 35 verschillende

menu’s, waarbij men zelf kan kiezen uit vlees of

vis, aardappelen, groenten en samengestelde

gerechten zoals een lekkere nasi met kipsaté.

De verschillende onderdelen van de maaltijden

worden los verpakt in luxe, zwarte schaaltjes.

De klant kan vervolgens thuis de maaltijd opnieuw

samenstellen, door het schaaltje van de

varkenshaasoester uit te wisselen voor die van

het runderlapje. Zo bepaalt de klant dagelijks

zelf wat hij of zij wil eten”, sluit Polman af.

De maaltijdservice is beschikbaar voor iedereen

die van vers, lekker en gevarieerd eten houdt.

Een maaltijd bestellen is heel eenvoudig en snel

geregeld, er kan al een gerecht besteld worden

vanaf €6,39. Mantelzorgers of ouderen die op

zoek zijn naar een goede maaltijd voor henzelf

of ouders in de regio’s Meppel en Zwolle, kunnen

via Frans Polman een proefbox bestellen

van drie gerechten voor maar €14,95.

Bestellen kan door te bellen naar Frans Polman

via 038-8200420.

Over Eten met gemak

Eten met gemak is als franchiseformule onderdeel

van Food Connect, een autoriteit op het

gebied van versbereide maaltijden en maaltijdcomponenten.

In korte tijd is de succesvolle formule gegroeid

naar 27 franchisers, die in hun eigen bezorggebied

de klanten smaakvolle maaltijden aan

huis bezorgen.


20-02-2020

WIJKVERENIGING AA-LANDEN 50 JAAR JONG!

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (S.W.A.) viert volgend jaar op 20 februari

haar 50 jarige verjaardag. Voor een speciale jubileumuitgave van de Aakwaa vragen

wij uw hulp. Wat en wie zoeken wij?

Verse gerechten voor thuis

Stel zelf uw gerechten samen

Diëten en voedingsgewoonten

Persoonlijk thuisbezorgd

BESTEL EEN

PROEFBOX VAN

3 MAALTIJDEN:

Uw contactpersoon in uw regio is: Frans Polman

038 - 82 00 420 | frans@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl/frans

• Beeldmateriaal van vroeger van de

Aa-landen;

• (Ex-)vrijwilligers van de S.W.A. met

herinneringen aan (en anekdotes over)

hun werkzaamheden voor de wijkvereniging;

• Vriendschappen en relaties die zijn voortgekomen

uit de S.W.A. of uit de activiteiten

van de vereniging;

• Wijkbewoners die zijn geboren op

20 februari, waarbij het jaar 1970 favoriet is;

• Wijkbewoners die al 50 jaar (onafgebroken)

in de Aa-landen wonen;

• Wijkbewoners van rond de 50 jaar die

na de geboorte altijd in de Aa-landen

hebben gewoond.

Als u zich in één of meer van deze onderwerpen

herkent en u wilt ons helpen met het mooier

maken van dit Jubileum, schroom niet en laat

het ons weten! Mail, bel of kom langs bij

De Bolder. Kijk voor openingstijden en

contactgegevens in het colofon achterin

deze Aakwaa.Wij wachten uw berichten

met grote belangstelling af!

Martin Bos, redactie Aakwaa

€14, 95 25

Alles Stroomt!

Alles Stroomt! is de naam van het natuur- en kunstproject in de Aa-landen.

Het project loopt nog t/m juni 2019.

Kinderen van 6 t/m 12 jaar gaan in lessen onder schooltijd en in kunst- en natuurateliers

na schooltijd op avontuur en maken zo kennis met de geschiedenis, natuur en kunst

in hun eigen wijk. De kunstwerken die tijdens het project gemaakt worden, worden tentoongesteld

op diverse locaties in de Aa-landen. Op 15 mei wordt de grote verzameltentoonstelling

geopend door wijkwethouder Klaas Sloots. Alles stroomt! is een

initiatief van ZoGemaakt en Stadkamer en ontwikkeld in nauwe samenwerking met de

basisscholen in de Aa-landen, Atelier Blauw, Jaap Voges, Maarten Keijzer, Margreet

Vloon, ErUit, Welzijnsconfetti, Tamara Design, Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen,

Ondernemersvereniging Winkelcentrum Aa-landen, Multifunctioneel centrum De Bolder,

Wijkboerderij de Eemhoeve, de Sionskerk en vele anderen.


Aalandenloop in de startblokken

Op vrijdagavond 17 mei zal om 18.00 uur het

startschot klinken voor alweer de zesde editie

van de Aalandenloop. De loop begint met drie

kidsruns van elk 1 kilometer. Nadat de kinderen

feestelijk zijn binnengehaald en uiteraard zijn

voorzien van een welverdiende medaille, start

om 19.00 de 5 km loop. Daarna is om 20.00 de

start van de 10 km loop. Er zijn speciale prijzen

voor de in de wijk Aa-landen wonende snelste

lopers en loopsters.

Vanwege het parcours is het maximum aantal

gesteld op 400 deelnemers per afstand.

De loop gaat over verharde wegen en maakt

tevens een kleine lus in het buiten gebied,

zodat iedereen de hele woonwijk kan beleven.

De organisatie is vanuit AV PEC1910 en

Wijkcentrum De Bolder. De atletiek vereniging

AV PEC 1910 verleent de nodige expertise en

diensten zodat de wedstrijd professioneel wordt

neergezet. Er wordt gelopen met chip. Muziek is

goed verzorgd en publiek is natuurlijk van harte

welkom om alle lopers aan te moedigen!

Meepraten over de Holtenbroekerdijk

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat aan de slag met de Holtenbroekerdijk. Over het deel

wat langs Holtenbroek en de Dijklanden loopt, willen wij, het Waterschap en Travers Welzijn, samen

met buurtbewoners en dijkgebruikers in gesprek.

De dijkversterking biedt veel kansen voor de buurt om mee te denken over hoe we de dijk kunnen

gebruiken als plek voor recreatie en natuurbeleving of om heerlijk te ontspannen en elkaar te

ontmoeten.

Het gebied waar we ons op richten loopt grotendeels door de wijk Holtenbroek en het laatste stuk

dijk loopt door tot in het Westerveldse Bos. Dit stukje dijk grenst aan de Wijde Aa.

Er zijn veel bewoners die genieten van dit mooie stuk natuur en de dijk die grenst aan de wijk.

Donderdag 14 maart hadden we een voorlichtingsavond met sleutelfiguren die mee wilden denken

over de dijkversterking. We stelden hen de vraag: hoe kunnen we jouw netwerk bereiken en betrekken

bij de plannen voor de dijk?

We hebben daar de samenwerking tussen Travers Welzijn en het WDOD toegelicht en zijn daarna

in groepjes uiteen gegaan om met elkaar te brainstormen.

Er waren 25 mensen aanwezig van o.a. de wijkvereniging S.W.A., WijZ, Sportservice, de fietsersbond,

deltaWonen, verschillende natuurorganisaties en bewoners uit de wijk die een groot netwerk

hebben. Er was veel enthousiasme en zijn nieuwe verbindingen/samenwerkingen gelegd met aanwezigen,

zoals het betrekken van kinderen bij de dijkversterking door een gymles op de dijk samen

met Sportservice.

Het was super fijn om deze input mee te nemen.

Meer informatie of ook meedenken? Social media: Facebook Onze Dijk Zwolle en instagram:

onzedijk

Lot Zinsmeyer, Buurt-opbouwwerker Holtenbroek

27


WijZ Thuisadministratie zoekt nieuwe vrijwilligers

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarin u uw administratieve kennis kunt

inzetten? Uw eigen tijd kunt indelen? Van betekenis voor een ander kunt zijn?

U zich verder kunt ontwikkelen?

Dan bent u bij WijZ Thuisadministratie aan het juiste adres! Wij zoeken vrijwilligers die hun

administratieve en sociale kwaliteiten willen inzetten voor kwetsbare Zwollenaren.

Als vrijwilliger gaat u regelmatig op huisbezoek bij uw eigen deelnemer(s), neemt samen de

post door, ondersteunt bij het ordenen van de post, bellen met instanties en het aanvragen van

(financiële) voorzieningen.

Onze volgende training van 3 dagdelen vindt plaats op 28 mei, 4 juni en 11 juni. Alle middagen

van 13.00 – 16.00 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen.

Belangstellend? Neem dan vooral contact met ons op! Via telefoon (038) 8 515 700 of mail met

Rianne Taal: r.taal@wijz.nu.

WijZ Thuisadministratie maakt onderdeel uit van Op Orde: het centrale aanmeldpunt voor hulp

en advies bij (financiële) administratie.

Vrijwilligers gezocht voor het project “Vitaal en Veilig Thuis”

Voor het project Vitaal en Veilig Thuis zijn wij op zoek naar 10 vrijwilligers die op huisbezoek

willen bij de 70-plusser in Zwolle. Tijdens dit huisbezoek staat de veiligheid in- en om huis

centraal, evenals het welzijn van de wijkbewoner. Hoe zit iemand erbij, heeft men een sociaal

netwerk, zijn de financiën op orde, heeft men behoefte aan ondersteuning of kan men alles

zelf nog? Dit zijn enkele voorbeelden die bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen

blijven wonen. Hierbij is het van belang zo lang mogelijk vitaal te blijven.

Zowel op het fysieke, psychische als sociale vlak. Veel ouderen hebben vaak ‘kleine’

beperkingen: fysieke, cognitieve en emotionele vaardigheden zijn achteruitgegaan.

Tijdens het huisbezoek gaat de vrijwilliger met de wijkbewoner in gesprek, wordt de thuissituatie

in kaart gebracht d.m.v. een huisscan/vragenlijst. En tevens kan de vrijwilliger gelijk voor een

doorverwijzing zorgen, naar een van de partners van het project. Naast het huisbezoek heeft de

wijkbewoner de mogelijkheid om deel te nemen aan een fittest, valtraining en/of (beweeg-) activiteiten,

om zo het zo lang mogelijk vitaal blijven te stimuleren. Vitaal en Veilig Thuis werkt nauw

samen met diverse partners uit Zwolle, zoals fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties, de politie,

de brandweer, het ziekenhuis, sport- en beweegaanbieders, kaderhuisarts ouderen en

de gemeente.

Wij zoeken vrijwilligers:

* Met een sociaal, betrouwbaar en spontaan karakter;

* Waar wij goede afspraken mee kunnen maken;

* Affiniteit met de doelgroep 70+;

* Met inlevingsvermogen en makkelijk een gesprek kan voeren;

* (minimaal) 1 dagdeel per week beschikbaar is;

* Verklaring Omtrent Gedrag (wordt aangevraagd);

* Bereid is een cursus van 3 á 4 dagdelen te volgen.

* Met computers kan werken;

Belangstelling? Neem dan contact op met WijZ Welzijn 038 - 8515700 of via

e-mail: info@vitaalenveiligthuis.nl

29


Help insecten in je tuin

Onderzoek heeft uitgewezen dat het heel slecht gaat met de insecten in ons land

en op de wereld. Vele soorten zijn verdwenen en we zijn voor bestuiving van onze

(voedsel-)planten juist grotendeels van hen afhankelijk.

Om de insecten te helpen moeten we Nederland

weer bloemrijk maken, te beginnen natuurlijk

met de eigen tuin. Maar hoe doe je dat?

Vroege Vogels heeft in samenwerking met Groei

en Bloei een 26-plantenplan opgesteld waarmee

je in eigen tuin een groen paradijsje kunt maken

waar de insecten van kunnen genieten.

Deze lijst van planten is samengesteld voor het

project Tuinreservaten en maakt van elke tuin

een insectvriendelijk biotoop.

Het zijn prachtige, sterke planten die het

tuinieren makkelijk en aantrekkelijk maken.

De planten van deze diverse lijst voldoen aan

een aantal kenmerken. Ze gedijen op de meeste

standplaatsen en grondsoorten. De planten

verdragen regen, wind en droogte en vallen

niet om. Omdat ze niet ziekte gevoelig zijn en

niet woekeren is de zorg minimaal. In de tuin

combineren ze goed met andere planten.

Ze bloeien afwisselend van januari tot

oktober en dat geeft de tuin het hele jaar kleur.

De planten variëren van hoogte, kleuren

bloem- en bladvormen en passen ook in een

kleine tuin. En het allerbelangrijkst de planten

zijn aantrekkelijk voor vlinders en allerlei

andere insecten! Meer informatie op

vroegevogels.bnnvara.nl.

Ank Pot, redactie Aakwaa

Plantennaam (Nederlandse naam) Bloeitijd Bloemkleur Max.Hoogte

• Helleborus orientalis (kerstroos) I-III purperzwart 40 cm

• Vinca minor ‘Alba’ (maagdenpalm) III-IV wit 25 cm

• Magnolia stellata (stermagnolia) III-IV wit 2,5 m

• Carex morrow ‘Variegata’ (zegge) IV geel 40 cm

• Brunera macrophylla ‘Jasck Frost’

(Kaukasisch vergeet me nietje) IV-V blauw 40 cm

• Cercis canadensis ‘Forest Pansy’

(Judasboom) IV-V roze 3 m

• Amelanchier lamarckii

(krentenboompje) IV-V wit/roze 6 m

• Salvia nemerosa ‘Caradonna’ (salie) V-VI paarsblauw 80 cm

• Euonymus alatus ‘Compactus’

(kardinaalsmuts) V-VI geelgroen 1,8 m

• Alchemilla mollis (vrouwenmantel) V-VIII geel 40 cm

• Heuchera ‘Mocha’ (purperklokje) VI-VII wit 50 cm

• Geranium ‘Anne Thompson’

(ooievaarsbek) VI-IX roze 40 cm

• Rosa ‘Schneewittchen’ (trosroos) VI-X wit 1,5 m

• Hemerocallis ‘Ed Murray’ (daglelie) VII-VIII kastanjebruin 70 cm

• Buddleja davidii ‘Nanho Blue’

(vlinderstruik) VII-VIII blauwpaars 1,5 m

• Persicaria amplexicaulis ‘JS Caliente’

(duizendknoop) VII-IX rood 80 cm

• Phlox ‘Utopia’ (vlambloem) VII-IX zachtroze 1,5 m

• Helenium ‘Moerheim beauty’

(zonnekruid) VII-IX rood/oranje 1,5 m

• Hydrangea querifolia ‘Burgundi’

(eikenbladhortensia) VII-IX roomwit 1,75 m

• Kalimeris incisa ‘Madiva’ (zomeraster) VII-XI lila 85 cm

• Anemone x hybrid ‘Honorine Jobert’

(herfstanemoon) VIII-IX wit 1,2 m

• Sedum ‘Matrona’ (vetkruid) VIII-X grijspaars 80 cm

• Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’

(zonnehoed) VIII-X geel 80 cm

• M iscanthus sinensis ‘Kleine

Silberspinne’ (prachtriet) IV zilver 1,6 m

• Aster agertoides ‘Stardus’ (herfstaster) IX-X lichtpaars 50 cm

• Hedera helix arborescent (struikklimop) IX-X geelgroen 1,5 m

14

31


Zwolle kleurt blauw

tijdens Koningsspelen 2019

Vrijdag 12 april 2019 is het zover, de Koningsspelen in Zwolle. Het landelijk

Oranjefeest waar sport en bewegen centraal staat. Het thema dit jaar is “water

drinken”. Ruim 4500 kinderen van 41 Zwolse scholen doen mee aan de door

SportService Zwolle georganiseerde Koningssportdag, die plaatsvindt op

vijf Sportparken in Zwolle. Sportverenigingen en diverse wijkorganisaties

werken samen om alle kinderen in beweging te brengen.

Vernieuwend aanbod

voor Koningsspelen 2019

Naast de traditionele sporten die aangeboden

worden op de vijf sportparken, is het aanbod

tijdens de Koningsspelen na het succes van

vorig jaar verder uitgebreid met vernieuwende

sporten. Kinderen kunnen dit jaar onder andere

leren suppen, survivalrunnen, padellen, skaten,

beachsporten, outdoor-spelen en Archery

Taggen.

“Traditionele sporten blijven aangeboden

worden tijdens de Koningsspelen, maar de

trends en ontwikkelingen blijven we in de gaten

houden. Dit proberen we dan ook terug te laten

komen tijdens de Koningsspelen”, vertelt Marco

Welink, event manager SportService Zwolle.

“Belangrijk om de kinderen alle mogelijkheden

van sport en bewegen te laten beleven, zodat

ze vroeg of laat een goede sportkeuze kunnen

maken. Padel is daar een goed voorbeeld van

als snel groeiende (racket)sport”

Ook maken kinderen kennis met aangepast

sporten en nemen leerlingen met een lichamelijke

beperking van de Twijn locatie Violierenstraat

deel op sportpark Marslanden. Tom van

Tatenhove, docent bewegingsonderwijs geeft

aan:

“Wij willen heel graag integreren binnen het

reguliere onderwijs en laten zien dat de leerlingen

niet zielig zijn. Zij kunnen ook goed sporten

en hebben een grote winnaars mentaliteit!”

HA-TWEE-GO

Het thema van dit jaar is water drinken. Dit is

essentieel om goed te functioneren en presteren,

zeker als je veel beweegt. De Koningsspelen

HA-TWEE-GO ‘superdrank’ staat centraal en

houdt kinderen sterk, slim en snel en maakt

hen tot de beste versie van zichzelf.

Programma

Om 9:30 uur start het programma op de vijf

sportparken met de openingsdans Pasapas.

Na de dans worden de Koningsspelen officieel

geopend door René de Heer, wethouder Sport

van de gemeente Zwolle, op sportpark de

Marslanden. Evenals zijn collega wethouders op

één van de andere vier sportparken, opent hij

de Koningsspelen door het ontkurken van het

HA-TWEE-GO ‘superdrankje’ om vervolgens

even mee te sporten. De dans is te bekijken via:

sportservicezwolle.nl

De Koningsspelen wordt georganiseerd

op de scholen of op een van de Zwolse

sportparken:

• De Verbinding, velden en omgeving

van CSV’28

• De Siggels, velden en omgeving van v.v. SVI

• De Marslanden, velden van de diverse

sportverenigingen

• De Pelikaan, S.V. HTC en omgeving

• Het Hoge Laar

Meer informatie over de Koningsspelen

staat op:

http://sportservicezwolle.nl/paginas/

koningsspelen-zwolle

33


Wijkblad Aakwaa uitgave maart 2019 49 e jaargang, nummer 10

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 194 627 97

Open: wo, za en zo van 14.30 - 16.00 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Femke Bakkeren, Martin Bos en Ank Pot

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Henk IJzenbrandt Tel. 453 93 49

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie:

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorkant: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij voor:

Mei 08-05-2019 19-04-2019

Juni 05-06-2019 15-05-2019

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@ zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandagmiddag van 13.00-17.00 uur

Donderdagochtend van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Henri v.d. Hoeve

Spreekuur: Womo 09.30-10.30 uur

in M.F.C. De Bolder

Telefoon: 06 558 208 87

E-mail: henri.van.de.hoeve@politie.nl

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en di. van

09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

38

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3

More magazines by this user
Similar magazines