09.05.2019 Views

RecyclePro 02 2019

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 4 I NUMMER 2 2019 I MEI - JUNI

OPRICHTING NIEUW ORGAAN IN STRIJD TEGEN PLASTIC AFVAL

RECYCLEERBARE OF HERBRUIKBARE

BEKERS OP EVENTS?

NIEUW GEÏNTEGREERD SYSTEEM

VOOR VERWERKING VAN KARTONAFVAL

RECYCLEPRO.EU


Kwetsbaar en sterk

Een ijsbeer is sterk, maar staat symbool voor de kwetsbaarheid van onze aarde. Wetende dat onze aarde haar

grenzen heeft betreft natuurlijke hulpbronnen is er een groeiende behoefte om ferro en non-ferro metalen

duurzaam te recyclen. Het produceren van nieuwe metalen uit gerecyclede metalen veroorzaakt bovendien

aanzienlijk minder CO 2

-uitstoot dan productie van primair materiaal uit ertsen.

Ook bedrijven zijn sterk én kwetsbaar tegelijk. Door het bieden van optimale prijzen voor ferro en non-ferro

metalen en deze snel uit te betalen kunnen we uw onderneming sterker maken. Door samen met onze

klanten te werken aan een wereld zoals die bedoeld is, behoort Jansen Recycling Group inmiddels tot

één van de snelst groeiende firma’s actief in recyclage van ferro en non-ferro metalen in België en Nederland.

Van Leeuwenhoekweg 21

3316 AV Dordrecht

The Netherlands

T. +31 (0)78 - 652 26 33

info@jansengroup.com

www.jansengroup.com


Van Der Spek NV/SA Industrielaan 10 Tel.: +32 2 582 29 79

www.vanderspek.be B - 1740 Ternat Email: sales@vanderspek-bel.com

Atlas 5500

Asynchronische snelheidscontrole

Onafgebroken materiaal doorloop verzekerd door de individuele controleerbare assen.

Maximum output dankzij de geoptimaliseerde dynamische aandrijving.

Grote flexibiliteit door de synchronische en asynchronische werking van de assen.

Uitermate efficiënte elektrische riemaandrijving

Robuuste en solide riemaandrijving met planetaire tandwielkast.

Krachtige vermaler/verkleiner met hoog performante elektrische motoren.

Ongelooflijk betrouwbaar met bijzonder duurzame componenten.

Gelimiteerde veiligheidsdraaikoppeling

Optimale bescherming van de aandrijving dankzij de bliksemsnelle ontkoppeling van

de aandrijvingsunit.

Volledig instelbaar volgens de verschillende producten.

Verzekerde uitschakeling door middel van uitgeteste en beproefde sensoren.

Robuust Twin – assen vermalingssysteem

Consequente hoge doorloop dankzij de effectieve verkleining in beide draairichtingen

zelfs wanneer één as stopt.

Geen fijne partikels vanwege de speciale geometrie van het verkleiningssysteem.

Maximum levensduur door de traagdraaiende verkleiningsassen en de robuuste frame

constructie.


EMR series

Brawler

CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122 » GELEENLAAN 38 – 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

2

VOORWOORD

Duurzaam materialenbeheer zal de wereld redden

U zal er langs alle kanten mee om de oren geslagen worden in deze editie. De weg naar een beter klimaat begint met een circulaire maatschappij.

Het is de productie van goederen en meer goederen en meer goederen, zoals het een lineaire consumptiemaatschappij betaamt, die ons

doet stikken in CO2. Dat wil zeggen dat het niet de jongeren die op straat komen de sleutel tot een betere wereld in handen hebben maar de

afval- en recyclagesector. Hoer meer stromen we kunnen recupereren en als secundaire grondstoffen met een zo hoog mogelijk behoud van

waarde weer kunnen inzetten, hoe dichter we komen bij die doelstelling om de aarde maar met anderhalve graad te laten opwarmen.

Dit was de belangrijkste conclusie tijdens het afgelopen World Resources Forum, georganiseerd in Antwerpen door de OVAM. Een boodschap

die ook verder dan de eigen grenzen reikte, want met meer dan zestig nationaliteiten vertegenwoordigd, wordt ze wereldwijd verspreid. En dat

is nodig. De Europese Unie mag dan wel de voortrekkersrol opnemen, willen we slagen in onze missie om de CO 2

-emissies te doen dalen, dan

zal men op alle continenten aan hetzelfde zeel moeten trekken. Maar het biedt ons wel de kans om Europese technologie te gaan vermarkten.

Of om extra opportuniteiten naar onze contreien te brengen.

Inzetten dus op urban mining is het plan voor deze en de komende generatie, want de timing is precair. We kunnen niet blijven treuzelen om

stappen naar een betere wereld te zetten. Dat staat met de komende verkiezingen meer dan ooit op het spel. Want als sector kunnen we het

niet alleen waarmaken. Daarvoor zijn te veel en te zware investeringen gevergd en zorgt het beleid vandaag net voor veel onzekerheid. De

circulaire economie zal pas vorm krijgen wanneer er een markt gecreëerd wordt die het gebruik van secundaire grondstoffen aanmoedigt. Door

voor producten een recyclagegraad vast te leggen, door er in openbare aanbestedingen de voorkeur aan te geven, door het invoeren van een

CO 2

-taks. De mogelijkheden zijn legio. En leg een duidelijke kader en spelregels vast, zodat er een investeringsklimaat ontstaat.

Maar dan moeten we niet denken dat kunststof de grote boosdoener is en de eerste horde naar een circulaire maatschappij vormt. Uiteraard

moeten de fabrikanten van kunststoffen stappen zetten naar koolstofarmer produceren. De bouwstenen zullen van biomassa moeten komen

in plaats van fossiele brandstoffen. Dat vergt echter nog jaren research. Tot die tijd kunnen kunststof granulaten als secundaire grondstof een

belangrijke rol spelen om de sector groener te maken. Maar we zullen er vooral op een verstandige manier mee moeten leren omgaan en inzetten

op maximale recuperatie, ook van moeilijke stromen. Deceuninck geeft alvast het goede voorbeeld en investeerde fors om end-of-life pvc

raamprofielen een tweede leven te geven. U leest er alles over in deze editie.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.eu

Jaargang 4 • Nummer 2 2019

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B-3900 Pelt

T +32 50 36 81 70

E info@louwersmediagroep.be

W louwersmediagroep.be

Vestiging Nederland

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

T 31 495 45 00 95

E info@louwersmediagroep.nl

W www.louwersmediagroep.nl

08 32

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, Go4Circle,

Jan Mol, Pieter de Mos

Bladmanager

Kevin Desender

E k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Lisa Gyselinck

Elke Kina

Advertenties

https://www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

KBC Bank IBAN BE80 7310 2514 2977

BIC KREDBEBB t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v.

RecyclePro. Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Pelt

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

E studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Pvc profielen krijgen tweede leven en besparen 90.000 ton CO 2

8

Oprichting nieuw orgaan in strijd tegen plastic afval 10

Als de vonk overslaat … 12

De Pen: Janez Potočnik 14

Digitale vrachtbrieven voor afvaltransport verhogen uw efficiëntie 16

PP en HDPE kunststoffen omzetten in hoogwaardige secundaire grondstof 19

Recycleerbare of herbruikbare bekers op events? 20

De vijf lessen uit het World Resources Forum 24

Innovatief en meer circulair dankzij artificiële intelligentie en digitale marktplaats 28

Vier grote uitdagingen in afvalinzameling en recyclage van bedrijfsafval 30

Klanten wapenen om recyclage-uitdagingen de baas te kunnen 32

Samen evolueren naar een circulaire bouweconomie 36

Circulariteit ultieme wapen in strijd tegen klimaatverandering 38

DOSSIER DIGITALISERING

Op het kruispunt van digitaal en circulair 40

Datamodellering voor een optimale recyclage van productie-uitval van koper 43

Hoogtechnologische karakterisering en sortering glasscherven verhoogt recyclage-efficiëntie 44

Digitaliseren van uw volledige bedrijfsvoering bespaart tijd en kosten 46

Sectornieuws 49

DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

30

Steeds gevanceerder slopen 58

Hydraulisch zagen en slijpen ontzorgt personeel 60

Keep it green 62

Verdubbeling cilinderkracht betonschaar dankzij hoogfrequente trilling 65

Krachtige sloopschaar maakt het verschil in Gorinchem 67

Perfectie in schrootgrijpers komt uit Canada 68

44


INHOUD

60 134

68 83

139

Nieuwe compacte zeefbak met grote capaciteit 70

Veilig containers legen met hakengrijpers 73

Het team met de toonaangevende hamer komt uit Weert 74

Go4Circle: Bouwen aan een circulaire toekomst 79

Special lichte bedrijfsvoertuigen 87

Overname recyclagebedrijf biedt bouwonderneming extra mogelijkheden 100

Nieuw geïntegreerd systeem voor verwerking van kartonafval 102

Verplicht kwaliteitsborgingssysteem voor sorteerinrichtingen 104

Naar een perfecte stofbeheersing 106

Nieuw leven voor mobiele telefoons 108

De harde cijfers 111

JAARGANG 4 I NUMMER 2 2019 I MEI - JUNI

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

DOSSIER PERSEN

Nieuw geïntegreerd systeem voor verwerking van kartonafval 112

Nieuwe balenpers brengt meer flexibiliteit door uitbreiding capaciteit 114

Extreem hoge compressiegraad kanaalbalenpers zorgt voor maximale benutting vrachtwagens 117

Nieuwe regels voor grondverzet 120

Maximaal inzetten op het duurzaam gebruik van de bodem 122

Een vloeistofdichte werf zonder onderhoud 125

Snel en doeltreffend reinigen van installaties en machineonderdelen 127

Matexpo: eigen app zal bezoekers nog makkelijker langs standhouders loodsen 128

Nieuwste generatie impactbreker blinkt uit in verschillende recyclagetoepassingen 131

Tweeweg windzifter brengt de kwaliteit omhoog 132

Comfortabel en economisch verantwoord shredderen 134

Bauma 2019: slopen en breken met oog voor de stad 136

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 139

Recycle Partners 141

OPRICHTING NIEUW ORGAAN IN STRIJD TEGEN PLASTIC AFVAL

RECYCLEERBARE OF HERBRUIKBARE

BEKERS OP EVENTS?

NIEUW GEÏNTEGREERD SYSTEEM

VOOR VERWERKING VAN KARTONAFVAL

Cover: Rotar

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.eu

RECYCLEPRO.EU


KUNSTSTOF PROFIELEN KRIJGEN TWEEDE LEVEN

EN BESPAREN 90.000 TON CO 2

Pvc is een nobel materiaal dat bijzonder veel voordelen brengt in toepassing. De raamprofielen van Deceuninck zijn daar een mooi voorbeeld

van en zorgen voor sterkte, isolatie, bescherming en esthetiek. Maar mooier nog, pvc is ook een duurzaam materiaal dat mits een

goede recyclagemethode in principe oneindig maal gerecycleerd en dus hergebruikt kan worden. In het streven naar een zo laag mogelijk

ecologische voetafdruk, investeerde Deceuninck fors in een nieuwe recyclagelijn. Een technisch huzarenstukje waar Lybover Recycling een

belangrijke hand in had.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valerie Clarysse

Deceuninck is een wereldspeler in raam- en deurprofielen

in kunststof met productievestigingen

in vijftien landen. Met meer dan 3.800 medewerkers

wordt er een omzet gegenereerd van 674

miljoen euro. In Diksmuide prijkt Deceuninck

Compound, de plek waar de pvc grondstof zijn

formulatie van pvc hars en additieven meekrijgt

om aan specifieke eisen te voldoen. Het was dan

ook een strategische keuze de recyclageactiviteiten

daar neer te poten. Sourcing and sustainability

manager Margot Lannoo: “We zetten reeds

jaren in op verduurzaming, en het streven naar

xxxxxxx (Beeld: xxxxx).

8 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


circulariteit is daar een belangrijk onderdeel van.

Door de kringloop volledig te sluiten verkleinen

we aanzienlijk onze ecologische voetafdruk. Voor

elke kg gerecycleerd materiaal sparen we om en

bij de 2 kg CO 2

uit. En het recyclage proces verbruikt

tot 90% minder energie dan het aanmaken

van virgin grondstof.”

Expertise van Lybover

Recycling (Bulk .ID)

De recyclagelijn die er sinds 2012 stond had een

capaciteit van 10.000 ton, goed voor het verwerken

van het eigen productieafval en de snijresten

van klanten. Om in te spelen op de toenemend

aanbod van eerste generatie ramen en deuren

en om ook voor deze, meer vervuilde fractie, de

kringloop te sluiten, was een nieuwe installatie

aan de orde. Hierbij stonden drie sleutelwoorden

voorop: kwaliteit, capaciteit en efficiëntie.

Deceuninck deed voor de nieuwe proceslijn een

beroep op de expertise van Lybover Recycling.

Technisch huzarenstukje

Operations manager van de Divisie Compound

Tom Driessens wist op voorhand dat de nieuwe

lijn een technisch huzarenstukje zou moeten worden.

“Wat we willen realiseren is eigenlijk nog

nergens ter wereld gebeurd. Lybover Recycling

kreeg dus van ons een enorme puzzel in handen

om alle technieken samen te brengen om de vooropgestelde

tonnages, efficiëntie en zuiverheid

te halen. Met de bijkomende uitdaging dat de

bestaande installatie de hele tijd moest kunnen

blijven draaien en dat het om moeilijk te verwerken

kunststof stromen ging.” De sleutel tot succes

lag dan ook in enerzijds het ruime aanbod van

kwalitatieve machines en anderzijds de eigen engineeringcapaciteit

van Lybover Recycling. “Door

hun expertise en hun ruime portfolio kunnen ze

zich echt onderscheiden in totaalprojecten. We

apprecieerden ook de openheid en transparantie

waarmee ze tewerk gingen en het uitstekende

time- en projectmanagement. In maart 2018 zijn

we begonnen en aan het einde van het jaar waren

we al operationeel.”

Circulaire economie dichterbij

brengen

“Het werk dat Lybover Recycling geleverd heeft

is in overeenstemming met onze doelstellingen”,

vat Lannoo samen. Grosso modo kunnen er tien

stappen in onderscheiden worden. Alles begint

met een grote breekinstallatie die het materiaal

terugbrengt tot fracties van 30 à 50 cm. Na een

eerste metaalsortering gaat het naar de hamermolen

die zorgt voor een verdere verkleining van

het materiaal. In de volgende sectie komt een

veelvoud van scheidingstechnieken aan bod die

andere kunststoffen, folies, metalen, glas, rubbers,

siliconen en glasvezels uit het pvc halen.

‘Vandaag bevatten ons profielen reeds 12%

gerecycleerd materiaal. Tegen 2021 willen we

dat percentage optrekken tot 25% wereldwijd’

Lybover Recycling kreeg van Deceuninck een enorme puzzel in handen om alle technieken samen te brengen

om de vooropgestelde tonnages, efficiëntie en zuiverheid te halen voor de nieuwe recyclagelijn voor pvc.

Het stof dat daarbij vrijkomt wordt ook vakkundig

aangepakt door een ontstoffingsinstallatie.

Na een natte en een droge maling schiet

er nog materiaal over in fracties van enkele

mm. Vervolgens worden de materialen op kleur

gescheiden en gaan ze de laatste verwerkingsfases

in: granulatie of micronisatie. Voor elke

stap gebeuren de nodige kwaliteitscontroles,

één van de drie speerpunten van Deceuninck.

Lannoo: “De lijn heeft een capaciteit van 45.000

ton per jaar, goed voor 2,3 miljoen ramen die

zo jaarlijks van het stort gered zullen worden.

Vandaag bevatten ons profielen reeds 12% gerecycleerd

materiaal. Tegen 2021 willen we dat

percentage optrekken tot 25% wereldwijd. Op die

manier willen we tonen dat het ons menens is de

circulaire economie dichterbij te brengen en onze

eigen ecologische voetafdruk te verlagen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 9

.eu


OPRICHTING NIEUW

ORGAAN IN STRIJD

TEGEN PLASTIC AFVAL

“Als we de manier waarop we kunststoffen produceren en gebruiken niet veranderen,

dan zal er in oceanen tegen 2050 meer plastics dan vis zitten.” Deze uitspraak van Frans

Timmermans, de eerste vice-president van de Europese Commissie en verantwoordelijk

voor duurzame ontwikkeling, is het grondvest achter de ontwikkeling van de Europese

Kunststoffen Strategie. Om de handschoen op te nemen en deze uitdaging te beantwoorden

heeft de Europese Confederatie van Recyclage Industrieën Euric besloten om de

European Plastics Recycling Branch te lanceren.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Tegen 2040 wil de Europese Unie de helft

van zijn kunststof afval gerecycleerd zien.

(Beeld: Maciej Bledowski)

RecyclePR

10

RecyclePR

.eu

RecyclePR

.eu

.eu


‘Deze verandering

moet de tragedie

van 13 miljoen

ton kunststoffen

die jaarlijks in

de oceanen van

onze planeet

terechtkomen

verhinderen’

“Als we de manier waarop we kunststoffen

produceren en gebruiken niet veranderen, dan zal er

in oceanen tegen 2050 meer plastics dan vis zitten.”

Het regende de voorbije maanden en jaren mooie

beloften om het probleem van kunststofvervuiling

een halt toe te roepen. Zo wil Europa alle kunststof

verpakkingen tegen 2030 herbruikbaar of recycleerbaar

maken. Tegen 2040 wil de Europese Unie

ook de helft van zijn kunststof afval gerecycleerd

zien. De recyclage-industrie heeft zichzelf dan weer

een target van 10 miljoen ton plastics opgelegd om

te hergebruiken in de productie van nieuwe producten

voor de Europese markt tegen 2025. “Dit

laatste wordt het voornaamste werk domein voor de

European Plastics Recycling Branch (EPRB). Het wil

mee helpen de uitdagingen die verbonden zijn aan

de verwerking van kunststoffen voor recyclagedoeleinden

identificeren en oplossingen formuleren. In

elke schakel van de keten wil het zo het circulaire

niveau van deze materialen optrekken”, aldus Ion

Olaeta, vice- president van de EPRB. Het nieuwe

orgaan zal mee toezien op het uitrollen en implementeren

van de EU Kunststoffen Strategie. “Er

zal onder meer gestreefd worden naar een betere

interface voor de Europese regelgeving rond afvalen

chemische producten, zodat recyclagebedrijven

kunnen anticiperen op mogelijke veranderingen en

langetermijninvesteringen uitvoeren.” Daarnaast

staan ecodesign, verbetering van de logistieke

mogelijkheden en engagementen voor het gebruik

van gerecycleerde materialen hoog op de agenda.

Uitdagingen en mogelijkheden

De leden van het EPRB zullen de nationale recyclagefederaties

over heel Europa zijn. Coberec is

een van de stichtende leden. Zij spreken in naam

van honderden kleine, middelgrote en grote bedrijven

actief in de inzameling, de verwerking, de

recyclage en de handel van verschillende stromen

van kunststoffen. Kunststoffen die onder andere

komen uit end-of-life voertuigen, e-waste, verpakkingsmaterialen

… Maar de uitdagingen, technisch,

economisch en wetgevend om kunststoffen

efficiënt en op een grote schaal een tweede leven

te geven zijn niet gering. “De timing voor de kickoff

van EPRB is niet toevallig”, vertelt Emmanuel

Katrakis, secretaris-generaal van EuRIC. “Kunststoffen

zijn in Europa en wereldwijd een van de

voornaamste prioriteiten geworden. Dat brengt

enerzijds onzekerheid met zich mee, maar biedt

tegelijkertijd heel wat nieuwe mogelijkheden.”

Het bevorderen van de recyclage van kunststoffen

zal sowieso een positieve impact hebben. Het

bevordert de lokale werkgelegenheid en levert

een aanzienlijke bijdrage tot een beter klimaat.

De recyclage van 15 miljoen ton plastics zou jaarlijks

een vermindering in CO 2

-emissies opleveren

die het equivalent is van 15 miljoen voertuigen.

Daarenboven verwacht de EU dat verbeterde inzamelsystemen

en recyclagetechnieken voor kunststoffen

een besparing zullen teweegbrengen van

ongeveer 100 euro per ton.

Leidend zijn in evolutie naar

circulaire economie

“Met de oprichting van EPRB toont de recyclageindustrie

eens te meer dat het een leidende rol

wil spelen in de globale transitie naar een nieuwe

model van circulaire economie. Alle stakeholders in

de waardeketen van kunststoffen zullen hun engagement

wat dat betreft opnemen. Dat is de enige

manier om het goede voorbeeld te geven aan de

burger, zodat hij zelf ook geen excuus meer heeft

om bij te dragen aan deze ontwikkeling. Deze verandering

moet de tragedie van 13 miljoen ton kunststoffen

die jaarlijks in de oceanen van onze planeet

terechtkomen verhinderen”, besluit Olaeta. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

11

.eu


Als de vonk overslaat …

De wereld redden begint met een kleine vonk die een vlam wordt. We moeten met zijn allen de passie voelen om secuurder om te gaan met wat we niet

meer nodig hebben, de verloren grondstoffen. De kunststoffen zelf zijn immers niet de grote vervuilers, het is de manier waarop we ermee omgaan en ze

achteloos wegsmijten die de plastic soep in de zee veroorzaakt. Bij Van Werven en Peter Brughmans is de vonk al langer overgeslagen. Ze vonden elkaar in

het geloof dat er met end-of-life plastics, meer specifiek de harde kunststoffen die een lang servicegebruik hebben, bij het einde van hun serviceleven nog

zinnige dingen te doen zijn en brengen dat elke dag in de praktijk. Het mooie van het verhaal? Hun kwaliteit moet niet onderdoen voor virgin grondstoffen.

Peter Brughmans, Consultant voor de inkoopactiviteiten van Van Werven in België, vertelt.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Hasselblad H5D

Waarom die passie om met afval aan

de slag te gaan?

“Het is confronterend hoe we ons van ons afval

ontdoen. In de productie van producten kruipt er

tonnen CO 2

. Toch gaan die producten soms maar

enkele seconden mee. De vriendelijke dame in

de broodjeszaak geeft me een koffie in een kartonnen

beker en verpakt goedbedoelend een papier

zakje rond mijn broodje ‘gezond’, terwijl ik

het er enkele stappen verder meteen weer afhaal

om het broodje te kunnen verorberen en de koffiebeker

na enkele minuten leeg heb en weggooi.

We staan er niet bij stil dat het hier allemaal om

waardevolle grondstoffen gaat, die haast allemaal

te recycleren zijn en toch in het restafval

belanden. Zo stikken we in ons eigen CO 2

”.

Hoe kunnen we dat patroon

doorbreken?

“We zouden deze waardevolle grondstoffen, kunnen

recycleren of ook voorkomen. Ons broodje niet

laten verpakken en de koffie in een zelf meegebrachte,

lichtgewicht, duurzame plastic beker die

keer op keer kan hergebruikt worden en die bij einde

‘lang’-leven kan worden gerecycleerd als harde

“Toen ik in 2011 op hun site in Biddinghuizen aankwam, viel ik bijna achterover van hun technologisch kunnen om iets eco’logisch’ en economisch met end-of-life, gebruikte kunststoffen aan te vangen”.

RecyclePR

12 RecyclePR

.eu

.eu


Verderkijken naar circulaire optimalisaties

Van Werven is een 74 jaar oude Nederlandse familieonderneming met drie divisies: infra, afvalinzameling

en recyclage, bio-based products en recycling plastics. In de recyclage van gebruikte harde kunststoffen

is Van Werven met zijn zeven vestigingen in Noord-Europa (Nederland, België, Engeland, Ierland, Noord-

Ierland, Zweden en Polen) marktleider in Europa. Zo werden vorig jaar met de ganse Europese Van Werven

recycling plastics divisie samen 125.000 ton diverse, nieuwe hoogwaardige grondstoffen gemaakt die ook

na gebruik weer keer op keer opnieuw kunnen worden gerecycleerd. Zoals in meerdere andere landen werd

er naast de eerste sorteerinstallatie in België (Lanaken) vorig jaar op dezelfde plek in een heuse fabriek

geïnvesteerd die vandaag 100% PUUR Belgische grondstoffen maakt! Vanaf april heeft Van Werven er zijn

tweede sorteerinstallatie in gebruik genomen, zodat de fabriek volledig optimaal kan beleverd worden. En

nog meer concrete circulaire optimalisaties kan Van Werven realiseren samen met zijn partners:

• Onze verhuurder (waar van wij nu ca. 4.5 ha terrein in Lanaken huren) transporteur Meers Internationaal

Transport bvba kan via retourtransport gebruikte harde kunststoffen van onze leveranciers mee

naar huis nemen en bij ons leveren. Gewoon ecologische, economisch efficiënt.

• We kunnen de lokale maakindustrie ondersteunen. Bijvoorbeeld de firma Matvanced, als een gebruiker

van maalgoed heeft geïnvesteerd en is sinds januari 2019 gevestigd in dezelfde loods bij ons in Lanaken.

Hierdoor wordt transport ook tot een minimum herleid.

• Verwerken van pvc tot micronisaat als eindproduct welke rechtstreeks wordt

geleverd aan eindgebruikers in Europa. Als enige bereikt: ‘einde afvalstatus

voor PVC-micronisaat’.

Peter Brughmans: “Het besef groeit in de maatschappij dat afval

een tweede leven als grondstof voor nieuwe producten kan krijgen.

Dit geeft ons een goede ondergrond om steeds verder te gaan in

wat we recycleren en hoe we recycleren.”

Dit is de lokale, circulaire economie. De eerste stappen worden

eveneens gezet om samen met de gemeente Lanaken en Riemst

te kijken naar het aanwerven van mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt.

kunststof om er weer een nieuwe beker van te laten

maken. Ach, waarom niet duurzamer reageren? Het

is met die blik op de wereld dat bij mij al in de jaren

90 de passie ontstond om echte oplossingen te vinden

voor diverse moeilijke maar waardevolle materialen.

De projecten met kunststoffen leiden echter

niet meteen tot tastbare resultaten. Het is nochtans

niet logisch dat we er niks mee doen. Maar als we

de wereld willen veranderen, zullen we het samen

moeten aanpakken.”

Hoe hebt u die samenwerking met

Van Werven gevonden?

“Onze noorderburen hadden te maken met een

gelijkaardig buikgevoel. Het begon met bloempotjes

bij collega Rob Labots die toen een tuincenter

had. Van zodra de plant in volle grond of

in een modieuze pot terecht kwam, belandden de

plastic bloempotten die de wortels beschermden

zonder pardon bij het restafval. Labots zocht ook

al in de jaren 90 naar mogelijkheden. In 2006

startte hij bij Van Werven de recyclageafdeling

voor gebruikte harde kunststof. Toen ik in 2011

daar op hun site in Biddinghuizen aankwam, viel

ik bijna achterover van hun technologisch kunnen

om iets eco’logisch’ en economisch met end-of-life,

gebruikte kunststoffen aan te vangen. Ik kende

Van Werven en Peter Brughmans vonden elkaar in het geloof dat er met end-of-life harde kunststoffen

nog zinnige dingen te doen zijn.

de afvalwereld in België behoorlijk goed en zag

meteen een opportuniteit om die gedeelde passie

om secuurder om te gaan met grondstoffen

ook in België in de praktijk te brengen. Nog geen

twee maand later zaten we terug aan tafel met

een concreet plan voor een eerste overslaglocatie

en 10.000 ton capaciteit. Dynamiek is iets fantastisch

als het voortkomt uit goesting en passie,

want je weet waarom je het doet.”

Waarom duurde het dan zo lang om er

een succesverhaal van te maken?

“Om een idee te transformeren in een leefbaar economisch

model speelt ook de wetgever een rol. De

verplichtingen om te sorteren en te recycleren zijn

een essentiële voorwaarde om aan kwalitatief materiaal

te geraken. Belangrijk, want om bedrijven te

overtuigen om je grondstoffen te verwerken, mag de

kwaliteit niet onderdoen voor virgin grondstoffen.

Vandaag krijgt de circulaire economie steeds meer

de wind in de zeilen. Het besef groeit in de maatschappij

dat afval een tweede leven als grondstof

voor nieuwe producten kan krijgen. Dit geeft ons

een goede ondergrond om steeds verder te gaan

in wat we recycleren en hoe we recycleren. Het is

eigenlijk zo moeilijk niet en meer een kwestie van

gezond verstand. De transitie naar een groenere wereld

gaat immers hand in hand met meer welzijn en

meer economische opportuniteiten. We kunnen nog

veel meer doen met plastics en daar zullen we de

komende jaren vol voor gaan.” Voor meer informatie

kunt u kijken op: www.recyclingplastics.eu. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 13

.eu


DEPEN

naam,

functie

RecyclePR .eu

14

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu


DEPEN

Janez Potočnik

Co-chair International Resource Panel van de Verenigde Naties, voormalig EU-Commissaris voor Milieu

DUURZAAM GRONDSTOFFENBEHEER

IS DE MISSING LINK

We zijn de derde generatie die leven en werken in een globale context en dat zorgt voor een hogere

individuele en collectieve verantwoordelijkheid dan ooit tevoren. Waar werk en infrastructuur

voorheen de beperkende factoren in welzijn waren, is die rol vandaag weggelegd voor duurzame

ontwikkeling. Verstandig materialenbeheer vormt de kern van het probleem, maar draagt meteen

ook de oplossing in zich.

Het menselijk kapitaal wordt vandaag ondergewaardeerd in economische modellen. Volgens alle cijfers

gaat de globale economie met 2% omhoog. Maar dat cijfer geeft een vertekend beeld want een aantal

kosten zijn er niet in berekend. Wanneer we niet binnen onze ecologische limieten leven, levert dat meer

kosten op in gezondheidszorg of presenteren we de rekening aan de volgende generatie. Daarom heeft

de Verenigde Naties de SDG’s, oftewel de Sustainable Development Goals geïdentificeerd. Zeventien in

totaal die de basis moeten vormen om de planeet terug op koers van duurzaamheid te plaatsen.

Op twaalf staat verantwoorde consumptie en productie. De missing link binnen dit thema is een duurzaam

grondstoffenbeheer. Wanneer we erin slagen om materialen te ontkoppelen van de economische

activiteit en het welzijn, zullen we de eerste stap zetten om onze toekomst te verzekeren. De principes

van de circulaire economie zijn het instrument bij uitstek om die ontkoppeling te realiseren. Het besef

dat bepaalde grondstoffen stilaan uitgeput beginnen raken door een onverantwoord gebruik of dat

sommige grondstoffen een te grote milieu- of gezondheidsimpact hebben, zal een belangrijke driver in

die transitie worden.

Als we erin slagen om onze materialeneconomie te transformeren van lineair naar circulair, dan ligt de

maatschappelijke winst voor het rapen. Met slechts vier materialen kan er al een reductie van 56% aan

CO 2

-emissies mogelijk zijn. De stap van ieder zijn eigen wagen naar gedeelde mobiliteit zal zelfs een

verbetering van 70% teweegbrengen. Maar om dit te realiseren moet men op alle niveaus aan hetzelfde

zeel trekken. Veel circulaire initiatieven gebeuren lokaal. Het volstaat dus niet dat alle VN-leden hun

circulaire roadmaps klaar hebben om een SDG conforme economie te realiseren, ook gewesten en steden

en gemeenten moeten aan deze weg timmeren.

Europa kan hier de leiding in nemen. De generatie parlementsleden en commissarissen die in mei zal

verkozen worden moet de rest van de wereld helpen om in de juiste richting te evolueren. Dat zal in

de eerste plaats moeten gebeuren door de link te leggen tussen SDG’s en de concurrentiekracht van

de bedrijven. Daarnaast moeten er nieuwe coalities komen om kennis samen te brengen en optimaal

te gebruiken en moet men de verantwoordelijkheid doorheen de keten, van producent tot consument

uitbreiden. Wie het beste met verandering omgaat, zal het meest competitief zijn. Had Darwin dit

al niet voorspeld? Het zal een Herculische inspanning vragen, misschien wel de belangrijkste in de

geschiedenis van de mensheid. En net als Poirot, die andere Hercules, zullen we onze grijze cellen

optimaal moeten gebruiken.. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 15

.eu


DIGITALE VRACHTBRIEVEN VOOR AFVALTRANSPORT

VERHOGEN UW EFFICIËNTIE

Elektronische vrachtbrieven (ook wel e-cmr genoemd) staan al in heel

wat sectoren garant voor efficiëntiewinst. Met de strenge regelgeving

inzake traceerbaarheid die geldt voor afvaltransport was dat vooralsnog

niet mogelijk in deze sector. Daar brengen sectorfederaties

go4circle, Coberec en IT-partner Pionira nu verandering in. Met de

lancering van ewastra kunnen afvalbedrijven voortaan op een laagdrempelige

manier en aan een gunstig tarief hun transportdocumenten

digitaliseren.

Tekst Valérie Couplez | Beeld go4circle en VES

16 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Elk afvaltransport moet gedocumenteerd worden. De

papieren geven aan waar de afvalstoffen vandaan

komen, wie ze meeneemt en waar ze weer worden afgeleverd

voor een perfecte traceerbaarheid. Het helpt

de wetgever en ordehandhavers ook om in geval van

calamiteiten de juiste maatregelen te kunnen treffen.

“Maar dat brengt de nodige administratieve rompslomp

en een papierslag met zich mee”, geeft Stany

Vaes, algemeen directeur van go4circle aan. “Het bedrijf

moet de documenten voorbereiden, de chauffeur

moet overal uitstappen en de juiste bon laten ondertekenen,

overal moeten er dubbeltjes voor ontvangst

worden achtergelaten … Om die traceerbaarheid

mogelijk te maken, zijn er dus heel wat manipulaties

nodig. Dat kon volgens ons beter.” Go4circle en Coberec

sloegen daarom de handen in elkaar met Pionira

voor de ontwikkeling van een digitaal platform voor

e-documenten voor afvaltransport: ewastra.

‘Alle gegevens zijn automatisch beschikbaar

voor alle betrokken partijen en voor de

bevoegde gewestelijke en federale overheden’

Eerste stap in digitalisering

Twee essentiële voorwaarden stonden voorop in

de ontwikkeling van ewastra: de goedkeuring van

alle regelgevende instanties en de creatie van een

laagdrempelig, flexibel systeem. “Digitalisering is

sowieso de weg van de toekomst, ook voor onze

bedrijven”, gaat Vaes verder. “Daarom wilden we

meer dan louter de papierstroom vervangen. Het

moest vooral makkelijk in gebruik zijn en de deur

openen voor nog meer efficiëntieverbeteringen. Met

een digitaal systeem, zou een vrachtwagen zich ook

buiten de kantooruren kunnen aanmelden met zijn

handheld toestel of badge. De automatische weegbrug

verifieert de gegevens en leidt hem vervolgens

naar de juiste container. Die kan dan op basis van de

nummerplaatherkenning zijn deuren openen om de

lading in ontvangst te nemen. Dat kan de toekomst

van afvalinzameling en -verwerking worden. De digitalisering

van de afvaltransportdocumenten is de

eerste cruciale stap in dit verhaal. In een volgende

stap hopen we dit verhaal Europees te kunnen uitrollen

voor grensoverschrijdend transport.”

Winst in tijd, efficiëntie en transparantie

Ewastra moest vooral ook heel eenvoudig in gebruik

worden. En daar zijn de federaties samen met hun

IT-partner ruimschoots in geslaagd. “Het is een webbased

systeem, wat wil zeggen dat het vanop gelijk

welk toestel en gelijk welke locatie gebruikt kan worden.

Het begint met het aanmaken van een transport

dat de eigenaar, de transporteur en de verwerker vermeldt.

Het systeem stuurt vervolgens automatisch

een notificatie naar alle betrokken partijen met

alle informatie digitaal bij de hand.” Alle gegevens

zijn automatisch beschikbaar voor alle betrokken

partijen van de opdracht en tegelijk voor de gewestelijke

en federale overheden die bevoegd zijn voor

de handhaving van afvaltransporten, maar niemand

anders krijgt toegang tot die gegevens. Commerciële

en persoonlijke gegevens (GDPR) worden dus voor

100% beschermd. “De chauffeur kan dan met een

app op zijn smartphone, tablet of boordcomputer

toegang krijgen tot alle gepaste documenten en ze

door de bevoegde personen of systemen digitaal laten

ondertekenen bij het ophalen of afleveren van

het transport.” Dat dit garant staat voor een flinke

winst in efficiëntie en tijd is vanzelfsprekend. Het

systeem zal immers al heel wat zaken automatisch

invullen. Maar het verhoogt ook de veiligheid en

de flexibiliteit. Vaes ziet nog een bijkomende troef:

“Door alles digitaal te maken, zullen bedrijven na

een tijdje over big data beschikken. Analyse van die

gegevens kan tot verdere optimaliseringen leiden.”

Gunstig tarief

En het kostenplaatje van dit alles? Go4circle en Coberec

hebben een gunstig tarief afgedwongen door

de transacties van alle gebruikers die via hen intekenen

te globaliseren. “Een soort groepsaankoop dus”,

vertelt Vaes met een knipoog. “U krijgt op het einde

van de maand een overzichtelijke factuur met het

aantal transacties op vermeld.” De komende maanden

staan er verschillende informatiesessies op het

programma om geïnteresseerden een demo te geven

van hoe ewastra precies werkt. ❚

Elk afvaltransport moet gedocumenteerd worden,

maar dat brengt de nodige administratieve

rompslomp met zich mee.

Go4circle en Coberec sloegen de handen in elkaar met Pionira voor de ontwikkeling van een digitaal platform voor

e-documenten voor afvaltransport: ewastra.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 17

.eu


SORTEREN IN UW BEDRIJF: VALIPAC HELPT U

Als bedrijf bent u wettelijk verplicht uw afval te sorteren. Die taak is makkelijker dan

u denkt dankzij ons advies. Laat ons samen deze gedragsverandering aanpakken.

Vind alle nuttige info op iksorteerinmijnbedrijf.be, een initiatief van Valipac


De recyclage-installatie is gerealiseerd in Heerenveen op bedrijvenpark Haskerveen.

PP EN HDPE KUNSTSTOFFEN

OMZETTEN IN HOOGWAARDIGE

SECUNDAIRE GRONDSTOF

Kunststof afval hoeft helemaal niet in zee te belanden, er zijn heel wat technieken om in te zetten

op een mooie valorisatie. Bollegraaf Recycling Solutions BV., onderdeel van de Bollegraaf Group,

heeft de opdracht uitgevoerd voor Morssinkhof, voor het leveren van een kunststofrecyclageinstallatie.

De recyclage-installatie is gerealiseerd in Heerenveen op bedrijvenpark Haskerveen.

Tekst en beeld Bollegraaf Recycling Solutions

Morssinkhof Rymoplast zal het gesorteerde kunststof van de sorteerinstallatie verwerken tot een

hoogwaardige secundaire grondstof.

Morssinkhof Rymoplast zal het gesorteerde kunststof

van de sorteerinstallatie verwerken tot een hoogwaardige

secundaire grondstof. In aanvulling op het kunststofverpakkingsafval

van de sorteerinstallatie zal de

fabriek gelijksoortige afvalstromen uit Nederland en

aangrenzende landen verwerken. De hypermoderne

fabriek heeft een capaciteit om PP en HDPE kunststoffen

uit consumentenafval te verwerken in secundaire

grondstoffen voor hoogwaardige toepassingen.

Om de installatie voor Morssinkhof te realiseren is

er binnen Bollegraaf uitvoerig engineeringswerk gedaan

waarna de installatie gerealiseerd kon worden.

De gewenste output stromen waren gebaseerd op

kleur te weten wit, transparant, gekleurd transparant;

overig. Hiervoor zijn de volgende stappen

ingebouwd; shredder, trommel, zeef, magneet, ballistische

zeef, optische sortering.

Marktleider in de branche

Middels deze installatie heeft Bollegraaf wederom laten

zien een wereldleider in engineering en productie

van turnkey recyclageoplossingen te zijn. Bollegraaf realiseert

innovatieve en betrouwbare oplossingen waarbij

de hoge kwaliteit van zijn producten centraal staat.

Bollegraaf heeft zich de afgelopen 55 jaar bewezen

als marktleider in de branche. Het investeert in onderzoek

naar en ontwikkeling van innovatieve technologieën.

Het primaire doel is dat Bollegraaf eersteklas

kant-en-klare recyclageoplossingen biedt met de hoogste

ROI voor de klant. Bollegraaf Group is opgericht

in Nederland en bestaat uit de bedrijven: Bollegraaf

Recycling Solutions en Lubo Recycling Solutions. Het

bedrijf heeft ook verschillende dochterondernemingen

in Europa en heeft een stabiele internationale

verkoop- en aftersalesorganisatie. Bollegraaf is actief

in de VS en Canada via Van Dyk Recycling Solutions

(VDRS), de exclusieve distributeur van Bollegraaf, Lubo

en Tomra. Raadpleeg de website voor meer informatie

over de oplossingen en technologieën. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 19

.eu


RECYCLEERBARE

OF HERBRUIKBARE

BEKERS OP EVENTS?

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen, van schoolfeesten tot grote

festivals, verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekers, blikken

of petflesjes. Dat besliste de OVAM eind april. Er geldt enkel een uitzondering

voor wie 90% (en vanaf 2022 95%) van de materialenstroom opnieuw

kan inzamelen. Maar welke optie is nu eigenlijk het beste voor het milieu?

Inzetten op herbruikbare bekertjes of inzetten op recycleerbare?

Tekst en beeld Valérie Couplez

RecyclePR

20 RecyclePR

.eu

.eu


Het is een bekend beeld: het afval dat achterblijft

op de festival- en kampeerweides van Rock Werchter.

Europa zette met de SUP richtlijn al haar

tanden in plastics voor eenmalig gebruik. Tegen

2021 moet deze geïntegreerd zijn in het beleid

van de lidstaten. Er zal dan naast een significante

reductie van drankbekers ook een verbod gelden

op plastic bestek, bordjes, rietjes en roerstaafjes.

De OVAM wil alvast een eerste stap in de juiste

richting zetten om de verspreiding van plastic

afval in het milieu terug te dringen. Vanaf 2020

zal er op evenementen geen drank meer mogen

geserveerd worden in wegwerpbekertjes, blikjes

of petflessen. Frisdrank zal bovendien ook aangekocht

moeten worden in glazen retourflessen of

getapt moeten worden via een postmixsysteem.

Hetzelfde geldt voor bieren die uit vaten of glazen

retourflessen worden getapt en geschonken. Wie

toch wergwerprecipiënten wil aanbieden, zal 90%

van de materialenstromen opnieuw moeten inzamelen

en dat ook bewijzen. Dat percentage wordt

in 2022 nog verder opgetrokken naar 95%. Dit

systeem kan bijvoorbeeld slagen door te werken

met een retoursysteem om de stroom backstage

zuiver te krijgen. Er valt zowel voor herbruikbare

bekertjes als voor recycleerbare een lans te breken

inzake de impact op het milieu. We zetten de pro’s

en contra’s naast elkaar.

Waarom herbruikbare bekers?

Herbruikbare bekers hebben het grote voordeel dat ze

op meerdere festivals hun diensten kunnen bewijzen.

Dat betekent dat de impact die de productie van herbruikbare

bekers op het milieu heeft, lager wordt met

elk evenement waarop ze figureren. Hoe universeler

hun ontwerp, zodat er niet telkens een nieuw logo op

moet komen, hoe beter uiteraard. Door herbruikbare

bekers uit recycleerbare materialen te maken zullen

ze ook nog een tweede leven kunnen leiden. ›

Vanaf 2020 zal het op alle

evenementen, van schoolfeesten tot

grote festivals, verboden zijn om drank

te serveren in wegwerpbekers, blikken

of petflesjes. (Beeld: bernardbodo.com)

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 21


De brug tussen afvalen

ERP-software

Waste Insight voorziet in:

Relatiebeheer (CRM)

Projectadministratie met voor- en nacalculatie

Orderadministratie en planning afvaltransporten

Tablet boordcomputer met identificatieformulier

Weegbrugautomatisering met digitale weegbonnen

Productie- en voorraadbeheer van afval- en grondstoffen

Wet- en regelgeving, w.o . Vlarema en Tracimat

“Vlaamse klanten

ontvingen VLAIO subsidie

voor Waste Insight”

Prijsafspraken en digitale facturering

Inkoop- en verkoopadministratie

Personeelsadministratie (HRM), salarisverwerking (payroll)

incl. koppeling sociaal secretariaat

Boekhouding, balans en w&v

Voor meer informatie neem contact op met Arjen Cornelisse, Sales manager +31- (0)6- 51 86 95 83 of mail naar acornelisse@waste-insight.nl

@WasteInsightNL

Powered by

Waste-Insight

www.waste-insight.nl

The hybrid ERP solution


Het transporteren en het wassen van herbruikbare bekers zijn twee aandachtspunten om de milieu-impact tot een minimum te beperken.

Daarnaast moet wie werkt met gerecycleerde bekers

rekening houden met het feit dat niet elke

beker die ingezameld wordt ook te recycleren zal

zijn. Sommige zullen bijvoorbeeld te vervuild zijn

en eerst gewassen moeten worden, waarmee het

streepje voor op herbruikbare bekers komt te vervallen.

Het recyclageproces en het transport naar

de verwerkende inrichting spelen vanzelfsprekend

ook een rol in het berekenen van de eco-score. Men

moet verder nog oog hebben voor het verhaal na

de recyclage. Kunnen de herwonnen materialen

weer voor nieuwe bekers dienen of zijn ze louter

geschikt voor minder hoogwaardige producten?

bare bekers moeten in de eerste plaats een lang

genoeg leven beschoren zijn. Ze moeten met andere

woorden voldoende ingezet worden om het

milieuvoordeel in de praktijk te brengen. Daarnaast

kan er het beste rekening gehouden worden

met de wasbeurten en wat het transport en de

Conclusie

In de meeste gevallen zal hergebruik de

voorkeur verdienen vanuit milieuoogpunt.

Dat lijkt ook de mening te zijn van de OVAM

met de nieuwe regelgeving. Daarbij mogen

twee essentiële voorwaarden echter niet

uit het oog verloren worden. De herbruikmanier

van wassen teweegbrengen van milieu-impact.

De organisatoren die erin slagen om dit mee

te nemen gaan een groen evenement tegemoet.

De OVAM heeft overigens een online wegwijzer

(groeneventscan) ontwikkeld om organistoren te

helpen met hun keuze van bekers en bestek. ❚

‘De impact die de productie van herbruikbare

bekers op het milieu heeft, verlaagt met elk

evenement waarop ze figureren’

Waarom recycleerbare bekers?

Vandaag kunnen recycleerbare bekers voor 97% gerecycleerd

worden. 97% van het materiaal krijgt met

andere woorden een nieuw leven. Een tweede troef

van recycleerbare bekers zit hem in hun gewicht. Ze

mogen zich door de band iets lichter noemen dan

herbruikbare bekers. Aangezien herbruikbare bekers

vaak niet ter plaatse gewassen worden, zal hun gewicht

dan ook een extra impact hebben op de logistiek.

Deze extra ritten, om een voorbeeld te geven

voor de Gentse Feesten van 2019 ging Ecocup uit

van één transport om de drie dagen van Gent

naar Luik, zorgen voor CO 2

-impact en spelen

dus in het nadeel van herbruikbare bekers.

Reken daar dan ook de energie en het water

nodig voor het wassen bovenop. Door

gebruik te maken van industriële wasinstallaties

kan dit weliswaar tot een minimum

beperkt worden, maar het blijft een verschil

met recycleerbare bekers

Vandaag kunnen recycleerbare bekers voor 97%

gerecycleerd worden. Wie kan aantonen dat hij

90% van de materialenstroom opnieuw kan

inzamelen, kan ook voor deze optie kiezen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

23


DE VIJF LESSEN UIT

HET WORLD RESOURCES FORUM

Meer dan 750 deelnemers uit meer dan zestig landen. De verwachtingen voor het World Resources Forum 2019 in Antwerpen waren hooggespannen

maar werden ruimschoots ingelost. Na twee dagen van discussies in meer dan vijftig sessies konden er vijf lessen naar voor geschoven worden.

Tekst Valérie Couplez | Beeld OVAM

Hoewel de OVAM, dat dit jaar de rol van organisator

op zich nam, zijn volledige analyse van het World

Resources Forum (WRF) nog moet afronden, is nu al

duidelijk dat het een eclatant succes geworden is.

Woordvoerder Jan Verheyen: “Ik denk dat we de verwachtingen

voor deze editie ruimschoots overtroffen

hebben. Niet alleen in aantal bezoekers. Dat er meer

dan zestig nationaliteiten vertegenwoordigd waren,

stemt ons hoopvol dat het de hele wereld menens

is om werk te maken van een circulaire maatschappij.

We hopen daar ons steentje toe bijgedragen te

hebben met een goede mix van sérieux en inhoud,

Sfeerbeelden genomen tijdens WRF 2019. De volgende

editie zal plaatsvinden in oktober in Genève.

24 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


‘Na twee dagen van discussies

in meer dan vijftig sessies

konden er vijf lessen naar voor

geschoven worden’

afgewisseld met interactie en zelfs een streepje plezier.

De circulaire modeshow die we op de trappen

naar de Elisabethzaal georganiseerd hebben was

daar een mooi voorbeeld van. Maar ook de praktijk

werd belicht met de terreinbezoeken op woensdag.

Ik denk dat we erin geslaagd zijn om heel wat ervaringen

uit te wisselen en tot gezamenlijke conclusies

te komen over wat er nodig is om de circulaire economie

werkelijkheid te maken.”

1

Circulaire economie is een

enabler in klimaatbeleid

Het potentieel van de circulaire economie om

koolstofemissies terug te dringen is een over het

hoofd geziene waarheid. De cijfers zijn duidelijk:

meer dan de helft van de broeikasgassen in onze

atmosfeer zijn rechtstreeks gelinkt aan de manieren

waarop we met materialen omgaan. We moeten

de beleidsagenda’s rond efficiënt omspringen

met grondstoffen en klimaatbeleid laten convergeren

en uit onze vaste patronen stappen door

sterke verbindingen te maken tussen netwerken,

instellingen en beleidsmakers. Het monitoren van

koolstofgebruik en materialen toont de huidige

globale impact van productie- en consumptiepatronen.

Het circulaire gehalte en het beperken van

koolstof zouden doorslaggevende criteria moeten

worden in subsidies en financieel beleid.

2

Steden zijn de pioniers van

circulaire verandering

Nergens is de afstand tussen consumptie en

productie zo klein als in steden. Dit is de ideale

proeftuin om kringlopen lokaal te gaan sluiten.

De circulaire economie kan hier het beste tot zijn

recht komen. En dat is niet onbelangrijk, want

tegen 2030 zal 60% van de wereldbevolking

zich in steden gevestigd hebben. De uitdaging

bestaat erin om onze steden her uit te vinden,

om hen om te vormen tot plekken waar de productiviteit

ten goede komt aan de mensen die er

wonen en de bedrijven die er opereren. Lokale

kennis en initiatieven spelen een cruciale rol in

deze omwenteling. Het is de manier om de brutale

gevolgen van onze lineaire economie, die

grondstoffen zoals land en water uitput, een halt

toe te roepen. Land en water zijn schaarse goederen

geworden in de handen van enkelen. Het

verlies van eigendom dwingt mensen om naar

stedelijke gebieden te migreren, wat steden onder

onhoudbare druk plaatst, als we niet circulair

beginnen denken.

3

Bodem en grond hebben nood

aan een ondersteunend kader

Uit de bodem halen we meer dan voedsel en

brandstof alleen. Het is een natuurlijk kapitaal, een

hoeksteen voor de gezondheid van de mens en de

ecosystemen. Hoe gezonder onze bodem, hoe minder

grond we zullen nodig hebben om meer te produceren.

Dit creëert ruimte om land terug te geven

aan de natuur. Soil Organic Carbon is een cruciale

parameter om de gezondheid van de bodem en de

productiviteit te beoordelen. Er is nood aan aansporingen

om gebruikers er als goede huisvaders mee

te laten omgaan. Dit kan door een globaal beleidskader

op het getouw te zetten en door synergie te

zoeken met andere beleidsagenda’s zoals biodiversiteit,

landbouw, energie en klimaat. ›

RecyclePR

RecyclePR

.eu 25

.eu


www.bollegraaf.com • info@bollegraaf.com

u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r

Uw garantie

voor een rendabele

sorteerinstallatie

• regelmatige en regelbare

dosering van uw afvalstroom

• aanpasbare verkleiningsgraad,

zonder extra fines

• zakkenopener functie

• capaciteit tot 200 m3/h

• ultra resistent tegen

stoorstoffen - beperkte

voorsortering

• maximale beschikbaarheid

• lage operationele kosten

100% Belgisch product

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be


4

Levensstijl moet radicale

verandering ondergaan in de

komende decennia

Om de SDG’s en de klimaatdoelen te halen, zullen

we ons consumptiepatroon vanaf vandaag beginnen

doorbreken. De komende dertig jaar moeten

we in geïndustrialiseerde landen onze koolstofvoetafdruk

met 80 à 90% terugdringen om de

doelstelling te halen van slechts 1,5 °C klimaatopwarming.

Dat vraagt om de juiste infrastructuur,

prijszetting, regelgeving en opleiding. Het

verhogen van het bewustzijn en het uitwisselen

van informatie zal niet volstaan om de kritische

massa in beweging te brengen en net dat is nodig

om systemen te veranderen. Er moet zowel gekeken

worden naar efficiëntie als naar voldoende

hoeveelheden. De jongeren die op straat komen

om te protesteren zetten beleidsmakers onder

druk om eindelijk iets te doen. Maar er is geen

standaardoplossing voor iedereen. Een juiste transitie

vraagt om een holistische benadering van

alle SDG’s. Als we ons de toekomst kunnen voorstellen,

kunnen we hem realiseren.

5

De transitie naar een

circulaire economie vraagt om

een gecoördineerde globale aanpak

Er zijn reeds veelbelovende initiatieven aan de

gang om SDG’s in de praktijk om te zetten. Het is

nu zaak om ze op te schalen en economisch leefbaar

te maken zodat ze lineaire en koolstofrijke

businessmodellen het vuur aan de schenen kunnen

leggen. Omdat te doen moeten we waarde

koppelen aan natuurlijk kapitaal en indicatoren

toepassingen die de milieuprestaties in rekening

brengen. Een systeemshift die politieke moed

vraagt en waar een VN conventie over Natural Resources

Management een uitstekende aanzet voor

zou zijn. In een dergelijk kader kan er een gemeenschappelijk

doel vooropgesteld worden om SDG’s

te realiseren. Dat moet targets en tijdlijnen rond

efficiënt omspringen met grondstoffen bevatten,

zodat het voor iedereen duidelijk is welke richting

we uitgaan. Digitalisering, tracering, rapportering

en verificatie zijn de instrumenten die we nodig

hebben om te beoordelen waar we al staan. Maar

bovenal moet er op alle niveaus (globaal, nationaal

en lokaal) actie ondernomen worden. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 27

.eu


INNOVATIEF EN MEER CIRCULAIR DANKZIJ ARTIFICIËLE

INTELLIGENTIE EN DIGITALE MARKTPLAATS

Tijdens het World Resources Forum kreeg het publiek een voorsmaakje van twee opmerkelijke innovatieprojecten. Recupel toonde er voor

hoe het met de inzet van artificiële intelligentie en de ontwikkeling van een digitale marktplaats waar kmo’s hun slapend ICT-afval kwijtraken

het percentage van ingezameld afgedankt elektro verder wil verhogen.

Tekst Recupel

| Beeld Fotografie Rudi Van Beek

Uit cijfers van 2017 blijkt dat er per gezin gemiddeld

30% van het afgedankt elektro weggegeven

of verkocht wordt, goed voor 9,8 kg afgedankt

elektronisch materiaal per inwoner. En dat is bijzonder

nuttig want van elk toestel dat Recupel

in 2017 inzamelde kan het gemiddeld 90% recycleren

tot nieuwe grondstoffen. In 2019 moet

65% van de op de markt gebrachte apparaten ingezameld

kunnen worden. Recupel zoekt daarom

voortdurend naar innovatieve manieren om de

hoeveelheid ingezameld oud elektro in België te

vergroten en nog meer circulair te zijn. Een eerste

initiatief is de integratie van artificiële intelligentie.

Samen met IDLab, een imec onderzoeksgroep

aan de UAntwerpen, ontwikkelt Recupel een

nieuwe zelflerende software die het recyclagebedrijf

moet helpen om afval efficiënter en sneller

te herkennen en te catalogeren. Nog dit jaar gaat

de laboratoriumopstelling van start. Eind 2019 wil

Recupel het systeem algemeen invoeren.

Zelflerend systeem helpt afval

herkennen

Recupel haalt jaarlijks 40.000 ton op uit de restcategorie:

gsm’s, kleine huishoudapparaten, computers,

radio’s, dvdspelers … Vandaag gebeurt de

analyse van de restcategorie manueel. Ongeveer

3% van de 40.000 ton gaat naar een onafhankelijke

sampler. Daar analyseren en registreren

werknemers van een maatwerkbedrijf de samenstelling.

De afgelopen vijf jaar heeft Recupel via

deze registratie een databank van een miljoen

foto’s opgebouwd. Foto’s die gebruikt zijn om de

beeldherkenningssoftware te ontwikkelen. “Artificiële

intelligentie helpt ons om het catalogiseringssysteem

sneller, goedkoper en vooral efficiënter

te organiseren”, legt CEO Peter Sabbe uit. Al

in de eerste testfase bleek de zelflerende software

bijzonder accuraat te herkennen. Ze wees 90%

van de toestellen toe aan de juiste productcategorie.

In een volgende fase zal de software kunnen

vertellen over welk toestel het precies gaat. Het

einddoel is de automatische herkenning van heel

‘Dankzij dat soort

informatie kunnen

de producenten en

verwerkende bedrijven

dus eveneens

efficiënter inzetten op

circulaire economie’

het toestel: merk, productcategorie, toesteltype,

productiejaar. Een producent zou vervolgens aan

Recupel kunnen vragen om alle toestellen van

zo’n specifiek type en jaar apart te houden voor

gericht hergebruik van materialen of onderdelen.

Dankzij dat soort informatie kunnen de producenten

en verwerkende bedrijven dus eveneens efficiënter

inzetten op circulaire economie.

Digitaal platform voor

IT-afval kmo’s

Eerdere studies van Recupel wezen al uit dat

kmo’s over heel wat slapend ICT-afval beschikken.

Hoe krijgen we die toestellen in de recyclagestroom?

Het nieuwe project Smartloop is het

antwoord van Recupel hierop. Smartloop wordt

een virtuele marktplaats waarop Recupel vraag

en aanbod bij elkaar brengt. Recupel bepaalt de

spelregels, maar uiteindelijk gelden er de regels

van de vrije markt. Hoe werkt het concreet? Op

het digitale platform kunnen kmo’s hun afgedankte

e-waste aanbieden. Daar kunnen afvalverwerkers

bekijken of er voor hen interessante

loten tussen zitten. Afhankelijk van de inhoud,

zal de kmo er nog wat geld voor krijgen of er

een bepaalde som op moeten toeleggen. De kmo

kiest er de voordeligste aanbieding uit, het verwerkingsbedrijf

regelt een tijdstip voor ophaling.

Klaar. Op deze manier raken kmo’s op een gebruiksvriendelijke

manier hun e-waste kwijt. Het

verwijderen van eventuele schadelijke stoffen uit

de toestellen gebeurt correct door erkende inzamelaars.

En alles gebeurt volgens een marktconforme

prijs. Iedereen wint er dus bij. In een latere

fase ziet Recupel mogelijkheden om het platform

uit te breiden naar andere afvaltypes zoals batterijen

en verpakkingsmateriaal. Sabbe: “Tegen

de zomer willen we Smartloop alvast in testfase

operationeel maken in een aantal steden, zoals

Brussel. Ook voor dit project is het uiteindelijk

onze bedoeling om de verworven kennis en technologie

ter beschikking te stellen van andere

spelers op de wereldmarkt.” ❚

28 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Eerdere studies van Recupel wezen al uit dat kmo’s over heel wat slapend ICT-afval beschikken.

Samen met IDLab, een imec onderzoeksgroep aan de UAntwerpen, ontwikkelt Recupel een nieuwe zelflerende

software die het recyclagebedrijf moet helpen om afval efficiënter en sneller te herkennen en te catalogeren.

Op het digitale platform kunnen kmo’s hun afgedankte e-waste aanbieden. Daar

kunnen afvalverwerkers bekijken of er voor hen interessante loten tussen zitten.

Recupel haalt jaarlijks 40.000 ton op uit de restcategorie: gsm’s, kleine

huishoudapparaten, computers, radio’s, dvdspelers …

Vandaag gebeurt de analyse van de restcategorie manueel.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 29


VIER GROTE UITDAGINGEN IN

AFVALINZAMELING EN RECYCLAGE

VAN BEDRIJFSAFVAL

De circulaire economie in de praktijk brengen zal niet zonder slag of stoot verlopen. Valipac heeft vier grote uitdagingen geïdentificeerd

waar het de komende jaren oplossingen voor wil zoeken. Twee zaken staan daarin centraal: het vergaren en analyseren van data om tot

betere inzichten te komen en het inzetten op samenwerking met alle actoren in de waardeketen op de weg naar meer circulariteit.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valipac

Tegen 2030 zal men voor kunststoffen en metalen

verpakkingen een recyclagegraad van respectievelijk

65% en 90% moeten aantonen. Momenteel kan

Valipac daar cijfers van 53% en 74% tegenover stellen.

Werk aan de winkel dus. Xavier Lhoir, Director

Operations bij Valipac: “We hebben de voorbije jaren

al enorme inspanningen geleverd, vooral voor kunststoffen,

maar dat weerspiegelt zich vooralsnog niet

in een positieve impact. Er zijn helaas geen quick

solutions, dus willen blijven inzetten op samenwerking

met alle actoren in de keten en op het vergroten

van het aandeel van materialen die selectief worden

aangeboden door de bedrijven en naar recyclage

gaan (in plaats van verbranding).” Om dat te bereiken,

zoekt Valipac zijn heil in data. “Samen met operatoren

en federaties willen we dankzij data gerichte

communicatiecampagnes op het getouw zetten voor

specifieke doelgroepen. Als uit de cijfers blijkt dat

een bepaalde regio of een bepaalde sector achterop

hinkt, kunnen we selectieve inzameling stimuleren

langs verschillende invalshoeken; informatiecampagnes,

projecten op het terrein in samenwerking met

de operatoren …”

Effectiviteit van recyclage aantonen

Gekoppeld aan de hogere recyclagedoelstellingen

zal een nieuwe methode moeten worden gebruikt

om de recyclagepercentages op een geharmoniseerde

wijze te berekenen. Hiervoor zullen de hoeveelheden

afval in aanmerking komen die effectief

in de recyclageproces binnengaan met mogelijke

correcties voor onzuiverheden en vocht aanwezig in

de materialen die de sorteercentra verlaten. “Het is

vooralsnog koffiedik kijken welke factoren Europa

in deze nieuwe rekensom wil inbrengen”, stelt Lhoir

vast. Daarbovenop wil Europa meer zekerheid of

al het ingezamelde materiaal wel degelijk gerecycleerd

wordt. Men zal in de toekomst moeten aantonen

dat recyclage onder ‘broadly equivalent conditions’

gebeurt. “Concreet zal er meer informatie

over de eindbestemming nodig zijn. Hiervoor zullen

soms extra info moeten vragen aan de traders en

recycleurs”, vat Lhoir samen.

Naar meer circulaire bedrijfsmatige

verpakkingen

Ten derde zullen we moeten evolueren naar meer

circulaire bedrijfsmatige verpakkingen. Sinds het

RecyclePR

30 RecyclePR

.eu

.eu


sluiten van de piste naar het Verre Oosten zullen

wij moeten inzetten op meer lokale toepassingen

voor het gebruik van gerecycleerd materiaal. Valipac

wil hier een stimulans zijn geven. “We zijn

daarvoor een project opgestart om te bewijzen dat

er mogelijkheden liggen om de waarde van plastic

afval voldoende hoog te houden”, opent Karel

Gemmeke, Director Business Development bij Valipac.

Zo zijn we erin geslaagd om een krimphoes

te ontwikkelen die voor de helft bestaat uit gerecycleerd

materiaal. De sleutel tot het welslagen

van dit project zat hem in het betrekken van alle

spelers in de waardeketen, waardoor het sluiten

van de materialenketen verzekerd was. Dit willen

we nu verder finetunen om zo het circulaire wiel

aan het draaien te brengen. Een tweede project

zal bijvoorbeeld onderzoeken of het technisch mogelijk

is om dit te herhalen met rekfolies.”

Data valoriseren

Circulariteit zal pas in een stroomversnelling geraken,

als we meer inzetten op het gebruik van regranulaat.

“Daarom is het cruciaal om meer aandacht

te hebben voor data rond recycled content.

Enerzijds om de geloofwaardigheid te versterken

en anderzijds om ook andere verpakkers aan te

moedigen om dezelfde weg op te gaan”, vertelt

Gemmeke. “Dit zal echter een Europees verhaal

moeten worden. Als Valipac zijn we echter wel

in een unieke positie om hier een voortrekkersrol

in te nemen. We zijn de enige Europese instantie

die zich louter op deze materie focust. Dat brengt

unieke competenties met zich mee die we graag

inzetten om kennis in andere landen te verhogen.

Wie met vragen zit rond deze materie of ideeën

heeft voor nieuwe projecten, kan altijd bij ons

terecht om circulariteit vooruit te helpen. Onze

sterkte ligt in het samenbrengen van stakeholders

want uiteindelijk moeten we allemaal, producenten,

operatoren en wij, aan het zelfde zeel trekken

om de wereld een beetje duurzamer te maken”,

besluit Gemmeke. ❚

Sinds het sluiten van de piste naar het Verre Oosten zullen wij moeten inzetten

op meer lokale toepassingen voor het gebruik van gerecycleerd materiaal.

Gekoppeld aan de hogere recyclagedoelstellingen zal een nieuwe methode moeten worden

gebruikt om de recyclagepercentages op een geharmoniseerde wijze te berekenen.

Circulariteit zal pas in een stroomversnelling geraken, als we meer

inzetten op het gebruik van regranulaat.

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu 31


Klanten

wapenen om

recyclageuitdagingen

de baas te kunnen

32 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Om als machineleverancier een echte partner voor de klant te worden, moet het volledige plaatje

kloppen. Smart Equipment ontpopt zich zo al jaren door te kiezen voor kwalitatieve machines die

synoniem staan voor mobiele, desgewenst ook stationaire oplossingen van de hoogste kwaliteit,

en door de service uit te besteden aan sterke, gespecialiseerde partners. Met de komst van

Filip Daniels als medezaakvoerder is een nieuw tijdperk gestart, waarin efficiëntie, kwaliteit en

flexibiliteit nog hoger in het vaandel komen te staan dan voorheen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Smart Equipment

Smart Equipment, het geesteskind van Philippe Potier,

bouwde zich de voorbije jaren een sterke reputatie

op in afvalverwerking. Om het succesverhaal

van Smart Equipment nog verder uit te rollen verzet

Filip Daniels voortaan mee de bakens. “Halfweg de

jaren 90 kwam ik als bij toeval in de recyclagewereld

terecht, maar de sector wist meteen mijn hart

te veroveren. Elke toepassing is nieuw. Je moet telkens

opnieuw samen met klanten en leveranciers

bekijken hoe je voor een bepaalde stroom de best

mogelijke oplossing kunt realiseren. Technieken en

inzichten evolueren voortdurend. Dat is het boeiende

aan deze wereld. Daarom wilde ik er na twee

jaar afwezigheid graag naar terugkeren.” Dat het

Smart Equipment werd heeft alles te maken met de

uitstekende relatie die Filip al had opgebouwd met

Philippe doorheen de jaren. Maar ook het gamma

en de aanpak overtuigden. “Smart Equipment wil in

de eerste plaats een networking company zijn. We

kiezen bewust voor een slanke en efficiënte structuur

en werken graag samen met Partners die diezelfde

flexibiliteit en klantgerichtheid in hun DNA dragen.

“Dat levert niet alleen waardevolle data op voor de

klant, maar helpt ook bij onderhoudswerkzaamheden

en reparaties. Alles om de stilstandtijden van

onze klanten tot een minimum te beperken”, geeft

Potier aan. Sinds vorige zomer is er een belangrijke

vertegenwoordiging bijgekomen voor Smart Equipment.

“Het Noord-Ierse Kiverko levert semi-mobiele

sorteerlijnen die eigenlijk heel eenvoudig behoorlijk

wat fracties de baas kunnen. Je hebt er geen bouwvergunning

voor nodig, ze zijn zeer flexibel, amper

slijtagegevoelig en gebruiksvriendelijk dankzij de

eenvoudige opstelling. Een ideale kennismaking

voor bedrijven met tijdelijke werkzaamheden off site

of voor startende bedrijven.” Dat voor Kiverko een

mooie toekomst is weggelegd, is volgens Potier te

danken aan het stijgend belang van recyclage. “Met

slim te sorteren valt er meer te verdienen dan met

verbranden, en dragen we bij aan de verduurzaming

van milieu en economie. Door hoogwaardige stromen

er op een laagdrempelige manier uit te halen,

kan je met Kiverko transport, volumes en waarde

aanzienlijk optimaliseren.”

‘Smart Equipment wil in de eerste plaats een

networking company zijn. We kiezen bewust

voor een slanke structuur en samenwerking met

partners ‘met dezelfde flexibiliteit en klantgerichtheid’

Smart Equipment is het geesteskind van

Philippe Potier (links) en bouwde zich de

voorbije jaren een sterke reputatie op in

afvalverwerking. Om het succesverhaal van

Smart Equipment nog verder uit te rollen

verzet Filip Daniels voortaan mee de bakens.

Zoals bijvoorbeeld met Jan Comergo (België) en MSV

(Nederland) die instaan voor onderhoud en herstellingen

bij onze klanten. Wij zorgen dat ze gewapend zijn

om hun uitdagingen de baas te kunnen en daarvoor

hebben we alvast de technologie aan onze kant.”

TANA hoog gewaardeerd en KIVERCO

ideale sorteerlijn voor starters

De shredders van Tana zijn daar een mooi voorbeeld.

Ze overtuigen door hun kracht, zelfs in de moeilijkste

materialen. En terwijl de klant doet wat hij met andere

machines niet kan, houdt de Finse fabrikant de

vinger aan de pols met wellicht de meest vooruitstrevende

software in de markt: het ProTrack systeem.

Nieuwe huisstijl en website

Deze evoluties hebben gemaakt dat Smart Equipment

weer een nieuw elan heeft gekregen. Om dat

extra in de verf te zetten, werden ook een spiksplinternieuwe

huisstijl en website ontwikkeld. Het toont

dat het ze menens is om de volgende stap vooruit te

zetten en nog verder te gaan professionaliseren. “We

zijn er nog niet en we zullen er ook nooit zijn”, klinkt

het bescheiden in koor. “Maar we zijn vastberaden

om goed te luisteren naar wat de klant wil en samen

met hem tot de juiste oplossing te komen. We willen

met efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteit elke dag in de

recyclagewereld staan en onze ogen en oren openhouden

voor nieuwe ontwikkelingen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 33

.eu


Smart Equipment, leverancier van:

Brekers, Zeven, Sorteerinstallaties,

(Mobiele) Transportbanden

& Advies dankzij 20 + jaar ervaring.

Smart Equipment BV

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

filip.daniels@smart-equipment.com

M +32 472 463 888

www.smart-equipment.com


Stof

tot nadenken

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel afvalverwerkings- en

recyclagebedrijven. Pulvi bekijkt het anders.

Met een ingenieus vernevelingssysteem laten we het stof

neerslaan op een gecontroleerde en milieuvriendelijke manier.

Ontdek er alles over op pulvi.eu

Vrombautstraat 121, 9900 Eeklo | Tel. +32 498 11 49 37 | info@pulvi.eu | pulvi.eu


Samen evolueren naar een

circulaire bouweconomie

Zo’n 30 tot 40% van ons afval komt uit de bouw . Bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private

bouwheren, onderzoekers en andere organisaties willen dit substantieel verminderen en gaan daarom samenwerken om circulair bouwen

in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. Dit is de missie van het initiatief Green Deal Circulair Bouwen dat op 22 februari tijdens Batibouw

gelanceerd werd door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel en geïnitieerd is door Vlaanderen

Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Vlaanderen Circulair

De bouwsector heeft een belangrijke impact op het

totale materialengebruik in Vlaanderen. Gemiddeld

is 30 tot 40% van ons afval terug te brengen

naar de bouwsector. De wijze waarop we bouwen

en wonen heeft bovendien een grote invloed op

onze CO 2

-voetafdruk. Door de omvang van de sector

en het totale volume aan materialen, maakt een

gezamenlijke verandering richting circulaire economie

echt het verschil. De bouw is een typische omgeving

waar diverse sectoren samenwerken om tot

betere resultaten te komen. Hier is dus een groot

potentieel om de ketens maximaal te sluiten, zeker

omdat deze ketens vooral lokaal georganiseerd zijn.

Om de circulaire principes in de bouw versneld in

de praktijk te brengen en knelpunten bloot te leggen,

is er nu de Green Deal Circulair Bouwen. In

totaal engageerden al meer 300 ondernemers zich

om er werk van te maken.

Wat is circulair bouwen?

Er wordt uitgegaan van drie hoofdprincipes.

Circulair bouwen betekent in de eerste plaats

veranderingsgericht ontwerpen en bouwen.

De noden en wensen van gebruikers en maatschappij

zullen immers blijven veranderen. Het

doel is dan ook gebouwen te creëren die de

verandering efficiënt ondersteunen. Daarnaast

staan uiteraard de principes van de circulaire

economie voorop. In essentie gaat het er dan

om kritisch materiaalgebruik; dat zoveel mogelijk

hergebruikt en gerecycleerd kan worden

met een zo hoog mogelijk waardebehoud

en levensduurverlenging. Dit vergt nieuwe

Circulair bouwen betekent in de eerste plaats veranderingsgericht ontwerpen en bouwen. De noden en wensen van gebruikers en maatschappij zullen immers blijven veranderen.

36 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


usiness modellen en samenwerking doorheen

de bouwketen. Ten slotte is er nog het materialenpaspoort.

Dit registreert alle materialen

in een gebouw op een digitaal platform. Gebouwen

kunnen zo getransformeerd worden

tot een grondstoffendepot, want materialen

kunnen maar hoogwaardig en veilig opnieuw

ingezet worden als ze een identiteit en een gedocumenteerde

historiek hebben.

Wat houdt de Green Deal in?

In de Green Deal staat samen doen en leren

centraal. De deelnemers starten experimenten

en brengen hun kennis en ervaring samen in een

lerend netwerk. Er worden tools, methodieken

en nieuwe vormen van ketensamenwerking uitgetest.

Daarnaast werkt een onderzoeksgroep

aan de zogenaamde ‘randvoorwaarden’: dat zijn

juridische, economische en andere drempels die

geïdentificeerd worden. Data en ervaringen uit

‘In totaal engageerden al

meer 300 ondernemers

zich om de circulaire

principes versneld in de

praktijk te brengen

in de bouw’

de experimenten voeden dit onderzoek. Samen

moet dat leiden tot oplossingen. De deelnemers

worden viermaal per jaar samengebracht om

hen te inspireren met Vlaamse en buitenlandse

cases. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er aan

de slag gegaan met concrete vraagstukken en

brengen de deelnemers hun ervaringen, tools

en meetinstrumenten in. Zo wordt er ontdekt

wat de omslag naar een circulaire economie

kan betekenen voor de bouwsector. Omdat sommige

organisaties al enige ervaring hebben en

de materie voor anderen nog helemaal nieuw is

zal er ook online een basisvorming aangeboden

worden. Zo krijgt iedere deelnemer de kans om

op zijn eigen ritme te leren op momenten die

hem/haar het beste uitkomen. ❚

Sfeerbeelden tijdens de ondertekening van de Green Deal Circulair Bouwen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 37

.eu


CIRCULARITEIT ULTIEME WAPEN IN STRIJD TEGEN

KLIMAATVERANDERING

De wereld kan zijn kansen maximaliseren in de strijd tegen klimaatverandering door te evolueren

naar een circulaire economie. We zijn er echter nog niet. Slechts 9% van de globale economie mag

zich vandaag al circulair noemen. Slechts 9% van de 92,8 miljard ton aan minerale, fossiele brandstoffen,

metalen en biomassa die jaarlijks onze economie binnentreden zijn al aan een tweede leven

toe. Dat staat te lezen in de meeste recente versie van het Circularity Gap Report.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Klimaatverandering is nauw verweven met materiaalgebruik.

Circle Economy, de organisatie achter

het Circularity Gap Report, berekende dat 62%

van de emissie van broeikasgassen wereldwijd

vrijkomen tijdens de extractie, de verwerking en

de productie van goederen die onze maatschappij

ten goede komen. Slechts 38% is te wijten aan

het levering en het gebruik van producten en diensten.

Toch zit het globale gebruik van materialen

nog in een stroomversnelling. Sinds 1970 is het

verdrievoudigd en als we geen actie ondernemen

zal het tegen 2050 opnieuw verdubbeld zijn. Dat

is althans de mening van het International Resource

Panel van de Verenigde Naties.

Toekomstige wereld moet

circulair zijn

Harald Friedl, CEO van Circle Economy: “Een toekomstige

wereld kan alleen maar een circulaire

wereld zijn. Recyclage, grotere grondstoffenefficiëntie

en circulaire businessmodellen bieden een

waaier aan mogelijkheden om emissies terug te

dringen. Een systematische benadering om deze

strategieën te implementeren, zou de strijd tegen

de opwarming van de aarde in ons voordeel

beslechten. Tot nu keek iedereen naar hernieuwbare

energie, energie-efficiëntie en het vermijden

van boskapping, maar het enorme potentieel

van circulaire economie werd niet erkend. Friedl

roept regeringen daarom op om hun volledige

toevoer ketens te herdenken. “We moeten teruggaan

tot de bronnen, velden en mijnen waar onze

grondstoffen uit voortkomen om er minder van te

consumeren. Daar staan niet alleen reducties in

emissies tegenover, maar ook een boost in economische

groei omdat het ons efficiënter zal maken.”

Drie sleutelstrategieën

Het rapport schuift ook drie sleutelstrategieën naar

voren om de transitie naar een circulaire economie

te versnellen. Dat begint met het optimaliseren van

het nut van producten om hun gebruik te maximaliseren

en hun levensduur te verlengen. Autodelen

heeft het bezitten van een eigen wagen al minder

belangrijk gemaakt. Autonoom rijden zal deze trend

nog versnellen en het gebruik van elk voertuig potentieel

verhogen met een factor acht. Tegelijkertijd

zullen elektrische aandrijflijnen, intelligente

onderhoudsprogramma’s en software-integratie de

levensduur van wagens verlengen. De tweede strategie

draait om het verbeteren van recyclage zodat

afval een grondstof wordt. Tegen 2050 zullen naar

schatting 78 miljoen zonnepanelen buiten gebruik

zijn. Modulair ontwerp zou het mogelijk maken om

ze eenvoudig uit elkaar te halen, componenten opnieuw

te gebruiken en waardevolle materialen te

recupereren om hun economische waarde te verhogen

en afval te verminderen. Ten slotte moet er ook

ingezet worden op circulair ontwerp, het verminderen

van het materialenverbruik en gebruik van koolstofarme

alternatieven. Bamboe, hout en andere

natuurlijke materialen kunnen onze afhankelijkheid

van koolstofintensieve materialen zoals cement en

metalen in constructie verminderen. In plaats van

koolstof uit te stoten, slaan deze materialen het in

zich op en gaan ze decennia mee. Aan het eind

van hun leven kunnen ze nog verbrand worden om

energie te recupereren.

38 RecyclePR .eu

RecyclePR .eu

‘Slechts 9% van de wereld is al circulair’

Het rapport schuift ook drie

sleutelstrategieën naar voren om de

transitie naar een circulaire economie

te versnellen. (Beeld: Petmal)


Belastingverschuiving nodig

Nederland heeft de boodschap alvast begrepen. Tegen 2030 wil het voor de helft circulair

zijn, tegen 2050 voor de volle 100%. De meeste regeringen moeten echter nog

wakker geschud worden. Het Circularity Gap Report roept op klimaatveranderingen en

strategieën voor een circulaire economie gezamenlijk aan te pakken om een maximale

impact te genereren. Ze moeten financiële incentive die het oververbruiken van natuurlijke

grondstoffen aanmoedigen vernietigen, zoals de subsidies voor fossiele energie. Er

moet een belasting komen op emissies, excessieve extractie van grondstoffen en afvalproductie.

Daarnaast moeten de belastingen op arbeid, kennis en innovatie verlagen en

moet er in deze domeinen geïnvesteerd worden. Zo kunnen de arbeidsintensieve delen

va de circulaire economie, zoals inzameling en recyclage, van de grond komen. ❚

Harald Friedl: “Een toekomstige wereld kan alleen maar een circulaire wereld

zijn. Recyclage, grotere grondstoffenefficiëntie en circulaire businessmodellen

bieden een waaier aan mogelijkheden om emissies terug te dringen.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu 39

.eu


DOSSIER DIGITALISERING

OP HET KRUISPUNT VAN DIGITAAL EN CIRCULAIR

De trend naar duurzaamheid zal zijn impact hebben op alle sectoren de komende jaren. Producten zullen anders gebouwd moeten worden,

zodat ze langer meekunnen en we minder snel weer nieuwe, schaarser wordende grondstoffen moeten aanboren. We kunnen verschillende

richtingen uit. Maken we voortaan fairphones, die makkelijk te herstellen zijn, maar daardoor meer marges voor fouten laten? Of maken we

iPhones die moeilijke toegankelijk zijn maar wel hun kwaliteit en aantrekkelijkheid behouden voor hergebruik? Voor beide valt iets te zeggen,

maar een datagestuurde aanpak zal sowieso de voorwaarde zijn voor circulariteit.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Möbius

Om producten een tweede leven te geven is er

een enorme berg aan informatie nodig over hun

ontwerp, maar ook over hoe gebruikers er mee

omgaan. Dr. Helen Versluys, business consultant

sustainability bij Möbius: “Circulaire ambities zullen

wat dat betreft niet om digitale technologie

heen kunnen. Die zal immers de basis vormen om

het antwoord te vinden op drie vragen: welke data

heb ik nodig om mijn producten een meer duurzaam

karakter te geven? Waar kan ik die data vinden?

Hoe kan ik die data dan gaan omzetten in

inzichten? In de eerste plaats moet je dus bepalen

welke informatie interessant kan zijn. De meest

voor de hand liggende gegevens zijn in de eerste

plaats alle info rond de samenstelling van je product.

Om te weten welke materialen eruit te halen,

moet je weten wat erin zit. Daarnaast heb je

gegevens nodig over hoe je product gebruik wordt

40 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


‘Circulaire ambities

kunnen niet om digitale

technologie geen. Die

zal de basis vormen

om de efficiëntie van

recyclageprocessen ook

op te trekken’

machine die zijn gegevens naar de cloud stuurt

is daar het mooiste voorbeeld van. De meeste

complexe stap om te realiseren is het capteren

van data uit een systeem van geconnecteerde

producten. In dat geval zullen de producten ook

onderling kunnen communiceren. Kijk verder dan

de eigen bedrijfsmuren om aan data te raken en

betrek stakeholders in dit proces.”

Omzetten van data in inzichten

De volgende stap is dan het omzetten van data in

inzichten. Versluys: “Op zich kan dat misschien wel

de meest eenvoudige stap zijn, gezien de brede

waaier aan technologische oplossingen om data te

DOSSIER DIGITALISERING

analyseren, visualiseren en activeren.” Je moet daarbij

zelfs niet van nul beginnen. Met API’s (application

programming interfaces) is de code om apps op

maat van je eigen bedrijfsprocessen te ontwikkelen

al een stuk geschreven. Belangrijk is om binnen het

eigen bedrijf regels en protocollen op te stellen om

de activering van de data op een gestructureerde

manier te laten verlopen. “Besef wel dat de grens tussen

datagestuurd en dataoverweldigd zeer dun is.

Begin daarom klein, met processen die goed onder

controle zijn. En weet dat het niet alleen rond technologie

draait, de bedrijfscultuur, je medewerkers, je

organisatiestructuur, je businessmodel moeten allemaal

mee evolueren”, besluit Versluys. ❚

Een datagestuurde aanpak zal sowieso de

voorwaarde zijn voor circulariteit.

en waar het zich bevindt. Ten slotte zal ook informatie

over de beschikbaarheid interessant zijn.

Dat kan iets vertellen over de verhouding tussen

vraag en aanbod.” Voor recyclagebedrijven zullen

deze gegevens ook van goudwaarde zijn om de

efficiëntie van hun processen op te trekken.

Kijk verder dan de eigen

bedrijfsmuren voor informatie

Maar waar kan je die gegevens nu vinden? “Belangrijk

om voor ogen te houden is dat je niet

noodzakelijk een volledig geïntegreerd systeem

nodig hebt, met alle toeters en bellen. De manieren

om aan data te geraken variëren van zeer

eenvoudig tot geautomatiseerd en complex”, stipt

Versluys aan. Contextuele data bijvoorbeeld zullen

makkelijk te vinden zijn. Daarnaast kan je intelligentie

toevoegen aan een product en een manier

om de gegevens die het verzamelt achteraf

uit te lezen. “Wie de data in real-time ter beschikking

wil zal zijn product moeten connecteren. Een

Dr. Helen Versluys: “Besef wel dat de grens tussen datagestuurd en dataoverweldigd zeer dun is. Begin daarom

klein, met processen die goed onder controle zijn.” (Beeld: Randy Himpe)

RecyclePR

RecyclePR

.eu 41

.eu


Do you need screen mesh?

Are you tired of being asked for mesh

measurement details?

FINGER SYSTEMS

HIGH TENSILE

QUARRY SCREENS

All we need is:

• The brand of your machine

• The deck (top, middle or bottom)

• The aperture of the screen

We will do the rest!

Harpscreen is the UK’s largest

manufacturer of screening media

With almost 25 years of manufacturing

experience, we know what we are doing!

PIANO WIRE

SCREENS

Manufactured

and despatched

to Europe within

3-5 working

days

CONVEYOR

ROLLERS & IDLERS

SELF-CLEANING

FLEXI SCREENS

Call us today on:

+44 (0)845 2020 300

Justine.Bollet@harpscreen.com

harpscreen.com


DOSSIER DIGITALISERING

DATAMODELLERING VOOR EEN OPTIMALE RECYCLAGE

VAN PRODUCTIE-UITVAL VAN KOPER

Productie-uitval van hoogwaardig koper, al dan niet bedekt met isolatiemateriaal, kan in een productieomgeving contaminaties oplopen

hebben. Hierdoor kan het koper niet opnieuw rechtstreeks in de productie van walsdraad ingezet worden. Dat zou immers aanleiding kunnen

geven tot een minderwaardige kwaliteit. Daarom werkte Aurubis Belgium vanuit de beschikbare data een modellering uit om het hoogwaardig

koperschroot toch direct in de smeltoven van walsdraad te kunnen recycleren, zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Aurubis Belgium

Aurubis Belgium in Olen produceert koperen walsdraad die bij klanten verder

verwerkt wordt tot koperdraad en -kabel. De draad wordt op maat van de

klant gemaakt om zo de optimale kwaliteit voor de uiteindelijke toepassing

te leveren. Verschillende aspecten zijn belangrijk voor de klant, waaronder de

geleidbaarheid, de oppervlaktekwaliteit en de trekbaarheid. De belangrijkste

beïnvloedende factoren zijn de kwaliteit van de grondstof en de metallurgische

verwerking ervan, alsook mogelijke insluitsels afkomstig van de smelten/of

walsoperatie. De kwaliteitsopvolging gebeurt al intensief via online

metingen met verschillende sensoren tijdens het productieproces. Koper is

echter een zeer kostbare grondstof. Aurubis wilde daarom ook de productieuitval

bij zijn klanten opnieuw inzetten in de productie van walsdraad. Het

zuivere schroot volledig raffineren is een alternatieve piste, maar zowel ecologisch

als economisch niet ideaal.

Reeds beschikbare gegevens optimaal inzetten

De sleutel tot dit succes was het inzetten van datamodellering in real-time.

Men vertrok daarvoor vanuit de reeds beschikbare gegevens: bestaande orderopdrachten

van klanten met de vereiste kwaliteit en levertermijnen, gegevens

over de geleverde kwaliteit van de klant, de kwaliteit die op dat moment

geproduceerd wordt en diverse sensormetingen in het productieproces. De

modellering vertrekt vervolgens vanuit de kwaliteitseisen van walsdraad die

op dat moment voor een bepaalde klant geproduceerd wordt en houdt rekening

met de beschikbare kwaliteit van het gecontamineerde koperschroot.

De uitkomst van deze modellering werd in real-time in de processturing geïntegreerd,

zodat de operator optimaal de productie-uitval van klanten weer

kan inzetten in de smeltoven en toch de vereiste kwaliteit produceren. Uit

de eerste resultaten blijkt dat het ontwikkelde model goede voorspellingen

geeft qua productkwaliteit en een middel is om dit hoogwaardige schroot op

het einde van het proces in te zetten, zonder aan eindkwaliteit in te boeten.

Leereffect zal op termijn voor nog betere resultaten zorgen

Vice-President Technology bij Auribis Belgium Jo Rogiers: “Met deze modellering

vermijden we dat productie-uitval, op zich zuiver koper, opnieuw het volledige

raffinageproces moet doorlopen om tot eenzelfde toepassing te komen. De kostenbesparing,

zowel in doorlooptijd als qua operationele kosten en energie is belangrijk.

Daarbovenop worden de gegenereerde data tijdens het proces opnieuw

ingebracht in het model, zodat er een leereffect optreedt. Hierdoor zullen we dit

hoogwaardige koperschroot op termijn nog beter kunnen inzetten.” Een belangrijke

drempel blijft evenwel het logistieke proces om de soms kleine hoeveelheden

productie-uitval te ontvangen van de klant. Een doorgedrevener scheiding van de

verschillende uitvallen doorheen het productieproces zou recyclage verder vereenvoudigen.

Maar aangezien het hoe dan ook om beperkte volumes gaat, zou een

te ver doorgedreven sortering de logistieke uitdaging nog groter maken. Daarom

biedt deze modellering, die vertrekt van alle beschikbare data en een ingebouwd

leereffect heeft, een toegevoegde waarde voor Aurubis Belgium en zijn klanten. ❚

‘Met deze modellering vermijden

we dat productie-uitval, op

zich zuiver koper, opnieuw het

volledige raffinageproces moet

doorlopen om tot eenzelfde

toepassing te komen’

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 43


DOSSIER DIGITALISERING

Hoogtechnologische karakterisering

en sortering glasscherven verhoogt

recyclage-efficiëntie

De uitdaging voor de glasrecyclage bestaat erin om van het ingezamelde (bonte) glas opnieuw zuivere glasscherven te maken voor de glasindustrie.

Gerecycleerde glasscherven gebruiken in plaats van nieuwe grondstoffen

levert 25% minder energieverbruik op in het smeltproces

(als gevolg van een lager smeltpunt) en dus lagere stookkosten,

minder emissies en CO 2

-uitstoot, een verlenging van de levensduur

van de glassmeltoven en lagere inkoopkosten voor grondstoffen.

Redenen genoeg om een optimaler gebruik van gerecycleerd glas

na te streven. Flexty ontwikkelde hiervoor een unieke keuringsmethode

om klanten – zowel glasrecyclagebedrijven als bedrijven

die gerecycleerde glasscherven gebruiken – van betrouwbare en

onafhankelijke data te voorzien.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Flexty

De uitdaging voor de glasrecyclage bestaat erin om van het ingezamelde

(bonte) glas opnieuw zuivere glasscherven te maken voor de glasindustrie.

Daarvoor moeten verschillende stoorstoffen uit het glasafval worden gescheiden

(bijvoorbeeld steentjes, keramiek, porselein, thermisch glas, loodhoudend

glas, plastics). Belangrijk voor een kwalitatieve recyclage is dat de samenstelling

van de scherven al voor het gebruik bekend is bij de gebruiker. Zo moet

hittebestendig glas, glaskeramiek of high resistent glass, uit de gerecycleerde

glasscherven worden gehaald want de aanwezigheid ervan heeft nefaste gevolgen

voor het verdere productieproces.

Hyperspectrale camera’s en software om het verschil

te maken

Daarom sloeg Flexty in 2015 de handen in elkaar met imec. Hun gezamenlijke

doelstelling? Hittebestendig glas detecteren in de gerecycleerde scherven

met behulp van hyperspectrale camera’s en speciaal ontwikkelde software

voor de keurinstallaties. Een hyperspectrale camera combineert traditionele

beeldverwerking met spectroscopie. Voor elke pixel in het beeld wordt het

licht opgesplitst in een reeks smalle bandjes. Zo wordt een spectrale hand-

44 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER DIGITALISERING

De hyperspectrale beeldvorming maakt een veel snellere en geautomatiseerde

inspectie en sortering mogelijk van scherven in de recyclage-industrie.

tekening opgemeten, uniek voor ieder materiaal. De tint (wit, transparant,

bruinachtig) van sommige glasscherven is erg vergelijkbaar met deze van

glaskeramiek. Dus met het blote oog zijn beide nauwelijks onderscheidbaar.

De klassieke methode om te testen of het om echt glas gaat: de scherf opwarmen

met een vlam en hem vervolgens bevochtigen of in water leggen. Een

glazen scherf barst op dat moment in stukken, glaskeramiek niet.

Snellere verwerking, hogere nauwkeurigheid

De nieuwe technologie maakt het mogelijk om glasstukken veel sneller te onderscheiden

van stukken glaskeramiek op basis van hun VNIR-spectra (Visible

and Near InfraRed) en ze vervolgens met hoge nauwkeurigheid te groeperen

in de twee hoofdcategorieën. Het gaat bovendien om een robuuste methode:

ook scherven die deels met vuil bedekt zijn, worden herkend. Kortom, de

hyperspectrale beeldvorming maakt een veel snellere en geautomatiseerde

inspectie en sortering mogelijk van scherven in de recyclage-industrie. “We

zijn ervan overtuigd dat we dankzij de hyperspectraaltechnologie de kwaliteitskeuring

van glasscherven voor onze klanten verder kunnen optimaliseren

om glasrecyclage en de inzet van gerecycleerd glas in nieuw materiaal te vergemakkelijken.

Dit proces is in de eindfase en de laatste praktijktesten staan

gepland”, vat Jacques van Putten, director bij Flexty samen. ❚

‘We zijn ervan overtuigd

dat we dankzij de

hyperspectraaltechnologie

de kwaliteitskeuring van

glasscherven voor onze klanten

verder kunnen optimaliseren’

Zo moet hittebestendig glas, glaskeramiek

of high resistent glass, uit de gerecycleerde

glasscherven worden gehaald want de

aanwezigheid ervan heeft nefaste gevolgen

voor het verdere productieproces.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

45


DIGITALISEREN VAN UW VOLLEDIGE

BEDRIJFSVOERING BESPAART TIJD EN KOSTEN

Afvalinzameling en -verwerking brengt een hoop administratieve last met zich mee. Een ERP-pakket kan die zorg niet alleen wegnemen, maar

tegelijkertijd voor een flinke besparing in kosten en een boost in efficiëntie zorgen. Op voorwaarde tenminste dat het pakket de eigenheden

van de afvalsector precies aanvoelt. Dat is wat Waste Insight als geen ander doet. Door de integratie van AFAS Software en PieterBas Automatisering

kan het werkelijk al uw processen digitaliseren. Een unieke combinatie die niks dan voordelen oplevert zoals Containers Jan Haeck

en JM Containers al mochten ondervinden.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Waste Insight

Met de WeegApp kan men ook de stap zetten naar volledig onbemand wegen.

Waste Insight automatiseert de afvalinzameling en -verwerking met een compleet

ICT-systeem. Het is opgebouwd uit twee kernpakketten die verregaand

geïntegreerd zijn: AFAS Profit+ en de afvalsoftware van PieterBas. “Deze geïntegreerde

combinatie biedt de Vlaamse afvalindustrie een totaalpakket. Een

unieke aanpak, want er is geen andere leverancier die zo een compleet digitaliseringstraject

kan aanbieden”, opent salesmanager Arjen Cornelisse. “Het koppelt

de jarenlange ervaring van PieterBas in de automatisering van logistieke

afvalprocessen (meer dan 300 afvalbedrijven zijn al klant) met een gerenommeerd

ERP-pakket. Een synergie die winst oplevert voor de klanten, want alle

informatie wordt minutieus bijgehouden en met de juiste zaken verbonden. U

hoeft ze nog maar een keer in te voeren, het systeem weet vervolgens wat er

mee aan te vangen, zodat niks verloren gaat en elk order wel degelijk gefactureerd

wordt.” Waste Insight is in 2019 overigens nog interessanter voor Vlaamse

kmo’s in de afvalindustrie omdat de investeringskosten tot wel 80% worden

vergoed uit de ‘Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport’.

Meer doen met zelfde mensen

Dat digitalisering net in de afvalwereld een enorm potentieel voor kostenbesparing

herbergt hoeft niet te verwonderen. Heel veel handelingen gebeuren

nog steeds manueel. Cornelisse: “Bedrijven kunnen met de Waste Insight software

hun operationele processen zeer efficiënt inregelen. Als de weegbrug automatisch

de gegevens van de vracht in kwestie aan de software doorgeeft,

dan wordt onbemand wegen werkelijkheid, wat direct op personeelskosten

bespaart. Doordat medewerkers minder met de hand moeten doen, verlaagt

tegelijkertijd de kans op fouten. Je hoeft niet meer elk gewicht te controleren,

het volstaat om een lijst met weegbonnen te checken om in één oogopslag

46 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


‘Het hele orderproces is

volledig gedigitaliseerd en

geautomatiseerd. Er komt geen

duur maatwerk in koppelingen

meer bij kijken’

te zien waar de afwijkingen zitten. Containers Jan Haeck in Brugge kan sinds

de integratie van onze software meer doen met dezelfde mensen. Dat levert

jaarlijks een aanzienlijke kostenbesparing op.” Ook in andere bedrijfsprocessen

ligt de winst voor het rapen: digitaal rijden zal overbodige ritten uitsluiten, er

zijn minder papieren documenten in omloop, alle informatie is in een gecentraliseerd

systeem beschikbaar zodat u er niet meer naar hoeft te zoeken …

Hele orderproces gedigitaliseerd en geautomatiseerd

Uit gesprekken met de OVAM blijkt dat de standaardsoftware van Waste Insight

naadloos aansluit op de eisen die de Vlarema stelt. “De praktijk wijst dat ook

uit”, zegt Cornelisse. “ JM Containers uit Lier gaat er bijvoorbeeld het complete

proces mee digitaliseren, zowel het plannen (dispatching), orders onderweg

met een tablet uitvoeren als onbemand wegen en digitaal factureren. Omdat

daarmee de papieren documenten verdwijnen, scheelt dat veel handling in het

administratieve proces. Ook het handmatig berekenen van een huurperiode van

een container is niet meer nodig. Dat rekent het systeem automatisch uit.” De

grootste troef van de Waste Insight software blijft dus de bedrijfsbrede aanpak.

“Alles functioneert als één ICT-systeem. Bedrijven hoeven niet meer op zoek

naar aparte weegsoftware en een apart boekhoudpakket. Het hele orderproces

van het aannemen van de opdracht tot en met de facturatie is volledig gedigitaliseerd

en geautomatiseerd. Er komt geen duur maatwerk in koppelingen

bij kijken. Via het maandelijkse all-in abonnement beschikken afvalinzamelaars

Door digitaal rijden zullen er geen overbodige ritten meer gebeuren.

Alle informatie is in een gecentraliseerd systeem beschikbaar zodat u er niet meer

naar hoeft te zoeken.

en -verwerkers over alle software, inclusief onderhoud, werkende updates en

upgrades. Daar horen ook de laatste innovaties bij (WeegApp en Tracimat certificaten)

en extra functionaliteiten zoals boordcomputers, routeoptimalisatie of

een webshop. Er zijn intussen al negen gecertificeerde standaardkoppelingen

die zonder meerprijs onderhouden worden.” ❚

Waste Insight is in 2019 overigens nog interessanter voor Vlaamse kmo’s in de afvalindustrie omdat de investeringskosten tot wel 80% worden vergoed.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 47

.eu


WWW.ASBESTZEEF.COM

NIEUWE

MODELLEN

FLEXIEVER GARDEN

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

230 V - 0,21 KW

1294 X 944 X 1088-1391 MM

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H): / / / / / / / / / / / / / / / / /

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

110 KG

1088 - 1391 MM

NIEUWE MODELLEN

• Vlakdekzeef: enkeldeks, dubbeldeks en dubbeldeks met 3 fractiescheiding.

Verschillende formaten

• Trommelzeef: lengte trommel: 1600 mm, Ø: 1200 mm

• Stationair: kan verplaatst worden via de lepels van een heftruck

• Motor: 3 x 400 W

DEMOSITE/

PLAYGROUND

FLEXIEVER MINI SCREENER

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

2311 X 1302 X 1320-1500 MM

2311 X 841 X 1364 MM

260 KG

1320-1500 MM

AFSPRAAK

OP ZATERDAG

OOK MOGELIJK

DEMO TERREIN

Op de terreinen van de constructeur (SMO Machinebouw in Eeklo) is er

voldoende ruimte, materiaal en machines aanwezig om demonstraties

te geven. Wenst u ook een demonstratie of de mogelijkheid om eens de

machine te testen? Neem gerust contact op en wij vertellen u graag

wat de verschillende opties zijn: +32 9 219 93 85 of info@flexiever.be

FLEXIEVER MINI SCREENER TRAILER

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

UITGEKLAPT/STATIONAIR (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

3669 X 1790 X 1956 MM

3678 X 3720 X 1956 MM

680 KG

1956 MM

CONTACTEER ONS VOOR DEMO’S, DEMONSTRATIES, BEDRIJFSBEZOEKEN…

BEZOEK ONZE SITE EN ONTDEK DE NIEUWE MODELLEN IN HET GAMMA.

WWW.FLEXIEVER.BE

FLEXIEVER MINI SCREENER TRAILER BASIC

DIESELMOTOR: / / / / / / / / / / / / / / / / /

ELEKTROMOTOR:

MOBIEL (L X P X H):

GEWICHT:

STORTHOOGTE:

230 V - 0,52 KW

3165 X 1750 X 1510 MM

475 KG

1500 MM


SECTORNIEUWS

STUDIE BRENGT MISLEIDENDE INFORMATIE ROND DE

WAARDE VAN BIODEGRADEERBARE KUNSTSTOFFEN

ERKENNING MET VIJF JAAR VERLENGD

Eind april blokten de kranten in grote letters dat zelfs biodegradeerbaar plastic

nog drie jaar in de oceaan blijft. Dat zou blijken uit de studie ‘Environmental

deterioration of biodegradable, oxo-biodegradable, compostable, and conventional

plastic carrier bags in the sea, soil, and open air over a 3-year period’.

François de Bie, voorzitter van European Bioplastics wil dit verhaal nuanceren.

“In tegenstelling tot wat de hoofdlijnen in de kranten waren, bevestigt de studie

net dat gecertificeerde biodegradeerbare en composteerbare zakken, ontworpen

om met bio-afval opgehaald te worden voor organische recyclage in

gespecialiseerde compostfabrieken, minder impact hebben op het milieu. Er

zou weliswaar geen enkele plastic zak in de oceaan mogen belanden, maar het

is nu wel duidelijk dat gecertificeerde composteerbare zakken geen decennia

nodig hebben om te degraderen zoals conventionele. De meeste van de geselecteerde

zakken waren overigens niet biodegradeerbaar volgens de definitie

die de Europese Unie naar voren schuift.” Volgens het EUBP toont de studie

daarmee het belang aan van correct labelen en certificeren en versterkt wat

de SUP-richtlijn reeds deed: oxo-degradeerbare kunststoffen zijn reeds geband.

RECYCLAGEBEDRIJF WORDT TACHTIG

De firma Galloo blaast dit jaar 80 kaarsjes uit. Wat in 1939 begon als de eenmanszaak

van schroothandelaar Joseph Galloo groeide in 80 jaar uit tot één

van de belangrijkste recyclagebedrijven in West-Europa. Met 43 filialen in België,

Nederland en Frankrijk, stelt Galloo intussen meer dan 750 werknemers tewerk,

waarvan een 150-tal uit de sociale economie. De productiecijfers zijn indrukwekkend.

Vandaag geeft Galloo elk jaar meer dan één miljoen ton staal, 60.000 ton

metalen en 50.000 ton kunststoffen een tweede leven. Mede-eigenaar Pierre Vandeputte.

“We lanceren dit jaar nog een nieuwe huisstijl en in het najaar mogen

ook niet-werknemers meevieren. Naar aanleiding van onze verjaardag zetten we

op zondag 6 oktober de deuren uitzonderlijk open voor de ‘VOKA Open Bedrijvendag’.

In 2016 nam het bedrijf al eens deel. Toen werden meer dan 1.000 mensen

verwelkomd. We hebben deze verjaardag te danken aan de inzet en motivatie van

al onze collega’s. Daarom moest 2019 ook voor hen een feestjaar zijn.” Daarvoor

ontwikkelde het bedrijf een leuk concept. “De collega’s werden uitgedaagd door

verschillende bekende koppen: onder meer wielrenner John Degenkolb, Illusionist

Gili, kok Wout Bru … In totaal tien opdrachten die tot een goed einde gebracht

moesten worden. Of we daarin slaagden, werd bekend gemaakt op het grote

bedrijfsfeest op zaterdag 30 maart in Kortrijk Expo.”

(Beeld: Olivier Anbergen)

Eind december kreeg Fost Plus zijn nieuwe erkenning van de drie gewesten

voor de komende vijf jaar. Het had daarvoor een globale en ambitieuze erkenningsaanvraag

ingediend bij de Interregionale Verpakkingscommissie om het

bestaande recyclagesysteem voor huishoudelijk afval nog efficiënter te maken.

Fost Plus is verheugd dat alle stakeholders hetzelfde doel nastreven: zoveel mogelijk

verpakkingen inzamelen en een zo hoog mogelijk recyclagepercentage

nastreven op basis van een zo efficiënt mogelijk ophaalscenario. De verwezenlijking

van dit nieuwe, ambitieuze kader vereist aanzienlijke financiële investeringen

door de ondernemingen, dit bovenop onder andere de extra uitgaven

voor de uitrol van de nieuwe blauwe zak. De ondernemingen die lid zijn van

Fost Plus zijn zich daarvan bewust en zijn bereid hun verantwoordelijkheid op

te nemen. Daarnaast ondersteunt de Interregionale Verpakkingscommissie de

strategie van Fost Plus om het sorteren en recycleren van verpakkingen buitenshuis

en on-the go verder te zetten, namelijk het verdubbelen van de gecapteerde

hoeveelheden. Fost Plus wil het gebruik van recycleerbare verpakkingen

sterker promoten door de bijdrage voor het Groene Punt te bepalen volgens een

eco-modulatieprincipe. De Commissie wil Fost Plus in deze nieuwe tariefbenadering

aanmoedigen. Patrick Laevers, managing director van Fost Plus: “Voor de

uitvoering van deze nieuwe erkenning zal Fost Plus met open vizier de dialoog

en het overleg met alle betrokken actoren voortzetten om samen tot een evenwichtige

modus operandi te komen.”

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

49


www.simsrecycling.com

Rapporteren van

elektronisch afval

moeilijk?

Professioneel Rapporteren met SIMS !

Het is belangrij k te weten dat het rapporteren

van elektronisch afval aan de overheid een

wettelij ke vereiste is. Wanneer u kiest voor

SIMS bent u er zeker van dat deze rapportage

professioneel en correct verzorgd wordt.

De voordelen

van samenwerken met

Sims Recycling Solutions:

• Betrouwbaarheid

• Zekerheid

• Professionele rapportage

• Snelle betaling

• Eindverwerking

SIMS kernwaarden:

Veiligheid, Integriteit, Respect, Transparantie,

Uitblinken, Maatschappelij ke verantwoordelij kheid.

Sims Recycling Solutions België, Europark Noord 32, Sint Niklaas, 9100 België

Telefoon: +32 37 80 52 40, E-mail: info.be@simsmm.com


SECTORNIEUWS

HOE KAN EU ZIJN RECYCLAGETARGETS HALEN?

Begin april onthulde een nieuw rapport van de Europese Commissie dat

de helft van de Europese landen de recyclagetarget van 50% tegen 2020

niet zou halen. Als reactie hield FEAD, de Europese federatie voor huishoudelijk

afval en grondstoffenbeheer, een workshop om manieren te bedenken

hoe men toch in de vooropgestelde ambitie kan slagen. Om de

debatten te openen polste FEAD wat de eerste maatregel zou zijn als de

deelnemers Europees Commissaris voor milieu zouden zijn. Vier antwoorden

keerden daarin terug: een groen beleid rond openbare aanbesteding,

een versterking van de verplichte recyclage-inhoud in bepaalde producten,

een koolstoftaks en de reductie van negatieve externaliteiten rond

milieu. Dat resulteerde uiteindelijk in vier maatregelen die volgens de

deelnemers moeten helpen om de recyclagedoelen te halen. Zo moeten er

maatregelen genomen worden om de vraag naar kwalitatieve secundaire

grondstoffen te boosten. Daarnaast moet eco-design centraal staan en

wordt van de regering strenge maatregelen verwacht. Ten slotte spreekt

FEAD nog over het internaliseren van externaliteiten. “Targets rond circulaire

economie zullen enkel gehaald worden als de lidstaten hun inspanningen

kracht bij zetten en als de privésector bereid is om zich voor lange

termijn te engageren en te investeren”, vatte Jean-Marc Boursier, voorzitter

van FEAD en SUEZ executive samen.

STRATEGISCH PARTNERSCHAP OM TEXTIEL

CIRCULAIR TE MAKEN

Circle Economy heeft zijn SwitchingGear project gekoppeld aan Fashion

for Good. Met dit initiatief wil men business modellen die uitgaan van

herverkoop en verhuur in een stroomversnelling brengen. De laatste

twee decennia is er een opmerkelijke daling in het aantal keren dat kledij

gedragen wordt. Consumenten kopen vandaag gemiddeld 60% meer

items dan vijftien jaar geleden en dragen ze maar half zo lang. 70% van

wat er in de kast hangt zal zelfs nooit gedragen worden en naar schatting

33% van de vrouwen dragen kledingstukken minder dan vijf keer

alvorens ze weg te doen.Er zal met zes merken samengewerkt worden

aan een circulair innovatieproces dat hen moet helpen om deze nieuwe

types van business modellen tegen 2021 op pilootschaal te lanceren.

Dankzij dit strategisch partnerschap zal er een krachtig, wereldwijd

netwerk ontstaan van vijftig dienstenleveranciers en vernieuwers, van

merken en verhuurexperten … om inzichten uit te wisselen en tastbare

oplossingen naar

voor te schuiven die

de kledijsector meer

circulair maakt en

een positieve impact

heeft op mensen en

het milieu. Onder andere

Eileen Fischer,

Gibbon, MUD Jeans,

Reflaunt, Repack,

Stuffstr, Style Lend,

The Next Closet en The Renewal Workshop hebben al toegezegd om

mee te werken aan het project.

BRANDSTOF VOOR DE TOEKOMST

Vanheede probeert voor

zoveel mogelijk afvalstromen

een gepaste verwerkingsmethode

te vinden.

Idealiter wordt het afval

gerecycleerd. Bepaalde

stromen zijn echter niet

geschikt voor recyclage.

Deze gaan vandaag naar

de verbrandingsoven of

worden nog gestort. Van

bepaalde restfracties zoals

niet-recycleerbaar textiel

en kunststoffen kunnen

door Vanheede Alternative

Fuels energiepellets gemaakt

worden die ingezet

worden als milieuvriendelijke

alternatieve brandstof

voor grootindustrieën zoals

de cement- en kalkindustrie. Deze installaties zijn grote verbruikers van

fossiele brandstoffen en zijn samen verantwoordelijk voor een aanzienlijke

5% van de wereldwijde CO 2

-productie. Vanheede ontwikkelde hier

een duurzaam alternatief van lokaal geproduceerde brandstof met lokale

klanten. Door het gebruik van deze brandstoffen in het productieproces

van de cement- en kalkindustrie, worden afvalstoffen voor de volle 100%

nuttig gebruikt. Enerzijds is er immers de energetische valorisatie (80%)

door de warmte die vrijkomt

bij verbranding, ter vervanging

van fossiele brandstoffen

(steenkool, bruinkool,

gas). Anderzijds zijn de assen

die na verbranding overblijven

een pure grondstof

(20%) voor cement of kalk.

In de new waste hierarchy

(WBCSD) krijgt deze valorisatievorm

een volwaardige

plaats onder de noemer coprocessing.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

51


DE OVERHEID WIL

DAT BURGERS MEER

GAAN SCHEIDEN

Scheiden van afval wordt in steeds meer gemeentes een prioriteit. Het succes staat of valt

echter met de medewerking van de inwoners. Vaak willen mensen wel, maar ontbreekt

het in het straatbeeld aan makkelijke oplossingen. Gelukkig is er nu de Phoenix afvalbak.

Speciaal ontwikkeld voor openbare ruimte en dankzij 3 compartimenten kan iedereen

nu “out-of-home” afval scheiden. Uiteraard is de Phoenix zelf ook gemaakt van 100%

gerecycled plastic. Mooi dat scheiden met de nieuwe Phoenix eindelijk écht eenvoudig

wordt!

PMD (Plastic, metalen en drankkarton)

• Flesjes, yoghurtfles

• Aluminium blikje, schaaltje of bakje

• Brikverpakking, drankkarton

P&K (Papier en karton)

• Broodzakje, geschenkpapier, zakdoek,

krant

• Karton, koekjesdoos

Restafval

• Zilverpapier, chipszakje, folie

• Fruitschillen, kauwgom

SULO BELGIUM, DE TOEKOMST.

WINNAAR

PHOENIX VAN

SULO NV/BV


SECTORNIEUWS

OMDAT DUURZAME VERPAKKINGEN OOK

MOGEN SCHITTEREN

Voor zijn vijfde editie heeft de Greener Packaging Awards de handen in elkaar

geslagen met de kersverse Get Smart (in) Packaging Awards, een initiatief

van Empack, Packaging Innovations en Verpakking&Label Magazine. De Get

Smart (in) Packaging Awards belonen de meest innoverende verpakkingen

in vijf categorieën: On the go, Thuisgebruik, E-commerce, B2B en Verpakkingsmachines.

De Greener Packaging Awards belonen de meest duurzame

huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen in de categorieën van de Get

Smart (in) Packaging Awards. Is duurzame ontwikkeling van fundamenteel

belang voor uw bedrijf? Ontwerpt u duurzame verpakkingen die milieuvriendelijk

zijn? Neem dan deel aan de allereerste editie van de Get Smart (in)

Packaging Awards. Een ideale gelegenheid om uw milieubewuste aanpak in

de kijker te zetten! Om deel te nemen, dienen de kandidaten hun kandidatuurdossier

vóór 30 juni 2019 in te dienen via de website www.greenerpackaging.be.

De prijsuitreiking vindt plaats op 23 oktober tijdens Empack dat dit

jaar in Mechelen plaatsvindt.

Nestlé Waters, Pepsico en Suntory

Beverage & Food Europe treden

toe tot het consortium van

Carbios en L’Oréal. Samen willen

ze de ontwikkeling steunen van

’s werelds eerste enzymatische

technologie om petflessen te

recycleren. Met deze unieke en

duurzame technologie die gebruikt

maakt van hoogst specifieke enzymen,

zouden petflessen en polyester

vezels op een veel grotere schaal gerecycleerd kunnen worden.

Dat resulteer in materiaal dat over dezelfde kwaliteiten beschikt als

virgin pet en weer ingezet kan worden voor toepassingen zoals flessen

of andere verpakkingsvormen. Het is de bedoeling om de technologie

binnen vier jaar marktrijp te hebben en de beschikbaarheid te verhogen

van hoogkwalitatieve geresycleerde kunststoffen en zo tegemoet te

komen aan het duurzaamheidsambities van de verschillende partners.

De samenwerking omvat technische mijlpalen en de ondersteuning van

een efficiënte aanvoer van 100% gerecycleerde petkunststoffen voor de

wereldwijde markt die klaar is voor consumptie.

SAMEN VOOR EFFICIËNTE AFVALVERWERKING

(Beeld: Olivier Anbergen)

ENZYMATISCHE TECHNOLOGIE VOOR DE RECYCLAGE

VAN PETFLESSEN

Total Olefins Antwerp

en Total Polymers Antwerp

werken al meer

dan twintig jaar samen

met Renewi. Renewi behartigt

voor hen het total

waste management

voor gevaarlijk afval. Total

Olefins Antwerp en

Total Polymers Antwerp

hebben onder andere

volgende afvalstromen: afvalwaters, slibstromen en klein en gevaarlijk

afval. Een deel van het afval wordt verwerkt in Roeselare, de rest gaat

naar externe verwerkers. Er staat ook permanent een slibpers van Renewi

on-site die bioslib van de waterzuivering van Total samenperst om de hoeveelheid

afval te reduceren. Op die manier worden alle afvalstromen op

correcte en wettelijk voorgeschreven manier vervoerd en verwerkt. In de

vestiging in Roeselare beschikt men over verschillende verwerkingstechnieken.

Vooral waterzuivering en conditionering tot eindproducten voor

verbranding in de cementindustrie wordt ingezet. Bij het bepalen van de

staat de ladder van Lansink, ook wel afvalhiërarchie genoemd, altijd voorop.

Deze aanpak is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste

verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de ‘ladder’. In de praktijk

betekent dit dat altijd wordt gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd

kan worden. Pas indien dit niet het geval is, komt een volgende, lagere

stap in aanmerking. Storten gebeurt enkel als er geen andere oplossing

mogelijk is. Voor Total zijn veiligheid en milieu vaste waarden. Elk jaar

reiken ze hiervoor prijzen uit aan hun onderaannemers. In 2011 haalde

Renewi zo’n prijs binnen. Total apprecieert ook de flexibiliteit die Renewi

biedt. Bij onverwachte hoeveelheden van bepaalde afvalstromen, zoekt

Renewi de gepaste oplossing.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

53


SECTORNIEUWS

MEMORANDUM VOOR DE VLAAMSE VERKIEZINGEN

Febiga heeft een memorandum klaar voor de komende Vlaamse verkiezingen.

Het bevat een aantal concrete maatregelen en beleidslijnen die de biogassector

moeten toelaten voor te sorteren op de toekomstige kringloopeconomie

in Vlaanderen tegen 2030. Met het nieuwe nationaal klimaat- en energieplan

richt de overheid zich nog sterker op kostenefficiënte technologieën als

zonne- en windenergie. Voor biogas stelt Febiga voor dat de koers verandert:

de sector moet zich toeleggen op innovatie in plaats van groei. “Financiële

ondersteuning moet zich vooral richten op de unieke voordelen van biogas:

flexibilisering, lokale inzetbaarheid en opslagmogelijkheid. Binnen het energievraagstuk

is het de enige hernieuwbare energietechnologie die continu

(base-load) blijft produceren (gemiddeld 7.660 vollast draaiuren per jaar i.t.t.

gemiddeld 850 vollast zonuren per jaar voor zonnepanelen) wat betekent dat

de 10% hernieuwbare bijdrage er altijd is ook wanneer de wind niet waait

en de zon niet schijnt. Dit betekent ook dat de sector moet bijdragen aan

de stabiliteit van het elektriciteitsnet wanneer het nodig is (flexibilisering).

In het landbouwvraagstuk heeft de sector een belangrijke rol door het op

peil houden van de koolstoffractie in de bodem en het reduceren van de

mestdruk in nitraatgevoelig gebied. Tot slot, is er het chemievraagstuk, namelijk

efficiëntere C-recycling en het vergroenen van basisbouwstenen in de

petrochemische industrie zoals bijvoorbeeld methanol. Biomethaan of groen

gas (lees ‘gezuiverd biogas’) moet een belangrijke rol gaan spelen omdat het

helpt het aardgasverbruik in Vlaanderen te decarboniseren. Dit vereist als eerste

stap vooruit dat een biomethaanmechanisme wordt meegenomen in het

volgende regeerakkoord. We moeten af van het korte termijnbeleid dat met

op zichzelf staande maatregelen de toegevoegde economische waarde van

biogasproductie fnuikt. Het komt erop aan om die unieke voordelen, over de

verschillende beleidsdomeinen heen, in beeld te brengen en te verzilveren.”

de uit gesorteerde polyolefinen (PE en PP) verder opwerkt tot een secundaire

grondstof. De nieuwe lijn is gebouwd op basis van de laatste innovaties en

ervaringen met de recyclagelijnen op andere Van Werven vestigingen. De

Ierse vestiging is daarmee een volwaardige recyclagevestiging geworden. De

nieuwe recyclagelijn heeft een capaciteit van 15 miljoen kilo kunststoffen

per jaar. De vestiging in Dublin biedt werkgelegenheid aan vijfentwintig medewerkers.

Managing director Ton van der Giessen: “Naast het zoeken naar

inputvolume is het afgelopen jaar ook gewerkt aan het afzetten van secundaire

grondstoffen in Ierland en Noord-Ierland. Meerdere potentiële afnemers

hebben leveringen ontvangen vanuit Nederland om te leren werken met onze

eindproducten als vervanger van primaire grondstof. Deze afnemers kunnen

nu rechtstreeks vanuit onze Ierse vestiging worden beleverd”.

EERSTE KOFFERCOLLECTIE UIT GERECYCLEERD KUNSTSTOF

Samsonite heeft een nieuwe duurzame koffercollectie op de markt gebracht die

volledig gemaakt is van gerecycleerde kunststoffen. SUEZ en LyondellBasell hebben

de krachten met Samsonite gebundeld om deze baanbrekende innovatie

mogelijk te maken. De Green Grey editie van S’Cure ECO kwam tot stand door

de recyclage en opwaardering van secundaire ruwe grondstoffen. Dit zijn de allereerste

koffers die volledig bestaan uit kunststof afvalmaterialen: de buitenkant

is gemaakt van gerecycled polypropyleen (PP). Dit is afkomstig uit verpakkingsmateriaal

en uit materialen die aan de binnenzijde van gerecycleerde petflessen

zitten. Het resultaat is een milieuvriendelijk product én een lichte, maar sterke koffer

voor de best denkbare reiservaring. De secundaire grondstoffen zijn afkomstig

van Quality Circular Polymers (QCP), een fabriek gespecialiseerd in de productie

van hoogwaardig gerecyclede plastics, die is gevestigd in Nederland en wordt beheerd

door SUEZ en LyondellBasell. Zij hebben het product samen met Samsonite

ontwikkeld, waarbij zij hun kennis van circulaire oplossingen en de productie van

kunststof hebben gebundeld. “We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om

onze ecologische voetafdruk zo veel mogelijk te beperken. Hierbij speelt onderzoek

naar nieuwe, duurzame materialen een cruciale rol, zodat we onze innovatiekracht

kunnen bundelen met onze duurzame ambities”, vertelt Christine Riley

Miller, Global Director Sustainability van Samsonite. “We zetten daarom in op zo

groot mogelijk gebruik van gerecycleerde materialen in onze producten. Zo willen

we een betere wereld doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.”

NIEUWE PLASTIC RECYCLAGELIJN IN DUBLIN

De Van Werven Plastic Recycling vestiging in Dublin (Ierland) is uitgebreid

met een automatische was-, sorteer- en maallijn. De lijn is begin maart opgestart.

Inmiddels is de eerste vracht secundaire grondstoffen afgenomen.

In november 2017 startte Van Werven in Ierland met het sorteren van harde

kunststoffen. Het verdere recyclageproces vond vervolgens plaats in Biddinghuizen.

Met name in de tweede helft van 2018 is het inkomende volume snel

gegroeid. Groot genoeg om ook te kunnen investeren in een installatie die

54 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


• 23 op 24u beschikbaar

• 30 jaar ervaring

• Verdeler van wereldmarktleider

Controls Group

• Eigen service center met zeer

sterke after-sales

BruggenB ouwers

tussen omgeving en

ondernemerschap

www.m-tech.be

Advanced Testing Technologies

Ontdek het breedste en meest unieke assortiment aan geavanceerde statische en

dynamische testmachines, geschikt voor alle veeleisende laboratoria. Voer betrouwbare

testen uit op o.a. beton, granulaten, cement, asfalt en bitumen.

Interesse in deze toestellen? Contacteer LaboConstruct en geniet van

deskundig advies.

LaboConstruct

Markt 4

B-9550 Herzele

T +32 (0)53 62 71 67

F +32 (0)53 62 17 97

info@laboconstruct.be

www.laboconstruct.be

Onze expertise

– Milieu, natuur en ruimtelijke ordening

– Technisch en juridisch omgevingsadvies

– Milieucoördinatie

– Milieueffectrapportage

– Veiligheidsrapportage

Vestigingen

Hasselt - Brussel - Gent - Namen

Roermond - Dordrecht

m-tech_BE_2018_adv95x130_louwersgroep_vs01.indd 1 10/01/18 13:43

RDS & Golstein

On board wegen

Pesage embarqué

ORLACO

Zichtoplossingen

Solutions de visibilité

GKD

Detectiesystemen

Systèmes de détection

electronics

RDS Electronics bvba • sprl

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - BE-8530 Harelbeke

+32 56 29 10 10 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be


p-bouw-montage

SECTORNIEUWS

neet installatie gemonteerd op

schoon en voorkom lekke banden

CATALOGUS VERZAMELT CONCRETE VOORBEELDEN VAN

ton hefvermogen VERANDERINGSGERICHT BOUWEN en

Kwaliteit werkt

Kwaliteit werkt altijd

Reeds 25 jaar uw uw partner partner voor voor bouwen bouwen installeren

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

Ophe

• Schroot overslag magneten

• Schroot overslag

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Diesel • Schroot en Hydrau over

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Ripper • Diesel magneet en Hyv

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op tanden • Ripper opklapba magn

elk type overslag machine

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden • Bovenband tanden opkla magn

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

• Hydraulisch • Bovenband aangm

150 meter diepte met camera

port

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur. elk • type Hydraulisch overslag

2

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

• Veeg elk magneet type over ho

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

• Onderwater • Veeg magne

150 • Onderwater

meter diepte

• Fabrikage-ontwe

K.W. Supply

150 meter di

• Meld U aan voor

Magneetsystemen b.v.

• Fabrikage-on

• Meld U aan v

Telefo

MES SCHERP

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

MES SCHE

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

24 / 7

K

Kwaliteit werk

Kwaliteit werkt altijd

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

ontage-reparatie-verhuur.

• Schroot overslag magneten

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op

elk type overslag machine

brief

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden

Kwaliteit werkt altijd

TARIEVEN

• Schroot overslag magneten

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• Diesel en en Hydraulisch aangedreven magneten magneten met Oil met Quick Oil Quick

• Ripper magneet voor voor ontijzeren gestort gestort materiaal materiaal zoals zoals b.v puin b.v.

tanden opklapbaar voor laden staal.

puin tanden opklapbaar voor laden staal.

Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch Bovenband aangedreven magneten ontwerp-bouw-montage

magneet installatie gemonteerd op

• elk Hydraulisch type overslag aangedreven machine magneet installatie gemonteerd

• Veeg op elk magneet type overslag houdt uw machine werf schoon en voorkom lekke banden

• Onderwater Veeg magneet magneten houdt tot uw 250 werf ton schoon hefvermogen en voorkom en lekke

150 meter diepte met camera

banden

Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

• Meld Onderwater U aan voor magneten onze nieuwsbrief tot 250 ton hefvermogen en

150 meter diepte met camera

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• MES Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

SCHERPE LEASE TARIEVEN

K.W. Su

Magnee K.W. S

Magne

info@

Ophemertstr

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

port

Ophemer

2505

150 meter diepte met camera

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur. Telefoon 010

port 2505

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

info@kwsup

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

Telefoon 0

www.kwsup

info@kws

K.W. Supply

www.kws

Magneetsystemen b.v.

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

24 / 7

K.W. Supply

Magneetsystemen b.v.

056 RecyclePR .eu

RecyclePR .eu

Veranderingsgericht bouwen DIESEL kan OF een HYDR AANGEDREVEN sleutelrol € 25.000,- spelen in het verlagen van

de milieu-impact van de bouwsector. Het thema is een belangrijke stap

in de transitie naar het hergebruiken van ruimtes en materialen. Gebouwen

kunnen namelijk zo ontworpen worden dat ze eenvoudig van functie

kunnen veranderen en dat de onderdelen ervan, de zogenaamde gebouwelementen

en -materialen, op een hoogwaardige manier ingezet kunnen

worden voor andere toepassingen. Om veranderingsgericht bouwen

vanaf de eerste ontwerpfase te implementeren, stelde de OVAM in 2015

in samenwerking met een aantal onderzoeksinstellingen (VUB, VITO en

KU Leuven) en architectenbureaus fiches met kwalitatieve ontwerprichtlijnen

op. Die fiches tonen ontwerpers en bouwheren het belang van ver-

emen b.v.

anderingsgericht bouwen, geven aan hoe veranderingsgericht bouwen te

integreren in het ontwerp en tonen welke oplossingen al bestaan. De

OVAM reikt nu een tweede tool aan om in dialoog met alle betrokkenen

te zoeken naar veranderingsgerichte oplossingen. De Catalogus veranderingsgericht

bouwen bevat concrete oplossingen op gebouwelementniveau

met het oog op hergebruik van gebouwelementen en -materialen.

Een aantal (prototype)voorbeelden zijn ter inspiratie opgenomen, om producenten

aan te moedigen hun ontwerp aan te passen tot een optimaal

aanpasbaar, demonteerbaar bouwsysteem. Alle oplossingen, informatie,

tekeningen ... uit de catalogus zijn gebaseerd op het doctoraat ‘Design, di-

089 JD Rotterdam

mensioning and evaluation of demountable building elements’ van Mieke

Vandenbroucke (VUB, 2016). Omdat nog niet alle functionele lagen uit

het doctoraat werden opgenomen, wordt de catalogus de volgende jaren

verder uitgebreid. Ook krijgen producenten de kans om hun eigen innovatieve

bouwoplossing toe te voegen.

24 / 7

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

RECYCLING

24 / 7

SOLUTIONS IN RECYCLING

RECYCLING

Totaaloplossingen voor recycling

Engineering

Machines

Totaaloplossingen

Service

www.bulkid.be +32 56 71 53 85 info@bulkid.be

DIESEL O


Totaalaanbieder van producten en diensten voor (afval)inzameling

accu palletboxen afvalcontainers afvalstations ondergrondse

containers

Engels werkt samen met inzamelaars in heel Europa aan de cradle-to-cradle filosofie. Al meer dan drie decennia lang is Engels betrokken bij projecten

in de afvallogistiek. Met deze ervaring is een zeer compleet assortiment van afvalbakken, afvalkorven, milieuboxen, palletboxen, afvalcontainers,

bovengrondse, semi-ondergrondse en ondergrondse (pers)containers samengesteld. Meer informatie? Neem contact met ons op!

Engels Logistics NV Schemkensstraat 15 3583 BERINGEN T: +32 11 81 50 50 E: post@engels.eu I: www.engels.eu

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46

Marlex is meer dan een klassiek advocatenkantoor. Wij zijn Legal Architects,

een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie. Ons team is multidisciplinair

samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar eigen expertise beschikt.

Het team ‘Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe materie van het

omgevingsrecht:

Dirk Martensstraat 23 – 8200 Brugge

Tel. 050/83 20 38 – Fax 050/83 20 36

advocatenkantoor@marlex.beBodem en materialen

Overheidsopdrachten & -contracten

Agrarisch recht & pacht

Handhaving

Onteigeningen

Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we

ook expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.


Rotar toonde tijdens Bauma

de output verdubbelende

Ramplifier technologie.

STEEDS GEVANCEERDER SLOPEN

Was slopen vroeger vaak een kwestie van ‘de botte bijl hanteren’, vandaag is het speelveld totaal anders. Bij afbraakwerken worden

geavanceerde uitrustingstukken steeds meer standaard. Van de volautomatische snelwissel en het draaikantelstuk tot krachtverhogende

systemen. Tijdens materieelvakbeurs Bauma 2019 was het allemaal te zien.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld OilQuick, Demarec, Rotar

58 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

‘Wat is er mooier

dan dat je, zonder

de machine te

verlaten, via een

druk op de knop

van uitrustingsstuk

kunt wisselen’

De zeventienpolige elektrokoppeling V90 van OilQuick (boven) vergeleken met de nieuwe V14 stekker van Steelwrist (onder).

Sommige ontwikkelingen gaan snel. Neem de

volautomatische snelwissel. Lange tijd was het

Zweedse merk OilQuick de enige die het verkocht,

maar inmiddels werken nagenoeg alle

merken ermee. Want de markt – de gebruiker –

vraagt er steeds vaker om. Nu de machinisten én

hun bazen definitief hebben ontdekt welke tijdwinst

ermee is te behalen, zien we de automatische

snelwissel bijna standaard aan machines

hangen. Want wat is er mooier dan dat je, zonder

de machine te verlaten, via een druk op de knop

van uitrustingsstuk kunt wisselen en dat eerder

binnen seconden dan binnen minuten. Ook dat

was vroeger heel anders. Bijkomend voordeel is

dat zo ook veilig kan worden gewerkt in verontreinigde

of anderszins ‘gevaarlijke’ omgevingen.

Snelwissel

De snelwissel zelf wordt steeds geavanceerder,

bijvoorbeeld bij het voorkomen van olielekkage

of nog slimmere doorkoppeling van de elektrische

circuits. Zo toonde OilQuick op de Bauma

de V90, een zeventienpolige elektrokoppeling.

Die maakt het gemakkelijk om twee aparte

Canbus-systemen plus stroom over te brengen.

Steelwrist reageerde met de nieuwe V14 stekker

voor SQ snelwisselsystemen en adapterplaten.

De opvallend grote contacten moeten de verbinding

veel stabieler maken. Meer specifiek

voor het koppelen van elektronica en hydrauliek

introduceerde OilQuick de FPG: ofwel Front

Pin Guide. Dat is een universele geleiding, die

de koppeling tussen snelwissel en adapterplaat

moet optimaliseren. Duitsland mag FPG als eerste

gaan uitproberen, waarna de overige (Europese)

landen volgen.

Draaikantelstuk

Ook het draaikantelstuk is niet meer weg te

denken. Engcon koppelt het nu zelfs direct aan

de machinebesturing, waardoor een automatische

kantelfunctie ontstaat. Op de stand van

Kobelco was deze vorm van automatisering in

actie te zien. Het systeem is ontwikkeld in samenspraak

met Leica Geosystems. Rototilt is

overigens samen met Trimble een vergelijkbaar

systeem aan het introduceren en noemt dat Automatic

Grade Control.

DemaPower

Speciaal voor sloopbedrijven worden krachtverhogende

technieken ontwikkeld en op Bauma kregen

we daar uiteraard voorbeelden van te zien.

Zo toonde Demarec de schrootscharen DXS-40

en DXS-50 met het gepatenteerde Dema Power-

System 2.0. De dubbelwerkende differentiaaltechniek

geeft de vergruizer zeer korte cyclustijden. In

nog geen vijf seconden wordt de bek geopend en

weer gesloten en dat geeft de machinist een ongekende

werksnelheid. Hij profiteert daarbij van

20% extra kracht, doordat de cilinder is voorzien

van drukkamers. Volgens Demarec kan de capaciteitswinst

oplopen tot maar liefst 30%!

Ramplifier

Een vergelijkbare innovatie toonde Rotar tijdens

Bauma met de Ramplifier technologie. Komt de

weerstand in de betonschaar boven de 250 bar

machinedruk, dan vertraagt de beweging maar

wordt de kracht verdubbeld. In de praktijk kan die

output zelfs oplopen tot 700 bar. De Ramplifier is

gemonteerd in de zuigerstang van beide cilinders.

Meer hierover leest U verderop in dit dossier. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

59


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Hydraulisch zagen en slijpen

ontzorgt personeel

Bij het zagen in lastige materialen is handwerk maar al te vaak zeer arbeidsintensief en soms zelfs riskant. Dat kan beter en veiliger. Vandaar

dat Rigter Handelsonderneming uit Eemnes bij meerdere klanten proeven heeft gedaan met hydraulische zaag- en slijpmachines.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld Rigter Handelsonderneming

Hydraulische machines kunnen de meeste materiaalsoorten

goed doorzagen of doorslijpen, zo

blijkt uit de proeven. Daardoor is het niet langer

nodig om dit zagen en slijpen handmatig te

doen. Laten we ook niet vergeten, dat dit soort

arbeidsintensief werk zo af en toe ook flinke (gezondheids)risico’s

met zich mee brengt. Daarnaast

is het lastig om er personeel voor te vinden. Nu

de proeven met de hydraulische zaag- en slijpmachines

zeer geslaagd zijn, komt er steeds meer informatie

voorhanden over de zaagbladen en slijpschijven

die het best kunnen worden ingezet voor

de verschillende materiaalsoorten. Ook het juiste

toerental en de hoeveelheid zaagblad koeling blijken

heel belangrijk.

De Kinshofer C40 HPX is een onderhoudsvrije overslaggrijper, waarvan de schalen

gemakkelijk zijn te wisselen. Bij Martens en Van Oord zijn ze er blij mee.

60 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Bij de zaagproeven is onder andere succesvol getest met Hemos.

Actuele toepassingen

De proeven zijn gedaan bij Hoeben uit Kampen

en bij van Helmond uit Culemborg. Er is getest

met Hemos en meerdere materiaalsoorten. Daarbij

is vooral gekeken naar actuele toepassingen

zoals windmolenwieken, blokken aluminium, koper,

condensors van verschillende materialen, verschillende

soorten kabels, plaatstaal en nog veel

meer. En dit is nog niet het einde van de lijst. Zo

is Rigter Handelsonderneming bijvoorbeeld voor

compacte, grote blokken aluminium en koper al

weer bezig om een bandzaagmachine te ontwikkelen.

Daar horen we binnenkort vast meer over.

Win-win situatie

De inspanningen van Rigter Handelsonderneming

maken het verwerken van allerhande materialen

dus een stuk efficiënter. Niet alleen verloopt

het bewerken in veel gevallen sneller, ook de

veiligheid verbetert flink. Bovendien kan de productie

altijd doorgaan, of het nu mooi of slecht

weer is. Voor de klanten betekent de aanpak met

hydraulische zaag- en slijpmachines, dat in som-

mige gevallen de voorraad moeilijk te verwerken

materialen toch verwerkt kan worden. Daarmee

komt het geïnvesteerde vermogen weer in roulatie

en kunnen nieuwe projecten worden aangepakt.

Kortom, een win-winsituatie voor iedereen.

Officiële importeur

Rigter Handelsonderneming is er trots op, dat

het al sinds 2003 de officiële Benelux-importeur

is voor de uitrustingstukken van Kinshofer, al een

halve eeuw de topproducent van hoogwaardige

aanbouwdelen. Die passen uitstekend in het pakket

uitrustingstukken van Rigter Handelsonderneming.

Met een keuze uit meer dan 1.000 types is

altijd het juiste aanbouwdeel te vinden. Daarbij

is de klant verzekerd van topkwaliteit en 24/7

service. Verder diensten zijn: gieken verlengen,

kotteren op locatie, laswerkzaamheden op locatie,

rebuild van alle voorkomende merken. Ook

worden op klantwens speciale uitrustingstukken

gemaakt. Naast Kinshofer voert Rigter Handelsonderneming

de vooraanstaande merken Rf-system,

Demarec en Yamamoto. ❚

Sinds de start in 1986 heeft Martens en

Van Oord zich ontwikkeld tot een toonaangevend

bedrijf in de grond-, weg- en

waterbouw. Toepassen van slimme logistiek

en het efficiënt inzetten van bouwstoffen

zijn daarbij cruciale kwaliteiten

gebleken. Zodoende kwamen ze bij de

zoektocht naar een nieuwe overslaggrijper

al snel uit bij de Kinshofer C40

HPX, de onderhoudsvrije overslaggrijper

waarbij er niet meer gesmeerd hoeft te

worden. Hij heeft een inhoud van 2.500

l. “We verwachten met dit type grijper

efficiënter te kunnen werken, met lagere

onderhoudskosten. Het mooie van deze

grijper is, dat je eenvoudig de schalen

kunt wisselen bij onderhoud of bij producten

met een afwijkend soortelijk gewicht,”

aldus Tobias van Oord, directeur

Materieel bij Martens en Van Oord.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

61


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

KEEP IT GREEN

Om de natuur en het klimaat te beschermen, moeten we allemaal een

steentje bijdragen. Tramac Benelux heeft zich ingeschreven in het ecologische

herbebossingsprogramma van Tree-Nation. Per geleverde grote

Montabert sloophamer worden maar liefst 200 bomen aangeplant. Nu

waren de sloophamers van Montabert altijd al bijzonder groen, maar

nu helpen ze ook nog eens mee om woestijnvorming te voorkomen, het

broeikaseffect te verminderen en armoede te bestrijden.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld Tramac

Tramac Benelux is reeds vijftig jaar invoerder van Montabert sloophamers.

Die zijn om meer dan één reden als een groen product te bestempelen. Zo

kunnen door de variabele slagkracht graafmachines 20 tot 30 ton lichter

zijn, met een enorme energiebesparing. Maar ook: minder transport, compatibel

met bio-oliën en organische vetten en trillingarme ophangsystemen

die de levensduur van de graafmachines verhogen.

Ecologische slagkracht

Het herbebossingsprogramma wordt graag ondersteund, ook financieel.

Want voor elke hamer vanaf 1.600 kg (type BRV 32 en hoger) wordt een bijdrage

van 100 euro afgestaan aan Tree-Nation. Dit bedrag laat toe om per

geleverde hamer de eerdergenoemde 200 bomen aan te planten. Daarmee

krijgen de sloophamers ook ecologisch nog meer slagkracht.

Bijzonder sloopproject

Met recht bijzonder: de omvangrijke sloop van de

Ford-fabriek door THV Ford Genk (samenwerking van

Aclagro nv en Aannemingsbedrijf Aertssen nv). Het

grootste gebouw dat verdwijnt is de 16 ha grote en ongeveer

25 m hoge C-hal. Ook het bekende blauwe, administratieve

gebouw en de vele gebouwtjes en constructies in

de A- & C-zone gaan tegen de vlakte. In juni 2018 werd

gestart met het omvangrijke project op een site van 40

ha. Om de sloopwerkzaamheden optimaal te laten verlopen

werd de hulp ingeroepen van een krachtpatser:

breekhamer Montabert BRV 65.

Grote verscheidenheid

De Montabert BRV 65 is inzetbaar voor een verscheidenheid

aan toepassingen, zoals sloop en mijnbouw. De gepatenteerde

automatische variabele snelheden zorgen

voor grotere veelzijdigheid en productiviteit. Daardoor

biedt deze technologie lagere eigendomskosten en een zeer

hoog rendement. Interessant is verder, dat de V65 een bedrijfsgewicht

heeft van minder dan 6 ton, waardoor met kleinere

machines kan worden gewerkt voor meer kracht. De impactsnelheid

varieert van 380 - 950 slg/min bij een oliedebiet van

380 – 420 l/min. ❚

Een kijkje in het binnenste van de Montabert

sloophamer met optimaal smeersysteem.

62 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu

Deze sloophamer is, met dank aan Aclagro, goed voor een aanplant van 200 bomen.


Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen

Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen

Autopersen | Shredders | Rotorscharen

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492 59 19 00

Keep it green


Tuboma bvba

Gentstraat 198

9700 Oudenaarde

T 055 330 331

E info@tuboma.be

BEKIJK ONS

VOLLEDIGE AANBOD OP

WWW.TUBOMA.BE

Model Graafmachine Debiet Werkdruk Leeggewicht Capaciteit Zeefoppervlakte Wielladers

2-50.E 1 tot 2,3 ton 40 l/min 200 bar 155 kg 50 l 300 x 480 mm

3-60.E 2 tot 4 ton 55 l/min 200 bar 240 kg 120 l 430 x 560 mm

3-80.E 3 tot 5 ton 55 l/min 200 bar 290 kg 172 l 430 x 800 mm

3-100.E 4 tot 6 ton 65 l/min 200 bar 360 kg 215 l 430 x 1000 mm

3-120HE 5 tot 7 ton 65 l/min 200 bar 405 kg 258 l 430 x 1200 mm 1 tot 3ton

4-100HE 5 tot 8 ton 90 l/min 200 bar 560 kg 350 l 615 x 1000 mm 4 tot 6 ton

4-120HE 10 tot 13 ton 90 l/min 200 bar 600 kg 421 l 615 x 1200 mm 6 tot 8 ton

4-150HE 12 tot 18 ton 110 l/min 200 bar 690 kg 520 l 615 x 1500 mm 8 tot 12 ton

“De perfecte grijper,

extreem sterk, betrouwbaar

en servicevriendelijk”

• Sterkste grijper leverbaar op de markt

• Overgedemensioneerde draaipunten

• Geproduceerd uit “high performance steel”

• Hoogste bedrijfszekerheid

RG-series

H

Ontdek onze producten op www.rotar.com


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

VERDUBBELING CILINDERKRACHT BETONSCHAAR

DANKZIJ HOOGFREQUENTE TRILLING

Het was met recht een baanbrekende innovatie op de onlangs gehouden Bauma. Bij de nieuwe Rotar betonschaar wordt namelijk gebruik

gemaakt van Ramplifier technologie. Daarmee is het mogelijk om de krachten van de cilinder in een fractie van een seconde te verdubbelen.

Ander nieuwtje is de uitbreiding van de RSP serie starre vergruizers.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld Rotar

Bij Rotar geloven ze, dat mensen en machines veel efficiënter

kunnen werken. Vanuit deze filosofie ontwikkelt het

bedrijf uit Genemuiden al vele jaren innovatieve uitrustingen

voor hydraulische graafmachines en wielladers. De

Rotar amplifier technologie past daar uitstekend bij en is

ontwikkeld na diepgaande discussies met dealers en leveranciers.

De Ramplifier stuurt op basis van weerstand. Komt

die boven de 250 bar machinedruk, dan wordt de output

met factor twee verdubbeld. In de praktijk betekent dat een

output van 500 bar, oplopend tot 700 bar. De Ramplifier is

in de zuigerstang van beide cilinders gemonteerd.

Hoogfrequente trilling

Wanneer de weerstand oploopt tot 250 bar wordt automatisch

de Ramplifier geactiveerd. Op datzelfde moment

gaat de snelheid van de cyclus omlaag, maar is de RCC

betonschaar zich al in het beton aan het invreten. Dit gebeurt

vanaf nu echter met een verdubbeling van de cilinderkracht.

Door een kloppende, hoogfrequente trilling gaan

de bekken van de schaar met extra kracht het beton te lijf.

Die hoogfrequente trilling heeft een zichtbaar versterkend

effect op het breken van het beton en dat komt ook de

snelheid zeer ten goede. Rotar verwacht dan ook, dat deze

revolutionaire Ramplifier technologie baanbrekend zal zijn

binnen de demolitionindustrie. De vele positieve reacties

onderschrijven die verwachting.

Meer starre vergruizers

Enorme breekkrachten, snelle cyclustijden en eenvoudig

wisselbare slijtdelen die extra lang meegaan. De RSP Serie

vergruist eenvoudig het beton en verwijdert tegelijkertijd

alle betonijzer, zodat schone producten kunnen worden

afgevoerd voor recyclage. Rotar heeft de RSP serie uitgebreid

van twee naar

vier modellen. Na de

introductie van de

RSP 25 S en de RSP

32 S komt het bedrijf

nu met de RSP

20 S voor machines

van 16 - 25 ton en

de RSP 40 S voor

machines van 32 tot

50 ton. ❚

Door de hoogfrequente

trilling van de baanbrekende

Ramplifier technologie wordt

het beton sneller gebroken.

De Ramplifier is in de

zuigerstang van beide

cilinders gemonteerd.


Onderhoudsvrije Grijper

Mulfunconeel Mulfunconeel Mulfunconeel Mulfunconeel inzetbaar,

hele jaar door

Verlengbuizen mogelijk

Zeer lange levensduur

Ideaal voor

verhuurbedrijven

Geen smeernippels meer

HPXdrive

Geen slangbeschadigingen

meer

Wisselbare

schalen

Milieuvriendelijk

Geen vetvervuiling van

het product of omgeving

Grote constante

sluitkracht

Gepatenteerd

VERHUUR

SCHAREN

ZAGEN

POLIEPGRIJPERS

Uitwerpers

mogelijk

SORTEERGRIJPERS

VERGRUIZERS

24/7 af te halen en te retourneren

RIGTER Handelsonderneming B.V.

www. rigterhandelsonderneming. nl

Nieuwe Maatsweg 7, 3755 NP Eemnes

+31 (0)6 513 664 20 / +31 (0)35 531 06 28

info@kinshofer.nl


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Krachtige sloopschaar maakt het

verschil in Gorinchem

Zware stalen constructies laten zich niet zomaar knippen. LaBounty is wereldwijd gekend als het beste merk voor schrootscharen. Vanaf

2016 worden ze geleverd door Demtech uit Zoeterwoude. Onlangs werd een LaBounty MSD-2250R afgeleverd bij Van vliet Sloopwerken in

Gorinchem, waar deze krachtige sloopschaar komt te hangen aan een 50 tons Hitachi ZX490-6.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld Demtech

van 810 mm. Hij is standaard voorzien van het gepatenteerde

Sabertip messysteem, dat zorgt voor

minder slijtage, snellere omsteltijden en lagere

onderhoudskosten.

Belangrijk kenmerken

De LaBounty schrootscharen hebben hun faam

verdiend door kenmerken zoals de 360° rotator,

de unieke bouwwijze voor maximaal zicht op het

te knippen materiaal en door het feit dat de messen

tot vier keer draaibaar zijn. Ook de dubbele

instelbare bovenbekgeleiders voor minder bekbelasting

en het zwaar geconstrueerde hoofdscharnierpunt

worden geprezen.

Speciaal gemaakt voor de afbraak van zware stalen constructies en het knippen van volumineus ijzer binnen

schrootverwerkende bedrijven.

Van Vliet Sloopwerken is specialist in het uitvoeren

van complexe sloopprojecten en asbestsaneringen

in de (petro)chemische industrie en de civiele

sector. Veel van het sloopwerk betreft stalen

constructies en onder te door Van vliet veel gebruikte

technieken valt dan ook het ‘koud’ ofwel

hydraulisch knippen van staal en staalconstructies

met behulp van hydraulische schroot- en platenscharen.

Dat soort werk is met recht ‘geknipt’ voor

de LaBounty MSD-2250R. “Die is speciaal ontwikkeld

voor de afbraak van zware stalen constructies

en het knippen van volumineus ijzer binnen

schroot verwerkende bedrijven”, aldus Arthur Polak

van Demtech.

levert dat een flinke productiecapaciteit op. De

bekdiepte van de MSD-2250R boezemt met 762

mm ontzag in, evenals de maximale bekopening

Voor gehele Benelux

In 2016 verkreeg Demtech de distributierechten

van het gerenommeerde Amerikaanse merk

LaBounty voor de Benelux, waarmee het een

wereldmerk toevoegde aan het brede gamma.

De verwerving van LaBounty past goed bij de

ambitie van DemTech om een importeur met uitsluitend

A-merken te zijn. Voor het Amerikaanse

merk was een belangrijke overweging dat Demtech

ook het Japanse merk NPK in huis heeft,

een combinatie die in meerdere Europese landen

al jaren lang een begrip is. ❚

Maximale knipkracht

De 5.670 kg wegende schrootschaar is aan de

lepelsteel inzetbaar bij machines vanaf 50 ton,

dus de Hitachi ZX490-6 kan er prima mee werken.

De MSD-2250R ontwikkelt met zijn werkdruk

van 380 bar een maximale knipkracht van 374

ton, volgens kenners de hoogste in zijn klasse. In

combinatie met de behoorlijk korte cyclustijden

De Hitachi ZX490-6 aan de slag met de LaBounty MSD-2250R schrootschaar.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

67


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

‘Minimale slijtage aan tanden, lage

onderhoudskosten en geen stilstand, dat

laat zich onmiddellijk in pure winst vertalen’

Perfectie in

schrootgrijpers

komt uit Canada

xxxxxxx (Beeld: xxxxx).

Alexander Jegerings

vertelt de klant uitvoerig

over de mogelijkheden.

68 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Twee jaar geleden liep een kleine delegatie uit Helmond over de ISRI Convention in New Orleans. Uiteraard hebben we het over de mannen van Bronneberg

Recyclingmachines en Services. Op deze beurs kwamen de heren voor het eerst oog in oog te staan met de Rotobec schrootgrijpers, van Canadese

makelij. Alexander Jegerings vertelt: Bronneberg kan dan wel een begrip zijn op het gebied van machines voor de verwerking van ferro en non-ferro

metaal, auto’s en oude kabels, een degelijke grijper hadden wij nog niet in ons leveringsprogramma. We waren zo onder de indruk van het innovatieve en

robuuste ontwerp, dat we ter plekke de eerste contacten hebben gelegd. Inmiddels is de toevoeging van Rotobec aan ons leveringsprogramma een feit.”

Tekst Jan Mol | Beeld Bronneberg Recyclingmachines en Services

Bronneberg hoorde dat een groot Engels metaalrecyclagebedrijf

met meer dan zestig vestigingen

in de UK (150 vestigingen wereldwijd) een opdracht

van meer dan honderd grijpers bij Rotobec

geplaatst had. “Daarom konden wij deze kans om

Rotobec te vertegenwoordigen niet laten schieten”,

aldus Jegerings.

Over het merk zelf

Rotobec is een afkorting van ‘Rotators of Quebec’. Het

betreft een Canadees familiebedrijf dat al sinds 1975

stevig in het zadel zit. Ooit begonnen als workshop

voor de reparatie van hydraulische grijpers (er is veel

bosbouw in Canada), is men later overgegaan tot het

zelf ontwikkelen van grijpers. “Er werken 450 mensen

bij het bedrijf. Rotobec is OEM supplier voor Sennebogen

Noord-Amerika. Rotobec is tevens de uitvinder

van de hydraulische rotator. Het huidige design is

gepatenteerd: de rotator wordt door middel van twee

conische lagers in een speciale behuizing geklemd en

volledig afgedicht. Hierdoor kan er geen stof of kleine

metaaldeeltjes in de rotator dringen wat de levensduur

enorm verlengt. Onze grijper kan zelfs tot 5 m

onder water werken”, licht Jegerings toe.

Grijper met achttien maanden

fabrieksgarantie

Alle onderdelen -op de hydrauliekslangen en bevestigingsmaterialen

na- worden in eigen huis

geproduceerd. “Heel bijzonder is het feit dat men

de CNC-bewerkingen aan de centrale kolom en

schalen pas uitvoert na alle laswerkzaamheden.

Hierdoor is er geen kans op toleranties. De geïntegreerde

olieretourleiding zit veilig in de cilindermantel,

waardoor er geen kans is op beschadiging

van hydrauliekslangen, die de meeste stilstand aan

grijpers op het schrootbedrijf veroorzaken. De cilinders

hebben een mechanisch instelbare einddemping.

Ze maken altijd een volledig gecontroleerde

slag, ook wanneer de tanden volledig afgesleten

zijn. Hierdoor wordt onderhoud aan bussen en cilinders

enorm gereduceerd. Dit is dan ook de enige

grijper op de markt met maar liefst achttien maanden

fabrieksgarantie”, aldus Jegerings.

Europa grijpt er maar wat graag mee

Sinds 2017 heeft Rotobec meer dan 150 schrootgrijpers

op de Europese markt gezet, met een

duidelijke focus op de toonaangevende Europese

schrootbedrijven. Jegerings: “Men ziet direct

de kwaliteit van deze grijpers, ze behoren dan

ook tot de krachtigste ter wereld.” Bronneberg

liet vorig jaar de Rotobec schrootgrijper voor het

eerst aan het grote publiek zien op de IFAT in

München. “We zagen dat alle unieke kenmerken

van deze grijper insloegen als een bom. Voor de

Franse markt werken we samen met onze partner

LC Technologies.” Bronneberg heeft inmiddels

aan verschillende toonaangevende Duitse

en Franse metaalrecyclagebedrijven Rotobec

grijpers mogen leveren. Klanten zijn razend enthousiast.

Minimale slijtage aan tanden, lage onderhoudskosten

en geen stilstand, dat laat zich

onmiddellijk in pure winst vertalen. “We zijn in

de recyclage op een punt aangekomen waarop

winst verbeteren een kwestie is geworden van

het minimaliseren van de directe kosten en het

elimineren van indirecte kosten, voortvloeiend

uit onnodige stilstand van het machinepark.

Rotobec past perfect binnen dat kader.” Tot slot

zegt Jegerings: “Bedenk goed dat de grijper het

succes van de operatie bepaalt, die speelt een

hoofdrol in het verhaal.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 69

.eu


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Nieuwe compacte zeefbak

met grote capaciteit

Overal vinden we zeven die moeten geladen worden met graafmachines of wielladers. Waarom zeven we niet met de bak zelf die aan de

machine hangt, dacht Colin Smith. We brengen gewoon de zeef naar het materiaal. Zo werd de Gyrustar zeefbak geboren. Het sterrenrolbed

is ingewerkt in het frame zodat deze nieuwe zeefbak ook dienst kan doen als een echte graafbak. De firma Tuboma uit Oudenaarde is exclusief

invoerder van Gyrustar in België en Frankrijk.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Tuboma

Wat vooraf ging. Tuboma startte zestien jaar geleden als verkoper van tuin- en parkmachines. Daar kwam al

snel verhuur bij en de Oost-Vlaamse firma werd verdeler van grote merken zoals Honda, Stihl en John Deere.

Vandaag is het bedrijf ook gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van bouwmachines zoals minigravers,

knikladers, dumpers en spinhoogwerkers. Medio 2016 richtte het bedrijf de afdeling import op.

Zeefbak en graafmachine in één

Tuboma is sinds 2016 exclusief verdeler in België - en sinds begin dit jaar in Frankrijk -

van de Gyrustar zeefbak. Deze machine is op de markt gebracht door Wheatway

Solutions. Dit bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk bouwt sterrenzeefbakken met

drie of vier rollen die als hulpstuk op een graafmachine, wiellader, verreiker of

frontlader kunnen worden gebruikt. Dit maakt dat opscheppen, uitgraven en

zelfs nivelleren mogelijk is met de Gyrustar. “Toen ik deze zeefbak ontdekte,

was mijn interesse meteen gewekt”, vertelt Jeroen De Steur, zaakvoerder van

Tuboma. “De voordelen zijn legio: de lage kostprijs, de compactheid, wat het transport

vergemakkelijkt, en de heel degelijke constructie. Het unieke gepatenteerd

design met flexibele polystars maakt een groot zeefopper vlak mogelijk om een

maximale capaciteit te verkrijgen. Met het model 4-150HE wordt zo’n 60 m 3

per uur verwerkt in droge grond. Verder is het systeem volledig onderhoudsvrij

door de Gates koolstofriemen gecombineerd met afgedichte lagers.”

Acht modellen

De Gyrustar zeefbak is verkrijgbaar in acht modellen met werkbreedtes van 50,

60, 80, 100, 120 cm en met drie of vier reinigingsrollen. “Ook een model met

zes rollen en een werkbreedte van 150 cm zit in de pijplijn”, vertelt De Steur.

Het aantal rollen gecombineerd met de afstand tussen de sterren, bepaalt

de zeefcapaciteit, die gaat van 50 l voor het kleinste model tot 520 l

voor de grootste zeefbak. De klant kan kiezen voor meer of

minder zeefsterren per rol; dan worden er

RecyclePR .eu

70

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

nog helpen door met de bak te schudden mocht het materiaal blijven hangen

of om het versneld door de rollen te krijgen. In een trommelzeef wordt het

materiaal passief meegenomen en door de tussenschotten in de trommel door

elkaar geschud. Bij een vlakzeef gaat het materiaal gewoon over de zeef zonder

veel weerstand en kan enkel de helling van de zeeftafel het reinigingseffect iets

vergroten. Bij de Gyrustar werken de zeeftanden het materiaal keer op keer naar

boven waardoor het continu actief wordt bewerkt.

De Gyrustar gaat het materiaal actief bewerken.

tussen de sterren dunnere of dikkere afstandsringen gestoken. Hoe meer sterren

op een rol en dus hoe kleiner de afstand tussen de sterren, hoe fijner het gezeefde

materiaal. De sterren op de rollen zijn sterk genoeg om het materiaal uiteen te

werken waar dat nodig is en flexibel genoeg om niet te breken. Bij correct gebruik

is de slijtage aan de tanden heel miniem.

Actief bewerken van materiaal

Bij een vlakzeef wordt een gedeelte van het zeefoppervlak niet echt gebruikt

omdat er daar uitgestort wordt en het echte zeven pas verder op de zeefmat

begint. De weinig agressieve werking van de zeefmatten geeft eerder een passief

effect. De Gyrustar gaat het materiaal wel actief bewerken. Dit kan men

Sterke troeven

Sterke troeven van de Gyrustar zeefbak zijn de flexibiliteit en de snelle inzetbaarheid.

De zeefbak is onmiddellijk operationeel: de bak aankoppelen via de

snelkoppeling, de twee olieleidingen aankoppelen en klaar. Nog een pluspunt

is dat zeven op deze manier heel weinig ruimte vraagt: een hoop te zeven materiaal,

een hoop gezeefd product en een hoop restproduct en dat alles binnen

het bereik van bijvoorbeeld de graafmachine. Verder kan de Gyrustar zeefbak

ook gebruikt worden voor volgende toepassingen:

- Bodem en aggregaten

- Het scheiden van aggregaten en vegetatie zonder het te verpletteren en te

versnipperen

- Compost

- Het scheiden van te grote en niet composteerbare onderdelen, alsook het

mengen en roteren om het composteerproces te versnellen

- Verluchten

- Om het drogen en de verluchting van bodem en compost te versnellen

- Mengen

- Het dooreenmengen van voorgesorteerde bodem en compost om het eindproduct

te verbeteren

“Ik geloof rotsvast in deze nieuwe zeefbak. Van onze klanten krijgen we niets dan

positieve reacties. Dit is een topuitvinding”, besluit De Steur. ❚

Model

Vereisten

graafmachine

Vereist debiet (in

liters per minuut)

Vereiste werkdruk

(in bar)

Leeggewicht

(in kilogram)

Capaciteit

(in liter)

Zeefoppervlakte

in mm

3-50E 1 tot 2,3 ton 40 200 155 50 300 x 480

3-60E 2 tot 4 ton 55 200 240 120 430 x 560

3-80E 3 tot 5 ton 55 200 290 172 430 x 800

3-100E 4 tot 6 ton 65 200 360 215 430 x 1000

3-120HE

3-150HE

Graafmachine/

wiellader

5 tot 7 ton/1 tot

3 ton

7 tot 10 ton/2 tot

5 ton

65 200 405 258 430 x 1200

70 200 600 323 430 x 1500

4-100E 5 tot 8 ton 90 200 560 350 615 x 1000

4-120HE

4-150HE

10 tot 13 ton/7 tot

9 ton

12 tot 18 ton/9 tot

12 ton

90 200 600 421 615 x 1200

110 200 690 520 615 x 1500

6-150E 16 tot 20 ton 160 200 1020 950 1030 x 1500

Vereisten wielladers

3-100L 1 tot 2 ton 65 200 360 215 430 x 100

3-120L 1 tot 3 ton 65 200 390 258 430 x 1200

3-150L 2 tot 5 ton 70 200 600 323 430 x 1500

4-150L 9 tot 12 ton 90 200 780 527 615 x 1500

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

71


eerd op

Kwaliteit werkt altijd

Kwaliteit werkt altijd

Reeds 25 jaar uw uw partner partner voor voor bouwen bouwen installeren installeren onderhouden onderhouden

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

Ophemertstraat 11,

• Schroot overslag magneten

• Schroot overslag magneten

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

• Diesel • Schroot en Hydraulisch overslag aangedreven magneten

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal zoals b.v puin

magneten met Oil Quick

tanden opklapbaar voor laden staal.

• Ripper • Diesel magneet en Hydraulisch voor ontijzeren aangedreven gestort materiaal magneten zoals met b.v Oil puin Quick

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op tanden • Ripper opklapbaar magneet voor voor laden ontijzeren staal. gestort materiaal zoals b.v puin

elk type overslag machine

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden • Bovenband tanden opklapbaar magneten ontwerp-bouw-montage

voor laden staal.

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

• Hydraulisch • Bovenband aangedreven magneten magneet ontwerp-bouw-montage

installatie gemonteerd op

150 meter diepte met camera

port

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur. elk • type Hydraulisch overslag

2505

aangedreven machine magneet installatie gemonteerd op

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

• Veeg elk magneet type overslag houdt uw machine werf schoon en voorkom lekke banden

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

• Onderwater • Veeg magneet magneten houdt tot uw werf ton hefvermogen schoon en voorkom en lekke banden

150 • Onderwater meter diepte magneten met camera tot ton hefvermogen en

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

K.W. Supply

150 meter diepte WERK met camera VEILIGER EN BESPAAR TIJD EN GELD MET

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

Magneetsystemen b.v.

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

• Meld U aan

MES SCHERPE

GEJO-HAKENGRIJPERS

voor onze nieuwsbrief

Telefoon

LEASE TARIEVEN

010-42913

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

www.kwsupply.com

K.W. Supply

• Schroot overslag magneten

Dé oplossing bij uitstek

• Diesel en Hydraulisch aangedreven magneten met Oil Quick

Magneetsystemen K.W. Supply voor b.v. het leegmaken van

• Ripper magneet voor ontijzeren gestort materiaal

info@kwsupply.com

zoals b.v puin

tanden opklapbaar voor laden staal.

boven- en ondergrondse

• Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage Magneetsystemen b.v.

• Hydraulisch aangedreven magneet installatie gemonteerd op

afvalcontainers.

elk type overslag machine

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

• Veeg magneet houdt uw werf schoon en voorkom lekke banden

U heeft geen hijskettingen

• Onderwater magneten tot 250 ton hefvermogen en

port

Ophemertstraat

2505

11, 3089 meer JD Rotterdam

nodig en werkt dus

150 meter diepte met camera

• Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur. Telefoon 010-4291380

port 2505

veiliger én sneller!

• Meld U aan voor onze nieuwsbrief

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

MES SCHERPE LEASE TARIEVEN

Telefoon 010-4291380

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

info@kwsupply.com

• Schroot overslag magneten

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

• Diesel en en Hydraulisch aangedreven magneten magneten met Oil met Quick Oil Quick K.W. Supply

• Ripper magneet voor voor ontijzeren gestort gestort materiaal materiaal zoals zoals b.v puin b.v.

tanden opklapbaar voor laden staal.

puin tanden opklapbaar voor laden staal.

Magneetsystemen b.v.

Bovenband magneten ontwerp-bouw-montage

• Hydraulisch Bovenband aangedreven magneten ontwerp-bouw-montage

magneet installatie gemonteerd op

• elk Hydraulisch type overslag aangedreven machine magneet installatie gemonteerd

Bakker Hydraulic Products

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

• Veeg op elk magneet type overslag houdt uw machine werf schoon en voorkom lekke banden

• Onderwater Veeg magneet magneten houdt tot uw 250 werf ton schoon hefvermogen en voorkom en lekke port 2505

150 meter diepte met camera

banden

Telefoon 010-4291380

Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

Voor Belgie +32 (0)56 32 06 68 | info@senex.be | www.senex.be

• Meld Onderwater U aan voor magneten onze nieuwsbrief tot 250 ton hefvermogen en info@kwsupply.com

150 meter diepte met camera

Voor Nederland +31 (0)481 37 47 57 | info@bakker-hydraulic.com | www.bakker-hydraulic.com

• MES Fabrikage-ontwerp-service-montage-reparatie-verhuur.

SCHERPE LEASE TARIEVEN

www.kwsupply.com

24 / 7

Kwaliteit w

Kwaliteit werkt altijd

ke banden

Kwaliteit werkt altijd

Reeds 25 jaar uw partner voor bouwen installeren onderhouden

ur.

werkt altijd

r voor bouwen installeren onderhouden

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

24 / 7

Reeds 25 jaar uw partner voor

24 / 7

24 / 7

K.W. Supply

Magneetsystemen b.v.

Ophemertstraat 11, 3089 JD Rotterdam

port 2505

Telefoon 010-4291380

info@kwsupply.com

www.kwsupply.com

24 / 7

SCRAP AND DEMOLITIONTOOLS Oranjelaan 35

DIESEL OF HYDR AANGEDREVEN € 25.000,-

2382 PK Zoeterwoude

www.demtech.eu

Tel. 071-581 00 00

Als productie een rol speelt in uw processen

.

dam


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

VEILIG CONTAINERS LEGEN

MET HAKENGRIJPERS

Veiligheid moet boven alles staan in afvalinzameling en -verwerking. Voor het legen van boven- en

ondergrondse huisvuilcontainers in de vrachtauto levert Senex & Partners uit Heule bij Kortrijk de

containerledigingssystemen van Bakker Hydraulic Products. Met name de Gejo grijpers met drie haken

blijken populair, omdat ze een grote mate van veiligheid bieden.

Tekst Pieter de Mos

| Beeld Bakker Hydraulic Products

Met de grijpers uit de Gejo range is elk type milieucontainer op te pakken en te legen.

De grijpers hangen aan de autolaadkraan en zijn op afstand te bedienen. De

Gejo range begint bij de Gejo 00 met zijn Metro-pen opnamesysteem en loopt via

het zogenoemde paddenstoelsysteem van de Gejo 1 en het éénhaakssysteem van

de Gejo 5, naar de uitgebreide serie meerhakengrijpers. Vanaf de Gejo 10 gaat het

om hydraulische hakengrijpers die elektrisch worden bediend. Hebben de Gejo 10

en 18 nog een vaste afstand van 250 mm tussen de haken, de grotere Gejo’s 20 en

28 zijn universeler inzetbaar. De breedte van de hakengrijper is door middel van

een viertal hydraulische cilinders traploos in te stellen. Dat maakt ze geschikt voor

meerdere typen containers met een breedte tussen de haken van 250 - 400 mm.

Toppositie door optimale veiligheid

De GEJO 28 grijper met drie haken heeft zich een toppositie in de markt veroverd

bij het ledigen van boven- en ondergrondse afvalcontainers. Die toppositie

is mede te danken aan de sluitbare haken voor een optimale veiligheid bij het

werken. De haken kunnen niet worden geopend zolang de container daar inhangt.

Dit veiligheidssysteem zien we overigens ook bij de Gejo 18.

Er is ook een paddenstoel

Pratend over veiligheid blijkt er nog een tweede systeem in omloop, namelijk het

zogenoemde paddenstoelsysteem, ook wel aangeduid als het Kinshofer systeem.

In combinatie met het HiPro bedieningssysteem maakt de thermisch vuurvast verzinkte

paddenstoel niet alleen een snelle werking mogelijk bij aankoppelen en ophijsen

van de container, maar ook een nauwkeurige positionering bij het leeg weer

inhijsen van de ondergrondse afvalcontainers. De conclusie is, dat met een set

bestaande uit de Gejo 00 met Metro pen; de met drie haken uitgeruste Gejo 18; de

van verstelbare haken voorziene Gejo 28 en de Gejo 1 voor de paddenstoel; zo’n

beetje elk type container probleemloos is op te pakken met de autolaadkraan ❚.

‘De breedte van de hakengrijper

is door middel van een viertal

hydraulische cilinders traploos in te

stellen. Dat maakt ze geschikt voor

meerdere typen containers’

De GEJO 28 grijper met drie haken heeft zich een toppositie in de markt veroverd

bij het ledigen van boven- en ondergrondse afvalcontainers.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

73


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Twee sterke broeders op een Hollands viaduct: de Epiroc HB4100 en de Epiroc HB7000.

HET TEAM MET DE TOONAANGEVENDE HAMER

KOMT UIT WEERT

Als we het over hamers hebben, dan hebben we het natuurlijk over sloophamers. Hele grote zelfs. En het team met de grootste hamer is uiteraard

het team van Henk Saes, directeur en eigenaar van Saes International BV uit het Nederlandse Weert. “We gaan zoals men gewend is van ons alleen

voor de allerbeste, betaalbare kwaliteit, prestaties en service”, zegt Henk Saes. “Dat geldt zeker ook voor de meest populaire sloophamer van dit

moment, de 7 ton’s HB7000 van Epiroc uit Essen, voorheen bekend als Atlas Copco en Krupp, bestemd voor graafmachines tot 120 ton eigen massa.”

Tekst Jan Mol | Beeld Saes International BV

74 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Maar liefst 31 van deze giganten heeft Saes onder

zich in de Benelux. “Daarmee is het de meest

voorkomende grote sloophamer in zijn klasse.

We overtreffen met dit aantal zelfs het aantal in

Duitsland aanwezige sloophamers van dit kaliber.

Naast deze HB7000’s hebben we er zelf nog vijf in

onze stand-by huurvloot zitten. Daarmee kunnen

we snel en flexibel inspelen op vragen die vanuit

het werk op ons afkomen.”

De sloophamer met de minste

storingen

“De HB7000 is de sloophamer met de minste

storingen en de grootste slagkracht”, oppert Saes.

“Qua productiviteit is deze sloophamer ongeëvenaard.

We leveren hem ook met een onderwaterkit

voor op de graafmachine, zodat hij nat ingezet

kan worden. De PowerAdapt functie beschermt de

hamer tegen overdruk: in plaats van overbelast te

raken, stopt de hamer gewoon. Recent is de IPS

functie toegevoegd. IPS staat voor Intelligent Power

System. Bij de eerste slag registreert de hamer

zelf hoe hard het materiaal is waarop geslagen

wordt. Daarna past het systeem het slagritme en

de slagkracht steeds aan ter voorkoming van loze

slagen en dus ter bescherming van de apparatuur

en om efficiënt gebruik te bevorderen. Door dit IPS

(standaard sinds juli 2018) kan de energie die uitgespaard

wordt hergebruikt worden voor de volgende

slag. “Daarmee wordt het gebruik dus een stuk

duurzamer. Er wordt efficiënter en sneller gewerkt.”

Vet blijft binnen, stof blijft buiten

De bescherming van het systeem gaat nog verder

dan IPS. Dust Protection zorgt voor een gereduceerd

slijtageproces. Saes legt uit: “ Deze HB7000

sloophamers worden optioneel geleverd met Dust

Protection, dat wij zelf standaard laten monteren.

Een stalen, zwevende ring met kunststof beschermhoezen

voorkomt dat stof en vuil de beitelbussen

kunnen bereiken. Vet blijft op deze manier binnen,

grove en fijne stofdelen blijven buiten.” Saes

International BV ligt met de producten die men

de sector biedt ver voor op de markt. Dat geldt

ook voor de servicegraad: die ligt hoog. Saes is er

trots op dat het team van Saes International BV

de klant in het zadel houdt bij optredende calamiteiten:

“We hebben een extractor waarmee we

naar de werkplek rijden, als er een beitelbus vervangen

moet worden op werklocatie. Een klus die

normaliter verlangt dat de sloophamer terugkomt

naar de werkplaats, voeren we nu ter plekke uit.

Binnen vier uur hebben onze servicemensen een

beitelbus ter plekke omgewisseld en is voor onze

klant de stilstandtijd tot een minimum beperkt.”

Fenomenale ondersteuning

Saes International BV mag zich marktleider in het

kleine en zware segment noemen en bedient klanten

die de uitrustingstukken voor sloop, onderwa-

De Epiroc HB7000 wordt onder water ingezet.

Epiroc training bij Saes International BV in de praktijk.

‘Qua productiviteit is deze sloophamer

ongeëvenaard’

terwerk en steengroeves gebruiken. De ondersteuning

die de klant krijgt is fenomenaal. “In ruil voor

die service zijn onze klanten loyaal naar ons toe.

Grote klanten zoeken naar merken die bewezen

goed zijn en waar men service op verleend kan

krijgen, waar men op dat moment ook aan het

werk is. Wij bieden die grensoverschrijdende support.

Het is goed om te weten voor onze Belgische

klanten dat we dichtbij zijn, net over de grens bij

Hamont/Loze”, zegt Henk tot besluit. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 75

.eu


Met onze bedrijfskleding

hoeft u zich geen zorgen

te maken.

DAT MANAGEN WIJ

mewa-service.nl/performance


OPEN DAGEN

VRijdag

24 mEi 14.00-22.00 uuR

zaTERdag 25 mEi 10.oo-17.00 uuR

2019

ook Voor de

kinderen is er Van alles

te beleVen!

KijK mee achter de schermen

Van 3D ontwerp tot proDuctie aanbouwDelen

Uitbreiding

proDuctiefaciliteiten

machineshows

Welkom !

Pladdet bv

Paulinaweg 6-10

4521 RE Biervliet

Tel. 0031 115 - 48 13 51

Fax 0031 115 - 48 20 54

Mail: info@pladdet.nl

Website: www.pladdet.nl

www.pladdet.nl


RecyclePR

RecyclePR

.eu 79

.eu


Recyclage gaat het

klimaat redden

Op 26 mei trekken we met zijn allen naar de stembus. Na

de klimaatmarsen van de afgelopen maanden zal het klimaat

ongetwijfeld één van de belangrijkste thema’s zijn de

komende legislatuur. Vraag is: hoe zullen de nieuwe beleidsmakers

het klimaatprobleem gaan oplossen?

Dus, laat ons samen met het klimaat ook het materialengebruik op de

agenda van de komende Europese, federale en gewestelijke legislatuur

zetten. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dragen bij tot een

meer duurzame maatschappij.

Eén ding is zeker: met de afspraken gemaakt in het akkoord van Parijs zullen

we er niet geraken. Zelfs als iedereen die akkoorden zou naleven – wat steeds

minder het geval is – zal de wereldwijde uitstoot van CO 2

in 2030 maar tot 52

miljard ton zijn gedaald in plaats van de beoogde 39 miljard ton.

De sleutel zit ‘em in ons materialengebruik. Zowat 60% van de wereldwijde

uitstoot van broeikasgassen komt van het gebruik van materialen. Vandaag

gebruiken we drie keer meer grondstoffen dan vijftig jaar geleden, en dat

zal de volgende dertig jaar naar alle waarschijnlijkheid nog verdubbelen.

Met andere woorden, de sleutel naar een duurzame economie is een materiaalarme

economie. Een economie waarin we zo min mogelijk grondstoffen

ontginnen en waarin we de materialen die in omloop zijn zo veel en zo lang

mogelijk nuttig gebruiken.

Die ommekeer komt er niet zomaar. Daarvoor hebben we doortastende

beleidsbeslissingen nodig die recyclage en het gebruik van gerecycleerde

materialen bevorderen. Zo zou verplicht eco-design de ontmanteling van

producten vereenvoudigen waardoor ze gemakkelijker te herstellen zijn of

de bestanddelen eenvoudiger te recupereren, hergebruiken of recycleren zijn.

Ook een verlaagd btw-tarief voor recycleerbare producten of producten die

een minimumhoeveelheid gerecycleerd materiaal bevatten zou de circulaire

economie een belangrijke duw in de rug geven. Enzovoort.

Bruno Arts, Voorzitter go4circle. (Beeld: Christophe Vander Eecken)

Go4circle werkt actieplan voor kunststoffen uit

Focus op drie strategische assen

De weg naar een circulaire economie voor kunststoffen loopt niet over rozen. Onze leden kunststof-recycleerders lopen

tegen vele hindernissen. Na een analyse van de verschillende knelpunten heeft de federatie beslist zich te focussen

op drie actiepunten.

1. Creatie afzetmarkt (recycled content)

De huidige acceptatie van gerecycleerde kunststoffen in nieuwe producten

is nog heel laag: in Europa belandt slechts 6% re-granulaten van kunststof

in een nieuw productieproces en dan gaat het vaak nog om laagwaardige

toepassingen of nichetoepassingen. Daardoor blijven de prikkels om verder

te investeren in verwerkingscapaciteit en nieuwe technologieën laag, verbetert

de kwaliteit van het recyclaat onvoldoende en blijven de kosten hoog.

We draaien dus in rondjes. Nochtans heeft de China-ban ons met de neus

80 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


op de feiten gedrukt: het is niet langer een optie om ons kunststofafval uit

te voeren naar het andere eind van de wereld. Europa zal zelf de volledige

verantwoordelijkheid voor haar afval moeten dragen en dit dient gestimuleerd

te worden door de creatie van een afzetmarkt voor onze gerecycleerde

kunststoffen. De timing is goed. Heel belangrijk is dat er stilaan maatschappelijk

draagvlak komt voor veranderingen in consumenten- en producentengedrag.

De federatie wil vol inzetten op het verplicht maken van een

‘Recycled Content’ voor een aantal evidente producten en wil ook bekijken

hoe het gebruik van gerecycleerde kunststoffen financieel aantrekkelijker

kan worden gemaakt. Een analyse van de Belgische markt geeft namelijk

aan dat er nog heel wat opportuniteiten zijn om meer kunststofrecyclaat in

te zetten. Het is gewoon een kwestie van het te doen! Uit een studie van de

OVAM blijkt dat de bouwsector in België de grootverbruiker van kunststoffen

is (20%) en dat daar ook het aandeel van Belgische kunststoffen het

grootste is (40%). Bovendien is de impact van de overheid via overheidsaankopen

voor het segment bouw ook het grootst (30%). Verpakkingen komen

op de tweede plaats met een aandeel Belgische kunststoffen van 16%. Uit

bevraging van een aantal producenten blijken kunststofrecyclaten nog veel

mogelijkheden te beiden voor bouw- en landbouwtoepassingen en voor

zachte en harde verpakkingen.

2. Eco-design

Een onaangepast productontwerp blijkt de belangrijkste

hinderpaal voor een efficiënte recyclage en zorgt ervoor

dat er een kloof bestaat tussen wat we inzamelen en wat er

effectief gerecycleerd wordt. Efficiënt gebruik van materialen

en de mogelijkheid tot recyclage moeten voor designers

even belangrijk worden als functionaliteit en esthetiek.

Duurzaamheid moet de minimumnorm worden! In opdracht

van federaal minister van Leefmilieu Marghem analyseert

COBEREC - go4circle dertien afvalstromen op hun recycleerbaarheid.

Een aantal stromen werden reeds geanalyseerd,

zoals bijvoorbeeld het huishoudelijk verpakkingsafval. In het

najaar van 2019 zullen ook alle andere kunststoffen onder de

loep genomen worden. De resultaten hiervan zullen verspreid

worden, ook via andere federaties en door individuele benadering

van producenten.

3. Integratie kunststofwaardeketen

Een analyse van de Belgische markt geeft aan dat er nog heel wat opportuniteiten zijn om meer kunststofrecyclaat in te zetten.

Een herinzet van gebruikte afvalstoffen is nog te veel de verantwoordelijkheid

van de recyclagebedrijven. Alle partijen (de

recycleerders maar ook de chemische sector en de producenten)

moeten samenwerken om nieuwe applicaties te vinden voor recyclaten

en om een optimale herinzet van kunststofrecyclaat moge-

lijk te maken. De federatie is daarom van plan joint meetings te

organiseren met andere partijen uit de waardeketen (essenscia/

Polymatters, Plarebel, Agoria …) waarin de realisatie van de twee

bovenvermelde actiepunten centraal zal staan. Samenwerking is

de sleutel tot succes.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 81

.eu


Europese recyclagerichtlijnen stoten met

succes door naar volgende ronde

Eind maart en begin april kwamen twee Europese richtlijnen

die belangrijk zijn voor de afval- en recyclagesector

weer dichterbij hun officiële lancering. De richtlijn

op het eenmalig gebruik van plastics werd goedgekeurd

door het Europees Parlement en de herziene richtlijn

voor havenontvangstinstallaties kreeg groen licht van

de Europese Raad.

Op woensdag 27 maart hebben de Europese parlementsleden de Europese

Unie de Clean Plastic Age binnengeloodst. Met overgrote meerderheid

keurden ze de Richtlijn voor kunststoffen voor eenmalig gebruik

goed. Door deze nieuwe richtlijn worden vanaf 2021 tientallen plastic

producten (bv. wattenstaafjes, rietjes, wegwerpbestek) verboden in de

EU. Daarnaast moeten producenten van plastic drankverpakkingen tegen

2025 verplicht minstens 25% gerecycleerde plastic in hun petflessen

gebruiken. Tegen 2030 wordt deze verplichting zelfs uitgebreid tot 30%

gerecycleerd materiaal in alle soorten kunststof drankverpakkingen.

Bewaren evenwicht tussen opbrengsten en uitgaven

Op 9 april keurde de Europese Raad de herziening van de Richtlijn voor

havenontvangstinstallaties goed. Nu nog enkel de publicatie in het Europees

Journaal en de lidstaten zullen de Richtlijn binnen de twee jaar

moeten omzetten in nationale regelgeving. Voor de Belgische havens

zal men extra aandacht moeten schenken aan het bewaren van een

financieel evenwicht tussen de opbrengsten (bijdragen betaald door de

aanlopende) en de uitgaven (tussenkomst bij afgifte van scheepsafval):

de nieuwe tekst verplicht de havens om de kosten voor het beheer van

vast restafval (‘garbage’), inclusief het KGA, uitsluitend te financieren met

de bijdragen. Men zal geen directe kosten meer mogen aanrekenen.

Go4circle steunt grote

lenteschoonmaak

Op vrijdag 29 maart kruisten de Grote Lenteschoonmaak in Vlaanderen en Le

Grand Nettoyage de Printemps in Wallonië elkaar. Hoewel deze twee acties

vooral gericht zijn op zwerfvuil vatte go4circle het moment aan om de kantoren

eens goed te ruimen. Met resultaat.

Vier rolcontainers oud papier en karton. Eén container restafval. Drie beeldschermen en twee laptops.

Enkele kilometers kabels. Enzovoort. Dat is het resultaat van de eerste Office Cleanup Day die go4circle

eind maart organiseerde. Met deze actie wilden we niet alleen onze kantoren op orde brengen. We wilden

ook de twee grote Lenteschoonmaakacties in Vlaanderen en Wallonië symbolisch ondersteunen. Volgend

jaar opnieuw. Misschien wel met het hele gebouw?

82 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Zero waste wordt zero plastic in Wallonië

In meerdere krantenartikelen is er melding gemaakt

van talrijke besluiten van gemeenten om het gebruik

van plastic bij gemeentelijke aankopen te verbieden,

en niet alleen in wegwerpartikelen.

Elf Waalse gemeenten (Jodoigne, Grez-Doiceau, Ottignes Louvain-la-

Neuve, Verviers, Mons, Rebecq, Le Roeulx, Bassenge, Tubize, Villers

le Bouillet en Manage) hebben een motie aangenomen om kunststof

in gemeentelijke aankopen te verbieden. Alles lijkt erop dat het idee

afkomstig is van de MR in Jodoigne (Jean-Paul Wahl). Het doel is niet

alleen om wegwerpverpakkingen en andere -artikelen te weren, maar

ook om traditionele kunststofvoorwerpen (kasten, emmers, enz.) te

vervangen door andere materialen.

Nota rond visie selectieve inzameling

kunststoffracties

Go4circle herhaalt dat kunststof een prachtig materiaal is, dat soms

uitstekend is in veel toepassingen. Duidelijk is het nu dat de chemiesector

heel wat inspanningen zal moeten leveren om nieuwe recyclageoplossingen

te vinden, waarschijnlijk te beginnen met meer stroomopwaartse

denkoefeningen inzake eco-design. Go4circle heeft een nota opgesteld

waarin het zijn visie op de selectieve inzameling van verschillende kunststoffracties

uit de doeken doet. Deze nota is op aanvraag verkrijgbaar.

Recytyre-systeem

in nauwe schoentjes

Recytyre heeft in Vlaanderen (sinds 2016) en Brussel (sinds 2017) geen wettelijke basis

meer, en dat heeft kopers ertoe aangezet om de milieubijdrage voor nieuwe banden niet

te betalen. In drie verschillende zaken heeft de rechtbank de niet-betalers gelijk gegeven.

Kopers weigeren de milieubijdrage op nieuwe banden te betalen omdat de milieubeleidsovereenkomsten voor

Recytyre in Vlaanderen en Brussel zijn vervallen.

Drie rechters hebben onafhankelijk van

elkaar gezegd dat er “geen wettelijke

basis meer is voor het innen van de

milieubijdrage van autobanden … omdat

de geldigheidsduur van de milieubeleidsovereenkomst

verstreken is”.

Onder uitgebreide producentenverantwoordelijkheid?

Vlaams milieuminister Koen Van den

Heuvel is het echter niet eens met de interpretatie

van de rechter. Volgens hem valt

de milieubijdrage onder de uitgebreide

producentenverantwoordelijkheid en de

aanvaardingsplicht zoals beschreven in

het VLAREMA. En dat reglement is nog

steeds van kracht. De OVAM beaamde dit

standpunt en gaf aan dat er een nieuwe

regeling in de maak is. Volgens go4circle

is de huidige situatie een voorbeeld van

een ingewikkeld beleid en pleit voor een

interregionale erkenning in plaats van met

overeenkomsten die in elke regio apart

worden afgesloten. We volgen de situatie

alvast verder op en zullen met alle betrokken

partijen werk maken van een oplossing

waar consumenten, producenten en operatoren

zich goed bij voelen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 83

.eu


Zes bedrijven bundelen krachten met go4circle

Go4circle wil verder vorm geven aan de circulaire toekomst

en kan daarbij rekenen op de steun van zes nieuwe

partners.

Go4circle groeit. Dankzij volhardend (lobby)werk heeft de federatie onmiskenbare

autoriteit verworven in het Belgische landschap van werkgeversfederaties.

Om die kracht bij te zetten, mogen we niet blijven stilstaan.

Een sectorfederatie die zoveel bedrijven uit onze industrietak verenigt én

verdedigt, moet absoluut mee evolueren met de wereld waarin die bedrijven

actief zijn.

RECYCLING

Circulaire toekomst vorm geven

Maar we zijn ambitieus: we willen ons niet alleen aanpassen aan de vooruitgang,

we willen het groeitempo zelfs nog versnellen! Daarom zijn we heel

dankbaar dat we in onze ambitie om de circulaire toekomst verder vorm te

geven kunnen rekenen op onze partners. SULO, Mol Cy VDK en Total Gas

& Power Belgium gingen op 1 maart de samenwerking al aan. Iets later

volgden ook Group Casier Risk & Insurance, Lybover en Bova Enviro+.

RECYCLING

Hebt u zelf ook interesse om samen met ons mee te bouwen aan de circulaire economie?

Neem dan zeker eens contact op via: andries.roets@go4circle.be.

De eerste circulaire krimphoes is een feit

Begin april werden testen uitgevoerd op een

krimphoes die voor 50% uit gerecycleerd materiaal

bestaat. Resultaat: het gerecycleerde product

is steviger dan het origineel.

Begin 2018 ontstond de idee om transportverpakkingen

circulair te maken. Het project Clean Site Circular was geboren

en beoogde het hergebruik van krimpfolies van bouwwerven

in de productie van nieuwe krimpfolies voor paletten.

Een circulaire krimphoes op basis van 50% gerecycleerde plastic folie heeft de

Europese testen voor beladingszekerheid met vlag en wimpel doorstaan.

Conform alle Europese normen voor

ladingbeveiliging

Een jaar later, op 15 februari 2019, waren de eerste

krimphoezen met 50% gerecycleerd materiaal een feit. Die

krimphoezen werden begin april uitvoerig getest op een

pallet met bakstenen. De circulaire krimphoes doorstond

de test met vlag en wimpel en voldoet daardoor aan de

Europese normen voor ladingbeveiliging. Een belangrijke

stap voor het hergebruik van plastic krimpfolies. Partners

in dit project zijn: FEMA, go4circle, Oerlemans Packaging,

Rymoplast, Total, Valipac en Wienerberger. Met steun van

Vlaanderen Circulair.

84 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Waalse projectoproep

recyclagecentra kent succes

Via de Société régionale d’investissement de Wallonie lanceerde

de Waalse overheid een oproep voor de oprichting

van een recyclage-eenheid voor kunststoffen. En dat wekte

heel wat interesse.

De Waalse overheid (met name ministers Pierre-Yves Jeholet en Carlo Di

Antonio) heeft zich als doel gesteld om één geïntegreerde keten voor de

recyclage van kunststoffen te creëren. En daarvoor heeft ze 60 miljoen

euro vrijgemaakt (volgens het principe van 1€ privaat / 1€ publiek).

De focus van de projectoproep ligt op de recyclage/verwerking van de

P+-stroom (nieuwe verpakkingsstromen die binnenkort in de blauwe zak

zullen terechtkomen), maar andere stromen worden niet uitgesloten.

Elf projecten geslecteerd

De oproep kon op heel wat interesse rekenen. Op korte termijn liepen maar

liefst 25 projectvoorstellen binnen, variërend van industriële installaties tot

pilooteenheden. Uit die 25 voorstellen heeft de jury begin april elf projecten

geselecteerd om een voorontwerp uit te werken voor de volgende selectieronde.

Uiteindelijk zal de Waalse regering nog voor de verkiezingen van 26 mei de

knoop doorhakken. Go4circle is alvast enthousiast over dit ambitieuze project.

We hebben dergelijke grote projecten nodig om de circulaire economie op gang

te trekken en zijn dan ook benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.

DATUM

ONDERWERP

BESCHRIJVING

15 mei

2019

Infosessie digitale

transportdocumenten

Op woensdag 15 mei organiseren go4circle, COBEREC en Pionira bij Stora Enso in

Langerbrugge een infosessie over de digitale documenten voor afvaltransporten.

Meer info via andries.roets@go4circle.be

6 juni

2019

Basisopleiding (NL)

Locatie: Buro & Design Center, Brussel

De basisopleiding geeft nieuwelingen, maar ook anciens, een mooi overzicht van de

wettelijke bepalingen, de financiële en administratieve aspecten ... van onze sector.

Prijs leden: € 250 excl. btw/deelnemer

Prijs niet-leden: € 550 excl. btw/deelnemer

Inschrijven via www.go4circle.be/opleidingen

20 juni

2019

Algemene Vergadering go4circle

Blokkeer alvast donderdag 20 juni van 10.00 tot 14.00 uur in uw agenda. Die dag

gaat go4circle samen met enkele interessante stakeholders dieper in op enkele strategische

pijlers voor de circulaire economie en de nieuwe aanpak van de federatie.

En dat in White Cinema Brussel. Meer informatie over het programma krijgt u later.

13

september

2019

Matexpo

Locatie: Kortrijk XPO

Doorniksesteenweg 216, Kortrijk

Op vrijdag 13 september organiseert go4circle tijdens Matexpo tussen 9.30 en

12.00 uur een infosessie over de nieuwe grondverzetsregeling die vanaf november

in Wallonië van start gaat. Meer informatie volgt later, dus houd zeker onze website

in de gaten: www.go4circle.be

RecyclePR

RecyclePR

.eu 85

.eu


is materiaalbewust

Samen verslaan

we het asbestbeest

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is

verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we

vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

Hoe uw woning asbestveilig maken? Informeer op www.asbestinfo.be

www.asbestinfo.be


SPECIAL

lichte bedrijfsvoertuigen

EXTRA BIJLAGE

J&T AUTOLEASE | FORD BEDRIJFSVOERTUIGEN | MAN BEDRIJFSVOERTUIGEN | SORTIMO BEDRIJFSWAGENINRICHTING


DE NIEUWE

DE MAN NIEUWE TGE XLION.

MAN TGE XLION.

Betrouwbare topprestaties voor

elke discipline.

Betrouwbare topprestaties voor

Zoals topatleten bij een triatlon leveren de MAN XLION voertuigen

ook elke dag extreme prestaties, of ze nu in het distributieverkeer

elke of op de bouwwerf discipline. worden ingezet. Dankzij een groot uithoudingsvermogen,

efficiënt krachtgebruik en absolute betrouwbaarheid is

de MAN TGE XLION perfect voorbereid op de speciale eisen van

Zoals

uw branche.

topatleten bij een triatlon leveren de MAN XLION voertuigen

ook

Ontdek

elke

nu

dag

alle

extreme

voordelen

prestaties,

van de MAN

of ze

TGE

nu in

XLION

het distributieverkeer

uitrustingspakketten

of op de bouwwerf

op www.man.be

worden ingezet.

en overtuig

Dankzij

uzelf!

een groot uithoudingsvermogen,

efficiënt krachtgebruik en absolute betrouwbaarheid is

de MAN TGE XLION perfect voorbereid op de speciale eisen van

uw branche.


LEASING

ZONDER ZORGEN VAN A TOT Z

Professionals zijn op zoek naar een lichte bedrijfswagen die perfect aansluit bij hun activiteiten. Een

bestelwagen moet immers zowel mobiliteit garanderen als het werk makkelijker maken, zonder teveel

extra kopzorgen. De organisatie van het wagenpark laten ze graag over aan professionals. J&T Autolease

zorgt daarvoor, zodat de klant zorgeloos op weg kan.

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | J&T Autolease

J&T Autolease biedt mobiliteit in de

ruimste zin van het woord. Het bedrijf

ziet het als zijn missie om elke klant

zoveel mogelijk bij te staan en een

compleet producten- en dienstenpakket

aan te bieden. Om het even of de klant

nu op zoek is naar een compacte, middelgrote,

grote of specifiek omgebouwde

bestelwagen, bij J&T Autolease krijgt hij

altijd het beste professioneel advies. Dat

wordt gekoppeld aan scherp tarieven in

combinatie met een op maat samengesteld

dienstenpakket.

Een standaardvoertuig of een lichte

bedrijfswagen met allerlei extra’s voor een

stoere uitstraling of het voorkomen van

beschadigingen? Extra uitrusting zoals

een dakdrager of een trekhaak? Bij J&T

Autolease behoort het allemaal tot de

mogelijkheden. De dienstverlening gaat

zelfs nog verder. Zo helpt J&T Autolease

ook graag bij de uitstraling van het bedrijf

door een aangepaste bestickering van de

voertuigen. Van eenvoudige reclamebelettering

tot geavanceerde full colour prints

en het compleet wrappen van de bestelauto:

het kan allemaal.

Alleen een optimale inrichting van bedrijfswagens

maakt de voertuigen geschikt

voor de activiteiten waarvoor een bedrijf

ze inzet. Bij J&T Autolease werken ze

samen met verschillende gespecialiseerde

partners om een zo compleet en voordelig

mogelijk voorstel te doen: aangepaste

interieurs, ladesystemen, wand- en

vloerbekleding, complete bouwsystemen

voor het veilig vervoeren en overzichtelijk

opbergen van gereedschappen en materialen.

Met J&T Autolease kan het echt alle

kanten op.

Voertuigen met kast- of koelopbouw, laadkleppen, open laadbak, kippers of chassis-cabine met kraan: niets is J&T

Autolease vreemd.

Het ontzorgen van de klanten ziet J&T

Autolease als één van de belangrijkste

taken. Daarom beschikt het bedrijf over

een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde

carrosserieherstellers, bandencentrales

en servicepunten. Meer zelfs, ook

een fleetmanagement systeem voor alle

relevante informatie kan eenvoudig in het

leasepakket geïntegreerd worden.

special lichte bedrijfsvoertuigen 3


De Ford Transit Courier is het meest

compacte model in de Transit familie.

Transit blijft

trendsetter

De Ford Transit is sinds zijn lancering in 1965 uitgegroeid tot een icoon in de wereld van de lichte

bedrijfsvoertuigen. Vandaag staat Transit voor een compleet gamma lichte bedrijfsvoertuigen met

vier basismodellen: de Transit Courier, de Transit Connect, de Transit Custom en de Transit 2T. Van

die lichte bedrijfswagens bestaan ook varianten voor het vervoer van personen die als Tourneo

door het leven gaan. Naast de Transit modellen is er ook nog de stoere pick-up Ranger, de

Europese marktleider in zijn segment.

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Ford

De Transit Connect en Transit

Courier kregen midden 2018

een grondige facelift. De Transit

Courier is het startmodel van de

Transit familie. Het jongste model kreeg

een geheel opgefriste voorkant. Binnen

zien we wijzigingen die ten goede komen

aan ergonomie. Topmodellen zijn verkrijgbaar

met een groter 6"-kleurenaanraakscherm

met Fords communicatie- en

entertainmentsysteem SYNC 3. De 1.5

EcoBlue dieselmotor van Ford voor dit

model combineert de nieuwste injectie-,

turbo-, en emissiecontroletechnologieën

met een motordesign met lage wrijving.

Dat resulteert in betere prestaties en een

lager brandstofverbruik. Het alternatief is

de 1.0 EcoBoost benzinemotor, met belangrijke

wijzigingen in de cilinderkoppen,

de brandstofinjectie en het emissiecontrolesysteem.

Ook nieuw is de cilinderuitschakeling,

die de motor bij lage belasting

op twee cilinders laat functioneren. De

motoren, die voldoen aan de Euro 6.2

uitlaatgasnormen, worden gekoppeld aan

Fords gloednieuwe manuele transmissie

met zes versnellingen, in plaats van de vijf

versnellingen in het vorige model.

Nuttig laadvolume: 1,91 tot 2,6 m 3

Nuttig laadvermogen: 528 kg

De meest recente Transit Connect kreeg

een nieuw front in lijn met de andere

Fordmodellen. De nieuwe stijl is bovendien

gestroomlijnder voor een nog lager

verbruik. Het interieur werd eveneens

4 special lichte bedrijfsvoertuigen


FORD

De Transit Connect werd voor 2018 volledig opgefrist en vernieuwd.

aangepakt met een instrumentenpaneel

met een nieuwe centrale bedieningszone

met een zwevend, tabletachtig

6"-kleuren aanraakscherm op topmodellen,

met Fords communicatie- en entertainmentsysteem

SYNC 3. Daarbij werden

nieuwe en duurzamere bekledingsmaterialen

gebruikt. Op motorisch vlak kan de

Transit Connect uitgerust worden met de

1.5 EcoBlue dieselmotor of de 1.0 Eco-

Boost benzinemotor. Naast de eveneens

vernieuwde manuele versnellingsbak is er

voor de 1.5 EcoBlue motor een nieuwe

achttrapsautomaat.

Nuttig laadvolume: 2,9 tot 3,6 m 3

Nuttig laadvermogen: 575 tot 828 kg

Ook de Transit Custom kreeg in 2018

een nieuwe generatie met een vernieuwd

design en een volledig nieuw interieur.

Het nieuwe interieur maakt van de nieuwe

Transit Custom een echt mobiel kantoor,

met de grootste opbergcapaciteit in

zijn klasse en een verbeterd comfort en

ergonomie. De drijvende kracht voor de

Transit Custom is de vernieuwde 2.0 Ford

EcoBlue dieselmotor. De motor biedt de

vermogensvarianten 105, 130 en 170

pk, nu aangevuld door een topversie met

185 pk. Het gemiddeld verbruik werd nog

maar eens met zeven procent verlaagd.

Interessant is een ECOnetic bestelwagenvariant

met een lager verbruik en

een CO 2

-uitstoot van 148 g/km. Voor

milieugevoelige klanten is er binnenkort

ook een plug-in hybride (PHEV) met nul

uitstoot. Deze Transit Custom PHEV

gebruikt een geavanceerd hybridesysteem

dat een emissievrij rijbereik van

meer dan 50 kilometer mogelijk maakt en

de 1.0 Ford EcoBoost benzinemotor als

range-extender heeft. De nieuwe Transit

Custom biedt veel mogelijkheden, met

twee dakhoogtes, twee keuzes in wielbasissen,

een maximale toegelaten massa

van 2,6 tot 3,4 ton en de koetswerkstijlen

bestelwagen, minibus en bestelwagen

met dubbele cabine.

De hogere uitvoeringen kregen een op

tablets geïnspireerd, zwevend 8"-aanraakkleurenscherm

met het communicatie- en

entertainmentsysteem SYNC 3 van Ford,

dat zich laat bedienen met knijp- en

veegbewegingen. Dankzij het communicatie-

en entertainmentsysteem SYNC 3 van

Ford kunnen Transit Custom bestuurders

het audiosysteem, het navigatiesysteem en

aangesloten smartphones bedienen met

eenvoudige gesproken commando's.

special lichte bedrijfsvoertuigen 5


De nieuwste specificaties

omvatten ook de Select-

Shift zestrapsautomaat en

een in dit segment unieke

luchtvering achteraan

op de minibusmodellen.

Klanten kunnen nu via de

nieuwe FordPass Connect

Modem en FordPass

app nog beter met hun

voertuig interageren en

communiceren dankzij een

reeks toegevoegde functionele

mogelijkheden zoals

een Wifi-hotspot, eCall, op

afstand vergrendelen en ontgrendelen

van het voertuig,

op afstand starten en stilleggen

van de motor, live traffic

informatie, en zo meer.

Nuttig laadvolume:

3,5 tot 8,3 m3

Nuttig laadvermogen:

562 tot 1433 kg

De Ford Transit 2T werd al

in 2017 verkozen tot ‘Most

Preferred Van’ en blijft

uitzonderlijk populair. Als

grootste model uit het Transit-gamma

wordt de Transit 2T geleverd

als bestelwagen, bestelwagen met dubbele

cabine, (mini)bus, chassis/cabine en

het nieuwe chassis/platform. Er zijn drie

koetswerklengtes, twee dakhoogtes en

een MTM van 2,9 tot 4,7 ton. Dat levert

oneindig veel mogelijkheden op om de

Transit 2T aan te passen aan specifieke

toepassingen. Voor 2019 werd de 2.0-liter

EcoBlue diesel verder geoptimaliseerd om

het verbruik nogmaals met zeven procent

te doen dalen. Ook de introductie van een

elektrisch geassisteerde stuurinrichting

(EPAS) helpt daarbij. Bovendien werd de

Transit 2T door een intensief programma

beduidend lichter en kreeg hij nieuwe aerodynamische

hulpmiddelen. Chauffeurs

kunnen nu ook gebruik maken van de Efficient

Drive Mode, die gps-positionering

gebruikt voor rijadviezen. Het vermogensaanbod

werd naast de 105 pk, 130 pk en

170 pk modellen uitgebreid met een 185

pk variant met 415 Nm koppel. Bovendien

kunnen klanten kiezen tussen voor- ,

achter- en vierwielaandrijving.

In het Transit Custom gamma is nu een hybride uitvoering leverbaar. (Beeld: Charlie Magee)

Nuttig laadvolume: 9,5 tot 15,1 m 3

Nuttig laadvermogen: 820 tot 2132 kg

De Ford Ranger editie 2019 komt

nog krachtiger, zuiniger en meer geraffineerd

voor de dag en pakt uit met tal

van geavanceerde rijhulpsystemen. In

deze nieuwe versie introduceert Ford de

verfijnde 2.0 EcoBlue dieselmotor. Deze

krachtbron reduceert het verbruik met

maar liefst negen procent in combinatie

met de geavanceerde nieuwe tientrapsautomaat.

In de biturboversie is deze motor

goed voor 213 pk en 500 Nm koppel. Dat

is een stijging van maar liefst 13 pk en 30

Nm in vergelijking met de vorige 3.2 TDCi

dieselmotor. De nieuwe Ranger is verkrijgbaar

als Regular Cab, Super Cab en Double

Cab en wordt standaard aangedreven op

de vier wielen. De Ranger is als eerste

wagen in zijn segment standaard uitgerust

met de Intelligent Speed Limiter en

de ongevalswaarschuwing Pre-Collision

Assist met Pedestrian Detection. Active

Park Assist is nu eveneens verkrijgbaar,

in combinatie met het bestaande gamma

geavanceerde rijtechnologieën. Een apart

model is de Ford Ranger Raptor, een

extreme lifestyle-terreinwagen.

Nuttig laadvermogen: 947 tot 1.128 kg

Sleepvermogen: 3.500 kg

Veiligheid en data

Op alle Transit modellen zijn geavanceerde

bestuurdersassistentiesystemen beschikbaar,

waaronder Intelligent Speed Assist,

het noodremsysteem Pre-Collision Assist

with Pedestrian Detection, Side Wind

Stabilisation, en Active Park Assist, dat de

bestuurder helpt bij het insturen van parallelle

en dwarse parkeerplaatsen. Intelligent

Speed Assistance met Traffic Sign Recognition

wordt door de bestuurders ingeschakeld

door met toetsen op het stuurwiel

een maximale rijsnelheid in te stellen. Het

systeem detecteert verkeersborden met

een camera die gemonteerd werd op de

voorruit. Wanneer de toegelaten maximumsnelheid

lager is dan de ingestelde snelheid,

vertraagt de wagen.

6 special lichte bedrijfsvoertuigen


FORD

Op de Transit Custom wordt dit aangevuld

met Blind Spot Information System

met Cross Traffic Alert. De Transit Custom

introduceert de nieuwe functie Variable Rear

Range, die bestuurders vroeger waarschuwt

wanneer het systeem sneller naderende

voertuigen detecteert. Het nieuwe

model beschikt bovendien over sensoren

van de nieuwste generatie, met een groter

detectiebereik en verbeterde capaciteiten.

De Transit 2T werd nog zuiniger en kreeg een nieuwe topmotor met 185 pk.

Nieuw zijn tevens de Ford Telematics

met data voor de fleetowners. Dat wordt

gekoppeld aan Ford Data Services, waarmee

bedrijfsvloten, telematica serviceproviders

en fleetmanagementbedrijven

direct toegang hebben tot OEM-grade

voertuigdata.

De populaire Ranger pick-up werd vernieuwd met onder meer zuiniger en krachtiger motoren. (Beeld: Charlie Magee)

special lichte bedrijfsvoertuigen 7


De voertuiginrichting voor meer productiviteit.

Ma imaal gebruik

van de laadruimte.

[ Gebruik van de volledige ruimte van uw voertuig ] [ Flexibele indeling van legborden

volgens de contouren van het voertuig ] [ Compacte zijprofielen voor meer plaats op de bodem ]

mySortimo.be

mySortimo.be/sr5

Montage en service

in heel de Belux !

Vrijblijvende demonstratie

met offerte op maat.

Gratis Tel.: 0800 857 59


MAN

MAN TGE

Een echt bouwvoertuig

MAN heeft het TGE-gamma lichte bedrijfsvoertuigen al snel uitgebouwd tot een volledig programma

met tal van versies die bijzonder geschikt zijn voor de bouwsector. Voorbeelden daarvan zijn de 4x4

uitvoeringen, kippers af fabriek en een uitbreiding naar boven toe tot 5,5 ton MTM.

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | MAN

Met gesloten bestelwagens, combi-uitvoeringen en

chassis-cabines biedt MAN een uitgebreid gamma aan

koetswerkvormen. Daarbij kan men ook kiezen uit twee

wielbasislengtes, drie lengtes en drie dakhoogtes. Het

nuttig laadvermogen van de 3,5 ton versie kan oplopen tot 1,5

ton en bij de gesloten bestelwagens zijn laadvolumes tot 18,4 m 3

mogelijk.

Bij de chassis-cabines is een enkele of dubbele cabine mogelijk.

Deze laatste biedt met zijn zeven zitplaatsen een ideaal voertuig

voor de bouw.

Van 3 tot 5,5 ton

De MAN TGE is er in uitvoeringen met een maximum toegelaten

massa van 3 ton, 3,5 ton en nu ook 5,5 ton. De zwaarste versie

krijgt dubbele bandenmontage op de achteras. Het trekgewicht

(geremd) voor de TGE is 3,5 ton. MAN biedt tevens de keuze uit

modellen met voorwielaandrijving, achterwielaandrijving of zelfs

vierwielaandrijving, telkens met een manuele zesversnellingsbak

of een automaat met acht verhoudingen. De 2-liter dieselmotor

kent vier vermogensvarianten: 75 kW/102 pk, 90 kW/122 pk,

103 kW/140 pk en 130 kW/177 pk. Deze viercilinder motor is

door MAN onder handen genomen om hem af te stemmen op

de harde omstandigheden in de bouw.

De TGE is voor heel wat taken in de bouw geschikt en is af

fabriek leverbaar met een kipopbouw (bijvoorbeeld Scattolini) of

een volledige inrichting (bijvoorbeeld Sortimo).

Veiligheid

Een ander punt waar de TGE hoog scoort, zijn de veiligheidssystemen

en assistentie voor de chauffeur. Zo is EBA (Emergency

Brake Assist) standaard. Hiermee worden ongevallen vermeden

en dus ook de uitvaltijd en de dure reparaties. Optioneel zijn

zaken als een achteruitrij-assistent en een systeem om gemakkelijker

met een aanhangwagen te manoeuvreren leverbaar.

De elektromechanische servobesturing is dan weer op alle TGE

modellen voorzien. Niet alleen biedt dat een uitstekend stuurgevoel,

de besturing helpt de chauffeur ook om de koers te

bewaren bij felle zijwind.

De MAN TGE-klant kan bovendien rekenen op de professionele

ondersteuning van het hele MAN-netwerk voor advies,

onderhoud, reparaties, maar ook de uitgebreide dienstverlening

op het vlak van financiering, geconnecteerde diensten (RIO),

onderhoudsformules, verzekeringen, banden en nog veel meer.

De jarenlange expertise van MAN als vrachtwagenfabrikant staat

hierbij ook ter beschikking van de TGE klanten.

special lichte bedrijfsvoertuigen 9


5S-methode voor bestelwagen en atelier

Sortimo creëert efficiënte werkplek

met nieuwe labels en inlegstukken

Ongecoördineerde zoekacties

in je bedrijfsvoertuig en je

(mobiele) atelier laten niet

alleen een zeer onprofessionele

indruk na bij opdrachtgevers

en eindklanten, ze kosten ook

heel wat waardevolle tijd.

Tijd die beter besteed kan

worden. Sortimo, inrichter van

bedrijfsvoertuigen, ontwikkelt

oplossingen voor een efficiënt

georganiseerde werkplek en

komt daarmee tegemoet aan

reële marktvragen. De nieuwe

mySortimo-etiketten en de

inlegstukken voor gereedschap -

ontwikkeld volgens de gevestigde

5S-methode - zijn daarvan het

meest recente voorbeeld.

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Sortimo

Het Sortimo 5S-systeem zorgt voor organisatie in de bestelwagen.

Sortimo integreert de 5S-methode -

Sorteren, Schikken, Schoonmaken,

Standaardiseren, Systematiseren

- in het bedrijfsvoertuig. Doel: orde

en netheid op de werkplek optimaliseren

voor een maximale productiviteit. De

SR5-voertuiginrichting van Sortimo biedt

precies die voorwaarden die nodig zijn om

dat in de dagelijkse praktijk te brengen

van de vakman/vakvrouw ‘op de baan’,

met name speciaal op de werkprocessen

afgestemde configuratiemogelijkheden en

geïntegreerde systematisering.

Handige schuifladen met inlegstukken voor kleine werktuigen.

10 special lichte bedrijfsvoertuigen


SORTIMO

Het hele systeem is modulair opgevat.

Met mySortimo kan de klant zelf aan de slag met

een ontwerp.

mySortimo labels

Eén van de elementen die bijdragen aan

een optimaal georganiseerde werkplek

– of dat nu in het bedrijfsvoertuig zelf, op

de werf of in het atelier is – zijn de nieuwe

mySortimo labels. Scheurvast, vochtbestendig

en met optimale hechting liggen

ze mee aan de basis van een efficiënte

werkdag. De kleurcodering zorgt voor

optische identificatie en ook de individuele

beschrijving levert een snelle toegang op

tot de inhoud van legborden, schuifladen,

koffers en de Sortimo BOXX’en. Bovendien

vereenvoudigen de etiketten ook het

aanvulproces; geen onverwachte stockonderbrekingen

meer.

Inlegstukken voor gereedschap

Elk gereedschap heeft zijn eigen plaats.

Dat klinkt logisch, maar blijkt in de dagelijkse

praktijk toch niet altijd zo evident.

Werkmaterieel én lading meenemen, het kan!

Daarom ontwikkelde Sortimo in samenwerking

met partner Gedore - fabrikant

van gereedschap - inlegstukken op maat.

Handgereedschappen kunnen er ordelijk

en overzichtelijk worden opgeborgen, én

blijven ook tijdens het transport naar de

werkplaats veilig op hun plek liggen. Het

kleurverschil van de uitsparingen zorgt ervoor

dat ontbrekend gereedschap meteen

in het oog springt.

De formaten van de inlegstukken zijn

compatibel met Sortimo-opbergoplossingen

zoals diverse BOXX’en, metalen koffers,

schuifladen en het mobiele WorkMo

assortiment. Dit alles én de mogelijke

combinatie met inzetbakjes en verdeelschotten

creëert een georganiseerde

werkplek afgestemd op de vereisten van

elke individuele gebruiker.

special lichte bedrijfsvoertuigen 11


Wij hebben de

mobiliteitsoplossing

voor u!

Expert in Oplossingen Persoonlijk en Uitgebreid

leasing op maat betrokken aanbod

T: +32 (0)3 544 29 00 - I: www.jentautolease.be

E: contact@jentautolease.be


Nieuw Ford Transit gamma

Onze reputatie brengt u verder

Transit Custom

Transit

Transit Connect

Transit Courier

Zaken doen is een kwestie van vertrouwen. En op de Transit kan u bouwen.

Nu nog zuiniger. Met full connectivity. En met een reeks rijhulptechnologieën

die tot nu toe enkel in personenwagens zaten.

De nummer 1 in Europa is nu nog beter. Boost uw business. Surf naar ford.be

4,3-8,1 L/100 KM. 112-228 G/KM CO 2 . (NEDC)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele velgen en/of banden kunnen een andere

CO 2 -uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de vermelde wagens. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg onze site www.nl.ford.be.

Geef voorranG aan veiliGheid. ford.be


Overname recyclagebedrijf

biedt bouwonderneming

extra mogelijkheden

Een uitbreiding kan de diensten versterken. Tijdens de zomer van 2018 nam DCA de firma Grondrecyclage De Kempen n.v. over. Met die

overname onderstreept het groeiende bouw- en wegenbouwbedrijf uit Beerse zijn slogan ‘Meer dan Bouwen’. De recyclagefirma fungeert

als een zelfstandige dochteronderneming van DCA en opereert onder de nieuwe naam DC Recycling. “De meerwaarde voor beide bedrijven

is groot” vertelt de nieuwe bedrijfsleider Bart Geeraerts.

Tekst Niels Rouvrois | Beeld DCA

Dankzij de ligging aan het Albertkanaal kan er per schip vervoerd worden.

Vanuit zijn ervaring bij DCA en als projectleider

infra bouwt Bart Geeraerts de activiteiten van

DC Recycling verder uit. Hij wordt daarbij ondersteund

door Paul Van Den Heuvel, de voormalige

eigenaar van GR De Kempen. “We hebben in

het verleden al nauw samengewerkt met dit familiebedrijf”,

aldus Geeraerts. “Ik heb de leiding

overgenomen, maar ook de vorige eigenaar is hier

nog steeds actief, in een adviserende rol. In totaal

werken we hier met een zestal mensen.”

Recyclage en grondverwerking

DC Recycling beschikt over alle nodige milieuvergunningen

om zijn activiteiten uit te voeren

tot 2031. Die bestaan voornamelijk uit de recyclage

van materialen en grondverwerking

(met C-Top). De corebusiness van het bedrijf is

niet veranderd sinds de overname. Gee raerts:

“Gronden komen binnen, worden verwerkt en

gezeefd, en kunnen vervolgens weer verhandeld

worden als bouwstof of afgevoerd worden naar

een stortplaats. Daarnaast verwerken we ook

grachtenspecie en slib. De recyclage-afdeling is

een breekwerf waar afbraakmaterialen, zoals beton

en menggranulaat, onder het toeziend oog

van Tracimat gebroken worden om als secundaire

grondstof weer in de cyclus terecht te komen”,

gaat de zaakvoerder verder. “Al dan niet behandeld

met cement door onze vaste centrale. Die

betoncentrale is onze derde afdeling op de site.

Sinds kort beschikken we over een nieuwe vaste

100 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


'Dankzij onze ligging aan het Albertkanaal

vergroten de afzetmogelijkheden en kunnen

we het transport over lange afstanden per

schip laten uitvoeren'

Tijdens de zomer van 2018 nam DCA de firma

Grondrecyclage De Kempen n.v. over, nu omgedoopt

tot DC Recycling.

De corebusiness van het bedrijf is de recyclage van materialen en grondverwerking (met C-Top).

Sinds kort beschikt het bedrijf over een nieuwe vaste centrale met ook vijf bunkers en

uitbreidmogelijkheden naar de toekomst toe.

centrale met ook vijf bunkers en uitbreidmogelijkheden

naar de toekomst toe. Aan de inplanting

van die nieuwe centrale hebben zowel de bouwals

wegenbouwafdeling van DCA meegewerkt.

Een voorbeeld dat mooi de synergie tussen beide

bedrijven illustreert.” DC Recycling is strategisch

gelegen aan de Industrieweg in Grobbendonk.

Het terrein van ongeveer 3 ha grenst aan de E313

en heeft 200 m kaaimuur langs het Albertkanaal.

“Het terrein is eigenlijk in tweeën gesplitst”, verduidelijkt

Geeraerts. “Op 2 ha gebeurt de C-Top

en op 1 ha bevindt zich het recyclagegebeuren,

samen met de vaste centrale. Aangezien we tegen

het Albertkanaal liggen, is het voor ons ook heel

belangrijk dat wij grondstoffen of granulaten kunnen

binnenhalen via het water. Zoals bijvoorbeeld

zeezand. Verder worden ook heel veel gronden per

schip afgevoerd naar Nederland.”

Grote meerwaarde voor

beide bedrijven

Dat GR De Kempen en DCA elkaar vonden in

een overname, was geen toeval. Het recyclage- en

grondverwerkingsbedrijf was op zoek naar een

bijkomende vaste partner en DCA is als divers

bouw- en wegenbouwbedrijf steevast op zoek

naar de juiste opportuniteiten om uit te breiden.

Geeraerts: “GR De Kempen zocht een wegenbouwer

als partner om de afzetmarkt te vergroten.

DCA kende het bedrijf en zou met deze dochteronderneming

nog meer bedrijvigheid in eigen handen

hebben. We kwamen dan ook al vrij snel tot

een consensus. Voor alle duidelijkheid: dit bedrijf

heeft ook nog andere bedrijven en aannemers als

klant. DC Recycling is een dochteronderneming

van DCA, maar blijft wel autonoom werken. De

meerwaarde voor DCA is duidelijk. Zo kunnen we

voor onze eigen werven nu zelf containers plaatsen

en gronden afvoeren.” De grootste meerwaarde

ligt volgens Gee raerts bij de infra-afdeling van

DCA. “En dan denk ik vooral aan de beschikbaarheid

van een C-Top breekwerf op een vaste locatie.

Daarnaast zijn ook de watergebonden activiteiten

een grote plus. Dankzij onze ligging aan het Albertkanaal

kan er per schip vervoerd worden. Hierdoor

vergroten de afzetmogelijkheden en kunnen

we het transport over lange afstanden per schip

laten uitvoeren, terwijl dit vroeger over de rijweg

gebeurde. Wij geloven sterk dat deze recente uitbreiding

de diensten van DCA versterkt, wat een

rechtstreekse meerwaarde zal betekenen voor

onze klanten.”

Ecologische bijdrage

Met een dochteronderneming in de recyclage- en

grondverwerkingssector heeft DCA nu een belangrijke

tak in eigen huis. “Het belang van een

bedrijf als DC Recycling mag zeker niet onderschat

worden. Omdat we van een afvalproduct

een secundaire grondstof maken, leveren we een

belangrijke ecologische bijdrage. Heel vroeger

werd alles gestort en werden primaire zanden gekocht.

De zandputten die daaruit ontstonden zijn

ze nu weer aan het vullen met andere grond. Dus

zowel op economisch als ecologisch vlak brengen

we een meerwaarde. En dat is voor mij persoonlijk

ook de grote drijfveer”, besluit Geeraerts. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 101

.eu


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

SHREDDERRESIDU

ZOEKT UITWEG

De Belgische Post-Shredder-Technologie (PST) is state-of-the-art. Van een autowrak wordt vandaag meer dan 97% nuttig toegepast, een

wereldrecord. Evenwel, voor een deel van het residu dat overblijft na de shredder zijn er vooralsnog geen verdere recyclagemogelijkheden.

Het vindt nog een nuttige toepassing in verbrandingsovens waar het een energetische valorisatie krijgt. Door het systematisch

terugschroeven van de capaciteit van verbrandingsovens hebben recyclagebedrijven met shredderresidu echter weinig opties. In Frankrijk

is het probleem al zodanig geëscaleerd dat shredders hun activiteiten hebben moeten staken omdat er geen uitweg meer was voor het

residu. Coberec wil niet wachten tot het ook hier vijf voor twaalf is en roept op om maatregelen te nemen.

Tekst en beeld Valérie Couplez

De technologie staat nog niet ver genoeg dat alle

materialen volledig recycleerbaar zijn. Het residu

dat overblijft nadat de shredders hun krachtige

tanden in metalen materialen zoals autowrakken,

fietsen, industrieel afval … gezet hebben is daar

een voorbeeld van. Met de PST technologie wordt

het shredderresidu in deelfracties opgedeeld om

de valorisatie als secundaire grondstof of energiedrager

mogelijk te maken. Met andere woorden

een deel van het materiaal wordt zo beschikbaar

voor recyclage en voor verbranding met energierecuperatie.

Er blijft echter ook na die behandeling

nog residu over dat gestort moet worden. In

2018 ging dat voor alle shredderresidu samen om

394.000 ton voor België.

Shredders stilgelegd

In Frankrijk heersen er momenteel grote problemen

met het shredderresidu. Net als in België worden

er verbrandingsovens gesloten die niet meer

aan de huidige emissiestandaarden kunnen voldoen,

maar komt er amper nieuwe capaciteit bij.

In Frankrijk heeft de publieke sector nu resoluut

gekozen de schaarse beschikbare stortcapaciteit

volledig te reserveren voor haar eigen afvalstoffen.

Het resultaat? Vooral in het zuiden van Frankrijk

hebben recyclagebedrijven geen legale uitweg

meer voor hun shredderresidu. Op het einde van

het 2018 moesten heel wat bedrijven dan ook

noodgedwongen hun shredders en dus een belangrijk

deel van hun activiteiten stilleggen. Jan

Vermoesen van Coberec: “Dit probleem strekt zich

verder uit dan Frankrijk. In Italië voert men bijvoorbeeld

shredderafval af naar Oost-Europa. Ook in

België is de situatie precair. Momenteel aanvaardt

maar een verbrandingsoven nog shredderresidu.

De acceptatie gebeurt er mondjesmaat en aan een

zeer hoog tarief. De twee verbrandingsovens die

eraan komen, lijken in de eerste instantie ook geen

capaciteit te hebben voor shredderresidu.”

Concurrentiepositie

niet laten verzwakken

Wie gebruikmaakt van PST kan rekenen op een

verlaagde stortheffing. Vermoesen: “De OVAM

moedigt de ontwikkeling van de PST aan met zijn

heffingenbeleid. Rechtstreeks storten van shredderresidu

is door een hoge heffing niet meer mogelijk.

Storten na PST kan tegen verlaagd tarief, doch enkel

als daar tegenover een heel deel nuttig wordt toegepast.

De OVAM stimuleert de verdere ontwikkeling

van PST door het verlaagd tarief in de tijd te

koppelen aan een steeds strengere ratio nuttige toepassing

ten opzichte van storten. Bij onvoldoende

verbrandingscapaciteit komt dat het hele recyclagemodel

onder druk te staan. Schroot wordt immers

internationaal verhandeld en de hoge kostprijzen,

zowel voor storten als verbranden, verzwakken de

concurrentiepositie van onze bedrijven. Als we met

de hele sector niet gauw een oplossing voor weten

te bedenken, zullen recyclagebedrijven ook hier niet

meer weg kunnen met het residu en dreigt eenzelfde

situatie als bij onze zuiderburen.”

Ratio’s stortplaatsen

niet strenger maken

Coberec roept daarom alle stakeholders op om

actie te ondernemen. “We hebben dit in eerste instantie

aangekaart bij de OVAM, die tijd gevraagd

heeft om het probleem te inventariseren. Sowieso

lijkt een snelle oplossing onmogelijk. Verbrandingsovens

krijg je niet zomaar vergund, dat zijn

lange procedures. Toch lijkt dit ons een waardevolle

piste waar meer op moet worden ingezet. Door

de heffingen die er gelden is het risico dat verbranden

de voorkeur zou krijgen op recycleren namelijk

onbestaand. En energierecuperatie is toch een

nuttige valorisatie voor materialen waar geen oplossing

voor bestaat? Daarnaast zijn we vragende

partij om op korte termijn de huidige ratio’s voor

stortplaatsen tijdelijk te bevriezen, zodat het zeker

niet nog strenger wordt. Dat moet ademruimte geven

aan onze bedrijven tot er concrete oplossingen

uit de bus komen”, besluit Vermoesen. ❚

102 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

‘Vooral in het zuiden van Frankrijk hebben

recyclagebedrijven geen legale uitweg meer

voor hun shredderresidu. Ook in België is de

situatie precair aan het worden’

Voor een deel van het residu dat overblijft na de shredder

zijn er vooralsnog geen verdere recyclagemogelijkheden.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu

103


VERPLICHT KWALITEITSBORGINGSSYSTEEM

VOOR SORTEERINRICHTINGEN

Sinds de wijziging van het VLAREMA op 5 maart 2018 en het Eenheidsreglement op 24 augustus 2018 zijn sorteerders voortaan verplicht

om over een kwaliteitsborgingssysteem met certificatie te beschikken. Zonder kunnen ze niet langer puin afvoeren naar de breker. Voor

veel bedrijven bleek vooral de verplichte afzeving die hieruit volgt de grootste horde. RecyclePro had een gesprek met Kim De Jonghe van

COPRO over de impact van de nieuwe wetgeving.

Tekst Valérie Couplez | Beeld COPRO

Het Eenheidsreglement maakt sinds 24 augustus 2018 een onderscheid

tussen puin met een laagrisicomilieuprofiel (LRMP) en een hoogrisicomilieuprofiel

(HRMP). Wie met zijn bouwafval in categorie HMRP valt

zal gevoelig meer betalen voor het breken. De bedoeling is om op die

manier sorteren aan de bron te stimuleren en zodanig zuiverdere en dus

hoogwaardigere afvalstromen te creëren. Dit heeft niet alleen een impact

op de brekers, er wordt ook vroeger in de keten gekeken. Voor sorteerders

geldt er daarom sinds de wijziging van het VLAREMA en het Eenheidsreglement

de verplichting om over een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem

te beschikken. Zonder certificatie zullen zij met hun puin niet

meer bij een breker terecht kunnen. COPRO staat in voor die certificering

volgens bijlage 3 van het Eenheidsreglement.

Het kwaliteitsborgingssysteem

Wat houdt een kwaliteitsborgingssysteem nu concreet in voor sorteerders? Allereerst

zijn er een aantal algemene verplichtingen. Zo moeten alle gevaarlijke afvalstoffen,

asbest-verdachte materialen en niet-steenachtige fracties verwijderd

worden en moet het sorteerzeefzand worden afgezeefd van het sorteerzeefpuin.

De sorteerder moet beschikken over een kwaliteitsplan dat de algemene werking

(organisatie, proces, procedures) beschrijft. Bij de acceptatie moet er de nodige

aandacht gaan naar de te aanvaarden en te weigeren stromen. Daarvoor

moet er een acceptatiereglement worden opgemaakt. Controle gebeurt dan

aan de weegbrug en op de aanvoerbon, alvorens de geaccepteerde hoeveelheden

en de geweigerde vrachten te registreren. Het is belangrijk dat er een

onderscheid wordt gemaakt tussen bouw- en sloopafval en gemengd afval om

tot een hoogwaardiger eindproduct te komen. Er ontstaat enkel bij het afzeven

van bouw- en sloopafval sorteerzeefzand. Bij het gemengd afval valt de fijne

fractie onder fluff. Het uitgekeurd sorteerzeefpuin (fractie groter dan 20 mm,

controle volgens kwaliteitsborgingssysteem voor sorteerinrichtingen) moet als

LRMP naar breker. Het sorteerzeefzand (fractie tot 20 mm, certificatie volgens

Eenheidsreglement) moet ofwel zelf gecertificeerd worden of moet naar een

erkende verwerker worden afgevoerd. Om het sorteerzeefpuin af te voeren naar

104 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


de breker moet er een contract bestaan tussen de sorteerinrichting en de breker.

Dit contract legt de afspraken omtrent leveringen vast en de werkwijze bij nonconformiteiten

van asbest-verdachte materialen en fysische verontreinigingen.

Zelfcontrole met monsternemingen

Het sorteerzeefpuin moet een controle op fysische verontreinigingen (alle nietsteenachtige

materialen zoals hout, plastiek, metalen …) en asbest-verdachte

materialen ondergaan. Visueel moet dat dagelijks gebeuren. Daarnaast moet

er op geregelde tijdstippen een monster worden genomen voor deze controle.

De eisen voor deze controle zijn zeer streng: 0,2 m/m% voor de fysische

verontreinigingen en 0,02 m/m% voor de asbest-verdachte materialen. De

resultaten van deze controle worden geregistreerd. Indien het sorteerzeefzand

wordt gecertificeerd, moet het worden gecontroleerd volgens het Eenheidsreglement

(zowel milieuhygiënisch als bouwtechnisch). De proeven berusten op

een systeem van zelfcontrole, maar tijdens de certificatie worden ze wel tweemaal

gecontroleerd door de certificatie-instantie. Bij niet-conforme resultaten

zal er een nieuwe monsterneming volgen en moeten er corrigerende maatregelen

genomen worden. Ten slotte spreekt het kwaliteitsborgings systeem

nog over voorraadbeheer (o.a. gescheiden opslag, opmaak situatieplan …),

de afvoer (o.a. vereisten afvoerbon …) en de jaarlijkse rapportering (o.a. massabalans,

overzicht afgevoerde hoeveelheden …).

Extern toezicht

De controle op dit alles gebeurt door een certificatie-instantie. COPRO is

er daar een van. Zij gaan tijdens deze procedure de geldigheid van de zelfcontrole

na en zien toe op de correcte afvoer van het sorteerzeefzand en

het sorteerzeefpuin. Verder wijzen ze een registratienummer toe. Er zal per

20.000 ton met een minimum van tweemaal per jaar een inspectie gebeuren.

Daarbij wordt het acceptatiebeleid onder de loep gelegd, alsook de

uitrusting van de sorteerinrichting, de organisatie van de zelfcontrole, de

controle van het sorteerzeefzand en sorteerzeefpuin, het voorraadbeheer …

COPRO zal verder de registraties nakijken en de monsternemingen en de

proeven op puin bijwonen. Verantwoordelijke Kim De Jonghe: “Voor sorteerinrichtingen

is de belangrijkste verandering dat er nu verplicht moet afgezeefd

worden. Velen beschikten nog niet over de juiste uitrusting hiervoor,

wat toch een investering met zich meebrengt. Wie alles toch volgens de

regels van de kunst uitvoert en een opsplitsing maakt tussen sloopafval en

gemengde stromen, is niet alleen in orde met de wetgeving, maar zal bovenal

met een zuiverdere fractie eindigen. COPRO is daarom ook op zoek

gegaan naar betere toepassingen. Zo mag het gecertificeerde sorteerzeefzand

voortaan dienen voor gebruik in granulaatcement. Een meer hoogwaardige

toepassing, waardoor ze meer centen voor hun product kunnen

vangen. En ook bij de breker betaal je voor LRMP puin een lagere prijs.” ❚

‘Sorteerinrichtingen die volgens de regels van de

kunst werken, kunnen met hun sorteerzeefzand terecht

bij producenten van granulaatcement’

RecyclePR

RecyclePR

.eu 105

.eu


NAAR EEN PERFECTE

STOFBEHEERSING

In heel wat recyclagebedrijven is de aandacht voor stofbeheersing

de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Maar het uitwerken

van de perfecte oplossing is een complexe evenwichtsoefening:

een te hoog vochtgehalte kan het productieproces en de kostprijs

beïnvloeden, te weinig verneveling kan dan weer leiden tot overlast

voor werknemers en buurtbewoners. Davy De Baere ontwikkelde

een ingenieus vernevelingssysteem dat op maat van elke site, stationair

of mobiel, kan opgeleverd worden. Zo ontstond Pulvi.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Pulvi

“Het begon allemaal toen een klant bij ons kwam aankloppen omdat hij

op de bestaande markt nergens de stofbeheersingsoplossing vond die hij

nodig had. Hoewel we zelf nog weinig ervaring hadden met vernevelingsystemen,

bleek onze passie voor materialen en techniek een uitstekende basis

om van te vertrekken. Met vallen en opstaan zijn we tot een innovatieve

oplossing gekomen, die inmiddels gepatenteerd is en die een antwoord

biedt op de beperkingen die conventionele oplossingen met zich meebrengen”,

aldus De Baere. Een eerste groot verschil is dat het systeem op hoogte

wordt geïnstalleerd. De kraanman ondervindt zo geen enkele belemmering

en hoeft zijn activiteiten ook niet te staken van zodra de windrichting verandert.

“De nevel die wordt verspreid vanuit de zorgvuldig gepositioneerde

sproeilijnen veroorzaakt geen bijkomende turbulentie die stof doet opwaaien,

maar slaat integendeel het stof neer. Testen hebben bewezen dat we

met één sproeilijn zonder steunpunt tot 100 m site kunnen voorzien van

een efficiënte stofbeheersing.”

Drastische daling waterverbruik

Een tweede verschil is dat het systeem werkt op lage druk en dat laat

zich voelen in de portemonnee. De Baere: “Door de lage druk en het

gebruik van de juiste nozzle uit het speciaal voor dit systeem ontworpen

gamma nozzles voor specifieke binnen- en buitentoepassingen, krijgen we

een heel fijne mist die we zodanig kunnen afregelen en doseren dat het

vochtgehalte van de stoffractie op de grond de vooropgestelde eisen niet

overschrijdt. Met ons systeem kunnen we een drastische daling van het

energie- en waterverbruik realiseren in vergelijking met de traditionele

oplossingen, terwijl het rondvliegend stof wel continu naar beneden gedrukt

wordt. Onze ervaring heeft uitgewezen dat het waterverbruik tot

een derde kan worden teruggebracht.” Door geen plunjerpompen in te

zetten – deze pompen vragen om een hoge waterzuiverheid en hebben

wekelijks onderhoud nodig – kunnen afvalverwerkingsbedrijven boven-

106 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu

Door geen plunjerpompen in te zetten kunnen

afvalverwerkingsbedrijven regen- of kanaalwater gebruiken

en zonder onderhoudsonderbrekingen doorwerken.


dien regen- of kanaalwater gebruiken en zonder onderhoudsonderbrekingen

doorwerken. “Maar we zorgen uiteraard wel voor een filtering, zodat

de medewerkers veilig kunnen werken. Daar gaan we zo ver in als de klant

het wil”, voegt De Baere eraan toe.

Oplossingsgericht maatwerk

Een derde manier waarop Pulvi zich onderscheidt, is de oplossingsgerichte

maatwerkaanpak. De grootte van het terrein, de hoeveelheid stof

die vrijkomt uit het te verwerken materiaal, het type shredder … het zijn

allemaal zaken die een invloed hebben op de stofontwikkeling. “Zelfs

de inplanting van gebouwen op een site kan een impact hebben omdat

het de wind anders kan laten circuleren. Daarom is elk project voor ons

maatwerk. Een testopstelling ter plaatse bezorgt ons de nodige informatie

over hoe we onze parameters optimaal kunnen instellen voor het best

mogelijke resultaat.” Naast het eigen vernevelingssysteem, dat bestaat

als mobiele of vaste installatie, werden ook stofnetten, overkappingen

van transportbanden en pompen aan het assortiment toegevoegd. Zo kan

u bij Pulvi terecht voor een totaaloplossing voor uw specifiek stofbeheersingsprobleem,

en dit zowel in verkoop als in verhuur. ❚

‘We zijn tot een innovatief

stofbeheersingssysteem

gekomen, dat inmiddels

gepatenteerd is en een antwoord

biedt op de beperkingen van

conventionele oplossingen’

De nevel die wordt verspreid vanuit de zorgvuldig

gepositioneerde sproeilijnen veroorzaakt geen bijkomende

turbulentie die stof doet opwaaien, maar slaat integendeel het

stof neer. Een tweede verschil is dat het systeem werkt op lage

druk en dat laat zich voelen in de portemonnee.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

.eu 107


NIEUW LEVEN VOOR

MOBIELE TELEFOONS

We lijken in het dagelijkse leven verstrengeld met onze smartphone. We willen hem enkel maar inruilen voor het nieuwste model met extra

toeters en bellen. Voor Recy-call schuilt hier een enorm potentieel in om aan urban mining te doen en weer nieuwe grondstoffen voor

nieuwe smartphones aan te leveren. Maar ze geven het nog een extra sociale dimensie door ze te gaan halen in lageloonlanden. Dankzij

hun inzamelnetwerk krijgen mensen er toegang tot basisvoorzieningen om zich een beter leven uit te bouwen. En omdat de toestellen

anders vaak verbrand worden is ook de milieu-impact groter.

Tekst en beeld Valérie Couplez

xxxxxxx (Beeld: xxxxx).

Recy-call is het geesteskind van Laura Morel en Domien Declercq.

108 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


De vrouwen die de gsm’s inzamelen krijgen in ruil voor een bepaald volume credits waarmee ze toegang hebben tot basisvoorzieningen.

‘Als je weet dat er voor het ontginnen van deze kostbare

grondstoffen ook vaak kinderen de mijnen in moeten, dan wordt

het potentieel van urban mining nog veel groter’

Gsm’s en andere elektronica zullen ons de komende jaren nog kopzorgen geven.

Volgens Jako Rhymer, vice-rector van de United Nations University zal e-

waste een van de grootste afvalproblemen worden. Recy-call blijft alvast niet

bij de pakken zitten en kwam met een sociaal, ecologisch en economisch initiatief.

Het bedrijf uit Moorsele is het geesteskind van Laura Morel en Domein

Declercq. “Het idee ontstond tijdens ons verblijf in China voor onze thesis

rond circulaire economie”, vertelt Morel. “We werden er geconfronteerd met

zeer erbarmelijke recyclageprocessen zowel voor het milieu als voor de veiligheid

van de medewerkers. Er liggen daar gigantische afvalbergen te wachten

op verbranding, terwijl we hier in onze achtertuin eigenlijk alle technologie

ter beschikking hebben om dit op een manier te doen die wel aanvaardbaar

is. Wat als we die end-of-life producten daar kunnen ophalen en hier verwerken?”

Recy-call was geboren.

Urban mining

Het model dat Recy-call uitwerkte om de toestellen te verzamelen heeft ook een

sociale dimensie. Morel: “We leggen de inzameling in handen van vrouwen, die

in ruil voor een bepaald volume aan gsm’s credits krijgen waarmee ze toegang

hebben tot basisvoorzieningen. Op die manier willen we ook een sociale impact

hebben.” Vanuit de inzamelpunten gaat het dan per container naar België. Een

container bevat ongeveer 250.000 gsm’s. “Hier bieden we ze dan aan gespecialiseerde

verwerkers aan. Zij hebben de technologie om de kostbare materialen

eruit te halen en te verkopen aan de fabrikanten om voor nieuwe toestellen te

dienen. Concreet gaat het om goud, koper, nikkel en kobalt. De recyclagegraad

varieert tussen 90 à 95%. Om het lithium uit de batterijen te halen is er voorlopig

nog geen rendabel proces ontwikkeld. Als je weet dat er voor het ontginnen

van deze kostbare grondstoffen ook vaak kinderen de mijnen in moeten, dan

wordt het potentieel van urban mining nog veel groter.”

Opschalen en verder kijken

Het eerste proefproject is van start gegaan in Rwanda. De keuze voor Afrika

sprong voort uit het feit dat er al activiteiten rond waren en dat afval er

relatief makkelijk kan vertrekken. “De eerste pilootactie was goed voor 1.000

gsm’s. Nu willen we opschalen tot 10.000. Er is intussen ook een gelijkaardig

initiatief opgezet in Oeganda en we verkennen ook de mogelijkheden in

Nigeria. Maar eerst stappen, vooraleer we lopen”, stipt Morel aan. “Dit zal

zeker geen goudmijn worden, maar we hopen dat Recy-call wel rendabel kan

zijn. Als de wetgeving evolueert en ook voor metalen een verplicht gehalte

aan gerecycleerd materiaal voorschrijft zal het potentieel nog groeien. Dan

kunnen onze diensten voor fabrikanten van smartphones een premium marketinginstrument

worden. Voor nu zullen we tevreden zijn als we voldoende

geld inzamelen om de container tot hier te krijgen. Hoe het erna evolueert,

dat is nog koffiedik kijken. Maar we krijgen wel al aanvragen binnen van

andere landen die in een dergelijk project willen stappen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 109

.eu


Quadri kleuren

Donker groen:

C: 100

M: 0

Y: 90

K: 40

Quadri kleuren

Licht groen:

C: 70

M: 0

Y: 100

K: 0

COPRO, uw kwaliteitspartner

in wegenis en infrastructuur.

Onpartijdig controleren en certificeren, daar gaan wij voor.

CELEBRATING 35 YEARS ON THE ROAD

COPRO vzw - Z.1 Researchpark-Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse)

tel: +32 (0) 2 468 00 95 - info@copro.eu - www.copro.eu


DE HARDE

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2019

pakt RecyclePro daarom uit met cijfers over de afvalsector.

Aan u om er inzichten uit te destilleren die uw

productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement

kunnen verhogen. Deze keer gaan we dieper in op de link

tussen het verminderen van CO 2

-emissies in de metaalsector

en het realiseren van een circulaire economie. De studie

Environmental Implications of Future Demand Scenarios for

Metals (Voet et al.) is de basis voor de harde cijfers.

Deze studie uitgevoerd in 2018 in het kader van het Europese MICA project (Mineral

Intelligence Capacity Analysis) heeft een methodologie ontwikkeld voor het

beoordelen van de toekomstige milieu-impact van de productie van zeven van de

belangrijkste metalen: ijzer, aluminium, koper, zink, lood, nikkel en mangaan. Dat

gebeurt op basis van het volledige productie- en extractieproces en brengt verschillende

zaken in rekening: uitstoot van broeikasgassen, energievraag, landgebruik, uitputting

van grondstoffen en toxiciteit op ecosystemen die op water gebaseerd zijn.

Graduele verbetering in emissies voor aluminium

De resultaten tonen in de periode tussen 2010 en 2050 een graduele verbetering

van de broeikasgasemissies. De energievraag voor 1 kg primair aluminium

zal niet veel lager worden, maar de broeikasgasemissies kunnen teruglopen van

13,3 naar 6,74 kg/CO2equivalent per kg metaal wanneer het aandeel

van hernieuwbare energie in de energiemix toeneemt van 33% naar

88%. Stappen vooruit in energie-efficiëntie zullen hiertoe helpen bijdragen.

Hernieuwbare energie weinig impact op ijzer

Op ijzer heeft deze verandering van energiebron dan weer weinig invloed

omdat het zijn emissies vooral te wijten heeft aan het gebruik van cokes. Om

de impact van dit metaal op het milieu te verbeteren zal er een volledig nieuw

koolstofarm productiesysteem moeten worden geïntroduceerd of zal het aandeel

van secundair ijzer een stuk groter moeten worden. Uit de studie blijkt

dat voor de meeste metalen de grootste impact uit de secundaire productie

van metalen zal komen. Lood is daar het beste voorbeeld van en kan vandaag

al een hoge recyclagegraad voorleggen.

Circulaire agenda maakt het meeste verschil

Toch zal het aandeel van secundaire metalen als grondstoffen nog relatief klein

zijn door de hoge vraag en de lange levensduur van metaalproducten. Vanaf

2050 zal er meer gerecupereerd metaal beschikbaar worden. Wanneer we een

recyclagegraad van 90% kunnen voorleggen, zal de emissie van broeikasgassen

voor zowel ijzer als aluminium onder een scenario van duurzame ontwikkeling

vallen. Een circulaire agenda voor metalen zal met andere woorden een

belangrijke impact hebben op klimaatverandering. Het is de meest efficiënte

oplossing om de emissies in de metaalindustrie terug te dringen. ❚

‘Een circulaire agenda voor

metalen zal met andere woorden

een belangrijke impact hebben

op klimaatverandering’

Wanneer we een recyclagegraad

van 90% kunnen voorleggen, zal de

emissie van broeikasgassen voor zowel

ijzer als aluminium onder een scenario

van duurzame ontwikkeling vallen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 111

.eu


DOSSIER PERSEN

NIEUW GEÏNTEGREERD SYSTEEM

VOOR VERWERKING VAN KARTONAFVAL

Mede door een strengere milieuwetgeving, nam het kartonbedrijf PACAPIME in 2018 een belangrijke beslissing. In de overtuiging om continu

efficiënter, zuiniger en flexibeler te willen werken, werd de verouderde afvalverwerking op de site in Halle vervangen door een compleet

nieuw systeem. De keuze viel daarbij op het geïntegreerde systeem, aangeboden door zusterfirma’s CRETES en VALVAN.

Tekst en beeld Valvan

Het familiebedrijf Pacapime is één van de grootste producenten van golfkarton

in België. De kant-en-klare verpakkingen die gecreëerd worden met hun

golfkarton, zijn vooral populair in de voedingssector, maar bieden in feite

onbeperkte mogelijkheden. Met de slogan ‘Ons golfkarton verpakt alles’ verkoopt

Pacapime geen lucht, want het bedrijf bewijst al meer dan tachtig jaar

dat het tot één van de marktleiders in zijn sector behoort. Het werkgebied

van Pacapime ligt voornamelijk in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Om de

Oost-Europese markt te kunnen beleveren breidde Pacapime begin 2009 ook

uit naar Hongarije.

Oplopende onderhoudskosten

vragen om nieuwe oplossing

Het afval van de verschillende productiemachines in Halle werd tot eind 2018

door middel van een enorme cycloon afgescheiden en in een verouderde balenpers

gebracht. De toegang tot de installatie was verre van ideaal; de grote

cycloon bevond zich op het dak en de pers stond in een ruimte met een heel

laag plafond. De cycloon had ook een open uitgang wat wil zeggen dat al het

kartonstof in open lucht werd uitgestoten. De oplopende onderhoudskosten

waren een extra bewijs dat er dringend een nieuwe oplossing moest komen.

Flexibiliteit en service maken verschil

Cretes en Valvan kregen een nieuwe ruimte ter beschikking om een totaalsysteem

in onder te brengen. Cretes stond daarbij in voor het afzuigen en

transporteren van het afval tot en met het filteren van de transportlucht. Valvan

nam de balenpers en de sturing van het geheel voor zijn rekening. Het afval,

tot zo’n 4.000 kg per uur in totaal, wordt sedert begin dit jaar afgezogen

aan de productielijnen en afgescheiden met een compacte condensor. Deze

laat de kartonsnippers en randstroken vallen in een hydraulische balenpers.

112 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER PERSEN

‘De operatoren hebben ook

de mogelijkheid om grote

vellen karton manueel te voeden

aan de pers door middel

van een lange kettingband’

Die maakt er balen van die zo’n 450 à 500 kg kunnen wegen. De operatoren

hebben ook de mogelijk om grote vellen karton manueel te voeden aan de

pers door middel van een lange kettingband. Tot slot zorgt een grote filter

ervoor dat de transportlucht gezuiverd wordt en terug naar de productiehal

kan. De keuze van Pacapime om een systeem van de tandem Cretes – Valvan

te plaatsen, was vrij snel gemaakt. Als zusterfirma’s binnen de 100% Vlaamse

VALTECH GROUP is een geïntegreerde en projectmatige aanpak dagelijkse

kost. Flexibiliteit en een snelle service zijn voor Pacapime van groot belang en

net dat dragen zowel Cretes als Valvan hoog in het vaandel. Na gelijkaardige

projecten in binnen- en buitenland voor zowel (golf-)karton als voor afval van

textiel, minerale wol of kunststof, bewijst de Valtech Group nogmaals zijn

waarde als aanbieder van technisch hoogstaande totaaloplossingen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 113

.eu


DOSSIER SLOOP PERSEN& SCHROOT

‘In Tilburg

stond al een

balenpers,

we gingen

echter meteen

op zoek naar

uitbreiding’

Marijn Rypma op het door MultiNET gebouwde veilige bordes.

NIEUWE BALENPERS BRENGT MEER FLEXIBILITEIT

DOOR UITBREIDING CAPACITEIT

Wanneer je als leverancier van balenpersen al sinds 1994 zakendoet met een trouwe klant en deze klant in 2019 nog steeds naar volle tevredenheid

machines bij je afneemt, dan doe je iets goed. MultiNET uit Rijen is ten tijde van dit schrijven drukdoende met de afronding van de

installatie van een gloednieuwe Unotech 150 balenpers bij Vissers Recycling BV in Tilburg.

Tekst en beeld Jan Mol

RecyclePro is op uitnodiging naar Tilburg gegaan,

om samen met Marijn Rypma, mede-eigenaar van

Vissers Recycling BV, vader en zoon Jos en Bas Leemans,

eigenaren van MultiNET en Angelique van der

Weijden, marketing/sales coördinator bij MultiNET,

te praten over de bijzondere relatie tussen beide bedrijven

en natuurlijk de levering.

Huisleverancier

“We zijn al sinds 1994 klant bij MultiNET”, opent

Rypma het gesprek. “We zijn gestart in Berkel Enschot,

met één pers. In 1999 kwam er een nieuwe.

Daarna verhuisden we in 2005 naar Udenhout,

waar we in 2005 door MultiNET een sorteerinstallatie

lieten plaatsen. In 2010 lieten we wederom een

nieuwe pers installeren. De verhuizing naar Tilburg

vond plaats in 2013. In Tilburg stond al een balenpers,

we gingen echter meteen op zoek naar uitbreiding.

Waar in Udenhout vooral huishoudelijk papier

geperst wordt -denk aan kranten, karton, folders en

drukkerij afval-, persen we in Tilburg voornamelijk industrieel

karton en kunststoffen.” Vissers Recycling

114 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


DOSSIER PERSEN

jaarbasis. Met de Unotech erbij wordt dat het dubbele.

De bottleneck wordt nu de personeelsbezetting,

niet het machinepark.” Jos Leemans vult aan:

“Het is een standalone installatie waarop in te loggen

is, van afstand. Zo kunnen op afstand menuinstellingen

aangepast worden en zijn storingen uit

te lezen, zelfs te verhelpen. De machine geeft zelf

storingen aan, die meestal door de operator zelf

verholpen kunnen worden. Wanneer wij het op afstand

ook niet opgelost krijgen, dan springen we in

de auto uiteraard.” Van der Weijden ziet dagelijks

de betrokkenheid van het team. “Jos, Bas en onze

andere medewerkers houden van hun vak en willen

het onderste uit de kan halen voor de klant. Onze

klanten maken hun keuze niet op basis van prijs,

maar op basis van het feit dat MultiNET erachter

staat.” Rypma beaamt dat MultiNET als bedrijf

doorslaggevend is geweest voor ook deze keuze.

“Goed advies, snelle service en altijd een oplossing”,

aldus Rypma.

Ten tijde van ons bezoek werd er nog hard gewerkt aan de opbouw van de Unotech 150.

ziet voor zichzelf de markt alleen maar groeien en zet

alle zeilen bij om het tempo te kunnen bijhouden.

“We persen ook materialen voor derde partijen, het

is onze corebusiness en we zijn er goed in”, schetst

Rypma. “Daarom is het belangrijk dat we qua machinepark

kunnen volgen. Een partner als MultiNET

is daarbij onontbeerlijk. Niet voor niets zijn zij onze

‘huisleverancier’, stilstand is hier erg kostbaar en we

weten uit ervaring dat MultiNET bij wijze van spreken

dag en nacht voor ons klaar staat, met meer

service dan je verwacht. Dat is goud waard.”

Van 85.000 ton geperst materiaal

naar het dubbele

De Unotech 150 gaat veel verandering brengen.

Rypma licht toe: “We persen hier 85.000 ton op

Een stapje extra in veiligheid

Bas en Jos Leemans leveren maatwerk in veiligheid.

Bas Leemans: “Dat zie je ook bij deze installatie. Wij

vinden toegankelijkheid belangrijk, op een veilige

manier. Daarom voorzien we de installatie van veilige

trappen en bordessen rondom de cruciale punten.

Bij vastlopers of onderhoudswerkzaamheden hoeft

het personeel zichzelf niet in gevaar te brengen.” Jos

Leemans zegt tot besluit: “Unotech maakt bovendien

de meest energie-efficiënte machines, dus ook het

duurzaamheidsbelang wordt gediend.” ❚

Van links naar rechts: Angelique van der Weijden, Jos Leemans, Marijn Rypma en Bas Leemans.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 115

.eu


HSM – Volledig

geautomatiseerde

kanaalbalenpersen

Met HSM balenpersen spaart u geld en

het milieu! De HSM balenpersen zijn

zodanig ontworpen dat door de baalafmeting

en -gewichten van de HSM

balen, vrachtwagens optimaal kunnen

worden beladen. Met de frequentiegeregelde

aandrijvingen bespaart u tot

40% stroom in vergelijking met traditionele

aandrijving.

Contact:

HSM GmbH + Co. KG

benelux@hsm.eu

www.hsm.eu

MADE IN

G E R M A N Y

NL_HSM_VK88_RecycleProBelgie_197x130mm.indd 1 17.10.2018 13:05:18


DOSSIER PERSEN

EXTREEM HOGE COMPRESSIEGRAAD

KANAALBALENPERS ZORGT VOOR MAXIMALE BENUTTING VRACHTWAGENS

Al meer dan twintig jaar houdt het Poolse familiebedrijf P.U.H Kondzłomex Szymon Woźny zich bezig met het inzamelen en recycleren van secundaire

grondstoffen, zoals oud papier en olie. Balenpersen van HSM werden vanaf het begin gebruikt. De in 2013 geïnstalleerde volautomatische kanaalbalenpers

kon de steeds hoger wordende doorvoeren niet meer aan. Na intensief onderzoek ontdekte men opnieuw de firma HSM en de HSM VK 6015.

Tekst en beeld HSM

De eerste contacten tussen balenpersfabrikant HSM en P.U.H Kondzłomex

dateren van de start van het Poolse bedrijf in 1995. Toen kochten ze een goed

onderhouden, gebruikte verticale balenpers van HSM. In de daaropvolgende

jaren groeide de onderneming constant. Het resultaat daarvan was dat er

in het jaar 2009 een gebruikte volautomatische kanaalbalenpers in gebruik

werd genomen. Deze was vier jaar lang onafgebroken in gebruik, om in 2013

te worden vervangen door een nieuwe balenpers, de HSM VK 4212. De machine

liep jarenlang probleemloos en had in theorie ook nu nog in gebruik

kunnen zijn, maar de doorvoer voldeed niet meer – er kwam steeds meer

materiaal bij om te persen. Er moest een balenpers met een hogere doorvoer

komen. Om dit te garanderen moest de toevoer naar de machine gebeuren

met een transportband, die direct met een frontlader kan worden uitgerust.

Dankzij deze tijdbesparende oplossing voor de materiaaltoevoer kan het te

persen materiaal dan in real-time verwerkt worden. De bespaarde werktijd

wordt vervolgens gebruikt om het materiaal handmatig voor te sorteren.

De beste fabrikant was snel gevonden

De eisen die aan de fabrikanten werden gesteld waren helder geformuleerd.

Bij voorkeur kon de vervanging gebeuren, zonder de werkzaamheden te onderbreken.

Hier bood HSM het doorslaggevende argument. ›

RecyclePR

RecyclePR

.eu 117

.eu


UW AFVAL,

ONZE OPLOSSING.

BALENPERSEN

ROLLEN-

SNIJMACHINE

KKS

SHREDDER

Binnenhaven 43

7547 BG Enschede

TRANSPORT-

OPLOSSINGEN

ZAKOPENER

MEER..

E. info@boarecycling.nl

T. +31 53 4300 300

www.boarecycling.nl

HIGH QUALITY &

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY


DOSSIER PERSEN

‘HSM probeert samen met de klant een individuele oplossing

te realiseren, dat heeft ons opnieuw overtuigd’

Aanvullend op het overnamebod op de oude machine, zou HSM de volledige

uitruil afwikkelen: het afbreken van de oude machine en het opstellen

van de nieuwe balenpers. Een ander pluspunt dat voor de oplossing

van HSM pleitte, was de horizontale baalafbinding, die beter geschikt is

voor versnipperd papier dan de verticale afbinding die door de meeste fabrikanten

wordt aangeboden. Natuurlijk speelde ook de langjarige relatie

een rol bij de definitieve keuze.

Er werd een individuele oplossing gevonden

Na een diepgaande analyse van de gewenste doorvoeren – en met inachtneming

van alle parameters – bleek de volautomatische kanaalbalenpers

HSM VK 6015, dankzij zijn perskracht van 720 kN en een doorvoer van tot

14,5 ton per uur, de perfecte oplossing. Bij deze machine gaat het om de

krachtigste balenpers, die met zijn afmetingen in de bestaande productiehal

past – alleen de baalglijbaan moest ‘buiten blijven’ en zou zijn plek voor de

hal vinden. Daarenboven onderscheidt HSM VK 6015 zich door een extreem

hoge compressiegraad. Dat was voor de onderneming zeer belangrijk, omdat

het hoofdzakelijk te persen materiaal – versnipperd papier – daardoor in nog

sterker gecomprimeerde balen van tot wel 470 kg geperst kan worden. Dankzij

de specifieke persdruk is de baaldikte extreem hoog. Hierdoor worden de

vrachtwagens altijd voor 100% benut. Naargelang het materiaal kunnen er

tussen de 48 en 64 balen in een vrachtwagen worden ondergebracht. In de

regel benutten deze balen het maximale laadgewicht van de vrachtwagen.

Szymon Woźny, eigenaar en bedrijfsleider van P.U.H Kondzłomex (links in beeld) in

gesprek met Dariusz Mainka, Sales Manager, Environmental Technology, HSM Polska.

Dienstverlening na de aankoop

“HSM probeert samen met de klant een individuele oplossing te realiseren, dat

heeft ons opnieuw overtuigd”, vatte bedrijfsleider Szymon Woźny het project

samen. In het geval van de volautomatische kanaalbalenpers HSM VK 6015

betekende dat, dat deze werd uitgerust met een speciale vultrechter en met

een nieuw draadmeetsysteem, dat de baallengte regelt. Ook uitwendige hindernissen

waren voor de technici van HSM geen probleem, bij het opstellen en

in gebruik nemen van de nieuwe machine had het een buitentemperatuur van

slechts -14 °C. Desondanks kon de machine na slechts een dag van installeren

in gebruik worden genomen. Naast de nieuwe kanaalbalenpers HSM VK 6015

heeft de onderneming parallel twee verticale balenpersen van HSM ingezet om

tegelijkertijd kleinere hoeveelheden van andere materialen te kunnen persen,

indien de hoofdbalenpers met een ander materiaal is beslagen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 119

.eu


GRONDVERZET

NIEUWE REGELS

VOOR GRONDVERZET

RecyclePR .eu

120

RecyclePR

.eu

RecyclePR .eu


GRONDVERZET

Sinds april is er een nieuwe regelgeving in voege gegaan rond grondverzet. Na meer dan tien jaar Vlarebo IV, is nu gepoogd om de resterende

pijnpunten weg te werken, hiaten in te vullen en enkele praktische zaken beter te regelen. Kortom, de regels zijn op basis van de praktijkervaring

gefinetuned en gaan nu een stapje verder om de regelgevende bakens uit te zetten voor de komende jaren. In dit artikel bespreken

we samen met Kristel Lauryssen van Antea Group de voornaamste wijzigingen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Antea

U wilt uw terrein ophogen? U bouwt een huis?

U ruimt een gracht? Bij al deze werken komen

bodemmaterialen vrij, om ter plaatse te hergebruiken

of om af te voeren naar een ander terrein.

De regels van het grondverzet leggen vast

hoe er met die uitgegraven bodem moet worden

omgegaan. Ze gelden zowel voor particulieren

als voor bedrijven en zijn ondergebracht in Vlarebo.

De regelgeving kwam er om te vermijden

dat verontreinigde bodem opnieuw gebruikt zou

worden. “Met de aanpassingen wil men nu verdere

stappen zetten om achterpoortjes in de praktijk

te sluiten, zodat er een versterkte handhaving

ontstaat op het terrein. Daarnaast wil men

een gelijk speelveld voor alle bodemmaterialen

creëren dat garant staat voor een verhoogde traceerbaarheid

en een betere kwaliteitsborging”,

vat Kristel Lauryssen, senior adviseur bij Antea

Group, de noodzaak aan nieuwe regels samen.

Hieronder vatten we de voornaamste wijzigingen

voor u samen.

‘Met de komst van de nieuwe

grondverzetregeling geldt er nu een

meldingsplicht voor het afvoeren van alle

grondstormen, ongeacht hun bestemming,

ongeacht hun volume’

Alle materialen in technisch verslag

Het technisch verslag dat moet opgemaakt worden

door een bodemsaneringsdeskundige krijgt

uitbreiding in Vlarebo V en spreekt zich voortaan

uit over alle uit te graven, te baggeren of te ruimen

materialen. Lauryssen: “Het gaat dus verder

dan louter grondstromen. Onder bodemmaterialen

vallen uitgegraven bodem, baggerspecie,

ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib. Vroeger

vielen deze laatste vier onder Vlarema, nu zijn ze

ingekanteld binnen Vlarebo. Door deze aanpassing

hoeven bouwheren en aannemers geen dubbele

set van regels meer te volgen, wat het in de

praktijk toch wat aangenamer werken moet maken.”

De ontginning en de winning van minerale

delfstoffen, het terugstorten van specie in waterloop/zee

of bergen van specie in onderwatercellen

en zandige materialen blijven vooralsnog buiten

beschouwing van de grondverzetregels.

Meldingsplicht

Daarenboven geldt er nu sowieso een meldingsplicht

voor wie deze grondstromen dan wil afvoeren,

ongeacht of ze nu voor hergebruik zijn

bedoeld of niet, ongeacht het volume. Deze verplichte

melding moet de uitvoerder, de vervoerder

en de inrichting voor de opslag van bodemmaterialen

vermelden. “Vroeger was er een uitzonderingsregel

voor volumes van minder dan 250

m³. Nu niet meer. Elke vrachtwagen met grond

die over Vlaamse wegen rijdt moet over de correcte

meldingsdocumenten beschikken. Dit is een

van de maatregelen om de traceerbaarheid van

bodemmaterialen te versterken. Daarom geldt

voortaan ook de verplichting van een gesloten volumebalans.

Door de volumes van elke stroom te

registreren is er minder ruimte om nog een loopje

te nemen met de regels”, aldus Lauryssen.

Leidraad voor asbest

De nieuwe grondverzetregels poneren ten slotte

ook een leidraad om met asbest om te gaan. “Bedrijven

actief in grondverzet komen vaak in aanraking

met asbest. De leidraad stipuleert hoe er met

verdachte grond moet worden omgegaan. Asbest

moet eigenlijk voorafgaandelijk in beeld gebracht

worden zodat er gepaste maatregelen kunnen

worden genomen om de veiligheid, zowel voor

de eigen medewerkers als voor de omgeving te

garanderen.” Lauryssen is positief over de nieuwe

regels. “Er is invulling gegeven aan heel wat problemen

die in de praktijk voorkwamen. Heel wat

zaken die nu decretaal zijn vastgelegd gebeurden

al zo, maar de verankering zorgt voor een comfortabel

gevoel. Het is nu afwachten wat de grondverzetregeling

voor Wallonië, die in het najaar

verwacht wordt zal brengen. Naar verwachting

zal daar ook dezelfde traceerbaarheidsprocedure

gehanteerd worden. In Brussel geldt een code van

goede praktijk voor het gebruik van gronden en

granulaten. Daar wordt ook met een technisch

verslag gewerkt.”

Voor een uitgebreid overzicht van de nieuwe regelgeving,

kan u terecht op de website van de OVAM

waar de verschillende codes en standaardprocedures

vermeld staan: www.ovam.be/gebruik-vanbodemmaterialen-vakinformatie.


De regels van het grondverzet leggen vast hoe er met die uitgegraven bodem moet worden omgegaan. Sinds april gelden er enkele belangrijke wijzigingen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 121

.eu


GRONDVERZET

Maximaal inzetten op het duurzaam

gebruik van de bodem

Een duurzaam beheer van bodemfuncties is cruciaal om aan de evolutie van de grondbehoeften

in onze steeds veranderende leefwereld te voldoen. Antea Group wil met en voor de

klant maximaal inzetten op het duurzaam gebruik van de bodem. Duurzaam gebruik is voor

Antea Group meer dan louter het behoud van de milieuhygiënische kwaliteit. Het betekent

ook oog hebben voor het behoud van bodemfuncties of het benutten van ecosysteemdiensten

die uitgegraven bodemmaterialen nog kunnen leveren. Op deze manier wil Antea Group

bijdragen aan de ontwikkeling van leefbare steden, aan de klimaatadaptatie en aan de strijd

tegen het verlies van biodiversiteit.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Antea Group

Een recent project dat Antea Group realiseerde in

Zellik, onderstreept de toegevoegde waarde die

het nastreeft. Het ging om een braakliggend terrein

waar een projectontwikkelaar appartementen

en een ondergrondse parking op wil bouwen. Het

terrein had echter jaren dienst gedaan als bedrijfsterrein,

waarbij het bedrijfsterrein verschillende

meters was opgehoogd. Dat het al dateerde van

voor de grondverzetregeling van kracht was, deed

de projectontwikkelaar vrezen dat er zich bodemvreemde

materialen in de ophoging zouden kunnen

bevinden. Antea Group kreeg een warme aanbeveling

van een van de huisjuristen, maar werd

ook aangeraden door een collega voor wie het

bedrijf een project rond asbest heel professioneel

had aangepakt. “De uitdaging van dit project zat

hem niet zozeer in de oppervlakte van het terrein,

7.000 m² ongeveer, maar wel in de hoogte van

de ophoging. We moesten 7 m diep gaan voor

het gebouw, wat heel wat materiaal naar boven

brengt. Daarenboven kwamen er verschillende

disciplines samen”, opent contract manager Kurt

Bouckenooghe.

Maximaal hergebruiken bodem

Het begon met het graven van proefsleuven om

bodemvreemde materialen te detecteren waarin

boringen voor het grondverzet werden uitgevoerd

vervangen door Voor het grondverzet zijn ook

diepe boringen uitgevoerd.Bouckenooghe: “Alles

wat in de bodem werd teruggevonden werd neergeschreven

in het Technisch Verslag. Omdat we

onze vinger aan de pols houden van technische

maar ook wetgevende ontwikkelingen, hebben

we reeds de principes van de nieuwe regelgeving

rond grondverzet toegepast. Op die manier helpen

we het project van onze klant future proof te

maken. De proefsleuven herbergden ook een zeer

beperkte hoeveelheid asbestverdachte materialen.

Ook hier weer koos Antea Group met de klant om

al het asbeststappenplan in de nieuwe grondverzetsregeling

toe te passen. Het bleek uiteindelijk

vals alarm: er was geen enkele belemmering voor

het hergebruik van de uitgegraven bodem. “Dat is

waar we naar streven, een maximaal hergebruik

van alle materialen. De bodem is de bouwschil die

het langst meegaat, we moeten er dan ook duurzaam

mee omgaan.”

Synergie zoeken

Hier kwam de kracht van Antea Group pas echt

naar boven. “We zoeken doorheen elk project synergie

met andere behoeften van de klant, voor

een zo laag mogelijk kostenplaatje en een zo

hoog mogelijke efficiëntie”, vat Bouckenooghe

samen. “Wanneer de boringen voor het Technisch

Verslag gebeuren, hebben we meteen ook

peilbuizen ingebracht, om de kwaliteit en het

niveau van het grondwater te kunnen bepalen

en opvolgen. Dit is informatie die nodig is voor

het ontwerp en de vergunning voor de bemaling,

maar is ook nuttig voor de stabiliteitsstudie, de

evaluatie van infiltratiemogelijkheden voor hemelwater.

Door slechts één gat te boren, kunnen

er met andere woorden heel wat waardevolle gegevens

ontgonnen worden. Omdat we zelf ook

de expertise in huis hebben voor het uitvoeren

van bemalingsstudies, het aanvragen van vergunningen,

het beoordelen van milieu-effecten,

het ontwerp van de waterhuishouding … weten

we perfect wat er allemaal bij zo een project

komt kijken. We kunnen onze klant meteen wegwijs

maken in wat er nodig zal zijn om zijn vergunningen

en bouwproces tot een goed einde te

brengen. ‘Wij gidsen onze klanten’ is niet voor

niets onze tagline.” ❚

122 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


GRONDVERZET

‘We kunnen onze klant meteen wegwijs maken in wat er

nodig zal zijn om zijn vergunningen en bouwproces tot een

goed einde te brengen’

Een duurzaam beheer van bodemfuncties is cruciaal om aan de evolutie van de grondbehoeften in onze steeds veranderende leefwereld te voldoen. (Beeld: Rudmer Zwerver)

RecyclePR

RecyclePR

.eu 123

.eu


XXXXX XXXXXXXX

EEN VLOEISTOFDICHTE WERF ZONDER ONDERHOUD

Een vloeistofdichte vloer voor een recyclagewerf is essentieel. RvB ontwerpt en realiseert vloeistofdichte verhardingen voor recyclagebedrijven. Op

de terreinen van deze bedrijven wordt vaak gewerkt met bodembedreigende materialen, daarom is een vloeistofdichte vloer vaak vereist.

Tekst en beeld RvB Groep

Traditioneel is een terrein met een vloeistofdichte vloer uitgevoerd in vloeistofdicht

beton of vloeistofdicht asfalt. Dagelijkse werkzaamheden op de terreinen

veroorzaken beschadigingen die snel gerepareerd dienen te worden

om bodemverontreiniging te voorkomen. De oplossing van RvB zorgt ervoor

dat de beschadigen die ontstaan geen effect hebben op de vloeistofdichte

functie. Het bedrijf realiseert vloeistofdichte terreinen door een speciale vloeistofdichte

laag als afdichting onder het terrein dat aangelegd wordt, aan

te brengen. Zo kunt u overal op het terrein schroot, afval en ander materiaal

opslaan zonder u zorgen te maken over de vloeistofdichtheid. Ook al

vertoont de verharding aan de oppervlakte beschadigingen en gaten, het

terrein blijft op deze manier vloeistofdicht. Deze vloeistofdichte verhardingen

zijn onderhoudsarm en gaan meer dan honderd jaar mee! Doordat u niet

langer structureel beschadigingen hoeft te laten repareren, bespaart u op

de onderhoudsbegroting en bent u verzekerd van snelle afhandeling van de

periodieke controles.

Van toplaag tot fundering veilig,

duurzaam en vloeistofdicht

Periodiek worden bedrijven die een bodembedreigende voorzieningen hebben

gecontroleerd op de vloeistofdichtheid van het terrein. Bij aanleg van

onze vloeistofdichte vloer wordt deze gekeurd door een onafhankelijke instantie.

Dit bureau toetst de werkzaamheden op uw terrein. Aan de hand

van deze toetsing wordt er een door bevoegd gezag geaccepteerde verklaring

afgegeven. RvB zorgt ervoor dat uw terrein van toplaag tot terreinfundering

veilig, duurzaam en vloeistofdicht is. Het eigen ingenieursbureau maakt een

plan op basis van uw bedrijfsactiviteiten en terreinbelasting. Ook wordt rekening

gehouden met de onderzochte bodemgesteldheid en ervoor gezorgd dat

de voorziening compleet voldoet aan de normen van een Verklaring Vloeistofdichte

Voorziening (VVV). Dankzij de ervaring van RvB in de realisatie van

engineeringsprojecten in de recyclage komt u niet voor verrassingen te staan

tijdens of na de uitvoering. ❚

RvB zorgt ervoor dat uw terrein van toplaag tot terreinfundering veilig,

duurzaam en vloeistofdicht is.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 125

.eu


Smet Rental

www.smetrental.com - info@smetrental.com

- Verhuur van van recyclingmachines en en brekers

voor korte of of lange termijn:

Zeven Zeven

Brekers

Windshifters en en scheiders

Magneten

Transportbanden

Sorteercabines

Bekijk nu nu ons ons groot gamma via via onze website ! !

Smet Smet Verhuur

Havinkbeekstraat 24, 24, IZ Aven IZ Aven Ackers Ackers

9130 9130 Verrebroek

www.smetrental.com - info@smetrental.com

- +32 +32 3 773 3 773 54 54 69 69

Wij Wij werven werven aan aan : :

CHAUFFEURS CHAUFFEURS CE (uitzonderlijk transport)

CE (uitzonderlijk transport)

MECHANIEKERS

MECHANIEKERS

Aarzel Aarzel niet niet om om contact contact op op te nemen te nemen


SNEL EN DOELTREFFEND REINIGEN

VAN INSTALLATIES EN MACHINEONDERDELEN

In de productiehal of de werkplaats krijgen werknemers dagelijks te maken met allerlei vuil. Druppende

vloeistoffen, lekkende oliën, kleine metaaldeeltjes, dunne splinters, vetresten of doodgewoon

stof … MEWA Textil-Management beschikt over de juiste oplossing om gangen, installaties en machineonderdelen

snel en doeltreffend te reinigen. Extra troef: ook het milieu blijft schoon, want bij MEWA

huurt men poetsdoeken, olie-opvangmatten en onderdelenreinigers, volledige service inbegrepen.

Tekst en beeld MEWA

De resten die overblijven na de vervaardiging van

producten, moeten optimaal verwijderd worden.

De poetsdoeken van MEWATEX leveren hier waardevolle

diensten. Zij houden gereedschap, machines

en productie-installaties schoon. De poetsdoeken

zijn gemaakt van katoenweefsel en reinigen

op een uiterst betrouwbare manier. Ze hebben

een zeer sterk opnamevermogen en kunnen bliksemsnel

een veelvoud van hun volume opnemen.

MULTITEX – tot de laatste druppel

De olie-opvangmat MULTITEX is geschikt voor alle

sectoren waar dagelijks of bijna dagelijks gewerkt

wordt met vloeistoffen zoals olie, emulsies, logen,

oplosmiddelen en vetten. Ze neemt alle vloeistoffen

op en beschermt machines, werkplekken en

vloeren tegen vervuiling. Het speciale vlies kan

zo’n 3 l vloeistof absorberen. De vloeistof wordt

op een veilige en schone manier in de binnenste

kern van de mat opgeslagen. De mat is beschikbaar

in het praktische formaat 60 x 90 cm; voor

een grotere oppervlakte kunnen meerdere matten

naast elkaar gelegd worden.

BIO-CIRCLE – biologische

onderdelenreiniging

Het reinigen van werkstukken en het ontvetten

van machineonderdelen behoren tot de dagelijkse

taken in werkplaatsen, productie- en onderhoudsinstallaties.

Dit kan op een eenvoudige, schone manier

met een onderdelenreiniger. MEWA Bio-Circle

is een veilig en milieuvriendelijk alternatief voor de

gebruikelijke kwastwastafels en zorgt voor een comfortabele

en veilige reiniging van vuile onderdelen.

De dienstverlening omvat de professionele service

voor de onderdelenreiniger: regelmatig bijvullen

van de biologische reinigingsvloeistof, filterwissel

en vervanging van versleten onderdelen. ❚

MEWATEX poetsdoeken houden gereedschap, machines

en productie-installaties schoon.

De olie-opvangmat Multitex is geschikt voor alle sectoren waar vuile vloeistoffen gebruikt worden.

De MEWA Bio-Circle zorgt voor een comfortabele en veilige reiniging van vuile onderdelen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 127

.eu


EIGEN APP ZAL BEZOEKERS NOG MAKKELIJKER

LANGS STANDHOUDERS LOODSEN

Nog enkele maanden, dan is het zover. Op woensdag 11 september gaat Matexpo 2019 van start. Als we de voortekenen goed inschatten,

dan wordt de 38e editie groter en beter dan ooit. Managing director Gregory Olszewski vertelt ons graag wat dat laatste inhoudt: er is

een nieuwe website, er komt uiteraard een eigen Matexpo App, het parkeren verandert flink en de Innovation en Green Award krijgen

er een broertje bij: de Safety Award.

Tekst Pieter de Mos | Beeld Matexpo en Pieter de Mos

Matexpo is de tweejaarlijkse internationale vakbeurs

voor bouwmaterieel in Kortrijk Xpo. Het is

met ruim 40.000 bezoekers inmiddels de derde

grootste vakbeurs in Europa en een heel succesvolle.

Dat is goed te merken nu de economie op

volle toeren draait. Was 2017 al een topeditie, de

kans is groot dat er deze editie bij de bezoekersaantallen

opnieuw records worden gebroken. Ook

de lijst met exposanten wordt steeds langer en begint

de 400 te naderen. Zowat alle merken komen

we straks tegen op de beursvloer en het overvolle

buitenterrein.“We hebben nog enkele maanden te

gaan en nu al is Matexpo 2019 volledig uitverhuurd”,

zo kan Olszewski ons het eerste nieuwtje

melden. “En dat is luxe want nu kunnen we ons

geheel focussen op andere belangrijke zaken voor

standhouders en bezoekers.” Dat brengt ons meteen

bij het volgende nieuwtje: het parkeren wordt

geheel anders.

We gaan anders parkeren

Tijdens de voorgaande edities was het parkeren

nog verre van perfect. Nu wordt het veiliger, schoner

en overzichtelijker. Geen verkeerschaos meer

op de rotonde bij Kinepolis en weg met die meerdere,

redelijk ver uit elkaar gelegen parkeerplekken

met drassige grond als het regent. Het wordt

nu min of meer één heel groot parkeerterrein. Dat

ligt weliswaar iets verder weg en buiten het beursgebied,

maar heeft een betere ondergrond, is beter

bereikbaar en er gaan veel meer shuttlebussen

rijden tussen parkeerterrein en entree van Matexpo.

Olszewski verklapt graag wat die nieuwe plek

wordt: het Evolis Business Park. Dat ligt naast autosnelweg

E17 bij afslag Kortrijk-Oost. Vanaf Gent

gaan we dus een afslag eerder de weg af.

128 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


Nieuwe website en eigen app

Hoe laat gaat de beurs open, waar kan ik me registeren,

waar staan de gratis shuttlebussen, wie

zijn allemaal standhouder en waar vind ik ze op

het terrein en/of in de hallen? Zo maar wat van die

veel gestelde vragen van bezoekers. De antwoorden

zijn niet alleen te vinden op de vernieuwde en

wederom fraai ogende website, maar straks ook in

de eigen Matexpo app. Daar wordt druk aan gewerkt,

opdat hij ruim voor de start van de beurs

is te downloaden. “Het maken van zo’n app vergt

een grote investering, maar die is zeker de moeite

waard. Straks kun je via gps-locatie op je mobiele

telefoon zien waar je bent op het beursterrein en

Managing director Gregory Olszewski: “Demo Days

was een succes en Matexpo 2019 is nu al volledig

uitverhuurd.”

Matexpo: de plek voor onverwachte onthullingen.

waar de te bezoeken standhouders zich bevinden.

Dat zal heel prettig werken. Overigens is het traditionele

gedrukte plan straks ook nog beschikbaar”,

voegt hij er ter geruststelling aan toe.

Voor het eerst afbouwplanning

Het mogen dan geen spectaculaire veranderingen

zijn, de verbeteringen maken het bezoek aan de

Matexpo een stuk aantrekkelijker. Olszewski meldt

ook nog een nieuwtje voor standhouders. Naast

de gebruikelijk opbouwplanning zal er deze editie

voor het eerst ook een afbouwplanning komen.

Ook dat heeft met de groeiende aandacht voor

veiligheid en efficiënter werken te maken.

Doorgaan met Demo Days

Groot nieuws was er wel tijdens de vorige editie,

met de uitruil van het drassige demoterrein in

het Ei tegen de succesvolle Demo Days in Brainel’Alleud.

Ook die in 2018 gehouden Demo Days

werden een succes. Bang voor kannibalisme is Olszewski

zeker niet: “De Demo Days zijn en blijven

een vorm van dienstverlening, want er doen alleen

bedrijven aan mee die standhouder op Matexpo

zijn. We gaan er zeker mee door, want ze zijn leuk

om te organiseren en bedrijven vinden het prachtig.”

Overigens kan tijdens Matexpo zelf nog altijd

een beperkte demo op de eigen stand gehouden

worden als publiekstrekker. ❚

Praktische info

Waar?

Kortrijk Xpo

Wanneer?

11 tot en met 15 september

Openingsuren?

Woensdag en donderdag van 10 u. tot

18 u., vrijdag van 10 u. tot 20 u. en op

zaterdag en zondag van 9 u. tot 17 u.

Tickets?

Gratis bij online registratie vooraf,

aan de kassa 15 euro

Meer info? www.matexpo.com

Matexpo: de plek waar kleine mensen

grote machines ontmoeten.

Matexpo: de plek waar de robot nog voor

de mens danst.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 129

.eu


RPR7089

GEBRUIK DEZE CODE VOOR

GRATIS

REGISTRATIE OP

WWW.MATEXPO.COM

CONSTRUCTION EQUIPMENT

KORTRIJK XPO | WWW.MATEXPO.COM

MODULO.be - 501333

MATEXPO | President Kennedypark 31B | 8500 Kortrijk | T +32 (0)56 98 07 60 | info@MATEXPO.com | www.MATEXPO.com | facebook.com/MATEXPO | twitter.com/MATEXPO

181802-10732_Jager 1-2.pdf 1 22-05-18 12:38

501333_MATEXPO19_Adv_197x130_RPR7089_NL.indd 1 26/02/19 14:02

SBM Stationaire

INTEGRA Windshifter

betoncentrales

SBM Supermobiele

BRUCE Wasinstallaties

betoncentrales

TEKA Mengers

SBM Betoncentrales

Windshifters Stationaire betoncentrales.

voor het reinigen van

granulaten Horizontaal, tot verticaal een herbruikbaar en klantspecifiek.

product.

Supermobiele Wasinstallaties betoncentrales voor het wassen met van

producties alle soorten van grond, 65 mzand, 3 tot en grind, met puin

170 en bodemassen.

m 3 per uur.

Diverse Vaste-, mengers semi- en voor supermobiele diverse

toepassingsgebieden betoncentrales alle met soorten uitstoten

van en maten. 250 tot 3.000 liter.

Jager sterk op gebied van breken, zeven, scheiden, shredderen, transporteren,

windziften, mobiele- en vaste betoncentrales, immobiliseren en slijtdelen.

Contact: +31 (0) 341- 42 45 33 | www.jager-mrt.nl | info@jager-mrt.nl

198602-12769_Jager Meng_1-2.indd 1 29-04-19 08:58


Nieuwste generatie impactbreker blinkt uit

in verschillende recyclagetoepassingen

Het bewerken van materialen voor recyclage vraagt vaak om kracht. Van Laecke Group stelt met trots de laatste aanwinst binnen hun

uitgebreide gamma van breek- en zeefinstallaties voor: de Terex Finlay I-120. Met deze capaciteitsmaker kan de Van Laecke Group een

specifieke impactbreker aanbieden speciaal geconfigureerd voor toepassingen in de recyclagesector.

Tekst en beeld Van Laecke Group

De nieuwe Terex Finlay I-120 impactbreker (links) in combinatie met de Terex Finlay 883+ (rechts), met 270 referenties de meest verkochte vlakdekzeef in de Benelux.

De tweede generatie I-120 is met zijn 38 ton een

interessante combinatie van capaciteit en mobiliteit,

want de volledige set-up kan in één transport

vervoerd worden. De bunker van 8 m³ kan volledig

hydraulisch inklappen voor transport en is ontworpen

met gebogen hoeken om het vastklitten van

kleverig materiaal in recyclagetoepassingen tegen

te gaan. De krachtpatser, die wordt aangedreven

door een Scania DC9 Stage IV dieselmotor met

294 kW/400 pk, is uitgerust met een heavy-duty

vibrerende invoertafel en een volledig onafhankelijke,

geïntegreerde voorzeef.

Ongekende capaciteiten

In het hart van de breker vindt men de Terex CR038

met halfopen rotor en volledig hydraulisch instelbare

breekplaten. Deze zware rotor ontwikkelt tijdens

het breken meer energie, waardoor ongekende

capaciteiten gehaald kunnen worden. Opstart

van deze zware rotor gebeurt probleemloos met

de speciaal ontwikkelde Desch Revox koppeling,

die overbodige slijtage aan de koppeling of de

riemen vermijdt. De rotor werd optimaal gepositioneerd

in het brekerhuis waardoor het materiaal

en vooral ook ijzer makkelijk door de breker gaat.

De vlakke, 1.300 mm brede hoofdtransportband

heeft een dubbele hydraulische aandrijving om

hoge tonnages aan te kunnen en toch een goede

werking van de magneet te kunnen garanderen.

Bijkomend voorziet de Van Laecke Group ook de

mogelijkheid om een eigen permanente magneet

te voorzien voor een nog betere verwijdering van

het ferro materiaal. De hoofdtransportband kan

bovendien hydraulisch zakken om eventuele blokkades

los te krijgen. Voor een perfect eindproduct

is het tevens mogelijk de nieuwe impactbreker,

voor zowel sloop- als recyclagetoepassingen, in

een RS versie te verkrijgen, die voorzien is van een

nazeef en een terugvoerband.

Van Laecke Group

Van Laecke Group is een familiale kmo met jarenlange

ervaring en expertise in gespecialiseerde machines

voor de recyclage, bouw en agrarische sector.

Binnen de groep kun je onder andere terecht

voor recyclagemachines voor de verwerking van

grond- en steenafval van diverse origine, maar ook

voor de verwerking van sloop- en groenhout. Vanuit

hun twee vestigingen, nabij Brugge en Utrecht, verzorgen

zij onderhoud en service naar de klant. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 131

.eu


Tweeweg windzifter brengt

de kwaliteit omhoog

De inzet van een goede windzifter is essentieel voor veel recyclageactiviteiten. Recyclagebedrijf Adams Polendam nv uit Beerse gebruikt

voor het reinigen van de stroom beton- en steenkorrels nu een tweeweg windzifter. Het gaat om het type Integra IWR1400 aangeschaft bij

Jager Meng en Recyclingtechniek in Harderwijk (NL).

Tekst Pieter de Mos | Beeld Meng en Recyclingtechniek

De rupsmobiele Integra IWSR1400 is een tweevoudige

windzifter met een 1.400 mm brede

invoerband. Hij wordt door Adams Polendam

ingezet om een zo hoge mogelijke kwaliteit

betongranulaat te kunnen afleveren in de door

de klant gevraagde korrelgrootte. Adams Polendam

levert standaardbetongranulaten met

korrelgrootte 0/40, 0/20 of 20/40 mm. Door

toevoeging van een extra mobiele zeefinstallatie

kunnen kleinere fracties bekomen worden,

zoals 0/8, 4/14 en 10/32. Aangezien kwaliteit

hoog in het vaandel staat van het recyclagebedrijf

uit Beerse, is de inzet van een goede

windzifter essentieel. De windzifter moet de

feitelijke betonkorrel scheiden van verontreinigingen

die bij de sloop zijn vermengd met de

betonresten.

Verontreiniging scheiden

Die verontreinigingen kunnen van alles zijn:

plastic, hout, isolatie, papier/karton, meta-

132 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


len, gipsplaaster, glas, restafval en soms ook

asbest. Na het breken en vermalen van de ruwe

betonbrokken in kleinere korrels moeten die

verontreinigen er tussenuit worden gehaald.

De aanschaf van de Integra IWSR1400 gaat

daarbij helpen. Met zijn tweevoudige werking

zorgt hij voor een optimaal gereinigde betonkorrel

in de juiste grootte. Het eindresultaat is

standaard een fractie van 4 - 8 of 4 - 12 mm,

maar zelfs 4 - 16 is goed haalbaar. Wanneer

het puur om bouw- en sloopafval gaat zijn ook

fracties mogelijk groter dan 24 mm of zelfs in

de verhouding 50 - 300.

Uniek blaassysteem

De rupsmobiele Integra IWSR1400 maakt gebruik

van een uniek gepatenteerd blaassysteem.

Wordt bij een standaardwindzifter alleen

van onderaf lucht door de zeef met betonkorrels

geblazen, bij deze versie wordt via een

dunne spleet ook bovenlangs de korrelstroom

lucht geblazen. De Integra heeft daarvoor een

eigen ventilator. Door de dunne spleet wordt de

lucht met grote kracht uitgestoten, waardoor de

lucht een snelheidsverhoging ondergaat en er

vervolgens een drukverlaging plaatsvindt: het

zogenoemde venturi-effect. Hierdoor ontstaat

een zuigende werking omhoog en kunnen de

zwaardere losgeblazen verontreinigingen moeilijker

terugvallen. Deze aanpak zorgt voor een

veel schoner eindresultaat, waardoor Adams

Polendam de afnemers een veel hogere kwaliteitsgarantie

kan afgeven.

Tweeweg en drieweg

Is de Integra IWSR1400 van Adams Polendam

in principe een tweeweg windzifter, de werkingsgraad

is verder te verhogen door er nog een

windzifter aan toe te voegen. Ook dit systeem is

uniek en gepatenteerd door Integra Windsichter

GmbH uit het Duitse Lengerich. Bij het driewegsysteem

worden eerst verontreinigingen als hout,

papier en plastic gescheiden van de betonkorrel.

In de volgende zifting wordt dan ook nog eens

het hout apart gescheiden. Deze drieslag is vooral

van belang bij bouw- en sloopafval, met het

oog op hergebruik enerzijds en de kwaliteit van

de betongranulaten anderzijds. De windzifters

zijn zowel stationair als mobiel verkrijgbaar en

kunnen worden afgestemd op het type en merk

van de breker waar ze achter komen te staan.

Bovendien zijn er meerdere transportsystemen

mogelijk: er is een rupsversie, wielversie, alsmede

een haaksysteem voor vervoer per truck. Ook zijn

leverbaar de Integra Overkorrel-Windzifters, te

integreren in zowel mobiele machines als stationaire

installaties. ❚

‘De windzifters zijn zowel stationair als mobiel

verkrijgbaar en kunnen worden afgestemd

op het type en merk van de breker waar ze

achter komen te staan’

De windzifter moet de feitelijke betonkorrel scheiden van verontreinigingen die bij de sloop zijn vermengd

met de betonresten.

Bij het driewegsysteem worden eerst hout, papier en plastic gescheiden van de betonkorrel.

Daarna wordt het hout apart gescheiden.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 133

.eu


COMFORTABEL EN ECONOMISCH

VERANTWOORD SHREDDEREN

Op afstand bedienen is veiliger, ook al verkleint de Thrown Object Deflector (TOD) de kans door teruggeslingerde stukken te worden geraakt.

Mooie houtsnippers nodig of gewoon groenafval verkleinen? Met een compacte horizontale shredder als de Vermeer HG4000 hoef je er

nauwelijks over na te denken. Met zijn 515 pk aan vermogen, TOD, duplex drum of messendrum en zeven, plus zijn koelcircuit en brede

invoertafel, is er comfortabel en economisch verantwoord mee te werken.

Tekst Pieter de Mos | Beeld Vermeer Benelux

Voor Ive Somers van Vermeer Benelux BVBA uit

Pulle is het overduidelijk: “Als het echt gaat over

de recyclage van hout en groen afval, zou ik onze

pijlen willen richten op de Vermeer HG4000. Deze

horizontale shredder heeft een krachtige, actuele

Euro 6 motor FPT (tier IV final) met 384 kW (515

pk) vermogen en je kunt hem gebruiken als shredder,

met blokken en hamers om groenafval te verkleinen,

of als hakselaar met messen om mooie

houtsnippers te bekomen.” Daarbij is het volgens

Somers een echte topper door zijn lage brandstofverbruik

en geluidsniveau, de hoge productiviteit

en niet te vergeten de toegankelijkheid. Bovendien

kan deze bijna 11 m lange, 2,5 m brede en

circa 20 ton zware machine direct de baan op,

zonder speciale transportbegeleiding.

Snel in te stellen

De Vermeer HG4000 is de kleinste in de zesdelige

serie shredders van de Noord-Amerikaanse

fabrikant. Dat maakt hem niet alleen gemakkelijk

te transporteren, hij is eveneens gemakkelijk

in de omgang blijkt in de dagelijkse praktijk.

Zo is de gewenste grootte van het eindproduct

goed in te stellen, door een keuze te maken tussen

verschillende zeer snel verwisselbare zeven.

Het invoeren van materiaal gebeurt via een afsluitbare

invoertafel met een lengte van 4,6 m.

Interessant is dat bij de afvoer van het verwerkte

materiaal de hoogte van de transportband instelbaar

is, zodat de shredder het eindproduct bijvoorbeeld

rechtstreeks in een vrachtwagen met

walking floor kan deponeren.

134 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


een overbandmagneet, compressor, afstandsbediening,

elektronisch metaaldetectiesysteem, afstandsbediening

…” Deze machine is standaard

voorzien van een smart-feed anti-stress systeem,

waarmee wordt gewaarborgd dat bij te lage toeren

het materiaal stopt met invoeren en vervolgens

een beetje terug uitgevoerd wordt. Op deze

wijze wordt de rotor vrijgemaakt, waardoor deze

sneller weer op toeren komt. Eveneens interessant

voor gebruikers is de Crush Boost. Daarmee kan

extra druk worden gezet op het in te voeren materiaal,

zodat er efficiënter kan worden gewerkt.

Van bovenaf is goed te zien hoe compact de HG4000 is.

Belangrijke punten

In de omschrijving van de HG4000 haalt Vermeer

nog enkele belangrijke punten aan. De eerste

is de zogenoemde Thrown Object Deflector

(TOD). Deze zorgt ervoor dat de kans op teruggeslingerde

stukken aanzienlijk wordt verkleind,

waardoor de operator op een veilige manier kan

werken. Tweede belangrijke punt is de gepatenteerde

Series II duplex drum, met hamers die

voorzien zijn van omkeerbare blokken. Om een

grote hoeveelheid materiaal te kunnen verwerken

is er een 152,4 cm brede invoertafel met

schuin aflopende randen voorzien. Dankzij dubbele

zeven, die door middel van een scharnier

verbonden zijn, heeft de HG4000 het grootste

zeefoppervlak in zijn klasse. Hierdoor verloopt de

verwerking efficiënter en wordt een grotere verwerkingscapaciteit

bekomen. Door het makkelijk

en snel wisselen van één of beide zeven, bekomt

men eenvoudig het juiste eindproduct. Tot slot

is het koelcircuit voorzien van omkeerbare elektrische

ventilatoren met variabele snelheid. Hierdoor

kan het geluidsniveau worden verminderd,

terwijl het vermogen van de materiaalbehandelingsfuncties

kan worden geoptimaliseerd. ❚

De gepatenteerde Series II duplex drum, met hamers die voorzien zijn van omkeerbare blokken.

Anti-stress systeem

De HG4000 heeft een maximale invoeropening

van 66 cm op 152 cm. Verder zijn er verschillende

opties mogelijk, zoals een vast kraantje dat

enkel dient om zeven te vervangen, de magneet,

Vermeer kent viertal groepen

Vermeer Benelux is al de nodige jaren de exclusief verdeler in België, Nederland en Luxemburg

van de machines van de Noord-Amerikaanse fabrikant. Het programma omvat een viertal groepen.

Naast Groen & Recycling zijn dat Sleufloze technieken (o.a. horizontaal gestuurde boormachines),

Sleuvengravers en Compact Utilities. Onder Groen & recycling vinden we naast de serie

shredders ook de hakselaars, stronkenfrezen, zeefmachines en compost turners. Vermeer Benelux

is verder dealer voor de producten van de merken DCI, Mc Laughlin, Baroid, SiteTec en Radiodetection.

Merken die allemaal sterk gerelateerd zijn aan de Vermeer producten en daarmee de

klant op een en hetzelfde adres een aantrekkelijk breed programma bieden.

Het koelcircuit is voorzien van omkeerbare elektrische

ventilatoren met variabele snelheid, waardoor het

geluidsniveau omlaag kan.

RecyclePR

RecyclePR

.eu 135

.eu


Slopen en breken

met oog voor de stad

Een fors deel van het buitenterrein op de onlangs gehouden Bauma 2019 was ingericht voor de sloop- en recyclingmachines van bekende

merken. De noviteiten beperkten zich voornamelijk tot verbeterde en van Stage V motoren voorziene machines. Wat wel opviel: sloopmaterieel

wordt enerzijds steeds groter en sterker en anderzijds komt er meer oog voor het gebruik in stedelijk gebied. Dat betekent: minder

stof, minder lawaai en minder of slimmer transport.

Tekst en beeld Pieter de Mos

Hitachi toonde aan de zijkant van de enorme stand de gehele lijn sloopmachines aan een bereidwillig publiek.

136 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


De krachtverdubbelende Ramplifier sloopschaar.

Op Bauma was er veel belangstelling voor de vernieuwde machines van Powerscreen.

Bauma is en blijft de grootste vakbeurs ter wereld.

Het op bouwmaterieel en aanverwante gerichte

driejaarlijkse evenement liet dit jaar overduidelijk

zien, dat de economie weer volop floreert. Er werden

drie records gebroken: nimmer was het door

standhouders bezette grondstuk zo groot (groter

dan de kleinste Duitse stad, zo werd gemeld). Niet

eerder tevoren waren er zoveel standhouders: ruim

3.700 en bij de bezoekers liep het helemaal uit

de hand. Waar vooraf werd gehoopt dat eindelijk

de grens van 600.000 bezoekers in een week tijd

zou worden doorbroken, kwam het eindresultaat

uit op niet minder dan zo’n 620.000.

Minder stof en lawaai

Metso presenteerde op de stand de Lokotrack

Urban LT96, een compacte 33 tons kaakbreker,

die met zijn overall lengte van nog geen 14 m

en maximale breedte van 2,5 m goed de binnenstad

is in te brengen. Volgens Metso heeft hij

een 60% lagere geluidsproductie doordat overal

isolatiemateriaal is aangebracht, tot rondom de

930 x 600 mm grote vulopening aan toe. Bovendien

is de LT96 uitgerust met een verfijnde

stofafdekking. De lawaai- en stofbeperkende

maatregelen moeten er voor zorgen, dat overheden

eerder een vergunning zullen afgeven voor

inzet in druk bevolkt gebied. Minder stof is ook

een sterk punt van Dehaco, dat op Bauma de

mobiele Tera 60 GTM watervernevelaar liet zien.

De op een landbouwonderstel geplaatste unit

heeft een ingebouwde watertank van 2.200 l en

een in het frame verzonken Dehaco ECO Power

generator 15ME. Daardoor is hij ‘hufterproof’

inzetbaar op locaties waar een water- en stroomaansluiting

ontbreekt.

Veiliger werken

Niet alleen in de stad, maar even goed op de

werf of in de groeve, kan het werken met grote

machines veiligheidsrisico’s opleveren. Terex introduceerde

daarom OMNI. Vanuit de cabine

of andere veilige plek zijn de brekers en zeven

van Finlay en Powerscreen voortaan via een tablet

aan te sturen en te bewaken. Daarbij zijn

diverse camera’s op de machine geplaatst om

de procesgang continu in de gaten te kunnen

houden. Terex introduceerde een hele waslijst

aan vernieuwde en verbeterde machines, van

Powerscreens percussiebreker Trakpactor 550SR

en kaakbreker Metrotak – a legend reborn – tot

de Finlay 883+ drietraps schudzeef en de TF-75L

low level opvoerband.

Sterker en minder downtime

Slopen in en rond de stad betekent steeds vaker

het ontmantelen van betonnen en stalen

constructies, al dan niet in hoogbouwvorm. Dat

doet de vraag naar lichte maar sterke sloopscharen

toenemen. Rotar scoorde op Bauma met de

Ramplifier: wanneer de weerstand in de cilinders

oploopt tot boven de 250 bar gaat de snelheid

van de kaken omlaag, maar verdubbelt de kracht

en ontstaat er een hoogfrequente trilling die

het beton vergruist. U leest er verderop in deze

editie meer over. Bij Demtech zagen we dat La-

Bounty een andere weg inslaat. De nieuwe modellen

schrootschaar zijn uitgerust met sensoren

op cilinders en rotatiemotoren. Die houden de

conditie in de gaten en geven signalen wanneer

er iets mis dreigt te gaan of onderhoud nodig

is. Dat vergroot de levensduur en vermindert de

downtime. De verkregen informatie maakt het

ook mogelijk om de combinatie machine-schaar

beter af te stemmen. ❚

De Metso Lokotrack Urban LT96 maakt veel

minder lawaai en stof en is bedoeld voor inzet in

dichtbevolkt gebied.

De mobiele Tera 60 GTM watervernevelaar

van Dehaco heeft geen externe water- en

stroomaansluiting nodig.

Door zonnepanelen en een windmolen te plaatsen,

kunnen straks elektrische wielladers en bedrijfsauto’s op

afgelegen locaties worden opgeladen.

RecyclePR

RecyclePR

.eu

137

.eu


NAESSENS HYDRAULICS BVBA

NAESSENS HYDRAULICS BVBA

NAESSENS HYDRAULICS NAESSENS HYDRAULICS BVBA Uw gespecialiseerde BVBA partner in het ontwikkelen en realiseren van

Uw gespecialiseerde partner totaaloplossing het ontwikkelen voor de recyclageindustrie

en realiseren van

Uw gespecialiseerde Uw gespecialiseerde partner in het ontwikkelen partner in het en realiseren ontwikkelen van en realiseren van

totaaloplossing voor de recyclageindustrie

totaaloplossing voor totaaloplossing de recyclageindustrie voor de recyclageindustrie

Verkoop en verhuur van mobiele en vaste recyclagemachines:

Verkoop en verhuur van Mobiele mobiele trommelzeven, en vaste recyclagemachines:

vlakdekzeven, kaakbrekers, kegelbrekers, impactbrekers, VSI

Verkoop en verhuur Verkoop van mobiele en verhuur en vaste van mobiele recyclagemachines:

en vaste recyclagemachines:

Mobiele

Mobiele trommelzeven, Mobiele trommelzeven, brekers,

vlakdekzeven, trommelzeven, vlakdekzeven, …

kaakbrekers, vlakdekzeven, kaakbrekers,

kegelbrekers, kaakbrekers, kegelbrekers,

impactbrekers, kegelbrekers, impactbrekers,

VSI impactbrekers, VSI VSI

brekers,

brekers, … brekers, … Mobiele en vaste menginstallaties voor grondverbetering en –stabilisatie


Mobiele en vaste wasinstallaties

Mobiele

Mobiele en vaste Mobiele en vaste

menginstallaties vaste menginstallaties menginstallaties voor

voor grondverbetering voor grondverbetering en

en –stabilisatie en –stabilisatie

Vaste sorteerinstallaties op maat van de klant voor bouw- en sloopafval en productie RDF

Mobiele


en

Mobiele

vaste Mobiele wasinstallaties

en vaste en vaste wasinstallaties wasinstallaties

i.s.m. eigen engineeringafdeling van Rematech

Vaste sorteerinstallaties Vaste sorteerinstallaties Vaste op maat van op de maat klant op maat van voor de van bouw- klant de klant en voor sloopafval voor bouw- bouw- en en en sloopafval productie RDF en en productie RDF

i.s.m. eigen i.s.m. engineeringafdeling eigen i.s.m. engineeringafdeling eigen Contacteer van Rematech

ons voor van verdere Rematech van informatie op 09 362 88 09

of via info@naessens-hydraulics.be

Contacteer Contacteer ons voor Contacteer verdere ons voor ons informatie verdere voor verdere informatie op 09 informatie 362 88 op 09 09 op 362 09 362 88 09 88 09

(www.naessens-hydraulics.be)

of via of via info@naessens-hydraulics.be

of via (www.naessens-hydraulics.be)

(www.naessens-hydraulics.be)

Advertenties controleren 1/2.indd 1 25-01-19 10:27


DE TOP EN FLOP IN ELKE SCHAKEL

VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan maar door op

verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars

die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde materialen, initiatieven die de selectieve inzameling

van verschillende soorten afval bevorderen …

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valérie Couplez / weiXx

Maar voor elk van die goede voorbeelden zijn ook tal van flopvoorbeelden

te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten

op de markt die niet recycleerbaar zijn, waar geen selectieve materialen

aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze

rubriek toont voor elke schakel van de circulaire economie enkele mooie

realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Top: inzamelen lege inktcartridges

Dankzij bedrijven zoals Recyca gaan lege inktcartridges niet verloren. Het

bedrijf zamelt al sinds de oprichting in 2001 lege cartridges en toners in

bij bedrijven, lokale besturen, scholen en verenigingen voor hergebruik. Op

die manier krijgen jaarlijks meer dan twee miljoen inktcartridges een nieuw

leven als … inktcartridge.

Flop: wegwerpkoffiebekers

De hoofdstad van Oostenrijk is wereldbefaamd om zijn koffiehuizen met

een traditie die teruggaat tot 1685. Toch belanden er in Wenen dagelijks

300.000 wegwerpkoffiebekers op de afvalberg. Nochtans bestaat er intussen

een ruim aanbod van mooie, herbruikbare, afwasbare en vaak recycleerbare

koffiebekers. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.eu 139

.eu


RECYCLEPARTNERS

RecyclePR

AL VANAF € 595 PER JAAR KUNT U PARTNER ZIJN!

‘Recycle Partners’ zijn

service pagina’s met

een overzicht van de

meest gerenommeerde

toeleveranciers voor de

afvalverwerking, sloop en

recycling.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be

WWW.RECYCLEPRO.EU

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE AFVALVERWERKING, SLOOP EN RECYCLING

Op de website van Recyclepro is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen,

zo wordt optimale vindbaarheid van Recyclepro partners door Google

gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over partners

direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.eu/bedrijf

BEKA-LUBE NV

Demerstraat 32

3200 AARSCHOT

+32 16 64 09 26

E info@beka-lube.be

W www.beka-lube.be

BRONNEBERG

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

HARPSCREEN INTERNATIONAL LTD

Tyrone House, Haydock Lane,

Haydock Ind Estate

WA11 9UY MERSEYSIDE (UK)

T +44 845 20 30 300

F +44 845 20 20 400

E sales@harpscreen.com

KEESTRACK

Taunusweg 2

3740 BILZEN

T +32 89 51 58 51

F +32 89 51 58 50

E info@keestrack.net

W www.keestrack.net

W www.harpscreen.com

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

F +31 725 03 92 61

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

3600 GENK

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

W www.cltyres.com

HEREMA BVBA

Baan naar bree 137 bus 3

3990 PEER

T +32 476 23 17 97

E info@herema.be

W www.herema.be

LASERTOPO

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@laboconstruct.be

W www.laboconstruct.be

BINNENVAART VLAANDEREN VZW

DEMTECH BV

RECYCLING

Havenstraat 44

3500 HASSELT

T +32 11 23 06 06

F +32 11 23 06 09

E info@binnenvaart.be

W www.binnenvaart.be

Oranjelaan 35

2382 PK ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

HUSQVARNA CONSTRUCTION

Avenue des Artisans 50

7822 ATH

T +32 68 25 13 62

E bds.customerservices@husqvarnagroup.com

W www.husqvarnacp.com/be-nl/

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info@lybover.be

W www.lybover.be

RECYCLING

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

K.W. SUPPLY MAGNEETSYSTEMEN BV

Ophemertstraat 11

3089 JD ROTTERDAM

T +31 10 429 13 80

F +31 10 429 21 68

E info@kwsupply.com

MBS BVBA

Industrieweg 72

8800 ROESELARE

T +32 51 24 94 54

F +32 51 24 94 55

E info@mbsgroup.be

W www.bollegraaf.com

W www.gmrecycling.be

W www.kwsupply.com/nl

W www.mbsgroup.be

142 RecyclePR .eu

RecyclePR

.eu


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.eu/bedrijf

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

M.A.N. TRUCK & BUS BELGIË

Brusselsesteenweg 406 B

1730 ASSE

T +32 2 453 01 04

E mtb@man.eu

W www.man.be/nl

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

MOTRAC

Noorderlaan 612

2030 ANTWERPEN

T +32 3 360 11 11

F +32 3 360 11 10

E info@motrac.be

W www.motrac.be

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

RDS ELECTRONICS BVBA

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

8530 HARELBEKE

T +32 57 33 55 77

F +32 57 33 82 65

E info@rdselectronincs.be

W www.rdselectronincs.be

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

W www.smart-equipment.com

SMET RENTAL RECYCLING

Havinkbeekstraat 24

9130 VERREBROEK

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.smetrental.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 2

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

W www.multinet.nl

RECUPEL VZW

A. Reyerslaan 80

1030 BRUSSEL

T +32 2 706 86 18

W www.recupel.be

TRAMAC NV

Avenue de l'Energie 11

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

W www.recyclingplastics.eu

NAESSENS HYDRAULICS

Lange Ambachtstraat 9

9860 OOSTERZELE

T +32 9 362 88 09

W www.naessens-hydraulics.be

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.recybo.be

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.valvan.com

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

RecyclePR

RecyclePR

.eu 143

.eu


SLIJTVAST STAAL

ACIER RÉSISTANT À L’ABRASION

HOGERE PRODUCTIVITEIT DOOR

SUPERIEURE VERWERKBAARHEID

• Diktes : vanaf 3,2mm!

• Nauwkeurige diktetoleranties, zeer goede oppervlaktegesteldheid

• Zeer goede vlakheid

Officiële verdeler:

www.QUARD.ME

De Jong & Lavino Steel Supply & Processing Group

info@jola.group

www.jola.group


Zeef- & breekinstallaties

hout- & afvalrecyclage

www.vanlaeckegroup.com

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100

Schatting 8 | 8210 Zedelgem |

België | +32 (0) 50 55 18 90

TEREX FINLAY I-120

EVOQUIP COLT 800

ALLU d-serie


EERSTEKLAS NAAR

EEN TWEEDE LEVEN

MET DE KRACHTIGE HEFTRUCKS VAN LINDE

Kies voor de hoogstaande Linde technologie en ervaar de belangrijke voordelen:

> Maximaal vermogen op elk type ondergrond dankzij de Linde Hydrostaat

> Grote verscheidenheid aan voorzetopties: vorkenklem, rotator, sideshift,...

> Hoge precisie en snelheid dankzij de soepele en intuïtieve bediening

> Lage verbruiks- en onderhoudskosten

> Onovertroffen levensduur: gaat tot 2 keer zo lang mee als een vergelijkbare heftruck

Nog meer voordelen?

Contacteer ons voor een vrijblijvend voorstel op maat van uw specifieke toepassing.

Meer info op www.motrac.be

Noorderlaan 612 l B-2030 Antwerpen l Tel. +32 3 360 11 11 l Fax +32 3 360 11 10 l info@motrac.be

www.sprengers.be 18073


www.gmrecycling.be

VERKOOP I VERHUUR I HERSTELLINGEN

VERHUUR

De verhuurservice biedt een up-to-date gamma dat regelmatig vernieuwd wordt.

De professionele service en begeleiding op maat garandeert u een topmachine aan een correcte prijs.

Powerscreen Warrior 600

3 fractie zeefmachine

Powerscreen Warrior 1200

3 fractie zeefmachine

Powerscreen Warrior 1400X

3 fractie zeefmachine

Powerscreen Warrior 1800

3 fractie zeefmachine

Powerscreen Metrotrak

Kaakbreker

Terex Ecotec TDS 820

Shredder

Terex Ecotec TTS 620T

Trommelzeef

Picking station

TPS120

Screenpod Airvac

windzifters

elektrische en diesel

Screenpod

Dust Cannon

Wij staan op de BVOR-demodagen op woensdag 5 en donderdag 6 juni 2019

Volgende machines zijn te bezichtigen: Terex Ecotec TBG 630 high speed shredder /

Terex Ecotec TDS 820 slow speed shredder / Terex Ecotec TWT 500 compostkeerder / Terex Ecotec TTS 620T trommelzeef

www.gmrecycling.be

Krommeveldstraat 1

9971 Lembeke

BELGIUM

Email: info@gmrecycling.be

Phone: +32 9 378 39 47

Fax: +32 9 378 48 20

www.gmrecycling.be


Sinds 1982 OEM–fabrikant en distributeur van premium

aanbouwdelen voor recycling, sloop en grondverzet.

Depuis 1982 fabricant OEM et distributeur d’équipements

prémium pour recyclage, démolition et terrassement.

SAES International B.V.

SAES International B.V.

Lozerweg 10 – 14

Lozerweg 10 – 14

6006 NL – SR 6006 Weert SR Weert

Nederland, Tel. +31 (0)495-561929

Pays-Bas

Tel. Fax +31 (0)495-561929

(0)495-561896

www.demolitiontools.eu

www.SAES.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!