Karistua II

mulderye
  • No tags were found...

Catalog with the work of the Dutch artist Auke Mulder, 2019.

Karistua II

Auke Mulder 2018


Karistua I - Catalogus 2018 / Karistua II - Catalogus 2018

Karistua I - Catalogue 2018 / Karistua II - Catalogue 2018


Karistua is de naam van mijn atelier in Alvdal, Noorwegen.

Karistua is the name of my workplace/atelier in Alvdal, Norway.


Over het werk

Artist statement


Hoe verbeelding en werkelijkheid zich met elkaar

verhouden en waar de oorsprong ligt van menselijk

verlangen zijn vragen die aan de basis liggen van mijn

denken. Verlangen is zoiets als verte. Verte nadert

niet. Elke stap naar de horizon doet deze wijken.Het

raadsel lost nooit op, blijft altijd openstaan en zoekt

verwachtingsvol naar nieuwe inhoud en naar een

nieuwe vorm.Verte is datgene wat niet hier is, maar

ook niet daar, tenzij het een richting aangeeft waar zich

het denken op richt. Dat kan voorwaarts zijn, maar ook

achterwaarts. Horizon strekt zich naar alle kanten uit.

Verte is, evenals verlangen, niet bereikbaar, maar is

basis en uitgangspunt, bron of doel, van waaruit het

heden hier en nu wordt ingekleurd en haar ultieme

vorm krijgt. Dit is de filosofie achter mijn werk.

Er ontstaat tijdens het schilderproces van alles wat

wel gestuurd maar niet van te voren bedacht is. Dit

“organisch schilderen” is voor mij van fundamenteel

belang. De werkelijkheid die er mee beoogd wordt

is niet van te voren al figuratief ingekaderd. Deze

werkelijkheid is eerder ongedefinieerd abstract van

aard en het is het verbeeldend vermogen van de mens

die uit al deze abstracte vormen zich een beeld gaat

vormen. Mijn werk bestaat uit twee delen: lyrisch

abstract en abstract expressionistisch. Wat mij beweegt

tot een abstracte weergave van de werkelijkheid is het

zoeken naar een beeldtaal waarmee ik beter in staat

ben de echtheid en intensiteit van mijn beleving weer

te geven.

Ik zoek in de abstracte weergave van de werkelijkheid

het punt te vinden waar de oorsprong van de

uiteindelijke vorm ligt, de essentie der dingen als de

kiem waaruit de vorming plaatsvindt, het punt waar

de vorm nog in haar embryonale fase verkeert en

weliswaar de structuur van de wording wel aanwezig

is, maar de ultieme vormgeving in de ons bekende

beelden nog open ligt en ontvankelijk is voor een groot

scala aan mogelijkheden. Deze oorspronkelijkheid en

de mogelijke ontwikkeling die daaruit voortvloeit is

voor mij een beeld van het leven zelf en de processen

die haar vorm geven.


How imagination and reality relate to each other and

where is the origin of human desire are questions that

form the basis of my thinking. Desire is something like

the far distance. The distance does not get closer. Every

step to the horizon makes it move. The questions are

never solved, remain unsolved and search expectantly

for new content and a new form. Distance is that

what is not here and not even there, unless it directs

thoughts. That can be forwards and backwards. Horizon

streches in all directions. Distance is, like desire, not

accessible, but is basis and starting point, source or

goal, from where today - here and now - gets colour

and its ultimate form. This is the philosophy behind my

work.

In the abstract depiction of reality, I am looking to find

the point of origin of the ultimate form, the essence of

things as the seed where forming takes place, where

form is still in its embryonic phase and the structure

of emergence exists, but the ultimate form in familiar

visuals remains open and receptive for a large number

of opportunities. This authenticity and the possible

developments that follow from this, are to me a

representation of Life itself and of the processes that

form it.

During the process of painting things happen that are

controlled, but not planned. This ‘organic painting

process’ is of fundamental importance. The reality it

aims to depict is not visually framed in advance. This

reality is rather undefined abstract and it is the human

ability of imagination that forms an image from these

abstract figures. My work consists of two parts: lyrical

abstact and abstract expressionist. What motivates me

to an abstract depiction of reality is the search for a

visual language that allows me show the reality and the

intensity of my perception.


Light over the Hills

90 x 80 cm


Drieluik

Triptych


1 2 3

On the Other Side of the Great River.

A requiem for my friend (Triptych)

420 x 90 cm


Left panel of the triptych

120 x 90 cm


Middel panel of the triptych

180 x 90 cm


Right panel of the triptych

120 x 90 cm


Acryl op canvas

Acrylic on canvas


The first day of autumn

90 x 80 cm

Alvdal paintings, autumn

100 x 120 cm


Blue clouds in the air

120 x 90 cm

Bright light

80 x 90 cm


Confusion

90 x 120 cm


Conversation

120 x 90 cm


Clouds on green landscape

90 x 80 cm

Space

90 x 110 cm


Great silence in snowfall

90 x 80 cm


Burning land in the evening

90 x 80 cm


Autumnale

90 x 80 cm


Evening over the valley

90 x 80 cm


Autumn series 2

90 x 80 cm


The last day of summer

90 x 80 cm


Green Forest

90 x 80 cm


The White Answer

90 x 80 cm


Moving waters

90 x 80 cm


Autumn series 3

90 x 80 cm


Untitled

40 x 50 cm


Acryl op papier 50 x 70 cm

Gemaakt in Noorwegen en op de Waddeneilanden

Acrylic on paper 50 x 70 cm

Made in Norway and on the Dutch islands


Auke Mulder

Wierbalg 2536

1788 VK Julianadorp

The Netherlands

T . +31 (0)223 645215

M. +31 (0) 6 19591172

E. mulderye@gmail.com

AUKE MULDER MULDERYE@GMAIL.COM WWW.AUKEMULDER.NL

W. www.aukemulder.nl

W. www.saatchiart.com/aukemulder

W. www.singulart.com/aukemulder

Similar magazines