20.05.2019 Views

Glimmer'lei mei 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 37e jaargang – nummer 510 –– mei December 2019 2015

Waar is Julius deze kerst?

Een Amerikaan in Glimmen

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Het *Hij is woonde alweer 27 al jaar meer geleden dan twintig dat de jaar uit Providence op een zolderkamer

(VS) afkomstige Pete Silverstein (56) naar ons land kwam. Wat beweegt een

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

Amerikaanse in Huize Kooikamp. kunstenaar Het om bos neer rondom te strijken had in voor het verre hem en geen onbekende

gebeurd,

Nederland?

maar waar

Hoe

was

bevalt

Julius

het hem

nu en

hier

vooral;

en wat

wat

vindt

voert

hij van

hij

de geheimen. Nederlanders Julius en werd van het in wonen Glimmen in het wel dorp de Glimmen? ‘bosjesman’

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Door was Frans de vriend Somers van velen. Altijd bereid om te helpen met

door de vele voetsporen en hondenpoten van de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

honden en hun eigenaren. Jan ging samen met bewoners

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

“Ik ben elke dag nog op ontdekkingsreis”, zegt de goedlachse Jacob Arts) en aan Zwanet Tufts University eens bij om de vervolgens familie Goedhart aan het vragen werk te of gaan ze

Quintusbos om er te leren

Pete.

over

“Het

paddenstoelen,

is nooit saai”.

rupsen,

Want de cultuurverschillen tussen als kunstdocent aan enkele middelbare Julius kortgeleden scholen in nog de buurt hadden van

Nederland spechten en en de ijsvogels. VS zijn aanzienlijk. Wat Het was in het begin wel Boston.

gezien. Maar nee, de laatste

keer was al wel een week

behoorlijk Julius vroeger wennen. voor “Nederlanders werk vinden het bijvoorbeeld

geleden volgens mevrouw

normaal had gedaan om geen was contact een goed te

Maar wat bracht hem naar

Goedhart. Dan maar eens aan

maken bewaard met geheim. mensen die Daarover je niet

Nederland? U raadt het al: de

de overzijde vragen bij Flora

kent. zei hij In niets. Amerika Waarom praten mensen eigenlijk

& Fauna. liefde. In En een ja in hoor, 1988 daar gehouden was

veel niet? sneller met elkaar; ook

Julius internationaal die dag ervoor kunstkamp aan voor het

met Het willekeurige was twee vreemden.” dagen voor En

einde kinderen van de in de middag VS leerde geweest hij een

alles kerst is toen hier het heel licht klein. op Daarom Julius’

om Nederlandse een paar tuinhandschoenen

kennen, die daar

houden kamer ‘s Nederlanders avonds niet meer werd

te ook kopen, als begeleidster aanmaakblokjes, werkte.

afstand. ontstoken. In Amerika Dat hij is ‘s veel ochtends meer

roggebrood Vier jaar later en vertrok een voorraad Pete naar

ruimte niet verscheen en zijn de afstanden aan het ontbijt veel

fruit, ons minstens land om bij genoeg zijn vriendin voor in

in de Kooikamp. Dat kinderen

groter. Je zit minder bovenop

vijf Utrecht dagen. te Het gaan werd wonen. steeds Van

tevergeefs naar hem vroegen

elkaar. Daarom zijn Amerikanen

vreemder…

daaruit ging hij Keramische

om een wandeling te maken

volgens

door de

Pete

sneeuw.

van nature

Ongerust

ook

*Wat Vormgeving moest Julius studeren met al aan dat

sneller werd er geneigd door huisgenoten een gesprek op

voedsel de Rietveld en dekens academie en hoe in

te zijn beginnen kamerdeur als geklopt. ze iemand Jan

heeft Amsterdam. hij dat In meegenomen?

1996 deed zich

tegenkomen. van Splunder, Zelfs de eigenaar in grote van

Steeds een buitenkans meer vragen voor: maar een mooie geen

steden het huis, als kwam New York. aanzetten En omdat met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. boerderij met Roos, veel ruimte, die in Huize onder

het openging hier zo druk werd en duidelijk vol is, is alles dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel andere binnen voor een voor atelier, postzegels te koop

ook moest strak zijn. geregeld. Op het In bed Amerika stond een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten in en Onnen. vroeg; Een wat opknapper, is hier aan dat de

kan Oud iedereen en roestig. meer Leeg. zijn En eigen van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele verhaal wel! Er werd aan jaren Roos. aan Roos gewerkt. had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

gang gaan; het is nog steeds

Helaas, toen de verbouwing

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

een gingen beetje een ‘het aantal wilde westen’ huisgenoten in met Jan voorop de trap

af was, liep het huwelijk stuk.

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

vergelijking af op weg met naar ons buiten land. om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos

Pete

het

moest

kereltje

naar

ophaalde.

een nieuwe

De

was. Ook in de tuin heerste echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren woonruimte in omkijken; haar haar zo kwam is hij

Pete constante groeide suizen op in van Providence

A28 na, wat trouwens een stuk erbij staan en vertelde dat haar uiteindelijk man Adriaan, de die Meidoornlaan imker is en

Rhode minder luid Island, was en dan studeerde normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid in Glimmen zijn bijenkasten in Glimmen heeft terecht staan, gekomen. Julius een

in gisteren Boston, gevallen één van was. de oudste Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar keer had gezien bij het huisje aan de Drentse Aa op het

steden sporen… van En de ja VS, hoor, aan richting de oostkust het van berghok het land. liepen Hier voetsporen voltooide terrein Uit zijn van huwelijk de boomkwekerij zijn drie kinderen dat verboden voortgekomen: toegang Sophie is voor (21),

hij van zijn één opleiding persoon tot en beeldend daarvandaan kunstenaar richting (Bachelor de zandweg of Fine het Eva publiek, (20) en vlak Laura bij (17). de De boerderij oudste twee van studeren familie inmiddels Ubels. in Met de

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei Glimmer’lei - december - mei 2015 2019 1


stad Groningen. De jongste woont nog afwisselend in Glimmen

en in Onnen. Het is fijn voor de kinderen dat de ouders bij elkaar

in de buurt wonen. De meisjes zijn volledig 2-talig en hebben

zowel een Amerikaans als een Nederlands nationaliteit.

Wat is het verschil tussen het wonen in Onnen en Glimmen?

Onnen is kleiner en de mensen letten er ook meer op elkaar. Het

heeft een bloeiend verenigingsleven en men is er ook sterk op

elkaar betrokken. Zelf was Pete 21 jaar lang bestuurslid van de

vereniging Dieverdoatie en als zodanig betrokken bij organisatie

van allerlei activiteiten in het dorp.

In Pete’s beleving is de afstand tussen de inwoners in Glimmen

groter, zowel letterlijk als figuurlijk. Door de ruimte om je heen,

kun je hier meer je eigen gang aan. Daar voelt hij zich duidelijk

wel bij thuis, wellicht mede gezien zijn Amerikaanse achtergrond.

De liefde mag dan inmiddels verdwenen zijn, maar de kunst zeker

niet. Sinds 10 jaar werkt hij zowel als kunst- als cultuurdocent

aan het Harens Lyceum (onderdeel van het Zernike college).

Om een volledige bevoegdheid te krijgen heeft hij daarvoor wel

de docentopleiding aan de Academie Minerva in Groningen

voltooid. In september gaat hij zelf ook als docent aan het werk

bij Minerva.

Maar naast zijn docentschap is Pete zelf ook actief als beeldend

kunstenaar. Zo had hij recent een aantal exposities rond het

thema Exodus/Uittocht onder meer in de Synagoge in Groningen

en in het Klooster Ter Apel. Silverstein, zelf van Joodse afkomst, is

hierbij geïnspireerd door de Joodse uittocht uit Egypte en verbindt

deze in zijn werk met hedendaagse migratiestromen en alles

wat vluchtelingen daarbij mee maken. Zo vroeg hij bijvoorbeeld

aan een Afghaanse vluchteling, waar hij mee bevriend geraakt

is, wat deze onderweg allemaal aan spullen was kwijtgeraakt.

Dat varieerde van geld, sierraden, foto’s van geliefden, kleren,

medicijnen, brillen, tandenborstels, enz. Een “spoor van ellende”,

door Silverstein vormgegeven in een installatie van keramiek.

Behalve kunstenaar is Pete, zoals gezegd, met name ook docent

Cultuur aan het Harense Lyceum. Een boeiend vakgebied vindt

hijzelf, vooral ook omdat hij werkt in een vreemde cultuur. Voor

de meeste mensen is hun eigen cultuur iets vanzelfsprekends.

In wezen is het echter een stelsel van gewoontes en regels, die

voor iedere cultuur weer anders zijn. Als relatieve buitenstaander

vallen je de bijzonderheden van de Nederlandse cultuur daarom

veel sneller op. Die inzichten kan hij goed gebruiken in zijn

cultuurklassen. “Ik ga iedere dag met erg veel plezier naar mijn

werk, want ik sta nog steeds voor verassingen.” Nooit saai dus”.

En dat is fijn, want “als kunstenaar met een creatieve geest wil

je eigenlijk ook nooit hetzelfde doen.” Tenslotte (wie had dat

gedacht): Pete vindt Nederlands een prachtige taal. “Het klinkt

zo mooi, vooral als er wordt gezongen. Vaak heel romantisch.”

Woonborg gaat huizen in Glimmen verduurzamen

Dit jaar gaat Woonborg 18 woningen in Glimmen verbeteren. Het

gaat om drie woningen aan de Beukenlaan en 15 woningen aan

de Kastanjelaan. Deze woningen worden allemaal geïsoleerd

en ook binnen worden er een paar aanpassingen gedaan. Alle

woningen krijgen een nieuw geïsoleerd dak, zonnepanelen en

daar waar nodig komen er ook nieuwe ramen en deuren in.

Verder worden ook alle bergingen geïsoleerd en voorzien van

een nieuwe wasmachineaansluiting. In huis krijgt elke woning

mechanische ventilatie en ventilatieroosters in de ramen.

De woning aan de Beukenlaan 30 gebruikt Woonborg om

vooronderzoek te doen, bijvoorbeeld naar hoe leidingen lopen

en of er eventueel asbesthoudend materiaal aanwezig is. Zodra

duidelijk is welk bouwbedrijf het werk gaat uitvoeren, is er ook

meer bekend over de planning. Woonborg houdt de bewoners

hiervan op de hoogte…

2 Glimmer’lei - mei 2019


Glimmen in 2030

In de Glimmer’lei van april hebt u kunnen lezen over ideeën van de werkgroep 'Duurzaam Glimmen'. Als de energietransitie

werkelijk gaat lukken in lijn met de uitgangspunten die de werkgroep opstelde en de biodiversiteit en leefbaarheid versterkt

worden, hoe zou Glimmen er dan voorstaan over ruim tien jaar? Deze impressie van ons dorp in 2030 wil een indruk geven van

plannen en wensen die in de Werkgroep leven. Voor elke reactie zijn we dankbaar.

Hoera, de vlag mag uit! Dankzij de niet aflatende inzet van

heel veel dorpsgenoten en de bereidwillige medewerking

van de werkgroep ' Duurzaam Glimmen' is Glimmen niet

langer afhankelijk van vervuilende energie. De opwekking van

zonnelicht-energie en de productie van groen gas hebben we

samen met Duurzaam Haren in beheer. Wat betreft de uitstoot

van CO2 is het autoverkeer nog een punt van blijvende zorg. Nog

niet iedereen is overgestapt op elektrisch rijden of op waterstof als

bron. De afgelopen jaren zijn er ingrijpende maatregelen getroffen

om de gevaren die ons leefmilieu en de natuur bedreigen, terug

te dringen. Beperking van de CO2 maakte de energietransitie

noodzakelijk. De aantasting van de natuur vroeg om drastische

maatregelen en om een verhoogd bewustzijn wat betreft ons

gebruik van grondstoffen. Dat is aan ons dorp allemaal niet

ongemerkt voorbijgegaan. De vraag is of die veranderingen ook

verbeteringen zijn die de mooie kanten van Glimmen versterken

en de negatieve effecten van ons eigen gedrag verminderen. Dat

zal de tijd leren al zijn de eerste signalen zeker positief.

Glimmen is over tien jaar nog steeds een heel groen dorp, de

fraaie schilderachtige eiken langs de oudste wegen en in het

Quintusbos, de vele begroeide walletjes en de sloten, het is er

allemaal nog. Het Quintusbos wordt beter verzorgd, met name

door de inzet van vrijwilligers, en er verrees een fraaie houten

theekoepel met een terras voor de zomer en binnenverwarming

op groen gas voor de koude dagen. Het herstel van De Laan is

ter hand genomen, de walletjes werden nog verder uitgebreid

en beplant met stinzenflora (wilde hyacinten, bosanemonen,

vroegeling etc.) Ook aan de her en der geplante vruchtbomen

en de rijk bloeiende bermen is te zien dat er aan de biodiversiteit

gewerkt wordt. De rijk bloeiende bermen en het voedselbos

aan de Meentweg sluiten daar mooi bij aan. Vogels, insecten

en een enkele ree zullen ons dankbaar zijn. Midden in het

dorp is de volkstuin uitgebreid; in het seizoen zijn hier aan de

straat groenten en bloemen te koop. De kippen van Carolien

zijn nog niet met pensioen. Op de meeste huizen zijn fraaie

zonnepanelen aangebracht, met kleuren en vormen die passen

in de architectuur; ook op schuren en bijgebouwen van de

prachtige oude boerderijen en van grote villa’s ziet men niet

langer de rechthoekige zwarte platen. O.a. het gebruik van

zonnefolie maakt een passende aanblik mogelijk. Ook de daken

van openbare gebouwen zijn voorzien van zonnecellen. Zij

leveren stroom die ook aan het dorp als geheel flink bijdraagt.

En er ligt een zonneweide aan de Zuidlaarderweg, tegenover

brasserie ‘De Kastanjehoeve’, goed afgeschermd met struiken

en een enkele boom. Wie goed kijkt, ziet misschien dat er een

paar schapen tussen de zonnepanelen door lopen. Met al deze

nieuwe voorzieningen kan Glimmen in zijn eigen behoefte aan

stroom voorzien. Heel recent is ook het aardgas afgesloten en

nu stroomt er groen gas door dezelfde leidingen om op te koken

en verwarmingsketels te laten draaien. Het wordt geproduceerd

door de installatie bij het waterzuiveringsbedrijf, die rioolslib

en voedselresten omzet in groen gas. Voor deze collectieve

voorziening werd een speciale coöperatie opgezet. Opvallend

in ons dorp is ook de vervanging van het asfalt op de stoep

door klinkers en bakstenen. Hierdoor kan het regenwater sneller

geabsorbeerd worden en wordt de aarde niet zo sterk afgesloten

van haar natuurlijke omgeving. Op de autoweg die Glimmen

doorsnijdt wordt geëxperimenteerd met asfalt dat warmte opslaat

en energie oplevert en er is ook een gedeelte afgedekt met

extra poreus asfalt om water en smeltende sneeuw snel op te

nemen. De auto’s die het dorp doorkruisen op weg naar Haren,

Groningen en Assen zijn meestal elektrisch, ze rijden 30 km

per uur en daardoor is het verkeer aanzienlijk stiller geworden

afgezien van die enkele tractor of benzineauto. De gemeente

heeft duidelijk gekozen voor de veiligheid van voetgangers en

fietsers met extra oversteekplaatsen. Qua geluidsbelasting

is alleen de trein nog een storende factor, een uitgekiende

begroeiing en uitbreiding van de geluidswallen vragen om meer

aandacht. Het vliegveld bij Eelde is nu alleen bestemd voor

zweefvliegtuigen en parachutespringen; soms wordt er nog een

rondvlucht boven de omgeving gemaakt. Glimmen is daardoor

veel stiller geworden. En laten we de voetbalvereniging en de

ijsclub niet vergeten. Deze grootste verenigingen van ons dorp

hebben zuinige lichtmasten neergezet geholpen door een flinke

schenking. Dat betekent een flinke verbetering qua verstoring van

de nacht. Nieuw is de winkel in dorpshuis “De Groenenberg’; hier

komen mensen uit het dorp hun bestellingen ophalen, en ook

biologische groenten en zuivel van boerderijen uit de omgeving

zijn er te koop. Ook de apotheek brengt hier de medicijnen en er

is een pinautomaat, en natuurlijk een aantal laadpalen. PostNL

haalt er weer pakketten op en die kun je hier ook verzenden.

Er is een koffiehoek ingericht, natuurlijk ook voor ouders die

wachten tot de school uit gaat. Vrijwilligers draaien de winkel en

je kunt er alle mogelijke informatie over de energievoorziening en

biodiversiteit krijgen. Het begon hier met een kleine biologische

weekmarkt en nu worden er kennelijk weer voorzieningen naar

Glimmen teruggehaald; dat komt de levendigheid van ons dorp

ten goede. Glimmen is er flink op vooruit gegaan in de afgelopen

jaren. Ons dorp is nog steeds een groene parel, zeer gezocht

door wandelaars, fietsers en ruiters uit de verre omtrek.

Karel Post Uiterweer, lid werkgroep ‘Duurzaam Glimmen’

Glimmer’lei - mei 2019

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - mei 2019


Nieuwe bedrijvigheid in

Glimmen!

Enkele weken geleden opende Autowasserij ’t Glimmentje haar

poorten aan de Nieuwe Kampsteeg no 9. Op het reclamebord

staat te lezen dat uw auto hier op dinsdag-, woensdag- en

vrijdagmiddag tussen 12 en 18 uur voor het luttele bedrag

van € 1,- kan worden gewassen. De redactie wenst de jonge

ondernemer(s) heel veel succes!

Recept van het

voedselbos

Het is zaai en planttijd in het voedselbos van bloemen en groenten.

Ondanks dat het weinig geregend heeft is het verbazend hoe

alles toch ontkiemt en aanslaat. De heuvelbedden bieden

ruimschoots plaats aan aardappels, mais, rabarber, aardbeien,

groenbemesters als facelia en mosterd. Ook het bladkool “eeuwig

moes” worden al aardige planten. Er is prachtige kruidenspiraal

gemaakt. Volgende week gaan de bonen en peulen erin.

Afgelopen vrijdag heb ik een vegetarisch menu gekookt voor het

buurtcafé en al wat ingrediënten van het voedselbos gebruikt.

Wist u dat je lindeblad in het voorjaar kan eten als salade?

Mosterdblad voor de soep gebruikt. Madeleine had heerlijke

wildekruidenpesto gemaakt als bijgerechtje. Voor het toetje een

kweeperen/ zwarte bessensaus die ik had ingemaakt van mijn

eigen voedselbos. Er was een wrap met zwarte bonensaus en op

verzoek van een enthousiaste gast komt hier het recept.

Puut met geld

Vakantieplannen maken en bij Toerkoop in Zuidlaren folders

gehaald. Op de terugweg even tanken bij Total Annen en dan

naar huis. In de brievenbus ligt de Lei alweer, gedrukt door

Pixxle. Geen zin in koken, dan maar iets bestellen bij Marco Polo

en dan lekker lui op de bank de folders doornemen. Het wordt

na een lange discussie een autovakantie, maar dan wel in een

andere auto van auto Eelde. Een leuke vette bak die eerst wordt

nagekeken door Paul Woldendorp auto’s. Ons oude barrel was

wel net door Auto Schipper goedgekeurd voor een jaar, maar ja,

als je in het begin van het jaar een puut met geld hebt gewonnen

moet je het ook wel laten rollen, je kunt het later toch niet

meenemen in je graf zei mijn opa altijd. Nog even een afspraak

maken bij Eesto bouw voor een uitbouw, de elektra door Smid,

de tuin door Bartels hoveniers, onze piano laten stemmen door

Steenhuis en een mooie plant gehaald bij Reinhart orchideeën.

Bij Woonfair Scholma een paar vloerkleden en wat woondecoratie

aangeschaft voor in de nieuwe aanbouw. De vrouw wil er ook op

haar paasbest uitzien, dus een complete make-over; een nieuwe

bril bij Ouwerkerk, een pedicure bij Moorman, haar mooi in de krul

door Quintus en haar gezicht door Clary Clare, een nieuw badpak

en wat ondergoed bij Profeel mammacare, het laatste boek van

Hein Bloemink “De schreeuw van Ambon” gehaald bij Boomker

en een laptop bij TCS Glimmen. Mijn dochter aangemeld bij de

huiswerkbegeleiding, want die bakt er niets van en als afsluiting

een hapje eten bij de Kastanjehoeve. Thuis op de bank lekker

uitbuiken en alle rekeningen bij elkaar opgeteld. Ik schrok toch

wel een beetje van de uitkomst. De bodem van de puut kon ik zo

langzamerhand wel zien, maar ja, je leeft maar één keer toch?

Ps. Hoeveel sluikreclame zit er in dit stuk? En win een meet en

greet met Berend bij Paviljoen Appèlbergen.

Berend.

Voor minstens 6 personen:

250 gr zwarte of nierbonen, een nacht voorgeweekt (weekwater

weggooien en zonder zout gaar koken met of zonder een stripje

kombu (zeewier)) en bonenkruid. Als de bonen gaar zijn dan pas

wat zout toevoegen of een scheutje sojasaus.

3 uien in schijfjes snijden en in wat zonnebloemolie bakken

2 tenen knoflook, klein gesneden erbij bakken.

3 cm gemberwortel raspen en toevoegen, even meebakken

6 tomaten, in stukken snijden en toevoegen

Voor de nog pittiger bereiding wat pepervlokken toevoegen of

een mespunt chilipoeder.

Alles een tijdje laten sudderen

Voor de wrap bak ik dunne pannenkoeken van een beslag van

speltmeel, een ei, snuf zout, half water en melk.

Vul de pannenkoek met een lepel bonensaus, sla dubbel, een

chutney of eventueel tomatenketchup smaakt er lekker bij.

Aangevuld met een salade heeft u een volwaardige maaltijd.

Raadplaat van de maand

Terug van weggeweest;

de Raadplaat! We hebben

helaas geen enkele reactie

ontvangen op de vorige

raadplaat. Was het echt zo

moeilijk??? De oplossing

was: Parallelweg 45, aan de

garage…

Raad ook deze maand

weer waar bijgaande

foto genomen is, mail uw

antwoord naar glimmerlei@

gmail.com en maak kans

op een prijs (we zijn nog

aan het verzinnen wat dat

wordt). Veel succes…

Glimmer’lei - mei 2019

5


e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit

de aanvullende verzekering.

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ.

Tel: 06 464 855 75

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

6 Glimmer’lei - mei 2019


Nieuws van de

Sportvereniging Glimmen

De sportvereniging verzorgt een aantal

zaalsporten in de gymzaal van De Groenenberg

in Glimmen. De vereniging heeft helaas (ook)

te maken met een daling van het aantal leden,

waardoor de continuïteit van het kunnen

aanbieden van zaalsporten onder druk komt te staan. Daarnaast

wordt het vinden (en behouden) van goede leiding voor de sporten

steeds moeilijker. Als gevolg hiervan heeft de jeugdgymnastiek het

gehele seizoen nog geen doorgang kunnen vinden.

Ook bij de andere sporten (badminton en volleybal) is er sprake

van problemen met het vinden van leiding. Misschien zijn er wel

dorpsgenoten die trainingen zouden kunnen verzorgen voor

badminton of volleybal op recreatief niveau. Suggesties en ideeën

hiervoor zijn zeer welkom.

Daarnaast zijn zowel bij badminton (op dinsdag van 20.30 uur tot

22.00 uur) als bij het volleybal (op donderdag van 20.30 uur tot

22.00 uur) nieuwe leden welkom.

Het lopende seizoen gaat voor deze twee sporten nog door t/m de

eerste week van juli. Kom gerust eens langs en doe direct mee!

Wanneer er een mogelijkheid is om de jeugdgymnastiek

opnieuw op te starten dan wil de vereniging dit met beide handen

aangrijpen. Belangrijke voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat

er gediplomeerde gymjuf of -meester beschikbaar moet zijn en

daarnaast uiteraard voldoende belangstelling van kinderen tussen

2,5 en 4 jaar en tussen 5 en 12 jaar.

Reacties kunnen naar het bestuur (Gerard ten Napel) via e-mail

info@svglimmen.nl of telefoon 050-5340990.

Nieuws van dorpshuis

De Groenenberg

De zomer is in aantocht. Dat merken we altijd in het dorpshuis,

omdat het aantal activiteiten afneemt: verenigingen nemen al op

tijd rust en ik denk dat dat mede komt omdat veel mensen zelf al

vakanties plannen in deze tijd.

We hadden Koningsdag, de Groenenberglezing op 10 mei en nog

wat andere zaken, alles is goed verlopen. Er komen wat klachten

uit de omgeving van het dorpshuis vanwege hangjongeren.

We hebben daar actie op ondernomen richting de gemeente,

vanwege een keet en zullen onze eigen rommel beter opruimen.

De ontwikkelingen in het jeugdhonk verlopen wat traag, dat heeft

alles te maken met het gegeven dat we allemaal vrijwilligers zijn.

Mocht u willen helpen met schilderen bijvoorbeeld, dan kunt u

zich aanmelden; aangezien het mede een ‘jeugdhonk’ wordt

kunnen ook jongeren zich melden, graag zelfs.

We zijn ook bezig om met de agenda voor het volgende

seizoen. We willen eind augustus het raamwerk voor de periode

september tot en met pasen 2020 klaar hebben, zodat iedereen

daar rekening mee kan houden. Mochten er mensen zijn met

plannen voor een activiteit dan graag melden bij ondergetekende.

Vrijdag 5 juli zijn alle vrijwilligers van harte uitgenodigd voor een

gezellige avond in de Groenenberg; alle mensen die betrokken

zijn bij de Groenenberg en op de een of andere manier iets

doen zijn van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur. Het

programma houden we nog even voor ons.

Zo bent u weer even op de hoogte van ons wel en wee. En

mocht u ons willen helpen met klusssen, als bestuurslid, in de

activiteitencommissie of op een andere manier, dan bent u van

harte welkom.

Hartelijke groet, Jan Hommes, voorzitter Groenenberg

Vrijdagavondcafé zoekt koks!

Velen van u weten dat je 2x per maand op vrijdagavond fantastisch

kunt eten in ons dorpshuis. Maar voor wie het niet weet ……..

Iedere 14 dagen wordt er in de Groenenberg een 2 of 3-gangen

etentje aangeboden voor € 7,50 per persoon, exclusief drankjes.

Het menu wordt van tevoren in onze nieuwsbrief bekend gemaakt

waarna u zich kunt aanmelden. Het eten wordt bereid door

hobby-koks uit Glimmen e.o. U begrijpt dat het geen restaurant

is, u eet wat de pot schaft! Er wordt wel altijd rekening gehouden

met eventuele vegetariërs onder onze gasten.

We proberen per jaar zoveel mogelijk verschillende koks te vinden

zodat er heel gevarieerd gegeten wordt. Zo hebben we afgelopen

seizoen Indonesisch, Italiaans, Syrisch, Hollandse stoofpot

met groente uit eigen tuin, stamppotbuffet, pannenkoeken,

een captains diner, snert en 100 % vegetarisch de revue zien

passeren, soms als lopend buffet, soms chique uitgeserveerd of

als shared dining. De bar wordt bemand door drie vrijwilligers

die ook zorgen dat de tafels worden gedekt en de afwas wordt

gedaan. Die vrijwilligers ‘putten’ we uit ons adressenbestand en in

de praktijk betekent dit dat gasten die met een bepaalde regelmaat

komen eten, twee keer per jaar worden ingeroosterd. De koks

koken min of meer tegen kostprijs, zij worden dus niet betaald

voor de tijd die ze in de keuken doorbrengen maar ontvangen

€7,50 per eter (max 30 personen). Voor het dorp, door het dorp!

Het is altijd gezellig en ongedwongen in het Vrijdagavondcafé.

Er is een kleine groep vaste gasten, een grotere groep regelmatige

gasten en bijna altijd zijn er enkele ‘nieuwkomers’. Vanaf 17.30

uur druppelt iedereen binnen voor een drankje aan de bar, om

19.00 uur gaan we aan tafel en tussen 20.30 en 21.00 uur gaat

iedereen weer naar huis. Wilt u ook eens komen eten? Stuur

dan een mailtje aan: vrijdagavondcafeglimmen@gmail.com Wij

sturen u dan in het vervolg onze nieuwsbrief met alle informatie.

Houdt u van koken en lijkt het u leuk om uw dorpsgenoten een

keer te verrassen met uw kookkunsten? Ook dat horen wij graag

middels een mailtje aan het hiervoor genoemde adres.

Namens het Vrijdagavondcafé, Iekje Wortelboer

Glimmer’lei - mei 2019

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

www.pixxle.nl

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

GRATIS

DINERBON GRATIS

DINERBON

GRATIS

GRATIS

DINERBON

DINERBON

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen

Boek nu uw zomervakantie bij Zuidlaren Reizen

ontvang een dinerbon t.w.v. 85,-

in Boek samenwerking nu ontvang uw zomervakantie met een dinerbon Bij Cosineros bij Zuidlaren t.w.v. in t Zuidlaren.* 85,- Reizen

in Boek samenwerking nu Kijk ontvang uw op onze zomervakantie met website: een dinerbon Bij Cosineros www.toerkoop.nl/zuidlaren

bij t.w.v. Zuidlaren in tZuidlaren.*

85,- Reizen

Voor vakanties

Kijk op vanaf

onze Eelde:

website: kijk

www.toerkoop.nl/zuidlaren

op onze website in samenwerking www.vanafeelde.nl

Voor vakanties Kijk ontvang op vanaf onze Eelde: website: een met kijk

dinerbon Bij

www.toerkoop.nl/zuidlaren

Cosineros

op onze website

t.w.v. in

www.vanafeelde.nl

tZuidlaren.*

85,-

in Voor samenwerking vakanties vanaf Eelde: met kijk Bij op Cosineros onze website www.vanafeelde.nl

in Zuidlaren.*

Kijk op onze website: www.toerkoop.nl/zuidlaren

Zuidlaren Voor vakanties vanaf Reizen, Eelde: Marktstraat kijk op 9, 9471 AA Zuidlaren

onze website www.vanafeelde.nl

Zuidlaren T: Kijk 050 op - Reizen, onze 409 website: 59 Marktstraat 23 M: www.toerkoop.nl/zuidlaren

zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

Voor vakanties vanaf Eelde: kijk op onze website www.vanafeelde.nl

Zuidlaren T: 050 Reizen, - 409 59 Marktstraat 23 M: zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

Zuidlaren

T: 050

Reizen,

- 409 59

Marktstraat

23 M: zuidlaren@toerkoop.nl

9, 9471 AA Zuidlaren

* Voorwaarden: T: 050 - Boeken 409 voor 59 23

01-07-2019.

01-04-2019. M: zuidlaren@toerkoop.nl

Vertrek tussen 01-04-2019 31-12-2019.

WWW.TOERKOOP.NL

WWW.TOERKOOP.NL

WWW.TOERKOOP.NL

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-2019. 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-2019 kantoor en in Zuidlaren. 31-12-2019.

* Minimale Voorwaarden: reissom Boeken pakketreis voor 01-04-2019. t 1.500,-. Kom Vertrek langs tussen op ons 01-04-2019 kantoor in en Zuidlaren. 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-2019. Vertrek tussen 01-04-2019 en 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

* Voorwaarden: Boeken voor 01-04-2019. Vertrek tussen 01-04-2019 en 31-12-2019.

Minimale reissom pakketreis t 1.500,-. Kom langs op ons kantoor in Zuidlaren.

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - mei 2019


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

19 mei 10.00 Trefpuntkerk da. A. Van Beijeren avondmaal mmv cantorij

26 mei 10.00 Trefpuntkerk ds. R.Fortuin

30 mei Noordlaren Hemelvaartsdag

2 juni 10.00 Trefpuntkerk Chr. Fictoor mmv cantorij

9 juni 10.00 Bartholomeuskerk ds. R.Fortuin Pinksteren avondmaal

16 juni 10.00 Trefpuntkerk da. G. de Boer mmv cantorij

23 juni 10.00 Trefpuntkerk ds. K.Dijk

30 juni 10.00 Trefpuntkerk ds. A.Kosterman

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl.

Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.

Inloopochtend

Dit keer was Inge Bakker onze gastspreker. Inge met haar

enthousiaste verhalen. Zoals u mogelijk al weet hebben Inge en

haar man Hans de Kilimanjaro rondgefietst. Vooral het verhaal over

de voorbereiding maakte diepe indruk op ons. Wat een moed en

doorzettingsvermogen. Zomaar uit het niets €10.000 opbrengen is

al een geweldige krachtsinspanning. Dat alleen al was nodig als

inleggeld om mee te mogen doen.

Zij beiden zijn zeer begaan met het project van Amref Flying

doctors. Dus toen Inge op een dag thuiskwam met de wens een

fietstocht te maken in Tanzania, had Hans daar zeker oren naar.

Hij had vroeger meerdere jaren in dat land gewoond en bewaarde

daar mooie herinneringen aan. Toen dat plan er eenmaal lag kon

de voorbereiding beginnen.

Hoe kom je betrekkelijk snel aan geld. Veel acties werden gestart,

zoals kerststukjes maken, maar ach, wat jammer, ze waren al voor

de sinterklaas klaar en niemand dacht nog aan kerst. Een heel

groot krentenbrood bakken en raden hoe zwaar (met komische

vragen of er ook wel een steen zou zijn meegebakken). Dat was

niet het geval. Oliebollen bakken; wat een klus! Maar gelukkig was

er toen ook de wijnverkoop. Dat zette zoden aan de dijk.

Het inleggeld was niet het enige. Voor zo’n fietstocht heb je wel

heel goede fietsen nodig en voldoende geld om te leven en goede

fietskleding (heel mooi door Hans zelf ontworpen). Eindelijk was het

zover. Het vliegtuig in, de reis kon beginnen. Heel snel belandden

ze in een andere wereld.

Echt een wereld van verschil. Het tempo, de leefomstandigheden,

het eten, kortom alles. Slapen in heel kleine tentjes, die gelukkig

wel elke dag werden opgezet en ‘s ochtends weer afgebroken.

Ook voor het vervoer van de bagage was gezorgd. 40 tot 45

behulpzame mensen verzorgden de hele groep van ongeveer 95

fietsers. Hielpen hen op weg, gaven goede raad voor onderweg

en wachtten hen weer ’s avonds op om gezamenlijk te eten. Toen

de tocht over Keniaans grondgebied ging, was er de excursie

naar een project van Amref, waar de reis eigenlijk om begonnen

was. Daar werd een ziekenhuis bezocht, waar Afrikaanse mensen

opgeleid worden tot verpleegkundige. Veel indruk op Inge maakte

het toen zij hoorde over de meisjesbesnijdenis. Vreselijke taferelen

zijn dat, die moeilijk uit te roeien zijn. Mooi waren de beelden van

loslopende giraffen en olifanten zo dichtbij. Eigenlijk was alles een

groot avontuur. Beiden hadden dit niet willen missen. Misschien

toch nog eens een keer?

De volgende maand komt Niek Hartman vertellen over de

bierbrouwerij Corviri in Glimmen.

U bent hiervoor weer van harte uitgenodigd.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 4 juni 2019)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (ook inleveren voedselbank)

Wil Hiensch

Ook gedenkstenen aan de Oosterbroekweg voor twee andere

leden van Verzetsgroep de Groot

Tijdens de Dodenherdenking in Haren op 4 mei jl. werd bekend

gemaakt dat er naast de gedenksteen voor Anda Kerkhoven aan

de Oosterbroekweg in het Quintusbos, ook gedenkstenen voor

Dini Aikema en Gerrit Boekhoven zullen komen. Beiden maakten

deel uit van dezelfde verzetsgroep, Verzetsgroep de Groot, als

Anda Kerkhoven. Lange tijd bestond er onzekerheid over het

precieze lot van Dini Aikema en Gerrit Boekhoven. Inmiddels is

met zekerheid komen vast te staan dat Gerrit Boekhoven min of

meer gelijktijdig met en op dezelfde plaats als Anda Kerkhoven

werd gefusilleerd (19 maart 1945). Dini Aikema werd daar

later in dezelfde week doodgeschoten. Ze werden destijds alle

drie begraven in hetzelfde graf in het Quintusbos en zijn later

overgebracht naar de Noorderbegraafplaats in Groningen. Sinds

1967 liggen de beide dames op de erebegraafplaats in Loenen.

De nieuwe gedenkstenen zullen in de loop van dit jaar worden

geplaatst.

Met dank aan de heer Klaas D. Drenth, voorzitter van het 4 mei

Comité Haren

Glimmer’lei - mei 2019

9


Glimmer’lei Mijmert…

1989 - Zelfde dorp, andere tijd

Door Hein Bloemink

Januari 1989 - het grote gezin (negen kinderen) De Jonge

In deze jaren was Wieke Bleichrodt sterverslaggever van dit

blad en ze speurde naar human-interest verhalen. Ze ging

theedrinken bij de familie De Jonge aan de Rijksstraatweg in

Glimmen: negen kinderen, vader en moeder (Cees en Ina). Wieke

signaleerde dat in dit huis het geloof in God centraal stond. In het

artikel bekent Cees dat hij in zijn jeugd alleen op hoogtijdagen

'Nederlands Hervormd' was en Ina zegt: 'Ik was niks'. Pas toen

zij twee kinderen hadden kwam de omslag. Twee Amerikaanse

zendelingen belden aan en de vonk sloeg over. "Wij hebben onze

kinderen van God gekregen", zeggen ze in het interview. "Zowel

in de kerk als in een groot gezin moet je je verantwoordelijkheid

nemen, beslissingen nemen en leren delen." Dochter Sietske

illustreert het mooi: "Als ik in een winkel iets lekkers wil kopen,

dan koop ik niet één Mars, maar een zak snoep, zodat ik het thuis

kan uitdelen."

Januari 1989 - Hi Everybody!

Christa Harmsen, een echte Glimmense, zette zich in 1989 in

voor de jeugdvereniging Glimmen. Ze begon haar bijdrage aan

de Glimmer’lei hip: Hi Everybody. En ze sloot ook af in Engelse

sfeer: 'See ya'. Ze blikte terug op de kerstdisco van 1988,

die goed was bezocht. "Alleen jammer dat niet iedereen de

moeite had genomen er op zijn kerstbest uit te zien", zegt ze.

"In het vervolg verwacht ik dat iedereen in de gevraagde outfit

komt!!!!!". Oei, Christa was best streng. Ze doet verder verslag

van de 'videomarathon' in het jeugdhonk, waar de Glimmense

en Onnense jeugd (60 personen) zich met matrassen en

dekens installeerde voor film kijken tot in de kleine uurtjes. En

kijk eens aan wie we daar hebben! We zien de naam van onze

aller timmerman Gerrit Vrieling, toen ook nog maar een 'jonkie'.

Hij verricht het timmerwerk voor de jeugdvereniging en heeft

bartafels gemaakt (samen met Henk en Eric) en een ideeënbus.

Daar zijn ideeën welkom voor leuke activiteiten, zegt Christa.

Eigenlijk jammer dat de jeugdvereniging van Glimmen anno 2019

niet meer bestaat.

Januari 1989 - Wie mist zijn gele tuinslang?

Wat was het leven eenvoudig in 1989. Met oud-en-nieuw werd

er nog wel eens wat vernield of versleept door aangeschoten

feestvierders. In Glimmen was met oudjaar een 'gele tuinslang'

het doelwit van schurken. Tot zover niets bijzonders. Wat het

verhaal leuk maakt is dat de eerlijke vinder de moeite nam om

een oproep te plaatsen in de Glimmer’lei. Kom daar nu nog

maar eens om: "OPROEP, wie mist zijn gele tuinslang sinds 31

december 1988? Bel: 05906-2561".

Maart 1989 - Roelof en Ida Kroeze nieuwe beheerders

dorpshuis

Ach, Roelof Kroeze staat met zijn vrouw Ida in de Glimmer’lei. Vol

toekomstplannen als nieuwe beheerders van De Groenenberg.

Met weemoed lees ik de overlijdensadvertentie van Roelof in

maart 2013. Daar staat: 'Het leven overkomt je, terwijl je bezig

bent andere plannen te maken'. Het echtpaar Kroeze was altijd

actief, onder andere met de camping annex bed & breakfast

'Achter de Hoven' in Noordlaren. In 1988 volgden zij Klaas

van der Veen op, die in de Glimmer’lei wordt bedankt voor zijn

jarenlange inzet als gastheer van het Dorpshuis. Roelof en Ida

zeggen dat ze willen beginnen het vertrouwen te winnen van de

Glimmenaren. Daarvoor werd zelfs een kennismakingsavond

georganiseerd op 4 april 1988. Anno 2019 zit er geen betaalde

voltijdbaan meer in en wordt het Dorpshuis gerund door Henk

Wildeboer en vrijwilligers.

Mei 1989 - Menno van Bergen, kantoorhouder van

postkantoor

De huidige generatie Glimmenaren heeft er geen idee van dat

Glimmen ooit een eigen zelfstandig postkantoor had. Vanaf 1930

naast de bakkerij (Sloots) en daarna (1960) was dat de villa aan de

Rijksstraatweg 43. Rond 1963 kwam er een postkantoortje achter

de huidige woning van de familie Holwerda (naast de school)

aan de Rijksstraatweg. Later werd volstaan met een kantoor

in Dorpshuis de Groenenberg (waar later het jeugdhonk zou

neerstrijken). Menno van Bergen was in 1989 de kantoorhouder.

Van Bergen was ooit postbesteller geweest en herinnert zich dat

10 Glimmer’lei - mei 2019


Festival Appèlbergen gaat dit

jaar niet door.

Vanaf 2013 heeft Glimmen elk jaar in augustus/september

kunnen genieten van het festival in het bos Appèlbergen. Zo

langzamerhand een vast begrip in ons dorp. En hoewel ook

2018 weer een prachtig en sfeervol samenzijn was heeft het

bestuur besloten om dit jaar over te slaan en na de zomer toe te

werken naar de 7e editie in 2020. Met méér man en macht dan

de afgelopen jaren want het is de bedoeling dat het bestuur een

aantal taken gaat delegeren. Dit was een belangrijk punt wat het

bestuur heeft meegenomen uit de evaluatie met vrijwilligers in

het najaar 2018. En ook wordt er nagedacht hoe de kaartverkoop,

nu Flora & Fauna uit het dorp verdwenen is, het beste geregeld

kan worden. In ieder geval heeft iedereen die zin heeft om ook

deel uit te maken van het programma in 2020 meer tijd om zich

goed voor te bereiden. We gaan dan weer voor een prachtige 7e

editie!!!

hij een soort rijdend postkantoor was. "Postbode, als je morgen

komt, wil je dan postzegels voor me meenemen?". Van Bergen

was ook luisterend oor. "Er was eens een oude dame die een

huurverhoging kreeg terwijl er een gat in de muur zat. Toen heb

ik de woningbouwvereniging voor haar opgebeld". En de sociale

controle van de post was mooi. "Ik kwam een keer bij mevrouw

Fabricius aan de Meentweg. Gordijnen dicht, licht aan, krant nog

in de bus. Ik heb de buurman gewaarschuwd en die belde de

politie. Later zei mevrouw: Ik had u even moeten vertellen dat

ik een paar dagen weg was." Het postkantoor in het Dorpshuis

draaide prima, je kon er zelfs geld ophalen. "Ik zit ingebouwd in

kogelvrij glas", zegt Menno. Helaas werd het kantoor in de jaren

90 overvallen. Niet lang daarna werd het gesloten. Flora & Fauna

werd postagentschap en sinds dit jaar is het ondergebracht bij

Reinhart Orchideeën.

Wie zijn de straatrovers?

Op 23 en 28 april zijn aan Westerveen tussen Glimmen en

Haren twee mensen overvallen en bedreigd met een mes. Bij

deze straatroven is geweld gebruikt. Op beide avonden vonden

de overvallen plaats tussen 22.00-0.00 uur. De fietsende

slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld.

Zij werden beroofd van o.a. portemonnee en telefoon. Van één

van de slachtoffers is de fiets een dag later teruggevonden in

Oosterhaar. Het is goed denkbaar dat de daders bekend in deze

buurt en zelfs dat ze uit Haren of Glimmen komen. Daarom

een klemmend beroep op iedereen die een vermoeden heeft

(of aanwijzingen) wie de daders zouden kunnen zijn. De beide

slachtoffers zijn nog niet in staat om de pers te woord te staan

en dat bewijst de impact van deze incidenten. Laat uw geweten

spreken en bel de politie met uw tips: 0900-8844. Dat kan ook

anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl Wilt u liever uw tip

doorgeven via de redactie? Mail dan glimmerlei@gmail.com.

Ben je zelf één van de daders? Maak schoon schip en geef je

aan. Het zal helpen weer op het rechte pad te komen.

Namens het bestuur,

Bert Haan, voorzitter.

Agenda De Groenenberg

mei / juni / juli 2019

Wekelijks:

Maandagavond

Dinsdagavond

Woensdagmiddag

Woensdagavond

de Schuttersvereniging

de biljartclub

de knutselclub

toneelclub Glemmini

21 mei Fotoclub ‘Beeldspraak’

24 mei Vrijdagavond café

28 mei Mosterdpit

3 juni Breiclub ‘Steekje los’

11 juni Mosterdpit

13 juni Quilting bee

14 juni Vrijdagavond café

25 juni Mosterdpit

28 juni Vrijdagavond café

10 juli Reanimatie cursus

11 juli Quilting bee

Vakantie

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Glimmer’lei - mei 2019

11


Vereniging in de spotlights

BRIDGECLUB GLIMMEN

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

Opgericht: 21 december 1987 blijven | we Aantal werken leden: aan het 100

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. verbeteren van alles wat

Veel feestelijke Clubavond: kerstbijeenkomsten donderdag in een door (1x een per paar 14 dagen) De Groenenberg | Contributie: betreft. € 40,- per jaar

vrijwilligers sfeervol Contactpersoon: versierd dorpshuis. Gatse Kerstlunches, van der Ploeg In mijn (gatsevanderploeg@hetnet.nl)

vorige bericht

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto).

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u op deze bezig plaats zijn de akoestiek nader kennis te

Volgens de organisatie

maken met een van de

verbeteren en met name

verenigingen in ons dorp. Deze deden maand dit jaar laten meer we u het graag bargedeelte zien hoe gezelliger de kaarten worden geschud bij

de BC Glimmen.

mensen mee dan ooit: te maken. De benodigde

487 mannen, vrouwen en maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

kinderen!

advies van een deskundige en een subsidieaanvraag is in

Het nieuwe De Bridgeclub jaar is Glimmen werd ruim 30 jaar geleden opgericht

de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en

inmiddels begonnen. door Leo Het Westerman. vooral bijhouden Leo – en van zijn onze vrouw website. Mies zijn een paar

startte in oudejaarsnacht

geleden Het kort Vrijdagavondcafé na elkaar overleden. gaat door Zij op woonden dezelfde bij voet: mij twee in

met het Oud en Nieuw

de straat (Nw. keer Kampsteeg) per maand en zal hem een kok kennende voor ons zal koken. hij destijds Daarvoor

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een paar moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening gedacht zijn geweest, hebben emailadres: dat bridgen vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. een plezierige manier was om Op de het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari hersenen is een tot op moment hoge dat leeftijd u dit scherp leest heeft te Olga houden! Vos al Eerst weer even een Indisch een

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen

korte omschrijving buffet van verzorgd. het spel; Een kleine Volgens wijziging: Wikipedia Wouter is Zunneberg het een

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers kaartspel van waarbij bewust gestreefd wordt om de factor geluk

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle zoveel bezoekers mogelijk heeft. uit Maar te schakelen. vanaf april Het mogen spel we vereist hem weer concentratie,

inroosteren.

werden door beide besturen getrakteerd op geheugen, twee gratis logisch We hebben denken een vervanging en een gevonden: goede op samenwerking

29 januari zal er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun

tussen partners. Turks Het gekookt spel (en wordt gegeten) gespeeld worden! door Mocht 4 personen u op de hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

(2

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe x twee voorzitter, paren). Jan Nadat Hommes, de kaarten voorstelde zijn die gedeeld vervolgens wordt zich er daarvoor ‘geboden’ aanmelden. in een soort codetaal waarbij de

iets spelers vertelde zo goed over mogelijk de proberen in te schatten hoeveel Nog een slagen kleine zij wijziging: samen met we hun hebben partner de ideeënbus kunnen

toekomst. Het was

maken. Dit heet in de bridgetaal een “contract”. Vervolgens weggedaan. Die begint werd niet het gebruikt. ‘spelen’ Wat waarbij wel goed de loopt, twee is

gezellig druk (zie foto’s).

de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen

Gelukkig koppels was proberen de periode elkaar zowel letterlijk als figuurlijk af te troeven. Wordt het contract gehaald dan

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van levert ijzelgladde dit een score wegen op voor het winnende paar, lukt En het tenslotte niet dan kunt gaat u alvast de noteren: score naar Op 11 de en/of tegenspelers.

12 maart doen

net achter de rug....

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 De Bridgeclub januari Glimmen een speelt iedere 14 dagen in een onderlinge competitie, in ons dorpshuis “de

we u hierover.

gebruikersoverleg.

Groenenberg”. De Op grootte van de club wordt bepaald Maar door mocht het u aantal nu al weten tafels dat dat u mee in de wilt toneelzaal doen: past.

de Dat agenda zijn er stonden maximaal het 25 en dus zijn er ca 100 leden U kunt die zich over hiervoor het algemeen aanmelden de via clubavonden ons trouw

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

bezoeken. In Glimmen speelt men op 3 niveaus A, emailadres: B en C waarbij degroenenberg@gmail.com!

ieder kwartaal een herverdeling

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het van voorstellen de 3 hoogste van onze en laagste nieuwe scores voorzitter. per We categorie zijn als plaatsvindt zodat er altijd een uitdaging is. Hoewel

Namens het bestuur,

bestuur bridge erg tot blij de met denksporten deze uitbreiding! gerekend Hopelijk wordt volgen en nog het Cilly spelen Kramer-Clobus een serieuze bezigheid is, is de club

een in Glimmen paar mensen een dit gezellige goede voorbeeld vereniging. om ons Natuurlijk bestuur te speel je om te winnen maar niet ten koste van

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze de onderlinge bijeenkomst nog sfeer. plaatsvinden. Volgens Over voorzitter het verloop Gatse ervan van UITNODIGING

der Ploeg is het gezellige gekeuvel tussen de

kan verschillende ik dus nog niets speelrondes melden. eigenlijk het grootste probleem Algemene van Leden de BC Vergadering Glimmen. IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

Het klinkt bijna onaardig maar de club zit niet te springen om nieuwe leden. Dat wil zeggen dat

leven weer zijn gang.

u zich wel kunt aanmelden als Zo lid ook maar voor misschien In

De enige 2015 hebben tijd moet we helaas wachten niet voor kunnen u schaatsen daadwerkelijk op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

kunt meespelen. Heeft u nu altijd Groenenberg. al willen In leren de bridgen ons in het dan verschiet is het wellicht heeft?! We een nodigen goed u idee van harte om in uit de om

agenda valt te lezen

omgeving alvast een cursus te volgen. Hebt u de beginselen mee te denken eenmaal en te praten onder over de knie, de toekomst dan is het van een onze

dat de gebruikelijke vereniging.

bezigheid waar je nooit genoeg bijeenkomsten van krijgt en weer die je altijd en overal op de wereld kunt beoefenen.

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

16 juni

om

2019

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

26

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

6

Glimmer’lei - januari 2016

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

12 Glimmer’lei - mei 2019

8

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!