04.06.2019 Views

Hoe combineer en samenvoeg je het Meerdere Word-document?

Eenvoudig kunt u de documenten met meerdere woorden in één document combineren. Deze PDF toont de volledige stap om het woorddocument samen te voegen. Als er zich problemen voordoen tijdens het werken aan dit onderwerp, neem dan contact op met ons team via Microsoft Klantenservice Telefoonnummer + 31-208004951. Website https://microsoft.klantenservicenummernederland.nl/

Eenvoudig kunt u de documenten met meerdere woorden in één document combineren. Deze PDF toont de volledige stap om het woorddocument samen te voegen. Als er zich problemen voordoen tijdens het werken aan dit onderwerp, neem dan contact op met ons team via Microsoft Klantenservice Telefoonnummer + 31-208004951.

Website https://microsoft.klantenservicenummernederland.nl/

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Hoe</strong> <strong>het</strong> meerdere<br />

sam<strong>en</strong>voeg<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

docum<strong>en</strong>t in Microsoft?<br />

Website https://microsoft.klant<strong>en</strong>servic<strong>en</strong>ummernederland.nl/


Stap 1. Ga naar <strong>het</strong> <strong>Word</strong>-docum<strong>en</strong>t dat u wilt sam<strong>en</strong>voeg<strong>en</strong>.


Stap 2. Kies de plaats waar u <strong>het</strong> docum<strong>en</strong>t wilt invoeg<strong>en</strong>


Stap 3. Klik op "Invoeg<strong>en</strong>"


Stap 4. Klik op "Bestand"


Stap 5. Kies <strong>het</strong> docum<strong>en</strong>t dat <strong>het</strong> wil sam<strong>en</strong>voeg<strong>en</strong>


Roep om uw Microsoft-problem<strong>en</strong> op te loss<strong>en</strong>


Bedankt voor <strong>het</strong> kijk<strong>en</strong> Als u<br />

vrag<strong>en</strong> over Microsoft hebt, neemt<br />

u gewoon contact op met<br />

Microsoft Klant<strong>en</strong>service Nummer<br />

+31-208004951

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!