18.06.2019 Views

Veerkracht special Medisch specialisten

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir ondersteunt haar verzekerden om gezond en met plezier te werken. In dit magazine voor medisch specialisten leest u hoe u zich als professional door professionals kunt laten ondersteunen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir ondersteunt haar verzekerden om gezond en met plezier te werken. In dit magazine voor medisch specialisten leest u hoe u zich als professional door professionals kunt laten ondersteunen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

veer

ALTIJD OP DE TOPPEN VAN JE KUNNEN?

KRACHT


‘Ik vertrouw nu

meer op mijn

intuïtie’

Internist-nefroloog Tom Tobé leerde ook de

zachte waarden van zijn vak te erkennen

Verschijnen voor het tuchtcollege

‘Als je niet goed ondersteund

wordt, raak je beschadigd’

Uroloog Dries Sonneveld:

‘Laten we wat meer naar

elkaar omkijken’


Laat u zich

inspireren door

collega’s?

Als contactpersoon voor MSB’s namens

Movir kom ik veel in ziekenhuizen. Steeds

weer wordt me daar duidelijk dat u als

medisch specialist topprestaties levert.

Dat lijkt helaas niet los te staan van een

ontwikkeling die we bij Movir zien: steeds

meer medisch specialisten kunnen vanwege

psychische klachten voor langere

tijd niet werken. Als grootste arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

voor

medici – en als menselijke partij

– baart deze ontwikkeling ons

zorgen.

Al meer dan 100 jaar ondersteunt

Movir artsen om gezond

en met plezier aan het werk te

blijven. Zeker nu uw beroepsgroep

onder druk staat, zoeken

we ook naar nieuwe manieren om

u zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo

rondden we onlangs een pilot af waarin we een

2 3

bedrijfsarts inzetten in een MSB. Verderop in

veerKRACHT column

dit magazine leest u wat dit de vakgroep en het

MSB oplevert, en hoe het artsen helpt om nóg

efficiënter snel en duurzaam terug te keren als

zij onverhoopt uitvallen.

Aan u willen we vragen om oog te hebben

voor uzelf en voor uw collega’s. U kunt zich

voorstellen dat de medisch specialisten in dit

magazine zich enorm kwetsbaar opstellen

door hun ervaringen te delen. Heel stoer, als u

het mij vraagt. Ik hoop dat u zich door hen laat

inspireren, zodat u topprestaties kunt blijven

leveren in een veilige omgeving.

Veel lees- en werkplezier gewenst!

MARCEL DE WAAL / Contactpersoon

voor medisch specialistische bedrijven

namens Movir

BEHOEFTE AAN STEUN EN

VERZEKERD BIJ MOVIR?

Juist als u niet te lang wacht, kan coaching er

snel voor zorgen dat dingen weer makkelijker

gaan. Zo voorkomt u dat u lang uitvalt. Bel

Elestia voor deskundige en vertrouwelijke

coaching: 0800 22 44 228.

PROFIEL

NAAM:

Edin Hajder

BEROEP:

Plastisch chirurg in opleiding

Amsterdam UMC; Voorzitter

De Jonge Specialist

LEEFTIJD:

32 jaar

In 2018 kampte één op de vijf artsen in

opleiding met stressgerelateerde klachten.

Dat kwam naar voren uit een enquête van

beroepsvereniging De Jonge Specialist.

Oorzaken van die klachten zijn onder meer

een verstoorde werk-privébalans, gebrek aan

autonomie en een te hoge werkdruk. Edin

Hajder, voorzitter van De Jonge Specialist,

is strijdbaar in het aanpakken van de

problematiek.

Edin: ‘Bijna duizend aio’s en anio’s hebben onze

enquête ingevuld. Daaruit komt naar voren

dat vrijwel iedereen trots is op het vak en dat

ze bevlogen werken. Helaas blijkt ook dat het

aantal jonge artsen met stressgerelateerde

klachten fors toeneemt. Die groei hangt

Jonge artsen ervaren veel stress

Binnen de gezondheidszorg

is coaching nog taboe

voor een belangrijk deel samen met het

krimpend aantal aio’s. Bij uitval door ziekte of

zwangerschap worden artsen niet vervangen

en dezelfde hoeveelheid werk moet worden

gedaan door minder mensen. Al met al blijkt

dat jonge artsen gemiddeld acht uur per week

overwerken, op een toch al lange werkweek

van 46-48 uur, zonder dat de werkgevers dat

compenseren.’

Niets willen missen

‘Veel jonge artsen geven aan dat hun werkprivébalans

verstoord is. Deels heeft dat te

maken met de turbulente levensfase waarin

ze zich bevinden. Ze stichten bijvoorbeeld een

gezin of kopen een huis. Daar komt bij dat veel

mensen ontzettend ambitieus en veeleisend

naar zichzelf zijn. Ze willen niks missen en zijn


niet snel tevreden. Dat lijkt iets van deze tijd te

zijn. Daarin zit een gevaar.’

Verontrust

‘Uit ons onderzoek kwam nog een andere

Laten we wat meer

naar elkaar omkijken

dreiging naar voren: veel aio’s verliezen energie

aan de inhoud van het werk. Dat verontrust me.

Ze zijn geneeskunde gaan studeren omdat ze

zieke mensen beter willen maken. Maar de vele

Je betaalt de prijs als je alleen voor productie gaat

en onregelmatige uren die ze maken – en die

zo’n impact hebben op hun sociale leven – zijn

voor een groot deel gevuld met het doen van

4

veerKRACHT in de praktijk

administratie. Er blijft minder tijd over voor

patiëntenzorg en voor het leren van het vak.

Dat vreet op alle mogelijke manieren energie.’

Meer mensen

‘Als vertegenwoordiger van jonge artsen vraag

ik aandacht voor verbeterpunten. Ik denk

dat ziekenhuizen een belangrijke sleutel tot

verandering in handen hebben. Die krijgen

als werkgever budget van de Nederlandse

Zorgautoriteit om aio’s op te leiden. Dat geld is

bedoeld om aio’s op te leiden tot hoogwaardige

medisch specialisten, en dus niet om de

bedrijfsvoering van het ziekenhuis kloppend

te krijgen. Ziekenhuizen moeten meer mensen

aannemen, zodat de aio’s zich kan toespitsen op

de taken waar hij voor is aangesteld.’

Taboe

‘Een andere oplossing zie ik in coaching. Er is

‘Ik heb zelf

ervaren dat

goede coaching

je kan helpen’

Jarenlang was Dries Sonneveld voorzitter van een regionale vakgroep die

zich inzette voor samenwerking tussen ziekenhuizen. Deze rol vervulde

hij in zijn vrije tijd naast zijn werk als uroloog. Al zijn tijd en energie gingen

in het werk zitten. Het onvermijdelijke gebeurde: Dries kon niet meer

loskomen van zijn werk en viel uit. Maanden later heeft de uroloog zijn

rust hervonden en heeft hij weer plezier in wat hij doet.

‘Ruim 21 jaar ben ik uroloog. Ik houd enorm

van dit vak. Vooral omdat je een nauw en

langdurig contact hebt met patiënten. Je

kunt echt iets voor hen betekenen. Mijn

liefde voor het werk werd me heel erg

duidelijk toen ik niet kon werken. Ik miste

het ontzettend. Dat motiveerde me om

terug te komen. Het moest alleen anders.

PROFIEL

zich niet veilig voelden om zich kwetsbaar op

te stellen. Dat is natuurlijk niet goed. Ik kan

niemand de schuld geven van die cultuur want

ik maakte er zelf deel van uit.’

Signalen

‘Het probleem is dat zo’n proces heel sluipend

gaat. Op een gegeven moment kom je op een

5

bewijs dat het kosteneffectief is om daar in

Te lang bestond mijn leven uit te hard

punt dat je het zelf niet meer ziet. Je sluit je

te investeren. Binnen de gezondheidszorg is

werken. Te veel van mijn energie ging op aan

steeds meer af van je omgeving en je offert

coaching echter nog een taboe. Ook onder jonge

wat er buiten mijn ziekenhuis gebeurde. Daarin

steeds meer privétijd op aan je werk. Op zondag

artsen. Dat is jammer, want ik heb zelf ervaren

dat een goede coach je kan helpen om met

bepaalde situaties om te gaan. Het is daarom

geweldig dat verzekerden van Movir anoniem

om toe te geven als het wat minder goed gaat.

Natuurlijk heb je het gevoel dat je faalt als je

collega’s harder moeten werken omdat jij even

ben ik onbegrensd geweest.’

Wegdrijven van jezelf

‘Mijn gedrevenheid kwam voort uit het feit dat

NAAM:

Dries

Sonneveld

ging ik vergaderingen voorbereiden, op zaterdag

beantwoordde ik e-mails. In die periode heb ik

een heleboel zaken verwaarloosd. Mijn kinderen

gingen studeren, maar van die tijd heb ik weinig

kunnen aankloppen bij coaches van Elestia.

Maar ik vind dat een-op-eencoaching, waarin je

wat minder werkt. Maar als het alternatief

is dat je straks een jaar uitvalt, kun je het

ik me betrokken en verantwoordelijk voel voor

de zorg. Daarbij vond ik het heel belangrijk om

BEROEP:

Uroloog

meegemaakt. Dat is heel jammer. Misschien

hebben mensen me wel signalen gegeven dat

ook dingen uit je privésfeer kunt bespreken, voor

misschien beter nu iets rustiger aan doen. Ik

als groep te werken. Dit soort waarden worden

het niet goed ging. Het is echter de vraag of je

iedereen beschikbaar moet zijn. De werkgever

vind het onbegrijpelijk dat in een wereld van

echter steeds minder belangrijk als je te lang

dat hoort op zo’n moment.’

moet dat bekostigen.’

Cultuur

‘Een deel van het probleem is de cultuur in veel

zorgverleners 1 op de 3 aio’s vindt dat hij niet

goed werd opgevangen nadat hij uitviel. Dat

moet echt anders. Laten we niet alleen voor

onze patiënten goed zorgen, maar ook voor

te hard werkt. De zorg voor patiënten wil je nog

goed doen, al het andere stoot je af. Je raakt de

verbinding met het personeel kwijt en wordt

minder prettig in de omgang. Waarschijnlijk

Uitval

‘Doordat ik te lang te veel had gewerkt, was

mijn veerkracht verdwenen. Ik zorgde nog prima

ziekenhuizen. Mensen voelen niet de ruimte

onszelf en elkaar.’

droeg ik zo zelf bij aan een sfeer waarin collega’s

voor de patiënten. Maar verder was het geen


‘Die extra push

die zorgt dat

we zo ver gaan,

heeft ook met

onze ego’s te

maken’

feest meer. Op een gegeven moment zat het

werk totaal in me. Het ging maar door in mijn

hoofd. Mijn vrouw vond dat ik toch eens naar

een huisarts moest. Het was duidelijk dat ik even

6

veerKRACHT back on track

niet meer moest werken. Op dat moment ben ik

op allerlei manieren naar ondersteuning gaan

zoeken, met het idee: nu ga ik eens aandacht

aan mezelf geven in plaats van aan mijn werk.

Achteraf had ik dat vijftien jaar eerder moeten

doen. Dat had me veel ellende bespaard.’

Ondersteuning

‘Een coach heeft me op sleeptouw genomen.

Daarnaast heb ik erg veel gehad aan het begrip

en de ondersteuning van Jacques Jansen,

arbeidsdeskundige van Movir. Zo werkte ik met

verschillende partijen aan mijn herstel en was

ik bezig met mijn terugkeer. We hebben een reintegratieplan

gemaakt en dat heb ik besproken

met mijn team en met het management. Daarin

benoemde ik mijn valkuil: te hard werken –

waardoor ik onvoldoende aandacht had voor

goede communicatie met de mensen in mijn

team – en geen grenzen stellen. Ik wilde mijn

leven terug. Die wens heeft me geholpen om

dingen los te laten en om veel duidelijker en

rustiger mijn grenzen aan te geven. Tot hier en

niet verder. Daar werd goed op gereageerd.’

Verbinding

‘Ons team is versterkt met een fijne nieuwe

collega. Zij zorgt voor verbinding en neemt werk

weg. Als team zijn we ons gaan realiseren dat

we anders moeten werken. Ons werk is hectisch. Daarom is het

belangrijk om rustpunten in te brengen. We proberen nu tussen

de middag pauze te nemen en met elkaar te eten. Als je dat niet

doet en de dagen alleen maar volplant, dan heb je geen verbinding

meer met elkaar. Dan kun je er ook niet over praten, rust je niet uit

en put je jezelf uit.’

Productie-gedreven

‘Het werk van medisch specialisten is van oudsher erg productiegedreven.

Als je merkt dat daardoor de druk te groot wordt moet

je dat als vakgroep bespreekbaar maken. Als medisch specialist

moet je ook naar jezelf kijken. Die extra push die zorgt dat je zo ver

gaat heeft ook met ego, status en financiële beloning te maken. Je

hoort weleens dat latere generaties dat beter doen. Ik zie echter

veel jonge collega’s dezelfde fouten maken als ik. We zouden als

artsen meer oog moeten hebben voor elkaar en voor een goede

balans. Als je alleen maar gaat voor productie, dan betaal je daar

uiteindelijk de prijs voor.’

Rust hervonden

‘Door het harde werken was ik mezelf een beetje kwijtgeraakt.

De gezelligheid verdween steeds meer. Tijdens mijn reintegratieproces

was het de insteek om zonnig terug te komen.

Dat is namelijk hoe ik eigenlijk ben. Het is heel fijn dat dat gelukt

is. Ik kan weer mezelf zijn en ik merk dat mijn collega’s dat ook fijn

vinden. Het helpt ook dat ik weer oog heb voor andere dingen dan

werk. Het ontmoeten van mensen neemt weer een centrale plaats

in mijn leven in. Toen ik was uitgevallen, heb ik mogen ervaren

hoe belangrijk dat is. Ik ben blij dat ik daar weer de ruimte voor

neem. Want het leven gaat gewoon verder. Zorg daarom maar dat

je stilstaat bij de dag, bij je kinderen, bij je gezin, bij wat er om je

heen gebeurt.’

SPAR EENS MET EEN

PROFESSIONAL

Wilt u met een onafhankelijk

persoon klankborden over de

vraag hoe u zorgt voor balans

tussen werk en privé? Als

verzekerde van Movir kunt u

24/7 terecht bij de coaches van

Elestia. Dat is kosteloos (tot zes

face-to-face gesprekken per jaar)

en vertrouwelijk.

Bel 0800 22 44 228

7


8

veerKRACHT Elestia

Dit bespreken collega’s

met Elestia

Onafhankelijk

klankbord

gewaardeerd

met een

8,7

Als verzekerde van Movir kunt u voor een onafhankelijk klankbord

terecht bij Elestia. Ieder jaar kloppen honderden medisch specialisten

daar aan om te sparren over uiteenlopende onderwerpen. Zij en andere

Movir-verzekerden waarderen deze dienstverlening met een 8,7.

Deze 10 onderwerpen bespreken

medisch specialisten het meest met Elestia

Hoe maak ik tijd voor

leuke en ontspannende

dingen? Hoe voorkom ik dat

ik vroegtijdig opbrand?

Er spelen conflicten binnen de

maatschap, waar ik me zorgen om

maak. Hoe ga ik hier op een goede

manier mee om?

Ik erger me aan het

toenemende papierwerk,

met name de steeds zwaardere

registratielast. Hoe zorg ik dat ik

desondanks plezier houd in mijn

werk?

Er is een nieuwe

generatie

gekomen met andere

waarden en werkethiek.

Hoe ga ik daarmee om?

Ik ben nog lang

niet klaar voor mijn

pensioen, maar ik

vraag me af hoe

ik mijn werk nog

twintig jaar met

energie en

voldoening kan

blijven doen.

Ik zit ziek thuis, maar ik ervaar

vrijwel geen belangstelling

van mijn collega’s. Ik ben

hierin teleurgesteld, maar voel me

Ik krijg steeds meer

last van de eisende

omgeving binnen

het ziekenhuis en

van de mondige

patiënt. Hoe houd

ik me staande?

ook schuldig. Hoe ga ik

straks verder?

Ik merk dat ik fysiek

minder aankan

dan tien jaar geleden.

Ik heb steeds meer

moeite met ANWdiensten

en ik merk dat

ik soms kleine foutjes

maak die me onzeker

maken.

Het draait steeds meer om ‘productie

draaien’ in plaats van goede zorg leveren.

Dit zijn niet de waarden waaruit ik mijn werk

wil doen. Hoe krijg ik hier verandering in?

Ik twijfel of

deze baan wel

echt bij mij past.

Met plezier blijven werken

Fotografie: Eline Hensen

Anniek Bello van Elestia: ‘Als u contact met

ons opneemt, gaan wij in ons uitgebreide

netwerk op zoek naar een expert of coach die

past bij wat u wilt bespreken. In dat netwerk

zitten bijvoorbeeld ook mensen die zelf als

medisch specialist hebben gewerkt. We zien

dat deze vorm van maatwerk goed werkt.

Maar liefst 99% procent van de mensen die in

2018 aanklopten, voelde zich begrepen en 94%

zat na gesprekken met iemand van Elestia

lekkerder in zijn of haar vel. Als je ook in de

toekomst met plezier wilt kunnen werken, heb

je meer nodig dan alleen medische kennis en

vaardigheden. Ik ben daarom blij dat steeds

meer medisch specialisten zien dat het een

teken van kracht is om aan jezelf te werken.’

MAAK GEBRUIK VAN

EEN ONAFHANKELIJK

KLANKBORD

Wilt u ook eens een goed

gesprek met een onafhankelijk

professional die snapt wat uw

beroep met zich meebrengt?

Elestia staat voor u klaar om u in

een kortdurend traject verder te

helpen.

De dienstverlening van Elestia is

strikt vertrouwelijk en voor u als

verzekerde kosteloos (tot 6 faceto-face

gesprekken per jaar).

Bel 0800 22 44 228.

9

Bedankt voor uw

vertrouwen in Elestia!


Nadenken over de zachte waarden van het werk

Waarom vertrouw ik niet

méér op mijn intuïtie?

Als verzekerde van Movir kunt u aankloppen bij Elestia voor een

vertrouwelijk en deskundig klankbord. Internist-nefroloog Tom

Tobé moest een drempel over voordat hij gebruikmaakte van deze

dienstverlening. Daarna brachten gesprekken met een Elestia-coach

hem inzichten die hem helpen om meer ontspannen te werken.

10

veerKRACHT casus

Tom Tobé: ‘Als hulpverlener ben ik niet snel

geneigd om ondersteuning te vragen. Ik zag

het altijd als een teken van zwakte om

hulp te vragen. Nu ik heb ervaren hoe

prettig coaching kan zijn, lijkt het me

goed dat ik die ervaring deel. Ik denk dat

in een IFMS (Individueel Functioneren Medisch

Specialist) drukte me extra met mijn neus

op de feiten. Daaruit kwam naar voren dat ik

inhoudelijk prima functioneer, maar ook dat ik

soms kortaf kan zijn en niet altijd plezierig in de

omgang ben. Zeker als ik moe ben of als ik veel

11

PROFIEL

het sommige collega’s verbaast dat ik

dingen tegelijk moet doen. Uit de anonieme

me kwetsbaar opstel door openlijk over

beoordeling EFFECT (Evaluation and Feedback

mijn zwaktes te praten. Er zit namelijk een

For Effective Clinical Teaching) kwam zelfs naar

harde en veeleisende kant aan mij, die op

voren dat sommige arts-assistenten wel eens

het eerste gezicht niet door één deur gaat met

bang voor me zijn geweest. Toen ik dat las, vond

kwetsbaarheid.’

Toch coaching

‘Dankzij mijn partner heb ik me toch

opengesteld voor coaching. Ik ben gaan inzien

dat we allemaal dingen meemaken die van

invloed zijn op de manier waarop we met

NAAM:

Tom Tobé

BEROEP:

Internist-nefroloog in het

Diakonessenhuis en bij

Dianet in Utrecht

ik dat confronterend en niet leuk. Daar moest ik

iets mee en daar kon ik hulp bij gebruiken.’

Harde waarden

‘Met een coach van Elestia keek ik naar het

commentaar dat ik van collega’s kreeg. We

bespraken het feit dat ik geneigd ben me op

bepaalde situaties omgaan. We hebben ook

allemaal sterke en minder sterke kanten. Mijn

LEEFTIJD:

55 jaar

de inhoud te richten en in mindere mate op de

mens. De neiging om die inhoud te controleren

leven en carrière bouwde ik op dankzij mijn

zit in mijn karakter, maar is ook een gevolg

goede eigenschappen. Daar zat weinig groei

van het werk. Als artsen worden we er op

meer in. Het werd tijd om met mijn zwakke

allerlei manieren aan herinnerd dat we ons

punten aan de slag te gaan en via die route

aan de richtlijnen moeten houden. Met name

verder te groeien.’

bij de supervisie van arts-assistenten – dan

Zwakke plek

zie ik zelf niet alle patiënten, maar ben ik wel

eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg –

‘De manier waarop collega’s mij beoordeelden

ben ik bang dat ik iets over het hoofd zie. De druk


‘Ik durf nu meer

naar mijn gevoel

te luisteren’

Een klacht hoeft u niet

alleen te ondergaan

DAAROM WERKTE

COACHING GOED

VOOR TOM TOBÉ

‘Op de werkvloer wil je niet

alles van jezelf laten zien.

te stellen: waarom zit je zo met die

‘De laatste tijd heb ik gemerkt dat ik meer

Zeker je zwakke plekken

tuchtzaak is meestal een vanzelfsprekendheid. begeleidt als voormalig voor de verwerking. Het is daarom helemaal

12 13

eindverantwoordelijkheid? Hoe komt dat? ontspannen kan werken als ik me anders

niet. Tegen een coach kun

Maar gek genoeg is er weinig aandacht voor

longarts medici die met geen gek idee om vooraf met een coach te

veerKRACHT casus

die dat met zich meebrengt vreet energie.

Het leek wel of supervisie steeds moeilijker

werd, terwijl ik veel ervaring heb.’

Vertrouwen

‘M’n coach hielp me door vragen

Kan dat niet anders? Zo ontstond er een

klimaat waarin ik ging nadenken over de

zachte waarden in mijn werk. Ik vroeg

me af waarom ik niet méér vertrouw op

mijn ervaring en deskundigheid, ondanks

dat ik dit werk al 27 jaar doe. Ook stelde

ik mezelf de vraag waarom ik niet méér

vertrouw op de arts-assistenten en op

de communicatie met hen. Want als ik

goed luister, hoef ik minder te checken en

weet ik tóch wat er aan de hand is met de

patiënt. Daar ben ik in supervisie van artsassistenten

mee gaan experimenteren.’

Ruimte voor intuïtie

‘In de interne geneeskunde heb je te

maken met veel onzekerheden. Je moet in

dit vak beslissingen nemen, zonder dat je

altijd vooraf weet wat een goede keuze is.

Daar kun je onzeker van worden en stress

van krijgen. Voorheen nam ik in geval

van twijfel de veilige weg. Dat was niet

automatisch het beste voor de patiënt. Als

mijn gevoel nu iets anders zegt dan wat de

richtlijnen of collega’s zeggen, durf ik naar

mijn gevoel te luisteren en weloverwogen

af te wijken van richtlijnen. Wat ik na al die

jaren voel, is geen onzin. Het betekent niet

dat de zachte waarden de overhand krijgen

of dat ik de controle geheel loslaat.’

Warmte en waardering

opstel, zonder dat dat ten koste gaat van

de kwaliteit van het werk. Het werk kost

me minder energie. Collega’s merken

het ook aan me. Die vinden me minder

dwingend. Het was heel fijn om dat ook

terug te zien in de laatste EFFECT-meting.

Van collega’s krijg ik nu meer warmte en

waardering terug. Daarvan krijg ik weer

energie. Mijn scherpe randjes zijn niet

verdwenen. Ik heb ook niet de illusie dat

dat gebeurt. Maar het helpt al enorm dat

ik me bewust ben van de manier waarop

ik me opstel en wat dat doet met anderen.

Daardoor gaat het in mijn werk stukken

beter.’

Klaar voor de toekomst

‘We lopen allemaal tegen dingen aan die

horen bij ons vermogen en onvermogen.

Ik denk dat we ook allemaal geneigd zijn

om weg te lopen voor datgene waar we

niet goed in zijn. Ik heb nu geleerd dat het

bevrijdend en prettig is als je die kant op

durft te gaan. De inzichten die ik nu heb,

geven me de ruimte om de komende jaren

nog verder te groeien.’

je echter alles zeggen, ook

dingen waar je liever niet

over praat met anderen.

Een coach van Elestia is

namelijk onafhankelijk en

oordeelt niet.’

‘Wat ook prettig is aan een

goede coach: die vertelt je

niet wat je moet doen, maar

stelt je de juiste vragen. Zo

laat hij je nadenken over

wat je anders kunt doen

om prettig te functioneren.

Zonder alle vragen die de

coach van Elestia me stelde,

was ik nooit op dit punt

gekomen. Maar uiteindelijk

heb ik de stappen zélf

gemaakt. Dat geeft een

goed gevoel.’

De dreiging van het tuchtrecht kan een flinke, negatieve impact

hebben op uw werkplezier. ‘Als je voor het tuchtcollege moet

verschijnen verdwijnt de grond onder je voeten’, weet Bert Baas,

coach bij Coaches voor Medici. ‘Het is belangrijk dat er op die

momenten oog is voor de mens achter de arts. Gek genoeg is die

aandacht er zelden’, vult Juliette Defoer, mediator en coach bij Elestia

met veel ervaring met klachten en tuchtzaken, aan.

JULIETTE: ‘Juridische ondersteuning bij een

mentale ondersteuning. Dat is opvallend. Want

als je met het tuchtrecht te maken krijgt, beland

je in een moeilijk, langdurig proces. Dat vergt

veel van je.’

BERT: ‘Toen ik nog als longarts werkte, zag

ik wat het met collega’s deed als zij voor het

tuchtcollege moesten verschijnen. Er werd

vaak niet over gesproken omdat er een taboe

rust op het onderwerp. Omdat ik dat schrijnend

vond, ben ik me gaan specialiseren in het

ondersteunen van medici die ermee te maken

krijgen. Het tuchtcollege behandelt 1.200

klachten per jaar. In slechts 15 procent van

die gevallen komt het tot een veroordeling.

Dat lage percentage is makkelijk te verklaren:

als er iets niet goed is gegaan, betekent dat

niet automatisch dat er een vermijdbare

fout gemaakt is. Soms is het een kwestie van

pech. Maar in alle gevallen kun je als arts

ondersteuning gebruiken.’

Hoe stel je je op?

BERT: ‘Als iets niet goed is gegaan, is het

belangrijk dat je als arts snel praat met het

slachtoffer of met de familie. Dat gesprek

moet je goed voorbereiden, want wat je daar

Bert Baas

de tuchtraad te maken

krijgen

Juliette Defoer

heeft als mediator en

coach voor medici veel

ervaring met klachten en

tuchtzaken

bespreekt is voor alle betrokkenen belangrijk

bepalen wat je precies wilt zeggen tijdens dat

gesprek.’

JULIETTE: ‘Met goede communicatie voorkom

je klachten. Als er onvrede is, wordt er nogal snel

een klacht ingediend, omdat dit een bekende

weg is. Bij navraag blijkt meestal dat de klager

behoefte heeft aan een gesprek met de arts over

zijn onvrede. Bijna altijd los je een klacht op met

zo’n gesprek. Als je zelf denkt dat iets niet goed

gelopen is of dat er onvrede is, kun je een klacht

voorkomen door je proactief op te stellen en het

gesprek met de betrokkene aan te gaan.’

‘Zelfs als je van het tuchtcollege bericht krijgt

dat er een klacht is ingediend, hoef je niet af te

wachten. Je kunt een briefje aan de klager – of

aan de advocaat – sturen, waarin je aangeeft

dat je het betreurt dat er onvrede is over jouw

handelen als arts, en dat je graag in gesprek

zou gaan. Ik maakte in de meeste gevallen

mee dat de patiënt daarop inging en de klacht

terugtrok na dat gesprek. Zo’n gesprek is vaak

niet eenvoudig, dus het is handig als je dat laat

begeleiden door een klachtenfunctionaris of

mediator.’


‘Betrokkenheid tonen is essentieel bij het

oplossen van klachten. Het is allemaal niet

gemakkelijk. Het kost ook tijd en energie. Maar

een klacht bij het tuchtcollege kost zeker

veel meer tijd en energie. Dit zijn allemaal

onderwerpen die je met een coach die ervaring

heeft met klachten in de gezondheidszorg kunt

bespreken. Ook als je daadwerkelijk voor het

tuchtrecht moet verschijnen, is het verstandig

om met een coach of klachtenfunctionaris te

sparren over de manier waarop je je opstelt

tegenover het tuchtcollege. Want als je daar

uitstraalt dat je het allemaal maar onzin vindt,

dan ontstaat er echt een andere sfeer dan

wanneer je zegt dat je het heel naar vindt voor

de klager dat het zo gelopen is. Dat staat het

verdedigen niet in de weg. Maar de houding die

je aanneemt, kan een grote rol spelen voor een

uitspraak.’

toegedaan, en tegelijk ben ik van mening dat ik

14 15

op dat moment de meest voor de hand liggende

veerKRACHT tuchtrecht

‘ Het menselijk

leed is enorm.

Daar mag wat

meer aandacht

voor zijn’

Oog voor de arts

BERT: ‘Voor de arts zelf is het ook belangrijk

dat hij of zij er op een actieve manier mee aan

de slag gaat. Kom je met het tuchtrecht in

aanraking? Laat je daar dan zo snel mogelijk

bij ondersteunen. Natuurlijk moet je daarvoor

een drempel over en vraag je je als hulpverlener

misschien af wat een coach jou kan vertellen.

Maar het is belangrijk dat iemand naar jou

luistert en je vraagt wat je nodig hebt om verder

te kunnen. Dat is één van de dingen die een

coach doet.’

JULIETTE: ‘Een klacht maakt je onzeker,

omdat je voelt hoe kwetsbaar je bent als arts

en ervaart hoe gemakkelijk iemand weer een

klacht kan indienen. Een klacht kan je ook

boos en verdrietig maken: je voelt je aangetast

in je integriteit. Bespreek dat met collega’s en

houd het niet bij jezelf. Een coach kan hierbij

behulpzaam zijn.’

BERT: ‘Het is heel goed om met je maatschap

te bespreken wat er gebeurd is. Vraag om

ondersteuning en begrip. Het troost als je

gehoord wordt en erkenning krijgt voor je

gevoelens, zonder dat er gelijk geoordeeld of

veroordeeld wordt. Het is niet de bedoeling dat

je er uit zelfverwijt (helemaal) aan onderdoor

gaat. Je kunt de gebeurtenis niet veranderen.

Het gaat erom: wat kun je leren van je ervaring,

op een manier die heelt?’

Open houding

JULIETTE: ‘Naar mijn idee is iedereen gebaat

bij een open houding van de arts, die denkt: ”Ik

wil graag een goed contact met mijn patiënten

hebben en ik kan altijd van hen leren. Dus

kom alsjeblieft met je onvrede.” Artsen van nu,

met name huisartsen, worden daar goed in

opgeleid. Tegelijk is het heel belangrijk dat je

trouw blijft aan jezelf. Als je van mening bent

dat een klacht van een patiënt nergens op slaat,

of dat de patiënt ongelijk heeft, ga dan geen

excuus aanbieden om ervan af te zijn. Wel kun

je zeggen: “Ik vind het heel vervelend voor u dat

u dit zo beleefd hebt of dat u die mening bent

behandeling instelde”.’

BERT: ‘Ook voor directies van ziekenhuizen is

het van belang aandacht te hebben voor de

persoonlijke gevolgen van een klacht. Of de

klacht nou terecht is of niet, je erkent op die

manier wel dat een klacht heel veel met iemand

doet. In de praktijk vertonen directies vaak

vadergedrag. Ze zeggen wat je moet doen: “Ga

jij maar even een week de ziektewet in.” Maar

misschien is dat helemaal niet wat de specialist

op dat moment nodig heeft. Misschien moet die

gewoon een tijdje niet zo’n drukke poli hebben.

Het menselijk leed is enorm. Daar mag wat meer

aandacht voor zijn. Als je niet op een goede

manier ondersteund wordt, raak je beschadigd

als het je overkomt. Je raakt het plezier helemaal

kwijt en de kans bestaat dat je verloren gaat

voor het vak. Dat is zonde.’

ONAFHANKELIJKE

ONDERSTEUNING

Als verzekerde van Movir kunt u voor

anonieme coaching 24/7 terecht

bij de onafhankelijke coaches van

Elestia. Bel 0800 22 44 228.

‘Betrokkenheid

tonen is

essentieel bij

het oplossen

van klachten’


goed in. We hebben dat onvoldoende

geleerd.’

Werken om niet te breken

‘Iedereen was verbaasd dat ik uitviel. Ook

ik. Mijn man had het wel zien aankomen.

Hij zag mijn veerkracht afnemen en merkte

dat ik geen energie meer had voor leuke

dingen. Dat zei hij ook, maar dat drong

niet tot me door. Alles draaide om het

werk. Ik vergelijk het weleens met een kind

dat moe is en gaat rondrennen om maar

niet in slaap te vallen. Zo ging ik steeds

harder werken om maar niet te breken. Dat

hielp natuurlijk niet. Ik kon me niet meer

ontspannen, sliep steeds slechter, werd

steeds meer vermoeid, deed geen leuke

dingen meer. Zo trek je jezelf de put in.’

‘Toen ik niet meer kon werken, kwam

voor mijn geluk. Verder probeer ik zo helder diensten te draaien. Zo kan ik wat ik doe

16 17

ik in contact met Movir. Daar vond

mogelijk te communiceren over wat ik wel meer in eigen tempo doen en houd ik

veerKRACHT back on track

Reflectie als sleutel

voor herstel

Al 27 jaar werkt Elly Wajon met veel

plezier als cardioloog. In 2015 verstoorden

achtereenvolgens rugklachten, hoofdpijn en

maagpijn haar werkplezier. Tijd voor een bezoek aan de

huisarts. Toen die benoemde dat haar klachten misschien

niet lichamelijk waren, daagde er iets bij Elly. ‘Op dat moment

besefte ik dat zij wel eens meer gelijk kon hebben dan mij lief was.

Ik had het tot dan toe ontkend, mijn hoofd in het zand gestoken.

Maar mijn energie was bijna op en ik liep op mijn laatste reserves.’

Coaching

ik begrip voor mijn situatie. Mijn reintegratiebegeleider

keek wat hij voor

me kon doen. Ik had een coach nodig om

mijn rol in de maatschap weer op poten

te krijgen. Movir bracht me in contact met

de Academie voor Medisch Specialisten.

Op hun website zocht ik naar een coach

die me het meest aansprak. Dat was Cees.

Ik was aan de grenzen van mijn kunnen

geraakt, moest herstellen en vervolgens reintegreren

in de maatschap. Met dat doel

voor ogen gingen we aan de slag.’

training heb ik beter leren loslaten en

dat heeft mij geholpen beter in mijn

vel te zitten.’

Wees wijs, helder en constructief

‘Met Cees kwam ik tot de conclusie dat

ik de situatie in de maatschap niet zou

kunnen veranderen. We zijn toen gaan

kijken naar hoe ik mezelf makkelijker

kan bewegen in situaties die ik niet kan

veranderen. Cees hield me een spiegel

voor en leerde me om wijs, helder en

constructief te zijn. Een grote valkuil voor

mij was dat ik alles perfect wilde doen.

Nu heb ik geleerd om dingen los te laten.

Ik observeer meer en speel minder direct

op de bal. Dat betekent niet dat ik minder

betrokken ben, maar dat ik vaker de zinloze

confrontaties mijd. Ik denk constructief

mee en ga niet meer voor mijn gelijk, maar

en niet kan en wil.’

Verlies

‘Tijdens het coachingsproces was er

ook aandacht voor verlies en rouw. In de

eerste plaats draaide dat om het verlies

van dierbaren. Maar ook het loslaten van

bepaalde dingen in mijn werk kwam daarbij

aan bod. Ik leerde om afstand te nemen van

processen in de maatschap die ik niet kon

veranderen. Daarnaast liet ik ook taken los

die me erg aan het hart gingen.’

‘Ik dacht

altijd: dat

mindfulness

is niks

voor mij’

was aanwezig en heeft me geholpen bij een

aantal gesprekken die ik met mijn maten

heb gevoerd. Hij was op de achtergrond en

stelde soms een verhelderende vraag. In

die fase van re-integratie was ik nog niet

sterk genoeg om dat in mijn eentje aan te

durven.’

Werkplezier

‘Nu ik weer volledig hersteld ben, heb ik

besloten minder te gaan werken en minder

genoeg tijd over voor ontspanning. In mijn

werk focus ik me op de zorg voor patiënten

en vakinhoudelijke onderwerpen. Want

ik wil wel gewoon medisch inhoudelijk

goed blijven. Daaruit put ik mijn plezier.

Dat is zowel mijn valkuil als mijn kracht.

Johan Cruijff zei het al: “Elk nadeel heb zijn

voordeel.”’

‘Het voelde als een nederlaag om me ziek

te moeten melden. Het was echt een schok

voor me. Ik had het niet zien aankomen,

ondanks dat ik al een tijd op mijn tandvlees

liep. In een paar jaar tijd overleden allebei

mijn ouders en twee vriendinnen. Tijd

om te rouwen nam ik niet. Ik schoof mijn

gevoel aan de kant en werkte gewoon door.

Het past niet bij mij om het werk te laten

liggen. Ik streef naar perfectie. Dat vraag ik

van anderen, maar meer nog van mijzelf.’

Volhouden

‘In de periode voordat ik naar de huisarts

ging, vond ik het steeds moeilijker om te

ontspannen. Het weekend had ik nodig om

bij te komen. Op een gegeven moment was

dat niet genoeg. Ik kreeg geen rust meer in

mijn hoofd. In de maatschap gaf ik aan dat

ik aan mijn grenzen kwam. De maatschap

was volop in verandering en fusie en kon

mij niet bieden wat ik het meest nodig

had: rust en reflectie. In de loop van mijn

loopbaan heb ik de sfeer in het ziekenhuis

zien veranderen. Alles moest zakelijker,

zowel naar patiënten als naar collega’s.

Ik heb geprobeerd dat zo goed en zo lang

mogelijk vol te houden.’

Dokterscultuur

‘Perikelen die het gevolg waren van allerlei

veranderingen in het ziekenhuis en de

maatschap begonnen hun tol te eisen.

Ik voelde me onvoldoende gehoord,

niet serieus genomen. Ik had het heel

fijn gevonden als we als groep meer tijd

hadden genomen voor reflectie. Over

medische onderwerpen konden we prima

praten. Maar communicatie over de

inrichting van de samenwerking vereist

dat je ook je zwakten durft te benoemen.

Daar zijn medisch specialisten – tot nog

toe meestal mannen – vaak gewoon niet

Bewust ontspannen

‘Cees heeft me allereerst tools aangereikt

die me helpen om bewust te ontspannen.

De gedachten die in mij opkomen,

hoeven me niet van de wijs te brengen.

Ik ben geen schatbewaarder van alles

wat in mij opkomt. Gedachten komen

en gaan. Dat heet “mindfulness”. Ik ben

wetenschappelijk opgeleid en dacht altijd

dat dat niks voor mij was. Eerder had ik al

eens yoga geprobeerd. Daar lag ik tijdens

de lessen na te denken over wat ik nog

allemaal moest doen. In het begin had

ik dat bij mindfulness ook. Maar na wat

Weer werken

‘Na een paar maanden kreeg ik weer

zin om te werken. Dat was voor

mij het signaal dat ik weer wat kon

gaan doen. Onder begeleiding van

de arbeidsdeskundige van Movir

en van Cees heb ik dat langzaam

opgebouwd. We hebben een plan

gemaakt hoe we dat zouden doen en dat

gecommuniceerd met de maatschap.

Dat was nodig, want daar ging men er al

snel vanuit dat ik weer de oude was. Aan

de buitenkant was niet zo goed zichtbaar

hoe kwetsbaar ik me nog voelde. Cees

PROFIEL

NAAM:

Elly Wajon

BEROEP:

Cardioloog

LEEFTIJD:

61 jaar


Nieuwe werkwijze MSB Laurentius en Movir

Communicatie en

betere re-integratie door

inzet bedrijfsarts

Wanneer iemand in uw vakgroep arbeidsongeschikt is, is het voor alle betrokkenen

goed als diegene op een prettige manier zo snel mogelijk weer duurzaam aan het

werk kan. Om eerder en sneller grip te krijgen op zo’n situatie startten het MSB

in het Roermondse Laurentiusziekenhuis en Movir in 2015 een pilot, waarbij een

bedrijfsarts een centrale rol speelt.

MIEKE HOUBEN (HRM-ADVISEUR

De oplossing

het prettig als een onafhankelijk iemand

MSB LAURENTIUS): ‘Als MSB hadden

MIEKE: ‘Er was al een bedrijfsarts in het

meekijkt naar wat verstandig is voor

18

veerKRACHT samenwerken

we te weinig informatie over hoe het

met een specialist ging als hij zich

ziek meldde. Als specialist hoef je dat

niet aan het MSB te vertellen. En de

arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

mág het ons niet vertellen. We wisten

onvoldoende waar we aan toe waren. Vaak

wisten we zelfs niet wat de precieze datum

van arbeidsongeschiktheid was. Maar het

had wel gevolgen voor ons, ook financiële.

ziekenhuis, maar die was er alleen voor

medewerkers en specialisten in loondienst.

In overleg met Movir besloten we om deze

bedrijfsarts ook een rol te geven voor het

MSB. Deze bedrijfsarts wordt ingezet door

Movir en communiceert, als de verzekerde

daarmee instemt, met alle partijen over

welke re-integratiemogelijkheden er zijn.

Hij schakelt alleen met Movir over het

medische gedeelte: wat kan iemand, en

jou. Bij de bedrijfsarts kun je je verhaal

kwijt. Je hoeft niet bang te zijn dat er

onprofessioneel wordt omgegaan met

de situatie. De bedrijfsarts deelt alleen je

belastbaarheid, wat je wel en niet kan, en

een tijdslijn met ons. Wij horen nooit wat er

medisch gezien met je aan de hand is. Het

is niet om iemand te controleren, maar om

te signaleren en om in een vroeg stadium

te helpen.’

het honorarium. Het feit dat de bedrijfsarts

geen belangen heeft en objectief kan zijn,

geeft iedereen rust.’

Meer voordelen

RENÉ: ‘Een groot voordeel van deze

bedrijfsarts is dat hij de cultuur in het

ziekenhuis kent en weet wat er speelt. Die

kennis hebben wij als verzekeraar niet. Ook

tik gekregen en kunnen ze misschien wat

kwetsbaar zijn. Maar doordat dat nu zo

goed begeleid wordt, is hun toekomst veel

meer gewaarborgd. Als iemand terug is, is

hij ook helemaal terug.’

Succes

RENÉ: ‘De eerste zaken die we nu samen

gedaan hebben, waren onder meer

onderwerpen samen kunnen optrekken. Zo

zijn voor ons senioren- en juniorenbeleid

heel belangrijk. Ook gaan we nog samen

aan de slag om meer aandacht te krijgen

voor preventie. Want het is belangrijk om

af en toe even aan te stippen dat je als

medisch specialist niet alleen staat.’

19

Zo ontstond de vraag hoe wij als bedrijf

grip kunnen krijgen op onze mensen en

op hun behoeftes. Het leek me logisch om

met Movir in overleg te gaan, aangezien zij

speelt er misschien nog meer wat van

belang is? De re-integratie kan daardoor

veel beter en sneller van start gaan. Aan

het MSB geeft de bedrijfsarts door wat het

Duidelijkheid en rust

MIEKE: ‘Ook de communicatie met

de vakgroep is door het inzet van

weet hij precies wat de werkzaamheden

inhouden. Daardoor kan hij beter

bepalen in hoeverre een specialist zijn

werk kan doen. Wat ook helpt is dat de

casussen met psycheproblematiek,

waarvan we niet wisten of dat goed zou

komen. Maar ze zijn allemaal binnen een

jaar opgelost. Dat is boven verwachting.

IETS VOOR UW

ZIEKENHUIS?

Marcel de Waal,

voor ons de grootste verzekeraar zijn.’

stappenplan is en wat iemand weer kan.’

de bedrijfsarts veel duidelijker. Een

kans dat je uitvalt en de duur van uitval

Doordat we nu met elkaar kunnen

contactpersoon voor

RENÉ VISSER (RE-INTEGRATIEMANAGER

Instemming

vakgroep wil duidelijke, onafhankelijke

en betrouwbare informatie krijgen. Want

kleiner worden. Dat zorgt ervoor dat je

als specialist minder vaak hoeft waar te

communiceren kunnen we veel efficiënter

ondersteuning bieden. We zijn echt aan

medisch specialistische

bedrijven namens Movir.

MOVIR): ‘Wij dachten graag mee, omdat

ook wij aanliepen tegen de beperkingen

die er waren. Als we een specialist

begeleidden om te re-integreren dan

konden we in gesprek met MSB’s niet

MIEKE: ‘Voordat we de nieuwe manier

van werken konden invoeren, moesten

de leden van het MSB toestemming

geven. Dat gold voor alle leden, want ook

specialisten die niet bij Movir verzekerd

als een zieke collega zegt dat hij vanaf

volgende week drie dagen gaat werken,

denkt de vakgroep: Hoezo? Wie heeft

dat bepaald? En wat zijn de financiële

consequenties? En ben je dan boventallig

nemen voor collega’s die zijn uitgevallen.

Dat voordeel merk je direct, zowel fysiek

als in je portemonnee.’

MIEKE: ‘Dat is heel belangrijk. In de

het samenwerken. Voorheen waren we

aanbieder en afnemer en nu werken

we samen aan het oplossen van een

maatschappelijk probleem. Dat danken we

aan de visie die het MSB Laurentius – en

‘Inmiddels zetten ook andere

ziekenhuizen een bedrijfsarts

in, op dezelfde manier als in het

Laurentiusziekenhuis gebeurt’.

op de inhoud doorgaan, terwijl we dat

soms wel graag wilden. Samenwerken

en communiceren zijn namelijk de

belangrijkste succesfactoren om iemand

weer aan het werk te krijgen. Tot Mieke

bij ons aanklopte, zagen we echter geen

oplossing.’

zijn, maken gebruik van de bedrijfsarts.

Gelukkig was het eenvoudig om uit te

leggen waarom deze manier van werken

goed voor medisch specialisten is. Als

je met klachten kampt en uiteindelijk de

drempel hebt overwonnen om je ziek te

melden, ben je heel kwetsbaar. Dan is

of niet? En ga je dan weer productie

draaien? En hoe gaat het dan met je

honorarium? Nu is het gewoon heel erg

helder geregeld: dit zijn de benutbare

mogelijkheden en iemand komt weer

terug, en dat zijn de financiële gevolgen.

Dat kun je een-op-een doorberekenen naar

overeenkomst met een specialist staat

dat het contract eindigt als hij of zij binnen

anderhalf jaar in totaal langer dan een

jaar ziek is. Als zo iemand nog snel even

binnen het jaar moet re-integreren, is

dat gedoemd te mislukken. Natuurlijk

hebben mensen die zijn uitgevallen een

met name Mieke in samenwerking met de

bedrijfsarts – op het probleem had.’

MIEKE: ‘We hebben de afgelopen jaren

veel bereikt. Dit staat als een huis. Nu

de lijnen tussen Movir en ons MSB zo

kort zijn, kijken we ook hoe we bij andere

Wilt u met Movir praten

over het inzetten van een

bedrijfsarts in uw MSB?

Bel me dan op 030 607 87 00

of stuur een e-mail naar

marcel.de.waal@movir.nl.


Internist-nefroloog

Tom Tobé

‘Mijn werk als internist-nefroloog

draait om het leveren van goede

zorg conform de geldende

standaarden. Maar als ik mijn

intuïtie weglaat, dan wordt het

werken er moeilijker van. Door

coaching ben ik daar over na gaan

denken. Ik ben me minder hard

gaan opstellen en laat de controle

iets meer los. Eerder durfde

ik dat niet, omdat ik niet wist

wat er zou gebeuren. Nu merk

ik dat het niet ten koste gaat

van de kwaliteit, maar dat

het voor iedereen veel meer

ontspannen werkt.’

EINDREDACTIE

Arnold Hubbers

AAN DEZE SPECIAL

WERKTEN MEE

Ruben Bolwerk, Sandra van Herwijnen,

Melchior Hovestadt, Sander van der Kuilen,

Marcel de Waal

Elestia:

Anniek Bello, Carla Geenen

FOTOGRAFIE

Mike Raanhuis

ONTWERP EN OPMAAK

LOVEBRAND DESIGNERS®

COÖRDINATIE

LVB

DRUKWERK

Tuijtel

VEERKRACHT@MOVIR.NL

030 607 87 00

VOLG ONS OP TWITTER:

@MOVIRNV

Veerkracht is een uitgave van

arbeidsongeschiktheidverzekeraar

Movir voor haar verzekerden. In

Veerkracht staat de dienstverlening

rondom onze preventie en re-integratie

centraal. ©copyright 2019. Alle rechten

voorbehouden. Niets uit deze uitgave

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen,

of openbaar gemaakt, in enige vorm of

op enige wijze, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!