27.06.2019 Views

Mik 25 juni

dorpskrant Marienheem

dorpskrant Marienheem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mariënheem

Informatie

Krant

Jaargang nr: 44, MIK NUMMER 23 25 juni 2019

Nr. 24 verschijnt 2 juli. Kopij inleveren voor 2 juli.

“Het meest gelezen (week)blad in Mariënheem!”


Aan de telefoon zit

iemand die van maandag

tot en met vrijdag van half tien

twaalf in alle hulpvragen kan

bemiddelen.

355000

tot ALGEMENE half

HULPDIENST

MARIËNHEEM

DOKTER

Digitaal afspraak maken bij huisartsenpraktijk vd Vlies en

Kapsenberg! www.gezondheidscentrumdeparel.nl of via

de APP www.dokterdichtbij.nl

Spreekuur de Veenhorst 11 op maandag en donderdag van

14.00-16.00 uur en op woensdag 08.00-10.00 uur.

Op werkdagen om 8.00 uur bloedprikken in Luttenberg!

Tel. 0572-346070.

buiten kantoortijden:

huisartsenpost Deventer 0570-501777.

AED 24 uur bereikbaar:

de Essenbree 82, De Schalm Nijverdalseweg 30,

de Parabool de Veenhorst 2.

VERKEERSKUNDIGE KLACHTEN/MELDINGEN:

Rijkswaterstaat tel nr: 0800-8002 of

website: www.rijkswaterstaat.nl

Gemeentelijke zaken: 0572-347799.

2


ACTIVITEITENAGENDA

25-jun Bingo

1/12-jul Zonnebloem lotenverkoop

9-jul Bingo

10-jul Rol-wandelclub

13-jul Oud papier

14-jul Samen Leefbaar Mariënheem

16-jul geen MIK

16-jul PB Bestuursvergadering

19-jul Samen aan tafel

21-jul Samen Leefbaar Mariënheem

23-jul geen MIK

23-jul Bingo

28-jul Samen Leefbaar Mariënheem

30-jul geen MIK

4-aug Samen Leefbaar Mariënheem

6-aug Bingo

11-aug Samen Leefbaar Mariënheem

13-aug geen MIK

14-aug Rol-wandelclub

16-aug Samen aan tafel

18-aug Samen Leefbaar Mariënheem

20-aug geen MIK

20-aug Bingo

25-aug Samen Leefbaar Mariënheem

3-sep Bingo

6-sep Kruisjassen

11-sep Rol-wandelclub

11-sep Koppelkaarten

17-sep Bingo

20-sep Samen aan tafel

20-sep Kruisjassen

23-sep PB Zuilenvergadering

1-okt Bingo

3-okt Alleenstaandenmiddag

4-okt Kruisjassen

9-okt Rol-wandelclub

9-okt Koppelkaarten

15-okt Bingo

18-okt Samen aan tafel

18-okt Kruisjassen

22-okt geen MIK

25-okt Middagactiviteit Zonnebloem

29-okt PB Bestuursvergadering

29-okt Bingo

1-nov Kruisjassen

7-nov Alleenstaandenmiddag

8-nov Jubilieumexpositie Schildersclub

9-okt Jubilieumexpositie Schildersclub

10-okt Jubilieumexpositie Schildersclub

12-nov Bingo

13-nov Rol-wandelclub

13-nov Koppelkaarten

15-nov Samen aan tafel

15-nov Kruisjassen

18-nov PB Algemene ledenvergadering

26-nov Bingo

29-nov Kruisjassen

5-dec Alleenstaandenmiddag

10-dec Bingo

11-dec Koppelkaarten

Aanleveren kopij:

Digitaal: mik.marienheem@gmail.com voor maandagavond 24.00 uur.

Brievenbus in de Schalm gebruiken dan voor maandagmorgen 09.00 uur.

Mik online te lezen op www.marienheemonline.nl vanaf

donderdagavond rond 18.00 uur.

Vragen over bezorgen MIK:

mik.marienheem@gmail.com of Catrien Westendorp

3


PASTORAAL TEAM

seretariaat@parochieheiligkruis.nl

tel: parochie H. Kruis Raalte 0572- 351366

Vicaris R.G.W. (Ronald) Cornelissen, pastoor

Tel. 0570-619087 / 06-30162625 e-mail: cornelissen@aartsbisdom.nl

H.W.J. (Harry) Bloo, pastoraal werker

tel 06-222 91 539, h.bloo@katholieksalland.nl

C.M. (Clazien) Broekhoff-Bosman, pastoraal werkster

tel. 06-832 02 244, jpsalland@live.nl

M.J. (Marc) Brinkhuis, diaken

tel. 06-337 56 089, mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

A.M.A.L . (Lonneke) Gunnink-van den Berg, pastoraal werkster

tel. 038-4527475, lonnekegunnink@hetnet.nl

E (Evelien) Reeuwijk, pastoraal werkster

email: ereeuwijk@heiligelebuinus.nl

G.J. (Gé) Nijland, parochievicaris

tel.0570-526356, 06-42571832, pastornijland@parochieheiligkruis.nl

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving

in geval van nood is één van de pastores altijd bereikbaar via tel.nr. 06 - 539

64 140. Dit nummer is niet bedoeld voor pastoraal bezoek. Voor een gesprek

rond geloof, ziekte, sterven of andere levensvragen, kunt u contact opnemen

met een van de pastores of dit doorgeven aan het secretariaat.

Voor het Dopen kunt u contact opnemen met Inge Stegeman, secretariaat

H.Kruis telf. 0572- 351366 of via mail: seretariaat@parochieheiligkruis.nl

Caritas Mariënheem Bij acute financiële nood kunt u bellen met Ine Huis

in ‘t Veld tel.nr. 353742

secretariaat open maandag: 9.30 tot 11.30 u donderdag:10.30 tot 11.30 u

Locatie Mariënheem: Nijverdalseweg 34, 8106 AD tel 0572-361486

Email: secretariaatmarienheem@gmail.com

Bank rek. nummer locatie Mariënheem: NL 07RABO 0142904694

Postadres: Nijverdalseweg 52 tel. 0572-352490 of 06-2505 4712

4


Kerkberichten van 29 juni t/m 5 juli 2019

Zondag 30 juni om 9.00 uur woord- en communieviering met

medewerking van Media Vita

Lectoren:

Collectanten:

Ria Heerdink

Ria Fikken

Theo Reins

Anton Daggenvoorde

Intenties

Jaargedachtenis Jan Maatman

Overleden ouders en Gerda Lommers

Pastoor van der Aalsvoort

Annie Langkamp - Bruggeman

Marietje Jansen Holleboom - Ten Dam

Overleden familie Haarman - Groote Wolthaar

Luuk Alferink

Annie Langkamp - Bruggeman namens de dames van de

kaartgroep

Leo Kok

Riek Pot - Tibben

Allen die in vrede rusten op ons kerkhof

Doopviering in Mariënheem

Op zondag 30 juni 2019 om 12.00 uur worden er 2 kindjes

gedoopt in de kerk in Mariënheem. Wij wensen de ouders een

goede voorbereiding op de doop van hun kindje.

5


Beste parochianen,

Van zaterdag 21 september tot en met donderdag 26 september 2019

gaan we met de parochies H. Kruis en H. Lebuïnus op bedevaart naar

Lourdes o.l.v. pastoor Ronald Cornelissen, pastoraal werker Evelien

Reeuwijk en Marion Kogelman als hotelleider. Per luxe touringcar

vertrekken we vanuit Raalte naar het vliegveld voor een vlucht van

een kleine twee uur.

Er zijn al diverse pelgrims die mee gaan, maar er is nog plek voor

parochianen die graag mee willen met deze bedevaartreis.

Wilt u nog mee, meldt u zich dan z.s.m. aan bij de contactpersonen.

Hartelijke groeten namens alle VNB-contactpersonen in onze

parochie H. Kruis en H. Lebuïnus, Ronald Cornelissen, pastoor H.

Kruis

Marion Kogelman Lidy Holtmaat Diny Maatman

Linderteseweg 56 Nijverdalseweg 52 Linderteseweg 59

8106 PB Mariënheem 8106 AD Mariënheem 8106 PB Mariënheem

Tel 0572- 365448 Tel. 0572-352490 Tel. 0572-353416

06-18291938 06-25054712 0625031497

mkogelmanbloo@gmail.com lidy.holtmaat@gmail.com harrymaatman@yahoo.com

Bedevaart naar Kevelaer

Al eeuwen is het Duitse stadje Kevelaer een veel bezocht

bedevaartsoord ter ere van Maria.

Maria wordt in Kevelaer vooral vereerd als troosteres en

voorspreekster voor wie met zijn of haar zorgen,verdriet en lijden tot

haar gaan. Jaarlijks komen ongeveer een miljoen pelgrims naar

Maria, Troosteres van de Bedroefden.

Het is daarmee het grootste bedevaartoord in Noord West Europa.

Door veel mensen uit Salland, maar ook uit andere delen van ons

land, wordt jaarlijks een bezoek gebracht aan Kevelaer. Dit jaar is de

Processie vanuit Raalte en omgeving op zaterdag 7 september Het

thema van deze bedevaart is: “Heer, naar wie zouden wij gaan?”

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

6


Zaterdag 1 september vertrek per bus rond 5.30 uur vanuit diverse

plaatsen in Salland.

Rond 8.15 uur trekken we in processie naar de Basiliek waar we om

8.30 uur de Eucharistie vieren.

Om 9.45 uur gaan we naar de Genadekapel en bieden we de

bedevaartkaars aan voor al onze intenties.

Om 11.00 uur is er biechtgelegenheid in de biechtkapel.

Om 13.15 uur van Genadekapel naar het park voor de grote

kruisweg. Voor degenen die niet zo ver kunnen lopen is er om 14.00

uur kruisweg bidden in de Basiliek. Om 16.30 uur Plechtig Lof in de

Antoniuskerk.

Om 18.00 uur terugreis en rond 20.00 uur zijn we weer thuis.

De vieringen worden verzorgd door pastoor Cornelissen, diaken

Brinkhuis, pastoraal werker Gunnink- van den Berg. Het koor komt

dit jaar uit Ommen en Slagharen en de muziek uit Heeten.

De reis- en processie-kosten bedragen € 25,- voor volwassenen;

voor kinderen / jongeren € 12,-

Voor inlichtingen en aanmelding voor deelname kunt u contact

opnemen met de broedermeester / contactpersoon:

Kruisverheffing: Dhr. Lokate, 0572 – 354090,

lokate@aartsbisdom.nl

Paulus: Dhr. in ’t Veld, 0572 – 358534, gjveld@hetnet.nl en

Maria Waelen, 0572-351974, mariawaelen1@hotmail.com

Broekland: Dhr. Temmink, 0572 – 351727,

hennieentonnietemmink@gmail.com

Haarle / Luttenberg/ Mariënheem: Dhr. Boksebeld, 0548-612271,

hboksebeld1@kpnmail.nl

Heeten / Nieuw Heeten / Holten: Dhr. Mulder, 0572 – 381422,

jan@mulder.com

Opgave kan tot 27 augustus 2018.

Tot slot: noteer nu al vast in uw agenda:

Zondag 6 oktober a.s. om 19.00 uur is het jaarlijks Kevelaerlof in de

Basiliek te Raalte.

7


Van 1 tot en met 12 juli komen de

vrijwilligers van de Zonnebloem weer bij u aan de

deur om loten te verkopen. De opbrengst van deze

loterij komt voor een groot deel ten goede aan de

activiteiten van de Zonnebloem afd. Mariënheem.

8


Beste KBO leden

Voor diegene die de contributie van de KBO nog niet hebben

betaald valt deze week een nota in de brievenbus met een

betaal verzoek. Op de brief staat een uiterste betaaldatum,

het bedrag en het nummer van de bank. Wij hopen dat U

hier allen gehoor aan wilt geven.

Voor volgend jaar gaan we over tot automatische incasso.

Met vriendelijke groeten Bestuur KBO Marienheem .

9


Help jij mee om Mariënheem deze zomer in het

zonnetje te zetten?

ZAAIEN, OOGSTEN EN ONTMOETEN

Nu de zonnebloemen groter worden en zelf op sommige

plekken al knoppen vormen en Midzomer super zonnig en

mooi is verlopen, willen we graag het hele zomerprogramma

aanbieden.

Het zomerprogramma begint op 13 juli en eindigt met een

Eat and Meet Music op zondag 25 augustus.

Het volledige programma zal ook komende week bij iedereen in de bus

vallen. Bewaar deze goed en hang het op want het is een mooi programma

van 6 weken lang.

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen en als entree wordt een

vrije gift gevraagd! Doe vooral allemaal mee om van een zomers Mariënheem

te genieten.

Muziek op zondag. Muziek in een sfeervolle zomerse

aankleding met ontmoeting voor iedereen. Iedere zondag is

er een inloop om 10.30 met een kopje koffie of thee en is er

muziek van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk in Mariënheem. We

vragen van iedereen een vrije gift.

Het zijn de volgende muzikanten die voor het nodige plezier zorgen:

14 juli Het Mannenkoor Germania uit Heeten zorgt voor sfeervol

zomerse klanken en meezingnummers.

21 juli Simon Koopman (piano) en Inge Doeleman (zang), beide

studeren ze aan het voortgezet onderwijs en zijn ze lid van de

bigband van het Meander College. Ze verzorgen vakantiemuziek

met onder andere "I can't make you love me" van Bonnie Raitt

en "Mag ik dan bij jou" van Claudia de Breij.

10


28 juli Marvelous is het duo Marleen Rodijk (Mariënheem) en Mariëlle

Verhoef (Luttenberg). Samen brengen ze leuke covers en

luisterliedjes ten gehore.

4

Organist Caspar Rodijk uit Mariënheem met orgelspel en een

augustus demonstratie over het orgel.

11 Echoes of the Heart met verfrissende meerstemmigheid in het

augustus

18

augustus

25

augustus

optreden.

Mia Kogelman, klarinettist (Mariënheem) en Laura Troost,

pianist (Rijssen) spelen klassieke stukken van onder andere C.

Debussy, A. Mozart en J.Brahms

Met als afsluiting van het zomerprogramma Eat and Meet

Music

1. Viering in het bos/kapel van 10.30 tot 11.30

2. Brunch van 11.30 tot 13.30

met muziekhandel Droog met Herman Koenjer uit Mariënheem

en activiteit voor kinderen

Wandeling met gids. Naast dit muziekspektakel is er iedere woensdagmiddag

om 14.00 een gelegenheid om met een gids door de sfeervolle bloemenzee

van Mariënheem te wandelen, waarin we ook stil staan bij hoe wij samen zo

Mariënheem zijn geworden en blijven. Na het wandelen drinken we samen

een kopje koffie.

Het startpunt is Nijverdalseweg 32 (achter de kerk).

17 juli Wandelen met gids Ben Groote Schaarsberg

24 juli Wandelen met gids Harry Bloo en Ben Groote Schaarsberg

31 juli Wandelen met gids Herman Baack

7 augustus Wandelen met gids Johan Schrijver

14 augustus Wandelen met de gidsen van de rolwandelclub; Diny

Schrijver, Annie Achterhoek en Ine Huis in ‘t Veld

21 augustus Wandelen met gids Ed Penninks

11


Workshop creatief met bloemen.

Maak een mooi bloemstuk waarvoor alle

materialen klaar liggen voor u. Samen

bezig zijn met bloemen geeft plezier met

elkaar. Iedereen mag deelnemen en een

bloemstukje maken voor jezelf of voor een

ander of om gewoon ergens neer te zetten

in Mariënheem. Je kunt creatief met

bloemen zijn op zaterdag 13 juli en/of op

zaterdag 24 augustus om 14.00 uur. Wel is

het zeer fijn wanneer we weten hoeveel

mensen er komen dus opgeven is zeer

wenselijk. Dit kun je doen bij Suze Hagen

(0657802609) of Monique Schrijver (0620475236).

Verhaal, schilderen en muziek. Tijdens de WMO ochtend (de dinsdagmorgen

groep in de Schalm) zullen we samen aan het werk gaan met verhalen om te

zetten in schilderwerk en muziek.

Wil je iets betekenen op welke manier dan ook? Laat het ons weten

wanneer je iets wil doen!

Wil je dit programma financieel

ondersteunen dan kan dat op

banknummer: NL98 RABO 0142979589

onder vermelding van Samen Leefbaar

Mariënheem, zomer 2019.

Contactgegevens

Marion Kogelman 06-18291938

August Holtmaat 06-40355006

projectenmarienheem@gmail.com

12


13


14


Midzomerfeest 2019 wederom geslaagd!

Midzomerfeest 2019 is zeer geslaagd, aldus de organisatie van Stichting

Midzomerfeesten Mariënheem. Het begon al op vrijdagavond, met 60 teams

waren er voldoende deelnemers voor de pubquiz: LMB Veldman De Slimste

Mariënhemer.

De zaterdag was een dag vol activiteiten, te beginnen met de Welkoop Raalte

Midzomerbrunch waar dit jaar voor het eerst een Soepwedstrijd werd

georganiseerd. Verder werd er voldoende georganiseerd voor de jongsten

onder ons en waren ook de sportieve activiteiten volgeboekt. ’s Avonds was

het een groot feest, zo’n 1900 tot 2000 jongeren vanuit de hele regio

bezochten Mariënheem.

Zondag was het tijd voor de kerk, een wandeltocht en gemotoriseerd vervoer

in de vorm van de Kruiper Tweewielers Tweewieltocht en de Kruiper

Tweewielers Sallandse Brommertoertocht. Aansluitend wederom plezier met

het Zondagmiddagspektakel: BAJO Bult Maken en Kruiper Tweewielers Fiets

Vouwen. Het bijzondere warme weer heeft zeker bijgedragen aan een

gezellige middag. Alle activiteiten waren te bekijken vanaf het Hoogeslag

Terras.

Dit jaar had het Midzomerfeest ook een voorprogramma. Al vanaf

Woensdagmiddag was het een groot feest bij Midzomerradio, een pre-party

met een eigen uitgebreid programma.

Bezoekers, vrijwilligers, sponsors en toevallige passanten… bedankt voor dit

grandioze feest!!!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Midzomerfeesten Mariënheem

15


Leuke Midzomerfeitjes

Aantal ingezonden verzoekjes radio:

Erg veel!

Aantal mensen dat meeluistert via stream: max 207 op een dag

Midzomerradio het verst ontvangen in: Frieswijk

Aantal deelnemende teams Pubquiz: 60

Winnaars van de Pubquiz:

Riri & the bitchess

Aantal liters bier:

8614 Liter

Aantal niet nuchtere mensen:

oardig wat

Soepkoning(in) 2019:

De Parabool

Winnende Voetbalteam:

X-Factor

Winnende Tennisduo:

Team Zwagers

Winnaars Chris Hekking Infra Knikkeren: Harm vd Vegt, Ilse te

Wierik en Seb Veltmaat

Winnaar van de hoofdprijs Bingo:

Jantien Holsappel

Aantal deelnemers BBQ: 108

Aantal bezoekers Zaterdagavond: 1900 - 2000

Aantal deelnemers Fietstocht: 80

Aantal deelnemers Brommertocht: 85

Winnaar Bult Maken:

Team Goeie Vraag

Winnaar Fiets Vouwen:

Team Vouwt

Wil jij ook vrijwilliger worden?

Heb jij dit weekend rondgelopen met allerlei gave ideeën en wil je deze

volgend jaar graag uitwerken? Of vind je het prima om alleen te helpen bij

een programma-onderdeel? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op onze website

staat een contactformulier, daar kun jij je gegevens/info achterlaten.

16


Sponsoren

Platinum

Bajo Bouw & IJzerwerken

Chris Hekking Infra

Adende Groep BV

Welkoop Raalte

Bouwbedrijf Hoogeslag BV

Kruiper Tweewielers

LMB Veldman

Vekoma

Goud

Bart Online

Jurry Hekking Metaal

Aannemingsbedrijf Tibben

Vogelpension

Rijsemus Zinkwerken

Raab Karcher Raalte

Woonstudio

Zonwering Vloedgraven

Gasterij de Kruidentuin

Oosterlaken Tuin en Groen

Drukkerij van Asselt

Robijn Revisie

Hoogeboom Raalte

Feijen diervoeders en kunstmest

Oosterwechel Metselwerken

Rietdekkersbedrijf Rientjes en Zn

Chiropractie Salland

Kuiper Autoschade en spuiterij

Effectief

Zilver

Strak Grond & Straat Werk Van der Vegt Fijnmetaal

Wallink Multidiensten Van Straaten Kraanverhuur Raalte

Jambalaya

Huyskweker-Pot

Timmerbedrijf Nijland Toyota Morrenhof

Kruiper Koudetechniek Autobedrijf Kleinlangevelsloo Bouw en

Klussenbedrijf Evers

De Bagatelle

ERIK Bouwplancoördinatie Flexellon B.V.

H. Visser Fouragebemiddeling Hutten tegelwerken

Stal Thooms/ Manege Bartels Hannink Makelaars

17


Zilver

Buis Staalwerken

ReGratec

Rensen Loonbedrijf

Rosec Security

v/d Vegt Loonbedrijf Dakwerken Egbertzen & Tuitert

Shirley Ontwerpt

Catering The Longhorn

HL Mestdistributie

Invincible Productions

Jansman Bouwgroep Liset @ Home

Nijboer Interieur & Design GUUS

Assendorp Agrarische Dienstverlening

Brons

Electro World Wichink

Robby Snacks

Maurits Vleesproducten

Ter Haar mode

Kapsalon Esther's Kniphuus

Pluimveebedrijf Velderman

Autobedrijf MOL

Haarmeijer Opticien Juwelier

Hamer & Kwast Mariënheem

Jet's Buzz

Ellenbroek-Dakbedekking

Meester Z Reclame

Tribe Boekingen

Salon Simone

Boeren van het Midzomerfeest

VARKENSBEDRIJF MEIJERINK MELKVEEBEDRIJF MEIJERINK

MELKVEEBEDRIJF JANSMAN MELKVEEBEDRIJF ASSENDORP

MELKVEEBEDRIJF NIJENSTEEN PLUIMVEEBEDRIJF VELDERMAN

MELKVEEBEDRIJF OLTHOF PLUIMBEEBEDRIJF HUISMAN

MELKVEEBEDRIJF TEN HOVE ZORGBOERDERIJ HET HAGEVELD

BIOLOGISCH MELKGEITENBEDRIJF REIMERT

MELKVEEBEDRIJF AKKERSDIJK-TIELBEKE

MELKVEEBEDRIJF BERT & THEA JANSEN HOLLEBOOM

MELKVEEBEDRIJF H.M.M. & J.A.M. JANSEN HOLLEBOOM

18


19


Waarom uw gazon verticuteren?

Houd uw gazon schoon en gezond met

verticuteren.

Na het maaien blijven er grasresten liggen,

die op den duur een dichte viltlaag vormen.

Verticuteer daarom minimaal een keer per

jaar.

Wilt u professioneel

verticuteren, bel dan

voor het huren van onze

verticuteermachine

0572 - 351979

www.facebook.com/lmbveldman

Hellendoornseweg 54

8106 PL Mariënheem

www.lmbveldman.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!