20150702 alg voorwaarden RusReisNL

rusreis

Algemene voorwaarden Rusreis.nl, Russischvisum.nl, Vouchervoorrusland.nl, Belarusvisum.nl enz.

ALGEMENE VOORWAARDEN RUSREIS.NL

Werkingssfeer

Artikel 1

1. RusReis.nl, hierna ook “RUSREIS.NL”, is een

eenmansbedrijf, gevestigd in Haaksbergen,

ingeschreven in het handelsregister onder nummer

08153799. RUSREIS.NL maakt tevens gebruik van de handelsnamen

RusVertaal.nl, RussischVisum.nl, BelarusVisum.nl, RusRail.nl, RusTransSib.nl en

VouchervoorRusland.nl.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere

aan RUSREIS.NL verstrekte opdracht en/of andere rechtsbetrekking op

grond waarvan RUSREIS.NL werkzaamheden verricht.

3. De toepasselijkheid van (eventueel) door de opdrachtgever

gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

4. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: per

(gewone) post, fax of e-mail.

5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in deze

algemene voorwaarden en bepalingen in een contract tussen

RUSREIS.NL en de opdrachtgever, prevaleren de bepalingen in het

contract.

6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene

voorwaarden nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze

algemene voorwaarden volledig van kracht.

Offertes, kosten en tarieven

Artikel 2

1. Alle door RUSREIS.NL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en

gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders


aangegeven.

2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief

(Nederlandse) BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. RUSREIS.NL heeft recht op een vergoeding voor haar

werkzaamheden, ook indien deze werkzaamheden niet leiden

tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals de

afgifte van een visum of de legalisatie van een document. De

hoogte van de vergoeding van RUSREIS.NL zal voorafgaand aan het

uitvoeren van de opdracht aan de opdrachtgever worden

medegedeeld.

4. Voor bijzondere, redelijkerwijs niet voorzienbare prestaties,

waaronder begrepen werkzaamheden die bijzonder tijdrovend

of inspannend zijn, kan naar redelijkheid en billijkheid een extra

beloning door RUSREIS.NL in rekening worden gebracht bovenop de

overeengekomen vergoeding. RUSREIS.NL zal de opdrachtgever

hierover zo mogelijk schriftelijk of telefonisch van tevoren

inlichten.

5. Onkosten – zoals bijvoorbeeld de door ambassades en

andere instanties in rekening te brengen bedragen, alsmede

portokosten – zullen door RUSREIS.NL één op één worden doorbelast

aan de opdrachtgever. Mededelingen van RUSREIS.NL, in welke vorm

dan ook, met inbegrip van mededelingen op haar website, over

de hoogte van de relevante onkosten zijn slechts indicatief,

omdat deze onkosten op korte termijn en op onverwachte

tijdstippen kunnen veranderen. Aan deze mededelingen

kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor


de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen,

dan is dat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een

termijn dient de opdrachtgever RUSREIS.NL derhalve schriftelijk in

gebreke te stellen. RUSREIS.NL dient daarbij een redelijke termijn te

worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

overeenkomst.

Inspanningsverplichting

Artikel 3

1. RUSREIS.NL verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en

vermogen uit te voeren.

2. In ieder geval wat betreft opdrachten die betrekking hebben

op een visumaanvraag of een legalisatie, rust op RUSREIS.NL slechts

een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Het is immers niet RUSREIS.NL maar een ambassade, consulaat of

andere instantie die het visum uitgeeft of die een document

legaliseert. RUSREIS.NL is slechts een tussenpersoon en staat er op

geen enkele wijze voor garant dat een door de opdrachtgever

gewenst visum c.q. legalisatie daadwerkelijk zal worden

afgegeven, dan wel dat dit daadwerkelijk binnen een bepaalde

termijn zal gebeuren.

3. RUSREIS.NL staat evenmin in voor de juistheid en/of volledigheid

van een door de hiervoor bedoelde instanties afgeven visum of

legalisatie. De opdrachtgever dient deze zelf te controleren op

juistheid en volledigheid. Bij twijfel dient de opdrachtgever

contact op te nemen met RUSREIS.NL en/of de uitgevende instantie.

Ter beschikking stellen van informatie en medewerking

Artikel 4


1. De opdrachtgever verstrekt RUSREIS.NL tijdig alle documenten,

informatie en contactgegevens die volgens RUSREIS.NL of de instantie

in kwestie noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de

opdracht, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort

te begrijpen dat deze relevant zijn voor de uitvoering van de

opdracht.

2. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde

gegevens niet tijdig aan RUSREIS.NL zijn verstrekt, heeft RUSREIS.NL het recht

de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. RUSREIS.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

doordat RUSREIS.NL is uitgegaan van de door de opdrachtgever

verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Totstandkoming en uitvoering van de opdracht,

inschakelen van derden

Artikel 5

1. De overeenkomst van opdracht wordt geacht tot stand te zijn

gekomen wanneer een opdrachtgever een schriftelijke

opdracht aan RUSREIS.NL heeft verstrekt en RUSREIS.NL die opdracht

schriftelijk heeft aanvaard of met de uitvoering daarvan is

begonnen.

2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien

deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. RUSREIS.NL is niet gehouden, doch wel gerechtigd te onderzoeken

of de door de opdrachtgever verstrekte informatie juist en/of

volledig is.


4. Indien partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst

geen nadere afspraken dienaangaande hebben gemaakt, zijn

de wijze van afhandeling en verzending ter keuze van RUSREIS.NL,

met dien verstande dat paspoorten en andere belangrijke

documenten in principe altijd aangetekend worden verzonden.

5. RUSREIS.NL is gerechtigd derden te belasten met de uitvoering van

de overeenkomst of delen daarvan. RUSREIS.NL zal bij het inschakelen

van deze derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht

nemen. RUSREIS.NL is echter niet aansprakelijk voor schade die het

gevolg is van tekortkomingen van door RUSREIS.NL ingeschakelde

derden.

6. RUSREIS.NL gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat iedere

aan RUSREIS.NL gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om

eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede

namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 6

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na

factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is

overeengekomen. RUSREIS.NL is gerechtigd de gefactureerde

bedragen geheel of gedeeltelijk te verhogen met een

kredietbeperkingstoeslag van 2%, welke toeslag verschuldigd

wordt indien de betaling plaatsvindt later dan 14 dagen na

factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is RUSREIS.NL daarnaast

gerechtigd de in het desbetreffende geval geldende wettelijke

rente in rekening te brengen, alsmede de kosten van

buitengerechtelijke maatregelen. Laatstgenoemde kosten


edragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van

€ 150,--.

2. Indien betaling van een factuur langer dan één maand na de

factuurdatum achterwege blijft, kan RUSREIS.NL de uitvoering van de

opdracht in kwestie – en van alle andere door opdrachtgever

aan RUSREIS.NL verstrekte opdrachten – opschorten totdat de betaling

alsnog is geschied.

3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van

betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor

zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten

laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere

omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over

zijn vermogen kan beschikken, staat het RUSREIS.NL vrij om de

overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan

wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige

verplichting aan de zijde van RUSREIS.NL tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van

RUSREIS.NL op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Geheimhouding en discretie

Artikel 7

1. RUSREIS.NL en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding

van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de

opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De

informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij

uitdrukkelijk is medegedeeld of indien dit in redelijkheid moet

worden begrepen gelet op de aard van de informatie.

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een


echterlijke uitspraak, RUSREIS.NL gehouden is vertrouwelijke

informatie aan door de wet of de bevoegde rechter

aangewezen derden mede te delen c.q. te verstrekken, en RUSREIS.NL

zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door

de bevoegde rechter erkend en toegestaan recht van

verschoning, dan is RUSREIS.NL niet gehouden tot schadevergoeding

of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot

ontbinding van de opdracht op grond van enige schade,

hierdoor ontstaan.

3. Alle gegevens die door RUSREIS.NL worden verzameld zullen strikt

vertrouwelijk worden bewaard en zullen slechts gebruikt

worden in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Verklaring omtrent het gedrag

Artikel 8

Alvorens een nieuwe medewerker in dienst te nemen, vraagt

RUSREIS.NL om een verklaring omtrent het gedrag.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 9

1. RUSREIS.NL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die

haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere weten

regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

2. Modellen, methodieken en instrumenten die zijn ontwikkeld

en/of toegepast worden door RUSREIS.NL voor de uitvoering van de

opdracht, zijn en blijven eigendom van RUSREIS.NL. Publicatie of

andere vormen van openbaarmaking hiervan is alleen

toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van RUSREIS.NL.

3. RUSREIS.NL heeft het recht de door de uitvoering van de


werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden

te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie

ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

1. RUSREIS.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan

ook, die is ontstaan doordat RUSREIS.NL is uitgegaan van door of

namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige

informatie. Evenmin is RUSREIS.NL aansprakelijk voor schade die is

veroorzaakt doordat een instantie, zoals een ambassade of

een consulaat, een onjuist en/of onvolledig document heeft

uitgegeven of doordat een instantie een document met

vertraging heeft uitgegeven.

2. Indien RUSREIS.NL aansprakelijk mocht zijn voor schade, van welke

aard dan ook, dan is de aansprakelijkheid van RUSREIS.NL beperkt tot

maximaal driemaal de vergoeding die RUSREIS.NL voor haar

werkzaamheden in het kader van de desbetreffende opdracht

in rekening heeft gebracht, althans – indien zulks leidt tot een

lager maximumbedrag – tot maximaal driemaal de vergoeding

die RUSREIS.NL in rekening heeft gebracht voor haar werkzaamheden

in het kader van het gedeelte van de opdracht waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Indien RUSREIS.NL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade

én die schade wordt geheel of gedeeltelijk gedekt door een

door RUSREIS.NL afgesloten (aansprakelijkheids)verzekering, dan is de

aansprakelijkheid van RUSREIS.NL beperkt tot het bedrag dat in het

desbetreffende geval wordt uitbetaald krachtens de


desbetreffende verzekering.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de

aansprakelijkheid van RUSREIS.NL gelden niet indien en voor zover de

schade is te wijten aan opzet of grove schuld van RUSREIS.NL of haar

leidinggevende ondergeschikten.

5. De opdrachtgever is jegens RUSREIS.NL aansprakelijk voor alle

schade van RUSREIS.NL – waaronder claims van derden en redelijke

kosten van juridische bijstand – die is ontstaan doordat RUSREIS.NL is

uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte

onjuiste en/of onvolledige informatie.

6. Ook overigens vrijwaart de opdrachtgever RUSREIS.NL tegen alle

aanspraken van derden, met inbegrip van de redelijke kosten

van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen

met de ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde

werkzaamheden, behoudens opzet of grove schuld van de

zijde van RUSREIS.NL.

Overmacht

Artikel 11

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden

verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RUSREIS.NL geen invloed

kan uitoefenen, doch waardoor RUSREIS.NL niet in staat is haar

verplichtingen na te komen. Van overmacht is in ieder geval

sprake in geval van vertraging bij of sluiting van de instantie die

het door opdrachtgever gewenste document uitgeeft.

2. RUSREIS.NL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt


haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien

deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat

er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien RUSREIS.NL ten tijde van het intreden van overmacht

inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de opdracht is

nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige

waarde toekomt, is RUSREIS.NL gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te declareren.

Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als

ware het een afzonderlijke opdracht.

Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 12

De rechtsverhouding tussen RUSREIS.NL en de opdrachtgever wordt

uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit

deze rechtsverhouding voortvloeien, kunnen uitsluitend worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij RUSREIS.NL

ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan de rechter van

de woonplaats van de opdrachtgever.

Aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten

Artikel 13

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op

aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Wijzigingen, vindplaats en eventuele vertaling

Artikel 14

1. RUSREIS.NL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen


en/of aan te vullen. De opdrachtgever zal daarover schriftelijk

worden geïnformeerd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn of zullen worden

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

3. Mocht RUSREIS.NL deze voorwaarden ook in vertaling beschikbaar

stellen, dan blijft de Nederlandse tekst van deze algemene

voorwaarden bepalend voor de uitleg daarvan.

More magazines by this user
Similar magazines