20150702 alg voorwaarden RusReisNL

rusreis

Algemene voorwaarden Rusreis.nl, Russischvisum.nl, Vouchervoorrusland.nl, Belarusvisum.nl enz.

haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien

deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat

er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien RUSREIS.NL ten tijde van het intreden van overmacht

inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de opdracht is

nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige

waarde toekomt, is RUSREIS.NL gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te declareren.

Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als

ware het een afzonderlijke opdracht.

Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 12

De rechtsverhouding tussen RUSREIS.NL en de opdrachtgever wordt

uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit

deze rechtsverhouding voortvloeien, kunnen uitsluitend worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij RUSREIS.NL

ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan de rechter van

de woonplaats van de opdrachtgever.

Aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten

Artikel 13

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op

aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Wijzigingen, vindplaats en eventuele vertaling

Artikel 14

1. RUSREIS.NL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen

More magazines by this user
Similar magazines