20150702 alg voorwaarden RusReisNL

rusreis

Algemene voorwaarden Rusreis.nl, Russischvisum.nl, Vouchervoorrusland.nl, Belarusvisum.nl enz.

1. De opdrachtgever verstrekt RUSREIS.NL tijdig alle documenten,

informatie en contactgegevens die volgens RUSREIS.NL of de instantie

in kwestie noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de

opdracht, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort

te begrijpen dat deze relevant zijn voor de uitvoering van de

opdracht.

2. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde

gegevens niet tijdig aan RUSREIS.NL zijn verstrekt, heeft RUSREIS.NL het recht

de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. RUSREIS.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

doordat RUSREIS.NL is uitgegaan van de door de opdrachtgever

verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Totstandkoming en uitvoering van de opdracht,

inschakelen van derden

Artikel 5

1. De overeenkomst van opdracht wordt geacht tot stand te zijn

gekomen wanneer een opdrachtgever een schriftelijke

opdracht aan RUSREIS.NL heeft verstrekt en RUSREIS.NL die opdracht

schriftelijk heeft aanvaard of met de uitvoering daarvan is

begonnen.

2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien

deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. RUSREIS.NL is niet gehouden, doch wel gerechtigd te onderzoeken

of de door de opdrachtgever verstrekte informatie juist en/of

volledig is.

More magazines by this user
Similar magazines