20150702 alg voorwaarden RusReisNL

rusreis

Algemene voorwaarden Rusreis.nl, Russischvisum.nl, Vouchervoorrusland.nl, Belarusvisum.nl enz.

edragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van

€ 150,--.

2. Indien betaling van een factuur langer dan één maand na de

factuurdatum achterwege blijft, kan RUSREIS.NL de uitvoering van de

opdracht in kwestie – en van alle andere door opdrachtgever

aan RUSREIS.NL verstrekte opdrachten – opschorten totdat de betaling

alsnog is geschied.

3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van

betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor

zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten

laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere

omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over

zijn vermogen kan beschikken, staat het RUSREIS.NL vrij om de

overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan

wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige

verplichting aan de zijde van RUSREIS.NL tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van

RUSREIS.NL op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Geheimhouding en discretie

Artikel 7

1. RUSREIS.NL en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding

van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de

opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De

informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij

uitdrukkelijk is medegedeeld of indien dit in redelijkheid moet

worden begrepen gelet op de aard van de informatie.

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een

More magazines by this user
Similar magazines