20150702 alg voorwaarden RusReisNL

rusreis

Algemene voorwaarden Rusreis.nl, Russischvisum.nl, Vouchervoorrusland.nl, Belarusvisum.nl enz.

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden

te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie

ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

1. RUSREIS.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan

ook, die is ontstaan doordat RUSREIS.NL is uitgegaan van door of

namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige

informatie. Evenmin is RUSREIS.NL aansprakelijk voor schade die is

veroorzaakt doordat een instantie, zoals een ambassade of

een consulaat, een onjuist en/of onvolledig document heeft

uitgegeven of doordat een instantie een document met

vertraging heeft uitgegeven.

2. Indien RUSREIS.NL aansprakelijk mocht zijn voor schade, van welke

aard dan ook, dan is de aansprakelijkheid van RUSREIS.NL beperkt tot

maximaal driemaal de vergoeding die RUSREIS.NL voor haar

werkzaamheden in het kader van de desbetreffende opdracht

in rekening heeft gebracht, althans – indien zulks leidt tot een

lager maximumbedrag – tot maximaal driemaal de vergoeding

die RUSREIS.NL in rekening heeft gebracht voor haar werkzaamheden

in het kader van het gedeelte van de opdracht waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Indien RUSREIS.NL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade

én die schade wordt geheel of gedeeltelijk gedekt door een

door RUSREIS.NL afgesloten (aansprakelijkheids)verzekering, dan is de

aansprakelijkheid van RUSREIS.NL beperkt tot het bedrag dat in het

desbetreffende geval wordt uitbetaald krachtens de

More magazines by this user
Similar magazines